LG OJ98 Owner's manual

LG OJ98 Owner's manual
NÁVOD PRO UŽIVATELE
Mini Hi-Fi
Systém
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
MODEL
OJ98
*MFL69712111*
www.lg.com
2
Začínáme
Bezpečnostní informace
1
VÝSTRAHA
Začínáme
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE
KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) PŘÍSTROJE, UVNITŘ
NEJSOU ČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE UŽIVATELEM.
SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÍ PERSONÁL.
Symbol blesku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
nebezpečného napětí bez izolace
ve vnitřním prostoru výrobku,
které může být natolik vysoké,
že představuje riziko úrazu osob
elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých provozních a servisních
pokynů v dokumentaci dodávané s
přístrojem.
VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE
TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VLHKEM.
VÝSTRAHA: Přístroj nesmí být vystaven vodě
(kapající nebo odstřikující) a nesmějí na něm být
umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou
vázy.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobný prostor.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte v blízkosti tohoto výrobku
zařízení o vysokém napětí. (např. elektrická plácačka
na mouchy) Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému
přepětí přestat fungovat.
VÝSTRAHA: Tento výrobek používá laserový systém.
K zajištění správného používání výrobku čtěte pečlivě
tuto příručku uživatele a uchovejte ji pro pozdější
použití. Pokud bude nutné provést údržbu zařízení,
obraťte se na autorizované servisní středisko.
Použití ovladačů, nastavení nebo plnění postupů
jiných než těch, které jsou specifikovány dále, může
způsobit nebezpečné vystavení se radiaci. Chraňte
se před přímým zásahem laserovým paprskem.
Nesnažte se otevírat kryt.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Přístroj
umístěte v souladu s pokyny výrobce.
Účelem zdířek a otvorů v krytu je zajištění ventilace
a spolehlivého provozu produktu a ochrany proti
přehřátí. Nikdy nesmí dojít k zakrytí otvorů tím, že
výrobek položíte na postel, pohovku, koberec nebo
podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umístěn
do vestavěného zařízení, jako je např. knihovna nebo
police, pokud není zajištěno řádné větrání nebo
nejsou dodrženy pokyny od výrobce.
POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující
identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů
naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde
na výrobku.
Začínáme
VÝSTRAHA ohledně síťového kabelu
U většiny spotřebičů se doporučuje, aby byly napájeny
z vyhrazeného obvodu.
Elektrická zástrčka je odpojovací zařízení. Pro případ
nouze je nutné, aby byla Elektrická Zástrčka snadno
přístupná.
Tento přístroj je vybaven přenosnou baterií či
akumulátorem.
Bezpečný způsob vyjmutí baterie z přístroje:
Vyjměte použitou baterii nebo blok baterií, postupujte
opačným způsobem než při vkládání. Abyste zamezili
kontaminaci prostředí ohrožující zdraví lidí a zvířat,
odložte starou baterii do příslušného kontejneru
na určených sběrných místech. Baterie nebo
akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu.
Doporučujeme využít místních systémů bezplatného
odběru baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před
nadměrným horkem, například slunečním svitem,
ohněm atd.
VÝSTRAHA: Na přístroj nesmějí být pokládány žádné
zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.
Symboly
~
Odkazuje na střídavý proud (AC).
0
Odkazuje na stejnosměrný proud (DC).
Odkazuje na zařízení třídy II.
1
Odkazuje na režim stand-by.
!
Odkazuje na „VYPNUTO“ (napájení).
Odkazuje na nebezpečné napětí.
1
Začínáme
To znamená z obvodu, který napájí jen tento
spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro
jistotu si přečtěte specifikace v této uživatelské
příručce. Nepřetěžujte zásuvky. Přetížené zásuvky,
uvolněné či poškozené zásuvky, prodlužovací
kabely, roztřepené síťové kabely nebo poškozená či
popraskaná izolace vodičů vedou ke vzniku nebezpečí.
Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte
síťový kabel svého spotřebiče a pokud jeho vzhled
vykazuje poškození či zhoršení kvality, odpojte jej,
přestaňte přístroj užívat a zajistěte v autorizovaném
servisním středisku náhradu kabelu přesně určeným
dílem na výměnu. Chraňte síťový kabel před fyzickým
nebo mechanickým poškozením jako je zkroucení,
zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo pošlapání.
Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám ve
zdi a místu, kde kabel vychází ze zařízení.
3
4
Obsah
Obsah
1
Začínáme
3
Ovládání
2
4
6
7
7
7
7
8
10
12
Bezpečnostní informace
Obsah
Jedinečné vlastnosti
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadované parametry hudebních souborů
– Kompatibilní zařízení USB
– Požadavky na zařízení USB
Dálkový ovladač
Vrchní panel
Čelní panel / Zadní panel
17
17
17
18
2
Připojení
13
13
13
14
15
15
Připojení AC napájecího kabelu
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení AUX IN
– AUX OUT konektor
– Připojení PORT.IN
– Nyní můžete poslouchat hudbu ze svého
přenosného přehrávače nebo externího
zařízení.
– Připojení zařízení USB
– Připojení antény
Základní operace
– Přehrávání z médií CD / USB
– Automatické přehrávání
– Výběr složky a
souboru MP3 / WMA
– Smazání souboru/složky nebo formátování
Efekty přehrávání
– DJ EFFECT
– SCRATCH
– AUTO DJ
– DJ PRO
– DJ LOOP
– PARTY THRUST
– PARTY KICK STARTER
(spouštěč vzrušení z flámu)
Používání bezdrátové technologie Bluetooth®
– Poslouchání hudby uložené na zařízeních
Bluetooth
Používání aplikace Music Flow Bluetooth
– O aplikaci „Music Flow Bluetooth”
– Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth“
do svého zařízení s rozhraním Bluetooth
– Aktivace rozhraní Bluetooth s aplikací
„Music Flow Bluetooth“
Provoz rádia
– Poslech rádia
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
– Přednastavení rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Zobrazení informací o rozhlasové stanici
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu zvuku
– Nastavení USER EQ
Pokročilé ovládání
– Nahrávání na disk USB
– Přehrávání JUKE BOX
Jiné operace
– Dočasné vypnutí zvuku
– Režim CHILDSAFE
– Zobrazení informací o souboru
(ID3 TAG)
16
16
19
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
25
25
25
26
27
27
27
27
27
28
29
29
29
30
30
32
33
33
33
33
Obsah
33
33
34
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
41
– DEMO
– Pokračování po zastavení
– Použití mikrofonu
– LIGHTING
– Nastavení časovaného vypínání (Sleep)
– Stmívač
– Automatické vypnutí
– Zapnutí funkce AUTO POWER
– Automatická změna funkce
Nastavení hodin
– Nastavení hodin prostřednictvím aplikace
„Music Flow Bluetooth“
– Použijte svůj přehrávač jako budík
LG Sound Sync
Spojení WIRELESS PARTY LINK
4
Odstraňování potíží
42
42
Odstraňování potíží
– Obecně
5
Dodatek
44
45
46
46
46
Obecný technický popis
Obchodní známky a licence
Údržba
– Poznámky k diskům
– Manipulace s přístrojem
5
1
2
3
4
5
6
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Bluetooth®
Začínáme
Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.
Vstup přenosného přístroje
Přenáší hudbu z vašeho přenosného přístroje. (MP3,
notebook atd.)
Zvukové efekty
Přehrává hudbu s různými zvukovými a hudebními
efekty.
Přímý zápis USB
Zapisuje hudbu na USB zařízení.
Music Flow Bluetooth
Aplikace Music Flow Bluetooth je navržena tak, aby
vám umožnila ovládat některá z nejnovějších audio
zařízení LG. (Stránka 25)
LG Sound Sync
Tato funkce řídí úroveň hlasitosti tohoto přístroje
pomocí dálkového ovladače televize LG, která je
kompatibilní s funkcí LG Sound Sync.
Začínáme
7
Požadavky na
přehrávatelné soubory
Kompatibilní zařízení USB
Požadované parametry
hudebních souborů
yy Funkce USB tohoto přístroje nepodporuje všechna
USB zařízení.
yy Vzorkovací kmitočet: v rozsahu 32 až 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
yy Rychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s
(MP3),
40 až 192 kb/s (WMA)
yy Maximální počet souborů: Datové CD: 999 /
USB: 2000
yy Maximální počet složek: Datové CD: 99 /
USB: 200
yy USB Flash Drive:
zařízení, která podporují USB 2.0 nebo USB 1.1.
Požadavky na zařízení USB
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru a
připojení k počítači nejsou podporována.
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
yy Z důvodu zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
yy Zařízení USB nebude rozpoznáno v případě použití
prodlužovacího kabelu nebo rozbočovače USB.
yy Přípony souborů: „.mp3”/„.wma”
yy Systém souborů NTFS není podporován. (Přístroj
podporuje pouze systém souborù FAT(16 / 32.))
yy Některé soubory formátu MP3 / WMA nelze
přehrát v závislosti na typu nebo formátu souboru.
yy Tento přístroj rozpozná až 2000 souborů.
yy Formát systému souborů pro CD-ROM: ISO9660
/ JOLIET
yy Rovněž nejsou podporovány externí pevné disky,
čtečky paměť ových karet, uzamykatelná pamě
ťová zařízení nebo zařízení USB s pevným diskem.
yy Doporučujeme použít aplikaci Easy-CD Creator,
která vytváří systém souborů ISO 9660.
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Přístroj nelze použít jako vyměnitelný disk.
DTS není podporováno. V případě zvukového formátu
DTS není výstupem zvuk.
Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat
přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost
formátování disku na [Mastered]. Pokud bude
u této položky vybráno nastavení Live File System
(Živý souborový systém), disky nelze používat
v přehrávačích LG.
(Mastered/Live File System: systém formátu disku
pro Windows Vista)
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
spolupracovat.
1
Začínáme
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto
přístrojem platí následující omezení:
yy Přehrávač MP3: Flash přehrávač MP3.
8
Začínáme
Dálkový ovladač
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Pohotovostní režim) : Slouží k zapnutí a vypnutí
přístroje.
B (Otevřít / Zavřít) : Otevírá a zavírá diskovou
mechaniku.
1
Začínáme
VOL (Hlasitost) +/- : Upravuje hlasitost
reproduktorů.
F (Funkce) : Volba funkce a vstupního zdroje.
Zdroj signálu/Funkce
Disk
USB
Přídavný vstup AUX
Vstup z přenosného
zařízení
Bluetooth
Synchronizace zvuku LG
Sound Sync (Bezdrátová)
Rádio
Displej
CD
USB1 / USB2
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
(Tlačítko Mute) : Ztlumí zvuk.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Zvolí přednastavené číslo rozhlasové stanice.
(Stránka 27)
-- Hledá ve složkách soubory MP3 / WMA. V
případě používání disku CD / USB obsahujícího
soubory MP3 / WMA ve více složkách stisknutím
PRESET·FOLDER W/S vyberete složku, kterou
chcete přehrávat.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Ukládá stanice rádií. (Stránka 27)
Výměna baterie
-- Vymazání všech uložených stanic.
-- Výběr režimu JUKE BOX. (Stránka 32)
-- Vytvoří seznam JUKE BOX.
(R03
)
(R03)
AUTO DJ : Zvolí režim AUTO DJ. (Stránka 20)
DELETE :
Sundejte kryt baterie na zadní části dálkového
ovládání a vložte baterii tak, aby odpovídala polarita
4 a 5.
-- Smaže soubory MP3/WMA. (Pouze USB) (Stránka
19)
-- Odstraní skladbu z naprogramovaného seznamu
skladeb.
Začínáme
9
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Opakované nebo náhodné přehrávání stop
/ souborů.
Numerická tlačítka 0 až 9 : Výběr číslovaných stop,
souborů či předvolených čísel.
TUNING -/+ : Výběr/ladění rádiových stanic.
CLOCK : Nastavení hodin a zobrazení času.
C/V (Přeskočit / Hledat) :
ALARM : S funkcí ALARM můžete zapnout
přehrávání CD, USB a příjem tuneru v požadovaném
čase.
-- Provede rychlý posun dopředu nebo dozadu.
-- Vyhledávání části ve stopě / souboru.
N (Přehrávání / Pauza) :
-- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
-- Volba stereo/mono.
Z (Stop):
• • • • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : Funkci můžete používat
během přehrávání hudby ztlumením hlasu zpěváka v
hudbě z různých zdrojů.
-- Zruší funkci DELETE.
SLEEP : Nastaví systém tak, aby se ve stanovenou
dobu sám vypnul.
(Úprava jasu: Jas displeje se sníží na polovinu.)
SOUND EFFECT : Výběr zvukových efektů
RDS/SET :
REGION EQ : Vybírá pásmový ekvalizér.
-- RDS (Datový systém rádia)
INFO :
-- Potvrzení nastavení.
-- Zobrazí informace o hudbě. Soubor MP3 často
obsahuje informace v tzv. ID3 tagu. Tag obsahuje
informace o názvu, jménu interpreta, albu a časové
informace.
KEY CHANGER ( / ) : Změní tóninu tak, aby
odpovídala vašeho hlasovému rozsahu.
-- Zastaví přehrávání.
-- Nastavuje jméno jednotky Bluetooth zařízení v
režimu BT READY.
-- Zobrazuje názvy všech připojených zařízení
Bluetooth v režimu Bluetooth.
-- Ve stavu připojení WIRELESS PARTY LINK se na
HLAVNÍM zařízení objeví název POMOCNÉHO
zařízení a na POMOCNÉM zařízení se objeví název
HLAVNÍHO zařízen
ECHO : Volba režimu ECHO.
PTY : Vyhledá rozhlasové stanice podle typu.
VOCAL EFFECTS : Umožňuje výběr různých
vokálních efektů.
USB REC : Zaznamenává na USB zařízení.
1
Začínáme
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
10 Začínáme
Vrchní panel
a
b
c d
e
1
Začínáme
p
f
o
g
n
h
m
i
l
j
k
a PORT IN (přenosné zařízení)
b Vstup USB 1
Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného
USB zařízení.
c Páčka PARTY THRUSTER
Posuňte páčku nahoru pro vytvoření atmosféry
večírku.
d Okno displeje
e Vstup USB 2
Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného
USB zařízení.
f F (Funkce)
Volba funkce a vstupního zdroje.
Zdroj signálu/Funkce
Disk
USB
Přídavný vstup AUX
Vstup z přenosného
zařízení
Bluetooth
Synchronizace zvuku LG
Sound Sync (Bezdrátová)
Rádio
Displej
CD
USB1 / USB2
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
USB REC / DEMO
- Nahraje zvukovou stopu na USB.
-K
dyž stisknete
USB REC / DEMO ve
vypnutém stavu, zobrazí se režim DEMO.
Začínáme 11
LIGHTING MODE
Volba světelných efektů.
LIGHTING ON/OFF
Zapnutí/vypnutí světelných efektů.
WIRELESS LINK
- Volba MASTER nebo SLAVE v režimu WIRELESS
PARTY LINK.
- Aktivace nebo deaktivace režimu WIRELESS
PARTY LINK.
g MASTER VOLUME
Upraví hlasitost reproduktorů.
h SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG
- Otočením po směru nebo proti směru
hodinových ručiček vytvoříte zvuk škrábání.
- Vyhledání složky nebo souboru.
- Volba světelného režimu.
i SEARCH
Otevře složku a soubor v režimu výběru obsahu.
Vybírá zvukový efekt CLUB, DRUM nebo USER
pro míchání
(Pokud chcete použít efekt USER, musíte
zaregistrovat zdroj prostřednictvím aplikace
„Music Flow Bluetooth“.)
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Stiskněte požadovanou páčku syntetického
zvuku.
PARTY STARTER
- Ve vypnutém stavu tato funkce zapne zařízení a
zazní zvuk Party Kick Starter.
- V zapnutém stavu tato funkce smíchává hudbu
se zvukem Party Kick Starter.
DJ LOOP
Volba režimu DJ LOOP.
(Režim DJ LOOP se může používat během
přehráváni CD/USB.)
m USER EQ
Vybírá zvukový efekt, který jste si vytvořili.
(Stránka 28)
OK
Zvolí složku při vyhledávání souboru.
DJ EFFECT
Volba požadovaného efektu DJ EFFECT.
REGION EQ / BASS BLAST
- Volba ekvalizéru regionu.
- Stiskněte a přidržte pro přímou volbu efektu
BASS.
VOCAL EFFECTS
Volba režimu VOCAL EFFECTS.
j Y (Přeskočit/Vyhledat)
- Přeskočení zpět.
- Vyhledá úsek ve skladbě/souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
T (Přehrát/Pauza)
- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
– Zvolí stereo/mono.
U (Přeskočit/Vyhledat)
- Přeskočení dopředu.
- Vyhledá úsek ve skladbě/souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
I (Stop) / RDS
- Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
- radiový datový systém
R (Otevřít/Zavřít)
Otevírá a zavírá diskovou mechaniku.
k Režim PARTY THRUSTER
Volba režimu PARTY THRUSTER.
n SCRATCH / LEVEL CONTROL
-O
točením po směru nebo proti směru
hodinových ručiček vytvoříte zvuk škrábání.
- Otočením po směru nebo proti směru
hodinových ručiček se ovládá úroveň USER EQ.
- Úprava úrovně DJ EFFECT.
- Volba režimu vokálních efektů.
o MIC (Mikrofon) VOLUME
Úprava hlasitosti mikrofonu.
p 1 (Pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.
VOICE CANCELLER
Tuto funkci můžete využívat při přehrávání hudby
tak, že ztlumíte hlas zpěváka/zpěvačky z různých
zdrojů.
KEY CHANGER ( / )
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu
hlasovému rozsahu.
ECHO
Volba režimu ECHO.
1
Začínáme
PARTY LINK
Stiskněte a podržte tlačítko pro výběr PARTY
LINK.
l CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
12 Začínáme
Čelní panel / Zadní panel
1
d
e
Začínáme
a
b
c
f
a
(Dálkový senzor)
b Konektor MIC (mikrofon) 1/2
c Disková mechanika
d ANTENNA (FM)
e AUX IN / OUT
Zapojte přídavné zařízení.
f Napájecí zásuvka
>>Výstraha
yy Připojte napájecí kabel přímo do elektrické
zásuvky (je-li to možné.) Pokud používáte
prodlužovací kabel, doporučujeme používat
kabel s parametry 110 V / 15 A nebo 230
V / 15 A. Jinak nemusí přístroj fungovat
správně, protože nebude dostatečně napájen.
yy Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně
vysokým odběrem.
Připojení 13
Připojení AC napájecího
kabelu
Volitelné zapojení
vybavení
1. Jeden konec AC napájecího kabelu (součást
dodávky) připojte ke zdířce AC IN.
Připojení AUX IN
Propojte výstup z vašeho přídavného zařízení
(videokamera, televize, přehrávač atd.) se vstupem
AUX IN (L/R).
OUT
IN
Červená
2. Druhý konec zapojte do zásuvky na zdi.
,,Poznámka
Pokud základní jednotku nebudete delší dobu
používat, odpojte AC napájecí kabel od zásuvky
na zdi.
Bílá
Audio kabel
Přehrávač disků DVD, Blu-ray atd.
2
Připojení
Má-li vaše přídavné zařízení k dispozici pouze jeden
zvukový kanál pro výstup (mono), zapojte jej do
levého konektoru na jednotce.
14 Připojení
AUX OUT konektor
PARTY LINK
Ke konektoru AUX OUT (L/R) připojte pomocné
zařízení.
Můžete spojit dvě základní jednotky, aby přehrávaly
hudbu současně.
Název funkce pro šíření zvuku mezi dvěma
kompatibilními výrobky pomocí kabelu nebo
bezdrátově byl změněn na PARTY LINK nebo
WIRELESS PARTY LINK.
Pokud má vaše zařízení pouze jeden audio vstup
(mono), připojte jej k levému (bílému) audio
konektoru na základní jednotce.
2
Připojení
OUT
Audio kabel
Pomocné zařízení
IN
1. Spojte konektor AUX OUT na základní jednotce s
konektorem AUX IN na druhé základní jednotce
pomocí audio kabelu.
2. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko PARTY
LINK na základní jednotce připojené pomocí
konektoru AUX OUT a poté zvolte možnost LINK
ON.
„LINK ON“ – tento nápis, který se objeví v okně na
displeji, se brzy změní na „DELAY time“.
3. Otáčením ovladače SCRATCH / SEARCH
& MULTI JOG na základní jednotce upravte
nastavené zpoždění.
Až se v okně na displeji objeví nápisy „LINK ON“ a
„DELAY time“, můžete nastavit zpoždění.
4. Nastavené zpoždění uložte stisknutím tlačítka
PARTY LINK na základní jednotce.
,,Poznámka
yy Tato funkce není k dispozici mezi funkcemi
televizorů LG.
yy Počáteční zpoždění je 30 ms. Chceteli zpoždění změnit, otočtě ovladačem
SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG na
základní jednotce. Zpoždění připojeného
zařízení se může lišit. Pokud není dosaženo
synchronizace zvuku, upravte zpoždění
nastavením PARTY LINK, aby se zvuk
synchronizoval.
yy Zpoždění je možné nastavit v rozsahu 0 až
200 ms. Tempo synchronizace není k dispozici
v závislosti na zařízeních.
yy Hodnota zpoždění je uložena a funkce
PARTY LINK je vypnuta, je-li vypnuta základní
jednotka.
yy Můžete zvolit režim LINK ON/LINK OFF
stisknutím a třísekundovým podržením
tlačítka PARTY LINK na základní jednotce.
yy V případě mikrofonu se nastavení zpoždění
nepoužívá.
Připojení 15
Připojení PORT.IN
Připojte výstup (sluchátka nebo linkový výstup) z
přenosného zařízení (MP3 nebo PMP a pod.) ke
konektoru PORT. IN (3,5 mm).
Nyní můžete poslouchat hudbu
ze svého přenosného přehrávače
nebo externího zařízení.
Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů
přenosných přehrávačů nebo externích zařízení.
1. Připojte přenosný přehrávač do konektoru PORT.
IN zařízení.
nebo
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1.
Kabel pro připojení
přenosných zařízení
3. Stiskněte tlačítko F pro volbu funkce AUX nebo
PORTABLE.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí zařízení
a spusťte přehrávání.
,,Poznámka
MP3 přehrávač atd.
Při připojení přenosného zařízení ke konektoru
PORT. IN automaticky přepne na funkci
PORTABLE.
2
Připojení
Propojte externí zařízení s konektorem AUX IN
přístroje.
16 Připojení
Připojení zařízení USB
Připojení antény
Zapojte zařízení s USB (MP3 přehrávač atd.) do portu
USB na přístroji.
Pro poslech rádia připojte dodanou anténu FM.
Zařízení USB
Připojte drátovou FM anténu ke konektoru FM
antény.
2
Připojení
FM anténa
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z přístroje:
1. Zvolte jinou funkci / režim nebo stiskněte
tlačítko Z na dálkovém ovládání nebo I
na jednotce dvakrát za sebou.
2. Vyjměte zařízení USB z přístroje.
,,Poznámka
Ujistěte se, že je anténa FM zcela vytažena.
Ovládání 17
Základní operace
Přehrávání z médií CD / USB
1. Vložte disk stisknutím B na dálkovém ovladači
nebo tlačítka R na přístroji.
Nebo připojte zařízení USB k portu USB.
2. Stiskněte tlačítko F pro volbu funkce CD nebo USB.
Cíl
Zastavit
Přehrát
Vyhledání
části ve stopě/
souboru
Výběr stopy /
souboru přímo
Přechod
na další či
předcházející
stopu /
soubor
,,Poznámka
yy Displej se mění v následujícím pořadí.
USB
MP3/WMA CD
AUDIO CD
RPT 1
*RPT 1
RPT 1
RPT**DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*RPT : Opakování
**DIR : Adresář
yy Při přehrávání ze seznamu JUKE BOX jsou k
dispozici pouze RPT 1 a RPT ALL.
yy I po vypnutí a zapnutí přístroje nebo přepnutí
funkce na jinou lze stále poslouchat hudbu z
bodu, ve kterém jste s poslechem přestali.
yy Jestliže necháte diskovou mechaniku
otevřenou po dobu 5 minut, automaticky se
zavře.
Automatické přehrávání
-- CD disk s formáty AUDIO/MP3/WMA se začne
automaticky přehrávat po otevření a zavření
přihrádky na disk.
-- Zařízení se po otevření a zavření přihrádky na disk
automaticky přepne do funkce přehrávání CD, i
když se v přihrádce nenachází žádný disk.
3
Ovládání
Pauza
Postup
Stiskněte tlačítko Z na dálkovém
ovládání nebo I na přístroji.
Stiskněte N na dálkovém ovladači
nebo T na přístroji.
Stiskněte N na dálkovém ovladači
nebo T na přístroji během přehrávání.
Během přehrávání na dálkovém
ovládání stiskněte a podržte
tlačítko C/V nebo tlačítko
Y/U na zařízení a uvolněte je
na místě, od kterého chcete záznam
přehrávat.
Na dálkovém ovladači stiskněte
numerická tlačítka 0 až 9 a přejděte
přímo na požadovaný soubor.
-- Ve stavu zastaveno
Stiskněte C/V na dálkovém
ovládání nebo Y/U na zařízení
pro přechod na další/předcházející
stopu/soubor.
-- Během přehrávání,
Na dálkovém ovládání stiskněte a
podržte tlačítko V nebo tlačítko
U na zařízení a uvolněte je pro
přechod na další stopu/soubor.
Pokud přehrávání trvá méně než
2 sekundy a stisknete C na
dálkovém ovládání nebo Y na
zařízení, přejde se na předchozí
stopu/soubor.
Pokud přehrávání trvá déle než
3 sekundy, stisknete C na
dálkovém ovládání nebo Y na
zařízení a zařízení přejde na začátek
stopy/souboru.
(2) S použitím vyhledávací funkce
SEARCH:
Pro přehrání stopy/souboru otočte
ovladačem SCRATCH / SEARCH &
MULTI JOG nebo použijte Y/U
na základní jednotce a stiskněte
hvězdičku N na dálkovém ovladači
nebo hvězdičku T na základní jednotce.
Cíl
Postup
Opakované Opakovaně mačkejte tlačítko REPEAT
nebo náhodné na dálkovém ovládání. Viz poznámka s
přehrávání vysvětlením změn na displeji.
18 Ovládání
Výběr složky a
souboru MP3 / WMA
Na přístroji
,,Poznámka
yy Složky / soubory CD / USB jsou rozpoznávány
tak, jak je uvedeno níže.
*
1. Press SEARCH and rotate SCRATCH / SEARCH
& MULTI JOG or Y/U until a desired file
appears. Pokud tlačítko SEARCH stisknete znovu,
můžete také vyhledat složku.
2. Pro přehrání vybraného souboru stiskněte
tlačítko OK nebo T. Při vyhledávání nějaké
složky stiskněte OK, vyberte soubor ve složce, a
potom stiskněte OK nebo T znovu. Vybraný
soubor bude přehrán.
3
Na dálkovém ovládání
Ovládání
1. Opakovaně tiskněte tlačítko PRESET·FOLDER
W/S nebo C/V, dokud se neobjeví
požadovaná složka.
2. Stiskněte tlačítko N pro jeho přehrání. Začne se
přehrávat první soubor ze složky.
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
nezobrazí.
yy Složky budou zobrazeny v tomto pořadí:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Soubory se budou přehrávat od prvního
souboru ve složce $ po 14. soubor ve složce
$.
yy Soubory a složky budou uváděny v pořadí, jak
byly nahrány. Odlišně mohou být uváděny v
závislosti na okolnostech nahrávání.
*ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když
počítač rozpozná zařízení CD/USB, je „ROOT“.
Ovládání 19
Smazání souboru/složky nebo
formátování
Efekty přehrávání
Na vaší jednotce USB můžete smazat soubor, složku
nebo ji můžete naformátovat.
Přístroj podporuje různé zvukové efekty a efekty
přehrávání:
DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP,
PARTY THRUST, PARTY KICK STARTER.
1. Zvolte si funkci USB stiskem tlačítka F.
2. -Smazání souboru: Vyberte soubor, který chcete
smazat, a zvolte „DEL FILE“ stisknutím tlačítka
DELETE na dálkovém ovládání.
-Smazání složky : Vyberte složku, kterou chcete
smazat, a zvolte si „DEL DIR“ stisknutím tlačítka
DELETE na dálkovém ovládání.
-Formátování USB : Zvolte si „FORMAT“
stisknutím tlačítka DELETE na dálkovém
ovládání, abyste naformátovali USB jednotku.
3. Pro smazání souboru/složky nebo naformátování
jednotky stiskněte a podržte tlačítko DELETE na
dálkovém ovládání.
>>Výstraha
yy Během přehrávání neodpojujte zařízení USB.
(přehrát, odstranit atd.)
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
Umožňuje vám si užívat efektů DJ EFFECT, například
Flanger/Phaser/Wah/Chorus/Delay.
1. Stiskněte na zařízení DJ EFFECT, abyste si
zvolili požadovaný efekt DJ EFFECT (FLANGER,
PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).
2. Zapněte SCRATCH / LEVEL CONTROL na
základní jednotce otočením vpravo nebo vlevo pro
nastavení úrovně DJ EFFECT na 0 až 15.
,,Poznámka
yy Po stisku tlačítka DJ EFFECT se na 3 sekundy
zobrazí režim DJ EFFECT.
yy Současná úroveň Gage se zobrazí při
nastavování Gage.
yy Pokud se funkce změní, nebo se zařízení
vypne a zapne, režim DJ EFFECT s DJ EFFECT
se vypne.
yy Některá zařízení USB funkci odstranění
obsahu nepodporují. (uzamknout atd.)
SCRATCH
Výstup efektu SCRATCH můžete dále směšovat.
Otáčením ovladače SCRATCH / SEARCH & MULTI
JOG nebo SCRATCH / LEVEL CONTROL na základní
jednotce se míchá škrábavý zvuk.
-- Efekt škrábavého zvuku uslyšíte v závislosti na
směru, jakým otočíte ovladačem SCRATCH /
SEARCH & MULTI JOG nebo SCRATCH / LEVEL
CONTROL na základní jednotce.
3
Ovládání
Chcete-li opustit aktuální režim, stiskněte tlačítko
Z na dálkovém ovládání nebo I na zařízení.
DJ EFFECT
20 Ovládání
AUTO DJ
DJ PRO
Auto DJ smíchá konce jedné písně se začátkem
další a zajistí hladký průběh přehrávání. Funkce
vyrovnává hlasitost napříč stopami a soubory a zajistí
nepřetržité přehrávání.
Umožní vám míchat zvukové efekty CLUB, DRUM
nebo USER. Každý režim má až 3 zvukové efekty.
Když budete opakovaně mačkat tlačítko AUTO DJ
na dálkovém ovládání, bude se obrazovka měnit
následujícím způsobem.
AUTO DJ RANDOM AUTO DJ SEQUENTIAL
AUTO DJ OFF
Režim
Okno displeje
Popis
OFF
AUTO DJ OFF
-
RANDOM
AUTO DJ
RANDOM
V tomto režimu
se hudba přehrává
v náhodném pořadí.
REPEAT
AUTO DJ
SEQUENTIAL
V tomto režimu
se hudba přehrává
opakovaně.
3
Ovládání
,,Poznámka
yy Režim AUTO DJ nepodporuje vyhledávání
části skladby nebo souboru ani opakované
nebo náhodné přehrávání.
yy Režim AUTO DJ se vypne při přechodu na
jiné funkce nebo při zastavení přehrávání
hudby s použitím tlačítka Z na dálkovém
ovládači nebo tlačítka I v režimu AUTO DJ
na zařízení.
yy Funkce AUTO DJ není podporována hudebním
souborem, jehož délka je menší než 60
sekund.
yy Během přehrávání seznamu JUKE BOX je
vybrána pouze funkce AUTO DJ SEQUENTIAL.
1. Stiskněte a podržte tlačítko DJ PRO (CLUB,
DRUM nebo USER) a zvolte požadované zvukové
efekty DJ PRO.
2. Stiskněte plošku DJ PRO Pad (1, 2, 3)
požadovaného zvuku na základní jednotce.
,,Poznámka
yy Chcete-li použít efekt USER, musíte
zdroj zaregistrovat v aplikaci “Music Flow
Bluetooth”. Není-li zdroj zaregistrován, v okně
displeje se zobrazí zpráva USER “EMPTY”
nebo “NO SOUND”.
yy Počáteční režim DJ Pro je nastaven na
zvukový efekt CLUB.
yy Po stisknutí tlačítka DJ PRO (CLUB, DRUM
nebo USER) se na 3 sekundy zobrazí režim
DJ PRO.
yy Zvuk DJ PRO se míchá, když stisknete plošku
DJ PRO Pad (1, 2, 3) na základní jednotce.
yy Právě přehrávaný zvuk DJ PRO je zastaven a
na výstupu bude zvolený zvuk DJ PRO, když
na základní jednotce stisknete jinou plošku DJ
PRO Pad (1, 2, 3), zatímco se bude přehrávat
zvuk DJ PRO.
Ovládání 21
DJ LOOP
Určité části zvuku (přibližně 1 sekunda) se přehrávají
opakovaně (pouze u režimů CD, USB)
V průběhu přehrávání na zařízení stiskněte a podržte
tlačítko DJ LOOP v požadovaném bodě. Při uvolnění
tlačítka se funkce DJ LOOP zruší.
,,Poznámka
Tato funkce se zruší po 10 opakováních nebo po
uvolnění tlačítka DJ LOOP na zařízení.
PARTY KICK STARTER
(spouštěč vzrušení z flámu)
Ze stavu s vypnutým napájením tato funkce zapíná
základní jednotku se zvukem Party Kick Starter
(spouštěč vzrušení z flámu).
Ve stavu se zapnutým napájením tato funkce míchá
hudbu se zvukem Party Kick Starter (spouštěč
vzrušení z flámu).
Ve stavu s vypnutým napájením
1. Stiskněte na základní jednotce tlačítko PARTY
STARTER
PARTY THRUST
Umožní vám to vytvořit atmosféru večírku.
MODE 1
MODE 2
MODE 3
2. Po zvolení režimu na zařízení posuňte nahoru
páčku PARTY THRUSTER, abyste vytvořili
atmosféru večírku.
Světla reproduktorů, světlo LED a zvukové
efekty budou reagovat na pohyb páčky PARTY
THRUSTER na zařízení.
OFF
THRUST 1
THRUST 2
CLIMAX
Ve stavu se zapnutým napájením
1. Stiskněte na základní jednotce tlačítko PARTY
STARTER.
2. „COME ON“ – tento nápis se objeví v okně na
displeji se zvukem Party Kick Starter (spouštěč
vzrušení z flámu).
,,Poznámka
yy Chcete-li změnit zvukový efekt, musíte
požadovaný zvukový efekt zaznamenat
pomocí aplikace „Music Flow Bluetooth“.
yy V případě režimu CHILDSAFE není zvuk Party
Kick Starter (spouštěč vzrušení z flámu) na
výstupu.
3
Ovládání
1. Režim si zvolíte stisknutím tlačítka PARTY
THRUSTER na zařízení.
Zvukový efekt se bude projevovat různě v
závislosti na režimu.
2. „COME ON“ – tento nápis se objeví v okně na
displeji se zvukem Party Kick Starter (spouštěč
vzrušení z flámu). Před vypnutím napájení se pak
objeví úroveň hlasitosti a funkce.
22 Ovládání
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth®
Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
O technologii Bluetooth
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
Bluetooth je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
Zvuk může být přerušen, pokud bude spojení
narušeno jinými elektronickými vlnami nebo
připojením Bluetooth v ostatních místnostech.
3
Ovládání
Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth lze
ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení
provedeno pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth.
yy Zařízení, která jsou k dispozici: inteligentní telefon,
MP3, notebook atd.
yy Verze: 4.0
yy Codec : SBC
Profily Bluetooth
Párování jednotky a zařízení Bluetooth
1. Zapněte přístroj.
,,Poznámka
Je-li aktivováno uzamknutí připojení přes
Bluetooth, ve funkci BT můžete vyhledávat
zařízení Bluetooth.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto přístroje pomocí
zařízení Bluetooth se na zařízení Bluetooth
zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Váš přístroj se
zobrazí jako „LG OJ98 (XX)”.
,,Poznámka
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení podporovala
některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s
následujícím profilem.
yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth. Např. pokud je adresa zařízení
Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem
zařízení Bluetooth se zobrazí „LG OJ98 (08)”.
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují jiným způsobem. Podle
potřeby zadejte kód PIN (0000).
yy Tento přístroj můžete v režimu Bluetooth
propojit až se 3 zařízeními Bluetooth
zároveň za využití výše popsané metody.
yy Párování s více zařízeními je podporováno
pouze v případě zařízení s operačním
systémem Android. (Párování s více přístroji
nemusí být v závislosti na parametrech
připojeného zařízení podporováno.)
yy Vyjímatelná/snímatelná zařízení Bluetooth
(např. Dongle atd.) nepodporují párování s
více zařízeními.
Ovládání 23
3. Když bude přístroj úspěšně připojen k vašemu
Bluetooth zařízení, objeví se v okně displeje
zpráva „PAIRED“ a brzy dojde ke změně názvu
Bluetooth zařízení. V okně na displeji se potom
zobrazí nápis „BT“.
,,Poznámka
yy Při připojování dalších zařízení pro
vícenásobné párování se na displeji na chvíli
zobrazí „PAIRED“.
yy Pokud nelze zjistit název zařízení, zobrazí se
„_“.
,,Poznámka
yy Při používání technologie Bluetooth® musíte
provést propojení mezi přístrojem a zařízením
Bluetooth tak, aby k sobě zařízení byla co
možná nejblíže.
Propojení ale nemusí v některých níže
uvedených situacích fungovat správně:
-- Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií
Bluetooth®, jako je lékařský přístroj
přístroj, mikrovlnná trouba nebo přístroj s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
yy Pokud své zařízení Bluetooth restartujete,
měli byste je k přístroji znovu připojit.
yy Po propojení reproduktoru s až 3 zařízeními
Bluetooth v režimu Bluetooth lze přehrávat
a ovládat hudbu pouze pomocí jednoho z
propojených zařízení.
Připojené zařízení Bluetooth můžete ovládat z
přístroje; přehrát, pozastavit, zastavit, přeskočit.
,,Poznámka
yy Pro použití této funkce jsou k dispozici pouze
OS Android a iOS.
yy V závislosti na zařízení Bluetooth tato
funkce nemusí být podporována, nebo může
fungovat jinak.
Uzamčení spojení přes Bluetooth (BT
LOCK)
Připojení přes Bluetooth můžete omezit pouze na
spojení mezi zařízením s BT (Bluetooth) a televizí
LG TV, aby se zabránilo neúmyslnému připojení přes
Bluetooth.
Tuto funkci zapnete, když stisknete a podržíte
tlačítko N na dálkovém ovládání nebo tlačítko T
na zařízení po dobu přibližně 5 sekund při aktivní
funkci BT (Bluetooth).
Na displeji se zobrazí „BT LOCK“ a spojení přes
Bluetooth bude omezeno.
Tuto funkci vypnete, když opět stisknete a podržíte
tlačítko N na dálkovém ovládání nebo tlačítko T
na zařízení po dobu přibližně 5 sekund při aktivní
funkci BT (Bluetooth).
Na displeji se zobrazí „BT UNLOCK“.
3
Ovládání
4. Poslouchání hudby.
V příručce k zařízení Bluetooth naleznete postup
pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení
Bluetooth uložená.
Ovládá připojené zařízení Bluetooth
24 Ovládání
,,Poznámka
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení rušeno
jinými elektronickými zařízeními.
yy Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci
ovládat zařízení Bluetooth.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém používání
telefonu, MP3, Notebooku, atd.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
3
yy V případě přerušení spojení Bluetooth
připojte znovu zařízení Bluetooth k jednotce.
Ovládání
yy Není-li zařízení Bluetooth připojeno, objeví se
v okně zobrazení hláška „BT READY“.
yy Když používáte funkci Bluetooth, na zařízení
připojeném přes Bluetooth nastavte
správnou hlasitost.
yy Pokud je připojeno zařízení Bluetooth při
používání LG TV, LG TV se odpojí a zařízení
Bluetooth se připojí.
yy Když připojíte zařízení Bluetooth (zařízení
iOS atd.) k tomuto zařízení, lze úroveň
hlasitosti synchronizovat mezi zařízeními.
yy Jestliže přejdete od funkce Bluetooth k jiné
funkci, spojení přes Bluetooth se rozpojí. Při
spojení v aplikaci „Music Flow Bluetooth“ se
udržuje spojení přes Bluetooth pouze pro
jedno zařízení.Pomocí tohoto zařízení můžete
zařízení Bluetooth ovládat, avšak zvukový
výstup nelze použít.
yy Při zapnutí funkce Bluetooth se toto zařízení
automaticky připojí k zařízení s Bluetooth,
které bylo připojeno jako poslední.
(Automatické připojení nemusí být
podporováno v závislosti na specifikacích
připojeného zařízení.)
Ovládání 25
Používání aplikace Music
Flow Bluetooth
,,Poznámka
yy Tento přístroj je schopen aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ používat pouze se systémem
Android.
yy Doporučujeme používat poslední verzi
aplikace.
Nainstalujte aplikaci „Music
Flow Bluetooth“ do svého
zařízení s rozhraním Bluetooth
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „Music
Flow Bluetooth“ na vaše zařízení Bluetooth.
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth“ přes QR kód.
1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“
přes QR kód. Pro skenování QR kódu použijte
skenovací software.
O aplikaci „Music Flow
Bluetooth”
3
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste
zdarma stáhli a nainstalovali aplikaci „Music Flow
Bluetooth“.
Zde představujeme několik z mnoha funkcí aplikace
„Music Flow Bluetooth“.
Multi Juke box : Připojením až 3 telefonů Bluetooth
současně získáte třikrát víc zábavy. Můžete přehrávat
hudbu ze všech tří telefonů a seznam skladeb
upravovat ze všech telefonů.
Sampler Creator (vytvoří vzorky): Nahrává do
vašeho smartphonu efekty a velmi jednoduše je přes
Bluetooth synchronizuje se systémem. Buďte tak
kreativní, jak dokážete.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek „Google Android
Market (Google Play Store)“.
yy QR kódy nemusí v některých oblastech
fungovat.
Ovládání
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ přináší této
jednotce řadu nových vlastností.
26 Ovládání
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth“ z webu „Google Android
Market (Google Play Store)“
1. Klepněte na ikonu „Google Android Market
(Google Play Store)“.
2. Do lišty pro vyhledávání napište “Music Flow
Bluetooth” a vyhledejte ji.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na „Music Flow Bluetooth“ pro zahájení stahování
aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
3
,,Poznámka
Ovládání
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno s „Google Android Market (Google
Play Store)“.
Aktivace rozhraní Bluetooth s
aplikací „Music Flow Bluetooth“
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ pomáhá připojit váš
Bluetooth přístroj k této jednotce.
1. Klepněte na ikonu aplikace „Music Flow
Bluetooth“ na domovské obrazovce a otevřete
aplikaci „Music Flow Bluetooth“. Poté přejděte do
hlavní nabídky.
2. Chcete-li získat víc informací o ovládání zařízení,
klepněte v menu na [Setting] a [Help].
,,Poznámka
yy Aplikace „Music Flow Bluetooth“ bude k
dispozici v softwarové verzi následovně
-- Android O/S: Verze 4.0.3 (nebo vyšší)
yy Pokud použijete aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ k provozu, mohou existovat
rozdíly mezi aplikací „Music Flow Bluetooth“
a dodávaným dálkovým ovladač. Používejte
dodaný dálkový ovládač dle potřeby.
yy V závislosti na typu vašeho zařízení
Bluetooth nemusí aplikace „Music Flow
Bluetooth“ fungovat.
yy Po připojení aplikace „Music Flow Bluetooth“
může vaše zařízení přehrávat hudbu.
V takovém případě zkuste zopakovat proces
připojení.
yy Pokud budete na svém zařízení Bluetooth
používat další aplikace nebo měnit nastavení
během používání aplikace „Music Flow
Bluetooth“, nemusí aplikace „Music Flow
Bluetooth“ pracovat normálně.
yy Pokud aplikace „Music Flow Bluetooth“
pracuje nenormálně, zkontrolujte své zařízení
Bluetooth a připojení aplikace „Music Flow
Bluetooth“ a pokuste se připojení obnovit.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
telefonu existují jisté rozdíly v provozu
aplikace „Music Flow Bluetooth“.
yy Pokud připojení k aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ nefunguje dobře, zkontrolujte
nastavení rozhraní Bluetooth na svém
zařízení Bluetooth.
Ovládání 27
Provoz rádia
Přednastavení rádiových stanic
Můžete přednastavit 50 rádiových stanic u FM.
Ujistěte se, že je připojena FM anténa. (Stránka 16)
Před laděním se ujistěte, že ztlumíte hlasitost.
1. Tiskněte F, dokud se neobjeví v okně displeje FM.
Poslech rádia
1. Tiskněte F, dokud se neobjeví v okně displeje FM.
Je naladěna poslední nalezená stanice.
3. Stiskněte JUKEBOX/MEMORY na dálkovém
ovladači. Na displeji bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte tlačítko PRESET·FOLDER W/S na
dálkovém ovladači k výběru požadovaného
přednastaveného čísla.
5. Stiskněte JUKEBOX/MEMORY na dálkovém
ovladači. Stanice se uloží.
3
Nebo
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
Ruční ladění:
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING -/+ na
dálkovém ovládání nebo tlačítko Y/U na
zařízení.
7. Předem nastavenou stanici naladíte stiskem
tlačítek PRESET·FOLDER W/S nebo 0 až 9 na
dálkovém ovládání.
Ovládání
2. Automatické ladění:
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING -/+ na
dálkovém ovládání nebo Y/U na zařízení
po dobu přibližně dvou sekund, dokud se nezačne
měnit ukazatel frekvence, potom tlačítko
uvolněte. Vyhledávání se zastaví, když zařízení
naladí vysílací stanici.
2. Vyberte požadovanou frekvenci stiskem tlačítka
TUNING -/+ na dálkovém ovládání nebo stiskem
Y/U na zařízení.
3. Hlasitost nastavíte opakovaným stisknutím
tlačítka VOL +/- na dálkovém ovládání nebo
otáčením regulátoru hlasitosti na zařízení.
Zlepšení nekvalitního FM příjmu
Stiskněte N na dálkovém ovládání nebo tlačítko
T na zařízení. Tímto přepnete tuner ze stereo
režimu na mono a obvykle se tím zlepší příjem.
Vymazání všech uložených stanic
1. Stiskněte a držte JUKEBOX/MEMORY na
dálkovém ovladači po dobu dvou sekund.
Na displeji přístroje bude blikat nápis „ERASEALL”.
2. Stiskněte JUKEBOX/MEMORY na dálkovém
ovladači pro odstranění všech uložených
rozhlasových stanic.
28 Ovládání
Zobrazení informací o rozhlasové
stanici
FM tuner je dodáván s příslušenstvím k systému RDS
(Datový systém rádia). Na displeji se objeví informace
o rádio stanici, kterou právě posloucháte. Chcete-li
cyklicky projít různými typy dat, stiskněte opakovaně
RDS/SET na dálkovém ovladači.
PS
(Název stanice)
Název kanálu se objeví na displeji.
PTY
(Rozpoznání typu programu)
Typ programu (např. Jazz nebo zprávy) se
objeví na displeji.
3
Ovládání
RT
(Text rádia)
Textové zprávy obsahují zvláštní
informace o vysílané stanici.
Tyto zprávy se mohou zobrazit na
displeji.
CT
(Čas řízený stanicí)
Uvádí čas vysílání stanice.
Stisknutím RDS / SET na dálkovém ovladači můžete
vyhledat rozhlasové stanice podle typu programu.
Na displeji se zobrazí naposledy zvolený PTY.
Opakovaným stiskem tlačítka PTY vyberete vámi
preferovaný typ programu. Stiskněte a podržte
tlačítko C/V. Tuner začne automaticky
vyhledávat. Když je stanice nalezena, vyhledávání se
zastaví.
Ovládání 29
Nastavení zvuku
Nastavení režimu zvuku
Tento systém má řadu předem nastavených
prostorových zvukových polí. Zobrazené položky se u
ekvalizéru mohou lišit v závislosti na zdrojích zvuku a
zvukových efektech.
Požadovaný zvukový režim můžete vybrat pomocí
tlačítka SOUND EFFECT na dálkovém ovládání.
Požadovaný režim zvuku si můžete zvolit pomocí
tlačítka REGION EQ na dálkovém ovládání, nebo
pomocí tlačítka REGION EQ/BASS BLAST na
zařízení.
Na displeji
Oblast
FUNK, REGUETON,
SAMBA,
MERENGUE, AXE,
SALSA, SERTANEJ,
FORRO
Latinská
Amerika
Blízký
Východ
Popis
ARABIC
BASS (BASS BLAST)
Posílení výšek, basů a
zvukových efektů okolí.
DANGDUT
Indonésie
Optimalizovaný
zvukový efekt
pro hudební
žánr oblíbený
v jednotlivých
regionech.
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Tento program
propůjčuje zvuku
atraktivní atmosféru
s navozením pocitu
přítomnosti na
skutečném koncertu
rockové, populární,
jazzové nebo klasické
hudby.
FOOT BALL
Můžete si vychutnat
zvukový efekt
FOOTBALL STADIUM.
Nastavení USER EQ
STANDARD
Můžete si užít
optimalizovaný zvuk.
Podle vlastního uvážení můžete nastavit úroveň
hloubek, středních tónů a výšek.
AFRO
Afrika
INDIA
Indie
,,Poznámka
Stisknutím a podržením tlačítka REGION EQ/
BASS BLAST na zařízení na 3 sekundy můžete
přímo zvolit efekt BASS (BASS BLAST).
1. Stiskněte na přístroji tlačítko USER EQ. Zobrazí
se „USER EQ“.
2. Dokud se na displeji neobjeví požadované
nastavení, opakovaně tiskněte tlačítko USER EQ
na zařízení.
3. Pomocí ovládání SCRATCH / LEVEL CONTROL
zařízení nastavte požadovanou hodnotu.
3
Ovládání
Na displeji
Popis
30 Ovládání
Pokročilé ovládání
Nahrávání na disk USB
Zvukové stopy z různých zdrojů lze nahrávat na USB
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)
1. Připojte USB zařízení k přístroji.
2. Stiskněte tlačítko F, abyste vybrali funkci, z které
chcete nahrávat.
3. Nahrávání spustíte stiskem tlačítka USB REC na
dálkovém ovládání nebo tlačítkem
USB REC/DEMO na zařízení.
3
Funkce
Stav
Výsledek
Ovládání
Přehrát/
Nahráno až po zastavení.
pozastavit
Pokračování
Rychlá nahrávka poslední
po zastavení
skladby
(Stránka 33)
Rychlá nahrávka všech
skladeb
V níže uvedeném případe
je rozsah omezen.
CD, USB
Úplné
zastavení
- Po vyhledání souboru
(stránka 18), rychlá
nahrávka indexované
skladby.
- Po vyhledání složky
(stránka 18), rychlá
nahrávka všech skladeb
ve složce.
- Po zapnutí JUKE BOX
(stránka 32), rychlá
nahrávka všech skladeb
JUKE BOXU.
AUX,
PORTABLE,
FM
-
Nahráno až po zastavení.
-- Když připojíte zařízení přes USB1 nebo USB2,
stiskněte tlačítko USB REC na dálkovém ovládání,
nebo tlačítko
USB REC/DEMO na zařízení,
jakmile na displeji začne blikat USB1 nebo USB2,
ze kterého chcete nahrávat.
4. Nahrávání zastavíte, jestliže stisknete USB REC
na dálkovém ovládání nebo tlačítko
USB
REC/DEMO na zařízení a podržíte je přibližně
3 sekundy. V opačném případě bude nahrávání
pokračovat.
Pozastavit nahrávání
Nahrávání přerušíte, jestliže v průběhu přehrávání
CD/USB nebo během pozastavení přehrávání nebo
nahrávání z vnějšího zdroje signálu stisknete tlačítko
USB REC na dálkovém ovládání nebo tlačítko
USB REC/DEMO za zařízení. Opětovným
stisknutím tohoto tlačítka bude nahrávání
pokračovat.
,,Poznámka
yy Funkce VOICE CANCELLER nebo KEY
CHANGER bude resetována, pokud při
zapnuté funkci VOICE CANCELLER nebo KEY
CHANGER použijete funkci nahrávání.
yy Funkce VOICE CANCELLER nebo KEY
CHANGER nelze provozovat během
nahrávání.
Volba rychlosti datového toku
(přenosové rychlosti)
1. Stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko USB REC
na dálkovém ovládání nebo tlačítko
USB REC/DEMO za zařízení.
2. Rychlost datového toku zvolíte pomocí tlačítka
C/V na dálkovém ovládání nebo tlačítkem
Y/U na zařízení.
3. Zastavování ukončíte stiskem USB REC na
dálkovém ovládání nebo stiskem tlačítka
USB REC/DEMO na zařízení.
Vytváření neautorizovaných kopií materiálů,
chráněných autorským právem včetně
počítačových programů, souborů, vysílání nebo
zvukových nahrávek může být narušením
autorských práv a představovat trestný čin.
K těmto účelům se toto zařízení nesmí používat.
Buďte odpovědní.
Dodržujte autorská práva.
Ovládání 31
,,Poznámka
yy Za účelem stabilního nahrávání z CD nebo
USB se úroveň výstupního zvuku automaticky
sníží.
yy Během nahrávání lze pouze změnit hlasitost
z hodnoty MIN na 30. (Funkce pouze pro
médium CD)
,,Poznámka
yy S využitím funkcí DJ EFFECT, SCRATCH, DJ
PRO nebo MIC můžete nahrávat různé typy
zvuků (Kromě nahrávání USB/CD, které se
nachází ve stop stavu.)
yy Hlasitost nahrávaného zvuku z mikrofonu
můžete ovládat pomocí ovládání úrovně
vstupního signálu mikrofonu.
yy Pokud zastavíte probíhající nahrávání, uloží se
soubor, do kterého se právě nahrávalo (Kromě
nahrávání souborů MP3/WMA, které se
nachází ve stop stavu.)
yy Celkem lze uložit maximálně 2000 souborů.
yy Během nahrávání na zařízení USB je
nevyjímejte, ani přístroj nevypínejte. V
opačném případě může dojít k vytvoření
neúplného souboru, který nebude možné
odstranit v počítači.
yy Jestliže nahráváte v průběhu přehrávání,
výstupem je aktuální přehrávaný zvuk.
yy V režimu nahrávání na zařízení USB nelze
používat univerzální čtečku paměť ových
$%@3&$
karet nebo externí pevný disk.
"6%*[email protected]
"6%*[email protected]
yy Pokud nahráváte dlouho, je soubor rozdělen
po 512 MB.
yy Ukládání probíhá následujícím způsobem.
AUDIO CD
MP3/WMA
Stav přehrávání nebo pozastavení Stav přehrávání nebo pozastavení
$%@3&$
"6%*[email protected]
"6%*[email protected]
Jiný stav
$%@3&$
'*-&@3&$
"6%*[email protected]"$,@
"6%*[email protected]"$,@
Jiný zdroj*
'*-&@3&$ $%@3&$
"6%*[email protected]"$,@
"6%*[email protected]"$,@
'*-&@3&
"#$
%&'
Jiný stav
'*-&@3&$
"#$ 'JMFOBNF
%&' 'JMFOBNF
Tuner
05)&[email protected]&$
"6%*[email protected]
"6%*[email protected]
*: AUX a podobně.
3
Ovládání
yy Pokud nahrávání na zařízení USB nefunguje,
mohou se na displeji zobrazit různá hlášení,
například „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL”,
„NOT SUPPORT” nebo „FILE MAX”.
yy V případě nepodporovaného souboru
MP3/WMA může být nahrávání souboru
zastaveno.
5I
1MBZ
5IFPUIFSTUBUVT
5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
Tuner: Zobrazuje se současná frekvence
nahrávání.
32 Ovládání
Přehrávání JUKE BOX
Úprava seznamu JUKE BOX
Funkce JUKE BOX vám umožňuje vytvořit seznam
oblíbených skladeb/souborů z disku nebo ze zařízení
USB. Do seznamu stop můžete zadat až 100
skladeb/souborů.
1. Pro přechod do režimu editování stiskněte
a podržte tlačítko JUKEBOX/MEMORY na
dálkovém ovládání.
(Jestliže na dálkovém ovládání stisknete
JUKEBOX/MEMORY, přehrávání se zastaví.)
Vytváření seznamu pro JUKE BOX
1. Režim úprav aktivujte přidržením tlačítka
JUKE BOX / MEMORY na dálkovém ovládání.
(Jestliže na dálkovém ovládání stisknete
JUKEBOX/MEMORY, přehrávání se zastaví.)
3
2. Zvolte stopu/soubor stisknutím tlačítka
C/V na dálkovém ovladači nebo tlačítka
Y/U na základní jednotce.
2. Stiskněte tlačítko PRESET·FOLDER W/S na
dálkovém ovládání a vyberte skladbu nebo soubor
k úpravám.
3. Stiskněte tlačítko C/V na dálkovém
ovladači nebo tlačítko Y/U na základní
jednotce.
4. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko
JUKEBOX/MEMORY.
Ovládání
3. Pro uložení stopy/souboru stiskněte na dálkovém
ovládání tlačítko JUKEBOX/MEMORY.
5. Pro uložení dalších stop nebo souborů opakujte
kroky 2 až 4.
4. Opakujte kroky 2 a 3 k uložení dalších skladeb a
souborů.
(Seznam můžete upravovat stiskem tlačítka
PRESET·FOLDER W/S na dálkovém ovladači a
volbou čísla programu JUKE BOX.)
6. Na dálkovém ovládání znovu stiskněte tlačítko
JUKEBOX/MEMORY.
5. Na dálkovém ovládání znovu stiskněte tlačítko
JUKEBOX/MEMORY.
Po dokončení seznamu skladeb JUKE BOX ho můžete
přehrát stisknutím tlačítka N na dálkovém ovládání.
,,Poznámka
Při vytváření nebo upravování
naprogramovaného seznamu JUKE BOX je režim
REPEAT vypnut.
Používání funkce JUKE BOX
Na dálkovém ovládání jednou stiskněte tlačítko
JUKEBOX/MEMORY. Na displeji se zobrazí „JUKE
BOX ON“. Pro přehrání seznamu JUKE BOX stiskněte
tlačítko N na dálkovém ovladači nebo tlačítko T
na přístroji.
Tuto volbu zrušíte, jestliže na dálkovém ovládání
opět stisknete tlačítko JUKEBOX/MEMORY. V okně
displeje se zobrazí nápis „JUKE BOX OFF“.
Pro přehrání seznamu skladeb JUKE BOX po
provedení úprav seznamu stiskněte N na dálkovém
ovládání.
Vymazání seznamu JUKE BOX
Funkce odstranění funguje pouze v režimu úprav.
1. Podržte tlačítko JUKE BOX / MEMORY na
dálkovém ovládání a aktivujte tak režim úprav.
2. Vyberte skladbu opakovaným stiskem tlačítka
PRESET·FOLDER W/S na dálkovém ovládání.
3. Stiskněte tlačítko DELETE na dálkovém ovládání,
když je vybrána skladba.
,,Poznámka
yy Jestliže neexistuje žádný seznam JUKE BOX,
na displeji se po stisknutí tlačítka JUKEBOX/
MEMORY zobrazí nápis „JUKE BOX NONE“.
yy V níže popsaném případě je funkce JUKE BOX
vypnuta.
-- Přepnutí na jinou funkci.
-- Vypnutí a zapnutí přístroje.
-- Používání numerických tlačítek na dálkovém
ovladači.
-- Přehrávání souboru pomocí tlačítek
SEARCH a SCRATCH / LEVEL CONTROL
na zařízení.
yy Seznam JUKE BOX je v níže uvedeném
případě vymazán.
-- Vyjmutí disku nebo zařízení USB.
-- Vymazávání a nahrávání hudebních souborů
na zařízení USB.
Ovládání 33
Jiné operace
DEMO
Dočasné vypnutí zvuku
K ztlumení zvuku stiskněte tlačítko
ovladači.
na dálkovém
Přístroj můžete například před přijmutím příchozího
volání na mobilním telefonu ztlumit; po ztlumení se
na displeji objeví „MUTE“.
Chcete-li je zrušit, znovu stiskněte tlačítko
na
dálkovém ovládači nebo změňte úroveň hlasitosti.
Ve vypnutém stavu stiskněte jednou tlačítko
USB REC / DEMO na přístroji. Přístroj se
zapne a na displeji se zobrazí jednotlivé funkce a
přehraje se ukázka zvuku. Funkci DEMO zrušíte, když
na zařízení opět stisknete tlačítko
USB REC/
DEMO.
,,Poznámka
Během režimu DEMO můžete využívat i ostatní
funkce, režim DEMO se dočasně zastaví.
- Bez zadání vstupního klíče po 10 sekundách
začne automaticky přehrávání v režimu DEMO.
Režim CHILDSAFE
Režim CHILDSAFE zapnete podržením tlačítka OK
na přístroji ve chvíli, kdy bude hlasitost přístroje
nastavena na „MIN“.
V režimu CHILDSAFE se bude hlasitost zvyšovat
postupně.
Režim CHILDSAFE vypnete podržením tlačítka OK
na přístroji ve chvíli, kdy bude hlasitost přístroje
nastavena na „MIN“ a režim CHILDSAFE bude
zapnutý.
,,Poznámka
Při využití média CD, USB nebo BT režim
CHILDSAFE přestane fungovat cca po 2
minutách od zapnutí přístroje, i v případě, že je
tento režim nastaven.
Zobrazení informací o souboru
(ID3 TAG)
Během přehrávání MP3 souboru obsahujícího
informace o souboru můžete tyto informace zobrazit
stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači.
3
Pokračování po zastavení
Zařízení nahrává až po bod, kdy jste stiskli tlačítko Z
na dálkovém ovládání nebo tlačítko I na zařízení,
podle toho, zda se jedná o disk nebo USB.
Jestliže stlačíte 2x tlačítko Z na dálkovém ovládání
nebo 2x tlačítko I na zařízení, zařízení vymaže bod
zastavení.
Ovládání
Tato funkce slouží k tomu, abyste se nelekli při
zapnutí přístroje s nastavenou vysokou úrovní
hlasitosti.
34 Ovládání
Použití mikrofonu
1. Mikrofon připojte ke konektoru MIC.
2. Přehrajte požadovanou hudbu.
3. Zpívejte s doprovodem. Nastavte hlasitost
mikrofonu otáčením ovladače MIC VOLUME na
základní jednotce vpravo nebo vlevo.
,,Poznámka
yy Pokud mikrofon nepoužíváte, nastavte
hlasitost MIC na minimum, nebo MIC vypněte
a mikrofon vytáhněte ze zdířky pro mikrofon
MIC.
3
Ovládání
yy Jestliže je mikrofon nastaven příliš blízko
reproduktoru, může docházet k vzniku
kvílivého zvuku. V tomto případě vzdalte
mikrofon od reproduktoru nebo snižte úroveň
zvuku pomocí ovladače MIC VOLUME na
základní jednotce.
Funkce VOICE CANCELLER
(ODSTRANĚNÍ HLASU)
Funkci můžete používat během přehrávání hudby
ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z různých zdrojů.
Stiskněte VOICE CANCELLER a v okně na displeji se
zobrazí hlášení „ON“.
Funkci zrušíte novým stisknutím VOICE
CANCELLER.
Kvalita funkce VOICE CANCELLER se může lišit
v závislosti na podmínkách nahrávání hudebních
souborů.
,,Poznámka
yy Tato funkce je k dispozici pro funkce CD, USB
nebo BT (Bluetooth).
yy Není-li funkce k dispozici, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT”.
yy Je-li zvuk snímaný mikrofonem mimořádně
hlasitý, může být zkreslený. V tomto případě
otočte ovladačem MIC VOLUME na základní
jednotce na minimum.
yy Tuto funkci lze používat pouze s připojeným
mikrofonem.
yy Zvuku z mikrofonu můžete propůjčit efekt
echa pomocí funkce ECHO.
yy U zdroje mono není k dispozici.
yy Pokud není mikrofon připojen, na displeji se
zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
yy Pro zapnutí funkce změňte Funkci nebo
odpojte mikrofon.
yy Tato funkce možná nebude inicializována v
závislosti na stavu připojených zařízení.
Ovládání 35
Funkce KEY CHANGER
(ZMĚNA TÓNINY)
Tóninu můžete měnit v 9 krocích (4 kroky nahoru, 4
kroky dolů a původní tónina).
yy Pro postupné zvýšení tóniny během přehrávání
opakovaně stiskněte tlačítko KEY CHANGER( ).
yy Pro postupné snížení tóniny během přehrávání
opakovaně stiskněte tlačítko KEY CHANGER( ).
,,Poznámka
yy Tato funkce je k dispozici pro funkce CD, USB
nebo BT (Bluetooth).
yy Pro její inicializaci změňte funkci, odpojte
mikrofon nebo změňte hudbu.
yy Není-li funkce k dispozici, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT“.
yy Pokud není mikrofon připojen, na displeji se
zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
Když připojíte mikrofon do zdířky MIC, můžete se
potěšit funkcí karaoke tak, že budete měnit hlas ve
skladbách z různých zdrojů.
Chcete-li volit různé režimy, tiskněte opakovaně
tlačítko VOCAL EFFECTS nebo nejprve stiskněte
tlačítko VOCAL EFFECTS a poté točte ovladačem
SCRATCH / LEVEL CONTROL na základní jednotce,
když se v okně na displeji objeví režim vokálních
efektů.
BASS SOPRANO HELIUM ROBOT
DUET MAN DUET WOMAN BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1 HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1 DUET MAN1 DUET
WOMAN1 BASS ECHO2 SOPRANO
ECHO2 HELIUM ECHO2 ROBOT ECHO2
DUET MAN2 DUET WOMAN2 OFF
,,Poznámka
yy Pokud není mikrofon připojen, na displeji se
zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
yy Jestliže stisknete tlačítka KEY CHANGER, DJ
EFFECT nebo ECHO na zařízení pracujícím
v režimu VOCAL EFFECTS, po odchodu z
aktuálního režimu VOCAL EFFECTS se režim
VOCAL EFFECTS vypne a přejde do režimu
KEY CHANGER, DJ EFFECT nebo ECHO.
yy Režim VOCAL EFFECTS vypnete stisknutím a
podržením tlačítka VOCAL EFFECTS.
3
Ovládání
yy Tato funkce nemusí být inicializována v
závislosti na připojených zařízeních.
VOCAL EFFECTS (hlasové efekty)
36 Ovládání
ECHO (echo)
Když připojíte mikrofon do zdířky MIC, efekt ozvěny k
zvuku z mikrofonu dodáte pomocí stisknutí tlačítka
ECHO.
ECHO 1
ECHO 2
,,Poznámka
ECHO OFF
yy Pokud není mikrofon připojen, na displeji se
zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
3
yy Jestliže v režimu ECHO stisknete tlačítko
VOCAL EFFECTS, po doběhu aktuálního
zvuku ECHO se režim ECHO vypne a zapne se
režim VOCAL EFFECTS.
Opětovně stiskněte tlačítko ECHO, po
doběhu aktuálních VOCAL EFFECTS se přejde
do režimu ECHO.
LIGHTING
Tato funkce nabízí atmosféru večírku řízením
osvětlení na základní jednotce.
1. Stiskněte vypínač LIGHTING ON/OFF na
základní jednotce.
FLASH OFF
ALL OFF
ALL ON
2. Chcete-li zvolit režim, tiskněte opakovaně tlačítko
LIGHTING MODE na základní jednotce nebo
nejprve stiskněte tlačítko LIGHTING MODE
na základní jednotce a poté otočte ovladačem
SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG na základní
jednotce.
RHYTHM PARTY
WATER FOREST
FIREWORK
CITYGLOW
SPACE
(MYSTYLE)
Ovládání
,,Note
yy Osvětlovací funkce je k dispozici ve všech
funkcích.
yy Režim osvětlení zachovává předchozí
nastavení provedené při prvním stisknutí
tlačítka LIGHTING MODE na základní
jednotce; pro změnu režimů znovu stiskněte
uvedené tlačítko.
yy Chcete-li použít styl MYSTYLE, musíte
zaregistrovat zdroj pomocí aplikace „Music
Flow Bluetooth“.
yy Pokud si chcete užít dynamický světelný
efekt, zvolte RHYTHM nebo PARTY.
Ovládání 37
Nastavení časovaného vypínání
(Sleep)
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém
ovládání pro výběr odkladu o 10 až 180 minut. Po
uplynutí doby odkladu se zařízení vypne.
Chcete-li funkci spánku zrušit, opakovaně stiskněte
tlačítko SLEEP na dálkovém ovládání, dokud se
nezobrazí „SLEEP 10“, a pak při tomto zobrazení na
displeji opět stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém
ovládání.
,,Poznámka
yy Zbývající čas můžete upravovat po zobrazení
zbývajícího času nebo funkce „DIMMER“.
Stmívač
Na dálkovém ovládání opět stiskněte tlačítko SLEEP.
Okno displeje se ztmaví o polovinu.Zrušení provedete
opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP na dálkovém
ovládání, dokud se ztmavení nevypne.
,,Poznámka
Po aktivaci stmívače se vypnou všechna světla.
Pokud nebude hlavní jednotka připojena k externímu
zařízení a nebude v provozu po dobu 15 minut,
přístroj se za účelem šetření elektrické energie sám
vypne.
Přístroj se sám vypne také v případě, kdy bude hlavní
přístroj pomocí analogových vstupů připojen po dobu
šesti hodin k jinému zařízení.
Funkce automatického vypnutí se vztahuje pouze
na HLAVNÍ jednotku v případě připojení WIRELESS
PARTY LINK. V případě POMOCNÉHO zařízení je
funkce automatického vypnutí k dispozici po odpojení
POMOCNÉHO a HLAVNÍHO zařízení.
Jak odpojit připojení k bezdrátové síti
nebo bezdrátové zařízení.
Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund
přístroj vypnete.
3
Ovládání
yy Můžete zkontrolovat zbývající dobu, dřív
než dojde k vypnutí zařízení. Na dálkovém
ovládání stiskněte SLEEP pro kontrolu nebo
změnu zbývající doby.
Automatické vypnutí
38 Ovládání
Zapnutí funkce AUTO POWER
Automatická změna funkce
Přístroj se automaticky zapíná pomocí vstupního
zdroje: LG TV nebo Bluetooth.
Tento přístroj rozpozná vstupní signály, např.
Bluetooth a LG TV nebo připojených přenosných
zařízení, a potom vhodnou funkci zvolí automaticky.
Když zapnete televizní přijímač připojený k tomuto
zařízení, zařízení rozpozná vstupní signál a vybere
příslušnou funkci. Ze zařízení se ozve zvuk.
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth, přístroj
se zapne a vaše zařízení Bluetooth připojí. Nyní
můžete přehrávat svou hudbu.
,,Poznámka
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce
nemusí být k dispozici.
3
Ovládání
yy U některých připojených zařízeních se přístroj
zapne, ale funkce Bluetooth se nemusí
připojit.
yy Pokud připojení Bluetooth s tímto přístrojem
zrušíte, některá zařízení Bluetooth se budou
nadále snažit k přístroji připojit. Proto se
doporučuje zrušit připojení před vypnutím
přístroje.
yy Snažíte-li se připojit aplikaci „Music Flow
Bluetooth“, funkce Bluetooth tohoto přístroje
se zapne.
yy Zapnete-li přístroj pomocí funkce LG TV
nebo Bluetooth, zapne se příslušná funkce
přístroje.
yy Pokud jste již spárování s tímto přístrojem
provedli, dojde při vypnutí tohoto přístroje
k automatickému zapnutí po zapojení
vstupního zdroje.
yy Pokud zapnete toto zařízení podržením
vypínače po dobu delší než 5 sekund, funkce
Auto Power On se zakáže. Funkci aktivujete
zapnutím přístroje.
Při pokusu o připojení zařízení
Bluetooth
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth k
tomuto přístroji, zvolí se režim Bluetooth. Přehrajte
si požadovanou hudbu na zařízení Bluetooth.
Je-li připojeno připojení PORT.IN
Pokud přenosné zařízení připojíte ke konektoru PORT.
IN , je zvolena funkce PORTABLE. Přehrávejte hudbu
na přenosném zařízení.
Při připojení LG TV
Zapnete-li LG TV, která je připojena pomocí systému
LG Sound Sync, změní se funkce přístroje na LG TV. Z
televize uslyšíte zvuk.
,,Poznámka
yy Tato funkce není během nahrávání nebo
mazání k dispozici.
yy Tato funkce pracuje pouze u přístrojů, které
byly připojeny již dříve.
yy Jestliže je nastavena funkce uzamčení
Bluetooth, bude připojení přes Bluetooth
k dispozici pouze pro Bluetooth zařízení a
televizní přijímač LG.
Ovládání 39
Nastavení hodin
Použijte svůj přehrávač jako
budík
1. Zapněte přístroj.
1. Zapněte přístroj.
2. Na dálkovém ovládání stiskněte a podržte tlačítko
CLOCK.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ALARM na dálkovém
ovládání.
3. Stisknutím C/V na dálkovém ovladači
zvolíte režim času.
3. Pomocí tlačítka C/V na dálkovém ovládání
změňte hodiny a minuty a stiskem tlačítka RDS/
SET na dálkovém ovládání volbu uložte.
- AM 12:00 (u displeje s 12hodinovým
režimem AM a PM) nebo 0:00 (u displeje se
24hodinovým režimem)
4. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko RDS/SET
na dálkovém ovládání.
5. Hodinu nastavíte stisknutím tlačítka C/V
na dálkovém ovladači.
7. Minuty nastavíte stisknutím C/V na
dálkovém ovladači.
8. Stiskněte tlačítko RDS/SET na dálkovém
ovládání.
5. Hlasitost změníte stiskem tlačítka C/V na
dálkovém ovládání a volbu uložíte stiskem tlačítka
RDS/SET na dálkovém ovládání.
,,Poznámka
Nastavení hodin prostřednictvím
aplikace „Music Flow Bluetooth“
yy Jestliže jste nastavili hodiny, můžete čas
zobrazit stiskem tlačítka CLOCK na dálkovém
ovládání i v případě, že je zařízení vypnuto.
Na své zařízení Android nainstalujte aplikaci
yy Budík lze nastavit po nastavení času hodin.
„Music Flow Bluetooth“ (Stránka 25-26)
Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím
aplikace „Music Flow Bluetooth” budou hodiny vaší
jednotky automaticky synchronizovány s vaším
přístrojem.
yy Jestliže jste nastavili hodiny a budík, můžete
informace o nastavení zkontrolovat stiskem
tlačítka ALARM na dálkovém ovladači, i když
je zařízení vypnuto.
yy Stiskem tlačítka ALARM na dálkovém
ovládání můžete zvolit zapnutí nebo vypnutí
režimu budíčku (ALARM ON/OFF).
3
Ovládání
6. Stiskněte tlačítko RDS/SET na dálkovém
ovládání.
4. Pro výběr funkce stiskněte na dálkovém ovládání
tlačítko C/V, vyberte funkci a stiskem
tlačítka RDS/SET volbu uložte.
-Pro volbu přednastaveného čísla tuneru
stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko
C/V a potom stiskněte RDS/SET na
dálkovém ovládání.
Pokud není přednastaveno žádné číslo, tento
krok se přeskočí.
40 Ovládání
LG Sound Sync
Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, která
podporuje LG Sound Sync. Přesvědčte se, že máte na
své TV logo LG Sound Sync.
Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového
ovladače televize LG: Zvýšit a snížit hlasitost a ztlumit
zvuk.
3
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
,,Poznámka
yy Když používáte funkci LG Sound Sync, můžete
také použít dálkový ovladač tohoto přístroje. Když
znovu použijete dálkový ovladač TV, přístroj se
synchronizuje s televizí.
yy Pokud připojení nefunguje, zkontrolujte stav
zařízení a televizoru: napájení a funkčnost.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte v
níže uvedených případech stav tohoto přístroje
a připojení.
-- Zařízení je vypnuto.
-- Přepnutí na jinou funkci.
-- Odpojení bezdrátového připojení
způsobeného interferencí nebo vzdáleností.
Ovládání
1. Zařízení zapněte stisknutím tlačítka 1.
yy Čas potřebný na vypnutí tohoto zařízení se liší
podle typu vaší televize.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko F, dokud nebude
navolena funkce LG televizoru.
yy Pokusíte-li se změnit funkci pomocí funkce LG TV,
hlasitost se změní podle úrovně hlasitosti LG TV.
3. Nastavte zvukový výstup TV tak, abyste mohli
zvuk poslouchat prostřednictvím tohoto přístroje:
Nabídka nastavení TV [Sound] [TV Sound
output] [LG Sound Sync (Wireless)]
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, objeví se na 3 sekundy na
displeji nápis „PAIRED“ a pak se na něm objeví
nápis „LG TV“.
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a modelu
vašeho televizoru.
yy Pokud připojíte funkci LG Sound Sync s
připojenou aplikací „Music Flow Bluetooth“, bude
k dispozici řízení prostřednictvím aplikace.
yy Jestliže zařízení vypnete přímo stisknutím
tlačítka 1, systém LG Sound Sync se odpojí.
Abyste mohli tuto funkci znovu použít,
musíte znovu spojit TV přijímač a systém LG
Sound Sync.
yy Pokud je připojena LG TV při používání rozhraní
Bluetooth, Bluetooth se odpojí a LG TV se
připojí.
yy Je-li funkce LG Sound Sync zapojena, může dojít
ke zvýšení hlasitosti v TV a v tomto přístroji.
Snižte hlasitost TV a potom tento přístroj
připojte.
yy Když zapnete svůj LG TV přijímač připojený
pomocí LG Sound Sync, nebo když zadáte
funkci televizoru LG TV, zařízení přejde
automaticky na funkci LG TV.
yy Výstup zvuku z TV přijímače byste měli
nastavit ručně podle verze přijímače LG TV.
Ovládání 41
Spojení WIRELESS
PARTY LINK
Výstupní zvuk spotřebiče (HLAVNÍ) se rozšíří na
spotřebič (PODŘÍZENÉ).
Je kompatibilní s jednotkou, která podporuje
WIRELESS PARTY LINK.
Název funkce pro bezdrátový nebo kabelový přenos
zvuku mezi kompatibilními výrobky byl změněn na
PARTY LINK nebo na WIRELESS PARTY LINK.
,,Poznámka
yy Pokud používáte LG Sound Sync, není tato
funkce k dispozici. Pokud připojíte funkci LG
TV, v okně na displeji se zobrazí hlášení „NOT
SUPPORT”.
yy Mikrofon můžete používat pouze u
PODŘÍZENÉHO spotřebiče. V případě
PODŘÍZENÉHO spotřebiče jsou podporovány
pouze některé funkce.
yy Pokud je WIRELESS PARTY LINK odpojeno,
spotřebič SLAVE se změní na funkci BT.
yy Pokud připojení selže, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „FAILED”.
yy Funkce Ztišení je vzájemně synchronizována.
yy Je-li připojen bezdrátový WIRELESS PARTY
LINK, pak nemůžete připojit kabelový PARTY
LINK.
yy Zvuk jednotek MASTER a SLAVE se může lišit
v závislosti na stavu přehrávání nebo podle
zdroje.
yy Při připojení k Bluetooth zkontrolujte
následující informace.
1. Na zařízení stiskněte WIRELESS LINK. V okně
displeje se zobrazí výzva k výběru režimu PARTY
LINK MODE SELECT.
2. Pomocí tlačítka WIRELESS LINK si můžete
zvolit režim MASTER nebo SLAVE.
- spotřebič: Zvolí funkci HLAVNÍ.
-
spotřebič: Zvolí funkci PODŘÍZENÉ.
Oba spotřebiče se pokusí vzájemně propojit.
3. Po úspěšném vzájemném propojení spotřebičů
se na spotřebiči HLAVNÍ zobrazí hlášení
„Název podřízeného zařízení CONNECTED”.
Na PODŘÍZENÉM spotřebiči se zobrazí nápis
„CONNECTED TO Název hlavního zařízení” a po
chvíli se změní na PODŘÍZENÉ.
-- K jednotce MASTER můžete připojit
pouze jedno zařízení Bluetooth. K
jednotce SLAVE nemůžete zařízení
Bluetooth připojit.
-- Bezdrátové připojení WIRELESS PARTY
LINK je podporováno pouze u zařízení
s operačním systémem Android. (V
závislosti na parametrech připojeného
zařízení nebo OS nemusí být připojení
WIRELESS PARTY LINK podporováno.)
-- Vyjímatelná/oddělitelná zařízení
Bluetooth (např. Dongle atd.) nebudou
připojení WIRELESS PARTY LINK
podporovat.
-- Je-li WIRELESS PARTY LINK připojeno,
není připojení Bluetooth dostupné ve
stavu záznamu nebo mazání.
3
Ovládání
yy Spojení přes WIRELESS PARTY LINK se
přeruší, pokud zařízení vypnete nebo na
zařízení stisknete WIRELESS LINK.
42 Odstraňování potíží
Odstraňování potíží
Obecně
Problém
Příčina a řešení
yy Vypněte napájení zařízení a připojených externích jednotek (TV přijímače,
basového reproduktoru, DVD přehrávače, zesilovače atd.) a opět je zapněte.
Přístroj nepracuje
správně.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV,
basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, atd.), a pak se zkuste znovu připojit.
yy Předchozí nastavení se může ztratit, dojde-li k vypnutí zařízení.
yy Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.
Nenapájeno.
yy Zkontrolujte případný výpadek proudu.
To lze provést například zapnutím jiných zařízení.
Není slyšet zvuk.
yy Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci.
Stiskněte tlačítko funkce a zkontrolujte vybranou funkci.
4
Odstraňování potíží
yy Je vložen disk, který nelze přehrát. Zkontrolujte druh disku.
Jednotka nespustí
přehrávání.
yy Není vložen disk. Vložte disk.
yy Nečistoty na disku. Očistěte disk. (Stránka 46)
yy Disk je vložen obráceně.
Umístěte disk potištěnou stranou nahoru.
yy Anténa je špatně umístěna nebo připojena.
Upravte polohu antény nebo její připojení.
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
yy Signál rádia je příliš slabý.
Nalaďte stanici ručně.
yy Nejsou přednastaveny žádné stanice nebo byly stanice vymazány (během ladění).
Vybrané přednastavené rozhlasové stanice, podrobnosti viz strana 27.
Odstraňování potíží 43
Problém
Příčina a řešení
yy Dálkový ovladač je příliš daleko od přístroje.
Je třeba jej používat v maximálním dosahu 7 metrů.
Dálkový ovladač
nepracuje správně.
yy V cestě mezi dálkovým ovladačem a přístrojem se nachází překážka.
Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Vyměňte je za nové.
Reproduktor není
osvětlený.
yy Světelné efekty zvolte stisknutím tlačítka LIGHTING ON/OFF.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync
LG Sound Sync
nefunguje.
yy Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte nastavení zvuku z televizoru a této jednotky.
4
Odstraňování potíží
44 Odstraňování potíží
Obecný technický popis
Obecně
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba energie
Viz hlavní štítek na přístroji.
Síťový pohotovostní režim: 0,5 W
Rozměry (Š x V x H)
Provozní teplota
Provozní vlhkost
(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Přibližně 380 mm x 1099 mm x 400 mm
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
60 %
Vstupy / výstupy
4
Odstraňování potíží
Vstup analogového zvuku (AUX IN)
Analogový zvukový výstup
(AUX OUT)
Vstup přenosného zařízení
(PORT. IN)
Mikrofon (MIC 1/2)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R)
1,0 Vrms (3,5 mm stereofonní jack) x 1
Citlivost 20 mV (1 kHz), 2 x konektor 6,3mm
Tuner
Rozsah ladění rádia FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Systém
Frekvenční odezva:
Odstup signál-šum
Dynamický rozsah
Napájení sběrnice (USB)
40 – 20000 Hz
Více než 75 dB
Více než 80 dB
5 V 0 500 mA
Zesilovač (výstupní výkon RMS)
Celkový výkon
1800 W RMS
VÝŠKY
450 W RMS X 2 (6 Ω při 1 kHz, 15 % THD)
HLOUBKY
450 W RMS X 2 (6 Ω při 200 Hz, 15 % THD)
yy Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Dodatek 45
Obchodní známky a licence
Ochranná známka a logo Bluetooth® jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoliv využití
těchto známek společností LG Electronics je licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří oprávněným vlastníkům.
5
Dodatek
46 Dodatek
Údržba
Manipulace s přístrojem
Přeprava přístroje
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
Nepolepujte disk papírem nebo lepicí páskou.
Ukládání disků
Udržujte povrch přístroje čistý.
Po použití uložte disk do obalu. Nevystavujte disk
přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla a
nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci.
V blízkosti přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny, jako
jsou insekticidní spreje. Otírání velkou silou by mohlo
poškodit povrch. Zabraňte dlouhodobému styku
gumových nebo plastových výrobků s přístrojem.
Čištění disků
Čištění jednotky
Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit
špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před
přehráním očistěte disk čistým hadříkem. Povrch
disku otírejte od středu ven.
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte jemný
hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako
alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch přístroje
mohla poškodit.
Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín,
ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky nebo
antistatické spreje určené pro staré vinylové desky.
5
Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály.
Pokud potřebujete přístroj odeslat, v zájmu
maximální ochrany jej zabalte tak, jak byl původně
zabalen z výroby.
Údržba přístroje
Dodatek
Tento přístroj představuje přesné hi-tech zařízení.
Jestliže jsou optická snímací čočka nebo součásti
diskové jednotky znečištěné či opotřebované, může
poklesnout kvalita obrazu. Pro více podrobností
kontaktujte prosím nejbližší autorizované servisní
středisko.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement