LG LK72B Owner's manual

LG LK72B Owner's manual
BRUKERVEILEDNING
Multimediahøyttalersystem
Vennligst les denne veiledningen nøye før du betjener apparatet.
Oppbevar veiledningen for senere bruk.
MODEL
LK72B (LK72B, LK72B-S)
www.lg.com
MFL70428617
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
1812_Rev02
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
OBS
Kom i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE
OBS: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK
STØT; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER BAKSIDE). DET ER
INGEN DELER INNVENDIG SOM KAN REPARERES
AV BRUKER. TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT
PERSONALE VED BEHOV.
Lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er ment å skulle varsle
brukeren om tilstedeværelsen
for uisolert farlig spenning på
produktets innside som kan være
av en slik størrelse at det kan
utgjøre en risiko for å gi personer
elektrisk støt.
Utropstegnet i en likesidet trekant
er ment å skulle varsle brukeren
om tilstedeværelsen av viktige
drifts- og vedlikeholdsinstrukser
i veiledningen som medfølger
produktet.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET
FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
OBS: Apparatet skal ikke plasseres slik at det
utsettes for værforhold, der dråper eller sprut kan
komme i kontakt med det. Ingen gjenstander som
innheholder væske (f.eks. en vase) skal plasseres på
apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted
med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller
lignende.
OBS: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette
produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker) Dette
produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
OBS: Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i
henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og
åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og
for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte
det fra overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres
ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte
eller tilsvarende overflate. Dette produktet bør ikke
plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle
eller stativ, med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller
produsentens instruksjoner har blitt fulgt.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
Kom i gang
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Slik fjerner man batteriene eller batteripakken
fra utstyret: For å fjerne de gamle batteriene eller
batteripakken, følg monteringstrinnene i omvendt
rekkefølge. For å forhindre forurensning av miljøet og
mulige trusler mot menneskers og/eller dyrs helse, må
de gamle batteriene eller batteripakken avhendes i en
passende beholder ved utpekte innsamlingspunkter.
Ikke kast batterier eller batteripakker sammen med
annet avfall. Det anbefales å bruke et lokalt, gratis
refusjonssystem for batterier eller batteripakker
(muligens ikke tilgjengelig i ditt område). Batteriene
eller batteripakken skal ikke utsettes for høy varme,
f.eks. solskinn, brann eller lignende.
OBS: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys,
må plasseres på apparatet.
Symboler
~
0
Henviser til vekselstrøm (AC).
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
1
Kom i gang
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter
og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt
ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert
servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller
mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet,
sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær
ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og
punktet der ledningen kommer ut av enheten.
3
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
2
Tilkobling
2
6
7
7
7
7
8
9
10
Sikkerhetsinformasjon
Unike egenskaper
Krav til spillbare filer
– Musikkfilkrav
– Kompatible USB-enheter / SD-kort
– Krav til USB-enhet / SD-kort
Fjernkontroll
Frontpanel
Baksidepanel
11
11
12
12
12
13
13
Tilkobling av strømkabel
Høyttaler tilkobling
Tilkobling av alternativt utstyr
– AUX IN-kobling
– PORT. IN-tilkobling
– USB-tilkobling
– Tilkobling av SD-kort
Innholdsfortegnelse
3
Bruk
4
Feilsøking
14
14
16
16
Grunnleggende drift
– Bruk av USB/SD
Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
– Hører på musikk lagret på Bluetoothenheter
Andre operasjoner
– Slå av lyden midlertidig
– Auto-Strøm Av
– Justering av bassnivået
19
19
Feilsøking
– Generelt
5
Appendiks
20
21
21
21
Generelle spesifikasjoner
Varemerker og lisenser
Vedlikehold
– Håndtering av enheten
18
18
18
18
5
1
2
3
4
5
6
Kom i gang
Unike egenskaper
1
BLUETOOTH®
Kom i gang
Lytt til musikk lagret på Bluetooth-enheter
Bærbar inn
Hør på musikk fra din bærbare enhet. (MP3, bærbar
PC, osv.)
Kom i gang
Krav til spillbare filer
Kompatible USB-enheter / SDkort
Musikkfilkrav
yy MP3-spiller: Flash-type MP3-spiller.
yy SD-kort: SD, SDHC, SDXC
yy Maksimum filer: Under 999
yy Maksimum mapper : Under 999
yy Filtyper: “.mp3”
Krav til USB-enhet / SD-kort
yy USB-/SD-funksjonen av denne enheten støtter
ikke alle USB-enheter og SD-kort.
yy Enheter som krever ytterligere
programinstallasjon etter kobling til en PC, støttes
ikke.
yy Ikke dra ut USB-enheten / SD-kortet mens i drift.
yy Undersøkelse av USB eller SD-kort med stor
kapasitet kan ta lenger enn noen minutter.
yy Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å
forhindre tapt data.
yy Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel
eller USB-hub, vil muligens ikke USB-enheten
gjenkjennes.
yy Bruk av NTFS filsystem støttes ikke.
(FAT(16 / 32) og ExFAT filsystemer støttes.)
yy Denne enheten gjenkjenner opptil 999 filer.
yy Ekstern HDD, kortlesere, låste enheter, eller hardtype USB-enheter støttes ikke.
yy USB-porten på denne enheten kan ikke kobles
til en PC. Enheten kan ikke brukes som en
lagringsenhet.
yy Enkelte USB-er / SD-kort kan ikke virke med
denne enheten.
1
Kom i gang
yy USB-flash-stasjon:
Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.
Kompatibilitet av MP3-filer med denne enheten er
begrenset som følgende:
yy Sampling frekvens : innen 32 til 44,1 kHz
yy Bithastighet: innen 32 til 320 kbps
yy Enkelte MP3-filer kan ikke spilles avhengig av
filtype eller filformat.
7
8
Kom i gang
Fjernkontroll
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Standby) : Slår strømmen på eller av.
F (Funksjon) : Velger funksjonen og inngangskilde.
Inngangskilde
/ Funksjon
USB
1
Display-skjerm
Kom i gang
USb
SD-kort
Sd
AUX-inngang
AUdIO
Bærbar inngang
POrtAbLE
AUdIO
Bluetooth
bt
VOL (Volum) +/- : Justerer høyttalervolumet.
[(Demp) : Demper lyden.
REPEAT : Hør filene dine igjen eller i tilfeldig
rekkefølge.
BASS +/- : Justerer bassnivået.
C/V (Hopp over/Søk)
- Hopper bakover eller fremover.
- Søker etter en seksjon innen en fil.
N (Spill/Pause) : Starter eller setter playback på
pause.
Bytte batteri
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet. Sørg for at 4 og 5 på
batteriet er på riktig sted i henhold til kontrollen.
Kom i gang
9
Frontpanel
a
f
b
e
1
c
d
Kom i gang
d VOL (Volum) -/+
Justerer høyttalervolumet.
a Fjern sensor
b SD-kortspor
Du kan spille av lydfiler ved å koble til SD-kortet.
c 1 (Standby)
Slår strømmen på eller av.
F (Funksjon)
Velger funksjonen og inngangskilden.
Inngangskilde
/ Funksjon
USB
Display-skjerm
USb
SD-kort
Sd
AUX-inngang
AUdIO
Bærbar inngang
POrtAbLE
AUdIO
Bluetooth
bt
C/V (Hopp over/Søk)
- Hopper bakover eller framover.
- Søker etter en seksjon innen en fil.
N (Spill/Pause)
Starter eller pauser avspilling.
BASS -/+
Justerer bass-nivået.
e USB-port
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USBenheten.
PORT. (Bærbar) IN
Koble til en bærbar enhet.
f Display-vindu
10 Kom i gang
Baksidepanel
1
a
Kom i gang
b
c
a AUX IN (L/R)
Tilkoble ekstrautstyr.
b FRONT SPEAKERS (FL/FR) kobling
c POWER IN
Tilkobling 11
Tilkobling av strømkabel
Høyttaler tilkobling
1. Koble den ene enden av strømkabelen
(medfølger) til POWER IN.
Koble hver høyttalerkabel til FRONT SPEAKERS
(FL/FR) kontakt.
2
Tilkobling
Høyre
2. Sett den andre enden inn i stikkontakten.
,,Merk
Trekk ut AC-strømledningen fra veggkontakten
hvis systemet ikke skal brukes over en lengre
periode.
Venstre
,,Merk
yy Når du kobler høyttalerne til enheten, må du
sørge for å koble høyttalerens kabel og plugg
til den tilsvarende høyttalerterminalen.
yy Sikre at barn ikke putter hendene sine eller
andre objekter i *høyttalerkanalen.
* høyttalerkanal: En åpning for rik basslyd på
en høyttaler (kapslet)
yy Høyttalerne har magnetiske deler, så
fargeforstyrrelser kan oppstå på TVskjermen eller dataskjermen. Vær så snill å
bruke høyttalerne godt unna TV skjerm eller
dataskjermen.
12 Tilkobling
Tilkobling av alternativt
utstyr
PORT. IN-tilkobling
Koble til utgangen (hodetelefoner eller linjeutgang)
fra en bærbar enhet (MP3 eller PMP osv.) til
PORT. IN (3,5 mm)-kontakt.
AUX IN-kobling
Koble utgangen av tilleggsenheten (videokamera, TV,
spiller, osv.) til AUX IN (L/R)-kontakt.
2
Tilkobling
Hvis din enhet har bare en lydutgang (mono), koble
den til den venstre (den hvite) lydkontakten på
enheten.
3,5 mm
stereokabel
(Valgfri)
Rødt
Hvit
MP3-spiller, osv.
Hør på musikk fra en bærbar spiller
eller ekstern enhet
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra
forskjellige typer bærbare spillere eller eksterne
enheter.
Rødt
Hvit
1. Koble den bærbare enheten til PORT. INkontakten på enheten.
Eller
Koble den eksterne enheten til AUX IN (L/R)
-kontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke på 1.
3. Trykk F for å velge AUX- eller PORTABLE
-funksjon.
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne
enheten og start spillingen.
DVD-, Blu-Ray-spiller, osv.
,,Merk
Veksler automatisk til PORTABLE-funksjonen
når den bærbare enheten kobles til PORT. INkontakt.
Når du velger AUX- eller PORTABLE-funksjonen,
“AUX” eller “ ” vises på skjermvinduet.
Tilkobling 13
USB-tilkobling
Tilkobling av SD-kort
Koble en USB-enhet (eller MP3-spiller, osv.) til USBporten på enheten.
Koble SD-kort til SD-kortspor på enheten.
2
Tilkobling
USB-enhet
,,Merk
SD-kort
,,Merk
Fjern USB-enheten fra enheten.
Fjerning av SD-kort fra enheten:
1. Velg en annen funksjon.
1. Velg en annen funksjon.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.
2. Fjern SD-kortet fra enheten.
14 Bruk
Grunnleggende drift
,,Merk
yy Gjenta/tilfeldig avspilling fungerer som følger.
På skjermen
Bruk av USB/SD
1. Koble USB-enhet til USB-port.
Eller koble SD-kort til SD-spor.
Spiller av sanger i en rekkefølge
og stopper playback.
2. Velg USB / SD funksjon ved å trykke på F.
Spiller av samme sang gjentatte
ganger.
Til
Avspilling
Pause
3
Beskrivelse
Gjør dette
Trykk på N.
Trykk N under avspilling.
Trykk og hold C/V nede under
Søke etter en
avspilling og slipp knappen der du
seksjon i en fil
vil høre fra.
Bruk
Trykk på V for å gå til neste fil.
Før du har spilt i 3 sekunder kan du
Hopp over til
trykke på C for å gå til forrige fil.
neste/forrige
Hvis du har spilt mer enn 3
fil
sekunder, trykker du på C for å gå
til begynnelsen av filen.
Spille
gjentatte
ganger eller
tilfeldig
Trykk REPEAT på fjernkontrollen
gjentatte ganger, og displayet vil
skifte i følgende rekkefølge.
(TILFELDIG)
Spiller av alle sangene gjentatte
ganger.
(TILFELDIG)
Spiller av alle sanger i tilfeldig
rekkefølge gjentatte ganger.
yy Ikke dra ut USB-enheten eller SD-kortet
mens i drift. (spiller av, osv.)
yy Regelmessig back up anbefales for å hindre
tap av data.
yy
vises i skjermen i gjenta/tilfeldigmodusen.
Bruk 15
,,Merk
yy Filene blir gjenkjent som følger.
*
3
Bruk
yy Filene spilles en etter en fra $ nr. 1 til $ fil nr.
14.
yy Filene blir vist i rekkefølgen de ble tatt opp i
og kan bli vist forskjellig i henhold til opptaks
omstendighetene.
*ROOT : den første skjermen du ser når en
datamaskin gjenkjenner USB-en/SD-kortet er
“ROOT”
16 Bruk
Bruk av BLUETOOTH®
trådløs teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi
for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.
Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av
andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via
Bluetooth i andre rom.
3
Bruk
Tilkobling av enkeltenheter via trådløs Bluetoothteknologi er gratis/kostnadsfritt. En mobiltelefon med
trådløs Bluetooth-teknologi kan brukes via Cascade,
hvis tilkoblingen utføres via trådløs Bluetoothteknologi.
yy Tilgjengelige enheter: Smart-mobiltelefoner, MP3spillere, bærbare PC, osv.
yy Versjon: 4.2
yy Kodek: SBC
Bluetooth-profiler
For bruk av trådløs Bluetooth-teknologi, må enheten
kunne tolke visse profiler.
Denne enheten er kompatibel med følgende profil.
A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)
Hører på musikk lagret på
Bluetooth-enheter
Sammenkobling av enheten din og
Bluetooth-enheten
Før du starter sammenkoblingsprosedyren,
sørg for at Bluetooth-funksjonen er slått på på
Bluetooth-enheten din. Se Bluetooth-enhetens
brukerveiledning. Etter at en sammenkobling har blitt
utført, må den ikke utføres igjen.
1. Slå på enheten og velg BT-funksjonen ved å
trykke på F.
“ ” blinker i skjermvinduet.
2. Betjen Bluetooth-enheten og utfør tilkoblingen.
Når du søker denne enheten med Bluetooth
enheten kan en liste over enhetene bli vist i
Bluetooth enhetens display – avhengig av type
Bluetooth-enhet. Enheten vises som “LG-LK72”.
,,Merk
Avhengig av type Bluetooth-enhet, kan noen
enheter ha en annen sammenkoblingsprocess.
Skriv inn PIN-koden (0000) etter behov.
Bruk 17
3. Når tilkoblingen av denne enheten med
din Bluetooth enhet “ ” er vellykket, slås
skjermvinduet på.
4. Lytt til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen
Bluetooth-enhet, se brukerveiledningen til
Bluetooth-enheten din.
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth-teknologi, må en
tilkobling mellom enheten og Bluetoothenheten opprettes så nær som mulig, samt
holde avstanden.
Det kan hende at den ikke vil fungere
ordentlig i visse situasjoner, som beskrevet
nedenfor:
-- Det finnes enheter som bruker samme
frekvens via Bluetooth-teknologi, som
medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller
trådløse LAN-enheter.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingen ikke fungerer
godt, prøv å koble den på nytt.
yy For å tilkoble en ny Bluetooth-enhet,
frakoble den tilkoblede Bluetooth-enheten
og tilkoble en ny Bluetooth-enhet.
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever
interferens fra andre elektroniske enheter.
yy Avhengig av enhetstypen, kan det hende at
Bluetooth-funksjonen ikke kan brukes.
yy Du kan bruke det trådløse systemet gjennom
telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten
og Bluetooth-enheten, jo lavere blir
lydkvaliteten.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når
enheten er slått av eller Bluetooth-enheten
kommer langt bort fra enheten.
yy Etter at Bluetooth-koblingen er frakoblet,
koble Bluetooth-enheten til enheten igjen.
yy Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet,
blinker “ ” i display-vinduet.
yy Ved bruk av Bluetooth-funksjonen, må
volumet justeres til riktig nivå hos Bluetoothenheten.
yy Når Bluetooth-funksjonen slås på, vil
enheten automatisk koble seg til den sist
brukte eller avspilt Bluetooth-enheten. (Det
kan hende at auto-tilkobling ikke støttes,
avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede
enhetene.)
3
Bruk
-- Det finnes en hindring mellom enheten
og Bluetooth-enheten.
,,Merk
18 Bruk
Andre operasjoner
Slå av lyden midlertidig
Trykk [ på fjernkontrollen for å dempe lyden.
Du kan dempe lyden for eksempel for å svare
telefonen, “VOL” vil blinke i displayet.
For å få igjen lyden trykk [ på fjernkontrollen igjen
eller skift volumnivå.
Auto-Strøm Av
3
Bruk
Denne enheten vil slås av for å spare strøm i
beholderen hvis hovedenheten ikke er koblet til en
ekstern enhet og ikke brukes i 15 minutter.
Enheten vil også slås av etter 6 timer hvis
hovedenheten har blitt koblet til en annen enhet ved
bruk av analoge innganger.
Justering av bassnivået
Du kan justere bassnivået etter ønske.
Juster bassnivået ved å trykke på BASS +/-.
Feilsøking 19
Feilsøking
Generelt
Feil
Årsak & Løsning
yy Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (woofer,
DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen.
Enheten fungerer ikke
som den skal.
yy Frakoble strømledningen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
(woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og deretter prøv å tilkoble igjen.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når enhetens strøm er slått av.
Ingen strøm
Ingen lyd
yy Strømledningen er ikke tilkoblet. Koble strømlednignen til.
yy Sjekk etter strømbrudd.
Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
yy Sjekk om du har valgt riktig funksjon.
Trykk funksjonsknappen og sjekk den valgte funksjonen.
yy Fjernkontrollen er for langt unna enheten.
Bruk fjernkontrollen innen ca. 7 m.
Fjernkontrollen fungerer
ikke som den skal.
yy Det er hindringer i veien mellom fjernkontrollen og enheten.
Fjern hindringen.
yy Batteriene i fjernkontrollen er utladet.
Bytt ut batteriene med nye.
4
Feilsøking
yy Sjekk om høyttalerne er riktig tilkoblet.
Koble til høyttalerkablene riktig.
20 Appendiks
Generelle spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav
Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk
Se hovedetiketten på enheten.
Dimensjoner (B x H x D)
Ca. 196,0 mm x 239,0 mm x 205,0 mm
Driftstemperatur
5°C til 35°C
Driftsfuktighet
60 %
Innganger
Analog lydinngang (AUX IN)
0,6 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-kontakt (L, R) x 1
Bærbar i (PORT. IN)
0,4 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1
System
5
Frekvensrespons
40 til 20.000 Hz
Signal-til-støy-forhold
Mer enn 75 dB
Dynamisk spekter
Mer enn 80 dB
Strømbussens strømforsyning
(USB)
5 V 0 500 mA
Forsterker (RMS-utgangseffekt)
Appendiks
Totaleffekt
40 W RMS
Front
10 W RMS x 2 (8 Ω hos 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer
20 W RMS x 1 (4 Ω hos 1 kHz, 10% THD)
Fremre høyttaler
Type
1 Måte 1 Høyttaler
Impedans
8Ω
Rangert inngangsstrøm
10 W RMS
Maksimum inngangseffekt
20 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)
Ca. 109,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Appendiks 21
Varemerker og lisenser
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
Vedlikehold
Håndtering av enheten
Forsendelse av enheten
Behold den originale emballasjen. Hvis enheten
skal sendes, pakk den inn slik den ble forsendt fra
fabrikken for å sikre maksimal beskyttelse.
Hold utvendige overflater rene
Ikke bruk flyktige væsker som insekt-spray i
nærheten av enheten. For kraftig tørking kan skade
overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter
komme i kontakt med enheten over lengre perioder.
Rengjøring av enheten
Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren.
Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk
klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
da disse kan skade overflaten på enheten.
5
Appendiks
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement