LG BH6530T, BH6430P Owner's manual

LG BH6530T, BH6430P Owner's manual
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
3D Blu-ray™/ DVD systém
domácího kina
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a
uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
BH6730T (BH6730T, S63T2-S, S63S2-C, S63T1-W)
BH6730P (BH6730P, S63T2-S, S63S2-S/ C, S63T1-W)
BH6730S (BH6730S, S63S2-S/ C, S63T1-W)
BH6530T (BH6530T, S63T1-S/ C, S63T1-W)
BH6430P (BH6430P, S63T1-S/ C, S63S1-S, S63T1-W)
BH6330H (BH6330H, S63H1-S, S63H1-C, S63H1-W)
BH6230S (BH6230S, S63S1-S, S63T1-C, S63T1-W)
2
Začínáme
Bezpečnostní
informace
1
Začínáme
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO
(NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
Tento blesk se symbolem šipky
v rovnostranném trojúhelníku
je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného
nebezpečného napětí uvnitř
schránky přístroje, které může mít dostatečnou
velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým
proudem pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku je určen k upozornění
uživatele na přítomnost důležitých
provozních nebo udržovacích
(servisních) instrukcí v průvodní
literatuře k přístroji.
UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném
prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory.
Dodržujte při intalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany
proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány
umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku
či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo
umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např.
knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná
ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů
výrobce.
Použití ovládačů, nastavení nebo plnění postupů
jiných než těch, které jsou specifikovány dále, může
způsobit nebezpečné vystavení se radiace.
VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla
zapojena do vyhrazeného obvodu;
To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze
zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné
obvody. Ověřte si to na stránce s technickými
údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti.
Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné
zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné
zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní
šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace
vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto
podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho
zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození
nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání
zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní
díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte
přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým
přetěžováním, jako je zkrucování, lámání,
přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným
zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze
zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte
kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízení se ujistěte, že
je zásuvka přístupná.
Začínáme
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo
akumulátorem.
VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě
(kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné
kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny
na přístroji.
Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol
pojízdného kontejneru v přeškrtnutém
poli, znamená to, že na výrobek se
vztahuje směrnice Evropské unie číslo
2002/96/EC.
2. Všchny elektrické a elektronické
výrobky by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto účelem
vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého
elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého
spotřebiče získáte u místní samosprávy,
ve sběrném zařízení nebo v obchodě,
ve kterém jste výrobek zakoupili.
Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů
1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice
na baterii/akumulátoru znamená, že
se na ně vztahuje evropská směrnice
2006/66/EC.
2. Tento symbol může být kombinován s
chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia
(Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002
% kadmia nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je nutno
likvidovat odděleně od běžného
domovního odpadu, využijte k tomu
určená sběrná místa dle pokynů
národních nebo místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/
akumulátorů pomůže chránit životní
prostředí před možnými negativními
dopady na prostředí a zdraví lidí a
zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci
starých baterií/akumulátorů vám sdělí
vaše radnice, zpracovatel odpadu nebo
obchod, kde jste produkt zakoupili.
1
Začínáme
Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie
z vybavení: Vyjměte staré baterie nebo blok
baterií, následujte kroků v obráceném pořadí než
je montáž. Aby se zabránilo úniku do životního
prostředí a způsobení možného ohrožení života
člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo
baterie do určeného kontejneru v příslušném
sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s
komunálním odpadem. Je doporučeno využít
místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie chraňte
před nadměrným horkem, například slunečním
svitem, ohněm apod.
3
4
Začínáme
Poznámky k autorským právům
1
Začínáme
LG tímto prohlašuje, že tento výrobek (tyto výrobky)
je/jsou v souladu se základními požadavky a dalšími
příslušnými opatřeními Směrnice 2004/108/ES,
2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.
Pro soulad s tímto produktem kontaktujte
kancelář:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ
kontaktní místo zákaznického servisu. Více
informací o zákaznickém servisu naleznete v
záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili.
yy Vzhledem k tomu, že AACS (Advanced Access
Content System) je schváleným systémem
ochrany disků Blu-ray, podobně jako je CSS
(Content Scramble System) schváleným
systémem ochrany disků DVD, platí u obsahu
s ochranou AACS jistá omezení přehrávání,
výstupu analogového signálu atd. Provoz tohoto
výrobku a omezení k tomuto výrobku se mohou
lišit v závislosti na době koupě, protože tato
omezení mohou být přijata a/nebo změněna
AACS po vyrobení tohoto výrobku.
yy Navíc jsou používány značky ochrany obsahu
BD-ROM a BD+, stanovující další omezení
přehrávání disků Blu-ray, pokud jde o obsah
se značkou BD-ROM a BD+. Pro získání více
informací k AACS, znaku BD-ROM, BD+ nebo
k tomuto výrobku se obraťte na autorizovaný
zákaznický servis.
yy Mnoho disků BD-ROM/DVD jsou kódovany s
ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu
byste měli připojovat přehrávač pouze k TV, ne k
VCR. Připojení k VCR způsobí zkreslení obrazu u
disku chráněného proti kopírování.
yy Na tento výrobek se vztahuje technologie
ochrany copyrightu. Je chráněn patenty
USA a dalšími právy k duševnímu vlastnictví.
Použití této technologie ochrany autorských
práv musí být autorizováno společností
Macrovision Corporation a je určeno pouze pro
domácí a jiné omezené sledování, pokud není
jinak autorizováno společností Macrovision
corporation. Demontáž je zakázána.
yy Pod U.S. vlastnickými právy a vlastnickými
právy dalších zemí, neschválený zápis, použití,
zobrazení, distribuce nebo revize televizních
programů, videonahrávek, disků BD-ROM, DVD,
CD a dalších materiálů může podléhat občanské
a/nebo trestní odpovědnosti.
Začínáme
5
Důležitá poznámka k barevnému
systému TV
Barevný systém tohoto přehrávače se liší dle
aktuálně přehrávaného disku.
Pouze multibarevný systém TV může přijímat
všechny signály vysílané z přehrávače.
yy Máte-li TV se systémem barev PAL, při přehrávání
CD nebo video obsahů nahraných v NTSC,
uvidíte pouze zdeformované obrázky.
yy Multibarevný systém TV změní barevný systém
automaticky dle vstupních signálů. V případě,
že se barevný systém nezmění automaticky,
vypněte jednotku a poté opět zapněte pro
zobrazení standardního obrazu na obrazovce.
yy I když je disk zapsán v barevném systému NTSC
a správně zobrazen na TV, nemusí být správně
nahrán na Váš rekrodér.
>>Výstraha
yy Sledování 3D obsahu po delší dobu může
vyvolat závrať nebo únavu.
yy Nedoporučuje se, aby filmy v 3D režimu
sledovali invalidi, děti a těhotné ženy.
yy Pokud pociťujete bolesti hlavy, únavu
nebo závrať při sledování 3D obrazu, je
velmi doporučováno zastavit přehrávání
a postiženého umístit do klidu, dokud se
nebude cítit normálně.
1
Začínáme
Například pokud přehrávač přehrává disky zapsané
v barevném systému NTSC, obraz je vysílán jako
NTSC signál.
6
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
8
8
9
9
9
10
11
11
12
13
13
Bezpečnostní informace
Úvod
– Přehrávatelné disky a symboly použité
v této příručce
– “7” zobrazení symbolů.
– Kód oblasti
– Volba systému kódování
Dálkové ovládání
Čelní panel
Zadní panel
Umístění systému
Zapojení reproduktoru
– Připojení reproduktorů k přehrávači
2
Připojení
14
15
15
16
17
17
17
18
18
19
19
20
Připojení k TV
– Co je SIMPLINK?
– Funkce ARC (Audio Return Channel)
(audio zpětný kanál)
– Nastavení rozlišení
Připojení antény
Zapojení s externím zařízením
– Připojení AUX
– Zapojení PORT. IN
– Připojení OPTICAL IN
Připojení k domácí síti
– Pevné síťové připojení
– Nastavení pevného připojení
3
Systémové nastavení
22
23
23
24
25
26
27
28
29
Úvodní nastavení
Nastavení
– Přizpůsobení nastavení SETUP
– NABÍDKA [SÍŤ]
– NABÍDKA [DISPLAY]
– NABÍDKA [JAZYK]
– NABÍDKA [AUDIO]
– NABÍDKA [ZÁMEK]
– NABÍDKA [OSTATNÍ]
31
Zvukový efekt
4
Ovládání
32
32
32
33
33
33
34
Zobrazení nabídky Home
– Použití nabídky [HOME]
– Použití možnosti Smart Share
Přehrávání připojených zařízení
– Přehrávání disku
– Přehrávání Blu-ray 3D disku
– Přehrání souboru na disku/USB
zařízení
– Přehrání souboru ze síťového serveru
Připojení k serveru domácí sítě či počítači
– Instalace programu Nero MediaHome
4 Essentials
– Sdílení souborů a složek
– O Nero MediaHome 4 Essentials
– Požadavky na systém
Obecné přehrávání
– Základní postupy pro video a audio
obsah
– Základní postupy pro fotografie
– Použití nabídky disku
– Pokračovat v přehrávání
– Paměť poslední scény
Zobrazení na obrazovce (OSD)
– Kontrola přehrávání video souboru
– Kontrola zobrazení fotografií
Pokročilé přehrávání
– Opakované přehrávání
– Opakování určitého úseku
– Přehrávání od navoleného času
– Výběr jazyka titulků
– Poslech různých audio souborů
– Sledování z jiného úhlu
– Změna poměru stran TV
– Změna stránky kódu titulků
– Změna režimu obrazu
– Prohlížení informací o obsahu
– Změna náhledu položek nabídky
– Volba titulků souboru
– Poslech hudby při prezentaci
– Nastavení možnosti [3D]
Rozšířené funkce
– Používání BD-Live™
– LG AV Remote
35
36
36
36
37
37
38
38
38
38
39
39
40
40
41
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
45
45
46
46
47
47
47
Obsah
47
48
53
53
54
54
55
– Režim soukromého zvuku
– Prohlížení informací z databáze
Gracenote Media
– Záznam Audio CD
– Nahrávání z FM rádia nebo AUX/
PORTABLE zdroje
Provoz rádia
– Poslech rádia
– Předvolba stanic
– Vymazání uložené stanice
– Vymazání všech uložených stanic
– Zlepšení nekvalitního FM příjmu
– Viz informace o radiové stanici
Přehrávání iPodu
– Vychutnávejte si iPod na obrazovce
– Vychutnávejte si iPod v režimu iPod
IN
Využívání funkce přístupu Premium
Používání služby LG Smart World
– Přihlášení
– Vyhledávání online obsahu
Používání nabídky My Apps
5
Vyhledání závad
56
56
57
58
58
58
58
Vyhledání závad
– Všeobecně
– Síť
– Obraz
– Zvuk
– Zákaznická podpora
– Otevřete poznámku softwarového
zdroje
6
Příloha
59
Ovládání vaší TV dodaným dálkovým
ovládáním
– Nastavení dálkového ovládání vaší
televize
Aktualizace síťového softwaru
49
49
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
59
60
60
60
62
62
63
64
64
64
65
66
67
68
71
79
79
79
80
7
– Upozornění na síťové aktualizace
– Aktual. softwaru
Další informace
– Požadavky na soubory
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– O DLNA
– Některé systémové požadavky
– Poznámky ke kompatibilitě
Specifikace výstupu audia
Seznam kódu oblasti
Seznam kódu jazyků
Obchodní známky a licence
Technické údaje
Údržba
– Zacházení s jednotkou
– Poznámky k diskům
Důležitá informace týkající se síťových
služeb
Některé obsahy v tomto manuálu se mohou lišit od Vašeho přehrávače, a to v závislosti na softwaru
přehrávače nebo Vašem poskytovateli služeb.
1
2
3
4
5
6
8
Začínáme
Úvod
1
Přehrávatelné disky a symboly použité v této příručce
Začínáme
Media/Term
Logo
Symbol
e
Popis
yy Disky, jako jsou filmy, mohou být prodávány
nebo půjčovány.
yy Disky “Blu-ray 3D” a disky “Blu-ray 3D ONLY”
yy BD-R/RE disky nahrané ve formátu BDAV.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE disky, které obsahují filmy, hudbu nebo
soubory fotografií.
yy ISO 9660+JOLIET, Formát UDF a UDF Bridge
yy Disky, jako jsou filmy, mohou být prodávány
nebo půjčovány.
yy Režim Video a jen dokončené.
yy Taktéž podporuje dual layer disky.
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Audio CD
(8 cm, 12 cm)
o
Ukončený formát AVCHD
y
u
i
yy DVD±R/RW disky obsahující filmy, hudbu nebo
soubory fotografií.
r
Režim Video a jen dokončené
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
Poznámka
–
Výstraha
–
yy ISO 9660+JOLIET, Formát UDF a UDF Bridge
,
>
yy CD-R/RW disky, které obsahují filmy, hudbu
nebo soubory fotografií.
yy ISO 9660+JOLIET, Formát UDF a UDF Bridge
Označuje speciální poznámky a provozní funkce.
Oznamuje upozornění k zabránění možných škod
vyplývajících ze zneužití.
Začínáme
,,Poznámka
yy V závislosti na záznamovém softwaru a
finalizaci některé zaznamenané disky
(CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) nemusí být
přehratelné.
yy Disky BD-R/RE, DVD±R/RW a CD-R/RW,
zaznamenané s použitím počítače nebo
rekordéru DVD nebo CD, nelze přehrát,
když je disk poškozený nebo špinavý nebo
je-li kondenzace nebo špína na čočkách
rekordéru.
yy Jestliže zaznamenáváte na disk s použitím
počítače, i když je zaznamenáván v
kompatibilním formátu, nastanou případy,
kdy nemůže být přehrán, kvůli nastavení
aplikačního softwaru použitého k vytvoření
disku. (Pro více informací se obraťte na
vydavatele softwaru.)
yy Tento rekordér vyžaduje, aby disky a
záznamy splňovaly určité technické normy,
s cílem dosáhnout optimální kvality
přehrávky.
yy Předem nahrané DVD jsou automaticky
nastaveny podle těchto norem. Je mnoho
různých typů zapisovatelných formátů
disků (včetně CD-R obsahujících soubory
MP3) a tyto vyžadují určité předem existující
podmínky (viz výše), aby bylo zajištěno
kompatibilní přehrání.
yy Zákazníci by měli vzít na vědomí, že se
vyžaduje povolení za účelem stahování
souborů MP3 a hudby z internetu. Naše
společnost nemá právo poskytovat
podobné povolení. Povolení by mělo být
vždy požadováno od majitele autorských
práv.
yy Musíte nastavit možnost formátu disku
na [Mastered], aby mohl být kompatibilní
s přehrávači LG při formátování
přepisovatelného disku. Při nastavení
možnosti na Live System, nemůžete použít
LG přehrávač. (Mastered/Live File systém :
Systém formátu disku pro Windows Vista)
“7” zobrazení symbolů.
Na displeji Vaší TV se může objevit “7” během
provozu a oznamuje, že funkce vysvětlovaná v
této příručce uživatele není dostupná na tomto
konkrétním DVD disku.
Kód oblasti
Tento přístroj má kód regionu vytištěn na spodní
straně. Tato jednotka umí přehrát pouze BD-ROM
nebo disky DVD označené stejně jako zadní strana
jednotky nebo “ALL” (Všechny).
Volba systému kódování
Vyjměte všechny disky, které by se mohly v přístroji
nacházet, pomocí tlačítka B (OPEN/CLOSE)
vysuňte nosič disku a stiskněte a po dobu pěti
vteřin podržte tlačítko M (PAUSE), abyste mohli
vybrat systém kódování (PAL, NTSC, AUTO)
1
Začínáme
yy Podle podmínek záznamového zařízení
nebo samotných disků CD-R/RW (nebo
DVD+R/+RW), některé disky CD-R/RW (nebo
DVD+R/+RW) nemohou být na jednotce
přehrány.
9
10
Začínáme
Dálkové ovládání
1
Začínáme
FUNCTION
• • • • • • a • • • • • • • • • • • • c • • • • • •
FUNCTION: Změní FUNCTION
vstupní režim.
FUNCTION
SPEAKER LEVEL: Nastavení
úrovně hlasitosti požadovaného
reproduktoru.
INFO/MENU
SUBTITLE: Vybere jazyk titulků.
INFO/MENU
INFO/MENU
1 (POWER): Slouží k zapnutí a
vypnutí rekordéru.
B (OPEN/CLOSE): Vysouvání a
vkládání disku.
SLEEP: Nastaví určitý úsek doby,
po kterém se jednotka vypne.
INFO/MENU (m): Zobrazí nebo
opustí displej obrazovky.
OPTICAL/ TV SOUND: Změní
vstupní režim přímo na optický.
MUTE: Ztlumí jednotku.
• • • • • • b • • • • • •
Ovládací tlačítka: Volí možnost v
nabídce.
RDS: Radio Data Systém (Radiový
datový systém).
PRESET +/-: Vybírá rozhlasovou
stanici.
PTY: Zjistí typ programu RDS.
DISC MENU: Přístup k nabídce na
DVD disku.
TUNING +/-: Ladí požadovanou
rozhlasovou stanici.
ENTER (b): Potvrzení volby
nabídky.
BACK (1): Opuštění nabídky
nebo návrat na předchozí
obrazovku.
TITLE/POPUP: Zobrazí nabídku
tutulu DVD nebo vyskakovací
nabídku BD-ROM, je-li dostupná.
Z (STOP): Zastaví přehrávání.
d (PLAY): Spustí přehrávání.
M (PAUSE/STEP): Pozastavení
přehrávání.
Odstraňte kryt baterie na zadní
části dálkového ovládání a vložte
jednu (velikost AAA) baterii tak,
aby odpovídala polarita 4 a 5.
VOL +/-: Nastavuje hlasitost
reproduktorů.
Barevná tlačítka (R, G, Y, B):
- Použijte k navigaci nabídky BDROM. Jsou také použiti jako zkratky
tlačítek pro konkrétní nabídky.
- B tlačítko: Volba mono/stereo v
režimu FM.
HOME ( ): Zobrazí nebo opustí
[Domácí nabídka].
Instalace baterie
SOUND EFFECT: Výběr režimu
zvukového efektu
C/V (SKIP): Přejít k další
nebo předešlé kapitole/stopě/
souboru.
c/v (SCAN): Hledání
dopředu nebo dozadu.
PTY SEARCH:
Vyhledává typ programu.
Numerická tlačítka 0-9: Zvolí
očíslovanou možnost v nabídce.
CLEAR: Smaže označení v nabídce
hledání nebo číslo při zadávání
hesla.
REPEAT (h): Opakování
vyžádaného úseku nebo sekvence.
MUSIC ID: Kada je priključen
na mrežu, može prikazivati
informacije o trenutnoj pjesmi
tijekom reprodukcije filma.
AUDIO: Vybere jazyk audia nebo
audio kanál.
X (REC): Nahrává z Audio disků
CD, FM rádia nebo AUX zdroje na
USB.
? : Toto tlačítko není k dispozici.
• • • • • • d • • • • • •
Ovládací tlačítka TV: Viz strana
59.
Začínáme
11
Čelní panel
a
b
c
1
Začínáme
d e
a Disková mechanika
d PORT. IN
b Okno displeje
e USB (iPod/iPhone/iPad) Port
c Provozní tlačítka
R (Otevření / zavřen)
T (Přehrávání / Pauza)
I (Zastavení)
F (Funkce)
Mění vstupní zdroj nebo funkci.
VOL -/+
1/! (Napájení)
a
d
Zadní panel
b
e f
a
b
c
d e f g
a Síťová napájecí šňůra
g LAN port
b Konektory reproduktorů
h HDMI OUT TO TV
c Ventilátor
d AUX (L/R) INPUT
e OPTICAL IN
f Konektor antény
c
h
C
A
G
F
Začínáme
12
A
A
A
>>Výstraha
Umístění systému
E
yy Dbejte na to, aby děti nedávaly ruce nebo
A
jakékoli předměty do otvoru reproduktoru.
Následující ilustrace ukazuje příklad umístění
*Otvor reproduktoru: Otvor pro vydatný
systému. Upozorňujeme, že ilustrace
v tomto
basový zvuk na skříni reproduktoru (krytu).
A
D jednotky a slouží k
návodu se liší od skutečné
yy Středový reproduktor umístěte v bezpečné
objasňujícím účelům.
vzdálenosti z dosahu dětí.
Pro nejlepší možný prostorový zvuk by měly být
V opačném případě může dojít k upadnutí
všechny reproduktory, mimo subwoofer, umístěny
reproduktoru a tím ke způsobení zranění
ve stejné vzdálenosti od místa poslechu (A). A B C D E nebo
F Gškody na majetku.
1
Začínáme
yy Reproduktory obsahují magnetické části a
tak může dojít k barevné nerovnoměrnosti
na obrazovce televizoru nebo PC monitoru
Reproduktory umístěte v dostatečné
vzdálenosti od obrazovky televizoru nebo
PC monitoru.
B
CB
B
G
C
C
A
GA
A
G
F
A BA
A
A
C
A
A
B
D
yy Před použitím subwooferu odstraňte
ochrannou vinylovou vrstvu.
A
E
E
A
GB
A
A
E
A
E
A ABCD E F G
A
levýEa Přední
F G horní levý reproduktor
A A Přední
BCD
A
(L)/
pravý
a Přední horní pravý
CD E
A A B Přední
EF G
A
reproduktor
(R):
Umístěte přední reproduktory po stranách
E
A
monitoru nebo obrazovky a srovnejte je, jak je to
jen možné, s okrajem obrazovky.
A A B C Středový
D E Freproduktor:
G
Umístěte středový reproduktor nad nebo pod
E
A monitor nebo obrazovku.
A A B C D Prostorový
E F G levý a Prostorový levý horní
reproduktor (L)/
pravý a Prostorový pravý horní
F G
A B C D E Prostorový
reproduktor (R):
A
Umístěte tyto reproduktory za vaše místo poslechu,
E
čelem mírně dovnitř.
B C D E F Sub-Woofer:
G
Pozice subwooferu není natolik rozhodující,
protože nízké basové zvuky nejsou silně směrové.
Ale je lepší umístit subwoofer blízko předních
reproduktorů. Otočte mírně směrem ke středu
pokoje ke snížení odrazu stěn.
C D E F G Jednotka
Začínáme
Zapojení reproduktoru
1. Spojite žice na uređaj.
Pazite na boje žica koje trebaju odgovarati istoj
boji priključnog otvora na poleđini jedinice. Za
priključivanje žice na uređaj otvorite priključni
otvora pritiskom na plastičnu kvačicu. Umetnite
žicu i otpustite plastičnu kvačicu.
Spojite crnu traku svake žice tako da jedan ide
u priključni otvor označen - (minusom), a druga
u priključni otvor označen + (plusom).
Na player priključite kabel woofera. Prilikom
priključivanja kabela woofera na player,
umetnite konektor sve dok ne čujete kako je
kliknuo.
2. Spojite žice na zvučnike.
Spojite drugi kraj svake žice na odgovarajući
zvučnik vodeći računa o bojama:
Barva
konektoru
Reproduktor
Pozice
1
Šedá
Zadní část
Zadní pravá
strana
Modrá
Zadní část
Zadní levá
strana
Začínáme
Připojení reproduktorů k
přehrávači
13
Zelená
Středový
Středový
Oranžová
Sub-Woofer
Jakákoliv přední
pozice
Červená
Přední část
Vpředu vpravo
Bílá
Přední část
Vpředu vlevo
Za spajanje žice na zvučnike, pritisnite plastičnu
kvačicu i otvorite priključni otvor na dnu svakog
zvučnika. Umetnite žicu i otpustite kvačicu.
>>Výstraha
yy Buďte opatrní a nedovolte dětem, aby
vkládaly ruce nebo jiné předměty do tzv.
*Vlnovod reproduktoru : Otvor pro vydatný
bassový zvuk na reproduktoru (uzavřený).
yy Reproduktory obsahují magnetické části,
takže na televizi nebo na monitoru počítače
může dojít k deformaci barev. Používejte
reproduktory ve vzdálenosti od obrazovky
televize nebo od monitoru počítače.
14
Připojení
Připojení k TV
okud máte HDMI TV nebo monitor, můžete připojit
tento přehrávač použitím HDMI kabelu
(typ A, Vysokorychlostní kabel HDMI™). Připojte
konektor HDMI OUT na přístroji ke konektoru HDMI
na televizoru nebo monitoru kompatibilním s
HDMI.
2
Připojení
Zadní panel jednotky
Další informace k HDMI
yy Pokud zapojujete kompatibilní zařízení HDMI
nebo DVI, ujistěte se o následujícím:
-- Zkuste odpojit zařízení HDMI/DVI a tento
přehrávač. Dále zapojte k zařízení HDMI/DVI a
ponechte po dobu 30ti sekund, poté zapojte
tento přehrávač.
-- Připojené zařízení video vstupu je nastaveno
správně pro tento přístroj.
-- Připojené zařízení je kompatibilní s 720 x
576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i nebo 1920 x
1080p video vstupem.
yy Ne všechna HDCP-kompatibilní HDMI nebo DVI
zařízení budou pracovat s tímto přehrávač.
-- Obraz nebude zobrazen správně s jiným
zařízením, než je zařízení HDCP.
,,Poznámka
Kabel HDMI
TV
Nastavte zdroj TV na HDMI (viz uživatelská příručka
k TV).
,,Poznámka
Pro nejlepší možné zapojení nahlédněte do
návodu vašeho TV stereo systému nebo jiného
zařízení.
yy Pokud připojené zařízení HDMI nepřijímá
zvukový signál z přehrávače, zvuk zařízení
HDMI může být zkreslený nebo nemá
výstup.
yy Pokud používáte připojení HDMI, můžete
měnit rozlišení pro výstup HDMI. (Viz
“Nastavení rozlišení” na straně 16)
yy Zvolte typ video výstupu z HDMI OUT
konektoru pomocí volby [Nast. barev HDMI]
v nabídce [Nastavení] (viz strana 26).
yy Změna rozlišení při zavedeném připojení
může způsobit poruchu. K vyřešení
problému vypněte přehrávač a poté jej opět
zapněte.
yy Když připojení HDMI s HDCP není ověřeno,
obrazovka televize zčerná. V tomto
případě zkontrolujte připojení HDMI nebo
zkontrolujte, zda není odpojen kabel.
yy Pokud jsou na obrazovce šumy nebo linky,
zkontrolujte prosím kabel HDMI (délka je
obecně limitována na 4,5 m (15 ft.)).
Připojení
Co je SIMPLINK?
Některé funkce této jednotky jsou ovládány
dálkovým ovládáním TV zatímco je tato jednotka a
TV LG se SIMPLINK připojena přes připojení HDMI.
Funkce ovladatelné dálkovým ovládáním TV LG;
Přehrát, pozastavit, scanovat, přeskočit, zastavit,
vypnout atd.
TV LG s funkcí SIMPLINK jsou označeny výše
uvedeným logem.
,,Poznámka
V závislosti na typu disku nebo stavu
přehrávání, některé činnosti SIMPLINK se
mohou lišit nebo nemusí být funkční.
Funkce ARC (Audio Return
Channel) (audio zpětný kanál)
Funkce ARC dovoluje TV kompatibilní s HDMI
posílat audio stream do HDMI OUT (výstupu)
tohoto přehrávače.
Použití této funkce:
-- Váš TV musí podporovat funkci HDMI-CEC a ARC
a HDMI-CEC a ARC musí být nastaveny na ON
(zapnuto).
-- Způsob nastavení HDMI-CEC a ARC se může
lišit v závislosti na televizoru. Pro detailní popis
funkce ARC viz manuál vašeho televizoru.
-- Musíte použít HDMI kabel (typ A,
vysokorychlostní HDMI™ kabel s Ethernetem).
-- Musíte spojit s HDMI IN, který podporuje funkci
ARC, použitím HDMI OUT na tomto přehrávači.
-- Na TV kompatibilní s ARC můžete zapojit pouze
jedno domácí kino.
,,Poznámka
Chcete-li aktivovat funkci [SIMPLINK / ARC],
nastavte tuto volbu na [Zap.]. (30. strana)
2
Připojení
Pro bližší informace k funkci SIMPLINK nahlédněte
do uživatelského manuálu TV.
15
16
Připojení
Nastavení rozlišení
Přehrávač poskytuje několik možností výstupního
rozlišení pro konektory HDMI OUT. Můžete změnit
rozlišení pomocí nabídky [Nastavení].
1. Stiskněte HOME ( ).
2. Pomocí A/D zvolte [Nastavení], poté
stiskněte ENTER (b). Zobrazí se nabídka Initial
[Nastavení].
2
Připojení
3. Prostřednictvím W/S zvolte možnost
[DISPLAY], poté stiskněte D k přechodu ke
druhé úrovni.
4. Prostřednictvím W/S zvolte možnost
[Rozlišení], poté stiskněte ENTER (b) k přechodu
ke třetí úrovni.
5. Prostřednictvím W/S zvolte požadované
rozlišení, poté stiskněte ENTER (b) pro
potvrzení Vašeho výběru.
,,Poznámka
yy Pokud Vaše TV nepodporuje rozlišení, které
jste na přehrávači nastavili, můžete nastavit
rozlišení na 576p následovně:
1. Stiskněte B pro otevření diskové
mechaniky.
2. Stiskněte Z (STOP) po dobu minimálně
5 sekund.
yy Pokud zvolíte rozlišení ručně a poté
připojíte konektory HDMI k TV a Vaše TV
toto nepodporuje, nastavení rozlišení je
nastaveno na [Auto].
yy Pokud zvolíte rozlišení, které Vaše TV
nepodporuje, objeví se varovná zpráva.
Po změně rozlišení, nevidíte-li obrazovku,
vyčkejte 20 sekund a poté se rozlišení
automaticky vrátí k předešlému rozlišení.
yy Snímková frekvence výstupu videa 1080p se
může automaticky nastavit buď na
24 Hz nebo na 50 Hz v závislosti na
schopnosti a preferenci připojené TV a na
původní snímkové frekvenci videa obsažené
na disku BD-ROM.
Připojení
Připojení antény
Zapojte dodanou anténu pro poslech rádia.
17
Zapojení s externím
zařízením
Připojení AUX
Můžete si užívat zvuk z externího komponentu
prostřednictvím reproduktorů tohoto systému.
K výběru vstupního režimu můžete rovněž použít
tlačítko F (Function) na předním panelu.
Zadní panel jednotky
Zadní panel
jednotky
,,Poznámka
Po připojení FM drátové antény se ujistěte, že
je plně roztažena.
Bílá
Červená
Ke konektorům audio
výstupu vašeho
komponentu (TV, VCR, atd.)
2
Připojení
Připojte konektory analogového výstupu audia
vašeho komponentu k AUX L/R (INPUT) na této
jednotce. A potom vyberte možnost [AUX]
stisknutím FUNCTION.
18
2
Připojení
Zapojení PORT. IN
Připojení OPTICAL IN
Můžete si užívat zvuk z vašeho přenosného audio
přehrávače prostřednictvím reproduktorů tohoto
systému.
Můžete vychutnávat zvuk z vašeho komponentu
pomocí digitálního optického připojení přes
reproduktory tohoto systému.
Zapojte konektor sluchátek (nebo line-out)
přenosného audio přehrávače do zdířky PORT. IN
této jednotky. A potom zvolte možnost [PORTABLE]
stisknutím FUNCTION.
Připojte optický výstupní konektor vašeho
komponentu do konektoru OPTICAL IN na jednotce.
A poton vyberte možnost [OPTICAL] stisknutím
FUNCTION. Nebo stiskněte OPTICAL / TV SOUND
pro přímou volbu.
K výběru vstupního režimu můžete rovněž použít
tlačítko F (Function) na předním panelu.
Připojení
K výběru vstupního režimu můžete rovněž použít
tlačítko F (Function) na předním panelu.
Zadní panel
jednotky
MP3 přehrávač atd.
K digitálnímu
optickému
výstupnímu
konektoru vašeho
komponentu
Připojení
19
Připojení k domácí síti
Tento přehrávač může být připojen k lokální síti
(LAN) přes port LAN na zadní straně panelu.
Připojením jednotky k širokopásmové domácí
síti máte přístup ke službám jako je aktualizace
softwaru, využívání BD-LIVE nebo služby on-line
obsahu.
Router
Použitím pevného připojení docílíte nejlepšího
výkonu, protože připojená zařízení jsou přímo
zapojená do sítě a nepodléhají vysokofrekvenčnímu
rušení.
Pro bližší informace viz dokumentace k síťovému
zařízení.
řipojte port LAN přehrávače k odpovídajícímu portu
na Vašem modemu nebo routru pomocí veřejně
přístupného LAN nebo Ethernet kabelu.
Certifikované servery
DLNA
,,Poznámka
yy Při zapojení nebo odpojení LAN kabelu
podržte připojovací část kabelu. Při
odpojování nevytahujte LAN kabel ale
odpojte tisknutím dolů na uzamčení.
yy Nepřipojujte modulární telefonní kabel k
portu LAN.
yy Protože existuje mnoho způsobů
konfigurace připojení, následujte technická
data vašeho provozovatele telekomunikace
nebo poskytovatele služeb internetu.
yy Pokud chcete mít přístup k obsahu z DLNA
serverů, přehrávač musí být přes router
připojen ke stejné lokální síti.
yy Pro nastavení vašeho PC jako serveru DLNA
je nutné nainstalovat na vašem PC dodaný
software Nero MediaHome 4. (viz strana 36)
Zadní panel jednotky
2
Připojení
Pevné síťové připojení
Širokopásmové
služby
20 Připojení
Nastavení pevného připojení
Pokročilé nastavení
Pokud je DHCP server v lokální síti (LAN) připojen
pomocí pevného připojení, přehrávač automaticky
rozpozná IP adresu. Po provedení připojení malé
množství domácích síti může vyžadovat nastavení
sítě přehrávače. Nastavte [SÍŤ] následovně:
Chcete-li síťové nastavení provést ručně, v nabídce
[Nastavení sítě] pomocí W/S zvolte [Pokročilé
nastavení] a stiskněte ENTER (b).
Příprava
2
1. Tryk på W/S/A/D for at vælge IP-status
mellem [Dynamisk] og [Statisk].
Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele
en IP-adresse automatisk.
Připojení
Před nastavením pevného připojení je třeba
se připojit k širokopásmovému internetu Vaší
domácí sítě.
1. Zvolte možnost [Nastav. připojení] v nabídce
[Nastavení], poté stiskněte ENTER (b).
,,Poznámka
2. Pročtěte si přípravu pro síťové nastavení a když
je zvýrazněno [Start], stiskněte ENTER (b).
Pokud se v síti nenachází žádný DHCP server
a Vy si přejete nastavit IP adresu ručně, zvolte
[Statická], poté nastavte [IP adresa], [Maska
podsítě], [Brána] a [DNS Server] pomocí
W/S/A/D a numerických tlačítek. Uděláteli chybu v průběhu zadání čísla, stiskněte
CLEAR pro vymazání označených částí.
2. Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b) pro použití
síťových nastavení.
Přístroj se automaticky připojí k síti.
Na obrazovce se zobrazí stav připojení sítě.
3. Když je zvýrazněno [OK], stisknutím ENTER (b)
dokončíte nastavení kabelové sítě.
Připojení
21
yy Musíte použít router k použití služby xDSL.
yy Může se objevit několik problémů ohledně
síťového připojení v průběhu nastavení, které
mohou být vyřešeny resetováním routru nebo
modemu. Po připojení přehrávače k domácí síti
rychle vypněte a/nebo odpojte přívodní kabel
routru domácí sítě nebo kabel modemu. Poté
zapněte a/nebo zapojte opět přívodní kabel.
yy Je vyžadováno použít DSL modem pro použití
služby DSL, kabelový modem je vyžadován
u použití služeb kabelového modemu. V
závislosti na způsobu přístupu a souhlasu
vašeho poskytovatele internetových služeb,
nemusí být možné použití funkcí internetového
připojení obsažených v tomto přehrávači nebo
může být omezen počet zařízení, která mohou
být připojena současně. (Pokud poskytovatel
internetových služeb omezí užití na jedno
zařízení, tento přehrávač nemůže být připojen,
je-li již připojeno PC.)
yy V závislosti na poskytovateli internetových
služeb (ISP), počet zařízení, které může využívat
služeb internetu, může být omezeno platnými
podmínkami služeb. Bližší informace konzultujte
s vašim poskytovatelem internetových služeb
(ISP).
yy Naše společnost nenese žádnou odpovědnost
za jakékoli poruchy přehrávače a/nebo
funkce internetového připojení v průběhu
přenosových chyb/závad spojených s připojením
širokopásmového internetu nebo dalšími
připojenými zařízeními.
yy Funkce BD-ROM disku dostupné prostřednictvím
funkcí internetového připojení nejsou vytvořeny
nebo poskytovány naší společností a naše
společnost nenese odpovědnost za jejich
funkčnost nebo stálou dostupnost. Některé disky
materiálně dostupné přes internetové připojení
nemusí být kompatibilní s tímto přehrávačem.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se obsahu, obraťte
se na výrobce disku.
yy Některé obsahy internetu mohou vyžadovat
vyšší šířku pásem připojení.
yy Dokonce i když je přehrávač správně připojen
a nastaven, některé obsahy internetu nemusí
pracovat řádně z důvodu přetížení internetu,
kvality nebo šířky pásma vašich internetových
služeb nebo problémů vzniklých na straně
poskytovatele služeb.
yy Některé činnosti internetového připojení nemusí
být dostupné v důsledku jistých omezení
nastavených poskytovatelem internetových
služeb (ISP), který Vám poskytuje širokopásmové
internetové připojení.
yy Veškeré poplatky účtované poskytovatelem
internetových služeb včetně, a to bez vyjímek,
poplatku za připojení jsou vaší zodpovědností.
yy Je doporučeno použít pro pevné připojení k
tomuto přehrávači LAN porty A10 Base-T nebo
100 Base-TX. Pokud vaše internetové služby
neposkytují podobné připojení, nelze připojit
tento přehrávač.
2
Připojení
Poznámky k síťovému připojení
22 Systémové nastavení
Úvodní nastavení
Při prvním zapnutí přístroje se zobrazí průvodce
úvodním nastavením. Pomocí průvodce úvodním
nastavením lze nastavit jazyk zobrazení a provést
nastavení sítě.
4. Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b).
5. Potvrďte testovací zvukové signály reproduktorů
stisknutím tlačítka ENTER (b).
1. Stiskněte 1 (POWER).
Na displeji se zobrazí průvodce úvodním
nastavením.
2. Pomocí W/S/A/D vyberte jazyk zobrazení
a stiskněte ENTER (b).
Po potvrzení testovacích zvukových signálů
stiskněte ENTER (b), když je zvýrazněno [Stop].
Zvolte [DALŠÍ] a stiskněte ENTER (b).
6. Můžete poslouchat zvuk TV přes reproduktor
této jednotky automaticky, je-li televizor
zapnutý. TV a tato jednotka by měly být
propojeny optickým kabelem.
3
Systémové nastavení
3. Pročtěte si přípravu pro síťové nastavení a když
je zvýrazněno [Start], stiskněte ENTER (b).
Stiskněte W pro přesunutí, a stiskněte A/D
pro volbu [Zap.] nebo [Vyp.]. Vyberte [DALŠÍ] a
stiskněte tlačítko ENTER (b).
Je-li připojena kabelová síť, připojení k síti se
dokončí automaticky.
Používá-li váš přístupový bod šifrování, budete
muset zadat příslušný bezpečnostní kód.
7. Zkontrolujte všechna nastavení provedená v
předchozích krocích.
Když je zvýrazněno [Ukončit], stisknutím ENTER
(b) dokončíte úvodní nastavení. Je-li nutné
některé nastavení změnit, pomocí W/S/A/
D zvolte 1 a stiskněte ENTER (b).
Systémové nastavení 23
Nastavení
Přizpůsobení nastavení
SETUP
Můžete změnit nastavení přehrávače pomocí
nabídky [Nastavení].
1. Stiskněte HOME ( ).
3
3. Prostřednictvím W/S zvolte první možnost
nastavení, poté stiskněte D k přechodu ke
druhé úrovni.
4. Prostřednictvím W/S zvolte druhou možnost
nastavení, poté stiskněte ENTER (b) k přechodu
ke třetí úrovni.
5. Prostřednictvím W/S zvolte požadované
nastavení, poté stiskněte ENTER (b) pro
potvrzení Vašeho výběru.
Systémové nastavení
2. Pomocí A/D zvolte [Nastavení], poté stiskněte
ENTER (b). Zobrazí se nabídka [Nastavení].
24 Systémové nastavení
NABÍDKA [SÍŤ]
Pro použití aktualizací softwaru, funkce BD-Live a
on-line služeb je třeba nastavit nabídku [SÍŤ].
Nastav. připojení
Pokud jsou podmínky Vaší domácí sítě připraveny
k připojení na přehrávači, přehrávač musí mít
nastavené síťové připojení pro síťovou komunikaci.
(Viz “Připojení k Vaší domácí síti” na straně 19.)
Stav připojení
3
Pokud chcete zkontrolovat stav sítě na Vašem
přehrávači, zvolte nabídku [Stav připojení] a
stiskněte ENTER (b) pro kontrolu, zda je nastaveno
připojení k síti a internet.
Systémové nastavení
Připojení BD-LIVE
Jsou-li používány funkce BD-Live, můžete omezit
přístup k internetu.
[Povoleno]
Přístup k internetu je povolen pro všechny
obsahy BD-Live.
[Zčásti povoleno]
Přístup k internetu je povolen pouze pro
obsahy BD-Live, které mají obsah certifikovaný
vlastníkem. Přístup k internetu a funkce AACS
Online jsou omezeny u všech obsahů BD-Live
bez certifikace.
[Zakázáno]
Přístup k internetu je omezen pro všechny
obsahy BD-Live.
Nastavení chytré služby Smart
Service
[Nastavení země]
Vyberte Vaši oblast pro zobrazení správného
on-line obsahu služby.
[Inicializace]
V závislosti na regionu nemusí být funkce
[Inicializace] k dispozici.
Název zařízení
Pomocí virtuální klávesnice můžete vytvořit síťové
jméno. Tento přehrávač bude rozpoznán na základě
jména, které uvedete na vaší domácí síti.
Přehrávání po síti
Tato funkce umožňuje ovládat přehrávání médií
streamovaných ze serveru médií DLNA pomocí
chytrého telefonu certifikovaného DLNA. Většina
chytrých telefonů certifikovaných DLNA je
vybavena funkcí ovládání přehrávání médií ve vaší
domácí síti. Chcete-li, aby váš chytrý telefon ovládal
tento přístroj, nastavte u této funkce možnost
[Zap.]. Podrobnější informace najdete v pokynech k
vašemu chytrému telefonu certifikovanému DLNA
nebo v aplikaci.
,,Poznámka
yy Tento přístroj a chytrý telefon certifikovaný
DLNA musí být připojeny k stejné síti.
yy Chcete-li použít funkci [Přehrávání po
síti] prostřednictvím chytrého telefonu
certifikovaného DLNA, před připojením k
tomuto přístroji zobrazte základní nabídku
stisknutím tlačítka HOME ( ).
yy Při ovládání přístroje pomocí funkce
[Přehrávání po síti] nemusí fungovat dálkové
ovládání.
yy Dostupné formáty souborů popsané na
straně 62 nejsou vždy ve funkci [Přehrávání
po síti] podporovány.
Systémové nastavení 25
NABÍDKA [DISPLAY]
Rozlišení
Poměr stran TV
Nastaví výstupní rozlišení pro HDMI video signál.
Pro více podrobností o nastavení rozlišení viz strana
16.
Zvolte možnost poměru stran TV dle typu Vaší TV.
[4:3 Letter Box]
Zvolte tehdy je-li připojen standardní TV 4:3.
Zobrazí filmové obrazy s maskovacími pruhy
nad a pod obrazem.
[4:3 Pan Scan]
Zvolte tehdy je-li připojen standardní TV 4:3.
Zobrazí obrazy přizpůsobené obrazovce Vaší
TV. Obě strany obrazu budou uříznuty.
[Auto]
Pokud je konektor VÝSTUPU HDMI připojen pro
poskytování TV zobrazených informací (EDID),
automaticky se nastaví rozlišení nejlépe vhodné
pro připojenou TV.
[576p]
Produkuje 576 linek progresivního videa.
[720p]
[16:9 Původní]
Produkuje 720 linek progresivního videa.
3
Zvolte tehdy je-li připojen široký TV 16:9. Obraz
4:3 je zobrazen v originálním poměru 4:3 s
černými pruhy po levé a pravé straně.
[1080i]
Systémové nastavení
[16:9 Plné]
Zvolte tehdy je-li připojen široký TV 16:9. Obraz
4:3 je nastaven horizontálně (v lineárním
poměru), aby vyplnil celou obrazovku.
,,Poznámka
Nemůžete zvolit možnost [4:3 Letter Box] a
[4:3 Pan Scan] pokud je rozlišení nastaveno na
více než 720p.
Produkuje 1080 linek zřetězeného videa.
[1080p]
Produkuje 1080 linek progresivního videa.
Rež.zobr. 1080p
Pokud je rozlišení nastaveno na 1080p, zvolte
[24 Hz] pro lepší prezentaci filmového materiálu
(1080p/24 Hz) na HDMI displeji kompatibilním se
vstupem 1080p/24 Hz.
,,Poznámka
yy Pokud zvolíte [24 Hz], může dojít k určitým
deformacím obrazu když se přepíná video
a filmový materál. V tomto případě nastavte
na [50 Hz].
yy Dokonce i když je [Rež.zobr.1080p] nastaven
na [24 Hz], pokud váš TV není kompatibilní
s 1080p/24 Hz, pak aktuální snímková
frekvence výstupu videa bude 50 Hz, aby se
přizpůsobila zdrojovému formátu videa.
26 Systémové nastavení
Nast. barev HDMI
NABÍDKA [JAZYK]
Zvolte typ výstupu z výstupního konektoru
HDMI OUT. Pro toto nastavení viz návody Vašeho
zobrazovacího zařízení.
Nabídka
[YCbCr]
Zvolte tuto možnost pro připojení k
zobrazovacímu zařízení HDMI.
[RGB]
Zvolte tuto možnost pro připojení k
zobrazovacímu zařízení DVI.
Režim 3D
3
Systémové nastavení
Vyberte typ výstupního režimu pro přehrávání disku
Blu-ray 3D.
[Vyp.]
Výstupem přehrávání disku Blu-ray 3D bude 2D
režim jako přehrávání normálního disku
BD-ROM.
[Zap.]
Přehrávání disku Blu-ray 3D bude mít výstup
jako 3D režim.
Průvodce hlavním menu
Tato funkce umožňuje zobrazení nebo vymazání
doprovodné bubliny v nabídce Home. Pro
zobrazení průvodce nastavte tuto položku na [Zap.].
Vyberte jazyk pro nabídku [Nastavení] a OSD.
Nabídka disku / Zvuk disku / Titulky
disku
Zvolte Vámi preferovaný jazyk pro audio stopy
(zvukový disk), titulky a nabídku disku.
[Původní]
Přiřadí originální jazyk ve kterém byl disk
nahrán.
[Ostatní]
Stiskněte ENTER (b) pro volbu jiného jazyka.
Použijte numerická tlačítka a poté stiskněte
ENTER (b) pro zadání 4místného čísla dle kódu
v seznamu jazyků na straně 67.
[Vyp.] (Pouze titulky disku)
Vypnutí titulků.
,,Poznámka
V závislosti na disku nemusí vaše jazykové
nastavení pracovat.
System Setting 27
NABÍDKA [AUDIO]
Každý disk má několik možností audio výstupů.
Nastavte možnost audio přehrávače dle typu
používaného audio systému.
,,Poznámka
Vzhledem k tomu, že jednotlivé faktory
ovlivňují rozlišení výstupu audia, viz
“Specifikace výstupu audia” na straně 65.
Digitální výstup.
Post DRC (řízení dynamického
rozsahu)
Tato funkce vám umožňuje poslouchat film při
nižším zvuku bez ztráty srozumitelnosti zvuku.
[Vyp.]
Vypíná funkci.
[Zap.]
Komprimuje dynamický rozsah výstupu zvuku
Dolby Digital, Dolby Digital Plus nebo Dolby
TrueHD.
[Auto]
Zvolte, pokud jste připojili konektor HDMI OUT
tohoto přístroje k zařízení s dvoukanálovým
digitálním stereo dekodérem.
Dynamický rozsah výstupu zvuku Dolby
TrueHD se určí sám.
A dynamický rozsah Dolby Digital a Dolby
Digital Plus se ovládají stejně, jako režim [Zap.].
[PCM Multi-Ch] (Pouze HDMI)
Zvolte, pokud jste připojili tuto jednotku
ke konektoru HDMI OUT na zařízení s
vícekanálovým digitálním dekodérem.
[Znovu kódovat DTS] (Pouze HDMI)
Zvolte, pokud jste připojili konektor HDMI OUT
tohoto přístroje k zařízení s DTS dekodérem.
[BitStream] (Pouze HDMI)
Zvolte, pokud jste připojili konektor HDMI OUT
tohoto přístroje k zařízení s LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS nebo
DTS-HD dekodérem.
,,Poznámka
yy Pokud je možnost [Digitální výstup.]
nastavena na [PCM Multi-Ch], audio může
vystupovat jako PCM stereo, nejsou-li
informace PCM Multi-Ch detekovány ze
zařízení HDMI pomocí EDID.
yy Pokud je volba [Digitální výstup.] nestavena
na [Znovu kódovat DTS], rekódovaný DTS
audio výstup je určen pro disky BD-ROM se
sekundárním nebo interaktivním audiem
pro další disky (jako [BitStream]).
yy Toto nastavení není dostupné pro vstupní
signál z externího zařízení.
,,Poznámka
Nastavení DRC může být změněno pouze
pokud disk není vložen nebo jednotka je zcela
v režimu zastavení.
3
Systémové nastavení
[PCM Stereo] (Pouze HDMI)
28 Systémové nastavení
Nastavit reproduktor
NABÍDKA [ZÁMEK]
Pro zajištění nejlepšího možného zvuku se řiďte
zobrazením nastavení reproduktorů pro upřesnění
hlasitosti připojených reproduktorů a jejich
vzdálenosti od místa poslechu. Pro nastavení stejné
úrovně hlasitosti reproduktorů spusťte test.
Nastavení [ZÁMEK] má vliv pouze na přehrávání
Blu-ray Disc a DVD.
Pro přístup k dalším vlastnostem nastavení [ZÁMEK],
vložte váš 4místní ochranný kód.
Pokud jste dosud nezadali heslo, učiňte tak. Dvakrát
zadejte 4místné heslo, poté stikněte ENTER (b) k
zadání nového hesla.
Heslo
Můžete vytvořit nebo změnit heslo.
[Nic]
3
Systémové nastavení
[Reproduktor]
Zvolte reproduktor, který chcete nastavit.
[Hlasitost]
Nastavení výstupní úrovně každého
reproduktoru.
[Vzdálenost]
Nastavení vzdálenosti mezi každým
reproduktorem a místem poslechu.
[Test/ Stop test]
Reproduktory budou vysílat testovací signál.
[OK]
Potvrdí nastavení.
HD AV Sync
Někdy se stane, že u digitální TV dochází ke
zpoždění mezi obrazem a zvukem. Pokud se tak
děje, můžete rozdíl vyrovnat nastavením zpoždění
zvuku tak, že zvuk ‘čeká’ na příslušný obraz: tato
funkce se nazývá HD AV Sync. Použijte A D k
rolování směrem nahoru a dolů přes hodnotu
zpoždění, které lze nastavit libovolně od 0 do 300
ms.
Dvakrát zadejte 4místné heslo, poté stikněte
ENTER (b) k zadání nového hesla.
[Změň]
Vložte nynější heslo a stiskněte tlačítko ENTER
(b). Dvakrát zadejte 4místné heslo, poté
stikněte ENTER (b) k zadání nového hesla.
Pokud zapomenete své heslo
Pokud zapomenete své heslo, můžete jej vymazat
za pomocí následujících kroků:
1. Vyjměte veškeré disky, které by mohly být v
přehrávači.
2. Zvolte možnost [Heslo] v nabídce [Nastavení].
3. Použijte numerická tlačítka k zadání “210499”.
Heslo je vymazáno.
,,Poznámka
Pokud učiníte před stisknutím tlačítka
ENTER (b), chybu, stiskněte tlačítko CLEAR.
Poté zadejte správné heslo.
Systémové nastavení 29
Hodnocení DVD
Blokuje přehrávání hodnocených DVD v závislosti
na jejich obsahu. (Ne všechny disky jsou
hodnoceny.)
v nabídce nastavení vašeho přístroje. Pro další
informace jak dokončit vaši registraci navštivte vod.
divx.com.
[Registrovat]
[Hodnocení 1-8]
Zobrazí registrační kód Vašeho přehrávače.
Hodnocení jedna (1) má nejvíce omezení a
hodnocení osm (8) je nejméně omezující.
[Deregistrovat]
[Odemknout]
Pokud zvolíte [Odemknout], rodičovská
kontrola není aktivní a disky se přehrají celé.
Hodnocení Disk Blu-ray
[255]
Mohou být přehrány všechny BD-ROM.
[0-254]
Zakazuje přehrávání BD-ROM dle na něm
nahraném odpovídajícím omezení.
,,Poznámka
Funkce [Hodnocení Disk Blu-ray] se použije
pouze u disku Blu-ray se systémem Advanced
Rating Control.
Kód oblasti
Vložte kód oblasti, jejíž standardy byly použity při
hodnocení DVD video disku, ze seznamu na straně
66.
NABÍDKA [OSTATNÍ]
DivX VOD
O VIDEU DIVX: DivX® je digitální video formát
vytvořený společností DivX, LLC, dceřiná společnost
Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálním
výrobkem s certifikací® DivX, který přehrává
formát DivX videa. Pro více informací a získání
softwarových nástrojů pro změnu vašich souborů
na DivX video navštivte divx.com.
Formát DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tento přístroj s
certifikací DivX Certified ® musí být pro přehrávání
zakoupených filmů ve formátu DiVX Video-onDemand (VOD - video na vyžádání) registrován.
Váš registrační kód naleznete v sekci DiVX VOD
,,Poznámka
Veškerá videa stažená z DivX(R) VOD s
registračním kódem tohoto přehrávače mohou
být na tomto přístroji pouze přehrávána.
Rychlý start
Tento přehrávač může zůstat v pohotovostním
režimu s nízkou spotřebou energie, takže jej lze po
zapnutí okamžitě a bez prodlevy spustit. Chceteli aktivovat funkci [Rychlý start], nastavte tuto
možnost na hodnotu [Zap.].
,,Poznámka
yy Funkce [Rychlý start] nemusí být nyní k
dispozici. Tato funkce se stane dostupnou
prostřednictvím aktualizace softwaru.
yy Je-li možnost [Rychlý start] nastavena na
hodnotu [Zap.] a napájení AC je omylem
znovu připojeno k přehrávači selháním
napájení apod., přepne se přehrávač
automaticky do pohotovostního režimu.
Před spuštěním přehrávače počkejte než se
přepne do pohotovostního režimu.
yy Když je [Rychlý start] nastaven na [Zap.],
bude spotřeba energie vyšší, než když je
[Rychlý start] nastaven na [Vyp.].
3
Systémové nastavení
Nastavte věkovou hranici přehrávání BD-ROM.
Použijte numerická tlačítka k zadání věkové hranice
přehrávání BD-ROM.
Deaktivuje přehrávač a zobrazí deaktivační kód.
30 Systémové nastavení
Automatické vypnutí
Necháte-li přehrávač v režimu zastavení po
dobu 5minut, objeví se spořič obrazovky. Pokud
tuto možnost nastavíte na [Zap.], jednotka se
automaticky vypne do 15 minut od zobrazení
spořiče obrazovky. Nastavte tuto možnost na [Vyp.]
pro opuštění spořiče obrazovky dokud je jednotka
používána uživatelem.
, Poznámka
3
Systémové nastavení
Pokud nastavíte funkci [Automatické vypnutí] v
nabídce nastavení na hodnotu zapnuto, vypne
se tato jednotka automaticky a bude šetřit
spotřebu energie, pokud není hlavní jednotka
připojena k externímu zařízení a nepoužívá se
delší dobu než 20 minut.
Stejně pracuje i tato jednotka, která se po
šesti hodinách od připojení hlavní jednotky k
jinému zařízení pomocí analogového vstupu.
Připojení zvuku televize
Můžete poslouchat zvuk TV přes reproduktor
tohoto přístroje automaticky, je-li televizor zapnutý.
TV a tato jednotka by měly být propojeny optickým
kabelem.
Inicializace
[Tovární nastavení]
Můžete resetovat zařízení do základního
nastavení.
[Paměť Blu-ray prázdná]
Inicializuje obsah BD-Live z připojeného USB
disku.
,,Poznámka
Pokud resetujete přehrávač do originálního
výrobního nastavení pomocí možnosti [Tovární
nastavení], musíte opět nastavit veškeré
aktivace pro on-line služby a síťová nastavení.
Software
[Informace]
Zobrazí aktuální verzi softwaru.
[Aktualizace]
Můžete aktualizovat software připojením
přístroje přímo k serveru auktualizace softwaru
(viz strana 60).
SIMPLINK / ARC
-- Funkce SIMPLINK umožňuje ovládat tento
přístroj s LG dálkovým ovladačem televizoru.
-- Funkce ARC umožňuje HDMI-kompatibilnímu
televizoru odesílat zvuk na výstup HDMI OUT
tohoto přehrávače.
Stiskněte W pro přesunutí, a stiskněte A/D pro
volbu [Zap.] nebo [Vyp.]. Vyberte [OK] a stiskněte
ENTER (b).
Nastavte tuto volbu na [Zap.] pro aktivaci funkce
[SIMPLINK / ARC]. (strana 15)
Systémové nastavení
Zvukový efekt
31
Nastavení [Uživ. EQ]
Můžete zvolit vyhovující režim zvuku. Opakovaně
tiskněte tlačítko SOUND EFFECT („ZVUKOVÝ EFEKT“),
až se na displeji předního panelu nebo na televizní
obrazovce objeví požadovaný režim. Zobrazené
položky ekvalizéru se mohou lišit v závislosti na
zvukových zdrojích a efektech.
[Přir. plus]: Můžete se těšit na přirozený zvukový
efekt, jež je stejný jako na kanále 5.1.
[Natural]: Vychutnávejte si příjemný a přirozený
zvuk.
[Bypass]: Software s multikanálovým prostorovým
audio signálem je přehráván dle způsobu nahrání.
[Hlasitost]: Zlepšuje zvuk basů a výšek.
[Uživ. EQ]: Můžete seřídit zvuk zvýšením nebo
snížením úrovně určité frekvence.
[Př.spínač] (Volitelné): Můžete si užít harmonický
zvuk. Tento režim je vhodný pro všechny
reproduktory, jež byly umístěny v řadě.
2. Stiskněte A/D pro výběr požadované úrovně.
Zvolte možnost [Zrušit] a pak stiskněte ENTER (b)
ke zrušení nastavení.
Zvolte možnost [Reset] a pak stiskněte ENTER (b) k
resetování všech nastavení.
3
Systémové nastavení
[Basování]: Zesiluje basový zvukový efekt z
předního levého a pravého reproduktoru a
subwooferu.
1. Stiskněte W/S pro výběr požadované
frekvence.
32 Ovládání
Zobrazení nabídky
Home
Použití nabídky [HOME]
Nabídka HOME se objeví, pokud stisknete tlačítko
HOME ( ). Pomocí W/S/A/D zvolte příslušnou
položku a stiskněte ENTER (b).
4
Ovládání
,,Poznámka
V závislosti na regionu nemusí být služby [LG
Smart World], [Moje apl.] a funkce [Vyhledat] k
dispozici.
a [Smart Share] - Zobrazí se nabídka Smart
Share.
b [Premium] - Zobrazí se obrazovka Premium
home. (strana 53)
c [LG Smart World] - Zobrazí se tituly LG Apps
poskytnuté k tomuto zařízení. (strana 53)
d [Moje apl.] - Zobrazí se obrazovka [Moje
apl.]. (strana 55)
e [Vstup] - Změní vstupní režim.
f [Nastavení] - Upravuje nastavení systému.
g [Vyhledat] - Vyhledá požadované aplikace
LG Apps a další obsah.
h [Log In] - Zobrazí se nabídka přihlášení.
Použití možnosti Smart Share
Můžete přehrávat obsah videa, fotografie a audia
na zařízení vložením disku, připojením USB zařízení
nebo pomocí domácí sítě (DLNA).
1. Stiskněte tlačítko HOME ( ) pro zobrazení
nabídky Home.
2. Zvolte [Smart Share] a stiskněte ENTER (b).
a Zobrazí se všechna připojená zařízení.
b Zobrazí se obsah video souborů, fotografií
nebo audio souborů.
c Zobrazí se soubor nebo složka připojeného
zařízení.
Ovládání 33
Přehrávání připojených
zařízení
Přehrávání disku
erot
Přehrávání Blu-ray 3D disku
e
Tento přístroj umožňuje přehrávání disků Blu-ray
3D, které obsahují odlišná zobrazení určená pro
pravé a levé oko.
Příprava
1. Stiskněte B (OPEN/CLOSE) a umístěte disk do
nosiče disku.
K přehrání titulu Blu-ray 3D ve stereoskopickém
3D režimu je zapotřebí:
2. Stiskněte B (OPEN/CLOSE) a zavřete nosič
disku.
yy Zkontrolujte, zda je televize vybavena
technologií 3D a obsahuje vstup(y) HDMI.
U spousty disků AUDIO CD, BD-ROM a DVDROM se přehrávání spustí automaticky.
yy Abyste si vychutnali naplno zážitek z obrazu
3D, je nutné použít 3D brýle.
3. Stiskněte tlačítko HOME ( ) a potom zvolte
[Smart Share].
yy Ověřte, zda titul BD-ROM je disk Blu-ray 3D
nebo ne.
4. Zvolte ikonu disku.
yy Zapojte kabel HDMI (vysokorychlostní HDMI ™
kabel typ A) mezi výstup HDMI přehrávače a
vstup HDMI televizoru.
,,Poznámka
yy V závislosti na titulech BD-ROM, připojení
zařízení USB může vyžadovat příslušné
přehrávání.
yy Nedokončené DVD-VR formáty disku nemusí
být přehrávatelné na tomto přehrávači.
yy Některé DVD-VR disky jsou vyrobeny s daty
CPRM z DVD REKORDÉRU. Tato jednotka
nepodporuje tyto typy disků.
1. Stiskněte tlačítko HOME ( ) a potom nastavte
možnost [Režim 3D] v menu [Nastavení] na
[Zap.] (strana 26).
2. Stiskněte B (OPEN/CLOSE) a umístěte disk do
nosiče disku.
3. Stiskněte B (OPEN/CLOSE) a zavřete nosič
disku.
Přehrávání se spustí automaticky.
4. Více pokynů naleznete v uživatelské příručce k
vašemu 3D televizoru.
Pro vylepšený 3D efekt lze upravit nastavení
displeje a zaměřit se na nastavení televizoru.
>>Výstraha
yy Sledování 3D obsahu po delší dobu může
vyvolat závrať nebo únavu.
yy Nedoporučuje se, aby filmy v 3D režimu
sledovali invalidi, děti a těhotné ženy.
yy Pokud pociťujete bolesti hlavy, únavu
nebo závrať při sledování 3D obrazu, je
velmi doporučováno zastavit přehrávání
a postiženého umístit do klidu, dokud se
nebude cítit normálně.
4
Ovládání
yy Funkce přehrávání popsané v tomto návodu
nejsou vždy dostupné u každého souboru a
média. Některé funkce mohou být omezeny
v závislosti na mnoha faktorech.
34 Ovládání
Přehrání souboru na disku/
USB zařízení
yui
Tento přístroj je schopen přehrát video soubory,
audio soubory a fotografie uložené na disku nebo
úložišti připojeném přes USB port.
1. Vložte datový disk do mechaniky nebo připojte
USB zařízení.
Poznámky pro USB zařízení
yy Tento přehrávač podporuje USB flash paměť/
externí HDD formátované ve FAT32 a NTFS při
přístupu k souborům (hudba, fotografie, filmy).
Avšak pro BD-Live a nahrávání zvukového
CD, použijte USB flash disk / externí HDD
formátované ve FAT32.
yy Tato jednotka může podporovat až 4 části
zařízení USB.
yy Zařízení USB nevyjímejte za provozu (během
přehrávání atd.)
yy USB Nejsou podporována zařízení USB, která po
připojení k počítači vyžadují instalaci zvláštního
programu.
yy Zařízení USB: zařízení USB podporující USB 1.1 a
USB 2.0.
4
Ovládání
Při zapojení zařízení USB k nabídce HOME,
přehrávač přehrává automaticky hudební soubory
obsažené na paměťovém zařízení USB. Pokud
paměťové zařízení USB obsahuje několik typů
souborů, objeví se nabídka výběru souboru.
Načítání souborů může trvat několik minut
v závislosti na počtu obsahů uložených na
paměťovém zařízení USB. Stiskněte ENTER (b)
zatímco je zvoleno [Cancel] pro zastavení načítání.
2. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
3. Zvolte možnost [Smart Share] a stiskněte ENTER
(b).
4. Zvolte požadované připojené zařízení v této
kategorii.
5. Zvolte [Film], [Fotografie] nebo [Hudba].
6. Zvolte soubor pomocí W/S/A/D a stiskněte
d(PLAY) nebo ENTER (b) pro jeho přehrání.
yy Mohou být přehrávány soubory s filmy, hudbou
a fotografiemi. Více podrobností o činnostech
souvisejících s jednotlivými typy souborů najdete
na příslušných stranách.
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
yy Pokud použijete prodlužovací USB kabel,
rozbočovač USB nebo multičtečku USB, zařízení
USB nemusí být rozpoznáno.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
fungovat.
yy Nejsou podporovány digitální fotoaparáty a
mobilní telefony.
yy Port USB přístroje nelze připojit k PC. Jednotku
nelze použít jako paměťové zařízení.
Ovládání 35
Přehrání souboru ze síťového
serveru
yui
Tento přístroj přehrává video, audio a
soubory fotografií umístěné na DLNA serveru
prostřednictvím vaší domácí sítě.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 19).
2. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
3. Zvolte možnost [Smart Share] a stiskněte ENTER
(b).
,,Poznámka
yy Požadavky na soubor jsou popsány na
straně 62.
yy Miniatury souborů, které nelze přehrát,
mohou být v nabídce zobrazeny, ale
nemohou být přehrány přehrávačem.
yy Názvy souboru titulků a filmového souboru
musí být stejné a musí být umístěny ve
stejné složce.
yy Kvalita přehrávání a funkce může být
ovlivněna stavem vaší domácí sítě
yy V závislosti na podmínkách vašeho PC se
mohou vyskytnout potíže s připojením.
yy Pro nastavení vašeho PC jako serveru DLNA
je nutné nainstalovat na vašem PC dodaný
software Nero MediaHome 4. (strana 36)
4. Zvolte mediální server DLNA v této kategorii.
6. Zvolte soubor pomocí W/S/A/D a stiskněte
d(PLAY) nebo ENTER (b) pro jeho přehrání.
Ovládání
5. Zvolte [Film], [Fotografie] nebo [Hudba].
4
36 Ovládání
Připojení k serveru
domácí sítě či počítači
Mac OS X
Digital Living Network Alliance, ve zkratce DLNA,
umožňuje uživatelům přístup k video, audio, nebo
foto souborům uložným na severu a dovolí jejich
přehrávání na televizním přijímači napojeném na
domácí síť.
2. Prohlédněte obsah jednotky CD-ROM a otevřete
složku „MediaHome_4_Essentials_MAC“.
Před připojením k počítači a přehrávání souboru
je třeba mít v počítači nainstalován program Nero
MediaHome 4 Essentials.
4. V okně Nero MediaHome přetáhněte ikonu
Nero MediaHome do složky Aplikace v tomto
okně nebo na jakékoli jiné místo.
Instalace programu Nero
MediaHome 4 Essentials
4
1. Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM, který je
součástí dodávky, do jednotky CD-ROM vašeho
počítače.
3. Poklepejte na soubor obrazu disku „Nero
MediaHome.dmg“. Otevře se okno Nero
MediaHome.
5. Nyní můžete aplikaci spustit poklepáním na
ikonu Nero MediaHome v místě, kam jste ji
přetáhli.
Ovládání
Windows
Sdílení souborů a složek
Spusťte počítač a vložte dodaný disk CD-ROM
do přihrádky CD počítače. Průvodce instalací vás
provede rychlým a jednoduchým instalačním
procesem. Při instalaci programu Nero MediaHome
4 Essentials postupujte následovně:
Aby bylo možné přehrávat soubory v tomto
přehrávači, je nutné v počítači sdílet složky
obsahující videosoubory, audiosoubory a/nebo
soubory fotografií.
1. Ukončete všechny programy systému Microsoft
Windows a veškerý antivirový software, který je
spuštěn.
2. Dodaný disk CD-ROM vložte do přihrádky CD
počítače.
Tato část vysvětluje postup výběru sdílených
souborů v počítači.
1. Dvakrát klikněte na ikonu "Nero MediaHome 4
Essentials".
3. Klikněte na [Nero MediaHome 4 Essentials].
2. Klikněte na ikonu [Network] vlevo a zadejte
název sítě v poli [Network name] . Vložený název
sítě bude rozpoznán přehrávačem.
4. Aplikaci spustíte kliknutím na položku [Run].
3. Klikněte na ikonu [Shares] vlevo.
5. Klikněte na [Nero MediaHome 4 Essentials].
Instalace je připravena a objeví se průvodce
instalací.
4. Klikněte na kartu [Local Folders] na obrazovce
[Shares] .
6. Po kliknutí na tlačítko [DALŠÍ] se zobrazí
obrazovka pro zadání sériového čísla. Kliknutím
na tlačítko [DALŠÍ] přejděte k dalšímu kroku.
7. Pokud souhlasíte s podmínkami, kliknutím
zaškrtněte pole [I accept the License Conditions]
a klikněte na možnost [DALŠÍ]. Instalace není
možná bez tohoto souhlasu.
8. Klikněte na možnost [Typical] a poté klikněte na
tlačítko [DALŠÍ]. Spustí se instalační proces.
9. Pokud se chcete zúčastnit anonymního sběru
dat, zaškrtněte políčko a klikněte na tlačítko
[DALŠÍ] .
10. Kliknutím na tlačítko [Exit] instalaci dokončíte.
5. Kliknutím na ikonu [Add] otevřete okno [Browse
Folder] .
6. Zvolte složku obsahující soubory, které chcete
sdílet. Zvolená složka se přidá do seznamu
sdílených složek.
7. Server spustíte kliknutím na ikonu [Start Server].
,,Poznámka
yy Pokud nejsou sdílené složky nebo soubory
v přehrávači zobrazeny, klikněte na danou
složku na kartě [Local Folders] a klikněte na
možnost [Rescan Folder] u tlačítka [More].
yy Chcete-li získat další informace a softwarové
nástroje, navštivte stránky www.nero.com.
Ovládání 37
O Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials je software určený
pro sdílení filmových, hudebních a obrázkových
souborů uložených ve vašem přehrávači jako
kompatibilní DLNA digitální média server.
,,Poznámka
yy CD Nero MediaHome 4 Essentials je
vytvořeno pro PC a nemělo by být vloženo
do přehrávače nebo do jiného zařízení.
yy Dodaný CD-ROM Nero MediaHome 4
Essentials je přizpůsoben vydání softwaru
pouze pro sdílení souborů a složek na tomto
přehrávači.
yy Dodaný software Nero MediaHome 4
Essentials nepodporuje následující funkce:
Transkódování, Dálkové ovládání UI, TV,
internetové služby a Apple iTunes.
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Tento návod vysvětluje činnosti pomocí
anglické verze Nero MediaHome 4 Essentials
jako příklad. Následujte vysvětlení odkazující
na aktuální činnosti vaší jazykové verze.
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 nebo vyšší),
Windows Vista® (nevyžadován Service Pack),
Windows® 7 (Service Pack není vyžadován),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 nebo vyšší), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64 bitové vydání (aplikace běží
při 32 bitovém režimu)
yy Systém Windows® 7 64bitová edice (aplikace je
spouštěna v 32bitovém režimu)
yy Místo pevného disku 200 MB místa pevného
disku pro typickou samostatnou instalaci Nero
MediaHome.
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III nebo AMD
Sempron™ 2200+ procesory
yy Paměť: 256 MB RAM
yy Grafická karta s minimálně 32 MB video pamětí,
minimální rozlišení 800 x 600 pixelů a barevné
nastavení 16 bit.
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 nebo vyšší
yy DirectX® 9.0c revize 30 (Srpen 2006) nebo vyšší
yy Síťové prostředí: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) nebo 10.6 (Snow
Leopard)
yy Počítač Macintosh s procesorem Intel x86
yy Hard drive space: 200 MB hard drive space for a
typical installation of Nero MediaHome standalone
yy Memory: 256 MB RAM
4
Ovládání
yy Dodávaný software Nero MediaHome 4
Essentials lze stáhnout na adrese
Požadavky na systém
38 Ovládání
Obecné přehrávání
Základní postupy pro
fotografie
Základní postupy pro video a
audio obsah
Přehrávání prezentace
Pro zastavení přehrávání
Zastavení prezentace
Stiskněte Z (STOP) v průběhu přehrávání.
Pro pozastavení přehrávání
Stiskněte M (PAUSE) v průběhu přehrávání.
Pro pokračování v přehrávání stiskněte d (PLAY).
Přehrávání frame-by-frame (Video)
V průběhu přehrávání filmu stiskněte M (PAUSE).
Stikněte opakovaně tlačítko M (PAUSE) k přehrávání
Frame-by-Frame.
Pro scanování dopředu nebo dozadu.
Během přehrávání stiskněte tlačítko c nebo
v k rychlému návratu dozadu nebo rychlému
přeskočení dopředu.
Rychlost přehrávání můžete měnit opakovaným
stiskem c nebo v.
Zpomalení rychlosti přehrávání
V průběhu pozastavení přehrávání stiskněte
opakovaně v pro přehrávání při různých
rychlostech zpomalení.
Přechod na další/předešlou kapitolu/
stopu/soubor
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
C nebo V pro přechod k další kapitole/stopě
nebo pro návrat na začátek aktuální kapitoly/stopy/
souboru.
Stiskněte dvakrát krátce C pro krok zpět na
předchozí kapitolu/stopu.
V nabídce obsahu souborů na serveru může být
mnoho typů obsahu v jedné složce najednou.
V tomto případě stiskněte C nebo V pro
přechod k předešlému nebo dalšímu obsahu
stejného typu.
Pro spuštění prezentace stiskněte tlačítko d (PLAY).
Stiskněte Z (STOP) v průběhu prezentace.
Pro pozastavení Slide Show
Stiskněte M (PAUSE) v průběhu prezentace.
Pro pokračování v prezentaci stiskněte tlačítko
d (PLAY).
Přechod na další/předešlou fotografii
Při prohlížení fotografií přes celou obrazovku
použijte tlačítko A nebo D k přechodu na
předešlou nebo další fotografii.
Použití nabídky disku
ero
Pro zobrazení nabídky disku
Obrazovka s nabídkou může být zobrazena teprve
po vložení nebo video disku, který obsahuje
nabídku. Pokud si přejete zobrazit nabídku disku v
průběhu přehrávání, stiskněte DISC MENU.
Pomocí tlačítek W/S/A/D můžete procházet
jednotlivé položky nabídky.
Pro zobrazení rolovací nabídky
Některé BD-ROM disky obsahují rolovací nabídku,
která se objeví v průběhu přehrávání.
V průběhu přehrávání stiskněte TITLE/POPUP
a pomocí tlačítek W/S/A/D se pohybujte
položkami nabídky.
Ovládání 39
Pokračovat v přehrávání
eroyt
u
Jednotka nahrává část, kde jste stiskli Z (STOP) v
závislosti na disku.
Pokud se krátce objeví “MZ (Resume Stop)”
na obrazovce, stiskněte d (PLAY) pro návrat k
přehrávání (od bodu epizody).
Pokud stisknete dvkrát Z (STOP) nebo se nenačte
disk, na obrazovce se objeví “Z(Complete Stop)”.
Jednotka smaže bod zastavení.
,,Poznámka
yy Návratný bod může být smazán pokud je
stisknuto tlačítko (např; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), atd).
yy U disků BD-ROM s funkcí BD-J nefunguje
obnovení přehrávání od místa ukončení.
Tato jednotka ukládá poslední scénu z posledně
prohlíženého disku. Poslední scéna zůstává v
paměti dokonce i po vyjmutí disku z jednotky nebo
i po vypnutí jednotky. Pokud načtete disk, jehož
poslední scéna byla uložena, scéna se automaticky
vyvolá.
,,Poznámka
yy Funkce paměti poslední scény u předešlého
disku se vymaže jakmile je přehráván jiný
disk.
yy V závislosti na disku nemusí tato funkce
pracovat.
yy U disků BD-ROM s funkcí BD-J nefunguje
paměť poslední scény.
yy Tato jednotka neuloží nastavení disku,
jestliže vypnete jednotku před zahájením
přehrávání.
4
Ovládání
yy Pokud jednou stisknete Z (STOP) v průběhu
přehrávání interaktivního titulu BD-ROM,
jednotka bude v režimu kompletního
zastavení.
Paměť poslední scény
er
40 Ovládání
Zobrazení na
obrazovce (OSD)
Můžete zobrazit nebo nastavit různé informace a
nastavení týkající se obsahu.
Zobrazení informací o obsahu na
obrazovce
eroy
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Zvolte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
Kontrola přehrávání video
souboru
eroy
Během sledování video souborů můžete
zkontrolovat přehrávání a nastavit možnosti.
Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
4
Ovládání
a Titul – počet aktuálních titulů/celkový počet
titulů.
a Ukazatel průběhu - Zobrazuje aktuální
polohu a celkový hrací čas.
b Kapitola – počet aktuálních kapitol/celkový
počet kapitol.
b [Nabídka disku] - Přístup k nabídce na disku.
c Čas – uplynulá doba přehrávání/celková doba
přehrávání.
c [Title/popup] - Zobrazení názvů v nabídce
DVD nebo rolovací nabídky BD-ROM, pokud je
k dispozici.
d Audio – vybraný jazyk zvukového doprovodu
nebo kanál.
d [Možnost] - zobrazení přehrávacích informací.
e Titulky – vybrané titulky.
e [Hudební titul] - U připojení k síti může být
poskytnuta informace o aktuální skladbě v
průběhu přehrávání filmu.
f Úhel – zvolený úhel/celkový počet úhlů.
f [Opakovat] - opakování vyžádaného úseku
nebo sekvence. (strana 42)
g [3D] - Úprava nastavovacích hodnot 3D.
(strana 46)
g Poměr stran TV – vybraný poměr stran
televizního obrazu.
h Režim obrazu – vybraný režim obrazu.
i Informace o filmu – Zvolte tuto možnost a
stiskněte ENTER (b) pro zobrazení informací o
filmu z Datbáze Gracenote Media (pouze
BD-ROM/DVD).
Ovládání
,,Poznámka
yy Pokud nestisknete žádné tlačítko po
dobu několika sekund, zobrazení zmizí z
obrazovky.
yy U některých disků nemůže být zvolen počet
titulů.
yy Dostupné tituly se mohou lišit v závislosti na
discích nebo titulech.
41
Nastavení možnosti prezentace
Můžete použít různé možnosti v průběhu prohlížení
fotografií v režimu celé obrazovky.
1. Během sledování fotografií stiskněte INFO/
MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
yy Při přehrávání interaktivního disku Blu-ray
se zobrazí některá nastavení, která ale nelze
změnit.
yy Pro použití možnosti [Informace o
filmu], přehrávač musí být připojen k
širokopásmovému internetu pro přístup k
databázi Gracenote Media.
yy LG je licencí technologie Gracenote a není
odpovědná za informace získání z databáze
médií Gracenote.
a [Rychlost] - použijte A/D pro výběr rychlosti
zpoždění mezi fotografiemi v prezentaci.
Ovládání přehrávání a nastavení možností během
sledování fotografií na celé obrazovce.
Ovládání přehrávání a nastavení možností během
sledování fotografií na celé obrazovce.
Během sledování fotografií stiskněte INFO/MENU
(m).
a [Prezentace] - spuštění nebo pozastavení
prezentací.
b [Hudba] - výběr doprovodné hudby pro
prezentaci. (strana 46)
c [Možnost] - zobrazení možností prezentace.
d [Otočit] - otáčení fotografie doprava.
e [Zoom] - zobrazení nabídky [Zoom].
b [efekty] - použijte A/D pro výběr efektu
přechodu mezi fotografiemi v prezentaci.
c [Výběr hudby] - výběr hudby na pozadí pro
prezentaci (strana 46).
4
Ovládání
Kontrola zobrazení fotografií
42 Ovládání
Pokročilé přehrávání
Opakování určitého úseku
eroty
Opakované přehrávání
erotu
y
Tento přehrávač může opakovat Vámi navolený
úsek.
Blu-ray Disc / DVD / video soubory
2. Stiskněte ENTER (b) na konci tohoto úseku.
Vámi vybraný úsek se bude neustále opakovat.
Během přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT (h)
pro navolení požadovaného režimu opakování.
A-B – Vybraná část se bude trvale opakovat.
Chapter – Aktuální kapitola bude opakovaně
přehrávána.
1. Během přehrávání stiskněte REPEAT (h) pro
výběr [A-B] a stiskněte ENTER (b) na začátku
úseku, který chcete opakovat.
3. Normální přehrávání obnovíte stisknutím
tlačítka CLEAR.
,,Poznámka
Title – Současný titul bude přehráván opakovaně.
yy Nemůžete vybrat oddělovací body, které
jsou od sebe blíž než 3 sekundy.
All – Všechny stopy nebo soubory budou
přehrávány opakovaně.
yy Tato funkce u některých disků nebo titulů
nemusí pracovat.
Off – návrat k normálnímu přehrávání.
4
Ovládání
Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka
CLEAR.
Audio CD/Audio soubory
Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT (h) pro
navolení požadovaného režimu opakování.
– vybraná část se bude trvale opakovat. (pouze
audio CD)
Track– současná stopa nebo soubor se bude
přehrávat opakovaně.
All – všechny stopy nebo soubory se budou
přehrávat opakovaně.
All – všechny stopy nebo soubory se
budou přehrávat opakovaně v náhodném pořadí.
– stopy nebo soubory budou přehrány v
náhodném pořadí.
Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka
CLEAR.
,,Poznámka
Tato funkce u některých disků nebo titulů
nemusí pracovat.
Přehrávání od navoleného
času
eroy
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D, a stiskněte
ENTER (b)
3. Zvolte možnost [Čas] a vložte požadovanou
dobu spuštění v hodinách, minutách a
sekundách zleva doprava.
Např. k nalezení scény ve 2 hodiny, 10 minut a
20 sekund vložte číselnými tlačítky “21020”.
Stisknutím A/D se přesune přehrávání o 60
vteřin dopředu či dozadu.
4. Stiskněte ENTER (b) pro spuštění přehrávání
od navolené doby.
,,Poznámka
yy V závislosti na disku nemusí tato funkce u
některých disků nebo titulů pracovat.
yy Tato funkce nemusí fungovat u některých
souborů a DLNA serverů.
Ovládání 43
Výběr jazyka titulků
eroy
Sledování z jiného úhlu
er
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
Jestliže disk obsahuje scény zaznamenané při
různých úhlech kamery, můžete během přehrávání
přejít na jiný úhel kamery.
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí W/S zvolte položku [Titulky].
4. Pomocí A/D zvolte požadovaný jazyk titulků.
Když stisknete ENTER (b), můžete nastavit
různé možnosti titulků.
5. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
,,Poznámka
Některé disky poskytují možnost změny titulků
pouze prostřednictvím nabídky disku. V tomto
případě stiskněte tlačítko TITLE/POPUP (Titul/
Vyskakovací) nebo DISC MENU (Nabídka disku)
a zvolte vhodné titulky z výběru nabídky disku.
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D, a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí W/S volte položku [Audio].
4. Použijte A/D ke zvolení požadovaného jazyka
audia, audio stopy nebo audio kanálu.
,,Poznámka
yy Některé disky poskytují možnost změny
audia pouze prostřednictvím nabídky disku.
V tomto případě stiskněte tlačítko TITLE/
POPUP nebo DISC MENU a zvolte vhodné
audio z výběru nabídky disku.
yy Ve chvíli, kdy jste přepnuli zvuk, může
vzniknout dočasná odchylka mezi
zobrazením a aktuálním zvukem.
yy V disku BD-ROM je zobrazen formát multi
audio (5.1CH nebo 7.1CH) s [MultiCH] na
obrazovce.
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D, a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí W/S zvolte položku [Úhel].
4. Pomocí A/D zvolte požadovaný úhel.
5. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
Změna poměru stran TV
eoy
Během přehrávání můžete měnit nastavení poměru
stran televizoru.
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D, a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Poměr stran TV].
4. Pomocí A/D zvolte požadovanou možnost.
5. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
,,Poznámka
I když změníte hodnotu možnosti [Poměr stran
TV] v zobrazení na obrazovce, možnost [Poměr
stran TV] v nabídce [Nastavení] se nezmění.
4
Ovládání
Poslech různých audio souborů
eroy
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
44 Ovládání
Změna stránky kódu titulků
y
Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte
kódování jazyka titulků pro správné zobrazení
titulků.
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
Nastavení možnosti [Už. nastavení]
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Režim obrazu].
4. Pomocí A/D zvolte [Už. nastavení] a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Kódová stránka].
4. Pomocí A/D zvolte požadovaný kód.
5. Pomocí W/S/A/D nastavte možnosti
[Režim obrazu].
Zvolte možnost [Standardní], poté stiskněte
ENTER (b) pro reset všech nastavení videa.
4
Ovládání
6. Pomocí W/S/A/D zvolte možnost [Zavřít] a
stisknutím ENTER (b) ukončete nastavení.
5. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
Změna režimu obrazu
eroy
Během přehrávání můžete změnit možnost [Režim
obrazu].
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Režim obrazu].
4. Pomocí A/D zvolte požadovanou možnost.
5. Stiskněte BACK (1) pro odchod ze zobrazení
na obrazovce.
Prohlížení informací o obsahu
y
Přehrávač může zobrazit informace o obsahu.
1. Pomocí W/S/A/D vyberte soubor.
2. Stiskněte INFO/MENU (m) pro zobrazení
nabídky možností.
Na obrazovce se objeví informace o souboru.
Během přehrávání filmu můžete stisknutím TITLE/
POPUP zobrazit informace o souboru.
,,Poznámka
Informace o souboru zobrazené na obrazovce
nemusí odpovídat aktuálním informacím o
obsahu.
Ovládání 45
Změna náhledu položek
nabídky
yui
V nabídce [Smart Share] můžete měnit zobrazení
obsahu seznamu.
Opakovaně stiskněte červeně zbarvené tlačítko (R).
Volba titulků souboru
y
Pokud se název souboru titulků liší od názvu video
souboru, musíte zvolit titulky v nabídce [Film] před
přehráváním filmu.
1. Pomocí W/S/A/D zvolte požadovaný
soubor titulků pro přehrání v nabídce [Film].
2. Stiskněte ENTER (b).
Opět stiskněte tlačítko ENTER (b) pro
odznačení souboru titulků. Zvolený soubor
titulků se zobrazí při přehrávání video souboru.
yy Tato funkce neumožňuje přehrávání
souborů ze serveru přes domácí síť.
Ovládání
,,Poznámka
yy Pokud stisknete Z (STOP) během
přehrávání, je výběr titulků zrušen.
4
46 Ovládání
Poslech hudby při prezentaci
i
Nastavení možnosti [3D]
y
Můžete zobrazit soubory fotografií při poslechu
hudby.
Tato funkce vám umožní 3D obsah v případě
souboru kódovaném ve 3D.
1. Při prohlížení fotografií přes celou obrazovku
použijte tlačítko INFO/MENU (m) k zobrazení
nabídky možností.
2. Zvolte [3D] pomocí A/D a stiskněte ENTER
(b).
2. Vyberte [Možnost] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí W/S/A/D zvolte požadované
možnosti.
3. Pomocí W/S zvolte možnost [Výběr hudby]
a stiskněte ENTER (b) pro zobrazení nabídky
[Výběr hudby].
4. Pomocí W/S zvolte zařízení a stisknutím
tlačítka ENTER (b)jej aktivujte.
Dostupné zařízení se může lišit v závislosti na
umístění aktuálního souboru fotografie.
4
Ovládání
Umístění fotografií
Dostupná zařízení
Disk, USB
Disk, USB
DLNA server
DLNA server
5. Pomocí W/S vyberte soubor nebo složku,
kterou chcete přehrát.
Zvolte g a stiskněte ENTER (b) pro zobrazení
vyššího adresáře.
,,Poznámka
Pokud zvolíte na serveru audio soubor, nebude
možné vybrat složku. K dispozici je pouze
výběr souboru.
6. Pomocí D zvolte [OK] a stiskněte ENTER (b)
pro ukončení výběru hudby.
1. Během přehrávání stiskněte INFO/MENU (m).
Můžete nastavit hloubku 3D a vzdálenost v
možnosti [Nastavení 3D].
V možnosti [Nastavení 3D] vyberte položku [Init]
a potom stiskněte ENTER (b) pro resetování
všech nastavení.
Ovládání 47
Rozšířené funkce
Používání BD-Live™
e
Disky BD-ROM podporující BD-Live s funkcí síťového
rozšíření nabízejí další funkce, například stahování
upoutávek na nové filmy, pokud je přístroj připojen
k internetu.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení.
(strana 19)
2. Zařízení USB vložte do USB portu na předním
panelu.
Paměťové zařízení USB je potřebné ke stáhnutí
bonusového obsahu.
3. Stiskněte HOME ( ) a nastavte možnost
[Připojení BD-LIVE] v nabídce [Nastavení]. (strana
24)
4. Vložte BD-ROM s BD-LIVE.
V závislosti na disku se tyto operace mohou lišit.
Viz návod dodaný s diskem.
>>Výstraha
Nevyjímejte připojené zařízení USB, dokud není
stažen obsah nebo dokud je Blu-ray disk stále v
prostoru pro disk. Toto počínání může poškodit
připojené zařízení USB a funkce BD-Live nemusí
již pracovat správně s poškozeným zařízením
USB. Pokud vám připadá, že připojené USB
zařízení je poškozeno v důsledku takovéto
činnosti, můžete zformátovat připojené
USB zařízení z PC a znovu použít s tímto
přehrávačem.
,,Poznámka
yy Některé obsahy BD-Live mohou být na
některých územích omezeně zpřístupněny
v závislosti na vlastním rozhodnutí
poskytovatele obsahů.
yy Může trvat několik minut než se obsah BDLive načte a spustí.
yy Avšak pro BD-Live použijte USB flash disk /
externí HDD naformátovaný jen ve FAT32.
Tento přehrávač můžete ovládat prostřednictvím
Vašeho iPhone či telefonu Android phone přes Vaši
domácí síť. Tento přehrávač a Váš telefon musejí
být připojeny k Vašemu zařízení bezdrátové sítě
jako přístupový bod. Navštivte “Apple iTunes” nebo
“Google Android Market (Google Play Store)” pro
podrobné informace o “LG AV Remote”.
Režim soukromého zvuku
Po stažení aplikace “LG AV Remote” do Vašeho
mobilního telefonu nebo tabletu, můžete připojit
náhlavní soupravu (sluchátka) a vychutnat si
tak zvuk z Vašeho přehrávače na svých chytrých
zařízeních.
Tato funkce přenáší video signál do TV přes HDMI,
a audio signál do chytrého telefonu nebo tabletu
přes Wi-Fi. Podrobnější informace naleznete v
nápovědě Help v aplikaci “LG AV Remote”.
4
Ovládání
V závislosti na disku nemusí funkce BD-Live
pracovat správně, jestliže je možnost [Připojení
BD-LIVE] nastavena na [Zčásti povoleno].
LG AV Remote
48 Ovládání
Prohlížení informací z
databáze Gracenote Media
Přehrávač má přístup k databázi Gracenote Media
a nahrává informace o hudbě tak, že název stopy,
jméno interpreta, žánr a další textové informace
mohou být zobrazeny přímo v seznamu.
Audio CD
Po vložení Audio CD spustí přehrávač automaticky
přehrávání a načte hudební titul z databáze
Gracenote Media.
4
,,Poznámka
yy Přehrávač musí být připojen k
širokopásmovému internetu pro přístup k
databázi Gracenote Media.
yy Pokud databáze neobsahuje informace o
hudbě, na obrazovce se objeví zpráva.
yy V závislosti na jednotlivých případech,
načtení informací o hudbě z databáze
Gracenote Media zabere několik minut.
yy Informace lze zobrazit lomeným písmem,
pokud vybraný jazyk není dostupný v
databázi médií Gracenote.
Pokud databáze neobsahuje informace o hudbě,
hudební tituly se na obrazovce nezobrazí.
yy Tato funkce není dostupná pro on-line
obsah NetCast a obsah na serverech DLNA.
Hudební soubor
yy LG je licencí technologie Gracenote a není
odpovědná za informace získání z databáze
médií Gracenote.
Vyberte hudební soubor pomocí W/S/A/D a
stiskněte tlačítko INFO/MENU(m) nebo MUSIC ID.
Pro informace o hudbě zpřístupňuje přehrávač
Media databázi Gracenote.
Ovládání
Blu-ray Disc/DVD/Filmové soubory
1. Pokud se chcete dozvědět informace o hudbě
přehrávané z filmu, stiskněte tlačítko INFO/
MENU (m).
2. Vyberte [Music ID] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
Přehrávač začíná načítat informace o hudbě z
Media databáze Gracenote.
,,Poznámka
Můžete také přímo začít načítat informace o
hudbě stisknutím MUSIC ID.
yy Audio CD, která si uživatele vyrobí pro své
osobní účely nemohou být podporována
touto funkcí, protože nejsou obsaženy v
databázi Gracenote Media.
yy Podporované přípony souborů hudby: mp3,
wma, m4a, wav
Ovládání 49
,,Poznámka
Záznam Audio CD
Můžete nahrávat požadovanou stopu nebo
všechny stopy z AUDIO CD na paměťové zařízení
USB.
1. Zařízení USB vložte do USB portu na předním
panelu.
2. Vložte zvukový disk CD do přehrávače.
Přehrávání se spustí automaticky.
3. Stisknutím tlačítka (X) REC spustíte nahrávání
[Zápis CD].
Režim zastavení
V průběhu
přehrávání
Záznam
skladby
Všechny skladby
přehrávání
skladby
Doba
nahrávání
4X rychlost
normální
rychlost
Můžete nahrávat z FM rádia nebo AUX/ PORTABLE
zdroje na paměťové zařízení USB.
1. Zařízení USB vložte do USB portu na předním
panelu.
2. V režimu FM rádio, nalaďte požadovanou
rozhlasovou stanici (viz “Provoz rádia” na straně
50) nebo v režimu AUX/ PORTABLE, spusťte
přehrávání z externího zdroje.
3. Stiskněte tlačítko (X) REC na dálkovém ovladači.
-- Nahrávka se uloží jako soubor ve složce “EXT_
REC”.
yy Zvuková stopa je zaznamenána do
zvukového souboru s 192 kbps. FM rádio
a zdroje AUX jsou nahrány do zvukového
souboru s 128 kbps.
yy Doba zvukového CD záznamu v tabulce je
orientační.
yy Aktuální doba ripování u paměťového
zařízení USB je závislá na možnostech
paměťového zařízení USB.
yy Ujistěte se, že je k dispozici minimálně
50 MB volného místa, nahráváte-li na
paměťové zařízení USB.
yy Pro správný zápis by délka záznamu měla
být delší než 20 sekund.
yy Nevypínejte tento přehrávač nebo
nevytahujte připojené paměťové zařízení
USB v průběhu nahrávání.
>>Výstraha
Nahrávky a kopie na tomto přehrávači jsou
určeny pouze pro vaši osobní potřebu, nikoliv
pro komerční účely. Neoprávněné vytváření
kopií chráněných nahrávek včetně počítačových
programů a souborů prostřednictvím vysílání
a zvukových záznamů může představovat
porušení autorských práv a zakládat podstatu
trestného činu. Toto zařízení nesmí být
používáno ke zmíněným účelům. Společnost
LG výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za
ilegální distribuci či využívání neautorizovaného
obsahu ke komerčním účelům.
Počínejte si odpovědně.
Respektujte autorská práva.
4
Ovládání
Nahrávání z FM rádia nebo
AUX/ PORTABLE zdroje
yy Pro nahrávání použijte USB flash disk /
externí HDD formátované pouze ve FAT32.
50 Ovládání
Provoz rádia
Ujistěte se, že jsou připojeny antény.
(viz strana 17)
Poslech rádia
1. Stiskněte FUNCTION, až se na displeji obrazovky
objeví TUNER (FM). Naladí se poslední přijímaná
stanice.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko TUNING (-/+) po
dobu dvou sekund, až se začne měnit indikace
frekvence. Prohledávání se zastaví po tom, co
se jednotka naladí na nějakou stanici. Nebo
tiskněte TUNING (-/+) opakovaně.
3. Upravte hlasitost stisknutím VOL (+/-).
Předvolba stanic
4
Můžete přednastavit 50 FM stanic.
Před laděním se ujistěte, že jste ztlumili hlasitost.
Ovládání
1. Tiskněte FUNCTION, až se na displeji objeví
TUNER (FM).
2. Zvolte požadovanou frekvenci pomocí TUNING
(-/+).
3. Stiskněte ENTER (b), přednastavené číslo bliká
na displeji obrazovky.
4. Stiskněte PRESET (-/+) pro volbu požadovaného
přednastaveného čísla.
5. Stiskněte ENTER (b). Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
Vymazání uložené stanice
1. Stiskněte tlačítko PRESET (-/+) pro volbu
přednastaveného čísla, které si přejete vymazat.
2. Stiskněte tlačítko CLEAR, přednastavené číslo
bude blikat na displeji obrazovky.
3. Stiskněte znovu tlačítko CLEAR pro vymazání
přednastaveného čísla.
Vymazání všech uložených
stanic
Stiskněte a přidržte tlačítko CLEAR po dobu dvou
sekund. Začne blikat “ERASE ALL”. Stiskněte znovu
tlačítko CLEAR. Potom se všechny uložené stanice
vymažou.
Zlepšení nekvalitního FM
příjmu
Stiskněte B (modré) (MONO/STEREO) barevné
tlačítko na dálkovém ovladači. Tímto přepnete
tuner ze stereo režimu na mono a obvykle se tím
zlepší příjem.
Viz informace o radiové stanici
Tuner FM je dodáván s funkcí RDS (Radio Data
System). Ukazuje informace o radiové stanici, kterou
posloucháte. Tiskněte tlačítko RDS opakovaně k
zobrazení různých typů dat:
PS
(Programme Service Name - Servisní
název programu):
Název kanálu se objeví na displeji.
PTY
(Programme Typ Recognition –
Rozpoznání typu programu):
Typ programu (např. jazz nebo zprávy) se
objeví na displeji.
RT
(Radio Text – Radiový text)
Textová zpráva obsahuje speciální
informace o rozhlasové stanici. Tento text
může rolovat přes displej.
CT
(čas řízený kanálem)
Ukazuje čas a datum tak, jak je vysílán
stanicí.
Ovládání
51
Přehrávání iPodu
S Vašim iPodem si můžete vychutnávat hudbu. Pro
detailní popis iPodu viz uživatelská příručka iPodu.
Příprava
Před zapojením iPodu vypněte jednotku a ztlumte
hlasitost na minimum.
,,Poznámka
Používejte kabel dodaný s vaším iPodem.
1. Připojte iPod k USB portu na předním panelu.
Pokud zapnete jednotku, váš iPod se
automaticky zapne a spustí se dobíjení.
Při připojení iPodu k nabídce HOME přehrávač
automaticky přehrává hudbu.
2. Zvolte soubor pomocí W/S/A/D a stiskněte
ENTER (b) pro přehrávání souboru.
,,Poznámka
Pokud je OSD jazyk iPodu navolen na
jednoduchou čínštinu, funkce rolovače nebude
pracovat správně.
Vychutnávejte si iPod v režimu
iPod IN
Prosím ovládejte přímo z Vašeho zařízení iPod.
Můžete ovládat svou hudbu ve Vašem zařízení iPod
pomocí dodaného dálkového ovladače.
1. Připojte iPod k USB portu na předním panelu.
1. Připojte iPod k USB portu na předním panelu.
Pokud zapnete jednotku, váš iPod se
automaticky zapne a spustí se dobíjení.
2. Stiskněte HOME ( ).
2. Stiskněte FUNCTION pro volbu režimu iPod IN.
3. Vyberte [Smart Share] pomocí A/D, vyberte
iPod v nabídce.
W/S/A/D
Volí možnost v nabídce.
4. Vyberte soubor pomocí W/S/A/D a
stiskněte tlačítko ENTER (b) pro přehrávání.
ENTER (b)
Spouští přehrávání hudby.
M nebo d
(PLAY)
Pro pozastavení v průběhu
přehrávání. Pro pokračování v
přehrávaní stiskněte znovu M
nebo d (PLAY).
(Stiskněte a
podržte tlačítko)
c/v
Rychlé přetáčení skladby
vpřed nebo vzad
C/V
Posune přehrávání dopředu
nebo dozadu.
Rolovač
Můžete jednoduše prohledávat obsah pomocí
rolování na obrazovce.
Pomocí D vyberte rychlé posouvání a zvolte
první položku z požadovaného obsahu.
4
Ovládání
Vychutnávejte si iPod na
obrazovce
Stisknutím tlačítka REPEAT (h) zvolte
požadovaný režim opakování: Stopa (;), Vše
(:), Náhodně (vše) (l :), Náhodně (l),
Vypnuto (Žádné zobrazení na displeji).
52 Ovládání
,,Poznámka
yy Chybová zpráva “CHECK” nebo “Připojený
model iPod není podporován.” se objeví
když:
-- váš iPod není použitelný pro funkci,
kterou má provádět
yy Chybová zpráva “CHECK” nebo “Prosím,
aktualizujte software vašeho iPodu.” se objeví
v případě, že:
-- Váš iPod má starou verzi softwaru.
/ Aktualizujte software iPodu na nejnovější
verzí.
4
Ovládání
yy Pokud jednotka zobrazí chybovou zprávu,
následujte pokynů zprávy. Chybová zpráva
“CHECK” nebo “Prosím zkontrolujte iPod.” se
objeví v případě, že:
-- komunikace mezi touto jednotkou a
vaším iPodem selhala.
/ Odpojte a znovu připojte váš iPod k
přístroji.
-- iPod není pevně zapojen.
-- tato jednotka detekuje iPod jako
neznámé zařízení.
yy iPod je mimořádně vybitý.
/ Baterie potřebují nabít.
/ Pokud nabíjíte baterie, když je iPod
extrémně vybitý, může nabíjení zabrat
více času.
yy Kompatibilita s vašim iPodem se může
měnit v závislosti na typu vašeho iPodu.
yy Zařízení iPod touch a iPhone se ovládají
odlišným způsobem než zařízení iPod.
Abyste je mohli používat s tímto přístrojem,
bude třeba provést i další operace. (např.
„odemknutí posunutím“)
yy Přejete-li si využít iPod touch, iPhone nebo
iPad pro spuštění aplikace, uskutečnění
nebo přijetí hovoru, SMS zprávy atd., odpojte
jej od přístroje a teprve poté jej použijte.
yy V závislosti na verzi softwaru vašeho iPodu
možná nebude možné ovládat váš iPod z
této jednotky. Doporučujeme instalovat
nejnovější verzi sotwaru.
,,Poznámka
yy Tento přístroj podporuje následující modely:
- iPad mini
- iPad nano 4G, 5G, 6G
- iPod touch 1G, 3G, 4G, 5G, 7G
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5
- iPad, iPad2, New iPad, iPad4
yy Pokud máte potíže se svým iPodem,
navštivte prosím www.apple.com/support/
ipod.
Ovládání 53
Využívání funkce
přístupu Premium
Používání služby LG
Smart World
Můžete použít různé obsahy služeb prostřednictvím
internetu pomocí funkce přístupu Premium.
V tomto přehrávači je možno využít aplikační
službu LG přes internet. Můžete snadno vyhledat a
stáhnout různé aplikace z úložiště LG Smart World.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 19).
2. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 19).
3. Zvolte [Premium] pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
2. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
4. Zvolte službu on-line pomocí W/S/A/D a
stiskněte ENTER (b).
4. Vyberte kategorii pomocí A/D a stiskněte
ENTER (b).
yy Pro podrobné informace o každé službě
kontaktujte poskytovatele nebo navštivte
odkaz podpory příslušné služby.
yy Obsah služeb Premium a informace týkající
se služeb, včetně uživatelského rozhraní,
podléhají změnám bez upozornění. Pro více
detailů o aktualizaci informací viz webová
strana každé služby.
yy Pokud zpřístupníte funkci [Premium]
nebo [LG Smart World] poprvé, zobrazí se
nastavení aktuální země. Chcete-li nastavení
země změnit, vyberte možnost [Upravit] a
stiskněte tlačítko ENTER (b).
5. Pomocí W/S/A/D zvolte aplikaci a stiskněte
ENTER (b), čímž zobrazíte potřebné informace.
6. Jakmile se zvýrazní ikona [instalace], stiskněte
tlačítko ENTER (b). Aplikace se nainstaluje do
přehrávače.
Pro nainstalování aplikace do přehrávače se
uživatel musí přihlásit. Viz strana 54 pro další
informace k přihlášení.
7. Stisknutím žlutého tlačítka (Y) se zobrazí
obrazovka [Moje apl.].
8. Zvolte nainstalovanou aplikaci a aktivujte ji
stisknutím tlačítka ENTER (b).
,,Poznámka
yy V závislosti na regionu nemusí být služby [LG
Smart World], [Moje apl.] a funkce [Vyhledat]
k dispozici.
yy Pokud si chcete nainstalovat placenou
aplikaci, musíte se stát platícím účastníkem.
Další informace získáte na www.lgappstv.
com.
4
Ovládání
,,Poznámka
3. Zvolte [LG Smart World] a stiskněte ENTER (b).
54 Ovládání
Přihlášení
Vyhledávání online obsahu
K využívání funkce [LG Smart World] se musíte
přihlásit ke svému účtu.
Pokud budete mít potíže s nalezením určitého
obsahu z on line služeb, můžete použít vyhledávací
funkci vše-v-jednom zadáním klíčových slov v
nabídce [Vyhledat].
1. Na obrazovce [LG Smart World] nebo [Moje apl.]
stiskněte červené tlačítko (R).
2. Vyplňte kolonky [ID] a [Heslo] pomocí virtuální
klávesnice.
Pokud nemáte účet, zaregistrujte se stisknutím
červeného tlačítka (R).
3. Pomocí W/S/A/D zvolte [OK] a stiskněte
ENTER (b), čímž se přihlásíte ke svému účtu.
Pokud zatrhnete políčko [Aut. přihlášení],
uloží se vaše ID a heslo do paměti a budete
automaticky přihlášeni, aniž byste tyto údaje
museli vkládat.
,,Poznámka
4
Ovládání
yy Pokud se chcete zaregistrovat pod jiným
účtem, stiskněte na obrazovce [LG Smart
World] nebo [Moje apl.] červené tlačítko a
zvolte položku [Změnit uživatele].
yy Pokud chcete zobrazit informace ke svému
účtu a aplikacím, stiskněte na obrazovce [LG
Apps] nebo [Moje apl.] červené tlačítko (R) a
zvolte položku [Nastavení účtu].
1. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
2. Zvolte ikonu [Vyhledat]v nabídce Home pomocí
W/S/A/D, a stiskněte ENTER (b).
Na obrazovce se zobrazí nabídka [Vyhledat] s
virtuální klávesnicí.
3. Pomocí W/S/A/D zvolte písmena a potom
stiskněte ENTER (b) čímž potvrdíte vaši volbu
na virtuální klávesnici.
4. Když skončíte zápis klíčového slova, zvolte [OK]
a stiskněte ENTER (b) pro zobrazení výsledku
vyhledávání.
5. Pomocí W/S/A/D vyberte požadovaný
obsah a stisknutím ENTER (b) se přemístíte
přímo ke zvolenému obsahu.
,,Poznámka
yy V závislosti na regionu nemusí být služby [LG
Smart World], [Moje apl.] a funkce [Vyhledat]
k dispozici.
yy Funkce [Vyhledat] nevyhledá obsah v každé
online službě. Funguje jen v určitých online
službách.
Ovládání 55
Používání nabídky My
Apps
Můžete procházet všemi nainstalovanými
aplikacemi v nabídce [Moje apl.] nebo je smazat.
1. Stiskněte tlačítko HOME ( ).
2. Zvolte [Moje apl.] a stiskněte ENTER (b).
Procházení aplikací
1. Zvolte aplikaci a stiskněte zelené tlačítko (G),
čímž zobrazíte příslušnou položku.
2. Pomocí W/S zvolte [Posun] a stiskněte ENTER
(b).
4
3. Pomocí W/S/A/D zvolte pozici, ke které se
chcete přemístit a stiskněte ENTER (b).
Ovládání
Vymazání aplikace
1. Zvolte aplikaci a stiskněte zelené tlačítko (G),
čímž zobrazíte příslušnou položku.
2. Pomocí W/S zvolte [Odstranit] a stiskněte
ENTER (b).
3. Pomocí A/D zvolte [Ano] a potvrďte
stisknutím ENTER (b).
,,Poznámka
V závislosti na regionu nemusí být služby [LG
Smart World], [Moje apl.] a funkce [Vyhledat] k
dispozici.
56 Vyhledání závad
Vyhledání závad
Všeobecně
Příznak
Příčina a řešení
Zařízení nejde zapnout.
yy Zasuňte síťovou šňůru pevně do nástěnné zásuvky.
Jednotka nespustí přehrávání.
yy Vložte přehrávatelný disk. (Zkontrolujte typ disku, barevný systém a
kód oblasti.)
yy Vložte disk stranou záznamu dolů.
yy Očistěte disk.
yy Zrušte funkci hodnocení nebo změňte úroveň hodnocení.
Připojené paměťové zařízení
USB není rozpoznáno.
yy Zkuste použít jiný kabel USB, některé USB kabely nezajišťují dost
proudu pro normální provoz USB.
yy Pokud použijete USB prodlužovací kabel nebo rozbočovač USB,
nemusí být USB zařízení rozpoznáno.
yy Nejsou podporována zařízení USB, která po připojení k počítači
vyžadují instalaci zvláštního programu.
yy Tento přístroj podporuje pouze flash disky USB a externí HDD USB ve
formátu FAT32 nebo NTFS.
5
Vyhledání závad
Úhel nelze změnit.
yy Víceúhlové záběry nemohou být zapsány na právě přehrávaném DVD
videu.
Nelze přehrát hudební/
obrázkové/filmové soubory.
yy Soubory nejsou zapsány ve formátu, který může být přehrán
jednotkou.
yy Tato jednotka nepodporuje kodek filmového souboru.
Dálkové ovládání nepracuje
správně.
yy Dálkové ovladání není namířeno na čidlo dálkového ovládání
rekordéru.
yy Dálkové ovládání je příliš daleko od rekordéru.
yy V cestě mezi dálkovým ovládáním a rekordérem je překážka.
yy Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.
Jednotka je zapojena, ale
napájení se nezapíná nebo
nevypíná.
Jednotka nepracuje správně.
Jednotku lze resetovat následovně:
yy Odpojte přívodní šňůru a počkejte alespon pět sekund, poté ji opět
zapojte.
Vyhledání závad 57
Síť
Příznak
Příčina a řešení
Funkce BD-Live nepracují.
yy Připojené USB paměťové zařízení nemá dostatek místa. Připojte
paměťové zařízení USB, které obsahuje alespoň 1 GB volného místa.
yy Ujistěte se, že je jednotka správně připojena k místní síti a může se
připojit k internetu (viz strana 19).
yy Vaše širokopásmová rychlost není dostatečně rychlá pro využití
vlastností BD-Live. Obraťte se na Poskytovatele služeb sítě (ISP) a
zvyšte širokopásmovou rychlost na požadovanou hodnotu.
yy Možnost [Připojení BD-LIVE] v nabídce [Nastavení] je nastavena na
[Zakázáno]. Nastavte možnost na [Povoleno].
Streaming služeb videa (Jako
je YouTube™ apod.) je často
zastaven nebo “přetržen” v
průběhu přehrávání.
yy Vaše rychlost širokopásmových služeb není dostatečně rychlá pro
streaming video služeb. Obraťte se na Poskytovatele služeb sítě (ISP) a
zvyšte širokopásmovou rychlost na požadovanou hodnotu.
Servery médií nejsou zobrazeny yy Na Vašem média serveru běží firewall nebo antivirový software.
na seznamu zařízení.
Vypněte firewall nebo antivirový software, který je spuštěn na Vašem
PC nebo média serveru.
yy Přehrávač není připojen ke stejné lokální síti jako váš server médií.
5
Vyhledání závad
58 Vyhledání závad
Obraz
Příznak
Příčina a řešení
Není obraz.
yy Vyberte odpovídající režim video vstupu na TV tak, aby se obraz z
rekordéru objevil na obrazovce TV.
yy Zapojte pevně video připojení.
yy Zkontrolujte [Nast. barev HDMI] v nabídce [Nastavení], která je
nastavena na příslušnou položku, jenž vyhovuje video připojení.
yy Pokud Vaše TV nepodporuje rozlišení, které jste na přehrávači nastavili,
můžete nastavit rozlišení, které Vaše TV akceptuje.
yy Výstupní konektor HDMI OUT přehrávače je připojen k zařízení DVI,
který nepodporuje ochranu autorských práv.
Objevují se ruchy obrazu.
yy Přehráváte disk zapsaný v barevném systému, který se liší od Vaší TV.
yy Nastavte rozlišení vhodné pro vaší TV.
Výstupem přehrávání disků
Blu-ray 3D nejsou 3D pohledy.
yy Připojte přehrávač ke svému televizoru kabelem HDMI (typ A,
Vysokorychlostní kabel HDMI™).
yy Váš televizor nepodporuje “závazný formát HDMI 3D”.
yy Volba [Režim 3D] v menu [Nastavení] je nastavena na [Vyp.]. Nastavte
volbu na [Zap.].
5
Zvuk
Vyhledání závad
Příznak
Příčina a řešení
Není slyšet žádný zvuk nebo je
zvuk zdeformovaný.
yy Jednotka je v režimu skenování, zpomalené rychlosti přehrávání nebo
v režimu pozastavení.
yy Zvuk je příliš potichu.
yy Zkontrolujte zapojení kabelů reproduktorů. (strana 13)
Zákaznická podpora
Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme aktualizovat přehravač posledním softwarem a/nebo přidat
nové vlastnosti. Pro získání posledního softwaru k tomuto přehrávači (pokud byly učiněny aktualizace)
navštivte http://www.lg.com/global/support nebo kontaktujte centrum péče o zákazníky společnosti LG.
Otevřete poznámku softwarového zdroje
Pro získání odpovídajícího zdrojového kódu v licenci GPL, LGPL a jiných navštivte prosím stránky
http://opensource.lge.com. Veškeré licenční a záruční podmínky a autorská práva jsou k dispozici ke stažení
se zdrojovým kódem.
Příloha 59
Ovládání vaší TV
dodaným dálkovým
ovládáním
Můžete ovládat Vaši TV použitím níže uvedených
tlačítek.
Nastavení dálkového ovládání
vaší televize
Můžete ovládat vaší televizi prostřednictvím
dodaného dálkového ovládání.
Je-li vaše TV uvedena v následující tabulce, nastavte
odpovídající kód výrobce.
1. žte tlačítko 1 (TV POWER) a pomocí
numerických tlačítek vložte výrobní kód pro vaší
TV (viz tabulka níže).
Výrobce
Číslo kódu
LG
1(Předvoleno), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Stisknutím
Můžete
Samsung
6, 7
1 (TV POWER)
Zapne nebo vypne TV.
Sony
8, 9
Přepne zdroj vstupu pro TV
mezi TV a jinými vstupními
zdroji.
Hitachi
4
AV/INPUT
PR/CH W/S
Prochází vpřed nebo vzad
kanály uloženými v paměti.
VOL +/–
Nastaví hlasitost TV.
MUTE
Zapněte nebo vypněte zvuk
televizoru.
,,Poznámka
V závislosti na TV některá nebo všechna tlačítka
nemusí fungovat i po vložení správného kódu
výrobce. Když vyměníte baterie v dálkovém
ovládání, číslo kódu, které jste nastavili, může být
nastaveno zpět na standardní nastavení.
6
Příloha
V závislosti na připojení jednotky se může
stát, že nebudete moci ovládat TV pomocí
některých tlačítek.
2. Uvolněte tlačítko 1 (TV POWER) pro ukončení
nastavení.
60 Příloha
Aktualizace síťového
softwaru
Upozornění na síťové
aktualizace
Čas od času je dostupné zlepšení výkonu a/nebo
dodatečné funkce nebo služby pro tuto jednotku,
která je připojena k širokopásmové domácí síti. Jeli dostupný nový sofware a jednotka je připojena k
širokopásmové domácí síti, přehrávač Vás informuje
o aktualizacích následovně.
Možnost 1:
1. Nabídka aktualizace se objeví na obrazovce po
zapnutí přehrávače.
2. Prostřednictvím tlačítek A/D zvolte
požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko
ENTER (b).
Aktual. softwaru
Ke zvýšení výkonu produktu doporučujeme
aktualizovat přehravač posledním softwarem a/
nebo přidat nové vlastnosti. Můžete aktualizovat
software připojením přístroje přímo k serveru
auktualizace softwaru.
,,Poznámka
yy Před aktualizací softwaru na Vašem
přehrávači vyjměte všechny disky a zařízení
USB z přerávače.
yy Před aktualizací softwaru na Vašem
přehrávači vypněte přehrávač a poté jej
opět zapněte.
yy V průběhu aktualizačního procesu
nevypínejte přehrávač nebo neodpojujte
jednotku od proudu, také neklikejte na
žádné tlačítko.
yy Pokud zrušíte aktualizaci, vypněte jednotku
a opět ji zapněte pro szabilní výkon.
yy Jednotka nemůže být aktualizována
předešlou softwarovou verzí.
1. Zkontrolujte internetové připojení a nastavení
(strana 19).
2. Zvolte možnost [Software] v nabídce
[Nastavení], poté stiskněte ENTER (b).
3. Zvolte možnost [Aktualizace] a stiskněte
ENTER (b).
6
[OK]
Spustí aktualizaci softwaru.
Příloha
[Zrušit]
Ukončí nabídku aktualizace a
vypne napájení.
Možnost 2:
Pokud je aktualizace softwaru dostupná na serveru,
objeví se dole v Home menu ikona “Aktualizace“. Pro
spuštění aktualizace stiskněte modře (B) zbarvené
tlačítko.
Přehrávač zkontroluje nejnovější aktualizace.
,,Poznámka
yy V průběhu kontroly ukončení aktualizačního
procesu stiskněte ENTER (b).
yy Pokud není žádná aktualizace k dispozici,
objeví se zpráva “Žádná aktualizace není
k dispozici”. Stiskněte ENTER (b) pro návrat
do [Domácí nabídka].
Příloha
61
4. Pokud existuje novější verze, objeví se zpráva
“Chcete aktualizovat?”.
5. Zvolte OK pro spuštění aktualizace.
(Volba [Zrušit] ukončí aktualizaci.)
6. Přehrávač spustí stahování nejnovější
aktualizace ze serveru. (Stahování potrvá několik
minut v závislosti na podmínkách Vaší domácí
sítě.)
7. Po ukončení stahování se objeví zpráva
“Stahování dokončeno. Chcete aktualizovat?”
8. Zvolte OK pro spuštění aktualizace.
(Volbou [Zrušit] se ukončí aktualizace a stažený
soubor nebude použitelný. U příští aktualizace
softwaru se proces aktualizace spustí opět od
začátku.)
>>Výstraha
Nevypínejte jednotku v průběhu softwarové
aktualizace.
,,Poznámka
Pokud software zahrnuje aktualizaci ovladače,
disková mechanika se může v průběhu
procesu otevřít.
9. Po dokončení aktualizace, bude napájení
automaticky vypnuto po několika sekundách.
10. Zařízení se opět zapne. Systém již pracuje s
novou verzí.
,,Poznámka
6
Příloha
Funkce softwarové aktualizace nemusí správně
pracovat v závislosti na podmínkách internetu.
V tomto případě si můžete pořídit poslední
software z autorizovaného servisního centra
LG Electronics, poté aktualizujte přehrávač. Viz
“Zákaznická podpora” na straně 58.
62 Příloha
Další informace
Požadavky na soubory
Filmové soubory
Soubor
Umístění
Soubor
Přípona
Disk,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Pouze standardní
přehrávání)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Pouze standardní
přehrávání)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Zvukový
formát
Formát kodeku
TITULKY
Hudební soubory
6
Soubor
Umístění
Soubor
Přípona
Příloha
Disk,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Některé soubory wav
nejsou podporovány
na tomto přehrávači.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Některé soubory wav
nejsou podporovány
na tomto přehrávači.
Vzorkovací frekvence
Přenosová rychlost
Poznámka
Soubory fotografií
Soubor
Umístění
Disk,
USB,
DLNA
Soubor
Přípona
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Doporučené
Rozměry
Méně než 4000 x 3000 x 24 bit/pixel
Méně než 3000 x 3000 x 24 bit/pixel
Poznámka
Progresivní a bezeztrátová
komprese souborů fotografií
JPEG není podporována.
yy Dodávaný DLNA server pro edici Macintosh má omezení ohledně kompatibility souborů, jako jsou ASF,
WMA a WMV.
Příloha 63
,,Poznámka
yy Název souboru je omezen na 180 znaků.
yy Maximální počet souborů/složek: méně než
2000 (celkový počet souborů a složek)
yy V závislosti na velikosti a počtu souborů
může trvat několik minut než se načte
obsah média.
yy Kompatibilita souborů může být odlišná v
závislosti na serveru.
yy Protože kompatibilita na serveru DLNA
byla testována na svazku prostředí tohoto
serveru (Nero MediaHome 4 Essentials),
mohou se odlišovat požadavky na soubory a
funkce přehrávání v závislosti na mediálních
serverech.
yy Požadavky na soubor na straně 62 nemusí
být vždy kompatibilní. Mohou existovat
určitá omezení u vlastností souboru a
dostupnosti média serveru.
yy Přehrávání souborů s titulky videí na
mediálním serveru DLNA vytvořeném
pomocí dodaného softwaru Nero
MediaHome 4 Essentials v tomto balíčku
přehrávače.
yy Soubory z vyměnitelného média jako je USB
disk, DVD-mechanika atd. nemusejí být na
vašem média serveru sdíleny správně.
yy Tato jednotka nepodporuje ID3 Tag
obsažený v souboru MP3.
yy Filmové soubory HD obsažené na CD/DVD
nebo USB 1.0/1.1 nemusí být přehrány
správně. Pro přehrávání filmových souborů
HD je doporučeno Disk Blu-ray nebo USB
2.0.
yy Tento přehrávač podporuje H.264/MPEG-4
AVC, profil Main, High při úrovni 4.1. Soubor
s vyšší úrovní nemusí být podporován.
yy Tento přehrávač nepodporuje soubory
zaznamenané s GMC*1 nebo Qpel*2.
yy Tento přehrávač podporuje soubory UTF-8
i tehdy, pokud obsahují titulky s kódováním
Unicode. Tento přehrávač nepodporuje
titulkové soubory s čistým kódováním
Unicode.
yy V závislosti na typu souboru nebo metodách
nahrávání nemusí být přehrávání k dispozici.
yy Tento přehrávač nepodporuje disky nahrané
metodou multi-session v běžném počítači
PC.
yy Přehrávání filmových souborů vyžaduje,
aby se název filmového souboru shodoval s
názvem titulkového souboru.
yy Při přehrávání video souboru s příponou,
jako je “. ts”, “. m2ts”, “. mts”, “. tp”, “.Trp” nebo
“. m2t”, nemusí Váš přehrávač podporovat
soubory s titulky.
yy Absolutní přehrávaný čas zobrazený na
obrazovce nemusí správně odpovídat
souborům VBR.
yy Kompatibilita kodeků pro Video/ Audio je
závislá na souboru s videem.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Tento přehrávač může přehrávat disky formátu
AVCHD. Tyto disky jsou standardně zapisovány a
používány ve videokamerách.
yy Formát AVCHD je formát digitálního videa s
vysokým rozlišením.
yy Formát MPEG-4 AVC/H.264 je schopen
komprimovat obrázky s větším výkonem než u
běžných formátů při kompresi obrázku.
yy Tento přehrávač může přehrávat AVCHD disky
pomocí formátu “x.v.Colour”.
yy V závislosti na podmínkách zápisu, některé disky
s formátem AVCHD nebudou přehrány.
*1 GMC – Global Motion Compensation
yy Je nutné dokončit formátování AVCHD disků.
*2 Qpel – Quarter pixel
yy “x.v.Colour” poskytuje širší rozsah barev než
standardní kamkordérové DVD disky.
6
Příloha
yy Absolutní přehrávaný čas zobrazený na
obrazovce nemusí správně odpovídat
souborům VBR.
,,Poznámka
yy Soubor „avi”, kódovaný pomocí „WMV 9
codec”, není podporován.
64 Příloha
O DLNA
Poznámky ke kompatibilitě
Tento přehrávač je certifikovaný DLNA digitální
média přehrávač, který dokáže zobrazit a přehrát
obsahy filmů, fotek a hudby z DLNA kompatibilního
digitálního média serveru (PC a spotřební
elektronika).
yy Protože je BD-ROM nový formát, je možné
použít aktuální disk, digitální připojení a další
kompatibilní zařízení. Pokud se vyskytnou potíže
spojené s kompatibilitou, obraťte se prosím na
autorizované zákaznické servisní centrum.
Digital Living Network Alliance (DLNA) je
meziodvětvová organizace spotřební elektroniky,
výpočetního průmyslu a společností mobilních
zařízení. Funkce Digital Living nabízí spotřebitelům
prostřednictvím domácí sítě jednoduché sdílení
jejich digitálních médií.
yy Tento přístroj podporuje například funkce obraz
v obrazu, sekundární audio a virtuální balíčky
atd. u disků BD-ROM podporujících BONUSVIEW
(BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1).
Sekundární video a audio může být přehráno z
disku kompatibilního s funkcí obraz v obraze. Pro
způsob přehrávání, viz instrukce k disku.
Certifikační logo DLNA usnadňuje najít výrobky,
které jsou shodné s DLNA směrnicemi pro
interoperabilitu. Tato jednotka vyhovuje směrnicím
pro interoperabilitu DLNA v1.5.
Pokud na PC běží software serveru DLNA nebo
jiné kompatibilní zařízení DLNA je připojeno k
tomuto přehrávači, mohou být požadovány některá
nastavení změn softwaru nebo jiných zařízení. Pro
bližší informace viz uživatelský návod k softwaru
nebo zařízení.
Některé systémové požadavky
Pro přehrávání videa s vysokým rozlišením:
yy Displej s vysokým rozlišením obsahuje vstupní
konektory HDMI.
yy Disk BD-ROM má obsah s vysokým rozlišením.
6
Příloha
yy U HDMI nebo HDCP je vyžadován u některých
obsahů vstup DVI na displeji zařízení (stanoveno
výrobcem disku).
yy Prohlížení obsahů s vysokým rozlišením a
převedených standardních obsahů DVD může
vyžadovat HDMI nebo HDCP umožňující vstupy
DVI na displeji zařízení.
yy Některé disky BD-ROM a DVD mohou mít
omezené použití některých ovládacích příkazů
nebo funkcí.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD jsou
podporovány maximálně 5.1 kanály, pokud
použijete připojení HDMI pro výstupy audia na
zařízení.
yy Můžete použít zařízení USB k ukládání určitých
informací souvisejících s diskem, včetně
stáhnutého on-line obsahu. Disk, který používáte,
kontroluje, jak dlouho je tato informace k
dispozici.
Příloha 65
Specifikace výstupu audia
Jack/Setting
Source
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Sekundární a alternativní audio nemusí být
zahrnuto do výstupu bitového toku pokud
možnost [Digitální výstup.] je nastavena na
[BitStream]. (S výjímkou kodeku LPCM : výstup
pokaždé zahrnuje interaktivní a sekundární
audio.)
*2 Tento přehrávač automaticky volí HDMI audio
dle dekódované kapacity připojeného HDMI
zařízení dokonce i tehdy, když je možnost
[Digitální výstup.] nastavena na [BitStream].
yy S digitálním audio připojením (HDMI OUT),
zvuky tlačítka nabídky disku BD-ROM nemusí
být slyšet, pokud možnost [Digitální výstup.] je
nastavena na [BitStream].
yy Jestliže audio formát digitálního výstupu
neodpovídá schopnostem vašeho přijímače,
bude přijímač vydávat silný zkreslený zvuk nebo
bude úplně bez zvuku.
yy Šest kanálů digitálního prostorového zvuku přes
digitální připojení lze získat pouze tehdy, když je
váš přijímač vybaven digitálním vícekanálovým
dekodérem.
yy Toto nastavení není dostupné pro vstupní signál
z externího zařízení.
6
Příloha
*3 Pokud je možnost [Digitální výstup.] nestavena
na [Znovu kódovat DTS], audio výstup je
limitován na 48 kHz a 5.1 k. Pokud je možnost
[Digitální výstup.] nestavena na [Znovu kódovat
DTS], rekódovaný DTS audio výstup je určen pro
disky BD-ROM a originální audio je výstupem
pro další disky (jako [BitStream]).
yy Audio výstup je nastaven jako PCM 48 kHz/16
bit pro soubory MP3/WMA a PCM 44.1kHz/16 bit
pro Audio CD v průběhu přehrávání.
66 Příloha
Seznam kódu oblasti
Vyberte kód oblasti z tohoto seznamu.
oblasti
6
Kódy oblasti
Kódy oblasti
Kódy oblasti
Kódy
Afghánistán
AF Fidžijština
FJ Monako
MC Singapur
SG
Argentina
AR Finsko
FI Mongolsko
MN Slovensko
SK
Austrálie
AU Francie
FR Maroko
MA Slovinsko
SI
Rakousko
AT Německo
DE Nepál
Belgie
BE Velká Británie
GB Nizozemí
NP Jihoafrická
NL republika
Bhútán
BT Řecko
GR Nizozemské Antily
Bolívie
BO Grónsko
GL Nový Zéland
Brazílie
BR Hong Kong
HK Nigérie
Kambodža
KH Maďarsko
HU Norsko
Kanada
CA Indie
IN Omán
Chile
CL Indonézie
ID Pakistán
Čína
CN Izrael
IL Panama
Kolumbie
CO Itálie
IT Paraguay
Kongo
CG Jamajka
JM Filipíny
Kostarika
CR Japonsko
JP Polsko
Příloha
Chorvatsko
HR Keňa
Česká republika
CZ Kuvajt
KE Portugalsko
Dánsko
DK Libye
LY Rusko
Ekvádor
EC Lucembursko
LU Saudská Arábie
Egypt
EG Malajsie
MY Senegal
Salvador
SV Maledivy
MV
Etiopie
ET Mexiko
MX
KW Rumunsko
ZA
AN Jižní Korea
NZ Španělsko
KR
NG Srí Lanka
NO Švédsko
LK
OM Švýcarsko
PK Taiwan
CH
ES
SE
TW
PA Thajsko
PY Turecko
TH
PH Uganda
PL Ukrajina
UG
PT Spojené státy
americké
RO
Uruguay
RU
Uzbekistán
SA
Vietnam
SN
Zimbabwe
TR
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
Příloha 67
Seznam kódu jazyků
Tento seznam použijte pro vložení požadovaného jazyka pro následující základní nastavení: [Zvuk disku],
[Titulky disku] a [Nabídka disku].
jazyků
Kódy
jazyků
Kódy
jazyků
jazyků
Kódy
Afarština
6565
Francouzština
7082
Afrikánština
6570
Fríština
7089
Litevština
7684
Sindhi
8368
Makedonština
7775
Sinhálština
Albánština
8381
Galicijština
8373
7176
Malgašština
7771
Slovenština
8375
Amharština
6577
Arabština
6582
Gruzínština
7565
Malajština
7783
Slovinština
8376
Němčina
6869
Malajamálština
7776
Španělština
6983
Arménština
Ásamština
7289
Řečtina
6976
Maorština
7773
Sudánština
8385
6583
Grónština
7576
Maráthí
7782
Svahilština
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavština
7779
Švédština
8386
Azerbajdánština
6590
Gudžarádština
7185
Mongolština
7778
Tagalština
8476
Baškirština
6665
Hausa
7265
Naurština
7865
Tádžičtina
8471
Baskičtina
6985
Hebrejština
7387
Nepálština
7869
Tamilština
8465
Bengali; Bangla
6678
Hindština
7273
Norština
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Maďarština
7285
Urijština
7982
Thajština
8472
Bihari
6672
Islandština
7383
Pandžábština
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonéština
7378
Paštština
8083
Turečtina
8482
Bulharština
6671
Interlingua
7365
Perština
7065
Turkmenština
8475
Barmština
7789
Irština
7165
Polština
8076
Twi
8487
Běloruština
6669
Italština
7384
Portugalština
8084
Ukrajinština
8575
Čínština
9072
Japonština
7465
Kečujština
8185
Urdština
8582
Chorvatština
7282
Kannadština
7578
Rétorománština
8277
Uzbečtina
8590
Čeština
6783
Kašmírština
7583
Rumunština
8279
Vietnamština
8673
Dánština
6865
Kazaština
7575
Ruština
8285
Volapük
8679
Holandština
7876
Kirgizština
7589
Samojština
8377
Velština
6789
Česky
6978
Korejština
7579
Sanskrt
8365
Wolofština
8779
Esperanto
6979
Kurdština
7585
Skotština
7168
Xhosa
8872
Estonština
6984
Laoština
7679
Srbština
8382
Jidiš
Faerština
7079
Latina
7665
Fidžijština
7074
Lotyšština
7686
Srbochorvatština
Jorubština
8372 Zulu
Finština
7073
Lingala
7678
Shona
8378
7473
8979
9085
6
Příloha
Kódy
68 Příloha
Obchodní známky a
licence
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ a loga jsou ochrannými známkami
společnosti Blu-ray Disc Association.
“DVD Logo” je obchodní známkou Format/Logo
Licensing Corporation.
Java je obchodní známkou společnosti Oracle a/
nebo jejích přidružených společností.
6
Příloha
Termíny HDMI a HDMI Multimediální rozhraní s
vysokým rozlišením, a logo HDMI jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených
státech a dalších zemích.
“x.v.Colour” je obchodní známkou společnosti Sony.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratoires. “Dolby“,
“Pro Logic“, a symbol dvojitého D jsou obchodní
značky Dolby Laboratories.
Vyrobeno na základě licence chráněné patenty
platnými v USA č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872
a dalšími v USA a celosvětově platnými vydanými
a přihlášenými patenty. DTS-HD, Symbol a DTSHD se Symbolem jsou registrované obchodní
značky a DTS-HD Master Audio je obchodní značka
společnosti DTS, Inc. Součástí produktu je software.
© DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
DLNA®, Logo DLNA a DLNA CERTIFIED® jsou
ochranné známky, servisní značky nebo
certifikované značky Digital Living Network Alliance.
Loga “AVCHD” a “AVCHD” jsou obchodními
známkami společností Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou
obchodními známkami společnosti Rovi
Corporation nebo jejích dceřiných společností a
jsou používány na základě licence.
Příloha 69
Poznámka společnosti Cinavia
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for
iPad“ znamená, že elektronické příslušenství bylo
navrženo speciálně pro připojení k zařízením
iPod, iPhone nebo iPad a byl mu udělen certifikát,
že splňuje výkonnostní standardy společnosti
Apple. Společnost Apple neodpovídá za provozní
vlastnosti tohoto zařízení nebo zda vyhovuje
bezpečnostním a zákonným předpisům.
Pamatujte na to, že používání tohoto příslušenství
společně se zařízením iPod, iPhone nebo iPad
může ovlivnit kvalitu bezdrátového připojení.
Produkt používá technologii Cinavia k omezení
používání neoprávněných kopií některých
komerčně produkovaných filmů a videí a
jejich soundtracků. Pokud dojde ke zjištění
neoprávněného použití neověřené kopie, zobrazí
se zpráva a přehrávání nebo kopírování bude
přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia naleznete v
Informačním Centru pro Zákazníky Online(Online
Consumer Information Center) Cinavia na adrese
http://www.cinavia.com. Požadujete-li zaslání
dalších informací o technologii Cinavia poštou,
odešlete poštovní lístek s vaší adresou na adresu:
Cinavia Informačním Centru pro Zákazníky
(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Tento produkt obsahuje technologii vlastnictví
licencovanou společností Verance Corporation a je
chráněn americkým patentem 7 369 677 a dalšími
americkými a celosvětovými patenty vydanými
a čekajícími na schválení a také autorskými právy
a ochranou obchodního tajemství pro konkrétní
aspekty této technologie. Cinavia je obchodní
známka společnosti Verance Corporation. Copyright
2004-2012 Verance Corporation. Všechna práva
vyhrazena společností Verance. Zpětný rozbor
aplikace nebo zkoumání je zakázáno.
6
Příloha
70 Příloha
Gracenote®, logo a logotyp Gracenote a logo
“Powered by Gracenote” jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Gracenote, Inc., ve Spojených státech
anebo v jiných zemích.
Společnost Gracenote® nabízí technologie
rozpoznávání hudby a souvisejících dat.
Licenční ujednání s koncovým uživatelem
produktu Gracenote®
Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software od
společnosti Gracenote, Inc. se sídlem v Emeryville,
California („Gracenote“). Software od společnosti
Gracenote („Software Gracenote“) umožňuje této
aplikaci provádět identifikaci disku a/nebo souborů
a získávat informace související s hudbou, včetně
názvu, interpreta, stopy a titulu („Data Gracenote“) z
online serverů nebo z vložených databází (společně
„Servery Gracenote“) a provádět další funkce. Data
Gracenote můžete používat pouze prostřednictvím
určených funkcí pro koncového uživatele v této
aplikaci nebo zařízení.
6
Příloha
Souhlasíte, že budete používat Data Gracenote,
Software Gracenote a Servery Gracenote pouze
pro své osobní nekomerční využití. Souhlasíte, že
nebudete přiřazovat, kopírovat, přenášet nebo
odesílat Software Gracenote nebo jakákoliv Data
Gracenote třetí straně. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE
POUŽÍVAT DATA GRACENOTE, SOFTWARE
GRACENOTE NEBO SERVERY GRACENOTE JINAK,
NEŽ JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO ZDE.
Souhlasíte, že vaše neexkluzivní licence pro
používání Dat Gracenote, Softwaru Gracenote a
Serverů Gracenote bude ukončena, pokud porušíte
tato omezení. Pokud vaše licence skončí, souhlasíte,
že úplně přestanete používat Data Gracenote,
Software Gracenote a Servery Gracenote.
Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva s
ohledem na Data Gracenote, Software Gracenote a
Servery Gracenote, včetně všech vlastnických práv.
Za žádných okolností nebude společnost Gracenote
mít jakoukoliv povinnost provést jakékoliv platby
za vaše informace, které poskytnete. Souhlasíte,
že společnost Gracenote, Inc. může prosadit svá
práva podle tohoto Ujednání přímo proti vám svým
jménem.
Služba Gracenote používá jednoznačný identifikátor
pro účely sledování dotazů pro statistické účely.
Účelem náhodně přiřazeného numerického
identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat
dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o vás. Více
informací o službě Gracenote najdete na webových
stránkách Zásady zachování soukromí Gracenote.
Na Software Gracenote a každou položku Dat
Gracenote je vám udělena licence „JAK JE“.
Gracenote neposkytuje žádný výklad nebo záruky,
vyjádřené nebo odvozené, pokud jde o přesnost
jakýchkoliv Dat Gracenote ze Serverů Gracenote.
Gracenote si vyhrazuje právo odstranit data ze
Serverů Gracenote nebo změnit datové kategorie
z jakékoliv příčiny, kterou společnost Gracenote
považuje za dostatečnou. Není poskytována žádná
záruka, že Software Gracenote nebo Servery
Gracenote jsou bez chyb nebo že fungování
Softwaru Gracenote nebo Serverů Gracenote bude
bez přerušení. Společnost Gracenote není povinna
poskytovat vám nové nebo dodatečné typy nebo
kategorie dat, které může Gracenote poskytovat
v budoucnu a má volnost jednání, pokud jde o
přerušení služeb v kterémkoliv okamžiku.
SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ VŠECHNY
ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ,
PŘEDEVŠÍM POKUD JDE O ODVOZENÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ
ÚČEL, PRÁVNÍ NÁROK A NEPŘESTOUPENÍ ZÁKONA.
GRACENOTE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, POKUD JDE
O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ
SOFTWARU GRACENOTE NEBO LIBOVOLNÉHO
SERVERU GRACENOTE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NEBUDE SPOLEČNOST GRACENOTE ODPOVĚDNÁ
ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZA
ZTRÁTU ZISKU NEBO VÝNOSŮ.
© Gracenote, Inc. 2009
Příloha
71
Technické údaje
Všeobecně
Požadavky na příkon
Viz štítek na přístroji.
Spotřeba
Viz štítek na přístroji.
Rozměry (Š x V x D)
Prům. 360 mm x 60.5 mm x 299 mm
Čistá váha (přibl.)
2,7 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Vstupy/Výstupy
HDMI OUT (video/audio)
19pinový (type A, HDMI™ Connector) x 1
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, konektor RCA (L, P) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), 1x optický konektor x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo konektor) x 1
Ladič
Rozsah ladění FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
Zesilovač
Výstupní výkon (3 Ω), (RMS), THD 10 %
1000 W
Přední část
167 W x 2
Středy
167 W
Zadní část
167 W x 2
Sub-Woofer
167 W (pasivní)
6
Příloha
Celkem
72 Příloha
Systém
Laser
Polovodičový laser
vlnová délka
405 nm / 650 nm
Systém signálu
Standardní PAL/NTSC barevný systém TV.
Frekvenční odezva
20 Hz až 18 kHz (vzorkování 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Harmonické zkreslení
Méně než 0,05 %
Dynamický rozsah
Více než 80 dB
LAN port
Konektor ethernetu x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bus Power Supply (USB)
DC 5 V 0 2.1 A MAX
Reproduktory (BH6730T)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
250 mm x 1150 mm x 250 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
3.7 kg
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
250 mm x 1150 mm x 250 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
3.7 kg
Středový reproduktor
Typ
6
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
260 mm x 92 mm x 73 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.65 kg
Příloha
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
5.2 kg
Příloha 73
Reproduktory (BH6730P)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
250 mm x 1150 mm x 250 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
3.7 kg
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
97 mm x 140 mm x 80 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.5 kg
Středový reproduktor
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
260 mm x 92 mm x 73 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.65 kg
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
5.2 kg
6
Příloha
74 Příloha
Reproduktory (BH6730S)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
97 mm x 140 mm x 80 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.5 kg
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
97 mm x 140 mm x 80 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.5 kg
Středový reproduktor
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
260 mm x 92 mm x 73 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.65 kg
Sub-Woofer
Typ
6
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
5.2 kg
Příloha
Příloha 75
Reproduktory (BH6530T)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
250 mm x 1100 mm x 250 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
3.5 kg
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
250 mm x 1100 mm x 250 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
3.5 kg
Středový reproduktor
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
260 mm x 93 mm x 74 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.6 kg
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
5.2 kg
6
Příloha
76 Příloha
Reproduktory (BH6430P)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
250 mm x 1100 mm x 250 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
3.5 kg
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
88 mm x 122 mm x 81 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.5 kg
Středový reproduktor
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
260 mm x 93 mm x 74 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.6 kg
Sub-Woofer
Typ
6
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
5.2 kg
Příloha
Příloha 77
Reproduktory (BH6330H)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
2 Way 3 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
200 mm x 500 mm x 200 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
1.3 kg
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
2 Way 3 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
200 mm x 500 mm x 200 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
1.3 kg
Středový reproduktor
Typ
2 Way 3 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
360 mm x 81 mm x 70 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
1.2 kg
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
216 mm x 405 mm x 312 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
5.5 kg
6
Příloha
78 Příloha
Reproduktory (BH6230S)
Přední reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
88 mm x 122 mm x 81 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.5 kg
Zadní reproduktor (Levý/Pravý)
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
88 mm x 122 mm x 81 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.5 kg
Středový reproduktor
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
260 mm x 93 mm x 74 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
0.6 kg
Sub-Woofer
Typ
1 Way 1 reproduktor
Max. příkon:
334 W
Jmenovitá
impedance
3Ω
Čisté rozměry
(Š x V x H)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Příkon
167 W
Čistá váha
5.2 kg
yy Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.
6
Příloha
Příloha 79
Údržba
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
Zacházení s jednotkou
Při přepravě jednotky
Uložte prosím jednotku do originálního obalu a
balících materiálů. Pokud potřebujete přepravit
jednotku, pak pro její maximální ochranu zabalte
jednotku tak, jak byla originálně zabalena z
výrobního závodu.
Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud jsou povrchy extrémně znečištěny, použijte
měkký hadřík lehce namočený do jemného
roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silných
rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel,
protože mohou narušit povrch jednotky.
Udržujte vnější povrchy čisté
yy Nepoužívejte těkavých kapalin jako jsou
insekticidní spreje v blízkosti jednotky.
Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku. Uchopte
disk za okraje tak, aby na povrchu nezůstaly otisky
prstů. Nikdy na disk nelepte papír nebo pásku.
Ukládání disků
Po přehrání uložte disk do jeho pouzdra.
Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu
nebo zdrojům tepla a nikdy jej nenechávejte
v zaparkovaném autě vystaveném přímému
slunečnímu záření.
Čištění disků
Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit
špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před
přehráním očistěte disk čistým hadříkem. Otírejte
disk od středu ven.
Nepoužívejte silná rozpouštědla jako je líh, benzín,
ředidla, běžně dostupné čističe nebo antistatické
spreje určené pro staré vinylové desky.
yy Otírání silným tlakem může poškodit povrch.
yy Nenechávejte gumové nebo plastikové výrobky
v blízkosti jednotky po delší dobu.
Údržba jednotky
6
Příloha
Jednotka je High-Tech, přesné zařízení. Pokud
optická snímací čočka a části disku jsou znečištěné
nebo opotřebované, kvalita obrazu může být
zhoršena. Pro více podrobností kontaktujte prosím
nejbližší autorizované servisní středisko.
80 Příloha
Důležitá informace
týkající se síťových
služeb
Veškeré informace, data, dokumenty, komunikace,
stahování, soubory, texty, zobrazení, fotografie,
grafiky, videa, webová vysílání, publikace, nástroje,
zdroje, programy, kódy, software, mini-aplikace,
zařízení, aplikační produkty a jiný obsah („Obsah“)
a veškeré služby a nabídky („Služby“) poskytované
či zpřístupňované jakoukoliv třetí osobou či jejím
prostřednictvím (označovanou jako „poskytovatel
služeb“) podléhají výhradní odpovědnosti
poskytovatele služeb, od něhož pocházejí.
Dostupnost přístupu k obsahu a službám
opatřených poskytovatelem služeb prostřednictvím
zařízení společnosti LGE podléhají kdykoliv změnám
bez předchozího oznámení včetně, ale nejenom,
pozastavení, odstranění nebo ukončení všech nebo
libovolné části obsahu či služeb.
6
Pokud byste měli jakýkoliv problém týkající se
obsahu nebo služeb, můžete navštívit webové
stránky poskytovatele služeb, kde získáte
nejaktuálnější informace. Společnost LGE nenese
záruku ani odpovědnost za služby zákazníkům
týkající se obsahu a služeb. Jakékoliv požadavky
či dotazy týkající se obsahu nebo služeb je třeba
zaslat přímo příslušnému poskytovateli obsahu či
služeb.
Příloha
Vezměte prosím na vědomí, že společnost LGE
nenese odpovědnost za žádné obsahy či služby
poskytované poskytovatelem služeb či jejich změny,
odstranění nebo ukončení, a neručí ani negarantuje
dostupnost takových obsahů či služeb nebo přístup
k nim.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement