LG ND2531 Owner's manual

LG ND2531 Owner's manual

NÁVOD PRO VLASTNÍKA

Bezdrátový reproduktor pro dok Android

STYLOVÁ HUDBA

Před použitím vaší soupravy si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

ND2531

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 1 2013-05-24 6:01:54

1 Začínáme

1

2

Začínáme

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEOTVÍRAT

UPOZORNĚNÍ:

K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU

ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO

(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI

OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE

OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.

Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí bez izolace ve vnitřním prostoru výrobku, které může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu osob elektrickým proudem.

Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a

údržbu (servis) v dokumentaci dodávané s přístrojem.

VÝSTRAHA:

ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ

POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,

NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

VÝSTRAHA:

Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobný prostor.

UPOZORNĚNÍ: Informace o bezpečnostním značení včetně identifikace produktu a klasifikací zdroje naleznete na hlavním štítku, který se nachází na spodní straně přístroje.

UPOZORNĚNÍ ohledně síťového kabelu

U většiny spotřebičů se doporučuje, aby byly napájeny z vyhrazeného obvodu.

To znamená z obvodu, který napájí jen tento spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro jistotu si přečtěte specifikace v tomto návodu.

Nepřetěžujte zásuvky. Přetížené zásuvky, uvolněné či poškozené zásuvky, prodlužovací kabely, roztřepené síťové kabely nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů jsou nebezpečné. Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte síťový kabel vašeho spotřebiče a zjistíte poškození či opotřebení, odpojte jej, přestaňte přístroj používat a nechte kabel nahradit odpovídajícím náhradním kabelem v autorizovaném servisu. Zabraňte fyzickýmu nebo mechanickýmu poškozování síťový kabelu kabel jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde kabel vychází ze zařízení. Pro odpojení od elektrické sítě vytáhněte zástrčku síťového kabelu. Při instalaci výrobku se ujistěte, že je zástrčka snadno dostupná.

Tento přístroj je vybaven přenosnou baterií či akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie z přístroje:

vyjměte použitou baterii nebo akumulátor, při vkládání postupujte v opačném pořadí. Abyste zamezili kontaminaci prostředí, ohrožující zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor do příslušného kontejneru na určených sběrných místech. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Doporučujeme využít místních systémů bezplatné výměny baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 2 2013-05-24 6:01:54

Začínáme

3

VÝSTRAHA:

y

Přístroj nesmí být vystaven vodě (kapající nebo odstřikující) a nesmějí na něm být umístěny předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.

y

Na přístroj nesmějí být pokládány žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce. y

Používejte pouze AC adaptér dodaný s tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či napájení může způsobit poškození přístroje a zrušit platnost vaší záruky.

y Přístroj neotevírejte, vyhnete se tak možnosti

úrazu elektrickým šokem. obraťte se na kvalifikovanou osobu.

y

Neponechávejte přístroj na místě, které je v blízkosti silných zdrojů tepla, na přímém slunečním světle, ve vlhkém prostředí nebo kde mu hrozí mechanické poškození. y

Jednotku nenechávejte na nestabilním místě, jako jsou např. vysoké regály. Mohla by z důvodu zvukových vibrací spadnout na zem.

Likvidace starého spotřebiče

1. Jestliže je na výrobku symbol přeškrtnutého popelnice, znamená to, že výrobek podléhá Evropské směrnici 2002/96/ES.

2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být odkládány do zvláštního komunálního odpadu, prostřednictvím vládou a místními

úřady speciálně navržených služeb.

3. Správná likvidace starého spotřebiče napomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví před možnými negativními vlivy.

4. Chcete-li získat podrobné informace o likvidaci starého spotřebiče, kontaktujte městský

úřad, společnost zajišťující likvidaci odpadu nebo prodejnu, kde jste výrobek koupili.

Likvidace odpadních baterií/akumulátorů

1. Symbol přeškrtnuté popelnice na baterii/akumulátoru vašeho výrobku znamená, že se na ně vztahuje evropská směrnice 2006/66/ES.

2. Tento symbol může být kombinován s chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova

(Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0.004 % olova.

3. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu, a proto k tomu využijte určená sběrná místa dle pokynů vládních orgánů nebo místních úřadů.

4. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí a zvířat.

5. Chcete-li získat podrobné informace o likvidaci starých baterií/ akumulátorů, kontaktujte městský

úřad, společnost zajišťující likvidaci odpadu nebo prodejnu, kde jste výrobek koupili.

1

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 3 2013-05-24 6:01:55

4

Začínáme

1

LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek

(tyto výrobky) je/jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Směrnice 1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES,

2009/125/ES a 2011/65/EU.

Chcete-li získat kopi Prohlášení o shodě, obraťte se prosím na následující adresu.

Kontaktní kancelář pro shodu tohoto výrobku:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands y

Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ kontaktní místo zákaznického servisu. Více informací o zákaznickém servisu naleznete v záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Prohlášení o vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF)

Toto zařízení musí být instalováno a provozováno tak, aby mezi vysílačem a vaším tělem byla vzdálenost minimálně 20 cm.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 4 2013-05-24 6:01:55

Obsah

1 Začínáme

2 Bezpečnostní informace

6 Hlavní vlastnosti

6 Příslušenství

6 Úvod

7 Dálkové ovládání

8

8

Přední panel

Zadní panel

9

9

Připojení AC adaptéru

O Feritovém Jádru (Volitelné)

2 Obsluha

10 Základní činnosti

10 – Přepnutí do pohotovostního režimu

10 – Vypnutí zdroje energie

10 – Činnost s přístrojem Android

12 – Dočasné vypnutí zvuku

12 – AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

12 – Nastavení zvukového efektu BASS

(BASS BLAST)

12 – Poslech hudby z vašeho přenosného zařízení.

13 Používání bezdrátové technologie

Bluetooth

13 – Poslech hudby z Bluetooth zařízení

14 Použití Bluetooth aplikací

3 Odstraňování závad

17 Odstraňování závad

4 Příloha

18 Obchodní známky a licence

18 Manipulace s přístrojem

19 Specifikace

Obsah

5

1

2

3

4

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 5 2013-05-24 6:01:55

1

6

Začínáme

Hlavní vlastnosti Příslušenství

Zkontrolujte prosím a identifikujte dodané příslušenství.

Vyrobeno pro přístroje se systémem

Android

Požitek u hudby z vašeho přístroje se systémem

Android jednoduchým připojením

Vstup pro přenosný přístroj

Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.

Bluetooth®

Poslech hudby uložené ve vašem přístroji

Bluetooth.

BASS

Zesílení zvukového efektu BASS..

LG Bluetooth Remote

Tento přehrávač můžete ovládat pomocí Bluetooth zařízení přístrojem Android. Tento přehrávač a přístrojem Android musí být připojeny k Bluetooth.

Navštivte obchod „Google Android Market (Google

Play Store)”. A použijte tento kód QR k vyhledávání aplikace “LG Bluetooth Remote”. Podrobné informace naleznete na straně 15.

Dálkový ovládač (1)

Napájecí kabel (1)

Úvod

Baterie (1)

AC adaptér (1)

Symboly použité v tomto návodu

,

Poznámka

Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.

>

Výstraha

Označuje výstrahy pro prevenci možných poškození v důsledku nesprávného použití.

(Android OS)

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 6 2013-05-24 6:01:55

Dálkové ovládání

Začínáme

7

Instalace baterie

Máte dvě možnosti, jak otevřít kryt baterie.

1. Otočte kryt baterie proti směru hodinových ručiček a to buď s pomocí mince nebo prstů.

Pak vyjměte kryt baterie.

1

Mince Prst

1 (Zdroj energie): Zapíná a vypíná jednotku.

P

FUNCTION

: Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce a zdroje vstupního signálu.

+/-

(Hlasitost) : Nastavuje hlasitost reproduktoru.

BASS EQ

: Zesílení zvukového efektu BASS (BASS

BLAST).

Y/U (Přeskok) : Rychle přeskakuje dozadu nebo dopředu.

(Přehrávání/Pauza) : Spustí nebo pozastaví přehrávání.

@

(Ztlumení zvuku) : Ztlumí zvuk.

?

: Tlačítko není k dispozici pro všechny funkce.

>

Výstraha

Baterie použitá v tomto zařízení může představovat riziko chemických popálenin, pokud je chybně použita. Nedobíjejte, nerozebírejte, nepalte a nezahřívejte baterii nad 100 °C (212 °F). Nahrazujte baterii pouze dílem č. CR2025 . Použití jiné baterie může představovat riziko požáru nebo exploze.

Použité baterie likvidujte. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Nerozebírejte ani nelikvidujte v ohni.

2. Vložte a instalujte baterii znaménkem plus (+) směřujícím stejným směrem jako znaménko plus (+) na krytu baterie.

3. Dejte zpět kryt baterie dálkového ovládání a otočením ve směru hodinových ručiček jej uzavřete.

Mince Prst

>

Výstraha

Máte-li dlouhé nehty, neotvírejte kryt baterie pomocí prstů. Jinak si můžete zlomit nehet.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 7 2013-05-24 6:01:56

1

8

Začínáme

Přední panel

a

Dok pro přístroj se systémem Android

Připojuje váš přístroj se systémem Android.

b Držák na přístroj se systémem Android c

Reproduktor d Okno displeje

Zobrazuje každou funkci.

Zadní panel

e 1/

F

(Zdroj energie/Funkce)

- Zapnutí: Pro zapnutí jednotky stiskněte 1/

F

.

- Vypnutí: Pro vypnutí jednotky stiskněte 1/

F

a podržte asi 3 sekundy.

- Volí funkci a zdroj vstupního signálu.

+/-

(Hlasitost)

Nastavuje hlasitost reproduktoru.

a

BASS

Zesílení zvukového efektu BASS (BASS BLAST).

b

(USB) (jen pro nabíjení)

Nabíjí váš přenosný přístroj.

c

PORT.IN

Poslech hudby z vašeho přenosného přístroje.

d

DC IN

(vstup pro AC adaptér)

Připojení dodaného AC adaptéru.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 8 2013-05-24 6:01:57

>

Výstraha

Upozornění ohledně používání dotykových tlačítek.

y

Používejte dotyková tlačítka, pouze mate-li čisté a suché ruce.

- Ve vlhkém prostředí setřete před použitím veškerou vlhkost z dotykových tlačítek.

y

Netiskněte dotyková tlačítka příliš silně

- Pokud použijete příliš velkou sílu, můžete poškodit sensory dotykových tlačítek.

y

Pro správnou funkci se dotkněte požadovaného tlačítka.

y

Dbejte na to, aby na dotykových tlačítkách nebyl jakýkoliv vodivý materiál, jako např. kovový předmět. Mohlo by dojít k závadě.

Připojení AC adaptéru

1. Připojte k AC adaptéru dodaný napájecí kabel.

2. Připojte kabel AC adaptéru k DC IN vstupu adaptéru.

3. Zasuňte AC napájecí kabel do výstupu AC. Pak přechází jednotka do pohotovostního režimu.

Začínáme

9

>

Výstraha

Používejte pouze AC adaptér dodaný s tímto přístrojem. Nepoužívejte napájení z jiného přístroje či od jiného výrobce. Použití jakéhokoliv jiného napájecího kabelu či napájení může způsobit poškození přístroje a zrušit platnost vaší záruky.

1

O Feritovém Jádru

(Volitelné)

Feritové jádro slouží ke snížení rušení.

Jak připevnit feritové jádro

1. Stisknutím zarážky [a] feritové jádro otevřete.

2. Kabel přenosného přístroje a USB kabel naviňte na feritové jádro.

3. Zavřete feritové jádro, uslyšíte cvaknutí.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 9 2013-05-24 6:01:57

2 Obsluha

2

10

Obsluha

Základní činnosti

Přepnutí do pohotovostního režimu

Stiskněte 1 nebo stiskněte a podržte 1/

F

. LED indikátory se rozsvítí a posledně zvolená funkce bliká.

Pak se jednotka přepne do pohotovostního režimu.

Vypnutí zdroje energie

Stiskněte 1 nebo stiskněte a podržte 1/

F

. LED indikátory zhasnou a jednotka se odpojí od zdroje energie.

Činnost s přístrojem Android

S pomocí doku této jednotky pro přístroj LG

Android si můžete užívat zvuk z vašeho přístroje

Android. Podrobnosti o přístroji Androidnaleznete v příručce pro uživatele přístroje Android.

Pro streamování zvuku z vašeho přístroje Android přes tuto jednotku potřebujete: y

Operační systém Android: Verze 4.1 (nebo novější) y

Mikro USB konektor

S operačním systémem Android (verze 4.0 nebo nižší) může tato jednotka pouze nabíjet a vy si můžete užívat audio prostřednictvím Bluetooth.

,

Poznámka y

Tato jednotka nemusí být kompatibilní s přístrojem, který nepodporuje příslušenství

*AOA (Android Open Accessory) ve verzi 2.0.

Je možné, že některé přístroje nemusí podporovat normu audio AOA2.0 USB nebo s ní být ve shodě, což vede k zamrznutí přístroje nebo k jeho opětovnému bootování (zavádění systému) poté, kdy byl přístroj přímo dokován a oddělen od systému reproduktoru. Pokud jste se setkali s tímto problémem, spojte se prosím s výrobcem vašeho přístroje. Váš přístroj bude možná vyžadovat aktualizaci s nejnovějším softwarem Jellybean anebo se správnou audio normou AOA2.0 USB.

*O AOA (Android Open Accessory) verze 2.0 ;

Audio výstup z přístroje Android do příslušenství a do HID (Human Interface Device) y

Doporučujeme odstranit pouzdro pro váš přístroj Android(Ver 4.1nebo novější) dříve, než zasunete váš přístroj Android do doku.

1. Zkontrolujte orientaci mikro USB konektoru na vašem přístroji Android.

2. Dokem pro přístroj Android můžete otáčet.

Chcete-li dokem otáčet, vytáhněte jej vzhůru a otáčejte jím doprava či doleva.

3. Instalujte držák pro přístroj Android.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 10 2013-05-24 6:01:58

4. Vložte přístroj Android řádně do doku.

5. Stiskněte

FUNCTION

nebo

1

/F

pro výběr funkce (Telefon).

Pro

Přehrávání

Pauzu

Přeskočení

Stiskněte

Udělejte toto

.

Během přehrávání stiskněte

.

Během přehrávání stiskněte

Y/U

pro přechod k dalšímu souboru nebo pro návrat na začátek současného souboru.

Během přehrávání stiskněte Y dvakrát krátce pro krok zpět na předchozí soubor.

Obsluha

11 y

,

Poznámka

Dojde-li v připojení telefonu k chybě, zkontrolujte následující možné příčiny;

-

-

-

y

Váš přístroj Android není řádně připojen.

Tato jednotka rozpoznala váš přístroj

Android jako neznámé zařízení.

Váš přístroj Android není bootován. (nemá zaveden systém)

Zkontrolujte nastavení typu USB připojení vašeho přístroje Android.

Když během přehrávání odpojíte váš přístroj Android od doku, může přehrávání pokračovat.

y

V případě, že z této jednotky nevychází žádný zvuk, nastavte hlasitost vašeho přístroje Android.

y

Když připojíte Bluetooth během přehrávání z vašeho přístroje Android, je zvukový výstup dočasně ztlumen.

y

Čas nabíjení se může lišit v závislosti na vašem přístroji Android. y

Některé přístroje Android nemusí být možné nabíjet.

y

V závislosti na pozici a orientaci mikro USB konektoru vašeho přístroje Android jej připojte v pozici na výšku nebo na šířku.

Mikro USB konektorem můžete otáčet y

Jestliže váš přístroj Android nepodporuje

AOA (Android Open Accessory = Otevřené příslušenství Android) verze 2.0, může tato jednotka váš přístroj Android pouze nabíjet, ačkoli má přístroj Android operační systém

4.1 (nebo novější).

2

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 11 2013-05-24 6:02:00

2

12

Obsluha

Dočasné vypnutí zvuku

Pro ztlumení zvuku stiskněte @ . Můžete ztlumit zvuk, například abyste přijali telefonát.

Pro zrušení funkce ztlumení stiskněte znovu @ , nebo nastavte úroveň hlasitosti stisky tlačítek +/-

(Hlasitost).

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

V zájmu úspory spotřeby se jednotka sama vypne v případě, že hlavní jednotka není připojena k externímu zařízení a není používána po dobu 25 minut. Také se tato jednotka vypne, pokud po dobu

6 hodin není připojen žádný analogový vstup.

Nastavení zvukového efektu

BASS (BASS BLAST)

Můžete poslouchat hudbu s pomocí nastavení zvukového efektu BASS (BASS BLAST). Stiskněte

BASS EQ

nebo

BASS

opakovaně. Pak můžete zvukový efekt BASS (BASS BLAST) zesílit.

LED ( ) ON : BASS (BASS BLAST)

LED ( ) OFF : BYPASS

Poslech hudby z vašeho přenosného zařízení.

Jednotku lze použít k poslechu hudby z mnoha typů přenosných zařízení. (Kabel přenosného zařízení není dodáván jako příslušenství této jednotky)

1. Připojte přenosný přístroj ke konektoru

PORT.IN

jednotky.

2. Zapněte napájení s pomocí 1 nebo 1/

F

.

3. Zvolte (PORTABLE) funkci stisknutím

P

FUNCTION

nebo 1/

F

.

4. Zapněte přenosné zařízení a spusťte na něm přehrávání.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 12 2013-05-24 6:02:01

Používání bezdrátové technologie Bluetooth

O technologii Bluetooth

Bluetooth

® je bezdrátová technologie komunikace pro připojení na krátké vzdálenosti.

Dostupný dosah je do 10 metrů.

(Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno jiným elektromagnetickým vlněním nebo když v jiných místnostech připojíte zařízení Bluetooth.)

Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie

Bluetooth

® není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií

Bluetooth

® lze provozovat prostřednictvím funkce Cascade, pokud bylo připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie

Bluetooth

®.

Dostupná zařízení: Mobilní telefon, MP3, Laptop,

PDA

Profily Bluetooth

Chcete-li používat bezdrátovou technologii

Bluetooth, je nutné, aby zařízení byla schopna používat určité profily. Tato jednotka je kompatibilní s následujícím profilem.

A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)

Poslech hudby z Bluetooth zařízení

Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení

Bluetooth. Po provedení procesu párování není nutné jej provádět znovu.

1. Vyberte funkci Bluetooth s pomocí

P

FUNCTION

nebo 1/

F

. LED indikátor

Bluetooth “ “ bliká v okně displeje.

2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci párování. Při hledání této jednotky pomocí zařízení Bluetooth se v displeji zařízení Bluetooth může objevit seznam nalezených zařízení, v závislosti na typu zařízení Bluetooth. Vaše jednotka se zobrazí jako „LG dokování (XX:XX)“.

Obsluha

13

,

Poznámka

XX:XX značí poslední čtyři číslice adresy

Bluetooth. Například, má-li vaše jednotka

Bluetooth adresu 9C:02:98:4A:F7:08, uvidítena vašem Bluetooth přístroji "LG Docking (F7:08)”.

3. Zadejte kód PIN.

Kód PIN: 0000

,

Poznámka

V závislosti na typu přístroje Bluetooth nevyžadují některé typy přístrojů PIN kód.

4. Když je tato jednotka úspěšně připojena k vašemu Bluetooth zařízení, přestane LED y indikátor "Bluetooth" blikat.

,

Poznámka

V závislosti na typu zařízení Bluetooth se některá zařízení párují různým způsobem.

y

Pokud název vašeho zařízení není uveden v seznamu zařízení, zkuste postup párování.

5. Poslech hudby.

Chcete-li přehrát hudbu uloženou ve vašem zařízení Bluetooth, naleznete postup v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

Podle úrovně hlasitosti zařízení Bluetooth bude upravena hlasitost zařízení Bluetooth.

y

,

Poznámka

Pokud zvýšíte hlasitost zařízení Bluetooth na dvě třetiny rozsahu či více, může být zvuk z hlavní soupravy zkreslený.

y

Používáte-li funkci Bluetooth, nastavte hlasitost zařízení Bluetooth na správnou

úroveň pro poslech.

2

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 13 2013-05-24 6:02:01

2

14

Obsluha

y

,

Poznámka

Když je vaše zařízení připojeno k jednotce přes Bluetooth, přepne se funkce na

Bluetooth automaticky.

y

Po vyhledání této jednotky vaším Bluetooth zařízením připojte Bluetooth zařízení k této jednotce. Pak přehrávejte hudbu, kterou chcete.

y

Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno jiným elektronickým vysíláním.

y

Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení

Bluetooth.

y

Párování je omezeno na jedno zařízení

Bluetooth na jeden přístroj a není podporováno vícenásobné párování.

y

I pokud je vzdálenost mezi vaším zařízením

Bluetooth a soupravou menší než 10 m ale jsou mezi nimi překážky, nemůže se vaše zařízení Bluetooth připojit.

y

V závislosti na typu přístroje nemusí být funkce Bluetooth k dispozici.

y

Bezdrátový systém lze využívat u telefonu,

MP3, notebooku, atd...

y

Není-li Bluetooth připojeno, LED indikátor “

” bliká v okně displeje. y

V důsledku elektrického selhání způsobeného zařízeními užívajícími stejnou frekvenci jako je lékařské vybavení, mikrovlnné trouby nebo bezdrátová zařízení

LAN, bude připojení odpojeno.

y

Pokud někdo zastaví a přeruší komunikaci mezi zařízením Bluetooth a přístrojem, bude připojení odpojeno.

y

S rostoucí vzdáleností mezi Bluetooth a jednotkou se kvalita zvuku snižuje. Jestliže prostor mezi Bluetooth a jednotkou přesáhne provozní dosah Bluetooth, bude připojení odpojeno.

y

Přístroj s bezdrátovou technologií Bluetooth se odpojí, pokud vypnete hlavní jednotku nebo vzdálíte přístroj od hlavní jednotky dále než 10 m.

y

Je-li zařízení Bluetooth odpojeno, měli byste jej k vaší jednotce připojit.

Použití Bluetooth aplikací

O aplikaci “LG Bluetooth Remote”

Aplikace “LG Bluetooth Remote” přináší této jednotce řadu nových vlastností. Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste si zdarma stáhli a instalovali aplikaci "LG Bluetooth Remote".

Bluetooth aplikace bude k dispozici v softwarové verzi

Ver 2.3.3(nebo novější).

Z "Google Android Market “ instalujte “LG Bluetooth Remote

App”

1. Klepněte na ikonu Google Android

Market(Google Play Store).

2. Do lišty pro vyhledávání napište “LG Bluetooth

Remote” a vyhledejte.

3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte na “LG Bluetooth Remote” pro zahájení stahování aplikace Bluetooth.

4. Klepněte na ikonu pro instalaci.

5. Klepněte na ikonu pro stahování.

y y

,

Poznámka

Ujistěte se, že je vaše zapnuté Bluetooth zařízení připojeno k internetu.

Ujistěte se, že vaše zapnuté zařízení

Bluetooth je vybaveno “ Google Android

Market(Google Play Store)”.

y

Chcete-li získat více informací, podívejte se na vysvětlení Bluetooth aplikací do “Google

Android Market (Google Play Store)”.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 14 2013-05-24 6:02:01

Obsluha

15

Instalování aplikace „LG Bluetooth

Remote“ pomocí kódu QR

1. S použitím QR kódu instalujte aplikaci “ LG

Bluetooth Remote app”. Pro skenování QR kódu použijte skenovací software.

2. Klepněte na ikonu pro instalaci.

3. Klepněte na ikonu pro stahování.

Aktivujte Bluetooth s pomocí aplikace LG Bluetooth Remote App

Aplikace LG Bluetooth Remote pomáhá připojit váš zapnutý Bluetooth přístroj k této jednotce.

1. Na obrazovce vašeho přístroje klepněte na ikonu aplikace LG Bluetooth Remote pro otevření aplikace LG Bluetooth Remote a jděte do hlavní nabídky.

2. Klepněte na [Setting (Nastavení)] a zvolte jednotku, kterou chcete.

3. Chcete-li získat víc informací o provozu, klepněte na [Setting (Nastavení)] a [Help (Pomoc)].

2

(Android OS) y

,

Poznámka

Ujistěte se, že je vaše zapnuté Bluetooth zařízení připojeno k internetu.

y

Ujistěte se, že vaše zapnuté Bluetooth zařízení má aplikaci skenovacího softwaru.

Nemá-li, stáhněte jednu ze stránek “Google

Android Market (Google Play Store)”.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 15 2013-05-24 6:02:01

2

16

Obsluha

y

,

Poznámka

Bluetooth aplikace bude k dispozici v následující softwarové verzi; Android O/S :

Ver 2.3.3(nebo novější) y

Umístíte-li váš přístroj Android do doku této jednotky, když je váš přístroj Android připojen k této jednotce pomocí Bluetooth připojení, bude Bluetooth připojení deaktivováno.

y

Nemůžete aktivovat Bluetooth aplikace, zatímco používáte Bluetooth. Řádně odpojte

Bluetooth zařízení, které jste připojili před použitím Bluetooth aplikací.

y y

Užíváte-li k provozu Bluetooth aplikaci, pak mezi touto aplikací a dodaným dálkovým ovládačem budou určité rozdíly. Používejte dodaný dálkový ovládač dle potřeby.

Provozujete-li Bluetooth aplikaci s připojeným

Bluetooth zařízením, pak Bluetooth připojení, které jste předtím navázali, může být odpojeno. (V závislosti na operačním systému chytrého telefonu má tento proces odchylky) y

V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí

Bluetooth aplikace pracovat.

y y y

Používáte-li pro dálkové ovládání Bluetooth aplikaci, může se provoz lišit od provozu s dodaným dálkovým ovládačem

V závislosti na typu operačního systému máte pro provoz Bluetooth aplikací určité rozdíly.

Pokud byl váš Bluetooth přístroj již připojen k jiné jednotce, odpojte nejdříve Bluetooth připojení. Pak můžete váš přehrávač ovládat přes Bluetooth aplikaci.

y y

Připojení, jež jste vytvořili, může být odpojeno, pokud zvolíte jinou aplikaci, nebo pokud změníte nastavení připojeného zařízení s pomocí Bluetooth aplikace. V takovém případě zkontrolujte prosím stav připojení.

Nepřipojujte váš přístroj Android kabelem do USB portu. Jinak bude Bluetooth připojení odpojeno. y

Po připojení Bluetooth aplikace může z vašeho přístroje vycházet hudba. V tom případě zkuste provést postup připojení znovu.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 16 2013-05-24 6:02:01

3 Odstraňování závad

Párování Bluetooth nefunguje správně.

Odstraňování závad

17

Odstraňování závad

Problém

Absence napájecího napětí.

Není slyšet zvuk.

Dálkový ovládač nepracuje správně.

Nápravné opatření

y y

Zapojte napájecí kabel do zásuvky.

Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje.

y y y y

Stiskněte P

FUNCTION

nebo 1/

F

a pak zkontrolujte zvolenou funkci.

Zkontrolujte, zda je operační systém vašeho přístroje ve verzi 4.1 (nebo novější)

Zkontrolujte, zda AOA 2.0 podporuje váš přístroj.

Seřiďte hlasitost vašeho přenosného přístroje.

y

Dálkový ovládač používejte do vzdálenosti přibližně 23 stop (7 m).

y y

Odstraňte překážku mezi dálkovým ovládačem a jednotkou.

Nahraďte baterii novým kusem.

Přístroj Android nepracuje.

Připojte váš přístroj Android k jednotce správně.

y

Zapněte a vypněte Bluetooth na svém zařízení s Bluetooth, poté zkuste párování opakovat.

y y

Ujistěte se, že je zařízení s Bluetooth zapnuté.

V cestě mezi dálkovým ovladačem a přístrojem se nachází překážka.

y

V závislosti na typu zařízení Bluetooth a okolním prostředí nemusí být vaše zařízení spárováno s přístrojem.

y

Když již bylo vaše zařízení Bluetooth připojeno k jinému přístroji, nejprve odpojte Bluetooth. Poté můžete přístroj ovládat pomocí aplikace

Bluetooth.

y

V závislosti na druhu zařízení Bluetooth může aplikace BT fungovat omezeně nebo vůbec.

y

Provedené připojení může být při výběru jiné aplikace nebo změny nastavení připojeného zařízení pomocí aplikace BT odpojeno. V takovém případě zkontrolujte stav připojení.

3

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 17 2013-05-24 6:02:01

4 Příloha

18

Příloha

Obchodní známky a licence

4

Bezdrátová technologie

Bluetooth

® je systém, který umožňuje rádiové spojení mezi elektronickými zařízeními v rozsahu maximálně do 10 metrů.

Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie

Bluetooth

® není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií

Bluetooth

® lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie

Bluetooth

®.

Ochranná známka a loga

Bluetooth

® jsou ve vlastnictví společnosti

Bluetooth

® SIG, Inc. a jakékoliv využití těchto známek společností LG

Electronics je licenčně ošetřeno.

Další obchodní známky a obchodní názvy patří oprávněným vlastníkům.

Manipulace s přístrojem

Přeprava přístroje

Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete přístroj odeslat, zabalte jej v zájmu maximální ochrany tak, jak byl původně zabalen ve výrobním závodě.

Udržujte povrch přístroje čistý.

Nepoužívejte těkavé kapaliny (např. insekticidní spreje) v blízkosti přístroje.

Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků s přístrojem.

Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla, která by mohla poškodit povrch přístroje.

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 18 2013-05-24 6:02:01

Specifikace

Všeobecně

Požadavky na AC adaptér

Spotřeba energie

Rozměry (Š x V x H):

Čistá váha (přibl.)

Provozní teplota

Provozní vlhkost

DC 12 V 0 1,5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz

18 W

275 X 90 X 170 mm

1,3 kg

5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)

5 % až 90 %

Vstupy

PORT. IN

USB

Verze USB

Napájení sběrnice

Zesilovač

Výstupní výkon

Celkové harmonické zkreslení (T.H.D)

500 mV (3.5 mm stereo jack)

USB 1.1

USB: DC 5 V

5 W + 5 W (8 Ω při 1 kHz)

10 %

0

1 A, přístroj Android : DC 5 V

0

1,5 A

Reproduktory

Typ

Jmenovitá impedance

Jmenovitý příkon

Maximální příkon vestavěné

8 Ω

5 W

10 W y

Provedení a specifikace jsou předmětem změn bez upozornění.

Příloha

19

4

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 19 2013-05-24 6:02:02

ND2531-BE.BPOLLLK_CZE.indd 20 2013-05-24 6:02:02

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement