LG W2243TE-PF, W2043TE User's manual

LG W2243TE-PF, W2043TE User's manual
Naudojimo instrukcija
W2043TE
W2243TE
W2343TE
Prie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti informacijà,
susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok‰telòje,
pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià informacijà kiekvienà kartà,
kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜ js˜
saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla elektros smgio ir
gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus sugadinimo, btina prisilaikyti
Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo taisykli˜, kuriuose yra nurodyta
teisinga monitoriaus prieÏira, instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai
∞sigyjamà elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir
atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞
gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris
nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu
js˜ vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius,
pra‰ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima
naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido
‰akute. Prie‰ingus atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali
pakeisti techninio aptarnavimo centre.
Kol ‰is ∞renginys yra ∞jungtas ∞ kintamosios srovòs sienin∞ lizdà, jis
neatjungiamas nuo kintamosios srovòs ‰altinio net j∞ i‰jungus.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei
∞renginys yra patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu
atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI
∞renginio maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO
monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà
ki‰ti pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam
monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido
ki‰tukà i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo
laid˜, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
L1
Saugos priemonòs
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima
monitori˜ ∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo
baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus
vòdinimo angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs
angos bus uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus.
NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜
ant lovos, sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip
antai knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos
skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti
aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite
paÏeisti ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti
(raudoni, mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi
jokios ∞takos monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà.
Tokiu bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano
skiriamàjà gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra
charakteringa ir tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Palikus fiksuotà vaizdà ekrane ilgesn∞ laikà, gali paÏeisti ekranà ir bti vaizdo
i‰deginimo prieÏastis. Btina naudoti ekrano uÏsklandà. Toks rei‰kinys bna kit˜
gamintoj˜ produktuose ir jam nesuteikiama garantija.
Nekratykite ir nebraiÏykite ekrano priekio ir ‰on˜ metaliniais daiktais. Kitaip
ekranas gali bti paÏeistas.
Øsitikinkite, kad pultas nukreiptas ∞ priek∞, ir laikykite j∞ abiem rankomis, kad
galòtumòte pajudinti. Jei i‰mesite gamin∞, paÏeistas gaminys gali sukelti
elektros smg∞ arba gaisrà. Susisiekite su ∞galiotuoju techninòs prieÏiros
centru dòl remonto.
Venkite auk‰tos temperatros ir drògmòs.
L2
Saugos priemonòs
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui
naudoti, aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio
pavoj˜.
Kai valote gamin∞, i‰traukite maitinimo laidà ir ‰velniai patrinkite mink‰tu
audiniu, kad nesusibraiÏyt˜. Nevalykite drògnu audiniu ir nepurk‰kite
vandens ar kit˜ skysãi˜ tiesiai ant gaminio. Gali i‰tikti elektros smgis.
(Nenaudokite chemini˜ medÏiag˜, pvz., benzolo, daϘ skiedikli˜ ar
alkoholio)
2–4 kartus papurk‰kite vandens ant mink‰to audinio ir valykite juo priekin∞
ròmà; ‰luostykite tik viena kryptimi. Dòl per didelòs drògmòs gali atsirasti
dòmi˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias
medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami
∞rengin∞, naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
(Tik halogeno lempa, naudojama LCD monitoriuose)
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis atliekomis.
Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti prisilaikant
L3
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus stovo pritvirtinimas
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Teisinga kryptimi ∞stumkite ∞ stovo korpusà stovo pagrindà.
stovo korpusà
stovo pagrindà
3. Pritvirtinkite pagrindo fiksatori˜ statmena kryptimi.
4. Dabar atsargiai pakelkite monitori˜.
Svarbu
·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra.
Taãiau js˜ aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio.
Prie‰ingu atveju ∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas.
L4
Monitoriaus prijungimas
Stovo i‰ardymas
1.
3.
2. Monitori˜ pastatykite ekranu Ïemyn
Ant plok‰ãio pavir‰iaus padòkite
pagalvòl´ ar mink‰tà skuduròl∞.
ant pagalvòlòs ar mink‰to skuduròlio.
Pakeiskite savo gaminio fiksatori˜, kaip reikia, ir pasukite j∞ stròlòs kryptimi.
Jegu Js negalite paimti pjedestalà nors spynos pozicija yra laisva, pra‰om paspausti
spynà pagal paveikslo rodikl∞ ir pabantyti dar karta.
4. Stovà i‰traukite, kad galòtumòte j∞ nuimti.
L5
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas
1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.
Pokrypio kampas : -5°~15°
Darbo proces˜ tyrimas
Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜ Ïiròjimo sàlygos,
remiantis darbo proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja monitori˜ pastatyti taip,
kad pokrypio kampas bt˜ ne didesnis, nei -5°.
L6
Monitoriaus prijungimas
Kompiuterio prijungimas
1.
Btinai i‰junkite kompiuter∞ ir gamin∞. Prijunkite laidus, kaip toliau pavaizduota
bròÏiniuose 1 ir 2 .
Pastaba
A Prijunkite DVI-D laidà
B Prijunkite D-sub laidà (PC)
C Prijunkite D-sub laidà (Mac)
Tai yra paprasãiausias galinio skydelio vaizdas.
ãia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis; js˜ monitorius gali skirtis nuo pagrindinio
vaizdo.
Vartotojai privalo naudoti ekranuotuosius signalo sàsajos kabelius (D-sub 15 kontakt˜ kabel∞, DVI
kabel∞) su ferito ‰erdimi, kad bt˜ i‰laikytas gamini˜ suderinamumas.
Elektros laidas Signalinis kabelis
Tinklo lizdas
Mac adapteris
Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra
reikalingas atskirai ∞sigyjamas adapteris, kadangi
komplektuojamo kabelio 15 kontakt˜ didelio
tankumo (3 eilutòs) D-sub VGA jungtis yra
pakeiãiama ∞ 15 kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.
DVI-D kabelis
(·i jungtis gali bti naudojama ne visose ‰alyse .)
2. Paspausdami priekinio skydelio
mygtukà, ∞junkite ∞renginio
maitinimà. Øjungus monitoriaus maitinimà, ekrane automati‰kai atsiras
‘Self Image Setting Function’ informacija. (Tik analoginis reÏimas)
PASTABA
‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus.
Vartotojui prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra
sureguliuojami automati‰kai ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo signalui yra priskirtas
optimaliausias parametras.
„AUTO/SET“ funkcija? Ørenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu i‰kilus
problemoms, tokioms kaip nery‰kus ekranas, nery‰kios raidòs, mirksintis arba pakreiptas
ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtukà, kad pagerintumòte skiriamàjà gebà.
L7
Monitoriaus prijungimas
OPEN
Naudokite Kabelio Laikikl∞ ( ·i funkcija netinka visiems modeliams.)
Kabelio Laikiklis
2
OPEN
1
4
3
E
OP
N
L8
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Priekinio skydelio valdymo ∞taisai
Valdymas
mygtukas
MENU
mygtukas
Funkcija
·iuo mygtuku galite ∞vesti „4:3 IN WIDE“ („4:3
PLOÉIO“), „PHOTO EFFECT“ („FOTOEFEKTAS“)
elementus, daugiau informacijos ie‰kokite L17
puslapiuose.
Paspausdami nurodytà mygtukà, i‰kvieskite arba
i‰eikite i‰ ekraninio meniu sistemos.
OSD LOCKED/UNLOCKED
·i funkcija leidÏia uÏfiksuoti esamus valdymo
nustatymus, kad netyãia nepakeistumòte j˜. Noròdami
uÏfiksuoti OSD (ekrano displòjaus) nustatymus,
nuspauskite ir laikykite „MENU“ mygtukà keletà
sekundÏi˜. Pasirodys prane‰imas „OSD LOCKED“
(„OSD uÏfiksuota“).
Noròdami panaikinti OSD (ekrano displòjaus)
nustatym˜ uÏfiksavimà, nuspauskite ir laikykite
„MENU“ mygtukà keletà sekundÏi˜. Pasirodys
prane‰imas „OSD UNLOCKED“ („OSD neuÏfiksuota“).
L9
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Valdymas
mygtuka
mygtukas
(
Funkcija
Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu
i‰rinkite arba sureguliuokite i‰rinktàj∞ parametrà.
I‰samesnòs informacijos ie‰kokite L18 psl.
)
mygtukas
(SOURCE)
AUTO/SET
mygtukas
Spartusis funkcinis mygtukas "SOURCE" (‰altinis)
·iuo mygtuku ∞junkite D-Sub arba DVI jungt∞. ·i funkcija
naudojama tuomet, kai prie ekrano yra prijungti du
kompiuteriai. Gamyklinis parametras yra S-Sub.
·iuo mygtuku pasirinkite piktogramà ekrano displòjuje.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
Reguliuojant i‰rinktàsias nuostatas, prie‰ i‰kvieãiant
ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite
AUTO/SET mygtukà. Tokiu bdu atvaizduojamas
vaizdas bus automati‰kai sureguliuotas, atsiÏvelgiant
∞ nustatytà ekrano skiriamà gebà (ekrano reÏimas).
Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:
W2043TE : 1600 x 900
W2243TE/W2343TE : 1920 x 1080
POWER
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba
i‰junkite monitoriaus ekranà.
POWER
indikatorius
Kai displòjus dirba normaliai (atidarymo bde),
rodiklio spalva yra raudona. Kai displòjus yra miego
bde (Jegos Taupymas), rodiklio spalva yra
mirgòjima.
L10
Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas
Ekraninio meniu reguliavimas
Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite
lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir
valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys,
supaÏindinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.
·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD
meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.
PIEZ±ME
Pirms regulït attïlu, ∫aujiet displejam stabilizïties vismaz 30 mintes.
Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus,
atlikite Ïemiau nurodytus veiksmus:
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.
Paspausdami
arba
mygtukus, i‰rinkite valdymo sistemà. Kai
pageidaujama piktograma taps ry‰kesnò, paspauskite AUTO/SET
mygtukà.
Naudodamiesi / mygtukais, sureguliuokite vaizdà
pageidaujamame lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtukà, i‰rinkite
kitus submeniu punktus.
Vienàkart paspausdami MENU mygtukà, sugr∞Ïkite ∞ pagrindin∞ meniu
langà ir i‰rinkite kità parametrà. Dusyk paspausdami MENU mygtukà
i‰eikite i‰ OSD meniu sistemos.
L11
Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas
·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos
valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.
Sub-menu
Pagrindinis meniu
A
4:3 IN WIDE
D
Paai‰kinimas
Nustatyti vaizdo dyd∞
NORMAL
PHOTO
EFFECT
GAUSSIAN BLUR
Nustatyti ekrano spalvin∞ reÏimà
SEPIA
MONOCHROME
BRIGHTNESS
PICTURE
Yra reguliuojamas ‰viesumas,
kontrastas ir gama
CONTRAST
GAMMA
sRGB
PRESET
6500K
9300K
COLOR
Yra pritaikomos vaizdo spalvos
RED
GREEN
BLUE
HORIZONTAL
Yra reguliuojama vaizdo padòtis
VERTICAL
TRACKING
CLOCK
Pagerinti vaizdo ai‰kumà, stabilumà ir
ry‰kumà
PHASE
SHARPNESS
LANGUAGE
SETUP
HORIZONTAL
OSD
POSITION VERTICAL
Yra i‰renkamos vartotojo nuostatos
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
MOVIE
INTERNET
FLATRON
F-ENGINE
Pasirinkti arba prisitaikyti norimus
vaizdo nustatymus
USER
NORMAL
DEMO
: Reguliuoti
A : Analoginò ∞vestis
D : Skaitmeninò ∞vesti
PASTABA
Priklausomai nuo modelio (L12~L18), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.
L12
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti pageidaujam˜
OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems meniu punktams yra
i‰vardytos piktogramos, piktogram˜ pavadinimai ir piktogram˜
apra‰ymai.
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu
langas.
Pagrindinis meniu
: I‰eiti
: Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)
SET
: Nustatyti
: I‰rinkti kità submeniu punktà
: Øjunkite i‰ naujo, kad galòtumòte
MENU
pasirinkti papildomà meniu
Mygtuko
apra‰ymas
Meniu
punktas
Submeniu
Piktogramos
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
L13
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
PICTURE
BRIGHTNESS
Yra reguliuojamas vaizdo
CONTRAST
Yra reguliuojamas vaizdo
GAMMA
Nustatykite savo gama reik‰m´. : -50
/ 0 / 50
Naudojant dideles gama reik‰mes
monitoriuje rodomi baltesni vaizdai, o
naudojant maÏas gama reik‰mes
rodomi juodesni vaizdai.
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
COLOR
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
PRESET
Reguliuojamas spalv˜ sodrumas
• sRGB: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji
atitikt˜ standartin´ sRGB
spalv˜ specifikacijà.
• 6500K: Balta su rausvu atspalviu
• 9300K: Balta su melsvu atspalviu
RED
Nustatomas raudonos spalvos sodrumas
GREEN
Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas
BLUE
Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas
L14
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
TRACKING
HORIZONTAL Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ kair´
arba ∞ de‰in´
VERTICAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ vir‰˜
arba ∞ apaãià
CLOCK
Yra sumaÏinamos bet kokios vertikalios
juostos arba ruoÏeliai, kurie yra ∞Ïirimi
ekrano fone.
PHASE
Yra reguliuojamas ekrane esanãio
vaizdo ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu
punktà, bus galima nuslopinti bet kokius
triuk‰mus horizontalioje a‰yje ir padidinti
vaizdo rai‰kumà.
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
SHARPNESS
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Reguliuoti ekrano ai‰kumà.
L15
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
SETUP
MENU : I‰eiti
: Reguliuoti
: Reguliuoti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Submeniu
Apra‰ymas
LANGUAGE
Yra pasirenkama pageidaujama ekraninio
meniu atvaizdavimo kalba
OSD
POSITION
Ekrane yra reguliuojama ekraninio meniu
(OSD) padòtis.
WHITE
BALANCE
Jeigu videokortos i‰òjimo signalas neatitinka
reikalavim˜, spalv˜ sodrumas gali pablogòti,
priklausomai nuo videosignalo i‰kraipymo.
Naudojantis ‰ia funkcija, signalo lygis yra
reguliuojamas, suderinant j∞ su standartinio
videokortos i‰òjimo lygiu ir tokiu bdu
i‰gaunamas optimalus vaizdas.
Suaktyvinkite ‰ià funkcijà, kai ekrane
nustatytos baltos ir juodos spalvos.
POWER
INDICATOR
I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate
priekinio skydelio maitinimo indikatoriui
priskirti ON arba OFF nuostatà.
Jeigu i‰rinkote OFF, maitinimo indikatorius
uÏges.
Jeigu i‰rinkote ON,maitinimo indikatorius
automati‰kai ∞siÏebs.
FACTORY
RESET
Visiems parametrams, i‰skyrus “LANGUAGE”
yra gràÏinamos gamyklinòs nuostatos.
Paspausdami ,
mygtukà, nedelsiant viisiems
parametrams gràÏinkite gamyklines nuostatas.
Jeigu vaizdas ekrane nòra kokybi‰kas, visiems parametrams sugràÏinkite gamyklines
nuostatas.
Jeigu yra btina, atlikite baltos spalvos balanso reguliavimà. ·ià funkcijà bus galima suaktyvinti
tik priimant signalà i‰ analoginio signalo ‰altinio.
L16
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
OSD ekranas bus rodomas, palietus mygtukà
monitoriaus priekyje.
, esant∞
MENU : I‰eiti
,
: Perkelti
SET : I‰rinkti
Pagrindinis meniu
Submeniu
4:3 IN WIDE
(PLAâIAI)
Paai‰kinimas
Pasirinkti ekrano vaizdo dyd∞.
WIDE
4:3
• WIDE (PLATUS)
: Tai rodoma plaãiu vaizdu, skirtingai
nei vaizdo ∞ra‰o signalo ∞vestis.
: Pakeisti vaizdo signalo koeficientà ∞ 4:3.
• 4: 3
PHOTO EFFECT
(NUOTRAUKˆ
EFEKTAS)
Naudokite mygtukà AUTO/SET
(AUTOMATI·KAI / NUSTATYTI),
kad atvertumòte submeniu.
Pasirinkti ekrano vaizdo spalvà.
• NORMAL (ØPRASTAS)
„PhotoEffect“ (nuotrauk˜ efekto) funkcija yra
i‰jungta.
• GAUSSIAN BLUR (GAUSSIAN BLUR)
·i pasirinktis suteikia ekranui spalvingumo ir lygumo.
• SEPIA (SEPIJA)
·i pasirinktis pakeiãia ekranà, nustatydama sepijos
tonà (rudà atspalv∞).
• MONOCHROME (MONOCHROMINIS)
·i parinktis pakeiãia ekranà, nustatydama pilkà tonà
(juodai baltà vaizdà).
NORMAL
(ØPRASTA)
L17
GAUSSIAN BLUR
(GAUSO LYGINIMAS)
SEPIA
(SEPIJA)
MONOCHROME
(NESPALVOTAS)
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
OSD ekranas bus rodomas, palietus mygtukà
monitoriaus priekyje.
, esant∞
Meniu pavadinimas
Piktogramos
MENU : I‰saugoti ir I‰eiti
Submeniu pavadinimas
,
F-ENGINE
Aktyvus reÏimas
: Perkelti
Neaktyvus reÏimas
Kai ∞jungiamas F-ENGINE, rodomi dviej˜ r‰i˜ tonai, kaip
pavaizduota paveikslòlyje. Aktyvus reÏimas yra kairòje, o
neaktyvus de‰inòje ekrano pusòje. Pasirinkite norimà
funkcijà ir paspauskite mygtukà [MENU] (Meniu), kad
nustatymas bt˜ i‰saugotas.
Pagrindinis meniu
Submeniu
MOVIE
(FILMAS)
Paai‰kinimas
Naudojant ‰ià funkcijà galima pasirinkti pageidaujamà
vaizdà, pritaikytà prie aplinkos (aplinkos ap‰vietimo,
vaizdo r‰ies ir t.)
INTERNET MOVIE(FILMAS): Judantiems vaizdams vaizdo juostoje ar
(INTERNET
kino filme
AS)
INTERNET: Tekstiniam vaizdui (tekst˜ apdorojimui ir pan.)
USER
(NAUDOT
OJAS)
Js galite rankiniu bdu nustatyti ACE arba RCM
reÏimus.
Js galite i‰saugoti arba atstatyti nustatytas vertes,
net jeigu naudosite kitus nustatymus.
• ACE (pritaikomo ai‰kumo stiprintuvas): Parenka
ai‰kumo reÏimà.
Noròdami nustatyti USER (vartotojo)
submeniu funkcijà, spauskite mygtukà
AUTO/SET (automatinis nustatymas).
Netaikoma
MaÏas ai‰kumo ir ‰viesos ry‰kumo kontrastas
Didelis ai‰kumo ir ‰viesos ry‰kumo kontrastas
•RCM (Reali˜j˜ spalv˜ valdymas): Pasirenka spalv˜
reÏimà.
Netaikoma
Îalumo pary‰kinimas
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Gelsvai rausvos spalvos tonas
Spalv˜ pary‰kinimas
NORMAL
(ØPRASTA)
Esant normalioms veikimo sàlygoms.
* Øprastas reÏimas naudojamas, i‰jungus f-ENGINE.
DEMO
(DEMONST
RACINñ
VERSIJA)
Tai yra naudojama reklamavimui parduotuvòje.
Ekranas bus suskirstytas taip, kad kairòje rodyt˜
standartin∞ reÏimà, o de‰inòje – vaizdo ∞ra‰o reÏimà,
tam, kad vartotojas galòt˜ patikrinti skirtumà, kai
pritaikys vaizdo ∞ra‰o reÏimà.
L18
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
No
image
appears
Nòra
vaizdo
Ar yra prijungtas
monitoriaus elektros
laidas?
Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò
patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.
Ar ‰vieãia maitinimo
indikatorius?
Paspauskite maitinimo mygtukà.
Ar maitinimo
indikatorius
mirksi?
Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas “OUT
OF RANGE”
prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas
ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra
nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra
pateikta ‰ios naudojimo instrukcijos skyrelyje
‘Techniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite
ekranà.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“CHECK SIGNAL
CABLE” prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius
nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio.
Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?
Ar paspaudus MENU
mygtukà, ekrane
atsiranda “OSD
LOCKED” prane‰imas?
Js galite i‰saugoti esamuoju momentu
i‰rinktus valdymo parametrus, kuri˜ nenorite
pakeisti. Js galite at‰aukti OSD parametr˜
blokavimà, laikydami keletà sekundes
nuspaud´ MENU mygtukà: Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
L19
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Atvaizduojamo vaizdo
padòtis yra neteisinga.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamo
vaizdo padòtis bus sureguliuota automati‰kai. Jeigu
automati‰kai sureguliuota vaizdo padòtis nòra
netinkama, ekraniniame meniu lange i‰rinkite H
position ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo
padòt∞.
Ekrano fone atsiranda
vertikalios juostos arba
ruoÏai.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
Ekrane atvaizduojamame
vaizde atsiranda
triuk‰mai horizontalioje
a‰yje arba Ïenklai yra
nery‰ks.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotaa automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu PHASE piktogramà sumaÏinkite vertkalias
juostas.
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo
spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai
(teisinga nuostata).
vaizdas bus sureguliuotas automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu CLOCK punktu, sumaÏinkite vertkalias juostas
ir ruoÏelius.
Svarbu
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange nebuvo pakeisti
daÏnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba),
raidòs gali bti nery‰ kios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba
pasislink´s. Øsitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojamà skiriamàjà gebà .
Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs sistemos),
todòl vaizdo plok‰tò gali nepalaikyti anksãiau minòt˜ rai‰k˜. Tokiu atveju, pra‰ome kreiptis ∞
kompiuterio ar vaizdo plok‰tòs gamintojà.
L20
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Spalvos yra netinkamos.
Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai
prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi atsuktuvu j∞
priverÏkite.
Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
Ekranas blykãioja.
Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “Unrecognized monitor,
Plug&PLAY (VESA DDC) monitor found” prane‰imas?
Ar yra ∞diegta
monitoriaus tvarkyklò?
• Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra
∞ra‰yta ∞ CD diskà (arba diskel∞)
(komplektuojamas). Arba js galite ∞diegti
tvarkykl´, i‰ internetinio puslapio:
http://www.lge.com
• Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
L21
W2043TE
Techniniai duomenys
Monitorius
Sinchrosignalo
∞òjimas
20,0 colio (50,8 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT
skyst˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 50,8 cm
0,2766*0,2766 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis Analoginis: 30 - 83kHz (Automatinis)
Skaitmeninò: 30 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras TTL, pozityvinis/negatyvinis
SOG (Sync On Green)
Skaitmeninò (HDCP)
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (skaitmeninò)
Øòjimo formatas RGB analoginis (0,7Vp-p/75 om˜),Skaitmeninò
D-sub analoginis : VESA 1600 x [email protected]
Skaitmeninò: VESA 1600 x [email protected]
Rekomenduojama VESA 1600 x [email protected]
Plug&Play
DDC 2B (Skaitmeninò), DDC 2AB (analoginis)
:
25 W(Tipi‰kas)
Naudojama galia Veikimo metu
Parengties bsenoje ≤
1W
Neveikos metu
≤
1W
Skiriamoji
geba
Matmenys ir svoris
Monitoriaus pokrypis
Srovòs ‰altinis
Maksimali
Su stovu
Plotis
48,36 cm / 19,04colio
Auk‰tis 37,68 cm / 14,83 colio
Gylis
18,30 cm / 7,20 colio
Svoris
3,4 kg (7,56 lbs)
Pokrypis
-5°~15°
Be stovo
48,36 cm / 19,04 colio
31,40 cm / 12,36colio
6,30 cm / 2,48 colio
Pokrypio
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,0 A
Darbo sàlygos
Temperatra 10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pritvirtinti ( ), Nuimti ( O )
Elektros laidas
Sienos-i‰òjimo tipas
Eksploatavimo
Sàlygos
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L22
W2243TE
Techniniai duomenys
Monitorius
Sinchrosignalo
∞òjimas
21,5 colio (54,6 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT
skyst˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 54,6 cm
0,248*0,248 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis Analoginis: 30 - 83kHz (Automatinis)
Skaitmeninò: 30 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras TTL, pozityvinis/negatyvinis
SOG (Sync On Green)
Skaitmeninò (HDCP)
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (skaitmeninò)
Øòjimo formatas RGB analoginis (0,7Vp-p/75 om˜),Skaitmeninò
D-sub analoginis : VESA 1920 x [email protected]
Skaitmeninò: VESA 1920 x [email protected]
Rekomenduojama VESA 1920 x [email protected]
Plug&Play
DDC 2B (Skaitmeninò), DDC 2AB (analoginis)
:
25 W(Tipi‰kas)
Naudojama galia Veikimo metu
Parengties bsenoje ≤
1W
Neveikos metu
≤
1W
Skiriamoji
geba
Matmenys ir svoris
Monitoriaus pokrypis
Srovòs ‰altinis
Maksimali
Su stovu
Plotis
51,64 cm / 20,33 colio
Auk‰tis 39,60 cm / 15,59 colio
Gylis
19,80 cm / 7,80 colio
Svoris
3,8 kg (8,49 lbs)
Pokrypis
-5°~15°
Be stovo
51,64 cm / 20,33 colio
33,27 cm / 13,10 colio
6,20 cm / 2,44 colio
Pokrypio
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,0 A
Darbo sàlygos
Temperatra 10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pritvirtinti ( ), Nuimti ( O )
Elektros laidas
Sienos-i‰òjimo tipas
Eksploatavimo
Sàlygos
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L23
W2343TE
Techniniai duomenys
Monitorius
Sinchrosignalo
∞òjimas
23 colio (58,4 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT
skyst˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 58,4 cm
0,265*0,265 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis Analoginis: 30 - 83kHz (Automatinis)
Skaitmeninò: 30 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras TTL, pozityvinis/negatyvinis
SOG (Sync On Green)
Skaitmeninò (HDCP)
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (skaitmeninò)
Øòjimo formatas RGB analoginis (0,7Vp-p/75 om˜),Skaitmeninò
D-sub analoginis : VESA 1920 x [email protected]
Skaitmeninò: VESA 1920 x [email protected]
Rekomenduojama VESA 1920 x [email protected]
Plug&Play
DDC 2B (Skaitmeninò), DDC 2AB (analoginis)
:
25 W(Tipi‰kas)
Naudojama galia Veikimo metu
Parengties bsenoje ≤
1W
Neveikos metu
≤
1W
Skiriamoji
geba
Matmenys ir svoris
Maksimali
Su stovu
Plotis
55,52 cm / 21,86 colio
Auk‰tis 41,85 cm / 16,48 colio
Gylis
19,80 cm / 7,80 colio
Svoris
4,4 kg (9,82 lbs)
Monitoriaus pokrypis Pokrypis
-5°~15°
Srovòs ‰altinis
Be stovo
55,52 cm / 21,86 colio
35,77 cm / 14,08 colio
6,30 cm / 2,48 colio
Pokrypio
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,0 A
Darbo sàlygos
Temperatra 10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pritvirtinti ( ), Nuimti ( O )
Elektros laidas
Sienos-i‰òjimo tipas
Eksploatavimo
Sàlygos
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L24
Techniniai duomenys
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
W2043TE
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
60,000
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1600 x 900
Kadr˜ daÏnis (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
*Rekomenduojamas reÏimas
W2243TE/W2343TE
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1080
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
65,290
67,500
Kadr˜ daÏnis (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
*Rekomenduojamas reÏimas
Indikatorius
ReÏimas
·viesos diodo spalva
Maitinimas ∞jungtas
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas
Raudona
Mirgòjimas
ne‰vieãia
L25
Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas
Is ∞taisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos
plok‰telei arba keitimo ∞renginiui.
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2.
Pakeiskite savo gaminio fiksatori˜, kaip reikia, ir pasukite j∞ stròlòs kryptimi.
3. Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas.
Montavimo ant sienos plok‰telò
(Atskiras pirkinys)
·is tipas yra pastatomas arba montuojamas ant
sienos ir gali bti prijungiamas prie
Daugiau detali˜ rasite perskait´ vadovà, kuris
pateikiamas ∞sigijus Montavimo ant sienos
plok‰tel´.
Kensington apsaugos ply‰ys
Prijunkite atskirai ∞sigyjamà kabel∞, kuris
apsaugos aparatà nuo vagystòs.
L26
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement