LG V500 Brugermanual


Add to my manuals
440 Pages

advertisement

LG V500 Brugermanual | Manualzz

S V E N S K A

N O R S K

D A N S K

S U O M I

Användarhandbok

Brukerhåndbok

Brugermanual

Käyttöopas

LG-V500

MFL68264101 (1.0)

www.lg.com

Användarhandbok

SVENSKA

• Bilder på skärmkonfigurationer och illustrationer kan skilja sig från det du ser på din enhet.

• En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din surfplatta beroende på dess mjukvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

• Den här enheten är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.

• Copyright ©2014 LG Electronics, Inc.

Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG

Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive

ägare.

• Google™, Google Maps™, Gmail™,

YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

Innehållsförteckning

Om användarhandboken ....................5

Om användarhandboken ...................... 5

Varumärken ............................................ 6

DivX HD .................................................. 6

Dolby Digital Plus .................................. 7

Riktlinjer för säker och effektiv användning ...........................................8

Viktigt! .................................................17

Komma i gång med surfplattan ......22

Översikt .................................................22

Ladda surfplattan ................................24

Optimera batteritiden .........................25

Så här förlänger du batteritiden ......... 25

Så här visar du batterinivån.................. 26

Övervaka och styra vad som drar batteri ............................................................ 26

Sätta in ett microSD-kort ...................26

Ta bort microSD-kort ..........................27

Formatera microSD-kortet .................28

Låsa och låsa upp skärmen ................28

2

Startskärmen .....................................29

Tips för pekskärmen............................29

Peka eller tryck .......................................... 29

Hålla kvar fingret ....................................... 29

Drag ............................................................... 29

Svepa eller föra .........................................30

Dubbeltrycka ..............................................30

Zooma med två fingrar .........................30

Rotera skärmen ........................................30

KnockON .......................................................31

Hemskärm .............................................31

Anpassa startskärmen ........................... 33

Återgå till senast använda program ..33

Aviseringar ............................................34

Svep nedåt för aviseringar och inställningar................................................. 34

Snabbinställningar i aviseringspanelen .................................... 35

Ordna om snabbinställningsobjekt i aviseringspanelen .................................... 35

QSlide-program i aviseringspanelen .................................... 35

Använda QSlide-program .................... 36

Indikatorikoner i statusfältet.................. 36

Flera användare ...................................38

Skjut undan ..........................................39

Plug & Pop ...........................................40

Ta skärmdumpar ..................................40

Ta skärmdumpar via QuickMemo .......41

Ta skärmdumpar via Capture plus ......41

Tangentbord på skärmen .....................41

Skriva in tecken med accenter ........... 42

Konfigurera ett Google-konto ........ 43

Ansluta till nätverk och enheter ..... 44

Wi-Fi .....................................................44

Ansluta till Wi-Fi-nätverk ....................... 44

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ....................................... 44

Bluetooth ..............................................45

Aktivera Bluetooth och parkoppla surfplattan till en annan Bluetoothenhet. ............................................................ 45

Skicka data trådlöst via Bluetooth. .... 46

Ta emot data med den trådlösa

Bluetooth-funktionen .............................. 46

SmartShare ..........................................47

Ta del av innehållet via en mängd olika enheter ................................................47

Spela/Skicka ...............................................47

Ta del av innehållet från närliggande enheter ..................................................48

Ansluta enheter ........................................48

Söka efter andra enheter ......................48

Datoranslutningar med en

USB-kabel ............................................48

Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring ........48

Synkronisera med Windows Media

Player ............................................................ 49

Kontakter .......................................... 50

Söka efter en kontakt ..........................50

Lägga till en ny kontakt ......................50

Favoritkontakter ...................................50

Skapa en grupp ....................................51

E-post .................................................52

Hantera ett e-postkonto .....................52

Arbeta med kontomappar ..................53

Skriva och skicka e-post .....................53

Ta emot e-post .....................................53

Kamera ...............................................54

Så här fungerar sökaren .....................54

Använda avancerade inställningar .....55

Ta ett foto ............................................56

När du har tagit ett foto ......................57

Visa sparade bilder ..............................58

Videokamera .....................................59

Så här fungerar sökaren .....................59

Använda avancerade inställningar .....60

Spela in ett videoklipp..........................61

När du har spelat in ett videoklipp .....61

Titta på sparade videoklipp ................62

Justera volymen vid videouppspelning ................................62

Multimedia .........................................63

Galleri ....................................................63

Visa bilder .................................................... 63

Zooma in och ut ....................................... 64

Spela upp videoklipp .............................. 64

Radera bilder och videoklipp............... 64

Använda som bakgrundsbild .............. 65

Bildspel ................................................65

Video .....................................................65

Spela upp ett videoklipp ....................... 65

Musik .....................................................67

Spela upp en låt ........................................67

Verktyg ...............................................69

QPair .....................................................69

QSlide ...................................................70

QuickMemo ..........................................72

QuickRemote ....................................... 74

QuickTranslator .................................... 76

Voice Mate ............................................ 77

Alarm .....................................................78

Miniräknare ...........................................79

Kalender ................................................79

Uppgifter ..............................................80

Filhanterare ...........................................81

Röstmemo .............................................81

3

Aktivitetsh. ............................................82

POLARIS Office 5 ..............................82

Google+.................................................83

Röstsökning ..........................................83

Hämtningar ..........................................84

Box.........................................................84

Webben ..............................................85

Webbläsare ...........................................85

Öppna en sida ..........................................86

Söka på webben med rösten..............86

Bokmärken .................................................86

Historik ..........................................................86

Använda QSlide .......................................86

Chrome .................................................87

Visa webbsidor ...........................................87

Öppna en sida ...........................................87

Söka på webben med rösten...............87

Synkronisera med andra enheter .......87

Lägga till och visa bokmärken ............88

Alternativmenyn i Chrome ..................88

Inställningar .......................................89

Öppna menyn Inställningar ................89

TRÅDLÖSA NÄTVERK .......................89

ENHET ...................................................91

PERSONLIGT ......................................95

SYSTEM ................................................98

4

LG Backup .........................................101

Säkerhetskopiering och

återställning av filer ............................101

Säkerhetskopiering via LG Backup ...101

Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar .........................102

Återställa filer på surfplattan ...........102

Uppdatering av mjukvaran .............104

Uppdatering av mjukvaran ...............104

Uppdatering av mjukvara för

LG-mobil via OTA (Over-the-Air) ....104

Tillbehör ...........................................106

Felsökning ........................................ 107

Om användarhandboken

Om användarhandboken

• Läs igenom den här handboken noggrant innan du börjar använda surfplattan. På så vis kan du försäkra dig om säkert och korrekt handhavande.

• En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din surfplatta.

• Den slutgiltiga produkten, liksom mjukvaran från tjänstleverantörer eller operatörer, kan skilja sig från vad som visas. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.

• Program och funktioner kan skilkja sig åt i olika länder, regioner och vid olika maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.

• LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets mjukvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.

• För mjukvaran, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.

5

6

• Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster,

överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

• LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG

Electronics.

• Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

DivX HD

OM DIVX VIDEO:

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX,

LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Den här DivX Certified®-enheten har genomgått noggranna tester som visar att den kan spela upp DivXvideo. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-videoformat finns på webbplatsen divx.com.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras innan det går att spela upp köpta VoD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Mer information om hur du slutför registreringen finns på vod.divx.com.

DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Rovi Corporation eller dess dotterbolag och som används enligt licens.

Obs! Mjukvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka http://opensource.lge.com/

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta via källkoden.

Dolby Digital Plus

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

7

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Verktyget samlar endast in data som har med felet att göra, däribland signalstyrka och inlästa program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

8

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Surfplattan LG-V500 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

• I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas

Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.

• Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheternas SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.

• Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

• Det högsta SAR-värdet som kan uppstå när enheten bärs nära kroppen och används i enlighet med föreskrifterna i användarguiden är 0,720 W/kg.

• Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 0,00 cm från kroppen.

Det är viktigt att fodral eller bältesklämma som används vid kroppsnära handhavande inte innehåller metall. Enheten ska befinna sig åtminstone

0,00 cm från kroppen.

För överföring av filer och meddelanden krävs en fungerande nätverksanslutning. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Meddelande angående batteribyte

• Av säkerhetsskäl bör inte batterierna som sitter i produkten avlägsnas.

Om du behöver byta batterier hänvisar vi dig till närmsta auktoriserade serviceställe för LG Electronics eller till den butik där enheten införskaffades.

• Litiumjonbatterier är farliga delar som kan orsaka skador.

• Batteribyten av andra än kvalificerad personal kan leda till skador på din enhet.

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just den här enhetsmodellen. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser enheten bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

9

10

• Ta inte isär enheten. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.

• Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.

• Använd inte enheten i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.

• Håll den borta från värmekällor som element och spis.

• Tappa den inte i marken.

• Utsätt den inte för vibrationer eller stötar.

• Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.

• Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på enheten.

• Ladda inte enheten nära lättantändliga material eftersom den kan bli varm och orsaka eldsvåda.

• Rengör enhetens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).

• Låt inte surfplattan ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.

• Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.

• Utsätt inte enheten för kraftig rök eller stora mängder damm.

• Förvara inte enheten nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.

• Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada surfplattan.

• Håll enheten borta från vätska och fukt.

• Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

• Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det

är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.

• Surfplattan är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar enheten under eller direkt efter användning.

• Om din enheten utsätts för fukt eller väta kopplar du ur den och låter den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.

• Vätskan i din fuktiga enhet leder till att produktetiketten på dess insida

ändrar färg. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

• Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Effektiv användning

Elektroniska apparater

Alla surfplattor kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

• Använd inte surfplattan i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Använd inte surfplattan utanpå en pacemaker (exempelvis genom att förvara den i bröstfickan).

• Vissa hörapparater kan störas av enheten.

• Smärre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

11

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar som gäller i de områden du befinner dig i.

• Håll inte i enheten medan du kör.

• Ägna all uppmärksamhet på körningen.

• Radiovågorna från enheten kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.

• Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

• Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador

Obs!

Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

12

• Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av surfplattan nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid musikuppspelning är ställd på en lagom nivå.

• När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Glasdelar

Vissa av surfplattans komponenter är tillverkade av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt.

Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad fackman.

Sprängningsområde

Använd inte surfplattan i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

• Använd inte enheten vid bensinstationer.

• Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.

• Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar surfplattan eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

• Stäng av surfplattan före ombordstigning på flygplan.

• Använd den inte heller medan planet står stilla utan kabinpersonalens tillstånd.

Barn

Förvara enheten på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn.

De smådelar som finns på enheten kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn. Enheten innehåller också ett internt batteri som kan vara farligt om enheten inte används eller underhålls på rätt sätt.

13

14

Batteriinformation och skötsel

• Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.

• Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.

• Ta inte isär eller kortslut batteriet.

• Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.

• Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus eller hög luftfuktighet

(exempelvis i ett badrum).

Lämna inte enheten på varma eller kalla platser eftersom batteriet kan ta skada.

• Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.

• Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.

• Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade

LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.

• Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när surfplattan är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.

• Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

• Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Uppdatera surfplattan

Kom åt de senaste versionerna av mjukvaran, nya mjukvarufunktioner och förbättringar.

Uppdatera surfplattan utan dator Välj Uppdateringscenter >

Mjukvaruuppdatering.

Uppdatera surfplattan via datoranslutning

Mer information om hur du använder funktionen finns på

http://www.lg.com/common/index.jsp

. Välj land och språk.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar

LG Electronics

att produkten

LG-V500

uppfyller gällande regler och andra relevanta direktiv som anges i

1999/5/EC

.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

http://www.lg.com/global/declaration

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

15

16

Kassering av uttjänt enhet

1

Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.

2

Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

3

Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

1

Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än

0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.

2

Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en

återvinningsstation.

3

Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.

4

Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Viktigt!

Läs igenom det här innan du börjar använda surfplattan.

I det här avsnittet finns information om hur du avhjälper problem som kan uppstå. Läs igenom det noggrant innan du lämnar in surfplattan för service eller ringer en servicerepresentant.

1. Surfplattans minne

Gör mer minne tillgängligt genom att Radera data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

1

Peka på > > fliken

Program

>

Inställningar

>

Program

.

2

När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.

3

Peka på

Avinstallera

.

2. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att surfplattan inte fungerar som den ska. Dessutom upphör garantin att gälla.

17

18

VARNING

Skydda surfplattan och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i surfplattan kan det hända att den inte fungerar på rätt sätt eller att allvarliga fel uppstår. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

3. Använda ett upplåsningsmönster

Ange ett upplåsningsmönster för att skydda surfplattan från obehöriga. Peka på > > fliken

Program

>

Inställningar

>

Skärm

>

Skärmlås

>

Välj skärmlås

>

Grafiskt lösenord

. När du gör det öppnas en skärmbild med instruktioner som visar hur du ritar ett upplåsningsmönster för skärmen. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma det grafiska lösenordet.

Varning!

Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.

VARNING

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad låser sig surfplattan i 30 sekunder. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PINkoden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

Så här gör du om du inte kommer ihåg upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

< Om du har glömt mönstret >

Om du har loggat in med ditt Google-konto men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen

Glömt mönstret?

längst ned på skärmen. Därefter måste du logga in med ditt Google-konto eller ange säkerhetskoden som du angav när du valde grafiskt lösenord.

Om du inte har skapat något Google-konto på surfplattan eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en maskinvaruåterställning.

< Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >

Om du glömmer bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en hård återställning.

Varning!

Om du gör en maskinvaruåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

Obs!

Om du inte har loggat in med ditt Google-konto och har glömt det grafiska lösenordet måste du ange säkerhetskoden.

4. Använda fabriksåterställning

Om surfplattan inte återställs till ursprungsläget kan du använda maskinvaruåterställning.

1

Stäng av surfplattan.

2

Tryck på och håll ned

ström-/låsknappen + volymsänkningsknappen

på surfplattans högra sida.

3

Släpp endast

ström-/låsknappen

när LG-logotypen visas och fortsätt hålla volymsänkningsknappen nedtryckt.

19

20

4

Tryck omedelbart ned och håll

Ström-/låsknappen + volymhöjningsknappen

nedtryckta samtidigt medan du fortsätter att hålla volymsänkningsknappen nedtryckt.

5

Släpp alla knappar när skärmen Fabriksåterställning visas.

6

Tryck på

ström-/låsknappen

om du vill fortsätta eller på någon av volymknapparna om du vill avbryta.

7

Tryck en gång till på

ström-/låsknappen

som bekräftelse eller på någon av volymknapparna om du vill avbryta.

8

En fabriksåterställning görs på enheten.

VARNING

Om du gör en maskinvaruåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer innan du gör en maskinvaruåterställning.

5. Öppna och växla mellan program

Android är anpassat för multikörning (d.v.s. flera program samtidigt). Det innebär att du inte behöver avsluta det program du använder innan du

öppnar ett nytt.

Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med

Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

1

Peka på

Hemknappen

och håll kvar fingret. En lista över de senast använda programmen visas.

2

Peka på det program du vill öppna. Det första programmet fortsätter att köras i bakgrunden. Peka på

Tillbakaknappen

för att avsluta ett program du inte längre använder.

• Du stoppar program genom att trycka på

Aktivitetsh.

från listan med senaste program och sedan trycka på

Stoppa

eller

Avbryt alla

.

• Om du vill ta bort ett program från listan över senast använda program drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger. Om du vill rensa alla program trycker du på

Ta bort alla

.

6. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om surfplattan inte svarar på kommandon:

Håll ned knappen

ström-/låsknappen

i 8 sekunder för att starta om for surfplattan. Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

21

Komma i gång med surfplattan

Översikt

Främre kameraobjektiv

Sensor för omgivande ljus

Ström-/låsknapp

Volymknappar

Pekskärm

22

Kameraobjektiv

Högtalare

Hörlursuttag

MicroSD-kortplats

IR-sensor

Laddnings-/USB-port

Mikrofon

Obs!

Kontrollera att det inte finns något som blockerar mikrofonen när du spelar in video- eller ljudklipp.

Främre kameraobjektiv

MicroSDkortplats

Hörlursuttag

Sensor för omgivande ljus

Använd detta för att ta bilder på och spela in dig själv.

Det lämpar sig ypperligt för videosamtal. Du bör rengöra objektivet med jämna mellanrum.

Använd microSD-kort (minneskort) för att lagra musikfiler, videoklipp och bilder.

Du kan koppla in headset (tillval) för att slippa använda händerna vid videosamtal (d.v.s handsfree). Du kan också ansluta hörlurar för att lyssna på musik.

Ljussensorn anpassar automatiskt ljusstyrkan utifrån det omgivande ljuset så att skärmen ska bli så tydlig som möjligt.

Ström-/ låsknapp

Kameraobjektiv

Tryck för att låsa eller låsa upp skärmen. Håll ned knappen för att slå på/stänga av surfplattan, aktivera/ inaktivera flygplansläge samt för att ställa in volymen.

Volymknappar

Används för att justera volymen på mediefiler.

Laddnings-/

USB-port

Används för att ansluta surfplattan till laddaren eller till andra kompatibla tillbehör.

Används både för att stillbilder och spela in videoklipp.

Du bör rengöra objektivet med jämna mellanrum.

Högtalare

Mikrofon

IR-sensor

Lyssna på ljud från den valda funktionen (exempelvis musik eller video- och ljudklipp).

Används för ljudinspelning och för röststyrning.

Fungerar som sensor för QuickRemote-sensor

(fjärrkontroll).

23

24

VARNING

Sitt inte på LCD-skärmen och placera inga föremål på den eftersom den kan ta skada. Täck inte över skärmens avståndssensor med skyddsplast.

Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

Tips!

• Peka på

Menyknappen

för att se vilka alternativ som finns tillgängliga i programmen du använder.

• Om enheten är låst och inte fungerar, stänger du av den genom att hålla

ström-/låsknappen

nedtryckt i 8 sekunder.

Ladda surfplattan

Surfplattan drivs av ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Batteriet laddas via den medföljande USB-kabeln. Se till att det är helt laddat innan du använder surfplattan för första gången.

Obs!

Surfplattan har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Av säkerhetsskäl bör du inte avlägsna batteriet.

Varning

Om pekskärmen inte svarar på kommandon när surfplattan laddas kan detta bero på att strömkällan är instabil. Koppla i så fall bort

USB-kabeln från enheten eller koppla bort USB-adaptern från eluttaget.

1

Anslut USB-adaptern och USB-kabeln.

2

Anslut USB-kabeln (se nedan) till surfplattans USB-port.

Obs!

Batteriet måste bli fulladdat första gången för att det ska räcka så länge som möjligt.

Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan också övervaka hur program och systemresurser drar batteri.

Så här förlänger du batteritiden

• Stäng av radiokommunikation som du inte använder, t.ex. WiFi, Bluetooth eller GPS.

• Minska skärmens ljusstyrka och ställ in så att skärmen stängs av direkt när surfplattan inte används.

• Inaktivera automatisk synkronisering för Gmail™, kalender, kontakter och andra program.

25

26

• Program som du har laddat ned kan förbruka batterikraft.

• Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

Så här visar du batterinivån

1

På startskärmen trycker du på

Program

>

Inställningar

>

Om surfplattan

>

Batteri

.

2

Batteristatus (laddas, laddas ur) och aktuell nivå visas i toppmenyn på skärmen.

Övervaka och styra vad som drar batteri

1

Från startskärmen väljer du

Program

>

Inställningar

>

Om surfplattan

>

Batteri

>

Batteriförbrukning

.

2

Längst ned på skärmen visas batterianvändningstiden och en lista med de program eller tjänster som drar mest respektive minst ström.

Sätta in ett microSD-kort

Enheten har stöd för microSD-minneskort på upp till 64 GB.

Multimedieinnehåll kan sparas på microSD-kortet.

1

Stäng av surfplattan innan du sätter i eller tar bort microSD-kort.

2

Dra ut kortfacket med fingret eller nageln. Sätt i minneskortet i facket med kontakterna nedåt. Sätt försiktigt tillbaka facket.

Ta bort microSD-kort

Innan microSD-kortet tas bort måste det avaktiveras.

1

Från startskärmen väljer du

Program

>

Inställningar

>

Lagring

>

Montera bort SD-kort

.

2

Dra försiktigt ut microSD-kortet från facket.

Varning

Ta inte ut microSD-kortet utan att först avaktivera det. Filerna på microSD-kortet eller surfplattan skadas. Det finns även en risk att kortet och surfplattan skadas.

27

28

Formatera microSD-kortet

Varning

Alla filer som är lagrade på microSD-kortet tas bort när du formaterar kortet.

1

Från startskärmen väljer du

Program

>

Inställningar

>

Lagring

.

2

Peka på

Radera SD-kort

(två gånger).

3

Om du anger ett upplåsningsmönster anger du det och trycker på

Ta bort allt

. Kortet formateras och är därefter klart att använda.

Obs!

Om det finns innehåll på microSD-kortet kan mappstrukturen se annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder surfplattan på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet. Lås surfplattan genom att Peka på

ström-/ låsknappen

.

Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för exempelvis webbåtkomst och datakommunikation).

Peka på

ström-/låsknappen

för att aktivera surfplattan på nytt. Då visas låsskärmen. Peka på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den.

Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Startskärmen

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i surfplattan.

Obs!

• Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.

• Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda beröringar.

• Peka på önskat alternativ med fingertoppen.

Peka eller tryck

Tryck med fingret på skärmen för att välja objekt, länkar, genvägar samt tecken från tangentbordet på skärmen.

Hålla kvar fingret

Peka och håll kvar fingret på ett objekt tills åtgärden har utförts. Om du exempelvis vill visa tillgängliga alternativ för en kontakt pekar du på den och håller kvar fingret tills snabbmenyn öppnas.

Drag

Peka på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att positionera om dem.

29

30

Svepa eller föra

Att svepa innebär att du snabbt drar fingret med en svepande rörelse över skärmen utan att pausa. Om du pausar efter att du har pekat på objektet kommer du istället att dra det över skärmen. Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (eller från höger till vänster).

Dubbeltrycka

Dubbeltryck för att zooma i en webbsida eller karta. Om du till exempel snabbt trycker två gånger på en del av en webbsida anpassar du det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan också dubbeltrycka för att zooma in och ut när du har tagit en bild (med kameran) och när du använder kartor. Dubbeltryck på ett ord för att markera det. Du kan

även dubbeltrycka för att aktivera KnockON-funktionen som aktiverar och inaktiverar pekskärmen.

Zooma med två fingrar

Använd pekfingret och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.

Rotera skärmen

I många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

KnockON

Med funktionen KnockON kan du snabbt och smidigt starta och stänga av skärmen genom att trycka två gånger på skärmen.

• Dubbeltryck snabbt på skärmen för att starta surfplattan.

• Tryck två gånger på statusfältet, på ett tomt område på startskärmen eller på låsskärmen om du vill stänga av skärmen.

Obs!

• Det går att aktivera funktionen via

Skärminställningar

.

Från startskärmen väljer du

Program

>

Inställningar

>

Skärm

>

KnockON

> markera kryssrutan

KnockON

.

Hemskärm

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa alla paneler med program, hämtningar, widgetar och bakgrundsbilder.

31

32

Obs!

Vissa skärmbilder kan se olika ut beroende på var du befinner dig.

Längst ned på startskärmen finns menyikoner. Använd dessa för att snabbt komma åt de funktioner som du använder mest.

Statusfält

– Visar statusinformation för surfplattan, exempelvis klockslag, signalstyrka, batteristatus och aviseringsikoner.

Programikoner

– Peka på en ikon för att öppna det program, den widget eller den mapp som är kopplad till ikonen.

Snabbknappar

– Med dessa kommer du snabbt åt funktioner som du ofta använder.

Menyknapp

– Öppnar en meny med alternativ för den aktuella skärmen eller det program som används. Alternativmenyn är inte tillgänglig i alla program.

Hemknapp

– Återgår till startskärmen (eller till den skärmbild på startskärmen som har angetts som standard). Peka och håll kvar fingret för att visa nyligen använda program och få tillgång till

Aktivitetshanteraren.

Tillbakaknapp

– Återgår till föregående skärm. Knappen används även för att stänga popuppfönster, exempelvis menyer, dialogrutor och tangentbordet på skärmen.

Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtade filer, widgetar eller bakgrundsbilder. Lägg gärna till dina favoritprogram och

-widgetar på startskärmen så att du snabbt och smidigt kommer åt dem.

Så här lägger du till objekt på startskärmen:

1

Peka och håll kvar fingret på ett tomt område av startskärmen.

2

Välj

Program

eller fliken

Widgets

.

3

Dra det önskade objektet till önskad plats och lyft fingret.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen:

Peka på ikonen och håll kvar fingret. Dra den sedan till och lyft upp fingret.

Tips!

Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från skärmen

Program pekar du på programmet och håller kvar fingret.

Tips!

Du kan lägga till flera programikoner i en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan ikon på en startskärm så skapas en mapp.

Återgå till senast använda program

1

Peka och håll kvar fingret på

Hemknappen

. Skärmen visar en popupruta som innehåller ikonerna för de senast använda programmen.

2

Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan även trycka på

Tillbakaknappen

för att återgå till föregående skärm.

33

34

Aviseringar

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. videohämtningar.

I Statusfältet visas surfplattans status samt väntande aviseringar.

En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

Obs!

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.

Väntande aviseringar Systemikoner som Bluetooth, Wi-Fi och batteristatus

Svep nedåt för aviseringar och inställningar

Svep nedåt på statusfältet för att öppna aviseringspanelen. Om du vill stänga aviseringspanelen sveper du fältet längst ned på skärmen uppåt.

Obs!

Peka på en ikon från snabbinställningar och håll kvar fingret för att visa inställningsmenyn för funktionen.

Snabbinställningar

– Dra till höger eller vänster för att rulla genom listan.

QSlide-program

– Tryck för att aktivera en QSlide-funktion.

Dra till vänster eller höger för att justera skärmens

ljusstyrka

eller

volym

.

Obs!

Tryck en längre stund på en ikon från snabbbinställningar för att visa inställningsmenyn för funktionen.

Snabbinställningar i aviseringspanelen

Använd snabbinställningar för att snabbt aktivera och inaktivera funktioner såsom WiFi. Snabbinställningarna finns längst upp i aviseringspanelen.

Ordna om snabbinställningsobjekt i aviseringspanelen

Öppna aviseringspanelen och peka på . Du kan sedan visa och ordna om

önskade objekt på menyn Snabbinställningar.

QSlide-program i aviseringspanelen

QSlide-programmen visas i ett fält i aviseringspanelen nedanför snabbinställningar. Med hjälp av de här ikonerna kan du enkelt multiköra program på samma skärm (det fungerar ungefär som bild-i-bild-funktionen på en tv). QSlide visar ett litet programfönster som du kan flytta, ändra storlek på och göra genomskinligt.

35

Använda QSlide-program

Peka på någon av QSlide-programmen i fältet för att aktivera det. När programmet har aktiverats öppnas det som ett fönster i förgrunden. Du kan då enkelt komma åt andra program som visas i bakgrunden. Två QSlidefönster kan vara öppna åt gången.

Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De visar bland annat kalenderhändelser och surfplattans status.

36

Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status.

I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon Beskrivning

Flygplansläge

Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk

Sladdanslutet headset

Bluetooth är på

Systemvarning

Vibrationsläge

Vibrationsläge är på

Tyst läge är på

Batteriet laddar

DLNA har aktiverats

Hämtar data

Överför data

Alarmet är inställt

SmartShare musikuppspelning

GPS:en är aktiv

Data synkroniseras

Nytt Gmail-meddelande

Nytt Hangouts-meddelande

Musik spelas

Surfplattan är ansluten till dator via USB-kebel eller så används

USB-tjudring.

Energisparläge har aktiverats.

Skjut undan har aktiverats

37

38

Flera användare

Det går endast att skapa ett ägar-ID på surfplattan, men det går bra att skapa andra användar-ID:n som sedan kan logga in och använda surfplattan.

Varje användare kan skapa sina egna inställningar, använda lagringsutrymme och konfigurera hur programmen ska uppdateras.

Ägarbehörigheter

• Det är endast ägaren som kan skapa nya användar-ID:n samt ta bort befintliga användar-ID:n.

• Det är endast ägaren som har tillgång till microSD-kortet.

• Vidare är det endast ägaren som kan avinstallera användarnas program.

Begränsningar för fleranvändning

• Alla användare delar på batteriet, internminnet samt dataanvändningen.

• Det språk som en användare har valt gäller även för övriga användare.

• Användare kan endast ställa in och använda eget innehåll (t.ex. ljud- och startskärmsinställningar).

• Alla användare kan godta uppdaterade programbehörigheter från andra användare.

• Alarmen ljuder vid den tidpunkt som ställts in oavsett vilken användare som ställde in den.

• Meddelanden och aviseringar om schemalagda händelser skickas endast till angivet användar-ID.

• När ett utskriftsjobb påbörjas via Mobile Ppint kommer det fortsätta även om en annan användare loggar in.

• Dataöverföringar, nedladdningar, multimediauppspelningar och kommunikationstjänster avbryts dock när en ny användare loggar in.

Så här lägger du till en ny användare på surfplattan

1

På startskärmen trycker du på

Program

>

Inställningar

>

Användare

>

Lägg till användare

.

2

Installationsguiden öppnas och du får anvisningar för installationen. Starta installationsguiden.

• Du bör följa installationsguiden när du loggar in på surfplattan för första gången som en ny användare.

3

Nu kan du välja ett användarnamn när du loggar in på surfplattan.

Skjut undan

Svep med tre fingrar till vänster för att spara program som körs eller för att snabbt återvända till dem. Det kan hända att vissa sparade program startar om när du aktiverar dem på nytt. Du kan spara tre program.

1

När ett program används vidrör du skärmen med tre fingrar och sveper åt vänster. Den aktuella skärmen sparas och startskärmen visas.

2

Om du vill öppna program som du sparat vidrör du skärmen med tre fingrar och sveper åt höger. Peka på det program som du vill öppna.

39

40

Tips!

Du måste använda tre fingrar för att

Skjut undan

-funktionen ska fungera. Du kan således inte använda handflatan.

Plug & Pop

Med Plug & Pop kan du snabbt välja vilka program som ska användas när du ansluter hörlurar eller andra enheter, såsom möss och tangentbord.

1

Anslut hörlurar eller en OTG-enhet (såsom mus eller tangentbord) mobil enhet (t.ex. mus eller tangentbord).

2

Rutan Program visas där du kan välja det program du vill köra.

Obs!

Du kan redigera programmen som visas i rutan, och ställa in rutan

Program så att den inte visas.

Välj > >

Inställningar

>

Tillbehör

.

Ta skärmdumpar

Håll ned

volymknappen nedåtknappen

och

ström-/låsknappen

i runt två sekunder för att ta en skärmdump.

Gå till mappen

Program

>

Galleri

>

Screenshots

för att se bilden.

Tips!

Det går inte att ta skärmdumpar på kamera-/videoskärmar.

Ta skärmdumpar via QuickMemo

Dra ned statusraden och välj

QuickMemo

från den skärm som du vill föreviga.

ELLER

Håll ned

volym upp/volym ned

samtidigt.

Ta skärmdumpar via Capture plus

Du har möjlighet att ta en skärmdump av ett visst område i standardwebbläsaren.

1

Välj först och sedan

Capture plus

när du är ansluten till internet.

2

Justera den blå rutan till lämplig storlek och välj sedan

OK

. Det markerade området sparas i Galleriet.

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Skriva text med hjälp av knappsatsen

Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal.

Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

Tryck för att använda handskrivningsfunktionen.

Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

Tryck här om du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.

peka på den här knappen när du vill Radera föregående tecken.

41

42

Skriva in tecken med accenter

Du kan använda tangentbordet på skärmen för att mata in specialtecken

(t.ex. "á").

Du kan t.ex. peka på och hålla kvar fingret på den önskade tangenten (t.ex.

"a"). När det önskade tecknat visas drar du fingret över det och lyfter upp fingret för att mata in det.

Konfigurera ett Google-konto

När du slår på surfplattan för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av

Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto

• Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.

ELLER

• Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Inställningar

>

Konton och synkronisering

>

Lägg till konto

>

Google

.

Om du har ett Google-konto trycker du på

Befintligt

, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på . I annat fall trycker du på

Nytt

och anger den information som krävs för att skapa ett nytt Google-konto.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på surfplattan synkroniseras den automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med surfplattan. (Hur detta sker beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på surfplattan.

43

44

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Surfa trådlöst med Wi-Fi, utan extra avgift.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda på surfplattan måste du ha åtkomst till en trådlös

åtkomstpunkt eller "surfpunkt".. Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller skyddade med lösenord. Du måste först konfigurera surfplattan innan du kan ansluta till dessa. Om Wi-Fifunktionen är inaktiverad när du inte använder den räcker batteriet längre.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Inställningar

>

Wi-Fi

.

2

Välj för att aktivera det och påbörja en sökning efter tillgängliga

Wi-Fi-nätverk.

3

Välj

Sök

för att se en lista över Wi-Fi-nätverk inom räckvidd.

• Skyddade nätverk är markerade med en låsikon.

4

Peka på ett nätverk som du vill ansluta till.

• Om nätverket är skyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)

5

I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data trådlöst. Till skillnad från många mobiltelefoner sker dock detta inte från Bluetooth-menyn.

Obs!

• LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.

• Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som

är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.

• Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av

Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Aktivera Bluetooth och parkoppla surfplattan till en annan

Bluetooth-enhet.

Du måste först parkoppla enheten till en annan enhet innan du kan ansluta till den.

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Inställningar

>

Bluetooth

.

2

Tryck på reglaget för Bluetooth för att aktivera funktionen.

3

När du markerar kryssrutan bredvid surfplattans namn blir den synlig för andra Bluetooth-enheter.

4

En lista över tillgängliga enheter visas. Välj den enhet du vill parkoppla surfplattan med från listan.

45

Obs!

Beroende på vilken enhet det rör sig om kan det hända att du måste ange en kod som visas på den andra enheten eller att de partkopplas automatiskt.

När enheterna har parkopplats kommer surfplattan att ansluta till den andra enheten.

Obs!

Surfplattan saknar stöd för profilen Handsfree. Det kan därför hända att uppringningsfunktioner och dylikt i vissa tillbehör (exempelvis

Bluetooth-headset) inte fungerar.

Skicka data trådlöst via Bluetooth.

1

Öppna objektet och peka på .

ELLER

Peka på objektet och håll kvar fingret och välj sedan

Dela

.

ELLER

Öppna filen och peka på

Menyknappen

2

Peka på

Bluetooth

för att dela via Bluetooth.

>

Dela

.

Obs!

Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

46

3

Sök efter och parkoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Inställningar

>

Bluetooth

.

2

Peka på för att aktivera Bluetooth och markera kryssrutan längst upp på skärmen så att surfplattan blir synlig för andra enheter.

Obs!

Om du vill välja hur länge enheten ska vara synlig väljer du

Menyknappen

>

Visningstidsgräns

.

3

Parkoppla enheterna och acceptera filöverföringen genom att trycka på

Acceptera

när en auktoriseringsbegäran för Bluetooth visas.

SmartShare

Du kan enkelt använda funktionen SmartShare i Galleri, Musik, Video,m.

Ta del av innehållet via en mängd olika enheter

Du kan dela med dig av innehållet på surfplattan till olika enheter. Tryck på

om du vill dela innehållet i

Galleri

,

Musik

,

Video

,

POLARIS Office 5

.

Spela/Skicka

Play

– Du kan till exempel spela upp innehållet via TV och Bluetoothhögtalare.

Beam

– Du kan skicka innehåll till enheter med stöd för Bluetooth och

SmartShare Beam.

SmartShare Beam

– Via Wi-Fi Direct kan du snabbt skicka och ta emot information.

< Play > < Beam >

47

48

Ta del av innehållet från närliggande enheter

Du kan spela upp innehåll från närliggande enheter (t.ex. dator, NAS, mobil) i

Galleri, Musik

och programmet

Video

.

Ansluta enheter

Anslut enheten samt andra enheter med funktioner för DLNA till samma

Wi-Fi-nätverk..

Söka efter andra enheter

Tryck på Närliggande enheter så visas de DLNA-aktiverade enheterna.

Ansluta till enheten för att visa innehåll.

Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USBanslutningslägena.

Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

1

Anslut surfplattan till en dator med en USB-kabel.

2

Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform på datorn måste du ändra inställningarna manuellt. Välj

Systeminställningar

fliken >

PC Anslutning

>

Välj USB-anslutningsmetod

och välj sedan

Mediasynkronisering (MTP)

.

3

Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player har installerats på datorn.

1

Anslut surfplattan till datorn med Windows Media Player via en USBkabel.

2

Välj alternativet

Mediasynkronisering (MTP)

. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.

3

Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.

4

Ändra eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).

5

Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.

6

Starta synkroniseringen.

• Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media

Player.

Objekt

OS

Krav

Microsoft Windows XP SP2,

Vista eller senare

Windows Media Player-version Windows Media Player 10 eller senare

• Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version

10 eller senare.

49

Kontakter

Du kan lägga till kontakter på surfplattan och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

1

Tryck på

Kontakter

från startskärmen för att öppna kontaktlistan.

2

Tryck på rutan för

Sök i kontakter

och ange namnet på personen. Du kan

även trycka på en av bokstäverna utmed skärmens vänstra sida för att visa namn som börjar med den valda bokstaven.

Lägga till en ny kontakt

1

Från startskärmen väljer du

Kontakter

.

2

Peka på . Välj eventuellt önskat konto.

3

Om du vill lägga till en bild för en ny kontakt trycker du på . Välj mellan att använda

Ta en bild

för att ta en bild med kameran eller använda

Välj från galleri

. Bläddra till en bild och välj den.

4

Peka på om du vill ange mer specifik namninformation.

5

Ange information om kontakten.

6

Peka på

Spara

.

50

Favoritkontakter

Du kan ange kontakter du ringer ofta som favoriter.

Så här lägger du till en kontakt bland favoriter

1

Peka på

Kontakter

på startskärmen för att öppna dina kontakter.

2

Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.

3

Peka på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir guldfärgad och kontakten läggs till i dina favoriter.

Så här tar du bort en kontakt från dina favoriter

1

Peka på

Kontakter

på startskärmen för att öppna dina kontakter.

2

Peka på fliken

Favoriter

för att visa dina favoritkontakter.

3

Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.

4

Peka på guldstjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från favoriter.

Skapa en grupp

1

Peka på

Kontakter

på startskärmen för att öppna dina kontakter.

2

Välj fliken

Grupper

och , sedan .

3

Ange ett namn på den nya gruppen.

• Välj

Lägg till medlemmar

för att lägga till kontaktposter i den nya gruppen.

• Välj

KONTO

-fältet för att ändra det konto eller de konton som den nya gruppen ska sparas till.

4

Peka på

Spara

så sparas gruppen.

Obs!

Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.

51

52

E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom

Gmail. E-postprogrammet har stöd för följande kontotyper: POP3, IMAP och

Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Tryck på

E-post

på startskärmen. Första gången du öppnar programmet

E-post öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg i programmet

E-post. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan konton.

Så här lägger du till ett annat e-postkonto:

• Öppna programmet

E-post

och peka på

Menyknappen

> .

>

Inställningar

Växla mellan konton:

Om du har lagt till mer än ett konto kan du växla mellan dessa. Välj aktuellt konto (längst upp på skärmen) från en e-postmapp, och välj sedan det konto du vill använda.

Ändra inställningar för e-postkonton:

Öppna programmet

E-post

och peka på

Menyknappen

>

Inställningar

>

Allmänna inställningar

för att ange inställningar som gäller för alla konton.

Välj ett specifikt konto för att ange inställningar som endast ska gälla för just det kontot.

Ta bort e-postkonton:

• Öppna programmet

E-post

och peka på

Menyknappen

> peka på

Menyknappen bort

>

Ja

.

>

Inställningar

>

Ta bort konto

> peka på kontot i fråga >

Ta

Arbeta med kontomappar

Öppna programmet

E-post

och peka på

Menyknappen

Mappar

.

och välj

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickade och Utkast. Beroende på tjänsteleverantör har kan det finnas ytterligare mappar.

Skriva och skicka e-post

1

Peka på

Nytt

i e-postprogrammet.

2

Ange mottagarens adress. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.

3

Peka på

Bifoga

för att bifoga filer.

4

Ange ämnet och skriv meddelandet.

5

Peka på

Skicka

för att skicka meddelandet.

Om du inte är ansluten till något nätverk, t.ex. när du arbetar i flygplansläge, så lagras de meddelanden du skickar i utkorgen tills du ansluter till ett nätverk igen. Om utkorgen innehåller väntande meddelanden visas den på skärmen Konton.

Ta emot e-post

När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration (beroende på dina inställningar).

Aviseringsikonen visas på statusfältet.

53

Kamera

Peka på från startskärmen för att öppna

Kamera

-programmet .

Så här fungerar sökaren

54

Byt kamera

– Växla mellan bakåtriktat och framåtriktat kameraobjektiv.

Bildläge

– Anger hur bilden ska tas.

Inställningar

– Peka på ikonen för att öppna inställningsmenyn. Se

Använda avancerade inställningar

på nästa sida.

Videoläge

– Tryck eller svep för att växla mellan kamera- och videoläge.

Ta ett foto

Galleri

– Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Ger åtkomst till

Galleri, där du kan visa sparade foton medan kameraläget är aktivt.

Obs!

Kontrollera att kameraobjektivet är rent innan du tar ett foto.

Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på i sökaren.

När du har markerat alternativet trycker du på

Tillbakaknappen

.

Röststyrda foton.

Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i bilden.

Ställer in skärpan för ett visst ställe.

Väljer upplösning för bilden. Ju högre upplösning desto större fil, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.

ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blixt.

Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.

Lägger till konstnärliga effekter i dina bilder.

Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här

är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.

Aktivera om du vill använda surfplattans platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än befinner dig och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-

Tagging kan du se bilderna på en karta.

Obs!

Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS-funktionen

är aktiv.

55

Välj slutarljud.

Ställ in om volymknapparna ska användas till att ta bilder eller att zooma.

Ange var dina bilder ska lagras. Välj SD-kort eller Internminne.

Öppnar hjälpguiden där du får veta hur funktionen fungerar.

Återställer alla kamerans standardinställningar.

Tips!

• När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, färgeffekt, timer och scenläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.

• Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den

ändrade bilden bakom inställningsmenyn.

56

Ta ett foto

1

Öppna

Kamera

-programmet.

2

Rikta objektivet mot motivet som du vill fotografera.

3

Ett fokusfält visas i mitten av skärmen. Du kan också trycka på en plats på skärmen där du vill fokusera.

4

När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.

5

Peka på när du vill ta fotot.

När du har tagit ett foto

1

Tryck på miniatyrbilden längst ned till höger på skärmen för att visa den senaste bilden du tog.

2

Tryck på

Galleri

och välj därefter

Alltid

eller

Endast en gång

.

Tryck här för att dela fotot med hjälp av funktionen

SmartShare

.

Tryck här för att ta en bild till med en gång.

Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.

Tryck här om du vill Radera bilden.

Tips!

Om du har ett konto på ett socialt nätverk och konfigurerar det på surfplattan kan du dela dina foton i gemenskapen på det sociala nätverket.

Peka på

Menyknappen

för att visa alla avancerade alternativ.

Ange bild som

– Tryck här om du vill använda bilden som

Kontaktbild

,

Hemskärmbakgrundsbild Bakgrundsbild för låsskärmen eller Bakgrund .

Flytta

– Tryck här för att flytta bilden till en annan plats.

Kopiera

– Tryck här om du vill kopiera det valda fotot och spara det i ett annat album.

Kopiera till Klippbrickan

– Tryck här för att kopiera fotot och lagra det på klippbrickan.

Ändra

– Tryck här om du vill redigera namnet på det valda fotot.

Rotera åt vänster/höger

– Rotera åt vänster eller höger.

57

58

Beskär

– Beskär bilden. Markera området som du vill beskära genom att föra fingret över skärmen.

Redigera

– Visa och redigera bilden.

Bildspel

– Visar automatiskt bilderna i den aktuella mappen efter varandra.

Lägg till plats

– Används för att lägga till platsinformation.

Detaljer

– Visa mer information om innehållet.

Visa sparade bilder

Du kommer åt dina sparade bilder medan kameraläget är aktivt. Tryck bara på förhandsgranskningen av bilden längst ned på skärmen, så visas Galleri.

1

Välj det program som du vill använda för att visa eller redigera bilderna.

Välj

Galleri

eller

Foton

.

2

2 Välj

Alltid

eller

Endast en gång

.

• Bläddra till vänster eller höger och visa fler foton.

• Zooma in genom att trycka två gånger på skärmen eller genom att peka på skärmen med två fingrar och dra isär dem (för ihop fingrarna om du vill zooma ut).

Videokamera

Öppna videokameran genom att tryck på

Kamera

från startskärmen och sedan välja ikonen för

videoläge

(i sökaren).

Så här fungerar sökaren

Byt kamera

– Växla mellan bakåtriktat och framåtriktat kameraobjektiv.

Inspelningsläge

– Ange hur bilden ska tas.

Inställningar

– Peka på den här ikonen för att öppna inställningsmenyn.

Se

Använda avancerade inställningar

på nästa sida.

Kameraläge

– Peka på och dra den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.

Spela in

– Tryck här för att börja spela in en video.

Galleri

– Tryck om du vill visa den senast inspelade videoklippet. Ger

åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp medan videoläget

är aktivt.

Tips!

När du spelar in en video kan du använda zoomningsfunktionen genom att peka med två fingrar på skärmen och nypa ihop.

59

60

Obs!

Kontrollera att det inte finns något som blockerar mikrofonen när du spelar in video- eller ljudklipp.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på

.

Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på den video du spelar in.

Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i videoinspelningen.

Stabiliserar bilden vid videoinspelning.

Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.

Välj en färgton för den nya vyn.

Aktivera alternativet för att dra nytta av surfplattans platsbaserade tjänster.

Ställ in om volymknapparna ska användas till att spela in eller att zooma.

Platsen där videoklippen sparas anges. Välj SD-kort eller internminne.

Öppnar hjälpguiden där du får veta hur funktionen fungerar.

Återställer alla kamerans standardinställningar.

Spela in ett videoklipp

1

Öppna programmet

Kamera

och peka på ikonen

Videoläge

.

2

Videokamerans sökare visas på skärmen.

3

Håll surfplattan och rikta objektivet mot det motiv som du vill filma.

4

Tryck en gång på när du vill starta inspelningen.

5

En timer som anger längden på videoklippet visas.

6

Peka på på skärmen när du vill stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett videoklipp

Tryck på miniatyrbilden längst ned på skärmen för att visa det senaste videoklippet du spelade in.

Tryck här om du vill dela videoklipp med hjälp av funktionen

SmartShare

.

Tryck här om du vill spela in ännu ett videoklipp direkt.

Tryck här om du vill skicka videoklippet till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.

Tryck här om du vill Radera videoklippet.

61

62

Titta på sparade videoklipp

Om du vill komma åt sparade videoklipp trycker du på förhandsgranskning längst ned till höger i sökaren.

1

Tryck på förhandsgranskningen av bilden i sökaren längst ned till höger på skärmen.

2

Galleriet öppnas och de senast inspelade videoklippen visas. Dra med fingret åt vänster för att bläddra till andra videoklipp.

3

Tryck på uppspelningsikonen för att spela upp ett videoklipp automatiskt.

Obs!

Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.

Justera volymen vid videouppspelning

Använd volymknapparna på höger sida om surfplattan för att justera volymen under videouppspelning.

Multimedia

Galleri

Du kan lagra multimediefiler i det interna minnet så att du enkelt kommer

åt alla dina multimediefiler. Med det här programmet kan du visa multimediefiler som bilder och videoklipp.

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Galleri

.

I Galleriet har du tillgång till alla bild- och videofiler och kan dela ut dessa.

Obs!

• Beroende på vilken mjukvara som finns installerad på enheten kan det hända att det saknas stöd för vissa filformat.

• Om så är fallet kommer dessa filer inte att spelas upp som avsett.

• Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Visa bilder

När du startar Galleri visas dina tillgängliga mappar. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Peka på en mapp för att öppna den.

Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

63

64

Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

• Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in. Återgå till helskärmsvyn genom att trycka två gånger.

• Placera två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra för att zooma in. Gör en nyprörelse med de två fingrarna eller tryck på två gånger på skärmen för att zooma ut igen.

Spela upp videoklipp

Öppna

Galleri

och välj ett album. Uppspelningsikonen visas för videoklippen. Tryck på en bild för att öppna videoklippet. Välj sedan vilket program som ska användas för uppspelning (Foton eller Video ), och välj

Alltid

eller

Endast en gång

varefter uppspelningen påbörjas.

Obs!

• I videouppspelningsläget sveper du skärmen uppåt eller nedåt för att justera skärmens ljusstyrka.

• I videouppspelningsläget sveper du skärmen åt vänster eller åt höger för att spola framåt eller bakåt.

Radera bilder och videoklipp

Gör något av följande:

• Peka på i en öppen mapp och välj de foton och videoklipp som du vill radera, och tryck sedan på

Ta bort

.

• Peka på när du visar ett foto eller en video.

Använda som bakgrundsbild

När fotot visas trycker du på

Menyknappen

>

Ange bild som

och väljer

Kontaktbild

,

Hemskärmbakgrundsbild, Bakgrundsbild för låsskärmen

eller

Bakgrundsbild.

Bildspel

Bilderna kan visas som bildspel. Du kan antingen välja bildspel utifrån album eller bildspel med alla bilder. På startskärmen trycker du på

Galleri

.

• Tryck på albumet med de foton som du vill visa och välj sedan

Menyknappen

Starta

.

>

Bildspel

> kontrollera inställningarna för bildspel >

• Tryck på

Menyknappen

> Visa alla filer >

Menyknappen

> kontrollera inställningarna för bildspel >

Starta

.

Tryck på

tillbakaknappen

för att stoppa bildspelet..

>

Bildspel

Video

Det finns en videospelare installerad på surfplattan.

Spela upp ett videoklipp

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Video

.

2

Välj det videoklipp du vill spela upp.

65

66

Tryck här för att pausa videouppspelningen.

Tryck här för att återuppta videouppspelningen.

Tryck och håll kvar fingret för att snabbspola framåt tre sekunder åt gången. Tryck en gång för att snabbspola

10 sekunder framåt.

Tryck och håll kvar fingret för att snabbspola tillbaka tre sekunder åt gången. Tryck en gång för att snabbspola tillbaka 10 sekunder.

Tryck här för att ändra volymen i videoklippet.

Tryck här för att ändra videoskärmens bildkvot.

Tryck här för att öppna QSlide och visa videoklippet i ett litet fönster.

Tryck här om du vill dela videoklipp via funktionen

SmartShare.

Tryck om du vill ta en stillbild medan du spelar in ett videoklipp.

Tryck för att låsa/låsa upp en videoskärm.

Använd volymknapparna på surfplattans högra sida för att ändra volymen under videouppspelning.

Peka på och håll kvar fingret på ett videoklipp i listan för att:

Dela

Ta bort

,

Beskär

samt visa

Detaljer

.

Tips!

Vid videovisning kan du justera skärmens ljusstyrka genom att dra uppåt eller nedåt på skärmens vänstersida. Dra uppåt och nedåt på högersidan för att justera volymen.

Musik

Det finns en musikspelare installerad på surfplattan. Från startskärmen

öppnar du musikspelaren genom att trycka på

Program

> fliken

Program

>

Musik

.

Spela upp en låt

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Musik

.

2

Peka på fliken

Låtar

.

3

Välj den låt du vill lyssna till.

Tryck här om du vill söka efter filer med YouTube.

Tryck för att se aktuell spellista.

Tryck här för att ange den aktuella låten som en favorit.

Tryck här om du vill dela musiken via funktionen SmartShare.

Tryck för att se blandningsläge.

Tryck för att se upprepningsläge.

Tryck här för att hantera musikvolymen.

Tryck här för att pausa uppspelningen.

67

68

Tryck här för att fortsätta uppspelningen.

Tryck här för att hoppa till nästa spår på albumet eller i spellistan.

Tryck här om du vill gå tillbaka till början av låten. Tryck här två gånger om du vill gå tillbaka till föregående låt.

Tryck här för att ställa in ljudeffekten.

Använd volymknapparna på surfplattans högra sida för att ändra volymen under musikuppspelning.

Peka på och håll kvar fingret på valfri låt för att:

Spela

,

Lägg till i spellista

,

Dela

,

Ta bort

, få

Detaljer

om, samt

Sök

.

Obs!

• Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens mjukvara.

• Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

• Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Verktyg

QPair

Du kan ansluta surfplattan till mobiltelefonen via QPair och snabbt och smidigt synka inkommande samtal, sms samt SNS-aviseringar mellan enheterna.

1

Starta

QPair

och välj

Grundinställningar

>

Starta

på surfplattan och upprepa sedan på mobiltelefonen.

Tips!

Det kan hända att QPair inte är förinstallerat på telefonen. Gå till

Google Play Store, sök efter Qpair och installera det.

Obs!

QPair kräver Android 4.1 eller en nyare version. Beroende på telefonmodell kan det hända att vissa funktioner inte är tillgängliga.

2

Bluetooth-anslutningen aktiveras automatiskt.

69

Funktioner i QPair

Samtalsmeddelande

– Skickar en avisering till surfplattan vid inkommande telefonsamtal. I aviseringen visas numret och du har möjlighet att avvisa samtalet.

Meddelande

– Skickar en avisering till surfplattan vid inkommande SMS.

SNS-avisering

– Visar en SNS-avisering i surfplattans statusfält när den tas emot på mobilen.

Obs!

Om du vill aktivera den här funktionen ska du först aktivera

Inställningar

>

Tillgänglighet

>

SNS-avisering via QPair

på mobilen. Det här alternativet gör att du meddelas om när du får SNS-aviseringar på din mobil eller surfplatta.

70

QuickMemo Överför

– Sparar aktuellt QuickMemo i surfplattans Galleri och synkar sedan till mobiltelefonens Galleri.

Internet via telefon

– Ansluter automatiskt surfplattan till internet via mobiltelefonens uppkopplning (exempelvis en WiFi-surfpunkt). Funktionen kan innebära merkostnader beroende på telefonabonnemang. Telefonen ansluter dock automatiskt till betrodda surfpunkter inom dess räckvidd, vilket minskar eventuella kostnader.

Sticker för senaste app

– När den parkopplade enhetens skärm är upplåst visas en etikett med information om vilket program som senast används

(förutsatt att programmet har installerats både på surfplattan och telefonen).

QSlide

QSlide tillhandahåller smidig multikörning via ett förgrundsfönster. QSlidefönster kan öppnas från QSlide-fältet i aviseringspanelen eller direkt från program som stöder QSlide.

ELLER

Peka för att starta QSlide.

Tryck för att avsluta QSlide och återgå till helskärm.

Tryck för att justera genomskinlighet.

Tryck för att avsluta QSlide-funktionen.

Tryck för att justera storleken.

Obs!

QSlide-funktionen kan användas med upp till två fönster samtidigt.

QSlide är endast kompatibel med program och funktioner såsom Video,

Internet, Memo, Kalender, Miniräknare, E-post, Filhanterare.

1

Öppna aviseringspanelen och välj önskat program från

QSlide-program

.

ELLER

När du använder ett program med stöd för QSlide väljer du .

Funktionen fortsätter att visas som ett litet fönster på skärmen.

2

Svep för att justera genomskinligheten. Dra sedan QSlide-fältet till ett annat område på skärmen.

71

72

QuickMemo

Med funktionen

QuickMemo

kan du skapa anteckningar och göra skärmdumpar. Ta skärmdumpar, rita på dem och dela med vänner och familj via QuickMemo.

Skapa ett QuickMemo

1

Öppna QuickMemo, svep nedåt på statusfältet och peka på .

ELLER

Tryck ned båda

Volymknapparna

samtidigt i en sekund.

2

Välj önskat menyalternativ från

Penntyp

,

Färg

och

Radergummi

. Skapa sedan en anteckning.

3

Tryck på för att spara anteckningen.

Peka på

Tillbakaknappen

för att avsluta QuickMemo.

Obs!

Använd fingerspetsen när du skriver anteckningar i

QuickMemo

.

Använd inte nageln.

Använda QuickMemo-alternativen

Följande alternativ finns tillgängliga i verktygsfältet QuickMemo längst upp på skärmen.

Tryck för att behålla aktuell anteckning på skärmen och samtidigt använda surfplattan för annat.

Anger om bakgrundsskärmen ska användas eller inte.

Används för att ångra och göra om tidigare åtgärder.

Väljer penntyp och färg.

Raderar anteckningen du har gjort.

Tryck här om du vill skicka anteckningen till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Anteckningen sparas i

Anteckningsbok

eller

Galleri

.

Visa sparade QuickMemo-anteckningar

På startskärmen trycker du på

Program

>

Galleri

och väljer sedan albumet

QuickMemo

.

73

QuickRemote

Med QuickRemote blir surfplattan en universalfjärrkontroll för din tv och dvd-/Blu-ray-spelare.spelare.

Obs!

QuickRemote är kanske inte tillgängligt för vissa enheter och områden.

Så här öppnar du programmet QuickRemote och konfigurerar fjärrkontrollen

1

Från startskärmen väljer du

Program

> filen

Program

>

QuickRemote

. Du kan även konfigurera QuickRemote från aviseringspanelen. För statusraden nedåt och tryck på ikonen för

QuickRemote

.

2

Peka på och välj rumtyp och lägg till enheten via .

74

3

Välj enhetens typ och fabrikat, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att konfigurera den.

Obs!

Fjärrkontrollen QuickRemote fungerar precis som en vanlig fjärrkontroll med infraröda signaler. Se till så att du inte täcker över

IR-sensorn högst upp på enheten när du använder QuickRemote. Det kan hända att vissa modeller, fabrikat och tjänsteleverantörer saknar stöd för funktionen.

Använda QuickRemote

1

Från startskärmen väljer du

Program

>

QuickRemote

för att öppna ett QuickRemote-fält med alla konfigurerade fjärrkontroller.

2

Välj fjärrkontrollen du vill ha genom att trycka på kontrollens typ/namn längst upp på fältet QuickRemote.

3

Peka på knapparna på fjärrkontrollen som visas.

Obs!

När du lägger till en fjärrkontroll för en tv med QuickRemote kan du använda inmatningsknappen för att konfigurera den rätta fjärrkontrollen.

När du konfigurerar inmatningsknappen kan indatakällan för TV:n

ändras. Du kan återställa indatakällan för TV:n genom att trycka på inmatningsknappen i QuickRemote flera gånger (beroende på antalet enheter som är anslutna till TV:n).

Alternativ för QuickRemote

Du kan visa alternativmenyn i QuickRemote genom att trycka på

Menyknappen

(i fältet Panelknappar) för att välja det önskade alternativet.

Obs!

När du spelar musik i bakgrunden kan du stänga av ljudet i en sekund genom att klicka på en QuickRemote-knapp.

75

76

QuickTranslator

Rikta kameran mot en mening på ett främmande språk. Du kan få

översättningar i realtid var och när som helst.

Extra ordlistor för offlineöversättning kan köpas från Google Play Store.

Källspråk.

Målspråk.

Växlar till röstläge. Tryck på språkknappen och tala i mikrofonen.

Översättning av text (ett ord).

Översättning av text (en mening).

Översättning av text (ett stycke).

Ger åtkomst till inställningarna för

QuickTranslator. Här ställer du in käll- och målspråk för översättningen.

1

Peka på > fliken

Program

>

QuickTranslator

.

2

Välj typ av översättning. Välj mellan ,

Ord

,

Rad

eller

Stycke

.

3

Tryck på ikonen

Inställningar

och ange käll- och målspråk.

4

Rikta surfplattan mot texten du vill översätta i några sekunder.

Obs!

Det är bara en ordlista som medföljer kostnadsfritt. Du kan köpa till fler ordlistor. Välj ordlistan som du vill installera som kompletterande ordlista i listan nedan.

Obs!

Egenskaper hos bokstäverna som storlek, teckensnitt, färg, ljusstyrka och lutning kan påverka översättningsresultatet.

Voice Mate

Med

Voice Mate

kan du styra surfplattan med rösten; du kan exempelvis ställa in alarm och söka på webben. När du använder funktionen för första gången visas en användningsguide.

Starta Voice Mate

• Från startskärmen väljer du

Program

>

Voice Mate

.

Använda Voice Mate

1

Starta

Voice Mate

.

2

Välj ikonen

Tala

(längst ned på skärmen) för att aktivera funktionen.

Säg vad du vill göra på engelska.

• Om du säger "Wake me up at 6 AM" ställls väckarklockan till 6:00 på morgonen.

Obs!

Gå in på inställningarna till Voice Mate och markera

Skippa bekräftelse

så att du slipper bekräfta de röstkommandon (t.ex. namn och telefonnummer) som systemet känner igen.

Voice Mate-ikoner

Följande Voice Mate-ikoner visas längst ned på skärmen:

• Tryck för att visa QSlide-fönstret för Voice Mate på startskärmen.

• Tryck för att ange ett röstkommando.

• Tryck för att ange ett textkommando.

77

78

Alternativmeny för Voice Mate

Peka på

Menyknappen

eller

Hjälp

.

för att öppna alternativmenyn. Välj

Inställningar

Obs!

• När språkinställningen för Voice Mate inte är samma som surfplattans språkinställning kan det hända att vissa kommandon (exempelvis för att starta program) inte fungerar.

• Du kan endast använda bokstäver och siffror när du anger textkommandon.

• Försök att prata tydligt och långsamt.

• Du kan visa exempel på olika kommandon genom att dra skärmen för

Voice Mate åt vänster.

Alarm

Ställa in alarm

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Alarm/Klocka

> .

2

Ställ in klockslag.

3

Ställ in

Upprepa

,

Snooze-tid

,

Vibration

,

Alarmsignal

,

Alarmets volym

,

Automatisk programstart

,

Pussellås

och

Anteckning

.

4

Peka på

Spara

.

Obs!

För att ändra alarminställningar från alarmlistan trycker du på

Menyknappen

och väljer

Inställningar

.

Miniräknare

Använda miniräknaren

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Miniräknare

.

2

Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.

3

För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra

( , , eller ) och sedan på .

Obs!

• För mer avancerade beräkningar väljer du

Menyknappen

Vetenskaplig miniräknare

, och funktionen i fråga.

• Om du vill se historiken trycker du på

Menyknappen

Beräkningshistorik

.

>

och sedan

Kalender

Lägga till händelser i kalendern

1

Från startskärmen väljer du

Program

>fliken

Program

>

Kalender

.

2

Peka på knappen längst upp till vänster för att ändra kalendervyn (Dag,

Vecka, Månad, År, Agenda).

3

Peka på datumet som du vill lägga till en händelse på och tryck sedan på

.

4

Peka på fältet

Händelsens namn

och ange händelsens namn.

79

80

5

Peka på fältet

Plats

och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när du vill att händelsen ska börja och avslutas.

6

Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på fältet

Beskrivning

och sedan ange uppgifterna.

7

Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in

UPPREPA

och anger sedan

PÅMINNELSER

om så behövs.

8

Peka på

Spara

om du vill spara händelsen i kalendern.

Obs!

Tryck och håll kvar fingret på ett kalenderfält för att spara en händelse. Ange ett namn på händelsen och välj sedan Spara. Du kan välja

Information för att ange ytterligare uppgifter eller om du senare behöver uppdatera kalenderposten med mer information.

Uppgifter

Programmet kan synkroniseras med ett MS Exchange-konto. Du kan antingen skapa kalenderposterna från surfplattan eller på datorn via MS

Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

1

På startskärmen trycker du på

Program

>

Uppgifter

.

2

Tryck på

Add

uppgiftsikonen (längst upp till höger på skärmen).

3

Ange

Ämne

,

SLUTDATUM, BESKRIVNING, UPPREPA

samt

Påminnelse

(du behöver inte ange alla fält).

4

Tryck på

Spara

.

Filhanterare

Med programmet

Filhanterare

kan du hantera filer i den interna eller den externa lagringen.

Så här öppnar du programmet Filhanteraren

• Från startskärmen väljer du

Program

>

Filhanterare

.

Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

Spela in ett ljud eller en röst

1

Från startskärmen trycker du på

Program

> fliken

Program

>

Röstmemo

.

2

Peka på så börjar inspelningen.

3

Stoppa inspelningen genom att trycka på .

4

Peka på om du vill lyssna på inspelningen.

Obs!

Peka på för att öppna en lista över inspelningar. Du kan lyssna på sparade inspelningar. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

Skicka röstinspelningen

1

När du är klar med inspelningen kan du skicka ljudklippet genom att trycka på .

2

Välj fritt bland de tillgängliga metoderna för delning.

81

82

Aktivitetsh.

Med aktivitetshanteraren kan du hantera dina program. Här kan du enkelt kolla hur många program som körs och stänga av dem som inte behövs.

Alternativ i aktivitetshanteraren

• Peka på

Stoppa

för att avsluta enskilda program.

• Peka på

Avbryt alla

för att avsluta alla program som körs för närvarande.

• Peka på

Menyknappen

Inställningar.

för att komma åt Hjälp, Sortera efter och

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, exempelvis Word-, Excel- och PowerPoint-filer.

Skapa ett nytt dokument

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Prorgam

>

POLARIS

Office 5

.

2

Registrera din e-postadress.

Obs!

Du kan välja att hoppa över registreringen.

3

Peka på för att skapa ett nytt dokument.

4

Välj ett dokument från den nedrullningsbara listan och välj sedan en mall.

5

Redigera dokumentet med verktygen längst upp på skärmen och på tangentbordet på skärmen.

6

När du är klart med dokumentet trycker du på (längst upp på skärmen). Välj sedan

Spara

och ange ett namn på dokumentet.

Visa och redigera ett dokument på enheten

Du kan öppna och jobba med ett sort urval filtyper (bland annat Microsoft

Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter) på den mobila enheten.

Peka på en dokumentflik längst upp på skärmen för att söka efter dokument.

Peka på dokumentet som du vill visa eller redigera.

När du visar dokument med POLARIS Office 5 har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

Klicka på för att redigera.

Google+

Använd Google+ för att hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Google+

.

Obs!

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner och med alla tjänsteleverantörer.

Röstsökning

Via programmet för röstsökning kan du söka efter webbplatser med rösten och slipper använda tangentbordet.

1

Från startskärmen trycker du på

Program

> fliken

Program

>

Röstsökning

.

2

Säg ett nyckelord eller en fras när

Prata nu

visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

83

84

Obs!

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla regioner och med alla tjänsteleverantörer.

Hämtningar

Via Hämtningar kan du se vilka program du har laddat ned.

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Hämtningar

.

Box

Med Box kan du snabbt coh smidigt komma åt och redigera dina filer samt dela med dig av dem och komma åt dem från andra enheter oavsett var du befinner dig.

Så här öppnar du Box-programmet

• På startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Box

.

Webben

Webbläsare

Med det här programmet kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en fartfylld och färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer direkt i surfplattan.

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Webbläsare

.

Tryck för att gå tillbaka en sida.

Tryck för att bläddra framåt en sida, d.v.s till sidan du besökte efter den aktuella sidan. Det här är motsatsen till vad som händer när du trycker på knappen föregående sida.

Tillbakaknappen

, som tar dig till

Tryck för att gå till startsidan.

Tryck för att öppna en ny flik.

Tryck för att visa bokmärkena.

Tryck för att aktivera QSlide.

Tryck för att stänga aktuell flik.

Tryck för att uppdatera eller avbryta neddladningen av sidan.

85

86

Öppna en sida

• Öppna en ny sida genom att trycka på .

• Peka på en annan sida för att öppna den.

Söka på webben med rösten

Peka på webbadressfältet och på ; säg sedan ett nyckelord och välj något av förslagen som visas.

Obs!

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på region och tjänsteleverantör.

Bokmärken

Öppna en webbsida som har ett bokmärke genom att trycka på i webbläsarens verktygsfält och välja en sida.

Historik

Peka på i webbläsarens verktygsfält och välj fliken

Historik

för att

öppna en webbsida från listan över de senast besökta webbsidorna. Rensa historiken genom att trycka på

Menyknappen

>

Rensa all historik

.

Använda QSlide

Med hjälp av den här funktionen kan du få åtkomst till internet utan att stänga det aktuella programmet.

Peka på från webbläsaren. Du kan sedan bläddra bland andra program i surfplattan. Peka på för att visa webbläsaren i helskärmsläge.

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Chrome

.

Obs!

Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på region och tjänsteleverantör.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet (längst upp på skärmen), ange en webbadress eller söktermer och tryck på på tangentbordet.

Öppna en sida

• Peka på för att öppna en ny sida.

• Peka på en annan sida för att öppna den.

Söka på webben med rösten

Peka på adressfältet, peka på , säg ett nyckelord och välj något av förslagen som visas.

Obs!

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla länder och med alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera med andra enheter

Du kan synkronisera öppna flikar och bokmärken i Chrome med en annan enhet medan du är inloggad på samma Google-konto.

Visa öppna flikar på andra enheter genom att trycka på

Menyknappen

>

Andra enheter

. Du måste vara inloggad på samma Google-konto på samtliga enheter. Välj en webbsida som du vill öppna.

87

88

Lägga till och visa bokmärken

Lägg till bokmärken genom att trycka på .

Öppna ett bokmärke genom att trycka på

Menyknappen

>

Bokmärken

.

Alternativmenyn i Chrome

Ny flik

– Tryck för att skapa en ny flik i webbläsaren.

Ny inkognitoflik

– Tryck för att skapa en ny inkognitoflik.

Bokmärken

– De webbplatser som du har angett som bokmärken visas..

Andra enheter

– Visar de webbsidor som du har öppna på andra enheter.

Historik

– Visar webbplatshistorik, d.v.s. de webbplatser du har besökt.

Dela...

– Du kan dela ut webbadressen.

Skriv ut...

– Tryck för att skriva ut bilden Använd automatisk sökning efter skrivare i nätverket eller ange en skrivare manuellt..

Hitta på sidan ...

– Sök efter text på den aktuella webbsidan.

Begär skrivbordsvers...

– När kryssrutan är markerad kommer webbläsaren att visa datorversionen av webbsidorna.

Inställningar

– Ändra inställningarna i Chrome.

Hjälp

– Visar hjälpen om hur du använder Chrome på surfplattan.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

Inställningar

.

ELLER

Peka på

Menyknappen

>

Systeminställningar

.

2

Välj en inställningskategori och ett alternativ.

TRÅDLÖSA NÄTVERK

Wi-Fi

Wi-Fi

– Aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Alla Wi-Fi-nätverk som enheten har anslutits till visas. Tryck på det nätverk som du vill ansluta till.

Obs!

Välj Sök (längst ned på skärmen) för att söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.

Tryck på Menyknappen i WiFi-menyn för att komma åt alternativmenyn för WiFi:

WPS-Push-knapp

– Information om anslutning till trådlöst nätverk via WPSknappen.

Ange WPS Pin

– Information om anslutning till trådlöst nätverk via WPSpinkod.

Lägg till nätverk

– Du kan lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt.

Wi-Fi Direct

– Anslut direkt till Wi-Fi-enheter utan åtkomstpunkt.

Avancerad Wi-Fi

– Ger tillgång till följande inställningar.

89

90

Interaktiv demonstration

– Här får du hjälp om hur du använder trådlöst nätverk.

Tips! Ange MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MACfilter måste du ange surfplattans MAC-adress i routern.

Du hittar MAC-adressen via följande gränssnitt: från startskärmen trycker du på

Program

>

Inställningar

Avancerad Wi-Fi

>

MAC-adress

.

>

Wi-Fi

>

Menyknappen

>

Bluetooth

Slå på och stäng av Bluetooth.

du kan ansluta surfplattan till andra

Bluetooth-enheter.

Tryck på Menyknappen i Bluetooth-menyn för att öppna alternativmenyn för Bluetooth.

Redigera surfplattans namn

– Du kan ändra namnet som visas för andra enheter. Ange det nya namnet och klicka på Spara.

Visningstidsgräns

– Anger hur länge surfplattan ska vara synlig för andra enheter vid parkoppling och anslutning. Välj mellan

2 minuter

,

5 minuter

,

1 timme

samt

Aldrig timeout

.

Visa mottagna filer

– Visar en lista över filer som tagits emot via Bluetooth.

Interaktiv demonstration

– Här får du hjälp om hur du använder Bluetooth.

Dataanvändning

Visar dataanvändningen.

Mer…

Används för att dela mappar med andra enheter via en trådlös anslutning.

Flygplansläge

– Markera kryssrutan

Flygplansläge

för att aktivera. Om du aktiverar flygplansläge inaktivares alla trådlösa anslutningar.

Trådlös lagring

– Du kan hantera surfplattans filer i datorn och kopiera filer till surfplattan från datorn utan USB-anslutning. Kontrollera att surfplattan och datorn är anslutna till samma nätverk.

Därefter anger du webbadresserna på datorn såsom de visas i surfplattans adressfält.

Miracast

– Spegla skärminnehållet trådlöst till Miracast-dongel eller till tv.

SmartShare Beam

– Aktivera för att ta emot multimedieinnehåll via

SmartShare Beam från mobiler och surfplattor från LG.

Medieserver

– Du kan dela ut mediefiler till närbelägna enheter via DLNA.

VPN

– Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

Obs!

Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

ENHET

Ljud

Ljudprofiler

– Välj Ljud, Endast vibration eller Tyst.

Volym

– Här ställer du in ljudet på aviseringar, pekåterkoppling och systemljud samt ljudet för musik, spel, video och andra medier.

Ljud för notifieringar

– Ange en standardringsignal för notifieringar.

Touch-ljud

– Ställ in så att ljudet spelas upp när du pekar på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen.

Skärmlåsljud

– Ställ in så att ljud spelas upp när du låser och låser upp skärmen.

91

Vibrera vid beröring

– Ställ in så att vibrationsåterkoppling ges när du pekar på skärmen.

92

Skärm

Hemskärm

Välj Tema

– Välj ett skärmtema för enheten.

Bakgrundsbild

– Ange bakgrundsbild för startskärmen.

Skärmeffekter

– Ställ in effekten när du växlar mellan skärmbilder genom att svepa.

Tillåt looping av Hemskärmar

– Ange alternativet om du vill att den sista startskärmen ska vara kopplad till den första när du bläddrar mellan dem

(så att du slipper bläddra tillbaka).

Hem säkerhetskopiering & återställning

– Används för att säkerhetskopiera och återställa program- och widgetkonfiguration samt skärmtemat.

Do you know?

– Aktivera för att visa hjälpsidan

Do you know?

i en ytterligare startskärm.

Hjälp

– Förklarar hur startskärmen fungerar.

Skärmlås

Välj skärmlås

– Ställ in skärmlås för att skydda surfplattan. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen. Om du har aktiverat ett upplåsningsmönster blir du, när du slår surfplattan eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen.

Skärmeffekter

– Välj om du vill ställa in skärmeffekter.

Väderanimation

– Markera rutan för att visa väderanimeringar som uppdateras automatiskt för aktuell plats eller för den ort som ställts in.

Bakgrundsbild

– Ställ in bakgrundsbild på låsskärmen. Välj från

Galleri

eller

Galleri med bakgrundsbilder

.

Genvägar

– Här kan du ändra genvägar på

Svep

.

Ägaruppgifter

– Markera det här alternativet för att ställa in det namn på ägaren som visas på låsskärmen. Ange den text som ska visas som

ägaruppgifter.

Endast stående format

– Markera kryssrutan för att alltid visa låsskärmen i stående format.

Låstimer

– Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.

Strömbrytaren låser direkt

– Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen. Den här inställningen

åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

Ljusstyrka

– Justera skärmens ljusstyrka.

Tidsgräns för skärm

– Ange efter hur lång tid skärmen ska inaktiveras.

KnockON

– Markera för att använda KnockON-funktionen för att aktivera och inaktivera skärmen. Tryck snabbt två gånger mitt på skärmen när du vill aktivera den. Tryck två gånger i statusfältet, i ett tomt område på hemskärmen eller på låsskärmen om du vill stänga av skärmen. Du bör undvika att flytta själva surfplattan när du använder KnockON.

Skärmstängningseffekt

– Ställ in skärmstängningseffekt.

Rotera skärmen automatiskt

– Skärmen roteras automatiskt när du vänder på surfplattan.

Daydream

– Aktivera och inaktivera funktionen Daydream. En skärmsläckare visas när surfplattan är försatt i vänteläge eller laddas. Välj mellan Klocka,

Fotobord, Fotoram, Färger

och

Google Foto

.

Obs!

Laddningen kan ta längre tid när skärmsläckaren är på.

Typsnitt

– Ange önskat typsnitt.

Teckenstorlek

– Ange teckenstorlek.

93

94

Smart screen

– Skärmen är aktiv så länge surfplattan känner av att du tittar på den..

Smart video

– Videouppspelning pausas när du inte längre tittar på skärmen.

Navigationsknappar

– Ange vilka knappar som ska visas längst ned på alla skärmar. Ställ in vilka knappar som ska visas samt deras position och utseende. Välj knappar och ordning, tema och bakgrundsbild.

Rörelsesensor kalibrering

– Du kan förbättra sensors precision vad gäller lutning och hastighet.

Lagring

INTERN LAGRING

– Här visas mängden utrymme i surfplattans minne.

Därutöver visas hur mycket minne som upptas av olika filtyper.

MINNESKORT

– Här visas hur mycket minne som finns tillgängligt på

SD-kortet.

Totalt utrymme

Montera bort/Montera SD-kort

– Används för att sätta i och ta ur microSD-kortet från surfplattan så att du kan komma åt de data som finns lagrade på det, formatera kortet eller ta bort det på ett säkert sätt. Den här inställningen är gråmarkerad om inget microSD-kort har installerats, om du redan har tagit ut det eller om du har satt i microSDkortet i datorn.

Radera SD-kort

– Raderar allt innehåll på microSD-kortet permanent och förbereder det för användning i surfplattan.

Batteri

BATTERIINFORMATION

– Visar hur mycket batterikraft som används för enhetens processer. Batterinivån visas som en procentandel. Den

återstående användningstiden visas också.

Batteriprocent på statusfält

– Återstående batterikraft visas i statusfältet.

ENERGISPARLÄGE

– Optimering sker vilket utökar batteritiden. Peka på reglaget

för att aktivera funktionen. Välj

Energisparläge

för följande alternativ.

Automatisk synkronisering

Stäng av automatisk synkronisering

Wi-Fi:

Inaktivera Wi-Fi när inga dataöverföringar sker.

Bluetooth:

Bluetooth inaktiveras om det inte finns någon aktiv anslutning.

Vibrera vid beröring:

Beröringsfeedback inaktiveras.

Ljusstyrka:

Justera ljusstyrkan.

Tidsgräns för skärm:

Ange tid för automatisk inaktivering av skärm.

Hjälp

– Tryck här för att få tips om hur du sparar på batteriet.

Program

Visar en lista över program, exempelvis de som körs eller har hämtats.

För fingret åt vänster eller höger för att öppna flikarna längst upp på skärmen. Dessa innehåller utförlig information om program som

NEDLADDAT, AKTIVA

samt om

ALLA

program.

Tryck på en post för att få mer information och välj

Tvinga stopp

följt av

OK

för att stoppa körningen.

Skjut undan

Svep med tre fingrar till vänster för att spara program som körs eller för att snabbt återvända till dem.

PERSONLIGT

Konton och synkronisering

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och reducerar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

95

96

Moln

Välj

Lägg till konto

om du vill utnyttja molnlagring.

Användare

Markera det här alternativet om du vill ställa in det namn på ägaren som visas på låsskärmen. Peka på och ange den text som ska visas som

ägarinfo.

Lägg till användare

– Lägg till ett nytt konto och använd surfplattan som ett fleranvändarsystem.

Position

Läge

Hög precision

– Använd platsbestämning via GPS, Wi-Fi och mobilnätverk.

Batterisparläge

– Använd platsbestämning via Wi-Fi och mobilnätverk.

Endast enhetssensorer

– Använd platsbestämning via GPS.

SENASTE PLATSBEGÄRAN

– Visar program som har begärt platsinformation.

LOKALISERINGSTJÄNSTER

Google Platsrapportering

– Här visas dina Google-platsinställningar.

Säkerhet

Kryptera plattan

– Filer krypteras vilket borgar för hög säkerhet. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för dekryptering av surfplattan varje gång du slår på den.

Kryptera SD-kortminne

– Filer på minneskortet krypteras vilket borgar för hög säkerhet.

Inskrivning av lösenord synligt

– Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

Enhetsadministratörer

– Visa eller inaktivera surfplattans administratörskonton.

Okända källor

– Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

Verifiera program

– Vägra eller varna innan installation av program som kan orsaka skada.

Lagringstyp

– Lagringstypen visas.

Betrodda referenser

– Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring

– Välj att installera krypterade certifikat.

Rensa lagring

– Radera alla certifikat.

Språk och inmatning

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i surfplattan och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

Backup och återställning

Säkerhetskopiera mina data

– Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

Backup-konto

– Konfigurera det konto som du vill säkerhetskopiera data till.

Automatisk återställning

– Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på enheten.

LG Backup-tjänst

– Säkerhetskopiera alla filer på enheten och återställ dem vid dataförlust eller om du byter enhet.

Återställ fabriksdata

– Grundinställningarna återställs och alla filer raderas.

Om du återställer surfplattan på det här sättet blir du uppmanad att ange de uppgifter du angav när du först startade Android.

97

98

SYSTEM

Tid och datum

Använd inställningarna för

Tid och datum

till att ange hur datum ska visas.

Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

Tillgänglighet

Via

Tillgänglighet

ställer du in insticksprogram för tillgänglighet på surfplattan.

Obs!

Insticksprogrammem måste först installeras.

TalkBack

– Konfigurera TalkBack-funktionen som via röstprompter guidar personer med nedsatt syn. Aktivera funktionen genom att trycka på omkopplaren

TalkBack

längst upp till höger på skärmen. Peka på

Inställningar

längst ned på skärmen för att ändra inställningarna för

TalkBack.

Stor text

– Markera kryssrutan för att öka textstorleken.

Invertera färg

– Markera kryssrutan för att invertera färgerna.

Färginställning

– Används för att öka färgkontrasten på skärmen. Ändra reglaget för att aktivera funktionen.

Touch-zoom

– Tryck tre gånger på skärmen fingrar för att zooma in och ut.

Skärmtoner

– Ställ in skärmen på en viss svart färgton.

Monoljud

– Markera kryssrutan för att få headsetljud i både höger och vänster kanal.

Textning för hörselskadade

– Du kan aktivera textningsfunktionen om du har en hörselnedsättning. Ändra reglaget för att aktivera funktionen.

Pek-feedback tid

– Ange återkopplingstid för pekskärmen. Välj mellan

Kort

,

Medium

eller

Lång

.

Universal touch

– Aktivera och inaktivera funktionen. ersätter alla fysiska knappar.

Beröringshjälp

Rotera skärmen automatiskt

– När kryssrutan är markerad roteras skärmen automatiskt när du vänder på surfplattan (stående eller liggande orientering).

Läs lösenord

– Markera kryssrutan om du vill att lösenord ska visas.

Genväg till åtkomstinställningar

– Ställ in snabb och enkel åtkomst via tre snabba tryckningar.

Text-till-tal-output

– Text på skärmen läses upp (exempelvis sms).

PC Anslutning

Välj USB-anslutningsmetod

– Välj bland:

Ladda surfplattan

,

Mediasynkronisering (MTP)

,

LG-mjukvara

eller

Skicka bild (PTP)

.

Fråga vid anslutning

– Bekräfta i USB-anslutningsläge när enheten ansluts till en dator.

Hjälp

– Hjälp för USB-anslutning.

PC Suite

– Använd LG PC Suite via WiFi-anslutningen. Observera att en

WiFi-anslutning krävs för LG PC Suite.

Hjälp

– Hjälp för LG-mjukvara.

Tillbehör

Quick Cover

– Slå på Quick Cover för automatiskt aktivering och inaktivering.

USB-lagring Plug & Pop

– Ställer in Plug & Pop för USB-lagring. När funktionen är aktiverad visas programpanelen automatiskt när en OTG-

USB-kabel ansluts. Peka på

Redigera programpanel

om du vill ändra vilka program som ska vara tillgängliga.

99

100

Earphone Plug & Pop

– Ställer in Plug & Pop för hörlurar. När Programpanel

är aktiverat visas panelen automatiskt när du ansluter hörlurar. Peka på

Redigera program för att ställa in vilka program som ska finnas tillgängliga.

Dockning av Plug & Pop

– Ställer in Plug & Pop för dockningsstation När

Programpanel är aktiverat visas panelen automatiskt när du ansluter till en dockningsstation. Peka på

Redigera programpanel

om du vill ändra vilka program som ska vara tillgängliga.

Skriver ut

Du kan skriva ut skärmdumpar (exempelvis av webbsidor som visas i

Chrome) från skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som

Android-enheten.

Om surfplattan

Den här meny ger dig tillgång till programvaruuppdateringar och enhetsinformation.

Surfplattans namn

– Du kan ange ett namn på surfplattan..

Uppdateringscenter

– Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar.

Batteri

– Här visas information om batteristatus och batterianvändning.

Maskinvaruinformation

– Här visas modellnummer, IP-adress, driftstid, CSN samt Wi-Fi- och Bluetoothkortens MAC-adresser.

Programvaruinformation

– Här visas versionsnummer för Android, kärnan, kompileringen samt för mjukvaran.

Juridisk information

– Här visas licenser för öppen källkod och juridisk information från Google.

LG Backup

Säkerhetskopiering och återställning av filer

Vi rekommenderar att du regelbundet skapar och sparar en säkerhetskopia på det interna minnet, särskilt innan du uppdaterar mjukvaran. Om du har en aktuell säkerhetskopia kan du återställa filerna om du skulle tappa bort eller bli bestulen på surfplattan, eller om den skadas.

Programmet LG Backup har stöd för säkerhetskopiering från och till

LG-telefoner och -surfplattor samt mellan olika versioner av operativsystem och mjukvara. När du köper en ny LG-telefon eller surfplatta kan du enkelt

överföra filer från din gamla till din nya enhet.

Om Backup-programmet finns förinstallerat på telefonen eller surfplattan kan du säkerhetskopiera och återställa de flesta av dina filer, inklusive hämtade och förinstallerade program, bokmärken, kalenderposter, kontakter, inställningar för startskärmen och systeminställningar. Du kan även göra följande:

• Ta en manuell säkerhetskopia av LG-enheten.

• Schemalägga automatiska säkerhetskopior.

• Återställa filer på enheten.

Varning

Se till att batteriet är fulladdat när du säkerhetskopierar eller

återställer så att inte surfplattan stängs av oavsiktligt under processen.

Säkerhetskopiering via LG Backup

1

Från startskärmen pekar du på

Prorgam

> fliken

Program

>

LG Backup

>

Säkerhetskopia

.

2

Markera vad som ska säkerhetskopieras och välj därefter

Nästa

.

101

3

På skärmen plats för Säkerhetskopia väljer du

Intern lagring

eller

Minneskort

och därefter

Starta

.

4

När alla markerade filer har säkerhetskopierats visas meddelandet

Säkerhetskopieringen slutfördes

.

Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar

Du kan också ställa in automatiska säkerhetskopieringar enligt ett angivet schema. Gör så här:

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

LG Backup

>

Schemalagda säkerhetskopieringar

.

2

Markera

Säkerhetskopierade objekt

och markera kryssrutan vid den filtyper som ska kopieras.

3

Peka på

Säkerhetskopiering Lokalisering

samt

Intern lagring

eller

Minneskort

.

4

Peka på

Tid för säkerhetskopiering

för att ange hur ofta säkerhetskopior ska tas, antingen

Varje dag, Veckovis, Varannan vecka

eller

Varje månad

och ak peka på

Klar

.

5

Peka på reglaget för att aktivera funktionen.

Återställa filer på surfplattan

Obs!

Alla filer som finns på surfplattan tas bort innan säkerhetskopian

återställs.

102

1

Från startskärmen väljer du

Program

> fliken

Program

>

LG Backup

>

Filåterställning och hantering

.

2

På skärmen

Återställ

väljer du den fil som innehåller de säkerhetskopierade filer som ska återställas.

3

Markera kryssrutan bredvid den filtyp som ska återställas och välj

Nästa

.

Obs!

Filerna på surfplattan tas först bort innan de säkerhetskopierade filerna återställs.

4

Om säkerhetskopian är krypterad anger du lösenordet som du skapade vid krypteringen.

5

När alla de markerade filerna har återställts startas surfplattan om automatiskt.

Obs!

Som en extra försiktighetsåtgärd kan du aktivera kryptering av säkerhetskopiorna.

103

104

Uppdatering av mjukvaran

Uppdatering av mjukvaran

Med den här funktionen kan du uppdatera till den senaste versionen av den inbyggda mjukvaran. Det gör du enkelt och bekvämt via Internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Mer information om hur du uppdaterar finns på: http://www.lg.com

Eftersom din odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av den inbyggda mjukvaran bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att surfplattan kan skadas om

USB-kabeln eller batteriet avlägsnas under uppdateringen.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA

(Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera surfplattans inbyggda mjukvara till den senaste versionen trådlöst via OTA utan att ansluta via

USB-datakabel. Funktionen finns endast tillgänglig när LG har släppt en nyare version av den inbyggda mjukvaran. Kontrollera först vilken programvaruversion som finns installerad:

Från startskärmen trycker du på

Menyknappen

Om surfplattan

>

Programvaruinformation

.

>

Systeminställningar

>

Uppdatera mjukvaran genom att trycka på

Menyknappen

Systeminställningar

>

Om surfplattan

>

Uppdateringscenter

>

Mjukvaruuppdatering

>

Kontrollera uppdateringar

.

>

Obs!

LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Obs

Din personliga information, exempelvis information om ditt

Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/ program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppdaterar mjukvaran. LG rekommenderar därför att du tar säkerhetskopior innan du uppdaterar mjukvaran. LG påtar sig inget ansvar för förluster av personliga data.

105

106

Tillbehör

Följande tillbehör finns till surfplattan.

(De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Reseadapter Datakabel

Snabbstartsguide

Obs!

• Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.

• Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som kan inträffa när du använder surfplattan. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande

Inga program kan ställas in

Uppladdningsfel

Möjliga orsaker

Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.

Möjliga åtgärder

Kontakta tjänsteleverantören.

Batteriet är inte laddat.

Yttertemperaturen är för hög eller låg.

Ladda batteriet.

Se till att surfplattan laddas vid normal temperatur.

Kontaktproblem

Ingen spänning

Kontrollera laddaren och dess anslutning till surfplattan.

Anslut laddaren till ett annat uttag.

Laddaren ur funktion Byt ut laddaren.

Fel laddare

Använd bara originaltillbehör från LG.

Det går inte att ta emot/skicka bilder

Minnet är fullt

Radera några bilder från surfplattan.

107

108

Meddelande

Filer öppnas inte

Möjliga orsaker

Filformatet kan inte användas

Inget ljud Vibrationsläge

Möjliga åtgärder

Kontrollera vilka filformat som kan användas.

Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge

är aktivt.

Brukerhåndbok

• Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra de du ser på den aktuelle enheten.

• Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke nettbrettet ditt, avhengig av nettbrettets programvare eller din tjenesteleverandør.

All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.

• På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke nettbrettet egnet for personer med redusert syn.

• Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

• Google™, Google Maps™, Gmail™,

YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

NORSK

Innholdsfortegnelse

Om denne brukerhåndboken .............. 5

Om denne brukerhåndboken .................5

Varemerker ...............................................6

DivX HD ....................................................6

Dolby Digital Plus ....................................7

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk ........................................................ 8

Viktig melding ..................................... 17

Bli kjent med enheten din .................22

Oversikt over nettbrettet...................... 22

Slik lader du nettbrettet ........................24

Forlenge batterilevetiden ..................... 25

Slik forlenger du batterilevetiden ......... 25

Slik viser du batteriets ladenivå............. 26

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet ............................. 26

Sette inn et microSD-kort ................... 26

Fjerne microSD-kortet ..........................27

Formatere microSD-kortet .................. 28

Låse og låse opp skjermen.................. 28

2

Startskjermen .....................................29

Tips for berøringsskjerm ...................... 29

Trykk ................................................................29

Trykk og hold ...............................................29

Dra ...................................................................29

Dra eller skyv ................................................30

Dobbelttrykk .................................................30

Før fingrene sammen for å zoome .....30

Roter skjermen ............................................30

Slå skjerm på ...............................................30

Hjemmeskjerm ....................................... 31

Tilpasse hjemmeskjermen ..................... 33

Gå tilbake til nylig brukte applikasjoner ......................................... 33

Varsler .................................................... 34

Dra ned for å vise varsler og innstillinger .................................................... 34

Varselpanel og hurtiginnstillinger ......... 35

Slik flytter du på elementene for hurtiginnstillinger i varslingsfeltet. ......... 35

Qslide-programmer på

Varslingsfeltet ............................................... 35

Slik bruker du QSlide prog. .................... 36

Indikatorer på statuslinjen ....................... 36

Flere brukere ......................................... 38

Skyv til side ........................................... 39

Plug & Pop ............................................ 40

Ta skjermdump ..................................... 40

Slik bruker du QuickMemo til å ta et skjermdump .................................................40

Slik bruker du Capture plus for å ta et skjermbilde ...................................................40

Skjermtastatur ....................................... 41

Skrive inn bokstaver med aksent ...........41

Konfigurere Google-konto ................42

Koble til nettverk og enheter ............43

WiFi ........................................................ 43

Koble til WiFi-nettverk .............................. 43

Slik slår du på WiFi og kobler deg til et WiFi-nettverk ...................................... 43

Bluetooth ............................................... 44

Slå på Bluetooth og pare nettbrettet med en Bluetooth-enhet ........................44

Sende data via Bluetooth- funksjonen.....................................................45

Motta data via Bluetooth- funksjonen.....................................................45

SmartShare ........................................... 46

Dra nytte av innhold via en rekke enheter ...........................................................46

Spille av/sende............................................46

Dra nytte av innhold fra enheter i nærheten ............................................... 46

Koble til enheter .........................................46

Søke etter andre enheter .........................47

PC-tilkoblinger med en USB-kabel ....47

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus ....47

Synkronisere med Windows Media

Player ...............................................................47

Kontakter ............................................49

Søke etter en kontakt ........................... 49

Legge til en ny kontakt ........................ 49

Favorittkontakter ................................... 49

Opprette en gruppe ............................. 50

E-post ...................................................51

Administrere en E-postkonto ............... 51

Jobbe med kontomapper .................... 52

Skrive og sende E-post ........................ 52

Motta e-post ......................................... 52

Kamera ................................................53

Bli kjent med søkeren .......................... 53

Avanserte innstillinger ......................... 54

Ta et raskt bilde ................................... 55

Etter at du har tatt et bilde.................. 56

Vise de lagrede bildene ........................57

Videokamera ......................................58

Bli kjent med søkeren .......................... 58

Avanserte innstillinger ......................... 59

Video opptak ......................................... 60

Når du har spilt inn en video ............... 60

Se på de lagrede videoene .................. 60

Justere volumet når du viser en video ........................................................ 61

Multimedia ..........................................62

Galleri ..................................................... 62

Vise bilder .....................................................62

Zoome inn og ut ........................................ 63

Spille av videoer .......................................... 63

Slette bilder og videoer ............................ 63

Angi som bakgrunn ..................................64

Bildevisning...................................................64

Videoer ................................................... 64

Spille av en video .......................................64

Musikk .................................................... 65

Spille av musikk ..........................................66

Verktøy.................................................68

QPair ...................................................... 68

QSlide .....................................................69

QuickMemo .............................................71

QuickRemote .........................................73

QuickTranslator ......................................75

Voice Mate ..............................................76

Alarm.......................................................77

Kalkulator ................................................78

Kalender..................................................78

3

4

Oppgaver ...............................................79

Filbehandler...........................................80

Taleopptaker ..........................................80

Kjørende prog. ....................................... 81

POLARIS Office 5 ................................ 81

Google+ ................................................. 82

Talesøk ................................................... 83

Nedlastinger .......................................... 83

Box ......................................................... 83

Internett ..............................................84

Internett ................................................. 84

Åpne en side ...............................................84

Søke på Internett med tale ....................85

Bokmerker.....................................................85

Historie ...........................................................85

Bruke QSlide ................................................85

Chrome .................................................. 85

Vise websider ...............................................86

Åpne en side ...............................................86

Søke på Internett med tale ....................86

Synkronisere med andre enheter ........86

Legge til og bruke bokmerker ...............87

Chrome-meny ............................................87

Innst. ....................................................88

Åpne menyen Innstillinger .................. 88

TRÅDLØSE NETTVERK ...................... 88

ENHET .................................................... 91

PRIVAT ................................................... 95

SYSTEM ..................................................97

LG Backup .......................................... 101

Om sikkerhetskopiering og gjenoppretting av enhetens data ........101

Sikkerhetskopier dataene på nettbrettet med LG Backup ...............102

Planlegge automatisk sikkerhetskopiering..............................102

Gjenoppretting av data på nettbrettet ............................................103

Oppdatering av programvare på nettbrettet ........................................ 104

Oppdatering av programvare på nettbrettet ............................................104

Nettbrettprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air) ...104

Tilbehør ............................................. 106

Problemløsing ....................................107

Om denne brukerhåndboken

Om denne brukerhåndboken

• Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette sikrer at du bruker enheten på en trygg og riktig måte.

• Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.

• Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på www.lg.com.

• Programmer på enheten og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinvarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.

• LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.

• Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med opphavsrettlovgivning. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.

• Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

5

6

Varemerker

• LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.

• Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

DivX HD

OM DIVX VIDEO:

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som har bestått omfattende tester for å kunne bekrefte at den spiller DivXvideo. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Denne DivX®-sertifiserte enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for Rovi

Corporation eller datterselskapene og brukes med lisens.

MERK: Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til http://opensource.lge.com/

Alle nevnte lisensvilkår, fraskrivelser og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.

Dolby Digital Plus

Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

7

8

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke og innlastede programmer. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksponering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption

Rate).

Denne enhetsmodellen, LG-V500, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

• Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR

(Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.

• De ulike enhetsmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.

• SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for

10 gram vev.

• Den høyeste SAR-verdien for denne enheten når den bæres på kroppen, er som beskrevet i brukerhåndboken, 0,720 W/kg.

• Enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 0,00 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst

0,00 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på

å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL

Merknad for utbytting av batteriet

• For din egen sikkerhet må du ikke fjerne batteriet fra produktet.

Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte

LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.

• Li-Ion-batteriet er en farlig komponent som kan forårsake skader.

• Dersom batteriet byttes ut av en ukvalifisert fagperson, kan det forårsake skader på enheten.

ADVARSEL

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne enhetsmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

9

• Ikke demonter nettbrettet. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker. Hold enheten unna elektriske apparater som

TV-er, radioer og PC-er.

• Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.

• Hold enheten unna elektriske enheter som TV-er, radioer og PC-er.

• Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.

• Ikke slipp nettbrettet i bakken.

• Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.

• Slå av enheten der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke enheten på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.

• Ikke bruk enheten når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på nettbrettet.

• Unngå å lade nettbrettet nær brennbart materiale. Nettbrettet kan bli varm og utgjøre en brannfare.

• Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).

• Unngå å lade opp nettbrettet når det er plassert på et mykt underlag/ tekstiler.

• Enheten skal bare lades i et godt ventilert område.

• Ikke utsett enheten for røyk eller støv.

• Du bør ikke oppbevare enheten nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.

• Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade nettbrettet.

• Ikke utsett enheten for væsker eller fukt.

10

• Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

• Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.

• Nettbrettet er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk.

Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer nettbrettet under eller rett etter bruk.

• Hvis nettbrettet blir vått, må du umiddelbart koble det fra strøm, slå det av og tørke det. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.

• Væske som trenger inn i enheten, endrer fargen på produktetiketten i enheten. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

• Hvis mulig bør du bruke nettbrettet ved temperaturer mellom 0 ºC og 40 ºC. Hvis du utsetter enheten for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Effektiv drift av enheten

Elektroniske enheter

Alle nettbrett kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

• Ikke bruk nettbrettet i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har tillatelse til dette. Nettbrettet bør ikke plasseres nær pacemakere, for eksempel i brystlommen.

• Enkelte høreapparater kan forstyrres av nettbrett.

• Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-enheter, radioer, PC-er osv.

11

12

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av nettbrett i bil der du kjører.

• Du må ikke bruke en håndholdt enhet under bilkjøring.

• Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

• Radiosignaler fra nettbrettet kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.

• Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.

• Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader

MERK:

Høyt volum fra hodetelefoner kan skade hørselen.

For å unngå hørselsskader bør du ikke høre på høyt volum over lengre tid.

• Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder.

Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av nettbrettet når det er nær

øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

• Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

Glassdeler

Enkelte deler av nettbrettet er laget av glass. Hvis du mister nettbrettet i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk nettbrettet før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Ikke bruk nettbrettet hvor det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

• Ikke bruk nettbrettet på bensinstasjoner.

• Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

• Brennbare gasser, væsker eller eksplosiver må ikke transporteres i den delen av bilen hvor du har nettbrettet eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

• Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.

• Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar enheten på et trygt sted utilgjengelig for barn. Nettbrettet har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner. Denne enheten inneholder også et innebygd batteri som kan utgjøre en risiko hvis enheten ikke brukes eller vedlikeholdes på riktig måte.

13

14

Informasjon om og behandling av batteriet

• Det er ikke nødvendig å bruke opp batteriet før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.

• Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.

• Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.

• Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.

• Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.

Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.

• Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.

• Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.

• Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG

Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.

• Ta alltid laderen ut av veggkontakten når nettbrettet er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.

• Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

• Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Slik oppdaterer du nettbrettet

Tilgang til den nyeste programvaren, nye programvarefunksjoner og forbedringer.

Oppdater nettbrettet uten PC. Velg Oppdateringssenter > Oppdater programvare.

Oppdater nettbrettet ved å koble det til PC-en.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen på

http://www.lg.com/common/index.jsp

velg land og språk.

SAMSVARSERKLÆRING

LG Electronics

erklærer herved at dette produktet,

LG-V500

er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv

1999/5/EC

. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på

http://www.lg.com/global/declaration

Kontakt samsvarsavdelingen for dette produktet

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

15

Kaste det gamle utstyret ditt

1

Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.

2

Riktig avfallshåndtering av den gamle enheten bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

3

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gammelt utstyr, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

16

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer

1

Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv

(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn

0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.

2

Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.

3

Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

4

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Viktig melding

Les dette før du tar i bruk nettbrettet!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med nettbrettet, omtales i denne delen før du sender nettbrettet til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Nettbrettets minne

Du må kontrollere minnet og slette data, for eksempel programmer, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

1

Trykk på > > alternativet

Programmer

>

Innst.

>

Programmer

.

2

Når alle applikasjonene vises, blar du gjennom dem og velger den applikasjonen du vil avinstallere.

3

Trykk på

Avinstaller

.

2. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode

ADVARSEL

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med fra leverandøren, kan det føre til at nettbrettet ikke fungerer som det skal. I tillegg dekkes ikke nettbrettet lenger av garantien.

17

18

ADVARSEL

For å beskytte nettbrettet og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at nettbrettet ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på nettbrettet.

3. Bruke et opplåsingsmønster

Still inn et opplåsingsmønster for å sikre nettbrettet. Trykk på alternativet

> > alternativet

Programmer

>

Innst.

>

Skjerm

>

Lås skjerm

>

Velg skjermlås

>

Mønster

. Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med

å tegne et mønster for å låse opp nettbrettet. Du må opprette en sikkerhets-

PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsingsmønsteret.

Forsiktig:

Opprett en Google-konto før du angir et opplåsingsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

ADVARSEL

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, får du ikke tilgang til nettbrettet. Du har 5 muligheter til å angi opplåsingsmønster, PIN-kode eller passord.

Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

<Hvis du har glemt mønsteret>

Hvis du har logget på Google-kontoen din på nettbrettet, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen

Glemt mønsteret?

nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på nettbrettet eller har glemt

PIN-koden, må du nullstille nettbrettet.

<Hvis du har glemt PIN-kode eller passord>

Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille nettbrettet.

MERK:

Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet.

MERK:

Hvis du har glemt opplåsingsmønsteret og ikke har logget på

Google-kontoen, må du angi sikkerhets-PIN-koden.

4. Bruke nullstilling (fabrikkgjenoppretting)

Hvis nettbrettet ikke kan gjenopprettes til opprinnelige tilstand, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjenoppretting) til å initialisere det.

1

Slå av nettbrettet.

2

Trykk på og hold nede

av/på-låsetasten + tast for volum ned

på høyre side av nettbrettet.

3

Fortsett med å holde nede tast for volum ned, og slipp bare

av/ på-låsetasten

når LG-logoen vises på skjermen.

4

Trykk umiddelbart på og hold nede

av/på-låsetasten + tast for volum opp

, samtidig som du holder nede tast for volum ned.

19

20

5

Slipp alle taster når skjermbildet Tilbakestill til fabrikkinnstillinger vises.

6

Trykk

på av/på-låsetasten

for å fortsette, eller en

av volumtastene

for å avbryte.

7

Trykk

på av/på-låsetasten

én gang til for å bekrefte, eller en

av volumtastene

for å avbryte.

8

Enheten vil utføre en fabrikkgjenoppretting.

ADVARSEL

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og

DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta sikkerhetskopi av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

5. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Med Android blir det enkelt å kjøre flere oppgaver samtidig, fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt.

Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

1

Trykk på og hold nede

Hjem-tasten

brukte programmer.

. Det vises en liste over nylig

2

Trykk på programmet du vil åpne. Dette vil ikke stoppe det første programmet, men la det kjøre i bakgrunnen på nettbrettet. Husk å trykke på

Tilbake-tasten

hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt det.

• Trykk på

Kjørende prog.

i listen over nylig brukte programmer, og trykk deretter på

Stopp

eller

Stopp alle

.

• Hvis du vil fjerne et program fra listen over nylig brukte programmer, drar du forhåndsvisningen av programmet mot venstre eller høyre. Trykk på

Slett alle

hvis du vil slette alle programmene.

6. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller nettbrettet ikke reagerer når du prøver å bruke det:

Trykk og hold nede

Av/på-/låsetasti

i 8 sekunder for å starte enheten på nytt. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte servicesenteret.

21

Bli kjent med enheten din

Oversikt over nettbrettet

Kameralinse på forsiden

Lyssensor

Av/på-/låsetast

Volumtaster

Berøringsskjerm

22

Kameralinse

Høyttaler

Hodetelefonkontakt

Spor for microSD-kort

IR LED

Lader/USB-port

Mikrofon

MERK:

Pass på at mikrofonen ikke er blokkert ved opptak av video- eller lydklipp.

Kameralinse på forsiden

Spor for microSDkort

Hodetelefonkontakt

Lyssensor

Av/på-/låsetast

Volumtaster

Lader/USB-port

Kameralinse

Høyttaler

Mikrofon

IR LED

Brukes til å ta bilder og til å ta opp videoer av deg selv. Du kan også bruke dette for videosamtaler.

Hold det rent for optimal ytelse.

Sett inn microSD-kortet for lagring av filer som musikk, videoklipp og bilder.

Lar deg koble til et ekstra sett hodetelefoner for praktisk, håndfrie samtaler. Du kan også koble til hodetelefoner for å høre på musikk.

Lyssensoren bruker en ambient sensor som måler lyset i omgivelsene og justerer LCD-lysstyrken for å gi en lyssterk skjerm.

Trykk på for å låse/låse opp skjermen. Trykk og hold nede for å slå nettbrettet på/av, starte det på nytt, aktivere/deaktivere flymodus eller endre lydinnstillinger.

Lar deg justere mediavolumet.

Lar deg koble nettbrettet og USB-kabelen for bruk med laderadapter, eller annet kompatibelt tilbehør.

Brukes til å ta bilder og ta opp videoer. Hold det rent for optimal ytelse.

Bruke til å lytte til audio fra valgt funksjon (f. eks. musikk, videoer, lydklipp, etc.).

Gjør opptak av stemmen din, og brukes for taleaktiverte funksjoner.

Fungerer som en QuickRemote-sensor.

23

24

ADVARSEL

Hvis du plasserer en tung gjenstand på nettbrettet eller setter deg på det, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonene skades. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

TIPS!

• Trykk på

Meny-tasten

når du åpner et program for å sjekke hvilke alternativer som er tilgjengelige.

• Hvis nettbrettet er låst og ikke fungerer, kan du trykke på og holde

Av/ på-/låsetasten

i 8 sekunder for å slå av nettbrettet.

Slik lader du nettbrettet

Nettbrettet drives av et oppladbart litiumionbatteri. Batteriet kan lades med

USB-adapteren som følger med nettbrettet. Sørg for at batteriet er ladet helt opp før du begynner å bruke nettbrettet.

MERK:

Enheten har et innebygd oppladbart batteri. For din egen sikkerhet må du ikke fjerne batteriet fra produktet.

Advarsel!

Hvis berøringsskjermen ikke fungerer under lading, kan dette skyldes ustabil strømforsyning. Koble USB-kabelen fra enheten eller koble

USB-laderen fra strømuttaket.

1

Koble til USB-adapteren og USB-kabelen.

2

Sett USB-kabelen inn i lade-/USB-kontakten på nettbrettet.

MERK:

Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet programmer og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden

• Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker, for eksempel WiFi, Bluetooth og

GPS.

• Demp skjermens lysstyrke og angi kortere tidsavbrudd før lyset slås av.

• Slå av automatisk synkronisering for Gmail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.

25

26

• Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

• Kontroller batteriets ladenivå når du bruker nedlastede programmer.

Slik viser du batteriets ladenivå

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Innst.

>

Om tavlen

>

Batteri

.

2

Batteristatus (lader eller ikke lader) og batterinivå vises i toppmenyen i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Innst.

>

Om tavlen

>

Batteri

>

Batteribruk

.

2

Nederst på skjermen ser du gjenværende batteritid og en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk.

Sette inn et microSD-kort

Enheten støtter minnekort på opptil 64 GB av typene microSD™ og microSDHC™. Multimedieinnhold kan lagres på microSD-kortet.

1

Slå av nettbrettet før du setter inn eller fjerner microSD-kortet.

2

Sett neglen i åpningen og trekk ut minnekortbrettet. Sett minnekortet inn i sporet med kontaktene ned. Trykk minnekortbrettet forsiktig inn i enheten.

Fjerne microSD-kortet

Før du kan fjerne microSD-kortet på en sikker måte, må du løse det ut.

1

Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Programmer

>

Innst.

>

Lager

>

Utløs SD-kort

.

2

Dra microSD-kortet forsiktig ut av sporet.

Advarsel!

Ikke ta ut microSD-kortet før du har løst det ut. Hvis du gjør det, kan både microSD-kortet og nettbrettet skades, og dataene som er lagret på microSD-kortet, kan bli ødelagt.

27

28

Formatere microSD-kortet

Advarsel!

Når du formaterer microSD-kortet, slettes alle filene på det.

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Innst.

>

Lager

.

2

Trykk på

Slett SD-kort

(to ganger).

3

Hvis du har angitt et opplåsingsmønster, taster du inn dette og trykker på

Slett alt.

Kortet formateres og er deretter klart til bruk.

MERK:

Hvis det er innhold på microSD-kortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker nettbrettet på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm. Når du ikke bruker nettbrettet, trykk på

av/på-låsetasten

for å låse nettbrettet.

Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (f.eks. for

Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du kan vekke nettbrettet ved å trykke på

av/på-låsetasten

. Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

Startskjermen

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i nettbrettet.

MERK:

• Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.

• Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.

• Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Trykk

Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.

Trykk og hold

Trykk og hold på et element på skjermen ved å trykke og ikke løfte fingeren før det skjer noe. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige alternativer for en kontakt, kan du trykke og holde nede kontakten i Kontaktlisten til hurtigmenyen åpner seg.

Dra

Trykk og hold nede elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

29

30

Dra eller skyv

Dra fingeren raskt over skjermen uten å stoppe (så du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt).

Dobbelttrykk

Dobbelttrykk for å zoome inn på en webside eller et kart. Trykk for eksempel raskt to ganger på en del av en webside for å tilpasse delen til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn eller ut når du tar et bilde (med kameraet), og når du bruker kart. Dobbelttrykk på et ord for

å utheve det. Dobbelttrykk kan også aktivere funksjonen KnockON for å slå berøringsskjermen på eller av.

Før fingrene sammen for å zoome

Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

Roter skjermen

I mange programmer og menyer vil visningsretningen justeres etter enhetens fysiske visningsretning.

Slå skjerm på

Med funksjonen KnockON kan du dobbeltklikke på skjermen for enkelt å slå skjermen på eller av.

• Dobbeltrykk raskt midt på skjermen for å slå den på.

• Dobbeltrykk raskt på statuslinjen, et tomt område på hjemmeskjermen eller låseskjermen for å slå av skjermen.

MERK:

• Du kan deaktivere denne funksjonen i

Innstillinger for visning

.

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Innst.

>

Skjerm

>

Slå skjerm på

> kryss av for

Slå skjerm på

.

Hjemmeskjerm

Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med programmer, nedlastinger, widgeter og bakgrunnsbilder.

MERK:

Enkelte skjermbilder kan avvike avhengig av hvor du befinner deg.

31

32

Nederst på hjemmeskjermen kan du se menyikoner. Menyikoner gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

Statuslinje

Viser nettbrettets statusinformasjon inklusive klokkeslett, signalstyrke, batteristatus og varslingsikoner.

Programikoner

Trykk på et ikon (et program, en mappe el.l.) for å åpne det og bruke det.

Hurtigtaster

Gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

Meny-tasten

Åpner en alternativmeny med alternativer som påvirker gjeldende skjermbilde eller program. Dette gjelder bare når det er tilgjengelig, avhengig av skjermbildet eller programmet.

Hjem-tasten

Går tilbake til Hjemmeskjermen (eller tilbake til standard hjemmeskjerm) Trykk og hold den for å vise nylig brukte programmer med tilgang til Oppgavebehandling.

Tilbake-tasten

Går tilbake til forrige skjermbilde.

Lukker popup-elementer som menyer, dialogbokser og skjermtastaturet.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder. Legg til favorittprogrammene dine på hjemmeskjermen for å gjøre nettbrettet enklere å bruke.

Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen:

1

Trykk på og hold nede en tom del av hjemmeskjermen.

2

Trykk på

Programmer

eller

Widgets

.

3

Dra det ønskede elementet til ønsket posisjon og løft fingeren.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

Trykk på og hold nede ikonet du vil fjerne, dra det til og løft fingeren din.

TIPS!

Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra skjermbildet Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til, og drar det til den ønskede plasseringen.

TIPS!

Du kan legge til flere programikoner i en mappe. Hvis du slipper et programikon over et annet på en hjemmeskjerm, blir det opprettet en mappe.

Gå tilbake til nylig brukte applikasjoner

1

Trykk på og hold nede

Hjem-tasten

. På skjermen vises en hurtigmeny som inneholder ikonene for programmene du nylig har brukt.

2

Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Eller trykk på

Tilbake-tasten

for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

33

34

Varsler

Varslene gjør deg oppmerksom på nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel videonedlastinger.

Fra varslingspanelet kan du se nettbrettets gjeldende status og pågående varsler.

Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for pågående varsler vises til venstre, og systemikoner som viser ting som WiFi eller batteri, vises til høyre.

MERK:

Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

Pågående varsler Systemikoner som Bluetooth, WiFi og batteristatus

Dra ned for å vise varsler og innstillinger

Dra over statuslinjen for å åpne varslingsfeltet. Dra linjen som er nederst på skjermen, oppover for å lukke varslingsfeltet.

MERK:

Trykk og hold nede et ikon i Hurtiginnstillinger for å vise funksjonens meny for innstillinger.

Linjen Hurtiginnstillinger

Bla mot høyre eller venstre for å bla gjennom listen.

QSlide prog.

Trykk for å aktivere Qslidefunksjon.

Skyv til venstre og høyre for å justere skjermens

Lysstyrke

eller

Volum

.

Varselpanel og hurtiginnstillinger

Ved bruk av Hurtiginnstillinger kan du enkelt bytte mellom funksjonsinnstillinger som WiFi. Du finner hurtiginnstillingene øverst i varslingsfeltet.

MERK:

Trykk på og hold nede et ikon på linjen Hurtiginnstillinger for å vise funksjonens meny for innstillinger.

Slik flytter du på elementene for hurtiginnstillinger i varslingsfeltet.

Åpne varslingsfeltet og trykk på . Deretter kan du vise og omorganisere de ønskede elementene i menyen Hurtiginnstillinger.

Qslide-programmer på Varslingsfeltet

Qslide-programmer vises i en linje på varslingsfeltet nedenfor linjen

Hurtiginnstillinger.. Disse ikonene sørger for en rask og praktisk måte å multitaske på samme skjerm (som ligner på bilde-i-bilde på en TV). QSlide viser et lite programvindu på skjermen som kan flyttes, som du kan endre størrelsen på og gjøre transparent.

35

Slik bruker du QSlide prog.

Trykk på et Qslide-program i linjen for å aktivere det. Når aktivert, åpnes

QSlide-funksjonen programmet i et vindu i forgrunnen, slik at du kan få tilgang til andre programmer i bakgrunnen. Du kan åpne opp til to QSlidevinduer samtidig.

Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på hendelser i kalenderen, enhetens status og mer.

36

Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon Beskrivelse

Flymodus

Koblet til et trådløst nettverk

Kablet headset

Bluetooth er på

Systemadvarsel

Vibreringsmodus er på

Stillemodus er på

Batteriet fulladet

Batteriet lades

DLNA er på

Laster ned data

Laster opp data

Alarmen er stilt inn

SmartShare-musikk spilles av

GPS er på

Data synkroniseres

Ny Gmail

Ny Hangouts-melding

En sang spilles av

Nettbrettet er koblet til en PC via USB-kabel, eller Internett-deling via USB er aktiv.

Strømsparingsmodus er på

Skyv til side er på

37

Flere brukere

Kun én ID for enheten kan opprettes, men flere bruker-ID-er kan legges, slik at andre kan logge seg på og bruke enheten uavhengig. Alle brukere kan stille inn egne innstillinger for enheten, bruke egen lagringsplass og ha sine egne privilegier for programmer.

Privilegier for eier av enheten

• Kun eier av enheten kan legge til og fjerne bruker-ID.

• Kun eier av enheten har tilgang til og kan bruke microSD-kortet.

• Eier av enheten kan avinstallere alle brukeres programmer.

Begrensninger ved flere brukere av enheten

• Alle brukere deler batteri, internminne og databruk med alle andre brukere.

• Innstillinger for språk satt av en bruker gjelder for alle brukerne.

• Hver bruker konfigurerer og bruker kun eget innhold og data (for eksempel innstillinger for hjemmeskjerm, lyd osv.)

• Alle brukere kan akseptere oppdaterte programtillatelser på vegne av alle de andre brukerne.

• Alarmer går til satt tidspunkt uansett hvilken bruker som aktiverte alarmen(e).

• Meldinger og planlagte kalenderhendelser varsles kun til angitte bruker-ID.

• Når en bruker begynner å skrive ut et dokument ved hjelp av mobil utskrift, vil utskriftsjobben fortsette selv om bruker-ID-en endres.

• Dataoverføring, nedlasting, multimediaspill og kommunikasjonstjenester vil stoppe hvis bruker-ID endres.

Slik legger du til en ny bruker på nettbrettet

38

1

Gå til hjemmeskjermen, og trykk på

Programmer

>

Innst.

>

Bruker

>

Legg til bruker

.

2

Oppsettveiviseren åpnes. Start oppsettveviseren.

• Du bør følge oppsettveiviseren når du logger på nettbrettet for første gang som ny bruker.

3

Du kan nå velge et brukernavn når du logger på nettbrettet.

Skyv til side

Bruk bevegelsesfunksjoner med tre fingre for å lagre apps som er i bruk til venstre eller få dem tilbake til visning. Noen apps kan starte på nytt når man vil bruke dem igjen senere. Du kan lagre opp til tre apper.

1

Når et program er åpent kan du plassere tre fingre på skjermen og skyve til venstre.

Aktuell skjerm lagres og hjemmeskjermen vises.

2

Hvis du vil gjenåpne et lagret program, plasserer du tre fingre på skjermen og skyver den mot høyre. Trykk på programmet du ønsker å åpne.

Tips

Funksjonen

Skyv til side

fungerer ikke med færre eller flere fingre eller håndflaten.

39

Plug & Pop

Plug & Pop lar deg velge programmer raskt når du kobler til hodetelefon, mus eller tastatur.

1

Koble til hodetelefon eller mus, tastatur osv.

2

Programpanelet vises, og du kan velge hvilket program du vil kjøre.

MERK:

Du kan angi hvilke programmer som skal vises på panelet, og velge ikke å vise programpanelet.

Trykk på > >

Innst.

>

Tilbehør

.

Ta skjermdump

Trykk på og hold nede tasten

Volum ned

og

av/på-låsetasten

samtidig i omtrent 2 sekunder for å ta et skjermdump.

Du kan se på skjermdumpet ved å gå til

Programmer

>

Galleri

> mappen

Screenshots

.

TIPS!

Du kan ikke ta skjermdump av en kamera-/videoskjerm.

Slik bruker du QuickMemo til å ta et skjermdump

På skjermbildet du vil ta skjermdump av drar du statuslinjen nedover og velger

QuickMemo

.

ELLER

Trykk på og hold nede

av/på-låsetasten

samtidig.

40

Slik bruker du Capture plus for å ta et skjermbilde

Denne funksjonen gjør det mulig å ta skjermdump av en del av skjermen i standard nettleser.

1

Mens du er tilkoblet Internett, trykk på

plus

.

, og trykk deretter på

Capture

2

Juster den blå boksen til ønsket størrelse og trykk deretter

OK

. Valgt område lagres i mappen Galleri.

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

Trykk for å bruke håndskriftfunksjonen.

Trykk for å sette inn et mellomrom.

Trykk for å sette inn en ny linje i meldingsfeltet.

Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Du kan angi spesialtegn (f.eks. é) med skjermtastaturet.

Du kan for eksempel trykke og holde på den ønskede tasten (f.eks. e-tasten).

Når det ønskede bokstavtegnet vises, drar du fingeren over det og løfter fingeren for å sette inn bokstaven.

41

42

Konfigurere Google-konto

Når du slår på nettbrettet første gang, kan du aktivere nettverk, logge på en

Google-konto og velge hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Konfigurere en Google-konto

• Logg på en Google-konto når du blir bedt om det under konfigurasjonen.

ELLER

• På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Innst.

>

Kontoer og synkronisering

>

Legg til konto

>

Google

.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på

Eksisterende

, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på . Hvis ikke, trykker du

Ny

og skriver inn de nødvendige opplysningene for å opprette en ny Googlekonto.

Når Google-kontoen er konfigurert på nettbrettet, synkroniseres den automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, hendelser i kalenderen og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, synkroniseres med nettbrettet. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige

Google-tjenester på nettbrettet.

Koble til nettverk og enheter

WiFi

Med WiFi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med WiFi får du trådløs

Internett-tilgang uten ekstra kostnader.

Koble til WiFi-nettverk

Hvis du vil bruke WiFi på nettbrettet, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkt er skjult eller bruker andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere nettbrettet for at det skal kunne koble seg til dem. Slå av WiFi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

Slik slår du på WiFi og kobler deg til et WiFi-nettverk

1

Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Innst.

>

WiFi

.

2

Trykk på nettverk.

for å slå det på og begynne å søke etter tilgjengelige WiFi-

3

Trykk på

Søk

for å se en liste over tilgjengelige WiFi-nettverk.

• Sikre nettverk vises med et låsikon.

4

Trykk på et nettverk for å koble deg til det.

• Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)

5

Statuslinjen inneholder ikoner som viser WiFi-statusen.

43

44

Bluetooth

Du kan sende data ved hjelp av Bluetooth ved å kjøre et tilsvarende program, men ikke fra Bluetooth-menyen som på de fleste nettbrettene.

MERK:

• LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.

• Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.

• Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare nettbrettet med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en annen enhet, må de to enhetene pares.

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Innst.

>

Bluetooth

.

2

Trykk på Bluetooth for å slå det på.

3

Trykk på avmerkingsboksen ved siden av enhetens navn for å gjøre enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.

4

En liste over tilgjengelige enheter vises. Trykk på enheten du vil pare telefonen med.

MERK:

Avhengig av hvilken type enhet, kan det hende du må angi matchende koder, bekrefte matchende koder eller enhetene vil automatisk pares.

Når paringen er gjennomført, kobles nettbrettet til enheten.

MERK:

Nettbrettet støtter ikke Håndfri profil. Derfor er ikke bruk av samtalefunksjoner med tilbehør som for eksempel Bluetooth hodetelefoner eller Bluetooth-aktiverte enheter tilgjengelig for denne enheten.

Sende data via Bluetooth-funksjonen

1

Åpne elementet og trykk på .

ELLER

Trykk og hold nede elementet og velg

Del

.

ELLER

Åpne elementet og trykk på

Meny-tasten

2

Trykk på

Bluetooth

for å dele via Bluetooth.

>

Del

.

MERK:

Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

3

Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Innst.

>

Bluetooth

.

2

Trykk på for å slå på Bluetooth og kryss av øverst i skjermbildet for å gjøre enheten synlig for andre enheter.

MERK:

For å velge hvor lenge enheten skal være synlig trykker du på

Meny-tasten

>

Tidsavbrudd for synlighet

.

3

Pare enhetene og trykk på

Godta

når du mottar en forespørsel om

Bluetooth-godkjenning, for å akseptere filen(e).

45

SmartShare

Du kan enkelt bruke SmartShare-funksjonen i Gelleri og programmer for

Musikk og Videoer.

Dra nytte av innhold via en rekke enheter

Du kan dele enhetens innhold med flere enheter. Trykk på for å dele innholdet i

Gelleri, Musikk, Videoer, POLARIS Office 5

.

Spille av/sende

Play

– Du kan spille av innholdet via en TV, en Bluetooth-høyttaler osv.

Beam

– Du kan sende innholdet til enheter med Bluetooth- og SmartSharestøtte.

SmartShare Beam

– Dette gjør det mulig å overføre innholdsfunksjonen raskt via Wi-Fi Direct.

< Play > < Beam >

46

Dra nytte av innhold fra enheter i nærheten

Du kan glede deg over innhold fra enheter i nærheten (dvs. PC.NAS, Mobile) i galleriet, musikk og videoer-programmet.

Koble til enheter

Koble enheten din til andre enheter med DLNA-støtte i det samme Wi-Finettverket.

Søke etter andre enheter

Trykk på Enheter i nærheten, så kan du se enhetene som har DLNA-støtte.

Koble til enheten for å vise innholdet.

PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for

USB-tilkobling.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USBmasselagringsmodus

1

Koble nettbrettet til en PC ved hjelp av en USB-kabel.

2

Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg

Systeminnstillinger

>

PC-tilkobling

>

Velg USB tilkoblingsmetode

, velg deretter

Media-synk (MTP)

.

3

Deretter kan du vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

1

Bruk USB-kabelen til å koble nettbrettet til en PC som har Windows

Media Player installert.

2

Velg

Media-synk (MTP)

. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.

47

48

3

Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.

4

Angi eller rediger enhetsnavnet i hurtigvinduet (om nødvendig).

5

Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.

6

Start synkroniseringen.

• Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.

Elementer

OS

Krav

Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere

Window Media Player-versjon Windows Media Player 10 eller høyere

• Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.

Kontakter

Du kan legge til kontakter på nettbrettet og synkronisere dem med kontaktene på Google-kontoen din, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

1

Fra hjemmeskjermen trykker du på

Kontakter

for å åpne kontaktlisten.

2

Trykk på boksen

Søk i kontakter

og skriv inn kontaktens navn. Du kan også trykke på en bokstav på venstre side av skjermen for å få tilgang til navn som starter med valgt bokstav.

Legge til en ny kontakt

1

Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Kontakter

.

2

Trykk på . Velg ønsket konto (hvis aktuelt).

3

Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på . Velg mellom

Ta ett foto

for å ta et bilde med kameraet eller

Velg fra galleri

.

Bla til et bilde, og velg det.

4

Trykk på for å angi mer navneinformasjon.

5

Fyll ut informasjon om kontakten.

6

Trykk på

Lagre

.

Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Slik legger du til en kontakt blant favorittene

1

Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Kontakter

for å åpne kontaktene dine.

49

50

2

Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.

3

Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen vil bli gullfarget, og kontakten legges i favorittlisten.

Slik fjerner du en kontakt fra favorittlisten

1

Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Kontakter

for å åpne kontaktene dine.

2

Trykk på kategorien

Favoritter

for å vise favorittkontaktene dine.

3

Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.

4

Trykk på gullstjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Opprette en gruppe

1

Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Kontakter

for å åpne kontaktene dine.

2

Trykk på alternativet

Grupper

. Trykk deretter på .

3

Skriv inn et navn for den nye gruppen.

• Trykk på

Legg til medlemmer

for å legge til kontakter til en ny gruppe.

• Trykk på feltet

KONTO

for å endre konto(er) du vil lagre den nye gruppen til.

4

Trykk på

Lagre

for å lagre gruppen.

MERK:

Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen, bli borte. De forblir i kontaktlisten.

E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

Administrere en E-postkonto

Trykk på E-post på hjemmeskjermen. Den første gangen du åpner e-postprogrammet, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å sette opp en e-postkonto.

Når oppsettet er ferdig, viser e-postprogrammet innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

Slik legger du til en ny E-postkonto:

• Åpne programmet

E-post

og trykk på

Meny-tasten

>

Innstilling

> .

Slik skifter du mellom kontoer:

Hvis du har lagt til mer enn én konto kan du enkelt skifte mellom dem. Fra hvilken som helst e-postmappe trykker du på e-postkontoen (øverst på skjermen). Trykk deretter på kontoen du vil åpne.

Slik endrer du innstillinger for en E-postkonto:

Åpne applikasjonen

E-post

og trykk på

Meny-tasten

>

Innstilling

>

Generelle innstillinger

for alle kontiene. Trykk på en individuell konto for å konfigurere innstillinger kun for den spesielle kontoen.

51

52

Slik sletter du en E-postkonto:

• Åpne applikasjonen

E-post

og trykk på

Meny-tasten

trykk på

Meny-tasten

>

Ja

.

>

Innstilling

>

>

Fjern konto

> på kontoen du vil slette >

Fjern

Jobbe med kontomapper

Åpne applikasjonen

E-post

og trykk på

Meny-tasten

og velg

Mapper

.

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende E-post

1

Når du er i e-postprogrammet, trykker du på

Skriv

.

2

Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.

3

Trykk på

Legg ved

for å legge med filer, hvis nødvendig.

4

Skriv inn emnet og så meldingen din.

5

Trykk på

Send

for å sende meldingen.

Hvis du ikke er koblet til et nettverk, for eksempel fordi du jobber i flymodus, lagres meldingene du sender i utboksen til du er koblet til et nettverk igjen. Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen i skjermbildet Kontoer.

Motta e-post

Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen og varselikonet vises på statuslinjen.

Kamera

Du åpner programmet Kamera ved å trykke på

Kamera

på hjemmeskjermen.

Bli kjent med søkeren

Bytt kamera

– Bytt mellom objektivet på forsiden eller baksiden.

Fotomodus

– Definerer hvordan bildet blir tatt.

Innst.

– Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se

Bruke de avanserte innstillingene

på følgende side.

Videomodus

– Trykk på (eller skyv) for å veksle mellom kameramodus og videokameramodus.

Ta et bilde

Galleri

– Trykk for å vise det nyeste bildet. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og kan vise lagrede bilder i kameramodus.

MERK:

Kontroller at kameraobjektivet er rent før du tar bilder.

53

54

Avanserte innstillinger

Trykk på i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Trykk på

Tilbaketasten

når du har valgt et alternativ.

Ta bilder med stemmen.

Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.

Fokuserer på et bestemt punkt.

Angir oppløsning for bildet. Hvis du velger høy oppløsning, øker filstørrelsen. Det betyr at du ikke kan lagre like mange bilder i minnet.

ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere

ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.

Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.

Legger til kunstneriske effekter i bildene.

Angir en tidsforsinkelse etter at utløserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

Aktiver denne hvis du vil bruke nettbrettets plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du vise bildene på et kart.

MERK:

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert.

Velg lyd for lukkeren.

Angi om volumtasten skal brukes til å ta bilde eller zoome.

Angi lagringssted for bildene. Velg mellom Internt minne og SIMkort.

Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.

Gjenoppretter alle kameraets standardinnstillinger.

TIPS!

• Nar du avslutter kameraet, gjenopprettes enkelte standardinnstillinger, deriblant hvitbalansen, fargeeffekt, time catch shot og Scene-modus.

Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.

• Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.

Ta et raskt bilde

1

Åpne

Kamera

applikasjonen.

2

Rett linsen mot bildemotivet mens du holder enheten.

3

Det vises en fokusboks midt på søkerskjermen. Du kan også trykke hvor som helst på skjermen for å fokusere på det punktet.

4

Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.

5

Trykk på for å ta et bilde.

55

Etter at du har tatt et bilde

1

Trykk på bildet for forhåndsvisning nederst til høyre på skjermen for å vise det siste bildet du tok.

2

Trykk på

Galleri

, og deretter på

Alltid

eller

Bare en gang

.

Trykk for å dele bildet ved hjelp av funksjonen

SmartShare

.

Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.

Trykk for å sende bildet til andre, eller del det via sosiale nettverk.

Trykk for å slette et bilde.

TIPS!

Hvis du har en konto for et sosialt nettverk og knytter den til nettbrettet, kan du dele bildet i det sosiale nettverket.

56

Trykk på

Meny-tasten

for å åpne alle avanserte alternativer.

Sett bilde som

– Trykk for å bruke bildet som et

Kontaktens bilde

,

Hjemmeskjermbakgrunn eller Bakgrunn for låseskjerm

eller

Bakgrunnsbilde

Flytt

– Trykk for å flytte bildet til en annen plassering.

Kopier

– Trykk for å kopiere bildet som er valgt, og lagre det til et annet album.

Kopier til klipp-brett

– Trykk for å kopiere bildet og lagre det i Clip Tray.

Gi nytt navn

– Trykk for å redigere navnet på bildet som er valgt.

Roter mot venstre/høyre

– Roterer bildet mot venstre eller høyre.

Beskjær

– Beskjær bildet. Før fingeren over skjermen for å merke området som skal beskjæres.

Rediger

– Vis og rediger bildet.

Bildevisning

– Viser automatisk bildene i gjeldende mappe.

Legg til sted

– For å legge til plasseringsinformasjon.

Detaljer

– Gir deg mer informasjon om innholdet.

Vise de lagrede bildene

Du kan åpne de lagrede bildene fra kameramodus. Bare trykk på forhåndsvisningen av bildet nederst på skjermen, så vises galleriet ditt.

1

Velg programmet du vil bruke for å vise og/eller redigere bildene dine.

Trykk på

Galleri

eller

Bilder

.

2

Trykk på

Alltid

eller

Bare en gang

.

• Rull mot høyre eller venstre for å vise flere bilder.

• Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på skjermen to ganger, eller trykker med to fingre og beveger dem mot hverandre for å zoome ut, eller fra hverandre for å zoome inn.

57

Videokamera

Åpne videokameraet ved å trykke på

Kamera

på hjemmeskjermen. Trykk deretter på ikonet

Videomodus

(på søkeren) for å bytte til videomodus.

Bli kjent med søkeren

58

Bytt kamera

– Bytt mellom objektivet på forsiden eller baksiden.

Opptaksmodus

– Definerer hvordan bildet blir tatt.

Innst.

– Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.

Se 

Bruke de avanserte innstillingene

på følgende side.

Kameramodus

– Trykk på og skyv dette ikonet oppover for å bytte til kameramodus.

Ta opp

– Trykk for å begynne å ta opp en video.

Galleri

– Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og kan vise lagrede videoer i videomodus.

TIPS!

Når du tar opp en video, kan du trykke på skjermen med to fingre og bevege dem mot hverandre for å bruke zoomfunksjonen.

MERK:

Pass på at mikrofonen ikke er blokkert ved opptak av video- eller lydklipp.

Avanserte innstillinger

Trykk på i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for den videoen du skal spille inn.

Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.

Hold nettbrettet stabilt under video opptak for å få høy videokvalitet.

Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.

Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar.

Aktiver denne hvis du vil bruke nettbrettets plasseringsbaserte tjenester.

Angi om volumtasten skal brukes til å ta opp video eller zoome.

Dette angir hvor du vil lagre videoer. Velg mellom Internt minne og

SIM-kort.

Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.

Gjenoppretter alle kameraets standardinnstillinger.

59

60

Video opptak

1

Åpne programmet

Kamera

og trykk på

Videomodus

-ikonet .

2

Videokameraets søker vises på skjermen.

3

Hold nettbrettet, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.

4

Trykk én gang på for å starte opptaket.

5

Tidslinje indikerer videolengden.

6

Trykk på på skjermen for å stoppe opptaket.

Når du har spilt inn en video

Trykk på bildet for forhåndsvisning nederst på skjermen for å vise det siste videoen du tok.

Trykk for å dele videoen ved hjelp av funksjonen

SmartShare

.

Trykk for å ta opp en ny video med én gang.

Trykk for å sende videoen til andre, eller dele den via sosiale nettverk.

Trykk for å slette videoen.

Se på de lagrede videoene

Åpne de lagrede videoene fra kameramodus ved å trykke på forhåndsvisning nederst i høyre hjørne på søkeren.

1

I søkeren trykker du på forhåndsvisning nederst i høyre hjørne på skjermen.

2

Galleriet vises på skjermen med de sist innspilt videoene. Bla mot venstre for å bla i videoene dine.

3

Trykk på ikonet Spill av på en video for å spille av automatisk.

MERK:

Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolumet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på høyre side på nettbrettet.

61

62

Multimedia

Galleri

Du kan lagre multimediefiler i internminnet for å få enkel tilgang til dem.

Bruk dette programmet for å vise multimediefiler som bilder og videoer.

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Galleri

.

Du kan behandle og dele alle bilde- og videofilene dine i Galleri.

MERK:

• Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.

• Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

• Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

Vise bilder

Åpne Galleri for å vise tilgjengelige mapper. Når et annet program, for eksempel e-postprogrammet, lagrer et bilde, opprettes det automatisk en nedlastingsmappe som bildet blir lagret i. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Trykk på en mappe for å

åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

Zoome inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

• Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn. Dobbelttrykk en gang til for å gå tilbake til fullskjerm.

• Du kan zoome inn ved å plassere to fingertupper på skjermen og dra dem fra hverandre. Du zoomer ut igjen ved å dra fingertuppene mot hverandre eller dobbelttrykke på skjermen.

Spille av videoer

Åpne programmet

Galleri

og velg album. Ikonet Spill av vises på videofilene. Trykk på et bilde for å velge det. Velg programmet for å spille det

(trykk på programmet Bilder eller Videoer ). Trykk deretter på

Alltid

eller

Bare en gang

og avspilling av videoen starter.

MERK:

• Når du er i videoavspillingsmodus, kan du skyve skjermbildet oppover eller nedover for å justere lysstyrken.

• Når du er i videoavspillingsmodus, kan du skyve skjermbildet mot venstre eller høyre for å spole bakover eller fremover.

Slette bilder og videoer

Bruk en av disse metodene:

• Gå til en mappe og trykk på . Velg deretter de bildene og videoene du vil slette, og trykk på

Slett

.

• Når du viser et bilde eller en video, kan du trykke på .

63

64

Angi som bakgrunn

Når du viser et bilde, trykker du på

Meny-tasten

>

Sett bilde som

og velg

Kontaktens bilde

,

Hjemmeskjermbakgrunn, Bakgrunn for låseskjerm

eller

Bakgrunnsbilde.

Bildevisning

Du kan se bildene dine som lysbildefremvisning for hvert album eller ved å velge alle bildene. Fra Hjemmeskjermen trykker du på

Galleri

.

• Trykk på albumet med bildene du vil se på. Trykk deretter på

Meny-tasten

>

Bildevisning

> verifiser innstillinger for lysbildefremvisning >

Start

.

• Trykk på

Meny-tasten

> Vis alle filer >

Meny-tasten

>

Bildevisning

> verifiser innstillinger for lysbildefremvisning >

Start

.

Trykk på tasten

Tilbake

for å starte lysbildevisning.

Videoer

Nettbrettet har en videospiller du kan bruke til å spille av alle favorittvideoene dine.

Spille av en video

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Videoer

.

2

Velg videoen du vil spille av.

Trykk for å sette videoavspillingen på pause.

Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.

Trykk og hold for å spole fremover i tre sekunders trinn. Trykk én gang for å spole fremover i 10 sekunder.

Trykk og hold for å spole tilbake i tre sekunders trinn.

Trykk én gang for å spole tilbake i 10 sekunder.

Trykk for å styre lydvolumet.

Trykk for å endre forholdet for videoskjermen.

Trykk for å åpne QSlide og vise videoen i et lite vindu.

Trykk for å dele videoen via funksjonen SmartShare.

Trykk for å ta et bilde mens du spiller av en video.

Trykk for å låse en videoskjerm.

Hvis du vil justere volumet mens du ser på en video, bruker du volumtastene på høyre side av nettbrettet.

Trykk og hold på en video i listen for å få tilgang til følgende alternativer:

Del

,

Slett

,

Trim

og

Detaljer

.

TIPS!

Skyv venstre side av skjermen opp og ned for å justere skjermlysstyrken mens du spiller av en video. Skyv høyre side av skjermen opp og ned for å justere volumet.

Musikk

Nettbrettet har en musikkspiller som du kan bruke til å spille av all favorittmusikken din. For å få tilgang til musikkspilleren går du til hjemmeskjermen og trykker på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Musikk

.

65

66

Spille av musikk

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Musikk

.

2

Trykk på kategorien

Sanger

.

3

Velg sangen du vil spille av.

Trykk for å finne filene med YouTube.

Trykk for å se gjeldende spilleliste.

Trykk for å velge gjeldende sang som favoritt.

Trykk for å dele musikk via funksjonen SmartShare.

Trykk for å angi modus for tilfeldig avspilling.

Trykk for å angi gjentakelsesmodus.

Trykk for å styre musikkvolumet.

Trykk for å sette avspillingen på pause.

Trykk for å gjenoppta avspillingen.

Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten.

Trykk for å gå tilbake til begynnelsen av sangen. Trykk to ganger for

å gå tilbake til forrige sang.

Trykk for å angi lydeffekt..

Hvis du vil justere volumet mens du lytter til musikk, bruker du volumtastene på høyre side av nettbrettet.

Trykk og hold nede en sang i listen for å få tilgang til følgende alternativer:

Spill av

,

Legg til i spillelisten

,

Del

,

Slett

,

Detalj

og

Søk

.

MERK:

• Noen filtyper støttes ikke, avhengig av enhetens programvare.

• Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

• Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett. Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reprodusere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

67

Verktøy

QPair

Hvis du kobler nettbrettet og telefonen med QPair, kan du synkronisere samtaler, meldinger eller SNS-varsler mellom nettbrettet og telefonen.

68

1

Kjør programmet

QPair

og trykk på

Initialt oppsett

>

Start

på nettbrettet først og deretter på telefonen.

TIPS!

Det kan være at QPair ikke er forhåndsinstallert på telefonen. Gå til

Google Play Store og søk etter Qpair og installer programmet.

MERK:

QPair kan brukes med telefoner som kjører Android 4.1 eller senere. Enkelte funksjoner kan være begrenset avhengig av telefonmodellen.

2

Bluetooth slås automatisk på.

QPair har følgende funksjoner

Anropsbeskjed

– Sender varsel til nettbrettet når telefonen mottar en samtale. Varslet viser innringerens nummer og lar deg avvise anropet.

Meldingsbeskjed

– Sender varsel til nettbrettet når telefonen mottar en melding.

SNS-varsel

– Viser et SNS-varsel på nettbrettets statuslinje når det er tilgjengelig på telefonen.

MERK:

For å aktivere denne funksjonen må du slå på

Innst.

>

Tilgjengelighet

>

QPair SNS-varsling

på telefonen først. Med dette alternativet får du varsler på nettbrettet når du mottar SNS-varsler på telefonen.

QuickMemo Overfør

– Lagrer aktuell QuickMemo i nettbrettets Galleri, og synkroniserer deretter dette galleriet med galleriet på telefonen.

Internett via telefon

– Kobler automatisk nettbrettet til Internett via mobiltelefonen (som et WiFi hotspot). Bruk av denne funksjonen kan medføre datakostnader. For å lagre databruk på telefonen, kobles nettbrettet automatisk til alle klarerte WiFi hotspots innenfor rekkevidde.

Etikett for siste app

– Når den parede enhetens skjerm er låst, vises et klistremerke det siste brukte programmet på den andre enheten hvis programmet er installert både på enheten og telefonen.

QSlide

Funksjonen QSlide gjør det mulig å overlappe vinduer på nettbrettet, slik at du kan utføre flere oppgaver samtidig. Vinduet QSlide kan åpnes fra Qslideprogrammer bar på varslingsfeltet eller direkte fra programmene som støtter funksjonen QSlide.

69

ELLER

70

Trykk for å kjøre QSlide.

Trykk for å lukke QSlide og gå tilbake til fullt vindu.

Trykk for å justere gjennomsiktigheten.

Trykk for å lukke QSlide.

Trykk for å justere størrelsen.

MERK:

QSlide-funksjonen støtter opptil to vinduer samtidig. QSlide er kun mulig for applikasjoner som video, Internett, Memo, kalender, kalkulator, e-post, filbehandling.

1

Åpne varslingsfeltet og trykk på det ønskede programmet fra delen

QSlide-prog.

.

ELLER

Mens du bruker et program som støtter QSlide, trykker du på .

Funksjonen vises kontinuerlig som et lite vindu på skjermen.

2

Skyv på for å justere graden av gjennomsiktighet. Og dra

QSlides tittellinje for å flytte det til et annet sted på skjermen.

QuickMemo

Med funksjonen

QuickMemo

kan du opprette notater og lagre skjermbilder.

Lagre skjermbilder, tegn på dem og del resultatet med familie og venner ved hjelp av QuickMemo.

Opprette en QuickMemo

1

Åpne QuickMemo-funksjonen, skyv statuslinjen nedover og trykk på .

ELLER

Trykk på begge

Volumtastene

samtidig i ett sekund.

2

Velg menyalternativet du ønsker, fra

Penn type

,

Farge

og

Slett

. Deretter kan du opprette et notat.

3

Trykk for å lagre. Du kan når som helst trykke på

Tilbake-tasten

for å avslutte QuickMemo.

71

72

MERK:

Du kan bruke fingertuppen til å styre

QuickMemo

. Ikke bruk neglen.

Bruke QuickMemo-alternativene

Følgende alternativer er tilgjengelige i verktøylinjen for QuickMemo øverst på skjermen.

Trykk for å beholde det gjeldende notatet på skjermen og bruke nettbrettet som vanlig samtidig.

Velger om du skal bruke bakgrunnsskjermen.

Gjør det mulig å angre eller gjøre om tidligere handlinger.

Velger type penn og farge.

Sletter notatet du opprettet.

Trykk for å sende notatet til andre, eller dele det via sosiale nettverk.

Lagrer notatet i

Notebook

eller

Galleri

.

Vise et lagret QuickMemo

Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Programmer

>

Galleri

og velg

QuickMemo

-albumet.

QuickRemote

QuickRemote kan gjøre nettbrettet om til en universell fjernkontroll (Universal

Remote) for TV, DVD eller Blu-ray.

MERK:

QuickRemote er ikke tilgjengelig for alle enheter og i alle områder.

Slik åpner du QuickRemote-programmet og setter opp (én eller flere) QuickRemote

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Programmer

alternativet >

QuickRemote

. Du kan også utføre konfigurering av

QuickRemote fra varslingsfeltet. Dra statuslinjen nedover. Trykk på ikonet

QuickRemote

.

2

Trykk på enheten.

for å velge romtype og trykk på for å legge til

3

Velg enhetstype og -merkevare, og følg instruksjonen på skjermen for å konfigurere en eller flere enheter.

73

74

MERK:

QuickRemote fungerer på samme måte som en vanlig fjernkontroll via infrarødsignaler (IR). Sørg for at du ikke dekker til infrarødsensoren

øverst på nettbrettet når du bruker QuickRemote-funksjonen. Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av modell, produsent eller serviceselskap.

Bruke QuickRemote

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

QuickRemote

for å åpne en QuickRemote-linje med alle fjernkontrollene du satte opp.

2

Velg den ønskede fjernkontrollen ved å trykke på navnet/typen øverst på

QuickRemote-linjen.

3

Trykk på knappene på den viste fjernkontrollen.

MERK:

Når du legger til fjernbetjening av en TV, kan QuickRemote bruke INPUT-knappen til å konfigurere en egnet fjernbetjening. Når du konfigurerer INPUT-knappen, kan TV-ens innsignalkilde bli endret. Hvis du vil tilbakestille TV-ens innsignalkilde, trykker du på INPUT-knappen på

QuickRemote gjentatte ganger (avhengig av hvor mange enheter som er tilkoblet TV-en).

Alternativer for QuickRemote

For å få tilgang til Alternativer-menyen til QuickRemote, trykker du på

Menytasten

(på linjen Berøringstaster foran) for å velge ønsket alternativ.

MERK:

Hvis du trykker på en QuickRemote-knapp mens du spiller av musikk i bakgrunnen, dempes lyden et lite øyeblikk.

QuickTranslator

Rett kameraet på nettbrettet mot teksten du vil oversette. Du kan få oversetting i sanntid hvor som helst, når som helst.

Du kan kjøpe flere ordbøker for frakoblet oversetting på Google Play Store.

Kildespråk.

Målspråk.

Bytter til stemmemodus. Trykk på knappen for språk og snakk.

Oversetting av et skriftlig ord.

Oversetting av skriftlig setning.

Oversetting av et avsnitt.

Tilgang til innstillingene for

QuickTranslator. Du kan sette språk for hjemme og destinasjon her.

1

Trykk på > alternativet

Programmer

>

QuickTranslator

.

2

Trykk på oversettelsesformatet. Velg fra ,

Ord

,

Linje

eller

Avsnitt

.

3

Trykk på ikonet

Innst.

og still inn språk for hjemme og destinasjon.

4

Hold nettbrettet rettet mot motivet du ønsker å oversette. Hold nettbrettet stille i et par sekunder.

75

76

MERK:

Nettbrettet leveres med én ordbok uten ekstra kostnad. Du må kjøpe ekstra ordbøker. Velg ordboken du vil installere uten ekstra kostnad, på listen nedenfor.

MERK:

Det kan være avvik i gjenkjennelsen avhengig av størrelsen, skrifttypen, fargen, lysstyrken og vinkelen på bokstavene som skal oversettes.

Voice Mate

Du kan be

Voice Mate

om å utføre nettbrettfunksjoner ved bruk av tale, som for eksempel å stille inn alarmer eller søke på Internett. Når du bruker Voice

Mate for første gang, vises informasjon som hjelper deg å lære hvordan funksjonen brukes.

Slik åpner du programmet Voice Mate

• På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Voice Mate

.

Slik bruker du programmet Voice Mate

1

Åpne programmet

Voice Mate

.

2

Trykk på ikonet

Snakk

(nederst på skjermen) for å slå det på. Si hva du vil den skal gjøre for deg.

• Hvis du sier “Vekk meg kl. 06.00", vil Voice Mate stille inn alarmen til det klokkeslettet.

MERK:

Gå til innstillinger for Voice Mate for å krysse av for

Hopp over bekreftelse

slik at eksakt navn (eller nummer) som matcher søket utføres uten at det bekreftes først.

Ikoner for Voice Mate

Følgende ikoner for Voice Mate vises nederst på skjermen:

• Trykk på for å vise vinduet Voice Mate QSlide på startskjermen.

• Trykk på for å gi en stemmekommando for utføring.

• Trykk på for å skrive en kommando for utføring.

Meny for Voice Mate

Trykk på

Meny-tasten

for å åpne menyen og velg

Innst.

eller

Hjelp

.

MERK:

• Når innstilling for språk for Voice Mate ikke er det samme som standard språkinnstilling på nettbrettet, kan det være at kommandoer som åpner programmer ikke fungerer.

• Bruk kun bokstaver eller tall når du skriver inn tekst.

• Voice Mate gjenkjenner tale bedre når du snakker sakte.

• Du kan vise eksempler på ulike kommandoer ved å dra Voice Mates hovedskjerm mot venstre.

Alarm

Stille alarmen

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Alarm/Klokke

> .

2

Still inn ønsket alarmtid.

3

Angi

Gjenta

,

Slumreintervall

,

Vibrering

,

Alarmsignal

,

Volum for alarm

,

Automatisk app-starter

,

Puslespill-lås

og

Notat

.

4

Trykk på

Lagre

.

77

MERK:

Hvis du vil endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister, trykker du på

Meny-tasten

og velger

Innst.

.

Kalkulator

Bruke kalkulatoren

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Kalkulator

.

2

Trykk på nummertastene for å taste inn tall.

3

Til enkle beregninger trykker du på den funksjonen du vil utføre

( , , eller ) etterfulgt av .

MERK:

• Ved mer kompliserte beregninger trykker du på

Meny-tasten

Vitenskapelig kalkulator

, og deretter den ønskede funksjonen.

• Du kan vise beregningshistorikken ved å trykke på

Meny-tasten

Kalkuleringshistorikk

.

, velg

>

78

Kalender

Legge til en hendelse i kalenderen

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Kalender

.

2

Trykk på knappen øverst til venstre for å endre kalendervisningen (Dag,

Uke, Måned, År, Dagsplan, Life Square).

3

Velg en dato du vil legge til en hendelse på, og trykk på .

4

Trykk på feltet

Navn på begivenhet

og skriv inn navnet på hendelsen.

5

Trykk på feltet

Plassering

og skriv inn stedsnavnet. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.

6

Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på feltet

Beskrivelse

og skrive inn detaljene.

7

Hvis du vil gjenta alarmen, velger du

GJENTA

og angir eventuelle

PÅMINNELSER

.

8

Trykk på

Lagre

for å lagre hendelsen i kalenderen.

MERK:

Trykk og hold på et punkt på kalenderen for å raskt lagre en kalenderhendelse på denne datoen. Angi hendelsens navn og klokkeslett og trykk på Lagre. Du kan trykke på Detaljer og legge til mer informasjon eller oppdatere hendelsen med ytterligere detaljer senere.

Oppgaver

Programmet Oppgaver kan synkroniseres med MS Exchange-kontoen. Du kan opprette og administrere oppgaver ved å bruke enheten eller fra MS

Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

1

Fra hjemmeskjermen trykker du

Programmer

>

Oppgaver

.

2

Trykk på ikonet

Legg til

oppgave (øverst i høyre hjørne av skjermen).

3

Skriv inn

Emne

,

FORFALLSDATO, BESKRIVELSE, GJENTA

og

PÅMINNELSE

etter behov.

4

Trykk på

Lagre

.

79

80

Filbehandler

Med programmet

Filbehandler

kan du ordne filene dine i den interne eller eksterne lagringsplassen.

Slik åpner du programmet Filbehandler

• På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

>

Filbehandler

.

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Taleopptaker

.

2

Trykk på for å starte opptaket.

3

Trykk på for å avslutte opptaket.

4

Trykk på for å lytte til opptaket.

MERK

Trykk på for å få tilgang til opptakslisten din. Du kan lytte til de lagrede opptakene. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

Sende taleopptaket

1

Når du er ferdig med innspillingen, kan du sende lydklippet ved å trykke på .

2

Velg blant de tilgjengelige delingsmetodene.

Kjørende prog.

Du kan administrere programmer ved hjelp av Jobbliste. Du kan enkelt finne ut hvor mange programmer som kjører for øyeblikket, og lukke enkelte programmer.

Alternativer for Kjørende prog.

• Trykk på

Stopp

for å stoppe enkeltprogrammer.

• Trykk på

Stopp alle

for å stoppe alle aktive programmer.

• Trykk på

Meny-tasten

for å få tilgang til Hjelp, Sorter etter og Innst..

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 er en profesjonell kontorløsning for mobil som gjør at brukerne enkelt kan vise forskjellige typer dokumenter, inkludert Word-,

Excel- og PowerPoint-filer, hvor som helst og når som helst ved hjelp av mobile enheter.

Slik oppretter du et nytt dokument

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

POLARIS Office 5

.

2

Registrer e-postadressen din på registreringssiden.

MERK:

Du kan trykke på Hopp over for å ignorere registreringsinformasjonen.

3

Trykk for å opprette et nytt dokument.

4

Trykk på en dokumenttype fra nedtrekkslisten, og velg en mal.

81

82

5

Skriv inn innhold i dokumentet ved hjelp av verktøyene nederst i skjermbildet og skjermtastaturet.

6

Når du er ferdig med dokumentet, trykker du på (øverst i venstre hjørne på skjermen). Trykk deretter

Lagre

og skriv inn dokumentets navn.

Vise og redigere et dokument på enheten

Du kan nå enkelt vise og redigere en rekke ulike filtyper på sine mobile enheter, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF.

Trykk på en fane for Office-dokument øverst på skjermen for å søke etter dokumenter på nettbrettet.

Trykk på dokumentet du vil vise eller redigere.

Når du viser dokumenter ved hjelp av POLARIS Office 5, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

Rediger det ved å trykke på .

Google+

Bruk programmet Google+ for å holde kontakten med personer ved hjelp av

Googles sosiale nettverkstjeneste.

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Google+

.

MERK:

Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Talesøk

Programmet Talesøk gjør det mulig å søke på nettsider ved bruk av stemme istedet for å skrive.

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Talesøk

.

2

Si et søkeord eller frase når

Snakk nå

vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK:

Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Nedlastinger

Bruk programmet Nedlastinger for å se hvilke filer som er lastet ned.

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Nedlastinger

.

Box

Programmet Box gjør det enkelt å få tilgang til og redigere filer, dele innhold og gi deg tilgang til dine filer fra hvor som helst på hvilken som helst enhet.

Slik åpner du programmet Box

• Gå til hjemmeskjermen og trykk på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Box

.

83

84

Internett

Internett

Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer, hvor som helst og hva som helst direkte på nettbrettet.

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Internett

.

Trykk for å gå én side tilbake.

Trykk for å gå én side fremover, til siden du koblet til etter den gjeldende siden. Når du trykker på

Tilbake-tasten

motsatte, nemlig at du går en side tilbake.

, skjer det

Trykk for å gå til hjemmesiden.

Trykk for å legge til en ny fane.

Trykk for å få tilgang til bokmerker.

Trykk for å kjøre QSlide.

Trykk for å lukke gjeldende fane.

Tap for å oppfriske eller stoppe aktuell side.

Åpne en side

• Hvis du vil åpne en ny side, trykker du på .

• Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på siden for å vise den.

Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord og velg et av søkeordene som blir foreslått.

MERK:

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Hvis du vil åpne en webside via et bokmerke, trykker du på i nettleserens verktøylinje og velger websiden.

Historie

Trykk på i nettleserens verktøylinje og velg kategorien

Historie

for å

åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Hvis du vil slette historikken, trykker du på

Meny-tasten

>

Slett all historie

.

Bruke QSlide

Bruk denne funksjonen til å få tilgang til Internett uten å måtte lukke det gjeldende programmet.

Trykk på mens du viser innhold i nettleseren. Deretter kan du søke opp annen informasjon på nettbrettet. Hvis du vil se nettleseren i fullskjerm, trykker du på .

Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativer

Programmer

>

Chrome

.

85

86

MERK:

Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet (øverst på skjermen), skriv inn en nettadresse eller søkekriterier og trykk på på tastaturet.

Åpne en side

• Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på .

• Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på siden for å vise den.

Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK:

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Det varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne kategorier og bokmerker, slik at du kan bruke Chrome på en annen enhet mens du er pålogget med den samme Google-kontoen.

Hvis du vil vise åpne kategorier på andre enheter, trykker du på

Meny-tasten

>

Andre enheter

. Du må være pålogget den samme Google-kontoen på alle enhetene. Velg en webside for å åpne den.

Legge til og bruke bokmerker

Legg til bokmerker ved å trykk på .

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på

Meny-tasten

>

Bokmerker

.

Chrome-meny

Ny fane

– Trykk på for å opprette ny fane for nettside.

Ny inkognitofane

– Trykk på for å opprette ny inkognito fane.

Bokmerker

– Viser bokmerkede nettsider.

Andre enheter

– Viser dine åpne nettsider på andre enheter.

Logg

– Viser surfehistorien (nettsider du har besøkt).

Del

– Lar deg dele URL-en.

Skriv ut

– Trykk for å skrive ut bildet. Velg å automatisk finne en skriver i nettverket ditt eller legg til en skriver manuelt..

Finn på side

– Lar deg søke etter tekst på gjeldende nettside.

Bruk skrivebordsvers...

– Merk av for å få tilgang til skrivebordsversjonen av nettstedet når du viser nettsider på enheten.

Innstillinger

– Lar deg endre innstillingene spesielt for programmet

Chrome.

Hjelp

– Viser informasjon om bruk av programmet Chrome på enheten.

87

88

Innst.

Åpne menyen Innstillinger

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

Innst.

.

ELLER

> På hjemmeskjermen trykker du på

Meny-tasten

Systeminnstillinger

.

2

Velg en innstillingskategori, og velg et alternativ.

TRÅDLØSE NETTVERK

WiFi

WiFi

– Aktiverer WiFi for å koble til tilgjengelige WiFi-nettverk.

Liste over alle Wi-Fi-nettverk som har vært benyttet. Trykk på det nettverket du vil koble til.

MERK:

Trykk på Søk (nederst på skjermen) for å lete etter tilgjengelige

Wi-Fi-nettverk.

Trykk på Meny-tasten

Alternativer for Wi-Fi:

i Wi-Fi-menyen for å få tilgang til menyen

WPS trykknapp

– Informasjon for tilkobling til et sikkert Wi-Fi-nettverk med

WPS-knappen.

WPS Pin-innlegging

– Informasjon for tilkobling til et sikkert Wi-Fi-nettverk med WPS PIN.

Koble til trådløst nettverk

– Lar deg legge til et nytt Wi-Fi-nettverk manuelt.

WiFi Direct

– Muliggjør direkte tilkobling med Wi-Fi-enheter uten tilgangspunkt.

Avansert Wi-Fi

– Gir deg tilgang til følgende avanserte innstillinger for Wi-Fi.

Interaktiv veiledning

– Viser nyttig veiledning for Wi-Fi.

TIPS! Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn nettbrettets MAC-adresse i ruteren.

Du finner MAC-adressen i følgende brukergrensesnitt:

Programmer

>

Innst.

>

WiFi

>

Meny-tasten

>

Avansert WiFi

>

MAC-adresse

.

Bluetooth

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

muliggjør paring og tilkobling til andre Bluetooth-enheter.

Trykk på Meny-tasten

Alternativer for Bluetooth.

i Bluetooth-menyen for å få tilgang til menyen

Rediger nettbrettnavn

– Endrer enhetens navn for enkel identifikasjon for paring og tilkobling. Skriv inn navnet på enheten og klikk Lagre.

Tidsavbrudd for synlighet

– Angir hvor lang tid andre Bluetooth-enheter kan se enheten din for paring og tilkobling. Velg mellom

2 minutter

,

5 minutter

,

1 time

, og

Aldri tidsavbrudd

.

Vis mottatte filer

– Viser en liste over dine Bluetooth-mottatte filer.

Interaktiv veiledning

– Viser nyttig veiledning om Bluetooth-funksjoner.

89

90

Databruk

Viser databruken.

Mer...

Gjør at du kan dele mapper med andre enheter via en trådløs forbindelse.

Flymodus

– Kryss av for

Flymodus

som standard. Når du aktiverer flymodus, vil alle trådløse forbindelser deaktiveres.

Trådløs lagring

– Du kan administrere filer lagret på nettbrettet på datamaskinen, eller kopiere filer til nettbrettet fra datamaskinen uten en

USB-tilkobling. Sørg for at nettbrettet og datamaskinen er koblet til samme nettverk.

Angi deretter webadressene som vises på nettbrettet i en nettleser på datamaskinen.

Miracast

– Speiler nettbrettets skjerm og lyd på Miracast-dongelen eller

TV-en som støtter Miracast, tradløst.

SmartShare Beam

– Slå på for å motta multimedieinnhold via SmartShare

Beam fra LG-telefoner eller -nettbrett.

Mediaserver

– Muliggjør deling av mediainnhold med enheter i nærheten via

DLNA.

VPN

– Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

MERK:

Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

ENHET

Lyd

Lyd profiler

– Velg Lyd, enten Bare vibrer eller Stille.

Volumer

– Du kan administrere volumet for varsler, tilbakemeldinger og system, musikk, video, spill og andre medier.

Meldingslyder

– Angi standardringetone for varsler.

Berøringslyder

– Angir bruk av lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer du kan trykke på.

Skjermlåslyder

– Angi at nettbrettet skal spille av en lyd når du låser eller låser opp skjermen.

Vibrer ved berøring

– Vibreringsrespons når du trykker på skjermen.

Skjerm

Hjemmeskjerm

Tema

– Angir skjermtema for enheten.

Bakgrunn

– Angir hvilken bakgrunn som skal brukes på hjemmeskjermen.

Skjermeffekt

– Angir effekten når du stryker over skjermen for å skifte skjermbilde.

Tillat startskjerm looping

– Kryss av for at hjemmeskjermene skal rulle kontinuerlig, slik at du ikke trenger å rulle tilbake i motsatt retning når du kommer til en av endene.

Start backup & tilbakestilling

– Gjør det mulig å sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare- og widgetkonfigurasjoner og temaer.

Do you know?

– Aktivere dette alternativet for å vise hjelpesiden

Do you know?

Vise en ekstra hjemmeskjerm.

Hjelp

– Viser informasjon om bruk av hjemmeskjermen.

91

92

Lås skjerm

Velg skjermlås

– Angi et opplåsingsmønster for å sikre nettbrettet. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp nettbrettet. Neste gang du slår på nettbrettet eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

Skjermeffekt

– Angir alternativer for skjermeffekt.

Væranimasjon

– Aktiver for å vise væranimasjon for gjeldende lokasjon eller primærby angitt i Vær basert på automatiske dataoppdateringer.

Bakgrunn

– Angir låseskjermens bakgrunn. Velg den fra

Galleri

eller

Galleri for bakgrunner

.

Snarveier

– Lar deg endre snarveiene på låseskjermen på skjermlåset

Swipe

.

Eierinfo

– Merk av for å angi eierens navn som skal vises på låseskjermen.

Trykk på for å angi teksten som skal vises som eierinfo.

Kun stående visning

– Kryss av for alltid å vise låseskjermen stående.

Tidslås

– Lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Strømknappen låser umiddelbart

– Angi skjermlås ved å trykke på av/ på-låsetasten. Denne innstillingen overskrider tidslåsinnstillingen.

Lysstyrke

– Juster lysstyrken for skjermen.

Skjermsparer

– Angi tiden før skjermspareren aktiveres.

Slå skjerm på

– Aktiver slik at Slå skjerm på slår av eller på skjermen.

Dobbeltrykk raskt på midtskjermen for å slå den på. Dobbeltrykk på statuslinjen, et tomt område på hjemmeskjermen eller låseskjermen for å slå av skjermen. Ikke flytt nettbrettet mens du bruker Slå skjerm på-funksjonen.

Slå av skjerm-effekt

– Angir effekten for når skjermen slås av.

Roter skjermen automatisk

– Still inn for å bytte retning automatisk når du snur på nettbrettet.

Dagdrøm

– Trykk på bryteren for Daydream for å veksle mellom På eller Av.

Når satt til på er det mulig å la skjermspareren vises når enheten er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader. Velg mellom Klokke, Bilderamme, Farger, Fototabell og Google Foto.

MERK:

Bruk av skjermsparer kan føre til treg opplading.

Fonttype

– Endre skrifttypen på skjermen.

Skriftstørrelse

– Endre størrelse for skrifttypen på skjermen.

Smartskjerm

– Behold skjermen på når enheten registrerer at du ser på skjermen.

Smart video

– Aktiver for å pause videoen når den ikke registrerer ansiktet vendt mot skjermen.

Berøringstaster på forsiden

– Still inn berøringstastene som vises nederst på alle skjermene. Still inn hvilke som skal vises, hvor de er plassert og hvordan de ser ut. Velg taster og rekkefølge, tema og bakgrunn.

Bevegelsessensorkalib.

– Lar deg øke nøyaktigheten av vipping og hastigheten til sensoren.

Lager

INTERNLAGRING

– Viser total plass i enhetens minne og lister opp hvilke typer data som okkuperer plass.

SD-KORT

– Viser hvor mye plass det er i microSD-kortets minne.

Total plass

Koble til/Utløs SD-kort

– Installerer og løser ut microSD-kortet fra nettbrettet, slik at du får tilgang til dataene på kortet, kan formatere kortet eller fjerne det på en trygg måte. Denne innstillingen er nedtonet hvis det ikke er satt inn noe microSD-kort, hvis du allerede har fjernet det, eller hvis du har satt inn microSD-kortet i datamaskinen.

93

Slett SD-kort

– Sletter permanent alt innhold på microSD-kortet og forbereder det for bruk med nettbrettet.

Batteri

BATTERIINFORMASJON

– Se hvor mye av batteriet som brukes til aktivitetene på enheten. Batterinivået vises i prosenter. Også gjenværende batteritid vises.

Batteriprosent på statuslinjen

– Viser batteriprosent i statusfeltet.

STRØMSPARER

– Administrer batteriet for strømsparingsenheter. Trykk på bryteren for å slå på funksjonen. Trykk på

Strømsparer

for følgende alternativer.

Autosynk:

Slår av automatisk synkronisering.

Wi-Fi:

Slår av WiFi hvis data ikke er i bruk.

Bluetooth:

Slår av Bluetooth hvis det ikke er tilkoblet.

Vibrer ved berøring:

Slår av vibreringsrespons ved berøring.

Lysstyrke:

Justerer lysstyrken.

Skjermsparer:

Justerer skjermsparer.

Hjelp

– Trykk for å vise tips for strømsparing.

Programmer

Viser listen over programmer som kjører i øyeblikket eller blir lastet ned.

Dra fingeren mot venstre og høyre for å vise en av de tre kategoriene øverst på skjermen for å vise detaljert informasjon for

LASTET NED

,

KJØRER

, og

ALLE

programmer.

Trykk på en oppføring for å vise mer informasjon. Trykk

Tvungen stopp

, deretter

OK

for å stoppe.

94

Skyv til side

Bruk bevegelsesfunksjoner med tre fingre for å lagre apps som er i bruk til venstre eller få dem tilbake til visning.

PRIVAT

Kontoer og synkronisering

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

Cloud

Trykk på

Legg til konto

for å bruke skyfunksjon.

Bruker

Merk av for å angi eierens navn som skal vises på låseskjermen. Trykk for

å legge inn teksten som skal vises som eierinfo.

Legg til bruker

– Lar deg legge til en ny konto for nettbrettet og bruke funksjonen for flere brukere.

Plassering

Modus

Høy presisjon

– Bruk GPS, Wi-Fi og mobile nettverk for å estimere lokasjon.

Batterisparing

– Bruk Wi-Fi og mobile nettverk til å estimere lokasjon.

Bare Enhetssensorer

– Bruk GPS for å finne plasseringen din.

NYLIG LOKALISERINGSFORESPØRSEL

– Viser programmer som nylig har bedt om informasjon om plassering.

LOKALISERINGSTJENESTER

Google Posisjonsrapportering

– Lar deg se innstillinger for Googlelokasjon.

95

96

Sikkerhet

Krypter enheten

– Lar deg kryptere data på nettbrettet for å bedre sikkerheten. Du må angi PIN-kode eller passord for å dekryptere nettbrettet hver gang du slår det på.

Krypter SD kort lagring

– Lar deg kryptere data på MicroSD for å bedre sikkerheten.

Synlig skriving av passord

– Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

Enhetsadministratorer

– Vis eller deaktiver Nettbrettadministratorer.

Ukjente kilder

– Standardinnstilling for installering av ikke-Play Storeprogrammer.

Bekrefte apper

– Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av programmer som kan skade nettbrettet.

Lagringstype

– Viser lagertype.

Pålitelig legitimasjon

– Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet

– Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

Slett berettigelsesbevis

– Fjern alle sertifikater.

Språk og input

Bruk innstillingene for språk og input til å velge språk for teksten på nettbrettet, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Sikkerhetskopier mine data

– Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

Sikkerhetskopikonto

– Angi hvilken konto du vil sikkerhetskopiere data til.

Automatisk gjenoppretting

– Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

LG Backup-tjeneste

– Sikkerhetskopierer all informasjon på enheten og gjenoppretter informasjonen i tilfelle data går tapt eller erstattes.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

– Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller nettbrettet på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet

Android for første gang, på nytt.

SYSTEM

Dato og tid

Bruk innstillingene for

Dato og tid

til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

Tilgjengelighet

Bruk innstillingene

Tilgjengelighet

til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på nettbrettet.

MERK:

Kan bare velges med flere programtillegg.

TalkBack

– Gjør det mulig å sette opp TalkBack-funksjonen, som hjelper folk med dårlig syn ved å gi muntlige tilbakemeldinger. Trykk på

TalkBackbryteren øverst til høyre for å slå den på. Trykk på skjermen for å justere innstillinger for TalkBack.

Innst.

nederst på

Stor tekst

– Kryss av for å øke tekststørrelsen.

Inverter farger

– Kryss av for å invertere fargen.

97

98

Fargejustering

– Lar deg vise skjermen med større fargekontrast. Trykk på bryteren for å slå på funksjonen.

Berør zoom

– Lar deg zoome inn og ut ved å trippel-trykke på skjermen.

Skjermskygger

– Angi at skjermen skal ha sorte skygger.

Monolyd

– Aktiver for å lede lyden i hodetelefonene både i høyre og venstre kanal.

Bildetekst

– Lar deg tilpasse innstillinger for bildetekster for hørselshemmede. Trykk på bryteren for å slå på funksjonen.

Tilbakemeldingstid for berøring

– Stiller inn tidspunkt for respons ved berøring. Velg fra

Kort, Middels

og

Lang

.

Universal touch

– Trykk på bryteren for å veksle mellom på og av.

Universell berøring kan erstatte alle de fysiske tastene.

Roter skjermen automatisk

– Kryss av for å tillate enheten å rotere skjermen, avhengig av enhetens orientering (liggende eller stående)

Les passordene

– Merk av for verbal bekreftelse ved innsetting av passord.

Velg snarvei innstillinger

– Stiller inn hurtig, enkel aksess for utvalgte funksjoner når du trykker tre ganger

Hjem-tasten

.

Tekst-til-tale-utdata

– Tekst til tale sørger for høytlesning av tekst, for eksempel innholdet i tekstmeldinger.

PC-tilkobling

Velg USB tilkoblingsmetode

– Still inn ønsket modus:

Lade nettbrettet

,

Media-synk (MTP)

,

LG programvare

eller

Send bilde (PTP)

.

Spør ved tilkopling

– Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.

Hjelp

– Hjelp for USB-tilkobling.

PC Suite

– Merk av for dette alternativet hvis du vil bruke LG PC Suite med

WiFi-tilkobling. Vær oppmerksom på at WiFi-nettverkstilkoblingen for LG PC

Suite bør være via en WiFi-tilkobling.

Hjelp

– Hjelp for LG-programvare.

Tilbehør

Quick Cover

– Aktiver Quick Cover for å slå på eller av automatisk.

USB-lagring Plug & Pop

– Konfigurerer Plug & Pop-funksjonen for USBlagring. Merk av for alternativet for Programpanel for å vise programpanelet automatisk når en enhet med USB-kabel tilkobles. Trykk på

Rediger program panel

for å endre hvilke program som skal være tilgjengelige.

Øretelefon Plug & Pop

– Konfigurerer Plug & Pop-funksjonen for hodetelefoner. Merk av for alternativet Programpanel for å vise programpanelet automatisk når en hodetelefon tilkobles. Trykk på Redigere programpanel for å endre hvilke program som skal være tilgjengelige.

Dokk Plug & Pop

– Konfigurerer Plug & Pop-funksjonen for dokkingstasjon.

Merk av for alternativet Programpanel for å vise programpanelet automatisk når dokkingstasjon tilkobles. Trykk på

Rediger program panel

for å endre hvilke program som skal være tilgjengelige.

Utskrift

Lar deg skrive ut innholdet av visse skjermer (for eksempel nettsider vist med Chrome) til en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som din

Android-enhet.

99

100

Om tavlen

Denne menyen lar deg administrere programvareoppdateringer og vise diverse informasjon knyttet til enheten.

Nettbrettnavn

– Lar deg velge navn for enheten.

Oppdateringssenter

– Gjør det mulig å krysse av for programvareoppdateringer.

Batteri

– Gjør det mulig å vise informasjon om batteristatus, batterinivå og batteribruk.

Hardware informasjon

– Gjør det mulig å vise modellnummer, oppetid, garantiens utløpsdato, Wi-Fi MAC-adressen og Bluetooth-adressen.

Programvare informasjon

– Gjør det mulig å vise Android-versjon, kjerneversjon, build-nummer og programvareversjon.

Juridisk informasjon

– Gjør det mulig å vise åpne kildelisenser og juridisk informasjon for Google.

LG Backup

Om sikkerhetskopiering og gjenoppretting av enhetens data

Vi anbefaler at du regelmessig oppretter og lagrer en sikkerhetskopi på minnekortet. Dette er spesielt viktig før du oppdaterer programvare. Hvis du har en oppdatert sikkerhetskopi på minnekortet, kan du hente ut dataene dine hvis du mister nettbrettet, hvis den blir stjålet eller hvis den av en eller annen grunn skulle bli skadet.

Programmet LG Backup støttes mellom LG smarttelefoner og nettbrett, andre programvareversjoner eller operativsystemversjoner. Hvis du kjøper en ny smarttelefon eller nettbrett fra LG, kan du derfor sikkerhetskopiere de gjeldende dataene til den nye enheten.

Hvis Backup-programmet kommer ferdiginstallert på smarttelefon og nettbrett, kan du sikkerhetskopiere og gjenopprette de fleste dataene dine inklusive nedlastede og forhåndsinstallerte programmer, bokmerker, kalenderoppføringer, kontakter, innstillinger for hjemmeskjermen og systeminnstillinger. Du kan også:

• Utføre en manuell sikkerhetskopiering av dataene på nettbrettet ved hjelp av LG Backup.

• Planlegge automatiske sikkerhetskopieringer av dataene på enheten.

• Gjenopprette dataene på enheten.

Advarsel!

Du bør alltid sørge for at batteriet er fulladet under sikkerhetskopiering eller gjenoppretting for å unngå at nettbrettet slår seg av uventet på grunn av for lite batterikapasitet.

101

102

Sikkerhetskopier dataene på nettbrettet med LG

Backup

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

LG Backup

>

Sikkerhetskopi

.

2

Merk av i boksen ved siden av dataene du vil sikkerhetskopiere, og velg

Neste

.

3

På skjermbildet for Backup-sted trykker du på

Internlagring

eller

SD-kort

, trykk deretter på

Start

.

4

Når alle de valgte filene er sikkerhetskopiert, ser du meldingen

Sikkerhetskopiering fullført

.

Planlegge automatisk sikkerhetskopiering

Du kan også programmere automatisk sikkerhetskopiering for dataene på nettbrettet i henhold til planleggerinnstillingen. Dette gjør du ved hjelp av den følgende fremgangsmåten:

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

LG Backup

>

Planlagt backup

.

2

Trykk på

Backup enheter

og merk av i boksen ved siden av elementet du vil sikkerhetskopiere.

3

Trykk på

Backup-plassering

, velg

Internlagring

eller

SD-kort

.

4

Trykk på

Backup-tid

for innstilling av gjentatte intervaller,

Hver dag, Hver uke

,

Annen hver uke

,

Månedlig

og trykk til

Fullført

.

5

Trykk på bryteren for å slå på funksjonen.

Gjenoppretting av data på nettbrettet

MERK:

Før sikkerhetskopifilen gjenopprettes, slettes alle data som er lagret på nettbrettet.

1

På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer

> alternativet

Programmer

>

LG Backup

>

Filgjenoppretting og administrasjon

.

2

I skjermbildet

Gjenopprett

velger du sikkerhetskopifilen som inneholder dataene du vil gjenopprette.

3

Merk av i boksen ved siden av elementet du vil gjenopprette, og velg

Neste

for å gjenopprette nettbrettet.

MERK:

Vær oppmerksom på at data på nettbrettet overskrives med innholdet i sikkerhetskopien.

4

Hvis sikkerhetskopifilen er kryptert, skriver du inn passordet du opprettet for å kryptere den.

5

Når alle de valgte filene er gjenopprettet, startes nettbrettet automatisk på nytt.

MERK:

Du kan velge Aktiver kryptering for å kryptere sikkerhetskopifilene og få ekstra beskyttelse.

103

104

Oppdatering av programvare på nettbrettet

Oppdatering av programvare på nettbrettet

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på nettbrettet til nyeste versjon fra Internett uten a matte besøke et servicesenter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du ga til: http://www.lg.com

Du må ikke forlate enheten under programvareoppdateringen, fordi at du må lese alle instruksjoner og merknader som vises for hvert trinn før du fortsetter. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på nettbrettet.

Nettbrettprogramvare for LG oppdateres via OTA

(Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere nettbrettet til siste versjon via OTA uten a koble til USB-datakabelen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din. Først kan du kontrollere programvareversjonen på nettbrettet:

På hjemmeskjermen trykker du på

Meny-tasten

Om tavlen

>

Programvare informasjon

.

>

Systeminnstillinger

>

Når du vil oppdatere programvaren på nettbrettet, går du til hjemmeskjermen og trykker på

oppdatering

.

Meny-tasten

>

Systeminnstillinger

>

Om tavlen

>

Oppdateringssenter

>

Oppdater programvare

>

Sjekk nå for

MERK:

LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

MERK:

Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen, kan gå tapt når nettbrettets programvare oppdateres. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer nettbrettets programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

105

106

Tilbehør

Nettbrettet kan brukes med tilbehøret nedenfor.

(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggutstyr.)

Reiseadapter Datakabel

Kort startveiledning

MERK:

• Bruk alltid originalt LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.

• Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

Problemløsing

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker nettbrettet. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding

Ingen programmer kan angis

Mulige årsaker

Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.

Batteriet er ikke ladet.

Det er for varmt eller for kaldt ute.

Mulige løsninger

Kontakt tjenesteleverandøren.

Lad opp batteriet.

Ladefeil

Kontaktproblem

Uten spenning

Laderfeil

Feil lader

Sørg for at nettbrettet lades ved normal temperatur.

Kontroller laderen og tilkoblingen til nettbrettet.

Koble laderen til en annen kontakt.

Bytt ut laderen.

Bruk alltid originalt LG-tilbehør.

Kan ikke motta/sende bilder

Minne fullt Slett noen bilder fra nettbrettet.

107

108

Melding

Filer åpnes ikke

Mulige årsaker

Ikke støttet filformat

Ingen lyd Vibreringsmodus

Mulige løsninger

Kontroller støttede filformater.

Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.

Brugermanual

• Skærmvisninger og illustrationer kan variere fra dem, du ser på den faktiske enhed.

• En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.

• Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. touchtastaturet.

• Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG

Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

• Google™, Google Maps™, Gmail™,

YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

DANSK

2

Indholdsfortegnelse

Om denne brugervejledning ..................5

Om denne brugervejledning .................... 5

Varemærker ................................................ 6

DivX HD ...................................................... 6

Dolby Digital Plus .......................................7

Retningslinjer for sikker og effektiv brug...........................................................8

Vigtig bemærkning ................................17

Lær din enhed at kende ...................... 22

Oversigt ....................................................22

Opladning af tablet'en ............................24

Optimering af batterilevetid ...................25

Sådan udvides batteriets levetid ............. 25

Sådan får du vist batteriets opladningsniveau .......................................... 26

Sådan overvåges og kontrolleres batteriforbruget .............................................. 26

Indsættelse af et microSD-kort .............26

Fjernelse af microSD-kortet................... 27

Formatering af microSD-kortet .............28

Sådan låser og oplåser du skærmen ....28

Din Startskærm .................................... 29

Tip til touchskærmen ..............................29

Tryk eller berør ................................................29

Tryk og hold nede .........................................29

Træk ...................................................................29

Stryg eller skyd ...............................................30

Tryk to gange ..................................................30

Klem for at zoome .......................................30

Roter skærmen ..............................................30

Slå skærmen til ..............................................30

Baggrund ...................................................31

Tilpasning af startskærmen ...................... 33

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer .............................................33

Notifikationer ...........................................34

Træk ned for at se notifikationer og indstillinger ....................................................... 34

Lynindstillinger på panelet

Underretninger ............................................... 35

Sådan flytter du rundt på elementerne i Lynindstillinger på notifikationspanelet ...................................... 35

QSlide prog. på notifikationspanelet ..... 35

Brug af QSlide prog. .................................... 36

Indikatorikoner på statusbjælken ............ 36

Flere brugere ............................................38

Skub til siden ...........................................39

Plug and Pop ...........................................40

Registrering af et skærmbillede .............41

Anvendelse af QuickMemo til at tage et skærmbillede ...............................................41

Brug af Capture plus til at tage et skærmbillede ....................................................41

Skærmtastatur ..........................................41

Indtastning af bogstaver med accenttegn ......................................................42

Konfiguration af en Google-konto ..... 43

Tilslutning til netværk og enheder ..... 44

Wi-Fi .........................................................44

Tilslutning til Wi-Fi-netværk ......................44

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et

Wi-Fi-netværk ................................................44

Bluetooth ..................................................45

Aktivering af Bluetooth og parring af din tablet med en Bluetooth-enhed .....45

Send data ved brug af den trådløse

Bluetooth-funktion ........................................46

Modtag data ved brug af den trådløse

Bluetooth-funktion ........................................46

SmartShare .............................................. 47

Sådan får du glæde af indholdet med en række enheder ................................................47

Afspilning/afsendelse ...................................47

Sådan får du glæde af indholdet fra nærliggende enheder ..............................48

Tilslutning enheder .......................................48

Søgning efter andre enheder ..................48

Pc-forbindelser via et USB-kabel..........48

Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af tilstanden USBlagerenhed ......................................................48

Synkroniser med Windows Media

Player ................................................................. 49

Kontakter .............................................. 50

Søgning efter en kontakt ........................50

Tilføjelse af en ny kontakt ......................50

Favoritkontakter .......................................50

Oprettelse af en gruppe ..........................51

E-mail .................................................... 52

Administration af en e-mailkonto .........52

Arbejde med kontomapper ....................53

Oprettelse og afsendelse af en e-mail .53

Modtagelse af e-mails ............................54

Kamera .................................................. 55

Lær søgeren at kende .............................55

Brug af avancerede indstillinger ............56

Sådan tages et hurtigt foto ...................58

Når du har taget fotoet ...........................58

Visning af gemte fotos ...........................59

Videokamera ......................................... 60

Lær søgeren at kende .............................60

Brug af avancerede indstillinger .............61

Optagelse af en lynvideo ........................62

Efter optagelse af en video ....................62

Visning af gemte videoer .......................62

Justering af lydstyrken ved visning af en video ................................................63

Multimedie ............................................ 64

Galleri ........................................................64

Visning af billeder .........................................64

Zoom ind og ud ............................................65

Afspilning af videoer ....................................65

Sådan sletter du billeder og videoer .....65

Sådan opretter du et baggrundsbillede ..........................................66

Slideshow ................................................66

Videoer......................................................66

Afspilning af en video..................................66

Musik ......................................................... 67

Afspilning af en sang ..................................68

Værktøj ...................................................70

QPair ......................................................... 70

QSlide ....................................................... 72

QuickMemo .............................................. 73

QuickRemote ........................................... 75

QuickTranslator ........................................ 77

3

4

Voice Mate ................................................ 79

Alarm ........................................................80

Lommeregner ...........................................81

Kalender ....................................................81

Opgaver ...................................................82

Fil manager ..............................................83

Diktafon ....................................................83

Jobliste .....................................................84

POLARIS Office 5 ..................................84

Google+ ....................................................85

Stemmesøgning ......................................86

Downloads ................................................86

Box ............................................................86

Internettet ..............................................87

Internet ..................................................... 87

Sådan åbner du en side .............................87

Stemmestyret søgning på internettet ...88

Bogmærker .....................................................88

Historie ..............................................................88

Sådan bruger du QSlide ............................88

Chrome .....................................................88

Visning af internetsider ...............................89

Sådan åbner du en side ............................89

Stemmestyret søgning på internettet ...89

Synkronisering med andre enheder......89

Tilføjelse og visning af bogmærker........90

Menuen Indstillinger i Chrome ...............90

Indstillinger ............................................ 91

Åbn menuen Indstillinger ........................91

TRÅDLØSE NETVÆRK ...........................91

ENHED ......................................................94

PERSONLIG.............................................98

SYSTEM................................................... 101

LG Backup ............................................105

Om sikkerhedskopiering og gendannelse af enhedens data ........... 105

Sikkerhedskopier dine tabletdatamed LG Backup ................... 106

Planlægning af automatiske sikkerhedskopieringer ........................... 106

Gendannelse af tablet'ens data ............107

Opdatering af tabletsoftware ............108

Opdatering af tabletsoftware ............... 108

Opdatering af LG-tabletsoftware via OTA (Over-the-Air) ......................... 108

Tilbehør .................................................110

Fejlfinding ..............................................111

Om denne brugervejledning

Om denne brugervejledning

• Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din enhed på sikker og korrekt vis.

• Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din tablet.

• Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteleverandør. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual, se LG's websted www.lg.com.

• Din enheds programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.

• LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.

• Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du udtrækker og anvender disse materialer til kommerciel eller anden brug kan du bryde regler for ophavsret. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.

5

6

• Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som SMS, up- og download, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester.

For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

Varemærker

• LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.

• Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

DivX HD

OM DIVX VIDEO:

DivX® er et digitalt videoformat, som er udviklet af

DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX

Certified®-enhed, som har bestået krævende tests for at verificere, at den afspiller DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film.

For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi

Corporation eller dets datterselskaber, og benyttes under licens.

Bemærk: Open Source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge http://opensource.lge.com/

Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Dolby Digital Plus

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

7

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, der er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun

åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

8

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne tablet-pc-model LG-V500 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, der er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

• Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR

(Specific Absorption Rate – specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.

• Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige

LG-enhedsmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.

• Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.

• Den højeste SAR-værdi for denne enhed, når den bæres på kroppen, som beskrevet i denne brugervejledning, er 0,720 W/kg.

• Denne enhed opfylder retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst

0,00 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør enheden ikke indeholde metal og bør placeres med en minimumsafstand på mindst 0,00 cm fra kroppen.

Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontrollér, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Bemærkning til udskiftning af batteriet

• Af sikkerhedshensyn må du ikke fjerne batteriet fra produktet.

Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.

• Li-Ion-batteri er en farlig komponent, som kan forårsage personskade.

• Udskiftning af batteriet af en ikke-kvalificeret professionel person kan forårsage skade på din enhed.

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige enhedsmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for enheden og kan være farligt.

9

• Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.

• Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktion, der svarer til de dele, der erstattes.

• Hold enheden væk fra elektriske apparater, f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.

• Hold enheden væk fra varmekilder, f.eks. radiatorer eller komfurer.

• Tab ikke enheden.

• Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.

• Sluk for enheden på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke enheden på hospitaler, hvor en tændt enhed kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.

• Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge enheden.

• Oplad ikke enheden i nærheden af brændbart materiale, da enheden kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.

• Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler, f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).

• Oplad ikke tablet-pc'en, mens den ligger på bløde møbler.

• Enheden bør oplades i et område med god udluftning.

• Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.

• Opbevar ikke enheden ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.

• Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige enheden.

• Udsæt ikke enheden for væske eller fugt.

10

• Vær forsigtig med brug af tilbehør, f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.

• Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.

• Din tablet-pc er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger.

Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer enheden under eller umiddelbart efter brug.

• Hvis enheden bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.

• Væsken i den våde enhed ændrer farven på produktmærket inde i enheden. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

• Brug din tablet-pc ved temperaturer mellem 0ºC og 40ºC, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din enhed for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Effektiv betjening af enheden

Elektroniske enheder

Alle tablet-pc'er kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

• Anvend ikke din tablet-pc i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe tablet-pc'en oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.

• Visse høreapparater kan blive forstyrret af tablet-pc'en.

• Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.

11

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af tablet-pc'en i de områder, hvor du kører.

• Brug ikke en håndholdt enhed under bilkørsel.

• Hav fuld opmærksomhed på kørslen.

• Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.

• Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.

• Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader

BEMÆRK:

For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.

Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

12

• Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for tablet-pc'en tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik indstilles på et fornuftigt niveau.

• Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

Glasdele

Nogle dele af din tablet-pc er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke tablet-pc'en ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

• Anvend ikke din tablet-pc, når du tanker brændstof.

• Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.

• Transportér og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer din tablet-pc eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

• Sluk altid tablet-pc'en, inden du går om bord i et fly.

• Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar enheden et sikkert sted, der er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

13

Enheden indeholder også et internt batteri, der kan udgøre en fare, hvis enheden ikke bruges eller vedligeholdes korrekt.

14

Oplysninger om og pleje af batteriet

• Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.

• Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.

• Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.

• Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.

• Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, f.eks. badeværelset.

Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.

• Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

• Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

• Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.

• Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når tablet-pc'en er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.

• Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

• Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Sådan opdateres din tablet-pc

Adgang til de seneste firmwareversioner, nye softwarefunktioner og forbedringer.

Opdater din tablet-pc uden en pc. Vælg Opdateringscenter >

Software opdatering.

Opdater din tablet-pc ved at tilslutte den til din pc.

Du kan få flere oplysninger om brug af denne funktion ved at besøge

http://www.lg.com/common/index.jsp

og vælge land og sprog.

BEKENDTGØRELSE

Hermed erklærer

LG Electronics

, at denne

LG-V500

er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv

1999/5/EC

. Der findes en kopi af bekendtgørelsen på

http://www.lg.com/global/declaration

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

15

16

Bortskaffelse af din gamle telefon

1

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.

2

Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

3

Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Kassering af batterier/akkumulatorer

1

Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv

(Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.

2

Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.

3

Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

4

Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning

Læs dette før du begynder at bruge din tablet!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med din tablet, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Tablet-hukommelse

Du skal kontrollere tablet'ens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

1

Tryk på > > fanen

Apps

>

Indstillinger

>

Apps

.

2

Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.

3

Tryk på

Afinstaller

.

2. Før du installerer et open source-program og

-operativsystem

ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din tablet.

Derudover vil din tablet ikke længere være dækket af garantien.

17

18

ADVARSEL

Beskyt tablet'en og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på tablet'en, fungerer tablet'en muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på tablet'en og alle data og indstillinger for dem.

3. Brug af oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for at sikre tablet'en. Tryk på > > fanen

Apps

>

Indstillinger

>

Skærm

>

Låseskærm

>

Vælg skærmlås

>

Mønster

. Dette åbner et skærmbillede, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du skal oprette en Backup PINkode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

Advarsel:

Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.

ADVARSEL

Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet.

Du vil ikke kunne få adgang til din tablet, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster,

PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode:

< Hvis du har glemt dit mønster >

Hvis du er logget på din Google-konto på tablet'en, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for

Glemt mønster?

i bunden af skærmen. Herefter skal du logge på vha. din Google-konto eller angive den backup PIN-kode, du angav, da du oprettede dit låsemønster.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på tablet'en, eller hvis du har glemt PIN-koden, skal du udføre en fabriksnulstilling.

< Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >

Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du fortage en hård nulstilling.

Advarsel:

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

BEMÆRK:

Du skal indtaste din backup PIN-kode, hvis du ikke er logget på din Google-konto og du har glemt dit oplåsningsmønster.

4. Sådan bruger du hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis tablet'en ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

1

Sluk for tabletcomputeren.

2

Tryk på tasterne

Tænd/sluk-Lås/Lås op + Lydstyrke ned

og hold dem nede på højre side af tabletcomputeren.

3

Slip kun tasten

Tænd/sluk-Lås/Lås op

når LG-logoet vises og fortsæt med at trykke på tasten Lydstyrke ned.

19

4

Tryk med det samme på tasterne

Tænd/sluk-Lås/Lås op + Lydstyrke op

og hold dem nede samtidig, mens du fortsat trykker på tasten Lydstyrke ned.

5

Slip alle taster, når skærmen for hård fabriksnulstilling vises.

6

Tryk på tasten

Tænd/sluk-Lås/lås op

for at fortsætte eller på en af lydstyrketasterne for at annullere.

7

Tryk én gang til på tasten

Tænd/sluk-Lås/lås op

for at bekræfte eller på en af lydstyrketasterne for at annullere.

8

Din enhed vil udføre en hård nulstilling.

ADVARSEL

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en Hård nulstilling.

20

5. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt.

Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

1

Tryk på

tasten Hjem

, har brugt for nylig, vises.

og hold den nede. En liste over programmer, du

2

Tryk derefter på det program, du vil åbne. Dette stopper ikke kørslen af det forrige program i baggrunden på tablet'en. Sørg for at trykke på

tasten Tilbage

for at gå ud af en app efter at have brugt den.

• Stop programmer ved at trykke på

Jobliste

fra listen over nylige apps, og tryk derefter på

Stop

eller

Stop alle

.

• Fjern en app fra listen over nylige apps ved at trække eksempelvisningen af app'en til venstre eller højre. Ryd alle apps ved at trykke på

Ryd alle

.

6. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser eller tablet'en ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:

Tryk på tasten

Tænd/sluk-Lås/lås op

, og hold den nede i 8 sekunder for at genstarte din tabletcomputer. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

21

Lær din enhed at kende

Oversigt

Front kameraobjektiv

Sensor til omgivende lysforhold

Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

Lydstyrketaster

Touchskærm

22

Kameraobjektiv

Højttaler

Headsetstik

Stik til microSD-kort

IR LED

Opladnings-/USB-port

Mikrofon

BEMÆRK:

Sørg for, at mikrofonen ikke er blokeret, når du optager et video- eller lydklip.

Front kameraobjektiv

Stik til microSD-kort

Headsetstik

Sensor til omgivende lysforhold

Tænd/sluk-Lås/

Lås op-tast

Lydstyrketaster

Opladnings-/

USB-port

Kameraobjektiv

Højttaler

Mikrofon

IR LED

Bruges til at tage billeder og optage videoklip med dig selv. Du kan også bruge denne til videochat. Du opnår de bedste resultater, hvis du holder det rent.

Indsæt microSD-kort til at gemme filer, f.eks. musik, videoer og fotos.

Giver dig mulighed for at tilslutte et headset (tilbehør) til praktiske, håndfri samtaler. Du kan også tilslutte hovedtelefoner for at lytte til musik.

Sensor til omgivende lysforhold benytter en omgivelsessensor, som måler det omgivende lys og justerer

LCD-skærmens lysstyrke for at levere et klart skærmbillede.

Tryk for at låse/låse op for skærmen. Tryk, og hold nede for at tænde/slukke tablet'en, genstarte den, aktivere/ deaktivere flytilstand, og for at ændre lydindstillingerne.

Giver mulighed for at justere lydstyrken for de forskellige medier.

Giver dig mulighed for at tilslutte tablet'en og USB-kablet til opladeren eller andre kompatible enheder.

Bruges til at tage billeder og optage videoklip. Du opnår de bedste resultater, hvis du holder det rent.

Bruges til at lytte til lyden fra den valgte funktion (f.eks. musik, videoer, lydklip osv.).

Optag din stemme, og brug det til stemmeaktiverede funktioner.

Fungerer som QuickRemote-sensor.

23

24

ADVARSEL

LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på tablet'en, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

TIP!

• Tryk på

tasten Menu

, når du åbner et program for at se, hvilke indstillinger, der er tilgængelige.

• Hvis enheden er låst og ikke virker, skal du trykke på og holde tasten

Tænd/sluk-Lås/lås op

nede i 8 sekunder for at slukke den.

Opladning af tablet'en

Din tablet får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Der følger en USBoplader med tablet'en, som bruges til at oplade batteriet. Sørg for, at batteriet er fult opladet, før du bruger tablet'en for første gang.

BEMÆRK:

Enheden indeholder et internt, genopladeligt batteri. Af sikkerhedshensyn må du ikke fjerne batteriet fra produktet.

Advarsel!

Hvis touchskærmen ikke virker, mens tablet'en oplades, kan det medføre ustabil strømforsyning. Det betyder, at du skal frakoble USBkablet fra enheden eller tage USB-opladeren ud af stikkontakten.

1

Tilslut USB-oplader og USB-kabel.

2

Sæt USB-kablet (som vist nedenfor) i tablet'ens oplader-/USB-port.

BEMÆRK:

Batteriet skal oplades helt ved første opladning for at forbedre dets levetid.

Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer forbruger batteristrøm.

Sådan udvides batteriets levetid

• Sluk for radiokommunikation, som du ikke bruger, f.eks. Wi-Fi, Bluetooth eller GPS.

• Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.

• Deaktiver automatisk synkronisering af Gmail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.

25

26

• Nogle af de programmer, du har downloadet, kan reducere batteriets strømniveau.

• Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.

Sådan får du vist batteriets opladningsniveau

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Om tabletcomputeren

>

Batteri

.

2

Batteriets status (opladning eller afladning) og niveau vises på skærmens

øverste menu.

Sådan overvåges og kontrolleres batteriforbruget

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Om tabletcomputeren

>

Batteri

>

Batteriforbrug

.

2

I bunden af skærmen vises batteriets brugstid samt programmer og tjenester, som bruger batteristrøm, lige fra det største til det mindste forbrug.

Indsættelse af et microSD-kort

Din enhed understøtter brug af hukommelseskort af typen microSD med op til 64 GB kapacitet. Multimedieindhold kan gemmes på microSD-kortet.

1

Sluk tablet'en, før du isætter eller fjerner microSD-kortet.

2

Før en fingernegl ind i rillen, og træk microSD-kortholderen ud. Indsæt microSD-kortet i åbningen med kontaktdelene vendt nedad. Skub forsigtigt holderen ind i enheden.

Fjernelse af microSD-kortet

Du skal afinstallere microSD-kortet først for at fjerne det sikkert fra tablet'en.

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Lagring

>

Demonter SD-kort

.

2

Træk forsigtigt microSD-kortet ud af stikket.

Advarsel!

Fjern ikke microSD-kortet uden at afinstallere det først. Ellers kan du risikere, at microSD-kortet og tablet'en bliver beskadiget, og at data på microSD-kortet bliver ødelagt.

27

28

Formatering af microSD-kortet

Advarsel!

Alle de filer, der er gemt på dit microSD-kort, slettes, når du formaterer kortet.

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Lagring

.

2

Tryk på

Slet SD-kort

(to gange).

3

Hvis du har indstillet et oplåsningsmønster, skal du angive det og trykke på

Slet alt

. Kortet formateres og gøres klar til brug.

BEMÆRK:

Hvis der er indhold på dit microSD-kort, kan mappestrukturen være ændret efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt tablet'en i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger din tablet, skal du trykke på

Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten

for at låse din tablet.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på

Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten

. Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

Din Startskærm

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på tablet'en.

BEMÆRK:

• Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.

• Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.

• Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Tryk eller berør

Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.

Tryk og hold nede

Tryk på et element og hold det nede ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en funktion bliver udført. Du kan for eksempel trykke på og holde kontakten i kontaktlisten nede, indtil kontekstmenuen åbner, for at

åbne en kontakts tilgængelige valgmuligheder.

Træk

Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

29

30

Stryg eller skyd

Hvis du vil stryge eller skyde skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

Tryk to gange

Tryk to gange for at zoome ind på en internetside eller et kort. Du kan for eksempel trykke to gange hurtigt på en del af en internetside for at tilpasse den pågældende del, så den fylder skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, når du har taget et billede (med kameraet), og når du bruger kort. Tryk to gange på et ord for at markere det.

Dobbelttryk på skærmen kan også aktivere BankPÅ-funktionen til at slå den til eller fra.

Klem for at zoome

Brug din pege- og tommelfinger til at klemme sammen eller sprede for at zoome ind eller ud, når du browser på nettet, ser på kort eller billeder.

Roter skærmen

Fra mange programmer og menuer justerer skærmens retning sig til enhedens fysiske retning.

Slå skærmen til

Funktionen KnockON gør det muligt at dobbelttrykke på skærmen for let at slå den til eller fra.

• Dobbelttryk hurtigt i midten af skærmen for at tænde den.

• Dobbelttryk hurtigt på statusbjælken, et tomt område på baggrunden eller låseskærmen for at slukke for skærmen.

BEMÆRK:

• Du kan deaktivere denne funktion under

Visningsindstillinger

.

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Skærm

>

Slå skærmen til

> trykke på afkrydsningsfeltet

Slå skærmen til

.

Baggrund

Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan tilpasse det enkelte panel med programmer, downloads, widgets og baggrunde.

BEMÆRK:

Nogle skærmbilleder kan variere, afhængigt af, hvor du er.

31

32

Du kan få vist menuikoner nederst på startskærmen. Med menuikonerne får du med et enkelt tryk adgang til de funktioner, du bruger mest.

Statusbjælke

– Viser enhedens statusoplysninger, herunder tid, signalstyrke, batteristatus og notifikationsikoner.

Programikoner

– Tryk let på et ikon (program, widget, mappe, osv.) for at åbne og bruge det.

Hurtigtaster

– Giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

Menu-tasten

– Åbner menuen Indstillinger med indstillinger, der påvirker det aktuelle skærmbillede eller program. Dette gælder kun, når den er tilgængelig, afhængig af skærmbillede eller program.

Hjem-tasten

– Vender tilbage til startskærmen

(eller vender tilbage til din standard startskærmbaggrund fra et hvilket som helst af de andre skærmbaggrunde). Tryk på den, og hold den nede for at få vist nyligt anvendte programmer med adgang til programmet Jobliste.

Tilbage-tasten

– Vender tilbage til den forrige skærm. Lukker også popop-elementer, f.eks. menuer, dialogbokse og skærmtastaturet.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, downloads, widgets eller baggrunde. Hvis du vil gøre det mere praktisk at bruge tablet'en, kan du tilføje dine foretrukne programmer og widgets til startskærmen.

Sådan føjer du elementer til startskærmen:

1

Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.

2

Tryk på

Apps

eller

Widgets

tab.

3

Træk det ønskede element til den ønskede placering, og løft fingeren.

Såda n sletter du et element fra startskærmen:

Tryk på og hold det ikon nede, du ønsker at flytte, træk det til , og løft fingeren.

TIP!

Du kan føje et programikon til baggrunden fra Apps-skærmbilledet ved at trykke på det ønskede program og trække det til den ønskede placering.

TIP!

Du kan tilføje ikoner for forskellige app-ikoner i en mappe. Slip et app-ikon oven i et andet på baggrunden; derved oprettes en mappe.

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

1

Tryk på

tasten Hjem

, og hold den nede. Skærmen viser et popupvindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.

2

Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på

tasten Tilbage

for at gå tilbage til den forrige skærm.

33

Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder som download af video.

Fra notifikationspanelet kan du se tablet'ens nuværende status og ventende notifikationer.

Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som

Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.

BEMÆRK:

Mængden af indstillinger kan variere fra område til område og afhænge af tjenesteudbyder.

Ventende notifikationer Systemikoner som Bluetooth, Wi-Fi og batteristatus

34

Træk ned for at se notifikationer og indstillinger

Træk statusbjælken ned for at åbne panelet med notifikationer. For at lukke panelet med notifikationer skal du trække op i bjælken i bunden af skærmen.

BEMÆRK:

Tryk på og hold et ikon fra Lynindstillinger nede for at se funktionens indstillingsmenu.

Bjælken Lynindstillinger

– Svip til højre eller venstre for at rulle gennem listen.

Bjælken QSlide prog.

– Tryk på denne for at aktivere en QSlide-funktion.

Stryg mod venstre og højre for at justere skærmens

Lysstyrke

eller

Lydstyrke

.

Lynindstillinger på panelet Underretninger

Brug Lynindstillinger for nemt at slå funktioner som Wi-Fi til og fra.

Lynindstillinger er placeret i toppen af notifikationspanelet.

BEMÆRK:

Tryk på og hold et ikon på bjælken Lynindstillinger nede for at se funktionens indstillingsmenu.

Sådan flytter du rundt på elementerne i Lynindstillinger på notifikationspanelet

Åbn notifikationspanelet, og tryk på . Du kan nu se og flytte rundt på de

ønskede elementer i menuen Lynindstillinger.

QSlide prog. på notifikationspanelet

QSlide prog. vises i en bjælke på notifikationspanelet under bjælken

Lynindstillinger. Disse ikoner giver en hurtig og praktisk måde at multitaske på i samme skærmbillede (ligesom billede-i-billede på et tv). QSlide viser et lille programvindue på skærmen, som kan flyttes, størrelsen kan justeres, eller det kan gøres gennemsigtigt.

35

Brug af QSlide prog.

Tryk på et hvilket som helst QSlide prog. i bjælken for at aktivere det. Når du har aktiveret den, åbner QSlide-funktionen programmet i et vindue i forgrunden, hvilket giver dig adgang til andre programmer i baggrunden. Du kan åbne op til to QSlide-vinduer på én gang.

Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angiver kalenderbegivenheder, enhedsstatus mv.

36

Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon Beskrivelse

Flytilstand

Forbundet til Wi-Fi-netværk

Headset med ledning

Bluetooth er tændt

Systemadvarsel

Vibrationstilstand er til

Stilletilstand er til

Batteriet er fuldt opladet

Batteriet oplades

DLNA er aktiveret

Downloader data

Uploader data

Alarm er indstillet

SmartShare-musikafspilning

GPS er tændt

Data synkroniseres

Ny Gmail

Ny Hangouts-meddelelse

Sang afspilles

Tablet'en er koblet til en pc via et USB-kabel, eller USB-modem er aktivt

Strømsparingsfunktionen er tændt

Skub til siden er aktiveret

37

38

Flere brugere

Der kan kun oprettes ét ejer-ID på tabletcomputeren, men der kan tilføjes flere bruger-ID'er, således at andre kan logge på og bruge tabletcomputeren uafhængigt. Hver enkelt bruger kan konfigurere sine egen indstillinger, råde over sin egen lagerplads og egne app-opdateringsprivilegier.

Tabletcomputerens ejerprivilegier

• Det er kun tabletcomputerens ejer-ID, der kan tilføje nye bruger-ID'er og fjerne bruger-ID'er.

• Det er kun tabletcomputerens ejer-ID, der kan få adgang til og benytte microSD-kortet.

• Tabletcomputerens ejer kan afinstallere enhver app, som en bruger måtte have installeret.

Begrænsninger i forbindelse med flere brugere

• Samtlige brugere deler det samme batteri, den samme interne hukommelse og dataplads med hinanden.

• De sprogindstillinger, som én bruger indstiller, gælder også for alle de

øvrige brugere.

• Hver enkelt bruger kan konfigurere og anvende sit eget indhold og sine egne data (f.eks. indstillinger for startskærm, lydindstillinger osv.).

• Enhver bruger kan acceptere opdaterede app-tilladelser på vegne af alle de øvrige brugere.

• Alarmer lyder på det indstillede tidspunkt uanset hvilken bruger, der aktiverede alarmen/alarmerne.

• Meddelelser og oprettede kalenderbegivenheder bliver kun sendt til den det specifikke bruger-ID.

• Så snart en bruger har startet udskrivning af et dokument med Mobile

Print, fortsætter printjobbet, også selv om brugeren logger, af og en ny logger på.

• Dataoverførsel, download, multimedieafspilning og kommunikationstjenester stopper, hvis brugeren logger af, og en ny logger på.

Sådan tilføjer du en ny bruger på din tablet

1

På startskærmen skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Brugere

>

Tilføj bruger

.

2

Konfigurationsguiden åbner for at hjælpe dig med opsætningen. Start konfigurationsguiden.

• Du bør følge konfigurationsguiden, første gang du logger på din tablet som ny bruger.

3

Nu kan du vælge et brugernavn, når du logger på din tablet.

Skub til siden

Brug bevægelse med tre fingre til at gemme kørende apps til venstre eller bringe til tilbage til den viste skærm. For at bringe dem tilbage senere kan visse apps genstarte. Du kan gemme op til tre apps.

39

1

Når et program er åbent, skal du placere tre fingre på skærmen og stryge mod venstre. Den aktuelle skærm gemmes, og startskærmen vises.

2

Du genåbner de gemte apps ved at placere tre fingre på skærmen og stryge mod højre. Tryk på den ønskede app for at

åbne den.

Tip!

Funktionen

Skub til siden

genkender ikke færre fingre, flere fingre eller din håndflade.

Plug and Pop

Med Plug and Pop kan du hurtigt vælge apps, der skal bruges, når du tilslutter et headset eller en OTG-enhed såsom en mus eller et tastatur.

1

Tilslut headsettet eller OTG-enheden (f.eks. mus, tastatur m.v.).

2

Programpanelet vises, og du kan vælge et program til kørsel.

BEMÆRK:

Du kan redigere de programmer, der skal vises på panelet, og angive, om programpanelet skal vises eller ej.

40

Tryk på > >

Indstillinger

>

Tilbehør

.

Registrering af et skærmbillede

Tryk på tasten

Lydstyrke ned-tasten

og

Tænd/sluk-Lås/lås op

samtidigt i ca.

2 sekunder, og hold dem nede for at tage et skærmbillede.

For at se billedet skal du gå til

Apps

>

Galleri

> mappen

Screenshots

.

TIP!

du kan ikke tage skærmbillede af et kamera-/videoskærmbillede.

Anvendelse af QuickMemo til at tage et skærmbillede

På det skærmbillede du vil registrere, skal du trække statusbjælken nedad, og vælge

QuickMemo

.

ELLER

Tryk på

Lydstyrke op/ned-tasten

samtidig, og hold dem nede.

Brug af Capture plus til at tage et skærmbillede

Denne funktion giver dig mulighed for at registrere en del af skærmbilledet i din standardinternetbrowser.

1

Mens du er koblet på internettet skal du trykke på på

Capture plus

.

, og derefter trykke

2

Juster den blå boks til den ønskede størrelse, og tryk derefter på

OK

. Det valgte område er nu gemt i galleriet.

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

41

42

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur.

Tryk for at bruge håndskriftsfunktionen.

Tryk for at indtaste et mellemrum.

Tryk for at oprette en ny linje i beskedfeltet.

Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Tastaturet på skærmen giver dig mulighed for at indtaste specialtegn

(f.eks. "á").

Tryk for eksempel på den ønskede tast (f.eks. "a"-tasten), og hold den nede.

Når det ønskede tegn vises, skal du trække fingeren hen over det og løfte den for at indtaste tegnet.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder tablet'en, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Googletjenester.

Sådan konfigureres din Google-konto

• Log på en Google-konto via det konfigurationsskærmbillede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

• På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Indstillinger

>

Konti og synkronisering

>

Tilføj konto

>

Google

.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på

Eksisterende

, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på . Ellers skal du trykke

Ny

og indtaste de nødvendige oplysninger for at oprette en ny

Google-konto.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på tablet'en, synkroniseres tablet'en automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din tablet. (Dette afhænger af, hvordan du har indstillet din synkronisering).

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din tablet.

43

44

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på tablet'en, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere tablet'en for at kunne oprette forbindelse til dem. Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Indstillinger

>

Wi-Fi

.

2

Tryk på for at tænde den og starte scanning efter tilgængelige

Wi-Fi-netværk.

3

Tryk på

Søg

for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.

• Sikre netværk er afmærket med et låsikon.

4

Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.

• Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).

5

Statusbjælken viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program.

Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

BEMÆRK:

• LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.

• Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.

• Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth

SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din tablet med en

Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Indstillinger

>

Bluetooth

.

2

Tryk på Bluetooth-afbryderen for at slå Bluetooth til.

3

Tryk på afkrydsningsfeltet ud for tabletcomputerens navn for at gøre den synlig for andre Bluetooth-enheder.

4

Der vises en liste over tilgængelige enheder. Tryk på den enhed, du vil oprette parring med, på listen.

45

46

BEMÆRK:

Afhængig af enhedstypen kan det være nødvendigt at indtaste modsvarende koder, bekræfte modsvarende koder, eller enhederne parres automatisk.

Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til enheden.

BEMÆRK:

Din tablet understøtter ikke Håndfri profil. Derfor er brugen af opkaldsfunktioner med noget tilbehør, f.eks. Bluetooth headsets eller

Bluetooth-aktiverede enheder måske ikke tilgængelige for denne enhed.

Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

1

Åbn elementet, og tryk på .

ELLER

Tryk på elementet, og hold det nede, og vælg

Del

.

ELLER

Åbn elementet, og tryk på

tasten Menu

2

Tryk på

Bluetooth

for at dele via Bluetooth.

>

Del

.

BEMÆRK:

Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

3

Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Indstillinger

>

Bluetooth

.

2

Tryk på for at tænde for Bluetooth, og marker afkrydsningsfeltet

øverst på skærmen for at gøre det synligt på andre enheder.

BEMÆRK:

Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på

tasten Menu

>

Synligheds-timeout

.

3

Du kan nu parre enheden og trykke på

Accepter

, når du modtager en

Anmodning om Bluetooth-godkendelse for at acceptere filen/-erne.

SmartShare

Det er nemt at benytte funktionen SmartShare i apps som Galleri, Musik,

Videoer.

Sådan får du glæde af indholdet med en række enheder

Du kan dele indholdet på din tabletcomputer med flere forskellige enheder.

Tryk på for at dele indhold i

Galleri, Musik, Videoer, POLARIS Office 5

.

Afspilning/afsendelse

Play

– Du kan afspille indholdet via et TV, en Bluetooth-højttaler eller tilsvarende.

Beam

– Du kan sende indholdet til Bluetooth-enheden og til enheder, der understøtter SmartShare Beam.

SmartShare Beam

– Dette gør det muligt at overføre indholdet hurtigt via

Wi-Fi Direct.

< Play > < Beam >

47

48

Sådan får du glæde af indholdet fra nærliggende enheder

Du kan få glæde af indhold fra enheder i nærheden (f.eks. PC.NAS, mobilenheder) i apps som Galleri, Musik, Videoer.

Tilslutning enheder

Forbind din enhed og øvrige enheder understøttet af DLNA på det samme

Wi-Fi-netværk.

Søgning efter andre enheder

Tryk på Enheder i nærheden. Efterfølgende får du vist enheder med DLNAunderstøttelse.

Tilslut enheden for at få vist indholdet.

Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USBforbindelsestilstand.

Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af tilstanden

USB-lagerenhed

1

Slut din tablet til en pc ved hjælp af USB-kablet.

2

Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du manuelt ændre indstillingerne. Vælg

Systemindstillinger

>

PCforbindelse

>

Vælg USB-forbindelsesmetode

, og vælg derefter

Medie sync (MTP)

.

3

Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Synkroniser med Windows Media Player

Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.

1

Brug USB-kablet til at slutte tablet'en til en pc med Windows Media

Player.

2

Vælg indstillingen

Medie sync (MTP)

. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.

3

Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.

4

Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).

5

Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.

6

Start synkronisering.

• De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media

Player.

Elementer

Operativsystem

Krav

Microsoft Windows XP SP2,

Vista eller nyere

Windows Media Player version Windows Media Player 10 eller nyere

• Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.

49

Kontakter

Du kan tilføje kontakter på tablet'en og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

1

Tryk på

Kontakter

på startskærmen for at åbne din kontaktliste.

2

Tryk på feltet

Søg i telefonbog

, og indtast kontaktens navn. Du kan også trykke på et bogstav i venstre side af skærmen for at få adgang til navne, der starter med det valgte bogstav.

Tilføjelse af en ny kontakt

1

På baggrunden skal du trykke på

Kontakter

.

2

Tryk på . Vælg den ønskede konto (hvis relevant).

3

Hvis du vil føje et billede til den nye kontakt, skal du trykke på . Vælg enten

Tag et billede

for at tage et billede med kameraet eller

Vælg fra galleri

. Gennemse derefter billederne, og vælg det ønskede.

4

Tryk på for at indtaste mere specifikke navneoplysninger.

5

Indtast oplysningerne om din kontakt.

6

Tryk på

Gem

.

Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ringer ofte til, som favoritter.

Sådan tilføjes en kontakt til dine favoritter

50

1

På baggrunden skal du trykke på

Kontakter

for at åbne dine kontakter.

2

Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.

3

Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver guldfarvet, og kontakten føjes til dine favoritter.

Sådan fjernes en kontakt fra listen over favoritter

1

På baggrunden skal du trykke på

Kontakter

for at åbne dine kontakter.

2

Tryk på fanen

Favoritter

for at se dine favoritkontakter.

3

Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.

4

Tryk på guldstjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Oprettelse af en gruppe

1

På baggrunden skal du trykke på

Kontakter

for at åbne dine kontakter.

2

Tryk på fanen

Grupper

, og tryk derefter på .

3

Indtast et navn til den nye gruppe.

• Tryk på

Tilføj medlemmer

for at tilføje kontaktposter til den nye gruppe.

• Tryk på feltet

KONTO

for at ændre de(n) konto/konti, du vil gemme den nye gruppe under.

4

Tryk på

Gem

for at gemme gruppen.

BEMÆRK:

Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.

51

52

E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks.

Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mailkonto

Tryk på e-mail-ikonet på startskærmen. Første gang du åbner

E-mailprogrammet, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mailkonto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

Sådan tilføjes en anden e-mailkonto:

• Åbn programmet

E-mail

, og tryk på

tasten Menu

>

Indstilling

> .

Sådan skifter du mellem konti:

Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dem. Tryk på den aktuelle konto (øverst på skærmbilledet) i en hvilken som helst e-mailmappe, tryk derefter på den konto, du vil åbne.

Sådan ændres indstillingerne for en e-mailkonto:

Åbn programmet

E-mail

, og tryk på

tasten Menu

>

Indstilling

>

Generelle indstillinger

for at konfigurere de indstillinger, der skal gælde for samtlige dine konti. Tryk på en individuel konto for at konfigurere indstillingerne for den pågældende konto.

Sådan slettes en e-mailkonto:

• Åbn programmet

E-mail

, og tryk på

tasten Menu

tasten Menu

Fjern

>

Ja

.

>

Indstilling

. Tryk

>

Fjern konto

> tryk på en konto, som du vil slette >

Arbejde med kontomapper

Åbn programmet

E-mail

, tryk på

tasten Menu

, og vælg

Mapper

.

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

1

Tryk på

Skriv

, mens du er i E-mailprogrammet.

2

Angiv en adresse til modtageren af emailen. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.

3

Tryk på

Vedhæft

for at vedhæfte eventuelle filer.

4

Indtast emnet og din email.

5

Tryk på

Send

for at sende emailen.

Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de emails, du sender, i udbakken, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis den indeholder ventende emails, vises udbakken på skærmen Konti.

53

54

Modtagelse af e-mails

Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration (afhængig af dine indstillinger for lyd og vibration), og meddelelsesikonet vises på statuslinjen.

Kamera

For at åbne programmet Kamera skal du trykke på

Kamera

på startskærmen.

Lær søgeren at kende

Skift kamera

– Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.

Optag.tilstand

– Definerer, hvordan billedet vil blive taget.

Indstillinger

– Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se

Brug af avancerede indstillinger

på følgende side.

Videotilstand

– Tryk på (eller skub på) denne for at skifte mellem

Kameratilstand og Videotilstand.

Sådan tages et foto

Galleri

– Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver dig adgang til dit galleri og til at se gemte fotos, mens du er i kameratilstanden.

55

56

BEMÆRK:

Sørg for at kameraets objektiv er rent, før du begynder på at tage billeder.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på for at åbne de avancerede indstillinger.

Når du har valgt indstillingen, skal du trykke på

tasten Tilbage

.

Tag billeder med stemmekommando.

Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på billedet.

Stiller skarpt på et bestemt punkt.

Vælger billedets opløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.

ISO-indstillingen angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.

Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.

Tilføjer kunstneriske effekter til dine billeder.

Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.

Aktiver denne funktion for at bruge tablet'ens positionsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.

BEMÆRK:

Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.

Vælg en lukkerlyd.

Indstil, om lydstyrketasten skal bruges til optagelse eller zoom.

Indstil lagerplaceringen for dine billeder. Vælg mellem intern hukommelse og SD-kort.

Åbner hjælpevejledningen, der viser dig, hvordan en funktion fungerer.

Nulstiller alle kameraets standardindstillinger.

TIP!

• Når du slukker kameraet, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, farvetone, timer og sceneindstilling. Kontroller dem, før du tager det næste billede.

• Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændrer på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.

57

58

Sådan tages et hurtigt foto

1

Åbn programmet

Kamera

.

2

Sigt med objektivet mod det motiv, du vil fotografere.

3

Der vises en fokusboks i midten af søgerskærmen. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at stille skarpt på punktet.

4

Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.

5

Tryk på for at tage et foto.

Når du har taget fotoet

1

Tryk på billedeksemplet nederst til højre på skærmen for at få vist det sidste foto, som du tog.

2

Tryk på

Galleri

, og tryk derefter på

altid

eller

Kun én gang

.

Tryk for at dele dit foto ved hjælp af

SmartShare

-funktionen.

Tryk for at tage et nyt billede med det samme.

Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.

Tryk her for at slette fotoet.

TIP!

Hvis du har konfigureret en social netværkskonto på tablet'en, kan du dele dit foto med dit sociale netværk.

Tryk på tasten

Menu

for at åbne alle avancerede indstillinger.

Indstil billed som

– Tryk her for at bruge billedet som

Billede af kontaktperson

,

Wallpaper på baggrund

,

Wallpaper på låseskærm

eller

Tapet

.

Flyt

– Tryk for at flytte fotoet til en anden placering.

Kopier

– Tryk for at kopiere fotoet og gemme det i et andet album.

Kopier til klipsbakken

– Tryk for at kopiere fotoet og gemme det i udklipsholderen.

Omdøb

– Tryk for at redigere navnet på det valgte foto.

Roter til venstre/højre

– Roter til venstre eller højre.

Beskær

– Beskær fotoet. Bevæg din finger hen over skærmen for at vælge beskæring.

Rediger

– Vis og rediger fotoet.

Slideshow

– Viser automatisk billederne i den aktuelle mappe et efter et.

Tilføj beliggenhed.

– Tilføj yderligere placeringsoplysninger.

Detaljer

– Få flere oplysninger om indholdet.

Visning af gemte fotos

Du kan gå ind på dine gemte billedere, når du er i kamera-tilstand. Tryk blot på billedeksemplet i bunden af skærmen, hvorefter dit galleri bliver vist.

1

Vælg den app, der skal bruges til at vise og/eller redigere dine fotos. Tryk på

Galleri

eller

Fotos

.

2

Tryk på

altid

eller

Kun én gang

.

• Rul til venstre eller højre for at få vist flere fotos.

• For at zoome ud, skal du trykke to gange på skærmen eller sætte to fingre på skærmen og bevæge fingrene væk fra hinanden (bevæg fingrene tættere sammen for at zoome ind).

59

Videokamera

Du åbner videokameraet ved at trykke på

Kamera

på startskærmen og derefter trykke på ikonet

Videotilstand

(i søgeren) for at skifte til videotilstand.

Lær søgeren at kende

60

Skift kamera

– Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.

Optagelsestilstand

– Definerer, hvordan billedet vil blive taget.

Indstillinger

– Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.

Se

Brug af avancerede indstillinger

på følgende side.

Kameratilstand

– Tryk på og skub dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.

Optag

– Tryk for at starte en videooptagelse.

Galleri

– Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer, mens du er i videotilstand.

TIP!

Når du optager en video, sæt to fingre på skærmen og knib dem sammen for at bruge zoom-funktionen.

BEMÆRK:

Sørg for, at mikrofonen ikke er blokeret, når du optager et video- eller lydklip.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på for at åbne alle de avancerede indstillinger.

Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.

Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på videoen.

Undgå rystelser, når du optager video, for at få høj videokvalitet.

Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.

Vælg den farvetone, der skal bruges til den nye visning.

Aktiver denne funktion for at bruge tablet'ens positionsbaserede tjenester.

Indstil, om lydstyrketasten skal bruges til optagelse eller zoom.

Dette angiver placeringen, hvor du vil gemme dine videoer. Vælg mellem intern hukommelse og SD-kort.

Åbner hjælpevejledningen, der viser dig, hvordan en funktion fungerer.

Nulstiller alle kameraets standardindstillinger.

61

Optagelse af en lynvideo

1

Åbn programmet

Kamera

, og tryk på ikonet

Videotilstand

.

2

Videokameraets søger vises på skærmen.

3

Hold tablet'en, så objektivet peger mod det motiv, du vil optage på video.

4

Tryk en gang på for at starte optagelse.

5

En timer, der viser videoens længde, bliver vist.

6

Tryk på på skærmen for at afbryde optagelsen.

Efter optagelse af en video

Tryk på billedeksempellet nederst på skærmen for at få vist den sidste video, du optog.

Tryk for at dele din video ved hjælp af

SmartShare

-funktionen.

Tryk for at optage en ny video med det samme.

Tryk for at sende din video til andre eller dele det via sociale netværk.

Tryk her for at slette videoen.

62

Visning af gemte videoer

I videokameratilstand kan du åbne dine gemte videoer ved at trykke på billed-eksemplet nederst til højre i søgeren.

1

Tryk på billedeksemplet nederst til højre på skærmen i søgeren.

2

Dit Galleri vises på skærmen, og den sidste video du har optaget, afspilles.

Stryg til venstre for at rulle til dine andre videoer.

3

Tryk på ikonet Afspil på en video for at afspille den automatisk.

BEMÆRK:

Der er ingen grund til at trykke hårdt, da berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.

Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på højre side af tablet'en.

63

64

Multimedie

Galleri

Du kan gemme multimediefiler i den interne hukommelse, så du har nem adgang til alle dine multimediefiler. Brug dette program til at få vist multimediafiler som billeder og videoer.

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Galleri

.

Du kan administrere og dele alle dine billed- og videofiler med Galleri.

BEMÆRK:

• Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af de programmer, der er installeret på enheden.

• Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

• Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

Visning af billeder

Når du åbner Galleri, vises de mapper, du har til rådighed. Når et andet program, som f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes der automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen Screenshots. Tryk på en mappe for at åbne den.

Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

• Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind. Tryk igen to gange for at vende tilbage til fuldt skærmbillede.

• Placér to fingre hvor som helst på billedet, og spred dem fra hinanden for at zoome ind. Før fingrene sammen igen for at zoome ud, eller tryk to gange på skærmen.

Afspilning af videoer

Åbn app'en

Galleri

, og vælg et album. Ikonet Afspil vises på videofiler. Tryk på et billede for at vælge det. Vælg den app, der skal bruges til afspilningen, (tryk på app'en Fotos eller app'en Videoer ), tryk derefter på

altid

eller

Kun én gang

, hvorefter afspilning af videoen går i gang.

BEMÆRK:

• Når du er i videoafspilningstilstand, trækkes skærmbilledet op eller ned for at justere skærmbilledets lysstyrke.

• Når du er i videoafspilningstilstand, trækkes skærmbilledet til venstre eller højre for at spole tilbage eller spole hurtigt fremad.

Sådan sletter du billeder og videoer

Brug en af de følgende metoder:

• I en mappe trykker du på og vælger de fotos og videoer, du vil slette, og så trykker du på

Slet

.

• Når du får vist et foto eller en video, trykker du på .

65

Sådan opretter du et baggrundsbillede

Når du får vist et foto, skal du trykke på

tasten Menu

>

Indstil billed som

og vælge

Billede af kontaktperson

,

Wallpaper på baggrund

,

Wallpaper på låseskærm

eller

Tapet

.

Slideshow

Du kan vise dine fotos i et diasshow enten pr. album eller ved at vælge alle dine fotos. Tryk på

Galleri

på startskærmen.

• Tryk på albummet med de fotos, du gerne vil vise, og tryk derefter på

tasten

Start

.

Menu

>

Slideshow

> kontroller indstillinger for diasshow >

• Tryk på

tasten Menu

> Vis alle filer >

tasten Menu

kontroller indstillinger for diasshow >

Start

.

Tryk på

tasten Tilbage

>

Slideshow

for at standse afspilningen af diasshowet.

>

66

Videoer

Din tablet har en indbygget videoafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsvideoer.

Afspilning af en video

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Videoer

.

2

Vælg den video, du vil afspille.

Tryk her for at sætte videoafspilningen på pause.

Tryk her for at genoptage videoafspilningen.

Berør og hold for at spole fremad i trin af 3 sekunder.

Tryk én gang for at spole hurtigt frem 10 sekunder.

Berør og hold for at spole tilbage i trin af 3 sekunder.

Tryk én gang for at spole tilbage 10 sekunder.

Tryk her for at styre lydstyrken for videoen.

Tryk her for at ændre videoskærmens format.

Tryk her for at få adgang til QSlide og afspille videoen i et lille vindue.

Tryk her for at dele din video ved hjælp af SmartSharefunktionen.

Tryk her for at tage et billede under afspilning af en video.

Tryk her for at låse en videoskærm eller låse den op.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du ser en video, skal du trykke på lydstyrketasterne i tablet'ens højre side.

Tryk på en video på listen, og hold den nede for at få adgang til følgende valgmuligheder:

Del

,

Slet

,

Beskær

og

Detaljer

.

TIP!

Mens du afspiller en video, kan du stryge op og ned langs den venstre side af skærmen for at justere skærmens lysstyrke. Stryg op og ned langs den højre side af skærmen for at justere lydstyrken.

Musik

Tablet'en har en musikafspiller, hvor du kan afspille alle dine foretrukne numre. For at få adgang til musikafspilleren skal du på baggrunden trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Musik

.

67

68

Afspilning af en sang

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Musik

.

2

Tryk på fanen

Sange

.

3

Vælg den sang, du vil spille.

Tryk for at finde filerne med YouTube.

Tryk for at få vist den aktuelle playliste.

Tryk for at indstille den nuværende sang som en favorit.

Tryk for at dele din musik med SmartShare-funktionen.

Tryk for at aktivere blandet tilstand.

Tryk for at aktivere gentagelsestilstand.

Tryk for at styre lydstyrken for musik.

Tryk for at afbryde afspilningen midlertidigt.

Tryk for at genoptage afspilningen.

Tryk for at gå videre til næste nummer på albummet eller på afspilningslisten.

Tryk for at gå tilbage til begyndelsen af sangen. Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige sang.

Tryk her for at indstille lydeffekten.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på lydstyrketasterne i tablet'ens højre side.

Tryk på en vilkårlig sang på listen, og hold den nede for at få adgang til følgende valgmuligheder:

Afspil

,

Føj til playliste

,

Del

,

Slet

,

Detaljer

og

Søg

.

BEMÆRK:

• Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.

• Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

• Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning. Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.

I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

69

Værktøj

QPair

Ved at slutte din tablet til din mobiltelefon via QPair, kan du synkronisere alle indgående opkald, beskeder og SNS-meddelelser mellem din tablet og din mobiltelefon.

70

1

Kør

QPair

, og tryk på

Indledende opsætning

>

Start

på din tablet først, og kør derefter samme trin på din telefon.

TIP!

QPair kan ikke forudinstalleres på telefonen. Gå til Google Play Store, og søg efter QPair, og installer.

BEMÆRK:

QPair fungerer med telefoner, der kører Android 4.1 eller nyere.

Nogle funktioner kan være begrænsede afhængigt af din telefonmodel.

2

Bluetooth-forbindelsen vil blive aktiveret automatisk.

QPair-funktioner

Opkaldsbesked

– Sender en notifikation til tablet'en, når telefonen modtager et opkald. Notifikationen viser opkalderens nummer og giver dig mulighed for at afvise opkaldet.

Meddelelsesbesked

– Sender en notifikation til tablet'en, når telefonen modtager en besked.

SNS-besked

– Viser en SNS-meddelelse på din tablets statuslinje, når meddelelsen leveres til din telefon.

BEMÆRK:

Du skal først slå

Indstillinger

>

Tilgængelighed

>

QPair SNSmeddelelser

til på din telefon for at aktivere denne funktion. Med denne indstilling kan du få besked om SNS-meddelelser, der sendes til din telefon, på din tablet.

QuickMemo Overfør

– Gemmer din aktuelle QuickMemo i tablet'ens galleri, og synkroniserer derefter dette galleri med galleriet på din telefon.

Internet via telefon

– Tilslutter automatisk din tablet til internettet via din mobiltelefon (som et Wi-Fi-hotspot). Brug af denne funktion kan medføre dataafgifter. For at gemme databrug på telefonen tilslutter telefonen automatisk til ethvert pålideligt Wi-Fi-hotspots, der er inden for rækkevidde.

Nyligt app-klistermærke

– Når skærmen på den parrede enhed låses op, viser et mærkat den sidst anvendte app på den anden enhed, hvis denne app er installeret både på tabletcomputeren og telefonen.

71

QSlide

QSlide-funktionen gør det muligt at lægge et vindue på tablet'ens display for nemt at kunne multitaske. QSlide-vinduer kan åbnes fra bjælken

QSlide prog. i panelet Notifikationer, eller direkte fra de programmer, der understøtter QSlide-funktionen.

ELLER

72

Tryk for at køre QSlide.

Tryk for at afslutte QSlide-funktionen, og vend tilbage til fuldt vindue.

Tryk for at justere gennemsigtighed.

Tryk for at afslutte QSlide-funktionen.

Tryk for at justere størrelsen.

BEMÆRK:

QSlide-funktionen kan understøtte op til to vinduer samtidig.

QSlide er kun tilgængelig for programmer som f.eks. Video, Internet,

Notat, Kalender, Lommeregner, E-mail, Filhåndtering.

1

Åbn notifikationspanelet, og tryk på det ønskede app fra afsnittet

QSlide prog.

.

ELLER

Mens du bruger et program, der understøtter QSlide, skal du trykke på

. Funktionen vil løbende blive vist som et lille vindue på skærmen.

2

Stryg hen over for at justere gennemsigtighedsniveauet. Og træk

QSlide-linjen til en anden position på skærmen..

QuickMemo

Med funktionen

QuickMemo

kan du oprette notater og optage skærmbilleder. Optag skærmbilleder, tegn på dem, og del dem med familie og venner med QuickMemo-funktionen.

Oprettelse af et QuickMemo

1

Få adgang til QuickMemo-funktionen ved at trække statusbjælken ned og trykke på .

ELLER

Tryk på begge

Lydstyrketasterne

samtidig i ét sekund.

73

2

Vælg den ønskede valgmulighed i menuen

Pen-type

,

Farve

, og

Slet

. Opret derefter et notat.

3

Tryk på for at gemme memoet. For at afslutte QuickMemo kan du når som helst trykke på

tasten Tilbage

.

74

BEMÆRK:

Brug en fingerspids, når du bruger funktionen

QuickMemo

.

Undlad at bruge neglene.

Brug af indstillingerne for QuickMemo

Du har adgang til følgende funktioner i værktøjslinjen QuickMemo øverst på skærmen.

Tryk for at beholde det aktuelle notat på skærmen og samtidig bruge tablet'en.

Slår baggrundsskærm til og fra.

Giver dig mulighed for at fortryde og gendanne tidligere handlinger.

Vælger pen-typen og farven.

Sletter det notat, du har oprettet.

Tryk for at sende dit notat til andre eller dele det via sociale netværk.

Gemmer notatet i

Notebook

eller

Galleri

.

Visning af den gemte QuickMemo

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Galleri

og vælge albummet

QuickMemo

.

QuickRemote

QuickRemote omdanner din tablet til en universalfjernbetjening til dit TV,

DVD eller Blu-ray derhjemme.

BEMÆRK:

QuickRemote kan muligvis ikke anvendes til enkelte enheder og i enkelte områder.

Sådan åbner du QuickRemote-programmet og konfigurerer din(e) QuickRemote(r)

1

Tryk på

Apps

> fanen

App

>

QuickRemote

på startskærmen. Du kan også udføre den indledende opsætning af QuickRemote fra panelet

Underretninger. Stryg statuslinjen nedad, tryk på ikonet

QuickRemote

.

2

Tryk på enheden.

for at vælge typen af rum, og tryk på for at tilføje

75

76

3

Vælg type og mærke for enhed, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at konfigurere enheden/udstyret.

BEMÆRK:

QuickRemote fungerer på samme måde som en almindelig fjernbetjening med infrarøde (IR) signaler i dit område eller land. Vær opmærksom på ikke at dække for den infrarøde sensor øverst på tablet-pc'en, når du bruger QuickRemote-funktionen. Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af model, producent eller partner.

Sådan anvendes QuickRemote

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

QuickRemote

for at åbne en QuickRemote-bjælke med alle de fjernbetjeninger, du har konfigureret.

2

Vælg den fjernbetjening, du ønsker ved at trykke dens type/navn i toppen af QuickRemote-bjælken.

3

Tryk på knapperne på den viste fjernbetjening.

BEMÆRK:

Når du tilføjer en TV-fjernbetjening, vil QuickRemote eventuelt bruge INPUT-knappen til at konfigurere en passende fjernbetjening.

Når INPUT-knappen konfigureres, vil TV-indgangskilden eventuelt blive

ændret. For at nulstille dit TV's indgangskilde skal du trykke på INPUTknappen på QuickRemote flere gange (afhængig af antallet af enheder, der er tilsluttet til dit TV).

QuickRemote-valgmuligheder

For at få adgang til menuen for valgmuligheder med QuickRemote skal du trykke på

tasten Menu

(på bjælken med funktionstaster på forsiden) for at vælge den ønskede valgmulighed.

BEMÆRK:

Mens musikken spiller i baggrunden, vil et enkelt tryk på en

QuickRemote-knap slå lyden fra i et sekund.

QuickTranslator

Ret din tablet's kamera mod den fremmedsprogede sætning, som du

ønsker oversat. Du kan hvor som helst og når som helst få oversættelser i realtid.

Du kan købe ekstra ordbøger til offline oversættelser på Google Play Store.

77

78

Kildesprog.

Målsprog.

Skifter til stemmetilstand. Tryk på sprogknappen, og tal derefter.

Oversættelse af et skrevet ord.

Oversættelse af en skreven sætning.

Oversættelse af et afsnit.

Åbner indstillingerne for QuickTranslator.

Her kan du indstille de sprog, du vil oversætte til og fra.

1

Tryk på > fanen

Apps

>

QuickTranslator

.

2

Tryk på oversættelsesformatet. Du kan vælge mellem ,

Ord

,

Linje

eller

Afsnit

.

3

Tryk på ikonet

Indstillinger

, og indstil de sprog, der skal oversættes til og fra.

4

Ret tablet'en nogle få sekunder mod det, du ønsker oversat.

BEMÆRK:

Der følger kun en gratis ordbog med. Ekstra ordbøger skal købes. Vælg på listen nedenfor den ordbog, du vil installere som din gratis ordbog.

BEMÆRK:

Der kan være forskellig genkendelsesgrad afhængig af tekstens størrelse, skrifttype, farve, lysstyrke og vinklen på de bogstaver, der skal oversættes.

Voice Mate

Du kan bede

Voice Mate

om at udføre tablet-funktioner ved brug af din stemme, såsom at indstille alarmer eller søge på internettet. Når du åbner

Voice Mate for første gang, viser den hjælpeoplysninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge funktionen.

Sådan åbner du programmet Voice Mate

• På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Voice Mate

.

Anvendelse af programmet Voice Mate

1

Åbn programmet

Voice Mate

.

2

Tryk på

Tal

-ikonet (nederst på skærmbilledet) for at slå den til. Sig, hvad den skal gøre for dig.

• Hvis du siger “Væk mig kl. 6", sætter Voice Mate alarmen til det tidspunkt.

BEMÆRK:

Få adgang til Voice Mate-indstillingerne for at markere

Spring bekræftelse over

, så fundne nøjagtige navne (eller numre), der stemmer overens med forespørgsler, vil blive udført uden din bekræftelse.

Voice Mate-ikoner

Følgende Voice Mate-ikoner vises nederst på skærmen:

• Tryk på dette ikon for at få vist Voice Mate QSlide-vinduet i startskærmbilledet.

• Tryk på dette ikon for at indtale en stemmekommando, der skal udføres.

• Tryk på dette ikon for at skrive en kommando, der skal udføres.

79

80

Menuen Voice Mate-indstillinger

Tryk på

tasten Menu

for at få adgang til menuen Indstillinger for at vælge

Indstillinger

eller

Hjælp

.

BEMÆRK:

• Hvis sprogindstillingerne for Voice Mate ikke er de samme som standardsprogindstillingen på din tablet, vil visse kommandoer, f.eks.

åbning af apps, måske ikke fungere.

• Når du indtaster tekst, kan du kun bruge bogstaver eller tal.

• Voice Mate genkender din tale bedre, hvis du taler langsomt.

• Du kan få vist eksempler på forskellige kommandoer ved at stryge hovedskærmen for Voice Mate til venstre.

Alarm

Indstilling af alarm

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Alarm/Ur

> .

2

Indstil den ønskede vækketid.

3

Indstil

Gentag

,

Slumretilstands varighed

,

Vibration

,

Alarmtone

,

Alarmlydstyrke

,

Auto App Starter

,

Mønsterlås

og

Memo

.

4

Tryk på

Gem

.

BEMÆRK:

Hvis du vil ændre alarmindstillingerne på skærmbilledet med alarmliste, skal du trykke på

tasten Menu

og vælge

Indstillinger

.

Lommeregner

Brug af lommeregneren

1

Fra startskærmbilledet skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Lommeregner

.

2

Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.

3

Ved nemme beregninger skal du trykke på den funktion, som du vil udføre

( , , eller ) efterfulgt af .

BEMÆRK:

• Ved mere komplekse beregninger skal du trykke på

tasten Menu

vælge

Videnskabelig regnemaskine

, og derefter vælge den ønskede funktion.

• For at kunne se beregningshistorikken skal du trykke på

tasten Menu

>

Beregnings historie

.

,

Kalender

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Kalender

.

2

Tryk på den øverste knap i venstre side for at ændre kalendervisningen

(Dag, Uge, Måned, År, Agenda, Life Square).

3

Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til, og tryk på .

4

Tryk på feltet

Begivenhedens navn

, og indtast navnet på begivenheden.

5

Tryk på feltet

Placering

, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.

81

82

6

Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på feltet

Beskrivelse

og indtaste oplysningerne.

7

Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge

GENTAG

og indstille

PÅMINDELSER,

hvis det er nødvendigt.

8

Tryk på

Gem

for at gemme begivenheden i kalenderen.

BEMÆRK:

Tryk og hold et punkt i kalenderen for hurtigt at gemme en kalenderhændelse på den pågældende dato. Herefter skal du blot angive et navn og et tidspunkt til hændelsen og trykke på Gem. Du kan trykke på Detaljer og indtaste yderligere oplysninger, eller du kan opdatere hændelsen senere for at tilføje yderligere detaljer.

Opgaver

App'en Opgaver kan synkroniseres med din MS Exchange-konto. Du kan oprette og styre dine opgaver ved hjælp af din tabletcomputer eller fra MS

Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

1

Tryk på

Apps

>

Opgaver

på startskærmen.

2

Tryk på ikoner

Tilføj

opgave (øverst til højre på skærmen).

3

Indtast

Emne

,

UDLØBSDATO, BESKRIVELSE, GENTAG

og

PÅMINDELSE

, alt efter behov.

4

Tryk på

Gem

.

Fil manager

Programmet

Fil manager

giver dig mulighed for at administrere filer i det interne/eksterne lager.

Sådan åbner du filhåndtering

• På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Fil manager

.

Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller stemme

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Diktafon

.

2

Tryk på for at starte optagelsen.

3

Tryk på for at afslutte optagelsen.

4

Tryk på for at lytte til optagelsen.

BEMÆRK:

Tryk på for at få adgang til din liste med optagelser. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

Afsendelse af stemmeoptagelsen

1

Når du er færdig med at optage, kan du sende lydklippet ved at trykke på

.

2

Vælg en af de tilgængelige metoder til deling.

83

84

Jobliste

Du kan styre dine programmer ved hjælp af Jobliste. Du kan nemt se hvor mange programmer, der er aktive, og lukke bestemte programmer.

Valgmuligheder i Joblisten

• Tryk på

Stop

for at stoppe de enkelte apps.

• Tryk på

Stop alle

for at stoppe alle igangværende programmer.

• Tryk på

tasten Menu

Indstillinger.

for at få adgang til Hjælp, Sorter efter og

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 er en professionel løsning til mobile enheder, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Sådan opretter du et nyt dokument

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

POLARIS

Office 5

.

2

Registrer din e-mail-adresse på registreringssiden.

BEMÆRK:

Du kan trykke på Spring over for at ignorere registreringsoplysningerne.

3

Tryk på for at oprette et nyt dokument.

4

Vælg en dokumenttype på rullelisten og derefter en skabelon.

5

Indtast indhold i dokumentet vha. værktøjerne øverst på skærmen og tastaturet på skærmen.

6

Når du er færdig med at arbejde med dokumentet, skal du trykke på

(i øverste venstre hjørne af skærmen), derefter trykke på

Gem

og indtaste dokumentnavn.

Sådan får du vist og redigerer du et dokument på enheden

Du kan nu nemt få vist og redigere en lang række filtyper, herunder

Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder.

Tryk på en Office-dokumentfane øverst på skærmen for at søge efter dokumenter på din tablet.

Tryk på det dokument, du vil se eller redigere.

Ved visning af dokumenter vha. POLARIS Office 5 forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

For at redigere det skal du trykke på .

Google+

Brug app'en Google+ til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Google+

.

BEMÆRK:

Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

85

86

Stemmesøgning

App'en Stemmesøgning gør det muligt at søge på internetsider ved at bruge stemmen i stedet for at skrive.

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Stemmesøgning

.

2

Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når

Tal nu

vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

BEMÆRK:

Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Downloads

Brug app'en Downloads til at se, hvilke filer, der er blevet downloadet.

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Downloads

.

Box

Med app'en Box kan du nemt få adgang til og redigere dine filer, dele indhold og holde forbindelsen til dine filer, uanset hvor du er og uanset hvilken enhed, du bruger.

Sådan åbnes app'en Box

• Gå til startskærmen, tryk på

Apps

> fanen

Apps

>

Box

.

Internettet

Internet

Brug dette program til at browse på internet. Browseren giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din tablet – uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Internet

.

Tryk for at gå én side tilbage.

Tryk for at gå én side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på side.

tasten Tilbage

, som går tilbage til den forrige

Tryk for at gå til startsiden.

Tryk for at tilføje en ny fane.

Tryk for at få adgang til bogmærker.

Tryk for at køre QSlide.

Tryk for at lukke den aktuelle fane.

Tryk for at opdatere eller stoppe den aktuelle side.

Sådan åbner du en side

• For at åbne en ny side skal du trykke .

• For at gå til en anden internetside skal du trykke på siden for at se den.

87

88

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på internetadressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK:

Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Bogmærker

For at åbne en internetside oprettet med bogmærke skal du trykke på browserens værktøjslinje og vælge et.

Historie

Tryk på browserens værktøjslinje, og vælg fanen

Historie

for at åbne en internetside fra listen af senest besøgte internetsider. Du kan rydde historikken ved at trykke på

tasten Menu

>

Slet al historie

.

Sådan bruger du QSlide

Brug denne funktion til at gå på internettet uden at lukke det aktuelle program.

Mens du gennemgår indholdet på browseren, skal du trykke på . Du kan nu browse efter andre oplysninger på din tablet. For at få browseren vist på hele skærmen, klik på .

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og browse internetsider.

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Chrome

.

BEMÆRK:

Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet (øverst på skærmen), indtast en internetadresse eller et søgekriterium, og tryk på på tastaturet.

Sådan åbner du en side

• For at gå til en ny side skal du trykke på .

• For at gå til en anden internetside skal du trykke på den ønskede side for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK:

Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Synkronisering med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker til brug i Chrome med en anden enhed, når du er logget ind på den samme Google-konto.

For at få vist åbne faner på andre enheder skal du trykke på

tasten Menu

>

Andre enheder

. Du skal være logget på den samme Google-konto på alle enheder. Vælg at åbne en internetside.

89

90

Tilføjelse og visning af bogmærker

For at tilføje bogmærker skal du trykke på .

For at åbne en internetside med bogmærke skal du trykke på

tasten Menu

>

Bogmærker

.

Menuen Indstillinger i Chrome

Ny fane

– Tryk for at åbne en ny internetsidefane.

Ny incognitofane

– Tryk for at åbne en ny incognitofane.

Bogmærker

– Viser de internetsider, du har føjet til dine bogmærker.

Andre enheder

– Viser dine åbne internetsider på andre enheder.

Historik

– Viser dine browserdata (internetsider, du har besøgt).

Del...

– Giver dig mulighed for at dele en URL.

Udskriv...

– Tryk for at udskrive billedet. Vælg, om programmet automatisk skal finde en printer på netværket, eller om du vil angive en printer manuelt..

Find på siden

– Giver dig mulighed for at søge efter tekst på den aktuelle internetside.

Anmod om desktopv...

– Markér denne for at åbne computerversionen, når du viser internetsider på din tabletcomputer.

Indstillinger

– Gør det muligt at ændre de indstillinger, der specifikt gælder

Chrome-app'en.

Hjælp

– Viser oplysninger om, hvordan du kan bruge Chrome-app'en på din tabletcomputer.

Indstillinger

Åbn menuen Indstillinger

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

Indstillinger

.

ELLER

På baggrunden skal du trykke på

tasten Menu

2

Vælg en indstillingskategori, og vælg en funktion.

>

Systemindstillinger

.

TRÅDLØSE NETVÆRK

Wi-Fi

Wi-Fi

– Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige

Wi-Fi-netværk.

Liste med alle de Wi-Fi-netværk, der har været etableret forbindelse til. Tryk på et for at etablere forbindelse til det.

BEMÆRK:

Tryk på Søg (nederst på skærmen) for at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.

Tryk på tasten Menu indstillinger:

i menuen Wi-Fi for at åbne menuen Wi-Fi-

WPS-trykknap

– Oplysninger om at etablere forbindelse til et sikret Wi-Finetværk med en WPS-knap.

WPS Pin indtastning

– Oplysninger om at etablere forbindelse til et sikret

Wi-Fi-netværk med en WPS-PIN-kode.

Tilføj netværk

– Gør det muligt manuelt at tilføje et nyt Wi-Fi-netværk.

91

Wi-Fi Direct

– Gør det muligt at etablere en direkte forbindelse med Wi-Fienheder uden et adgangspunkt.

Avanceret Wi-Fi

– Åbner følgende avancerede Wi-Fi-indstillinger.

Interaktivt vejledning

– Viser en række nyttige demo-programmer, der illustrerer Wi-Fi-funktionerne.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at konfigurere en forbindelse indtaste MAC-adressen på din tablet i routeren.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: På baggrunden skal du trykke på

Apps

>

Indstillinger

>

Wi-Fi

>

tasten Menu

>

Avanceret Wi-Fi

>

MAC-adresse

.

92

Bluetooth

Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra for at bruge Bluetooth.

TIL

gør det muligt at parre og etablere forbindelse til andre Bluetooth-enheder.

Tryk på tasten Menu

Bluetooth-indstillinger.

i menuen Bluetooth for at åbne menuen

Redigér tabletnavn

– Ændrer navnet på din tabletcomputer, så den er nemmere at identificere, når du parrer og etablerer forbindelse. Indtast din tabletcomputers nye navn, og tryk derefter på Gem.

Synligheds-timeout

– Indstiller, hvor lang tid andre Bluetooth-enheder kan se din tabletcomputer for at parre og etablere forbindelse. Vælg enten

2 minutter

,

5 minutter

,

1 time

og

Aldrig tid-udløb

.

Vis modtagne filer

– Viser en liste med de filer, du har modtaget via

Bluetooth.

Interaktiv vejledning

– Viser en række nyttige demo-programmer, der illustrerer Bluetooth-funktionerne.

Dataforbrug

Viser dataforbruget.

Mere ...

Giver dig mulighed for at dele mapper med andre enheder via en trådløs forbindelse.

Flytilstand

– Markér

Flytilstand

for at aktivere den. Aktivering af flytilstand deaktiverer trådløse forbindelser.

Trådløs lagring

– Du kan administrere filer på din tablet i computeren eller kopiere filer til tablet'en fra computeren uden en USB-forbindelse. Sørg for, at tablet'en og computeren er tilsluttet det samme netværk.

Indtast derefter de internetadresser, der kan ses på din tablet i browserens adresselinje på din computer.

Miracast

– Spejl tabletskærm og -lyd trådløst over på Miracast-dongle eller tv.

SmartShare Beam

– Slå funktionen til for at modtage multimedieindhold fra

LG-telefoner eller -tablets via SmartShare Beam.

Medieserver

– Gør det muligt at dele medieindhold enheder i nærheden via

DLNA.

VPN

– Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

BEMÆRK:

Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

93

94

ENHED

Lyd

Lyd profiler

– Du kan vælge mellem Lyd, Kun vibration og Lydløs.

Lydstyrke

– Du kan styre lydstyrken for Notifikationslyde, Berøringsfeedback

& -system, Musik, video, spil og andre medier.

Notifikationslyde

– lader dig indstille standardringetonen for beskeder.

Lydfeedback

– Giver dig mulighed for at indstille tablet'en til at afspille en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre skærmfunktioner, der reagerer på berøring.

Lyd ved skærmlås

– Giver dig mulighed for at indstille tablet'en til at afspille en lyd, når du låser skærmen eller låser den op.

Vibrerer på touch

– Du kan indstille tablet'en til at vibrere, når skærmen berøres.

Skærm

Baggrund

Tema

– Indstiller skærmbilledets tema for din enhed.

Wallpaper

– Indstiller det wallpaper, du bruger på din baggrund.

Skærmeffekt

– Indstiller den effekt, som du stryger med for at skifte skærmbilleder.

Tillad startskærmen looping

– Afkrydsningsfelt, der indstiller baggrunde til at rulle kontinuerligt og udelukker dermed behovet for at rulle tilbage i modsat retning, når du når den ene ende.

Backup & gendannelse af hjemmeskærm

– Giver dig mulighed for at sikkerhedskopiere og gendanne app- og widget-konfigurationer og temaer.

Do you know?

– Aktivér denne valgmulighed for at få vist hjælpsiden

Do you know?

for at få vist en ekstra startskærm.

Hjælp

– Viser oplysninger om betjening af startskærmen.

Låseskærm

Vælg skærmlås

– Vælg en skærmlåstype til at beskytte din tablet med.

Åbner en række skærmbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for tablet'en eller vækker skærmen.

Skærmeffekt

– Indstiller mulighederne for skærmeffekt.

Vejranimation

– Markeres for at vise vejranimation for den aktuelle placering eller primær by i Vejr på baggrund af automatiske dataopdateringer.

Wallpaper

– Indstiller låseskærmens wallpaper. Vælg blandt

Galleri

eller

Wallpapergalleri

.

Genveje

– Lader dig ændre genvejene på

Træk

Låseskærm.

Ejeroplysninger

– Markeres for at aktivere visning af ejerens navn på låseskærmen. Tryk på for at indtaste den tekst, der skal vises som ejeroplysninger.

Kun lodret visning

– Afkrydsningsfelt til altid at få vist Låseskærm i lodret visning.

Lås-timer

– Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.

Afbryderknap låser øjeblikkeligt –

Afkryds for øjeblikkeligt at låse skærmen, når Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

Lysstyrke

– Juster skærmens lysstyrke.

Timeout for skærm

– Angiv tidsrummet for timeout for skærm.

95

96

Slå skærmen til

– Markeres for at aktivere Slå skærmen til for at slå skærmen til og fra. Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at tænde den. Tryk to gange på statusbjælken, et tomt område på baggrunden eller låseskærmen for at slukke for skærmen. Du opnår de bedste resultater ved ikke at bevæge tablet'en, mens du benytter funktionen Slå skærmen til.

Sluk effekt

– Aktiverer Sluk effekt.

Roterskærm automatisk

– Angiv automatisk retningsskift, når du drejer tablet'en.

Dagdrøm

– Tryk på kontakten Dagdrøm for at slå funktionen til eller fra. Til gør det muligt at vise den indstillede pauseskærm, når tabletcomputeren er i dvale, når den er placeret i dockingstationen og/eller under opladning. Vælg mellem Ur, Farve, Fotoramme, Fototabel og Google Fotos.

BEMÆRK:

Opladning kan blive langsommere, når screensaveren er aktiveret.

Skrifttype

– Skift skrifttypen på skærmen.

Skriftstørrelse

– Skift skriftstørrelsen på skærmen.

Smart-skærm

– Lader skærmen forblive tændt, når enheden registrerer, at dine øjne ser på skærmen.

Smart video

– Markeres for at sætte videoafspilningen på pause, når enheden registrerer, at du ikke kigger på skærmen.

Softbuttons

– Indstil de softbuttons, der vises nederst i alle skærme. Indstil, hvilke taster der skal vises, deres position på bjælken, og hvordan de skal se ud. Vælg taster og rækkefølge, tema og baggrund.

Kalibrering af motionssensor

– Gør det muligt for dig at gøre vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

Lagring

INTERNT LAGER

– Viser den samlede mængde ledig hukommelse for enheden og angiver, hvilken type data der bruger pladsen.

SD-KORT

– Viser den samlede mængde ledig hukommelse for microSDkortet.

Samlet plads

Montér/Demonter SD-kort

– Monterer og demonterer microSD-kortet fra tablet'en, så du kan få adgang til de data, der er lagret på det, eller tage det sikkert ud. Indstillingen er nedtonet, hvis der ikke er sat et microSDkort i, hvis du allerede har taget det ud, eller hvis du har monteret microSD-kortet i din computer.

Slet SD-kort

– Sletter alt indhold på microSD-kortet permanent og forbereder det, så det kan bruges sammen med tablet'en.

Batteri

BATTERIOPLYSNINGER

– Se, hvor meget batteristrøm, der bruges på enhedsaktiviteter. Batteristanden vises i procent. Den resterende brugstid vises også.

Batteriprocent på statusbjælke

– Viser batteri-procentsatsen på statusbjælken.

STRØMSPARER

– Administrér batteriet for de strømbesparende elementer.

Tryk på for at aktivere denne funktion. Tryk på

Strømsparer

for at få følgende valgmuligheder.

Auto. synkronisering:

Slår autosynkroniseringsfunktionen fra

Wi-Fi:

Deaktiverer Wi-Fi, hvis data ikke er i brug.

Bluetooth:

Slår Bluetooth fra, hvis der ikke kan oprettes forbindelse.

Vibrerer på touch:

Slår berøringsfeedback fra.

97

98

Lysstyrke:

Justerer lysstyrken.

Timeout for skærm:

Justerer timeout for skærmen.

Hjælp

– Tryk for at få adgang til tip om strømsparer.

Apps

Viser liste over programmer, f.eks. programmer, der kører, eller programmer, der er downloadet.

Stryg til venstre og højre for at se en af de tre faner, der løber over toppen af skærmen, for at vise detaljerede oplysninger om

APPS, KØRER

og

ALLE

applikationer.

Tryk på en post for at vise flere oplysninger, tryk på

Gennemtving stop

, og derefter på

OK

for at stoppe app'en.

Skub til siden

Du kan bruge bevægelse med tre fingre til at gemme kørende apps til venstre eller bringe til tilbage til den viste skærm.

PERSONLIG

Konti og synkronisering

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt at om du bruger programmerne. Ved at slå denne indstilling fra kan du spare batteristrøm og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

Skytjenester

Tryk på

Tilføj konto

for at benytte cloud-funktionen.

Brugere

Markeres for at aktivere visning af ejerens navn på låseskærmen. Tryk på for at indtaste den tekst, der skal vises som ejeroplysninger.

Tilføj bruger

– Giver dig mulighed for at føje en ny konto til tablet'en og bruge flerbrugerfunktionen.

Placering

Tilstand

Høj præcision

– Brug GPS, Wi-Fi, og mobilnetværk til at beregne din placering.

Batteribesparelse

– Brug Wi-Fi og mobilnetværk til at bestemme placeringen.

Kun enhedssensorer

– Brug GPS til at fastslå din placering.

NYLIG PLACERINGSANMODNING

– Viser apps, der for nylig har bedt om oplysninger om din placering.

PLACERINGSTJENESTER

Placeringsrapportering i Google

– Giver dig mulighed for at se dine Googleplaceringsindstillinger.

Sikkerhed

Krypter tablet

– Giver dig mulighed for at kryptere data på din tablet af sikkerhedshensyn. Det er påkrævet at indtaste en PIN-kode eller en adgangskode for at dekryptere tablet'en, hver gang den tændes.

Kryptér SD-kort-hukommelse

– Giver dig mulighed for at kryptere data på

MicroSD-kortet af sikkerhedshensyn.

Password vises under indtastning

– Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

99

100

Enhedsadministratorer

– Vis eller deaktiver tabletadministratorer.

Ukendte kilder

– Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

Bekræft apps

– Forbyd eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.

Lagertype

– Viser typen af lager.

Kendte legitimationsoplysninger

– Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

Installer fra lager

– Vælg at installere krypterede certifikater.

Ryd oplysninger

– Fjern alle certifikater.

Sprog og input

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din tablet samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

Backup & nulstilling

Backup af mine data

– Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

Sikkerhedskonto

– Konfigurerer den konto, hvor du ønsker at sikkerhedskopidata skal opbevares.

Automatisk gendannelse

– Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

LG Backup-tjeneste

– Sikkerhedskopierer alle oplysninger på enheden og gendanner dem i tilfælde af datatab eller -udskiftning.

Nulstil til fabriksindstillinger

– Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller tablet'en på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

SYSTEM

Dato & Tid

Brug indstillingerne

Dato & Tid

til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

Tilgængelighed

Brug indstillinger for

Tilgængelighed

til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på tablet'en.

BEMÆRK:

Kræver yderligere plug-in, før det kan vælges.

TalkBack

– Giver dig mulighed for at konfigurere TalkBack-funktionen, der hjælper svagtseende mennesker ved at give mundtlig tilbagemelding. Tryk på

TalkBack

-knappen øverst til højre på skærmbilledet for at slå den til. Tryk på

Indstillinger

i bunden af skærmen for at tilpasse TalkBackindstillingerne.

Stor tekst

– Afkryds for at øge tekststørrelsen.

Negative farver

– Afkryds for at invertere farver.

Farvejustering

– Gør det muligt at øge farvekontrasten på skærmen. Tryk på

for at aktiver denne funktion.

Berøringszoom

– Giver dig mulighed for at zoome ind og ud ved at trykke tre gange på skærmen.

Skærmskygge

– Indstil skærmen til en skygge af sort.

Monolyd

– Afkryds for at lade headset-lyden gå via både den højre og den venstre kanal.

101

102

Billedtekst

– Gør det muligt at tilpasse undertekstindstillingerne af hensyn til personer med nedsat hørelse. Tryk på for at aktiver denne funktion.

Tid til berøringsfeedback

– Indstiller tryk- og feedbacktiden. Vælg mellem

Kort

,

Medium

og

Lang

.

Universal touch

– Knappen til at skifte mellem til og fra. Universal touch kan erstatte alle hardwareknapper.

Roterskærm automatisk

– Afkryds for at give enheden mulighed for at rotere skærmbilledet afhængigt af enhedens retning (lodret eller vandret).

Læs adgangskoder

– Markér for at få verbal bekræftelse ved indtastning af adgangskoder.

Genvej til indstillinger for Tilgængelighed

– Indstiller hurtig, nem adgang til udvalgte funktioner, når du trykker tre gange på

tastenHjem

.

Tekst til tale-output

– Tekst til tale-output giver hørbar oplæsning af tekst, for eksempel indholdet af tekstbeskeder.

PCforbindelse

Vælg USB-forbindelsesmetode

– Angiv en ønskede tilstand:

Oplad tabletten

,

Medie sync (MTP)

,

LG software

eller

Send billede (PTP)

.

Spørg ved tilslutning

– Spørg i USB-tilstand, når mobiltelefonen er tilsluttet en computer.

Hjælp

– Hjælp til USB-forbindelse.

PC Suite

– Markér dette for at bruge LG PC Suite sammen med din Wi-Fiforbindelse. Bemærk, at Wi-Fi-netværk skal være sluttet til LG PC Suite via en Wi-Fi-forbindelse.

Hjælp

– Hjælp til LG-programmer.

Tilbehør

Quick Cover

– Aktiver Quick Cover for at tænde eller slukke automatisk.

Plug and Play for USB-lager

– Aktiverer funktionen Plug and Pop for USBlager. Marker valgmuligheden app-panel for automatisk at få vist panelet, når du tilslutter et OTG-USB-kabel (On-the-Go). Tryk på

Rediger applikation panel

for at redigere de applikationer, der skal være tilgængelige.

Øretelefon med Plug & Pop

– Aktiverer funktionen Plug and Pop for headset. Marker valgmuligheden app-panel for automatisk at få vist panelet, når du tilslutter et headset. Tryk på Rediger app-panel for at redigere de programmer, du vil gøre tilgængelige.

Dok Plug & Pop

– Aktiverer funktionen Plug and Pop for Dock. Marker valgmuligheden app-panel for automatisk at få vist panelet, når du tilslutter et dock. Tryk på

Rediger applikation panel

for at redigere de applikationer, der skal være tilgængelige.

Udskriver

Giver dig mulighed for at udskrive indholdet på visse skærme (som f.eks. internetsider, der vises i Chrome) til en printer, der er sluttet til det samme

Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

Om tabletcomputeren

Denne menu gør det muligt at administrere dine softwareopdateringer og få vist forskellige oplysninger om din tabletcomputer.

Tabletnavn

– Giver dig mulighed for at angive tabletcomputerens navn.

Opdateringscenter

– Giver mulighed for at kontrollere, om der findes app- og softwareopdateringer.

103

104

Batteri

– Giver dig mulighed for at se oplysninger om batteristatus, batteristand og batteriforbrug.

Hardware information

– Giver dig mulighed for at få vist modelnummer,

IP-adresse, oppetid, CSN, Wi-Fi MAC-adresse og Bluetooth-adresse.

Software information

– Giver dig mulighed for at se Android-version, kerneversion, build-nummer og softwareversion.

Juridiske oplysninger

– Giver dig mulighed for at se open source-licenser og

Googles juridiske oplysninger.

LG Backup

Om sikkerhedskopiering og gendannelse af enhedens data

Vi anbefaler, at du jævnligt opretter og gemmer en sikkerhedskopifil i den interne hukommelse, navnlig før du opdaterer programmer. Ved at have en opdateret sikkerhedskopi på et eksternt lagermedie kan du gendanne dataene på din enhed, hvis den bliver væk, stjæles eller ødelægges af en uforudset grund.

Dette LG Backup-program understøttes af LG smartphones og tablets, andre software- eller operativsystemversioner. Det betyder, at når du køber en ny

LG smartphone eller tablet, kan du gemme en sikkerhedskopi af data fra din gamle enhed på din nye enhed.

Hvis du har forudinstalleret sikkerhedskopieringsprogrammet på din smartphone eller tablet, kan du foretage sikkerhedskopiering af og gendanne de fleste data, inklusive downloadede og forudinstallerede programmer, bogmærker, kalenderposter, kontakter, indstillinger for baggrunden og systemindstillinger. Du kan også:

• Bruge LG Backup til en manuel sikkerhedskopiering af din enhed.

• Planlægge automatiske sikkerhedskopieringer af din enhed.

• Gendanne dataene på din enhed.

Advarsel!

For at undgå uventet nedlukning under sikkerhedskopiering eller gendannelse på grund af for lidt strøm på batteriet, skal du sørge for altid at have dit batteri fuldt opladt.

105

106

Sikkerhedskopier dine tabletdatamed LG Backup

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

LG Backup

>

Backup

.

2

Vælg afkrydsningsfeltet for det, du vil sikkerhedskopiere, og vælg

Næste

.

3

På skærmbilledet Placering af sikkerhedskopi skal du trykke på

Internt lager

eller

SD-kort

, og derefter trykke på

Start

.

4

Når der er lavet sikkerhedskopi af alle de valgte filer, får du beskeden

Sikkerhedskopiering udført

.

Planlægning af automatiske sikkerhedskopieringer

Du kan også programmere automatiske sikkerhedskopieringer af data på din tablet efter en tidsplan, du har oprettet. Dette gøres ved at fuldføre følgende trin:

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

LG Backup

>

Planlagt backup

.

2

Tryk på

Back-up elementer

, og markér afkrydsningsfeltet ved siden af den del, du vil sikkerhedskopiere.

3

Tryk på

Placering af sikkerhedskopi

, tryk på

Internt lager

eller

SD-kort

.

4

Tryk på

Tidspunktet for sikkerhedskopieringen

for at indstille gentagelsesinterval mellem

Hver dag, Ugentlig type

,

Hver anden uge

,

Hver måned

og tryk på

Udført

.

5

Tryk på for at aktivere denne funktion.

Gendannelse af tablet'ens data

BEMÆRK:

Alle filer, der lagres på din tablet, slettes, før sikkerhedskopifilen gendannes.

1

På baggrunden skal du trykke på

Apps

> fanen

Apps

>

LG Backup

>

Filgendannelse og administration

.

2

På skærmbilledet

Genopret

skal du vælge en sikkerhedskopifil, der indeholder de data, som skal gendannes.

3

Marker i afkrydsningsfelterne ud for de ting, du vil gendanne, og vælg

Næste

for at gendanne dem på din tablet.

BEMÆRK:

Bemærk, at din tablets data bliver overskrevet med indholdet fra sikkerhedskopien.

4

Hvis filen med sikkerhedskopien er krypteret, skal du indtaste den adgangskode, som du oprettede, da du foretog krypteringen.

5

Når alle de valgte filer er blevet gendannet, genstartes tablet'en automatisk.

BEMÆRK:

Du kan aktivere kryptering så din sikkerhedskopi krypteres for ekstra beskyttelse.

107

108

Opdatering af tabletsoftware

Opdatering af tabletsoftware

Med denne funktion kan du opdatere tablet'ens firmware til den nyeste version på en praktisk måde via internettet uden at skulle besøge et servicecenter. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion ved at besøge: http://www.lg.com

Opdatering af den mobile enheds firmware kræver brugerens fulde opmærksomhed under opdateringsprocessen, og det er derfor vigtigt, at du følger alle de instruktioner og noter, der vises ved hvert trin, før du fortsætter.

Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet eller batteriet under opgraderingen, kan din tablet tage alvorlig skade.

Opdatering af LG-tabletsoftware via OTA

(Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere tablet'ens firmware til den nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USBdatakablet. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed. Først kan du tjekke din tablet's softwareversion:

På baggrunden skal du trykke på

tasten Menu

Om tabletcomputeren

>

Software information

.

>

Systemindstillinger

>

Hvis du vil opdatere tablet'ens software, skal på baggrunden du trykke på

tasten Menu

>

Systemindstillinger

>

Om tabletcomputeren

>

Opdateringscenter

>

Software opdatering

>

Tjek nu for opdatering

.

BEMÆRK:

LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

BEMÆRK:

Dine personlige data – herunder oplysninger om din

Google-konto og andre eventuelle konti, dine system-/programdata og

-indstillinger samt eventuelle downloadede programmer og din DRMlicens - slettes muligvis under opdateringen af enhedens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer tablet'ens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

109

110

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din tablet.

(De anførte dele kan være ekstraudstyr).

Rejseadapter Datakabel

Vejledning til lynstart

BEMÆRK:

• Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.

• Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din tablet. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked

Ikke muligt at indstille programmer

Opladningsfejl

Mulige årsager

Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.

Batteriet er ikke opladet.

Udendørstemperatur er for varm eller for kold.

Mulige løsninger

Kontakt din tjenesteudbyder.

Oplad batteriet.

Sørg for, at tablet'en oplades ved normal temperatur.

Kontaktproblem

Kontroller opladeren og dens forbindelse til tablet'en.

Slut opladeren til et andet stik.

Ingen spænding

Opladeren er i stykker Udskift opladeren.

Forkert oplader Brug kun originalt LG-tilbehør.

111

112

Besked

Ikke muligt at sende/ modtage billede

Filer åbnes ikke

Mulige årsager

Hukommelse fuld

Ikke-understøttet filformat

Ingen lyd Vibrationstilstand

Mulige løsninger

Slet nogle billeder fra din tablet.

Kontroller de understøttede filformater.

Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.

Käyttöopas

• Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin varsinaisessa laitteessa.

• Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa laitteesi varsinaisesta käytöstä ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.

Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

• Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.

• Copyright ©2014 LG Electronics, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

• Google™, Google Maps™, Gmail™,

YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat

Google, Inc.:in tavaramerkkejä.

SUOMI

Sisällys

Tietoja tästä käyttöoppaasta .................5

Tietoja tästä käyttöoppaasta .................... 5

Tavaramerkit ............................................... 6

DivX HD ...................................................... 6

Dolby Digital Plus .......................................7

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset ...............................................8

Tärkeä huomautus .................................17

Laitteesi tunteminen ........................... 22

Tabletin yleisnäkymä ...............................22

Tablettisi lataaminen ...............................24

Akun käyttöajan pidentäminen ..............25

Voit pidetään akun käyttöaikaa seuraavasti ....................................................... 25

Akun varaustason tarkistaminen............. 26

Akkua käyttävien sovelluksien valvonta ............................................................. 26

MicroSD-kortin asentaminen .................26

MicroSD-kortin poistaminen .................. 27

MicroSD-kortin alustaminen ..................28

Näytön lukitseminen ja avaaminen .......28

2

Aloitusnäyttö ........................................ 29

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön ..........29

Napauta tai kosketa .....................................29

Pidä valittuna ..................................................29

Vedä ...................................................................29

Pyyhkäise tai liu'uta ......................................30

Kaksoisnapsautus .........................................30

Zoomaus nipistämällä ................................30

Näytön suunnan vaihtaminen ..................30

Käynnistä näyttö ............................................30

Kotinäyttö ..................................................31

Kotinäytön mukauttaminen ...................... 33

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin ...............................................33

Ilmoitukset ................................................34

Pyyhkäise alaspäin ilmoituksiin ja asetuksiin .......................................................... 34

Pika-asetukset ilmoituspaneelissa .......... 35

Ilmoituspaneelin pika-asetuskohteiden järjestäminen uudelleen ............................. 35

QSlide-sovelluksia ilmoituspaneelissa .. 35

QSlide-sovellusten käyttäminen ............. 36

Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet ...................... 36

Useita käyttäjiä ........................................ 37

Slide Aside ...............................................39

Plug & Pop ...............................................40

Kuvankaappaus ........................................40

QuickMemon käyttäminen kuvankaappaukseen ....................................40

Capture plus -toiminnon käyttäminen kuvankaappaukseen ......................................41

Virtuaalinäppäimistö ................................41

Erikoismerkkien kirjoittaminen ....................41

Google-tilin määrittäminen ................ 42

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin ................................... 43

Wi-Fi .........................................................43

Yhteydet langattomiin verkkoihin ............ 43

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen

Wi-Fi-verkkoon ............................................... 43

Bluetooth ..................................................44

Bluetoothin käyttöönotto ja tablettisi laiteparin muodostaminen Bluetoothlaitteen kanssa. ...............................................44

Tietojen lähettäminen langattomalla

Bluetooth-yhteydellä ....................................45

Tietojen vastaanottaminen langattomalla

Bluetooth-yhteydellä ....................................45

SmartShare ..............................................46

Sisällön toistaminen monissa eri laitteissa ............................................................46

Toistaminen/Lähettäminen ......................46

Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista ....................................................46

Laitteiden yhdistäminen .............................46

Muiden laitteiden hakeminen ...................47

Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla ........ 47

Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen

USB-massamuistitilassa .............................47

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa.................................................................47

Yhteystiedot .......................................... 49

Yhteystiedon etsiminen ..........................49

Yhteystiedon lisääminen .........................49

Suosikkiyhteystiedot ...............................49

Ryhmän luominen ...................................50

Sähköposti ............................................. 51

Sähköpostitilin hallinta.............................51

Tilin kansioiden käyttäminen .................52

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen ............................................52

Sähköpostien vastaanottaminen ...........52

Kamera .................................................. 53

Etsimen ominaisuudet ............................53

Lisäasetusten käyttäminen.....................54

Pikakuvaus ..............................................55

Kuvan ottamisen jälkeen ........................55

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen . 57

Videokamera ........................................ 58

Etsimen ominaisuudet ............................58

Lisäasetusten käyttäminen.....................59

Pikavideon kuvaus ...................................60

Videon tallentamisen jälkeen .................60

Tallennettujen videoiden katselu ...........60

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana.............................61

Multimedia ............................................ 62

Galleria ......................................................62

Kuvien katselu ................................................62

Lähentäminen ja loitontaminen .............. 63

Videoiden katselu ......................................... 63

Kuvien ja videoiden poistaminen............ 63

Taustakuvan asettaminen ..........................64

Kuvaesitys .................................................64

Videot ........................................................64

Videon toistaminen ......................................64

Musiikki .....................................................66

Musiikkikappaleen toistaminen................66

Työkalut ................................................. 68

QPair .........................................................68

QSlide ....................................................... 70

QuickMemo ...............................................71

QuickRemote ........................................... 73

QuickTranslator ........................................ 75

Voice Mate ................................................ 76

Hälytys ...................................................... 77

Laskin ........................................................ 78

3

4

Kalenteri ................................................... 78

Tehtävät .................................................... 79

Tiedostonhallinta ..................................... 79

Äänitys ......................................................80

Tehtävienhallinta ......................................80

POLARIS Office 5 ...................................81

Google+ ....................................................82

Puhehaku ..................................................82

Lataukset ..................................................82

Box ............................................................83

Web ........................................................ 84

Internet .....................................................84

Sivun avaaminen...........................................84

Verkon valitseminen äänen avulla ..........85

Kirjanmerkit .....................................................85

Historia ..............................................................85

QSliden käyttäminen ...................................85

Chrome .....................................................85

Verkkosivujen katseleminen ......................86

Sivun avaaminen...........................................86

Verkon valitseminen äänen avulla ..........86

Synkronointi muiden laitteiden kanssa................................................................86

Kirjanmerkkien lisääminen ja näyttäminen ....................................................86

Chrome-valintojen valikko .........................87

Asetukset .............................................. 88

Asetusvalikon käyttäminen ....................88

LANGATTOMAT

VERKKOYHTEYDET ...............................88

LAITE .........................................................91

HENKILÖKOHTAINEN ...........................95

JÄRJESTELMÄ ....................................... 97

LG Backup .............................................101

Tietoja laitteen tietojen varmuuskopioinnista ja palauttamisesta ...................................... 101

Tablettisi tietojen LG Backup ............... 102

Automaattisten varmuuskopioiden ajoittaminen ........................................... 102

Tabletin tietojen palauttaminen ........... 102

Tabletin ohjelmiston päivitys .............104

Tabletin ohjelmiston päivitys ................ 104

LG-Tabletin ohjelmistopäivitys

Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä .............................................. 104

Lisävarusteet .......................................106

Vianmääritys ........................................107

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tietoja tästä käyttöoppaasta

• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Tämä varmistaa, että käytät laitettasi turvallisesti ja oikein.

• Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa tabletissasi.

• Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla

LG-verkkosivustolla osoitteessa www.lg.com.

• Laitteesi sovellukset ja niiden toiminnot voivat poiketa maasta, alueesta, tai laitteiston spesifikaatioista riippuen. LG ei vastaa suorituskykyongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.

• LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.

• Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.

• Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

5

6

Tavaramerkit

• LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.

• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

DivX HD

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA:

DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX,

LLC:n, kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified®

-laite, joka toistaa DivX-videota ja on läpäissyt vaativat testit sen todisteeksi.

Sivustossa divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMAND:sta:

Tämä DivX Certified® -laite vaatii rekisteröinnin, jotta sillä voi toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD)

-elokuvia. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa.

Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niihin on käyttölupa.

Huom.: Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta http://opensource.lge.com/

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Dolby Digital Plus

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby, Digital Plus ja kaksois-Dmerkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

7

8

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin. Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Tämä taulutietokone LG-V500 on suunniteltu sovellettavien radioaalloille altistumista koskevien turvallisuusmääräyksien mukaiseksi. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

• Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.

• Vaikka eri LG-laitemallien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.

• ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.

• Tämän laitteen suurin SAR-arvo keholla käytettäessä, kuten tässä oppaassa kuvataan, on 0,720 W/kg.

• Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 0,00 cm etäisyydellä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 0,00 cm etäisyydellä kehosta.

Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys.

Joissakin tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Tuotteen huolto ja ylläpito

VAROITUS

Huomautus akun vaihdosta

• Älä poista tuotteen akkua turvallisuussyistä.

Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

• Li-ioniakku on vaarallinen osa, joka voi aiheuttaa vammoja.

• Jos akun vaihtaa joku muu kuin pätevä ammattilainen, laite voi vaurioitua.

VAROITUS

Käytä vain tälle mallille hyväksyttyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita.

Muiden lisälaitteiden käyttö laitteessa voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

9

• Älä pura tätä laitetta. Vie laite hyväksytylle huoltohenkilölle, jos tarvitaan korjausta.

• Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.

• Älä säilytä laitetta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.

• Älä säilytä laitetta lämpöpatterin tai muun lämmönlähteen lähellä.

• Älä pudota laitetta.

• Älä altista tätä laitetta mekaaniselle tärinälle tai iskuille.

• Sulje laite aina alueilla, missä säännöt sitä edellyttävät. Älä esimerkiksi käytä laitetta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.

• Älä käsittele laitetta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.

• Älä lataa laitetta tulenarkojen materiaalien lähettyvillä, sillä laite voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

• Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).

• Älä lataa tablettitietokonetta pehmeällä alustalla.

• Lataa laite hyvin ilmastoidussa paikassa.

• Älä altista tätä laitetta savulle tai pölylle.

• Älä säilytä laitetta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.

• Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa tablettitietokonetta.

• Älä anna laitteen kastua.

10

• Käytä varoen lisävarusteita, kuten kuulokkeita. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

• Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.

• Tablettitietokone on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi laitetta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.

• Jos laite kastuu, katkaise heti virta ja anna laitteen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.

• Kastuneessa laitteessa oleva neste muuttaa laitteen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

• Käytä tablettitietokonetta 0 - 40 ºC:n lämpötilassa, jos mahdollista.

Laitteen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa laitteen räjähtämisen.

Laitteen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki pöytölaitteet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

• Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa.

Älä pidä tablettitietokonetta sydämentahdistimen päällä, esimerkiksi rintataskussa.

• Tämä laite saattaa häiritä joitakin kuulolaitteita.

• Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

11

12

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat tämän laitteen käyttämistä autoiltaessa.

• Älä pidä laitetta kädessä ajon aikana.

• Keskity ajamiseen.

• Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.

• Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.

• Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista

äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

HUOM.:

Kuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

• Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke laitetta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

• Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta, tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

Lasiosat

Jotkut tämän laitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos laite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy,

älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä laitetta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

• Älä käytä tablettitietokonetta huoltoaseman tankkauspisteessä.

• Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähettyvillä.

• Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät tätä laitetta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

• Sammuta tablettitietokone, ennen kuin nouset lentokoneeseen.

• Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa. Laitteessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Laitteessa on myös sisäinen akku, joka voi väärin käytettynä tai huollettuna aiheuttaa vaaratilanteita.

13

14

Akun tiedot ja huolto

• Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista ns. muistivaikutusta, joka vaarantaisi akun toiminnan.

• Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöiän.

• Älä pura akkua tai aiheuta oikosulkua.

• Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.

• Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.

Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.

• Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.

• Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.

• Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

• Irrota laturi aina pistorasiasta, kun tämän laitteen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.

• Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

• Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Tablettitietokoneen päivitys

Uusimmat laitteet, ohjelmiston uudet toiminnot ja parannukset.

Päivitä tablettitietokone ilman tietokonetta. Valitse Päivityskeskus >

Ohjelmistopäivitys.

Päivitä tablettitietokone liittämällä se tietokoneeseen.

Lisätietoja tästä toiminnosta saa osoitteesta

http://www.lg.com/common/index.jsp

valitsemalla maan ja kielen.

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

LG Electronics

vakuuttaa, että tämä

LG-V500

-tuote on direktiivin

1999/5/EC

keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta

http://www.lg.com/global/declaration

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevissa kysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

15

16

Vanhojen laitteiden hävittäminen

1

Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.

2

Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

3

Lisätietoja vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Paristojen ja akkujen hävittäminen

1

Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/ akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli

0,004 % lyijyä.

2

Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.

3

Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

4

Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Tärkeä huomautus

Lue nämä ohjeet ennen tablettisi käytön aloittamista!

Tarkista ennen soittamista tai tabletin viemistä huoltoon, mainitaanko tabletissa ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Tabletin muisti

Sinun tulee tarkastaa tablettisi muisti ja poistaa tietoja, kuten sovelluksia tai viestejä, jotta saat lisää muistia käyttöön.

Sovellusten poistaminen:

1

Napauta > >

Sovellukset

-välilehteä >

Asetukset

>

Sovellukset

.

2

Valitse luettelosta poistettava sovellus.

3

Valitse

Poista

.

2. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän, se voi aiheuttaa tablettisi toimintahäiriön. Lisäksi se voi mitätöidä tablettisi takuun.

17

18

VAROITUS

Voit suojata tablettiasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos tabletissasi on väärin asennettuja sovelluksia, tablettisi ei ehkä toimi normaalisti tai voi tapahtua vakava virhe. Sinun on poistettava tabletista kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

3. Lukituksen poistokuvion käyttäminen

Aseta lukituksen poistokuvio tablettisi suojaksi. Napauta > >

Sovellukset

-välilehti >

Asetukset

>

Näyttö

>

Näytön lukitus

>

Valitse näytön lukitus

>

Kuvio

. Tällöin näyttöön avautuu ruutu, jossa näytetään, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Sinun on luotava varmuuskopioinnin PINkoodi siltä varalta, että unohdat lukituksen poistokuvion.

Varoitus:

Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopioinnin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.

VAROITUS

Kuviolukituksen varotoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää tablettiasi, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaa:

< Jos olet unohtanut kuvion >

Jos olet kirjautunut tabletilla sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, valitse

Unohditko kuvion?

-painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillesi tai annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi, jonka kirjoitit lukituksen poistokuvion määrittämisen yhteydessä.

Jos et ole luonut Google-tiliä tabletissasi tai olet unohtanut PIN-varakoodisi, sinun on palautettava tablettisi tehdasasetukset.

< Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan >

Jos unohdat PIN-koodisi tai salasanasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

Varoitus:

Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

HUOM.:

Jos et ole kirjautunut Google-tilillesi ja olet unohtanut lukituksen poistokuvion, sinun on annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi.

4. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos tablettisi ei palaudu sen alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

1

Katkaise tablet-laitteen virta.

2

Pidä tablet-laitteen oikealla puolella olevia

virta- ja lukitusnäppäintä

sekä

äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä

painettuna.

3

Kun LG:n logo tulee näyttöön, vapauta vain

virta- ja lukitusnäppäin

ja paina

äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä

edelleen.

19

20

4

Paina heti

virta- ja lukitusnäppäintä

sekä

äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä

ja pidä niitä painettuna samaan aikaan, kun pidät

äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä

painettuna.

5

Vapauta kaikki näppäimet, kun tehdasasetusten palautusnäyttö avautuu.

6

Jatka painamalla

virta- ja lukitusnäppäintä

tai peruuta painamalla jompaakumpaa

äänenvoimakkuusnäppäintä

.

7

Vahvista painamalla

virta- ja lukitusnäppäintä

tai peruuta painamalla jompaakumpaa

äänenvoimakkuusnäppäintä

.

8

Laite suorittaa täyden palautuksen.

VAROITUS

Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

5. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android-järjestelmässä on helppo tehdä useita asioita kerralla monitoimitoiminnon avulla, sillä voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista.

Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

1

Pidä

Koti-näppäintä

käytetyistä sovelluksista.

painettuna. Näyttöön avautuu luettelo viimeksi

2

Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä tabletissa taustalla. Napauta

Takaisinnäppäintä

kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.

• Sulje sovellukset napauttamalla

Tehtävienhallinta

viimeksi käytettyjen sovellusten luettelossa ja valitse sitten

Seis

tai

Keskeytä kaikki

.

• Voit poistaa sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle. Tyhjennä kaikki sovellukset valitsemalla

Tyhjennä kaikki

.

6. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai tabletti ei reagoi kun yrität sitä käyttää:

Käynnistä tabletti uudelleen pitämällä

Virta- ja lukitusnäppäintä

painettuna 8 sekunnin ajan. Jos se ei vieläkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

21

Laitteesi tunteminen

Tabletin yleisnäkymä

Etukameran objektiivi

Ympäristövalon anturi

Virta- ja lukitusnäppäin

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

Kosketusnäyttö

22

Kameran objektiivi

Kaiutin

Kuulokeliitäntä microSD-korttipaikka

Infrapunamerkkivalo

Laturi/USB-portti

Mikrofoni

HUOM.:

Varmista, että mikrofoni ei ole estetty kun tallennetaan video- tai

äänileikettä.

Etukameran objektiivi microSDkorttipaikka

Kuulokeliitäntä

Ympäristövalon anturi

Virta- ja lukitusnäppäin

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

Laturi/USB-portti

Kameran objektiivi

Kaiutin

Käytä ottaaksesi kuvia ja tallentaaksesi omia videoitasi. Voit käyttää tätä myös video-chattailuun.

Pidä se puhtaana optimaalista suorituskykyä varten.

Laita sisään microSD-kortti tallentaaksesi tiedostoja kuten musiikki, videot ja valokuvat.

Mahdollistaa liittämisen valinnaiseen kuulokemikrofoniin mukavuussyistä hands-freekeskusteluja varten. Voit myös kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.

Ympäristövalon anturi käyttää ympäristöanturia, joka mittaa ympäröivää valoa ja säätää LCD-näytön kirkkauden tuottamaan elävän näyttöruudun.

Paina, kun haluat lukita tai avata näytön. Pitämällä näppäintä painettuna voit kytkeä ja katkaista tabletin virran, aktivoida/vapauttaa lentokonetilan ja muuttaa

ääniasetuksia.

Mahdollistaa median äänenvoimakkuuksien säätämisen.

Mahdollistaa tabletin ja USB-kaapelin liittämisen käytettäväksi laturiadapterilla, tai muilla yhteensopivilla varusteilla.

Käytä valokuvien ottamiseen ja videoiden tallentamiseen. Pidä se puhtaana optimaalista suorituskykyä varten.

Käytä äänen kuunteluun valitusta toiminnosta (esim. musiikkia, videoita, äänitteitä jne.).

23

Mikrofoni

Tallenna äänesi ja käytetään ääniaktivoituihin toimintoihin.

Infrapunamerkkivalo

Toimii QuickRemote-anturina.

VAROITUS

Jos tabletin päälle lasketaan painava esine tai istutaan sen päälle, se saattaa vaurioitaa LCD- ja kosketusnäyttötoimintoja. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

VIHJE!

• Napauta

Valikko-näppäin

aina kun avaat sovelluksen tarkastaaksesi mitä vaihtoehtoja on käytettävissä.

• Jos laite on lukittu, eikä toimi, sulje se pitämällä

virta- ja lukitusnäppäintä

painettuna 8 sekunnin ajan.

24

Tablettisi lataaminen

Tabletissasi on uudelleenladattava Li-ion-akku. Akku ladataan USB-laturilla, joka toimitetaan tabletin mukana. Varmista ennen tablettisi ensimmäistä käyttökertaa, että akku on täyteen ladattu.

HUOMAUTUS:

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku. Älä poista tuotteen akkua turvallisuussyistä.

Varoitus!

Jos kosketusnäyttö ei toimi silloin, kun tablettisi latautuu, tämä voi johtua epävakaasta virtalähteestä. Jos näin käy, irrota USB-kaapeli laitteesta tai USB-laturi pistorasiasta.

1

Kytke USB-laturi ja USB-kaapeli.

2

Liitä USB-kaapeli tabletin laturiin ja USB-porttiin (alla olevan kuvan mukaisesti).

HUOMAUTUS:

Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Tämä pidentää akun käyttöikää.

Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa latausten välillä sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Voit pidetään akun käyttöaikaa seuraavasti

• Poista käytöstä radiotoiminnot, joita et käytä, kuten Wi-Fi, Bluetooth tai

GPS.

• Pienennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.

• Poista käytöstä automaattinen Gmail™-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi.

25

26

• Jotkin lataamasi sovellukset saattavat lyhentää akun käyttöaikaa.

• Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.

Akun varaustason tarkistaminen

1

Napauta Koti-näytössä

Sovellukset

>

Asetukset

>

Tietoja tabletlaitteesta

>

Akku

.

2

Akun tila (latauksessa tai latausta puretaan) ja varaustaso näkyvät näytön yläreunassa.

Akkua käyttävien sovelluksien valvonta

1

Napauta Koti-näytössä

Sovellukset

>

Asetukset

>

Tietoja tabletlaitteesta

>

Akku

>

Akun käyttö

.

2

Näytön alareunassa näkyy akun käyttöaika ja luettelo sovelluksista tai palveluista, jotka käyttävät akkuvirtaa eniten kuluttavasta vähiten kuluttavaan.

MicroSD-kortin asentaminen

Laitteesi tukee microSD-muistikortteja, joiden koko on enintään 64 Gt. Voit tallentaa multimediasisältöä microSD-kortille.

1

Katkaise tablettitietokoneesta virta ennen kuin asetat microSD-kortin tai poistat sen.

2

Laita sormenkynsi loveen ja vedä microSD-muistikorttikelkka ulos. Aseta microSD-muistikortti aukkoon kosketuspinta alaspäin. Työnnä kelkka varovasti tablettitietokoneeseen.

MicroSD-kortin poistaminen

MicroSD-kortin turvallinen poistaminen tabletistasi edellyttää, että poistat sen ensin käytöstä.

1

Napauta Koti-näytössä

Sovellukset

>

Asetukset

>

Tallennustila

>

Poista SD-kortti käytöstä

.

2

Vedä microSD-kortti varovasti irti korttipaikasta.

Varoitus!

Älä irrota microSD-korttia, ennen kuin olet poistanut sen käytöstä, Muutoin se voi vahingoittaa microSD-muistikorttia ja tablettiasi, ja microSD-kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

27

28

MicroSD-kortin alustaminen

Varoitus!

Alustaminen poistaa kaikki microSD-kortilla olevat tiedostot.

1

Napauta Koti-näytössä

Sovellukset

>

Asetukset

>

Tallennustila

.

2

Valitse

Tyhjennä SD-kortti

(kaksi kertaa).

3

Jos olet määrittänyt lukituksen poistokuvion, anna se ja valitse sitten

Poista kaikki

. Muistikortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.

HUOMAUTUS:

Jos microSD-kortissa on ollut tiedostoja, alustaminen on voinut muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä tablettia vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua. Kun et käytä tablettiasi, lukitse tablettisi painamalla

Virta-/lukitusnäppäintä

.

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin vältyt ylimääräisiltä maksuilta (esimerkiksi verkkokäyttö ja dataliikenne).

Voit avata tablettisi painamalla

virta- ja lukitusnäppäintä

. Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa kotinäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormea johonkin suuntaan. Tablettisi siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

Aloitusnäyttö

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä tabletin toiminnosta ja näytöstä toiseen.

HUOM.:

• Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.

• Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.

• Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Napauta tai kosketa

Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

Pidä valittuna

Valitse kohde näytöstä koskettamalla sitä ja pitämällä sormea näytöllä, kunnes toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

Vedä

Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa Koti-näytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

29

30

Pyyhkäise tai liu'uta

Pyyhkäisyä tai liu'utusta varten siirrä sormeasi näytöllä pysäyttämättä sitä ensimmäisen kosketuksen jälkeen (jotta et vahingossa vedä kohteita). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylös- tai alaspäin, selata luetteloita tai valita eri

Koti-näyttöjä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

Kaksoisnapsautus

Kaksoisnapsauta zoomataksesi verkkosivulla tai kartalla. Voit esimerkiksi suurentaa osan verkkosivusta koko näytön suuruiseksi kaksoisnapauttamalla sitä. Kaksoisnapauttamalla voit myös lähentää ja loitontaa näkymää kuvien ottamisen jälkeen (kameraa käyttäen) ja Kartat-sovelluksen käytön yhteydessä. Kaksoisnapauta sanaa sen korostamiseksi. Kaksoisnapauttamalla voit myös aktivoida KnockON-ominaisuuden kääntämällä kosketusnäytön päälle tai pois.

Zoomaus nipistämällä

Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartatsovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.

Näytön suunnan vaihtaminen

Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

Käynnistä näyttö

KnockON-toiminnolla voit kaksoisnapauttaa näyttöä, jolloin näyttö kytkeytyy päälle tai pois päältä.

• Kaksoisnapauta nopeasti näytön keskikohtaa, jolloin näyttö kytkeytyy päälle.

• Ota näyttö pois käytöstä kaksoisnapauttamalla tilapalkkia, tyhjää kohtaa aloitusnäkymässä tai lukitusnäyttöä.

HUOM.:

• Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä

Näytön asetukset

.

Napauta aloitusnäkymästä

Sovellukset

>

Asetukset

>

Näyttö

>

Käynnistä näyttö

> napauta

Käynnistä näyttö

-merkintäruutua.

Kotinäyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita sovelluksilla, latauksilla, widget-sovelluksilla ja taustakuvilla.

HUOM.:

Jotkut näyttökuvat saattavat vaihdella alueen mukaan.

31

32

Kotinäytön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Valikkokuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

Tilapalkki

– Näyttää laitteen tilatiedot, kuten kellonajan, signaalin vahvuuden, akun tilan ja ilmoituskuvakkeet.

Sovellus-kuvakkeet

– Avaa sovellus, widget, kansio jne. napauttamalla kuvaketta ja käytä sitä.

Pikanäppäimet

– Pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

Valikko-näppäin

– Avaa Valinnat-valikon sellaisten valintojen kanssa, jotka vaikuttavat nykyiseen näyttöön tai sovellukseen. Tämä pätee vai kun käytettävissä riippuen näytöstä tai sovelluksesta.

Koti-näppäin

– Palaa Koti-näyttöön (tai palaa oletus-Koti-näyttöösi mistä tahansa Kotinäyttötunnistenäytöstä). Kosketa ja pidä sitä alhaalla näyttääksesi hiljattain käytettyjä sovelluksia pääsyllä

Tehtävienhallinta-sovellukseen.

Takaisin-näppäin

– Palaa edelliseen näyttöön.

Myös sulkee ponnahduskohteet kuten valikot, valintaruudut, ja virtuaalinäppäimistön.

Kotinäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widgetsovelluksia tai taustakuvia. Voit parantaa tablettisi käytettävyyttä lisäämällä suosikkisovelluksesi ja -widgettisi Koti-näyttöön.

Voit lisätä kohteita aloitusnäyttöön seuraavasti:

1

Paina pitkään kotinäytön tyhjää kohtaa.

2

Napauta

Sovellukset

tai

Widgets

-välilehteä.

3

Vedä haluamasi kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

Voit poistaa kohteen aloitusnäytöstä seuraavasti:

Pidä poistettavaa kuvaketta painettuna, vedä se kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

VIHJE!

Kun haluat lisätä sovelluskuvakkeen sovellusnäytöstä kotinäyttöön, pidä lisättävää sovellusta painettuna ja vedä se haluamaasi kohtaan.

VIHJE!

Voit lisätä useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon. Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle kotinäytössä, luodaan kansio.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

1

Pidä

Koti-näppäintä

painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämiesi sovellusten kuvakkeet.

2

Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Tai kosketa

Takaisin-näppäintä

palataksesi edelliseen näyttöösi.

33

Ilmoitukset

Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestin vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten videon lataamisesta.

Voit tarkastaa tablettisi nykyisen tilan ja odottavat ilmoitukset ilmoituspaneelista.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

HUOM.:

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Odottavat ilmoitukset

Järjestelmän kuvakkeet, kuten

Bluetooth, Wi-Fi ja akun tila

34

Pyyhkäise alaspäin ilmoituksiin ja asetuksiin

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä näytön alareunassa olevaa palkkia ylöspäin.

HUOM.:

Saat toiminnon asetusvalikon näkyviin painamalla kuvaketta Pikaasetuksista.

Pika-asetuspalkki

– Liikuta sormeasi näytössä oikealle tai vasemmalle selaamalla luetteloa.

QSlide sovellukset-palkki

– Aktivoi napauttamalla QSlide-ominaisuus.

Säädä näytön

Kirkkautta

tai

Äänenvoimakkuutta

liu'uttamalla vasemmalle ja oikealle.

Pika-asetukset ilmoituspaneelissa

Käytä Pika-asetukset-toimintoa, jolloin voit vaihtokytkeä toiminta-asetuksia kuten Wi-Fi. Pika-asetukset sijaitsevat ilmoituspaneelin yläosassa.

HUOM.:

Katsele toiminnon asetusvalikkoa pitämällä kuvaketta painettuna pika-asetuspalkissa.

Ilmoituspaneelin pika-asetuskohteiden järjestäminen uudelleen

Avaa ilmoituspaneeli ja valitse . Nyt voit tarkastella ja järjestää haluamiasi kohteita Pika-asetukset-valikossa.

QSlide-sovelluksia ilmoituspaneelissa

QSlide-sovelluksia näytetään ilmoituspaneelissa olevassa palkissa Pikaasetukset-lkkin alla. Näillä kuvakkeilla pääsee helposti monitoimintoon samalla ruutunäytöllä (samanlainen kuin kuva-kuvassa TV:ssä). QSlidenäyttää pienen sovellusikkunan näytöllä, jota voidaan liikuttaa, muuttaa kokoa tai tehdä läpinäkyväksi.

35

QSlide-sovellusten käyttäminen

Napauta palkissa mitä tahnsa QSlide-sovelluksista sen aktivoimiseksi. Kun aktivoituna, QSlide-ominaisuus avaa sovelluksen ikkunassa taustalla, mikä antaa sinulle pääsyn muihin taustalla oleviin sovelluksiin. Voit avata enintään kaksi QSlide-ikkunaa kerralla.

Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta, ym.

36

Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta.

Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake Kuvaus

Lentokonetila

Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon

Lankakuuloke

Bluetooth on käytössä

Järjestelmävaroitus

Värinätila käytössä

Äänetön tila on käytössä

Akku täysi

Akkua ladataan

DLNA on päällä

Haetaan tietoja

Ladataan tietoja

Hälytys asetettu

SmartShare-musiikintoisto

GPS on käytössä

Tietoja synkronoidaan

Uusi Gmail-viesti

Uusi Hangouts-viesti

Musiikkia toistetaan

Tabletti on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelin avulla tai USBjako on käytössä

Virransäästötila on päällä

Liu'uta syrjään on päällä

Useita käyttäjiä

Tabletin omistajan tunnuksia voidaan luoda vain yksi, mutta käyttäjätunnuksia voidaan lisätä useita, jotta muut voivat kirjautua sisään ja käyttää tablettia itsenäisesti. Kukin käyttäjä voi määrittää omat tabletin asetukset, käyttää omaa tallennustilaa ja kullakin käyttäjällä voi olla omat oikeudet sovellusten päivitykseen.

37

Tabletin omistajan oikeudet

• Vain tabletin omistajan tunnus voi lisätä uuden käyttäjän kirjautumistunnuksen ja poistaa käyttäjätunnuksia.

• Vain tabletin omistajalla on pääsy ja oikeus käyttää microSD-korttia.

• Tabletin omistaja voi poistaa käyttäjien mitä tahansa sovelluksia.

Tabletin käyttäjien rajoituksia

• Kaikki käyttäjät jakavat saman akun, sisäisen muistin ja tietojen käytön kaikkien muiden käyttäjien kanssa.

• Yhden käyttäjän valitsemat kieliasetukset koskevat kaikkia muita käyttäjiä.

• Kukin käyttäjä voi määrittää ja käyttää vain omaa sisältöään ja tietojaan

(esim. valmiusnäkymän asetukset, ääniasetukset jne.).

• Kuka tahansa käyttäjä voi hyväksyä sovelluksen päivityksen kaikkien muiden käyttäjien puolesta.

• Hälytykset soivat asetettuna aikana huolimatta siitä kuka käyttäjä aktivoi hälytyksen.

• Viestit ja kalenteritapahtumat lähetetään vain tietyn käyttäjätunnuksen tiedoksi.

• Kun käyttäjä aloittaa asiakirjan tulostamisen mobiilitulostusta käyttäen, tulostustyö jatkuu, vaikka käyttäjätunnus vaihtuisi.

• Tiedon siirto, lataus, multimedian toisto ja yhteydenpitopalvelut pysähtyvät, jos käyttäjätunnus vaihtuu.

38

Uuden käyttäjän lisääminen tablet-laitteeseen

1

Valitse aloitusnäytössä

Sovellukset

>

Asetukset

>

Käyttäjä

>

Lisää käyttäjä

.

2

Ohjattu asennustoiminto käynnistyy. Käynnistä ohjattu toiminto.

• Noudata ohjatun toiminnon ohjeita kirjautuessasi ensimmäistä kertaa tablet-laitteeseen uutena käyttäjänä.

3

Voit valita käyttäjänimen kirjautuessasi tablet-laitteeseen.

Slide Aside

Tallenna käynnissä olevat sovellukset viemällä kolme sormea vasemmalle tai tuomamalla ne näytölle takaisin. Tuodessasi ne takaisin myöhemmin jotkut sovellukset voivat käynnistyä uudelleen. Voit tallentaa enintään kolme sovellusta.

1

Aseta sovelluksen ollessa auki kolme sormea näytölle ja liu'uta vasemmalle.

Senhetkinen näyttö tallentuu ja esiin tulee

Koti-näyttö.

2

Avaa tallentuneet sovellukset uudelleen laittamalla kolme sormea näytölle ja liu'uttamalla oikealle. Napauta haluamaasi avattavaa sovellusta.

Vihje! Slide Aside

-toiminto ei tunnista vähempiä sormia, lisäsormia tai kämmentäsi.

39

40

Plug & Pop

Plug & Pop -toiminnon avulla voit valita käytettäviä sovelluksia nopeasti, kun laitteeseen liitetään kuulokkeet tai On-the-Go-laite, kuten hiiri tai näppäimistö.

1

Kytke kuulokkeet tai OTG (On-the-Go) -laite (esim. hiiri, näppäimistö jne.).

2

Sovelluspaneeli tulee näkyviin, ja voit valita käytettävän sovelluksen.

HUOM.:

Voit muokata sovelluksia, jotka näkyvät paneelissa, ja määrittää sovelluksia, jotka eivät näy sovelluspaneelissa.

Napauta > >

Asetukset

>

Lisälaite

.

Kuvankaappaus

Paina ja pidä alhaalla

Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä

ja

Virta-/ lukitusnäppäintä

samanaikaisesti noin 2 sekuntia kuvankaappausta varten.

Näyttääksesi kaaptun kuva mene

Sovellukset

>

Galleria

>

Screenshots

-kansioon.

VIHJE!

Et voi ottaa kuvankaappausta kun katsot videota tai käytät kameraa.

QuickMemon käyttäminen kuvankaappaukseen

Näytöllä, jonka haluat kaapata, vedä tilapalkkia alaspäin ja valitse

QuickMemo

.

TAI

Paina ja pidä

äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä

alhaalla samanaikaisesti.

Capture plus -toiminnon käyttäminen kuvankaappaukseen

Tällä toiminnolla voit kaapata osan näytöstä oletus-internet-selaimessa.

1

Ollessasi yhdistettynä internetiin napauta

Capture plus

.

, ja sen jälkeen napauta

2

Aseta sininen ruutu haluttuun kokoon, ja sitten napauta

OK

. Haluttu alue on tallennettu Galleriaan.

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

Voit siirtyä numero- ja erikoismerkkinäppäimistöön napauttamalla.

Napauta käyttääksesi käsinkirjoitustoimintoa.

Lisää välilyönti.

Luo uusi rivi viestikenttään.

Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Virtuaalinäppäimistöllä voit kirjoittaa erikoismerkkejä (esim. "á").

Esimerkki: pidä haluttua näppäintä (esim. "a"-näppäintä) painettuna. Kun haluttu merkki tulee näkyviin, liu'uta sormesi sen yli ja nosta sormi näytöstä sen syöttämiseksi.

41

42

Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät tablettisi ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen

• Kirjaudu Google-tiliin esiin tulevassa määritysnäytössä.

TAI

• Napauta Koti-näytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehti >

Asetukset

>

Tilit ja synkronointi

>

Lisää tili

>

Google

.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse

Olemassa oleva

, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse . Muussa tapauksessa valitse

Uusi

ja näppäile uuden Google-tilin luomiseen tarvittavat tiedot.

Kun olet määrittänyt tablettiisi Google-tilin, tablettisi synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Yhteystietosi, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot näistä sovelluksista ja verkkopalveluista synkronoidaan tablettisi kanssa. (Tämä riippuu omista synkronointiasetuksistasi.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Googlepalveluita tabletissasi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa

Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä tabletissasi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten tabletin asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin. Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaikaa.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen

Wi-Fi-verkkoon

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Asetukset

>

Wi-Fi

.

2

Napauta ottaaksesi Wi-Fi-toiminnon päälle ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.

3

Tuo näkyviin luettelo aktiivisista ja peittoalueella olevista Wi-Fi-verkoista valitsemalla

Haku

.

• Suojatut verkot on merkitty lukkokuvakkeella.

4

Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.

• Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)

5

Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

43

44

Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, mutta et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

HUOM.:

• LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.

• Varmista aina, että siirrät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.

• Jotkin laitteet, erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia, eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja tablettisi laiteparin muodostaminen

Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Asetukset

>

Bluetooth

.

2

Kytke Bluetooth päälle napauttamalla Bluetooth-kytkintä .

3

Tablettisi nimen vieressä olevaa valintaruutua napauttamalla voit tehdä tablettisi näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.

4

Luettelo käytettävistä olevista laitteista näytetään. Napauta luettelosta laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa parin.

HUOM.:

Laitteen tyypistä riippuen sinun on ehkä annettava täsmääviä koodeja, vahvistettava täsmääviä koodeja, tai laitteet muodostavat automaattisesti parin.

Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUO.:

Tablettisi ei tue Handsfree-profiilia. Tästä syystä soitto-ominaisuudet joillakin varusteilla kuten Bluetooth-kkulokemikrofoneilla tai Bluetoothmahdollistetuilla laitteilla eivät ehkä ole käytettävissä tälle laitteelle.

Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

1

Avaa kohde ja valitse .

TAI

Pidä kohdetta painettuna ja valitse

Jaa

.

TAI

Avaa kohde ja valitse

Valikko-näppäin

>

Jaa

.

2

Jaa Bluetoothin kautta valitsemalla

Bluetooth

.

HUOM.:

Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

3

Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehtä >

Asetukset

>

Bluetooth

.

2

Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla ja merkitse näytön yläreunan valintaruutu, jolloin saat laitteen näkyväksi muille laitteille.

HUOM.:

Voit valita ajan, jonka laite on näkyvissä, napauttamalla

Valikkonäppäin

ja valitsemalla >

Näkyvyyden aikakatkaisu

.

3

Muodosta laitepari ja valitse

Hyväksy

, kun saat Bluetoothtodennuspyynnön hyväksyä tiedostot.

45

SmartShare

SmartShare-toimintoa on helppo käyttää Galleria, Musiikki, ja Videot sovelluksissa ja monissa muissa.

Sisällön toistaminen monissa eri laitteissa

Voit jakaa tablettisi sisältöä useiden laitteiden kanssa. Valitsemalla voit jakaa

Galleria, Musiikki, Videot

ja

POLARIS Office 5

-sisältöä.

Toistaminen/Lähettäminen

Play

– Voit toistaa sisältöä televisiossa, Bluetooth-kaiuttimessa jne.

Beam

– Voit lähettää sisällön Bluetooth- ja SmartShare Beam -tuettuun laitteeseen.

SmartShare Beam

– Tämä antaa mahdollisuuden siirtää sisältöä nopeasti

Wi-Fi Direct -toiminnon avulla.

< Play > < Beam >

46

Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista

Voit toistaa lähellä olevien laitteiden (esim. tietokoneen verkkoon liitetyt laitteet, matkapuhelimet) sisältöä Galleria-, Musiikki- ja Videot-sovelluksissa.

Laitteiden yhdistäminen

Voit yhdistää laitteesi ja muut DLNA-laitteet samaan Wi-Fi-verkkoon.

Muiden laitteiden hakeminen

Valitse Lähellä olevat laitteet ja voit nähdä DLNA-tuetut laitteet.

Muodostamalla yhteyden laitteeseen voit tarkastella sen sisältöä.

Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittämisestä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USByhteystilassa.

Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilassa

1

Yhdistä tablettisi tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2

Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse

Järjestelmän asetukset

>

PCyhteys

>

Valitse USB-yhteysmenetelmä

, sitten valitse

Median synkronointi (MTP)

.

3

Voit nyt tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

1

Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media

Player on asennettu.

2

Valitse

Median synkronointi (MTP)

. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

3

Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.

4

Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).

47

48

5

Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.

6

Aloita synkronointi.

• Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.

Osa

Käyttöjärjestelmä

Vaatimus

Microsoft Windows XP SP2,

Vista tai uudempi

Windows Media Playerin versio Windows Media Player 10 tai uudempi.

• Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai uudempi versio.

Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja tablettiisi ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

1

Avaa yhteystietoluettelosi napauttamalla valmiusnäytöllä

Yhteystiedot

.

2

Napauta ruutua

Hae kontakteja

ja syötä yhteystiedon nimi. Voit myös napauttaa kirjainta näytön vasemassa reunassa, jolloin pääset valitulla kirjaimella alkaviin nimiin.

Yhteystiedon lisääminen

1

Napauta kotinäytössä

Yhteystiedot

.

2

Napauta . Valitse haluamasi tili (jos käytettävissä).

3

Jos haluat lisätä uuteen yhteystietoon kuvan, valitse . Valitse

Ota valokuva

ottaaksesi kuvan kameralla tai

Valitse galleriasta

. Selaa sitten kuvaan ja valitse se.

4

Voit lisätä nimitietoja valitsemalla .

5

Lisää yhteystiedon tiedot.

6

Valitse

Tallenna

.

Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

1

Avaa yhteystiedot valitsemalla kotinäytössä

Yhteystiedot

.

2

Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.

49

50

3

Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä . Tähti muuttuu kultaiseksi ja yhteystieto lisätään suosikkeihisi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

1

Avaa yhteystiedot valitsemalla kotinäytössä

Yhteystiedot

.

2

Tuo suosikkiyhteystietosi näkyviin valitsemalla

Suosikit

.

3

Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.

4

Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa kultaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Ryhmän luominen

1

Avaa yhteystiedot valitsemalla kotinäytössä

Yhteystiedot

.

2

Kosketa

Ryhmät

-välilehteä , sitten .

3

Kirjoita uuden ryhmän nimi.

• Lisää yhteystietoja uuteen ryhmään napauttamalla

kontakteja

.

• Napauttamalla

TILI

-kenttää voit vaihtaa tilejä, joihin haluat tallentaa uuden ryhmän.

4

Tallenna ryhmä valitsemalla

Tallenna

.

HUOM.:

Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimessa.

Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta.

Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Napauta valmiusnäytöllä Sähköposti . Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa näkyy Saapuneetkansion sisältö. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

Toisen sähköpostitilin lisääminen:

• Avaa

Sähköposti

sovellus ja napauta

Valikko-näppäin

>

Asetukset

> .

Vaihtaminen tilien välillä:

Jos olet lisännyt useamman kuin yhden tilin, voit vaihdella helposti niiden välillä. Napauta missä tahansa sähköpostikansiossa senhetkistä tiliä (näytön yläosassa), napauta sitten tiliä, johon haluat siirtyä.

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

Avaa

Sähköposti

sovellus ja napauta

Valikko-näppäin

>

Asetukset

>

Yleisasetukset

määrittääksesi asetukset, jotka koskevat kaikkia tilejäsi.

Yksittäistä tiliä napauttamalla voit määrittää asetukset vain tuolle kyseiselle tilille.

Sähköpostitilin poistaminen:

• Avaa

Sähköposti

sovellus ja napauta

Valikko-näppäin

> napauta

Valikko-näppäin

poistaa >

Poista

>

Kyllä

.

>

Asetukset

>

Poista tili

> kosketa tiliä, jonka haluat

51

52

Tilin kansioiden käyttäminen

Avaa

Sähköposti

sovellus ja napauta

Valikko-näppäin

ja calitse

Kansiot

.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio.

Sähköpostipalvelun tarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1

Valitse sähköpostisovelluksessa

Kirjoita

.

2

Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.

3

Valitse

Liitä

lisätäksesi tarvittavat tiedostot.

4

Näppäile viestin aihe ja viesti.

5

Lähetä viesti valitsemalla

Lähetä

.

Jos verkkoyhteys ei ole käytössä esimerkiksi silloin, kun työskentelet lentokonetilassa, lähettämäsi viestit tallennetaan lähtevien kansioon, kunnes verkkoyhteys on käytössä. Jos Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään Tilit-näytössä.

Sähköpostien vastaanottaminen

Kun Saapuneet-kansioosi tulee uusi sähköpostiviesti, sinulle ilmoitetaan siitä

äänimerkillä tai värinällä (ääni- ja värinäasetuksistasi riippuen) ja tilapalkkiin tulee näkyviin ilmoituskuvake.

Kamera

Avaa Kamera-sovellus valitsemalla

kotinäytössä

Koti-näytössä.

Etsimen ominaisuudet

Vaihda kamera

– Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.

Kuvaustila

– Määrittää kuinka kuva otetaan.

Asetukset

– Voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso

Lisäasetusten käyttäminen

seuraavalla sivulla.

Videotila

– Napauta (tai liu'uta) vaihtaaksesi Kameratilan ja Videotilan välillä.

Valokuvan ottaminen

Galleria

– Tätä koskettamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.

HUOM.:

Varmista ennen valokuvaamista, että kameran linssi on puhdas.

53

54

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta. Kun olet valinnut asetuksen, napauta

Takaisin-näppäintä

.

Ota valokuvia äänikomennolla.

Määrittää ja säätää valokuvaan tulevan auringonvalon määrää.

Tarkentaa tiettyyn kohtaan.

Valitsee valokuvan resoluution. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa.

Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.

ISO-arvo määrittää kameran valoanturin herkkyyden. Mitä korkeampi

ISO-arvo on, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.

Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.

Lisää kuviin tehosteita.

Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.

Voit ottaa käyttöön tablettisi paikannustoiminnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

HUOM.:

Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on käytössä.

Aseta sulkijan ääni.

Määritä äänenvoimakkuusnäppäimellä, käytetäänkö tallennusta vai zoomia.

Määritä tallennussijainti kuville. Valitse joko sisäinen muisti tai

SD-kortti.

Avaa ohjeoppaan, jossa kerrotaan, miten toiminto toimii.

Palauttaa kameran oletusasetukset.

VIHJE!

• Osa oletusasetuksista, kuten valkotasapaino, väritehoste, ajastin ja maisematila, palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.

• Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.

Pikakuvaus

1

Avaa

Kamera

-sovellus.

2

Suuntaa objektiivi kohteeseen, jota haluat valokuvata.

3

Tarkennusruutu ilmestyy etsinnäytön keskelle. Voit tarkentaa mihin tahansa kohtaan näyttöä napauttamalla kyseistä kohtaa.

4

Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.

5

Ota kuva valitsemalla .

Kuvan ottamisen jälkeen

1

Katso viimeisintä ottamaasi valokuvaa napauttamalla kuvan esikatselua näytön oikeassa alanurkassa.

2

Napauta

Galleria

, valitse sitten

aina

tai

Vain kerran

.

55

Voit jakaa kuvan

SmartShare

-toiminnolla napauttamalla sitä.

Ota toinen kuva välittömästi.

Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.

Poista valokuva valitsemalla tämä.

56

VIHJE!

Jos tablettiin on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuviasi yhteisöpalvelussa.

Voit avata kaikki lisäasetukset painamalla

Valikko-näppäin

.

Aseta kuva

– Tällä toiminnolla voit määrittää valokuvan

Yhteyshenkilön valokuva

,

Aloitusnäytön taustakuva

,

Lukitusnäytön taustakuva

tai

Taustakuva

.

Siirrä

– Tällä toiminnolla voit siirtää kuvan toiseen paikkaan.

Kopioi

– Tällä toiminnolla voit kopioida valitsemasi kuvan ja tallentaa sen toiseen albumiin.

Kopioi leikepöydälle

– Tällä toiminnolla voit kopioida valokuvan leikepöydälle.

Nimeä uudelleen

– Tällä toiminnolla voit muokata valitun kuvan nimeä.

Kierrä vasemmalle/oikealle

– Tällä toiminnolla voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

Rajaa

– Rajaa kuva. Valitse alue liikuttamalla sormea näytön yli.

Muokkaa

– Katsele ja muokkaa kuvaa.

Kuvaesitys

– Näyttää nykyisen kansion kuvat automaattisesti peräkkäin.

Lisää sijainti

– Tällä toiminnolla voit lisätä sijaintitiedot.

Tiedot

– Näyttää lisätietoja sisällöistä.

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Napauta esikatselukuvaa näytön alareunassa, niin Galleria tulee näkyviin.

1

Valitse sovellus, jolla katselet ja/tai muokkaat kuviasi. Valitse

Galleria

tai

Kuvat

.

2

Valitse

aina

tai

Vain kerran

.

• Kun haluat nähdä lisää kuvia, vieritä näyttöä vasemmalle tai oikealle.

• Voit lähentää tai loitontaa kuvaa napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja vetämällä sormet toisistaan erilleen (lähennä kuvaa siirtämällä sormiasi lähemmäs toisiaan).

57

Videokamera

Avaa videokamera napauttamalla valmiusnäytöllä

Kamera

, napauta sitten

videotilan kuvaketta

(etsimessä) päästäksesi videotilaan.

Etsimen ominaisuudet

58

Vaihda kamera

– Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.

Tallennustila

– Määrittää kuinka kuva otetaan.

Asetukset

– Voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso

Lisäasetusten käyttäminen

seuraavalla sivulla.

Kameratila

– Siirry kameratilaan liu'uttamalla kuvaketta ylöspäin.

Tallenna

– Aloita videon tallennus koskettamalla tätä.

Galleria

– Katso kuvaamasi video koskettamalla tätä. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia videotilassa.

VIHJE!

Kun tallennat videota, aseta kaksi sormea näytölle ja nipistä niitä yhteen, kun haluat käyttää Zoom-toimintoa.

HUOM.:

Varmista, että mikrofoni ei ole estetty kun tallennetaan video- tai

äänileikettä.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla .

Määritä otettavan videon koko (pikseleinä) napauttamalla.

Määrittää ja säätää videolle tulevan auringonvalon määrää.

Estä tärinä videoa tallennettaessa saadaksesi korkean videon laadun.

Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.

Valitse värisävy uutta näkymää varten.

Voit ottaa käyttöön tablettisi paikannustoiminnot.

Määritä äänenvoimakkuusnäppäimellä, käytetäänkö tallennusta vai zoomia.

Tässä asetetaan sijainti, johon haluat tallentaa videosi. Valitse joko sisäinen muisti tai SD-kortti.

Avaa ohjeoppaan, jossa kerrotaan, miten toiminto toimii.

Palauttaa kameran oletusasetukset.

59

60

Pikavideon kuvaus

1

Avaa

Kamera

-sovellus ja napauta

Videotila

-kuvaketta .

2

Videokameran etsin näkyy näytössä.

3

Pidä tablettia vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.

4

Aloita tallennus valitsemalla .

5

Näkyviin tulee ajastin, joka ilmoittaa videon pituuden.

6

Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

Videon tallentamisen jälkeen

Katso viimeisintä tallentamaasi videota napauttamalla kuvan esikatselua näytön alaosassa.

Voit jakaa videon

SmartShare

-toiminnolla napauttamalla sitä.

Kuvaa toinen video heti napauttamalla.

Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.

Poista valokuva valitsemalla tämä.

Tallennettujen videoiden katselu

Kun olet videokameratilassa, pääset tallentamiisi videoihin napauttamalla kuvan esikatselua etsimen oikeassa alanurkassa.

1

Napauta etsimessä kuvan esikatselua näytön oikeassa alanurkassa.

2

Galleriasi tulee näkyviin näytölle sisältäen viimeisimmäksi näytetyt tallentamasi videot. Muita videoitasi pääset selaamaan pyyhkäisemällä vasemmalle.

3

Voit toistaa videon automaattisesti napauttamalla videon Toista-kuvaketta

.

HUOM.:

Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana tabletin oikealla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

61

62

Multimedia

Galleria

Voit tallentaa multimediatiedostoja sisäiseen muistiin helpottaaksesi niiden käyttöä. Voit käyttää tätä sovellusta multimediatiedostojen, kuten kuvien ja videoiden, tarkastelemiseen.

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehti >

Galleria

.

Gallerian avulla voit hallita ja jakaa kaikkia kuva- ja videotiedostojasi.

HUOM.:

• Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.

• Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

• Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

Kuvien katselu

Kun avaat Gallerian, näet siinä käytettävissä olevat kansiot. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Avaa kansio napauttamalla sitä.

Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

• Suurenna kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa. Palaa koko näyttöön kaksoisnapauttamalla uudelleen.

• Voit lähentää kuvaa asettamalla kaksi sormea mihin tahansa kohtaan kuvan päällä ja vetämällä niitä toisistaan erilleen. Loitonna nipistämällä sormia yhteen tai kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Videoiden katselu

Avaa

Galleria

-sovellus ja valitse albumi. Videotiedostojen kohdalla näkyy

Toista-kuvake . Valitse kuva napauttamalla sitä. Valitse käytettävä sovellus

(napauta Kuvat-sovellusta tai Videot-sovellusta ), napauta sitten

aina

or

Vain kerran

and the video begins playback.

HUOM.:

• Säädä näytön kirkkautta liu'uttamalla näyttöä ylös- tai alaspäin videon toistotilassa.

• Liu'uttamalla näyttöä vasemmalle tai oikealle videotilassa voit kelata taaksepäin tai eteenpäin.

Kuvien ja videoiden poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

• Valitse kansiossa , valitse poistettavat valokuvat ja videot ja valitse sitten

Poista

.

• Valitse valokuvaa tai videota tarkastellessasi .

63

Taustakuvan asettaminen

Kun näytät valokuvan, kosketa

Valikko-näppäin

> ja valitse

Aseta kuva

,

Yhteyshenkilön valokuva

,

Aloitusnäytön taustakuva

,

Lukitusnäytön taustakuva

tai

Taustakuva

.

Kuvaesitys

Voit katsella kuviasi kuvaesityksenä albumeittain tai valitsemalla kaikki kuvasi.

Napauta valmiusnäytöllä

Galleria

.

• Napauta albumia, joka sisältää ne kuvat, joita haluat katsella, valitse sitten

Valikko-näppäin

Käynnistys

.

>

Kuvaesitys

> tarkista kuvaesityksen asetukset >

• Valitse

Valikko-näppäin

> Katsele kaikkia tiedostoja >

Valikko-näppäin

>

Kuvaesitys

> tarkista kuvaesityksen asetukset >

Käynnistys

.

Pysäytä kuvaesityksen toisto napauttamalla

Takaisin-näppäintä

.

64

Videot

Tabletissa on videosoitin, jolla voit katsella suosikkivideoitasi.

Videon toistaminen

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehti >

Videot

.

2

Valitse toistettava video.

Asettaa toiston taukotilaan.

Jatkaa videon toistoa.

Siirry nopeasti eteenpäin 3 sekunnin lisäyksin pitämällä painettuna. Napauta kerran siirtyäksesi nopeasti eteenpäin 10 sekuntia.

Siirry taaksepäin 3 sekunnin lisäyksin pitämällä painettuna. Napauta kerran siirtyäksesi taaksepäin 10 sekuntia.

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.

Voit muuttaa videonäytön kuvasuhdetta koskettamalla tätä.

Avaa QSlide ja näytä video pienessä ikkunassa koskettamalla tätä.

Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla koskettamalla tätä.

Tätä napauttamalla voit ottaa kuvan, kun toistat videota.

Voit lukita videonäytön/poistaa lukituksen koskettamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta videota katsoessasi tabletin oikealla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Avaa seuraavat vaihtoehdot pitämällä videota painettuna luettelossa:

Jaa

Poista

,

Rajaa

ja

Tiedot

.

VIHJE!

Videota katsellessasi voit säätää näytön kirkkautta liu'uttamalla ylös- ja alaspäin pitkin näytön vasenta reunaa. Säädä äänenvoimakkuutta liu'uttamalla ylös- ja alaspäin pitkin näytön oikeaa reunaa.

65

66

Musiikki

Tabletissasi on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehti

>

Musiikki

.

Musiikkikappaleen toistaminen

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehti >

Musiikki

.

2

Kosketa

Kappaleet

-välilehteä.

3

Valitse toistettava musiikkikappale.

Etsi YouTube-tiedostoja napauttamalla.

Voit tuoda nykyisen soittolistan näkyviin napauttamalla tätä.

Voit määrittää nykyisen kappaleen suosikiksi napauttamalla sitä.

Voit jakaa musiikkia SmartShare-toiminnolla napauttamalla tätä.

Voit ottaa satunnaistoiston tilan käyttöön napauttamalla tätä.

Voit ottaa toistotilan käyttöön napauttamalla tätä.

Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta napauttamalla tätä.

Voit asettaa toiston taukotilaan napauttamalla tätä.

Voit jatkaa videon toistoa napauttamalla tätä.

Voit siirtyä albumin tai soittolistan seuraavaan kappaleeseen napauttamalla tätä.

Voit siirtyä kappaleen alkuun koskettamalla tätä. Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen napauttamalla tätä kahdesti.

Voit määrittää äänitehosteen napauttamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi tabletin oikealla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Avaa seuraavat vaihtoehdot pitämällä kappaletta painettuna luettelossa:

Toista

,

Lisää soittoluetteloon

,

Jaa

,

Poista

,

Tiedot

ja

Haku

.

HUOM.:

• Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.

• Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

• Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

67

Työkalut

QPair

Yhdistämällä tablettisi ja matkapuhelimesi QPair'in kautta voit synkronoida tulevia puheluja, viestejä, sekä SNS-ilmoitukset tablettisi ja matkapuhelimesi välillä.

68

1

Suorita

QPair

ja napauta

Ensiasennus

>

Käynnistys

ensin tabletillasi ja sen jälkeen suorita samat vaiheet puhelimessasi.

VIHJE!

QPair ei ole ehkä esiasennettuna puhelimessasi. Mene Google

Play Storeen ja etsi Qpair ja asenna se.

HUOM.:

QPair toimii puhelimissa, joissa on Android 4.1 tai sitä uudempi versio. Jotkut ominaisuudet saattavat olla riippuvaisia puhelimesi mallista.

2

Bluetooth-yhteys käynnistyy automaattisesti.

QPair-ominaisuudet

Puheluilmoitus

– Lähettää tabletille ilmoituksen, kun puhelin vastaanottaa puhelun. Ilmoitus näyttää soittajan numeron ja antaa sinun hylätä puhelun.

Viesti-ilmoitus

– Lähettää tabletille ilmoituksen, kun puhelin vastaanottaa viestin.

Sosiaalisen median ilmoitus

– Näyttää SNS-ilmoitukset tablet-laitteen tilarivillä niiden saapuessa puhelimeen.

HUOMAUTUS:

Voit ottaa toiminnon käyttöön, kun puhelimessa on ensin otettu käyttöön asetus kohdasta

Asetukset

>

Helppokäyttöisyys

>

QPair

SNS -ilmoitus

. Valitsemalla tämän saat ilmoituksen, kun SNS-ilmoituksia saapuu puhelimeesi tablet-laitteeseen.

QuickMemo Siirrä

– Tallentaa nykyisen QuickMemon tabletin Galleriaan, ja sen jälkeen synkronoi tämän Gallerian puhelimessasi olevan Gallerian kanssa.

Internet puhelimen välityksellä

– Yhdistää automaattisesti tablettisi internetiin matkapuhelimesi kautta (kuten Wi-Fi-verkko). Tämän ominaisuuden käyttäminen voi aiheuttaa datan muutoksia. Datan käytön tallentamiseksi puhelimessa puhelin yhdistää automaattisesti joihinkin luotettaviin alueella oleviin Wi-Fi -verkkoihin.

Äskettäin käytetyn sovelluksen tarra

– Jos sen laitteen näyttö, jonka kanssa on muodostettu pari, on lukitsematon, tarra näyttää viimeisimmän toisella laitteella käytetyn sovelluksen, jos sovellus on asennettu sekä tablettiin että puhelimeen.

69

QSlide

QSlide-toiminnon avulla voit tarkastella helposti päällekkäisiä ikkunoita tablettisi näytössä moniajoa varten. QSlide-ikkuna voidaan avata QSlidesovellusten palkista Ilmoitukset-paneelissa tai suoraan sovelluksista, jotka tukevat QSlide-toimintoa.

TAI

70

Napauta ja aja QSlide-toiminto.

Poistu QSlide-toiminnosta napauttamalla ja palaa täysnäyttöön.

Voit säätää läpinäkyvyyttä napauttamalla tästä.

Lopeta QSlide-toiminto napauttamalla.

Säädä kokoa napauttamalla.

HUOM.:

QSlide-toimintoa voi käyttää enintään kahdessa ikkunassa samanaikaisesti. QSlide on mahdollinen vain sovelluksille kuten Video,

Internet, Memo, Kalenteri, Laskin, Sähköposti, Tiedostohallinta.

1

Avaa ilmoituspaneeli ja napauta haluamaasi sovellusta

QSlide sovellukset

-osiosta.

TAI

Valitse QSlide-toimintoa tukevaa sovellusta käyttäessäsi . Toiminto näkyy jatkuvasti näytössä pienenä ikkunana.

2

Säädä läpinäkyvyyttä liu'uttamalla -säädintä. Ja vedä QSlideotsikkopalkkia siirtämään sen toiseen paikkaan näytöllä.

QuickMemo

QuickMemo

-toiminnolla voit luoda muistioita ja tallentaa näyttökuvia. Ota näyttökuvia, piirrä niihin ja jaa niitä perheenjäsenten ja ystävien kanssa

QuickMemo-toiminnon avulla.

QuickMemo-muistion luominen

1

Avaa QuickMemo-toiminto liu'uttamalla tilapalkkia alaspäin ja valitsemalla .

TAI

Paina molempia

äänenvoimakkuuden näppäimiä

samaan aikaan yhden sekunnin ajan.

2

Valitse haluamasi valikkovaihtoehto:

Kynän tyyppi

,

Väri

tai

Pyyhin

. Luo sitten muistio.

71

72

3

Tallenna muistio napauttamalla . Voit sulkea QuickMemon milloin tahansa napauttamalla

Takaisin-näppäintä

.

HUOM.:

Käytä

QuickMemo

-toimintoa sormenpäällä. Älä napauta kynnellä.

QuickMemo-asetusten käyttö

Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa QuickMemo-työkalurivillä näytön yläosassa.

Voit pitää nykyisen muistion ruudussa ja käyttää tablettia samanaikaisesti.

Valitsee käytetäänkö taustakuvaa vai ei.

Voit kumota edellisiä toimintoja ja tehdä niitä uudelleen.

Valitsee kynän tyypin ja värin.

Poistaa luomasi muistion.

Voit lähettää muistion tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.

Tallentaa muistion

Notebook

tai

Galleria

.

Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Valitse kotinäytössä

Sovellukset

>

Galleria

ja valitse

QuickMemoalbumi.

QuickRemote

QuickRemote tekee tabletistasi yleiskaukosäätimen, jota voit käyttää television, DVD-soittimen tai Blu-ray-soittimen hallintaan.

HUOM.:

QuickRemote ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa laitteissa ja kaikilla alueilla.

QuickRemote-sovelluksen avaaminen ja QuickRemotekaukosäätimen määrittäminen

1

Napauta valmiusnäytöllä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

QuickRemote

(pikakaukosäätö). Voit määrittää QuickRemote-toiminnon asetukset myös ilmoituspaneelissa. Pyyhkäise Tilapalkkia alaspäin, napauta

QuickRemote

-kuvaketta .

2

Kosketa laitteen.

valitaksesi huonetyypin ja kosketa lisätäksesi

73

3

Valitse laitteen tyyppi ja merkki, ja määritä laite tai laitteet näytön ohjeiden mukaisesti.

HUOM.:

QuickRemote toimii samalla tavalla kuin tavanomaisen kaukosäätimen infrapunasignaalit alueellasi ja massasi. Älä peitä tablettitietokoneen yläreunassa olevaa infrapunatunnistinta käyttäessäsi

QuickRemote-toimintoa. Toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa malleissa tai kaikkien valmistajien tai palveluntarjoajien tuotteissa.

QuickRemoten käyttäminen

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

QuickRemote

avataksesi

QuickRemote-palkin, joka sisältää kaikki määrittämäsi kaukosäätimet.

2

Valitse haluamasi kaukosäädin napauttamalla sen tyyppiä/nimeä

QuickRemote-palkin yläreunassa.

3

Napauta näkyvissä olevan kaukosäätimen painikkeita.

HUOM.:

Kun lisäät television kaukosäätimen, QuickRemote voi käyttää

SISÄÄNTULO-painiketta kaukosäätimen määrittämiseen. Kun määrität

SISÄÄNTULO-painiketta, television tulolähde voi muuttua. Palauta television tulolähde napauttamalla QuickRemoten SISÄÄNTULOpainiketta useita kertoja (televisioon liitettyjen laitteiden määrän mukaan).

74

QuickRemote-vaihtoehdot

Pääset QuickRemote valinnan -valikkoon napauttamalla

Valikko-näppäin

(etuosan kosketusnäppäinten palkissa) ja valitse haluamasi vaihtoehto.

HUOM.:

Kun musiikkia toistetaan taustalla, äänen voi mykistää hetkeksi painamalla mitä tahansa QuickRemote-painiketta.

QuickTranslator

Suuntaa älytablettisi kamera vieraskieliseen lauseeseen, jonka haluat kääntää.

Saat käännöksen reaaliajassa missä ja milloin tahansa.

Voit ostaa lisää sanakirjoja offline-käännöksiä varten Google Play Storesta.

Lähtökieli.

Kohdekieli.

Siirtyy Ääni-tilaan. Napauta kielipainiketta, sen jälkeen puhu.

Kirjoitetun sanan käännös.

Kirjoitetun lauseen käännös.

Kappaleen käännös.

Pääsee QuickTranslator-asetuksiin. Voit asettaa koti- ja kohdekielet tässä.

1

Valitse >

Sovellukset

-välilehti >

QuickTranslator

.

2

Naputa käännösmuotoa. Valitse joukosta ,

Sana

,

Rivi

tai

Kappale

.

3

Napauta

Asetukset

-kuvake ja aseta koti- ja kohdekielet.

4

Pidä tablettia käännettävää kohtaa kohti muutaman sekunnin ajan.

HUOM.:

Saat yhden sanakirjan maksutta. Voit ostaa lisää sanakirjoja.

Valitse alla olevasta luettelosta sanakirja, jonka haluat asentaa tietokoneeseesi maksutta.

75

HUOM.:

Tunnistaminen voi poiketa käännettävien kirjainten koosta, fontista, väristä, kirkkaudesta ja kulmasta riippuen.

Voice Mate

Voit pyytää

Voice Mate

-sovellusta suorittamaan tabletti-toimintoja käyttämällä ääntäsi, kuten asettamaan hälytyksiä, tai hakeman verkon.

Hakeassai Voice Mate -sovellusta ensimmäistä kertaa se näyttää ohje-tietoa auttamaan sinua oppimisessa kuinka käyttää tätä toimintoa.

Voice Mate -sovelluksen avaaminen

• Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Voice Mate

.

Voice Mate -sovelluksen käyttäminen

1

Avaa

Voice Mate

-sovellus.

2

Napauta

Puhu

-kuvaketta (näytön alareunassa) sen käynnistämiseksi.

Sano, mitä haluat toiminnon tekevän.

• Jos sanot “Wake me up at 6 in the morning", Voice Mate asettaa hälytyksen tuohon aikaan.

HUOM.:

Hae Voice Mate -asetukset valintamerkkiiin

Ohita vahvistus

niin, että löytynyt tarkka nimi (tai numero), joka sovittaa pyynnöt, suoritetaan vahvistamatta sitä ensin.

Voice Mate -kuvakkeet

Seuraavat Voice Mate -kuvakkeet näytetään ruudun alaosassa:

• Napauta näyttääksesi Voice Mate QSlide -ikkunan kotinäytössä.

76

• Napauta sanoaksesi äänikomennon suorittamiseksi.

• Napauta kirjoittaaksesi äänikomennon suorittamiseksi.

Voice Mate -valinnat -valikko

Napauta

Valikko-näppäin

Asetukset

tai

Ohje

.

päästäksesi Valinnat-valikkoon valitsemaan

HUOM.:

• Kun kieliasetus Voice Mate -sovellukselle ei ole sama kuin oletuskielen asetus tabletissasi, jotkin komennot kuten sovellusten käynnistäminen eivät ehkä toimi.

• Kun tekstiä annetaa, voit käyttää vain kirjaimia tai numeroita.

• Voice Mate tunnistaa puheesi paremmin, kun puhut hitaasti.

• Saat näkyviin esimerkkejä eri komennoista pyyhkäisemällä Voice Mate

-päänäyttöä vasemmalle.

Hälytys

Hälytyksen asettaminen

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Hälytys/

Kello

> .

2

Aseta haluamasi hälytysaika.

3

Voit määrittää

Toista

,

Torkkuväli

,

Värinä

,

Hälytysääni

,

Hälytyksen

äänenvoimakkuus

,

Automaattinen ohjelman aloittaja

,

Salasanalukitus

ja

Muistio

.

4

Valitse

Tallenna

.

HUOM.:

Voit muuttaa hälytysasetuksia hälytysnäkymässä napauttamalla

Valikko-näppäin

ja valitse

Asetukset

.

77

Laskin

Laskimen käyttäminen

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Laskin

.

2

Kirjoita numerot numeronäppäimillä.

3

Suorita yksinkertaisia laskutoimituksia koskettamalla suoritettavaa tehtävää

( , , tai ) ja sitten .

HUOM.:

• Monimutkaisimmissa laskutoimituksissa kosketa

Valikko-näppäin

valitse

Funktiolaskin

, sitten valitse haluttu toiminto.

• Avaa laskuhistoria valitsemalla

Valikko-näppäin

,

>

Laskimen kuvaus

.

78

Kalenteri

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Kalenteri

.

2

Napauta vasemmalla ylhäällä olevaa painiketta muuttaaksesi kalenterin näkymää (Päivä, Viikko, Kuukausi, Vuosi, Työjärjestys, Life Square).

3

Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .

4

Valitse

Tapahtuman nimi

ja kirjoita tapahtuman nimi.

5

Kosketa

Sijainti

-kenttää ja näppäile sijainti. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.

6

Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, kosketa

Kuvaus

-kenttää ja kirjoita tiedot.

7

Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse

TOISTA

ja määritä tarvittaessa

MUISTUTUKSET

.

8

Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla

Tallenna

.

HUOM.:

Kosketa ja pidä pistettä kalenterilla tallentaaksesi nopeasti kalenteritapahtuman tuona päivänä. Yksinkertaisesti anna tapahtuman nimi, sen jälkeen napauta Tallenna. Voit napauttaa Tiedot ja antaa lisää tietoja, tai päivittää tapahtuman myöhemmin lisätiedoilla.

Tehtävät

Tehtävät sovellukset voidaan synkronoida MS Exchange -tilisi kanssa. Voit luoda ja hallita tehtäviäsi käyttämällä tablettiasi MS Outlook- tai MS Office

Outlook Web Access -sovelluksesta.

1

Napauta Valmiusnäkymästä

Sovellukset

>

Tehtävät

.

2

Napauta

Lisäätehtävän

kuvake (ylhäällä näytön oikeassa kulmassa).

3

Anna

UMPEUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ, KUVAUS, TOISTA

ja

MUISTUTUS

tarvittaessa.

4

Napauta

Tallenna

.

Tiedostonhallinta

Tiedostonhallinta

-sovelluksella voit hallita sisäisen/ulkoisen tallennustilan tiedostoja.

Tiedostonhallinta-sovelluksen avaaminen

• Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Tiedostonhallinta

.

79

Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen tallentaminen

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Äänitys

.

2

Aloita äänitys valitsemalla .

3

Lopeta äänitys valitsemalla .

4

Kuuntele nauhoitus valitsemalla .

HUOM.:

Avaa ääniteluettelo valitsemalla. Voit kuunnella tallentamiasi

äänitteitä. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta

äänitysajasta.

Äänitallenteen lähettäminen

1

Kun äänitys on valmis, voit lähettää äänitiedoston valitsemalla .

2

Valitse jokin käytettävissä olevista jakamistavoista.

80

Tehtävienhallinta

Voit hallita sovelluksia tehtävienhallinnan avulla. Voit tarkastaa helposti käynnissä olevien sovellusten määrän ja sulkea haluamasi sovellukset.

Tehtävienhallinnan vaihtoehdot

• Keskeytä yksittäisiä sovelluksia valitsemalla

Seis

.

• Keskeytä kaikki parhaillaan käynnissä olevat sovellukset valitsemalla

Keskeytä kaikki

.

• Avaa Ohje, Lajittele perusteella ja Asetukset napauttamalla

Valikko-näppäin

.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Uuden asiakirjan luominen

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

POLARIS

Office 5

.

2

Rekisteröi sähköpostiosoitteesi rekisteröintisivulla.

HUOM.:

Voit napauttaa Hyppää yli tai ohita rekisteröintitiedot.

3

Napauta aloittaaksesi uuden asiakirjan.

4

Napauta asiakirjatyyppiä pudotusluettelosta, sen jälkeen valitse mallipohja.

5

Lisää asiakirjan sisältö käyttämällä näytön yläreunan työkaluja ja virtuaalinäppäimistöä.

6

Kun olet valmis asiakirjan kanssa, napauta (näytön vasemmassa yläkulmassa), sitten napauta

Tallenna

ja anna asiakirjan nimi.

Asiakirjan tarkasteleminen ja muokkaaminen laitteellasi

Voit nyt katsella ja muokata muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF

-asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteillasi.

Napauta toimistoasiakirjan välihteä näytön yläosassa hakeaksesi asiakirjoja tabletiltasi.

Napauta asiakirjaa, jota haluat tarkastella tai muokata.

Kun asiakirjoja katsellaan POLARIS Office 5 -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asettelut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

Jos haluat muokata sitä, napauta .

81

82

Google+

Käytä Google+ -sovellusta, kun haluat olla yhteydessä muihin käyttäjiin

Googlen yhteisöverkkopalvelun kautta.

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Google+

.

HUOM.:

Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Puhehaku

Ääni-haku-sovellus antaa sinun hakea verkkosivuja käyttämällä ääntäsi kirjoittamisen sijaan.

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Puhehaku

.

2

Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy

Puhu nyt

. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOM.:

Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Lataukset

Käytä Lataukset-sovellusta nähdäksesi mitkä tiedostot on ladattu.

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Lataukset

.

Box

Box-sovellus tekee sinulle helpoksi hakea ja muokata tiedostojasi, jakaa sisältöä ja olla yhdistettynä tiedostoihisi mistä tahansa millä tahansa laitteella.

Box-sovelluksen avaaminen

• Napauta Valmiusnäkymästä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Box

.

83

84

Web

Internet

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikkään maailman suoraan tablettiisi nopeasti missä tahansa.

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Internet

.

Tätä napauttamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.

Tätä napauttamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas

Takaisin-näppäimellä

voit siirtyä edelliselle sivulle.

Tätä napauttamalla voit siirtyä aloitussivulle.

Lisää uusi välilehti napauttamalla.

Tätä napauttamalla voit avata kirjanmerkit.

Napauta ja aja QSlide-toiminto.

Sulje nykyinen välilehti napauttamalla.

Päivitä tai pysäytä nykyinen välilehti napauttamalla

Sivun avaaminen

• Avaa uusi sivu napauttamalla .

• Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla sivua sen näyttämistä varten.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOM.:

Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Kirjanmerkit

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun valitsemalla Selaintyökalurivillä ja valitsemalla WWW-sivun.

Historia

Valitse Selain-työkalurivillä ja avaa viimeksi avattujen WWW-sivujen luettelo valitsemalla

Historia

-välilehti. Voit tyhjentää historiatiedot napauttamalla

Valikko-näppäin

>

Tyhjennä kaikki historiatiedot

.

QSliden käyttäminen

Voit käyttää tätä toimintoa, kun haluat käyttää Internetiä sulkematta nykyistä sovellusta.

Valitse katsellessasi sisältöä Selaimessa. Sen jälkeen voit selata muita tietoja tabletissasi. Jos haluat tarkastella selainta koko näytöllä, valitse .

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Chrome

.

HUOM.:

Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

85

86

Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää (näytön yläosassa), anna verkko-osoite tai hakukriteeri, ja napauta näppäimistöllä.

Sivun avaaminen

• Siirry uudelle sivulle valitsemalla .

• Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla haluamasi sivun.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOM.:

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä riippuen alueesta tai palveluntarjoajasta.

Synkronointi muiden laitteiden kanssa

Voit synkronoida toisen laitteen Chromella käytettävät avoimet välilehdet ja kirjanmerkit, kun olet kirjautunut sisään samalle Google-tilille.

Voit tarkastella avoimia välilehtiä toisella laitteella napauttamalla

Valikkonäppäin

>

Muut laitteet

. Sinun on kirjauduttava samalle Google-tilille kaikissa laitteissa. Valitse avattava WWW-sivu.

Kirjanmerkkien lisääminen ja näyttäminen

Lisää kirjanmerkkejä napauta .

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla

Valikkonäppäin

>

Kirjanmerkit

.

Chrome-valintojen valikko

Uusi välilehti

– Napauta luodaksesi uuden verkkosivuvälilehden.

Uusi incognito-välilehti

– Napauta luodaksesi uuden tuntemattoman välilehden.

Kirjanmerkit

– Näyttää kirjanmerkityt verkkosivut.

Muut laitteet

– Näyttää avoimet verkkosivustot muilla laitteilla.

Historia

– Näyttää selaustietosi (verkkosivut, joilla olet vieraillut).

Jaa...

– Sallii URL:n jakamisen.

Tulosta...

– Napauta kuvan tulostamiseksi. Valitse löytääksesi automaattisesti verkosta tulostimen , tai antaaksesi manuaalisesti tulostimen käyttöön..

Haku sivulta...

– Antaa sinun hakea tekstiä nykyiselta verkkosivulta.

Käytä sivuston tietok...

– Käytä päästäksesi työpöydälle, kun katsot verkkosivuja tabletillasi.

Asetukset

– Antaa sinun muuttaa asetuksia, jotka ovat ominaisia Chromesovellukselle.

Ohje

– Näyttää tietoja Chrome-sovelluksen käytöstä tabletillasi.

87

Asetukset

Asetusvalikon käyttäminen

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

Asetukset

.

TAI

Napauta kotinäytössä

Valikko-näppäin

2

Valitse asetusluokka ja valitse sitten asetus.

>

Järjestelmän asetukset

.

LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET

Wi-Fi

Wi-Fi:

ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

Luettelo kaikista Wi-Fi-verkoista, joita on haettu. Napauta yhtä yhdistääksesi siihen.

HUOM.:

Napauta Hae (näytön alaosassa) etsiäksesi käytettävissä olevia

Wi-Fi-verkkoja.

88

Napauta Valikko-näppäin Wi-Fi-valikossa päästäksesi Wi-Fi-Valinnat

-valikkoon:

WPS-painike

– Tietoja yhdistämisestä suojattuun Wi-Fi-verkkoon WPSpainikkeella.

Syötä WPS Pin

– Tietoja yhdistämisestä suojattuun Wi-Fi-verkkoon WPS

PIN:llä.

Laajennettu Wi-Fi

– Alntaa sinun manuaalisesti syöttää uuden Wi-Fi-verkon.

Wi-Fi Direct

– Antaa suoran yhteyden Wi-Fi-laitteisiin ilman tukiasemaa.

Laajennettu Wi-Fi

– Hakee seuraavia lisä-Wi-Fi-asetuksia.

Interaktiivinen opetusohjelma

– Näyttää joitakin hyödyllisiä opastuksia Wi-Fitoimintoa varten.

VIHJE! MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomiin verkkoihin, jotka vaativat MACsuodattimia, kirjoita reitittimeen tablettisi MAC-osoite.

MAC-osoite löytyy seuraavasta käyttöliittymästä: Valitse kotinäytössä

Sovellukset

>

Asetukset

>

Wi-Fi

>

Valikko-näppäin

>

Laajennettu Wi-Fi

>

MAC-osoite

.

Bluetooth

Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä

Bluetoothin käyttöä varten.

ON

antaa muodostaa parin ja yhdistää muihin

Bluetooth-laitteisiin.

Napauta Valikko-näppäin Bluetooth-valikossa päästäksesi Bluetooth-

Valinnat-valikkoon.

Muokkaa tabletin nimeä

– Muuttaa tablettisi nimen helppoa tunnistamista varten, kun muodostetaan pari ja yhdistetään. Anna uuden tablettisi nimi, sen jälkeen napauta Tallenna.

Näkyvyyden aikakatkaisu

– Asettaa ajan, jotka muut Bluetooth-laitteet voivan nähdä tablettisi parin muodostamista ja yhdistämistä varten. Valitse joukosta

2 minuuttia

,

5 minuuttia

,

1 tunti

, ja

Ei aikakatkaisua

.

Näytä vastaanotetut tiedostot

– Näyttää luettelon tiedostoista, jotka

Bluetooth on vastaanottanut.

Interaktiivinen opetusohjelma

– Näyttää joitakin hyödyllisiä opastuksia

Bluetooth-ominaisuuksista.

89

90

Tiedonsiirto

Näyttää tiedonsiirron.

Lisää ...

Voit jakaa kansioita muiden laitteiden kanssa langattomalla yhteydellä.

Lentokonetila

– Merkitse valintaruutu

Lentokonetila

sen päälle asetusta varten. Kun lentokonetila otetaan käyttöön, kaikki langattomat yhteydet ovat pois käytöstä.

Langaton tallennus

– Voit hallita tablettisi tiedostoja tietokoneessa tai kopioida tiedostoja tietokoneelta tablettiin ilman USB-yhteyttä. Tarkista, että tabletti ja tietokone on yhteydessä samaan verkkoon.

Kirjoita sitten tabletissa näkyvät verkko-osoitteet tietokoneen verkkoselaimen osoiteriville.

Miracast

– Mirror-tabletin peilinäyttö ja ääni Miracast-dongleen tai TV:hen langattomasti.

SmartShare Beam

– Ota käyttöön, jos haluat vastaanottaa multimediasisältöä

SmartShare Beamin kautta LG-puhelimista tai -tablet-laitteista.

Mediapalvelin

– Antaa jakaa media-sisältöjä lähilaitteiden kanssa DLNA:n kautta.

VPN

– Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN)

-verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

HUOM.:

Kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-tunnuksen tai salasanan määrittämistä.

LAITE

Ääni

Ääniprofiili

– Voit valita profiiliksi Ääni, Vain värinä tai Äänetön.

Äänenvoimakkuudet

– Voit säätää ilmoitusten äänimerkkien, kosketusnäytön ja järjestelmän, musiikin, videoiden, pelien ja muiden medioiden

äänenvoimakkuutta.

Ilmoitusäänet

– voit määrittää ilmoitusten oletussoittoäänen.

Kosketusäänet

– Voit määrittää tablettisi kosketuspainikkeiden, kuvakkeiden ja muiden näyttökohtien kosketuksesta ilmoittavat merkkiäänet.

Näytön lukituksen äänet

– Voit määrittää tabletin lukituksen ja lukituksen avaamisen merkkiäänen.

Värähdys kosketuksesta

– Voit määrittää puhelimen antamaan värinähälytyksen, kun tabletin näyttöä kosketaan.

Näyttö

Kotinäyttö

Teema

– Määritä laitteelle näytön teema.

Taustakuva

– Määritä taustakuva, jota käytetään kotinäytössä.

Näyttötehoste

– Määritä näyttötehoste, kun pyyhkäiset siirtyessäsi näytöstä toiseen.

Salli aloitusnäytön toisto

– Merkitse valintamerkki asettamaan kotinäytöt, kun haluat vierittää näyttöjä jatkuvasti. Näin et joudu vierittämään takaisin vastakkaiseen suuntaan, kun saavutat toisen pään.

Kotinäytön varmuuskopio ja palautus

– Voit varmuuskopioida ja palauttaa sovellus-/pienoisohjelmamääritykset ja teemat.

91

92

Do you know?

– Ota käyttöön tämä valinta näyttämään ohjesivun

Do you know?

näytöllä lisäkotinäytön.

Ohje

– Näyttää tietoja kotinäytön toiminnasta.

Näytön lukitus

Valitse näytön lukitus

– Määritä lukitustyyppi tablettisi suojaamiseksi.

Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistät tablettisi tai avaat näytön, saat kehotteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

Näyttötehoste

– Määrittää näyttötehosteasetukset.

Sääanimaatio

– Merkitse tämä, jos haluat näyttää sääanimaation nykyiselle sijainnille tai pääasialliselle kaupungille, joka on asetettu Säässä automaattisissa päivityksissä.

Taustakuva

– Määrittää lukitusnäytön taustakuvan. Valitse se

Galleria

tai

Taustakuvagalleria

.

Pikanäppäimet

– Voit muuttaa pikanäppäimiä

Pyyhi

lukitusnäytössä.

Omistajan tiedot

– Merkitse tämä, jos haluat laitteen omistajan nimen näytettävän lukitusnäytössä. Napauta ja näppäile teksti, joka näkyy omistajan tietoina.

Vain pystynäyttö

– Merkitse valintamerkki, kun haluat näyttää lukitusnäytön aina pystysuorana.

Näytön lukitusajastin

– Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.

Virtanäppäin lukitsee näytön

– Valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti, kun virta- ja lukituspainiketta painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

Kirkkaus

– Säädä näytön kirkkautta.

Näytön pimennys

– Määritä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.

Käynnistä näyttö

– Merkitse, haluatko Käynnistä näyttö-toiminnon ottavan näytön käyttöön ja poistamaan sen käytöstä. Ota näyttö käyttöön kaksoisnapauttamalla nopeasti sen keskikohtaa. Poista näyttö käytöstä kaksoisnapauttamalla tilapalkkia, tyhjää kohtaa kotinäytössä tai lukitusnäyttöä.

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi älä liikuta tablettia käyttäessäsi Käynnistä näyttö-toimintoa.

Näyttö pois -tehoste

– Asettaa Näyttö pois -tehosteen.

Näytön kierto

– Voit asettaa suunnan muuttumaan automaattisesti, kun pyörität tablettia.

Daydream

– Napauta Päiväunta vaihtamaan sen Päälle tai Pois. On antaa asettaa näytönsäästäjän näyttämään, kun tabletti on levossa telakoituna ja/tai sitä ladataan. Valitse joukosta Kello, Google-kuvat, Valokuvakehys,

Valokuvataulukko ja Värit.

HUOM.:

Lataus voi olla hidasta näytönsäästäjän ollessa käytössä.

Fontin tyyppi

– Voit muuttaa käytettävän fontin tyyppiä.

Fontin koko

– Voit muuttaa käytettävän fontin kokoa.

Älykäs näyttö

– Tämän asetuksen valinta pitää näytön käytössä, kun laite havaitsee katseesi kohdistuvan näyttöön.

Älykäs video

– Merkitse tämä, jos haluat keskeyttää videon, kun laite ei havaitse silmiesi katselevan näyttöä.

Etukosketusnäppäimet

– Määritä etukosketusnäppäimet näkymään kaikkien näyttöjen alareunassa. Määritä, mitkä näppäimet näytetään, miten ne sijoittuvat palkissa ja miltä ne näyttävät. Valitse näppäimet ja järjestys, teema ja tausta.

Liiketunnistimen kalibrointi

– Voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

93

94

Tallennustila

SISÄINEN TALLENNUSTILA

– Näyttää puhelimen muistin kokonaismäärän ja luetteloi tilaa käyttävät tietotyypit.

SD-KORTTI

– Näyttää microSD-kortin muistin kokonaismäärän.

Tilaa yhteensä

Aseta SD-kortti/Poista SD-kortti käytöstä

– Aseta ja poista microSDkortti, jotta voit käyttää siihen tallennettua tietoa, alustaa kortin tai irrottaa sen turvallisesti. Tämä asetus näkyy himmennettynä, jos microSD-korttia ei ole asennettu, jos olet jo poistanut sen tai jos olet asettanut microSDkortin tietokoneeseen.

Tyhjennä SD-kortti

– Tyhjennä microSD-kortin kaikki sisältö pysyvästi ja valmistele se tabletissa käyttöä varten.

Akku

TIETOJA AKUSTA

– Katso, paljon laitteen tehtävät kuluttavat akkuvirtaa.

Akun lataustaso näkyy prosentteina. Jäljellä oleva aika on myös näkyvissä.

Akun prosenttiluku tilapalkilla

– Akun prosenttimäärä näkyy tilapalkissa.

VIRRANSÄÄSTÄJÄ

– Akun virransäästökohteiden hallinta. Napauta kytkintä

käynnistämään tämän ominaisuuden. Napauta

Virransäästäjää

seuraavia valintoja varten.

Automaattinen synkronointi:

Poistaa automaattisen synkronoinnin käytöstä.

Wi-Fi:

Poista Wi-Fi käytöstä, jos tietoja ei käytetä.

Bluetooth:

Poista Bluetooth käytöstä, jos yhteyttä ei ole.

Värähdys kosketuksesta:

Poista värähtely kosketuksesta käytöstä..

Kirkkaus:

Säädä kirkkautta.

Näytön pimennys:

Säädä näytön pimennystä.

Ohje

– Koskettamalla pääset tarkastelemaan joitakin virransäästäjän vihjeitä.

Sovellukset

Näytä sovellusluettelon kuten parhaillaan käynnissä olevat tai ladatut.

Pyyhkäise vasemmalle ja oikealle näyttämään yhden kolmesta välilehdestä näytön yläosan poikki näyttämään yksityiskohtaiset tiedot

LADATUT

,

KÄYNNISSÄ

, ja

KAIKKI

sovellukset.

Napauta syöttöä näyttämään lisää tietoja, napauta

Pakkopysäytys

, sen jälkeen

OK

pysäyttääksesi sen käynnin.

Slide Aside

Tallenna käynnissä olevat sovellukset viemällä kolme sormea vasemmalle tai tuomamalla ne näytölle takaisin.

HENKILÖKOHTAINEN

Tilit ja synkronointi

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän asetuksen valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaikaa ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

Pilvi

Napauta

Lisää tili

käyttääksesi pilvi-ominaisuutta.

Käyttäjä

Merkitse tämä, jos haluat laitteen nimen näkyvän lukitusnäytössä. Napauta

ja näppäile teksti, joka näkyy omistajan tietoina.

Lisää käyttäjä

– Voit lisätä uuden tilin tabletille tai käytä Monikäyttäjäominaisuutta.

95

96

Sijainti

Toimintatila

Korkea tarkkuus

– Käytä GPS-, Wi-Fi-, ja mobiiliverkkoja sijainnin arvioimiseen.

Akkua säästävä

– Käytä Wi-Fi- ja mobiiliverkkoja sijainnin arvioimiseen.

Vain laitteen anturit

– Käytä GPS osoittamaan sijaintisi.

VIIMEAIKAISET SIJAINTIPAIKKAPYYNNÖT

– Näyttää sovellukset, jotka ovat hiljattain kysyneet sijaintitietoasi.

SIJAINTIPALVELUT

Sijainnin ilmoittaminen Googlelle

– Antaa sinun näyttää Googlesijaintiasetuksesi.

Turvallisuus

Salaa laite

– Voit suojata tabletin tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana joka kerta, kun tablettisi käynnistetään.

Salaa SD-kortin talletusmuisti

– Voit suojata MicroSDn tietoja salaamalla ne.

Salasanan kirjoittamisen näkyvyys

– Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

Laitteen järjestelmänvalvojat

– Voit tarkastella tai poistaa käytöstä tabletin järjestelmänvalvojia.

Tuntemattomat lähteet

– Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

Varmenna sovellukset

– Estä mahdollisesti haitalliset sovellukset tai varoita niistä ennen asennusta.

Säilytystilan tyyppi

– Näyttää tallennuksen tyypin.

Luotetut tunnistetiedot

– Näyttää luotetut CA-sertifikaatit.

Asenna tallennusvälineestä

– Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

Tyhjennä tunnistetiedot

– Tyhjentää kaikki varmenteet.

Kieli ja syöttö

Käytä Kieli ja tekstinsyöttö -asetuksia valitsemaan kielen tekstille tabletissasi ja määrittämään virtuaalinäppäimistön, sisältäen sanat, jotka olet lisännyt sen sanakirjaan.

Varmuuskopioi ja palauta

Varmuuskopioi tiedot

– Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

Varmuuskopioi tili

– Määritä tili, johon tiedot varmuuskopioidaan.

Automaattinen palautus

– Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen laitteeseesi.

LG-varmuuskopiointipalvelu

– Varmuuskopioi laitteen kaikki tiedot ja palauttaa ne siinä tapauksessa, että tietoja katoaa tai korvautuu uusilla tiedoilla.

Tehdasasetusten palauttaminen

– Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat tabletin alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

JÄRJESTELMÄ

Päiväys ja aika

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan

Päiväys ja aikan

asetuksissa.

Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

97

Helppokäyttöisyys

Käytä

Helppokäyttöisyys

-kohdan asetuksia, joilla voit määrittää tabletiin asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

HUOM.:

On käytettävissä vain, jos lisäosat on asennettu.

98

TalkBack

– Voit määrittää TalkBack-toiminnon, joka auttaa heikkonäköisiä henkilöitä antamalla sanallista palautetta. Ota toiminto käyttöön napauttamalla

TalkBack

-kytkintä näytön oikeassa yläkulmassa. Napauta

Asetukset

näytön alareunassa asettaaksesi TalkBack-asetukset.

Suuri teksti

– Suurenna tekstin kokoa merkitsemällä valintamerkki.

Käännä värit

– Käännä väri merkitsemällä valintamerkki.

Värinsäätö

– Antaa näyttää näyttöruudun suuremmalla värikontrastilla.

Napauta kytkeäksesi kääntämään tämän ominaisuuden päälle.

Kosketuskohdennus

– Voit lähentää ja loitontaa näytön kolmoisnapautuksella.

Näytön värit

– Määritä näyttö mustan sävyiseksi.

Mono-ääni

– Ohjaa kuulokkeiden ääni oikeasta ja vasemmasta kanavasta merkitsemällä valintaruutu.

Teksti

– Antaa mukauttaa kuvatekstiasetukset kuulovammaisille. Napauta kytkintä kääntämään tämän ominaisuuden päälle.

Kosketuksen palauteaika

– Asettaa kosketus- ja palauteajan. Valitse joukosta

Lyhyt

,

Normaali

, ja

Pitkä

.

Universal touch

– Ota käyttöön ja poista käytöstä koskettamalla

Avustava kosketus voi korvata kaikki laitteistopainikkeet.

.

Näytön kierto

– Merkitse valintaruutu, jos haluat laitteen kiertävän näyttöä laitteen suunnan (pysty- tai vaakasuora) mukaan.

Lue salasanat

– Valitse saadaksesi verbaalisen vahvistuksen antaessasi salasanoja.

Helppokäyttöasetusten oikotie

– Asettaa nopean, helpon pääsyn valittuihin ominaisuuksiin, kun kolmoisnapsautat

Koti-näppäintä

.

Teksti puheeksi

– Teksti puheeksi -toiminto lukee ääneen tekstin, esimerkiksi tekstiviestien sisällön.

PCyhteys

Valitse USB-yhteysmenetelmä

– Aseta haluttu tila:

Lataus

,

Median synkronointi (MTP)

,

LG-ohjelmisto

tai

Siirrä kuvia (PTP)

.

Kysy yhdistettäessä

– USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.

Ohje

– USB-yhteyden ohje.

PC Suite

– Valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fiyhteydelläsi. Wi-Fi-verkon on oltava yhdistettynä LG PC Suite -sovellukseen

Wi-Fi-yhteydellä.

Ohje

– LG-ohjelmiston ohje.

Lisälaite

Quick Cover

– Ottaa käyttöön Quick Cover -toiminnon tai poistaa käytöstä automaattisesti.

USB-tallennustilan Plug & Pop

– Määrittää Plug & Pop -toiminnon

USB-tallennustilalle. Merkitse sovelluspaneelin valinta, jos haluat, että sovelluspaneeli näytetään automaattisesti, kun OTG (On-the-Go) -USBkaapeli liitetään. Valitse

Muokkaa sovelluksen paneeli

, jos haluat muuttaa käytettävissä olevia sovelluksia.

Kuuloke Plug & Pop

– Määrittää Plug & Pop -toiminnon kuulokkeille.

Merkitse sovelluspaneelin valinta, jos haluat sovelluspaneelin tulevan näkyviin automaattisesti, kun kuulokkeet liitetään. Napauta Muokkaa sovelluspaneelia, jos haluat muuttaa käytettävissä olevia sovelluksia.

99

100

Dock Plug & Pop

– Määrittää Plug & Pop -toiminnon telakalle Merkitse sovelluspaneelin valinta, jos haluat sovelluspaneelin tulevan näkyviin automaattisesti, kun telakka liitetään. Valitse

Muokkaa sovelluksen paneeli

, jos haluat muuttaa käytettävissä olevia sovelluksia.

Tulostaminen

Antaa tulostaa tiettyjen näyttöjen (kuten verkkosivuilla näytetty Chromessa) sisällön tulostimelle, joka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin Androidlaitteesi.

Tietoja tablet-laitteesta

Tämä valikko antaa sinun hallita ohjelmistopäivityksiäsi ja näyttää erilaista tietoa liittyen tablettiisi.

Tabletin nimi

– Antaa sinun asettaa tablettisi nimen.

Päivityskeskus

– Antaa sinun valita sovellus- ja ohjelmistopäivityksiä.

Akku

– Antaa sinun katsoa akun tilan, akun tason, ja akun käytön tiedot.

Laitteiston tiedot

– Antaa sinun katsoa mallin numeron, IP-osoitteen, käyttöajan, CSN, Wi-Fi MAC -osoitteen ja Bluetooth-osoitteen.

Ohjelmistotiedot

– Antaa sinun katsoa Android-version, kerneliversion, eränumeron ja ohjelmistoversion.

Juridiset tiedot

– Antaa sinun katsoa avoimen lähteen lisenssit ja Googlen juridiset tiedot.

LG Backup

Tietoja laitteen tietojen varmuuskopioinnista ja palauttamisesta

On suositeltavaa tallentaa tiedot säännöllisin väliajoin varmuuskopiotiedostoina sisäiseen tallennustilaan, varsinkin ennen ohjelmiston päivittämistä. Muistiin säännöllisesti tallennettujen varmuuskopiotiedostojen ansiosta tallennustilassa olevat tietosi ovat tallessa, vaikka laitteesi yllättäen katoaisi, vioittuisi tai varastettaisiin.

Tätä LG:n varmuuskopiointisovellusta tukevat LG:n älypuhelimet ja tabletit, muut S/W- tai käyttöjärjestelmäversiot. Niinpä ostaessasi uusia

LG-älypuhelimia ja tabletteja voit varmuuskopioida nykyiset laitteen tiedot uuteen laitteeseesi.

Jos älypuhelimiisi ja tabletteihisi on ladattu valmiiksi varmuuskopiointisovellus, voit varmuuskopioida ja palauttaa suurimman osan tiedoista, mukaan luettuna ladatut ja valmiiksi asennetut sovellukset, kirjanmerkit, kalenterimerkinnät, yhteystiedot, kotinäytön asetukset, ja järjestelmäasetukset.

Voit myös:

• Suorita laitteesi manuaalinen LG-varmuuskopiointi.

• Ajoita laitteesi tietojen automaattiset varmuuskopioinnit.

• Palauta laitteesi tiedot.

Varoitus!

Varmista, että akku on täyteen ladattuna, jotta puhelin ei sammu yllättäen akun vähäisen varaustilan vuoksi varmuuskopioinnin tai tietojen palauttamisen aikana.

101

102

Tablettisi tietojen LG Backup

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehti >

LG Backup

>

Varm.kopio

.

2

Valitse valintaruutu, josta haluat tehdä varmuuskopion ja valitse

Seuraava

.

3

Valitse Varmuuskopion sijainti -näytöstä

Sisäinen tallennustila

tai

SD-kortti

, sitten napauta

Käynnistys

.

4

Kun kaikki valitut tiedostot on varmuuskopioitu, näytössä näkyy viesti

Varmuuskopiointi valmis

.

Automaattisten varmuuskopioiden ajoittaminen

Voit myös ottaa tabletillasi käyttöön tietojen automaattiset varmuuskopiot ajoitusasetuksistasi riippuen. Tee se seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehti >

LG Backup

>

Ajastettu varmuuskopiointi

.

2

Napauta

Varmuuskopiokohteet

ja valitse kohdan vieressä oleva valintaruutu, josta haluat tehdä varmuuskopion.

3

Napauta

Varmuuskopion sijainti

, kosketa

Sisäinen tallennustila

tai

SD-kortti

.

4

Napauta

Varmuuskopiointiaika

asettaaksesi toistovälin joukossa

Päivittäin

,

Viikoittain

,

Joka toinen viikko

,

Kuukausittain

ja napauta

Valmis

.

5

Napauta kytkintä käynnistämään tämän ominaisuuden.

Tabletin tietojen palauttaminen

HUOM.:

Kaikki tablettiisi tallennetut tiedot poistetaan ennen varmuuskopiotiedoston palauttamista.

1

Napauta kotinäytössä

Sovellukset

>

Sovellukset

-välilehteä >

LG Backup

>

Tiedostojen palautus ja hallinta

.

2

Valitse

Palauta

-näytössä varmuuskopiotiedosto, joka sisältää palautettavat tiedot.

3

Valitse palautettavan tiedoston vieressä oleva valintaruutu ja palauta se valitsemalla

Seuraava

palauttaaksesi sen tabletillesi.

HUOM.:

Huomaa, että varmuuskopiotiedoston sisältö korvaa tabletin tiedot.

4

Jos varmuuskopiotiedosto on salattu, kirjoita salauksen salasana.

5

Kun kaikki valitut tiedostot on palautettu, tabletti käynnistyy automaattisesti uudelleen.

HUOM.:

Voit suojata varmuuskopiotiedostojasi lisäsuojauksella Ota salaus käyttöön.

103

104

Tabletin ohjelmiston päivitys

Tabletin ohjelmiston päivitys

Tällä toiminnolla voit päivittää tablettisi laiteohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä.

Lisätietoja tästä toiminnosta on osoitteessa: http://www.lg.com

Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen laiteohjelmiston päivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Ota huomioon, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa tablettiasi vakavasti.

LG-Tabletin ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA)

-palvelun välityksellä

Tämä ominaisuus mahdollistaa tablettisi uudemman laiteohjelmistoversion päivittämisen näppärästi OTA-palvelulla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Ensin voit tarkistaa tablettisi ohjelmistoversion:

Napauta kotinäytössä

Valikko-näppäin

Tietoja tablet-laitteesta

>

Ohjelmistotiedot

.

>

Järjestelmän asetukset

>

Suorita ohjelmistopäivitys napauttamalla kotinäytössä

Valikko-näppäin

>

Järjestelmän asetukset

>

Tietoja tablet-laitteesta

>

Päivityskeskus

>

Ohjelmistopäivitys

>

Etsi päivityksiä nyt

.

HUOM.:

LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

HUOM.:

Tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää laitteesi ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen tablettisi ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

105

106

Lisävarusteet

Tabletin kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita.

(Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin Datakaapeli

Pikaopas

HUOM.:

• Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.

• Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä tablettia käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Mahdolliset korjaustoimenpiteet Viesti

Sovelluksia ei voi asettaa

Mahdolliset syyt

Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.

Akkua ei ole ladattu.

Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.

Latausvirhe

Yhteysvirhe

Ei jännitettä

Viallinen laturi

Väärä laturi

Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Lataa akku.

Varmista, että tabletti latautuu normaalilämpötilassa.

Tarkista laturi ja tabletin latausliitäntä.

Kytke laturi toiseen pistorasiaan.

Vaihda laturi uuteen.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä

LG-lisävarusteita.

107

108

Viesti

Valokuvia ei voi vastaanottaa tai lähettää

Tiedostot eivät avaudu

Mahdolliset syyt

Muisti on täynnä.

Tiedostomuotoa ei tueta

Mahdolliset korjaustoimenpiteet

Poista joitakin kuvia tabletistasi.

Tarkista tuetut tiedostomuodot.

Ei ääntä Värinähälytys

Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai

äänettömässä tilassa.

Wi-Fi (WLAN)

Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder.

5 150–5 350 MHz-bandet är begränsat till endast inomhusbruk.

Wi-Fi (WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land.

Båndet 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

Wi-Fi (WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.

5150 - 5350 MHz-båndet er begrænset til kun indendørs brug.

Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.

Kaistanleveys 5150 - 5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Slate Mobile tablet White
  • 21.1 cm (8.3") 1920 x 1200 pixels IPS
  • Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz
  • 16 GB Flash Card reader integrated
  • Single camera 5 MP Front camera 1.3 MP
  • Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.0
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 4600 mAh
  • Android 4.2

Related manuals

advertisement

Table of contents