LG L226WTQ-PF User's manual

LG L226WTQ-PF User's manual
Naudojimo instrukcija
L226WT
L226WTX
L226WTQ
L226WTG
L226WTM
L226WTY
P
rie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti informacijà,
susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok‰telòje,
pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià informacijà kiekvienà kartà,
kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜
js˜ saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla
elektros smgio ir gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus
sugadinimo, btina prisilaikyti Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo
taisykli˜, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus prieÏira,
instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai
∞sigyjamà elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir
atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞
gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris
nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu
js˜ vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius,
pra‰ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima
naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido
‰akute. Prie‰ingus atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali
pakeisti techninio aptarnavimo centre.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei
∞renginys yra patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu
atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI
∞renginio maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO
monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà
ki‰ti pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam
monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido
ki‰tukà i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo
laid˜, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
L1
Saugos priemonòs
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima
monitori˜ ∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo
baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus
vòdinimo angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs
angos bus uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus.
NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜
ant lovos, sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip
antai knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Pagrindinò elektros maitinimo atjungimo priemonòs yra maitinimo laidas,
todòl j∞ reikia nutiesti taip, kad j∞ bt˜ galima lengvai pasiekti.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos
skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti
aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite
paÏeisti ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti
(raudoni, mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi
jokios ∞takos monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà.
Tokiu bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano
skiriamàjà gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra
charakteringa ir tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui
naudoti, aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio
pavoj˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias
medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami
∞rengin∞, naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis
atliekomis.Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti
prisilaikant
L2
Noròdami prijungti garsiakalb∞– ·i funkcija naudojama tik garso kolonòli˜ modeliams L226WTM
Noròdami prijungti garsiakalb∞:
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2.
Atsiki‰us∞ garsiakalbio kai‰t∞ ∞statykite ∞ gaminio nugaròlòje esant∞
Ply‰ys
Kablys
Audio DC-In
kabelis
3.
AUDIO IN
Nustat´ garsiakalb∞ prijunkite "Audio DC-In" laidà prie gaminio nugaròlòs
DC-OUT
L3
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus stovo pritvirtinimas
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Teisinga kryptimi ∞stumkite stovo korpusà. Stumkite j∞ tol, kol i‰girsite
spragtelòjimà.
Vyri˜ korpusas stovo korpusà
3. Teisinga kryptimi ∞stumkite ∞ stovo korpusà stovo pagrindà.
4. Dabar atsargiai pakelkite monitori˜.
stovo korpusà
stovo pagrindà
Svarbu
·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra.
Taãiau js˜ aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio.
Prie‰ingu atveju ∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas.
L4
Monitoriaus prijungimas
Stovo i‰ardymas
Tipas. A
1. Ant plok‰ãio pavir‰iaus padòkite
2. Monitori˜ pastatykite ekranu Ïemyn
pagalvòl´ ar mink‰tà skuduròl∞.
ant pagalvòlòs ar mink‰to skuduròlio.
3. Paspauskite uωovà viduje. Stovo pagrindà nuimkite nuo stovo korpuso.
4. Stovà atskirkite atsuktuvo pagalba, kaip parodyta pavyzdyje.
Pastaba: pra‰ome ‰iuos 4 varÏtus saugoti pasiekiamoje vietoje ateiãiai.
5. Supakuokite gamin∞ kaip parodyta pavyzdyje.
L5
Monitoriaus prijungimas
Stovo i‰ardymas
Tipas. B
1. Ant plok‰ãio pavir‰iaus padòkite
2. Monitori˜ pastatykite ekranu Ïemyn
pagalvòl´ ar mink‰tà skuduròl∞.
3.
ant pagalvòlòs ar mink‰to skuduròlio.
Pakeiskite gaminio laikymo bdà, kaip parodyta, ir pasukite stovo pagrindà
rodyklòs kryptimi.
4. Stovà i‰imkite traukdami.
5. Spausdami uωovà vidun nuimkite
6. Supakuokite gamin∞ kaip parodyta
stovo pagrindà nuo stovo korpuso.
pavyzdyje.
L6
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas
1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.
Pokrypio kampas : -5°~20°
20
Sukinòjimas: 355°
Darbo proces˜ tyrimas
Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜ Ïiròjimo sàlygos,
remiantis darbo proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja monitori˜ pastatyti taip,
kad pokrypio kampas bt˜ ne didesnis, nei -5°.
L7
Monitoriaus prijungimas
Kompiuterio prijungimas
1.
Btinai i‰junkite kompiuter∞ ir gamin∞. Prijunkite laidus, kaip toliau pavaizduota
bròÏiniuose 1 ir 2 .
A Prijunkite DVI laidà
B Prijunkite Dsub laidà (PC)
C Prijunkite Dsub laidà (Mac)
Elektros laidas Signalinis kabelis
Tinklo lizdas
PC
PC i‰òjimo lizdas
PC
DVI-D kabelis
(·i jungtis gali bti naudojama ne visose ‰alyse .)
PC
MAC
Mac adapteris
Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra reikalingas
atskirai ∞sigyjamas adapteris, kadangi komplektuojamo
kabelio 15 kontakt˜ didelio tankumo (3 eilutòs) D-sub
VGA jungtis yra pakeiãiama ∞ 15 kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.
2. Paspausdami priekinio skydelio
mygtukà, ∞junkite ∞renginio
maitinimà. Øjungus monitoriaus maitinimà, ekrane automati‰kai
atsiras ‘Self Image Setting Function’ informacija.
(Tik analoginis reÏimas)
PASTABA
‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus.
Vartotojui prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra
sureguliuojami automati‰kai ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo signalui yra priskirtas
optimaliausias parametras.
„AUTO/SET“ funkcija? Ørenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu i‰kilus
problemoms, tokioms kaip nery‰kus ekranas, nery‰kios raidòs, mirksintis arba pakreiptas
ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtukà, kad pagerintumòte skiriamàjà gebà.
L8
Garsiakalbi˜ naudojimas – ·i funkcija naudojama tik garso kolonòli˜ modeliams L226WTM
·oninò jungtis
Ausini˜ ∞vestis
Nugaròlò
Prijungia prie *LINE OUT jungties PC
garso plok‰tòje.
AUDIO
IN
Speaker Out
*Line Out
<PC garso plok‰tòs
jungtis>
L9
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Priekinio skydelio valdymo ∞taisai
6
(-)
Valdymo ∞taisas
(+)
Funkcija
ZOOMING Esame displòjuje panaudokite „ez Zooming“ klavi‰à, po
to displòjaus skiriamoji geba tampa vienu lygiu
Ïemesne. Dar kartà panaudokite „ez Zooming“ klavi‰à,
po to displòjaus skiriamoji geba gr∞‰ ∞ pirmin´ bkl´.
*Tik kartà prilieskite „ez-zoom“ ir suÏinosite norimà
skiriamàjà gebà, taip pat galima didinti Ïenklus ir
vaizdus neprimatantiems senyvo amÏiaus Ïmonòms,
nedirbanãioms kompiuteriu nam˜ ‰eimininkòms ir
vaikams.
Rekomenduojama skiriamoji geba yra 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x
1024, 1024 x 768, 800 x 600.
Nustatymo bdas gali skirtis priklausomai nuo operacinòs sistemos ir vaizdo
kortos. ·iuo atveju pra‰ome informacijos kreiptis ∞ kompiuterio ar vaizdo
plok‰tòs gamintojà.
MENU
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, i‰kvieskite arba
i‰eikite i‰ ekraninio meniu sistemos.
OSD LOCKED/UNLOCKED
·ios funkcijos dòka, bus galima esamuoju momentu uÏblokuoti OSD
valdymo parametrus, kad jie per neapsiÏiròjimà nebt˜ pakeisti.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, kol ekrane
atsiras “OSD LOCKED” prane‰imas.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, atblokuokite
OSD valdymo parametrus. Ekrane atsiras “OSD UNLOCKED”
prane‰imas.
L10
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Valdymo ∞taisas
Funkcija
Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu
- + mygtuka i‰rinkite arba sureguliuokite i‰rinktàj∞ parametrà.
-
+
AUTO/SET
mygtukas
I‰samesnòs informacijos ie‰kokite L18 psl.
Spartusis funkcinis mygtukas "SOURCE" (‰altinis)
·iuo mygtuku ∞junkite D-Sub arba DVI jungt∞. ·i funkcija
naudojama tuomet, kai prie ekrano yra prijungti du
kompiuteriai. Gamyklinis parametras yra S-Sub.
Paspausdami nurodytà mygtukà, patvirtinkite
pasirinkimà.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
Reguliuojant i‰rinktàsias nuostatas, prie‰ i‰kvieãiant
ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite
AUTO/SET mygtukà. Tokiu bdu atvaizduojamas
vaizdas bus automati‰kai sureguliuotas, atsiÏvelgiant
∞ nustatytà ekrano skiriamà gebà (ekrano reÏimas).
Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:
22 colio ekranas : 1680 x 1050
POWER
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba
i‰junkite monitoriaus ekranà.
POWER
indikatorius
·is indikatorius ‰vies mòlynas spalva, jei ekranas
veikia ∞prastu reÏimu (∞jungimo reÏimas). Jeigu
ekranas yra “miego” bsenoje (energijos taupymo
bsena), ‰io indikatoriaus spalva pasikeis ∞ geltonà
spalvà.
L11
Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas
Ekraninio meniu reguliavimas
Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite
lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir
valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys,
supaÏindinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.
·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD
meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.
PIEZ±ME
Pirms regulït attïlu, ∫aujiet displejam stabilizïties vismaz 30 mintes.
Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus,
atlikite Ïemiau nurodytus veiksmus:
-+
-+
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.
Paspausdami - arba + mygtukus, i‰rinkite valdymo sistemà. Kai
pageidaujama piktograma taps ry‰kesnò, paspauskite AUTO/SET
mygtukà.
Naudodamiesi -/+ mygtukais, sureguliuokite vaizdà pageidaujamame
lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtukà, i‰rinkite kitus submeniu
punktus.
Vienàkart paspausdami MENU mygtukà, sugr∞Ïkite ∞ pagrindin∞ meniu
langà ir i‰rinkite kità parametrà. Dusyk paspausdami MENU mygtukà
i‰eikite i‰ OSD meniu sistemos.
L12
Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas
·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos
valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.
Pagrindinis meniu
PICTURE
Sub-menu
A
BRIGHTNESS
GAMMA
sRGB
Yra pritaikomos vaizdo
spalvos
6500K
PRESET
Paai‰kinimas
Yra reguliuojamas
‰viesumas, kontrastas ir
gama
CONTRAST
COLOR
D
9300K
RED
GREEN
BLUE
POSITION
Yra reguliuojama vaizdo
padòtis
HORIZONTAL
VERTICAL
TRACKING
CLOCK
Pagerinti vaizdo ai‰kumà,
stabilumà ir ry‰kumà
PHASE
SHARPNESS
SETUP
Yra i‰renkamos vartotojo
nuostatos
LANGUAGE
OSD
HORIZONTAL
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
4:3 IN WIDE
FACTORY RESET
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE / TEXT
Pasirinkti arba nustatyti
pageidaujamus vaizdo
parametrus.
USER
NORMAL
: Reguliuoti
A : Analoginò ∞vestis
D : Skaitmeninò ∞vesti
PASTABA
Priklausomai nuo modelio (L13~L18), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.
L13
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti pageidaujam˜
OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems meniu punktams yra
i‰vardytos piktogramos, piktogram˜ pavadinimai ir piktogram˜
apra‰ymai.
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu
langas.
Meniu
punktas
PICTURE
Submeniu
Piktogramos
Mygtuko
apra‰ymas
: I‰eiti
: Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)
SET
: Nustatyti
: I‰rinkti kità submeniu punktà
MENU
-+
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
L14
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
PICTURE
PICTURE
BRIGHTNESS
Yra reguliuojamas vaizdo
CONTRAST
Yra reguliuojamas vaizdo
GAMMA
I‰renkama pageidaujama gamos
reik‰mò: -50/0/50. I‰rinkus didÏiausià
gamos reik‰m´, ekrane vaizdai bus
balsvi. I‰rinkus maÏiausià gamos
reik‰m´, vaizdai bus labiau
kontrastingi.
MENU : I‰eiti
- : SumaÏinti
+ : Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
COLOR
COLOR
PRESET
Reguliuojamas spalv˜ sodrumas
• sRGB: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji
atitikt˜ standartin´ sRGB
spalv˜ specifikacijà.
• 6500K: Balta su rausvu atspalviu
• 9300K: Balta su melsvu atspalviu
RED
Nustatomas raudonos spalvos sodrumas
GREEN
MENU : I‰eiti
BLUE
- : SumaÏinti
+ : Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas
Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas
L15
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
POSITION
POSITION
HORIZONTAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞
kair´ arba ∞ de‰in´
VERTICAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞
vir‰˜ arba ∞ apaãià
MENU : I‰eiti
- : SumaÏinti
+ : Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
TRACKING
TRACKING
CLOCK
Yra sumaÏinamos bet kokios vertikalios
juostos arba ruoÏeliai, kurie yra ∞Ïirimi
ekrano fone.
PHASE
Yra reguliuojamas ekrane esanãio vaizdo
ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu punktà, bus
galima nuslopinti bet kokius triuk‰mus
horizontalioje a‰yje ir padidinti vaizdo
rai‰kumà.
MENU : I‰eiti
SHARPNESS Reguliuoti ekrano ai‰kumà.
- : Reguliuoti
+ : Reguliuoti
SET : I‰rinkti kità submeniu
L16
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
LANGUAGE
Yra pasirenkama pageidaujama ekraninio
meniu atvaizdavimo kalba
OSD
POSITION
Ekrane yra reguliuojama ekraninio meniu
(OSD) padòtis.
WHITE
BALANCE
Jeigu videokortos i‰òjimo signalas neatitinka
reikalavim˜, spalv˜ sodrumas gali pablogòti,
priklausomai nuo videosignalo i‰kraipymo.
Naudojantis ‰ia funkcija, signalo lygis yra
reguliuojamas, suderinant j∞ su standartinio
videokortos i‰òjimo lygiu ir tokiu bdu i‰gaunamas
optimalus vaizdas. Suaktyvinkite ‰ià funkcijà, kai
ekrane nustatytos baltos ir juodos spalvos.
POWER
INDICATOR
I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate priekinio
skydelio maitinimo indikatoriui priskirti ON arba
OFF nuostatà.
Jeigu i‰rinkote OFF, maitinimo indikatorius uÏges.
Jeigu i‰rinkote ON,maitinimo indikatorius
automati‰kai ∞siÏebs.
SETUP
SETUP
SETUP
MENU : I‰eiti
- : Reguliuoti
4:3 IN WIDE
+ : Reguliuoti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Pasirinkti vaizdo dyd∞ ekrane.
4:3
WIDE
*4:3 : Priklausomai nuo ∞vesties vaizdo signalo santykio,
jis automati‰kai pakeiãiamas optimaliu ekrano formatu.
(1280X1024 ∞vesties signalas pakeiãiamas formatu 5:4,
o 1024X768 – formatu 4:3).
Rezoliucija
Ekrano formatas
5:4
4:3
4:3
4:3
4:3
3:2
1280x1024
1152x864
1024x768
800x600
640x480
720x480
Øòjimo signalas, kurio 4 : 3 IN WIDE (4:3 PLOâIO)
nepalaiko 4:3, yra toks.
- 22 colio monitorius – 720x400, 1280x768, 1360x768,
1680x1050
FACTORY
RESET
Visiems parametrams, i‰skyrus “LANGUAGE”
yra gràÏinamos gamyklinòs nuostatos.
-
Paspausdami
mygtukà, nedelsiant viisiems
parametrams gràÏinkite gamyklines nuostatas.
Jeigu vaizdas ekrane nòra kokybi‰kas, visiems parametrams sugràÏinkite gamyklines
nuostatas.
Jeigu yra btina, atlikite baltos spalvos balanso reguliavimà. ·ià funkcijà bus galima suaktyvinti
tik priimant signalà i‰ analoginio signalo ‰altinio.
L17
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pasirodys meniu ekranas, kai paliesite
mygtukà ant monitoriaus.
Meniu pavadinimas
Piktogramos
Submeniu pavadinimas
FLATRON F-ENGINE
Atvaizdas su ∞jungta funkcija Atvaizdas be ∞jungtos funkcijos
Kai ∞jungsite F-ENGINE, ekrane pasirodys du atvaizdai,
kaip parodyta paveikslòlyje. Kairòje pusòje yra
atvaizdas su ∞jungta funkcija, de‰inòje – su ne∞jungta
funkcija. Paspauskite mygtukà AUTO/SET
(automatinis nustatymas) ir sureguliuokite ekranà.
Pagrindinis meniu
Submeniu
Paai‰kinimas
MOVIE
Naudojant ‰ià funkcijà galima pasirinkti pageidaujamà
TEXT
vaizdà, pritaikytà prie aplinkos (aplinkos ap‰vietimo,
(kino filmas vaizdo r‰ies ir t.)
/ tekstas)
MOVIE(kino filmas): judantiems vaizdams vaizdo juostoje ar kino filme
MENU : Exit
- , + : Move
SET : Select
TEXT (tekstas): tekstiniam vaizdui (tekst˜ apdorojimui ir pan.)
USER
Noròdami nustatyti USER (vartotojo) submeniu funkcijà,
spauskite mygtukà AUTO/SET (automatinis nustatymas)
User(vartotojas)
Galima rankiniu bdu reguliuoti ai‰kumà, ACE (pritaikomo ai‰kumo
stiprintuvà) ir RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymà).
Galima i‰saugoti arba atstatyti nustatytà parametrà netgi tuomet,
kai naudojami skirtingi aplinkos parametrai.
... (Ai‰kumas): Reguliuoja ekrano ‰viesumà.
...ACE (pritaikomo ai‰kumo stiprintuvas): parenka ai‰kumo reÏimà.
...RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymas): parenka spalv˜ reÏimà.
0
1
2
3
Netaikoma
Îalumo pary‰kinimas
Natralus atspalvis
Spalv˜ pary‰kinimas
MENU : Exit
Mygtuku SET (nustatyti) pasirinkite
- : Decrease
submeniu, ir spauskite YES (taip).
+ : Increase
SET : Select another sub-menu
SAVE
STANDARTINIS Esant normalioms veikimo sàlygoms.
L18
(i‰saugoti)
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
No
image
appears
Nòra
vaizdo
Ar yra prijungtas
monitoriaus elektros
laidas?
Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò
patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.
Ar ‰vieãia maitinimo
indikatorius?
Paspauskite maitinimo mygtukà.
Ar ∞jungus monitoriaus
maitinimà, maitinimo
indikatorius yra mòlynas
arba Ïalias?
Sureguliuokite ‰viesumà ir kontrastà.
Ar maitinimo
indikatorius yra
geltonas?
Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas “OUT
OF RANGE”
prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas
ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra
nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra
pateikta ‰ios naudojimo instrukcijos skyrelyje
‘Techniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite
ekranà.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“CHECK SIGNAL
CABLE” prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius
nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio.
Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?
Ar paspaudus MENU
mygtukà, ekrane
atsiranda “OSD
LOCKED” prane‰imas?
Js galite i‰saugoti esamuoju momentu
i‰rinktus valdymo parametrus, kuri˜ nenorite
pakeisti. Js galite at‰aukti OSD parametr˜
blokavimà, laikydami keletà sekundes
nuspaud´ MENU mygtukà: Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
L19
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Atvaizduojamo vaizdo
padòtis yra neteisinga.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamo
vaizdo padòtis bus sureguliuota automati‰kai. Jeigu
automati‰kai sureguliuota vaizdo padòtis nòra
netinkama, ekraniniame meniu lange i‰rinkite H
position ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo
padòt∞.
Ekrano fone atsiranda
vertikalios juostos arba
ruoÏai.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
Ekrane atvaizduojamame
vaizde atsiranda
triuk‰mai horizontalioje
a‰yje arba Ïenklai yra
nery‰ks.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotaa automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu PHASE piktogramà sumaÏinkite vertkalias
juostas.
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo
spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai
(teisinga nuostata).
vaizdas bus sureguliuotas automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu CLOCK punktu, sumaÏinkite vertkalias juostas
ir ruoÏelius.
Svarbu
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange nebuvo pakeisti
daÏnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Optimalios skiriamosios gebos rekomendavimo prieÏastys : Formatinis
koeficientas yra 16 : 10. Jei ∞vesties skiriamoji geba nòra 16 : 10 (pvz., 16 : 9, 5 :
4, 4 : 3), gali kilti problem˜, toki˜ kaip nery‰kios raidòs, nery‰kus ekranas,
nukirptas ekrano rodinys arba pakreiptas ekranas.
Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs sistemos),
todòl vaizdo plok‰tò gali nepalaikyti anksãiau minòt˜ rai‰k˜. Tokiu atveju, pra‰ome kreiptis ∞
kompiuterio ar vaizdo plok‰tòs gamintojà.
L20
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Spalvos yra netinkamos.
Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai
prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi atsuktuvu j∞
priverÏkite.
Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
Ekranas blykãioja.
Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
Ar yra ∞diegta monitoriaus tvarkyklò?
Ar yra ∞diegta
monitoriaus tvarkyklò?
Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra
∞ra‰yta ∞ CD diskà (arba diskel∞) (komplektuojamas).
Arba js galite ∞diegti tvarkykl´, i‰ internetinio
puslapio: http://www.lge.com
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“Unrecognized
monitor, Plug&PLAY
(VESA DDC) monitor
found” prane‰imas?
Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
L21
Techniniai duomenys
Monitorius
Sinchrosignalo
∞òjimas
L226WT/L226WTX/L226WTQ/L226WTG/L226WTY
22 colio (55,868 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT
skyst˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga (L226WT/L226WTX/L226WTQ/L226WTY),
Sustiprinta atspindÏius sugerianti danga (L226WTG)
22 colio matomumo laukas
0,282*0,282 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis Analoginis: 28 - 83kHz (Automatinis)
Skaitmeninò: 28 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras TTL, pozityvinis/negatyvinis
SOG (Sync On Green)
Skaitmeninò(Palaiko HDCP)
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (skaitmeninò)
Øòjimo formatas RGB analoginis (0.7Vp-p/75 om˜),Skaitmeninò
D-sub analoginis : VESA 1680 x [email protected] 60Hz
Skaitmeninò: VESA 1680 x 1050 @ 60Hz
Rekomenduojama VESA 1680 x 1050 @ 60Hz
Plug&Play
DDC 2B
:
40W(Tipi‰kas)
Naudojama galia Veikimo metu
Parengties bsenoje ≤
1W
Neveikos metu
≤
1W
Skiriamoji
geba
Maksimali
Su stovu
Matmenys ir svoris
Monitoriaus pokrypis
Srovòs ‰altinis
Eksploatavimo
Sàlygos
Be stovo
Plotis
50,17 cm / 19,75 colio 50,17 cm / 19,75 colio
Auk‰tis 42,35 cm / 16,67 colio 33,74 cm / 13,28 colio
Gylis
23,39 cm / 9,21 colio
5,95 cm / 2,34 colio
Svoris
5,65 kg (12,56 lbs)
Pokrypis
-5°~20°
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,0 A
Darbo sàlygos
Temperatra 10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
), Nuimti ( O )
Tinklo lizdo tipo arba PC i‰òjimo tipo
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L22
Techniniai duomenys
Monitorius
Sinchrosignalo
∞òjimas
L226WTM
22 colio (55,868 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT
skyst˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
22 colio matomumo laukas
0,282*0,282 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis Analoginis: 28 - 83kHz (Automatinis)
Skaitmeninò: 28 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras TTL, pozityvinis/negatyvinis
SOG (Sync On Green)
Skaitmeninò(Palaiko HDCP)
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (skaitmeninò)
Øòjimo formatas RGB analoginis (0.7Vp-p/75 om˜),Skaitmeninò
D-sub analoginis : VESA 1680 x [email protected] 60Hz
Skaitmeninò: VESA 1680 x 1050 @ 60Hz
Rekomenduojama VESA 1680 x 1050 @ 60Hz
Plug&Play
DDC 2B
:
40W(Tipi‰kas)
Naudojama galia Veikimo metu
Parengties bsenoje ≤
1W
(Be garsiakalbio)
Neveikos metu
≤
1W
Skiriamoji
geba
Maksimali
Su stovu
Matmenys ir svoris
Monitoriaus pokrypis
Srovòs ‰altinis
Eksploatavimo
Sàlygos
Plotis
50,17 cm / 19,75 colio
Auk‰tis 42,35 cm / 16,67 colio
Gylis
23,39 cm / 9,21 colio
Svoris
5,85 kg (13 lbs)
Pokrypis
-5°~20°
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,0 A
Darbo sàlygos
Temperatra 10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo arba PC i‰òjimo tipo
Audio
Be stovo
50,17 cm / 19,75 colio
37,14 cm / 14,62 colio
5,95 cm / 2,34 colio
), Nuimti ( O )
RMS garso i‰vestis
Øvesties jautrumas
Speaker Impedance
1W+1W(R+L)
0.7Vrms
16 Ω
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L23
Techniniai duomenys
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
31.468
31.469
37.500
37.879
46.875
48.363
60.123
67.500
63.981
79.976
64.674
65.290
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
Kadr˜ daÏnis (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
*Rekomenduojamas reÏimas
Indikatorius
ReÏimas
Maitinimas ∞jungtas
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas
·viesos diodo spalva
mòlynas
geltona
ne‰vieãia
L24
Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas
Is ∞taisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos
plok‰telei arba keitimo ∞renginiui.
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Stovà atskirkite atsuktuvu, kaip parodytà pavyzdyje.
3. Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas.
Montavimo ant sienos plok‰telò
(Atskiras pirkinys)
·is tipas yra pastatomas arba montuojamas ant
sienos ir gali bti prijungiamas prie
Daugiau detali˜ rasite perskait´ vadovà, kuris
pateikiamas ∞sigijus Montavimo ant sienos
plok‰tel´.
Kensington apsaugos ply‰ys
Prijunkite atskirai ∞sigyjamà kabel∞,
kuris apsaugos aparatà nuo
vagystòs.
L25
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement