LG BH6420P Owner's manual

LG BH6420P Owner's manual
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
3D Sound Blu-ray™
systém domácího kina
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a
uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
BH6220S (BH6220S, S62S1-S, S62T1-C, S62S1-W)
BH6320H (BH6320H, SH86TM-S, SH86TM-C, SH85TM-W)
BH6420P (BH6420P, S62T1-S, S62S1-S, S62T1-C, S62S1-W)
BH6520T (BH6520T, S62T1-S, S62T1-C, S62S1-W)
BH6620P (BH6620P, SH86TQ-S/ C, SH86PE-S, S62D3-W)
BH6620S (BH6620S, SH86PE-S, SH86TQ-C, S62D3-W)
BH6620T (BH6620T, SH86TQ-S/ C, S62D3-W)
P/NO : SAC35474804
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít dostatečnou
velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým
proudem pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném
prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory.
Dodržujte při intalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany
proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány
umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku
či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo
umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např.
knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná
ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů
výrobce.
VÝSTRAHA: PŘI OTEVŘENÍ VIDITELNÉ A
NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M. NEMIŘTE PŘÍMO NA
OPTICKÉ PŘÍSTROJE.
Použití ovládačů, nastavení nebo plnění postupů
jiných než těch, které jsou specifikovány dále, může
způsobit nebezpečné vystavení se radiace.
VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla
zapojena do vyhrazeného obvodu;
To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze
zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné
obvody. Ověřte si to na stránce s technickými
údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti.
Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné
zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné
zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní
šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace
vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto
podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho
zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození
nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní
díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte
přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým
přetěžováním, jako je zkrucování, lámání,
přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným
zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze
zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte
kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízení se ujistěte, že
je zásuvka přístupná.
Začínáme
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.
Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol
pojízdného kontejneru v přeškrtnutém
poli, znamená to, že na výrobek se
vztahuje směrnice Evropské unie číslo
2002/96/EC.
2. Všchny elektrické a elektronické
výrobky by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto účelem
vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého
elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého
spotřebiče získáte u místní samosprávy,
ve sběrném zařízení nebo v obchodě,
ve kterém jste výrobek zakoupili.
Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů
1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice
na baterii/akumulátoru znamená, že
se na ně vztahuje evropská směrnice
2006/66/EC.
2. Tento symbol může být kombinován s
chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia
(Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002
% kadmia nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je nutno
likvidovat odděleně od běžného
domovního odpadu, využijte k tomu
určená sběrná místa dle pokynů
národních nebo místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/
akumulátorů pomůže chránit životní
prostředí před možnými negativními
dopady na prostředí a zdraví lidí a
zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci
starých baterií/akumulátorů vám sdělí
vaše radnice, zpracovatel odpadu nebo
obchod, kde jste produkt zakoupili.
1
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok
baterií, následujte kroků v obráceném pořadí než
je montáž. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s
komunálním odpadem. Je doporučeno využít
místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie chraňte
před nadměrným horkem, například slunečním
svitem, ohněm apod.
3
4
1
Začínáme
Začínáme
LG tímto prohlašuje, že tento výrobek
(tyto výrobky) je/jsou v souladu
se základními požadavky a dalšími
příslušnými opatřeními Směrnice
2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/
ES.
Evropské normy centrum:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto
NENÍ kontaktní místo zákaznického
servisu. Více informací o zákaznickém
servisu naleznete v záruční kartě
nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
Poznámky k autorským právům
yy Vzhledem k tomu, že AACS (Advanced Access
Content System) je schváleným systémem
ochrany disků Blu-ray, podobně jako je CSS
(Content Scramble System) schváleným
systémem ochrany disků DVD, platí u obsahu
s ochranou AACS jistá omezení přehrávání,
výstupu analogového signálu atd. Provoz tohoto
výrobku a omezení k tomuto výrobku se mohou
lišit v závislosti na době koupě, protože tato
omezení mohou být přijata a/nebo změněna
AACS po vyrobení tohoto výrobku.
yy Navíc jsou používány značky ochrany obsahu
BD-ROM a BD+, stanovující další omezení
přehrávání disků Blu-ray, pokud jde o obsah
se značkou BD-ROM a BD+. Pro získání více
informací k AACS, znaku BD-ROM, BD+ nebo
k tomuto výrobku se obraťte na autorizovaný
zákaznický servis.
yy Mnoho disků BD-ROM/DVD jsou kódovany s
ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu
byste měli připojovat přehrávač pouze k TV, ne k
VCR. Připojení k VCR způsobí zkreslení obrazu u
disku chráněného proti kopírování.
yy Na tento výrobek se vztahuje technologie
ochrany copyrightu. Je chráněn patenty
USA a dalšími právy k duševnímu vlastnictví.
Použití této technologie ochrany autorských
práv musí být autorizováno společností
Macrovision Corporation a je určeno pouze pro
domácí a jiné omezené sledování, pokud není
jinak autorizováno společností Macrovision
corporation. Demontáž je zakázána.
yy Pod U.S. vlastnickými právy a vlastnickými
právy dalších zemí, neschválený zápis, použití,
zobrazení, distribuce nebo revize televizních
programů, videonahrávek, disků BD-ROM, DVD,
CD a dalších materiálů může podléhat občanské
a/nebo trestní odpovědnosti.
Začínáme
5
Důležitá poznámka k barevnému
systému TV.
Barevný systém tohoto přehrávače se liší dle
aktuálně přehrávaného disku.
Pouze multibarevný systém TV může přijímat
všechny signály vysílané z přehrávače.
yy Máte-li TV se systémem barev PAL, při přehrávání
CD nebo video obsahů nahraných v NTSC,
uvidíte pouze zdeformované obrázky.
yy Multibarevný systém TV změní barevný systém
automaticky dle vstupních signálů. V případě,
že se barevný systém nezmění automaticky,
vypněte jednotku a poté opět zapněte pro
zobrazení standardního obrazu na obrazovce.
yy I když je disk zapsán v barevném systému NTSC
a správně zobrazen na TV, nemusí být správně
nahrán na Váš rekrodér.
>>Výstraha
yy Sledování 3D obsahu po delší dobu může
vyvolat závrať nebo únavu.
yy Nedoporučuje se, aby filmy v 3D režimu
sledovali invalidi, děti a těhotné ženy.
yy Pokud pociťujete bolesti hlavy, únavu
nebo závrať při sledování 3D obrazu, je
velmi doporučováno zastavit přehrávání
a postiženého umístit do klidu, dokud se
nebude cítit normálně.
1
Začínáme
Například pokud přehrávač přehrává disky zapsané
v barevném systému NTSC, obraz je vysílán jako
NTSC signál.
6
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
8
8
Bezpečnostní informace
Úvod
– Přehrávatelné disky a symboly použité
v této příručce
– “7” zobrazení symbolů.
– Poznámky ke kompatibilitě
– Požadavky na soubory
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– O DLNA
– Některé systémové
požadavky
– Kód oblasti
– Volba systému
Dálkové ovládání
Čelní panel
Zadní panel
9
9
10
11
12
12
12
12
13
14
15
2
Připojení
16
17
17
18
18
19
20
20
21
22
22
22
23
24
24
25
27
27
Umístění systému
Zapojení reproduktoru
– Připojení reproduktorů k přehrávači.
Připojení k TV
– HDMI Připojení
– Co je SIMPLINK?
– Připojení video
– Nastavení rozlišení
Připojení antény
Zapojení s externím zařízením
– Připojení AUX
– Zapojení PORT.IN
– Připojení OPTICAL IN
Připojení k domácí síti.
– Pevné síťové připojení
– Nastavení pevného připojení
Připojení zařízení USB
– Přehrávatelný obsah na zařízení USB.
3
Systémové nastavení
28
Nastavení
28
29
30
31
32
34
35
35
37
– Úvodní nastavení
– Přizpůsobení nastavení SETUP
– NABÍDKA [DISPLAY]
– NABÍDKA [JAZYK]
– NABÍDKA [AUDIO]
– NABÍDKA [ZÁMEK]
– NABÍDKA [SÍŤ]
– NABÍDKA [OSTATNÍ]
Zvukový efekt
4
Ovládání
38
38
38
38
Obecné přehrávání
– Použití nabídky [Domů]
– Přehrávání disků
– Přehrání souboru na disku/USB
zařízení
– Přehrávání disku Blu-ray 3D
– Vychutnejte si BD-Live™
– Přehrání souboru ze síťového serveru
– Základní postupy pro video a audio
obsah
– Základní postupy pro fotografie
– Použití nabídky disku
– Pokračovat v přehrávání
– Paměť poslední scény
Pokročilé přehrávání
– Opakování přehrávání
– Opakování určité části
– Prohlížet informace o obsahu
– Změna zobrazení seznamu obsahu
– Volba titulků souboru
– Možnosti při prohlížení fotek
– Poslech hudby při prezentaci
Zobrazení na obrazovce
– Zobrazení informací o obsahu na
obrazovce
– Přehrávání od navoleného času
– Výběr jazyka titulků
– Poslech různých audio souborů
– Sledování z jiného úhlu
– Změna poměru stran TV
– Změna stránky kódu titulků
– Změna režimu obrazu
Záznam Audio CD
Provoz rádia
– Poslech rádia
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
46
46
47
47
47
48
49
49
Obsah
49
49
49
49
49
50
50
51
51
– Předvolba stanic
– Vymazání uložené stanice
– Vymazání všech uložených stanic
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
– Viz informace o radiové stanici
Využívání funkce přístupu Premium
Používání aplikací LG Aplikace
– Registrace
– Ovládání služby Apps
5
Vyhledání závad
52
52
53
54
54
54
54
Vyhledání závad
– Všeobecně
– Síť
– Obraz
– Zvuk
– Zákaznická podpora
– Otevřete poznámku softwarového
zdroje
6
Příloha
55
Ovládání vaší TV dodaným dálkovým
ovládáním.
– Nastavení dálkového ovládání vaší
televize
Aktualizace síťového softwaru
– Upozornění na síťové aktualizace
– Aktual. softwaru
O Nero MediaHome 4 Essentials
– Požadavky na systém
– Instalace Nero MediaHome 4
Essentials
– Sdílení souborů a složek
Seznam kódu oblasti
Seznam kódu jazyků
Obchodní známky a licence
Specifikace výstupu audia
Technické údaje
Údržba
– Zacházení s jednotkou
– Poznámky k diskům
Důležitá informace týkající se síťových
služeb
55
56
56
56
58
58
59
59
60
61
62
64
65
73
73
73
74
7
1
2
3
4
5
6
8
Začínáme
Úvod
1
Přehrávatelné disky a symboly použité v této příručce
Začínáme
Media/Term
Logo
Symbol
e
Popis
yy Disky, jako jsou filmy, mohou být prodávány
nebo půjčovány.
yy Disky 3D” a “Blu-ray 3D ONLY”
yy BD-R/RE disky nahrané ve formátu BDAV.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE disky, které obsahují filmy, hudbu nebo
soubory fotografií.
yy ISO 9660+JOLIET, Formát UDF a UDF Bridge
yy Disky, jako jsou filmy, mohou být prodávány
nebo půjčovány.
yy Režim Video a jen dokončené.
yy Taktéž podporuje dual layer disky.
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Audio CD
(8 cm, 12 cm)
o
Ukončený formát AVCHD
y
u
i
yy DVD±R/RW disky obsahující filmy, hudbu nebo
soubory fotografií.
r
Režim Video a jen dokončené
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
Poznámka
–
Výstraha
–
yy ISO 9660+JOLIET, Formát UDF a UDF Bridge
,
>
yy CD-R/RW disky, které obsahují filmy, hudbu
nebo soubory fotografií.
yy ISO 9660+JOLIET, Formát UDF a UDF Bridge
Označuje speciální poznámky a provozní funkce.
Oznamuje upozornění k zabránění možných škod
vyplývajících ze zneužití.
Začínáme
,,Poznámka
yy V závislosti na záznamovém softwaru a
finalizaci některé zaznamenané disky
(CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) nemusí být
přehratelné.
yy Disky BD-R/RE, DVD±R/RW a CD-R/RW,
zaznamenané s použitím počítače nebo
rekordéru DVD nebo CD, nelze přehrát,
když je disk poškozený nebo špinavý nebo
je-li kondenzace nebo špína na čočkách
rekordéru.
yy Jestliže zaznamenáváte na disk s použitím
počítače, i když je zaznamenáván v
kompatibilním formátu, nastanou případy,
kdy nemůže být přehrán, kvůli nastavení
aplikačního softwaru použitého k vytvoření
disku. (Pro více informací se obraťte na
vydavatele softwaru.)
yy Tento rekordér vyžaduje, aby disky a
záznamy splňovaly určité technické normy, s
cílem dosáhnout optimální kvality přehrávky.
yy Předem nahrané DVD jsou automaticky
nastaveny podle těchto norem. Je mnoho
různých typů zapisovatelných formátů
disků (včetně CD-R obsahujících soubory
MP3) a tyto vyžadují určité předem existující
podmínky (viz výše), aby bylo zajištěno
kompatibilní přehrání.
yy Zákazníci by měli vzít na vědomí, že se
vyžaduje povolení za účelem stahování
souborů MP3 a hudby z internetu. Naše
společnost nemá právo poskytovat
podobné povolení. Povolení by mělo být
vždy požadováno od majitele autorských
práv.
yy Musíte nastavit možnost formátu disku
na [Mastered], aby mohl být kompatibilní
s přehrávači LG při formátování
přepisovatelného disku. Při nastavení
možnosti na Live System, nemůžete použít
LG přehrávač. (Mastered/Live File systém :
Systém formátu disku pro Windows Vista)
“7” zobrazení symbolů.
Na displeji Vaší TV se může objevit “7” během
provozu a oznamuje, že funkce vysvětlovaná v
této příručce uživatele není dostupná na tomto
konkrétním DVD disku.
Poznámky ke kompatibilitě
yy Protože je BD-ROM nový formát, je možné
použít aktuální disk, digitální připojení a další
kompatibilní zařízení. Pokud se vyskytnou potíže
spojené s kompatibilitou, obraťte se prosím na
autorizované zákaznické servisní centrum.
yy Tento přístroj podporuje například funkce obraz
v obrazu, sekundární audio a virtuální balíčky
atd. u disků BD-ROM podporujících BONUSVIEW
(BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1).
Sekundární video a audio může být přehráno z
disku kompatibilního s funkcí obraz v obraze. Pro
způsob přehrávání, viz instrukce k disku.
yy Prohlížení obsahů s vysokým rozlišením a
převedených standardních obsahů DVD může
vyžadovat HDMI nebo HDCP umožňující vstupy
DVI na displeji zařízení.
yy Některé disky BD-ROM a DVD mohou mít
omezené použití některých ovládacích příkazů
nebo funkcí.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD jsou
podporovány maximálně 5.1 kanály, pokud
použijete připojení HDMI pro výstupy audia na
zařízení.
yy Můžete použít zařízení USB k ukládání určitých
informací souvisejících s diskem, včetně
stáhnutého on-line obsahu. Disk, který používáte,
kontroluje, jak dlouho je tato informace k
dispozici.
1
Začínáme
yy Podle podmínek záznamového zařízení
nebo samotných disků CD-R/RW (nebo
DVD+R/+RW), některé disky CD-R/RW (nebo
DVD+R/+RW) nemohou být na jednotce
přehrány.
9
10
Začínáme
Požadavky na soubory
Filmové soubory
1
Začínáme
Soubor
Umístění
Disk,
USB
DLNA
Soubor
Přípona
Formát kodeku
Zvukový
formát
TITULKY
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
free), “.vob”,
“.3gp”
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Pouze standardní
přehrávání.), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
free)
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(Pouze standardní
přehrávání), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Hudební soubory
Soubor
Umístění
Soubor
Přípona
Vzorkovací
frekvence
Disk,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Některé soubory wav
nejsou podporovány na
tomto přehrávači.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Některé soubory wav
nejsou podporovány na
tomto přehrávači.
Přenosová rychlost
Poznámka
Soubory fotografií
Soubor
Umístění
Soubor
Přípona
Doporučené
Rozměry
Disk,
USB,
DLNA
“.jpg”, “.jpeg”, “.png”,
“.gif”
Méně než 4000 x 3000 x 24 bit/pixel
Méně než 3000 x 3000 x 24 bit/pixel
Poznámka
Progresivní a bezeztrátová
komprese souborů fotografií
JPEG není podporována.
yy Dodávaný DLNA server pro edici Macintosh má omezení ohledně kompatibility souborů, jako jsou ASF,
WMA a WMV.
Začínáme
,,Poznámka
yy Název souboru je omezen na 180 znaků.
yy Maximální počet souborů/složek: méně než
2000 (celkový počet souborů a složek
,,Poznámka
yy Soubor „avi”, kódovaný pomocí „WMV 9
codec”, není podporován.
yy Kompatibilita souborů může být odlišná v
závislosti na serveru.
yy V závislosti na typu souboru nebo metodách
nahrávání nemusí být přehrávání k dispozici.
yy Protože kompatibilita na serveru DLNA
byla testována na svazku prostředí tohoto
serveru (Nero MediaHome 4 Essentials),
mohou se odlišovat požadavky na soubory a
funkce přehrávání v závislosti na mediálních
serverech.
yy Tento přehrávač nepodporuje disky nahrané
metodou multi-session v běžném počítači
PC.
yy Přehrávání souborů s titulky videí na
mediálním serveru DLNA vytvořeném
pomocí dodaného softwaru Nero
MediaHome 4 Essentials v tomto balíčku
přehrávače.
yy Soubory z vyměnitelného média jako je USB
disk, DVD-mechanika atd. nemusejí být na
vašem média serveru sdíleny správně.
yy Přehrávání filmových souborů vyžaduje,
aby se název filmového souboru shodoval s
názvem titulkového souboru.
yy Titulky nelze přehrávat v případě používání
kodeku videosignálu MPEG2 TS nebo
MPEG2 PS.
yy Absolutní přehrávaný čas zobrazený na
obrazovce nemusí správně odpovídat
souborům VBR.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Tato jednotka nepodporuje ID3 Tag
obsažený v souboru MP3.
yy Tento přehrávač může přehrávat disky formátu
AVCHD. Tyto disky jsou standardně zapisovány a
používány ve videokamerách.
yy Absolutní přehrávaný čas zobrazený na
obrazovce nemusí správně odpovídat
souborům VBR.
yy Formát AVCHD je formát digitálního videa s
vysokým rozlišením.
yy Filmové soubory HD obsažené na CD/DVD
nebo USB 1.0/1.1 nemusí být přehrány
správně. Pro přehrávání filmových souborů
HD je doporučeno Disk Blu-ray nebo USB
2.0.
yy Tento přehrávač podporuje H.264/MPEG-4
AVC, profil Main, High při úrovni 4.1.
U souboru s vyšší úrovní se na obrazovce
objeví varovná zpráva.
yy Tento přehrávač nepodporuje soubory
zaznamenané s GMC*1 nebo Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Formát MPEG-4 AVC/H.264 je schopen
komprimovat obrázky s větším výkonem než u
běžných formátů při kompresi obrázku.
yy Tento přehrávač může přehrávat AVCHD disky
pomocí formátu “x.v.Color”.
yy V závislosti na podmínkách zápisu, některé disky
s formátem AVCHD nebudou přehrány.
yy Je nutné dokončit formátování AVCHD disků.
yy “x.v.Color” poskytuje širší rozsah barev než
standardní kamkordérové DVD disky.
1
Začínáme
yy V závislosti na velikosti a počtu souborů
může trvat několik minut než se načte
obsah média.
yy Tento přehrávač podporuje soubory UTF-8
i tehdy, pokud obsahují titulky s kódováním
Unicode. Tento přehrávač nepodporuje
titulkové soubory s čistým kódováním
Unicode.
yy Požadavky na soubor na straně 10 nemusí
být vždy kompatibilní. Mohou existovat
určitá omezení u vlastností souboru a
dostupnosti média serveru.
11
12
1
Začínáme
Začínáme
O DLNA
Kód oblasti
Tento přehrávač je certifikovaný DLNA digitální
média přehrávač, který dokáže zobrazit a přehrát
obsahy filmů, fotek a hudby z DLNA kompatibilního
digitálního média serveru (PC a spotřební
elektronika).
Tento přístroj má kód regionu vytištěn na spodní
straně. Tato jednotka umí přehrát pouze BD-ROM
nebo disky DVD označené stejně jako zadní strana
jednotky nebo “ALL” (Všechny).
Digital Living Network Alliance (DLNA) je
meziodvětvová organizace spotřební elektroniky,
výpočetního průmyslu a společností mobilních
zařízení. Funkce Digital Living nabízí spotřebitelům
prostřednictvím domácí sítě jednoduché sdílení
jejich digitálních médií.
Volba systému
Certifikační logo DLNA usnadňuje najít výrobky,
které jsou shodné s DLNA směrnicemi pro
interoperabilitu. Tato jednotka vyhovuje směrnicím
pro interoperabilitu DLNA v1.5.
Pokud na PC běží software serveru DLNA nebo
jiné kompatibilní zařízení DLNA je připojeno k
tomuto přehrávači, mohou být požadovány některá
nastavení změn softwaru nebo jiných zařízení. Pro
bližší informace viz uživatelský návod k softwaru
nebo zařízení.
Některé systémové požadavky
Pro přehrávání videa s vysokým rozlišením:
yy Displej s vysokým rozlišením obsahuje vstupní
konektory HDMI.
yy Disk BD-ROM má obsah s vysokým rozlišením.
yy U HDMI nebo HDCP je vyžadován u některých
obsahů vstup DVI na displeji zařízení (stanoveno
výrobcem disku).
Vyjměte všechny disky, které by se mohly v přístroji
nacházet, pomocí tlačítka B (OPEN/CLOSE)
vysuňte nosič disku a stiskněte a po dobu pěti
vteřin podržte tlačítko M (PAUSE), abyste mohli
vybrat systém kódování (PAL, NTSC, AUTO)
Začínáme
13
Dálkové ovládání
• • • • • • a • • • • • • FUNCTION
SUBTITLE: Vybere jazyk titulků.
INFO/MENU
1 (POWER): Slouží k zapnutí a
vypnutí rekordéru.
B (OPEN/CLOSE): Vysouvání a
vkládání disku.
SLEEP: Nastaví určitý úsek doby,
po kterém se jednotka vypne.
INFO/MENU (m): Zobrazí nebo
opustí displej obrazovky.
HOME ( ): Zobrazí nebo opustí
[Domácí nabídka].
DISC MENU: Přístup k nabídce na
DVD disku.
• • • • • • b • • • • • •
Ovládací tlačítka: Volí možnost v
nabídce.
PRESET +/-: Vybírá rozhlasovou
stanici.
Instalace baterie
Odstraňte kryt baterie na zadní
části dálkového ovládání a vložte
jednu (velikost AAA) baterii tak,
aby odpovídala polarita 4 a 5.
• • • • • • c • • • • • •
FUNCTION
SPEAKER LEVEL: Nastavení
úrovně hlasitosti požadovaného
INFO/MENU
reproduktoru.
SOUND EFFECT: Výběr režimu
zvukového efektu
VOL +/-: Nastavuje hlasitost
reproduktorů.
OPTICAL: Změní vstupní režim
přímo na optický.
MUTE: Ztlumí jednotku.
Barevná tlačítka (R, G, Y, B):
- Použijte k navigaci nabídky
BD-ROM. Použítí také pro nabídku
[Film], [Fotografie], [Hudba],
[Premium] a [LG Aplikace].
- B tlačítko: Volba mono/stereo v
režimu FM.
RDS: Radio Data Systém (Radiový
datový systém).
PTY: Zjistí typ programu RDS.
TUNING +/-: Ladí požadovanou
rozhlasovou stanici.
PTY SEARCH:
Vyhledává typ programu.
ENTER (b): Potvrzení volby
nabídky.
Numerická tlačítka 0-9: Zvolí
očíslovanou možnost v nabídce.
BACK (1): Opuštění nabídky
nebo návrat na předchozí
obrazovku.
CLEAR: Smaže označení v nabídce
hledání nebo číslo při zadávání
hesla.
TITLE/POPUP: Zobrazí nabídku
tutulu DVD nebo vyskakovací
nabídku BD-ROM, je-li dostupná.
REPEAT (h): Opakování
vyžádaného úseku nebo sekvence.
Z (STOP): Zastaví přehrávání.
AUDIO: Vybere jazyk audia nebo
audio kanál.
d (PLAY): Spustí přehrávání.
X (REC): Nahrává audio CD.
M (PAUSE/STEP): Pozastavení
přehrávání.
? : Toto tlačítko není k dispozici.
C/V (SKIP): Přejít k další
nebo předešlé kapitole/stopě/
souboru.
Ovládací tlačítka TV: Viz strana
55.
c/v (SCAN): Hledání
dopředu nebo dozadu.
• • • • • • d • • • • • •
1
Začínáme
INFO/MENU
FUNCTION
FUNCTION: Změní vstupní režim.
14
Začínáme
Čelní panel
2
1
1
Začínáme
3
4
a Disková mechanika
b Okno displeje
c PORT. IN
d USB Port
1
3
4
5
5
e Provozní tlačítka
R (OPEN/CLOSE)
T (PLAY / PAUSE)
I (STOP)
F (Funkce)
2
Mění vstupní zdroj nebo funkci.
VOL. -/+
1 (POWER)
6
Připojení
15
Zadní panel
2
Připojení
a Síťová napájecí šňůra
f AUX (L/R) INPUT
b Konektory reproduktorů
g LAN port
c Ventilátor
h HDMI OUT TO TV
d OPTICAL IN
i VIDEO OUT
e Konektor antény
C
A
G
F
Připojení
16
A
A
A
>>Výstraha
Umístění systému
jakékoli předměty do otvoru reproduktoru.
Následující ilustrace ukazuje příklad umístění
*Otvor reproduktoru: Otvor pro vydatný
systému. Upozorňujeme, že ilustrace
v tomto
basový zvuk na skříni reproduktoru (krytu).
A
D jednotky a slouží k
návodu se liší od skutečné
yy Středový reproduktor umístěte v bezpečné
objasňujícím účelům.
vzdálenosti z dosahu dětí.
Pro nejlepší možný prostorový zvuk by měly být
V opačném případě může dojít k upadnutí
všechny reproduktory, mimo Sub-Woofer, umístěny
reproduktoru a tím ke způsobení zranění
ve stejné vzdálenosti od místa poslechu (A). A B C D E nebo
F Gškody na majetku.
2
Připojení
yy Reproduktory obsahují magnetické části a
tak může dojít k barevné nerovnoměrnosti
na obrazovce televizoru nebo PC monitoru
Reproduktory umístěte v dostatečné
vzdálenosti od obrazovky televizoru nebo
PC monitoru.
B
B
C
CG
G
A
B A
A A
B
C
A
G
F
C
A
A
GB
B
A
E
yy Dbejte na to, aby děti nedávaly ruce nebo
A
A
A
yy Před použitím Sub-Wooferu odstraňte
ochrannou vinylovou vrstvu.
A
E
E
A
E
A
A
D
A
A
E
A ABCD E F G
levý
reproduktor (L)
A A Přední
BCD
EE F G
AD E
pravý
reproduktor
(R):
C
F
A A B Přední
G
E
A
Umístěte přední reproduktory po stranách
monitoru nebo obrazovky a srovnejte je, jak je to
jen možné, s okrajem obrazovky.
E
A AA
B C Středový
D E Freproduktor:
G
Umístěte středový reproduktor nad nebo pod
monitor nebo obrazovku.
A A B C D Surround
E F G levý reproduktor (L)
pravý reproduktor (R):
F G
A B C D E Surround
A
Umístěte tyto reproduktory za vaše místo poslechu,
E
čelem mírně dovnitř.
B C D E F Sub-Woofer:
G
Pozice Sub-Wooferu není natolik rozhodující,
protože nízké basové zvuky nejsou silně směrové.
Ale je lepší umístit Sub-Woofer blízko předních
reproduktorů. Otočte mírně směrem ke středu
pokoje ke snížení odrazu stěn.
C D E F G Jednotka
Připojení
17
Zapojení reproduktoru
Připojení reproduktorů k
přehrávači.
Barva
konektoru
Reproduktor
Pozice
Šedá
Zadní pravá
strana
Zadní pravá
strana
Modrá
Zadní levá
strana
Zadní levá strana
Zelená
Středový
Středový
Oranžová
Sub-Woofer
Jakákoliv přední
pozice
Červená
Vpředu
vpravo
Vpředu vpravo
Bílá
Vpředu vlevo
Vpředu vlevo
2. Připojte kabel reproduktoru ke konektoru
reproduktoru.
Připojte černé konce každého z vodičů ke
svorce označené znaménkem - (mínus) a druhé
konce do svorky označené + (plus).
2
Připojení
1. Připojte k přehrávači kabely reproduktorů.
Každý konektor reproduktorů je barevně
označen. Použijte konektory v barvě
odpovídající reproduktorům.
Při připojování kabelů reproduktorů vsuňte
konektor, dokud nezaklapne.
18
Připojení
Připojení k TV
Učiňte jedno z následujících připojení v závislosti na
schopnostech vašeho televizoru.
yy Připojení HDMI (strana 18)
yy Připojení video (strana 20)
,,Poznámka
2
Připojení
yy V závislosti na vaší TV a dalším vybavení,
které chcete připojit, existuje několik
způsobů připojení k přehrávači. Použijte
pouze jeden způsob zapojení popsaný v
návodu.
HDMI Připojení
Pokud máte HDMI TV nebo monitor, můžete
připojit tento přehrávač použitím HDMI kabelu
(typ A, vysokorychlostní HDMI™ kabel s
Ethernetem). Připojte konektor HDMI OUTPUT na
přístroji ke konektoru HDMI na televizoru nebo
monitoru kompatibilním s HDMI.
Zadní panel jednotky
yy Pro nejlepší možné zapojení nahlédněte
do návodu vašeho TV stereo systému nebo
jiného zařízení.
yy Ujistěte se, že je přehrávač připojen přímo
k televizi. Nalaďte televizi na správný kanál
vstupu videa.
yy Nepřipojujte rekordér přes VCR. Obraz DVD
by mohl být zkreslený systémem ochrany
proti kopírování.
Kabel HDMI
TV
Nastavte zdroj TV na HDMI (viz uživatelská příručka
k TV).
Další informace k HDMI
yy Pokud zapojujete kompatibilní zařízení HDMI
nebo DVI, ujistěte se o následujícím:
-- Zkuste odpojit zařízení HDMI/DVI a tento
přehrávač. Dále zapojte k zařízení HDMI/DVI a
ponechte po dobu 30ti sekund, poté zapojte
tento přehrávač.
-- Připojené zařízení video vstupu je nastaveno
správně pro tento přístroj.
-- Připojené zařízení je kompatibilní s 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i nebo 1920x1080p
video vstupem.
yy Ne všechna HDCP-kompatibilní HDMI nebo DVI
zařízení budou pracovat s tímto přehrávač.
-- Obraz nebude zobrazen správně s jiným
zařízením, než je zařízení HDCP.
Připojení
,,Poznámka
yy Pokud připojené zařízení HDMI nepřijímá
zvukový signál z přehrávače, zvuk zařízení
HDMI může být zkreslený nebo nemá
výstup.
yy Pokud používáte připojení HDMI, můžete
měnit rozlišení pro výstup HDMI. (Viz
“Nastavení rozlišení” na straně 20)
yy Změna rozlišení při zavedeném připojení
může způsobit poruchu. K vyřešení
problému vypněte přehrávač a poté jej opět
zapněte.
yy Když připojení HDMI s HDCP není ověřeno,
obrazovka televize zčerná. V tomto
případě zkontrolujte připojení HDMI nebo
zkontrolujte, zda není odpojen kabel.
yy Pokud jsou na obrazovce šumy nebo linky,
zkontrolujte prosím kabel HDMI (délka je
obecně limitována na 4,5 m).
Co je SIMPLINK?
Některé funkce této jednotky jsou ovládány
dálkovým ovládáním TV zatímco je tato jednotka a
TV LG se SIMPLINK připojena přes připojení HDMI.
Funkce ovladatelné dálkovým ovládáním TV LG;
Přehrát, pozastavit, scanovat, přeskočit, zastavit,
vypnout atd.
Pro bližší informace k funkci SIMPLINK nahlédněte
do uživatelského manuálu TV.
TV LG s funkcí SIMPLINK jsou označeny výše
uvedeným logem.
,,Poznámka
V závislosti na typu disku nebo stavu
přehrávání, některé činnosti SIMPLINK se
mohou lišit nebo nemusí být funkční.
2
Připojení
yy Zvolte typ video výstupu z HDMI OUT
konektoru pomocí volby [Nast. barev HDMI]
v nabídce [Nastavení] (viz strana 31).
19
20 Připojení
2
Připojení video
Nastavení rozlišení
Připojte konektor VIDEO OUT na přehrávači ke
konektoru vstupu videa na televizoru pomocí video
kabelu. Můžete poslouchat zvuk prostřednictvím
reproduktorů systému.
Přehrávač poskytuje několik možností výstupního
rozlišení pro konektory HDMI OUT. Můžete změnit
rozlišení pomocí nabídky [Nastavení].
1. Stiskněte HOME ( ).
2. Pomocí A/D zvolte [Nastavení], poté
stiskněte ENTER (b). Zobrazí se nabídka Initial
[Nastavení].
Zadní panel
jednotky
Připojení
3. Prostřednictvím W/S zvolte možnost
[DISPLAY], poté stiskněte D k přechodu ke
druhé úrovni.
4. Prostřednictvím W/S zvolte možnost
[Rozlišení], poté stiskněte ENTER (b) k přechodu
ke třetí úrovni.
Video kabel
TV
5. Prostřednictvím W/S zvolte požadované
rozlišení, poté stiskněte ENTER (b) pro
potvrzení Vašeho výběru.
Připojení
,,Poznámka
yy Pokud Vaše TV nepodporuje rozlišení, které
jste na přehrávači nastavili, můžete nastavit
rozlišení na 576p následovně:
21
Připojení antény
Zapojte dodanou anténu pro poslech rádia.
1. Stisknutím tlačítka HOME ( ) zmizí
nabídka HOME.
2 Stiskněte Z (STOP) po dobu minimálně
5 sekund.
yy Nastavíte-li u připojení HDMI rozlišení 576i,
bude skutečné výstupní rozlišení 576p.
2
yy Pokud zvolíte rozlišení, které Vaše TV
nepodporuje, objeví se varovná zpráva.
Po změně rozlišení, nevidíte-li obrazovku,
vyčkejte 20 sekund a poté se rozlišení
automaticky vrátí k předešlému rozlišení.
yy Snímková frekvence výstupu videa 1080p
se může automaticky nastavit buď na 24
Hz nebo na 50 Hz v závislosti na schopnosti
a preferenci připojené TV a na původní
snímkové frekvenci videa obsažené na disku
BD-ROM.
yy Rozlišení konektoru VIDEO OUT je vždy
nastaveno na výstupní rozlišení 576i.
Připojení
yy Pokud zvolíte rozlišení ručně a poté
připojíte konektory HDMI k TV a Vaše TV
toto nepodporuje, nastavení rozlišení je
nastaveno na [Auto].
Zadní panel jednotky
,,Poznámka
Po zapojení pevné FM antény ji udržujte v co
nejvodorovnější poloze. Ujistěte se, že je pevná
FM anténa zcela vytažena.
22 Připojení
Zapojení s externím
zařízením
Připojení AUX
Můžete si užívat zvuk z externího komponentu
prostřednictvím reproduktorů tohoto systému.
2
Připojení
Připojte konektory analogového výstupu audia
vašeho komponentu k AUX L/R (INPUT) na této
jednotce. A pak zvolte volbu [AUX] stisknutím
FUNCTION a ENTER (b).
Zapojení PORT.IN
Můžete si užívat zvuk z vašeho přenosného audio
přehrávače prostřednictvím reproduktorů tohoto
systému.
Zapojte konektor sluchátek (nebo line-out)
přenosného audio přehrávače do zdířky PORT.IN
této jednotky. A potom zvolte možnost [PORTABLE]
stisknutím FUNCTION a ENTER (b).
K výběru vstupního režimu můžete rovněž použít
tlačítko F (Function) na předním panelu.
K výběru vstupního režimu můžete rovněž použít
tlačítko F (Function) na předním panelu.
Zadní panel jednotky
MP3 přehrávač atd.
Červená
Bílá
Ke konektorům audio
výstupu vašeho
komponentu (TV, VCR,
atd.)
Připojení 23
Připojení OPTICAL IN
Můžete vychutnávat zvuk z vašeho komponentu
pomocí digitálního optického připojení přes
reproduktory tohoto systému.
Připojte optický výstupní konektor vašeho
komponentu do konektoru OPTICAL IN na jednotce.
A potom zvolte možnost [OPTICAL] stisknutím
FUNCTION a ENTER (b). Nebo stiskněte OPTICAL
pro přímou volbu.
Zadní panel
jednotky
K digitálnímu
optickému
výstupnímu
konektoru vašeho
komponentu
2
Připojení
K výběru vstupního režimu můžete rovněž použít
tlačítko F (Function) na předním panelu.
24 Připojení
Připojení k domácí síti.
Tento přehrávač může být připojen k lokální síti
(LAN) přes port LAN na zadní straně panelu.
Připojením jednotky k širokopásmové domácí
síti máte přístup ke službám jako je aktualizace
softwaru, využívání BD-Live nebo on-line služby.
2
Širokopásmové
služby
Pevné síťové připojení
Připojení
Použitím pevného připojení docílíte nejlepšího
výkonu, protože připojená zařízení jsou přímo
zapojená do sítě a nepodléhají vysokofrekvenčnímu
rušení.
Router
Pro bližší informace viz dokumentace k síťovému
zařízení.
řipojte port LAN přehrávače k odpovídajícímu portu
na Vašem modemu nebo routru pomocí veřejně
přístupného LAN nebo Ethernet kabelu.
,,Poznámka
yy Při zapojení nebo odpojení LAN kabelu
podržte připojovací část kabelu. Při
odpojování nevytahujte LAN kabel ale
odpojte tisknutím dolů na uzamčení.
Certifikované servery
DLNA
yy Nepřipojujte modulární telefonní kabel k
portu LAN.
yy Protože existuje mnoho způsobů
konfigurace připojení, následujte technická
data vašeho provozovatele telekomunikace
nebo poskytovatele služeb internetu.
yy Pokud chcete mít přístup k obsahům z PC
nebo DLNA serveru, tento přehrávač musí
být k nim připojen ke stejné lokální síti přes
router.
yy Pro nastavení vašeho PC jako serveru DLNA
je nutné nainstalovat na vašem PC dodaný
software Nero MediaHome 4. (viz strana 58)
Zadní panel jednotky
Připojení 25
Nastavení pevného připojení
Pokročilé nastavení
Pokud je DHCP server v lokální síti (LAN) připojen
pomocí pevného připojení, přehrávač automaticky
rozpozná IP adresu. Po provedení připojení malé
množství domácích síti může vyžadovat nastavení
sítě přehrávače. Nastavte [SÍŤ] následovně:
Chcete-li síťové nastavení provést ručně, v nabídce
[Nastavení sítě] pomocí W/S zvolte [Pokročilé
nastavení] a stiskněte ENTER (b).
Příprava
1. Tryk på W/S/A/D for at vælge IP-status
mellem [Dynamisk] og [Statisk].
Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele
en IP-adresse automatisk.
2
Připojení
Před nastavením pevného připojení je třeba
se připojit k širokopásmovému internetu Vaší
domácí sítě.
1. Zvolte možnost [Nastav. připojení] v nabídce
[Nastavení], poté stiskněte ENTER (b).
,,Poznámka
2. Pročtěte si přípravu pro síťové nastavení a když
je zvýrazněno [Start], stiskněte ENTER (b).
Pokud se v síti nenachází žádný DHCP server
a Vy si přejete nastavit IP adresu ručně, zvolte
[Statická], poté nastavte [IP adresa], [Maska
podsítě], [Brána] a [DNS Server] pomocí
W/S/A/D a numerických tlačítek. Uděláteli chybu v průběhu zadání čísla, stiskněte
CLEAR pro vymazání označených částí.
2. Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b) pro použití
síťových nastavení.
Přístroj se automaticky připojí k síti.
Na obrazovce se zobrazí stav připojení sítě.
3. Když je zvýrazněno [Zavřít], stisknutím ENTER
(b) dokončíte nastavení kabelové sítě.
26 Připojení
2
Připojení
Poznámky k síťovému připojení:
yy Musíte použít router k použití služby xDSL.
yy Může se objevit několik problémů ohledně
síťového připojení v průběhu nastavení, které
mohou být vyřešeny resetováním routru nebo
modemu. Po připojení přehrávače k domácí síti
rychle vypněte a/nebo odpojte přívodní kabel
routru domácí sítě nebo kabel modemu. Poté
zapněte a/nebo zapojte opět přívodní kabel.
yy Je vyžadováno použít DSL modem pro použití
služby DSL, kabelový modem je vyžadován
u použití služeb kabelového modemu. V
závislosti na způsobu přístupu a souhlasu
vašeho poskytovatele internetových služeb,
nemusí být možné použití funkcí internetového
připojení obsažených v tomto přehrávači nebo
může být omezen počet zařízení, která mohou
být připojena současně. (Pokud poskytovatel
internetových služeb omezí užití na jedno
zařízení, tento přehrávač nemůže být připojen,
je-li již připojeno PC.)
yy V závislosti na poskytovateli internetových
služeb (ISP), počet zařízení, které může využívat
služeb internetu, může být omezeno platnými
podmínkami služeb. Bližší informace konzultujte
s vašim poskytovatelem internetových služeb
(ISP).
yy Naše společnost nenese žádnou odpovědnost
za jakékoli poruchy přehrávače a/nebo
funkce internetového připojení v průběhu
přenosových chyb/závad spojených s připojením
širokopásmového internetu nebo dalšími
připojenými zařízeními.
yy Funkce BD-ROM disku dostupné prostřednictvím
funkcí internetového připojení nejsou vytvořeny
nebo poskytovány naší společností a naše
společnost nenese odpovědnost za jejich
funkčnost nebo stálou dostupnost. Některé disky
materiálně dostupné přes internetové připojení
nemusí být kompatibilní s tímto přehrávačem.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se obsahu, obraťte
se na výrobce disku.
yy Některé obsahy internetu mohou vyžadovat
vyšší šířku pásem připojení.
yy Dokonce i když je přehrávač správně připojen
a nastaven, některé obsahy internetu nemusí
pracovat řádně z důvodu přetížení internetu,
kvality nebo šířky pásma vašich internetových
služeb nebo problémů vzniklých na straně
poskytovatele služeb.
yy Některé činnosti internetového připojení nemusí
být dostupné v důsledku jistých omezení
nastavených poskytovatelem internetových
služeb (ISP), který Vám poskytuje širokopásmové
internetové připojení.
yy Veškeré poplatky účtované poskytovatelem
internetových služeb včetně, a to bez vyjímek,
poplatku za připojení jsou vaší zodpovědností.
yy Je doporučeno použít pro pevné připojení k
tomuto přehrávači LAN porty A10 Base-T nebo
100 Base-TX. Pokud vaše internetové služby
neposkytují podobné připojení, nelze připojit
tento přehrávač.
yy Použití “Routru” nemusí být povoleno nebo
jeho užívání může být omezeno v závislosti na
podmínkách a omezeních vašeho poskytovatele
internetových služeb. Bližší informace konzultujte
s vašim poskytovatelem internetových služeb
(ISP).
Připojení 27
Připojení zařízení USB
Tento přehrávač může přehrávat filmy, hudbu a
prohlížet obrázkové soubory obsažené na zařízení
USB.
Přehrávatelný obsah na
zařízení USB.
yy Zařízení USB může být použito s připojením
k internetu pro lokální úschovu zábavy z
disků BD-Live.
yy Tato jednotka může podporovat až 4 části
zařízení USB.
yy Nevyjímejte zařízení USB v průběhu činnosti
(přehrávání atd.).
yy USB zařízení, která vyžadují instalaci dalších
programů po připojení k počítači, nejsou
podporována.
Pokud připojujete zařízení USB v nabídce HOME
(Domácí), přehrávač přehraje hudbení soubory
obsažené na paměťovém zařízení USB automaticky.
Pokud paměťové zařízení USB obsahuje více typů
souborů, zobrazí se nabídka pro typ souboru.
Načítání souboru může trvat několik minut v
závislosti na množství obsahu uložených na
paměťovém zařízení USB. Pro zastavení načítání
stiskněte ENTER (b) zatímco je zvolena nabídka
[Zrušit].
2. Stiskněte HOME ( ).
3. Pomocí A/D zvolte [Film], [Fotografie] nebo
[Hudba] a stiskněte ENTER (b).
4. Pomocí W/S zvolte [USB] a stiskněte
ENTER (b).
yy Zařízení USB: Zařízení USB, které podporuje
USB1.1 a USB2.0.
yy Mohou být přehrávány filmové soubory,
hudební soubory a obrázkové soubory.
Více podrobností o činnostech souvisejících
s jednotlivými typy souborů najdete na
příslušných stranách.
yy K zabránění ztrátě dat, zálohujte pravidelně
data.
yy Pokud použijete USB prodlužovací kabel,
rozbočovač USB nebo multičtečku USB,
zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
yy Některá zařízení USB nemusí pracovat s
tímto přístrojem.
yy Digitální fotoaparáty a mobilní telefony
nejsou podporovány.
yy USB port přístroje nemůže být připojen
k PC. Přístroj nelze používat jako ukládací
médium.
5. Pomocí W/S/A/D zvolte soubor a stiskněte
PLAY nebo ENTER (b) pro přehrávání souboru.
6. Opatrně vyjměte zařízení USB.
2
Připojení
1. Zařízení USB vložte do USB portu dokud
nedosedne na místo.
,,Poznámka
yy Tento přehrávač podporuje USB flash
paměť/externí HDD formátované ve FAT16,
FAT32 a NTFS při přístupu k souborům
(hudba, fotografie, filmy). Ačkoli u zápisu BDLive a Audio CD jsou podporovány pouze
formáty FAT16 a FAT32. Použijte USB flash
pameť/externí HDD formátované ve FAT16
nebo FAT32, používáte-li zápis
BD-Live a Audio CD.
28 Systémové nastavení
Nastavení
4. Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b).
5. Potvrďte testovací zvukové signály reproduktorů
stisknutím tlačítka ENTER (b).
Úvodní nastavení
Při prvním zapnutí přístroje se zobrazí průvodce
úvodním nastavením. Nastavte v průvodci úvodním
nastavením jazyk zobrazení a proveďte nastavení
sítě a reproduktorů.
1. Stiskněte 1 (POWER).
Na displeji se zobrazí průvodce úvodním
nastavením.
3
2. Pomocí W/S/A/D vyberte jazyk zobrazení
a stiskněte ENTER (b).
Systémové nastavení
3. Pročtěte si přípravu pro síťové nastavení a když
je zvýrazněno [Start], stiskněte ENTER (b).
Je-li připojena kabelová síť, připojení k síti se
dokončí automaticky.
Po potvrzení testovacích zvukových signálů
stiskněte ENTER (b), když je zvýrazněno [Stop].
Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b).
6. Zkontrolujte všechna nastavení provedená v
předchozích krocích.
Když je zvýrazněno [Ukončit], stisknutím ENTER
(b) dokončíte úvodní nastavení. Je-li nutné
některé nastavení změnit, pomocí A/D zvolte
[Předch.] a stiskněte ENTER (b).
Systémové nastavení 29
Přizpůsobení nastavení
SETUP
4. Prostřednictvím W/S zvolte druhou možnost
nastavení, poté stiskněte ENTER (b) k přechodu
ke třetí úrovni.
Můžete změnit nastavení přehrávače pomocí
nabídky [Nastavení].
1. Stiskněte HOME ( ).
2. Pomocí A/D zvolte [Nastavení], poté stiskněte
ENTER (b). Zobrazí se nabídka [Nastavení].
3
Systémové nastavení
3. Prostřednictvím W/S zvolte první možnost
nastavení, poté stiskněte D k přechodu ke
druhé úrovni.
5. Prostřednictvím W/S zvolte požadované
nastavení, poté stiskněte ENTER (b) pro
potvrzení Vašeho výběru.
30 Systémové nastavení
NABÍDKA [DISPLAY]
Rozlišení
Poměr stran TV
Nastaví výstupní rozlišení pro HDMI video signál.
Pro více podrobností o nastavení rozlišení viz strana
20.
Zvolte možnost poměru stran TV dle typu Vaší TV.
[4:3 Letter Box]
Zvolte tehdy je-li připojen standardní TV 4:3.
Zobrazí filmové obrazy s maskovacími pruhy
nad a pod obrazem.
[4:3 Pan Scan]
Zvolte tehdy je-li připojen standardní TV 4:3.
Zobrazí obrazy přizpůsobené obrazovce Vaší
TV. Obě strany obrazu budou uříznuty.
[Auto]
Pokud je konektor VÝSTUPU HDMI připojen pro
poskytování TV zobrazených informací (EDID),
automaticky se nastaví rozlišení nejlépe vhodné
pro připojenou TV.
[1080p]
Produkuje 1080 linek progresivního videa.
[1080i]
3
[16:9 Původní]
Produkuje 1080 linek zřetězeného videa.
Systémové nastavení
Zvolte tehdy je-li připojen široký TV 16:9. Obraz
4:3 je zobrazen v originálním poměru 4:3 s
černými pruhy po levé a pravé straně.
[720p]
[16:9 Plné]
Zvolte tehdy je-li připojen široký TV 16:9. Obraz
4:3 je nastaven horizontálně (v lineárním
poměru), aby vyplnil celou obrazovku.
,,Poznámka
Nemůžete zvolit možnost [4:3 Letter Box] a
[4:3 Pan Scan] pokud je rozlišení nastaveno na
více než 720p.
Produkuje 720 linek progresivního videa.
[576p]
Produkuje 576 linek progresivního videa.
[576i]
Produkuje 576 linek zřetězeného videa.
Rež.zobr.1080p
Pokud je rozlišení nastaveno na 1080p, zvolte
[24 Hz] pro lepší prezentaci filmového materiálu
(1080/24 Hz) na HDMI displeji kompatibilním se
vstupem 1080/24 Hz.
,,Poznámka
yy Pokud zvolíte [24 Hz], může dojít k určitým
deformacím obrazu když se přepíná video
a filmový materál. V tomto případě nastavte
na [50 Hz].
yy Dokonce i když je [Rež.zobr.1080p] nastaven
na [24 Hz], pokud váš TV není kompatibilní
s 1080p/24p, pak aktuální snímková
frekvence výstupu videa bude 50 Hz, aby se
přizpůsobila zdrojovému formátu videa.
Systémové nastavení
Nast. barev HDMI
NABÍDKA [JAZYK]
Zvolte typ výstupu z výstupního konektoru
HDMI OUT. Pro toto nastavení viz návody Vašeho
zobrazovacího zařízení.
Nabídka
[YCbCr]
Zvolte tuto možnost pro připojení k
zobrazovacímu zařízení HDMI.
[RGB]
Zvolte tuto možnost pro připojení k
zobrazovacímu zařízení DVI.
Režim 3D
[Vyp.]
Výstupem přehrávání disku Blu-ray 3D bude 2D
režim jako přehrávání normálního disku
BD-ROM.
[Zap.]
Přehrávání disku Blu-ray 3D bude mít výstup
jako 3D režim.
Tapeta
Změní se pozadí úvodní obrazovky.
Průvodce hlavním menu
Tato funkce umožňuje zobrazení nebo vymazání
doprovodné bubliny v nabídce Home.
Pro zobrazení průvodce nastavte tuto položku na
[Zap.].
Vyberte jazyk pro nabídku [Nastavení] a OSD.
Nabídka disku/Zvuk disku/Titulky
disku
Zvolte Vámi preferovaný jazyk pro audio stopy
(zvukový disk), titulky a nabídku disku.
[Původní]
Přiřadí originální jazyk ve kterém byl disk
nahrán.
[Ostatní]
Stiskněte ENTER (b) pro volbu jiného jazyka.
Použijte numerická tlačítka a poté stiskněte
ENTER (b) pro zadání 4místného čísla dle kódu
v seznamu jazyků na straně 61.
[Vyp.] (Pouze titulky disku)
Vypnutí titulků.
,,Poznámka
V závislosti na disku nemusí vaše jazykové
nastavení pracovat.
3
Systémové nastavení
Vyberte typ výstupního režimu pro přehrávání disku
Blu-ray 3D.
31
32 Systémové nastavení
NABÍDKA [AUDIO]
Nastavit reproduktor
Každý disk má několik možností audio výstupů.
Nastavte možnost audio přehrávače dle typu
používaného audio systému.
Pro zajištění nejlepšího možného zvuku se řiďte
zobrazením nastavení reproduktorů pro upřesnění
hlasitosti připojených reproduktorů a jejich
vzdálenosti od místa poslechu. Pro nastavení stejné
úrovně hlasitosti reproduktorů spusťte test.
,,Poznámka
Vzhledem k tomu, že jednotlivé faktory
ovlivňují rozlišení výstupu audia, viz
“Specifikace výstupu audia” na straně 64.
Digitální výstup.
[PCM Stereo] (Pouze HDMI)
3
Systémové nastavení
Zvolte, pokud jste připojili konektor HDMI OUT
tohoto přístroje k zařízení s dvoukanálovým
digitálním stereo dekodérem.
[PCM Multi-Ch] (Pouze HDMI)
[Reproduktor]
Zvolte reproduktor, který chcete nastavit.
Zvolte, pokud jste připojili tuto jednotku
ke konektoru HDMI OUT na zařízení s
vícekanálovým digitálním dekodérem.
[Hlasitost]
[Znovu kódovat DTS] (Pouze HDMI)
[Vzdálenost]
Zvolte, pokud jste připojili konektor HDMI OUT
tohoto přístroje k zařízení s DTS dekodérem.
Nastavení vzdálenosti mezi každým
reproduktorem a místem poslechu.
[BitStream] (Pouze HDMI)
[Test/ Stop test]
Zvolte, pokud jste připojili konektor HDMI OUT
tohoto přístroje k zařízení s LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS nebo
DTS-HD dekodérem.
Reproduktory budou vysílat testovací signál.
,,Poznámka
[Zrušit]
yy Pokud je možnost [Digitální výstup.]
nastavena na [PCM Multi-Ch], audio může
vystupovat jako PCM stereo, nejsou-li
informace PCM Multi-Ch detekovány ze
zařízení HDMI pomocí EDID.
yy Pokud je volba [Digitální výstup.] nestavena
na [Znovu kódovat DTS], rekódovaný DTS
audio výstup je určen pro disky BD-ROM se
sekundárním nebo interaktivním audiem
pro další disky (jako [BitStream]).
yy Toto nastavení není dostupné pro vstupní
signál z externího zařízení.
Nastavení výstupní úrovně každého
reproduktoru.
[OK]
Potvrdí nastavení.
Zruší nastavení.
Systémové nastavení 33
HD AV Sync
Někdy se stane, že u digitální TV dochází ke
zpoždění mezi obrazem a zvukem. Pokud se tak
děje, můžete rozdíl vyrovnat nastavením zpoždění
zvuku tak, že zvuk ‘čeká’ na příslušný obraz: tato
funkce se nazývá HD AV Sync. Použijte W S k
rolování směrem nahoru a dolů přes hodnotu
zpoždění, které lze nastavit libovolně od 0 do 300
ms.
Post DRC (řízení dynamického
rozsahu)
Tato funkce vám umožňuje poslouchat film při
nižším zvuku bez ztráty srozumitelnosti zvuku.
[Vyp.]
[Zap.]
Komprimuje dynamický rozsah výstupu zvuku
Dolby Digital, Dolby Digital Plus nebo Dolby
TrueHD.
[Auto]
Dynamický rozsah výstupu zvuku Dolby
TrueHD se určí sám.
A dynamický rozsah Dolby Digital a Dolby
Digital Plus se ovládají stejně, jako režim [Zap.].
,,Poznámka
Nastavení DRC může být změněno pouze
pokud disk není vložen nebo jednotka je zcela
v režimu zastavení.
Systémové nastavení
Vypíná funkci.
3
34 Systémové nastavení
NABÍDKA [ZÁMEK]
Hodnocení DVD
Nastavení [ZÁMEK] má vliv pouze na přehrávání
BD-ROM a DVD.
Blokuje přehrávání hodnocených DVD v závislosti
na jejich obsahu. (Ne všechny disky jsou
hodnoceny.)
Pro přístup k dalším vlastnostem nastavení [ZÁMEK],
vložte váš 4místní ochranný kód.
Pokud jste dosud nezadali heslo, učiňte tak. Dvakrát
zadejte 4místné heslo, poté stikněte ENTER (b) k
zadání nového hesla.
Heslo
Můžete vytvořit nebo změnit heslo.
[Nic]
3
Dvakrát zadejte 4místné heslo, poté stikněte
ENTER (b) k zadání nového hesla.
Systémové nastavení
[Změň]
Vložte nynější heslo a stiskněte tlačítko ENTER
(b). Dvakrát zadejte 4místné heslo, poté
stikněte ENTER (b) k zadání nového hesla.
[Hodnocení 1-8]
Hodnocení jedna (1) má nejvíce omezení a
hodnocení osm (8) je nejméně omezující.
[Odemknout]
Pokud zvolíte [Odemknout], rodičovská
kontrola není aktivní a disky se přehrají celé.
Hodnocení Disk Blu-ray
Nastavte věkovou hranici přehrávání BD-ROM.
Použijte numerická tlačítka k zadání věkové hranice
přehrávání BD-ROM.
[255]
Mohou být přehrány všechny BD-ROM.
Pokud zapomenete své heslo
[0-254]
Pokud zapomenete své heslo, můžete jej vymazat
za pomocí následujících kroků:
Zakazuje přehrávání BD-ROM dle na něm
nahraném odpovídajícím omezení.
1. Vyjměte veškeré disky, které by mohly být v
přehrávači.
2. Zvolte možnost [Heslo] v nabídce [Nastavení].
3. Použijte numerická tlačítka k zadání “210499”.
Heslo je vymazáno.
,,Poznámka
Pokud učiníte před stisknutím tlačítka
ENTER (b), chybu, stiskněte tlačítko CLEAR.
Poté zadejte správné heslo.
,,Poznámka
Funkce [Hodnocení Disk Blu-ray] se použije
pouze u disku Blu-ray se systémem Advanced
Rating Control.
Kód oblasti
Vložte kód oblasti, jejíž standardy byly použity u
poměru DVD video disku ze seznamu na 4ně 60.
Systémové nastavení 35
NABÍDKA [SÍŤ]
Pro použití aktualizací softwaru, funkce BD-Live a
on-line služeb je třeba nastavit nabídku [SÍŤ].
Nastav. připojení
Pokud jsou podmínky Vaší domácí sítě připraveny
k připojení na přehrávači, přehrávač musí mít
nastavené síťové připojení pro síťovou komunikaci.
(Viz “Připojení k Vaší domácí síti” na straně 24.)
Stav připojení
Pokud chcete zkontrolovat stav sítě na Vašem
přehrávači, zvolte nabídku [Stav připojení] a
stiskněte ENTER (b) pro kontrolu, zda je nastaveno
připojení k síti a internet.
Jsou-li používány funkce BD-Live, můžete omezit
přístup k internetu.
[Povoleno]
Přístup k internetu je povolen pro všechny
obsahy BD-Live.
[Zčásti povoleno]
Přístup k internetu je povolen pouze pro
obsahy BD-Live, které mají obsah certifikovaný
vlastníkem. Přístup k internetu a funkce AACS
Online jsou omezeny u všech obsahů BD-Live
bez certifikace.
[Zakázáno]
Přístup k internetu je omezen pro všechny
obsahy BD-Live.
[Nastavení země]
Pro zobrazení vhodných služeb a obsahu
položek [Premium] a [LG Aplikace] zvolte svoji
zemi.
Název zařízení
Pomocí virtuální klávesnice můžete vytvořit síťové
jméno. Tento přehrávač bude rozpoznán na základě
jména, které uvedete na vaší domácí síti.
NABÍDKA [OSTATNÍ]
DivX® VOD
O VIDEU DIVX: DivX® je digitální video formát
vytvořený společností DivX, LLC, dceřiná společnost
Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálním
výrobkem s certifikací® DivX, který přehrává
formát DivX videa. Pro více informací a získání
softwarových nástrojů pro změnu vašich souborů
na DivX video navštivte divx.com.
Formát DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tento přístroj s
certifikací DivX Certified ® musí být pro přehrávání
zakoupených filmů ve formátu DiVX Video-onDemand (VOD - video na vyžádání) registrován.
Váš registrační kód naleznete v sekci DiVX VOD
v nabídce nastavení vašeho přístroje. Pro další
informace jak dokončit vaši registraci navštivte vod.
divx.com.
[Registrovat]
Zobrazí registrační kód Vašeho přehrávače.
[Deregistrovat]
Deaktivuje přehrávač a zobrazí deaktivační kód.
,,Poznámka
Veškerá videa stažená z DivX(R) VOD s
registračním kódem tohoto přehrávače mohou
být na tomto přístroji pouze přehrávána.
3
Systémové nastavení
Připojení BD-LIVE
Premium/LG Aplikace
36 Systémové nastavení
Přehrávání po síti
Tato funkce umožňuje ovládat přehrávání médií
streamovaných ze serveru médií DLNA pomocí
chytrého telefonu certifikovaného DLNA. Většina
chytrých telefonů certifikovaných DLNA je
vybavena funkcí ovládání přehrávání médií ve vaší
domácí síti. Chcete-li, aby váš chytrý telefon ovládal
tento přístroj, nastavte u této funkce možnost
[Zap.]. Podrobnější informace najdete v pokynech k
vašemu chytrému telefonu certifikovanému DLNA
nebo v aplikaci.
,,Poznámka
3
Systémové nastavení
yy Tento přístroj a chytrý telefon certifikovaný
DLNA musí být připojeny k stejné síti.
y
y Chcete-li použít funkci [Přehrávání po
síti] prostřednictvím chytrého telefonu
certifikovaného DLNA, před připojením k
tomuto přístroji zobrazte základní nabídku
stisknutím tlačítka HOME ( ).
yy Při ovládání přístroje pomocí funkce [Přehrávání
po síti] nemusí fungovat dálkové ovládání.
yy Dostupné formáty souborů popsané na
straně 10 nejsou vždy ve funkci [Přehrávání
po síti] podporovány.
Automatické vypnutí
Necháte-li přehrávač v režimu zastavení po
dobu 5minut, objeví se spořič obrazovky. Pokud
tuto možnost nastavíte na [Zap.], jednotka se
automaticky vypne do 20 minut od zobrazení
spořiče obrazovky. Nastavte tuto možnost na [Vyp.]
pro opuštění spořiče obrazovky dokud je jednotka
používána uživatelem.
,,Poznámka
V závislosti na používané funkci nemusí být
tato funkce dostupná.
Inicializace
[Tovární nastavení]
Můžete resetovat zařízení do základního
nastavení.
[Paměť Blu-ray prázdná]
Inicializuje obsah BD-Live z připojeného USB
disku.
,,Poznámka
Pokud resetujete přehrávač do originálního
výrobního nastavení pomocí možnosti [Tovární
nastavení], musíte opět nastavit veškeré
aktivace pro on-line služby a síťová nastavení.
Software
[Informace]
Zobrazí aktuální verzi softwaru.
[Aktualizace]
Můžete aktualizovat software připojením
přístroje přímo k serveru auktualizace softwaru
(viz strana 56).
Odmítavé oznámení
Stisknutím ENTER (b) zobrazíte autorizační
poznámku Network Service.
Systémové nastavení 37
Zvukový efekt
Nastavení [Uživ. EQ]
Můžete zvolit vyhovující režim zvuku. Opakovaně
tiskněte tlačítko SOUND EFFECT („ZVUKOVÝ EFEKT“),
až se na displeji předního panelu nebo na televizní
obrazovce objeví požadovaný režim. Zobrazené
položky ekvalizéru se mohou lišit v závislosti na
zvukových zdrojích a efektech.
[Přir. plus]: Můžete si vychutnávat přirozený
zvukový efekt stejný jako u 5.1 kanálu.
[Natural]: Vychutnávejte si příjemný a přirozený
zvuk.
[Bypass]: Software s multikanálovým prostorovým
audio signálem je přehráván dle způsobu nahrání.
[Hlasitost]: Zlepšuje zvuk basů a výšek.
[Uživ. EQ]: Můžete seřídit zvuk zvýšením nebo
snížením úrovně určité frekvence.
2. Stiskněte A/D pro výběr požadované úrovně.
Zvolte možnost [Zrušit] a pak stiskněte ENTER (b)
ke zrušení nastavení.
Zvolte možnost [Reset] a pak stiskněte ENTER (b) k
resetování všech nastavení.
3
Systémové nastavení
[Basování]: Zesiluje basový zvukový efekt z
předního levého a pravého reproduktoru a SubWooferu.
1. Stiskněte W/S pro výběr požadované
frekvence.
38 Ovládání
Obecné přehrávání
Přehrávání disků
erot
Použití nabídky [Domů]
1. Stiskněte B (OPEN/CLOSE) a umístěte disk do
diskové mechaniky.
2. Stiskněte B (OPEN/CLOSE) pro zavření diskové
mechaniky.
U spousty disků AUDIO CD, BD-ROM a DVDROM se přehrávání spustí automaticky.
3. Stiskněte HOME ( ).
4. Pomocí A/D zvolte [Film] nebo [Hudba] a
stiskněte ENTER (b).
5. Zvolte [Disk Blu-ray], [DVD], [VR] nebo [Audio]
pomocí W/S a stiskněte ENTER (b).
Nabídka HOME se objeví, pokud stisknete tlačítko
HOME ( ). Pomocí W/S/A/D zvolte příslušnou
položku a stiskněte ENTER (b).
,,Poznámka
k
4
Ovládání
,,Poznámka
V závislosti na oblasti nemusí být v tomto
okamžiku k dispozici služba [LG Aplikace] a
funkce vyhledávání [Hledat]. Služba může být
v těchto oblastech k dispozici po aktualizaci
softwaru později.
a [Hudba] - Přehraje audio.
b [Film] - Přehraje video.
c [Fotografie] - Zobrazí fotografie.
d
[Premium] - Zobrazuje obrazovku Premium
Home.
e
[LG Aplikace] - Zobrazí se obrazovka
[LG Aplikace].
f [Vstup] - Změní vstupní režim.
g [Nastavení] - Upravuje nastavení.
h
[Hledat] - Vyhledávání obsahu online
vložením hesla v nabídce hledání.
i
[LG Aplikace] - Zobrazí se obrazovka
[LG Aplikace].
j
[Oblíbené Apps] - Zkratka pro oblíbené
Apps uživatele.
k
[Moje apl.] - Zobrazí se obrazovka
[Moje apl.].
yy Funkce přehrávání popsané v tomto návodu
nejsou vždy dostupné u každého souboru a
média. Některé funkce mohou být omezeny
v závislosti na mnoha faktorech.
yy V závislosti na titulech BD-ROM, připojení
zařízení USB může vyžadovat příslušné
přehrávání.
yy Nedokončené DVD VR formáty disku nemusí
být přehrávatelné na tomto přehrávači.
yy Některé DVD-VR disky jsou vyrobeny s daty
CPRM z DVD RECORDER. Tato jednotka
nepodporuje tyto typy disků.
Přehrání souboru na disku/
USB zařízení
yui
Tento přístroj je schopen přehrát videosoubory,
hudební soubory a fotografie uložené na disku
nebo úložišti připojeném přes USB port.
1. Vložte datový disk do mechaniky nebo připojte
USB zařízení.
Přístroj automaticky přehraje pouze hudební
soubory obsažené na úložném zařízení USB
nebo na disku.
2. Stiskněte HOME ( ).
3. Pomocí A/D zvolte [Film], [Fotografie] nebo
[Hudba] a stiskněte ENTER (b).
4. Pomocí W/S zvolte [Datum] nebo [USB] a
stiskněte ENTER (b).
5. Pomocí W/S/A/D zvolte soubor a stiskněte
d(PLAY) nebo ENTER (b) pro přehrávání
souboru.
Ovládání 39
Přehrávání disku Blu-ray 3D
e
Vychutnejte si BD-Live™
e
Tento přehrávač je schopen přehrávat disky Blu-ray
3D, které obsahují samostatné pohledy pro levé a
pravé oko.
Disky BD-ROM podporující BD-Live s funkcí síťového
rozšíření nabízejí další funkce, například stahování
upoutávek na nové filmy, pokud je přístroj připojen
k internetu.
Příprava
K přehrání titulu Blu-ray 3D ve stereoskopickém
3D režimu je zapotřebí:
yy Zkontrolujte, zda je televize vybavena
technologií 3D a obsahuje vstup(y) HDMI
1,4.
yy Abyste si vychutnali naplno zážitek z obrazu
3D, je nutné použát 3D brýle.
yy Ověřte, zda titul BD-ROM je disk Blu-ray 3D
nebo ne.
yy Zapojte kabel HDMI (typ A, vysokorychlostní
HDMI™ kabel s Ethernetem) mezi výstup
HDMI přehrávače a vstup HDMI televizoru.
2. Stiskněte B (OPEN/CLOSE) a umístěte disk do
přihrádky na disky.
3. Stiskněte B (OPEN/CLOSE) a zavřete přihrádku
na disky.
Přehrávání se spustí automaticky.
4. Více pokynů naleznete v uživatelské příručce k
vašemu 3D televizoru.
Pro vylepšený 3D efekt lze upravit nastavení
displeje a zaměřit se na nastavení televizoru.
>>Výstraha
yy Sledování 3D obsahu po delší dobu může
vyvolat závrať nebo únavu.
yy Nedoporučuje se, aby filmy v 3D režimu
sledovali invalidi, děti a těhotné ženy.
yy Pokud pociťujete bolesti hlavy, únavu
nebo závrať při sledování 3D obrazu, je
velmi doporučováno zastavit přehrávání
a postiženého umístit do klidu, dokud se
nebude cítit normálně.
2. Zařízení USB vložte do USB portu na předním
panelu.
Paměťové zařízení USB vyžaduje stáhnutí
bonusového obsahu.
3. Stiskněte HOME ( ) a nastavte možnost
[Připojení BD-LIVE] v nabídce [Nastavení]
(strana 35).
V závislosti na disku nemusí funkce BD-Live
pracovat správně, jestliže je možnost [Připojení
BD-LIVE] nastavena na [Zčásti povoleno].
4. Vložte BD-ROM s BD-Live.
Činnosti se různí v závislosti na disku.
Viz návod dodaný k disku.
>>Výstraha
Nevyjímejte připojené zařízení USB, dokud není
stažen obsah nebo dokud je Blu-ray disk stále v
prostoru pro disk. Toto počínání může poškodit
připojené zařízení USB a funkce BD-Live nemusí
již pracovat správně s poškozeným zařízením
USB. Pokud vám připadá, že připojené USB
zařízení je poškozeno v důsledku takovéto
činnosti, můžete zformátovat připojené
USB zařízení z PC a znovu použít s tímto
přehrávačem.
,,Poznámka
yy Některé obsahy BD-Live mohou být na
některých územích omezeně zpřístupněny
v závislosti na vlastním rozhodnutí
poskytovatele obsahů.
yy Může trvat několik minut než se obsahy
BD-Live načtou a spustí.
4
Ovládání
1. Stiskněte HOME ( ) a nastavte možnost [Režim
3D] v menu [Nastavení] na [Zap.] (strana 31).
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 24).
40 Ovládání
Přehrání souboru ze síťového
serveru
yui
Základní postupy pro video a
audio obsah
Tento přístroj přehrává video, audio a
soubory fotografií umístěné na DLNA serveru
prostřednictvím vaší domácí sítě.
Stiskněte Z (STOP) v průběhu přehrávání.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 24).
2. Stiskněte HOME (n).
3. Pomocí A/D zvolte [Film], [Fotografie] nebo
[Hudba] a stiskněte ENTER (b).
4. Zvolte DLNA média server ze seznamu pomocí
W/S a stiskněte ENTER (b).
Pro zastavení přehrávání
Pro pozastavení přehrávání
Stiskněte M (PAUSE) v průběhu přehrávání.
Pro pokračování v přehrávání stiskněte d (PLAY).
Přehrávání frame-by-frame (Video)
V průběhu přehrávání filmu stiskněte M (PAUSE).
Stikněte opakovaně tlačítko M (PAUSE) k přehrávání
Frame-by-Frame.
Pro scanování dopředu nebo dozadu.
Během přehrávání stiskněte tlačítko c nebo
v k rychlému návratu dozadu nebo rychlému
přeskočení dopředu.
4
Ovládání
Rychlost přehrávání můžete měnit opakovaným
stiskem c nebo v.
Pokud chcete opět prohledat dostupné média
servery, stiskněte zeleně (G) zbarvené tlačítko.
5. Pomocí W/S/A/D vyberte soubor a
stiskněte ENTER (b) pro přehrání souboru.
,,Poznámka
yy Požadavky na soubor jsou popsány na
straně 10.
yy Miniatury nepřehrávatelných souborů
mohou být zobrazeny v nabídce, ale
nemohou být přehrány přehrávačem.
yy Názvy souboru titulků a filmového souboru
musí být stejné a musí být umístěny ve
stejné složce.
yy Kvalita přehrávání a funkce může být
ovlivněna stavem vaší domácí sítě.
yy V závislosti na podmínkách vašeho PC se
mohou vyskytnout potíže s připojením.
yy Pro nastavení vašeho PC jako serveru DLNA
je nutné nainstalovat na vašem PC dodaný
software Nero MediaHome 4. (viz strana 58)
Zpomalení rychlosti přehrávání
V průběhu pozastavení přehrávání stiskněte
opakovaně v pro přehrávání při různých
rychlostech zpomalení.
Přechod na další/předešlou kapitolu/
stopu/soubor
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
C nebo V pro přechod k další kapitole/stopě
nebo pro návrat na začátek aktuální kapitoly/stopy/
souboru.
Stiskněte dvakrát krátce C pro krok zpět na
předchozí kapitolu/stopu.
V nabídce obsahu souborů na serveru může být
mnoho typů obsahu v jedné složce najednou.
V tomto případě stiskněte C nebo V pro
přechod k předešlému nebo dalšímu obsahu
stejného typu.
Ovládání
Základní postupy pro
fotografie
Přehrávání prezentace
Pro spuštění prezentace stiskněte tlačítko d (PLAY).
Zastavení prezentace
Stiskněte Z (STOP) v průběhu prezentace.
Pro pozastavení Slide Show
Stiskněte M (PAUSE) v průběhu prezentace.
Pro pokračování v prezentaci stiskněte tlačítko
d (PLAY).
Přechod na další/předešlou fotografii
Při prohlížení fotografií přes celou obrazovku
použijte tlačítko A nebo D k přechodu na
předešlou nebo další fotografii.
Pro zobrazení nabídky disku
Obrazovka s nabídkou může být zobrazena teprve
po vložení nebo video disku, který obsahuje
nabídku. Pokud si přejete zobrazit nabídku disku v
průběhu přehrávání, stiskněte DISC MENU.
Pomocí tlačítek W/S/A/D můžete procházet
jednotlivé položky nabídky.
Pro zobrazení rolovací nabídky
Některé BD-ROM disky obsahují rolovací nabídku,
která se objeví v průběhu přehrávání.
V průběhu přehrávání stiskněte TITLE/POPUP
a pomocí tlačítek W/S/A/D se pohybujte
položkami nabídky.
Pokračovat v přehrávání
eroyt
u
Jednotka nahrává část, kde jste stiskli Z (STOP) v
závislosti na disku.
Pokud se krátce objeví “MZ (Resume Stop)”
na obrazovce, stiskněte d (PLAY) pro návrat k
přehrávání (od bodu epizody).
Pokud stisknete dvkrát Z (STOP) nebo se nenačte
disk, na obrazovce se objeví “Z(Complete Stop)”.
Jednotka smaže bod zastavení.
,,Poznámka
yy Návratný bod může být smazán pokud je
stisknuto tlačítko (např; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), atd).
yy U disků BD-ROM s funkcí BD-J nefunguje
obnovení přehrávání od místa ukončení.
yy Pokud jednou stisknete Z (STOP) v průběhu
přehrávání interaktivního titulu BD-ROM,
jednotka bude v režimu kompletního
zastavení.
Paměť poslední scény
er
Tato jednotka ukládá poslední scénu z posledně
prohlíženého disku. Poslední scéna zůstává v
paměti dokonce i po vyjmutí disku z jednotky nebo
i po vypnutí jednotky. Pokud načtete disk, jehož
poslední scéna byla uložena, scéna se automaticky
vyvolá.
,,Poznámka
yy Funkce paměti poslední scény u předešlého
disku se vymaže jakmile je přehráván jiný
disk.
yy V závislosti na disku nemusí tato funkce
pracovat.
yy U disků BD-ROM s funkcí BD-J nefunguje
paměť poslední scény.
yy Tato jednotka neuloží nastavení disku,
jestliže vypnete jednotku před zahájením
přehrávání.
4
Ovládání
Použití nabídky disku
ero
41
42 Ovládání
Pokročilé přehrávání
Opakování určité části
eroty
Opakování přehrávání
erotu
y
Tento přehrávač může opakovat vámi navolený
úsek.
Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT (h) pro
navolení požadovaného režimu opakování.
2. Stiskněte ENTER (b) pro navolení konce úseku.
Vámi vybraná část se bude neustále opakovat.
Blu-ray Disc / DVD / Filmové soubory
3. Normální přehrávání obnovíte opětovným
stisknutím tlačítka REPEAT (h) k navolení
[Vyp.]..
jA- – Vámi vybraná část se bude neustále
opakovat.
jKapitola – Aktuální kapitola bude opakovaně
přehrávána.
jTitul – Současný titul bude přehráván
opakovaně.
4
jVše – Všechny stopy nebo soubory budou
přehrávány opakovaně.
Ovládání
Normální přehrávání obnovíte opětovným
stisknutím tlačítka REPEAT (h) k navolení [Vyp.].
Audio CD/Hudební soubory
1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT
(h) k volbě [A-] pro volbu začátku části,
kterou si přejete opakovat.
,,Poznámka
yy Nemůžete vybrat oddělovací body, které
jsou od sebe blíž než 3 sekundy.
yy Tato funkce u některých disků nebo titulů
nemusí pracovat.
Prohlížet informace o obsahu
y
;Track– Současná stopa nebo soubor bude
přehráván opakovaně.
Přehrávač může zobrazit informace o obsahu.
:All – Všechny stopy nebo soubory budou
přehrávány opakovaně.
2. Stiskněte INFO/MENU (m) pro zobrazení
nabídky možností.
l – Všechny stopy nebo soubory budou
přehrány opakovaně v náhodném pořadí.
l:All – Všechny stopy nebo soubory budou
přehrány opakovaně v náhodném pořadí.
kA-B – Vámi vybraná část se bude neustále
opakovat. (pouze Audio CD)
Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka
CLEAR.
,,Poznámka
yy Pokud stisknete jednou tlačítko V
v průběhu opakování kapitoly/stopy,
opakované přehrávání se zruší.
yy Tato funkce u některých disků nebo titulů
nemusí pracovat.
1. Pomocí tlačítka W/S/A/D zvolte soubor.
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Informace] a
stiskněte ENTER (b).
Na obrazovce se objeví informace o souboru.
Zatímco se přehrává film, můžete zobrazit
informace o souboru stisknutím TITLE/POPUP.
,,Poznámka
Informace o souboru zobrazené na obrazovce
nemusí odpovídat aktuálním informacím o
obsahu.
Ovládání 43
Změna zobrazení seznamu
obsahu
yui
V nabídce [Film], [Hudba] nebo [Fotografie] můžete
měnit zobrazení seznamu obsahu.
Metoda 1
Opakovaně stiskněte červeně zbarvené tlačítko (R).
Volba titulků souboru
y
Pokud se název souboru titulků liší od názvu
filmového souboru, musíte zvolit titulky v nabídce
[Film] před přehráváním filmu.
1. Pomocí W/S/A/D zvolte požadovaný
soubor titulků pro přehrání v nabídce [Film].
2. Stiskněte tlačítko ENTER (b).
,,Poznámka
yy Pokud stisknete Z (STOP) v průběhu
přehrávání, je výběr titulků zrušen.
yy Tato funkce neumožňuje přehrávání
souborů ze serveru přes domácí síť.
Metoda 2
1. V seznamu obsahu stiskněte INFO/MENU (m)
pro zobrazení nabídky možností.
2. Pomocí W/S zvolte možnost [Ukázat změny].
3. Stiskněte tlačítko ENTER (b) pro změnu
zobrazení seznamu obsahu.
4
Ovládání
Opět stiskněte tlačítko ENTER (b) pro
odznačení souboru titulků. Zvolený soubor
titulků se zobrazí při přehrávání filmu.
44 Ovládání
Možnosti při prohlížení fotek
i
Poslech hudby při prezentaci
i
Můžete použít různé možnosti v průběhu prohlížení
fotografií v režimu celé obrazovky.
Můžete zobrazit soubory fotografií, zatímco
posloucháte hudbu.
1. Při prohlížení fotky na celé obrazovce použijte
tlačítko INFO/MENU (m) k zobrazení nabídky
možnosti.
1. Při prohlížení fotografií přes celou obrazovku
použijte tlačítko INFO/MENU (m) k zobrazení
nabídky možností.
2. Pomocí tlačítka W/S zvolte možnost.
2. Pomocí W/S zvolte možnost [Výběr hudby]
a stiskněte ENTER (b) pro zobrazení nabídky
[Výběr hudby].
3. Pomocí W/S zvolte zařízení a stisknutím
tlačítka ENTER (b) ho aktivujte.
Zařízení, která lze zvolit se liší v závislosti
na umístění souboru fotografií, které jsou
zobrazeny přes celou obrazovku.
4
Ovládání
a Aktuální fotka/celkový počet fotek –
Pomocí A/D prohlížejte předchozí/další
fotografie.
Umístění fotografií
Dostupná zařízení
Disk, USB
Disk, USB
DLNA server
DLNA server
4. Použijte W/S pro volbu souboru nebo složky,
které chcete přehrát.
b Prezentace – Pro spuštění nebo
pozastavení prezentace stiskněte tlačítko
ENTER (b).
c Výběr hudby – Zvolte hudbu v pozadí
pro prezentaci (strana 44).
d Hudba –Pro spuštění nebo pozastavení
hudby v pozadí stiskněte tlačítko
ENTER (b).
e Otočit – Stiskněte ENTER (b) pro natočení
obrázku ve směru hodinových ručiček.
f Zoom – Stiskněte ENTER (b) pro
zobrazení nabídky [Zoom].
g efekty – Pomocí A/D zvolte efekt
přechodu mezi fotkami v prezentaci.
h Rychlost – Pomocí A/D zvolte rychlost
prodlení mezi fotkami v prezentaci.
3. Stiskněte tlačítko BACK (1) pro odchod z
nabídky možností.
Zvolte g a stiskněte ENTER (b) pro zobrazení
vyššího adresáře.
,,Poznámka
Pokud zvolíte na serveru hudební soubor,
nebude možné vybrat složku. K dispozici je
pouze výběr souboru.
5. Pomocí D zvolte možnost [OK] a stiskněte
ENTER (b) pro ukončení výběru hudby.
Ovládání 45
Zobrazení na
obrazovce
Můžete zobrazit nebo nastavit různé informace a
nastavení týkající se obsahu.
Zobrazení informací o obsahu
na obrazovce
eroy
1. V průběhu přehrávání stiskněte INFO/MENU (m)
pro zobrazení různých informací o přehrávání.
2. Pomocí tlačítka W/S zvolte možnost.
3. Pomocí tlačítek A/D nastavte hodnoty u
zvolené možnosti.
4. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
,,Poznámka
yy Pokud nestisknete žádné tlačítko po
dobu několika sekund, zobrazení zmizí z
obrazovky.
yy U některých disků nelze zvolit počet titulů.
yy Dostupné tituly se mohou lišit v závislosti
na discích nebo titulech.
yy Při přehrávání interaktivního disku Blu-ray
se zobrazí některá nastavení, která ale nelze
změnit.
4
Ovládání
a Titul – aktuální počet titulů/celkový počet
titulů.
b Kapitola – aktuální počet stop/celkový počet
stop.
c Čas – uplynulá doba přehrávání/ celková
doba přehrávání
d Audio – zvolený jazyk audio nebo kanál.
e Titulky – vybrané titulky.
f Úhel – zvolený úhel/celkový počet úhlů.
g Poměr stran TV – zvolený poměr stran TV
h Režim obrazu – zvolený režim obrazu.
46 Ovládání
Přehrávání od navoleného
času
eroy
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
Ikona Čas ukazuje uplynulou dobu přehrávání.
2. Zvolte možnost [Čas] a vložte požadovanou
dobu spuštění v hodinách, minutách a
sekundách zleva doprava.
Např. k nalezení scény ve 2 hodiny, 10 minut a
20 sekund vložte číselnými tlačítky “21020”.
Stiskněte A/D k posunutí přehrávání o 60
sekund dopředu nebo dozadu
3. Stiskněte ENTER (b) pro spuštění přehrávání od
navolené doby.
,,Poznámka
4
yy V závislosti na disku nemusí tato funkce u
některých disků nebo titulů pracovat.
Ovládání
yy Tato funkce nemusí fungovat u některých
souborů a DLNA serverů.
Výběr jazyka titulků
eroy
1. V průběhu přehrávání stiskněte INFO/MENU
(m) pro zobrazení obrazovky OSD.
Poslech různých audio souborů
eroy
1. V průběhu přehrávání stiskněte INFO/MENU
(m) pro zobrazení obrazovky OSD.
2. Pomocí W/S zvolte možnost [Audio].
3. Použijte A/D ke zvolení požadovaného audio
jazyka, audio stopy nebo audio kanálu.
,,Poznámka
yy Některé disky poskytují možnost změny
audia pouze prostřednictvím nabídky disku.
V tomto případě stiskněte tlačítko TITLE/
POPUP nebo DISC MENU a zvolte vhodné
audio z výběru nabídky disku.
yy Ve chvíli, kdy jste přepli zvuk, může
vzniknout dočasná odchylka mezi
zobrazením a aktuálním zvukem.
yy V disku BD-ROM je zobrazen formát multi
audia (5.1CH nebo 7.1CH) s [MultiCH] na
obrazovce.
yy Stisknutím tlačítka AUDIO můžete nastavit
na obrazovce volbu [Audio].
Sledování z jiného úhlu
er
3. Pomocí A/D zvolte požadovaný jazyk titulků.
Jestliže disk obsahuje scény zaznamenané při
různých úhlech kamery, můžete během přehrávání
přejít na jiný úhel kamery.
4. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
1. V průběhu přehrávání stiskněte INFO/MENU
(m) pro zobrazení obrazovky OSD.
2. Pomocí W/S zvolte možnost [Titulky].
,,Poznámka
yy Některé disky poskytují možnost změny
titulků pouze prostřednictvím nabídky disku.
V tomto případě stiskněte tlačítko TITLE/
POPUP nebo DISC MENU a zvolte vhodné
titulky z výběru nabídky disku.
yy Stisknutím tlačítka SUBTITLE můžete nastavit
na obrazovce volbu [Titulky].
2. Pomocí W/S zvolte možnost [Úhel].
3. Prostřednictvím tlačítka A/D zvolte
požadovaný úhel.
4. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
Ovládání 47
Změna poměru stran TV
eoy
Změna režimu obrazu
eroy
Můžete změnit poměr stran TV v průběhu
přehrávání.
Můžete změnit možnost [Režim obrazu] v průběhu
přehrávání.
1. V průběhu přehrávání stiskněte INFO/MENU
(m) pro zobrazení obrazovky OSD.
1. V průběhu přehrávání stiskněte INFO/MENU
(m) pro zobrazení obrazovky OSD.
2. Pomocí W/S zvolte možnost [Poměr stran TV].
2. Pomocí W/S zvolte možnost [Režim obrazu].
3. Pomocí A/D zvolte požadovanou možnost.
3. Pomocí A/D zvolte požadovanou možnost.
4. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
4. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
,,Poznámka
Pokud změníte hodnotu možnosti [Poměr
stran TV] v zobrazení na obrazovce, možnost
[Poměr stran TV] v nabídce [Nastavení] se
nezmění.
1. V průběhu přehrávání stiskněte INFO/MENU
(m) pro zobrazení obrazovky OSD.
2. Pomocí W/S zvolte možnost [Režim obrazu].
3. Pomocí A/D zvolte možnost [Už. nastavení],
poté stiskněte ENTER (b).
4
Ovládání
Změna stránky kódu titulků
y
Nastav. možnost [Už. nastavení]
Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte
kódování jazyka titulků pro správné zobrazení
titulků.
1. V průběhu přehrávání stiskněte INFO/MENU
(m) pro zobrazení obrazovky OSD.
2. Pomocí W/S zvolte možnost [Kódová stránka].
3. Pomocí A/D zvolte možnost požadovaného
kódu.
4. Pomocí W/S/A/D nastavte možnost [Režim
obrazu].
Zvolte možnost [Standardní], poté stiskněte
ENTER (b) pro reset všech nastavení videa.
5. Použijte W/S/A/D k volbě možnosti [Zavřít]
a poté stiskněte ENTER (b) pro dokončení
nastavení.
4. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
48 Ovládání
Záznam Audio CD
Můžete nahrávat požadovanou stopu nebo všechny
stpy z AUDIO CD na paměťové zařízení USB.
1. Zařízení USB vložte do USB portu na předním
panelu.
2. Stiskněte B (OPEN/CLOSE) a umístěte AUDIO
CD do diskové mechaniky.
Stiskněte B (OPEN/CLOSE)pro zavření diskové
mechaniky.
4
Ovládání
Přehrávání se spustí automaticky.
3. Stiskněte INFO/MENU (m) pro zobrazení
nabídky možností.
Nebo
Stiskněte tlačítko X REC na dálkovém ovládaní.
Můžete nahrávat všechny hudební skladby na
audio CD.
4. Pomocí W/S zvolte [Zápis CD] a stisknutím
ENTER (b) ho aktivujte.
5. Pomocí W/S zvolte v nabídce požadovanou
stopu, kterou chcete kopírovat, a stiskněte
ENTER (b).
Opakujte krok pro volbu zvolení tolika stop,
kolik si přejete.
Zadejte název souboru pomocí virtuální
klávesnice a stiskněte ENTER (b) zatímco
vyberete možnost [OK].
8. Pomocí W/S/A/D zvolte možnost [OK] a
stiskněte ENTER (b) pro spuštění zápisu Audio CD.
Pokud zastavíte zápis Audio CD v jeho průběhu,
stiskněte ENTER (b), když je zvýrazněno [Zrušit].
9. Po skončení nahrávání audio CD se zobrazí
zpráva. Stiskněte ENTER (b) pro kontrolu, zda je
soubor vytvořen v cílové složce.
,,Poznámka
yy Tabulka níže zobrazuje průměrnou dobu
zápisu audio stopy 4minutového přehrávání
na hudební soubor rychlostí 192 kbps jako
příklad.
Režim zastavení
V průběhu
přehrávání
1 min.
4 min.
yy Doby nahrávání ve výše uvedené tabulce
jsou pouze přibližné.
yy Aktuální doba ripování u paměťového
zařízení USB je závislá na možnostech
paměťového zařízení USB.
Zvolte všechny stopy na AUDIO
CD.
yy Ujistěte se, že je k dispozici minimálně 50
MB volného místa, nahráváte-li na paměťové
zařízení USB.
Volí zakódovanou možnost z
vyskakovací nabídky (128kbps,
192kbps nebo 320kbps).
yy Pro správný zápis by délka hudby neměla
překročit 20 sekund.
Zruší zápis a vrátí do předešlé
obrazovky.
6. Prostřednictvím tlačítek W/S/A/D zvolte
[Start] a stiskněte tlačítko ENTER (b).
7. Pomocí W/S/A/D zvolte cílovou složku, do
které se má kopírovat.
Pokud chcete vytvořit novou složku, pomocí
W/S/A/D zvolte [Nová složka] a stiskněte
ENTER (b).
yy Nevypínejte tento přehrávač nebo
nevytahujte paměťové zařízení USB v
průběhu nahrávání audio CD.
>>Výstraha
Nahrávky a kopie na tomto přehrávači jsou
určeny pouze pro vaši osobní potřebu, nikoliv
pro komerční účely. Neoprávněné vytváření
kopií chráněných nahrávek včetně počítačových
programů a souborů prostřednictvím vysílání
a zvukových záznamů může představovat
porušení autorských práv a zakládat podstatu
trestného činu. Toto zařízení nesmí být
používáno ke zmíněným účelům. Společnost
LG výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za
ilegální distribuci či využívání neautorizovaného
obsahu ke komerčním účelům.
Počínejte si odpovědně.
Respektujte autorská práva.
Ovládání 49
Provoz rádia
Ujistěte se, že jsou připojeny antény (viz strana 21).
Poslech rádia
1. Stiskněte FUNCTION, až se na displeji obrazovky
objeví TUNER (FM). Naladí se poslední přijímaná
stanice.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko TUNING (-/+) po
dobu dvou sekund, až se začne měnit indikace
frekvence. Prohledávání se zastaví po tom, co
se jednotka naladí na nějakou stanici. Nebo
tiskněte TUNING (-/+) opakovaně.
3. Upravte hlasitost stisknutím VOL (+/-).
Předvolba stanic
Můžete přednastavit 50 FM stanic.
Před laděním se ujistěte, že jste ztlumili hlasitost.
2. Zvolte požadovanou frekvenci pomocí TUNING
(-/+).
3. Stiskněte ENTER (b), přednastavené číslo bliká
na displeji obrazovky.
4. Stiskněte PRESET (-/+) pro volbu požadovaného
přednastaveného čísla.
5. Stiskněte ENTER (b). Stanice se uloží.
1. Stiskněte tlačítko PRESET (-/+) pro volbu
přednastaveného čísla, které si přejete vymazat.
2. Stiskněte tlačítko CLEAR, přednastavené číslo
bude blikat na displeji obrazovky.
3. Stiskněte znovu tlačítko CLEAR pro vymazání
přednastaveného čísla.
Vymazání všech uložených
stanic
Stiskněte a přidržte tlačítko CLEAR po dobu dvou
sekund. Začne blikat “ERASE ALL”. Stiskněte znovu
tlačítko CLEAR. Potom se všechny uložené stanice
vymažou.
Zlepšení nekvalitního FM
příjmu
Stiskněte B (modré) (MONO/STEREO) barevné
tlačítko na dálkovém ovladači. Tímto přepnete
tuner ze stereo režimu na mono a obvykle se tím
zlepší příjem.
Viz informace o radiové stanici
Tuner FM je dodáván s funkcí RDS (Radio Data
System). Ukazuje informace o radiové stanici, kterou
posloucháte. Tiskněte tlačítko RDS opakovaně k
zobrazení různých typů dat:
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
PS
(Programme Service Name - Servisní
název programu):
Název kanálu se objeví na displeji.
PTY
(Programme Typ Recognition –
Rozpoznání typu programu):
Typ programu (např. jazz nebo zprávy) se
objeví na displeji.
RT
(Radio Text – Radiový text)
Textová zpráva obsahuje speciální
informace o rozhlasové stanici. Tento text
může rolovat přes displej.
CT
(čas řízený kanálem)
Ukazuje čas a datum tak, jak je vysílán
stanicí.
4
Ovládání
1. Tiskněte FUNCTION, až se na displeji objeví
TUNER (FM).
Vymazání uložené stanice
50 Ovládání
Využívání funkce
přístupu Premium
Používání aplikací LG
Aplikace
Můžete použít různé obsahy služeb prostřednictvím
internetu pomocí funkce přístupu Premium.
V tomto přehrávači je možno využít aplikační
službu LG přes internet. Můžete snadno vyhledat a
stáhnout různé aplikace z úložiště LG App.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 24).
2. Stiskněte HOME ( ).
3. Zvolte [Premium] pomocí A/D a stiskněte
tlačítko ENTER (b).
V závislosti na regionu nemusí být aplikace
LG Aplikace momentálně dostupné. Služba
LG Aplikace bude pro takové oblasti otevřena
později pomocí aktualizací softwaru.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 24).
2. Stiskněte HOME ( ).
3. Zvolte [LG Aplikace] pomocí A/D a stiskněte
tlačítko ENTER (b).
4
4. Zvolte službu on-line pomocí W/S a stiskněte
tlačítko ENTER (b).
Ovládání
,,Poznámka
yy Pokud chcete získat podrobné informace
o každé službě, kontaktujte poskytovatele
nebo navštivte odkaz podpory příslušné
služby.
yy Obsah služeb Premium a informace týkající
se služeb, včetně uživatelského rozhraní,
podléhají změnám bez upozornění. Pro více
detailů o aktualizaci informací viz webová
strana každé služby.
yy Přenos funkce Premium s bezdrátovým
síťovým připojením může být poruchový z
důvodu rádiových frekvencí používaných
jinými domácími spotřebiči.
yy Při prvním přístupu k funkci [Premium] nebo
[LG Aplikace] se zobrazí nastavení země.
Chcete-li nastavení země změnit, vyberte
možnost [Upravit] a stiskněte tlačítko ENTER
(b).
4. Vyberte požadovanou položku pomocí A/D a
stiskněte tlačítko ENTER (b).
5. Pomocí W/S/A/D zvolte aplikaci a stiskněte
ENTER (b), čímž zobrazíte potřebné informace.
6. Jakmile se zvýrazní ikona [instalace], stiskněte
tlačítko ENTER (b).
Aplikace se nainstaluje do přehrávače.
Aby se aplikace mohla do přehrávače
nainstalovat, musí se uživatel zaregistrovat.
Další informace k registraci najdete na příslušné
straně 51.
7. Stisknutím žlutého tlačítka (Y) se zobrazí
obrazovka [Moje apl.].
8. Zvolte nainstalovanou aplikaci a aktivujte ji
stisknutím tlačítka ENTER (b).
,,Poznámka
Pokud si chcete nainstalovat placenou aplikaci,
musíte se stát platícím účastníkem. Další
informace získáte na www.lgappstv.com.
Ovládání
Registrace
Ovládání služby Apps
K využívání funkce [LG Aplikace] se musíte přihlásit
ke svému účtu.
Můžete procházet všemi nainstalovanými
aplikacemi v nabídce [Moje apl.] nebo je smazat.
1. Stiskněte červené tlačítko (R) na obrazovce
[LG Aplikace] nebo [Moje apl.].
Procházení aplikací
2. Vyplňte kolonky [ID] a [Heslo] pomocí virtuální
klávesnice.
1. Zvolte aplikaci a stiskněte zelené tlačítko (G),
čímž zobrazíte její položky.
Pokud nemáte účet, zaregistrujte se stisknutím
červeného tlačítka (R).
3. Pomocí W/S/A/D zvolte [OK] a stiskněte
ENTER (b), čímž se přihlásíte ke svému účtu.
2. Pomocí W/S/ zvolte [Posun] a stiskněte ENTER
(b).
3. Pomocí W/S/A/D zvolte pozici, kterou
chcete procházet, a stiskněte ENTER (b).
Pokud zatrhnete políčko [Aut. přihlášení],
uloží se vaše ID a heslo do paměti a budete
automaticky přihlášeni, aniž byste tyto údaje
museli vkládat.
Vymazání aplikace
,,Poznámka
2. Pomocí W/S zvolte [Vymazat] a stiskněte
ENTER (b).
yy Pokud chcete zobrazit informace ke svému
účtu a aplikacím, stiskněte na obrazovce [LG
Aplikace] nebo [Moje apl.] červené tlačítko
(R) a zvolte položku [Nastavení účtu].
1. Zvolte aplikaci a stiskněte zelené tlačítko (G),
čímž zobrazíte příslušnou položku.
3. Pomocí A/D zvolte [Ano] a potvrďte
stisknutím ENTER (b).
4
Ovládání
yy Pokud se chcete zaregistrovat pod jiným
účtem, stiskněte na obrazovce [LG Aplikace]
nebo [Moje apl.] červené tlačítko (R) a zvolte
položku [Změnit uživatele].
51
52 Vyhledání závad
Vyhledání závad
Všeobecně
Příznak
Příčina a řešení
Zařízení nejde zapnout.
yy Zasuňte síťovou šňůru pevně do nástěnné zásuvky.
Jednotka nespustí přehrávání.
yy Vložte přehrávatelný disk. (Zkontrolujte typ disku, barevný systém a
kód oblasti.)
yy Vložte disk přehrávatelnou stranou směrem dolů.
yy Očistěte disk.
yy Zrušte funkci hodnocení nebo změňte úroveň hodnocení.
Úhel nelze změnit.
yy Víceúhlové záběry nemohou být zapsány na právě přehrávaném DVD
videu.
Nelze přehrát hudební/
obrázkové/filmové soubory.
yy Soubory nejsou zapsány ve formátu, který může být přehrán
jednotkou.
yy Tato jednotka nepodporuje kodek filmového souboru.
Dálkové ovládání nepracuje
správně.
yy Dálkové ovladání není namířeno na čidlo dálkového ovládání
rekordéru.
yy Dálkové ovládání je příliš daleko od rekordéru.
5
yy V cestě mezi dálkovým ovládáním a rekordérem je překážka.
Vyhledání závad
yy Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.
Jednotka je zapojena, ale
napájení se nezapíná nebo
nevypíná.
Jednotka nepracuje správně.
Jednotku lze resetovat následovně:
yy Odpojte přívodní šňůru a počkejte alespon pět sekund, poté ji opět
zapojte.
Vyhledání závad 53
Síť
Příznak
Příčina a řešení
Funkce BD-Live nepracují.
yy Připojené USB paměťové zařízení nemá dostatek místa. Připojte
paměťové zařízení USB, které obsahuje alespoň 1 GB volného místa.
yy Ujistěte se, že je jednotka správně připojena k místní síti a může se
připojit k internetu (viz strana 24).
yy Vaše širokopásmová rychlost není dostatečně rychlá pro využití
vlastností BD-Live. Obraťte se na Poskytovatele služeb sítě (ISP) a
zvyšte širokopásmovou rychlost na požadovanou hodnotu.
yy Možnost [Připojení BD-LIVE] v nabídce [Nastavení] je nastavena na
[Zakázáno]. Nastavte možnost na [Povoleno].
Streaming služeb videa (Jako
je YouTube™ apod.) je často
zastaven nebo “přetržen” v
průběhu přehrávání.
yy Vaše rychlost širokopásmových služeb není dostatečně rychlá pro
streaming video služeb. Obraťte se na Poskytovatele služeb sítě (ISP) a
zvyšte širokopásmovou rychlost na požadovanou hodnotu.
Servery médií nejsou zobrazeny yy Na Vašem média serveru běží firewall nebo antivirový software.
na seznamu zařízení.
Vypněte firewall nebo antivirový software, který je spuštěn na Vašem
PC nebo média serveru.
yy Přehrávač není připojen ke stejné lokální síti jako váš server médií.
Přístupové místo není
zobrazeno v seznamu “Název
přístupového místa”.
yy Vaše síťové zařízení stejně jako přístupové místo není pravděpodobně
nastaveno na dostupné kmitočtové pásmo a kanál, který podporuje
tento přehrávač. Zkuste nastavit kmitočtové pásmo a kanál podle
vašeho síťového zařízení.
5
Vyhledání závad
54 Vyhledání závad
Obraz
Příznak
Příčina a řešení
Není obraz.
yy Vyberte odpovídající režim video vstupu na TV tak, aby se obraz z
rekordéru objevil na obrazovce TV.
yy Zapojte pevně video připojení.
yy Zkontrolujte [Nast. barev HDMI] v nabídce [Nastavení], která je
nastavena na příslušnou položku, jenž vyhovuje video připojení.
yy Pokud Vaše TV nepodporuje rozlišení, které jste na přehrávači nastavili,
můžete nastavit rozlišení, které Vaše TV akceptuje.
yy Výstupní konektor HDMI OUT přehrávače je připojen k zařízení DVI,
který nepodporuje ochranu autorských práv.
Objevují se ruchy obrazu
yy Přehráváte disk zapsaný v barevném systému, který se liší od Vaší TV.
yy Nastavte rozlišení vhodné pro vaší TV.
Výstupem přehrávání disků
Blu-ray 3D nejsou 3D pohledy.
yy Připojte přehrávač ke svému televizoru kabelem HDMI (typ A,
vysokorychlostní HDMI™ kabel s Ethernetem).
yy Váš televizor nepodporuje “závazný formát HDMI 3D”.
yy Volba [Režim 3D] v menu [Nastavení] je nastavena na [Vyp.]. Nastavte
volbu na [Zap.].
5
Zvuk
Vyhledání závad
Příznak
Příčina a řešení
Není slyšet žádný zvuk nebo je
zvuk zdeformovaný.
yy Jednotka je v režimu skenování, zpomalené rychlosti přehrávání nebo
v režimu pozastavení.
yy Zvuk je příliš potichu.
yy Zkontrolujte zapojení kabelů reproduktorů. (strana 17)
Zákaznická podpora
Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme aktualizovat přehravač posledním softwarem a/nebo přidat
nové vlastnosti. Pro získání posledního softwaru k tomuto přehrávači (pokud byly učiněny aktualizace)
navštivte http://www.lg.com/global/support nebo kontaktujte centrum péče o zákazníky společnosti LG.
Otevřete poznámku softwarového zdroje
Pro získání odpovídajícího zdrojového kódu v licenci GPL, LGPL a jiných navštivte prosím stránky
http://opensource.lge.com. Veškeré licenční a záruční podmínky a autorská práva jsou k dispozici ke stažení
se zdrojovým kódem.
Příloha 55
Ovládání vaší TV
dodaným dálkovým
ovládáním.
Můžete ovládat Vaši TV použitím níže uvedených
tlačítek.
Nastavení dálkového ovládání
vaší televize
Můžete ovládat vaší televizi prostřednictvím
dodaného dálkového ovládání.
Je-li vaše TV uvedena v následující tabulce, nastavte
odpovídající kód výrobce.
1. žte tlačítko 1 (TV POWER) a pomocí
numerických tlačítek vložte výrobní kód pro vaší
TV (viz tabulka níže).
Výrobce
Číslo kódu
LG
1(Předvoleno), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Stisknutím
Můžete
Sony
8, 9
1 (TV POWER)
Zapne nebo vypne TV.
Hitachi
4
AV/INPUT
Přepne zdroj vstupu pro TV
mezi TV a jinými vstupními
zdroji.
PR/CH W/S
Prochází vpřed nebo vzad
kanály uloženými v paměti.
VOL +/–
Nastaví hlasitost TV.
MUTE
Zapněte nebo vypněte
zvuk televizoru.
V závislosti na připojení jednotky se může
stát, že nebudete moci ovládat TV pomocí
některých tlačítek.
V závislosti na TV některá nebo všechna tlačítka
nemusí fungovat i po vložení správného kódu
výrobce. Když vyměníte baterie v dálkovém
ovládání, číslo kódu, které jste nastavili, může být
nastaveno zpět na standardní nastavení.
6
Příloha
,,Poznámka
2. Uvolněte tlačítko 1 (TV POWER) pro ukončení
nastavení.
56 Příloha
Aktualizace síťového
softwaru
Upozornění na síťové
aktualizace
Čas od času je dostupné zlepšení výkonu a/nebo
dodatečné funkce nebo služby pro tuto jednotku,
která je připojena k širokopásmové domácí síti. Jeli dostupný nový sofware a jednotka je připojena k
širokopásmové domácí síti, přehrávač Vás informuje
o aktualizacích následovně:
Možnost 1:
1. Nabídka aktualizace se objeví na obrazovce po
zapnutí přehrávače.
2. Prostřednictvím tlačítek A/D zvolte
požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko
ENTER (b).
Aktual. softwaru
Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme
aktualizovat přehravač posledním softwarem a/
nebo přidat nové vlastnosti. Můžete aktualizovat
software připojením přístroje přímo k serveru
auktualizace softwaru.
,,Poznámka
yy Před aktualizací softwaru na Vašem
přehrávači vyjměte všechny disky a zařízení
USB z přerávače.
yy Před aktualizací softwaru na Vašem
přehrávači vypněte přehrávač a poté jej
opět zapněte.
yy V průběhu aktualizačního procesu
nevypínejte přehrávač nebo neodpojujte
jednotku od proudu, také neklikejte na
žádné tlačítko.
yy Pokud zrušíte aktualizaci, vypněte jednotku
a opět ji zapněte pro szabilní výkon.
yy Jednotka nemůže být aktualizována
předešlou softwarovou verzí.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 24).
2. Zvolte možnost [Software] v nabídce
[Nastavení], poté stiskněte ENTER (b).
6
Příloha
[OK]
Spustí aktualizaci softwaru.
[Zrušit]
Ukončí nabídku aktualizace a
vypne napájení.
3. Zvolte možnost [Aktualizace] a stiskněte
ENTER (b).
Možnost 2:
Pokud je aktualizace softwaru dostupná na serveru,
objeví se dole v Home menu ikona “Aktualizace
“. Pro spuštění aktualizace stiskněte modře (B)
zbarvené tlačítko.
Přehrávač zkontroluje nejnovější aktualizace.
,,Poznámka
yy V průběhu kontroly ukončení aktualizačního
procesu stiskněte ENTER (b).
yy Pokud není žádná aktualizace k dispozici,
objeví se zpráva “Žádná aktualizace není
k dispozici”. Stiskněte ENTER (b) pro návrat
do [Domácí nabídka].
Příloha 57
4. Pokud existuje novější verze, objeví se zpráva
“Chcete aktualizovat?”.
5. Zvolte [OK] pro spuštění aktualizace.
(Volba [Zrušit] ukončí aktualizaci.)
6. Přehrávač spustí stahování nejnovější
aktualizace ze serveru. (Stahování potrvá několik
minut v závislosti na podmínkách Vaší domácí
sítě.)
7. Po ukončení stahování se objeví zpráva
“Stahování dokončeno. Chcete aktualizovat?”
8. Zvolte OK pro spuštění aktualizace.
(Volbou [Zrušit] se ukončí aktualizace a stažený
soubor nebude použitelný. U příští aktualizace
softwaru se proces aktualizace spustí opět od
začátku.)
(Volba [Zrušit] ukončí aktualizaci.)
>>Výstraha
Nevypínejte jednotku v průběhu softwarové
aktualizace.
,,Poznámka
Pokud software zahrnuje aktualizaci ovladače,
disková mechanika se může v průběhu
procesu otevřít.
9. Po dokončení aktualizace se přístroj automaticky
během několika sekund vypne.
10. Zařízení se opět zapne. Systém již pracuje s
novou verzí.
Funkce softwarové aktualizace nemusí správně
pracovat v závislosti na podmínkách internetu.
V tomto případě si můžete pořídit poslední
software z autorizovaného servisního centra
LG Electronics, poté aktualizujte přehrávač. Viz
“Zákaznická podpora” na straně 54.
6
Příloha
,,Poznámka
58 Příloha
O Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials je software určený
pro sdílení filmových, hudebních a obrázkových
souborů uložených ve vašem přehrávači jako
kompatibilní DLNA digitální média server.
,,Poznámka
yy CD Nero MediaHome 4 Essentials je
vytvořeno pro PC a nemělo by být vloženo
do přehrávače nebo do jiného zařízení.
yy Dodaný CD-ROM Nero MediaHome 4
Essentials je přizpůsoben vydání softwaru
pouze pro sdílení souborů a složek na tomto
přehrávači.
yy Dodaný software Nero MediaHome 4
Essentials nepodporuje následující funkce:
Transkódování, Dálkové ovládání UI, TV,
internetové služby a Apple iTunes.
yy Dodávaný software Nero MediaHome 4
Essentials lze stáhnout na http://www.
lg.com/global/support. Odkaz pro stažení
naleznete na webové stránce tohoto
výrobku.
yy Tento návod vysvětluje činnosti pomocí
anglické verze Nero MediaHome 4 Essentials
jako příklad. Následujte vysvětlení odkazující
na aktuální činnosti vaší jazykové verze.
Požadavky na systém
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 nebo vyšší),
Windows Vista® (nevyžadován Service Pack),
Windows® 7 (Service Pack není vyžadován),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 nebo vyšší), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64 bitové vydání (aplikace běží
při 32 bitovém režimu)
yy Systém Windows® 7 64bitová edice (aplikace je
spouštěna v 32bitovém režimu)
yy Místo pevného disku 200 MB místa pevného
disku pro typickou samostatnou instalaci Nero
MediaHome.
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III nebo AMD
Sempron™ 2200+ procesory
yy Paměť: 256 MB RAM
yy Grafická karta s minimálně 32 MB video pamětí,
minimální rozlišení 800 x 600 pixelů a barevné
nastavení 16 bit.
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 nebo vyšší
yy DirectX® 9.0c revize 30 (Srpen 2006) nebo vyšší
yy Síťové prostředí: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) nebo 10.6 (Snow
Leopard)
6
yy Počítač Macintosh s procesorem Intel x86
Příloha
yy Hard drive space: 200 MB hard drive space for a
typical installation of Nero MediaHome standalone
yy Memory: 256 MB RAM
Příloha 59
Instalace Nero MediaHome 4
Essentials
Windows
Spusťte počítač a vložte CD-ROM který je
součástí dodávky, do CD mechaniky vašeho
počítače. Průvodce instalací vás provede rychlým
a jednoduchým instalačním procesem. Pro
instalaci Nero MediaHome 4 Essentials postupujte
následovně:
1. Zavřete všechny programy Microsoft Windows a
zavřete veškerý antivirový software, který může
být spuštěn.
Mac OS X
1. Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM, který je
součástí dodávky, do jednotky CD-ROM vašeho
počítače.
2. Prohlédněte obsah jednotky CD-ROM a otevřete
složku „MediaHome_4_Essentials_MAC“.
3. Poklepejte na soubor obrazu disku „Nero
MediaHome.dmg“. Otevře se okno Nero
MediaHome.
4. V okně Nero MediaHome přetáhněte ikonu
Nero MediaHome do složky Aplikace v tomto
okně nebo na jakékoli jiné místo.
2. Vložte disk CD-ROM, který je součástí dodávky,
do CD mechaniky vašeho počítače.
5. Nyní můžete aplikaci spustit poklepáním na
ikonu Nero MediaHome v místě, kam jste ji
přetáhli.
3. Klikněte na položku [Nero MediaHome 4
Essentials].
Sdílení souborů a složek
4. Aplikaci zahájíte kliknutím na položku [Run].
Na vašem počítači musíte sdílet složky obsahující
filmové, hudební soubory a/nebo soubory fotografií
pro jejich přehrání pomocí funkce.
5. Klikněte na [Nero MediaHome 4 Essentials].
Instalace je připravena a objeví se průvodce
instalací.
6. Klikněte na tlačítko [Next] pro zobrazení kolonky
pro vložení sériového čísla. Klikněte na [Next]
pro přechod k dalšímu kroku.
Tato část vysvětluje postup pro zvolení sdílených
složek na vašem počítači.
1. Poklepejte na ikonu „Nero MediaHome 4
Essentials“.
7. Pokud souhlasíte s podmínkami, klikněte na
[I accept the License Conditions], zaškrtněte
políčko a klikněte na [Next]. Instalace není
možná bez tohoto souhlasu.
2. klikněte na ikonku [Network] na levo a zadejte
název sítě v poli [Network name]. Vložený název
sítě bude rozpoznán přehrávačem.
8. Klikněte na [Typical] a poté klikněte na [Next].
Spustí se instalační proces.
4. Klikněte na lištu [Local Folders] na obrazovce
[Shares].
9. Pokud se chcete zúčastnit anonymního sběru
dat, zaškrtněte zaškrátvací políčko a klikněte na
tlačítko [Next].
5. Klikněte na ikonku [Add] pro otevření okna
[Browse Folder].
6. Zvolte složku obsahující soubory, které chcete
sdílet. Zvolená složka je přidána do seznamu
sdílených složek.
7. Klikněte na ikonku [Start Server] pro spuštění
serveru.
,,Poznámka
yy Pokud nejsou sdílené složky nebo soubory
zobrazeny na přehrávači, klikněte na složku
lišty [Local Folders] a klikněte na [Rescan
Folder] na tlačítku [More].
yy Pro více informací a softwarových nástrojích
navštivte www.nero.com.
6
Příloha
10. Klikněte na tlačítko [Exit] pro dokončení
instalace.
3. Klikněte na ikonku [Shares] vlevo.
60 Příloha
Seznam kódu oblasti
Vyberte kód oblasti z tohoto seznamu.
oblasti
Kódy oblasti
Kódy oblasti
Kódy oblasti
Kódy
Afghánistán
AF Fidžijština
FJ Monako
MC Singapur
SG
Argentina
AR Finsko
FI Mongolsko
MN Slovensko
SK
Austrálie
AU Francie
FR Maroko
MA Slovinsko
SI
Rakousko
AT Německo
DE Nepál
Belgie
BE Velká Británie
GB Nizozemí
NP Jihoafrická
NL republika
Bhútán
BT Řecko
GR Nizozemské Antily
Bolívie
BO Grónsko
GL Nový Zéland
Brazílie
BR Hong Kong
HK Nigérie
Kambodža
KH Maďarsko
HU Norsko
Kanada
CA Indie
IN Omán
Chile
CL Indonézie
ID Pakistán
Čína
CN Izrael
IL Panama
Kolumbie
CO Itálie
IT Paraguay
Kongo
CG Jamajka
JM Filipíny
Kostarika
CR Japonsko
JP Polsko
Chorvatsko
HR Keňa
Česká republika
CZ Kuvajt
Dánsko
DK Libye
LY Rusko
Ekvádor
EC Lucembursko
LU Saudská Arábie
Egypt
EG Malajsie
MY Senegal
6
Salvador
SV Maledivy
MV
Příloha
KE Portugalsko
Etiopie
ET Mexiko
MX
KW Rumunsko
ZA
AN Jižní Korea
NZ Španělsko
KR
NG Srí Lanka
NO Švédsko
LK
OM Švýcarsko
PK Taiwan
CH
ES
SE
TW
PA Thajsko
PY Turecko
TH
PH Uganda
PL Ukrajina
UG
PT Spojené státy
americké
RO
Uruguay
RU
Uzbekistán
SA
Vietnam
SN
Zimbabwe
TR
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
Příloha
61
Seznam kódu jazyků
Tento seznam použijte pro vložení požadovaného jazyka pro následující základní nastavení: [Zvuk disku],
[Titulky disku] a [Nabídka disku].
jazyků
Kódy
jazyků
Kódy
jazyků
jazyků
Kódy
Afarština
6565
Francouzština
7082
Afrikánština
6570
Fríština
7089
Litevština
7684
Sindhi
8368
Makedonština
7775
Sinhálština
Albánština
8381
Galicijština
8373
7176
Malgašština
7771
Slovenština
8375
Amharština
6577
Arabština
6582
Gruzínština
7565
Malajština
7783
Slovinština
8376
Němčina
6869
Malajamálština
7776
Španělština
6983
Arménština
Ásamština
7289
Řečtina
6976
Maorština
7773
Sudánština
8385
6583
Grónština
7576
Maráthí
7782
Svahilština
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavština
7779
Švédština
8386
Azerbajdánština
6590
Gudžarádština
7185
Mongolština
7778
Tagalština
8476
Baškirština
6665
Hausa
7265
Naurština
7865
Tádžičtina
8471
Baskičtina
6985
Hebrejština
7387
Nepálština
7869
Tamilština
8465
Bengali; Bangla
6678
Hindština
7273
Norština
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Maďarština
7285
Urijština
7982
Thajština
8472
Bihari
6672
Islandština
7383
Pandžábština
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonéština
7378
Paštština
8083
Turečtina
8482
Bulharština
6671
Interlingua
7365
Perština
7065
Turkmenština
8475
Barmština
7789
Irština
7165
Polština
8076
Twi
8487
Běloruština
6669
Italština
7384
Portugalština
8084
Ukrajinština
8575
Čínština
9072
Japonština
7465
Kečujština
8185
Urdština
8582
Chorvatština
7282
Kannadština
7578
Rétorománština
8277
Uzbečtina
8590
Čeština
6783
Kašmírština
7583
Rumunština
8279
Vietnamština
8673
Dánština
6865
Kazaština
7575
Ruština
8285
Volapük
8679
Holandština
7876
Kirgizština
7589
Samojština
8377
Velština
6789
Česky
6978
Korejština
7579
Sanskrt
8365
Wolofština
8779
Esperanto
6979
Kurdština
7585
Skotština
7168
Xhosa
8872
Estonština
6984
Laoština
7679
Srbština
8382
Jidiš
Faerština
7079
Latina
7665
Fidžijština
7074
Lotyšština
7686
Srbochorvatština
Jorubština
8372 Zulu
Finština
7073
Lingala
7678
Shona
8378
7473
8979
9085
6
Příloha
Kódy
62 Příloha
Obchodní známky a
licence
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ a loga jsou ochrannými známkami
společnosti Blu-ray Disc Association.
“DVD Logo” je obchodní známkou Format/Logo
Licensing Corporation.
Java je obchodní známkou společnosti Oracle a/
nebo jejích přidružených společností.
6
Příloha
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratoires. “Dolby“,
“Pro Logic“, a symbol dvojitého D jsou obchodní
značky Dolby Laboratories.
DLNA®, Logo DLNA a DLNA CERTIFIED® jsou
ochranné známky, servisní značky nebo
certifikované značky Digital Living Network
Alliance.
Vyrobeno na základě licence chráněné patenty
platnými v USA č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 a dalšími v USA a celosvětově platnými
vydanými a přihlášenými patenty. DTS-HD,
Symbol a DTS-HD se Symbolem jsou registrované
obchodní značky a DTS-HD Master Audio je
obchodní značka společnosti DTS, Inc. Součástí
produktu je software. © DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Loga “AVCHD” a “AVCHD” jsou obchodními
známkami společností Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou
obchodními známkami společnosti Rovi
Corporation nebo jejích dceřiných společností a
jsou používány na základě licence.
Příloha 63
Poznámka společnosti Cinavia
Produkt používá technologii Cinavia k omezení
používání neoprávněných kopií některých
komerčně produkovaných filmů a videí a
jejich soundtracků. Pokud dojde ke zjištění
neoprávněného použití neověřené kopie, zobrazí
se zpráva a přehrávání nebo kopírování bude
přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia naleznete v
Informačním Centru pro Zákazníky Online(Online
Consumer Information Center) Cinavia na adrese
http://www.cinavia.com. Požadujete-li zaslání
dalších informací o technologii Cinavia poštou,
odešlete poštovní lístek s vaší adresou na adresu:
Cinavia Informačním Centru pro Zákazníky
(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Tento produkt obsahuje technologii vlastnictví
licencovanou společností Verance Corporation a je
chráněn americkým patentem 7 369 677 a dalšími
americkými a celosvětovými patenty vydanými
a čekajícími na schválení a také autorskými právy
a ochranou obchodního tajemství pro konkrétní
aspekty této technologie. Cinavia je obchodní
známka společnosti Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva
vyhrazena společností Verance. Zpětný rozbor
aplikace nebo zkoumání je zakázáno.
6
Příloha
64 Příloha
Specifikace výstupu audia
Jack/Setting
Source
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
Znovu kódovat DTS *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Sekundární a alternativní audio nemusí být
zahrnuto do výstupu bitového toku pokud
možnost [Digitální výstup.] je nastavena na
[BitStream]. (S výjímkou kodeku LPCM : výstup
pokaždé zahrnuje interaktivní a sekundární
audio.)
*2 Tento přehrávač automaticky volí HDMI audio
dle dekódované kapacity připojeného HDMI
zařízení dokonce i tehdy, když je možnost
[Digitální výstup.] nastavena na [BitStream].
6
Příloha
*3 Pokud je možnost [Digitální výstup.] nestavena
na [Znovu kódovat DTS], audio výstup je
limitován na 48 kHz a 5.1 k. Pokud je možnost
[Digitální výstup.] nestavena na [Znovu kódovat
DTS], rekódovaný DTS audio výstup je určen pro
disky BD-ROM a originální audio je výstupem
pro další disky (jako [BitStream]).
yy Audio výstup je nastaven jako PCM 48 kHz/16
bit pro soubory MP3/WMA a PCM 44.1kHz/16 bit
pro Audio CD v průběhu přehrávání.
yy S digitálním audio připojením (HDMI OUT), zvuky
tlačítka nabídky disku BD-ROM nemusí být slyšet,
pokud možnost [Digitální výstup.] je nastavena
na [BitStream].
yy Jestliže audio formát digitálního výstupu
neodpovídá schopnostem vašeho přijímače,
bude přijímač vydávat silný zkreslený zvuk nebo
bude úplně bez zvuku.
yy Šest kanálů digitálního prostorového zvuku přes
digitální připojení lze získat pouze tehdy, když je
váš přijímač vybaven digitálním vícekanálovým
dekodérem.
yy Toto nastavení není dostupné pro vstupní signál
z externího zařízení.
Příloha 65
Technické údaje
Všeobecně
Požadavky na příkon
Viz štítek na přístroji.
Spotřeba
Viz štítek na přístroji.
Rozměry (Š x V x D)
Prům. 360 X 60,5 X 297 mm
Čistá váha (přibl.)
2,7 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Vstupy/Výstupy
VIDEO OUT
1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negativní, konektor RCA x 1
HDMI OUT (video/audio)
19pinový (Typ A, HDMI™ Connector) x 1
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, konektor RCA (L, P) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), 1x optický konektor x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo konektor) x 1
Tuner (Ladič)
Rozsah ladění FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Zesilovač
Výstupní výkon, (RMS), THD 10 %
850 W
Přední část
141 W x 2
Středy
141 W
Zadní část
141 W x 2
Sub-Woofer
145 W (pasivní)
6
Příloha
Celkem
66 Příloha
Systém
Laser
Polovodičový laser
vlnová délka
405 nm / 650 nm
Systém signálu
Standardní PAL/NTSC barevný systém TV.
Frekvenční odezva
20 Hz až 18 kHz (vzorkování 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Harmonické zkreslení
Méně než 0,05 %
Dynamický rozsah
Více než 80 dB
LAN port
Konektor ethernetu x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bus Power Supply (USB)
DC 5 V 0 500 mA
Reproduktory (BH6220S)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
282 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
88 x 197 x 79 mm
Příkon
141 W
Čistá váha:
0.6 kg
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
282 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
88 x 197 x 79 mm
Příkon
141 W
Čistá váha:
0.6 kg
Středový reproduktor
Typ
6
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
282 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
300 x 88 x 64 mm
Příkon
141 W
Čistá váha:
0.5 kg
Příloha
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
290 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
133 x 352 x 325 mm
Příkon
145 W
Čistá váha:
4.8 kg
Příloha 67
Reproduktory (BH6320H)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
2 Way 3 reproduktor
Max. příkon:
282 W
Jmenovitá
impedance
Čisté rozměry
(Š x V x H)
200 x 550 x 200 mm
Příkon
141 W
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
2 Way 3 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Středový reproduktor
Typ
2 Way 3 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Čistá váha:
1.3 Kg
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
290 W
Příkon
Čistá váha:
5.5 Kg
3Ω
145 W
200 x 550 x 200 mm
1.3 Kg
311 x 96 x 69 mm
1.1 Kg
216 x 405 x 312 mm
6
Příloha
68 Příloha
Reproduktory (BH6420P)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
282 W
Jmenovitá
impedance
Čisté rozměry
(Š x V x H)
250 x 1100 x 250 mm
Čistá váha:
3.4 Kg
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
290 W
3Ω
Příkon
141 W
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Středový reproduktor
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
145 W
6
88 x 197 x 79 mm
0.6 Kg
300 x 88 x 64 mm
0.5 Kg
133 x 352 x 325 mm
4.8 Kg
Příloha
Příloha 69
Reproduktory (BH6520T)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
282 W
Jmenovitá
impedance
Čisté rozměry
(Š x V x H)
250 x 1100 x 250 mm
Čistá váha:
3.4 Kg
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
290 W
3Ω
Příkon
141 W
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Středový reproduktor
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
145 W
250 x 1100 x 250 mm
3.4 Kg
300 x 88 x 64 mm
0.5 Kg
133 x 352 x 325 mm
4.8 Kg
6
Příloha
70 Příloha
Reproduktory (BH6620P)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
2 Way 2 reproduktor
Max. příkon:
282 W
Jmenovitá
impedance
Čisté rozměry
(Š x V x H)
275 x 1050 x 270 mm
Čistá váha:
2.5 Kg
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
290 W
3Ω
Příkon
141 W
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Středový reproduktor
Typ
2 Way 2 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
145 W
6
96 x 250 x 85 mm
0.47 Kg
200 x 103 x 88 mm
0.45 Kg
190 x 385 x 318 mm
5.0 Kg
Příloha
Příloha
71
Reproduktory (BH6620S)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1Way 1speaker
Max. příkon:
282 W
Jmenovitá
impedance
Čisté rozměry
(Š x V x H)
96 x 250 x 85 mm
Čistá váha:
0.47 Kg
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
290 W
3Ω
Příkon
141 W
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Středový reproduktor
Typ
2 Way 2 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
145 W
96 x 250 x 85 mm
0.47 Kg
200 x 103 x 88 mm
0.45 Kg
190 x 385 x 318 mm
5.0 Kg
6
Příloha
72 Příloha
Reproduktory (BH6620T)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
2 Way 2 reproduktor
Max. příkon:
282 W
Jmenovitá
impedance
Čisté rozměry
(Š x V x H)
275 x 1050 x 270 mm
Čistá váha:
2.5 Kg
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
282 W
Max. příkon:
Čisté rozměry
(Š x V x H)
Čistá váha:
290 W
3Ω
Příkon
141 W
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
2 Way 2 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Středový reproduktor
Typ
2 Way 2 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
141 W
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Jmenovitá
3Ω
impedance
Příkon
145 W
275 x 1050 x 270 mm
2.5 Kg
200 x 103 x 88 mm
0.45 Kg
190 x 385 x 318 mm
5.0 Kg
yy Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.
6
Příloha
Příloha 73
Údržba
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
Zacházení s jednotkou
Při přepravě jednotky
Uložte prosím jednotku do originálního obalu a
balících materiálů. Pokud potřebujete přepravit
jednotku, pak pro její maximální ochranu zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena z
výrobního závodu.
Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku. Uchopte
disk za okraje tak, aby na povrchu nezůstaly otisky
prstů. Nikdy na disk nelepte papír nebo pásku.
Ukládání disků
Udržujte vnější povrchy čisté
Po přehrání uložte disk do jeho pouzdra.
Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu
nebo zdrojům tepla a nikdy jej nenechávejte
v zaparkovaném autě vystaveném přímému
slunečnímu záření.
yy Nepoužívejte těkavých kapalin jako jsou
insekticidní spreje v blízkosti jednotky.
Čištění disků
yy Otírání silným tlakem může poškodit povrch.
yy Nenechávejte gumové nebo plastikové výrobky
v blízkosti jednotky po delší dobu.
Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy extrémně znečištěny, použijte
měkký hadřík lehce namočený do jemného
roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silných
rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel,
protože mohou narušit povrch jednotky.
Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit
špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před
přehráním očistěte disk čistým hadříkem. Otírejte
disk od středu ven.
Nepoužívejte silná rozpouštědla jako je líh, benzín,
ředidla, běžně dostupné čističe nebo antistatické
spreje určené pro staré vinylové desky.
Údržba jednotky
6
Příloha
Jednotka je High-Tech, přesné zařízení. Pokud
optická snímací čočka a části disku jsou znečištěné
nebo opotřebované, kvalita obrazu může být
zhoršena. Pro více podrobností kontaktujte prosím
nejbližší autorizované servisní středisko.
74 Příloha
Důležitá informace
týkající se síťových
služeb
Veškeré informace, data, dokumenty, komunikace,
stahování, soubory, texty, zobrazení, fotografie,
grafiky, videa, webová vysílání, publikace, nástroje,
zdroje, programy, kódy, software, mini-aplikace,
zařízení, aplikační produkty a jiný obsah („Obsah“)
a veškeré služby a nabídky („Služby“) poskytované
či zpřístupňované jakoukoliv třetí osobou či jejím
prostřednictvím (označovanou jako „poskytovatel
služeb“) podléhají výhradní odpovědnosti
poskytovatele služeb, od něhož pocházejí.
Dostupnost přístupu k obsahu a službám
opatřených poskytovatelem služeb prostřednictvím
zařízení společnosti LGE podléhají kdykoliv změnám
bez předchozího oznámení včetně, ale nejenom,
pozastavení, odstranění nebo ukončení všech nebo
libovolné části obsahu či služeb.
6
Pokud byste měli jakýkoliv problém týkající se
obsahu nebo služeb, můžete navštívit webové
stránky poskytovatele služeb, kde získáte
nejaktuálnější informace. Společnost LGE nenese
záruku ani odpovědnost za služby zákazníkům
týkající se obsahu a služeb. Jakékoliv požadavky
či dotazy týkající se obsahu nebo služeb je třeba
zaslat přímo příslušnému poskytovateli obsahu či
služeb.
Příloha
Vezměte prosím na vědomí, že společnost LGE
nenese odpovědnost za žádné obsahy či služby
poskytované poskytovatelem služeb či jejich změny,
odstranění nebo ukončení, a neručí ani negarantuje
dostupnost takových obsahů či služeb nebo přístup
k nim.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement