LG GC-051SS Owner's manual

LG GC-051SS Owner's manual
CHLADNIČKA
NÁVOD NA OBSLUHU
Pred uvedením rúry do prevádzky si dôkladne
prečítajte tento návod na obsluhu
INŠTALÁCIA .............................................................. 2
NÁKRES SPOTREBIČA............................................. 3
OBSLUHA ................................................................4-5
SPUSTENIE
Nastavenie teploty
Výroba l'adu
ODMRAZENIE
TIPY NA SKLADOVANIE POTRAVÍN........................ 5
ČISTENIE ................................................................... 6
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE...................................... 6
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA .......................................7
SKÔR NEVOLÁTE DO SERVICE...............................8
3828JD8523A(O/M)¿
‡»`
1/24/034:29PM ˘
` 2
3. Za zagotovljanje zadostnega
kroženja zraka okoli zamrzovalnika,
pustite na obeh straneh dovolj
prostora, kar velja tudi za prostor
nad zmrzovalnikom.
To pomeni, da mora biti zmrzovalna
skrinja odmaknjena od stene vzadaj
najman 5 cm (2 incha).
2
NÁKRES SPOTREBIČA
3
3828JD8523A(O/M)¿
‡»`
1/24/034:29PM ˘
` 4
5
4
3
6
2
1
0
7
TIP
4
3828JD8523A(O/M)¿
‡»`
1/24/034:29PM ˘
` 5
5
3828JD8523A(O/M)¿
‡»`
1/24/034:29PM ˘
` 6
6
3828JD8523A(O/M)¿
‡»`
1/24/034:29PM ˘
` 7
UPOZORNĚNÍ
Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud nad nimi není dozor nebo pokyny k užívání přístroje ze strany osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost.
Dohlížejte na děti, aby si nehrály s přístrojem.
7
3828JD8523A(O/M)¿
‡»`
1/24/034:29PM ˘
` 8
Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v
přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice
Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit
možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
Informace o skleníkových plynech použitých
jako chladící médíum v této chladníčce.
Chemický název
R-134a
8
Složení plynů
100% HFC-134a
Celkem GWP (kg CO2-eq)
1300
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement