LG 22MT58DF-PZ, 22MT48VF-PZ Owner's manual

LG 22MT58DF-PZ, 22MT48VF-PZ Owner's manual
NÁVOD K OBSLUZE
Bezpečnostní
opatření a reference
Televizor LED*
* Televizor LED LG použije obrazovku LCD s
podsvětlenými diodami LED.
Před uvedením televizoru do provozu si pečlivě prostudujte
tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.
MT58*
MT48*
MT41*
www.lg.com
Obsah
ENG
ČESKY
2
3
Licence
8
Dálkový ovladač
3
Oznámení o softwaru open source
9
Nastavení
3
Příprava
14
Zobrazení Webového Návodu K
Obsluze
4
Zvedání a přemístění televizoru
15
Údržba
4
Instalace televizoru
4
Používání tlačítka ovladače
4
5
-Základní funkce
-Úprava nastavení menu
15
15
15
15
-Čištění televizoru
-Obrazovka, rámeček, kryt a stojan
-Napájecí kabel
-Prevence „vypálení obrazu“ na obrazovce
televizoru
5
Umístění monitoru na stolek
15
Odstraňování potíží
5
6
-Nastavení úhlu televizoru podle potřeb
-Použití bezpečnostního systému
Kensington
16
Technické údaje
6
Montáž na stěnu
6
-Samostatně prodávaná položka
(držák promontáž na stěnu)
7
Připojení (upozornění)
7
7
7
7
7
8
-Připojení antény
-Připojení satelitní antény
-Připojení modulu CI
-Připojení přes Euro Scart
-Další připojení
-Připojení k počítači
Licence
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace
o licencích naleznete na webové stránce www.lg.com.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž
logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky
společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších
zemích.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at
vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and
others available at [www.divx.com/patents]
Oznámení o softwaru open
source
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a
dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční
podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
POZNÁMKA
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
yy Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může
mírně lišit od obrázků v této příručce.
yy Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a
modelu výrobku, který používáte.
yy Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové
funkce.
yy Televizor může být za účelem úspory elektrické energie uveden
do pohotovostního režimu. Pokud nebude televizor delší dobu
používán, měl by být vypnut, což přispěje ke snížení spotřeby
energie.
yy Snížením úrovně jasu obrazu lze podstatně snížit množství
energie spotřebované během používání, což přispěje ke snížení
celkových provozních nákladů.
yy Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu
lišit.
yy Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou
z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího
upozornění.
yy Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB
s rámečkem, který má tloušťku menší než 10 mm a šířku menší
než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení
USB připojit k portu USB televizoru, použijte prodlužovací
kabel, který podporuje protokol USB 2.0.
B
B
A
A
ČESKY
ENG
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
Příprava
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete
certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo
může dojít k chybě připojení.
yy Doporučené typy kabelů HDMI
- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™
- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™se sítí Ethernet
UPOZORNĚNÍ
yy Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena
bezpečnost a životnost výrobku.
yy Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená
neschválenými položkami.
yy Obrazovka některých modelů je opatřena tenkou fólií, která se
nesmí odstranit.
Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód
na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem
zaslaným adresu [email protected] Tato nabídka je platná po dobu
tří (3) let od data zakoupení výrobku.
3
Zvedání a přemístění
televizoru
ENG
ČESKY
Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si následující
pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby
přeprava proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost televizoru.
yy Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici nebo v obalovém
materiálu, ve kterém byl televizor původně dodán.
yy Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat, odpojte
napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
yy Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu,
aby nedošlo k poškození.
Instalace televizoru
UPOZORNĚNÍ
yy Při připojování televizoru ke stojanu položte obrazovku
lícem dolů na stůl nebo rovnou plochu opatřenou měkkou
podložkou, abyste obrazovku chránili před poškrábáním.
yy Nepřenášejte TV vzhůru nohama a nedržte ji za tělo stojanu
(nebo základnu stojanu), protože by mohla spadnout a
způsobit škodu nebo zranění.
POZNÁMKA
yy Před instalací televizoru do nástěnného držáku odstraňte
stojan – použijte obrácený postup než při připojování stojanu.
(Pouze MT58*, MT48T, MT48DT)
yy Zvedněte západku ve spodní části základny stojanu a odpojte
základnu stojanu od televizoru. (Pouze MT48D*, MT48V*,
MT48U, MT41*)
Používání tlačítka ovladače
yy Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte, abyste se
nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky
reproduktoru.
TV můžete ovládat stisknutím tlačítka nebo posunutím ovladače
doleva, nahoru nebo dolů.
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
Tlačítko ovladače
yy Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani nadměrnému
třesení.
yy Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze, nenatáčejte
televizor na stranu ani jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
yy Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí šasi rámu a tím k
poškození obrazovky.
UPOZORNĚNÍ
yy Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu
poškození.
yy Při manipulaci s televizorem dejte pozor, abyste nepoškodili
vyčnívající tlačítko ovladače. (Závisí na modelu)
Čidlo dálkového
ovladače
Základní funkce
Zapnutí
Vypnout
Ovládání
hlasitosti
Ovládání
programů
4
Když je TV vypnutá, umístěte prst
na tlačítko ovladače, jednou je
stiskněte a poté uvolněte.
Když je TV zapnutá, umístěte prst
na tlačítko ovladače, jednou je
stiskněte pod dobu několika sekund
a poté uvolněte. (Pokud je však na
obrazovce tlačítko Menu, stiskem a
podržením tlačítka ovladače Menu
opustíte.)
Pokud umístíte prst na tlačítko
ovladače a posunete ho doleva
či doprava, můžete nastavit
požadovanou úroveň hlasitosti.
Pokud umístíte prst na tlačítko
ovladače a zatlačíte je nahoru či
dolů, můžete procházet požadované
uložené programy.
Nastavení úhlu televizoru podle potřeb
Úprava nastavení menu
Pokud TV zapnete, stiskněte jednou tlačítko ovladače.
Můžete upravit položky menu posunutím tlačítka ovladače nahoru,
dolů, doleva nebo doprava.
-5°
20°
ČESKY
ENG
Vypněte telefon.
Vymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke sledování
TV.
Změna vstupního zdroje.
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
(Pouze 22MT58*)
Nakloněním o -5° až 20° stupňů nahoru nebo dolů nastavte úhel
sledování televizoru podle svých potřeb.
Přejde na hlavní menu.
POZNÁMKA
yyPokud nejprve stiskněte tlačítko ovladače, nebudete moci nastavit
úroveň hlasitosti a uložené programy.
UPOZORNĚNÍ
yyPokud umístíte prst na tlačítko ovladače a budete jej tlačit nahoru,
dolů, vlevo nebo vpravo, dávejte pozor, abyste nestiskli tlačítko
ovladače.
Zadní strana
Přední strana
(Pouze 24/27MT58*)
Nakloněním o -2° až 15° stupňů nahoru nebo dolů nastavte úhel
sledování televizoru podle svých potřeb.
-2°
15°
Umístění monitoru na
stolek
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
1 Zvedněte a nakloňte televizor do vzpřímené polohy na stolku.
-- Mezi televizorem a stěnou musí být volný prostor (minimálně)
100 mm pro zajištění správného větrání.
100 mm
100 mm
100 mm
Přední strana
Zadní strana
UPOZORNĚNÍ
yy Při nastavování úhlu náklonu obrazovky nedržte dolní část rámu
televizoru způsobem znázorněným na následujícím obrázku.
Mohli byste si poranit prsty.
100 mm
2 Připojte Adaptér AC-DC a napájecí kabel doelektrické zásuvky.
UPOZORNĚNÍ
yy Neumísťujte televizor na zdroje tepla nebo do jejich blízkosti,
aby nedošlo k požáru nebo jinému poškození.
yy Před připojením napájecí zástrčky televizoru do zásuvky
elektrické sítě na zdi zkontrolujte, zda je televizor připojen k
adaptéru AC/DC.
5
Použití bezpečnostního systému
Kensington
(Není k dispozici pro všechny modely.)
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
ENG
ČESKY
Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází na zadní
straně televizoru. Další informace o instalaci a používání naleznete v
návodu přiloženém k bezpečnostnímu systému Kensington nebo na
webové stránce http://www.kensington.com. Lankem bezpečnostního
systému Kensington spojte televizor a stolek.
Samostatně prodávaná položka
(držák promontáž na stěnu)
Models
20MT48* / 22MT58*
22MT48* / 22MT41*
24MT58* / 24MT48*
24MT41*
27MT58*
28MT48*
28MT41*
29MT48*
75 x 75
100 x 100
Montáž na stěnu (A x B)
A
B
Standardní šroub
Počet šroubů
Držák pro montáž na
stěnu (volitelný)
M4 x L10
4
RW120
UPOZORNĚNÍ
POZNÁMKA
yy Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství.
Doplňkové příslušenství můžete zakoupit ve většině obchodů s
elektronikou.
Montáž na stěnu
Kvůli řádnému větrání zachovejte mezi jednotlivými stranami přístroje
a zdí volný prostor minimálně 100 mm. Podrobné pokyny k instalaci
můžete získat od prodejce. Viz také instalační příručka k doplňkovému
držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu.
yy Před přemístěním nebo instalací televizoru nejprve odpojte
napájecí kabel. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
yy Pokud instalujete televizor na strop nebo nakloněnou stěnu,
může spadnout a způsobit vážné zranění.
yy Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti
LG a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikované
pracovníky.
yy Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak se televizor poškodí
a záruka pozbude platnost.
yy Použijte šrouby a nástěnné držáky, které vyhovují standardu
VESA. Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená
nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím.
yy Délka šroubu od vnějšího povrchu zadního krytu by měla být
méně než 8 mm.
Podložka pro montáž na zeď
Zadní kryt
100 mm
Podložka pro montáž
na zeď
Zadní kryt
Standardní šroub
: M4 x L10
Max. 8 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Pokud máte v úmyslu připevnit televizor na zeď, připevněte k jeho
zadní straně propojovací mezičlánek pro montáž na stěnu (volitelné
součásti).
Při instalaci televizoru pomocí propojovacího mezičlánku pro montáž
na stěnu (volitelné součásti) je nutné jej připevnit pečlivě, aby nespadl.
1 Použijete-li nadstandardně dlouhý šroub, můžete jím poškodit
vnitřní části televizoru.
2 Použijete-li nevhodný šroub, produkt jím může být poškozen a mohl
by ze stojanu spadnout. Za takovou událost neodpovídá společnost
LG Electronics.
6
POZNÁMKA
yy Použijte šrouby uvedené ve specifikaci šroubů podle standardu
VESA.
yy Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod na instalaci a
potřebné součásti.
yy Držák pro montáž na stěnu je doplňkové příslušenství.
Doplňkové příslušenství si můžete zakoupit od místního
prodejce.
yy Délka šroubů se může lišit v závislosti na nástěnném úchytu.
Dbejte, abyste použili správnou délku.
yy Další informace naleznete v pokynech přiložených k
nástěnnému držáku.
Připojení (upozornění)
POZNÁMKA
yy Připojení externích zařízení se může u různých modelů lišit.
yy Externí zařízení lze připojovat k televizoru bez ohledu na pořadí
televizního portu.
yy Když nahráváte televizní pořad do rekordéru DVD nebo
videorekordéru, připojte vstupní kabel televizního signálu k
televizoru prostřednictvím rekordéru DVD nebo videorekordéru.
Další informace o nahrávání najdete v návodu k připojenému
zařízení.
yy Pokyny k používání externího zařízení naleznete v příslušném
návodu k použití.
yy Když k televizoru připojujete herní zařízení, použijte kabel
dodaný společně s herním zařízením.
yy V režimu PC může vznikat šum v souvislosti s rozlišením,
svislým vzorem, kontrastem nebo jasem. Pokud vzniká šum,
změňte vstup PC na jiné rozlišení, změňte obnovovací frekvenci
na jinou hodnotu nebo upravte jas a kontrast v nabídce Obraz,
dokud se obraz nevyjasní.
yy V režimu PC nemusí některá nastavení rozlišení fungovat
správně v závislosti na grafické kartě.
Připojení antény
Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény pomocí kabelu RF (75 Ω).
yy Jestliže budete používat více než 2 televizory, použijte
rozdělovač signálu.
yy Jestliže má obraz špatnou kvalitu, nainstalujte správným
způsobem zesilovač signálu, aby se kvalita zlepšila.
yy Pokud je kvalita obrazu s připojenou anténou špatná, zkuste
anténu natočit správným směrem.
yy Kabel antény a převaděč nejsou součástí dodávky.
yy Podporované DTV Audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
Připojení satelitní antény
(Pouze modely pro satelitní příjem)
(Závisí na modelu)
Pro zobrazení kódovaných (placených) vysílání v režimu digitální
televize.
yy Zkontrolujte, zda je modul CI vložen do slotu PCMCIA se
správnou orientací. Pokud modul není vložen správně, může
dojít k poškození televizoru nebo slotu PCMCIA.
yy Pokud televizor nemá obraz nebo zvuk při připojení modulu CI
+ CAM, kontaktujte provozovatele pozemního/ kabelového/
satelitního vysílání.
ČESKY
ENG
K televizoru lze připojit různá externí zařízení a přepínáním režimů
vstupů volit určité externí zařízení. Další informace o připojování
externích zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení.
Dostupná externí zařízení jsou: přijímače HD, přehrávače DVD,
videorekordéry, ZVUK systémy, záznamová zařízení USB, počítače,
herní zařízení a další externí zařízení.
Připojení modulu CI
Připojení přes Euro Scart
(Závisí na modelu)
Přenáší signál videa nebo zvuku z externího zařízení do televizoru.
Připojte externí zařízení k televizoru kabelem Euro Scart.
Aktuální
vstupní režim
Digitální TV
Typ
výstupu
AV1
(Výstup TV1)
Digitální TV
Analogová TV
AV, HDMI
Analogová TV
Komponentní, RGB (Závisí na modelu)
1 Výstup analogových nebo digitálních televizních signálů.
POZNÁMKA
yy Kabel Euro Scart musí být vybaven stíněním signálu.
Další připojení
Připojte televizor k externím zařízením. Pro dosažení nejlepší kvality
obrazu a zvuku propojte externí zařízení a televizor pomocí kabelu
HDMI. Samostatný kabel není součástí dodávky.
yy Port USB podporuje střídavý proud o velikosti 0,5 A.
Potřebujete-li pro připojení k pevnému disku vyšší hodnotu
elektrického proudu, použijte samostatný adaptér.
POZNÁMKA
yy Podporovaný formát HDMI Audio :
Dolby Digital (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Závisí na modelu)
Připojte televizor k satelitní anténě prostřednictvím zásuvky pro
satelitní příjem a satelitního kabelu RF (75 Ω).
7
Dálkový ovladač
Připojení k počítači
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
ENG
ČESKY
Vaš televizor podržava značajku Plug and Play* i opremljen je
ugrađenim Virtual Surround zvučnicima koji zvuk reproduciraju jasno,
uz pojačan bas.
* Plug and Play: Tato funkce umožní, aby počítač bez nutnosti
konfigurace a zásahu uživatele rozpoznal zařízení, které uživatel k
počítači připojil.
POZNÁMKA
yy Chcete-li používat režim HDMI-PC, je nutné možnost Označení
vstupu nastavit na režim POČÍTAČ.
yy OSD (menu na obrazovce) se zobrazí na obrazovce, jak je
znázorněno níže.
»»Při zapnutí výrobku ve vstupu HDMI.
»»Při přepnutí do vstupu HDMI.
Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače.
Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným
hri^Z`^\^_]
způsobem. Pokud chcete provést výměnu
baterií, otevřete kryt baterie,
vložte baterie (1,5 V AAA) tak, aby koncovky a odpovídaly
štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií
zavřete. Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.
UPOZORNĚNÍ
yy Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový
ovladač může poškodit.
yy Dálkové ovládání nebude určeno pro všechny trhy.
Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na
televizoru.
A
Je tento vstup připojen k vašemu PC?
Již neukazovat tuto zprávu
ANO
NE
yy Pokud zvolíte možnost „ANO“, dojde k optimalizaci velikosti a
kvality snímku pro váš počítač.
yy Pokud zvolíte možnost „NE“, dojde k optimalizaci velikosti a
kvality snímku pro zařízení AV (přehrávač DVD, zařízení set-top
box).
yy Pokud zvolíte možnost „Již neukazovat tuto zprávu“, tato
zpráva se již nezobrazí, dokud nebude televizor resetován.
Nastavenou hodnotu můžete změnit v menu
(Domů)
Vstupy Označení vstupu.
yy Hodnoty pro zdroj HDMI1/HDMI2 jsou uloženy samostatně.
(Pouze MT58*)
B
A
(Napájení) Zapne nebo vypne televizor.
Vybere kanál pro rádio, TV a DTV.
V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
Zapne nebo vypne režim PIP. (Závisí na modelu)
Stisknutím tlačítka AD se aktivuje funkce popisů zvuku.
Výběr režimu TV nebo PC.
(Vstupy) Změna vstupního zdroje.
B
Číselná tlačítka Pro zadávání čísel.
Přístup k uloženému seznamu programů.
Návrat k dříve zobrazenému programu.
Úprava úrovně hlasitosti.
Umožňuje přístup do seznamu oblíbených programů.
Zobrazí průvodce pořady.
Vypne veškerý zvuk.
Procházení uloženými programy nebo kanály.
Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
8
C
Nastavení
Automatické nastavení programu
Kanály
Automatické ladění
Automaticky ladí programy.
D
yy Není-li zdroj vstupu správně připojen, registrace programu
nemusí proběhnout.
yy Funkce Automatické ladění nalezne pouze programy, které
se aktuálně vysílají.
yy Je-li zapnuta funkce Rodičovský zámek, překryvné okno vás
požádá o heslo.
ČESKY
ENG
(Nastavení)
Výběr režimu Režim obrazu
(Nastavení)
obrazu
C
Obraz
Nastavení režimu obrazu
Režim
Vyberte režim obrazu, který je optimalizován pro prostředí právě
sledovaného programu.
Tlačítka teletextu (
) Tato tlačítka slouží k ovládání
teletextu.
(Domů) Přístup k menu Domů.
(Nastavení) Přejde na hlavní menu.
Umožňuje přístup k rychlým menu.
(Navigační tlačítka) Procházení nabídkami nebo
možnostmi.
Výběr nabídky nebo možnosti a potvrzení zadání.
Návrat na předchozí úroveň.
Vymaže veškerá zobrazení na obrazovce a přejde zpět ke
sledování televizoru.
D
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
Není funkční.
(Ovládací tlačítka) Ovládá mediální obsah.
, , ,
(Barevná tlačítka) V některých nabídkách mají
zvláštní funkce.
(Hrací mód) Zapne nebo vypne herní režim.
(Podsvícení) Úprava jasu obrazovky pomocí ovládání
podsvícení.
POZNÁMKA
yy U kanálu MHEG nelze upravovat podsvícení žlutým nebo
modrým tlačítkem.
yy Živé : Živý obraz se zvýšeným kontrastem, jasem a ostrostí.
yy Standardní : Obraz se standardní úrovní kontrastu, jasu a
ostrosti.
yy Eco/APS: [Závisí na modelu]
Funkce Úspora energie změní nastavení na TV a tím sníží
spotřebu energie.
yy Kino/Hra : Zobrazuje optimální obraz pro filmy, hry a
fotografie (statický obraz).
yy Sport : [Závisí na modelu]
Zdůrazněním primárních barev, jako je bílá, travnatá zeleň
nebo blankytná modř, optimalizuje obraz pro vysoce
dynamické akce.
Expert 1,2 : V tomto menu je možné upravit kvalitu
yy
obrazu tak, aby si odborníci i laici mohli dopřát ten nejlepší
zážitek ze sledování televizoru. Toto je nabídka nastavení
určená pro profesionály s certifikací pro ladění obrazu podle
ISF. (Logo ISF může být používáno pouze na televizorech s
certifikátem ISF.)
ISFccc: zkratka pro Imaging Science Foundation Certified
Calibration Control
yy Dostupné režimy obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním
signálu.
Režim Expert je určen pro odborníky na ladění obrazu a
yy
slouží k ovládání a detailnímu doladění konkrétního obrazu. U
běžného obrazu se efekt nemusí výrazněji projevit.
yy Funkce ISF je k dispozici pouze u některých modelů.
9
Přesné naladění režimu obrazu
(Nastavení)
Obraz
Nastavení režimu obrazu
ENG
ČESKY
Tato funkce umožňuje provést podrobné nastavení vybraného režimu
obrazu.
yy Podsvícení : Nastavení jasu obrazovky úpravou podsvícení.
Čím blíže hodnotě 100, tím jasnější obrazovka.
yy Kontrast : Nastavení kontrastu jasných a tmavých oblastí
obrazovky. Čím blíže hodnotě 100, tím vyšší kontrast.
yy Jas : Nastavení celkového jasu obrazovky. Čím blíže hodnotě
100, tím jasnější obrazovka.
yy Ostrost : Nastavení ostrosti obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím
ostřejší a čistší obraz.
yy Barva : Zvýšení nebo snížení hloubky barvy v obrazu. Čím blíže
hodnotě 100, tím hlubší barva.
yy Barevný tón : Nastavení poměru mezi červenou a zelenou
barvou v obrazu. Čím blíže hodnotě Červená 50, tím červenější
bude obraz. Čím blíže hodnotě Zelená 50, tím zelenější bude
obraz.
yy Tep. barev : Nastavení teploty barev od studených po teplé.
yy Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na
vstupním signálu nebo na jiných nastaveních obrazu.
Nastavení pokročilého ovládání
(Nastavení) Obraz Nastavení režimu obrazu
Pokročilé ovládání / Ovládání pro odborníky
Toto nastavení slouží ke kalibraci obrazovky pro jednotlivé režimy
obrazu. Případně je zde možné upravit nastavení obrazu pro speciální
obrazovku.
yy Dynamický kontrast : Upravuje kontrast na optimální úroveň
podle jasu obrazu.
yy Dynamickí zabarvení : Upravuje barvy tak, aby barvy obrazu
působily přirozenějším dojmem.
yy Preferovaná barva : Nastavení barvy pleti, trávy a oblohy
podle vlastních představ.
yy Korekce gama : Nastavuje křivku gradace podle výstupu
obrazového signálu v souvislosti se vstupním signálem.
yy Barevný rozsah : Slouží k výběru rozsahu barev, které lze
zobrazit.
yy Vylepšení ostrosti hran : Okraje videa se zobrazí jasněji a
výrazněji, ale přitom přirozeně.
yy Barevný filtr : Filtruje specifické spektrum barev v barvách
RGB za účelem přesného vyladění sytosti barev a odstínu.
yy Vyvážení bílé : Přizpůsobí celkový tón obrazovky podle
potřeby.
yy Systém správy barev : Toto je systém, který využívají experti
při úpravě barev pomocí testovacího vzoru. Mohou vybírat ze
šesti barevných oblastí (červená/zelená/modrá/modrozelená/
purpurová/žlutá), aniž by to ovlivnilo ostatní barvy. U běžného
obrazu nemusejí být změny barev patrné.
yy Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na
vstupním signálu nebo na jiných nastaveních obrazu.
Nastavení dalších možností obrazu
(Nastavení) Obraz
Možnosti obrazu
Nastavení režimu obrazu
Podrobné úpravy nastavení obrazu.
yy Potlačení šumu : Odstraňuje šum obrazu.
yy Redukce šumu MPEG : Odstraňuje šum vznikající při
vytváření signálů digitálního obrazu.
yy Úroveň černé : Upravuje kontrast a jas obrazovky podle
úrovně černé vstupního obrazu. Využívá k tomu čerň (úroveň
černé) obrazovky.
yy Real Cinema (Reálné kino) : Optimalizace obrazovky pro
sledování filmů.
yy Optimalizace jasu dle rychlosti pohybu : Automaticky
upraví jas a na základě dat o obrazu sníží jeho rozmazání, aby
se omezila únava očí.
yy Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na
vstupním signálu nebo na jiných nastaveních obrazu.
10
Obnovení nastavení obrazu
(Nastavení) Obraz
Obnov. nast. obr.
Nastavení režimu obrazu
Používání režimu Hrací mód
(Nastavení)
Obraz
Hrací mód
[Dostupné pouze pro režim RGB/HDMI-PC]
Tento režim umožňuje optimalizovat kvalitu obrazu pro hry.
yy Mód DAS : [Závisí na modelu]
Tento režim minimalizuje čas potřebný k zobrazení videosignálu
přijatého ze vstupního zařízení a zajišťuje tak rychlejší hraní
her. (Při Zap. nebo Vyp. režimu Mód DAS obrazovka zabliká.)
- DAS : Dynamic Action Sync (synchronizace dynamické akce)
yy Ustalovac cerné barvy : Nastavením úrovně černé barvy
lze zvýšit viditelnost objektů na tmavé obrazovce. Zvýšením
hodnoty parametru Ustalovac cerné barvy se na obrazovce
zjasní oblast nízké úrovně šedé. (Můžete snadno rozlišit objekty
na tmavé herní obrazovce.) Snížením hodnoty parametru
Ustalovac cerné barvy ztmavne oblast nízké úrovně šedé a
zvýší se dynamický kontrast na obrazovce.
-- Podrobné nastavení režimu Hrací mód můžete upravit pomocí
tlačítka na dálkovém ovladači.
-- Režim Mód DAS můžete nastavit jen v případě, pokud je
vertikální vstupní frekvence 50 Hz/60 Hz.
-- Mód DAS je nedostupný, pokud je zapnutá funkce PIP.
(Závisí na modelu)
Použití funkce Úspora energie
(Nastavení)
Obraz
Úspora energie
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.
yy Vyp. : Funkce úspory energie je vypnuta.
yy Minimum / Střední / Maximum : Použije přednastavené
schéma úspory energie.
yy Vypnout obrazovku : Vypne obrazovku, dochází pouze k
přehrávání zvuku. Stisknutím libovolného tlačítka kromě
tlačítka Napájení na dálkovém ovladači obrazovku znovu
zapnete.
(Nastavení)
Obraz
Režim ochrany zraku
Pokud zapnete tuto možnost, teplota barev bude automaticky
nastavena tak, aby se tolik nenamáhaly oči.
yy Zap. : Automaticky nastaví teplotu barev obrazovky.
yy Vyp. : Vypne funkci Režim ochrany zraku.
ČESKY
ENG
Obnoví nastavení obrazu, která si uživatel přizpůsobil.
Dojde k obnovení hodnot u jednotlivých režimů obrazu. Vyberte režim
obrazu, který chcete obnovit.
Používání funkce Režim ochrany zraku
Výběr režimu zvuku
(Nastavení)
zvuku
Zvuk
Nastavení režimu zvuku
Režim
Nastavení zvuku televizoru na optimální úroveň podle zvoleného
režimu zvuku.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Standardní : Optimalizace zvuku pro všechny typy obsahu.
Dialog : Vylepšení čistoty hlasu z televizoru.
Hudba : [Závisí na modelu] Optimalizace zvuku pro hudbu.
Kino : Optimalizace zvuku pro filmy.
Sport : [Závisí na modelu] Optimalizace zvuku pro sport.
Hra : Optimalizace zvuku pro hraní her.
Nastavení stereováhy
(Nastavení)
Stereováha
Zvuk
Nastavení režimu zvuku
Můžete nastavit hlasitost levého a pravého reproduktoru.
Používání funkce Zvukový efekt
(Nastavení)
Zvuk
Nastavení režimu zvuku
Uživatel může vybrat různé zvukové efekty.
yy Virtuální prostorový zvuk : Vychutnejte si úchvatný zvuk
díky efektu virtuálního prostorového vícekanálového zvuku.
yy Ekvalizér : Požadovaný zvuk můžete nastavit přímou úpravou
ekvalizéru.
yy Vynulovat : Nastavení zvukového efektu můžete obnovit na
původní hodnoty.
yy Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je režim Režim
zvuku nastaven na možnost Standardní.
Synchronizace zvuku a obrazu
(Nastavení)
Zvuk
Nastavení synchronizace s AV
[Závisí na modelu]
Synchronizace obrazu a zvuku v případě, že zvuk obrazu neodpovídá.
Nastavíte-li funkci Nastavení synchronizace s AV na možnost Zap.,
můžete přizpůsobit výstup zvuku (Reproduktor TV) podle obrazu na
obrazovce.
yy Vyberete-li možnost Bypass, bude výstup vysílaného signálu
nebo zvuku z externího zařízení s nulovým zpožděním zvuku.
Výstup zvuku může předcházet výstupu videa, protože
zpracování výstupu videa do TV může trvat déle.
11
Nastavení PIP
(Nastavení)
Obecné
Používání funkce SIMPLINK
PIP
[Závisí na modelu]
ENG
ČESKY
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Režim: Zobrazí nebo skryje podobrazovku.
Vstup Sub: Vybrat vstup vložené obrazovky.
Pozice: Upraví pozici podobrazovky.
Rozměr: Upraví velikost podobrazovky.
Zvuk: Přepne se do hlavního zvuku obrazovky nebo do
vedlejšího zvuku obrazovky.
Funkce PIP je k dispozici pouze v následujícím režimu:
- Hlavní: RGB-PC
Sub: DTV / ATV / HDMI
- Hlavní: HDMI
Sub: DTV / ATV / Komponentní
Nastavení funkce PIP je možné nastavit rovněž pomocí
Q.MENU.
Stisknutím tlačítka funkce PIP na dálkovém ovládání můžete
podobrazovku zobrazit nebo skrýt.
Funkci PIP nelze použít, pokud je aktivována funkce SIMPLINK.
Nastavení funkce USB AutoRun
(Nastavení)
Obecné
USB AutoRun
Prohlížejte si fotky nebo přehrávejte videa automaticky při každém
zapnutí televizoru nebo připojení zařízení USB.
yy
yy
yy
yy
Vyp.: Vypnutí funkce USB AutoRun.
Videa: Automatické přehrávání videí ze zařízení USB.
Fotografie: Automatické prohlížení fotografií ze zařízení USB.
Přehraje postupně pouze soubory ze složky nejvyšší úrovně
zařízení USB.
yy Během přehrávání tuto funkci ukončíte stisknutím tlačítka
BACK nebo EXIT na dálkovém ovladači.
yy Jestliže jsou soubory neplatné nebo poškozené, objeví se před
návratem k předchozímu stavu vstupu zpráva: „Tento soubor je
neplatný.“
yy Jestliže je zařízení USB během přehrávání videa odpojeno a
poté znovu připojeno, automaticky se spustí funkce Pokračovat
ve sledování a přehraje video od poslední zhlédnuté scény (platí
pouze pro první video).
[Závisí na modelu]
Funkce SIMPLINK umožňuje pohodlné ovládání a správu různých
multimediálních zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru
prostřednictvím nabídky SIMPLINK.
1 Propojte konektor HDMI IN televizoru s výstupním konektorem
HDMI zařízení SIMPLINK pomocí kabelu HDMI.
2 Vyberte položky (Nastavení) Obecné
Zobrazí se okno nabídky SIMPLINK.
SIMPLINK.
3 V okně nastavení funkce SIMPLINK nastavte funkci SIMPLINK na
hodnotu Zap..
4 Nastavte položku Synchronizace automatického zapnutí podle
potřeby na hodnotu Zap. nebo Vyp..
5 V okně nabídky funkce SIMPLINK vyberte zařízení, které chcete
ovládat.
yy Funkci SIMPLINK můžete také nastavit možností
(Domů) Vstupy SIMPLINK.
yy Tato funkce funguje pouze u zařízení s logem SIMPLINK.
yy Abyste mohli funkci SIMPLINK využívat, musíte použít
vysokorychlostní kabel HDMI® (ve variantě CEC (Consumer
Electronics Control)). Vysokorychlostní kabely HDMI® mají pin č.
13 vyhrazen pro přenos informací mezi zařízeními.
yy Pokud přepnete na jiný vstup, zařízení SIMPLINK se vypne.
yy Používáte-li také zařízení třetí strany s funkcí HDMI-CEC,
zařízení SIMPLINK nemusí fungovat správně.
yy Pokud vyberete nebo přehráváte média ze zařízení s funkcí
domácího kina, jsou automaticky připojeny Reproduktory
DK.
Popis funkce SIMPLINK
yy Direct Play (Přímé přehrávání) : Okamžité přehrávání
multimediálního zařízení v televizoru.
yy Ovládání zařízení pomocí dálkového ovladače
televizoru : Ovládání multimediálního zařízení pomocí
dálkového ovladače televizoru.
yy Vypnutí hlavního vypínače : Pokud nastavíte možnost
Synchronizace automatického zapnutí na hodnotu Zap.
v nastavení funkce SIMPLINK a vypnete televizor, zařízení
připojená k televizoru funkcí SIMPLINK se také vypnou.
yy Zapnutí hlavního vypínače : Pokud je možnost
Synchronizace automatického zapnutí nastavená na
hodnotu Zap. v nastavení funkce SIMPLINK, zapnutím zařízení,
které je připojené funkcí SIMPLINK, zapnete televizor. (Chování
se může lišit v závislosti na připojeném zařízení.)
Nastavení hesla
(Nastavení)
Bezpečnost
Nastavit heslo
Nastavení nebo změna hesla TV.
yy Výchozí heslo je ‘0000’.
yy Jestliže jako Zemi vyberete Francii, heslo není ‘0000’ , ale ‘1234’.
yy Jestliže jako Zemi vyberete Francii, nelze nastavit heslo ‘0000’.
12
Obnovení výchozích hodnot
(Nastavení)
Obecné
Obnovit původní nastavení
Dojde k odstranění veškerých uložených informací a obnovení
továrního nastavení televizoru.
yy Je-li aktivní Rodičovský zámek, zobrazí se vyskakovací okno
a budete požádáni o zadání hesla.
yy Během inicializace televizor nevypínejte.
Odpojení zařízení USB
Vyberte připojené zařízení USB z
(Domů) Vstupy a vyberte
tlačítko Vysunutí pro odpojení úložného zařízení USB.
Po zobrazení hlášení, že zařízení USB bylo odebráno, můžete zařízení
vyjmout z portu USB televizoru.
yy Jakmile bylo zařízení USB nastaveno k odebrání, není možné
jej dále používat. V takovém případě zařízení USB vysuňte z
portu a zasuňte jej znovu zpět.
Používání úložných zařízení USB upozornění
yy Pokud má zařízení USB zabudován program pro automatické
rozpoznávání nebo používá vlastní ovladač, nemusí v televizoru fungovat.
yy Některá zařízení USB nemusí fungovat nebo nemusí fungovat
správně.
yy Používejte pouze úložná zařízení USB se systémem formátování souborů Windows FAT32 nebo NTFS.
yy Doporučujeme používat externí pevné disky USB se jmenovitým napětím nižším než 5 V a jmenovitým proudem nižším
než 500 mA.
yy Doporučujeme používat paměťová zařízení USB flash o maximální
kapacitě 32 GB a pevné disky USB o maximální kapacitě 2 TB.
yy Pokud funkce úspory energie u pevného disku USB nefunguje
správně, vypněte a znovu zapněte napájení. Další informace
naleznete v návodu k obsluze externího pevného disku USB.
yy Může dojít k poškození dat v úložném zařízení USB. Důležitá
data si proto zálohujte v jiných zařízeních. Uživatel je sám
zodpovědný za správu vlastních dat. Výrobce nenese žádnou
zodpovědnost za případnou ztrátu dat.
yy Maximálně: 1 920 x 1 080 při 30p (pouze Motion JPEG 640 x
480 při 30p)
yy .asf, .wmv
[Video] MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1),
MP43
[Zvuk] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
yy .divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Zvuk] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I, MPEG-1 Layer
II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
[Zvuk] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
yy .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Zvuk] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVDLPCM
yy mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, XViD,
H.264/AVC
[Zvuk] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
[Zvuk] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
yy motion JPEG
[Video] MJPEG
[Zvuk] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Zvuk] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
yy .dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Zvuk] MP2
yy .flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Zvuk] MP3, AAC, HE-AAC
yy .3gp, .3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Zvuk] AAC, AMR(NB/WB)
ČESKY
ENG
Televizor se vypne a znovu zapne a u veškerých nastavení jsou
obnoveny výchozí hodnoty.
Podporované formáty videa
Soubor podporující funkci Moje média
yy Maximální přenosová rychlost dat: 20 Mb/s (megabitů za
sekundu)
yy Podporované formáty externích titulků: *.srt (SubRip), *.smi
(SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem,
SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt
(TMplayer), *.psb (PowerDivX)
yy Podporované interní formáty titulků: *.dat/*.mpg/*.mpeg/
*.vob (titulky pro DVD), *.ts/*.tp/*.m2ts/ (titulky pro DVB),
*.mp4 (titulky pro DVD, Prostý text UTF-8), *.mkv (ASS, SSA,
Prostý text UTF-8, univerzální formát titulků, VobSub, titulky
pro DVD), *.divx/*.avi (XSUB1, XSUB+)
1 XSUB : Podpora interních titulků generovaných DivX6
13
Podporované formáty zvuku
ENG
ČESKY
14
yy Typ souboru: mp3
[Přenosová rychlost] od 32 kb/s do 320 kb/s
[Vzorkovací frekvence] od 16 kHz do 48 kHz
[Podpora] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
yy Typ souboru : AAC
[Přenosová rychlost] volný formát
[Vzorkovací frekvence] od 8 kHz do 48 kHz
[Podpora] ADIF, ADTS
yy Typ souboru : M4A
[Přenosová rychlost] volný formát
[Vzorkovací frekvence] od 8 kHz do 48 kHz
[Podpora] MPEG-4
yy Typ souboru : WMA
[Přenosová rychlost] od 128 kb/s do 320 kb/s
[Vzorkovací frekvence] od 8 kHz do 48 kHz
[Podpora] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
yy Typ souboru : WMA 10 Pro
[Přenosová rychlost] ~ 768 kb/s
[Kanál / vzorkovací frekvence]
M0: až 2kanálový zvuk při 48 kHz
(s výjimkou režimu LBR)
M1: až 5.1kanálový zvuk při 48 kHz,
M2: až 5.1kanálový zvuk při 96 kHz
[Podpora] WMA 10 Pro
yy Typ souboru : OGG
[Přenosová rychlost] volný formát
[Vzorkovací frekvence] od 8 kHz do 48 kHz
[Podpora] OGG Vorbis
yy Typ souboru : WAV
[Přenosová rychlost] od 64 kb/s do 1,5 Mb/s
[Vzorkovací frekvence] od 8 kHz do 48 kHz
[Podpora] LPCM
[Bitová hloubka] 8 b/16 b/24 b
Podporované formáty fotografií
yy Kategorie: 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Dostupné typy souborů] SOF0: základní,
SOF1: rozšířený základní,
SOF2: progresivní
[Velikost fotografií]
Minimálně: 64 x 64,
Maximálně (Běžný typ): 15 360 x 8 640,
Maximálně (Progresivní typ): 1 920 x 1 440
yy Kategorie : BMP
[Velikost fotografií] Minimálně: 64 x 64, Maximálně : 9 600 x 6 400
yy Kategorie : PNG
[Dostupný typ souborů] prokládané, neprokládané
[Velikost fotografií]
Minimálně: 64 x 64,
Maximálně (Prokládaný): 1 200 x 800,
Maximálně (Neprokládaný): 9 600 x 6 400
yy Zobrazení souborů ve formátech BMP nebo PNG může být
pomalejší než zobrazení souborů ve formátu JPEG.
Zobrazení Webového
Návodu K Obsluze
Chcete-li získat podrobné informace v uživatelské příručce, navštivte
stránky www.lg.com.
Údržba
Odstraňování potíží
Čištění televizoru
Televizor nelze ovládat dálkovým ovladačem.
yy Nezapomeňte nejprve vypnout napájení a odpojit napájecí
kabel i všechny ostatní kabely.
yy Pokud je televizor delší dobu bez dohledu a nepoužívá se,
odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, abyste zamezili
poškození bleskem nebo proudovým rázem.
Obrazovka, rámeček, kryt a stojan
Chcete-li odstranit prach nebo drobné znečištění, otřete povrch
suchou, čistou a měkkou utěrkou.
Chcete-li odstranit silné znečištění, otřete povrch měkkou utěrkou
navlhčenou v čisté vodě nebo v roztoku jemného saponátu. Ihned po
otření osušte povrch suchou utěrkou.
yy Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu
poškození.
yy Netlačte na povrch obrazovky, nepřejíždějte po něm ani do
něj neťukejte nehtem nebo ostrým předmětem, jinak mohou
vzniknout škrábance a obraz bude zkreslený.
yy Nepoužívejte chemické látky, které mohou výrobek poškodit.
yy Na povrch nestříkejte tekutinu. Pokud se do televizoru dostane
voda, může dojít k požáru, zranění elektrickým proudem nebo
nesprávné funkci.
Napájecí kabel
Pravidelně odstraňujte prach nebo nečistotu nahromaděnou na
napájecím kabelu.
Prevence „vypálení obrazu“ na obrazovce
televizoru
yy Pokud obrazovka televizoru dlouhou dobu zobrazuje statický
obrázek, může se obrázek „obtisknout“ do obrazovky a trvale
naruší obraz na obrazovce. Jedná se o tzv. „vypálení obrazu“, na
které se nevztahuje záruka.
yy Pokud je poměr stran televizoru dlouhou dobu nastaven na 4:3,
může se na obrazovku vypálit obdélníková plocha.
yy Nezobrazujte na obrazovce televizoru po dlouhou dobu (2 nebo
více hodin u televizorů LCD) statický obraz, abyste předešli jeho
vypálení.
yy Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.
yy Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem
nenachází překážka.
yy Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené ( na
, na ).
ČESKY
ENG
V zájmu co nejlepší funkčnosti a prodloužení životnosti televizor
pravidelně čistěte.
Nezobrazuje se žádný obraz a není slyšet žádný zvuk.
yy Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
yy Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické
zásuvce.
yy Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do
ní jiná zařízení.
Televizor se náhle vypne.
yy Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku
napájení.
yy Zkontrolujte, zda je funkce Automatické vypnutí (Závisí na
modelu) / Časovač vypnutí / Vypnutí časovače aktivována
v nastavení pro Časovače.
yy Je-li televizor zapnutý, ale bez signálu, vypne se televizor
automaticky po 15 minutách nečinnosti.
Při připojení k počítači (HDMI/RGB) se zobrazí zpráva „Žádný signál“,
„Zkontroluj signálový kabel“ nebo „Nepodporovaný formát“.
yy Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
yy Připojte kabel HDMI/RGB znovu.
yy Zapněte televizor a restartuje počítač.
Při automatickém vypínání televizoru.
yy Pokud je nastavená možnost Zapnutí časovače, televizor se
v nastaveném čase automaticky zapne ve stanovený čas a také
se automaticky vypne, pokud se 2 hodiny nepoužívá.
yy Chcete-li tuto funkci vypnout, použijte dálkový ovladač a
přejděte k možnosti (Nastavení) Časovače Zapnutí časovače Automatické vypnutí po 2 hodinách
Vyp..
15
Technické údaje
Výše uvedené technické údaje výrobku se mohou za účelem zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
ENG
ČESKY
Models
20MT48DF
20MT48VF
22MT58DF
22MT58VF
24MT58DF
24MT58VF
27MT58DF
27MT58VF
22MT48DF
22MT48VF
22MT41DF
22MT41DW
24MT48DF
24MT48VF
24MT48U
24MT48DW
24MT48DG
24MT48VW
24MT41DF
24MT41DW
28MT48DF
28MT41DF
28MT41DW
28MT48VF
28MT48U
28MT48VW
28MT48DT
29MT48DF
29MT48VF
29MT48T
Se stojanem
Rozměry (Š × V × H) (mm)
Bez stojanu
Se stojanem
Bez stojanu
Příkon
(Výchozí
nastavení)
467,0 x 330,5 x 146,3
467,0 x 278,0 x 52,7
2,4
2,2
22 W
19 V
1,2 A
507,6 x 410,5 x 198,2
507,6 x 316,5 x 75,5
3,1
2,8
26 W
19 V
1,6 A
554,9 x 422,9 x 203,5
554,9 x 342,3 x 92,8
3,6
3,2
28 W
19 V
2,0 A
642,0 x 473,7 x 203,5
642,0 x 393,5 x 93,0
5,0
4,6
32 W
19 V
2,0 A
507,6 x 358,0 x 146,3
507,6 x 316,5 x 52,7
3,0
2,9
26 W
19 V
1,6 A
507,6 x 364,6 x 143,4
507,6 x 316,5 x 52,7
3,1
2,9
26 W
19 V
1,6 A
556 x 387,3 x 146,3
556 x 345,2 x 53,1
3,4
3,2
28 W
19 V
1,6 A
556 x 392,7 x 143,4
556 x 345,2 x 53,1
3,5
3,2
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 435,5 x 186,1
641,5 x 396,3 x 57,5
4,7
4,5
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 444,0 x 178,8
641,5 x 396,3 x 57,5
5,0
4,5
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 435,5 x 186,1
641,5 x 396,3 x 57,5
4,7
4,5
33 W
19 V
2,0 A
641,5 x 428,7 x 159,2
641,5 x 396,3 x 57,5
4,6
4,5
28 W
19 V
1,6 A
665,8 x 444,5 x 186,1
665,8 x 405,5 x 61,4
4,8
4,6
33 W
19 V
2,0 A
665,8 x 435 x 175
665,8 x 405,5 x 61,4
4,7
4,5
33 W
19 V
2,0 A
20MT48*
Adaptér
střídavého
proudu
16
Výrobce : Lien Chang
Model : LCAP26-E, LCAP21
Výrobce : Honor
Model : ADS-40FSG-19
19025GPG-1, ADS-40SG-19-3
19025G
Vstup : 100–240 V střídavého
napětí ~ 50/60 Hz
Výstup : 19 V stejnosměrného
napětí
1,3 A
Hmotnost (kg)
Napájecí
napětí
24MT58* / 27MT58* / 29MT48*
/ 28MT48V* / 28MT48U
22MT58* / 22MT48* / 22MT41* /
24MT48* / 24MT41* / 28MT41* /
28MT48D*
Výrobce : Lien Chang
Model : LCAP16B-E, LCAP21C
Výrobce : Honor
Model : ADS-45FSN-19 19040GPG,
ADS-45SN-19-3 19040G
Výrobce : Lien Chang
Model : LCAP16A-E, LCAP21A
Výrobce : Honor
Model : ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Vstup : 100–240 V střídavého
napětí ~ 50/60 Hz
Výstup : 19 V stejnosměrného
napětí
2,1 A
Vstup : 100–240 V střídavého
napětí ~ 50/60 Hz
Výstup : 19 V stejnosměrného
napětí
1,7 A
Velikost modulu CI (Š × V × H)
Okolní prostředí
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Provozní teplota
Provozní vlhkost vzduchu
Teplotní rozsah pro skladování
Vlhkost vzduchu pro skladování
ČESKY
ENG
0 °C až 40 °C
Méně než 80 %
-20 °C až 60 °C
Méně než 85 %
(Závisí na zemi)
Digitální televizor
Satelitní
Televizní systém
DVB-S/S2*
Pokrytí kanálu
(pásmo)
950 až 2 150 Mhz
Maximální počet programů, které
lze uložit
6 000
Impedance externí antény
* Pouze modely s podporou DVB-T2/C/S2.
Kabelové
Pozemní
DVB-T
DVB-T2*
VHF III: 174 až 230 Mhz
UHF IV: 470 až 606 Mhz
UHF V: 606 až 862 Mhz
DVB-C
46 až 862 Mhz
Analogový televizor
Pozemní/kabelové
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 až 862 Mhz
S Band II: 230 až 300 Mhz
S Band III: 300 až 470 Mhz
2 000
75 Ω
17
Podporovaný režim RGB (PC) / HDMI (PC)
Podporovaný režim HDMI (PC)
(Pouze MT58*)
(Pouze 22MT48*, 22MT41*)
ENG
ČESKY
Rozlišení
Horizontální
kmitočet (kHz)
Vertikální
kmitočet (Hz)
Rozlišení
Horizontální
kmitočet (kHz)
Vertikální
kmitočet (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
59,940
75,000
60,317
75,000
1 024 x 768
48,363
60,004
1 024 x 768
(Pouze HDMI(PC))
56,476
70,069
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
56,476
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
70,069
75,029
1 024 x 768
60,023
75,029
1 152 x 864
67,500
75,000
1 152 x 864
67,500
75,000
1 280 x 720
45,000
60,000
60,000
1 280 x 800
49,702
59,810
1 280 x 1 024
63,981
79,976
60,020
75,025
1 400 x 1 050
65,317
59,978
55,935
59,887
640 x 480
800 x 600
1 280 x 720
45,000
1 280 x 800
49,702
59,810
1 280 x 1 024
63,981
79,976
60,020
75,025
640 x 480
800 x 600
1 024 x 768
1 400 x 1 050
65,317
59,978
1 440 x 900
1 440 x 900
55,935
59,887
1 600 x 900
60,000
60,000
1 600 x 900
60,000
60,000
59,883
59,954
1 680 x 1 050
1 680 x 1 050
64,674
65,290
64,674
65,290
59,883
59,954
1 920 x 1 080
67,500
60,000
66,590
59,930
67,500
60,000
1 920 x 1 080
(Pouze RGB(PC))
1 920 x 1 080
(Pouze HDMI(PC))
POZNÁMKA
yy Optimální rozlišení displeje : 1 920 x 1 080 @ 60 Hz.
yy Optimální časování v každém režimu je vertikální frekvence
60 Hz.
(Pouze 20/24/28/29MT48*, 24/28MT41*)
Rozlišení
Horizontální
kmitočet (kHz)
Vertikální
kmitočet (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1 280 x 800
49,702
59,810
1 366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
800 x 600
1 024 x 768
POZNÁMKA
yy Optimální rozlišení displeje
- 22MT48*, 22MT41*: 1 920 x 1 080 @ 60 Hz.
- 20/24/28/29MT48*, 24/28MT41*: 1 366 x 768 @ 60 Hz.
yy Optimální časování v každém režimu je vertikální frekvence
60 Hz.
18
Podporovaný režim HDMI (DTV)
Rozlišení
720 x 576
1 280 x 720
1 920 x 1 080
Vertikální
kmitočet (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
(Pouze MT58*)
Komponentní porty na televizoru
Porty výstupu videa na
přehrVávači DVD
Y
PB
PR
Y
PB
B-Y
PR
R-Y
Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
ČESKY
ENG
720 x 480
Horizontální
kmitočet (kHz)
31,469
31,500
31,250
Informace o připojení komponentního
portu
Podporovaný režim komponentního videa
(Pouze MT58*)
Rozlišení
720 x 480
720 x 576
1 280 x 720
1 920 x 1 080
Horizontální
kmitočet (kHz)
Vertikální
kmitočet (Hz)
15,730
15,750
31,470
31,500
15,625
31,250
44,960
45,000
37,500
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
50,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
POZNÁMKA
yy Optimální rozlišení displeje
- MT58*, 22MT48*, 22MT41*: 1 920 x 1 080 @ 60 Hz.
- 20/24/28/29MT48*, 24/28MT41*: 1 366 x 768 @ 60 Hz.
yy Optimální časování v každém režimu je vertikální frekvence
60 Hz.
19
VAROVÁNÍ!
ENG
ČESKY
Nikdy nedávejte televizor na nestabilní místo. Televizor by mohl spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohým zraněním, zvláště
u dětí, je možné se vyhnout, pokud budete dodržovat jednoduchá
bezpečnostní opatření, například:
yy Používejte skříňky nebo stojany doporučené výrobcem
televizoru.
yy Používejte pouze nábytek, který poskytne televizoru
bezpečnou podpěru.
yy Ujistěte se, že televizor nepřesahuje hranu podpěrného
nábytku.
yy Neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například na
příborníky či knihovny), pokud nábytek i televizor neukotvíte
ke stabilní podpěře.
yy Neumísťujte televizor na tkaninu ani jiné materiály, které se
nacházejí mezi televizorem a podpěrným nábytkem.
yy Poučte děti o nebezpečí šplhání na nábytek za účelem
dosáhnout na televizor nebo na jeho ovládací prvky.
Při provádění údržby a přemisťování televizoru by měla být dodržena
stejná opatření uvedená výše.
Symboly
Označuje střídavý proud (AC).
Označuje stejnosměrný proud (DC).
Označuje zařízení třídy II.
Označuje pohotovostní režim.
Označuje režim „ZAPNUTO“ (napájení).
Označuje nebezpečné napětí.
20
Před použitím produktu si přečtěte
Bezpečnostní opatření.
Uschovejte uživatelskou příručku (disk CD)
na snadno přístupném místě pro budoucí
použití.
Upozorňujeme, že štítek upevněný
na produktu poskytuje informace pro
technickou podporu.
MODEL
SÉRIOVÉ ČÍSLO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement