LG 058393, M2900S-BN, W1941S-PF Owner's manual

LG 058393, M2900S-BN, W1941S-PF Owner's manual
UÏivatelská pfiíruãka
W1542S
W1742S
W1941S
Pfied pouÏitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá
upozornûní.
UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro
budoucí pouÏití.
Informace na ‰títku pfiedejte svému prodejci pfii Ïádosti o servis.
DÛleÏitá upozornûní
Tento pfiístroj byl sestaven a vyroben tak, aby byl zaji‰tûn bezpeãn˘
provoz. Pfii nesprávném pouÏívání v‰ak mÛÏe dojít k elektrickému ‰oku
nebo riziku poÏáru. Aby správnû fungovala v‰echna zabezpeãení
monitoru, je tfieba dodrÏovat následující základní pravidla
instalace, pouÏívání a údrÏby.
Bezpeãnost
PouÏívejte pouze napájecí kabel dodávan˘ s pfiístrojem. Pokud pouÏijete jin˘
napájecí
kabel, ujistûte se, Ïe je certifikován pro platné národní standardy, pokud není
poskytován dodavatelem. Je-li napájecí kabel jakkoli po‰kozen˘, obraÈte se na
v˘robce nebo nejbliωí autorizovan˘ servis a poÏádejte o v˘mûnu.
Napájecí kabel slouÏí jako hlavní prostfiedek pro odpojení z elektrické sítû.
Zajistûte, aby po instalaci byla snadno dostupná zásuvka.
Monitor pouÏívejte pouze se zdrojem napájení uveden˘m v technick˘ch údajích v této
pfiíruãce nebo na monitoru. Pokud si nejste jistí, jak˘ typ zdroje napájení doma máte,
poraìte se s prodejcem.
PfietíÏené zásuvky a prodluÏovací ‰ÀÛry jsou nebezpeãné, stejnû jako roztfiepené
napájecí kabely a po‰kozené zástrãky. MÛÏe dojít k elektrickému ‰oku nebo
poÏáru. Zavolejte do servisu a poÏádejte o v˘mûnu.
Monitor nerozebírejte.
Nejsou v nûm Ïádné souãásti, které byste mohli sami opravit.
Uvnitfi je nebezpeãné vysoké napûtí, i kdyÏ je monitor vypnut˘.
Pokud pfiístroj nefunguje správnû, obraÈte se na svého prodejce.
Jak se vyhnout úrazu:
Nepokládejte monitor na naklonûnou plochu bez dostateãného zaji‰tûní.
PouÏívejte pouze stojan doporuãen˘ v˘robcem.
Obrazovku neupusÈte, nenaráÏejte do ní ani na ni neházejte Ïádné pfiedmûty ãi
hraãky. Mohlo by dojít ke zranûní osob, poru‰e v˘robku a p o‰kození
obrazovky.
Jak zabránit poÏáru a dal‰ím rizikÛm:
Pokud odejdete z místnosti na del‰í dobu, vÏdy monitor vypnûte.
Nikdy nenechávejte monitor zapnut˘, kdyÏ odcházíte z domu.
ZabraÀte dûtem, aby vhazovaly nebo strkaly pfiedmûty do otvorÛ ve skfiíni
monitoru.
Nûkteré vnitfiní souãástky mají nebezpeãné napûtí.
NepouÏívejte pfiíslu‰enství, které není urãeno pro tento monitor.
Pokud bude monitor del‰í dobu bez dohledu, odpojte ho ze zásuvky.
Pfii boufice se nedot˘kejte napájecího ani signálového kabelu, protoÏe to mÛÏe
b˘t velmi nebezpeãné. Následkem mÛÏe b˘t úraz elektrick˘m proudem.
Instalace
Zajistûte, aby na napájecím kabelu nestály Ïádné pfiedmûty a neumisÈujte
monitor tam, kde by se napájecí kabel mohl po‰kodit.
1
DÛleÏitá upozornûní
NepouÏívejte monitor v blízkosti vody, napfiíklad u vany, umyvadla, v kuchyni,
u dfiezu, ve vlhkém sklepû nebo v blízkosti bazénu.
Monitory mají ve skfiíni vûtrací otvory, které umoÏÀují sniÏovat vysoké teploty vznikající
pfii provozu. Pokud dojde k jejich zakrytí, nastfiádané horko mÛÏe zpÛsobit selhání s
následkem poÏáru. Proto NIKDY:
Nepokládejte monitor na postel, pohovku, koberec, atd., aby se nezablokovaly
spodní vûtrací otvory;
NeumisÈujte monitor do vestavného pouzdra, pokud není zaji‰tûna dostateãná
ventilace;
Nezakr˘vejte otvory látkou nebo jin˘m materiálem;
NeumisÈujte monitor do blízkosti radiátoru nebo zdroje tepla;
Nedot˘kejte se LCD displeje tvrd˘mi pfiedmûty, mohlo by to vést k jeho
po‰krábání nebo trvalému po‰kození;
Netlaãte dlouho na LCD displej prsty, mohlo by to zpÛsobit vznik paobrazÛ.
Nûkteré vadné body se mohou zobrazovat jako ãervené, zelené nebo modré
skvrny na obrazovce.
Nebude to v‰ak mít Ïádn˘ vliv na v˘kon monitoru.
Je-li to moÏné, pouÏijte doporuãené rozli‰ení, dosáhnete tak nejvy‰‰í kvality
obrazu. Pfii pouÏití jiného neÏ doporuãeného rozli‰ení se na obrazovce mÛÏe
objevovat zmen‰en˘ nebo jinak upraven˘ obraz.
To je v‰ak bûÏná vlastnost LCD displeje s pevn˘m rozli‰ením.
Ponechání nehybného obrazu na obrazovce po del‰í dobu mÛÏe zpÛsobit
vpálení obrazu a po‰kození obrazovky. VÏdy pouÏívejte spofiiã obrazovky. K
tomuto jevu dochází i u v˘robkÛ ostatních v˘robcÛ a jeho v˘skyt není pfiedmûtem
záruky.
Dbejte, aby nedo‰lo k po‰krábání pfiední nebo boãní strany obrazovky kovov˘mi
pfiedmûty. Mohlo by dojít k jejímu po‰kození.
âi‰tûn
Pfied ãi‰tûním obrazovky odpojte monitor ze zásuvky.
PouÏijte mírnû navlhãen˘ (ne mokr˘) hadfiík. NepouÏívejte ãisticí prostfiedky ve
spreji pfiímo na obrazovku, protoÏe vût‰í mnoÏství by mohlo zpÛsobit elektrick˘
‰ok.
Balení
PÛvodní balicí materiál a krabici nelikvidujte. Poskytují ideální obal pfii pfiepravû
pfiístroje. KdyÏ pfiístroj pfieváÏíte na jiné místo, zabalte jej do pÛvodního balicího
materiálu.
Likvidace
Fluorescenãní lampa pouÏitá v tomto produktu obsahuje malé mnoÏství rtuti.
Tento produkt nelikvidujte spoleãnû s obvykl˘m domovním odpadem.
Likvidace tohoto produktu musí b˘t v souladu s pfiedpisy místních úfiadÛ.
2
Pfiipojení displeje
Pfied instalací monitoru se ujistûte, Ïe monitor, poãítaã a dal‰í
pfiipojená zafiízení jsou vypnutá.
Pfiipojení podstavce
1.
PoloÏte na rovn˘ povrch pol‰táfi
nebomûkkou látku.
2.
Pfiipojte základnu stojanu k
monitoru ve správném smûru podle
obrázku.
Tûlo podstavce
3.
Ve správném smûru podle ‰ipky na obrázku nasaìte na monitor tûlo podstavce.
Základna
podstavce
Zámek
základny
4.
Pfiipevnûte zámek základny v kolmém smûru.
5.
Po sestavení monitor opatrnû zvednûte a otoãte pfiední stranou k
sobû.
DÒLEÎITÉ
Na obrázku je znázornûn obecn˘ model pfiipojení. Souãásti monitoru se mohou li‰it
od vyobrazení.
V˘robek pfii pfiená‰ení nedrÏte vzhÛru nohama a nedrÏte jej pouze za podstavec. Mohl by
upadnout a po‰kodit se nebo vám poranit nohu.
3
Pfiipojení displeje
Odstranûní podstavce
1.
Umístûte monitor ãelní stranou na
pol‰táfi nebo mûkkou látku.
2.
3.
Nahraìte zámek na monitoru podle obrázku a otoãte ho ve smûru ‰ipky.
PoloÏte monitor obrazovkou dolÛ
podle obrázku.
Pokud nemÛÏete uvolnit podstavec ani tehdy, kdyÏ je zamykací knoflík v pozici
pro uvolnûní, zatlaãte tento knoflík dolÛ a pokus opakujte.
Zamykací
knoflík
4.
Vytáhnutím podstavec odpojte.
4
Pfiipojení displeje
5.
Stisknûte tlaãítko PUSH (Tlaãit) a odpojte základnu stojanu od monitoru.
VAROVÁNÍ
Mohli byste si poranit prsty.
Správná pozice
·patná pozice
Pfied instalací monitoru se ujistûte, Ïe monitor, poãítaã a dal‰í
pfiipojená zafiízení jsou vypnutá.
Nastavení displeje
1.
Orientace displeje je z dÛvodu zaji‰tûní maximálního pohodlí nastavitelná.
Rozsah naklonûní : -5°~20°
ERGONOMIE
Chcete-li monitor sledovat v ergonomické a pohodlné pozici, doporuãuje se, aby úhel
jeho naklonûní dopfiedu nepfiesahoval 5°
5
Pfiipojení displeje
Pfiipojení k osobnímu poãítaãi
1.
Zkontrolujte, zda je poãítaã a produkt vypnut˘.
Pfiipojte signální kabel 1 a síÈovou ‰ÀÛru 2 v tomto pofiadí; poté utáhnûte ‰roub
koncovky signálního kabelu.
A Pfiipojte kabel D-sub (poãítaã – analog signal) (PC)
B Pfiipojte kabel D-sub (poãítaã – analog signal) (Mac)
POZNÁMKA
Toto je schematické znázornûní zadního
pohledu.
Tento pohled na zadní ãást pfiedstavuje
v‰eobecn˘ model. Vzhled displeje se mÛÏe
od vyobrazení li‰it.
V souladu se standardními pfiedpisy pro tento
produkt je nutné pouÏívat stínûné signální
kabely rozhraní (D-sub 15kolíkov˘ kabel, DVI
kabel) s feritov˘m jádrem.
PUSH
Li‰í se v závislosti na modelu.
Napájecí
kabel
Signálov˘ kabel
Adaptér Mac
Pro pouÏití s poãítaãem Apple
Macintosh je zapotfiebí zvlá‰tní
adaptér pro zmûnu
15kolíkového konektoru (3
fiady) D-sub VGA na dodaném
kabelu na 15kolíkov˘ konektor
se 2 fiadami.
PC
Typ zásuvky na zdi
MAC
2.
Stisknutím tlaãítka
na postranním panelu monitor zapnûte.
Jakmile je monitor zapnut˘, automaticky se spustí funkce
Automatické nastavení obrazu.
POZNÁMKA
“Self Image Setting Function” (Automatické nastavení obrazu)? Tato funkce poskytuje uÏivateli
optimální nastavení zobrazení. Pokud uÏivatel pfiipojí monitor poprvé, tato funkce
automaticky provede optimální nastavení displeje pro jednotlivé vstupní signály.
Funkce “AUTO/SET”? Pokud pfii práci se zafiízením nebo po zmûnû rozli‰ení obrazovky
dojde k potíÏím jako je rozmazan˘ obraz, rozmazaná písmena, blikání obrazovky nebo
‰ikm˘ obraz, vylep‰ete rozli‰ení stisknutím tlaãítka funkce AUTO/SET.
6
Funkce ovládacího panelu
Ovládání ãelního panelu
1
3
2
Tlaãítko 4 : 3 in
Wide (4:3
·IROKOÚHL¯)
4
5
UmoÏÀuje úpravu velikost sledovaného obrazu.
• WIDE (·IROKOÚHL¯): ·irokoúhlé zobrazení bez
závislosti na vstupu video signálu.
• 4 : 3 : Zmûní pomûr obrazového signálu na 4:3.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
ReÏim WIDE (·irokoúhl˘)
ReÏim obrazu 4:3
Tlaãítko MENU
(Nabídka)
Tímto tlaãítkem vstoupíte do nabídky OSD nebo ji
opustíte.
OSD LOCKED/UNLOCKED
(Nabídka OSD uzamãena/odemãena)
Tato funkce umoÏÀuje uzamknout aktuální nastavení
ovládání, aby nemohlo b˘t omylem zmûnûno. Stisknûte
tlaãítko MENU (Nabídka) a nûkolik sekund jej podrÏte.
Mûla by se objevit zpráva “OSD LOCKED” (Nabídka
OSD uzamãena).
Ovládání OSD mÛÏete opût kdykoli odemknout
stisknutím a podrÏením tlaãítka MENU (Nabídka):
Mûla by se objevit zpráva “OSD UNLOCKED”
(Nabídka OSD odemãena).
7
Funkce ovládacího panelu
Tlaãítko
Tato tlaãítka pouÏijte k v˘bûru a nastavení funkcí v
nabídce OSD.
Více informací naleznete na stranû 15.
Tlaãítko AUTO/SET
(Automaticky
/Nastavit)
Tímto tlaãítkem potvrdíte v˘bûr v nabídce OSD.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
(Automatické nastavení obrazu)
Provádíte-li nastavení obrazu, vÏdy pfied otevfiením
nabídky OSD stisknûte tlaãítko AUTO/SET
(Automaticky/Nastavit).
Tím se obraz na displeji automaticky pfiejde do
ideálního nastavení pro aktuální rozli‰ení obrazovky
(reÏim zobrazení).
Nejlep‰í reÏim zobrazení je
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
Tlaãítko a
indikátor Power
(Napájení)
Toto tlaãítko slouÏí k zapínání a vypínání displeje.
Pfii normální ãinnosti tento indikátor svítí modfie (ReÏim
zapnuto). Pokud je displej v reÏimu spánku, indikátor
zaãne svítit oranÏovû.
8
Úprava ovládání nabídky OSD
Nastavení obrazovky
Zmûny velikosti obrazu, pozice a parametrÛ zobrazení jsou s
ovládacím systémem OSD rychlé a snadné.
NíÏe je uveden krátk˘ pfiíklad pro lep‰í seznámení s ovládáním.
V následující ãásti je uveden pfiehled dostupn˘ch nastavení a
v˘bûrÛ, které mÛÏete provádût pomocí nabídky OSD.
POZNÁMKA
Pfied provádûním nastavení obrazu nechte displej po dobu alespoÀ 30 minut
stabilizovat.
Chcete-li provádût nastavení v nabídce OSD, postupujte podle
následujících krokÛ:
Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a objeví se hlavní nabídka OSD.
Ovládací prvek vyberte pomocí , nebo tlaãítek. Jakmile se vybraná
ikona zv˘razní, stisknûte tlaãítko AUTO/SET (Automaticky/Nastavit).
PouÏijte tlaãítka / a nastavte obraz na poÏadovanou úroveÀ.
PouÏitím tlaãítka AUTO/SET (Automaticky/Nastavit) vyberte dal‰í
poloÏky v dílãí nabídce.
Stisknutím tlaãítka MENU (Nabídka) se vrátíte do hlavní nabídky, kde
mÛÏete vybrat jinou funkci. Stisknete-li tlaãítko MENU (Nabídka)
dvakrát, opustíte nabídku OSD.
9
V˘bûr a nastavení nabídky OSD
V následující tabulce jsou uvedeny v‰echny nabídky ovládání, úprav a
nastavení v nabídce OSD.
Hlavní nabídka
PICTURE
Dílãí nabídka
Pfiíkaz
BRIGHTNESS
SlouÏí k úpravû jasu, kontrastu a korekce
gamma obrazu.
CONTRAST
GAMMA
COLOR
sRGB
PRESET
SlouÏí k pfiizpÛsobení barev obrazovky.
6500K
9300K
RED
GREEN
BLUE
HORIZONTAL
TRACKING
SlouÏí k úpravû polohy obrazu.
VERTICAL
CLOCK
SlouÏí ke zlep‰ení ãistoty, stability a
ostrosti obrazovky.
PHASE
SHARPNESS
LANGUAGE
SETUP
SlouÏí k pfiizpÛsobení stavu obrazovky
pracovnímu prostfiedí uÏivatele.
HORIZONTAL
OSD
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE
SlouÏí k v˘bûru nebo pfiizpÛsobení
nastavení obrazu
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
: Nastaviteln˘
POZNÁMKA
Pofiadí ikon se mÛÏe li‰it v závislosti na modelu (10 –15).
10
V˘bûr a nastavení nabídky OSD
Byli jste uvedeni do v˘bûru a nastavení poloÏky pomocí
systému OSD. NíÏe jsou uvedeny ikony, názvy ikon a popisy
ikon v‰ech poloÏek zobrazen˘ch v nabídce.
Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a objeví se hlavní nabídka
OSD.
Hlavní
nabídka
MENU
: Exit (Konec)
D E : Adjust (Upravit) (Decrease/Increase (SníÏit/Zv˘‰it))
SET
: Enter (Potvrdit)
: Vyberte dal‰í dílãí nabídku
: Zaãít znovu a vybrat dílãí nabídku
Popis
tlaãítka
Název
nabídky
Dílãí
nabídky
Ikony
POZNÁMKA
Jazyky nabídky OSD (On Screen Display) na monitoru mohou b˘t jiné neÏ v pfiíruãce.
11
V˘bûr a nastavení nabídky OSD
Hlavní nabídka
Dílãí nabídka
Pfiíkaz
PICTURE (OBRAZ)
BRIGHTNESS
(Jas)
SlouÏí k úpravû jasu obrazu.
CONTRAST
(Kontrast)
SlouÏí k úpravû kontrastu obrazu.
GAMMA
(Korekce
gamma)
Nastavte si vlastní hodnotu korekce
gamma: -50/0/50.
Vysoké hodnoty korekce gamma na
monitoru zesvûtlují obrázky a nízké
hodnoty zvy‰ují jejich kontrast.
MENU (Nabídka): Konec
: SníÏit
: Zv˘‰i
SET (Nastavit): Vyberte dal‰í dílãí nabídku.
COLOR (BARVY)
SlouÏí k nastavení barev obrazovky.
PRESET
(Pfiednastave • sRGB: Nastavení barev bude
odpovídat standardním
ní)
specifikacím barev sRGB.
• 6500K: bílá s ãerven˘m nádechem.
• 9300K: bílá s modr˘m nádechem.
RED (âervená)
Nastavte si vlastní úrovnû ãervené barvy.
GREEN (Zelená)
Nastavte si vlastní úrovnû zelené barvy.
BLUE (Modrá)
MENU (Nabídka): Konec
: SníÏit
: Zv˘‰i
SET (Nastavit): Vyberte dal‰í dílãí nabídku.
12
Nastavte si vlastní úrovnû modré barvy.
V˘bûr a nastavení nabídky OSD
Hlavní nabídka
Dílãí nabídka
Pfiíkaz
TRACKING (STOPOVÁNÍ)
HORIZONTAL
(Vodorovnû)
SlouÏí k posunutí obrazu doleva a
doprava.
VERTICAL
(Svisle)
SlouÏí k posunutí obrazu nahoru a
dolÛ.
CLOCK
(Kmitoãet)
Tato funkce slouÏí k minimalizaci
svisl˘ch pruhÛ na pozadí obrazu.
Velikost obrazu ve vodorovném smûru
se zmûní také.
PHASE
(Fáze)
SlouÏí k úpravû zaostfiení obrazu.
Tato poloÏka umoÏÀuje odstranit
ve‰keré vodorovné ru‰ení a obraz
vyãistit nebo zaostfiit.
SHARPNESS
MENU (Nabídka): Konec
(Ostrost)
: SníÏit
: Zv˘‰i
SET (Nastavit): Vyberte dal‰í dílãí nabídku.
13
SlouÏí k úpravû ostrosti obrazu.
V˘bûr a nastavení nabídky OSD
Hlavní nabídka
Dílãí nabídka
Pfiíkaz
SETUP (NASTAVENÍ)
LANGUAGE
(Jazyk)
SlouÏí k nastavení jazyka, ve kterém se
zobrazují názvy ovládání.
OSD POSITION
(POLOHA
PONUKY NA
DISPLEJI OSD)
SlouÏí k úpravû polohy nabídky OSD na
obrazovce.
WHITE
BALANCE
(VyváÏení bílé)
Pokud se v˘stup grafické karty li‰í od
poÏadovan˘ch specifikací, úroveÀ
barev se mÛÏe zhor‰it z dÛvodu ru‰ení
grafického signálu. Pomocí této funkce
je úroveÀ signálu nastavena, aby
odpovídala standardní úrovni v˘stupu
grafické karty a aby obraz byl optimální.
Tuto funkci aktivujte, pokud se na
obrazovce vyskytují bílé a ãerné barvy.
MENU (Nabídka): Konec
: Upravit
: Upravit
SET (Nastavit): Vyberte dal‰í dílãí nabídku.
POWER
INDICATOR
(Indikátor
napájení)
Tato funkce slouÏí k zapnutí (ON) ãi
vypnutí (OFF) indikátoru napájení na
pfiední stranû monitoru.
Nastavíte-li moÏnost OFF (Vyp.), vypne
se.
Nastavíte-li moÏnost ON (Zap.), indikátor
napájení se automaticky zapne.
FACTORY
RESET
(V˘chozí
nastavení)
SlouÏí k obnovení v˘chozích nastavení
od v˘robce kromû nastavení
“LANGUAGE” (Jazyk).
Stisknutím tlaãítka
provedete
okamÏité obnovení nastavení.
Pokud se pomocí této volby obraz nezlep‰í, obnovte v˘chozí nastavení.
Pokud je to nutné, spusÈte znovu funkci White Balance (VyváÏení bílé).
14
V˘bûr a nastavení nabídky OSD
Nabídka OSD se zobrazí po stisknutí tlaãítka
na pravé stranû monitoru.
Název nabídky
Ikony
Název dílãí nabídky
FLATRON F-ENGINE
Spustíte-li funkci F-ENGINE, na obrazovce se objeví
dva barevné odstíny, jak je znázornûno na obrázku.
Obrazovka s pouÏit˘mi zmûnami se objeví na levé
stranû, zatímco obrazovka beze zmûn se objeví na
pravé. Chcete-li pouÏít upravenou obrazovku,
stisknûte tlaãítko SET (Nastavit).
Hlavní nabídka
Dílãí nabídka
Obrazovka s pouÏit˘mi
zmûnami
Obrazovka beze zmûn
Pfiíkaz
MOVIE
Tato vlastnost umoÏÀuje jednodu‰e vybrat
(FILM)
nejvhodnûj‰í nastavení obrazu optimalizované podle
INTERNET prostfiedí (okolní prostfiedí, typy obrazu atd.).
MENU(Nabídka): Konec
,
: Pfiesunout
SET : Vyberte dal‰í dílãí nabídku.
MOVIE (FILM): Pro animace ve videích a filmech.
INTERNET: Pro textové obrazy (Práce s textem atd.)
USER
USER (VLASTNÍ)
(VLASTNÍ) MÛÏete ruãnû nastavit jas, ACE nebo RCM.
Hodnoty mÛÏete uloÏit nebo obnovit nastavené hodnoty
pro pouÏití v jiném prostfiedí.
Chcete-li nastavit funkci dílãí nabídky USER
(Vlastní), stisknûte tlaãítko SET (Nastavit).
...BRIGHTNESS (Jas)( ) : SlouÏí k nastavení jasu obrazovky.
...ACE (Adaptive Clarity Enhancer): SlouÏí k nastavení reÏimu ãistoty obrazu.
NepouÏito
Nízká ãistota a nízk˘ kontrast.
Vysoká ãistota a kontrast.
...RCM (Real Color Management) : SlouÏí k nastavení reÏimu barev.
NepouÏito
Obohacení zelené
Naãervenal˘ tón
Obohacení barev
MENU (Nabídka): Konec
V˘bûrem moÏnosti „YES (ANO)“ v dílãí nabídce
: SníÏit
(ULOÎIT) nastavení uloÏíte.
: Zv˘‰i
SET (Nastavit): Vyberte dal‰í dílãí nabídku.
NORMAL Tato volba platí v normálních pracovních podmínkách.
(Normální) * ReÏim Normal (Normální) je reÏim s vypnutou funkcí fENGINE.
DEMO
Tato moÏnost je pouÏívána jako reklama v prodejnách.
Obrazovka se rozdûlí. V levé ãásti bude zobrazen
standardní reÏim, v pravé ãásti reÏim videa, aby byl jasn˘
rozdíl po pouÏití reÏimu videa.
15
¤e‰ení problémÛ
NeÏ se obrátíte na servis, zkontrolujte následující.
No image
appears
Obraz
se nezobrazuje.
❁ Je pfiipojen napájecí
kabel displeje?
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správnû
zapojen do zásuvky.
❁ Svítí indikátor
napájení?
• Stisknûte tlaãítko Power (Napájení).
❁ Je monitor zapnut˘ a
svítí indikátor napájení
modfie nebo zelenû?
• Nastavte jas a kontrast.
❁ Svítí indikátor napájení • Pokud je displej v úsporném reÏimu,
oranÏovû?
obrazovku aktivujete pohybem my‰í nebo
stisknutím jakéhokoli tlaãítka na klávesnici.
• Zkuste zapnout osobní poãítaã.
❁ Vidíte na obrazovce
zprávu “OUT OF
RANGE” (Mimo
rozsah)?
• Tato zpráva se zobrazí, kdyÏ je signál z
osobního poãítaãe (grafické karty) mimo svisl˘
nebo vodorovn˘ rozsah frekvence displeje.
Nalistujte si v této pfiíruãce ãást “Technické
údaje” a nastavte displej znovu.
❁ Vidíte na obrazovce
zprávu “CHECK
SIGNAL CABLE”
(Zkontrolujte datov˘
kabel)?
• Tato zpráva se zobrazí pokud signálov˘ kabel
mezi osobním poãítaãem a displejem není
pfiipojen. Zkontrolujte kabel a opakujte akci.
Vidíte na obrazovce zprávu “OSD LOCKED” (Nabídka OSD uzamãena)?
❁ Vidíte zprávu “OSD
LOCKED” (Nabídka
OSD uzamãena) po
stisknutí tlaãítka MENU
(Nabídka)?
• MÛÏete zajistit aktuální nastavení ovládání,
aby nemohlo b˘t omylem zmûnûno. Ovládání
OSD mÛÏete opût kdykoli odemknout
stisknutím a podrÏením tlaãítka MENU
(Nabídka): Mûla by se objevit zpráva “OSD
UNLOCKED” (Nabídka OSD odemãena).
16
¤e‰ení problémÛ
Obraz na displeji se nezobrazuje správnû.
❁ Poloha obrazu není
správná.
• Stisknûte tlaãítko AUTO/SET
(Automaticky/Nastavit) – tato volba automaticky
vybere ideální nastavení monitoru.
Pokud v˘sledky nejsou uspokojivé, nastavte
polohu obrazu pomocí ikon H position
(Vodorovná poloha) a V position (Svislá poloha)
v nabídce OSD.
❁ Na pozadí obrazovky je
vidût svislé pruhy.
• Stisknûte tlaãítko AUTO/SET
(Automaticky/Nastavit) – tato volba automaticky
vybere ideální nastavení monitoru. Pokud
v˘sledky nejsou uspokojivé, zredukujte svislé
pruhy pomocí ikony CLOCK (Kmitoãet) v
nabídce OSD.
❁ V obraze se objevují
jakékoli vodorovné
‰umy nebo se znaky
nezobrazují zfietelnû.
• Stisknûte tlaãítko AUTO/SET
(Automaticky/Nastavit) – tato volba automaticky
vybere ideální nastavení monitoru. Pokud v˘sledky
nejsou uspokojivé, zredukujte vodorovné pruhy
pomocí ikony PHASE (Fáze) v nabídce OSD.
• Zkontrolujte Ovládací panely --> Zobrazení -->
Nastavení a nastavte poÏadované rozli‰ení
obrazu nebo upravte obraz na ideální nastavení.
Vyberte nastavení barev vy‰‰í neÏ 24 bitÛ (true
color).
DÛleÏité
Zkontrolujte moÏnost Ovládací panely --> Zobrazení --> Nastavení, jestli byla
zmûnûna obnovovací frekvence a rozli‰ení obrazovky. Pokud ano, upravte
nastavení grafické karty na doporuãené rozli‰ení.
Pokud není vybráno doporuãené rozli‰ení (optimální rozli‰ení), písmena
mÛÏou b˘t rozmazána a obraz nejasn˘, ofiezan˘ nebo zkosen˘. Ujistûte se,
Ïe máte vybráno doporuãené rozli‰ení.
ZpÛsob nastavení se mÛÏe mûnit podle poãítaãe a operaãního systému
(O/S (Operation System)) a v˘‰e zmínûné rozli‰ení nemusí b˘t
podporová no grafick˘m adaptérem. V takovém pfiípadû se obraÈte na
v˘robce poãítaãe nebo videoadaptéru.
17
¤e‰ení problémÛ
Obraz na displeji se nezobrazuje správnû.
❁ Obraz je jednobarevn˘
nebo jsou barvy
nepfiirozené.
• Zkontrolujte, zda je signálov˘ kabel správnû
pfiipojen a v pfiípadû potfieby jej utáhnûte
‰roubovákem.
• Ujistûte se, Ïe grafická karta je správnû
vloÏena do patice.
• Vyberte nastavení barev vy‰‰í neÏ 24 bitÛ
(true color) v nabídce Ovládací Panely –
Nastavení.
❁ Obrazovka bliká.
• Zkontrolujte, jestli je obrazovka nastavena na
prokládan˘ reÏim. Pokud ano, zmûÀte jej na
doporuãované rozli‰ení.
Nainstalovali jste grafick˘ ovladaã?
❁ Nainstalovali jste
grafick˘ ovladaã?
• Nainstalujte ovladaã z disku CD (nebo diskety)
dodaného spoleãnû s monitorem. MÛÏete jej
také stáhnout z na‰í webové stránky:
http://www.lge.com.
• Ujistûte se, Ïe grafická karta podporuje funkci Plug
❁ Zobrazila se zpráva
& Play.
“Unrecognized monitor,
Plug & Play (VESA DDC)
monitor found”
(Nalezen neznám˘
monitor Plug & Play
(VESA DDC))?
18
Technické údaje
W1542S
Displej
15 palcov˘ (38,1 cm) ploch˘ panel LCD, aktivní TFT,
Antireflexní povrch
Velikost viditelné úhlopfiíãky : 38,1 cm
Bodová rozteã 0,2595*0,2595 mm
Vstup Sync.
Vodorovná frekv.
Svislá frekv.
Forma vstupu
Video vstup
Vstup signálu
15 kolíkov˘ D-Sub konektor
Forma vstupu
RGB analogov˘ (0,7 Vp-p/75 ohm)
Rozli‰en
Max.
VESA 1280 x 720 @75 Hz
Doporuãeno
VESA 1280 x 720 @60 Hz
Plug & Play
DDC 2B
Pfiíkon
ReÏim zapnuto
Úsporn˘ reÏim
ReÏim vypnuto
Rozmûry a
hmotnost
30 - 61 kHz (Automatická)
56 - 75 Hz (Automatická)
Samostatná synchronizace
SOG (Sync On Green)
:
≤
≤
S podstavcem
·ífika
V˘‰ka
Hloubka
36,68 cm / 15,02 palcÛ
31,67 cm / 12,47 palcÛ
19,84 cm / 7,81 palcÛ
Hmotnost (bez obalového materiálu)
Rozsah
Zelen˘
Pfiíkon
100-240Vstfi., 50/60Hz 0,8 A
20W (Typicky)
1W
1W
Bez podstavce
36,68 cm / 15,02 palcÛ
23,17 cm / 10,25 palcÛ
5,78 cm / 2,28 palcÛ
2,3 kg (5,07 lbs)
-5°~20°
Základna stojanu
Provozní podmínky
Teplota
10 °C aÏ 35 °C
Vlhkost
10 % aÏ 80 % bez kondenzace
Podmínky uskladnûní
Teplota
-20 °C aÏ 60 °C
Vlhkost
5 % aÏ 90 % bez kondenzace
Pfiipojen˘ ( ), Odpojen˘ ( O )
Napájecí kabel
Typ zásuvky na zdi
Okolní prostfied
POZNÁMKA
Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornûní zmûnit.
19
Technické údaje
W1742S
Displej
17 palcov˘ (43,3 cm) ploch˘ panel LCD, aktivní TFT,
Antireflexní povrch
Velikost viditelné úhlopfiíãky : 43,3 cm
Bodová rozteã 0,255*0,255 mm
Vstup Sync.
Vodorovná frekv.
Svislá frekv.
Forma vstupu
Video vstup
Vstup signálu
15 kolíkov˘ D-Sub konektor
Forma vstupu
RGB analogov˘ (0,7 Vp-p/75 ohm)
Rozli‰en
Max.
VESA 1440 x 900 @75 Hz
Doporuãeno
VESA 1440 x 900 @60 Hz
Plug & Play
DDC 2B
Pfiíkon
ReÏim zapnuto
Úsporn˘ reÏim
ReÏim vypnuto
Rozmûry a
hmotnost
30 - 83 kHz (Automatická)
56 - 75 Hz (Automatická)
Samostatná synchronizace
SOG (Sync On Green)
:
≤
≤
S podstavcem
·ífika
V˘‰ka
Hloubka
40,49 cm / 15,94 palcÛ
34,98 cm / 13,77 palcÛ
19,84 cm / 7,81 palcÛ
Hmotnost (bez obalového materiálu)
Rozsah
Zelen˘
Pfiíkon
100-240Vstfi., 50/60Hz 0,8 A
21W (Typicky)
1W
1W
Bez podstavce
40,49 cm / 15,94 palcÛ
27,77 cm / 10,93 palcÛ
5,93 cm / 2,33 palcÛ
3 kg (6,61 lbs)
-5°~20°
Základna stojanu
Provozní podmínky
Teplota
10 °C aÏ 35 °C
Vlhkost
10 % aÏ 80 % bez kondenzace
Podmínky uskladnûní
Teplota
-20 °C aÏ 60 °C
Vlhkost
5 % aÏ 90 % bez kondenzace
Pfiipojen˘ ( ), Odpojen˘ ( O )
Napájecí kabel
Typ zásuvky na zdi
Okolní prostfied
POZNÁMKA
Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornûní zmûnit.
20
Technické údaje
W1941S
Displej
18,51 palcov˘ (47,0 cm) ploch˘ panel LCD, aktivní TFT,
Antireflexní povrch
Velikost viditelné úhlopfiíãky : 47,0 cm
Bodová rozteã 0,30*0,30 mm
Vstup Sync.
Vodorovná frekv.
Svislá frekv.
Forma vstupu
Video vstup
Vstup signálu
15 kolíkov˘ D-Sub konektor
Forma vstupu
RGB analogov˘ (0,7 Vp-p/75 ohm)
Rozli‰en
Max.
VESA 1360 x 768 @60 Hz
Doporuãeno
VESA 1360 x 768 @60 Hz
Plug & Play
DDC 2B
Pfiíkon
ReÏim zapnuto
Úsporn˘ reÏim
ReÏim vypnuto
Rozmûry a
hmotnost
30 - 61 kHz (Automatická)
56 - 75 Hz (Automatická)
Samostatná synchronizace
SOG (Sync On Green)
:
≤
≤
S podstavcem
·ífika
V˘‰ka
Hloubka
44,84 cm / 17,65 palcÛ
35,79 cm / 14,09 palcÛ
19,84 cm / 7,81 palcÛ
Hmotnost (bez obalového materiálu)
Rozsah
Zelen˘
Pfiíkon
100-240Vstfi., 50/60Hz 0,8 A
21W (Typicky)
1W
1W
Bez podstavce
44,84 cm / 17,65 palcÛ
27,80 cm / 10,94 palcÛ
5,76 cm / 2,27 palcÛ
3,3 kg (7,28 lbs)
-5°~20°
Základna stojanu
Provozní podmínky
Teplota
10 °C aÏ 35 °C
Vlhkost
10 % aÏ 80 % bez kondenzace
Podmínky uskladnûní
Teplota
-20 °C aÏ 60 °C
Vlhkost
5 % aÏ 90 % bez kondenzace
Pfiipojen˘ ( ), Odpojen˘ ( O )
Napájecí kabel
Typ zásuvky na zdi
Okolní prostfied
POZNÁMKA
Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornûní zmûnit.
21
Technické údaje
Pfiednastavené reÏimy (Rozli‰ení)
W1542S
ReÏimy zobrazení (Rozli‰ení)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
Horizontální frekv. (kHz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
Vertikální frekv. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
W1742S
ReÏimy zobrazení (Rozli‰ení)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
Horizontální frekv. (kHz)
640 x 350
VGA
720 x 400
VGA
640 x 480
VGA
640 x 480
VESA
800 x 600
VESA
800 x 600
VESA
832 x 624
MAC
VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
MAC 1152 x 870
VESA 1152 x 900
VESA 1280 x 1024
VESA 1280 x 1024
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
22
Vertikální frekv. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
Technické údaje
W1941S
ReÏimy zobrazení (Rozli‰ení)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Horizontální frekv. (kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
Vertikální frekv. (Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
*Doporuãen˘ reÏim
Indikátor
REÎIM
ReÏim zapnuto
Úsporn˘ reÏim
ReÏim vypnuto
Barvy indikátoru
Modrá
OranÏová
Vypnuto
23
Instalace desky drÏáku na zeì
Tento monitor vyhovuje poÏadavkÛm na desku drÏáku na zeì
nebo v˘mûnného zafiízení.
1.
PoloÏte monitor pfiední stranou dolÛ na mûkkou látku nebo pol‰táfi, aby nedo‰lo
k po‰kození povrchu.
2.
Stisknûte tlaãítko PUSH (Tlaãit) a odpojte základnu stojanu od monitoru.
3.
Nainstalujte desky drÏáku na zeì.
Deska drÏáku na zeì (k zakoupení samostatnû)
Tento typ stojanu nebo pevného podkladu lze
pfiipojit k desce drÏáku na zeì.
Více podrobností naleznete v instalaãní pfiíruãce,
kterou obdrÏíte pfii zakoupení drÏáku na zeì.
Zaji‰Èovací zafiízení
Kensington
Pfiipojení k zamykacímu kabelu, kter˘ lze
samostatnû zakoupit ve vût‰inû
poãítaãov˘ch obchodÛ.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement