LG BB4330A Owner's manual

LG BB4330A Owner's manual
SAVININKO VADOVAS
„Network 3D Blu-ray™“
garso juosta
Prieš pradėdami naudotis savo prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasidėkite jį, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
BB4330A (BB4330A, S43A3-D)
2
Nuo ko pradėti
Saugos informacija
1
ATSARGIAI
Nuo ko pradėti
KYLA ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS NEATIDARINĖTI
ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI
SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA
NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ
PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE
SPECIALISTAMS.
Žaibo su strėlės antgaliu ženklas
lygiakraščiame trikampyje skirtas
įspėti naudotoją apie neizoliuotus
laidus ir pavojingą įtampą prietaiso
viduje, kurios pakaktų sukelti
elektros smūgiui.
Šauktukas lygiakraščiame
trikampyje skirtas atkreipti
naudotojo dėmesį į apie
svarbias naudojimo ar techninės
priežiūros instrukcijas literatūroje,
pateikiamoje su gaminiu.
ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM
GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR
DIDELĖ DRĖGMĖ.
Įspėjimas: įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje,
pvz., knygų spintoje ar pan.
ATSARGIAI: neuždenkite ventiliacijos angų.
Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
Ventiliacijos angos korpuse skirtos ventiliacijai ir
užtikrina patikimą prietaiso veikimą bei saugo nuo
perkaitimo. Angų negalima uždengti: nestatykite
prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus
paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite į uždarus baldus,
pvz., knygų spintą ar lentyną, nebent ten būtų
įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atlikta
laikantis gamintojo instrukcijų.
ATSARGIAI: IŠARDŽIUS PRIETAISĄ, GRESIA
1M KLASĖS LAZERIO MATOMO IR NEMATOMO
SPINDULIAVIMO POVEIKIO PAVOJUS. NEŽIŪRĖKITE
TIESIAI Į ŠVIESOS ŠALTINĮ OPTINIAIS INSTRUMENTAIS.
Kitų nei čia nurodyti valdymo elementų naudojimas
bei reguliavimo, veikimo arba procedūrų taikymas
gali tapti apšvitos priežastimi.
ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo tinklo
Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie
atskirų grandinių;
Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama
įtampa tik tam prietaisui ir neskaidoma į
papildomus lizdus ar antrines grandines.
Pasitikslinkite peržiūrėdami šio savininko vadovo
specifikacijų puslapį. Neperkraukite elektros lizdų.
Perkrauti, klibantys ar pažeisti elektros lizdai,
ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo kabeliai arba
pažeista / sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų.
Šiomis sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį
ar sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso
kabelį. Radus jo pažeidimų ar nusidėvėjimo
požymių, būtina ištraukti iš lizdo, nebenaudoti
prietaiso ir kreiptis į įgaliotąjį aptarnavimo centrą,
kuriame kabelis turi būti pakeistas tokiu pačiu nauju
kabeliu. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo
fizinių ar mechaninių pažeidimų: jo nevyniokite,
nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite
durimis, neužlipkite ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį
atkreipkite į kištukus, elektros lizdus ir tą vietą,
kur kabelis išlenda iš prietaiso. Norėdami išjungti
prietaisą iš maitinimo tinklo, traukite už kištuko.
Montuodami produktą užtikrinkite, kad kištukas
būtų lengvai pasiekiamas.
Nuo ko pradėti
Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo
elementas arba akumuliatorius.
ATSARGIAI: prietaisą reikia saugoti nuo vandens
(lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su
vandeniu, pvz, vazų.
Senos įrangos atliekų tvarkymas
1. Užbrauktas konteinerio simbolis
pritvirtintas ant prekės reiškia kad
įranga saugo Europos direktyva
2002/96/EC.
2. Visos elektros ir elektroninės įrangos
atliekos turi būti renkamos atskirai ir
neišmetamos į atliekų konteinerį kartu
su kitomis komunalinėmis atliekomis,
taikant specialią atliekų surinkimo
sistemą, patvirtintą vyriausybės ar
vietos valdžios.
3. Teisingas senos įrangos atliekų
tvarkymas padės išvengti neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos
įrangos tvarkymą, prašome kreiptis
į miesto valdžią, atliekų perdirbimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje
pirkote įrangą.
Panaudotų maitinimo elementų/akumuliatorių
išmetimas
1. Jei gaminys pažymėtas šiuo
perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais
ženklu, tai reiškia, kad šis gaminys yra
reglamentuojamas pagal Europos
Sąjungos Direktyvą 2006/66/EC.
2. Jeigu maitinimo elemente yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio, kadmio (Cd)
arba 0,004 % švino, šis ženklas gali
būti naudojamas kartu su cheminiais
gyvsidabrio (Hg), 0,002% kadmio arba
švino (Pb) ženklais.
3. Visi maitinimo elementai/
akumuliatoriai turi būti išmetami
atskirai, ne su buitinėmis atliekomis;
juos reikia atiduoti į tam skirtus
surinkimo punktus, kuriuos įrengia
vyriausybė arba vietos valdžios
institucijos.
4. Tinkamai išmetę senus maitinimo
elementus/akumuliatorius, padėsite
apsaugoti aplinką, gyvūnų ir žmonių
sveikatą nuo galimų neigiamų
padarinių.
5. Išsamesnės informacijos apie senų
maitinimo elementų/akumuliatorių
išmetimą teiraukitės savo miesto
savivaldybės administracijoje, atliekų
tvarkymo tarnyboje arba parduotuvėje,
kurioje įsigijote šį gaminį.
1
Nuo ko pradėti
Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo
elementą ar akumuliatorių: ištraukite seną
maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite
surinkimo procedūros žingsnius atvirkštine tvarka.
Siekiant išvengti aplinkos teršimo ir potencialaus
pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus
maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia įdėti
į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo
taškuose. Neišmeskite maitinimo elementų
arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas
vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių
surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz
palikti saulės spinduliuose, deginti ar pan.
3
4
Nuo ko pradėti
Europos Sąjungos pareiškimas dėl belaidžių
gaminių
1
Nuo ko pradėti
„LG Electronics“ deklaruoja, kad šis gaminys(iai) atitinka pagrindinius direktyvų 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ir 2011/65/
EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.
Jei norite gauti atitikties deklaracijos kopiją, rašykite
toliau nurodytais adresais.
Europos Standartų Centras:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Prašome atkreipti dėmesį, kad tai NĖRA klientų
aptarnavimo centras. Informacijos apie Klientų
aptarnavimą ieškokite Garantijos kortelėje
arba susisiekite su jums pardavusiu produktą
platintoju.
Naudoti tik patalpoje.
Pareiškimas dėl radiacijos (RF) poveikio
Šį prietaisą reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų
bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno.
Pastabos dėl autorių teisių
yy Sistema AACS (Advanced Access Content
System) yra patvirtinta duomenų apsaugos
sistema, skirta „Blu-ray Disc“ formatui, panaši į
sistemą CSS (Content Scramble System), skirtą
DVD formatui, todėl sistema AACS saugomų
duomenų atkūrimui, analoginio signalo išvesčiai
ir pan. taikomi tam tikri apribojimai. Šio prietaiso
veikimas ir apribojimai gali skirtis priklausomai
nuo jo įsigijimo momento, kadangi paminėti
AACS apribojimai pagaminus šį prietaisą gali būti
pritaikyti kitaip arba pakeisti.
yy Be to, BD-ROM ženklas ir BD+ papildomai
naudojami kaip „Blu-ray Disc“ formato duomenų
apsaugos sistemos, kurios reiškia tam tikrus
apribojimus, įskaitant apribojimus BD-ROM
ženklu ir (arba) BD+ saugomo turinio atkūrimui.
Papildomos informacijos apie AACS, „BD-ROM
Mark“, BD+ ar šį produktą gausite susisiekę su
Klientų aptarnavimo tarnyba.
yy Daugelis BD-ROM / DVD diskų yra užkoduoti
apsaugos nuo kopijavimo technologija. Dėl
šios priežasties leistuvą reikia jungti tik tiesiai
prie televizoriaus, o ne vaizdo magnetofono.
Prijungus prietaisą prie vaizdo magnetofono,
atkuriant apsaugotą nuo kopijavimo diską bus
matomas iškraipytas vaizdas.
yy Šiame prietaise naudojama autorių teisių
apsaugos technologija, kurią saugo JAV patentai
bei kitos intelektualinės nuosavybės teisės.
Šios technologijos su autoriaus teisių apsauga
naudojimą turi įgalioti bendrovė „Rovi“, ji yra
skirta naudoti namie bei kitai ribotai peržiūrai,
nebent „Rovi“ suteikė kitokio pobūdžio leidimą.
Draudžiama atlikti atbulinę inžineriją ar ardyti.
yy Pagal JAV ir kitų šalių autorių teisių įstatymus,
neleistinas televizijos programų, vaizdajuosčių,
BD-ROM, DVD, CD diskų ir kitų medžiagų
įrašymas, naudojimas, demonstravimas,
platinimas ar koregavimas gali užtraukti
administracinę ir (arba) baudžiamąją atsakomybę.
Nuo ko pradėti
5
Svarbus pareiškimas dėl televizorių
spalvų sistemos
Šio leistuvo spalvų sistema kinta priklausomai nuo
leidžiamo disko.
Visus signalus iš leistuvo gali priimti tik daugialypės
sistemos televizorius.
yy Jei jūsų televizorius atitinka PAL spalvų sistemą,
per jį žiūrėdami NTSC formatu įrašytus diskus
matysite tik iškraipytus vaizdus.
yy Daugialypės spalvų sistemos televizoriai sistemą
keičia automatiškai, pagal priimamą signalą.
Jei spalvų sistema nepakeičiama automatiškai,
išjunkite televizorių ir vėl jį įjunkite: ekrane
pasirodys normalūs vaizdai.
yy Net jei NTSC spalvų sistemos diskas jūsų
televizoriuje rodomas teisingai, jūsų rašytuvas
gali jų neįrašyti tinkamai.
>>Atsargiai
yy Ilgai žiūrint 3D turinį, gali būti jaučiamas
svaigulys arba nuovargis.
yy Filmų 3D režimu nerekomenduojama žiūrėti
sergantiems asmenims, vaikams ir nėščioms
moterims.
yy Jeigu žiūrint 3D vaizdus jums skauda galvą,
jaučiate nuovargį arba svaigulį, primygtinai
rekomenduojama sustabdyti atkūrimą ir
pailsėti, kol vėl jausitės normaliai.
1
Nuo ko pradėti
Pavyzdžiui, jei leistuvas leidžia diską su NTSC spalvų
sistema, vaizdas išvedamas kaip NTSC signalas.
6
Turinys
Turinys
1
Nuo ko pradėti
2
8
8
9
9
9
10
11
12
12
Saugos informacija
Įvadas
– Galimi leisti diskai ir šiame vadove
naudojami ženklai
– Apie „7“ ženklo rodinį
– Regiono kodas
– Sistemos žymėjimas
Nuotolinio valdymo pultelis
Priekinis pultas
Galinis skydelis
Įjungtas žemųjų tonų garsiakalbis
2
Prijungimas
13
21
21
22
Pagrindinio įrenginio montavimas ant
sienos
Steigimas
– Belaidė jungtis
Televizoriaus prijungimas
– Kas yra SIMPLINK?
– ARC (garso grįžimo kanalas) funkcija
Antenos prijungimas
Išorinio prietaiso prijungimas
– PORT. IN connection
– OPTICAL IN (optinės įvesties)
prijungimas
– HDMI ĮVESTIES LIZDŲ 1/2
prijungimas
Jungimas prie namų tinklo
– Jungimas prie tinklo laidu
– Laidinio tinklo sąranka
3
Sistemos nustatymas
24
25
25
26
27
28
29
Pradinis nustatymas
Nuostatos
– Sąrankos nuostatų parinkimas
– Meniu [NETWORK]
– Meniu [DISPLAY]
– Meniu [LANGUAGE]
– Meniu [AUDIO]
15
15
16
17
17
19
19
19
20
20
30
31
– Meniu [LOCK]
– Meniu [OTHERS]
4
Eksploatavimas
34
34
35
35
35
36
36
36
37
Garso efektas
Erdvinio garso efektas
Pagrindinio meniu vaizdas
– Meniu [HOME] naudojimas
– Kaip naudotis „Smart Share“
Susietų prietaisų leidimas
– Disko leidimas
– „Blu-ray 3D“ diskų leidimas
– Rinkmenos leidimas iš disko / USB
prietaiso
– Rinkmenos leidimas iš tinklo serverio
Namų tinklo AK serverio naudojimas
– „Nero MediaHome 4 Essentials“
įdiegimas
– Dalijimasis failais ir aplankais
– Apie „Nero MediaHome 4 Essentials“
– Reikalavimai sistemai
Bendra informacija apie atkūrimą
– Bazinės operacijos su vaizdo ir garso
turiniu
– Bazinės operacijos su nuotraukomis
– Disko meniu naudojimas
– Atkūrimo tęsimas
– Paskutinės scenos išsaugojimas
Ekraninis meniu
– Vaizdo įrašų atkūrimo valdymas
– Nuotraukos rodymo valdymas
Pažangusis atkūrimas
– Kartoti atkūrimą
– Konkrečios atkarpos kartojimas
– Atkūrimas nuo nurodyto laiko
– Subtitrų kalbos pasirinkimas
– Įvairaus garso klausymasis
– Peržiūra kitu kampu
– Televizoriaus kraštinių santykio
keitimas
– Subtitrų kodų puslapio keitimas
– Vaizdo režimo keitimas
– Turinio informacijos peržiūra
– Turinio sąrašo rodinio keitimas
– Subtitrų rinkmenos pasirinkimas
38
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
48
48
Turinys
49
49
50
50
50
51
51
52
53
53
53
53
53
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
– Muzikos klausymasis skaidrių
demonstracijos metu
– Konvertuojamas 2D turinys į 3D
Pažangios savybės
– Mėgavimasis technologija „BD-Live™“
– LG AV Remote
– Kompaktinės plokštelės įrašymas
– Įrašymas iš FM radijo ar PORTABLE
šaltinio
– Informacijos, esančios duomenų
bazėje Gracenote Media Database,
peržiūra
Radijo funkcijos
– Radijo klausymas
– Išankstinis radijo stočių nustatymas
– Išsaugotos stoties ištrynimas
– Visų išsaugotų stočių ištrynimas
– Prasto FM priėmimo pagerinimas
– Informacijos apie radijo stotį rodymas
Naudojantis USB klaviatūra arba pele
„Premium“ paslaugų naudojimas
„LG Smart World“ naudojimas
– Prisiregistravimas
– Turinio internete paieška
My Apps meniu
„Bluetooth“ technologijos naudojimas
– Klausymas muzikos, esančios
„Bluetooth“ prietaisuose.
6
Priedas
62
Televizoriaus valdymas naudojant
pateiktąjį nuotolinio valdymo pultą
– Nuotolinio valdymo pulto nustatymas
televizoriui valdyti
Tinklo programinės įrangos naujinimas
– Pranešimas apie tinklo programinės
įrangos naujinimą
– Software Update
Papildoma informacija
– Reikalavimai failams
– AVCHD (pažangusis didelės raiškos
vaizdo kodekas)
– Apie DLNA
– Tam tikri reikalavimai sistemai
– Suderinamumo pastabos
Garso signalų išvesčių specifikacijos
Sričių kodų sąrašas
Kalbų kodų sąrašas
Prekių ženklai ir licencijos
Techniniai duomenys
Techninė priežiūra
– Prietaiso naudojimas
– Pastabos dėl diskų
Svarbi informacija apie tinklo paslaugas
62
63
63
63
65
65
66
67
67
67
68
69
70
71
74
76
76
76
77
7
1
2
3
4
5
6
5
Trikčių šalinimas
59
59
60
61
61
61
61
Trikčių šalinimas
– Bendrieji nurodymai
– Tinklas
– Vaizdas
– Garsas
– Pagalba klientams
– Pareiškimas dėl atvirojo šaltinio
programinės įrangos
Dalis šio naudotojo vadovo turinio gali skirtis nuo Jūsų turimo grotuvo, priklausomai nuo jame
įdiegtos programinės įrangos arba Jūsų paslaugos tiekėjo.
8
Nuo ko pradėti
Įvadas
1
Galimi leisti diskai ir šiame vadove naudojami ženklai
Nuo ko pradėti
Laikmena /
terminas
Logotipas
Ženklas
e
Aprašymas
yy Diskai, pvz., filmų, kuriuos galima nusipirkti arba
išsinuomoti.
yy „Blu-ray 3D“ ir „Blu-ray 3D ONLY“ diskai.
yy BD-R/RE diskai, įrašyti BDAV formatu.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE diskai, kuriuose laikomi filmų, muzikos
ar nuotraukų failai.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ir „UDF Bridge“ formatas
yy Diskai pvz filmų, kuriuos galima nusipirkti arba
išsinuomoti.
yy Tik filmų režimas ir tik užbaigti diskai
yy Taip pat dera su dvisluoksniais diskais
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
o
Užbaigtas AVCHD formatas
y
u
i
yy DVD±R/RW diskai, kuriuose yra filmų, muzikos
arba nuotraukų failų.
r
(12 cm)
Kompaktinė
plokštelė
t
(12 cm)
y
u
i
CD-R/RW
(12 cm)
Pastaba
–
Atsargiai
–
,
>
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ir „UDF Bridge“ formatas
Tik VR režimas ir tik užbaigti diskai
Kompaktinė plokštelė
yy CD-R/RW diskai, kuriuose yra filmų, muzikos
arba nuotraukų failų.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ir „UDF Bridge“ formatas
Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.
Nurodo įspėjimus išvengti galimų pažeidimų dėl
netinkamo naudojimo.
Nuo ko pradėti
,,Pastaba
yy Prietaisas gali nenuskaityti tam tikrų
CD-R/RW (DVD±R/RW) diskų. Tai priklauso
nuo jiems įrašyti naudotos įrangos ir pačių
CD-R/RW (DVD±R/RW) diskų.
yy Jei ant leistuvo lęšio atsiras nešvarumų /
teršalų arba jei BD-R/RE, DVD±R/RW ir CD-R/
RW diskai, įrašyti naudojant kompiuterį ar
DVD / CD rašytuvą, bus pažeisti ar nešvarūs.
yy Jei diską įrašysite su kompiuteriu, net jei
jis bus įrašytas suderinamu formatu, tam
tikrais atvejais dėl diskui sukurti naudotos
programinės įrangos nuostatų jis gali būti
nenuskaitomas. (dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į programinės įrangos platintoją).
yy Šis leistuvas reikalauja, kad diskai ir įrašai
atitiktų tam tikrus techninius standartus:
tik taip galima pasiekti optimalią atkūrimo
kokybę.
yy Gamykloje įrašyti DVD automatiškai atitinka
šiuos standartus. Rinkoje egzistuoja daug
skirtingų įrašomų diskų formatų (įskaitant
CD-R su MP3 ar WMA failais), todėl siekiant
suderinamumo diskai turi atitikti tam tikras
išankstines sąlygas.
yy Naudotojai turi atminti, kad, norint atsisiųsti
MP3 / WMA failus ir muziką iš interneto,
reikia gauti leidimą. Mūsų bendrovė tokio
leidimo suteikti negali. Leidimo visada
reikėtų prašyti autoriaus teisių savininko.
yy Jei norite, kad jūsų formuotus
perrašomuosius diskus nuskaitytų LG
leistuvai, turite nustatyti disko formato
parinktį [Mastered]. Pasirinkę parinktį „Live
System“, disko negalėsite naudoti su LG
grotuvu. („Mastered/Live File System“:
disko formavimo sistema „Windows Vista“
operacinėje sistemoje)
Apie „7“ ženklo rodinį
Veikiant televizoriaus ekrane gali pasirodyti „7“.
Tai reiškia, kad šiame vadove aprašyta funkcija
konkrečioje laikmenoje nepasiekiama.
Regiono kodas
Ant šio prietaiso galinės dalies yra išspausdintas
regiono kodas. Šis prietaisas gali leisti tik tuos BDROM ar DVD diskus, kurie yra pažymėti tuo pačiu
regiono kodu, kaip ir prietaiso galinėje dalyje arba
žodeliu ALL (visi).
Sistemos žymėjimas
Paspauskite B (OPEN/CLOSE), kai diskas yra įdėtas,
ir nešalinkite disko. Paspauskite ir laikykite M
(PAUSE) daugiau kaip 5 sekundes, kol [OPEN] yra
rodomas ekrane.
1
Nuo ko pradėti
yy Priklausomai nuo įrašymo programinės
įrangos ir disko užbaigimo, kai kurie įrašyti
diskai CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) gali
nederėti su prietaisu.
9
10
Nuo ko pradėti
Nuotolinio valdymo pultelis
• • • • • • a • • • • • • 1
Nuo ko pradėti
1 (POWER): įjungia išjungia
leistuvą.
B (OPEN/CLOSE): Išima ir įdeda
diską
FUNCTION: Pakeičia įvesties
režimą.
BACK ( ): Išjungia meniu, arba
sugrįžtama į ankstesnį langą.
TITLE/POPUP: parodo DVD disko
titulinį meniu arba BD-ROM disko
iškylantį meniu.
CLEAR: Pašalina skaičių
slaptažodžio arba tinklo ryšio
nustatymo metu.
DISC MENU: leidžia pasiekti disko
meniu.
REPEAT (h): kartoja
pageidaujamą dalį arba seką.
• • • • • • d • • • • • •
Spalvoti mygtukai (R, G, Y, B):
- Naudojama BD-ROM meniu
naršymui. Taip pat naudojami kaip
šaukinių mygtukai konkretiems
meniu.
- B mygtukas: Parenka monofoninį
/ stereofoninį FM režimą.
c/v (SCAN): ieško atgal
arba pirmyn.
C/V (SKIP): pereina prie
kito arba ankstesnio skyriaus /
takelio / failo.
Z (STOP): stabdo atkūrimą.
d (PLAY): pradeda atkurti.
M (PAUSE): pristabdo atkūrimą.
SPEAKER LEVEL: Nustato
pageidaujamo garsiakalbio
garsumo lygį.
SOUND EFFECT: Parenka garso
efekto režimą.
VOL +/-: Reguliuoja garsiakalbio
garsumą.
OPTICAL/TV SOUND: Tiesiogiai
pakeičia įvesties režimą į optinį.
MUTE: Nutildo prietaiso garsą.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): parodo arba išeina iš
[Home Menu].
Nuimkite kitoje valdymo pulto
pusėje esantį maitinimo elementų
dangtelį ir įdėkite du R03 (AAA
talpos) maitinimo elementus 4
bei tinkamai atitaikykite 5.
ENTER (b): patvirtina meniu
išranką.
Skaičių mygtukai (0–9): Parenka
sunumeruotas meniu parinktis.
• • • • • • b • • • • • •
Maitinimo elemento
įdėjimas
TUNING +/-: nustato norimą
radijo stotį.
3D SOUND: parenka erdvinio
garso efekto režimą.
INFO/MENU (m): parodo arba
išeina iš ekraninio rodinio.
Kryptiniai mygtukai: meniu
nurodo parinktį.
PRESET +/-: parenka radijo
programą.
RDS: radijo duomenų sistema.
PTY: rodo RDS programos tipą.
PTY SEARCH:
ieško programos tipo.
SUBTITLE: Parenka subtitrų kalbą.
AUDIO: Parenka garso kalbą arba
garso kanalą.
SLEEP: Nustato tam tikrą
laikotarpį, kuriam pasibaigus
prietaisas išsijungia.
MUSIC ID: prijungus prie tinklo,
rodant filmą gali būti pateikiama
informacijos apie esamą dainą.
? : Šio mygtuko nėra.
X (REC): Įrašai iš garso
kompaktinės plokštelės, FM radijo
ar PORTABLE šaltinio į USB.
• • • • • • d • • • • • •
TV valdymo mygtukai: žr 62 psl.
Nuo ko pradėti
11
Priekinis pultas
a
b
1
Nuo ko pradėti
e
c
d
a Diskasukis
b Valdymo mygtukai
1/! (Maitinimas)
-/+ (Garsas)
DM (Groti / Pause)
Z (Sustabdyti)
F (funkcija)
Pakeičia įvesties šaltinį arba funkciją.
R (Atidaryti / Uždaryti)
c USB prievadas
d Ekranėlis
>>Atsargiai
Įspėjimai dėl jutiklinių mygtukų naudojimo
yy Lieskite jutiklinius mygtukus švariomis,
sausomis rankomis.
- Naudodami jutiklinius mygtukus esant
drėgnai aplinkai, prieš tai juos nušluostykite.
yy Nespauskite jutiklinių mygtukų stipriai,
norėdami, kad jie veiktų.
- Jeigu jutiklinius mygtukus spausite per
stipriai, galite juos sugadinti.
yy Norėdami įjungti funkciją, palieskite
atitinkamą jutiklinį mygtuką.
yy Jokiais būdais nenaudokite jokių elektrai
laidžių daiktų, pavyzdžiui, metalinių,
jutikliniams mygtukams spausti. Prietaisas
gali veikti netinkamai.
12
Nuo ko pradėti
Galinis skydelis
1
Nuo ko pradėti
a
b
d
e
f
c
a Vietinio tinklo prievadas
d Antenos jungtis
b HDMI OUT TO TV
e PORT. IN
c HDMI IN
f OPTICAL IN
Įjungtas žemųjų tonų garsiakalbis
a
b
a LED (Prijungimo būsenos)
Geltonai žalia: Prijungimas atliktas.
Geltonai žalia (mirksinti): Bandoma prijungti
žemųjų tonų garsiakalbį.
Raudona: Ryšys veikia parengties režimu arba
nėra ryšio.
c
b Garsiakalbio kanalas
>>Atsargiai
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nekištų rankų ar
kokių nors daiktų į garsiakalbio kanalą.
c BELAIDŽIO SUJUNGIMO mygtukas
Prijungimas
Pagrindinio įrenginio
montavimas ant sienos
Leistuvą galima sumontuoti ant sienos.
Pasiruoškite pridėtus varžtus ir laikiklius.
13
2. Jei montuojate ant sienos (betoninės),
naudokite sienos kaiščius (komplekte nėra).
Reikės išgręžti skyles. Vadovo lapas (WALL
BRACKET INSTALL GUIDE) pridedamas kartu su
gręžtuvu. Naudodami vadovo lapą, patikrinkite,
kur reikia gręžti.
Paruošimas
2
Prijungimas
Įrenginys
Sienos laikiklis
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
,,Pastaba
Prietaisui montuoti reikalingų varžtų ir
kaiščių komplekte nėra. Mes montavimui
rekomenduojame „Hilti“ (HUD-1 6 x 30).
Nusipirkite juos.
1. Suvienodinkite televizoriaus apačios liniją su
APATINE SIENOS LAIKIKLIO ŠABLONO LINIJA ir
pritvirtinkite.
TV
3. Nuimkite WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Pritvirtinkite jį varžtais (nepridedama), kaip
parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.
14
Prijungimas
5. Užkabinkite pagrindinį įrenginį ant laikiklio, kaip
parodyta.
>>Atsargiai
yy Nekybokite ant sumontuoto prietaiso ir
venkite smūgių.
yy Gerai pritvirtinkite prietaisą prie sienos, kad
jis nenukristų. Nukritęs prietaisas gali sužeisti
arba sugesti.
2
yy Kai prietaisas sumontuotas ant sienos,
saugokite, kad vaikai netimptelėtų
jungiančių laidų, nes prietaisas gali nukristi.
Prijungimas
,,Pastaba
Nuimkite prietaisą nuo laikiklio, kaip parodyta
toliau.
Prijungimas
Steigimas
Belaidžio žemų dažnių
garsiakalbio poravimas
Belaidžio žemų tonų garsiakalbio
šviesos diodų indikatorius
Operacija
Geltonai žalia
Belaidis žemų tonų
garsiakalbis gauna signalą iš
įrenginio.
Geltonai žalia
(mirksinti)
Belaidis žemų tonų
garsiakalbis bando prisijungti.
Raudona
Belaidis žemų tonų
garsiakalbis yra parengties
režime.
Išjungtas
(neveikia)
Žemų tonų belaidžio
garsiakalbio maitinimo kabelis
atjungtas.
Pirmasis belaidžio žemų dažnių
garsiakalbio parametrų nustatymas
1. Prijunkite belaidžio žemų tonų garsiakalbio
elektros maitinimo laidą prie tinklo.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį: Pagrindinis įrenginys
ir belaidis garsiakalbis susijungs automatiškai.
Rankinis belaidžio žemų dažnių
garsiakalbio poravimas
Kai ryšys sudarymas neužbaigtas, žemų dažnių
garsiakalbyje galite pamatyti raudoną šviesos diodą
ir iš garsiakalbio nesklis garsas. Šios problemos
pašalinimui atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Tuo pačiu metu paspauskite ir laikykite
nuspaudę įrenginio mygtuką Z STOP ir
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką MUTE.
- Ekrane atsiras užrašas „REMATE“.
2. Žemų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje
nuspauskite PAIRING.
- Mirksės geltonai žalia LED švieselė.
3. Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
- Jei švies geltonai žalia LED švieselė, jums
pavyko.
4. Jei nešvies geltonai žalia LED švieselė,
pakartokite 1–3 veiksmus.
,,Pastaba
yy Jei netoliese veikia stipri elektromagnetinė
banga, gali kilti trukdžių. Patraukite įrenginį
(belaidį garsiakalbį ir pagrindinį įrenginį)
toliau.
yy Jei įjungsite pagrindinį įrenginį, tuomet
keliomis sekundėmis vėliau, belaidis žemų
tonų garsiakalbis (galiniai garsiakalbiai),
būdamas parengties būsenoje, perduos
garsą.
yy Atstumas tarp šio įrenginio ir garsiakalbio
imtuvo turi būti ne didesnis kaip 10 metrų
(32 pėdos).
yy Geriausių rezultatų pasieksite tik tuomet,
kai atstumas tarp įrenginio ir belaidžio
garsiakalbio bus nuo 2 iki 10 metrų (nuo 6
iki 32 pėdų), jei atstumas bus didesnis, gali
atsirasti trukdžių.
yy Belaidžiam siųstuvui ir garsiakalbiui
susijungti gali prireikti kelių sekundžių (arba
daugiau).
2
Prijungimas
LED Spalva
15
16
Prijungimas
Televizoriaus
prijungimas
ei turite televizorių arba monitorių su HDMI
jungtimi, galite prijungti šį leistuvą prie jų HDMI
kabeliu (A tipo, High Speed HDMI™ Cable).
2
Prijungimas
Prietaiso užpakalinė dalis
Papildoma informacija apie HDMI
yy Jungdami su HDMI ar DVI suderinamą prietaisą:
-- Pamėginkite išjungti HDMI/DVI prietaisą ir
šį leistuvą. Tada įjunkite HDMI/DVI prietaisą,
palaukite apie 30 sekundžių ir įjunkite šį
leistuvą.
-- Patikrinkite, ar prijungto prietaiso vaizdo
įvestis nustatyta tinkamai (turi būti nurodytas
šis leistuvas).
-- Patikrinkite, ar prijungtas įtaisas dera su 720 x
576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i arba 1920 x
1080p vaizdo įvestimi.
yy Su šiuo prietaisu veiks ne visi HDMI ar DVI
prietaisai, derantys su HDCP.
-- HDCP standarto neatitinkančiame prietaise
vaizdas gali būti rodomas netinkamai.
HDMI kabelis
,,Pastaba
yy Jei prijungtas HDMI prietaisas nepriima
leistuvo garso signalo, galbūt iškraipomas
HDMI prietaiso garsas arba jis išvis
netransliuojamas.
TV
Nustatykite televizoriaus HDMI šaltinį (žr.
televizoriaus savininko vadovą).
,,Pastaba
Kad prijungtumėte geriausiai, perskaitykite
televizoriaus, stereosistemos ir kitų įrenginių
vadovus.
yy Naudojant HDMI jungtį, galima keisti HDMI
išvesties raišką (žr. temą „Raiškos nustatymas“
18 psl.).
yy Naudodamiesi meniu [Settings] punktu
[HDMI Color Setting] (žr. 28 psl.), pasirinkite
HDMI OUT vaizdo išvesties tipą.
yy Jei keisite raišką, kai laidai jau bus sujungti,
gali kilti gedimų. Šiai problemai pašalinti
išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
yy Kai HDMI jungtis su HDCP būna nepatikrinta,
įjungiamas juodas televizoriaus ekranas.
Šiuo atveju reikia patikrinti HDMI jungtį arba
atjungti HDMI kabelį.
yy Ekrane pastebėję triukšmo arba linijų,
patikrinkite HDMI kabelį (jo ilgis paprastai
ribojamas iki 4,5 m).
Prijungimas
Kas yra SIMPLINK?
HDMI kabeliu sujungus šį prietaisą su LG
televizoriumi, turinčiu funkciją SIMPLINK, kai kurias
šio prietaiso funkcijas galima valdyti televizoriaus
nuotolinio valdymo pulteliu.
Žr. televizoriaus savininko vadovą, kur pateikiama
išsamios informacijos apie funkciją SIMPLINK.
LG televizorius su SIMPLINK funkcija yra žymimas
atitinkamu logotipu (žr. pirmiau).
,,Pastaba
Priklausomai nuo disko tipo ar atkūrimo
būsenos, kai kurios SIMPLINK operacijos gali
skirtis nuo jų paskirties arba neveikti išvis.
ARC (garso grįžimo kanalas)
funkcija
ARC funkcija leidžia HDMI jungtį turinčiam
televizoriui siųsti garso signalus į šio grotuvo HDMI
OUT (HDMI išvestį).
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją:
-- Jūsų televizorius privalo turėti HDMI-CEC ir ARC
funkciją, o HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
-- HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodas skiriasi
priklausomai nuo televizoriaus. Daugiau
informacijos apie ARC funkciją žr. televizoriaus
instrukcijose.
-- Turite naudoti HDMI kabelį (A tipo didelės
spartos HDMI™ kabelį su eternetu).
-- Turite prijungti prie HDMI IN (HDMI įvestis), kuri
palaiko ARC funkciją, naudodami šio leistuvo
HDMI OUT (HDMI išvestį).
-- Galite prijungti tik vieną namų kino teatrą prie
televizoriaus, suderinamu su ARC.
,,Pastaba
Norėdami aktyvuoti [SIMPLINK / ARC] funkciją,
nustatykite parinktį į [On]. (žr. 33 psl.)
2
Prijungimas
LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio
valdomos funkcijos: leidimas, pristabdymas,
nuskaitymas, praleidimas, stabdymas, maitinimo
išjungimas ir kt.
17
18
Prijungimas
Raiškos nustatymas
Į lizdą HDMI OUT grotuvas gali perduoti skirtingų
raiškų vaizdą. Raišką galima keisti per meniu
[Settings] meniu.
1. Paspauskite HOME ( ).
2. Mygtukais A/D parinkite [Settings] ir spauskite
ENTER (b). Pasirodys meniu [Settings].
2
Prijungimas
3. Mygtukais W/S pasirinkite punktą [DISPLAY] ir
spauskite mygtuką D, kad pereitumėte į antrąjį
lygį.
4. Mygtukais W/S pasirinkite punktą [Resolution]
ir spauskite ENTER (b), kad pereitumėte į trečiąjį
lygį.
5. Mygtukais W/S nurodykite pageidaujamą
raišką ir spauskite mygtuką ENTER (b) išrankai
patvirtinti.
,,Pastaba
yy Jeigu jūsų televizorius nepriima leistuvu
nustatytos raiškos, toliau aprašytu būdu
galite nustatyti 576p raišką:
1. Norėdami, kad HOME meniu išnyktų,
spauskite HOME ( ).
2. Nuspauskite Z (STOP) ir palaikykite
ilgiau nei 5 sekundes.
yy Jeigu raišką nustatote rankiniu būdu ir
paskui prijungiate grotuvo HDMI lizdą prie
televizoriaus, o televizorius šios raiškos
nepriima, raiškos nustatymas pakeičiamas į
[Auto].
yy Jeigu pasirenkate raišką, kurios televizorius
nepalaiko, ekrane rodomas įspėjimasis
pranešimas. Pakeitus raišką, jeigu nieko
ekrane nematote, palaukite 20 sekundžių,
tuomet raiška bus automatiškai nustatyta į
ankstesnį raiškos nustatymą.
yy 1080p vaizdo išvesties kadrų sparta gali būti
automatiškai nustatyta į 24 Hz arba 50 Hz,
priklausomai nuo prijungto televizoriaus
galimybių ir pageidavimų, ir atsižvelgiant į
tikrąją BD-ROM disko turinio vaizdo kadrų
spartą.
Prijungimas
Antenos prijungimas
Prijunkite pateiktą anteną, kad galėtumėte klausytis
radijo.
19
Išorinio prietaiso
prijungimas
PORT. IN connection
You can enjoy the sound from your portable audio
player through the speakers of this system.
Prietaiso užpakalinė dalis
You can also use the F (Function) button on the
front panel to select the input mode.
Rear of the unit
,,Pastaba
Prijungus FM ištraukiamą anteną, išskleiskite ją.
MP3 player, etc...
2
Prijungimas
Connect the headphones (or line out ) jack of the
portable audio player into the PORT. IN socket of
this unit. And then select the [PORTABLE] option by
pressing FUNCTION.
20 Prijungimas
2
OPTICAL IN (optinės įvesties)
prijungimas
HDMI ĮVESTIES LIZDŲ 1/2
prijungimas
Galite mėgautis savo papildomo prietaiso garsu per
sistemos garsiakalbius, naudodami skaitmeninius
optinius lizdus.
Atlikę šį prijungimą, galite mėgautis papildomo
įrenginio vaizdais ir garsu.
Įjunkite papildomo įrenginio optinius kištukus į
prietaiso „OPTICAL IN“ lizdus. Tuomet spausdami
FUNCTION pasirinkite [OPTICAL] parinktį.
Arba, norėdami pasirinkti tiesiogiai, paspauskite
OPTICAL / TV SOUND.
Įjunkite papildomo įrenginio HDMI OUT išvesties
kištuką į prietaiso HDMI IN lizdą. Tuomet spausdami
FUNCTION pasirinkite [HDMI IN] parinktį.
Prijungimas
Taip pat galite paspausti priekiniame skyde esantį
mygtuką F (funkcija), kad pasirinktumėte įvesties
režimą.
Taip pat galite paspausti priekiniame skyde esantį
mygtuką F (funkcija), kad pasirinktumėte įvesties
režimą.
Prietaiso
užpakalinė dalis
Prietaiso
užpakalinė dalis
Į papildomo įrenginio
(pastatomo bloko,
skaitmeninio palydovinio
imtuvo, vaizdo žaidimų
automato ir pan.) HDMI
OUT išvesties lizdą
Į papildomo
įrenginio
skaitmeninį optinį
išvesties lizdą
,,Pastaba
yy Esant HDMI IN (HDMI įvesties) režimui,
vaizdo raiškos pakeisti negalima. Pakeiskite
prijungto papildomo įrenginio vaizdo raišką.
yy Jeigu prijungus asmeninį kompiuterį prie
HDMI IN lizdo vaizdo išvesties signalai
yra nenormalūs, pakeiskite asmeninio
kompiuterio raišką, nustatydami 576p, 720p,
1080i arba 1080p.
yy Grotuvas siunčia garso signalus iš HDMI
įvesties į HDMI išvestį ir garsiakalbius.
Prijungimas
Jungimas prie namų
tinklo
Plačiajuostė
paslauga
Šį grotuvą galima prijungti prie vietinio tinklo (LAN),
naudojant galinėje plokštėje esantį LAN prievadą.
Prijungus prietaisą prie plačiajuosčio namų tinklo,
galima atnaujinti programinę įrangą, naudotis
sąveikiosiomis „BD-LIVE“ ir interneto turinio
paslaugomis.
Prijungus prietaisą prie namų tinklo laidu,
užtikrinamas maksimalus našumas, kadangi
sujungti prietaisai sąveikauja tiesiogiai su tinklu ir jų
veiklos netrikdo radijo ryšio trukdžiai.
Įprastu LAN arba eterneto kabeliu sujunkite leistuvo
LAN prievadą su atitinkamu jūsų modemo ar
kelvedžio lizdu.
DLNA sertifikuoti serveriai
,,Pastaba
yy Prijungiant arba atjungiant LAN kabelį,
reikia laikyti už kištuko. Atjungiant negalima
traukti už LAN kabelio: būtina pirmiausia
paspausti fiksatorių.
yy Prie LAN prievado nejunkite modulinio
telefono kabelio.
yy Kadangi prijungti galima įvairiomis
konfigūracijomis, laikykitės savo
telekomunikacijų įmonės arba interneto
ryšio tiekėjo nurodytų specifikacijų.
yy Jeigu jums reikalinga prieiga prie DLNA
serveriuose saugomų duomenų turinio, tai
grotuvą reikia prijungti maršrutizatoriumi
prie to paties vietinio tinklo.
yy Jeigu norite naudoti savo kompiuterį kaip
DLNA serverį, tai įdiekite kompiuteryje
pateiktą programą „Nero MediaHome 4“. (žr.
39 psl.)
Prietaiso užpakalinė dalis
2
Prijungimas
Kelvedis
Jungimas prie tinklo laidu
Žr. savo tinklo prietaiso dokumentaciją, kur rasite
papildomų instrukcijų.
21
22 Prijungimas
2
Laidinio tinklo sąranka
Advanced Setting
Jei vietiniame tinkle (LAN) yra DHCP serveris, per
laidinę jungtį šiam leistuvui bus automatiškai
priskirtas IP adresas. Fiziškai prijungus prietaisą,
kai kuriuose namų tinkluose reikės papildomai
pakoreguoti leistuvo tinklo nuostatas. Nuostatų
[NETWORK] koregavimas aprašomas toliau.
Jeigu norite nustatyti tinklo parametrus rankiniu
būdu, tai pasinaudokite W/S ir pasirinkite
[Advanced Setting] punktą, esantį [Network
Setting], po to paspauskite klavišą ENTER (b).
Paruošimas
1. Mygtukais W/S/A/D parinkite IP režimą:
[Dynamic] arba [Static].
Paprastai pakanka nurodyti [Dynamic], kad IP
adresas būtų priskirtas automatiškai.
Prijungimas
Prieš nustatant laidinį tinklą, reikia prie jūsų
namų tinklo prijungti plačiajuostį internetą.
1. Meniu [Settings] parinkite nuostatą [Connection
Setting] ir spauskite ENTER (b).
,,Pastaba
2. Perskaitykite pasiruošimo naudojimui tinkle
nurodymus ir paspauskite klavišą ENTER (b), kai
[Start] šviečia.
Prietaisas automatiškai prisijungs prie tinklo.
Jei tinkle nėra DHCP serverio ir jūs norite
rankiniu būdu nustatyti IP adresą, mygtukais
W/S/A/D bei skaičių klavišais pasirinkite
[Static] ir nurodykite parametrus [IP Address],
[Subnet Mask], [Gateway] bei [DNS Server]. Jei
įvesdami numerį padarysite klaidą, paspauskite
CLEAR, kad pašalintumėte pažymėtą dalį.
2. Norėdami aktyvinti tinklo nustatymus,
pasirinkite [Next] ir paspauskite ENTER (b).
Ekrane rodoma prisijungimo prie tinklo būsena.
3. Paspauskite klavišą ENTER (b), kai šviečia [OK],
užbaigdami prisijungimo prie tinklo parametrų
nustatymą.
Prijungimas 23
Pastabos dėl tinklo ryšio
yy Didžiąją dalį tinklo ryšio problemų sąrankos
metu galima pašalinti tiesiog atstatant kelvedį
arba modemą. Prijungę leistuvą prie namų tinklo,
greitai išjunkite pastarojo kelvedį ar kabelinį
modemą arba ištraukite jų maitinimo kištuką iš
elektros tinklo. Tada vėl prijunkite.
yy Mūsų bendrovė neatsako už leistuvo gedimus ir
(arba) internetinių funkcijų triktis dėl ryšio klaidų
/ trikčių, susijusių su jūsų plačiajuosčio interneto
ryšiu ar kita įranga.
yy Mūsų bendrovė nekuria ir neteikia BD-ROM
diskų internetu pasiekiamų paslaugų, be to,
mūsų bendrovė neatsako už jų veikimą ar
pasiekiamumo tęstinumą. Kai kuri su diskais
susijusi medžiaga, gaunama interneto ryšiu, gali
nederėti su šiuo leistuvu. Jei turite klausimų dėl
tokio turinio, susisiekite su disko gamintoju.
yy Tam tikram interneto turiniui gali reikėti
spartesnio plačiajuosčio ryšio.
yy Net jei leistuvas yra tinkamai prijungtas ir
sukonfigūruotas, tam tikras interneto turinys gali
neveikti tinkamai dėl interneto ryšio kamščių ar
jūsų interneto tiekimo kokybės / pralaidos, taip
pat – turinio tiekėjo pusėje kilusių problemų.
yy Dėl tam tikrų plačiajuostį interneto ryšį tiekiančio
IPT apribojimų gali nebūti galimybės atlikti tam
tikrų su interneto turiniu susijusių operacijų.
yy Visus IPT nustatytus mokesčius, įskaitant
(neapsiribojant) prisijungimo mokesčius sumoka
naudotojas.
yy Laidinei jungčiai su šiuo leistuvu reikalingas
„10 Base-T“ arba „100 Base-TX“ vietinio tinklo
prievadas. Jei jūsų gaunama interneto paslauga
neleidžia realizuoti tokios jungties, leistuvo
prijungti negalėsite.
yy Norint naudotis paslauga „xDSL“, reikalingas
kelvedis.
2
Prijungimas
yy Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo (IPT),
su juo sudarytoje sutartyje gali būti numatytas
skaičius prietaisų, kuriems bus tiekiamas
interneto ryšys. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į savo IPT.
yy Norint naudotis DSL paslauga, reikalingas DSL
modemas, o kabelinio modemo paslauga
– kabelinis modemas. Priklausomai nuo
abonentinės sutarties su jūsų IPT prieigos
metodo, jums gali nebūti suteikta galimybės
naudotis šio leistuvo siūloma interneto prieigos
funkcija arba gali būti ribojamas vienu metu
prijungtų prietaisų skaičius (jei jūsų IPT riboja
abonementą ir galima prijungti tik vieną
prietaisą, prijungus kompiuterį gali nebepavykti
prijungti leistuvo).
24 Sistemos nustatymas
Pradinis nustatymas
Įjungus prietaisą pirmąjį kartą, ekrane rodomas
pradinio nustatymo vedlys. Pasirinkite kalbą,
kuria ekrane bus pateikiama informacija, ir tinklo
nustatymus, pasinaudodami vedliu.
4. Pasirinkite [Next] ir spauskite ENTER (b).
5. Kai įjungtas TV per šios sistemos garsiakalbius
galite automatiškai klausyti TV garso. TV ir
sistema turėtų būti sujungti optiniu laidu.
1. Paspauskite klavišą 1 (POWER).
Ekrane rodomas pradinio nustatymo vedlys.
2. Pasinaudokite W/S/A/D kalbos
pasirinkimui, po to paspauskite klavišą ENTER
(b).
3
Norėdami patraukti, spauskite W, tuomet
spauskite A/D ir pasirinkite [On] arba [Off ].
Pasirinkite [Next] ir spauskite ENTER (b).
Sistemos nustatymas
6. Patikrinkite visus nustatymus, atliktus ankstesnių
veiksmų metu.
3. Perskaitykite ir atlikite prisijungimo prie tinklo
pasiruošimo nurodymus, p to paspauskite
klavišą ENTER (b), kai šviečia [Start].
Paspauskite klavišą ENTER (b), kai šviečia
[Finish], užbaigdami pradinį nustatymą. Jeigu
kuriuos nors parametrus reikia pakeisti, tai
pasinaudokite W/S/A/D ir pasirinkite 1,
po to paspauskite ENTER (b).
Jeigu prietaisas prisijungė prie belaidžio tinklo,
tai tinklo parametrų nustatymas bus užbaigtas
automatiškai.
Jeigu prieigoje prie tinklo naudojama apsauga,
tai jūs turite įvesti apsauginį kodą, jeigu to
reikalaujama.
7. Pateikiamas asmeninis garso režimo vadovas.
Paspauskite ENTER (b).
Sistemos nustatymas 25
Nuostatos
Sąrankos nuostatų parinkimas
Leistuvo nuostatas galima pakeisti per meniu
[Settings].
1. Paspauskite HOME ( ).
3
3. Mygtukais W/S pasirinkite sąrankos punktą ir
spauskite mygtuką D, kad pereitumėte į antrąjį
lygį.
4. Mygtukais W/S pasirinkite antrąjį sąrankos
punktą ir spauskite ENTER (b), kad pereitumėte
į trečiąjį lygį.
5. Mygtukais W/S nurodykite pageidaujamą
nuostatą ir spauskite mygtuką ENTER (b)
išrankai patvirtinti.
Sistemos nustatymas
2. Mygtukais A/D parinkite [Settings] ir spauskite
ENTER (b). Pasirodys meniu [Settings].
26 Sistemos nustatymas
Meniu [NETWORK]
Norint naudotis programinės įrangos naujiniais, „BD
Live“ ir interneto turinio paslaugomis, reikalingos
[NETWORK] nuostatos.
[Country Setting]
Connection Setting
[Initialize]
Jeigu jūsų namų tinklas yra paruoštas prijungti
grotuvą, grotuvą reikia nustatyti ryšiui tinkle. (Žr.
skyrių „Prijungimas prie namų tinklo“, esantį p. 21.)
Priklausomai nuo regiono, [Initialize] funkcija
gali būti nepasiekiama.
Connection Status
3
Smart Service Setting
Jeigu norite patikrinti šio grotuvo tinklo būseną,
pasirinkite parinktį [Connection Status] ir spauskite
ENTER (b), kad patikrintumėte, ar nustatytas tinklo
ir interneto ryšys.
Sistemos nustatymas
BD-LIVE connection
Naudojant BD-Live funkciją, galite apriboti interneto
prieigą.
[Permitted]
Interneto prieiga leidžiama visam BD-Live
turiniui.
[Partially permitted]
Interneto prieiga leidžiama tik tam BD-Live
turiniui, kuris turi savininkų sertifikatus.
Interneto prieiga ir AACS interneto funkcijos
yra draudžiamos visiems BD-Live turiniams,
neturintiems sertifikatų.
[Prohibited]
Interneto prieiga draudžiama visam BD-Live
turiniui.
Pasirinkite savo zoną, kad būtų rodoma
atitinkama internetinio turinio paslauga.
Device Name
Naudodamiesi virtualiąja klaviatūra, galite nustatyti
tinklo pavadinimą. Šis grotuvas atpažįstamas pagal
įvestą jūsų namų tinklo pavadinimą.
Network Play
Ši funkcija leidžia valdyti medijos atkūrimą,
transliuojamą iš DLNA medijos serverio per DLNA
sertifikuotą išmanųjį telefoną. Didžioji dauguma
DLNA sertifikuotų išmaniųjų telefonų turi funkciją,
skirtą valdyti atkuriamą mediją savo namų tinkle.
Nustatykite šią parinktį ties [On], kad šį įrenginį
galima būtų valdyti išmaniuoju telefonu. Daugiau
informacijos rasite savo DLNA sertifikuoto išmaniojo
telefono instrukcijoje arba taikomojoje programoje.
,,Pastaba
yy Šis įrenginys ir DLNA sertifikuotas išmanusis
telefonas privalo būtų prijungti prie to
paties tinklo.
yy Norėdami naudoti funkciją [Network Play]
per DLNA sertifikuotą išmanųjį telefoną,
prieš prijungdami šį įrenginį, spauskite
HOME ( ), kad būtų atidarytas pradžios
meniu.
yy Valdant įrenginį, naudojant funkciją
[Network Play], nuotolio valdymo pultas gali
neveikti.
yy Veikiant funkcijai [Network Play], 65
puslapyje nurodyti galimi failų formatai
palaikomi ne visada.
Sistemos nustatymas 27
Meniu [DISPLAY]
Resolution
TV Aspect Ratio
Nustato HDMI išvesties vaizdo signalo raišką.
Daugiau informacijos apie raiškos nustatymą žr. 18
puslapiuose.
Televizoriaus kraštinių santykis parenkamas pagal
televizoriaus tipą.
[Auto]
Pasirinkite, jei jungiate standartinį 4:3 santykio
televizorių. Rodomas teatrinis vaizdas su
juostomis virš vaizdo ir po juo.
Jei HDMI OUT išvesties lizdas prijungiamas prie
televizoriaus, kuris pateikia rodymo informaciją
(EDID), automatiškai parenkama geriausiai
prijungtą televizorių atitinkanti raiška.
[4:3 Pan Scan]
[1080p]
Pasirinkite, jei jungiate standartinį 4:3 santykio
televizorių. Vaizdai apkarpomi, siekiant
sutalpinti į televizoriaus ekraną. Nukerpamos
abi vaizdo pusės.
[1080i]
[4:3 Letter Box]
Pasirinkite, jei jungiate 16:9 santykio
plačiaekranį televizorių. 4:3 santykio vaizdas
rodomas originalaus formato, ekrano kairę ir
dešinę puses užpildant juostomis.
Išvedamas 1 080 eilučių kaitaliojamas vaizdas.
[720p]
Išvedamas 720 eilučių progresinis vaizdas.
[576p]
Išvedamas 576 eilučių progresinis vaizdas.
[16:9 Full]
Ultra HD Upscaling
Pasirinkite, jei jungiate 16:9 santykio
plačiaekranį televizorių. 4:3 santykio vaizdas
yra pakoreguojamas horizontaliai (tiesine
proporcija), kad užpildytų visą ekraną.
Ši funkcija leidžia padidinti originalią vaizdo
skiriamąją gebą iki „Ultra HD” skiriamosios gebos ir
ją atkurti per HDMI jungtį.
,,Pastaba
Jei nustatyta didesnė nei 720p raiška,
nebegalima pasirinkti [4:3 Letter Box] ir [4:3 Pan
Scan] punktų.
[Auto]
Jeigu prijungsite „Ultra HD” skiriamąją gebą
palaikantį ekraną, ši sistema automatiškai atkurs
vaizdo įrašų signalus „Ultra HD” skiriamąja geba.
[Off]
Sistema išjungs kokybės paaukštinimo funkciją.
,,Pastaba
yy Leidžiant 24 Hz suformatuotus BD-ROM
diskus sistema vaizdo signalus atkurs „Ultra
HD” skiriamąja geba.
yy Skiriamosios gebos persijungimo metu
vaizdo atkūrimas gali trumpam sutrikti.
3
Sistemos nustatymas
[16:9 Original]
Išvedamas 1 080 eilučių progresinis vaizdas.
28 Sistemos nustatymas
1080p Display Mode
Jei nustatyta 1080p raiška, pasirinkite [24 Hz], kad
filmai būtų rodomi sklandžiai (1080p/24 Hz), jei
tik ekranas su HDMI įvadu dera su 1080p/24 Hz
formatu.
,,Pastaba
yy Pasirinkus [24 Hz], galimi tam tikri vaizdo
trikdžiai, perjungiant vaizdo ir filmų medžiagą.
Tokiu atveju reikia pasirinkti [50 Hz].
3
yy Net ir nustačius parametro [1080p Display
Mode] vertę [24 Hz], jei jūsų televizorius
nederės su 1080p/24 Hz, faktinis vaizdo
išvesties kadrų dažnis sieks 50 Hz, kad
atitiktų vaizdo šaltinio formatą.
Meniu [LANGUAGE]
Display Menu
Pasirinkite meniu [Settings] ir ekraninių rodinių
kalbą.
Disc Menu/Disc Audio/
Disc Subtitle
Pasirinkite pageidaujamą garso takelių (diskų
įgarsinimo), subtitrų ir disko meniu kalbą.
[Original]
Originalas – tai originali kalba, kuria buvo
įrašytas diskas.
Sistemos nustatymas
[Other]
HDMI Color Setting
Pasirinkite HDMI OUT išvado signalo tipą. Apie šią
nuostatą skaitykite savo televizoriaus vadove.
[YCbCr]
Pasirinkite, kai jungiate prie ekrano su HDMI
įvadu.
[RGB]
Pasirinkite, kai jungiate prie ekrano su DVI
įvadu.
3D Mode
Pasirinkite „Blu-ray 3D“ diskų atkūrimo išvesties
režimą.
[Off]
„Blu-ray 3D“ diskai bus atkuriami standartiniu
dvi2D mačiu režimu, kaip įprasti BD-ROM diskai.
[On]
„Blu-ray 3D“ diskai bus atkuriami 3D režimu.
Home Menu Guide
Ši funkcija leidžia pagrindiniame meniu parodyti
arba panaikinti meniu gidą. Jei norite rodyti gidą,
nustatykite [On].
Pasirinkite ENTER (b), jei norite pasirinkti
kitą kalbą. Atitinkamam 4 skaitmenų kalbos
kodui (žr. 70 psl.) įvesti pasinaudokite skaičių
mygtukais ir spustelėkite ENTER (b).
[Off] (tik disko subtitrai)
Skirta subtitrams išjungti.
,,Pastaba
Priklausomai nuo disko, jūsų kalbos nuostata
gali neveikti.
Sistemos nustatymas 29
Meniu [AUDIO]
DRC (dinaminio diapazono kontrolė)
Kiekviename diske yra daugybė garso išvesties
pasirinkčių. Leistuvo garso funkcijos nustatomos
pagal naudojamą garso sistemos tipą.
Ši funkcija leidžia klausytis filmo tyliau, bet garsas
išlieka toks pat aiškus.
,,Pastaba
Kadangi garso išvesties tipui įtakos turi daug
veiksnių, išsamesnės informacijos rasite temoje
„Garso signalų išvesčių specifikacijos“ (68 psl.).
Digital Output
[PCM Stereo] (tik HDMI)
[PCM Multi-Ch] (tik HDMI)
Pasirinkite, jei jungiate šio prietaiso HDMI
OUT išvadą prie įrenginio su daugiakanaliu
skaitmeniniu dekoderiu.
[DTS Re-Encode] (tik HDMI)
Pasirinkite, jeigu prijungiate šio įrenginio HDMI
OUT jungties lizdą prie prietaiso su DTS.
[BitStream] (tik HDMI)
Pasirinkite, jeigu prijungiate šio įrenginio HDMI
OUT jungties lizdą prie prietaisų su LPCM,
„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, „Dolby
TrueHD“, DTS ir DTS-HD sistemų dekoderiu.
,,Pastaba
yy Nustačius parametro [Digital Output] vertę
[PCM Multi-Ch], jei iš HDMI prietaiso su EDID
funkcija negaunama PCM daugiakanalės
informacijos, garso išvestis gali būti
nustatyta į formatą „PCM Stereo“.
yy Jei nustatoma parametro [Digital Output]
vertė [DTS Re-Encode], BD-ROM diskams
išvedamas „DTS Re-Encode“ garsas, tuo
tarpu kitiems diskams išvedamas antrinis
garsas ir originalus garsas (pvz., [BitStream]).
yy Šio nustatymo nėra išorinio įrenginio įvesties
signale.
Išjungia šią funkciją.
[On]
Glaudina „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“
arba „Dolby TrueHD“ garso išvesties dinaminį
diapazoną.
[Auto]
„Dolby TrueHD“ garso išvesties dinaminis
diapazonas nustatomas automatiškai.
„Dolby Digital“ ir „Dolby Digital Plus“ garso
išvesties dinaminis diapazonas valdomos taip
pat kaip [On] režimu.
,,Pastaba
DRC nuostatą galima pakeisti tik tada, kai
neįkištas diskas arba kai prietaisas yra visiškai
sustabdytas.
3
Sistemos nustatymas
Pasirinkite, jeigu prijungiate šio įrenginio HDMI
OUT jungties lizdą prie prietaiso su dviejų
kanalų skaitmeniniu stereo dekoderiu.
[Off]
30 Sistemos nustatymas
HD AV Sync
Meniu [LOCK]
Kartais skaitmeniniuose televizoriuose vaizdas
atsilieka nuo garso. Jei taip atsitiktų, jūs galite
kompensuoti tai, nustatydami garso uždelsimą,
kad jis „palauktų“, kol bus parodytas vaizdas: tai
vadinama sinchronizavimu HD AV Sync. Spauskite
A D kad parinktumėte didesnį ar mažesnį
uždelsimo laiką, kurį galima nustatyti nuo 0 iki 300
ms.
[LOCK] nuostatos turi įtakos tik BD-ROM ir DVD
diskų atkūrimui.
Auto Volume
3
Sistemos nustatymas
Jeigu automatinio garso lygio funkcija įjungta,
sistema automatiškai prisiderina prie atkuriamo
garso lygio taip, kad jis būtų padidintas arba
sumažintas, jeigu garsas per aukštas ar per žemas.
Taigi, Jūs galite mėgautis garsu, kuris nėra nei per
aukštas, nei per žemas.
Norint pasiekti bet kurią [LOCK] nuostatų funkciją,
reikia įvesti sukurtą 4 skaitmenų saugos kodą.
Jei dar neįvedėte slaptažodžio, būsite paraginti tai
padaryti. Du kartus įveskite 4 skaitmenų slaptažodį
ir paspauskite ENTER (b) naujam slaptažodžiui
sukurti.
Password
Jūs galite sukurti ir keisti sukurtą slaptažodį.
[None]
Du kartus įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir
paspauskite ENTER (b) naujam slaptažodžiui
sukurti.
[Change]
Įveskite esamą slaptažodį ir paspauskite ENTER
(b). Du kartus įveskite 4 skaitmenų slaptažodį
ir paspauskite ENTER (b) naujam slaptažodžiui
sukurti.
Jei pamiršote slaptažodį
Jei pamiršote slaptažodį, jį galite ištrinti tokiu būdu:
1. Iš leistuvo ištraukite diską.
2. Meniu [Settings] pasirinkite [Password].
3. Skaičių mygtukais įveskite „210499“.
Slaptažodis ištrintas.
,,Pastaba
Jei suklydote, prieš paspausdami ENTER (b)
paspauskite CLEAR. Tada įveskite teisingą
slaptažodį.
Sistemos nustatymas
DVD Rating
Meniu [OTHERS]
Blokuoja reitinguojamų DVD leidimą pagal jų turinį
(reitinguojami ne visi diskai).
Pointer
[Rating 1-8]
Nustato USB pelės žymeklio greitį ir dydį.
Pirmasis reitingas (1) turi daugiausiai
apribojimų, o aštuntas (8) – mažiausiai.
[Speed]
[Unlock]
[Size]
Pasirinkus [Unlock], tėvų kontrolė išjungiama, o
diskas leidžiamas visas.
Blu-ray Disc Rating
[255]
Galima atkurti visus BD-ROM diskus.
[0-254]
Neleidžia atkurti atitinkamų reitingų BD-ROM
diskų.
,,Pastaba
[Blu-ray Disc Rating] taikoma tik „Blu-ray“
diskams, kuriuose yra funkcija „Advanced
Rating Control“ (pažangi kategorijos kontrolė).
Area Code
Įveskite zonos, kurios standartai buvo panaudoti
„DVD Video“ diskui reitinguoti, kodą (pagal 69. psl.).
Nustato USB pelės judėjimo greitį.
Parenka USB pelės žymeklio dydį.
,,Pastaba
Žymeklio funkcija yra optimizuota patogumui
naudojantis internetu.
3
DivX® VOD
APIE DIVX VAIZDĄ: DivX® yra skaitmeninis vaizdo
formatas, kurį sukūrė Rovi Corporation filialas
„DivX, LLC“. Tai oficialiai pripažintas „DivX Certified“®
prietaisas, galintis atkurti „DivX“ vaizdus. Norėdami
gauti daugiau informacijos ar programinės įrangos,
galinčios perkoduoti jūsų failus į „DivX“ formatą,
apsilankykite www.divx.com.
APIE UŽSAKOMUOSIUS „DIVX“ FILMUS: šį „DivX
Certified®“ prietaisą būtina užregistruoti, kad juo
galima būtų žiūrėti įsigytus „DivX“ (VOD) filmus.
Registracijos kodas nurodytas prietaiso sąrankos
meniu, „DivX VOD“ dalyje. Daugiau informacijos,
kaip užbaigti registraciją, pateikiama adresu „vod.
divx.com“.
[Register]
Rodo grotuvo registracijos kodą.
[Deregister]
Dezaktyvuoja grotuvą ir rodo dezaktyvacijos
kodą.
,,Pastaba
Filmus, nuskaitytus iš „DivX(R) VOD“ su šio
grotuvo registracijos kodu, galima peržiūrėti tik
su šiuo grotuvu.
Sistemos nustatymas
Nustato BD-ROM atkūrimo amžiaus cenzą. BD-ROM
peržiūros amžiaus cenzui įvesti naudokitės skaičių
mygtukais.
31
32 Sistemos nustatymas
Quick Start
TV Sound Connecting
Šis grotuvas gali ir toliau veikti budėjimo režimu,
naudodamas mažai energijos, kad grotuvas galėtų
iš karto būti paleidžiamas, jums įjungus šį įrenginį.
Šią parinktį nustatykite kaip [On] ir aktyvinkite
funkciją [QuickStart].
Kai TV įjungtas galite automatiškai klausyti TV garsą
per sistemos garsiakalbius. TV ir sistema turėtų būti
sujungti optiniu laidu.
,,Pastaba
yy Šiuo metu [Quick Start] funkcija gali būti
nepasiekiama. Ši funkcija taps pasiekiama
atnaujinus programinę įrangą.
3
Sistemos nustatymas
yy Jei parinktis [Quick Start] nustatyta kaip
[On], o kintamos srovės maitinimas netyčia
iš naujo prijungiamas prie grotuvo dingus
elektrai ar pan., grotuvas automatiškai
paleidžiamas ir veikia budėjimo režimu. Prieš
naudodamiesi grotuvu truputį palaukite, kol
grotuvas pereis į budėjimo režimą.
yy Jeigu [Quick Start] nustatyta [On], bus
sunaudojama daugiau energijos negu
nustačius [Quick Start] į [Off ].
Norėdami patraukti, spauskite W, tuomet spauskite
A/D ir pasirinkite [On] arba [Off ]. Pasirinkite [OK]
ir spauskite ENTER (b).
Initialize
[Factory Set]
Jūs galite atitaisyti grotuvo originalius
gamyklinius nustatymus.
[Blu-ray Storage Clear]
Auto Power Off
Sustabdžius diską, per 5 minutes įsijungs ekrano
apsauga. Jeigu šią parinktį nustatote ties [On],
prietaisas automatiškai išsijungs ekrano užsklandos
funkcijai paveikus 15 minutes. Jeigu norite, kad
ekrano užsklandos funkcija veiktų tol, kol jūs vėl
imsite naudoti prietaisą, šią parinktį nustatykite ties
[Off ].
, Pastaba
Nustatymų meniu įjungus [Auto Power Off ],
šis prietaisas savaime išsijungs, siekiant tausoti
elektros energiją, kai pagrindinis prietaisas nėra
prijungtas prie išorinio prietaiso ir yra neveikos
būsenoje 20 minutes.
Taip prietaisas elgiasi, kai pagrindinis prietaisas
yra šešias valandas prijungtas prie kito
analoginę įvestį naudojančio prietaiso.
Inicijuoja „BD-Live“ turinį iš prijungto USB
įrenginio.
,,Pastaba
Jei, naudojantis parinktimi [Factory Set],
bus atstatytos leistuvo pradinės gamyklinės
nuostatos, reikės vėl suaktyvinti visas
internetines paslaugas ir nustatyti tinklo
parametrus.
Sistemos nustatymas 33
Software
[Information]
Rodoma dabartinė programinės įrangos versija.
[Update]
Galite atnaujinti programinę įrangą, prijungę
prietaisą tiesiai prie programinės įrangos
naujinimo serverio (žr. p. 63).
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK funkcija leidžia Jums valdyti sistemą LG
TV nuotoliniu pulteliu.
Aktyvuokite [SIMPLINK / ARC] funkciją nustatydami
parinktį į [On]. (žr. p. 17)
3
Sistemos nustatymas
-- ARC funkcija leidžia HDMI jungtį turinčiam
televizoriui siųsti garso signalus į šio grotuvo
HDMI OUT.
34 Eksploatavimas
Garso efektas
[User EQ] nustatymas
Galite pasirinkti tinkamą garso režimą. Kelis kartus
paspauskite SOUND EFFECT (garso efektas), kol
priekinio skydo ekranėlyje arba televizoriaus ekrane
pasirodys pageidaujamas režimas. Gali būti rodomi
skirtingi ekvalaizerio elementai, priklausomai nuo
garso šaltinių ir efektų.
[Natural Plus]: Galite mėgautis tokiu pačiu garso
efektu kaip 3.1 kanale.
[Natural]: Galite mėgautis geru, natūraliu garsu.
[Bypass]: Programa su daugiakanalio erdvinio
garso signalais atkuriama atsižvelgiant į tai, kokiu
būdu jie buvo įrašyti.
[Bass Blast]: Sustiprina žemų tonų efektą
priekiniuose kairiajame ir dešiniajame
garsiakalbiuose ir žemų tonų garsiakalbyje.
4
[Clear Voice]: Šis režimas išryškina balsą,
pagerindamas balso skambėjimo kokybę.
Eksploatavimas
[Game]: Galite mėgautis dar virtualesniu garsu
žaisdami video žaidimus.
[Night]: Ši parinktis gali praversti, kai norite žiūrėti
filmus vėlai naktį tyliau.
[Up Scaler]: Klausydami MP3 failų arba kitais
suglaudintais formatais įrašytos muzikos, galite
pagerinti garso kokybę. Šis režimas veikia tik esant 2
kanalų šaltiniams.
[Loudness]: Pagerina žemų ir aukštų tonų garsą.
[User EQ]: Galite reguliuoti garsą, didindami arba
mažindami tam tikro dažnio lygį.
1. Mygtukais W/S pasirinkite norimą dažnį.
2. Mygtukais A/D pasirinkite norimą lygį.
Pasirinkite parinktį [CANCEL] (atšaukti), tuomet
spauskite ENTER (b), kad nuostata būtų atšaukta.
Norėdami atitaisyti visas nuostatas, pasirinkite
parinktį [RESET] (atitaisyti), tuomet spauskite ENTER
(b).
Erdvinio garso efektas
Dėl 3D garso funkcijų garsas kuriamas platesnėje
erdvėje, tad Jūs galite mėgautis dar ryškesniu
garsu ir kino teatrams būdingu garso efektu. Kelis
kartus paspauskite 3D SOUND (erdvinis garsas), kol
priekinio skydo ekranėlyje arba televizoriaus ekrane
pasirodys pageidaujamas režimas.
[3D Music]: Šis režimas užtikrina neprilygstamą
erdvinį garsą ir leidžia mėgautis koncerto kokybės
muzika namuose.
[3D Movie]: Šis režimas užtikrina neprilygstamą
erdvinį garsą ir leidžia mėgautis kino teatro kokybės
filmais namuose.
Eksploatavimas 35
Pagrindinio meniu
vaizdas
Meniu [HOME] naudojimas
Pagrindinis meniu pateikiamas paspaudus HOME
( ). Mygtukais W/S/A/D pasirinkite kategoriją
ir spauskite ENTER (b).
Priklausomai nuo regiono, [LG Smart World],
[My Apps] paslauga ir [Search] funkcija gali
būti nepasiekiamos.
[Smart Share] - Rodomas Smart Share
a
meniu.
b
[Premium] – Rodomas papildomų paslaugų
pagrindinis meniu. (54 psl.)
c
[LG Smart World] - Rodomi sistemoje
esančių „LG Apps“ pavadinimai. (55 psl.)
d
[My Apps] - Rodomas [My Apps] ekranas.
(56 psl.)
e [Input] - pakeičia įvesties režimą.
f
[Settings] – Sureguliuoja sistemos
nustatymus.
g
[Search] - Ieškomos pageidaujamos „LG Apps
“ ir kt. turinys.
h [Log In] - Rodomas registravimosi meniu.
Sistemoje galite leisti vaizdo įrašus, nuotraukų ir
garso turinį įdėję diską, prijungę USB prietaisą arba
naudodami namų tinklą (DLNA).
1. Paspaudus HOME ( ) rodomas pradžios meniu.
2. Pasirinkite [Smart Share] ir nuspauskite ENTER
(b).
4
a Rodomi visi susieti prietaisai.
b
Rodomas vaizdo įrašų, nuotraukų ar garso
turinys.
c
Rodomos susietame prietaise esančios
rinkmenos ar aplankai.
Eksploatavimas
,,Pastaba
Kaip naudotis „Smart Share“
36 Eksploatavimas
Susietų prietaisų
leidimas
Disko leidimas
erot
1. Įdėkite diską į diskasukį.
Daugelis CD, BD-ROM ir DVD-ROM diskų
paleidžiami automatiškai.
2. Nuspauskite HOME ( ) ir pasirinkite [Smart
Share].
3. Pasirinkite disko piktogramą.
,,Pastaba
4
Eksploatavimas
yy Šiame vadove aprašytos atkūrimo funkcijos
kartais gali būti nepasiekiamos su tam
tikromis rinkmenomis ir medija. Galimybė
naudotis kai kuriomis funkcijomis gali
būti ribota, nes tai priklauso nuo daugelio
veiksnių.
yy Priklausomai nuo BD-ROM titulinių
segmentų, norint, kad būtų atkuriama
tinkamai, gali prireikti prijungti USB kaupiklį.
yy Šiuo leistuvu negalima leisti neužbaigtų
DVD-VR formato diskų.
yy Kai kurie DVD-VR diskai naudojant DVD
įrašymo įrenginį yra papildomi CPRM
duomenimis. Ši sistema nepritaikyta tokiems
diskams.
„Blu-ray 3D“ diskų leidimas
e
Šis leistuvas gali leisti „Blu-ray 3D“ diskus, kuriuose
įrašyti skirtingi kairei ir dešinei akims skirti vaizdai.
Paruošimas
Norėdami leisti „Blu-ray 3D“ titulinį segmentą
stereoskopiniu 3D režimu, turite atlikti šiuos
veiksmus:
yy Įsitikinkite, ar Jūsų televizorius gali rodyti 3D
vaizdus ir turi HDMI lizdą (-us).
yy Jeigu reikia, užsidėkite 3D skirtus akinius,
kad galėtumėte matyti 3D vaizdus.
yy Patikrinkite, ar BD-ROM titulinis segmentas
yra įrašytas „Blu-ray 3D“ diske, ar ne.
yy HDMI kabeliu (A tipo didelės spartos HDMI™
kabeliu) sujunkite leistuvo HDMI išvadą ir
televizoriaus HDMI įvadą.
1. Nuspauskite HOME ( ), ir [Settings] nustatymų
meniu nustatykite [3D Mode] parinktį į [On]
(page 28).
2. Įdėkite diską į diskasukį.
Diskas paleidžiamas automatiškai.
3. Papildomos informacijos žr. 3D televizoriaus
vartotojo vadove.
Norint pagerinti 3D efektą, gali prireikti
sureguliuoti televizoriaus rodymo nuostatas ir
fokusavimą.
>>Atsargiai
yy Ilgai žiūrint 3D turinį, gali būti jaučiamas
svaigulys arba nuovargis.
yy Filmų 3D veiksena nerekomenduojama
žiūrėti sergantiems asmenims, vaikams ir
nėščioms moterims.
yy Jeigu žiūrint 3D vaizdus jums skauda galvą,
jaučiate nuovargį arba svaigulį, primygtinai
rekomenduojama sustabdyti atkūrimą ir
pailsėti, kol vėl jausitės normaliai.
Eksploatavimas 37
Rinkmenos leidimas iš disko /
USB prietaiso
yui
Šis leistuvas gali leisti vaizdo, garso įrašus ir rodyti
nuotraukas iš disko ar USB prietaiso.
1. Į dėklą įdėkite duomenų diską arba prijunkite
USB prietaisą.
Pastabos dėl USB prietaiso
yy Prieigai prie rinkmenų (muzikos, nuotraukų,
filmų) šis leistuvas gali naudoti USB „Flash“
atmintuką / išorinį HDD diską, suformuotus FAT32
ar NTFS sistema. BD-Live ir garso kompaktinės
plokštelės įrašymo atveju naudokite FAT32
formatu suformatuotus USB „flash“ atmintinę /
išorinį HDD diską.
yy Šis prietaisas gali perskaityti iki 4 USB įrenginio
skaidinių.
yy Neatjunkite USB prietaiso, kol jis veikia (vyksta
atkūrimas ir t. t.).
yy USB prietaisai , kuriems prijungiant prie
kompiuterio reikia papildomos programinės
įrangos įdiegimo, nepalaikomi.
yy USB įrenginys: USB prietaisas palaiko USB1.1 ir
USB2.0.
yy Galima leisti filmų, muzikos ir nuotraukų
rinkmenas. Apie kiekvienos rinkmenos
naudojimą skaitykite atitinkamuose puslapiuose.
Rinkmenos nuskaitymas gali užtrukti kelias minutes,
priklausomai nuo USB prietaise esančio turinio
apimties. Norėdami sustabdyti įkėlimą, pasirinkus
[Cancel] nuspauskite ENTER (b).
2. Nuspauskite HOME ( ).
3. Pasirinkite [Smart Share] ir nuspauskite ENTER
(b).
4. Pasirinkite pageidaujamą susietą prietaisą
kategorijoje.
5. Pasirinkite [Movie], [Photo] arba [Music].
6. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite failą ir
spauskite d(PLAY) arba ENTER (b), kad būtų
atkuriamas.
yy Naudojant USB ilginimo laidą, USB šakotuvą arba
universalų USB skaitytuvą, USB prietaisas gali būti
neatpažįstamas.
yy Kai kurie USB prietaisai su šia sistema gali
neveikti.
yy Skaitmeniniai fotoaparatai ir mobilieji telefonai
nepalaikomi.
yy Sistemos USB jungties negalima prijungti prie
AK. Sistemos negalima naudoti kaip duomenų
saugojimo laikmenos.
4
Eksploatavimas
Prijungus USB prietaisą, kai rodomas HOME meniu,
leistuvas automatiškai ima groti USB kaupiklyje
esančią garso rinkmeną. Jeigu USB prietaise yra
kelių tipų rinkmenos, ekrane rodomas rinkmenų
tipų pasirinkimo meniu.
yy Siekiant išvengti duomenų praradimo,
rekomenduojama reguliariai daryti atsargines
kopijas.
38 Eksploatavimas
Rinkmenos leidimas iš tinklo
serverio
yui
Šiuo grotuvu namų tinkle galima atkurti DLNA
serveryje esančias vaizdo, garso ir nuotraukų
rinkmenas.
1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nustatymų temas
(21 psl.).
2. Nuspauskite HOME ( ).
3. Pasirinkite [Smart Share] ir nuspauskite ENTER
(b).
,,Pastaba
yy Reikalavimai rinkmenoms pateikiami 65 psl.
yy Nederančių rinkmenų miniatiūros gali būti
rodomos, tačiau šiuo leistuvu jų paleisti
nepavyks.
yy Subtitrų rinkmenos pavadinimas ir filmo
rinkmenos pavadinimas turi sutapti, taip
pat šios rinkmenos turi būti tame pačiame
aplanke.
yy Atkūrimo ir veikimo kokybei įtakos gali turėti
jūsų namų tinklo būklė.
yy Priklausomai nuo jūsų serverio aplinkos, gali
kilti tam tikrų ryšio problemų.
yy Jeigu norite naudoti savo kompiuterį kaip
DLNA serverį, tai įdiekite kompiuteryje
pateiktą programą „Nero MediaHome 4“.
(39 psl.)
4
4. Pasirinkite DLNA medija serverį kategorijoje.
Eksploatavimas
5. Pasirinkite [Movie], [Photo] arba [Music].
6. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite rinkmeną
ir spauskite d(PLAY) arba ENTER (b), kad būtų
atkuriama rinkmena.
Eksploatavimas 39
Namų tinklo AK
serverio naudojimas
DLNA yra skaitmeninis gyvenamojo tinklo aljansas,
suteikiantis vartotojams prieigą prie serveryje
saugomų vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso rinkmenų
ir per namų tinklą mėgautis jais TV.
Prieš prijungiant AK rinkmenų atkūrimui, AK turi būti
įdiegta „Nero MediaHome 4 Essentials“ programa.
„Nero MediaHome 4
Essentials“ įdiegimas
Windows
1. Uždarykite visas Microsoft Windows programas
ir bet kokią galimai veikiančią antivirusinę
programą.
2. Į kompiuterio kompaktinių diskų nuskaitymo
įrenginį įdėkite patiektą kompaktinį diską.
3. Spustelėkite [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Spustelėkite [Run], kad prasidėtų diegimas.
5. Spustelėkite [Nero MediaHome 4 Essentials].
Pasiruošiama įdiegimui ir ekrane pasirodo
įdiegimo vedlys.
6. Spustelėkite mygtuką [Next], kad atidarytumėte
serijos numerio įvedimo langą. Spustelėkite
[Next], kad pereitumėte prie kito žingsnio.
7. Jeigu sutinkate su visomis sąlygomis,
pažymėkite langelį [I accept the License
Conditions] ir spustelėkite [Next]. Nedavus šio
sutikimo, programos įdiegti neįmanoma.
8. Pažymėkite langelį [Typical] ir spustelėkite
[Next].
Pradedamas įdiegimo procesas.
9. Jeigu norite dalyvauti anoniminiame duomenų
rinkime, pažymėkite langelį ir spustelėkite
mygtuką [Next].
10. Norėdami baigti įdiegimo procesą, spustelėkite
mygtuką [Exit].
1. Įjunkite kompiuterį, įdėkite į kompaktinių diskų
prietaisą patiektą kompaktinį diską.
2. Naršykite kompaktiniame diske ir atidarykite
bylą „MediaHome_4_Essentials_MAC“.
3. Du kartus spragtelėkite rinkmeną „Nero
MediaHome.dmg“. Atidarytas langas „Nero
MediaHome“.
4. „Nero MediaHome“ lange tempkite „Nero
MediaHome“ piktogramą į Applications
(taikomosios programos) bylą, arba į kitą
reikiamą lango sritį.
5. Dabar galite įjungti šią taikomąją programą
du kartus spragtelėję piktogramą „Nero
MediaHome“ lango srityje, kurioje ši piktograma
buvo nutempta.
Dalijimasis failais ir aplankais
Norint šiuo leistuvu rodyti filmus, nuotraukas ar
groti muziką, reikia kompiuteryje įjungti aplanko,
kuriame yra tokio turinio, bendrinimą.
Šioje dalyje paaiškinta, kaip pasirinkti bendrus
aplankus, esančius kompiuteryje.
1. Du kartus spragtelėkite piktogramą „Nero
MediaHome 4 Essentials“.
2. Spustelėkite kairėje esančią piktogramą
[Network] ir pažymėkite langelį su savo tinklo
pavadinimu [Network name]. Grotuvas atpažins
jūsų įvestą tinklo pavadinimą.
3. Spustelėkite kairėje esančią piktogramą [Shares].
4. Spustelėkite skirtuką [Local Folders], esantį
lange [Shares].
5. Spustelėkite piktogramą [Add], kad
atidarytumėte langą [Browse Folder].
6. Pasirinkite aplanką, kuriame yra failai, kuriuos
norite paleisti grotuvu. Pasirinktas aplankas bus
įtrauktas į bendrų aplankų sąrašą.
7. Spustelėkite [Start Server], kad paleistumėte
serverį.
,,Pastaba
yy Jeigu bendrieji aplankai arba failai nėra
rodomi grotuve, spustelėkite aplanką,
esantį skirtuke [Local Folders] ir paspauskite
[Rescan Folder], esantį ties mygtuku [More].
yy Daugiau informacijos ir programos valdiklių
rasite apsilankę adresu www.nero.com.
4
Eksploatavimas
Paleiskite kompiuterį ir į jo kompaktinių diskų
įrenginį įdėkite patiektą kompaktinį diską. Diegimo
vediklis padės jums atlikti greitą ir nesudėtingą
diegimo procedūrą. Norint įdiegti „Nero MediaHome
4 Essentials“, reikia atlikti šiuos veiksmus:
Operacinė sistema Mac OS X
40 Eksploatavimas
Apie „Nero MediaHome 4
Essentials“
„Nero MediaHome 4 Essentials“ – tai programinė
įranga, skirta leisti šiuo grotuvu kompiuteryje
esamus filmų, muzikos ir nuotraukų failus kaip su
DLNA suderinamą skaitmeninių duomenų serverį.
,,Pastaba
4
Eksploatavimas
yy Kompaktinis diskas „Nero MediaHome
4 Essentials“ skirtas kompiuteriams ir jo
negalima dėti į grotuvą arba kokį nors kitą
prietaisą, išskyrus kompiuterį.
yy Pateiktasis kompaktinis diskas „Nero
MediaHome 4 Essentials“ yra pritaikytas
programinės įrangos leidinys, skirtas tik
naudoti failus ir aplankus šiame grotuve.
yy Pateiktoji programinė įranga „Nero
MediaHome 4 Essentials“ nepalaiko šių
funkcijų: perkodavimo, nuotolinių vartotojų
sąsajų, televizoriaus nuotolinio valdymo
pulto, interneto paslaugų ir „Apple iTunes“.
yy Pateikiamą „Nero MediaHome 4 Essentials“
programinę įrangą galite atsisiųsti iš
Reikalavimai sistemai
Kompiuteris su Windows operacine
sistema
yy Windows® XP („Service Pack 2“ arba naujesnė
versija), Windows Vista® („Service Pack“ nereikia),
Windows® 7 (pataisų paketas nereikalingas),
Windows® XP Media Center Edition 2005
(„Service Pack 2“ arba naujesnė versija), Windows
Server® 2003
yy Windows Vista® 64 bitų leidimas (programa veikia
32 bitų režimu)
yy Windows® 7 64 bitų versija (programa veikia 32
bitų režimu)
yy Kietojo disko talpa: 200 MB talpos kietasis diskas
savarankiškam „Nero MediaHome“ įdiegimui.
yy Porcesoriai 1.2 GHz Intel® Pentium® III arba AMD
Sempron™ 2200+
yy Atmintis: 256 MB RAM (tiesioginės kreipties
atmintis)
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
yy Vaizdo plokštė su mažiausiai 32 MB vaizdo
atminties, minimaliai 800 x 600 pikselių raiškos ir
16 bitų spalvų nustatymais
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 arba naujesnė
versija
yy Šiame vadove paaiškintos pavyzdinės
operacijos naudojant anglišką programos
„Nero MediaHome 4 Essentials“ versiją.
Vadovaukitės paaiškinimais apie faktines
operacijas savo kalbos versijoje.
yy DirectX® 9.0c 30 pakartotinis leidimas (2006 m.
rugpjūčio mėn.) arba naujesnė versija
yy Tinklas: 100 Mb eternetas, WLAN
Macintosh kompiuteris
yy Operacinė sistema Mac OS X 10,5 (Leopard) arba
10,6 (Snow Leopard)
yy Macintosh kompiuteris su Intel x86 procesoriumi
yy Kietojo disko talpa: 200 MB talpos kietasis diskas
savarankiškam „Nero MediaHome“ įdiegimui.
yy Atmintis: 256 MB RAM (tiesioginės kreipties
atmintis)
Eksploatavimas
Bendra informacija
apie atkūrimą
Bazinės operacijos su
nuotraukomis
Bazinės operacijos su vaizdo ir
garso turiniu
Skaidrių peržiūra paleidžiama mygtuku d (PLAY).
Kaip sustabdyti atkūrimą
41
Kaip paleisti skaidrių peržiūrą
Kaip sustabdyti skaidrių peržiūrą
Skaidrių peržiūra stabdoma mygtuku Z (STOP).
Atkūrimas stabdomas mygtuku Z (STOP).
Kaip pristabdyti skaidrių peržiūrą
Kaip pristabdyti atkūrimą
Skaidrių peržiūra pristabdoma mygtuku M (PAUSE).
Skaidrių peržiūra vėl paleidžiama mygtuku
d (PLAY).
Atkūrimas pristabdomas mygtuku M (PAUSE).
Norint tęsti atkūrimą, reikia spausti mygtuką
d (PLAY).
Kaip rodyti po kadrą (filmą)
Norėdami pasukti pirmyn arba atgal
Atkūrimo metu paspauskite c arba v, kad
greitai pasuktumėte pirmyn arba atsuktumėte atgal.
Kelis kartus paspaudę c arba v, galite
nustatyti įvairų atkūrimo greitį.
Norėdami sulėtinti atkūrimo greitį
Pristabdę atkūrimą, kelis kartus paspauskite v,
kad nustatytumėte įvairų sulėtinto judesio rodymo
greitį.
Norėdami perjungti kitą/ ankstesnį
skyrių/takelį/failą
Grojant diskui paspauskite C arba V ir
pereisite prie kito skyriaus / įrašo / failo arba grįšite
prie peržiūrimo / klausomo skyriaus / įrašo / failo.
Jei norite grįžti prie ankstesnio skyriaus / įrašo / failo,
trumpai du kartus paspauskite C.
Serverio failų sąrašo meniu gali būti pateikta daug
įvairaus tipo turinio. Tokiu atveju spaudinėjant
C arba V pereinama prie ankstesnio arba kito
to paties tipo turinio.
Peržiūrint nuotrauką per visą ekraną ir norint
peršokti prie ankstesnės ar kitos nuotraukos, reikia
spustelėti A arba D.
Disko meniu naudojimas
ero
Kaip parodyti disko meniu
Meniu ekranas pirmą kartą gali būti parodomas
įdėjus diską, jie šiame yra meniu. Jei norite atkūrimo
metu parodyti disko meniu, spustelėkite DISC
MENU.
Meniu punktai žvalgomi mygtukais W/S/A/D.
Kaip parodyti iškylantį meniu
Kai kuriuose BD-ROM diskuose yra iškylantis meniu,
kuris gali pasirodyti atkūrimo metu.
Atkūrimo metu paspauskite TITLE/POPUP (titulinis
segmentas / iškylantis meniu). Meniu punktai
naršomi mygtukais W/S/A/D.
4
Eksploatavimas
Žiūrėdami filmą, paspauskite M (PAUSE).
Kelis kartus paspauskite M (PAUSE), kad filmas būtų
rodomas po vieną kadrą.
Kaip peršokti prie kitos / ankstesnės
nuotraukos
42 Eksploatavimas
Atkūrimo tęsimas
eroyt
u
Paskutinės scenos
išsaugojimas
er
Priklausomai nuo disko, įrenginys gali įsiminti tašką,
kuriame paspaudėte Z (STOP).
Jeigu ekrane trumpam pasirodo “MZ (Resume
Stop)” (laikinai sustabdyta), paspauskite d (PLAY),
kad vėl būtų tęsiamas atkūrimas (nuo sustabdymo
taško).
Jeigu dukart paspausite Z (STOP) arba išimsite
diską, ekrane bus rodoma “Z (Complete Stop)”
(visiškai sustabdyta). Įrenginys ištrins įsimintą
sustabdymo tašką.
Šis imtuvas išsaugo paskutinę matytą sceną,
paskutiniame žiūrėtame diske. Paskutinė scena
išsaugoma atmintyje, net jei ištrauksite diską iš
imtuvo ar jį išjungsite. Paleidus diską su išsaugota
scena ji atkuriama automatiškai.
,,Pastaba
yy Tęsimo taškas gali būti ištrintas paspaudus
kokį nors mygtuką (pavyzdžiui: 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE) ir pan.).
4
yy BD-ROM diskuose su BD-J, atkūrimo tęsimo
funkcija neveikia.
Eksploatavimas
yy BD-ROM interaktyvaus kūrinio atkūrimo
metu vieną kartą paspaudus Z (STOP),
prietaisas bus visiškai sustabdytas.
,,Pastaba
yy Paleidus kitą diską, pirmiau žiūrėto disko
paskutinės scenos išsaugojimo funkcija bus
ištrinta.
yy Ši funkcija gali neveikti: tai priklauso nuo
diskų.
yy BD-ROM diskuose su BD-J, paskutinės
scenos įsiminimo funkcija neveikia.
yy Šis imtuvas atmintyje neišsaugos diske
esančios scenos, jei išjungsite prietaisą dar
nepradėjus groti disko.
Eksploatavimas 43
Ekraninis meniu
Turinio informacijos rodymas ekrane
Galite nustatyti, kad būtų rodoma įvairi turinio
informacija bei nuostatos ir juos koreguoti.
1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (m).
Vaizdo įrašų atkūrimo
valdymas
eroy
eroy
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b).
Galite valdyti atkūrimo ir nustatymo parinktis vaizdo
įrašų peržiūros metu.
Atkūrimo metu spauskite INFO/DISPLAY (m).
4
b [Disc Menu] - Prieiga prie disko meniu.
c [Title/Popup] - parodo DVD disko titulinį
meniu arba BD-ROM disko iškylantįjį meniu.
d [Option] - Rodoma atkūrimo informacija.
e [Music ID] - prijungus prie tinklo, rodant filmą
gali būti pateikiama informacijos apie esamą
dainą.
f [Repeat] - Kartoja pageidaujamą dalį arba
seką. (45 psl.)
g [3D] - Sureguliuoja 3D nustatymą. (49 psl.)
a Titulinis segmentas – Dabartinio titulinio
segmento numeris/bendras titulinių
segmentų skaičius.
b Skyrius – dabartinio skyriaus numeris/
bendras skyrių skaičius.
c Laikas – praėjęs/bendras atkūrimo laikas.
d Garsas – pasirinkta garso kalba ar kanalas.
e Subtitrai – pasirinkti subtitrai.
f Kampas – pasirinktas kampas/bendras kampų
skaičius.
g Televizoriaus kraštinių santykis – Pasirinktas
televizoriaus kraštinių santykis.
h Vaizdo režimas – pasirinktas nuotraukos
režimas.
i Movie Information – pasirinkite šią parinktį
ir paspauskite ENTER (b), kad būtų rodoma
informacija apie filmą, esanti duomenų bazėje
Gracenote Media Database (tik BD-ROM/DVD).
Eksploatavimas
a Progreso juosta - Rodoma dabartinė pozicija
ir visas grojimo laikas.
44 Eksploatavimas
,,Pastaba
yy Jei kelias sekundes nepaspaudžiamas joks
mygtukas, parodomas ekraninis rodinys.
yy Kai kuriuose diskuose negalima pasirinkti
titulinio segmento numerio.
yy Galimi elementai gali skirtis, priklausomai
nuo diskų arba titulinių segmentų.
yy Jeigu atkuriamas interaktyvus „Blu-ray Disk“,
tam tikra informacija rodoma ekrane, bet jos
pakeisti negalima.
Skaidrių demonstracijos parinkties
nustatymas
Peržiūrėdami nuotrauką visame ekrane, galite
naudoti įvairias parinktis.
1. Nuotraukų peržiūros metu, nuspauskite INFO/
MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
yy Norėdami panaudoti parinktį [Movie
Information], grotuvas turi būti prijungtas
prie plačiajuosčio interneto, kad būtų
užtikrinta prieiga prie duomenų bazės
Gracenote Media Database.
yy LG naudojasi Gracenote technologijos
licencija ir nėra atsakinga už Gracenote
medijos duomenų bazės informaciją.
4
Eksploatavimas
Nuotraukos rodymo valdymas
i
a [Speed] - Mygtukais A/D pasirinkite delsos
greitį tarp nuotraukų skaidrių demonstracijos
metu.
Valdomas atkūrimas ir nustatomos parinktys
nuotraukų peržiūros visame ekrane metu.
b [Effect] - Mygtukais A/D pasirinkite
nuotraukų perėjimo efektą skaidrių
demonstracijos metu.
Galite valdyti atkūrimą ir nustatyti parinktis
nuotraukų peržiūros visame ekrane metu.
c [Music Select] - pasirinkite foninę skaidrių
demonstracijos muziką (49 psl.).
Nuotraukų peržiūros metu, nuspauskite INFO/
MENU (m).
a [Slideshow] - paleidžiama arba pristabdoma
skaidrių demonstracija.
b [Music] - Pasirinkite skaidrių demonstracijos
foninę muziką (49 psl.).
c [Option] - Rodomos skaidrių demonstracijos
parinktys.
d [Rotate] - Nuotrauka pasukama pagal
laikrodžio rodyklę.
e [Zoom] - Rodomas [Zoom] meniu.
Eksploatavimas 45
Pažangusis atkūrimas
Kartoti atkūrimą
erotu
y
„Blu-ray“ diskas/DVD/vaizdo įrašų rinkmena
Atkūrimo metu nuspauskite REPEAT (h) ir
pasirinkite norimą kartojimo režimą.
A-B – Nuolatos bus kartojama pasirinkta dalis.
Chapter – Dabartinė rinkmena bus leidžiama
pakartotinai.
Title – Dabartinis titulinis segmentas bus leidžiamas
pakartotinai.
All – Visi tituliniai segmentai ar rinkmenos bus
leidžiami pakartotinai.
Off – Sugrąžinamas įprastas atkūrimas.
Garso kompaktiniai diskai/garso rinkmenos
Atkūrimo metu pakartotinai spaudinėkite REPEAT
(h) ir pasirinkite norimą kartojimo režimą.
– pasirinkta atkarpa kartojama
nepertraukiamai. (taikoma tik kompaktinėms
plokštelėms).
Track– Dabartinis takelis arba failas leidžiamas
pakartotinai.
All – visi takeliai arba rinkmenos bus leidžiami
pakartotinai.
All – visi takeliai arba rinkmenos bus
leidžiami pakartotinai atsitiktine tvarka.
– Takeliai arba rinkmenos bus leidžiami
atsitiktine tvarka.
Norėdami vėl įjungti įprastą atkūrimą, spauskite
CLEAR.
,,Pastaba
Ši funkcija gali veikti ne su visais diskais ar
tituliniu segmentu.
Šis leistuvas gali kartoti jūsų parinktą atkarpą.
1. Atkūrimo metu nuspauskite REPEAT (h) ir
pasirinkite [A-B] bei nuspauskite ENTER (b)
kartoti pageidaujamos dalies pradžioje.
2. Atkarpos pabaigoje paspauskite ENTER
(b). Pasirinkta atkarpa bus kartojama
nepertraukiamai.
3. Norėdami vėl įjungti įprastą atkūrimą, spauskite
CLEAR.
,,Pastaba
yy Trumpesnės nei 3 sekundžių atkarpos
pasirinkti neleidžiama.
yy Ši funkcija gali veikti ne su visais diskais ar
tituliniais segmentais.
4
Atkūrimas nuo nurodyto laiko
eroy
1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Nurodykite parinktį [Time] ir įveskite
pageidaujamą pradžios laiką – valandas,
minutes ir sekundes iš kairės į dešinę.
Pvz., norint rasti sceną, esančią 2 val. 10 min. ir
20 s padėtyje, reikia įvesti „21020“.
Mygtukais A/D galite peršokti 60 sekundžių
pirmyn arba atgal.
4. Nuspauskite ENTER (b) kad pradėtumėte
atkurti nuo pasirinkto laiko.
,,Pastaba
yy Ši funkcija gali veikti ne su visais diskais ar
tituliniais segmentais.
yy Ši funkcija gali neveikti priklausomai nuo
failo tipo ir DLNA serverio galimybių.
Eksploatavimas
Norėdami vėl įjungti įprastą atkūrimą, spauskite
CLEAR.
Konkrečios atkarpos
kartojimas
eroty
46 Eksploatavimas
Subtitrų kalbos pasirinkimas
eroy
Peržiūra kitu kampu
er
1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (m).
Jei diske yra kitu kameros kampu įrašytų scenų,
atkūrimo metu galima įjungti kitą kampą.
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Subtitle] parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
subtitrų kalbą.
Jeigu spausite ENTER (b), nustatysite įvairias
subtitrų parinktis.
5. Spauskite BACK (1) norėdami išeiti iš ekraninio
rodinio.
,,Pastaba
4
Kai kurie diskai subtitrų išrankas leidžia pakeisti
tik per disko meniu. Šiuo atveju reikia paspausti
mygtuką TITLE/POP-UP arba DISC MENU
ir iš galimų disko meniu variantų pasirinkti
atitinkamus subtitrus.
1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Angle] parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
kampą.
5. Spauskite BACK (1), kad išeitumėte iš ekraninio
rodinio.
Televizoriaus kraštinių santykio
keitimas
eoy
Eksploatavimas
TV kraštinių santykio nustatymą galite pakeisti
atkūrimo metu ir sugrąžinti į pradinę būseną.
Įvairaus garso klausymasis
eroy
1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (m).
1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (m).
3. Mygtukais W/S pasirinkite [TV Aspect Ratio]
parinktį.
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Audio] parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
garso kalbą, garso takelį ar garso kanalą.
,,Pastaba
yy Kai kurie diskai garso išrankas leidžia pakeisti
tik per disko meniu. Šiuo atveju reikia
paspausti mygtuką TITLE/POPUP arba DISC
MENU ir iš galimų disko meniu variantų
pasirinkti atitinkamą garsą.
yy Perjungus garsą, iškart po to gali pasirodyti
neatitikimų tarp rodomo vaizdo ir faktinio
garso.
yy Įdėjus BD-ROM diską, per [MultiCH]
ekraniniame rodinyje rodomas daugialypio
garso formatas (5.1 arba 7.1 kan.).
yy Jūs galite tiesiogiai pasirinkti ekrane
rodomame meniu punktą [Audio],
paspausdami mygtuką AUDIO.
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
parinktį.
5. Spauskite BACK (1) norėdami išeiti iš ekraninio
rodinio.
,,Pastaba
Net ir pakeitus parametro [TV Aspect Ratio]
vertę ekraniniame rodinyje, [TV Aspect Ratio]
parinktis meniu [Settings] lieka nepakeista.
Eksploatavimas 47
Subtitrų kodų puslapio
keitimas
y
Parinkties [User setting] nustatymas
Jei subtitrai rodomi netaisyklingomis raidėmis,
galima pakeisti subtitrų kodų puslapį, kad subtitrai
būtų rodomi normaliai.
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Picture Mode]
parinktį.
1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (m).
1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
4. Mygtukais A/D pasirinkite [User setting]
parinktį ir nuspauskite ENTER (b).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Code Page]
parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
kodų parinktį.
5. Mygtukais W/S/A/D sureguliuokite [Picture
Mode] parinktis.
6. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite [Close]
parinktį ir nuspauskite ENTER (b), kad
baigtumėte nustatymą.
5. Nuspauskite BACK (1) norėdami išeiti iš
ekraninio rodinio.
Vaizdo režimo keitimas
eroy
[Picture mode] parinktį galite pakeisti atkūrimo
metu ir sugrąžinti į pradinę būseną.
1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (m).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Picture Mode]
parinktį.
4. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
parinktį.
5. Nuspauskite BACK (1) norėdami išeiti iš
ekraninio rodinio.
Turinio informacijos peržiūra
y
Leistuvas gali parodyti turinio informaciją.
1. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite rinkmeną.
2. Paspauskite mygtuką INFO/MENU(m), kad būtų
rodomas parinkčių meniu.
Ekrane pasirodo failo informacija.
Vaizdo įrašo atkūrimo metu, galite peržiūrėti
rinkmenos informaciją spausdami TITLE/POPUP.
,,Pastaba
Ekrane rodoma informacija gali neatitikti
faktinės turinio informacijos.
4
Eksploatavimas
Pasirinkite [Default] parinktį ir nuspauskite
ENTER (b), kad panaikintumėte visas vaizdo
korekcijas.
48 Eksploatavimas
Turinio sąrašo rodinio keitimas
yui
[Smart Share] meniu galite pakeisti turinio sąrašo
vaizdą.
Spaudinėkite raudonos (R) spalvos mygtuką.
Subtitrų rinkmenos
pasirinkimas
y
Jei subtitrų failo pavadinimas nesutampa su vaizdo
įrašo rinkmenos pavadinimu, reikia prieš paleidžiant
filmą per meniu [Movie] pasirinkti subtitrų failą.
1. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite subtitrų
rinkmeną, kurią pageidaujate paleisti [Movie]
meniu.
2. Nuspauskite ENTER (b).
4
Eksploatavimas
Nuspauskite ENTER (b) dar kartą, kad
atšauktumėte subtitrų rinkmenos pasirinkimą.
Paleidus vaizdo įrašą, bus rodoma pasirinkta
subtitrų rinkmena.
,,Pastaba
yy Spustelėjus Z (STOP) atkūrimo metu,
atšaukiamas subtitrų pasirinkimas.
yy Ši funkcija nepasiekiama failui iš serverio per
namų tinklą leisti.
Eksploatavimas 49
Muzikos klausymasis skaidrių
demonstracijos metu
i
Konvertuojamas 2D turinys į
3D
eroy
Klausydamiesi garso rinkmenų galite paleisti
nuotraukų peržiūrą.
Ši funkcija leidžia konvertuoti 2D turinį į 3D.
Atkūrimo metu, [3D] parinktyje galite sureguliuoti
3D gylį ir atstumą.
1. Žiūrėdami nuotraukas per visą ekraną
paspauskite mygtuką INFO/MENU (m), kad
būtų rodomas parinkčių meniu.
2. Pasirinkite [Option] mygtukais A/D, ir
nuspauskite ENTER (b)
3. Mygtukais W/S pasirinkite [Music Select]
parinktį ir nuspauskite ENTER (b) kad būtų
rodomas [Music Select] meniu.
4. Mygtukais W/S pasirinkite prietaisą ir
nuspauskite ENTER (b).
Priklausomai nuo esamos nuotraukos rinkmenos
vietos, pasiekiami prietaisai gali skirtis.
Diskas, USB
Diskas, USB
DLNA serveris
DLNA serveris
5. Mygtukais W/S pasirinkite rinkmeną arba
aplanką, kurį norite paleisti.
Pasirinkite g ir nuspauskite ENTER (b) kad
būtų parodytas aukštesnio lygio aplankas.
,,Pastaba
Renkantis garso rinkmeną iš serverio,
aplankų pasirinkti negalima. Galima rinktis tik
rinkmenas.
6. Mygtukais D pasirinkite [OK] ir paspauskite
ENTER (b), kad pasirinktumėte muzikos įrašą.
2. Pasirinkite [3D] ir nuspauskite ENTER (b).
3. W/S/A/D pagalba pasirinkite
pageidaujamas parinktis.
Norėdami atkurti pradinius vaizdo nustatymus,
pasirinkite parinktį [Default], tuomet spauskite
ENTER (b).
4. W/S/A/D pagalba pasirinkite [Close]
parinktį ir nuspauskite ENTER (b), kad
pabaigtumėte nustatymą.
,,Pastaba
yy Nustačius „Ultra HD” skiriamąją gebą, jeigu
[3D] pasirinksite [On], „Ultra HD” skiriamoji
geba bus automatiškai pakeista į originalią
skiriamąją gebą.
yy 30 fps (kadrų sparta) viršijančių filmų
rinkmenų konvertavimas į 3D gali nepavykti.
4
Eksploatavimas
Nuotraukos vieta
Pasiekiamas
prietaisas
1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (m).
50 Eksploatavimas
Pažangios savybės
Mėgavimasis technologija
„BD-Live™“
e
BD-ROM, palaikantis „BD-Live“, kuris turi tinklo
išplėtimo funkciją, leidžia jums naudoti daugiau
funkcijų, pavyzdžiui, atsisiųsti naujus filmus,
prijungus šį prietaisą prie interneto.
1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas (21
psl.).
2. Įdėkite USB įrenginį į priekiniame skyde esantį
USB prievadą.
USB kaupiklis reikalingas, norint atsisiųsti
premijinį turinį.
4
Eksploatavimas
3. Paspauskite HOME ( ) ir nustatykite meniu
[Settings] parinkties [BD-LIVE connection]
punktą (26 psl.).
Priklausomai nuo disko, gali neveikti BD-Live
funkcija jei nustatyta parametro [BD-LIVE
connection] nuostata [Partially Permitted].
4. Įdėkite BD-ROM diską su BD-Live funkcija.
Operacijos gali skirtis priklausomai nuo disko. Žr.
su disku pateikiamas instrukcijas.
>>Atsargiai
Atsisiunčiant turinį arba kol Blu-ray diskas
yra stalčiuke negalima atjungti prijungto
USB kaupiklio. Antraip rizikuojate sugadinti
prijungtą USB kaupiklį ir BD-Live funkcijos su
pažeistu USB prietaisu normaliai nebeveiks.
Jei prijungtas USB kaupiklis minėtu veiksmu
pažeidžiamas, galima formatuoti jį naudojant
kompiuterį ir vėl naudoti su šiuo leistuvu.
,,Pastaba
yy Tam tikras BD-Live turinys kai kuriose
teritorijose gali turėti ribotą prieigą: tai
sąlygoja paslaugų teikėjų sprendimai.
yy „BD-Live“ turiniui įkelti, kad jis būtų
atkuriamas, gali prireikti iki kelių minučių.
yy BD-Live naudokite USB „flash“ atmintuką /
išorinį HDD suformatuotą FAT32 formatu.
LG AV Remote
Šį leistuvą per namų tinklą galima valdyti „iPhone“
arba „Android“ telefonu. Šis leistuvas ir jūsų
telefonas turi būti prijungti prie jūsų belaidžio tinklo
įrenginio, pvz. prieigos taško. Apsilankykite „Apple
iTunes“ arba „Google Android Market“ („Google Play
Store“) ir sužinokite daugiau apie „LG AV Remote“.
Eksploatavimas
Kompaktinės plokštelės
įrašymas
Galima įrašyti vieną ar visus kompaktinėje
plokštelėje esančius garso takelius į USB atmintinę.
1. Iki galo įkiškite USB atmintinę į priekiniame
skyde esantį USB prievadą.
2. Įdėkite kompaktinę plokštelę į leistuvą.
Diskas paleidžiamas automatiškai.
3. Spauskite (X) REC mygtuką, kad paleistumėte
[CD Recording].
Įrašomas
garso takelis
Įrašymo
laikas
Sustabdytasis
režimas
Atkuriant
Visi garso takeliai
atkuriamas
garso takelis
4X greitis
normalus
greitis
Galima įrašyti turinį iš FM radijo ar PORTABLE šaltinio
į USB atmintinę.
1. Iki galo įkiškite USB atmintinę į priekiniame
skyde esantį USB prievadą.
2. FM radijo veiksenoje įjunkite pageidaujamą
radijo stotį (žr. 53 psl., “Radijo funkcijos”) arba
PORTABLE veiksenoje paleiskite atkūrimą iš
išorinio šaltinio.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
(X) REC.
-- Įrašas išsaugomas kaip rinkmena “EXT_REC”
aplanke.
,,Pastaba
yy Įrašymui naudokite tik FAT32 suformatuotą
USB atmintinę / išorinį kietąjį diską.
yy Garso takelis įrašomas 192 kbps garso
rinkmena. FM radijo ir PORTABLE šaltinio
turinys įrašomas 128 kbps garso rinkmena.
yy Lentelėje nurodomas garso kompaktinės
plokštelės įrašmo laikas yra apytikslis.
yy Faktinė įrašymo į USB kaupiklį trukmė priklauso
nuo USB kaupiklio galimybių.
yy Įrašant į USB kaupiklį, reikia užtikrinti, kad jame
būtų bent 50 MB laisvos vietos.
yy Norint, kad įrašomas turinys būtų tinkamai
įrašytas, jis turi būti ilgesnis nei 20 sekundžių.
yy Įrašymo metu neišjunkite šio leistuvo ir
neatjunkite prijungto USB kaupiklio.
>>Atsargiai
Šio leistuvo įrašymo arba kopijavimo funkcijos
pateiktos tik asmeniniam ir nekomerciniam
naudojimui. Neleistinas apsaugotos informacijos,
pvz., kompiuterinių programų, failų, transliacijos
ir garso įrašų kopijavimas gali būti laikomas
autorinių teisių pažeidimu ir užtraukti
baudžiamąją atsakomybę. Šios įrangos negalima
naudoti tokiais tikslais. LG neatsako už neteisėtą
neautorizuoto turinio platinimą ar naudojimą
komerciniais tikslais.
Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises
4
Eksploatavimas
Įrašymas iš FM radijo ar
PORTABLE šaltinio
51
52 Eksploatavimas
Informacijos, esančios
duomenų bazėje Gracenote
Media Database, peržiūra
Šis grotuvas turi prieigą prie duomenų bazės
Gracenote Media Database ir gali rodyti
informaciją apie muzikos kūrinį, pavyzdžiui, garso
takelio pavadinimą, atlikėją, žarną ir kitą tekstinę
informaciją.
Garso kompaktiniai diskai
Įdėjus garso kompaktinį diską, grotuvas
automatiškai jį paleidžia ir įkelia muzikos kūrinio
pavadinimą iš duomenų bazės Gracenote Media
Database.
Jeigu duomenų bazėje nėra informacijos apie
leidžiamą muzikos kūrinį, muzikos kūrinio
pavadinimas nebus rodomas ekrane.
4
Muzikos failas
Eksploatavimas
Naudodamiesi W/S/A/D pasirinkite garso
rinkmeną ir spauskite INFO/MENU(m) arba MUSIC
ID.
Muzikos informacijai gauti, leistuvas prisijungs prie
„Gracenote“ media duomenų bazės.
Blu-ray diskas/DVD/filmo failas
1. Jeigu norite sužinoti informaciją apie muziką
grojamą filme, spauskite INFO/MENU (m).
2. A/D pagalba pasirinkite [Music ID] ir spauskite
ENTER (b).
Leistuvas įkels muzikos informaciją iš „Gracenote“
media duomenų bazės..
,,Pastaba
Taip pat muzikos informacijos įkėlimą galite
paleisti tiesiogiai spausdami MUSIC ID.
,,Pastaba
yy Grotuvas turi būti prijungtas prie
plačiajuosčio interneto, kad būtų užtikrinta
prieiga prie duomenų bazės Gracenote
Media Database.
yy Jeigu duomenų bazėje Gracenote Media
Database nėra informacijos apie leidžiamą
muzikos kūrinį, ekrane bus rodomas
pranešimas.
yy Informacijai apie muzikos kūrinį iš duomenų
bazės Gracenote Media Database įkelti gali
prireikti kelių minučių – šis laikas kiekvienu
atveju skiriasi.
yy Informacija gali būti rodoma neįskaitomomis
raidėmis, jeigu duomenų bazėje Gracenote
Media Database informacijos jūsų pasirinka
kalba nėra.
yy Šios funkcijos su internetiniu turiniu ir DLNA
serverių turiniu naudoti negalima.
yy LG naudojasi Gracenote technologijos
licencija ir nėra atsakinga už Gracenote
medijos duomenų bazės informaciją.
yy Garso kompaktiniai diskai, kuriuos vartotojai
sukuria tik savo pačių asmeniniam
naudojimui, nepalaiko šios funkcijos, nes
šie diskai nėra įtraukti į duomenų bazę
Gracenote Media Database.
yy Palaikomi muzikos formatai: mp3, wma,
m4a, wav
Eksploatavimas 53
Radijo funkcijos
Patikrinkite, ar abi antenos yra prijungtos. (žr. 19 psl.)
Radijo klausymas
1. Spauskite FUNCTION tol, kol ekrano lange
atsiras TUNER (FM). Įjungiama paskutinę kartą
klausyta radijo stotis.
2. Paspauskite ir maždaug dvi sekundes laikykite
nuspaudę TUNING (-/+), kol pasikeis radijo
dažnis. Prietaisui nustačius stotį, skenavimas bus
sustabdytas. Arba keliskart paspauskite TUNING
(-/+).
Išsaugotos stoties ištrynimas
1. Paspauskite PRESET (-/+), kad ištrintumėte
norimą, iš anksto nustatytą stoties numerį.
2. Paspaudus CLEAR, ekrane žybčios iš anksto
nustatytas stoties numeris.
3. Dar kartą paspauskite CLEAR, kad ištrintumėte
norimą, iš anksto nustatytą stoties numerį.
Visų išsaugotų stočių
ištrynimas
Išankstinis radijo stočių
nustatymas
Prasto FM priėmimo
pagerinimas
Galite iš anksto nustatyti iki 50 FM stočių.
Prieš pradėdami nustatymą, būtinai sumažinkite
garsumą.
Paspauskite spalvotą B (mėlyną) nuotolinio valdymo
pulto mygtuką (MONO/STEREO). Taip imtuvas
perjungiamas iš stereofoninio į monofoninį režimą
ir paprastai priėmimas pagerėja.
1. Spauskite FUNCTION tol, kol ekrano lange
atsiras TUNER (FM).
2. Pasirinkite pageidaujamą radijo dažnį,
spausdami TUNING (-/+).
3. Paspaudus ENTER (b), ekrane žybčios iš anksto
nustatytas stoties numeris.
4. Paspauskite PRESET (-/+), kad pasirinktumėte
norimą, iš anksto nustatytą stoties numerį.
5. Paspauskite ENTER (b). Stotis yra išsaugota.
6. Pakartokite 2 - 5 žingsnius, kad išsaugotumėte
kitas stotis.
Informacijos apie radijo stotį
rodymas
FM radijuje yra įrengta radijo duomenų sistemos
(RDS) funkcija. Ši funkcija ekrane rodo informaciją
apie klausomą radijo stotį. Kelis kartus spauskite
RDS, kad parinktumėte įvairių tipų duomenis:
PS
(programos transliuotojo pavadinimas):
Ekrane pasirodys kanalo pavadinimas.
PTY
(programos rūšies atpažinimas):
Ekrane bus rodoma programos rūšis
(pvz., Jazz arba News).
RT
(radijo kanalo tekstas)
Tekstiniame pranešime rodoma speciali
informacija, kurią pateikia transliuojama
stotis. Šį tekstą ekrane galima slinkti.
CT
(laikas, kurį pateikia kanalas)
Rodomas stoties transliuojamas laikas ir
data.
4
Eksploatavimas
3. Spausdami VOL +/- mygtuką, nustatykite garsą.
Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspaudę
CLEAR. Ekrane užsižiebs ERASE ALL (ištrinti viską).
Dar kartą paspauskite CLEAR. Tuomet visos
išsaugotos stotys bus ištrintos.
54 Eksploatavimas
Naudojantis USB
klaviatūra arba pele
„Premium“ paslaugų
naudojimas
Galite prijungti USB klaviatūrą ir (arba) pelę ir rinkti
tekstą bei naršyti meniu.
Galite naudoti įvairaus turinio paslaugas per
internetą, naudodami funkciją „Premium“.
1. USB klaviatūrą arba pelę prijunkite prie USB
jungties galiniame skyde.
1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas (21
psl.).
2. Naudokitės klaviatūrą teksto rinkimui arba pele
meniu naršymui.
2. Nuspauskite HOME ( ).
,,Pastaba
4
Rekomenduojama naudoti šias klaviatūras ir
peles.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
3. Mygtukais A/D pasirinkite [Premium] ir
spauskite ENTER (b).
4. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite internetinę
paslaugą ir spauskite ENTER (b).
Eksploatavimas
,,Pastaba
yy Dėl išsamios informacijos apie kiekvieną
paslaugą susisiekite su turinio tiekėju arba
aplankykite paslaugos techninės pagalbos
svetainę.
yy „Premium“ paslaugų turinys ir su
paslaugomis susijusi informacija, įskaitant
vartotojo sąsają, gali būti keičiama.
Naujausios informacijos ieškokite
atitinkamos paslaugų tarnybos tinklavietėje.
yy Norėdami pakeisti šalies nustatymą, eikite
į [Settings] > [NETWORK] > [Smart Service
Setting] > [Country Setting]. Pasirinkite
[Manual] ir [Country Setting] meniu
spauskite ENTER (b).
Eksploatavimas 55
„LG Smart World“
naudojimas
Naudojantis šiuo leistuvu suteikiama prieiga
prie „LG“ programų. Jūs galite nesunkiai rasti ir iš
„LG Smart World“ parduotuvės atsisiųsti įvairių
programų.
1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas (21
psl.).
2. Nuspauskite HOME ( ).
3. Pasirinkite [LG Smart World], ir nuspauskite
ENTER (b).
Prisiregistravimas
Norint naudotis [LG Smart World] funkcija, reikia
prisiregistruoti prie savo paskyros.
1. Pradžios meniu pasirinkite [
spauskite ENTER (b).
] piktogramą ir
2. Virtualia klaviatūra užpildykite laukus [ID] ir
[Password].
Jei jūs neturite paskyros, paspauskite raudonos
spalvos mygtuką (R), kad užsiregistruotumėte.
3. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite
[OK] ir nuspauskite ENTER (b), kad
prisiregistruotumėte savo paskyroje.
Jei pažymėsite laukelį [Auto Sign In], jūsų ID
ir slaptažodis bus įsiminti ir kitą kartą jums jų
nereikės įvesti: prisijungsite automatiškai.
,,Pastaba
5. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite programėlę
ir nuspauskite ENTER (b), kad būtų rodoma
informacija.
6. Nuspauskite ENTER (b) kol paryškinta [Install]
piktograma. Programa bus įdiegta į leistuvą.
Norėdami įdiegti programą į leistuvą,
naudotojas turi prisiregistruoti. Žr. psl. 55 ir
sužinokite daugiau apie prisiregistravimą.
7. Spauskite raudoną (R) mygtuką, kad būtų
rodomas [My Apps] ekranas.
8. Pasirinkite įdiegtą programą ir spauskite
mygtuką ENTER (b) jai įvykdyti.
,,Pastaba
yy Priklausomai nuo regiono, [LG Smart World],
[My Apps] paslauga ir [Search] funkcija gali
būti nepasiekiamos.
yy Norint įdiegti mokamą programą, reikia
tapti mokančiu nariu. Apsilankykite www.
lgappstv.com kur rasite papildomos
informacijos.
4
Eksploatavimas
4. Pasirinkite kategoriją naudodamiesi mygtukais
A/D, ir nuspauskite ENTER (b).
Norėdami peržiūrėti paskyros ir programėlių
informaciją, pasirinkite [ ] piktogramą
ir pradžios meniu spauskite ENTER (b) ir
pasirinkite [My Page] parinktį.
56 Eksploatavimas
Turinio internete paieška
Jeigu nesiseka ieškant tam tikro turinio naudojantis
interneto paslaugomis, galite pasinaudoti viskas
viename funkcija, įvesdami raktinius žodžius [ ]
meniu.
1. Nuspauskite HOME ( ).
2. Pasirinkite [ ] piktogramą pagrindiniame
meniu mygtukais W/S/A/Dir nuspauskite
ENTER (b).
Pasirodys meniu [ ].
My Apps meniu
Įdiegtas programas galima perkelti arba pašalinti.
Tai atliekama per meniu [My Apps].
1. Nuspauskite HOME ( ).
2. Pasirinkite [My Apps] ir nuspauskite ENTER (b).
3. Spauskite ENTER (b). Virtuali klaviatūra
pasirodys automatiškai.
4
4. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite raides
ir tuomet nuspauskite ENTER (b), kad
patvirtintumėte pasirinkimą virtualioje
klaviatūroje.
3. [My Apps] meniu spauskite raudoną (R)
mygtuką.
5. Įvedę raktinius žodžius, pasirinkite [ ] ir
nuspauskite ENTER (b), kad būtų parodyti
paieškos rezultatai.
1. Pasirinkite programėlę ir spauskite ENTER (b),
kad būtų rodomos parinktys.
Eksploatavimas
6. Mygtukais W/S pasirinkite pageidaujamą
turinį ir nuspauskite ENTER (b), kad tiesiogiai
pereitumėte į pasirinktą turinį.
,,Pastaba
Programos perkėlimas
2. Mygtukais W/S pasirinkite [Move] ir
nuspauskite ENTER (b).
3. Mygtukais W/S/A/D pasirinkite poziciją, į
kurią norite perkelti ir nuspauskite ENTER (b).
yy Priklausomai nuo regiono, [LG Smart World],
[My Apps] paslauga ir [Search] funkcija gali
būti nepasiekiamos.
Programos šalinimas
yy Paieškos funkcija neieško turinio kiekvienoje
internetinėje paslaugoje. Ji veikia tik tam
tikrose internetinėse paslaugose.
2. Mygtukais W/S pasirinkite [Delete] ir
nuspauskite ENTER (b).
1. Pasirinkite programėlę ir spauskite ENTER (b),
kad būtų rodomos parinktys.
3. Mygtukais A/D pasirinkite [OK] ir nuspauskite
ENTER (b), kad patvirtintumėte.
,,Pastaba
Priklausomai nuo regiono, [LG Smart World],
[My Apps] paslauga ir [Search] funkcija gali
būti nepasiekiamos.
Eksploatavimas 57
„Bluetooth“
technologijos
naudojimas
Apie „Bluetooth“
„Bluetooth®“ yra bevielio ryšio technologija, skirta
mažų nuotolių ryšiams.
Galimas diapazonas - iki10 metrų.
„Bluetooth“ nustatymai
Norint naudoti „Bluetooth“ bevielio ryšio
technologiją, būtina, kad prietaisai turėtų tam tikrus
nustatymus. Šis įrenginys turi šiuos nustatymus
Jūsų prietaiso ir „Bluetooth“
sujungimas.
Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite, ar
„Bluetooth“ bevielio ryšio technologija yra įjungta
Jūsų „Bluetooth“ prietaise. Žr. „Bluetooth“ prietaiso
vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti
nereikia.
1. Pasirinkite „Bluetooth“ funkciją, naudodami
„FUNCTION“.
Ekrane pasirodo “BT READY”.
2. Įjunkite „Bluetooth“ prietaisą ir atlikite sujungimą.
Norint surasti šį įrenginį „Bluetooth“ prietaiso
pagalba, „Bluetooth“ prietaiso ekrane gali
atsirasti surastų prietaisų sąrašas, priklausomai
nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo. Jūsų įrenginys
veikia kaip “LG-HTS”.
3. Tinkamai sujungus įrenginį su „Bluetooth“
prietaisu, įsijungia „Bluetooth“ lemputė ir ekrane
atsiranda “BTPAIRED”.
,,Pastaba
Kai kurie prietaisai sujungiami
kitaip,priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso
tipo.
A2DP (pažangus garso perdavimas)
4. Muzikos klausymas.
Norėdami klausytis muzikos, esančios
„Bluetooth“ prietaise, žr. savo „Bluetooth“
prietaiso vartotojo instrukciją.
,,Pastaba
Pakeitus įrenginio funkciją, atsijungia
„Bluetooth“ funkcija, todėl sujungimą reikia
atlikti iš naujo.
4
Eksploatavimas
(Garsas gali būti nutrauktas, kai ryšį trukdo
kitos elektroninės bangos arba tada, kai kitame
kambaryje Jūs įjungiate „bluetooth“.)
Jungiant atskirus prietaisus per „Bluetooth®“ bevielio
ryšio technologiją, netaikomi jokie mokesčiai.
Mobilus telefonas su „Bluetooth®“ bevielio ryšio
technologija gali būti valdomas per „Cascade“
tuomet, jeigu sujungimas atliekamas per
„Bluetooth®“ bevielio ryšio technologiją.
Galimi prietaisai: „Mobile pone“, „MP3“, „Laptop“,
„PDA“
Klausymas muzikos, esančios
„Bluetooth“ prietaisuose.
58 Eksploatavimas
,,Pastaba
yy Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo
kitos elektroninės bangos.
yy Naudodami šį įrenginį, Jūs negalėsite
nustatyti „Bluetooth“ prietaiso.
yy Sujungimas yra taikomas vieną „Bluetooth“
prietaisą jungiant su vienu įrenginiu; keli
sujungimai nėra palaikomi.
yy Nors atstumas tarp Jūsų „Bluetooth“ ir
įrenginio yra mažesnis nei10m, tarp jų yra
kliūtys; Jūsų „Bluetooth“ prietaisas negali
būti sujungtas.
yy Priklausomai nuo prietaiso tipo, Jums gali
nepavykti naudoti „Bluetooth“ funkciją.
yy Jeigu nėra sujungimo su „Bluetooth“, ekrane
atsiranda “BT READY”.
4
yy Elektros gedimas gali būti susijęs su tuo,
kad prietaisai naudoja tą patį dažnį, kaip ir
medicininė įranga, mikrobangų krosnelės
arba bevieliai LAN prietaisai; ryšys nutruks.
Eksploatavimas
yy Tuo atveju, jeigu stovi asmuo, jis pažeidžia
„Bluetooth“ prietaiso ryšį su grotuvu, todėl
ryšys nutrūksta.
yy Padidėjus atstumui tarp „Bluetooth“ ir
įrenginio, garso kokybė prastėja; ryšys
nutrūksta tuomet, kai atstumas tarp
„Bluetooth“ ir įrenginio viršija „Bluetooth“
veikimo diapazoną.
yy Prietaiso ir „Bluetooth“ bevielio ryšio
technologija nutruks, išjungus pagrindinį
įrenginį arba prietaisą patalpinus 10m
atstumu nuo pagrindinio įrenginio.
Trikčių šalinimas 59
Trikčių šalinimas
Bendrieji nurodymai
Požymis
Priežastis ir sprendimo būdai
Prietaisas neįsijungia.
yy Maitinimo kabelį gerai prijunkite prie sieninio lizdo.
Prietaisas nepradeda atkūrimo.
yy Įdėkite tinkamo formato diską. (Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą
ir regiono kodą.)
yy Diską padėkite grojama puse žemyn.
yy Nuvalykite diską.
yy Atšaukite duomenų funkciją arba pakeiskite duomenų lygį.
Prijungtas USB atmintinės
prietaisas neatpažintas.
yy Bandykite prijungti kitą USB kabelį, kai kurie USB kabeliai gali
nepalaikyti pakankamos srovės įprastam USB valdymui.
yy Naudojant USB ilginantį kabelį arba USB HUB, USB prietaisai gali būti
neatpažįstami.
yy USB prietaisai, kuriems prijungiant prie kompiuterio reikia papildomos
programinės įrangos įdiegimo, nepalaikomi.
yy Ši sistema palaiko tik USB „flash“ atmintinę ir USB išorinį HDD
suformatuotą FAT32 formatu.
yy Įvairūs rodymo kampai nėra įrašyti leidžiamame DVD vaizdo įraše.
Neleidžiami muzikos/
nuotraukų/filmų failai.
yy Failai įrašyti formatu, kurio prietaisas atkurti negali.
Nuotolinio valdymo pultas
tinkamai neveikia.
yy Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į nuotolinį įrenginio jutiklį.
yy Šis prietaisas nepalaiko filmų failų kodeko.
yy Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prietaiso.
yy Tarp nuotolinio valdymo pulto ir prietaiso yra kokia nors kliūtis.
yy Išsikrovęs nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementas.
Prietaisas įjungtas į tinklą, bet
maitinimas neįsijungia arba
neišsijungia.
Prietaisas veikia netinkamai.
Galite pakartotinai nustatyti prietaisą, atlikdami šiuos veiksmus.
yy Ištraukite maitinimo laidą, palaukite penkias sekundes, tuomet vėl jį
įjunkite.
5
Trikčių šalinimas
Rodymo kampo pakeisti
negalima.
60 Trikčių šalinimas
Tinklas
Požymis
Priežastis ir sprendimo būdai
BD-Live funkcija neveikia.
yy Prijungtame USB atminties įrenginyje gali būti per mažai vietos.
Prijunkite USB atminties įrenginį, kuriame būtų bent 1 GB laisvos
vietos.
yy Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai prijungtas prie vietos tinklo ir
turi prieigą prie interneto (žr. p. 21).
yy Plačiajuosčio interneto ryšys gali būti per lėtas, kad galima būtų
naudoti BD-Live funkcijas. Susisiekite su savo interneto paslaugų
tiekėju (ISP) ir padidinkite interneto ryšio spartą.
yy Meniu [Settings] esanti parinktis [BD-LIVE connection] yra nustatyta
ties [Prohibited]. Nustatykite parinktį ties [Permitted].
5
Atkūrimo metu vaizdo
duomenų perdavimo
paslaugos (pvz., „YouTube™“ ir
pan.) dažnai sustabdomos arba
„slopinamos“.
yy Plačiajuosčio interneto ryšys gali būti per lėtas, kad perduotų vaizdo
paslaugas. Susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju (ISP) ir
padidinkite interneto ryšio spartą.
Prietaisų sąraše nerodomi
daugialypės terpės serveriai.
yy Jūsų serveryje veikia ugniasienė arba antivirusinė programa. Išjunkite
ugniasienę arba antivirusinę programinę įrangą, veikiančią jūsų
daugialypės terpės serveryje.
yy Grotuvas neprijungtas prie vietinio tinklo, prie kurio prijungtas jūsų
daugialypės terpės serveris.
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
61
Vaizdas
Požymis
Priežastis ir sprendimo būdai
Nėra vaizdo.
yy Pasirinkite tinkamą vaizdo įvesties režimą televizoriuje, kad vaizdas iš
prietaiso būtų rodomas televizoriaus ekrane.
yy Tinkamai prijunkite vaizdo kabelį.
yy Įsitikinkite, kad [Settings] meniu nustatyta tinkama [HDMI Color
Setting] parinktis, atitinkanti jūsų vaizdo jungtį.
yy Jūsų televizorius gali nepalaikyti grotuve nustatytos raiškos.
Nustatykite televizoriui tinkamą raišką.
yy Grotuvo HDMI OUT lizdas prijungtas prie DVI prietaiso, kuris nepalaiko
autorių teisių apsaugos.
Atsirado vaizdo trikdžių
yy Leidžiate diską, įrašytą naudojant kitą spalvų sistemą, kuri skiriasi nuo
jūsų televizoriaus sistemos.
yy Nustatykite televizoriui tinkamą raišką.
Diskai „Blu-ray 3D“ nerodomi
3D režimu.
yy Sujunkite grotuvą ir televizorių HDMI kabeliu (A tipo, High Speed
HDMI™ Cable).
yy Jūsų televizorius nepalaiko privalomojo formato „HDMI 3D mandatory
format“.
yy Parinktis [3D Mode], esanti meniu [Settings], nustatyta ties [Off ].
Nustatykite parinktį ties [On].
5
Požymis
Priežastis ir sprendimo būdai
Nėra garso arba garsas yra
iškraipytas.
yy Prietaisas veikia skenavimo, sulėtinimo arba pristabdymo režimu.
yy Nustatytas per mažas garsumo lygis.
Pagalba klientams
Galite atnaujinti grotuvo programinės įrangos versiją, kad pagerėtų gaminio veikimas ir (arba) galėtumėte
naudoti naujas funkcijas. Norėdami atsisiųsti naujausią šio grotuvo programinės įrangos versiją (jeigu
naujiniai parengti), apsilankykite tinklavietėje http://www.lg.com arba susisiekite su „LG Electronics“ klientų
aptarnavimo centru.
Pareiškimas dėl atvirojo šaltinio programinės įrangos
Norint gauti pradinį kodą pagal GPL, LGPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, reikia apsilankyti adresu
http://opensource.lge.com. Visas susijusias licencines sąlygas, garantijos atsisakymo pareiškimus ir autorių
teisių pastabas galima atsisiųsti su pradiniu kodu.
Trikčių šalinimas
Garsas
62 Priedas
6
Televizoriaus valdymas
naudojant pateiktąjį
nuotolinio valdymo
pultą
Nuotolinio valdymo pulto
nustatymas televizoriui valdyti
Galite valdyti televizorių, spausdami toliau
nurodytus mygtukus.
1. Laikydami nuspaudę mygtuką 1 (TV POWER),
skaičių mygtukais įveskite gamintojo nurodytą
televizoriaus kodą (žr. toliau esančią lentelę).
Ką reikia spausti
Kas bus atlikta
1 (TV POWER)
Įjungia arba išjungia
televizorių.
AV/INPUT
Įjungia televizorių arba kitus
prietaisus.
PR/CH W/S
Perjungia išsaugotus
kanalus.
VOL +/–
Reguliuoja televizoriaus
garsą
Priedas
,,Pastaba
Priklausomai nuo prijungto prietaiso,
naudodami mygtukus, galite valdyti televizorių.
Galite valdyti televizorių, naudodami pateiktą
nuotolinio valdymo pultą.
Jeigu jūsų televizorius yra toliau esančioje lentelėje
pateiktame televizorių sąraše, įveskite tinkamą
gamintojo kodą.
Gamintojas
Kodo numeris
LG
1(numatytasis), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Atleiskite mygtuką 1 (TV POWER), kad
nustatymas būtų atliktas.
Priklausomai nuo televizoriaus, keli arba visi
mygtukai gali neveikti net ir įvedus tinkamą
gamintojo kodą. Keičiant nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementus, įvestas kodo numeris gali
būti atitaisytas į numatytąjį nustatymą. Vėl įveskite
atitinkamą kodo numerį.
Priedas 63
Tinklo programinės
įrangos naujinimas
Pranešimas apie tinklo
programinės įrangos naujinimą
Prietaisams, kurie yra prijungti prie interneto tinklo,
retkarčiais gali būti siūlomi naujiniai, pagerinantys
veikimą ir (arba) siūlantys papildomų funkcijų arba
paslaugų. Jeigu yra sukurta nauja programinė
įranga, o prietaisas yra prijungtas prie interneto
tinklo, grotuvas praneš apie galimą naujinį tokiu
būdu.
1 galimybė:
1. Išjungus grotuvą, ekrane rodomas atnaujinimo
meniu.
2. Mygtukais A/D pasirinkite pageidaujamą
parinktį, tuomet spauskite ENTER (b).
Software Update
Galite atnaujinti grotuvo programinės įrangos
versiją, kad pagerėtų gaminio veikimas ir (arba)
galėtumėte naudoti naujas funkcijas. Galite
atnaujinti programinę įrangą, prijungę prietaisą
tiesiai prie programinės įrangos naujinimo serverio.
,,Pastaba
yy Prieš pradėdami grotuvo programinės
įrangos naujinimą, ištraukite iš grotuvo diską
ir USB įrenginį.
yy Prieš pradėdami grotuvo programinės
įrangos naujinimą, išjunkite ir vėl įjunkite
grotuvą.
yy Programinės įrangos naujinimo metu
negalima išjungti grotuvo arba atjungti
jo nuo maitinimo tinklo; negalima
spausti jokių mygtukų.
yy Jeigu atšauktumėte naujinimą, išjunkite ir
vėl įjunkite maitinimą, kitaip prietaisas gali
veikti netinkamai.
yy Šis prietaisas negali būti atnaujintas
naudojant senesnę programinės įrangos
versiją.
1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas
(21 psl.).
2. Meniu [Settings] pasirinkite parinktį [Software],
tuomet paspauskite ENTER (b).
Paleidžia programinės įrangos
naujinimą.
[Cancel]
Išjungia atnaujintą meniu ir
išjungia maitinimo šaltinį.
3. Pasirinkite parinktį [Update] ir paspauskite
ENTER (b).
2 galimybė:
Jeigu naujinimo serveryje yra programinės įrangos
naujinys, pagrindinio meniu apačioje rodoma
piktograma „Update“. Norėdami pradėti naujinimą,
paspauskite mėlyną (B) mygtuką.
6
Priedas
[OK]
Grotuvas pradės ieškoti, ar nėra naujausios
programinės įrangos versijos.
,,Pastaba
yy Ieškant naujinio paspaudus ENTER (b),
paieškos procesas bus nutrauktas.
yy Jeigu naujinio nėra, ekrane bus rodomas
pranešimas „No update is found.“. Norėdami
grįžti į pagrindinį meniu [Home Menu],
spauskite mygtuką ENTER (b).
64 Priedas
4. Jeigu naujausia versija yra, ekrane bus rodomas
pranešimas „Do you want to update?“.
5. Naujinimui pradėti pasirinkite [OK] (jei
nurodysite [Cancel], naujinimas bus nutrauktas).
6. Grotuvas pradeda siųstis naujausią serveryje
esančią versiją. (Atsisiuntimas užtruks kelias
minutes, priklausomai nuo interneto ryšio
spartos)
7. Pabaigus atsisiuntimą, ekrane rodomas
pranešimas „Download is complete. Do you
want to update?“.
8. Pasirinkite [OK], kad paleistumėte atnaujinimą.
(Pasirinkite [Cancel], kad naujinimas būtų
atšauktas; atsisiųsto failo vėl panaudoti
negalėsite. Norėdami atnaujinti programinę
įrangą kitą kartą, programos naujinimo
procedūrą vėl teks atlikti nuo pradžių.)
>>Atsargiai
Neišjunkite maitinimo vykdant programinės
įrangos naujinimą.
9. Baigus atnaujinimą, maitinimas bus automatiškai
išjungtas po kelių sekundžių.
10. Vėl įjunkite įrenginį. Dabar sistema veikia
naudojant naują versiją.
,,Pastaba
6
Priedas
Programinės įrangos naujinimo funkcija gali
neveikti tinkamai – tai priklauso nuo interneto
ryšio. Tokiu atveju naujausią programinės
įrangos versiją galite įsigyti iš įgaliotojo „LG
Electronics“ techninio aptarnavimo centro
ir patys atnaujinti savo grotuvą. Žr. skyrių
„Pagalba klientams“, esantį p. 61.
Priedas 65
Papildoma informacija
Reikalavimai failams
Filmų failai
Failas
Vieta
Failas
Plėtinys
Kodeko formatas
Diskas,
USB
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (be DRM),
“.vob”, “.3gp”, “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, “.wm”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX3.11, DIVX4,
DIVX5, DIVX6
(tik standartinis
atkūrimas),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2
TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby
Digital, DTS,
MP3, WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (be DRM),
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
”.flv”, “.ts”
DIVX3.11, DIVX4,
DIVX5, DIVX6
(tik standartinis
atkūrimas),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2
TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby
Digital, DTS,
MP3, WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
DLNA
Garso
formatas
Subtitrai
Muzikos failai
Failas
Vieta
Failas
Plėtinys
Diskas,
USB
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(be DRM),
“.flac”
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Šis leistuvas negali groti
kai kurių wav failų.
DLNA
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(be DRM)
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Šis leistuvas negali groti
kai kurių wav failų.
Kvantavimo dažnis
Bitų sparta
Pastaba
Failas
Vieta
Failas
Plėtinys
Diskas,
USB,
DLNA
“.jpg”, “.jpeg”, “.png”,
“.gif”
Rekomenduojamas
Dydis
Iki 4 000 x 3 000 x 24 bitai pikseliui
Iki 3 000 x 3 000 x 32 bitai pikseliui
Pastaba
Progresyvinio ir duomenų
neprarandančio glaudinimo
nuotraukų failai nerodomi.
yy Macintosh redakcijai patiektas paketinis DLNA serveris turi suderinamumo su rinkmenomis, pvz., ASF, WMA
ir WMV, apribojimus.
Priedas
Nuotraukų failai
6
66 Priedas
,,Pastaba
yy „avi“ formato rinkmena, koduota „WMV 9
kodekui“, nepalaikoma.
yy Maksimalus failų/aplankų skaičius: mažiau
nei 2000 (bendras failų ir aplankų skaičius)
yy Šis grotuvas palaiko UTF-8 rinkmenas, net
jeigu jose yra unikodo formato subtitrų
turinys. Šis grotuvas nepalaiko grynai
unikodo subtitrų rinkmenų.
yy Priklausomai nuo failų dydžio ir skaičiaus
medijos turiniui perskaityti gali prireikti kelių
minučių.
yy Failų suderinamumas gali skirtis, tai priklauso
nuo serverio.
yy Priklausomai nuo rinkmenos tipo arba
jos įrašymo būdo, gali būti, kad grotuvas
negalės atkurti atbuline kryptimi.
yy Kadangi DLNA serverio suderinamumas
yra išbandomas paketinio DLNA serverio
(„Nero MediaHome 4 Essentials“) aplinkoje,
tai reikalavimai rinkmenoms ir atkūrimo
funkcijoms gali būti skirtingi, priklausomai
nuo daugialypės terpės serverių.
yy Šiuo grotuvu negalima atkurti disko, kuris
buvo sukurtas įprastiniame kompiuteryje
daugkartinio („multi-session“) įrašymo būdu.
yy Filmo atkūrimui atbuline kryptimi, filmo
ir subtitrų rinkmenų pavadinimai turi būti
vienodi.
yy Failams keliami reikalavimai, aprašyti p. 65,
ne visuomet suderinami. Gali būti tam tikrų
failų funkcijų ir medijos serverio galimybių
apribojimų.
yy Atkuriant vaizdo rinkmeną su „.ts“, „.m2ts“,
„.mts“, „.tp“, „.Trp“ arba „.m2t“ plėtiniu, leistuvas
gali nepalaikyti subtitrų rinkmenų.
yy Filmų subtitrų failus iš kompiuterio
bendrinamo aplanko arba DLNA medijos
serverio galima atkurti tik jei šie buvo sukurti
naudojant programą „Nero MediaHome
4 Essentials“, kuri yra šio leistuvo
programiniame pakete.
yy Failai iš nešiojamo kaupiklio, pvz USB disko,
DVD disko ir pan. jūsų medijos serveryje gali
nebūti bendrinami tinkamai.
6
,,Pastaba
yy Failo pavadinimas turi būti ne ilgesnis nei
180 ženklų.
Priedas
yy Ekrane rodoma bendra garso failo atkūrimo
trukmė gali būti neteisinga grojant kintamos
bitų spartos failus.
yy HD raiškos failai, laikomi CD/DVD ar USB
1.0/1.1 versijos įrenginiuose, gali būti
rodomi netinkamai. HD raiškos filmams leisti
rekomenduojami Blu-ray Disc diskai arba
USB 2.0 prietaisai.
yy Šis leistuvas palaiko pagrindinį aukštąjį
H.264/MPEG-4 AVC profilį (4.1 lygis).
Aukštesnio lygio rinkmena gali būti
nepalaikoma.
yy Šis grotuvas nedera su failais, kurie yra
sukurti naudojant „GMC“*1 arba „Qpel“*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Bendra ekrane rodoma atkūrimo trukmė
gali būti neteisinga VBR rinkmenoms.
yy Vaizdo/ Garso kodekų suderinamumas gali
skirtis priklausomai nuo vaizdo rinkmenos.
AVCHD (pažangusis didelės
raiškos vaizdo kodekas)
yy Šis leistuvas gali atkurti AVCHD formato diskus.
Tokie diskai paprastai įrašomi ir naudojami vaizdo
kamerose.
yy AVCHD – tai didelės raiškos skaitmeninių vaizdo
kamerų formatas.
yy MPEG-4 AVC/H.264 formatu vaizdai suglaudinami
efektyviau nei tradiciniais glaudinimo formatais.
yy Šis leistuvas gali atkurti AVCHD diskus „x.v.Colour“
formatu.
yy Kai kurie AVCHD formato diskai gali būti
nerodomi, tai priklauso nuo įrašo būklės.
yy AVCHD formato diskai turi būti užbaigti.
yy „x.v.Colour“ siūlo platesnį spalvų diapazoną nei
įprasti DVD vaizdo kamerų diskai.
Priedas 67
Apie DLNA
Suderinamumo pastabos
Šis prietaisas – tai DLNA sertifikuotas skaitmeninės
medijos leistuvas, galintis rodyti ir leisti filmus,
nuotraukas bei muziką iš skaitmeninės medijos
serverio, derančio su DLNA formatu (kompiuterio ir
buitinio elektroninio įrenginio).
yy Kadangi BD-ROM yra naujas formatas, galimos
tam tikros diskų, skaitmeninių jungčių ir kitos
suderinamumo problemos. Jei susidursite
su suderinamumo problema, susisiekite su
įgaliotuoju Klientų aptarnavimo centru.
Skaitmeninio gyvojo tinklo aljansas (DLNA) – tai
tarpšakinė organizacija, kuriai priklauso plataus
vartojimo elektronikos, skaičiavimo ir mobiliųjų
prietaisų pramonės bendrovės. „Digital Living“
naudotojams leidžia be pastangų dalintis
skaitmenine medija namų tinkle.
yy Šis prietaisas leidžia naudoti funkcijas, pavyzdžiui,
vaizdą vaizde, antrinę kalbą, virtualių paslaugų
paketus ir pan., pasitelkiant funkciją BD-ROM,
kuri palaiko BONUSVIEW (BD-ROM, 2 versija, 1
profilis, versija 1.1). Antrinį vaizdą ir garsą galima
leisti iš disko, derančio su vaizdo vaizde funkcija.
Informacijos apie atkūrimo metodą rasite disko
instrukcijose.
DLNA sertifikato logotipas leidžia lengvai rasti
produktus, derančius su DLNA tarpusavio
suderinamumo rekomendacijomis. Šis prietaisas
dera su DLNA tarpusavio suderinamumo
rekomendacijų 1.5 versija.
Kai prie šio leistuvo prijungiamas kompiuteris,
kuriame veikia DLNA serverio programinė įranga
arba kitas su DLNA derantis įtaisas, gali reikėti
atlikti tam tikrus programinės įrangos nuostatų
pakeitimus. Žr. programinės įrangos ar prietaiso
eksploatavimo instrukcijas, kur rasite daugiau
informacijos.
yy Didelės raiškos turiniui peržiūrėti ar standartiniam
DVD turiniui padidinti televizoriuje gali reikėti
HDMI įvado arba su HDCP derančio DVI įvado.
yy Kai kurie BD-ROM ir DVD diskai gali riboti tam
tikrų darbinių komandų ar funkcijų naudojimo
galimybes.
yy Tam tikrą su disku susijusią informaciją (įskaitant
iš interneto atsisiųstą turinį) galima laikyti USB
kaupiklyje. Diskas, kurį naudojate, apsprendžia,
kaip ilgai tokia informacija bus išlaikoma.
Tam tikri reikalavimai sistemai
Didelės raiškos vaizdui atkurti:
yy Didelės raiškos ekranas su HDMI įvesties lizdais.
yy BD-ROM diskas su didelės raiškos turiniu.
6
Priedas
yy Tam tikram turiniui parodyti televizoriuje
reikalingas DVI įvadas su HDMI arba HDCP
galimybėmis (kaip nurodyta disko autorių).
68 Priedas
Garso signalų išvesčių specifikacijos
Lizdas/
nustatymas
Šaltinis
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *3
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Antrinis ir interaktyvus garsas gali būti
neįtrauktas į išvesties duomenų perdavimą,
jeigu [Digital Output] parinktis yra nustatyta ties
[BitStream]. (Išskyrus LPCM kodeką : išvestyje
visuomet yra interaktyvus ir antrinis garsas.)
*2 Šis grotuvas automatiškai parenka HDMI garsą
pagal prijungto HDMI prietaiso iškodavimo
galimybes, net tuomet kai [Digital Output]
parinktis nustatyta ties [BitStream].
6
BitStream *1 *2
Priedas
*3 Jeigu [Digital Output] parinktis yra nustatyta ties
[DTS re-encode], garso išvestis yra apribota iki
48 kHz ir 5.1Ch. Jeigu parinktis [Digital Output]
yra nustatyta ties [DTS re-encode], DTS Reencode garsas transliuojamas leidžiant BD-ROM
diskus, o originalus garsas yra transliuojamas
leidžiant kitus diskus (pavyzdžiui, [BitStream]).
yy Garsas transliuojamas kaip PCM 48 kHz/
16 bitų garsas leidžiant MP3/WMA failus, ir kaip
PCM 44.1 kHz/16 bitų garsas, leidžiant Audio CD
diskus.
yy Naudojant skaitmeninio garso signalų jungtį
(HDMI OUT), BD-ROM disko garsas gali būti
negirdimas, jeigu [Digital Output] parinktis yra
nustatyta ties [BitStream].
yy Jeigu skaitmeninio garso signalų išvesties garso
formatas neatitinka jūsų imtuvo galimybių,
imtuvas skleis stiprų, iškraipytą garsą arba garso
visai nebus.
yy Daugiakanalis skaitmeninis erdvinis garsas
naudojant skaitmeninio garso signalų jungtį
gali būti girdimas tik tada, kai imtuve įrengtas
skaitmeninio daugiakanalio garso signalų
dekoderis.
yy Nustatymai negalimi, esant įvesties signalui iš
išorinių prietaisų.
Priedas 69
Sričių kodų sąrašas
Iš šio sąrašo pasirinkite srities kodą.
Sritis
Kodas Sritis
Kodas Sritis
Kodas Sritis
Kodas
Afganistanas
AF Fidžis
FJ Monakas
MC Singapūras
SG
Argentina
AR Suomija
FI Mongolija
Australija
AU Prancūzija
FR Marokas
MN Slovakijos
MA Respublika
SK
NP Slovėnija
NL Pietų Afrika
ZA
Austrija
AT Vokietija
DE Nepalas
Belgija
BE Didžioji Britanija
GB Nyderlandai
Butanas
BT Graikija
GR Nyderlandų Antilai
Bolivija
BO Grenlandija
GL Naujoji Zelandija
Brazilija
BR Honkongas
HK Nigerija
Kombodža
KH Vengrija
HU Norvegija
Kanada
CA Indija
IN Omanas
Čilė
CL Indonezija
ID Pakistanas
Kinija
CN Izraelis
IL Panama
Kolumbija
CO Italija
IT Paragvajus
Kongas
CG Jamaika
JM Filipinai
Kosta Rika
CR Japonija
JP Lenkija
Kroatija
HR Kenija
KE Portugalija
CZ Kuveitas
Danija
DK Libija
KW Rumunija
LY Rusijos Federacija
Ekvadoras
EC Liuksemburgas
Egiptas
Salvadoras
Etiopija
AN Pietų Korėja
NZ Ispanija
KR
NG Šri Lanka
NO Švedija
LK
OM Šveicarija
PK Taivanas
CH
ES
SE
TW
PA Tailandas
PY Turkija
TH
PH Uganda
PL Ukraina
UG
PT Jungtinės Valstijos
RO Urugvajus
TR
UA
US
UY
UZ
LU Saudo Arabija
RU Uzbekistanas
SA Vietnamas
EG Malaizija
MY Senegalas
SN Zimbabvė
ZW
SV Maldyvai
MV
6
ET Meksika
MX
Priedas
Čekijos Respublika
SI
VN
70 Priedas
Kalbų kodų sąrašas
Pagal sąrašą įveskite jūsų norimą kalbą šiuose pradiniuose nustatymuose: [Disc Audio], [Disc Subtitle] ir [Disc
Menu].
Kalba
kodas
Kalba
kodas
Kalba
kodas
Kalba
kodas
6565
Prancūzų
7082
Lietuviškai
7684
Sindi
8368
Būrų
6570
Fryzų
7089
Makedoniečių
7775
Sinhalų
8373
Albanų
8381
Galilėjos
7176
Malagasių
7771
Slovakų
8375
Ameharų
6577
Gruzinų
7565
Malajų
7783
Slovėnų
8376
Arabų
6582
Vokiečių
6869
Malaialamų
7776
Ispanų
6983
Armėnų
7289
Graikų
6976
Maorių
7773
Sudaniečių
8385
Asamių
6583
Grenlandijos
7576
Marati
7782
Suahili
8387
Aimara
6588
Guarani
7178
Moldavų
7779
Švedų
8386
Azerbaidžaniečių 6590
Gujarati
7185
Mongolų
7778
Tagalog
8476
Baškirų
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tadžikų
8471
Baskų
6985
Žydų
7387
Nepalo
7869
Tamilų
8465
Bengalų
6678
Hindi
7273
Norvegų
7879
Telugų
8469
Butano
6890
Vengrų
7285
Oriya
7982
Tajų
8472
Biharo
6672
Islandų
7383
Panjabi
8065
Tongos
8479
Bretonų
6682
Indoneziečių
7378
Pashto, Pushto
8083
Turkų
8482
Bulgarų
6671
Interlingua
7365
Persų
7065
Turkmėnų
8475
Birmiečių
7789
Airių
7165
Lenkų
8076
Tvi
8487
Baltarusių
6669
Italų
7384
Portugalų
8084
Ukrainiečių
8575
8185
Urdu
8582
Uzbekų
8590
Kinų
9072
Japonų
7465
Quechua
6
Kroatų
7282
Kanados
7578
Priedas
Afar
Čekų
6783
Kašmyriečių
7583
RhaetoRomance
8277
Vietnamiečių
8673
Danų
6865
Kazachų
7575
Rumunų
8279
Volapuk
8679
Olandų
7876
Kirgizų
7589
Rusų
8285
Valų
6789
Anglų
6978
Korėjiečių
7579
Samoa
8377
Volof
8779
Esperanto
6979
Kurdų
7585
Sanskrito
8365
Čhosa
8872
Estų
6984
Laosiečių
7679
Škotijos Gėlų
7168
Jidiš
7473
Farerų
7079
Lotynų
7665
Serbų
8382
Joruba
8979
8372
Zulu
9085
8378
Fidžio
7074
Latvių
7686
Serbų-Kroatų
Suomių
7073
Lingalos
7678
Šona
Priedas
71
Prekių ženklai ir
licencijos
„DLNA®“, „DLNA Logo“ ir „DLNA CERTIFIED®“ yra
bendrovės „Digital Living Network Alliance“
prekių, paslaugų arba sertifikavimo ženklai.
„Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“ ir „Blu-ray 3D™“,
„BD-Live™“, „BONUSVIEW™“ yra „Blu-ray Disc
Association“ logotipai ir prekių ženklai.
„DVD Logo“ yra DVD formato / „Logo Licensing
Corporation“ prekės ženklas.
„Java“ yra bendrovės „Oracle“ ir (arba) jos
padalinių prekės ženklas.
„x.v.Colour“ yra bendrovės „Sony Corporation“
prekės ženklas.
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
“Dolby” ir dvigubos „D“ raidės simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekės ženklai.
„AVCHD“ ir „AVCHD“ logotipas yra bendrovių
„Panasonic Corporation“ bei „Sony Corporation“
prekių ženklai.
6
DivX®, DivX Certified® ir kiti susiję logotipai yra
Rovi Corporation arba jos filialų prekiniai ženklai
ir gali būti naudojami tik turint licenciją.
Priedas
HDMI ir HDMI aukštos raiškos multimedia sąsaja
bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekės ženklai ir registruoti prekės ženklai JAV ir
kitose šalyse.
Pagaminta pagal JAV licenciją. Patentų Nr.:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ir kiti
JAV bei visame pasaulyje išduoti patentai. „DTSHD“, “The Symbol” ir „DTS-HD“ kartu su “The
Symbol” yra registruoti prekiniai ženklai, „DTSHD Master Audio“ yra prekinis “DTS, Inc.” ženklas.
Gaminys turi programinę įrangą. “© DTS, Inc.”
Visos teisės saugomos.
72 Priedas
Cinavia pranešimas
„Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija yra
sistema, leidžianti nustatyti radijo ryšį tarp
elektroninių prietaisų, esančių vienas nuo kito ne
didesniu nei 10 metrų atstumu.
Sujungus asmeninius prietaisus naudojant
„Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologiją, nereikia
mokėti jokių mokesčių. Mobilųjį telefoną su
„Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija galima
naudoti per „Cascade“, jeigu prijungimas
atliktas naudojant „Bluetooth®“ belaidžio ryšio
technologiją.
„Bluetooth®“ prekės ženklas ir logotipai priklauso
bendrovei „Bluetooth® SIG, Inc.“ ir norint bet
kokiu būdu naudoti tokius ženklus, reikia gauti
bendrovės „LG Electronics“ licenciją.
Visi kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai
yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
6
Šis produktas naudoja Cinavia technologiją kai
kurių komercinių filmų, vaizdo įrašų ir jų garso
takelių neleistinam kopijavimui apriboti. Nustačius
neleistiną kopijos naudojimą, pasirodys žinutė ir
atkūrimas ar kopijavimas bus nutrauktas.
Daugiau informacijos apie Cinavia technologiją
galima rasti Cinavia internetinėje Klientų
Informacijos Centras(Online Consumer Information
Center) svetainėje adresu http://www.cinavia.
com. Norėdami gauti daugiau informacijos apie
Cinavia el.paštu, nurodę savo adresą, siųskite
atvirlaiškį adresu Cinavia Klientų Informacijos
Centras(Consumer Information Center), p.d. 86851,
San Diego, CA, 92138, JAV.
Šiame produkte naudojama nuosavybės technologija pagal Verance Corporation lincensiją
ir yra saugoma JAV patento Nr. 7,369,677 ir kitų
JAV ir pasaulinių patentų suteiktų arba laukiančių
patvirtinimo, taip pat autorinių teisių ir komercinių
paslapčių nuostatų, taikomų kai kuriems technologijos aspektams. Cinavia yra Verance Corporation prekės ženklas. Autorinės teisės 2004-2012
priklauso Verance Corporation. Visos teisės
saugomos Verance. Draudžiama atlikti atvirkštinę
inžineriją arba dekomponavimą.
Priedas
Priedas 73
„Gracenote®“, „Gracenote” logotipas ir logotipo
ženklas bei logotipas „Powered by Gracenote“
yra arba bendrovės „Gracenote, Inc.“ registruotieji
prekių ženklai, arba JAV ir (arba) kitose šalyse
registruotieji bendrovės „Gracenote, Inc.“ prekių
ženklai.
Muzikos atpažinimo technologiją ir susijusius
duomenis patiekė „Gracenote“®.
Tam tikrų turinio dalių autorių teisės priklauso
„Gracenote“© arba jos tiekėjams.
„Gracenote®“ galutinio vartotojo licencijos
sutartis
Ši programa arba prietaisas naudoja bendrovės
„Gracenote, Inc.“, esančios adresu Emeryville,
California („Gracenote“) programinę įrangą.
„Gracenote“ programinė įranga („Gracenote“
programinė įranga) leidžia šiai programai atpažinti
diską ir (arba) failą bei gauti su muzikos kūriniu
susijusią informaciją; įskaitant pavadinimą, atlikėją,
garso takelį ir informaciją apie kūrinį („Gracenote“
duomenis) iš interneto serverių arba įdiegtų
duomenų bazių (bendrai vadinamų „Gracenote“
serveriais) bei atlikti kitas funkcijas. „Gracenote“
duomenis galite naudoti tik kaip šios programos
arba prietaiso numatytąsias galutinio vartotojo
funkcijas.
Jūs sutinkate, kad jūsų neprivilegijuota licencijos
sutartis naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius bus
nutraukta, jeigu jūs pažeisite šiuos apribojimus.
Jeigu būtų nutraukta jūsų licencijos sutartis,
jūs sutinkate jokiais būdais niekaip nenaudoti
„Gracenote“ duomenų, „Gracenote“ programinės
įrangos ir „Gracenote“ serverių. „Gracenote“
pasilieka visas teises į „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ tarnyba naudoja unikalius vardusz,
skirtus sekti užklausas statistinių duomenų rinkimo
sumetimais. Atsitiktinai priskiriamų skaitinių vardų
tikslas – suteikti „Gracenote“ tarnybai galimybę
skaičiuoti užklausas nieko nežinant apie savo
vartotojus. Daugiau informacijos rasite „Gracenote“
tarnybos tinklavietėje esančioje „Gracenote Privacy
Policy“ („Gracenote“ privatumo politikoje).
„Gracenote“ programinė įranga ir kiekvienas
„Gracenote“ duomenų elementas yra licencijuojami
jums „AS IS.“ (tokie, kokie yra). „Gracenote“
negarantuoja ir nėra atsakinga, aiškiai ar
numanomai, už jokių „Gracenote“ duomenų, esančių
„Gracenote“ serveriuose, tikslumą. „Gracenote“
pasilieka teisę dėl bet kokių priežasčių, kurias
„Gracenote“ laiko pakankamomis, ištrinti duomenis
iš „Gracenote“ serverių arba keisti duomenų
kategorijas. Neduodama jokių garantijų, kad
„Gracenote“ programinėje įrangoje arba „Gracenote“
serveriuose nebus jokių klaidų, arba kad „Gracenote“
programinė įranga arba „Gracenote“ serveriais veiks
nepertraukiamai. „Gracenote“ neįsipareigoja teikti
jums naujų, pagerintų arba papildomų duomenų
tipų arba kategorijų, kuriuos „Gracenote“ gali teikti
ateityje, ir gali bet kada nevaržomai atšaukti savo
paslaugų teikimą.
„GRACENOTE“ ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ,
AIŠKIŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT (BET
NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMAS PREKYBINES,
TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, KŪRINIŲ
IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. „GRACENOTE“
NEGARANTUOJA DĖL REZULTATŲ, KURIUOS JŪS
GAUSITE NAUDODAMI „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ARBA BET KURĮ „GRACENOTE“ SERVERĮ.
„GRACENOTE“ JOKIAIS ATVEJAIS NĖRA ATSAKINGA
UŽ JOKIĄ PADARINIŲ ARBA ATSITIKTINĘ ŽALĄ ARBA
BET KOKĮ NAUDOS ARBA PAJAMŲ PRARADIMĄ.
© Gracenote, Inc. 2009
6
Priedas
Jūs sutinkate naudoti „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius tik asmeniniam, ne komerciniam
naudojimui. Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti,
neperduoti ir netransliuoti „Gracenote“ programinės
įrangos arba „Gracenote“ duomenų jokios
trečiosioms šalims. JŪS SUTINKATE NENAUDOTI,
NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ,
„GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR
„GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS TAIP, KAIP AIŠKIAI
NURODYTA ŠIOJE SUTARTYJE.
„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius, įskaitant nuosavybės teises. „Gracenote“
jokiais atvejais nėra atsakinga už jokias išmokas
jums už jokią jūsų pateiktą informaciją. Jūs
sutinkate, kad pagal šią Sutartį „Gracenote, Inc.“ gali
tiesiogiai savo vardu panaudoti savo teises prieš jus.
74 Priedas
Techniniai duomenys
Bendrieji nurodymai
Energijos reikalavimai
Žr. pagrindinę techninių duomenų lentelę.
Energijos sąnaudos
Žr. pagrindinę techninių duomenų lentelę.
Bendri matmenys (P x A x G)
Approx. 950 mm x 136 mm x 75 mm
Grynasis svoris (apytikr.)
4.5 kg
Veikimo temperatūra
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Darbo aplinkos drėgmė
5 % - 90 %
Įvestys/išvestys
HDMI IN/OUT (vaizdo/garso)
19 kontaktų (A tipo, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), optinis lizdas x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereofoninio garso signalų lizdas)
Imtuvas
FM nustatymo diapazonas
87,5 – 108,0 MHz arba 87,50 – 108,00 MHz
Stiprintuvas
Galios išvestis, (RMS), esant 10 % THD
6
Bendras
330 W
Priekinis
60 W x 2
Galinis
30 W x 2
Žemųjų tonų kolonėlė
150 W
Priedas
Priedas 75
Sistema
Lazeris
Puslaidininkis lazeris
Bangų ilgis
405 nm / 650 nm
Signalų sistema
Standard PAL/NTSC colour TV system
Vietinio tinklo prievadas
Eterneto lizdas x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Magistralės kroviklis (USB)
DC 5 V 0 500 mA
Garsiakalbiai
Žemųjų tonų kolonėlė
1 išėjimų, 1 garsiakalbiai
Maks. išvesties galia
300 W
Nominali savitoji
varža (impedansas)
3Ω
Bendrieji matmenys
(P x A x G)
196 mm x 390 mm x 398 mm
Įvesties galia
150 W
Neto svoris
7,4 kg
Energijos reikalavimai
Žr. pagrindinę techninių
duomenų lentelę.
Energijos sąnaudos
Žr. pagrindinę techninių
duomenų lentelę.
Tipas
yy Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.
6
Priedas
76 Priedas
Techninė priežiūra
Pastabos dėl diskų
Diskų laikymas
Prietaiso naudojimas
Gavus prietaisą
Išsaugokite originalią kartoninę dėžę ir pakavimo
medžiagas. Jeigu jums reikia vežti šį prietaisą,
norėdami maksimaliai jį apsaugoti, vėl supakuokite
prietaisą taip, kaip jis buvo supakuotas gamykloje.
Įrenginio valymas
Jei norite nuvalyti grotuvą, naudokite minkštą,
sausą audinį. Jei paviršiai labai purvini, naudokite
minkštą skudurėlį, truputį sudrėkintą švelniu valymo
tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio,
benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio
paviršių.
Pasirūpinkite, kad išorinė prietaiso dalis visuomet
būtų švari
yy Nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių
vabzdžiams naikinti) šalia įrenginio.
yy Smarkiai trinant, galima sugadinti paviršių.
yy Neleiskite, kad prie prietaiso ilgai liestųsi guminiai
ar plastikiniai gaminiai.
Įrenginio priežiūra
6
Priedas
Šis prietaisas yra labai modernus, precizinis
prietaisas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko įrenginio
detalės yra nešvarios ar susidėvėjusios, vaizdo
kokybė gali suprastėti. Išsamesnės informacijos
kreipkitės į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą.
Nelieskite įrašytos disko pusės. Laikykite diską už
kraštų, kad ant jo paviršiaus neliktų pirštų atspaudų.
Niekada neklijuokite ant diskų popierinių lapelių ar
lipnios juostos.
Diskų laikymas
Po naudojimo įdėkite diską į jo dėklą. Saugokite
diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos
šaltinių; niekada nepalikite jų tiesiogiai saulės
apšviestoje vietoje pastatytame automobilyje.
Diskų valymas
Ant diskų likę pirštų atspaudai ir dulkės gali sąlygoti
prastą vaizdo kokybę ir garso trikdžius. Prieš
paleisdami, nuvalykite diską švaria šluoste. Valykite
diską, braukdami nuo centro link krašto.
Nevalykite diskų stipriais tirpikliais, pavyzdžiui,
spiritu, benzinu, skiedikliu, parduotuvėse
įsigyjamais valikliais ar antistatinėmis purškiamomis
medžiagomis, skirtomis vinilo plokštelėms valyti.
Priedas 77
Svarbi informacija apie
tinklo paslaugas
Visa informacija, duomenys, dokumentai, ryšiai,
duomenų siuntiniai, failai, tekstas, vaizdai,
nuotraukos, grafiniai elementai, vaizdo įrašai, tinklo
transliacijos, publikacijos, priemonės, ištekliai,
programinė įranga, kodas, programos, įskiepiai,
programėlės, produktai ir kitas turinys (toliau –
„Turinys“), taip pat – visos paslaugos ir pasiūlymai
(toliau – „Paslaugos“), pateikti bet kokios trečiosios
šalies (toliau – „Pasaugų tiekėjo“) arba padarytos
per ją pasiekiamomis, yra atsakomybė išskirtinai tų
Paslaugų tiekėjų, iš kurių yra gautos.
Paslaugų tiekėjų per LGE prietaisą siūlomo Turinio
ir Paslaugų pasiekiamumas bei prieiga prie jų gali
būti bet kada keičiami be išankstinio perspėjimo,
įskaitant, tačiau neapsiribojant viso Turinio /
Paslaugų ar jų dalies tiekimo stabdymą, duomenų
pašalinimą ar naudojimosi nutraukimą.
Jei turite bet kokių klausimų ar susiduriate
su problemomis, susijusiomis su Turiniu ar
Paslaugomis, žr. Paslaugos tiekėjo interneto
svetainę, kur rasite naujausios informacijos. LGE
neatsako už klientų aptarnavimą, susijusį su Turiniu
ir teikiamomis Paslaugomis. Visus klausimus ir
užklausas dėl Turinio ar Paslaugų reikia adresuoti
tiesiogiai Turinio ir Paslaugų tiekėjams.
6
Priedas
Atminkite, kad LGE neatsako už Paslaugų tiekėjų
Turinį ar Paslaugas, taip pat – jų pokyčius,
pašalinimą ar naudojimosi nutraukimą. LGE
negarantuoja prieigos prie tokio Turinio ar Paslaugų
ir jų pasiekiamumo.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement