LG OM5560 Owner's manual

LG OM5560 Owner's manual
NÁVOD PRO UŽIVATELE
Mini Hi-Fi
Audio
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
MODEL
OM5560
*MFL68962864*
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena
Začínáme
3
Bezpečnostní informace
VÝSTRAHA
1
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE
KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) PŘÍSTROJE, UVNITŘ
NEJSOU ČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE UŽIVATELEM.
SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÍ PERSONÁL.
Symbol blesku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
nebezpečného napětí bez izolace
ve vnitřním prostoru výrobku,
které může být natolik vysoké,
že představuje riziko úrazu osob
elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých provozních a servisních
pokynů v dokumentaci dodávané s
přístrojem.
VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE
TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VLHKEM.
VÝSTRAHA: Přístroj nesmí být vystaven vodě
(kapající nebo odstřikující) a nesmějí na něm být
umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou
vázy.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobný prostor.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte v blízkosti tohoto výrobku
zařízení o vysokém napětí. (např. elektrická plácačka
na mouchy) Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému
přepětí přestat fungovat.
VÝSTRAHA: Tento výrobek používá laserový systém.
K zajištění správného používání výrobku čtěte pečlivě
tuto příručku uživatele a uchovejte ji pro pozdější
použití. Pokud bude nutné provést údržbu zařízení,
obraťte se na autorizované servisní středisko.
Použití ovladačů, nastavení nebo plnění postupů
jiných než těch, které jsou specifikovány dále, může
způsobit nebezpečné vystavení se radiaci. Chraňte
se před přímým zásahem laserovým paprskem.
Nesnažte se otevírat kryt.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Přístroj
umístěte v souladu s pokyny výrobce.
Účelem zdířek a otvorů v krytu je zajištění ventilace
a spolehlivého provozu produktu a ochrany proti
přehřátí. Nikdy nesmí dojít k zakrytí otvorů tím, že
výrobek položíte na postel, pohovku, koberec nebo
podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umístěn
do vestavěného zařízení, jako je např. knihovna nebo
police, pokud není zajištěno řádné větrání nebo
nejsou dodrženy pokyny od výrobce.
POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující
identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů
naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde
na výrobku.
Začínáme
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT
4
Začínáme
VÝSTRAHA ohledně síťového kabelu
U většiny spotřebičů se doporučuje, aby byly napájeny
z vyhrazeného obvodu.
1
Začínáme
To znamená z obvodu, který napájí jen tento
spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro
jistotu si přečtěte specifikace v této uživatelské
příručce. Nepřetěžujte zásuvky. Přetížené zásuvky,
uvolněné či poškozené zásuvky, prodlužovací
kabely, roztřepené síťové kabely nebo poškozená či
popraskaná izolace vodičů vedou ke vzniku nebezpečí.
Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte
síťový kabel svého spotřebiče a pokud jeho vzhled
vykazuje poškození či zhoršení kvality, odpojte jej,
přestaňte přístroj užívat a zajistěte v autorizovaném
servisním středisku náhradu kabelu přesně určeným
dílem na výměnu. Chraňte síťový kabel před fyzickým
nebo mechanickým poškozením jako je zkroucení,
zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo pošlapání.
Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám ve
zdi a místu, kde kabel vychází ze zařízení.
Elektrická zástrčka je odpojovací zařízení. Pro případ
nouze je nutné, aby byla Elektrická Zástrčka snadno
přístupná.
Tento přístroj je vybaven přenosnou baterií či
akumulátorem.
Bezpečný způsob vyjmutí baterie z přístroje:
Vyjměte použitou baterii nebo blok baterií, postupujte
opačným způsobem než při vkládání. Abyste zamezili
kontaminaci prostředí ohrožující zdraví lidí a zvířat,
odložte starou baterii do příslušného kontejneru
na určených sběrných místech. Baterie nebo
akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu.
Doporučujeme využít místních systémů bezplatného
odběru baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před
nadměrným horkem, například slunečním svitem,
ohněm atd.
VÝSTRAHA: Na přístroj nesmějí být pokládány žádné
zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.
Poznámka: Nekoukejte se přímo na osvětlenou
plochu, pokud je zapnutá funkce LIGHTNING.
Pokud je jas osvětlení příliš ostrý, rozsviťte v místnosti
a vypněte funkci LIGHTNING přístroje.
Začínáme
5
Symboly
~
Odkazuje na střídavý proud (AC).
0
Odkazuje na stejnosměrný proud (DC).
1
Odkazuje na zařízení třídy II.
Začínáme
1
Odkazuje na režim stand-by.
!
Odkazuje na „VYPNUTO“ (napájení).
Odkazuje na nebezpečné napětí.
6
Obsah
Obsah
1
Začínáme
3
8
8
8
9
9
10
12
14
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadované parametry hudebních souborů
– Kompatibilní zařízení USB
– Požadavky na zařízení USB
Dálkový ovladač
Horní panel
Přední panel / Zadní panel
2
Připojení
15
15
15
15
16
17
17
Připojení napájecího kabelu střídavého proudu
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení AUX IN
– Připojení AUX OUT
– Připojení PORT.IN
– Připojení zařízení USB
– Připojení antény
3
Ovládání
18
18
19
19
20
20
20
20
21
21
22
22
Základní operace
– Přehrávání z médií CD / USB
– Automatické přehrávání
– Výběr složky a souboru MP3 / WMA
– Vymazání souboru MP3 / WMA
Efekty přehrávání
– DJ EFFECT
– Efekt SCRATCH
– AUTO DJ
– DJ PRO
Používání bezdrátové technologie Bluetooth®
– Poslouchání hudby uložené na zařízeních
Bluetooth
Používání aplikace Music Flow Bluetooth
– O aplikaci „Music Flow Bluetooth”
– Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth“
do svého zařízení s rozhraním Bluetooth
– Aktivace rozhraní Bluetooth s aplikací
„Music Flow Bluetooth“
Provoz rádia
– Poslech rádia
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
– Přednastavení rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
– Zobrazení informací o rozhlasové stanici
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu zvuku
– Nastavení USER EQ
Pokročilé ovládání
– Nahrávání na disk USB
– Přehrávání JUKE BOX
Jiné operace
– Dočasné vypnutí zvuku
– Režim CHILDSAFE
– Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG )
– DEMO
– Použití mikrofonu
– Funkce VOICE CANCELLER (ODSTRANĚNÍ
HLASU)
– Funkce KEY CHANGER (ZMĚNA TÓNINY)
– LIGHTING
– PARTY THRUSTER
Nastavení hodin
– Nastavení hodin prostřednictvím aplikace
„Music Flow Bluetooth“
24
24
24
25
26
26
26
26
26
27
28
28
28
29
29
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
Obsah
34
35
35
35
36
36
37
38
– Použijte svůj přehrávač jako budík
– Nastavení časovaného vypínání (Sleep)
– Stmívač
Automatické vypnutí
– Zapnutí funkce AUTO POWER
– Automatická změna funkce
LG Sound Sync
Spojení WIRELESS PARTY LINK
4
Odstraňování potíží
39
39
Odstraňování potíží
– Obecně
5
Dodatek
41
42
43
43
43
Obecný technický popis
Obchodní známky a licence
Údržba
– Poznámky k diskům
– Manipulace s přístrojem
7
1
2
3
4
5
8
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Bluetooth®
Začínáme
Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.
Vstup přenosného přístroje
Požadavky na
přehrávatelné soubory
Požadované parametry
hudebních souborů
Přenáší hudbu z vašeho přenosného přístroje. (MP3,
notebook atd.)
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto
přístrojem platí následující omezení:
Zvukové efekty
yy Vzorkovací kmitočet: v rozsahu 32 až 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
Přehrává hudbu s různými zvukovými a hudebními
efekty.
Přímý zápis USB
Zapisuje hudbu na USB zařízení.
Music Flow Bluetooth
Aplikace Music Flow Bluetooth je navržena tak, aby
vám umožnila ovládat některá z nejnovějších audio
zařízení LG. Viz strana 24.
LG Sound Sync
Tato funkce řídí úroveň hlasitosti tohoto přístroje
pomocí dálkového ovladače televize LG, která je
kompatibilní s funkcí LG Sound Sync.
yy Rychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s
(MP3),
40 až 192 kb/s (WMA)
yy Maximální počet souborů: Datové CD: 999 /
USB: 2000
yy Maximální počet složek: Datové CD: 99 /
USB: 200
yy Přípony souborů: „.mp3”/„.wma”
yy Některé soubory formátu MP3 / WMA nelze
přehrát v závislosti na typu nebo formátu souboru.
yy Formát systému souborů pro CD-ROM: ISO9660
/ JOLIET
yy Doporučujeme použít aplikaci Easy-CD Creator,
která vytváří systém souborů ISO 9660.
DTS není podporováno. V případě zvukového formátu
DTS není výstupem zvuk.
Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat
přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost
formátování disku na [Mastered]. Pokud bude
u této položky vybráno nastavení Live File System
(Živý souborový systém), disky nelze používat
v přehrávačích LG.
(Mastered/Live File System: systém formátu disku
pro Windows Vista)
Začínáme
9
Kompatibilní zařízení USB
yy Přehrávač MP3: Flash přehrávač MP3.
yy USB Flash Drive: zařízení, která podporují USB 2.0 nebo USB 1.1.
Požadavky na zařízení USB
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru a
připojení k počítači nejsou podporována.
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
yy Z důvodu zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
yy Zařízení USB nebude rozpoznáno v případě použití
prodlužovacího kabelu nebo rozbočovače USB.
yy Systém souborů NTFS není podporován. (Přístroj
podporuje pouze systém souborù FAT(16 / 32.))
yy Tento přístroj rozpozná až 2000 souborů.
yy Rovněž nejsou podporovány externí pevné disky,
čtečky paměť ových karet, uzamykatelná pamě
ťová zařízení nebo zařízení USB s pevným diskem.
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Přístroj nelze použít jako vyměnitelný disk.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
spolupracovat.
1
Začínáme
yy Funkce USB tohoto přístroje nepodporuje všechna
USB zařízení.
10 Začínáme
Dálkový ovladač
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Pohotovostní režim/Zapnuto) : Zapíná (ON) a
vypíná (OFF) přístroj.
B (Otevřít / Zavřít) : Otevírá a zavírá diskovou
mechaniku.
1
Začínáme
VOL (Hlasitost) +/- : Upravuje hlasitost
reproduktorů.
F (Funkce) : Volba funkce a vstupního zdroje.
(Tlačítko Mute) : Ztlumí zvuk.
PRESET.FOLDER W/S :
-- Hledá ve složkách soubory MP3 / WMA. V
případě používání disku CD / USB obsahujícího
soubory MP3 / WMA ve více složkách stisknutím
PRESET.FOLDER W/S vyberete složku, kterou
chcete přehrávat.
-- Zvolí přednastavené číslo rozhlasové stanice.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Ukládá stanice rádií.
-- Vymazání všech uložených stanic.
-- Výběr režimu JUKE BOX.
-- Vytváření seznamu oblíbených.
AUTO DJ : Zvolí režim AUTO DJ. (Více informací
naleznete na straně 21)
DELETE :
-- Smaže soubory MP3/WMA. (Pouze USB)
-- Odstraní skladbu z naprogramovaného seznamu
skladeb.
Výměna baterie
(R03
)
(R03)
Sundejte kryt baterie na zadní části dálkového
ovládání a vložte baterii tak, aby odpovídala polarita
4 a 5.
Začínáme 11
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Opakované nebo náhodné přehrávání stop
/ souborů.
Numerická tlačítka 0 až 9 : Výběr číslovaných stop,
souborů či předvolených čísel.
TUNING -/+ : Výběr/ladění rádiových stanic.
CLOCK : Nastavení hodin a zobrazení času.
C/V (Přeskočit / Hledat) :
ALARM : S funkcí ALARM můžete zapnout
přehrávání CD, USB a příjem tuneru v požadovaném
čase.
-- Přetočí dozadu nebo dopředu.
-- Vyhledávání části ve stopě / souboru.
d/M (Přehrávání / Pauza) :
-- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
-- Volba STEREO / MONO
Z (Stop):
-- Zastaví přehrávání nebo nahrávání.
-- Zruší funkci DELETE.
SOUND EFFECT : Výběr zvukových efektů
REGION EQ : Vybírá pásmový ekvalizér.
INFO / SLEEP
-- Zobrazí informace o hudbě. Soubor MP3 často
obsahuje informace v tzv. ID3 tagu. Tag obsahuje
informace o názvu, jménu interpreta, albu a časové
informace.
-- Zobrazuje názvy všech připojených zařízení
Bluetooth v režimu Bluetooth.
-- Ve stavu připojení WIRELESS PARTY LINK se na
HLAVNÍM zařízení objeví název POMOCNÉHO
zařízení a na POMOCNÉM zařízení se objeví název
HLAVNÍHO zařízen
-- Stiskněte a podržte pro nastavení automatického
vypnutí systému v určenou dobu.
(Úprava jasu: Jas displeje se sníží na polovinu.)
• • • • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : Funkci můžete používat
během přehrávání hudby ztlumením hlasu zpěváka v
hudbě z různých zdrojů.
DJ EFFECT : Zvolí režim DJ EFFECT. (Viz strana 20)
RDS/SET :
-- RDS (Datový systém rádia)
-- Potvrzení nastavení.
KEY CHANGER ( / ) : Změní tóninu tak, aby
odpovídala vašeho hlasovému rozsahu.
DJ LEVEL +/- : Upraví hlasitost v režimu DJ EFFECT.
PTY : Vyhledá rozhlasové stanice podle typu.
USB REC : Přímé nahrávání na USB.
1
Začínáme
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
12 Začínáme
Horní panel
1
Začínáme
o
a
b
n
m
c
l
d
k
e
j
f
i
g
h
Začínáme 13
a Vstup USB 1
Připojením zařízení USB můžete přehrávat nebo
nahrávat zvukové soubory.
b 1/! (Pohotovostní režim/Zapnuto)
d VOICE CANCELLER
- Funkci můžete používat během přehrávání
hudby ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z
různých zdrojů.
Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí tohoto
režimu.
KEY CHANGER (b/#)
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu
hlasovému rozsahu.
LIGHTING / PARTY LINK
- Zapne / vypne světelné efekty.
- Stiskněte a přidržte pro výběr PARTY LINK.
OK
Zvolí složku při vyhledávání souboru.
j Y , U & SEARCH (Přeskočit/Vyhledávat)
- Vyhledává složku nebo soubor.
- Vyhledává části ve stopě/souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
k T (Přehrávání/Pozastavit)
- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
– Zvolí stereo/mono.
I (Zastavit) / RDS
- Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
- Radio Data System (Radiový datový systém)
R (Vysunout/Zasunout)
Otevírá a zavírá diskovou mechaniku.
REGION EQ / BASS BLAST
- Volba ekvalizéru regionu.
- Stiskněte a přidržte pro přímou volbu efektu
BASS.
e SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Otáčením tlačítka doprava nebo doleva docílíte
zvuku škrábanců. / Upraví hlasitost DJ EFFECT. /
Nastaví hodnotu prodlevy v režimu PARTY LINK.
l VOL. (Hlasitost)
Upraví hlasitost reproduktorů.
f DJ EFFECT
Zvolí režim DJ EFFECT. (Více informací naleznete
na straně 21)
m USB REC / DEMO
Nahraje zvukovou stopu na USB. / Zobrazí režim
demo.
USER EQ
Vybírá zvukový efekt, který jste si vytvořili.
g PARTY THRUSTER
Posuňte páčku pro vytvoření párty atmosféry.
h CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Vybírá zvukový efekt CLUB, DRUM nebo USER
pro míchání
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Stiskněte požadovanou páčku syntetického
zvuku.
F (Funkce) / WIRELESS LINK
- Volba funkce a vstupního zdroje.
- Stisknutím a přidržením tlačítka na tři vteřiny
zvolíte režim WIRELESS PARTY LINK.
n Vstup USB 2
Připojením zařízení USB můžete přehrávat nebo
nahrávat zvukové soubory.
o Okno displeje
1
Začínáme
c MIC. (Hlasitost mikrofonu)
Ovládá hlasitost mikrofonu.
i SEARCH
Otevře složku a soubor v režimu výběru obsahu.
14 Začínáme
Přední panel / Zadní panel
1
a Disková mechanika
Začínáme
b Konektor MIC 1 / 2
OUT
IN
c PORT. IN
d
e
f
Čidlo dálkového ovládání
a
b
e ANTENNA (FM)
c
d
f AUX IN / OUT
g Střídavý proud ve zdířce
>>Výstraha
yy Připojte napájecí kabel přímo do elektrické
zásuvky (je-li to možné.) Pokud používáte
prodlužovací kabel, doporučujeme používat
kabel s parametry 110 V / 15 A nebo 230
V / 15 A. Jinak nemusí přístroj fungovat
správně, protože nebude dostatečně napájen.
yy Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně
vysokým odběrem. g
OUT
IN
e
f
g
Připojení 15
Připojení napájecího
kabelu střídavého
proudu
OUT
OUT
IN
IN
Červená
1. Jeden konec napájecího kabelu střídavého proudu
(součást dodávky) připojte k zásuvce AC IN.
Bílá
Audio kabel
2
Připojení
2. Druhý konec připojte do zásuvky ve zdi.
,,Poznámka
Nemáte-li v plánu přístroj po delší dobu
používat, odpojte napájecí kabel střídavého
proudu ze zásuvky.
Přehrávač disků DVD, Blu-ray atd.
Připojení AUX OUT
Připojte vstup pomocného zařízení do konektoru
AUX OUT (L/R).
Volitelné zapojení
vybavení
Má-li vaše přídavné zařízení k dispozici pouze jeden
zvukový kanál pro vstup (mono), zapojte jej do levého
konektoru na jednotce.
OUT
OUT
Připojení AUX IN
Propojte výstup z vašeho přídavného zařízení
(videokamera, televize, přehrávač atd.) se vstupem
AUX IN (L/R).
Má-li vaše přídavné zařízení k dispozici pouze jeden
zvukový kanál pro výstup (mono), zapojte jej do
levého konektoru na jednotce.
Audio kabel
IN
IN
16 Připojení
PARTY LINK
Připojení PORT.IN
Lze zapojit dvě jednotky tak, aby přehrávaly hudbu
společně.
Připojte výstup (sluchátka nebo line out) přenosného
zařízení (MP3 nebo PMP atd.) ke konektoru PORT.
IN..
Název funkce pro bezdrátový nebo kabelový přenos
zvuku mezi kompatibilními výrobky byl změněn na
PARTY LINK nebo na WIRELESS PARTY LINK.
2
1. Připojte pomocí audio kabelu konektor
AUX OUT na přístroji ke konektoru AUX IN na
druhém přístroji.
Připojení
2. Stiskněte a podržte na 3 sekundy LIGHTING /
PARTY LINK na spotřebiči připojeném
prostřednictvím AUX OUT a poté zvolte možnost
LINK ON.
V okně na displeji se zobrazí „LINK ON” a po chvíli
se změní na „Doba PRODLEVY”.
3. Prodlevu nastavte otáčením kolečka SCRATCH /
LEVEL / SYNC SET.
Kabel pro připojení
přenosných
zařízení
Pokud se v okně na displeji zobrazí „LINK ON” a
„Doba PRODLEVY”, můžete upravit dobu prodlevy.
4. K uložení nastavení prodlevy stiskněte
LIGHTING / PARTY LINK.
,,Poznámka
yy Tato funkce není k dispozici pro funkci LG TV.
MP3 přehrávač atd.
yy Výchozí doba Prodlevy je 30 ms. Pokud
chcete prodlevu změnit, otáčejte kolečkem
SCRATCH / LEVEL / SYNC SET. Prodleva
připojeného zařízení se může lišit. Není-li
funkce Synchronizace zvuku nastavena
správně, synchronizaci zvuku upravte
nastavením prodlevy PARTY LINK.
Nyní můžete poslouchat hudbu ze
svého přenosného přehrávače nebo
externího zařízení.
yy Prodlevu lze nastavit mezi 0 ms a 200 ms.
Synchronizace tempa nemusí být k dispozici v
závislosti na zařízení.
1. Připojte přenosný přehrávač do konektoru PORT.
IN zařízení.
yy Hodnota Prodlevy se uloží a funkce PARTY
LINK se vypne, když se vypne spotřebič.
yy Režim LINK ON/LINK OFF můžete vybrat
stisknutím tlačítka LIGHTING / PARTY LINK
na spotřebiči na 3 sekundy.
Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů
přenosných přehrávačů nebo externích zařízení.
nebo
Propojte externí zařízení s konektorem AUX IN
přístroje.
2. Napájení zapněte stiskem tlačítka 1 na
dálkovém ovládání, nebo tlačítka 1/! na
přístroji.
3. Stiskněte tlačítko F na dálkovém ovládání nebo
tlačítko F / WIRELESS LINK na přístroji a vyberte
funkci AUX nebo PORTABLE.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí zařízení
a spusťte přehrávání.
Připojení 17
,,Poznámka
Při připojení přenosného zařízení ke konektoru
PORT. IN automaticky přepne na funkci
PORTABLE.
Připojení antény
Pro poslech rádia připojte dodanou anténu FM.
Připojte drátovou FM anténu ke konektoru FM
antény.
Připojení zařízení USB
FM anténa
Zapojte zařízení s USB (MP3 přehrávač atd.) do portu
USB na přístroji.
OUT
IN
2
Připojení
Zařízení USB
,,Poznámka
Ujistěte se, že je anténa FM zcela vytažena.
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z přístroje:
1. Zvolte jinou funkci / režim nebo stiskněte
tlačítko Z na dálkovém ovládání nebo I
na jednotce dvakrát za sebou.
2. Vyjměte zařízení USB z přístroje.
18 Ovládání
Základní operace
Přehrávání z médií CD / USB
1. Vložte disk stisknutím B na dálkovém ovladači
nebo tlačítka R na přístroji.
Nebo připojte zařízení USB k portu USB.
2. Funkci CD nebo USB vyberte stiskem tlačítka F na
dálkovém ovladači, nebo tlačítka F / WIRELESS
LINK na přístroji.
Cíl
3
Zastavit
Ovládání
Přehrát
Pauza
Postup
Stiskněte tlačítko Z na dálkovém
ovládání nebo I na přístroji.
Stiskněte d/M na dálkovém ovladači
nebo T na přístroji.
Stiskněte d/M na dálkovém ovladači
nebo T na přístroji během přehrávání.
- Na dálkovém ovládání
Během přehrávání stiskněte a
podržte tlačítko C/V na
dálkovém ovladači nebo na přístroji,
Vyhledání a uvolněte je v okamžiku, kdy chcete
části ve stopě/ začít poslouchat.
souboru
- Na přístroji
Stiskněte SEARCH a potom během
přehrávání otáčejte kolečkem
Y , U & SEARCH.
Na dálkovém ovladači stiskněte
Výběr stopy /
numerická tlačítka 0 až 9 a přejděte
souboru přímo
přímo na požadovaný soubor.
Cíl
Postup
-- Ve stavu zastaveno
Pro přechod na další/předchozí stopu/
soubor stiskněte tlačítko C/V
na dálkovém ovladači nebo otáčejte
kolečkem Y , U & SEARCH na
přístroji.
-- Během přehrávání,
(1) Použitím tlačítek C/V:
Pro přechod na další/předchozí
stopu/soubor stiskněte tlačítko V
na dálkovém ovladači.
Přechod
na další či
předcházející Pro přechod na další stopu/soubor
při přehrávání kratším, než 2
stopu /
sekundy, stiskněte tlačítko C na
soubor
dálkovém ovladači.
Pro zahájení přehrávání další
stopy/souboru při přehrávání po 3
sekundách stiskněte tlačítko C na
dálkovém ovladači.
(2) Použitím tlačítka SEARCH:
Otáčejte tlačítkem
Y , U & SEARCH na přístroji
a stiskněte d/M k přehrání skladby/
souboru.
Opakované Opakovaně mačkejte tlačítko REPEAT
nebo náhodné na dálkovém ovládání. Viz poznámka s
přehrávání vysvětlením změn na displeji.
Ovládání 19
,,Poznámka
2. K přehrání složky stiskněte d/M. Začne se
přehrávat první soubor složky.
yy Displej se mění v následujícím pořadí.
USB
MP3/WMA CD
AUDIO CD
RPT 1
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
,,Poznámka
yy Složky / soubory CD / USB jsou rozpoznávány
tak, jak je uvedeno níže.
*
*DIR: Adresář
yy Při přehrávání ze seznamu JUKE BOX jsou
dostupné pouze funkce RPT 1 a RPT ALL.
3
Ovládání
yy I po vypnutí a zapnutí přístroje nebo přepnutí
funkce na jinou lze stále poslouchat hudbu z
bodu, ve kterém jste
s poslechem přestali.
yy Jestliže necháte diskovou mechaniku
otevřenou po dobu 5 minut, automaticky se
zavře.
Automatické přehrávání
-- Po otevření a zavření mechaniky se AUDIO / MP3 /
WMA CD přehraje automaticky.
-- Pokud dojde k otevření a zavření mechaniky
bez přítomnosti disku, dojde k automatickému
přepnutí na funkci CD.
Výběr složky a
souboru MP3 / WMA
Na přístroji
1. Stiskněte tlačítko SEARCH a otáčejte kolečkem
Y , U & SEARCH, dokud se v zastaveném
stavu nezobrazí požadovaný soubor. Pokud
tlačítko SEARCH stisknete znovu, můžete také
vyhledat složku.
2. Pro přehrání vybraného souboru stiskněte
tlačítko OK nebo T. Při vyhledávání nějaké
složky stiskněte OK, vyberte soubor ve složce, a
potom stiskněte OK nebo T znovu. Vybraný
soubor bude přehrán.
Na dálkovém ovládání
1. Na dálkovém ovládání opakovaně stiskněte
tlačítko PRESET.FOLDER W/S dokud se
nezobrazí požadovaná složka.
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
nezobrazí.
yy Složky budou zobrazeny v tomto pořadí:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Soubory se budou přehrávat od prvního
souboru ve složce $ po 14. soubor ve složce
$.
yy Soubory a složky budou uváděny v pořadí, jak
byly nahrány. Odlišně mohou být uváděny v
závislosti na okolnostech nahrávání.
yy *ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když
počítač rozpozná zařízení USB, je „ROOT”
(Kořenová složka).
20 Ovládání
Vymazání souboru MP3 / WMA
Stiskem tlačítka DELETE můžete vymazat soubor
nebo složku nebo provést formátování. Tuto funkci
lze využít pouze v režimu zastaveno. (Pouze USB)
Přístroj podporuje různé zvukové efekty a efekty
přehrávání: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.
1. -Vyberte soubor, který chcete smazat, a stiskněte
DELETE.
DJ EFFECT
-Složku, kterou chcete odstranit, vyberte
stisknutím tlačítka PRESET·FOLDER W/S na
dálkovém ovládání a stiskněte tlačítko DELETE.
-Chcete-li naformátovat zařízení USB, stiskněte a
podržte tlačítko DELETE .
Nebo
3
Efekty přehrávání
Opakovaně mačkejte tlačítko DELETE během
vybírání souboru MP3/WMA.
Ovládání
Displej se mění v následujícím pořadí.
- DEL FILE: Vymazat soubor
- DEL DIR: Vymazat složku
- FORMAT: Formátovat USB
2. Za účelem vymazání souboru / složky nebo
provedení formátování stiskněte tlačítko d/M na
dálkovém ovládání nebo stiskněte tlačítko T na
zařízení.
Pokud chcete ukončit aktuální režim, stiskněte
tlačítko Z na dálkovém ovládání nebo stiskněte
I na zařízení.
>>Výstraha
yy Během přehrávání neodpojujte zařízení USB.
(přehrát, odstranit atd.)
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
yy Některá zařízení USB funkci odstranění
obsahu nepodporují. (uzamknout atd.)
Umožňuje vám si užívat efektů DJ EFFECT, například
Flanger/Phaser/Wah/Chorus/Delay.
1. Stiskněte funkci DJ EFFECT a zvolte požadované
efekty (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF). 2. Otáčejte tlačítkem SCRATCH / LEVEL / SYNC
SET doprava nebo doleva a upravte hlasitost DJ
EFFECT v rozmezí 0 až 15.
,,Poznámka
yy Režim DJ EFFECT se zobrazí na 3 sekundy po
stisku tlačítka DJ EFFECT.
yy Současná úroveň Gage se zobrazí při
nastavování Gage.
yy Pokud se funkce změní, nebo se zařízení
vypne a zapne, režim DJ EFFECT s DJ EFFECT
se vypne.
Efekt SCRATCH
Výstup efektu SCRATCH můžete dále směšovat. Otáčením tlačítka SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
namixujete zvuk škrábanců.
-- Efekt škrábanců uslyšíte v závislosti na směru,
kterým otáčíte tlačítko SCRATCH / LEVEL /
SYNC SET.
Ovládání 21
AUTO DJ
DJ PRO
Auto DJ smíchá konce jedné písně se začátkem
další a zajistí hladký průběh přehrávání. Funkce
vyrovnává hlasitost napříč stopami a soubory a zajistí
nepřetržité přehrávání.
Umožní vám míchat zvukové efekty CLUB, DRUM
nebo USER. Každý režim má až 3 zvukové efekty.
Když budete opakovaně mačkat tlačítko AUTO DJ
na dálkovém ovládání, bude se obrazovka měnit
následujícím způsobem. AUTO DJ RANDOM -> AUTO
DJ SEOUENTIAL -> AUTO DJ OFF
Okno displeje
Popis
OFF
AUTO DJ OFF
-
RANDOM
AUTO DJ
RANDOM
V tomto režimu
se hudba přehrává
v náhodném pořadí.
REPEAT
AUTO DJ
SEQUENTIAL
V tomto režimu
se hudba přehrává
opakovaně.
,,Poznámka
yy Režim AUTO DJ nepodporuje vyhledávání
části skladby nebo souboru ani opakované
nebo náhodné přehrávání.
yy Pokud přepnete na jinou funkci nebo
zastavíte přehrávání hudby pomocí tlačítka
I na přístroji (nebo Z na dálkovém
ovladači) při režimu AUTO DJ, tato funkce
bude vypnuta.
yy Funkce AUTO DJ není podporována hudebním
souborem, jehož délka je menší než 60
sekund.
yy Funkce AUTO DJ není dostupná během
nahrávání.
yy Během přehrávání seznamu JUKE BOX je
vybrána pouze funkce AUTO DJ SEQUENTIAL.
2. Stiskněte tlačítko DJ Pro. Pad (1, 2, 3)
požadovaného zvuku.
,,Poznámka
yy Chcete-li použít efekt USER, musíte
zdroj zaregistrovat v aplikaci “Music Flow
Bluetooth”. Není-li zdroj zaregistrován, v okně
displeje se zobrazí zpráva USER “EMPTY”
nebo “NO SOUND”.
yy Počáteční režim DJ Pro je nastaven na
zvukový efekt CLUB.
yy Režim DJ Pro se zobrazí po stisku tlačítka
DJ PRO (CLUB, DRUM nebo USER) na 3
sekundy.
yy Zvuk DJ PRO se začne směšovat ve chvíli, kdy
stisknete tlačítko DJ Pro. Pad (1, 2, 3).
yy Když stisknete odlišné tlačítko DJ Pro.
Pad (1, 2, 3) při přehrávání zvuku DJ PRO,
aktuálně přehrávaný zvuk DJ PRO se zastaví a
na výstup se vyšle vybraný zvuk DJ PRO.
3
Ovládání
Režim
1. Stiskněte a podržte tlačítko DJ PRO (CLUB,
DRUM nebo USER) a zvolte požadované
zvukové efekty DJ PRO.
22 Ovládání
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth®
Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
O technologii Bluetooth
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
Bluetooth je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
Zvuk může být přerušen, pokud bude spojení
narušeno jinými elektronickými vlnami nebo
připojením Bluetooth v ostatních místnostech.
3
Ovládání
Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth lze
ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení
provedeno pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth. Dostupná zařízení: mobilní telefon, MP3
přehrávač, notebook, PDA.
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení podporovala
některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s
následujícím profilem.
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
Codec : SBC
Párování jednotky a zařízení Bluetooth
1. Zapněte přístroj.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto přístroje pomocí
zařízení Bluetooth se na zařízení Bluetooth
zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Váš přístroj se
zobrazí jako „LG OM5560(XX)”.
,,Poznámka
yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth. Např. pokud je adresa zařízení
Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem
zařízení Bluetooth se zobrazí „LG OM5560
(08)”.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují jiným způsobem. Podle
potřeby zadejte kód PIN (0000).
yy Tento přístroj můžete v režimu Bluetooth
propojit až se 3 zařízeními Bluetooth
zároveň za využití výše popsané metody.
yy Párování s více přístroji je podporováno pouze
v případě zařízení se systémem Android
či iOS. (Párování s více přístroji nemusí být
v závislosti na parametrech připojeného
zařízení podporováno.)
yy Vyjímatelná/snímatelná zařízení Bluetooth
(např. Dongle atd.) nepodporují párování s
více zařízeními.
Ovládání 23
3. Když bude přístroj úspěšně připojen k vašemu
Bluetooth zařízení, objeví se v okně displeje
zpráva „PAIRED“ a brzy dojde ke změně názvu
Bluetooth zařízení. V okně na displeji se zobrazí
nápis „BT“.
,,Poznámka
,,Poznámka
yy Je-li zařízení propojeno pomocí Bluetooth s
více přístroji, tak při změně funkce zůstane
připojen pomocí Bluetooth pouze přístroj
aktuálně použitý k přehrávání.
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení rušeno
jinými elektronickými zařízeními.
yy Při připojování dalších zařízení pro
vícenásobné párování se na displeji na chvíli
zobrazí „PAIRED“.
yy Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci
ovládat zařízení Bluetooth.
yy Pokud nelze zjistit název zařízení, zobrazí se
„_“.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
,,Poznámka
yy Při používání technologie Bluetooth® musíte
provést propojení mezi přístrojem a zařízením
Bluetooth tak, aby k sobě zařízení byla co
možná nejblíže.
Propojení ale nemusí v některých níže
uvedených situacích fungovat správně:
-- Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií
Bluetooth®, jako je lékařský přístroj
přístroj, mikrovlnná trouba nebo přístroj s
bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
yy Pokud své zařízení Bluetooth restartujete,
měli byste je k přístroji znovu připojit.
yy Po propojení reproduktoru s až 3 zařízeními
Bluetooth v režimu Bluetooth lze přehrávat
a ovládat hudbu pouze pomocí jednoho z
propojených zařízení.
Ovládá připojené zařízení Bluetooth
Připojené zařízení Bluetooth můžete ovládat z
přístroje; přehrát, pozastavit, zastavit, přeskočit.
,,Poznámka
yy Pro použití této funkce jsou k dispozici pouze
OS Android a iOS.
yy V závislosti na zařízení Bluetooth tato
funkce nemusí být podporována, nebo může
fungovat jinak.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém používání
telefonu, MP3, Notebooku, atd.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
yy V případě přerušení spojení Bluetooth
připojte znovu zařízení Bluetooth k jednotce.
yy Není-li zařízení Bluetooth připojeno, objeví se
v okně zobrazení hláška „BT READY“.
yy Když používáte režim BT, seřiďte hlasitost na
zařízení Bluetooth na vhodnou úroveň.
yy Neumožňuje-li režim BT jinak, lze propojit jen
jedno zařízení.
yy Pokud je připojeno zařízení Bluetooth při
používání LG TV, LG TV se odpojí a zařízení
Bluetooth se připojí.
yy Když připojíte zařízení Bluetooth (zařízení
iOS atd.) k tomuto zařízení, lze úroveň
hlasitosti synchronizovat mezi zařízeními.
3
Ovládání
4. Poslouchání hudby.
V příručce k zařízení Bluetooth naleznete postup
pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení
Bluetooth uložená.
24 Ovládání
Používání aplikace Music
Flow Bluetooth
,,Poznámka
yy Tento přístroj je schopen aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ používat pouze se systémem
Android.
yy Doporučujeme používat poslední verzi
aplikace.
3
O aplikaci „Music Flow
Bluetooth”
Ovládání
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ přináší této
jednotce řadu nových vlastností.
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste
zdarma stáhli a nainstalovali aplikaci „Music Flow
Bluetooth“.
Zde představujeme několik z mnoha funkcí aplikace
„Music Flow Bluetooth“.
Multi Juke box : Připojením až 3 telefonů Bluetooth
současně získáte třikrát víc zábavy. Můžete přehrávat
hudbu ze všech tří telefonů a seznam skladeb
upravovat ze všech telefonů.
Sampler Creator (vytvoří vzorky): Nahrává do
vašeho smartphonu efekty a velmi jednoduše je přes
Bluetooth synchronizuje se systémem. Buďte tak
kreativní, jak dokážete.
Nainstalujte aplikaci „Music
Flow Bluetooth“ do svého
zařízení s rozhraním Bluetooth
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „Music
Flow Bluetooth“ na vaše zařízení Bluetooth.
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth“ přes QR kód.
1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“
přes QR kód. Pro skenování QR kódu použijte
skenovací software.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek „Google Android
Market (Google Play Store)“.
yy QR kódy nemusí v některých oblastech
fungovat.
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth“ z webu „Google Android
Market (Google Play Store)“
1. Klepněte na ikonu „Google Android Market
(Google Play Store)“.
2. Do lišty pro vyhledávání napište “Music Flow
Bluetooth” a vyhledejte ji.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na „Music Flow Bluetooth“ pro zahájení stahování
aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno s „Google Android Market (Google
Play Store)“.
Ovládání 25
Aktivace rozhraní Bluetooth s
aplikací „Music Flow Bluetooth“
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ pomáhá připojit váš
Bluetooth přístroj k této jednotce.
1. Klepněte na ikonu aplikace „Music Flow
Bluetooth“ na domovské obrazovce a otevřete
aplikaci „Music Flow Bluetooth“. Poté přejděte do
hlavní nabídky.
2. Klepněte na [Menu] a vyberte požadované
zařízení.
3. Budete-li se chtít dozvědět podrobnosti o
provozu zařízení, klepněte na tlačítko [Nápověda]
v nabídce [Nastavení].
,,Poznámka
yy Aplikace „Music Flow Bluetooth“ bude k
dispozici v softwarové verzi následovně
-- Android O/S: Verze 4.0.3 (nebo vyšší)
yy Pokud použijete aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ k provozu, mohou existovat
rozdíly mezi aplikací „Music Flow Bluetooth“
a dodávaným dálkovým ovladač. Používejte
dodaný dálkový ovládač dle potřeby.
yy V závislosti na typu vašeho zařízení
Bluetooth nemusí aplikace „Music Flow
Bluetooth“ fungovat.
yy Pokud budete na svém zařízení Bluetooth
používat další aplikace nebo měnit nastavení
během používání aplikace „Music Flow
Bluetooth“, nemusí aplikace „Music Flow
Bluetooth“ pracovat normálně.
yy Pokud aplikace „Music Flow Bluetooth“
pracuje nenormálně, zkontrolujte své zařízení
Bluetooth a připojení aplikace „Music Flow
Bluetooth“ a pokuste se připojení obnovit.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
telefonu existují jisté rozdíly v provozu
aplikace „Music Flow Bluetooth“.
yy Pokud připojení k aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ nefunguje dobře, zkontrolujte
nastavení rozhraní Bluetooth na svém
zařízení Bluetooth.
3
Ovládání
yy Po připojení aplikace „Music Flow Bluetooth“
může vaše zařízení přehrávat hudbu.
V takovém případě zkuste zopakovat proces
připojení.
26 Ovládání
Provoz rádia
Přednastavení rádiových stanic
Můžete přednastavit 50 rádiových stanic u FM.
Ujistěte se, zda je připojena anténa FM. (Viz strana
17)
Poslech rádia
1. Stiskněte tlačítko F / WIRELESS LINK na přístroji
nebo F na dálkovém ovládání, dokud se v okně
nezobrazí FM.
Je naladěna poslední nalezená stanice.
3
Ovládání
2. Automatické ladění:
Stiskněte a podržte TUNING-/+ na dálkovém
ovladači po dobu asi dvou sekund, dokud se
ukazatel frekvence nezačne měnit, potom tlačítko
uvolněte. Nebo stiskněte SEARCH a potom
během otáčejte kolečkem Y , U & SEARCH
na přístroji. Prohledávání se zastaví po naladění
stanice.
Nebo
Ruční ladění:
Opakovaně stiskněte TUNING-/+ na
dálkovém ovladači nebo otáčejte kolečkem
Y , U & SEARCH na přístroji.
3. Nastavte hlasitost otočením knoflíku hlasitost
na předním panelu nebo stiskem VOL +/- na
dálkovém ovladači.
Zlepšení nekvalitního FM příjmu
Stiskněte T na přístroji nebo d/M na dálkovém
ovladači. Tímto přepnete tuner ze stereo režimu na
mono a obvykle se tím zlepší příjem.
Před laděním se ujistěte, že ztlumíte hlasitost.
1. Stiskněte tlačítko F / WIRELESS LINK na přístroji
nebo F na dálkovém ovládání, dokud se v okně
nezobrazí FM.
2. Požadovanou frekvenci vyberte stiskem tlačítka
TUNING-/+ na dálkovém ovládání nebo otáčením
kolečka Y , U & SEARCH na přístroji.
3. Stiskněte JUKEBOX/MEMORY na dálkovém
ovladači. Na displeji bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte tlačítko PRESET.FOLDER W/S
na dálkovém ovladači k výběru požadovaného
přednastaveného čísla.
5. Stiskněte JUKEBOX/MEMORY na dálkovém
ovladači. Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Předem nastavenou stanici naladíte stiskem
tlačítek
PRESET.FOLDER W/S nebo 0 až 9 na
dálkovém ovládání.
Vymazání všech uložených stanic
1. Stiskněte a držte JUKEBOX/MEMORY na
dálkovém ovladači po dobu dvou sekund.
Na displeji přístroje bude blikat nápis „ERASEALL”.
2. Stiskněte JUKEBOX/MEMORY na dálkovém
ovladači pro odstranění všech uložených
rozhlasových stanic.
Ovládání 27
Zobrazení informací o rozhlasové
stanici
FM tuner je dodáván s příslušenstvím k systému RDS
(Datový systém rádia). Na displeji se objeví informace
o rádio stanici, kterou právě posloucháte. Chcete-li
cyklicky projít různými typy dat, stiskněte opakovaně
RDS/SET na dálkovém ovladači.
PS
(Název stanice)
Název kanálu se objeví na displeji.
PTY
(Rozpoznání typu programu)
Typ programu (např. Jazz nebo zprávy) se
objeví na displeji.
(Text rádia)
Textové zprávy obsahují zvláštní
informace o vysílané stanici.
Tyto zprávy se mohou zobrazit na
displeji.
CT
(Čas řízený stanicí)
Uvádí čas vysílání stanice.
Stisknutím RDS / SET na dálkovém ovladači můžete
vyhledat rozhlasové stanice podle typu programu.
Na displeji se zobrazí naposledy zvolený PTY.
Opakovaným stiskem tlačítka PTY vyberete vámi
preferovaný typ programu. Stiskněte a podržte
tlačítko C/V. Tuner začne automaticky
vyhledávat. Když je stanice nalezena, vyhledávání se
zastaví.
3
Ovládání
RT
28 Ovládání
,,Poznámka
Nastavení zvuku
Stisknutím a podržením tlačítka
REGION EQ / BASS BLAST na 3 sekundy na
spotřebiči můžete přímo zvolit efekt BASS
(BASS BLAST).
Nastavení režimu zvuku
Tento systém má řadu předem nastavených
prostorových zvukových polí. Zobrazené položky se u
ekvalizéru mohou lišit v závislosti na zdrojích zvuku a
zvukových efektech.
Požadovaný zvukový režim můžete vybrat pomocí
tlačítka SOUND EFFECT na dálkovém ovládání.
3
Popis
BASS (BASS BLAST)
Posílení výšek, basů a
zvukových efektů okolí.
Ovládání
Na displeji
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Tento program
propůjčuje zvuku
atraktivní atmosféru
s navozením pocitu
přítomnosti na
skutečném koncertu
rockové, populární,
jazzové nebo klasické
hudby.
FOOT BALL
Můžete si vychutnat
zvukový efekt
FOOTBALL STADIUM.
STANDARD
Můžete si užít
optimalizovaný zvuk.
Požadovaný zvukový režim si můžete vybrat pomocí
volby REGION EQ na dálkovém ovládání.
Na displeji
Oblast
FUNK, REGUETON,
SAMBA, BANDA,
MERENGUE, AXE, Latinská
SALSA, SERTANEJ, Amerika
CUMBIA, TECNO BR,
FORRO
ARABIC
DANGDUT
Blízký
Východ
Indonésie
AFRO
Afrika
INDIA
Indie
Popis
Optimalizovaný
zvukový efekt
pro hudební
žánr oblíbený
v jednotlivých
regionech.
Nastavení USER EQ
Úroveň hloubek, střední úrovně a výšek můžete
nastavit podle svých preferencí.
1. Stiskněte na přístroji tlačítko USER EQ. Zobrazí
se „USER EQ“.
2. Opakovaně mačkejte tlačítko USER EQ, dokud se
v okně displeje nezobrazí požadované nastavení.
3. Hodnotu upravte otáčením kolečka SCRATCH /
LEVEL / SYNC SET.
Ovládání 29
Pokročilé ovládání
Nastavení přenosové rychlosti a
rychlosti nahrávání
Nahrávání na disk USB
1. Na dálkovém ovladači podržte tlačítka USB REC
/ DEMO nebo USB REC na dobu delší než 3
sekundy.
Zvukové stopy z různých zdrojů lze nahrávat na USB
(CD, AUX, PORTABLE, FM, USB)
1. Připojte USB zařízení k přístroji.
2. Pro volbu bitové rychlosti stiskněte C/V na
dálkovém ovládači nebo Y , U & SEARCH na
přístroji.
2. Stiskněte tlačítko F / WIRELESS LINK na přístroji
nebo F na dálkovém ovládání, a vyberte funkci,
kterou chcete nahrávat.
3. Nastavení provedete stiskem tlačítka USB REC
/ DEMO na přístroji nebo USB REC na dálkovém
ovládání.
Nahrávání jedné skladby / souboru – Po přehrání
skladby nebo souboru můžete provést nahrávání
na USB.
Nahrávání seznamu JUKE BOX - Po zobrazení
seznamu JUKE BOX jej můžete nahrát na USB.
(Viz strana 31)
3. Záznam spusťte stiskem tlačítka USB REC /
DEMO na přístroji nebo tlačítka USB REC na
dálkovém ovladači.
- Pokud připojíte zařízení k portům USB1 i USB2,
až se v okně displeje rozbliká indikace portů
USB1nebo USB2, z nichž chcete nahrávat,
stiskněte tlačítko USB REC / DEMO na přístroji
nebo tlačítko USB REC na dálkovém ovladači.
4. K ukončení nahrávání stiskněte I na přístroji
nebo Z na dálkovém ovladači.
Pozastavit nahrávání
K pozastavení nahrávání stiskněte T na přístroji
nebo d/M na dálkovém ovladači. K pokračování
nahrávání tlačítko znovu stiskněte.
(Jen FM/AUX/PORTABLE)
,,Poznámka
yy Funkce VOICE CANCELLER nebo KEY
CHANGER bude resetována, pokud při
zapnuté funkci VOICE CANCELLER nebo KEY
CHANGER použijete funkci nahrávání.
yy Funkce VOICE CANCELLER nebo KEY
CHANGER nelze provozovat během
nahrávání.
X1 SPEED
- Hudbu lze v průběhu jejího nahrávání
poslouchat.
X2 SPEED
- Hudební soubor lze pouze nahrávat.
5. Nastavení ukončíte stiskem tlačítka USB REC /
DEMO na přístroji nebo USB REC na dálkovém
ovládání.
Kopírování přes USB
Zvukové soubory lze kopírovat přes vstupy USB 1
a USB 2.
1. Připojte zařízení USB, které obsahuje požadované
zvukové soubory, přes vstup USB (1) a zvolte
funkci USB 1.
2. Do vstupu USB (2) připojte další USB zařízení.
3. Záznam zahájíte stiskem tlačítka USB REC /
DEMO na přístroji nebo USB REC na dálkovém
ovládání.
4. K ukončení nahrávání stiskněte I na přístroji
nebo Z na dálkovém ovladači.
Vytváření neautorizovaných kopií materiálů,
chráněných autorským právem včetně
počítačových programů, souborů, vysílání nebo
zvukových nahrávek může být narušením
autorských práv a představovat trestný čin.
K těmto účelům se toto zařízení nesmí používat.
Buďte odpovědní.
Dodržujte autorská práva.
3
Ovládání
Nahrávání všech skladeb / souborů – Při plném
zastavení můžete provést nahrávání na USB.
4. Pro volbu požadované rychlosti nahrávání
stiskněte C/V na dálkovém ovládači nebo
Y , U & SEARCH na přístroji.
(Pouze v režimu AUDIO CD)
30 Ovládání
,,Poznámka
yy S použitím funkcí DJ EFFECT, SCRATCH, DJ
PRO, PARTY THRUST nebo MIC můžete
nahrávat různé zvuky. (Kromě kopírování na
nebo z USB)
yy Během nahrávání ve formátu MP3/WMA nelze
přehrávat skladby.
yy Nahraný zvuk MIC můžete ovládat podle
hlasitosti MIC.
yy Za účelem stabilního nahrávání z CD nebo
USB se úroveň výstupního zvuku automaticky
sníží.
yy Celkem lze uložit maximálně 2000 souborů.
yy Během nahrávání lze pouze změnit hlasitost
z hodnoty MIN na 30. (Funkce pouze pro
médium CD)
3
,,Poznámka
yy Během nahrávání lze v okně displeje zjistit
rychlost nahrávání na USB v procentech. (Jen
soubor ve formátu MP3/WMA nebo Audio
CD)
Ovládání
yy Pokud během přehrávání zastavíte nahrávání,
bude uložen soubor, který jste v danou chvíli
nahrávali. (Vyjma souborů ve formátu MP3/
WMA)
yy Během nahrávání na zařízení USB je
nevyjímejte, ani přístroj nevypínejte. V
opačném případě může dojít k vytvoření
neúplného souboru, který nebude možné
odstranit v počítači.
yy Pokud nahrávání na zařízení USB nefunguje,
mohou se na displeji zobrazit různá hlášení,
například „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL”,
„NOT SUPPORT” nebo „FILE MAX”.
yy V režimu AUTO DJ nelze nahrávat.
yy V režimu CD je zvuk MIC, SCRATCH, DJ PRO,
PARTY THRUST nebo DJ EFFECT nahráván
pouze během režimu AUDIO CD X1 rychlost
REC. Je také zaznamenán zdroj zvuku AUDIO
CD.
yy V případě nepodporovaného souboru
MP3/WMA může být nahrávání souboru
zastaveno.
yy Ukládání probíhá následujícím způsobem.
AUDIO CD
MP3/WMA
Jiný zdroj*
Tuner
yy V režimu nahrávání na zařízení USB nelze
používat univerzální čtečku paměť ových
karet nebo externí pevný disk.
*: AUX a podobně.
yy Pokud nahráváte dlouho, je soubor rozdělen
po 512 MB.
Tuner: Zobrazuje se současná frekvence
nahrávání.
Ovládání 31
Přehrávání JUKE BOX
Úprava seznamu JUKE BOX
Funkce JUKE BOX vám umožňuje vytvořit seznam
oblíbených skladeb/souborů z disku nebo ze zařízení
USB. Do seznamu stop můžete zadat až 100
skladeb/souborů.
Lze jej provádět pouze v režimu zastavení.
Vytváření seznamu pro JUKE BOX
Lze jej provádět pouze v režimu zastavení.
1. Režim úprav aktivujte přidržením tlačítka
JUKE BOX / MEMORY na dálkovém ovládání.
1. Podržte tlačítko JUKE BOX / MEMORY na
přístroji a vstupte do režimu úprav.
2. Stiskněte tlačítko PRESET·FOLDER W/S na
dálkovém ovládání a vyberte skladbu nebo soubor
k úpravám.
3. Stiskněte tlačítko C/V na
dálkovém ovladači nebo otáčejte kolečkem
Y , U & SEARCH na přístroji.
4. Stiskněte tlačítko JUKE BOX / MEMORY.
3. Stiskem tlačítka JUKE BOX / MEMORY skladbu
nebo soubor uložíte.
6. Stiskněte tlačítko JUKE BOX / MEMORY ještě
jednou.
4. Opakujte kroky 2 a 3 k uložení dalších skladeb a
souborů.
(Seznam můžete upravovat stiskem tlačítka
PRESET·FOLDER W/S na dálkovém ovladači a
volbou čísla programu JUKE BOX.)
Pro přehrávání seznamu JUKE BOX stiskněte d/M
poté, co upravíte seznam.
5. Stiskněte tlačítko JUKE BOX / MEMORY ještě
jednou.
Pro přehrávání seznamu JUKE BOX stiskněte d/M
poté, co vytvoříte seznam.
,,Poznámka
Při vytváření nebo upravování
naprogramovaného seznamu JUKE BOX je režim
REPEAT vypnut.
Používání funkce JUKE BOX
V zastaveném stavu jednou stiskněte JUKE BOX /
MEMORY. Na displeji se zobrazí nápis “JUKE BOX
ON”. Pro přehrání seznamu JUKE BOX stiskněte
tlačítko d/M na dálkovém ovladači nebo tlačítko
T na přístroji.
Pro zrušení stiskněte znovu tlačítko JUKE BOX /
MEMORY. V okně displeje se zobrazí nápis „JUKE
BOX OFF“.
5. Opakujte kroky 2 a 3 pro uložení dalších skladeb
nebo souborů.
Vymazání seznamu JUKE BOX
Funkce odstranění funguje pouze v režimu úprav.
1. Podržte tlačítko JUKE BOX / MEMORY na
dálkovém ovládání a aktivujte tak režim úprav.
2. Vyberte skladbu opakovaným stiskem tlačítka
PRESET·FOLDER W/S na dálkovém ovládání.
3. Až vyberete skladbu, stiskněte DELETE.
,,Poznámka
yy Pro kontrolu stavu funkce JUKE BOX jednou
stiskněte tlačítko JUKE BOX / MEMORY.
yy Jestliže neexistuje žádný seznam JUKE
BOX, na displeji se po stisknutí JUKE BOX /
MEMORY zobrazí nápis „JUKE BOX NONE“.
yy V níže popsaném případě je funkce JUKE BOX
vypnuta.
-- Přepnutí na jinou funkci.
-- Vypnutí a zapnutí přístroje.
-- Používání numerických tlačítek na dálkovém
ovladači.
-- Přehrávání souboru pomocí tlačítek
SEARCH a Y , U & SEARCH.
yy Seznam JUKE BOX je v níže uvedeném
případě vymazán.
-- Vyjmutí disku nebo zařízení USB.
-- Vymazávání a nahrávání hudebních souborů
na zařízení USB.
3
Ovládání
2. Stopu/soubor vyberte stiskem tlačítka
C/V na dálkovém ovladači nebo otáčením
knoflíku Y , U & SEARCH na přístroji.
32 Ovládání
Jiné operace
DEMO
Dočasné vypnutí zvuku
Ve vypnutém stavu stiskněte jednou tlačítko DEMO /
USB REC na přístroji. Přístroj se zapne a na displeji se
zobrazí jednotlivé funkce a přehraje se ukázka zvuku.
Pro zrušení režimu DEMO stiskněte znovu tlačítko
DEMO / USB REC.
K ztlumení zvuku stiskněte tlačítko
ovladači.
na dálkovém
Přístroj můžete například před přijmutím příchozího
volání na mobilním telefonu ztlumit; po ztlumení se
na displeji objeví „MUTE“.
Ztlumení zrušíte dalším stisknutím tlačítka
změnou úrovně hlasitosti.
3
nebo
Režim CHILDSAFE
Ovládání
Tato funkce slouží k tomu, abyste se nelekli při
zapnutí přístroje s nastavenou vysokou úrovní
hlasitosti.
Režim CHILDSAFE zapnete podržením tlačítka OK
na přístroji ve chvíli, kdy bude hlasitost přístroje
nastavena na „MIN“.
V režimu CHILDSAFE se bude hlasitost zvyšovat
postupně.
Režim CHILDSAFE vypnete podržením tlačítka OK
na přístroji ve chvíli, kdy bude hlasitost přístroje
nastavena na „MIN“ a režim CHILDSAFE bude
zapnutý.
,,Poznámka
Při využití média CD, USB nebo BT režim
CHILDSAFE přestane fungovat cca po 2
minutách od zapnutí přístroje, i v případě, že je
tento režim nastaven.
,,Poznámka
yy Během režimu DEMO si zařízení udrží režim
DEMO i při vypojení ze sítě.
yy Během režimu DEMO můžete využívat i ostatní
funkce, režim DEMO se dočasně zastaví.
- Bez
zadání vstupního klíče po 10 sekundách
začne automaticky přehrávání v režimu
DEMO.
Použití mikrofonu
1. Mikrofon připojte ke konektoru MIC.
2. Přehrajte požadovanou hudbu.
3. Zpívejte spolu s doprovodem. Hlasitost mikrofonu
nastavíte otáčením tlačítka MIC. na přístroji
doprava nebo doleva.
,,Poznámka
yy Nepoužíváte-li mikrofon, nastavte funkci
MIC. na minimální hodnotu nebo MIC
vypněte a odpojte mikrofon od konektoru
MIC.
yy Je-li mikrofon příliš blízko reproduktoru, může
být slyšet zvuk zpětné vazby. V tomto případě
odsuňte mikrofon od reproduktoru nebo
snižte úroveň hlasitosti pomocí tlačítka MIC..
Zobrazení informace o souboru
(ID3 TAG )
yy Je-li zvuk procházející mikrofonem příliš
hlasitý, může dojít k jeho zkreslení. V tomto
případě otočte tlačítko MIC. na minimální
hodnotu.
Během přehrávání souboru MP3 obsahujícího
vložené popisky můžete příslušné informace zobrazit
na displeji stisknutím tlačítka INFO / SLEEP.
yy Pokud máte pocit, že mikrofon není dost
nahlas, i když je MIC VOL na maximu, můžete
jen nastavit nižší hlasitost zdroje audia.
-- Postupujte podle kroku, uvedeného níže.
1. Stiskněte a podržte tlačítko
VOICE CANCELLER na přístroji.
2. Úroveň hlasitosti zdroje audia snižte
otočením kolečka VOL. na přístroji proti
směru hodinových ručiček. Pro jeho
spuštění vypněte napájení.
Ovládání 33
,,Poznámka
Funkce VOICE CANCELLER
(ODSTRANĚNÍ HLASU)
yy Tato funkce je k dispozici pro funkce CD, USB
nebo BT (Bluetooth).
Funkci můžete používat během přehrávání hudby
ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z různých zdrojů.
yy Není-li mikrofon připojen, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT”.
Stiskněte a podržte tlačítko VOICE CANCELLER a v
okně displeje se zobrazí „ON“.
yy Pro její inicializaci změňte funkci, odpojte
mikrofon nebo změňte hudbu.
Pro zrušení stiskněte a podržte VOICE CANCELLER
znovu.
yy Tato funkce nemusí být inicializována v
závislosti na připojených zařízeních.
Kvalita funkce VOICE CANCELLER se může lišit
v závislosti na podmínkách nahrávání hudebních
souborů.
,,Poznámka
yy Není-li funkce k dispozici, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT”.
yy Tuto funkci lze používat pouze s připojeným
mikrofonem.
yy Není-li mikrofon připojen, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT”.
yy U zdroje MONO není k dispozici.
yy Pro zapnutí funkce změňte Funkci nebo
odpojte mikrofon.
yy Tato funkce možná nebude inicializována v
závislosti na stavu připojených zařízení.
Funkce KEY CHANGER
(ZMĚNA TÓNINY)
Tóninu můžete měnit v 9 krocích (4 kroky nahoru, 4
kroky dolů a původní tónina).
yy Pro postupné zvýšení tóniny během přehrávání
opakovaně stiskněte tlačítko KEY CHANGER( )
na dálkovém ovládání.
yy Pro postupné snížení tóniny během přehrávání
opakovaně stiskněte tlačítko KEY CHANGER( )
na dálkovém ovládání.
Tato funkce prostřednictvím ovládání osvětlení na
přístroji nabízí atmosféru párty.
1. Stiskněte na přístroji tlačítko LIGHTING / PARTY
LINK.
Režim se změní vždy, když stisknete příslušné
tlačítko:
OFF PEACEFUL ROMANTIC COOL
UPBEAT FIERY EXCITED DYNAMIC
HEALING SUNNY PARTY OFF ...
,,Poznámka
yy Funkce osvětlení je k dispozici ve všech
funkcích.
yy Při prvním stisknutí tlačítka LIGHTING /
PARTY LINK tento režim zůstává v
předchozím nastavení, pro změnu režimu
tlačítko znovu stiskněte.
PARTY THRUSTER
Pro vytvoření párty atmosféry posouvejte páčkou.
OFF
THRUST 1
THRUST 2
CLIMAX
Světlo LED a zvukové efekty budou reagovat na
pohyb páky PARTY THRUSTER.
3
Ovládání
yy Tato funkce je k dispozici pro funkce CD, USB
nebo BT (Bluetooth).
LIGHTING
34 Ovládání
Nastavení hodin
Použijte svůj přehrávač jako
budík
1. Zapněte přístroj.
1. Zapněte přístroj.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK.
2. Podržte tlačítko ALARM.
3. Stisknutím C/V na dálkovém ovladači
zvolíte režim času.
3. Ke změně hodiny a minut stiskněte C/V
na dálkovém ovladači a stisknutím tlačítka RDS/
SET volbu uložte.
- AM 12:00 (u displeje s 12hodinovým
režimem AM a PM) nebo 0:00 (u displeje se
24hodinovým režimem)
4. Volbu potvrdíte stiskem tlačítka RDS/SET.
5. Hodinu nastavíte stisknutím tlačítka C/V
na dálkovém ovladači.
3
6. Stiskněte tlačítko RDS/SET.
Ovládání
7. Minuty nastavíte stisknutím C/V na
dálkovém ovladači.
8. Stiskněte RDS/SET.
Nastavení hodin prostřednictvím
aplikace „Music Flow Bluetooth“
Na své zařízení Android nainstalujte aplikaci
„Music Flow Bluetooth“ (Viz strana 24)
Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím
aplikace „Music Flow Bluetooth” budou hodiny vaší
jednotky automaticky synchronizovány s vaším
přístrojem.
4. Stiskněte tlačítko C/V na dálkovém
ovládání a vyberte tak funkci, poté ji uložte
stiskem tlačítka RDS/SET.
– Stiskněte tlačítko C/V na dálkovém
ovládání a vyberte číslo paměti zvolením Tuneru
a následným stiskem tlačítka RDS/SET.
Pokud žádné číslo paměti neexistuje, tento krok
se přeskočí.
5. Stisknutím tlačítka C/V na dálkovém
ovladači změňte hlasitost a nastavení uložte
stisknutím tlačítka RDS/SET.
,,Poznámka
yy Nastavíte-li čas na hodinách, čas si zobrazíte
stisknutím tlačítka CLOCK i v případě, že je
přehrávač vypnut.
yy Budík lze nastavit po nastavení času hodin.
yy Po nastavení hodin a budíku můžete
informace o nastavení zkontrolovat stiskem
tlačítka ALARM, i když je přístroj vypnutý.
yy Stisknutím tlačítka ALARM lze zvolit režim
ALARM ON/OFF.
Ovládání 35
Nastavení časovaného vypínání
(Sleep)
Automatické vypnutí
1. Stiskněte a podržte tlačítko INFO / SLEEP.
Zobrazovací okno se o polovinu ztmaví.
Pokud nebude hlavní jednotka připojena k externímu
zařízení a nebude v provozu po dobu 20 minut,
přístroj se za účelem šetření elektrické energie sám
vypne.
Přístroj se sám vypne také v případě, kdy bude hlavní
přístroj pomocí analogových vstupů připojen po dobu
šesti hodin k jinému zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka INFO / SLEEP
lze zvolit požadovanou dobu vyberte dobu od 10
do 180 minut, po kterých se přehrávač vypne. Po
uplynutí této doby se přístroj vypne.
Chcete-li časované vypnutí zrušit, mačkejte
opakovaně tlačítko INFO / SLEEP, dokud se na
displeji nezobrazí „SLEEP 10“, poté stiskněte tlačítko
INFO / SLEEP znovu.
,,Poznámka
yy Chcete-li zkontrolovat nebo změnit zbývající
čas, stiskněte a podržte tlačítko
INFO / SLEEP.
yy Zbývající čas můžete upravovat po zobrazení
zbývajícího času nebo funkce „DIMMER“.
Stmívač
Stiskněte a podržte tlačítko INFO / SLEEP.
Zobrazovací okno se o polovinu ztmaví. Pro zrušení
stiskněte a podržte tlačítko INFO / SLEEP a
opakovaně jej mačkejte až do úplného ztmavení.
,,Poznámka
Všechny indikátory LED se po použití tlačítka
Dimmer vypnou.
Jak odpojit připojení k bezdrátové síti
nebo bezdrátové zařízení.
Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund
přístroj vypnete. 3
Ovládání
yy Čas zbývající do vypnutí přístroje lze zobrazit
na displeji.
Funkce automatického vypnutí se vztahuje pouze
na HLAVNÍ jednotku v případě připojení WIRELESS
PARTY LINK. V případě POMOCNÉHO zařízení je
funkce automatického vypnutí k dispozici po odpojení
POMOCNÉHO a HLAVNÍHO zařízení.
36 Ovládání
Zapnutí funkce AUTO POWER
Automatická změna funkce
Přístroj se automaticky zapíná pomocí vstupního
zdroje: LG TV nebo Bluetooth.
Tento přístroj rozpozná vstupní signály, např.
Bluetooth a LG TV nebo připojených přenosných
zařízení, a potom vhodnou funkci zvolí automaticky.
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth, přístroj
se zapne a vaše zařízení Bluetooth připojí. Nyní
můžete přehrávat svou hudbu.
,,Poznámka
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce
nemusí být k dispozici.
yy U některých připojených zařízeních se přístroj
zapne, ale funkce Bluetooth se nemusí
připojit.
3
Ovládání
yy Pokud připojení Bluetooth s tímto přístrojem
zrušíte, některá zařízení Bluetooth se budou
nadále snažit k přístroji připojit. Proto se
doporučuje zrušit připojení před vypnutím
přístroje.
yy Snažíte-li se připojit aplikaci „Music Flow
Bluetooth“, funkce Bluetooth tohoto přístroje
se zapne.
yy Zapnete-li přístroj pomocí funkce LG TV
nebo Bluetooth, zapne se příslušná funkce
přístroje.
yy Pokud jste již spárování s tímto přístrojem
provedli, dojde při vypnutí tohoto přístroje
k automatickému zapnutí po zapojení
vstupního zdroje.
yy Pokud zapnete toto zařízení podržením
vypínače po dobu delší než 5 sekund, funkce
Auto Power On se zakáže. Funkci aktivujete
zapnutím přístroje.
Při pokusu o připojení zařízení
Bluetooth
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth k
tomuto přístroji, zvolí se režim Bluetooth. Přehrajte
si požadovanou hudbu na zařízení Bluetooth.
Je-li připojeno připojení PORT.IN
Pokud přenosné zařízení připojíte ke konektoru PORT.
IN , je zvolena funkce PORTABLE. Přehrávejte hudbu
na přenosném zařízení.
Při připojení LG TV
Zapnete-li LG TV, která je připojena pomocí systému
LG Sound Sync, změní se funkce přístroje na LG TV. Z
televize uslyšíte zvuk.
,,Poznámka
yy Tato funkce není během nahrávání nebo
mazání k dispozici.
yy Tato funkce pracuje pouze u přístrojů, které
byly připojeny již dříve.
Ovládání 37
LG Sound Sync
Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, která
podporuje LG Sound Sync. Přesvědčte se, že máte na
své TV logo LG Sound Sync.
Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového
ovladače televize LG: Zvýšit a snížit hlasitost a ztlumit
zvuk.
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
2. Stiskněte tlačítko F / WIRELESS LINK na přístroji
nebo F na dálkovém ovládání, dokud není zvolena
funkce LG TV.
3. Nastavte zvukový výstup TV tak, abyste mohli
zvuk poslouchat prostřednictvím tohoto přístroje:
Nabídka nastavení TV [Sound] -> [TV Sound
output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, objeví se na 3 sekundy na
displeji nápis „PAIRED“ a pak se na něm objeví
nápis „LG TV“.
yy Pokud připojení nefunguje, zkontrolujte stav
zařízení a televizoru: napájení a funkčnost.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte v
níže uvedených případech stav tohoto přístroje
a připojení.
-- Vypněte přístroj.
-- Přepnutí na jinou funkci.
-- Odpojení bezdrátového připojení
způsobeného interferencí nebo vzdáleností.
yy Čas potřebný na vypnutí tohoto zařízení se liší
podle typu vaší televize.
yy Pokusíte-li se změnit funkci pomocí funkce LG TV,
hlasitost se změní podle úrovně hlasitosti LG TV.
yy Podrobné informace o nabídce nastavení
televizoru se liší v závislosti na výrobci a modelu
vašeho televizoru.
yy Pokud připojíte funkci LG Sound Sync s
připojenou aplikací „Music Flow Bluetooth“, bude
k dispozici řízení prostřednictvím aplikace.
yy Pokud jste přístroj vypnuli přímo stiskem tlačítka
1 na dálkovém ovládání, nebo tlačítkem 1/!
na přístroji, funkce LG Sound Sync bude odpojena.
Pokud budete chtít tuto funkci použít znovu,
musíte znovu propojit TV a přístroj.
yy Pokud je připojena LG TV při používání rozhraní
Bluetooth, Bluetooth se odpojí a LG TV se
připojí.
yy Je-li funkce LG Sound Sync zapojena, může dojít
ke zvýšení hlasitosti v TV a v tomto přístroji.
Snižte hlasitost TV a potom tento přístroj
připojte.
3
Ovládání
1. Přístroj zapněte stiskem tlačítka 1 na dálkovém
ovládání nebo tlačítka 1/! na přístroji.
,,Poznámka
yy Když používáte funkci LG Sound Sync, můžete
také použít dálkový ovladač tohoto přístroje. Když
znovu použijete dálkový ovladač TV, přístroj se
synchronizuje s televizí.
38 Ovládání
Spojení WIRELESS
PARTY LINK
Výstupní zvuk spotřebiče (HLAVNÍ) se rozšíří na
spotřebič (PODŘÍZENÉ).
Je kompatibilní s jednotkou, která podporuje
WIRELESS PARTY LINK.
Název funkce pro bezdrátový nebo kabelový přenos
zvuku mezi kompatibilními výrobky byl změněn na
PARTY LINK nebo na WIRELESS PARTY LINK.
3
Ovládání
1. Na spotřebiči stiskněte a na 3 sekundy podržte
tlačítko F / WIRELESS LINK. V okně na displeji se
zobrazí hlášení PARTY LINK MODE SELECT.
2. Otáčením kolečka Y , U & SEARCH na
přístroji vyberte možnosti MASTER nebo SLAVE.
- spotřebič: Zvolí funkci HLAVNÍ.
- spotřebič: Zvolí funkci PODŘÍZENÉ.
Oba spotřebiče se pokusí vzájemně propojit.
3. Po úspěšném vzájemném propojení spotřebičů
se na spotřebiči HLAVNÍ zobrazí hlášení
„Název podřízeného zařízení CONNECTED”.
Na PODŘÍZENÉM spotřebiči se zobrazí nápis
„CONNECTED TO Název hlavního zařízení” a po
chvíli se změní na PODŘÍZENÉ.
,,Poznámka
yy Pokud používáte LG Sound Sync, není tato
funkce k dispozici. Pokud připojíte funkci LG
TV, v okně na displeji se zobrazí hlášení „NOT
SUPPORT”.
yy Mikrofon můžete používat pouze u
PODŘÍZENÉHO spotřebiče. V případě
PODŘÍZENÉHO spotřebiče jsou podporovány
pouze některé funkce.
yy Pokud je WIRELESS PARTY LINK odpojeno,
spotřebič SLAVE se změní na funkci BT.
yy Pokud připojení selže, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „FAILED”.
yy Funkce Ztišení je vzájemně synchronizována.
yy Připojení WIRELESS PARTY LINK se odpojí,
pokud spotřebič vypnete, nebo stiskněte
a podržte tlačítko F / WIRELESS LINK na
spotřebiči na 3 sekundy.
yy Zvuk jednotek MASTER a SLAVE se může lišit
v závislosti na stavu přehrávání nebo podle
zdroje.
yy Při připojení k Bluetooth zkontrolujte
následující informace.
-- K jednotce MASTER můžete připojit
pouze jedno zařízení Bluetooth. K
jednotce SLAVE nemůžete zařízení
Bluetooth připojit.
-- Připojení WIRELESS PARTY LINK je
podporováno jen na zařízeních se
systémem Android nebo iOS. (V závislosti
na parametrech připojeného zařízení
nebo OS nemusí být připojení WIRELESS
PARTY LINK podporováno.)
-- Vyjímatelná/oddělitelná zařízení
Bluetooth (např. Dongle atd.) nebudou
připojení WIRELESS PARTY LINK
podporovat.
-- Je-li WIRELESS PARTY LINK připojeno,
není připojení Bluetooth dostupné ve
stavu záznamu nebo mazání.
yy Pokud je připojeno WIRELESS PARTY LINK,
nemůžete připojit PARTY LINK.
Odstraňování potíží 39
Odstraňování potíží
Obecně
Problém
Příčina a řešení
yy Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová
jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, atd.), a znovu jej zapněte.
Přístroj nepracuje
správně.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV,
basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, atd.), a pak se zkuste znovu připojit.
yy Předchozí nastavení se může ztratit, dojde-li k vypnutí zařízení.
yy Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.
Nenapájeno.
yy Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci.
Stiskněte tlačítko funkce a zkontrolujte vybranou funkci.
yy Je vložen disk, který nelze přehrát. Zkontrolujte druh disku.
Jednotka nespustí
přehrávání.
yy Není vložen disk. Vložte disk.
yy Nečistoty na disku. Očistěte disk. (Viz strana 43)
yy Disk je vložen obráceně.
Umístěte disk potištěnou stranou nahoru.
yy Anténa je špatně umístěna nebo připojena.
Upravte polohu antény nebo její připojení.
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
yy Signál rádia je příliš slabý.
Nalaďte stanici ručně.
yy Nejsou přednastaveny žádné stanice nebo byly stanice vymazány (během ladění).
Vybrané přednastavené rozhlasové stanice, podrobnosti viz strana 26.
4
Odstraňování potíží
Není slyšet zvuk.
yy Zkontrolujte případný výpadek proudu.
To lze provést například zapnutím jiných zařízení.
40 Odstraňování potíží
Problém
Příčina a řešení
yy Dálkový ovladač je příliš daleko od přístroje.
Je třeba jej používat v maximálním dosahu 7 metrů.
Dálkový ovladač
nepracuje správně.
yy V cestě mezi dálkovým ovladačem a přístrojem se nachází překážka.
Odstraňte překážku.
yy Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Vyměňte je za nové.
Světlo nesvítí
yy Světelné efekty zkontrolujte stiskem tlačítka LIGHTING / PARTY LINK.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync
LG Sound Sync
nefunguje.
4
yy Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte nastavení zvuku z televizoru a této jednotky.
Odstraňování potíží
Dodatek 41
Obecný technický popis
Obecně
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na přístroji.
Viz hlavní štítek na přístroji.
Síťový pohotovostní režim: 0,5 W
(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Přibližně 330 mm x 715 mm x 302 mm
Přibližně 13,3 kg
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
60 %
Spotřeba energie
Rozměry (Š x V x H)
Čistá váha
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Vstupy
Vstup analogového zvuku (AUX IN)
Výstup analogového zvuku
(AUX OUT)
Vstup přenosného zařízení
(PORT. IN)
Mikrofon (MIC 1/2)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R)
1,4 Vrms (3,5 mm stereofonní jack) x 1
Citlivost 20 mV (1 kHz), 2 x konektor 6,3mm
Tuner
Rozsah ladění rádia FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Frekvenční odezva:
Odstup signál-šum
Dynamický rozsah
Napájení sběrnice (USB)
40 – 20000 Hz
Více než 75 dB
Více než 80 dB
5 V 0 500 mA
Zesilovač (výstupní výkon RMS)
Celkový výkon
500 W
VÝŠKY
160 W × 2 (4 Ω při 1 KHz, 10% THD)
HLOUBKY
180 W × 1 (4 Ω při 200 Hz, 10% THD)
yy Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Dodatek
Systém
5
42 Dodatek
Obchodní známky a licence
Ochranná známka a logo Bluetooth® jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoliv využití
těchto známek společností LG Electronics je licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří oprávněným vlastníkům.
5
Dodatek
Dodatek 43
Údržba
Manipulace s přístrojem
Přeprava přístroje
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
Nepolepujte disk papírem nebo lepicí páskou.
Ukládání disků
Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály.
Pokud potřebujete přístroj odeslat, v zájmu
maximální ochrany jej zabalte tak, jak byl původně
zabalen z výroby.
Udržujte povrch přístroje čistý.
Po použití uložte disk do obalu. Nevystavujte disk
přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla a
nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci.
V blízkosti přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny, jako
jsou insekticidní spreje. Otírání velkou silou by mohlo
poškodit povrch. Zabraňte dlouhodobému styku
gumových nebo plastových výrobků s přístrojem.
Čištění disků
Čištění jednotky
Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit
špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před
přehráním očistěte disk čistým hadříkem. Povrch
disku otírejte od středu ven.
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte jemný
hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako
alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch přístroje
mohla poškodit.
Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín,
ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky nebo
antistatické spreje určené pro staré vinylové desky.
Údržba přístroje
5
Dodatek
Tento přístroj představuje přesné hi-tech zařízení.
Jestliže jsou optická snímací čočka nebo součásti
diskové jednotky znečištěné či opotřebované, může
poklesnout kvalita obrazu. Pro více podrobností
kontaktujte prosím nejbližší autorizované servisní
středisko.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement