LG OM4560 Owner's manual

LG OM4560 Owner's manual
NÁVOD PRO UŽIVATELE
MINI HI-FI
AUDIO SYSTÉM
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento
návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
MODEL
OM4560
*MFL69304471*
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena
2
Začínáme
Bezpečnostní informace
1
VÝSTRAHA
Začínáme
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE
KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) PŘÍSTROJE, UVNITŘ
NEJSOU ČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE UŽIVATELEM.
SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÍ PERSONÁL.
Symbol blesku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
nebezpečného napětí bez izolace
ve vnitřním prostoru výrobku,
které může být natolik vysoké,
že představuje riziko úrazu osob
elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých provozních a servisních
pokynů v dokumentaci dodávané s
přístrojem.
VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE
TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VLHKEM.
VÝSTRAHA: Přístroj nesmí být vystaven vodě
(kapající nebo odstřikující) a nesmějí na něm být
umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou
vázy.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobný prostor.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte v blízkosti tohoto výrobku
zařízení o vysokém napětí. (např. elektrická plácačka)
Přístroj by mohl selhat v důsledku elektrického šoku.
VÝSTRAHA: Tento výrobek používá laserový systém.
K zajištění správného používání výrobku čtěte pečlivě
tuto příručku uživatele a uchovejte ji pro pozdější
použití. Pokud bude nutné provést údržbu zařízení,
obraťte se na autorizované servisní středisko.
Použití ovládačů, nastavení nebo plnění postupů
jiných než těch, které jsou specifikovány dále, může
způsobit nebezpečné vystavení se radiaci. Chraňte
se před přímým zásahem laserovým paprskem.
Nesnažte se otevírat kryt.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Přístroj
umístěte v souladu s pokyny výrobce.
Účelem zdířek a otvorů v krytu je zajištění ventilace
a spolehlivého provozu produktu a ochrany proti
přehřátí. Nikdy nesmí dojít k zakrytí otvorů tím, že
výrobek položíte na postel, pohovku, koberec nebo
podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umístěn
do vestavěného zařízení, jako je např. knihovna nebo
police, pokud není zajištěno řádné větrání nebo
nejsou dodrženy pokyny od výrobce.
Začínáme
VÝSTRAHA ohledně síťového kabelu
U většiny spotřebičů se doporučuje, aby byly napájeny
z vyhrazeného obvodu.
Elektrická zástrčka je odpojovací zařízení. Pro případ
nouze je nutné, aby byla Elektrická Zástrčka snadno
přístupná.
Tento přístroj je vybaven přenosnou baterií či
akumulátorem.
Bezpečný způsob vyjmutí baterie z přístroje:
Vyjměte použitou baterii nebo blok baterií, postupujte
opačným způsobem než při vkládání. Abyste zamezili
kontaminaci prostředí ohrožující zdraví lidí a zvířat,
odložte starou baterii do příslušného kontejneru
na určených sběrných místech. Baterie nebo
akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu.
Doporučujeme využít místních systémů bezplatného
odběru baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před
nadměrným horkem, například slunečním svitem,
ohněm apod.
VÝSTRAHA: Na přístroj nesmějí být pokládány žádné
zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíce.
1
Začínáme
To znamená z obvodu, který napájí jen tento spotřebič
a nemá žádné další výstupy a větve. Pro jistotu si
přečtěte specifikace v této uživatelské příručce.
Nepřetěžujte zásuvky. Přetížené zásuvky, uvolněné či
poškozené zásuvky, prodlužovací kabely, roztřepené
síťové kabely nebo poškozená či popraskaná izolace
vodičů vedou ke vzniku nebezpečí. Všechny tyto
skutečnosti mohou vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte síťový
kabel svého spotřebiče a pokud jeho vzhled vykazuje
poškození či zhoršení kvality, odpojte jej, přestaňte
přístroj užívat a zajistěte v autorizovaném servisním
středisku náhradu kabelu přesně určeným dílem na
výměnu. Chraňte síťový kabel před fyzickým nebo
mechanickým poškozením jako je zkroucení, zauzlení,
přiskřípnutí, přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte
zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám ve zdi a
místu, kde kabel vychází ze zařízení.
3
6
Obsah
Obsah
1
Začínáme
3
Ovládání
2
8
8
9
9
9
9
10
12
13
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
Příslušenství
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadované parametry hudebních souborů
– Kompatibilní zařízení USB
– Požadavky na zařízení USB
Dálkový ovladač
Přední panel
Zadní panel
16
16
16
17
Základní operace
– Přehrávání z médií CD / USB
– Automatické přehrávání
– Výběr složky a souboru
MP3 / WMA
– Vymazání souboru MP3 / WMA
Efekty přehrávání
– AUTO DJ
Používání bezdrátové technologie
BLUETOOTH®
– Poslouchání hudby uložené na zařízeních
BLUETOOTH
Používání aplikace Music Flow Bluetooth
– Nainstalujte aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ do svého zařízení s rozhraním
Bluetooth
– Aktivace rozhraní Bluetooth s aplikací
„Music Flow Bluetooth“
Provoz rádia
– Poslech rádia
– Přednastavení rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Zobrazení informací o rozhlasové stanici
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu zvuku
Pokročilé ovládání
– Nahrávání na disk USB
– Naprogramované přehrávání
17
18
18
18
19
2
Připojení
14
14
14
15
15
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení AUX IN
– Připojení AUX OUT
– Připojení zařízení USB
– Připojení antény
20
20
21
22
22
22
22
22
23
23
24
24
26
Obsah
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
Jiné operace
– Dočasné vypnutí zvuku
– Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG )
– DEMO
– Použití mikrofonu
– Funkce VOICE CANCELLER (ODSTRANĚNÍ
HLASU)
– Funkce KEY CHANGER
(ZMĚNA TÓNINY)
– LIGHTING
Nastavení hodin
– Nastavení hodin prostřednictvím aplikace
„Music Flow Bluetooth“
– Použijte svůj přehrávač jako budík
– Nastavení časovaného vypínání (Sleep)
– Stmívač
Automatické vypnutí
– Zapnutí funkce AUTO POWER
– Automatická změna funkce
LG Sound Sync
Spojení WIRELESS PARTY LINK
4
Odstraňování potíží
34
Odstraňování potíží
5
Dodatek
35
35
35
36
37
Údržba
– Poznámky k diskům
– Manipulace s přístrojem
Obecný technický popis
Obchodní známky a licence
7
1
2
3
4
5
8
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
BLUETOOTH®
Příslušenství
Zkontrolujte a identifikujte dodané příslušenství.
Začínáme
Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.
AUTOMATICKÝ DJ
Propojí konec jedné skladby se začátkem další kvůli
hladkému průběhu přehrávání.
Dálkový ovladač (1)
Přímý zápis USB
Zapisuje hudbu na USB zařízení.
Music Flow Bluetooth
Aplikace Music Flow Bluetooth je navržena tak, aby
vám umožnila ovládat některá z nejnovějších audio
zařízení LG. Viz strana 20.
LG Sound Sync
Tato funkce řídí úroveň hlasitosti tohoto přístroje
pomocí dálkového ovladače televize LG, která je
kompatibilní s funkcí LG Sound Sync.
FM anténa (1)
Baterie (2)
Začínáme
9
Kompatibilní zařízení USB
Požadované parametry
hudebních souborů
yy Funkce USB tohoto přístroje nepodporuje všechna
USB zařízení.
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto
přístrojem platí následující omezení:
yy Vzorkovací kmitočet: v rozsahu 32 až 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
yy Přehrávač MP3: Flash přehrávač MP3.
yy USB Flash Drive:
zařízení, která podporují USB2.0 nebo USB1.1.
Požadavky na zařízení USB
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru a
připojení k počítači nejsou podporována.
yy Rychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s (MP3),
40 až 192 kb/s (WMA)
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
yy Maximální počet souborů: Datové CD: 999 / USB:
2000
yy Z důvodu zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
yy Maximální počet složek: Datové CD: 99 / USB: 200
yy Přípony souborů: „.mp3”/„.wma”
yy Zařízení USB nebude rozpoznáno v případě použití
prodlužovacího kabelu nebo rozbočovače USB.
yy Některé soubory formátu MP3 / WMA nelze
přehrát v závislosti na typu nebo formátu souboru.
yy Systém souborů NTFS není podporován. (Přístroj
podporuje pouze systém souborù FAT(16 / 32)).
yy Formát systému souborů pro CD-ROM: ISO9660 /
JOLIET
yy Tento přístroj rozpozná až 2000 souborů.
yy Rovněž nejsou podporovány externí pevné disky,
čtečky paměťových karet, uzamykatelná paměťová
zařízení nebo zařízení USB s pevným diskem.
yy Doporučujeme použít aplikaci Easy-CD Creator,
která vytváří systém souborů ISO 9660.
DTS není podporováno. V případě zvukového formátu
DTS není výstupem zvuk.
Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat
přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost
formátování disku na [Mastered]. Pokud bude u
této položky vybráno nastavení Live File System
(Živý souborový systém), disky nelze používat v
přehrávačích LG.
(Mastered/Live File System: systém formátu disku
pro Windows Vista)
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Přístroj nelze použít jako vyměnitelný disk.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
spolupracovat.
1
Začínáme
Požadavky na
přehrávatelné soubory
10 Začínáme
Dálkový ovladač
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Vypínač) : Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
B (Otevřít / Zavřít) : Otevírá a zavírá diskovou
mechaniku.
1
VOL +/- : Upravuje hlasitost reproduktorů.
Začínáme
F (Funkce) : Volba funkce a vstupního zdroje.
(Tlačítko Mute): Ztlumí zvuk.
PRESET.FOLDER W/S :
-- Hledá ve složkách soubory MP3 / WMA. V případě
používání disku CD / USB obsahujícího soubory
MP3 / WMA ve více složkách stisknutím
PRESET.FOLDER W/S vyberete složku, kterou
chcete přehrávat.
-- Zvolí přednastavené číslo rozhlasové stanice.
PROGRAM/MEMORY :
-- Ukládá stanice rádií.
-- Vymazání všech uložených stanic.
-- Vytváří naprogramovaný seznam skladeb, které
chcete poslouchat.
AUTO DJ : Výběr režimu AUTO DJ. (Více informací
naleznete na straně 18)
DELETE :
-- Odstraňuje soubory MP3 / WMA. (Pouze USB).
-- Odstraní skladbu z naprogramovaného seznamu
skladeb.
Výměna baterie
(R03
)
(R03)
Sejměte kryt baterie na zadní straně dálkového
ovládače a vložte dvě baterie (velikost AAA) s
dodržením správné orientace 4 a 5 .
Začínáme 11
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Opakované nebo náhodné přehrávání stop
/ souborů.
Numerická tlačítka 0 až 9 : Výběr číslovaných stop,
souborů či předvolených čísel.
TUNING-/+ : Výběr/ladění rádiových stanic.
CLOCK : Nastavení hodin a zobrazení času.
C/V (Přeskočit / Hledat) :
ALARM : Díky funkci ALARM můžete v požadovaný
čas zapnout přehrávání CD nebo USB a příjem
rozhlasu.
-- Přetočí dozadu nebo dopředu.
-- Vyhledávání části ve stopě / souboru.
d/M (Přehrávání / Pauza) :
• • • • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • • •
-- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
VOICE CANCELLER : Funkci můžete používat během
přehrávání hudby ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z
různých zdrojů.
Z (Tlačítko Stop) :
-- Zastaví přehrávání.
SOUND EFFECT : Výběr zvukových efektů.
SLEEP : Nastavení automatického vypnutí systému v
určenou dobu.
(Úprava jasu: Jas displeje se sníží na polovinu.)
REGION EQ : Vybírá pásmový ekvalizér.
RDS/SET :
INFO
-- RDS (Datový systém rádia) (Viz strana 22.)
-- Zobrazí informace o hudbě. Soubor MP3 často
obsahuje informace v tzv. ID3 tagu. Tag obsahuje
informace o názvu, jménu interpreta, albu a časové
informace.
-- Potvrzení nastavení
-- Zruší funkci DELETE.
-- Zobrazuje názvy všech připojených zařízení
Bluetooth v režimu Bluetooth.
-- Ve stavu připojení WIRELESS PARTY LINK se na
HLAVNÍM zařízení objeví název POMOCNÉHO
zařízení a na POMOCNÉM zařízení se objeví název
HLAVNÍHO zařízení.
KEY CHANGER ( / ) : Změní tóninu tak, aby
odpovídala vašeho hlasovému rozsahu.
USB REC : Přímé nahrávání USB.
PTY : Vyhledá rozhlasové stanice podle typu.
1
Začínáme
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
12 Začínáme
Přední panel
a
b
c
d
e
f
g
h
1
Začínáme
a
1/! (Vypínač) : Zapíná (ON) a vypíná (OFF)
přístroj.
MIC +/- : Nastaví hlasitost mikrofonu.
b
F / WIRELESS LINK :
d
e
: Otevírá a zavírá diskovou mechaniku.
f
USB port : Po připojení USB zařízení můžete
přehrávat nebo zaznamenávat zvukové
soubory.
g
Y/U
-- Volba funkce a vstupního zdroje.
-- Stiskněte a podržte na 3 sekundy a vyberte
tak režim WIRELESS PARTY LINK.
c
Okno displeje
REGION EQ / BASS BLAST
-- Provede rychlý posun dopředu nebo
dozadu.
-- Vybírá pásmový ekvalizér.
-- Vyhledávání části ve stopě/souboru.
-- Stiskněte a podržte na 3 sekundy a vyberte
tak přímo efekt BASS (BASS BLAST).
I/RDS : Zastaví přehrávání nebo zruší funkci
DELETE. / RDS (Datový systém rádia)
VOICE CANCELLER
Funkci můžete používat během přehrávání
hudby ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z
různých zdrojů.
z
- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
h
VOL +/- : Upravuje hlasitost reproduktorů.
USB REC / DEMO
LIGHTING / PARTY LINK
-- Provede záznam na USB.
-- Zapíná a vypíná osvětlovací efekty.
-- Zobrazuje režim DEMO.
-- Stiskněte a podržte na 3 sekundy a vyberte
tak režim PARTY LINK.
MIC 1 : Připojte mikrofon.
Začínáme 13
Zadní panel
a
b
c
1
Začínáme
a Napájecí kabel
b ANTENNA (FM)
c AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)
14 Připojení
Volitelné zapojení
vybavení
Připojení AUX IN
Připojení AUX OUT
Připojte vstup pomocného zařízení do konektoru
AUX OUT (L/R).
Má-li vaše přídavné zařízení k dispozici pouze jeden
zvukový kanál pro vstup (mono), zapojte jej do levého
konektoru na jednotce.
Připojení výstupu pomocného zařízení (videokamera,
televizor, přehrávač, atd.) do konektoru AUX IN (L/R).
2
Připojení
Má-li vaše přídavné zařízení k dispozici pouze jeden
zvukový kanál pro výstup (mono), zapojte jej do
levého konektoru na jednotce.
Pomocné zařízení
Červená
Audio kabel
Audio kabel
Bílá
PARTY LINK
Lze zapojit dvě jednotky tak, aby přehrávaly hudbu
společně.
Přehrávač disků DVD, Blu-ray atd.
Název funkce pro bezdrátový nebo kabelový přenos
zvuku mezi kompatibilními výrobky byl změněn na
PARTY LINK nebo na WIRELESS PARTY LINK.
1. Připojte pomocí audio kabelu konektor
AUX OUT na přístroji ke konektoru AUX IN na
druhém přístroji.
2. Stiskněte a podržte na 3 sekundy LIGHTING
/ PARTY LINK na spotřebiči připojeném
prostřednictvím AUX OUT a poté zvolte možnost
LINK ON.
V okně na displeji se zobrazí „LINK ON” a po chvíli
se změní na „Doba PRODLEVY”.
3. Nastavení prodlevy upravíte stisknutím Y/U.
Pokud se v okně na displeji zobrazí „LINK ON” a
„Doba PRODLEVY”, můžete upravit dobu prodlevy.
4. K uložení nastavení prodlevy stiskněte
LIGHTING / PARTY LINK.
Připojení 15
,,Poznámka
yy Tato funkce je k dispozici pro Funkce CD, USB
nebo BT (Bluetooth).
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z přístroje:
1. Zvolte jinou funkci / režim nebo stiskněte
tlačítko Z na dálkovém ovládání nebo
I/RDS na jednotce dvakrát za sebou.
yy Výchozí doba Prodlevy je 30 ms. Pokud si
přejete dobu Prodlevy změnit, stiskněte
Y/U.
Prodleva připojeného zařízení se může lišit.
Pokud funkce synchronizace zvuku nesedí,
pro synchronizaci zvuku upravte prodlevu
funkce PARTY LINK.
Připojení antény
yy Prodlevu lze nastavit mezi 0 ms a 200 ms.
Synchronizace tempa nemusí být k dispozici v
závislosti na zařízení.
Drátovou FM anténu připojte ke konektoru FM
antény.
Pro poslech rádia připojte dodanou anténu FM.
Anténa FM
yy Režim LINK ON/LINK OFF můžete vybrat
stisknutím tlačítka LIGHTING / PARTY LINK
na spotřebiči na 3 sekundy.
yy Nastavení funkce VOICE CANCELLER není
synchronizováno s hlavním zařízením.
Připojení zařízení USB
Zapojte zařízení s USB (MP3 přehrávač atd.) do portu
USB na přístroji.
Zařízení USB
,,Poznámka
Ujistěte se, že je anténa FM zcela rozložená.
2
Připojení
yy Hodnota Prodlevy se uloží a funkce PARTY
LINK se vypne, když se vypne spotřebič.
2. Vyjměte zařízení USB z přístroje.
16 Ovládání
Základní operace
Přehrávání z médií CD / USB
1. Vložte disk stisknutím B na dálkovém ovladači
nebo tlačítka na přístroji.
Nebo připojte zařízení USB k portu USB.
2. Funkci CD nebo USB vyberte stisknutím
F / WIRELESS LINK.
Cíl
3
Ovládání
Postup
Stiskněte tlačítko Z na dálkovém
Zastavit
ovládání nebo I/RDS na přístroji.
Stiskněte d/M na dálkovém ovladači
Přehrát
nebo z na přístroji.
Stiskněte d/M na dálkovém ovladači
Pauza
nebo z na přístroji během
přehrávání.
Při přehrávání stiskněte a podržte
Vyhledání tlačítko C/V na dálkovém
části ve stopě/ ovladači nebo Y/U na přístroji
souboru
a uvolněte jej v místě, kde chcete
začít poslouchat.
Na dálkovém ovladači stiskněte
Výběr stopy /
numerická tlačítka 0 až 9 a přejděte
souboru přímo
přímo na požadovaný soubor.
-- Ve stavu zastaveno
Stiskem C/V na dálkovém
ovládání nebo Y/U na přístroji
přejděte k další / předchozí skladbě /
souboru.
-- Během přehrávání,
Stiskem tlačítka V na dálkovém
ovládání nebo U na přístroji
přejdete k další skladbě / souboru.
Pokud přehrávání netrvalo déle než
2 sekundy, stiskem tlačítka C
na dálkovém ovládání nebo Y na
přístroji přejdete k předchozí skladbě
/ souboru.
Pokud přehrávání trvá více než 3
sekundy, stiskem tlačítka C na
dálkovém ovládání nebo Y na
přístroji přejdete na začátek skladby
nebo souboru.
Opakovaně mačkejte tlačítko
Opakované
REPEAT na dálkovém ovládání. Viz
nebo náhodné
poznámka s vysvětlením změn na
přehrávání
displeji.
Přechod
na další či
předcházející
stopu / soubor
,,Poznámka
yy Displej se mění v následujícím pořadí.
USB
MP3/WMA CD
AUDIO CD
RPT 1
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*DIR : složka
yy Při přehrávání naprogramovaného seznamu
skladeb jsou dostupné pouze funkce RPT 1 a
RPT ALL.
yy I po vypnutí a zapnutí přístroje nebo přepnutí
funkce na jinou lze stále poslouchat hudbu z
bodu, ve kterém jste s poslechem přestali.
yy Jestliže necháte diskovou mechaniku
otevřenou po dobu 5 minut, automaticky se
zavře.
Automatické přehrávání
-- Po otevření a zavření mechaniky se AUDIO / MP3 /
WMA CD přehraje automaticky.
-- Pokud dojde k otevření a zavření mechaniky
bez přítomnosti disku, dojde k automatickému
přepnutí na funkci CD.
Ovládání 17
Výběr složky a souboru
MP3 / WMA
1. Mačkejte na dálkovém ovládání tlačítka
PRESET.FOLDER W/S, dokud se neobjeví
požadovaná složka.
2. Přehrajte ji stiskem tlačítka d/M. Začne se
přehrávat první soubor ve složce.
,,Poznámka
yy Složky / soubory CD / USB jsou rozpoznávány
tak, jak je uvedeno níže.
*
Vymazání souboru MP3 / WMA
Stiskem tlačítka DELETE můžete vymazat soubor
nebo složku nebo provést formátování. Tato funkce je
podporována pouze ve stavu zastavení. (Pouze USB)
1. -Vyberte soubor, který chcete smazat, a stiskněte
DELETE.
-Složku, kterou chcete odstranit, vyberte
stisknutím tlačítka PRESET.FOLDER W/S na
dálkovém ovládání a stiskněte tlačítko DELETE.
-Chcete-li naformátovat zařízení USB, stiskněte a
podržte tlačítko DELETE .
Nebo
Opakovaně mačkejte tlačítko DELETE během
vybírání souboru MP3/WMA.
- DEL FILE : Vymazat soubor
- DEL DIR : Vymazat složku
- FORMAT : Formátovat USB
2. Za účelem vymazání souboru / složky nebo
provedení formátování stiskněte tlačítko d/M na
dálkovém ovládání nebo stiskněte tlačítko z
na zařízení.
Pokud chcete ukončit aktuální režim, stiskněte
tlačítko Z na dálkovém ovládání nebo stiskněte
I/RDS na zařízení.
>>Výstraha
yy Zařízení USB nevyjímejte za provozu (během
přehrávání, mazání atd.)
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
nezobrazí.
yy Složky budou zobrazeny v tomto pořadí:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER
7 FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Soubory se budou přehrávat od prvního
souboru ve složce $ po 14. soubor ve složce
$.
yy Soubory a složky budou uváděny v pořadí, jak
byly nahrány. Odlišně mohou být uváděny v
závislosti na okolnostech nahrávání.
yy *ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když
počítač rozpozná zařízení USB, je ROOT
(Kořenová složka).
yy V závislosti na stavu USB může dojít k tomu,
že funkce vymazat nebude podporována.
(zámek apod.)
3
Ovládání
Displej se mění v následujícím pořadí.
18 Ovládání
Efekty přehrávání
AUTO DJ
Auto DJ smíchá konce jedné písně se začátkem
další a zajistí hladký průběh přehrávání. Funkce
vyrovnává hlasitost napříč stopami a soubory a zajistí
nepřetržité přehrávání.
Když budete opakovaně mačkat tlačítko AUTO DJ
na dálkovém ovládání, bude se obrazovka měnit
následujícím způsobem. AUTO DJ RANDOM -> AUTO
DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF
3
Režim
Okno displeje
Popis
Ovládání
OFF
AUTO DJ OFF
-
RANDOM
AUTO DJ
RANDOM
V tomto režimu se
hudba přehrává v
náhodném pořadí.
REPEAT
AUTO DJ
SEQUENTIAL
V tomto režimu
se hudba přehrává
opakovaně.
,,Poznámka
yy Režim AUTO DJ nepodporuje vyhledávání
části skladby nebo souboru ani opakované
nebo náhodné přehrávání.
yy Pokud přepnete na jinou funkci nebo zastavíte
přehrávání hudby pomocí I/RDS na přístroji
(nebo Z na dálkovém ovladači) při režimu
AUTO DJ, funkce AUTO DJ bude vypnuta.
yy Funkce AUTO DJ není podporována hudebním
souborem, jehož délka je menší než 60
sekund.
yy Funkce AUTO DJ není dostupná během
nahrávání.
yy Při přehrávání naprogramovaného seznamu
se vybere pouze režim AUTO DJ SEQUENTIAL.
Používání bezdrátové
technologie
BLUETOOTH®
O technologii BLUETOOTH
Bluetooth je bezdrátová technologie komunikace pro
připojení na krátké vzdálenosti.
Zvuk může být přerušen, pokud bude spojení
narušeno jinými elektronickými vlnami nebo
připojením Bluetooth v ostatních místnostech.
Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth lze
ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení
provedeno pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth. Dostupná zařízení: mobilní telefon, MP3
přehrávač, notebook, PDA.
Profily BLUETOOTH
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení podporovala některé
profily. Tento přístroj je kompatibilní s následujícím
profilem.
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
Codec : SBC
Ovládání 19
Poslouchání hudby uložené na
zařízeních BLUETOOTH
Párování jednotky a zařízení
BLUETOOTH
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není nutné
jej provádět znovu.
1. Vyberte funkci Bluetooth pomocí tlačítka
F / WIRELESS LINK na zařízení do doby, kdy
bude zvolena funkce BT.
Na displeji se zobrazí nápis „BT READY“.
,,Poznámka
yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth. Pokud má váš přístroj adresu
Bluetooth například 9C:02:98:4A:F7:08,
uvidíte na svém zařízení Bluetooth informaci
„LG OM4560(08)“.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují jiným způsobem. Podle
potřeby zadejte kód PIN (0000).
yy Tento přístroj můžete v režimu Bluetooth
propojit až se 3 zařízeními Bluetooth zároveň
za využití výše popsané metody.
yy Párování s více přístroji je podporováno pouze
v případě zařízení se systémem Android
či iOS. (Párování s více přístroji nemusí být
v závislosti na parametrech připojeného
zařízení podporováno.)
yy Vyjímatelná/snímatelná zařízení Bluetooth
(např. Dongle atd.) nepodporují párování s více
zařízeními.
yy Můžete připojit pouze zařízení Bluetooth v
HLAVNÍ jednotce. Nemůžete připojit zařízení
Bluetooth k POMOCNÉ jednotce.
,,Poznámka
yy Hláška „PAIRED“ se nakrátko objeví na displeji
i v případě připojení ostatních zařízení k
vícenásobnému párování.
yy Pokud nelze zjistit název zařízení, zobrazí se
„_“.
4. Poslouchání hudby.
V příručce k zařízení Bluetooth naleznete postup
pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení
Bluetooth uložená.
,,Poznámka
yy Při používání technologie Bluetooth® musíte
provést propojení mezi přístrojem a zařízením
Bluetooth tak, aby k sobě zařízení byla co
možná nejblíže.
Propojení ale nemusí v některých níže
uvedených situacích fungovat správně:
-- Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá stejnou
frekvenci s technologií Bluetooth®, jako je
např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba
nebo přístroj s bezdrátovým síťovým
připojením (LAN).
yy Pokud své zařízení Bluetooth restartujete,
měli byste je k přístroji znovu připojit.
yy Po propojení reproduktoru s až 3 zařízeními
Bluetooth v režimu Bluetooth lze přehrávat
a ovládat hudbu pouze pomocí jednoho z
propojených zařízení.
3
Ovládání
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto přístroje pomocí
zařízení Bluetooth se na zařízení Bluetooth
zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Váš přístroj se objeví
jako “LG OM4560(XX)”.
3. Když se tento přístroj úspěšně připojí k vašemu
přístroji Bluetooth, objeví se v okně displeje nápis
„PAIRED“ a brzy dojde ke změně údaje na název
zařízení Bluetooth. V okně na displeji se zobrazí
nápis „BT“.
20 Ovládání
,,Poznámka
yy Je-li zařízení propojeno pomocí Bluetooth s
více přístroji, tak při změně funkce zůstane
připojen pomocí Bluetooth pouze přístroj
aktuálně použitý k přehrávání.
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení rušeno
jinými elektronickými zařízeními.
yy Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci
ovládat zařízení Bluetooth.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém používání
telefonu, MP3, Notebooku, apod.
3
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita zvuku.
Ovládání
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
yy V případě přerušení spojení Bluetooth připojte
znovu zařízení Bluetooth k jednotce.
yy Pokud není zařízení Bluetooth připojeno,
objeví se na displeji nápis „BT READY“.
yy Když použijete funkci BLUETOOTH, upravte
na zařízení Bluetooth hlasitost na správnou
úroveň.
yy Pokud funkci BLUETOOTH nepoužijete, lze
připojit pouze jedno zařízení.
yy Pokud je připojeno zařízení Bluetooth při
používání LG TV, LG TV se odpojí a zařízení
Bluetooth se připojí.
yy Když připojíte zařízení Bluetooth (zařízení iOS
apod.) k tomuto zařízení, lze úroveň hlasitosti
synchronizovat mezi zařízeními.
Používání aplikace Music
Flow Bluetooth
,,Poznámka
yy Tento přístroj je schopen aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ používat pouze se systémem
Android.
yy Doporučujeme používat poslední verzi
aplikace.
O aplikaci „Music Flow Bluetooth”
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ přináší této jednotce
řadu nových vlastností.
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste
zdarma stáhli a nainstalovali aplikaci „Music Flow
Bluetooth“.
Nainstalujte aplikaci „Music
Flow Bluetooth“ do svého
zařízení s rozhraním Bluetooth
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „Music
Flow Bluetooth“ na vaše zařízení Bluetooth.
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth“ přes QR kód.
1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“ přes QR
kód. Pro skenování QR kódu použijte skenovací
software.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek „Google Android
Market (Google Play Store)“.
yy QR kódy nemusí v některých oblastech
fungovat.
Ovládání 21
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth“ z webu „Google Android
Market (Google Play Store)“
1. Klepněte na ikonu „Google Android Market
(Google Play Store)“.
2. Do lišty pro vyhledávání napište “Music Flow
Bluetooth” a vyhledejte ji.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na „Music Flow Bluetooth“ pro zahájení stahování
aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno s „Google Android Market (Google
Play Store)“.
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ pomáhá připojit váš
Bluetooth přístroj k této jednotce.
1. Klepněte na ikonu aplikace „Music Flow
Bluetooth“ na domovské obrazovce a otevřete
aplikaci „Music Flow Bluetooth“. Poté přejděte do
hlavní nabídky.
2. Klepněte na [Menu] a vyberte požadované
zařízení.
3. Budete-li se chtít dozvědět podrobnosti o
provozu zařízení, klepněte na tlačítko [Nápověda]
v nabídce [Nastavení].
,,Poznámka
yy Aplikace „Music Flow Bluetooth“ bude k
dispozici v softwarové verzi následovně
-- Android O/S: Verze 4.0.3 (nebo vyšší)
yy Pokud použijete aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ k provozu, mohou existovat
rozdíly mezi aplikací „Music Flow Bluetooth“
a dodávaným dálkovým ovládáním. Používejte
dodaný dálkový ovládač dle potřeby.
yy V závislosti na typu vašeho zařízení Bluetooth
nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth“
fungovat.
yy Po připojení aplikace „Music Flow Bluetooth“
může vaše zařízení přehrávat hudbu.
V takovém případě zkuste zopakovat proces
připojení.
yy Pokud budete na svém zařízení Bluetooth
používat další aplikace nebo měnit nastavení
během používání aplikace „Music Flow
Bluetooth“, nemusí aplikace „Music Flow
Bluetooth“ pracovat normálně.
yy Pokud aplikace „Music Flow Bluetooth“
pracuje nenormálně, zkontrolujte své zařízení
Bluetooth a připojení aplikace „Music Flow
Bluetooth“ a pokuste se připojení obnovit.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
telefonu existují jisté rozdíly v provozu
aplikace „Music Flow Bluetooth“.
yy Pokud připojení k aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ nefunguje dobře, zkontrolujte
nastavení rozhraní Bluetooth na svém zařízení
Bluetooth.
3
Ovládání
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
Aktivace rozhraní Bluetooth s
aplikací „Music Flow Bluetooth“
22 Ovládání
Provoz rádia
Zkontrolujte, zda je připojena FM anténa.
(Viz strana 15)
1. Podržte tlačítko PROGRAM/MEMORY na
dálkovém ovládání na dobu dvou sekund.
Na displeji přístroje bude blikat nápis „ERASEALL“.
Poslech rádia
2. Stiskem tlačítka PROGRAM/MEMORY na
dálkovém ovládání vymažete všechny uložené
rozhlasové stanice.
1. Opakovaně stiskněte F / WIRELESS LINK, dokud
se v okně na displeji nezobrazí FM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
3
Vymazání všech uložených stanic
Ovládání
2. Automatické ladění:
Stiskněte a podržte TUNING -/+ na dálkovém
ovladači nebo Y/U na přístroji po dobu
dvou sekund, dokud se zobrazení frekvence
nezačne měnit, a poté tlačítko pusťte.
Prohledávání se zastaví po naladění stanice.
Zobrazení informací o rozhlasové
stanici
FM tuner je dodáván s příslušenstvím k systému RDS
(Datový systém rádia). Na displeji se objeví informace
o rádio stanici, kterou právě posloucháte. Chcete-li
cyklicky projít různými typy dat, stiskněte opakovaně
RDS/SET na dálkovém ovladači.
Nebo
Ruční ladění:
Stiskněte opakovaně TUNING -/+ na dálkovém
ovladači nebo Y/U na přístroji.
3. Hlasitost upravte opakovaným stisknutím tlačítka
VOL +/- na spotřebiči nebo dálkovém ovládání.
Přednastavení rádiových stanic
PS
Název kanálu se objeví na displeji.
PTY
RT
3. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY na
dálkovém ovládání. Na displeji bude blikat číslo
předvolby.
4. Stiskněte tlačítko PRESET.FOLDER W/S na
dálkovém ovladači k výběru požadovaného
přednastaveného čísla.
5. Stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY na
dálkovém ovládání. Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Předem nastavenou stanici naladíte stiskem
tlačítek
PRESET.FOLDER W/S nebo 0 až 9 na dálkovém
ovládání.
(Text rádia)
Textové zprávy obsahují zvláštní
informace o vysílané stanici.
Před laděním se ujistěte, že ztlumíte hlasitost.
2. Vyberte požadovanou frekvenci stiskem tlačítka
TUNING -/+ na dálkovém ovládání nebo stiskem
Y/U na přístroji.
(Rozpoznání typu programu)
Typ programu (např. Jazz nebo zprávy) se
objeví na displeji.
Můžete přednastavit 50 rádiových stanic u FM.
1. Opakovaně mačkejte F / WIRELESS LINK, dokud
se v okně na displeji nezobrazí FM.
(Název stanice)
Tyto zprávy se mohou zobrazit na displeji.
CT
(Čas řízený stanicí)
Uvádí čas vysílání stanice.
Stisknutím RDS / SET na dálkovém ovladači můžete
vyhledat rozhlasové stanice podle typu programu.
Na displeji se zobrazí naposledy zvolený PTY.
Opakovaným stiskem tlačítka PTY vyberete vámi
preferovaný typ programu. Stiskněte a podržte
tlačítko C/V. Tuner začne automaticky
vyhledávat. Když je stanice nalezena, vyhledávání se
zastaví.
Ovládání 23
Nastavení zvuku
Požadovaný zvukový režim si můžete vybrat pomocí
volby REGION EQ na dálkovém ovládání.
Nastavení režimu zvuku
Tento systém má řadu předem nastavených
prostorových zvukových polí. Zobrazené položky se u
ekvalizéru mohou lišit v závislosti na zdrojích zvuku a
zvukových efektech.
Požadovaný zvukový režim můžete vybrat pomocí
tlačítka SOUND EFFECT na dálkovém ovládání.
Na displeji
Popis
BASS (BASS BLAST)
Posílení výšek, basů a
zvukových efektů okolí.
FOOT BALL
Můžete si vychutnat
zvukový efekt
FOOTBALL STADIUM.
STANDARD
Můžete si užít
optimalizovaný zvuk.
Oblast
ARABIC
DONGDUT
Blízký
Východ
Indonésie
AFRO
Afrika
INDIA
Indie
,,Poznámka
Popis
Optimalizovaný
zvukový efekt
pro hudební
žánr oblíbený
v jednotlivých
regionech.
Stisknutím a podržením tlačítka
REGION EQ / BASS BLAST na 3 sekundy
na spotřebiči můžete přímo zvolit efekt BASS
(BASS BLAST).
3
Ovládání
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Tento program
propůjčuje zvuku
atraktivní atmosféru
s navozením pocitu
přítomnosti na
skutečném koncertu
rockové, populární,
jazzové nebo klasické
hudby.
Na displeji
FUNK, REGUETON,
SAMBA, BANDA,
MERENGUE, AXE, Latinská
SALSA, SERTANEJ, Amerika
CUMBIA, TECNO BR,
FORRO
24 Ovládání
Pokročilé ovládání
Nahrávání na disk USB
Z různých zdrojů zvuku lze nahrávat na zařízení.
(CD, AUX, Tuner)
1. Připojte k přístroji zařízení USB.
2. Stisknutím F / WIRELESS LINK vyberte funkci,
kterou chcete zaznamenat.
3
Ovládání
Nahrávání jedné skladby / souboru – Po přehrání
skladby nebo souboru můžete provést nahrávání
na USB.
Nahrávání všech skladeb / souborů – Při plném
zastavení můžete provést nahrávání na USB.
Nahrávání naprogramovaného seznamu skladeb
- po zobrazení naprogramovaného seznamu
skladeb lze seznam nahrát na USB. (Viz strana
26)
3. Stiskem tlačítka USB REC/DEMO zapnete
nahrávání.
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko
I/RDS na přístroji nebo tlačítko Z na dálkovém
ovladači.
Pozastavení nahrávání
Během nahrávání stiskněte tlačítko T na přístroji
nebo tlačítko d/M na dálkovém ovládání a nahrávání
se pozastaví. Opakovaným stiskem nahrávání
obnovíte.
(Pouze funkce Tuner/AUX.)
,,Poznámka
yy Můžete ovládat nahraný zvuk MIC podle
hlasitosti MIC, pokud budete zapisovat na
AUDIO CD X1 speed REC.
yy Funkce VOICE CANCELLER nebo KEY
CHANGER bude resetována, pokud při
zapnuté funkci VOICE CANCELLER nebo KEY
CHANGER použijete funkci nahrávání.
yy Funkce VOICE CANCELLER nebo KEY
CHANGER nelze provozovat během
nahrávání.
Nastavení přenosové rychlosti a
rychlosti nahrávání
1. Stiskněte tlačítko USB REC/DEMO a držte jej
stisknuté 3 vteřiny.
2. K volbě bitové rychlosti stiskněte C/V na
dálkovém ovládači nebo Y/U na přístroji.
3. Pro nastavení stiskněte tlačítko USB REC/DEMO.
4. K volbě rychlosti nahrávání stiskněte
C/V na dálkovém ovladači nebo
Y/U na přístroji. (pouze AUDIO CD)
X1 SPEED
-H
udbu lze v průběhu jejího nahrávání
poslouchat.
X2 SPEED
-H
udební soubor lze pouze nahrávat.
5. Stiskněte tlačítko USB REC/DEMO k ukončení
nastavení.
Vytváření neautorizovaných kopií materiálů,
chráněných autorským právem včetně
počítačových programů, souborů, vysílání nebo
zvukových nahrávek může být narušením
autorských práv a představovat trestný čin.
K těmto účelům se toto zařízení nesmí používat.
Buďte odpovědní.
Dodržujte autorská práva.
Ovládání 25
,,Poznámka
yy Během nahrávání na zařízení USB lze na
displeji sledovat poměrnou hodnotu v
procentech. (pouze MP3/WMA, CD)
yy V průběhu zápisu MP3 / WMA nezní žádný
zvuk.
yy Za účelem stabilního nahrávání z CD nebo
USB se úroveň výstupního zvuku automaticky
sníží.
yy V případě zastavení nahrávání během
přehrávání bude uložen aktuálně nahraný
soubor. (Kromě souboru MP3/WMA)
yy Pokud nahrávání na zařízení USB nefunguje,
mohou se v okně na displeji zobrazit různá
hlášení, jako například „NO USB”, „ERROR”,
„USB FULL”, „NOT SUPPORT” nebo „FILE
MAX”.
yy V režimu nahrávání na zařízení USB nelze
používat univerzální čtečku paměťových karet
nebo externí pevný disk.
yy Pokud nahráváte po dlouhou dobu, bude
soubor rozdělen po 512 MB.
yy Nahraný zvuk MIC můžete ovládat podle
hlasitosti MIC.
yy Celkem lze uložit maximálně 2 000 souborů.
yy V režimu AUTO DJ nelze nahrávat.
yy U funkce CD se zvuk MIC nahrává pouze
při využití režimu AUDIO CD X1 speed REC.
Zaznamenává se rovněž zdroj zvuku AUDIO
CD.
yy V případě nepodporovaného souboru MP3/
WMA může být nahrávání souboru zastaveno.
yy Ukládání probíhá následujícím způsobem.
AUDIO CD
MP3/WMA
AUX
Tuner
Tuner: Zobrazí se aktuální nahrávací frekvence.
3
Ovládání
yy Během nahrávání na zařízení USB je
nevyjímejte, ani přístroj nevypínejte. Pokud
tento pokyn nedodržíte, může dojít k
vytvoření neúplného souboru, který nebude
na PC vymazán.
,,Poznámka
26 Ovládání
Naprogramované přehrávání
Funkce Program umožňuje vytvořit seznam skladeb z
vašich oblíbených souborů ze zařízení USB.
Odstranění lze použít pouze v režimu úprav.
Program může obsahovat 20 stop/souborů každého
média (CD, USB). Uložit lze celkem 40 stop/souborů.
1. Ve stavu zastaveno stiskněte tlačítko PROGRAM/
MEMORY na dálkovém ovladači.
Naprogramování seznamu skladeb
2. Opakovaným stisknutím tlačítka
PROGRAM/MEMORY nebo
PRESET.FOLDER W/S vyberte skladbu.
Lze jej provádět pouze v režimu zastavení.
1. Stiskněte PROGRAM/MEMORY na dálkovém
ovladači.
2. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači vyberte stopu či soubor.
3
Odstranění naprogramovaného
seznamu
Ovládání
3. K uložení a volbě další skladby/souboru stiskněte
tlačítko PROGRAM/MEMORY na dálkovém
ovladači.
4. Opakujte kroky 2 a 3 k uložení dalších skladeb a
souborů.
(Seznam lze upravit stiskem tlačítka
PRESET.FOLDER W/S na dálkovém ovladači,
které umožní vybrat číslo programu.)
5. Znovu stiskněte tlačítko PROGRAM/MEMORY
na dálkovém ovladači.
K přehrání naprogramovaného seznamu skladeb po
jeho vytvoření stiskněte d/M.
,,Poznámka
Při vytváření nebo upravování
naprogramovaného seznamu je režim REPEAT
vypnut.
3. Po výběru skladby stiskněte tlačítko DELETE.
,,Poznámka
yy Program se přepne v následujících případech:
-- Změna funkce na jinou.
-- Vypnutí a zapnutí jednotky.
-- Použití číselných tlačítek na dálkovém
ovladači.
yy Naprogramovaný seznam se vymaže
v následujících případech:
-- Vyjmutí zařízení USB.
-- Odstranění nebo záznam hudebních
souborů na zařízení USB.
-- Odpojení napájecího panelu.
Ovládání 27
Jiné operace
Použití mikrofonu
1. Mikrofon připojte ke konektoru MIC.
2. Přehrajte požadovanou hudbu.
Dočasné vypnutí zvuku
Stisknutím tlačítka
zvuk.
na dálkovém ovladači ztlumíte
Přístroj můžete například před přijmutím příchozího
volání na mobilním telefonu ztlumit; po ztlumení se
na displeji objeví „MUTE“.
Ztlumení zrušíte dalším stisknutím tlačítka
změnou úrovně hlasitosti.
nebo
Během přehrávání souboru MP3 obsahujícího vložené
popisky můžete příslušné informace zobrazit na
displeji stisknutím tlačítka INFO.
DEMO
Ve vypnutém stavu stiskněte jednou tlačítko USB
REC/DEMO na přístroji. Přístroj se zapne a v okně
displeje zobrazí jednotlivé funkce. Pro zrušení funkce
DEMO stiskněte znovu tlačítko USB REC/DEMO.
,,Poznámka
yy V režimu DEMO si přístroj zapamatuje
současný stav, který se uchová i po odpojení
napájecího kabelu.
yy Během režimu DEMO můžete využívat další
funkce. V takovém případě se režim DEMO
dočasně pozastaví.
- Bez klávesového vstupu po dobu 10 sekund
se automaticky spustí přehrávání v režimu
DEMO.
,,Poznámka
yy Pokud mikrofon nepoužíváte, hlasitost
mikrofonu nastavte na minimum stisknutím
tlačítka MIC - nebo vypněte MIC a mikrofon
vytáhněte konektoru MIC.
yy Je-li mikrofon příliš blízko reproduktoru, může
být slyšet ozvěnu. V tomto případě odsuňte
mikrofon od reproduktoru nebo snižte úroveň
hlasitosti pomocí tlačítka MIC -.
yy Je-li zvuk procházející mikrofonem příliš
hlasitý, může dojít k jeho zkreslení. V takovém
případě nastavte hlasitost mikrofonu na
minimum stisknutím tlačítka MIC -.
Funkce VOICE CANCELLER
(ODSTRANĚNÍ HLASU)
Funkci můžete používat během přehrávání hudby
ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z různých zdrojů.
Stiskněte VOICE CANCELLER a v okně na displeji se
zobrazí hlášení „ON”.
Na zrušení funkce znovu stiskněte VOICE
CANCELLER.
Kvalita funkce VOICE CANCELLER se může lišit
v závislosti na podmínkách nahrávání hudebních
souborů.
,,Poznámka
yy Tato funkce je k dispozici pro funkce CD, USB
nebo BT (Bluetooth).
yy Není-li funkce k dispozici, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT”.
yy Tuto funkci lze používat pouze s připojeným
mikrofonem.
yy Není-li mikrofon připojen, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT”.
yy U zdroje MONO není k dispozici.
yy Pro zapnutí funkce změňte Funkci nebo
odpojte mikrofon.
yy Tato funkce možná nebude inicializována v
závislosti na stavu připojených zařízení.
3
Ovládání
Zobrazení informace o souboru
(ID3 TAG )
3. Zpívejte spolu s doprovodem. Hlasitost mikrofonu
upravíte stisknutím tlačítka MIC +/- na spotřebiči.
28 Ovládání
Funkce KEY CHANGER
(ZMĚNA TÓNINY)
Nastavení hodin
Tóninu můžete měnit v 9 krocích (4 kroky nahoru, 4
kroky dolů a původní tónina).
1. Zapněte přístroj.
yy Pro postupné zvýšení tóniny stiskněte na dálkovém
ovládání během přehrávání opakovaně tlačítko KEY
CHANGER ( ).
3. Vyberte režim času stisknutím tlačítka
C/V na dálkovém ovladači.
yy Pro postupné snížení tóniny stiskněte na dálkovém
ovládání během přehrávání opakovaně tlačítko KEY
CHANGER ( ).
,,Poznámka
3
yy Tato funkce je k dispozici pro funkce CD, USB
nebo BT (Bluetooth).
2. Stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK.
- AM 12:00 (pro zobrazení označení dopoledního
a odpoledního času) nebo 00:00 (pro zobrazení
24 hodinového času)
4. Pro potvrzení výběru stiskněte RDS/SET.
5. Vyberte hodiny stisknutím tlačítka C/V na
dálkovém ovladači.
6. Stiskněte RDS/SET.
Ovládání
yy Není-li mikrofon připojen, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT”.
7. Vyberte minuty stisknutím tlačítka C/V
na dálkovém ovladači.
yy Pro její inicializaci změňte funkci, odpojte
mikrofon nebo změňte hudbu.
8. Stiskněte RDS/SET.
yy Tato funkce nemusí být inicializována v
závislosti na připojených zařízeních.
Nastavení hodin prostřednictvím
aplikace „Music Flow Bluetooth“
LIGHTING
Tato funkce slouží k vytvoření klubové atmosféry
pomocí osvětlení reproduktorů.
1. Stiskněte tlačítko LIGHTING / PARTY LINK na
spotřebiči.
Režim se změní vždy, když stisknete příslušné
tlačítko:
OFF SPARKLE VOLCANO POLICE
THUNDER PSYCHE CAOS OFF
,,Poznámka
yy Funkce osvětlení je k dispozici ve všech
funkcích.
yy Režim osvětlení zachová předchozí režim při
prvním stisku tlačítka LIGHTING / PARTY
LINK. Opětovným stisknutím můžete režim
měnit.
yy Fungování se může lišit v závislosti na
přehrávané hudbě, připojeném zařízení nebo
stavu nastavení.
Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth“ na své
zařízení se systémem Android. (Viz strana 20)
Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím aplikace
„Music Flow Bluetooth“ budou hodiny vaší jednotky
automaticky synchronizovány s vaším přístrojem.
Ovládání 29
Použijte svůj přehrávač jako
budík
Nastavení časovaného vypínání
(Sleep)
1. Zapněte přístroj.
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP lze zvolit
požadovanou dobu od 10 do 180 minut, po kterých
se přehrávač vypne. Po uplynutí této doby se přístroj
vypne.
2. Podržte tlačítko ALARM.
3. Stiskem tlačítka C/V na dálkovém
ovládání nastavte hodiny a minuty a nastavení
uložte
stiskem tlačítka RDS/SET.
5. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovládání změňte hlasitost a nastavení uložte
stisknutím tlačítka RDS/SET.
,,Poznámka
yy V případě nastavení hodin můžete zobrazit
čas stisknutím tlačítka CLOCK i při vypnutém
přehrávači.
yy Po nastavení času můžete nastavit také čas
výstrahy.
yy Po nastavení hodin a budíku, můžete
zkontrolovat informace o nastavení
stisknutím tlačítka ALARM, dokonce i když je
spotřebič vypnutý.
yy Režim ALARM ON/OFF můžete vybírat
mačkáním tlačítka ALARM.
,,Poznámka
yy Čas zbývající do vypnutí přístroje lze zobrazit
na displeji.
yy Stiskněte tlačítko SLEEP. V okně displeje se
zobrazí zbývající čas.
Stmívač
Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Osvícení displeje se
ztmaví na polovinu. Pro zrušení stiskněte opakovaně
tlačítko SLEEP pro zvýšení jasu.
,,Poznámka
Všechny indikátory LED se po použití tlačítka
Dimmer vypnou.
3
Ovládání
4. Stiskněte tlačítko C/V na dálkovém
ovládání a vyberte tak funkci, poté ji uložte
stiskem tlačítka RDS/SET.
– Stiskněte tlačítko C/V na dálkovém
ovládání a vyberte číslo paměti zvolením Tuneru
a následným stiskem tlačítka RDS/SET.
Pokud žádné číslo paměti neexistuje, tento krok
se přeskočí.
Chcete-li časované vypnutí zrušit, mačkejte
opakovaně tlačítko SLEEP, dokud se na displeji
nezobrazí „SLEEP 10“, poté stiskněte tlačítko SLEEP
znovu.
30 Ovládání
Automatické vypnutí
3
Pokud nebude hlavní jednotka připojena k externímu
zařízení a nebude v provozu po dobu 20 minut,
přístroj se za účelem šetření elektrické energie sám
vypne.
Přístroj se sám vypne také v případě, kdy bude hlavní
přístroj pomocí analogových vstupů připojen po dobu
šesti hodin k jinému zařízení.
Funkce automatického vypnutí se vztahuje pouze
na HLAVNÍ jednotku v případě připojení WIRELESS
PARTY LINK.
V případě POMOCNÉHO zařízení je funkce
automatického vypnutí k dispozici po odpojení
POMOCNÉHO a HLAVNÍHO zařízení.
Ovládání
Jak odpojit připojení k bezdrátové síti
nebo bezdrátové zařízení.
Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund
přístroj vypnete.
Zapnutí funkce AUTO POWER
Přístroj se automaticky zapíná pomocí vstupního
zdroje: LG TV nebo Bluetooth.
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth, přístroj
se zapne a vaše zařízení Bluetooth připojí. Nyní
můžete přehrávat svou hudbu.
,,Poznámka
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce
nemusí být k dispozici.
yy U některých připojených zařízeních se přístroj
zapne, ale funkce Bluetooth se nemusí připojit.
yy Pokud připojení Bluetooth s tímto přístrojem
zrušíte, některá zařízení Bluetooth se budou
nadále snažit k přístroji připojit. Proto se
doporučuje zrušit připojení před vypnutím
přístroje.
yy Snažíte-li se připojit aplikaci „Music Flow
Bluetooth“, funkce Bluetooth tohoto přístroje
se zapne.
yy Zapnete-li přístroj pomocí funkce LG TV nebo
Bluetooth, zapne se příslušná funkce přístroje.
yy Pokud jste již spárování s tímto přístrojem
provedli, dojde při vypnutí tohoto přístroje k
automatickému zapnutí po zapojení vstupního
zdroje.
yy Pokud zapnete toto zařízení podržením
vypínače po dobu delší než 5 sekund, funkce
Auto Power On se zakáže. Funkci aktivujete
zapnutím přístroje.
Ovládání 31
Automatická změna funkce
Tento přístroj rozpozná vstupní signály, např.
Bluetooth a LG TV, a poté automaticky zvolí vhodnou
funkci.
Při pokusu o připojení zařízení
Bluetooth
Když se pokusíte o připojení zařízení Bluetooth
k tomuto přístroji, vybere se funkce Bluetooth.
Přehrávejte hudbu na přístroji Bluetooth.
Při připojení LG TV
Zapnete-li LG TV, která je připojena pomocí systému
LG Sound Sync, změní se funkce přístroje na LG TV. Z
televize uslyšíte zvuk.
yy Tato funkce není během nahrávání nebo
mazání k dispozici.
yy Tato funkce pracuje pouze u přístrojů, které
byly připojeny již dříve.
Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, která
podporuje LG Sound Sync. Přesvědčte se, že máte na
své TV logo LG Sound Sync.
Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového
ovladače televize LG: Zvýšit a snížit hlasitost a ztlumit
zvuk.
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
1. Zapněte přístroj stiskem tlačítka 1/!(Napájení).
2. Mačkejte tlačítko F / WIRELESS LINK, dokud se
nezvolí funkce LG TV.
3. Nastavte zvukový výstup TV tak, abyste mohli
zvuk poslouchat prostřednictvím tohoto přístroje:
Nabídka nastavení TV [Sound] -> [TV Sound
output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, objeví se na 3 sekundy na displeji
nápis „PAIRED[SPÁROVÁNO]“ a pak se na něm
objeví nápis „LG TV“.
3
Ovládání
,,Poznámka
LG Sound Sync
32 Ovládání
,,Poznámka
yy Když používáte funkci LG Sound Sync, můžete
také použít dálkový ovladač tohoto přístroje.
Když znovu použijete dálkový ovladač TV,
přístroj se synchronizuje s televizí.
yy Pokud připojení nefunguje, zkontrolujte stav
zařízení a televizoru: napájení a funkčnost.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte
v níže uvedených případech stav tohoto
přístroje a připojení.
-- Vypněte přístroj.
Spojení WIRELESS
PARTY LINK
Výstupní zvuk spotřebiče (HLAVNÍ) se rozšíří na
spotřebič (PODŘÍZENÉ).
Je kompatibilní s jednotkou, která podporuje
WIRELESS PARTY LINK.
Název funkce pro bezdrátový nebo kabelový přenos
zvuku mezi kompatibilními výrobky byl změněn na
PARTY LINK nebo na WIRELESS PARTY LINK.
-- Přepnutí na jinou funkci.
3
-- Odpojení bezdrátového připojení
způsobeného interferencí nebo
vzdáleností.
Ovládání
yy Čas potřebný na vypnutí tohoto zařízení se
liší podle typu vaší televize.
yy Pokusíte-li se změnit funkci pomocí funkce LG
TV, hlasitost se změní podle úrovně hlasitosti
LG TV.
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a
modelu vašeho televizoru.
yy Pokud připojíte funkci LG Sound Sync s
připojenou aplikací „Music Flow Bluetooth“,
bude k dispozici řízení prostřednictvím
aplikace.
yy Pokud jste přístroj vypnuli stiskem tlačítka
1/!(Napájení), funkce LG Sound Sync bude
odpojena. Pokud budete chtít tuto funkci
použít znovu, měli byste znovu připojit TV a
přístroj.
yy Pokud je připojena LG TV při používání
rozhraní Bluetooth, Bluetooth se odpojí a LG
TV se připojí.
1. Na spotřebiči stiskněte a na 3 sekundy podržte
tlačítko F / WIRELESS LINK. V okně na displeji se
zobrazí hlášení PARTY LINK MODE SELECT.
2. Stisknutím tlačítka Y/U na jednotce
vyberete možnost MASTER (hlavní) nebo SLAVE
(vedlejší).
- spotřebič: Zvolí funkci HLAVNÍ.
-
spotřebič: Zvolí funkci PODŘÍZENÉ.
Oba spotřebiče se pokusí vzájemně propojit.
3. Po úspěšném vzájemném propojení spotřebičů
se na spotřebiči HLAVNÍ zobrazí hlášení
„Název podřízeného zařízení CONNECTED”.
Na PODŘÍZENÉM spotřebiči se zobrazí nápis
„CONNECTED TO Název hlavního zařízení” a po
chvíli se změní na PODŘÍZENÉ.
Ovládání 33
,,Poznámka
yy Pokud používáte LG Sound Sync, není tato
funkce k dispozici. Pokud připojíte funkci LG
TV, v okně na displeji se zobrazí hlášení „NOT
SUPPORT”.
yy Mikrofon můžete používat pouze u
PODŘÍZENÉHO spotřebiče. V případě
PODŘÍZENÉHO spotřebiče jsou podporovány
pouze některé funkce.
3
Ovládání
yy K HLAVNÍMU spotřebiči můžete připojit pouze
jedno zařízení Bluetooth. K PODŘÍZENÉMU
spotřebiči nemůžete připojit zařízení
Bluetooth.
yy Pokud je WIRELESS PARTY LINK odpojeno,
spotřebič SLAVE se změní na funkci BT.
yy Pokud připojení selže, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „FAILED”.
yy Funkce Ztišení je vzájemně synchronizována.
yy Připojení WIRELESS PARTY LINK se odpojí,
pokud spotřebič vypnete, nebo stiskněte
a podržte tlačítko F / WIRELESS LINK na
spotřebiči na 3 sekundy.
yy Pokud je připojeno WIRELESS PARTY LINK,
nemůžete připojit PARTY LINK.
yy Bezdrátové připojení WIRELESS PARTY
LINK je podporováno pouze na zařízeních se
systémem Android nebo iOS. (Bezdrátové
připojení WIRELESS PARTY LINK nemusí
být podporováno v závislosti na specifikaci
připojeného zařízení nebo OS).
yy Odstranitelná/odpojitelná zařízení Bluetooth
(např. Dongle) nebudou podporovat
bezdrátové připojení WIRELESS PARTY LINK.
yy Když je WIRELESS PARTY LINK připojeno,
není připojení Bluetooth k dispozici ve stavu
záznamu nebo mazání.
34 Odstraňování potíží
Odstraňování potíží
Problém
Příčina a řešení
yy Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová
jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a znovu jej zapněte.
Přístroj nepracuje
správně.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV,
basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a pak se zkuste znovu připojit.
yy Předchozí nastavení se může ztratit, dojde-li k vypnutí zařízení.
4
Nenapájeno.
yy Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.
yy Zkontrolujte případný výpadek proudu.
To lze provést například zapnutím jiných zařízení.
Není slyšet zvuk.
yy Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou funkci.
Stiskněte F / WIRELESS LINK a zkontrolujte vybranou funkci.
Odstraňování potíží
Jednotka nespustí
přehrávání.
yy Je vložen disk, který nelze přehrát. Zkontrolujte druh disku.
yy Není vložen disk. Vložte disk.
yy Disk je znečištěn. Vyčistěte disk. (Viz pokyny na straně 35.)
yy Disk je vložen obráceně.
Umístěte disk potištěnou stranou nahoru.
yy Anténa je špatně umístěna nebo připojena.
Upravte polohu antény nebo její připojení.
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
yy Signál rádia je příliš slabý.
Nalaďte stanici ručně.
yy Nejsou přednastaveny žádné stanice nebo byly stanice vymazány (během ladění).
Nastavte čísla stanic, viz strana 22.
yy Dálkový ovladač je příliš daleko od přístroje.
Je třeba jej používat v maximálním dosahu 7 metrů.
Dálkový ovladač
nepracuje správně.
yy V cestě mezi dálkovým ovladačem a přístrojem se nachází překážka.
Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Vyměňte je za nové.
Reproduktor není
osvětlený.
yy Zkontrolujte efekty osvětlení reproduktoru stiskem tlačítka LIGHTING / PARTY
LINK.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync
LG Sound Sync nefunguje. yy Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte nastavení zvuku z televizoru a této jednotky.
Dodatek
Údržba
35
Manipulace s přístrojem
Přeprava přístroje
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
Nepolepujte disk papírem nebo lepicí páskou.
Ukládání disků
Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály.
Pokud potřebujete přístroj odeslat, v zájmu maximální
ochrany jej zabalte tak, jak byl původně zabalen
z výroby.
Udržujte povrch přístroje čistý.
Po použití uložte disk do obalu. Nevystavujte disk
přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla a
nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci.
V blízkosti přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny, jako
jsou insekticidní spreje. Otírání velkou silou by mohlo
poškodit povrch. Zabraňte dlouhodobému styku
gumových nebo plastových výrobků s přístrojem.
Čištění disků
Čištění jednotky
Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit
špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před
přehráním očistěte disk čistým hadříkem. Povrch
disku otírejte od středu ven.
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte jemný
hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako
alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch přístroje
mohla poškodit.
Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín,
ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky nebo
antistatické spreje určené pro staré vinylové desky.
Údržba přístroje
5
Dodatek
Tento přístroj představuje přesné hi-tech zařízení.
Jestliže jsou optická snímací čočka nebo součásti
diskové jednotky znečištěné či opotřebované, může
poklesnout kvalita obrazu. Pro více podrobností
kontaktujte prosím nejbližší autorizované servisní
středisko.
36 Dodatek
Obecný technický popis
Obecně
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek.
Viz hlavní štítek.
Spotřeba energie
Síťový pohotovostní režim: 0,5 W
(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Rozměry (Š x V x H)
451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Čistá váha (přibližně)
7,5 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Vstupy / Výstupy
Analogový zvukový vstup (AUX IN)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R)
Analogový zvukový výstup
(AUX OUT)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R)
Mikrofon
Citlivost 15 mV (1 kHz), 6,3 mm konektor jack x 1
Tuner
5
Rozsah ladění rádia FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Dodatek
Zesilovač (výstupní výkon RMS)
Celkem
220 W x 1 (3 Ω při 1 kHz, 25 % THD)
Systém
Frekvenční odezva
80 Hz až 20 kHz
Odstup signál-šum
Více než 75 dB (1 kHz)
Dynamický rozsah
Více než 80 dB
Napájení sběrnice (USB)
5 V 0 500 mA
yy Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Dodatek
37
Obchodní známky a licence
Bezdrátová technologie Bluetooth® je systém, který umožňuje radiový kontakt mezi elektronickými zařízeními.
Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth není zpoplatněno. Mobilní telefon
s bezdrátovou technologií Bluetooth lze ovládat pomocí funkce Cascade pokud je připojení provedeno pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
Ochranná známka a logo Bluetooth® jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv využití těchto
známek společností LG Electronics je licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří oprávněným vlastníkům.
5
Dodatek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement