LG SJ5 Brugermanual

LG SJ5 Brugermanual
BRUKERMANUAL
Trådløs
lydplanke
Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt
apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.
MODELLER
SJ5 (SJ5, SPJ5-W)
SJ5B (SJ5B , SPJ5-W)
MFL69759882
www.lg.com
Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
1904_Rev02
2
Komme i gang
Sikkerhets informasjon
1
FORSIKTIG
Komme i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER
BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER
PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT
SERVICE PERSONELL.
Denne lysende glimting med
pilhode innenfor en likesidet
trekant er ment å varsle brukeren
om tilstedeværelse av uisolert farlig
spenning på innsiden av produktets
kapsling som kan bli tilstrekkelig
størrelse til å utgjøre en risiko for
elektrisk sjokk for personer.
Utropstegnet innenfor en likesidet
trekant er ment å varsle brukeren
om tilstedeværelse av viktig drift og
vedlikehold (service) instruksjoner
i litteraturen som følger med
produkt.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE
PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann
(drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med
væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et
begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende
enhet.
FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt
dette produktet (f.eks. elektroniske fluesmekker).
Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent
stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger.
Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
Fuger og åpninger i skapet er forutsett for
ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet
og beskytte det mot overoppheting. Åpningene
må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en
seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må
ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som
en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med
behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner
blir overholdt.
Komme i gang
ADVARSEL angående strømledningen
Bemerk: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
se hovedetiketten på undersiden eller på den andre
overflaten av produktet.
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret: Fjern
den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt
rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå
forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel
mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle
batteriet bli kastet i en dertil passende container
som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke
legg batterier sammen med annet søppel. Det
anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering
system batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke
utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild
eller liknende.
For modeller som bruker en adapter
Anvend kun den strømadapteren som medfølger
denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra
en annen enhet eller produsent. Bruk av andre
strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake
skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.
1
Komme i gang
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved
et nødstilfelle må nettpluggen være lett
tilgjengelig. Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter
og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt
ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert
servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller
mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet,
sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær
ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og
punktet der ledningen kommer ut av enheten.
3
4
Komme i gang
Symboler
~
1
Henviser til vekselstrøm (AC).
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Komme i gang
1
Henviser til standby.
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne
kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett
tilgjengelige for nedlasting.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på
0
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
Henviser til farlig spenning.
CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene,
inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon.
Send en forespørsel til [email protected]
Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette
produktet.
Innholdsfortegnelse
5
Innholdsfortegnelse
1
Komme i gang
3
Drift/Betjening
2
6
6
6
7
8
8
9
10
Sikkerhets informasjon
Enestående særpreg
Introduksjon
– Symboler brukt i denne manual
Fjernkontroll
Frontpanel
Bakre panel
Installerer lydpanelet
Montere hoved enheten på en vegg
2
Tilkobling
12
12
14
14
15
16
Koble til AC-adapteren
Trådløs subwoofer-forbindelse
Tilkoplinger til TV-apparatet
– Benytte en OPTISK kabel
– LG Sound Sync
– Kobler til denne enheten og TV ved å bruke
en HDMI-kabel
– Ytterligere informasjon for HDMI
Valgfri utstyr tilkobling
– HDMI tilkobling
– OPTICAL inn tilkobling
– BÆRBAR INN-tilkobling
– USB-tilkobling
– Kompatible USB innretninger
– USB innretning krav
– Spillbar fil
23
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
27
27
31
31
31
31
31
Grunnleggende operasjoner
– USB operasjoner
Andre operasjoner
– AV Sync
– Slå av lyden midlertidlig
– Auto-display-dimmer
– Bruk av TV-fjernkontrollen
– AUTOEFFEKT NED
– AUTO POWER på/av
– Automatisk funksjonsendring
– Hurtigstart
Bruk av Bluetooth®-teknologi
– Lytte til musikk lagret på Bluetooth
innretninger
– BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT-lås)
Ved bruk av Bluetooth App
– Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på
din blåtannenhet
– Aktiver Bluetooth med Music Flow
Bluetooth-appen
Lyd justering
– Innstilling av lydeffekt
– Juster volumnivået automatisk
– Justering av Subwoofer/Diskant/Bass
– Nattmodus
4
Feilsøking
32
32
33
34
Feilsøking
– Generelt
MERKNADER om trådløs bruk
– MERKNADER for å slippe Demo-modus
5
Bilag
35
36
38
38
Varemerker og Lisenser
Spesifikasjoner
Vedlikehold
– Håndtere enheten
18
19
19
20
20
21
21
21
22
28
29
29
29
1
2
3
4
5
6
Komme i gang
Enestående særpreg
1
Auto strøm av
Komme i gang
Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å
spare strømforbruk.
LG Sound Sync
Kontrollerer lydnivået til denne enheten med
fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med
LG Sound Sync.
BLUETOOTH®
Lytt til musikk lagret på Bluetooth-enheten din.
Introduksjon
Symboler brukt i denne manual
,,Merk
Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.
>>Forsiktig
Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra
misbruk.
Komme i gang
Fjernkontroll
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.
F : Velger funksjonen og inngangskilden.
Display
USB
USB
Bluetooth
BT
HDMI IN
HDMI
Bærbar
PORT.
LG Sound Sync (Trådløs)
LG TV
OPT/HDMI ARC
SOUND EFFECT : Velger lydeffektmodus.
VOL o/p : Justerer høyttalervolumet.
(Nattmodus) : Slår på eller av nattmodus.
(Demp) : Demper lyden.
: Juster lydnivået til Diskant, Bass og
Subwooferen. (Se side 31.)
Batteriutskifting
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
C/V (Hopp over/Sø) :
- Hopper/spoler raskt forover eller bakover.
- Søker etter en seksjon i en fil.
dM (Spill av/Pause) : Starter avspilling. / Pauser
avspilling.
FOLDER o/p : Søker i en mappe på USB-enheten
REPEAT : Hør på filene gjentatte ganger eller tilfeldig.
Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen
og sett inn batteriet med og samsvarende riktig.
AUTO VOL : Slår på eller av AUTO VOLUM-modus.
AV SYNC :
- Synkroniserer lyd og video.
- Kontrollerer denne enheten via TV-fjernkontroll. (Se
side 24.)
AUTO POWER :
- Slår på eller av AUTO STRØM-funksjonen. (Se side
25.)
- Slår på eller av Bluetooth-tilkoblingens
låsefunksjon. (Se side 28.)
1
Komme i gang
Inngangskilde / Funksjon
ARC
Optisk
LG Sound Sync (Optisk)
8
Komme i gang
Frontpanel
1
Komme i gang
A Fjernsensor
C Knappene finnes på baksiden.
B Fjernsensor
Bakre panel
A o/p (Volum) Justerer lydnivået.
B DC IN : AC-adapterinngang
F (Funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
C OPTICAL IN : Optisk inngang
1 (Standby/ På)
E USB
D PORTABLE IN : Bærbar inngang
F HDMI OUT (TV ARC) / IN : HDMI utgang /
inngang
Komme i gang
9
Installerer lydpanelet
Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre
kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
>>Forsiktig
yy For beste ytelser med trådløs forbindelse
som Bluetooth eller trådløs subwoofer, ikke
installer enheten på metallmøbler siden den
trådløs forbindelsen kommuniserer gjennom
en modul plassert på bunnen av enheten.
yy Unngå å lage riper på overflaten av enheten/
subwooferen når du installerer eller flytter
dem.
1
Komme i gang
Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du
ønsker. (Refererer til pp. 14 - 22.)
10 Komme i gang
Montere hoved enheten
på en vegg
1
1. Tilpass TVens BUNNKANT på veggbrakettens
installasjonsguide med bunnen på TV og fest til
posisjonen.
Du kan montere hoved enheten på en vegg.
Komme i gang
>>Forsiktig
Fordi det er vanskelig å opprette en tilkobling
etter installasjon av denne enheten, bør kablene
kobles sammen før installasjon.
2. Når du monterer den på en vegg (betong), bruk
vegg plugger. Du må borre noen hull. Et guide ark
(Installasjonsguide - veggfester) er medlevert for
borring. Bruk arket for å sjekke punkt som skal
borres.
Klargjøringsmaterialer
Enhet
Installasjonsguide veggfester
Vegg brakett
Skruer
(følger ikke med)
Skruer (A)
Veggplugg
3. Fjern installasjonsguiden for veggfeste.
Komme i gang 11
4. Fest braketten med skruer (A) som vist på
illustrasjonen nedenfor.
6. Fest enheten forsvarlig med skruene.
1
Komme i gang
,,Merk
Skruer (A) og veggplugger for montering av
enheten medfølger ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD1 6 x 30) for monteringen.
5. Sett enheten på brakettene og tilpass
skruehullene på bunnen av enheten.
,,Merk
For å frigjøre enheten må arbeidet utføres i
motsatt rekkefølge.
>>Forsiktig
yy Ikke installer denne enheten opp ned. Det
kan skade delene på maskinen eller forårsake
personskader.
yy Ikke heng på den installerte enheten og
unngå sammenklemming med enheten.
yy Sikre enheten riktig til veggen så den ikke
faller av. Hvis enheten faller av, kan det
resultere i en skade eller ødeleggelse av
produktet.
yy Når enheten er installert på veggen, vennligst
vær sikker på at barn ikke trekker i noen av
tilkoblings kablene, da det kan føre til at den
faller.
12 Tilkobling
Koble til AC-adapteren
Koble høyttaleren til strømforsyningen med
medfølgende AC-adapter.
1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til
AC-adapteren.
2
Trådløs subwooferforbindelse
LED indikator fra trådløs subwoofer
LED farge
Betjening
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.
Grønn
(blinker)
Forbindelsen prøves etablert.
Grønn
Tilkoblingen er fullført.
Rød
Den trådløse subwooferen er i
standby-modus eller forbindelsen
ble ikke etablert.
Av (Ingen
display)
Den elektriske ledningen
til trådløs basshøyttaler er
frakoblet.
Tilkobling
2. Koble AC-adapterkabelen til DC INadapterinngangen.
,,Merk
Bruk kun AC-adapteren som følger med dette
apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet
apparat eller annen produsent. Bruk av annen
strømkabel eller strømforsyning kan forårsake
skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.
Innstilling av den trådløse
basshøyttaleren for første gang
1. Koble strømledningen til subwooferen og koble
strømledningen til et strømuttak.
2. Slå på hovedenheten : Lydplanken og den trådløse
subwooferen vil sammenkobles automatisk.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen slås på.
Tilkobling 13
Trådløs linjeparring for manuellt
Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det
røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og
den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse
problemet, følg trinnene nedenfor.
1. Trykk Pairing-knappen på baksiden av den
trådløse subwooferen.
,,Merk
yy Det tar noen få sekunder (og kan ta
lenger tid) for enheten og subwooferen å
kommunisere med hverandre.
yy Dess nærmere hverandre enheten og
subwooferen står, jo bedre blir lydkvaliteten.
Det anbefales å installere enheten og
subwooferen så nær hverandre som mulig og
unngå kassene nedenfor.
-- Det er et apparat som bruker samme
frekvens med denne trådløse forbindelsen,
som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen blinker raskt.
2. Slå på hovedenheten.
-- Hold lydplanken og subwooferen over
1 m unna enheten (f.eks. trådløs ruter,
mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs
interferens.
3. Sammenkobling er fullført.
-- Det grønne LED-lyset på baksiden av den
trådløse subwooferen slås på.
!P
2
Tilkobling
-- Det er en hindring mellom enheten og
subwooferen.
14 Tilkobling
,,Merk
Tilkoplinger til TVapparatet
yy Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
Vennligst koble til med denne enheten og TV´n
ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel
avhengig av tilstanden til TV´n.
2
Benytte en OPTISK kabel
Tilkobling
1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten
til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å
benytte en OPTISK kabel.
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høytalerene
på denne enheten. Men i tillfellet av noen
TV-modeller, må du velge eksterne høytalere
på TV´n på menyen. (For detaljer, se i
bruksanvisningen til din TV.)
yy Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [Ekstern høyttaler (Optisk)]
yy Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer
avhengig av produsentene eller modeller av
TV'en.
yy Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL
og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere
prioritet.
Optisk
kabel
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
"OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
Tilkobling 15
LG Sound Sync
Med kablet tilkobling
1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.
Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten
med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er
kompatibel med LG TV´n som støtter LG Sound Sync.
Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV´n din.
Kontrollerbar funksjon på LG TV´ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, demp
Optisk
kabel
Tilkobling
Henvis til bruksanvisninegn som følger med TV´n for
detaljer om LG Sound Sync.
Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av
kapabiliteten til ditt utstyr.
,,Merk
yy Du kan også bruke fjernkontrollen på denne
enheten mens du bruker LG Sound Sync.
Dersom du bruker fjernkontrollen på TV´n
igjen, vil enheten synkroniseres med TV´n.
yy Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass
på at alt er i orden på TV´n og skru den av.
yy Pass på at denne enheten er i orden og
tilkoblingen til de andre under når du bruker
LG Sound Sync.
-- Enheten er slått av.
-- Endrer funksjonene til annet.
-- Frakobling av optisk kabel.
-- Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket
forstyrrelser eller avstand.
yy Hvor lang tid det tar å skru spilleren av
kommer an på din TV når du setter AUTO
POWER-funksjonen til PÅ.
yy Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer
avhengig av TV-modellen din.
2
2. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom
denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke 1 på fjernkontrollen.
4. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
Du kan se “LGOPT” på displayvinduet dersom du
kobler til normalt mellom denne enheten og din
TV.
16 Tilkobling
Med trådløs tilkobling
1. Slå på enheten ved å trykke 1 på fjernkontrollen.
2. Velg inngangskilden til LG TV ved å trykke
F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
2
3. Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom
denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [LG Sound Sync (Tradløs)]
Tilkobling
“PAIRED” dukker op pi displayvinduet i omtrent
3 sekunder, så vil du se “LG TV” på displayvinduet
hvis du kobler til normalt med denne enheten og
din TV.
Kobler til denne enheten og TV
ved å bruke en HDMI-kabel
Dersom du koblet med denne enheten og TV som
støtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel),
kan du nyte TV-lyden gjennom høytalerene til denne
enheten uten å koble til en optisk kabel.
Vennligst følg bruksanvisningen til TVen din når du
kontrollerer HDMI CEC-/ARC-funksjonen hos TVen
din.
1. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på
baksiden av enheten til ARC-kontakten på TVen
via en HDMI-kabel.
,,Merk
Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke
1 på fjernkontrollen eller enheten. LG Sound
Sync (Trådløs) vil bli frakoblet. For å bruke denne
funksjonen igjen, bør du koble sammen TVen og
enheten igjen.
HDMI kabel
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
"ARC" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
Tilkobling 17
,,Merk
ARC (Audio Return Channel)-funksjon
yy Du kan høre TV-lyden gjennom høytalerene
på denne enheten. Men i tillfellet av noen
TV-modeller, må du velge eksterne høytalere
på TV´n på menyen. (For detaljer, se i
bruksanvisningen til din TV.)
ARC funksjonaliteten sørger for at en HDMI
kompatibel TV sender en lydoverføring til HDMI OUT
på enheten.
yy Sett opp lyden av TV for å høre på lyden
gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen [ [Lyd] [ [TV
Lydutgang] [ [Ekstern høyttaler (HDMI
ARC)]
-- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen
og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
-- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere avhengig av TVen. For informasjon om
ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
yy Avhengig av din LG TV-modell, må du
muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på din
LG TV.
-- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed
HDMI™-kabel med Ethernet).
yy Når du går tilbake til ARC-funksjonen fra en
annen funksjon, må du velge inngangskilden
til OPT/HDMI ARC. Deretter bytter denne
enheten til ARC-funksjonen automatisk.
-- Du må koble til HDMI OUT på enheten med HDMI
IN på en TV som støtter ARC funksjonalitet ved
bruk av HDMI kabel.
-- Du kan kun tilkoble et lydpanel til en TV kompatibel
med ARC.
Hva er SIMPLINK?
Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres
med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten
og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkoplet via
HDMI-forbindelsen.
Funksjoner som kan kontrolleres med LG TVapparatets fjernkontroll : Strøm på/av, volum opp/
ned, demp, osv.
Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet for
ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINK-funksjonen.
LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er
merket med logoen som vises ovenfor.
,,Merk
yy Avhengig av tilstanden på enheten vil noen
SIMPLINK funksjoner avvike fra ditt behov
eller ikke fungere.
yy Avhengig av TV eller en spiller som er tilkoplet
denne enheten, vil SIMPLINK-driften kunne
skille seg fra din hensikt.
2
Tilkobling
yy Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer
avhengig av produsentene eller modeller av
TV'en.
For å bruke denne funksjonen :
18 Tilkobling
Ytterligere informasjon for
HDMI
yy Når du tilkobler en HDMI eller DVI-kompatibel
enhet, vær sikker på følgende:
-Forsøk å slå av HDMI/DVI enheten og denne
spilleren. Slå deretter på HDMI/DVI enheten å
la denne stå urørt i omtrent 30 sekunder, slå
deretter på denne spilleren.
2
Tilkobling
- Den tilkoblede enhetens video inngang er
innstilt korrekt for denne enheten.
-Den tilkoblede enheten er kompatibel med
videoinngangene 720 x 576p (eller 480p),
1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x
1080p videoinngang.
yy Ikke alle HDCP-kompatible HDMI eller DVI enheter
vil fungere med denne spilleren.
- Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten
HDCP.
,,Merk
yy Dersom en tilkoblet HDMI enhet ikke
aksepterer lydutgangen på spilleren, kan det
være HDMI enhetens lyd forvrenges eller ikke
kringkastes.
yy Endring av oppløsningen når en forbindelse
allerede har blitt oppnådd kan føre til
funksjonsfeil. Skru av spilleren og slå den på
igjen for å løse dette problemet.
yy Når HDMI tilkoblingen med HDPC ikke er
verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm.
Skjer dette, undersøk HDMI tilkoblingen eller
koble fra HDMI kabelen.
yy Dersom det er støy eller linjer på skjermen,
vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er
vanligvis begrenset til 4,5 m (15 fot)).
yy Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI
IN modus. Forandre videooppløsning på den
tilkoblede komponenten.
yy Hvis videoutgangssignalet er unormal
når datamaskinen din er koblet til HDMI
INN-kontakten, endre oppløsningen på
datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p,
1080i eller 1080p.
Sjekkliste HDMI-kabel
Noen HDMI-kabler støtter ikke ARC-funksjonen, og
lydutgangen kan skape problemer.
Når du kobler til denne enheten og TV´n er det ingen
lyd eller lyden som kommer som forstyrrelser og bråk,
er det et problem med HDMI-kabelen. Koble derfor
til denne enheten og TV etter å ha sjekket Type A,
Høyhastighets HDMI™-kabel med Eternet.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Tilkobling gjennom HDMI-kabel
TV TV-apparatet du bruker må støtte de nyeste
tHDMI-funksjonene (HDMI CEC1) / ARC (Audio
Return Channel) for fullt ut å kunne nyte den direkte
kringkastingskanalen med audiosystemet gjennom
en HDMI-kabel. Dersom TV-apparatet ditt ikke
støtter disse HDMI-funksjonene må audiosystemet
kobles gjennom en OPTISK kabel i stedet for en
HDMI-kabel til ditt TV-apparat for at du skal kunne
nyte TV-kanalens direkte lyd.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control - Høyoppløselig
multimediagrensesnitt for kontroll over
forbrukerelektronikk)
Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMIfunksjon utformet for å la brukeren kommandere
og kontrollere CEC-aktiverte apparater som er
tilkoblet gjennom HDMI ved å bruke bare en av dens
fjernkontroller.
※ Handelsnavn for CEC er SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony), EasyLink
(Philips), EZ-Sync/VIERA Link (Panasonic), osv.
Tilkobling 19
Valgfri utstyr tilkobling
For å bruke både lyd og bilde
Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne
enheten du tilkobler.
HDMI tilkobling
For kun å høre på lyd
Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.
HDMI
kabel
2
Tilkobling
HDMI
kabel
HDMI kabel
Til Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen på baksiden
av enheten til HDMI OUT jack pluggen på en
lydenhet, slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke
F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten til
en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet slik
som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på
baksiden av enheten til HDMI IN-kontakten på
TVen.
3. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke
F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
,,Merk
yy Lyd- og videosignaler kan ikke passere
gjennom når denne enheten er slått av.
yy HDMI OUT (TV ARC)-kontakten er for
TV-tilkobling. Selv om det finnes multikanalsinngang til enheten via en HDMI-kabel,
har enheten kun utgang for PCM 2 kanaler til
TVen.
20 Tilkobling
OPTICAL inn tilkobling
BÆRBAR INN-tilkobling
Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern
enhet til jack pluggen på OPTICAL.
2
Tilkobling
Optisk
kabel
Til den digitale optiske
utgangskontakten for
eksterne apparater
MP3 spiller, etc...
Bærbar
kabel
1. Tilkoble OPTICAL jack pluggen bak på enheten til
en optisk utgående jack pluggen på din TV (eller
andre digitale enheter).
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
"OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling
mellom denne enheten og TVen din.
,,Merk
Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for
at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis
kabelen har et deksel.
Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig
retning kan det skade den optiske kontakten.
Optisk
kabel
<O>
Enheten kan benyttes til å spille musikk fra mange
typer portable spillere eller eksterne enheter.
1. Koble den bærbare spilleren til BÆRBAR
INN-kontakten hos enheten med en 3,5 mm
stereokabel.
2. Velg inngangskilden til PORT. (Portable IN) ved å
trykke F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
3. Slå på den bærbare spilleren eller ekstern
innretning og start å spille den.
>>Forsiktig
Optisk
kontakt
Lytte til musikk fra din bærbar spiller
Optisk
kontakt
Optisk
kabel
<X>
Tilkobling 21
USB-tilkobling
USB innretning krav
Koble en USB minne enhet til USB porten bak på
enheten.
yy Innretninger som krever ytterliggere program
installasjon tilkoblet til en computer, er ikke støttet.
yy Ikke trekk ut USB innretningen under drift.
yy For en stor kapasitet USB, kan det ta lengre enn
fem minutter å bli gjennomsøkt.
yy For å forhindre data tap, ta ’backup’ av alle data.
yy Denne enheten gjenkjenner opptil maks. 2000
filer.
yy exFat-filsystemet støttes ikke av denne enheten.
(FAT16-/FAT32-/NTFS-systemer er tilgjengelig.)
,,Merk
Hvis HDMI-kabelen er koblet til enheten, kan
tilkobling av en USB-enhet være begrenset
avhengig av USB-enhets form.
Se side 23 for mer informasjon om avspilling av filer
på en USB.
yy Avhengig av noen enheter, vil det kanskje ikke være
mulig å gjenkjenne følgende på denne enheten.
-- Ekstern harddisk
-- Kortlesere
-- Låste enheter
-- Hard type USB-enheter
-- USB-hub
-- Bruk av USB-skjøteledning
Fjerne USB innretningen fra enheten.
-- iPhone/iPod/iPad
1. Velg en annen funksjon/modus.
-- Android-apparat
2. Fjern USB innretningen fra enheten.
Kompatible USB innretninger
yy MP3 Spiller: Flash type MP3 spiller.
yy USB Flash Drive : Utstyr som støtter USB2.0
yy USB funksjonen fra denne enheten støtter ikke
noen USB innretninger.
Tilkobling
yy USB enhetens porter kan ikke tilkobles til PC.
Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagringsinnretning.
2
22 Tilkobling
Spillbar fil
Stikkprøvefrekvens
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
2
innen 32 til 48 kHz
innen 32 til 48 kHz
innen 32 til 48 kHz
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz,
176.4 kHz og 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz,
176.4 kHz og 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
,,Merk
yy Mapper og filer på USB-en registreres som
nedenfor.
: Mappe
*ROOT
: Fil
a
D
Tilkobling
E
Overføringshastighet
MP3 : innen 80 til 320 kbps
WMA : innen 56 til 128 kbps
OGG : innen 64 til 500 kbps
yy Maksimum filer : Under 2000
yy Maks. kataloger: Under 200
yy En DRM (Digital administrasjon av rettigheter)
beskyttet fil kan ikke spilles på enheten.
yy Videofiler lagret på USB-enheten kan ikke spilles.
yy Avhengig av ytelsene til ditt USB-apparat vil
kanskje ikke avspilling virke bra.
C
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Mappen vises ikke hvis den ikke inneholder
filer.
yy Filer spilles av fra fil $A til fil $J en og en.
yy Filer vil bli spilt i opptaksrekkefølgen og kan
variere avhengig av platens omstendigheter.
yy Denne enheten kan kun vise fil- og
mappenavn som inneholder tall og/eller
engelske tegn.
yy *ROOT : Det første skjermbildet du ser når en
datamaskin registrerer en USB er “ROOT”.
Drift/Betjening 23
Grunnleggende
operasjoner
yy Gjenta/tilfeldig avspilling fungerer som følger.
USB operasjoner
1. Koble til USB innretningen til USB porten.
2. Velg inngangskilden til USB ved å trykke
F-knappen på fjernkontrollen eller enheten
gjentatte ganger.
Til
,,Merk
yy Punktet hvor avspillingen gjenopptas slettes
npr du trekker ut strømkabelen eller fjerner
USB-enheten fra enheten.
På display
Beskrivelse
OFF
Spiller av sanger på en
USB-enhet i rekkefølge.
ONE
Spiller av samme sang
gjentatte ganger.
Gjør dette
Trykk dM.
Pause
Under avspilling, trykk dM.
Hoppe til neste/
forutgående fil
Under avspilling, trykk V
på fjernkontrollen for å gå til
neste fil.
Trykk C på fjernkontrollen for å gå til foregående fil
før det er spilt i mer enn 2
sekunder.
Trykk C på fjernkontrollen for å gå til begynnelsen av
filen før det er spilt i mer enn 3
sekunder.
Søker etter en
seksjon innen en
fil
Trykk og hold C/V under
avspilling og slipp knappen der
du vil høre fra.
Spille gjentatte
ganger eller
tilfeldig
Trykk REPEAT på
fjernkontrollen gjentatte
ganger, displayet forandrer
i følgende rekkefølge, OFF
ONE FOLDER ALL
SHUFFLE.
Søk en mappe
Trykk FOLDER o/p på
fjernkontrollen.
Gjenoppta
avspilling
Denne enheten husker en
avspilt sang som spilles før en
funksjon endres eller enheten
slås av.
FOLDER
Spiller av sanger i en
mappe gjentatte ganger.
ALL
Spiller av alle sangene på
USB-enheten gjentatte
ganger.
SHUFFLE
Spiller alle sangene 1
gang tilfeldig og stopper
avspillingen.
3
Drift/Betjening
Avspilling
24 Drift/Betjening
Andre operasjoner
AV Sync
Når mottakelse av audio signaler fra TV, vil kanskje
lyd og bilde passe sammen. I dette tilfelle, kan denne
funksjonen justere forsinkelse tiden.
1. Trykk AV SYNC.
2. Bruk C/V til å rulle opp og ned gjennom
forsinkelse beløpet, som kan innstille til hva som
helst mellom 0 og 300 ms.
,,Merk
3
yy Denne funksjonen virker ikke på USBfunksjon.
Drift/Betjening
yy Du kan justere forsinkelsestiden med 10 ms.
Slå av lyden midlertidlig
Trykk
(Demp) for å dempe din enhet.
Du kan slå av lyden på apparatet, for eksempel for å
besvare et telefonanrop, “MUTE” vises i displayet.
For å avbryte det, trykk (Demp) en gang til på
fjernkontrollen, eller endre lydnivået.
Auto-display-dimmer
Display-vinduet dimmes automatisk etter 15
sekunder med inaktivitet.
Når du trykker en knapp, blir displayet lysere.
Bruk av TV-fjernkontrollen
Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne
enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre
selskapers fjernkontroller.
Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp.
Trykk på og hold AV SYNC på fjernkontrollen i ca.
3 sekunder. “ON - TV REMOTE” vises, og du kan
kontrollere denne enheten med TV-fjernkontrollen
din.
For å sjekke statusen på denne funksjonen, trykk på
og hold AV SYNC.
For å slå av denne funksjonen, trykk på og hold
AV SYNC og trykk på den igjen mens “ON - TV
REMOTE” rulles.
,,Merk
yy Støttede TV-merker
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Kontroller at lyden på TVen din er satt til
[Ekstern høyttaler].
yy Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at
denne funksjonen ikke fungerer bra.
yy Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs
magiske fjernkontroll.
yy Det kan hende at denne funksjonen ikke
fungerer bra når noen TV-kontrollfunksjoner
som CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er
slått PÅ.
Drift/Betjening 25
AUTOEFFEKT NED
Denne enheten vil slå seg selv av for å spare
strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet
til en ekstern enhet og ikke blir brukt på 15 minutter.
Denne enheten slås også av etter 6 timer hvis
hovedenheten har vært koblet til en annen enhet
med analog inngang. (f.eks.: Bærbar, osv.)
Slik frakobles den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten
Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå
enheten på og av.
En innganskilde vil slå på denne enheten automatisk:
Optisk, LG TV eller Bluetooth.
Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er
koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten
inngangssignalet og velger passende funksjon. Du
kan høre lyden fra enheten.
Ved tilkobling av Bluetooth-enheten, slås denne
enheten på og enheten vil kobles sammen med
Bluetooth-enheten.
Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker
på AUTO POWER.
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER-funksjonen vil den bli automatisk
avslått dersom det ikke er noe signal for
en bestemt tidsperiode fra den eksterne
enheten.
yy Dersom du skrudde av enheten direkte kan
den ikke skrus på automatisk via AUTO
POWER funksjonen. derimot kan enheten bli
skrudd på via AUTO POWER funksjonen når
optisk signal kommer etter 5 sekunder uten
signal.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
kanskje ikke denne funksjonen fungere.
yy Hvis du kobler fra Bluetooth-forbindelsen
med denne enheten, vil noen Bluetoothenheter forsøke å koble til enheten
kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra
forbindelsen før du slår av enheten.
yy Dersom du ønsker å bruke AUTO POWER, så
må SIMPLINK være skrudd av. Det tar omtrent
30 sekunder å skru på eller av SIMPLINK.
yy Når du slår på enheten for første gang, er
statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
yy For å bruke denne funksjonen, må
hovedenheten registreres i listen over
sammenkoblede enheter hos Bluetoothenheten.
yy Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen
kun når denne enheten er slått på.
3
Drift/Betjening
AUTO POWER på/av
,,Merk
yy Etter at enheten er skrudd på med AUTO
POWER funksjonen vil den slås automatisk av
dersom det ikke er noe signal for en bestemte
tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound
Sync (Optisk/Trådløs).
26 Drift/Betjening
Automatisk funksjonsendring
Hurtigstart
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som
f.eks. Optisk, Bluetooth, LG TV og Bærbar og skifter
deretter til en passende funksjon automatisk.
Denne enheten kan fortsette i ventemodus ved
lavt strømforbruk, slik at enheten kan redusere
oppstartstid når denne enheten slås på.
Når et optisk signal kommer inn
For å slå på denne funksjonen, trykk 1 på enheten i
3 sekunder når enheten er slått på.
Når du slår på den eksterne enheten som er koblet
til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne
enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra
enheten.
Når du prøver å koble til en
Bluetooth-enhet
3
Drift/Betjening
Når du prøver å koble til Bluetooth-enheten til denne
enheten, er Bluetooth-funksjonen valgt. Lytt til
musikk på Bluetooth-enheten.
Når LG TV-signal kommer inn
Når du slår på LG TVen din koblet sammen med LG
Sound Sync (trådløs tilkobling), vil denne enheten
endre funksjonen til LG TVen. Du kan høre lyden fra
TVen din.
Kobling til bærbare enheter
Når du tilkobler en bærbar enhet via en bærbar kabel,
bytter denne enheten til bærbarfunksjonen. Du kan
høre musikken fra enheten din.
,,Merk
yy Det er nødvendig med fem sekunder uten
signal for å endre til optisk funksjon.
yy Denne enheten endrer ikke funksjonen til
optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede
TVen, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CECstøttede enheten eller lignende tilkoblede
enheter er slått på.
yy Hvis du vil bruke automatisk funksjonsbytte,
må SIMPLINK være avslått. Det tar omtrent
30 sekunder å slå av SIMPLINK.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon
er aktivert, vil Bluetooth-tilkobling kun
være tilgjengelig i Bluetooth- og LG TVfunksjonene (Se side 28.)
"ON - Q. START" vises i display-vinduet.
For å slå av denne funksjonen, trykk 1 på enheten i
3 sekunder når enheten er slått på.
"OFF - Q. START" vises i display-vinduet.
,,Merk
yy Hvis hurtigstartfunksjonen er innstilt og ACstrøm ved uhell kobles til enheten igjen ved
strømbrudd osv. vil hurtigstartfunksjonen
aktiveres når enheten slås av og på 1 gang.
yy Når hurtigstartfunksjonen er innstilt vil
strømforbruket være høyere enn når
hurtigstart er slått av.
yy Denne funksjonen vil muligens ikke fungere,
avhengig av modellene.
Drift/Betjening 27
Bruk av Bluetooth®teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for
tilkobling innenfor kort rekkevidde.
Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser
fra andre elektroniske bølger som går på samme
frekvens eller dersom du kobler til Bluetooth-enheter
i samme rom i nærheten.
yy Tilgjengelige enheter : Smart-telefon, MP3-spiller,
bærbar PC, osv.
yy Versjon : 4.0
yy Kodeks : SBC
Bluetooth-profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth -teknologi må
enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profil.
A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)
Linjeparring av din enhet og
Bluetooth innretning
Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på
at Bluetooth særpreg er slått på på din Bluetooth
innretning. Referer til din Bluetooth innretnings
bruker guide. Når først en lingeparring er fullført,
trenger den ikke å fullføres igjen.
1. Velg inngangskilden til BT (Bluetooth) ved å
trykke på F-knappen gjentatte ganger.
"BT" "READY" vises på displayet i rekkefølge.
2. Betjene Bluetooth innretning og fullføre
linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne
enhet med Bluetooth innretning, kan en liste
med innretninger komme til syne i Bluetooth
innretning displayet avhenging av typen
Bluetooth innretning. Din enhet kommet til syne
som “LG SJ5 (XX)/LG SJ5B (XX)”.
,,Merk
yy XX betyr de to siste sifrene i Bluetoothadressen. For eksempel, hvis enheten
din har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se
“LG SJ5 (08)/LG SJ5B (08)” på din
Bluetooth-enhet.
yy Avhengig av Bluetooth innretnings
type, noen innretninger har en forskjellig
linjeparring måte. Legg inn PIN-koden
(0000) ved behov.
3
Drift/Betjening
Tilkobling av individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført
via trådløs Bluetooth-teknologi.
Lytte til musikk lagret på
Bluetooth innretninger
28 Drift/Betjening
3. Når denne enheten er koblet til Bluetoothenheten din, vil "PAIRED" enhetens navn "BT"
vises på displayet i rekkefølge.
,,Merk
3
,,Merk
yy Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når
enheten er skrudd av eller blåtannenheten
kommer langt bort fra enheten.
yy Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet på
enheten, vil "_" vises.
yy Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet,
forbind blåtannenheten til enheten igjen.
yy For å sjekke den tilkoblede enhetens navn,
trykk på og hold REPEAT på fjernkontrollen.
Den sist brukte enheten vises.
yy Når Bluetooth ikke er tilkoblet, kommer
“READY” til syne på display vinduet.
4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen Bluetooth
innretning, referer til din Bluetooth innretnings
bruker guide.
Drift/Betjening
,,Merk
yy Ved bruk av Bluetooth teknologi, må du
lage en forbindelse mellom enheten og
blåtannenheten så nær som mulig, samt
holde avstanden.
Derimot kan det være at det ikke fungerer
godt i tilfellene under :
-- Det er en hindring mellom enheten og
blåtannenheten.
-- Det er en enhet som bruker samme
frekvens med Bluetooth teknologi, slik
som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhet.
yy Du bør koble Bluetooth-enheten din til denne
enheten på nytt når du starter den på nytt.
yy Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen
forstyrres av en annen elektrisk bølge/
frekvens.
yy Sammenkobling er begrenset til én
Bluetooth-enhet per enhet og multisammenkobling støttes ikke.
yy Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke
være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
yy Bluetooth-funksjonen kan nytes ved bruk av
mobil, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
yy Dess større avstand mellom enheten og
blåtannenheten, dess lavere blir lydkvaliteten.
yy Når du kobler en Bluetooth-enhet (iOSenhet, osv.) til denne enheten eller bruker
enheten, kan volumnivåene synkroniseres
med hverandre.
yy Du kan kontrollere Bluetooth-enheten ved
hjelp av C/V (Hopp over)- og dM
(Spill av/Pause)-knappene på fjernkontrollen.
yy Hvis du bytter til en annen funksjon etter
tilkobling av en Bluetooth-enhet, vil
Bluetooth-tilkoblingen frakobles. Du vil
så gå tilbake til Bluetooth-funksjonen og
Bluetooth-tilkoblingen tilkobles automatisk.
BLUETOOTH-tilkoblingslås (BTlås)
Du kan begrense Bluetooth-tilkoblingen til kun
BT (Bluetooth) og LG TV-funksjonen for å hindre
uønsket Bluetooth-tilkobling.
For å slå på denne funksjonen, trykk og hold AUTO
POWER på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT
(Bluetooth)-funksjonen og trykk igjen mens “OFF BT LOCK” vises. Deretter kan du begrense Bluetoothtilkoblingen.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold AUTO
POWER på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT
(Bluetooth)-funksjonen og trykk igjen mens “ON BT LOCK” vises.
,,Merk
Selv om du slår på en Bluetooth-tilkoblingslås,
slås lydplanken på via Auto Power-funksjonen.
Drift/Betjening 29
Ved bruk av
Bluetooth App
,,Merk
yy Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke
"Music Flow Bluetooth"-appen med denne
enheten.
yy Ekstra datakostnader kan oppstå
hvis installert via 3G/4G, i henhold til
dataabonnementet til enheten din.
Installer "Music Flow Bluetooth"appen via "Google Android Market
(Google Play Store)"
1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market
(Google Play Store)."
2. I søkefeltet skriver du inn “Music Flow Bluetooth”
og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på
“Music Flow Bluetooth” for å starte nedlasting av
appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
Om Music Flow Bluetooth App
For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og
installere gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til Internett.
yy Sørg for at blåtannenheten har “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Installer "Music Flow
Bluetooth"-appen på din
blåtannenhet
Aktiver Bluetooth med Music
Flow Bluetooth-appen
Det er 2 metoder å installere "Music Flow Bluetooth"
App på Bluetooth-enheten.
“Music Flow Bluetooth”-appen hjelper deg å koble din
blåtannenhet til denne enheten.
Installer "Music Flow Bluetooth" App
via QR-kode
1. Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QRkode. Bruk programvaren for søking for å søke
etter QR-koden.
2. Trykk på et ikon for installasjon.
,,Merk
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er
koblet til Internett.
yy Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har
programvare for søk. Hvis du ikke har dette,
kan du laste det ned fra “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy Avhengig av området, kan det hende at QRkoden ikke fungerer.
1. Trykk på ikoner for “Music Flow Bluetooth”-appen
på skjermen for å åpne “Music Flow Bluetooth”appen og gå til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk/drift,
trykk på [Innstilling] og [Hjelp]-menyen.
3
Drift/Betjening
“Music Flow Bluetooth”-app lar deg bruke mange nye
funksjoner på denne enheten.
5. Berør et ikon for nedlasting.
30 Drift/Betjening
,,Merk
yy "Music Flow Bluetooth" applikasjonen vil være
tilgjengelig i programvareversjon som følger;
-- Android O / S: Ver 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvis du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen,
kan du oppleve noen forskjeller mellom "Music
Flow Bluetooth"-appen og fjernkontrollen.
Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er
nødvendig.
yy "Music Flow Bluetooth" virker ikke på alle
typer Bluetooth-enheter.
3
yy Etter at du har koblet til "Music Flow
Bluetooth" app, kan musikken spilles fra
enheten din. Dersom dette skjer, prøv
tilkoblingsprosedyren igjen.
Drift/Betjening
yy Hvis du bruker andre programmer eller endrer
innstillingene på Bluetooth-enheten mens
du bruker "Music Flow Bluetooth"-appen, kan
det hende "Music Flow Bluetooth"-appen vil
fungere unormalt.
yy Når "Music Flow Bluetooth"-appen fungerer
unormalt, sjekk Bluetooth-enheten og
tilkoblingen av "Music Flow Bluetooth"-appen
og deretter prøv å koble til igjen.
yy Avhengig av smarttelefonens operativsystem,
eksisterer det noen forskjeller på "Music Flow
Bluetooth"-funksjonen.
yy Selv om Bluetooth-tilkoblingen vil bli
frakoblet, kan “Music Flow Bluetooth”-appen
brukes ved endring av funksjonen.
yy Du kan bruke tilleggsfunksjonene til
denne enheten ved å benytte "Music Flow
Bluetooth" app.
yy Andre funksjoner som tilbys av "Music Flow
Bluetooth" app kan muligens ikke fungere,
avhengig av avstanden mellom denne
enheten og Bluetooth-enheten og trådløse
forhold.
Drift/Betjening 31
Lyd justering
Juster volumnivået automatisk
Innstilling av lydeffekt
Når utgangslyden er for høy eller for lav, trykk
AUTO VOL på fjernkontrollen. Så du kan nyte lyden
med passende nivåer.
Denne enheten støtter Auto volumfunksjon som
automatisk justerer lydnivået.
Dette systemet har et antall av forhånds-innstilling
surround lyd felt. Du kan velge en ønsket lyd modus
ved å bruke SOUND EFFECT.
De displayede elementer for forsterkeren kan være
forskjellig avhengig av lyd kilder og effekter.
På display
Beskrivelse
Justering av Subwoofer/
Diskant/Bass
Du kan justere lydnivået på Diskant, Bass og
Subwoofer, som foretrukket.
TRE (diskant) / BAS (bass) : -5 dB til 5 dB
Øker effekten av diskant-,
bass- og surroundlydeffekt.
WF (Subwoofer) : -15 dB til 6 dB
BASS BLAST
STANDARD
Du kan nyte optimert lyd.
2. Trykk på VOL o/p for å justere lydnivået.
CINEMA
Du kan nyte mer
omsluttende og kinoaktig
surround-lyd.
Nattmodus
,,Merk
yy I noen av lydeffektmodusene, hos noen
høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd.
Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden
- det er ikke en defekt.
yy Det kan hende at lydeffektmodusen må
tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen
ganger også etter at lydfilen endres.
yy Lydeffektrekkefølgen kan variere avhengig av
regionale alternativer.
1. Trykk på
gjentatte ganger for å velge WF
(subwoofer), TRE (diskant) eller BAS (Bass).
Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å se
på filmer ved lavt volum sent på kvelden. Slå på
nattmodus for å redusere lydintensiteten og forbedre
finhet og mykhet.
Trykk på
-knappen på fjernkontrollen. For å
aktivere nattmodus. For å avbryte, trykk på
-knappen igjen.
3
Drift/Betjening
Analyserer egenskapene
ASC
av inngangslyden og tilbyr
(Tilpasningsdyktig
lyden optimalisert for
lydkontroll)
innholdet i sanntid.
For å skru av denne funksjonen, trykk på knappen
igjen.
32 Feilsøking
Feilsøking
Generelt
PROBLEM
FORÅRSAK & KORREKSJON
yy Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV,
woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen.
Enheten fungerer ikke yy Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
som den skal.
(TV, basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm
yy Strømledningen er frakoblet.
Plugg inn strømledningen.
yy Sjekk for strømbrudd.
Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
yy Feil inngangskilde er valgt.
Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde.
4
Ingen lyd
Feilsøking
yy Mute funksjonen er aktivert.
Trykk
(Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen.
yy Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet
osv.), juster volumet på enheten.
Ingen wooferlyd
yy Strømledningen til bassen er ikke koblet til.
Sett strømledningen godt inn i vegguttaket.
yy Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet.
Kople enheten og subwoofer sammen. (Se side 12.)
yy Fjernkontroller er for langt borte fra enheten.
Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m.
Fjernkontrollen
fungerer ikke riktig.
yy Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten.
Fjern hinderet.
yy Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt.
Erstatt batteriene med nye.
yy Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Rayspiller eller Bluetooth-enhet.
AUTO POWERfunksjonen virker ikke. yy Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TVen din og slå av SIMPLINK.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync
fungerer ikke.
yy Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync.
yy Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller tradløs).
yy Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.
Feilsøking 33
PROBLEM
Enheten kobler
ikke sammen med
Bluetooth-enheter.
FORÅRSAK & KORREKSJON
yy Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (Se side 28.)
Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem.
yy Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
Lydnivået ut fra
enheten virker lavt.
yy Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL
UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].
yy Endre DRC-lydinnstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny til [OFF]tilstanden.
yy Sørg for at Nattmodus ikke er på. Slå [OFF] Nattmodus.
MERKNADER om trådløs bruk
PROBLEM
yy Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal.
yy Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer.
yy Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
yy Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten
eller lydplanken.
yy Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted.
Bluetooth-enheter yy Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme
kan bli utsatt for
frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig.
funksjonsfeil eller lage
y
Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene
y
støy i følgende tilfeller.
være så kort som mulig.
yy Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og
feil kan oppstå.
4
Feilsøking
Denne enheten kan
bli utsatt for trådløs
interferens.
FORÅRSAK & KORREKSJON
34 Feilsøking
MERKNADER for å slippe Demomodus
PROBLEM
FORÅRSAK & KORREKSJON
Kan ikke endre inngangskilden med F-knappen,
f.eks. BT (Bluetooth), HDMI osv. og kun [DEMO]indikasjonen vises på front-displayet.
yy Frakoble strømledningen og koble den til igjen.
Hvis dette ikke virker, trykk og hold F-knappen (ca.
15 sekunder) på hovedenheten inntil displayet
viser den gjeldende valgte funksjonen.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).
4
Feilsøking
Bilag 35
Varemerker og Lisenser
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
The Bluetooth verdens merke og logoer er eid av
Bluetooth SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker
fra LG Electronics er under lisens.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, & DTS og Symbolet sammen er
registrerte varemerker, og DTS Digital Surround
er et varemerke for DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alle
rettigheter forbeholdes.
Andre varemerker og handel navn er de for de
respektive eiere.
Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.
5
Bilag
36 Bilag
Spesifikasjoner
Generelt
Se hovedetiketten på enheten.
Kraft forbruk
Nettverksbasert standby-modus : 1,5 W
(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
AC-adapter
yy
yy
yy
yy
Modell : DA-38A25
Produsent : Asian Power Devices Inc.
Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A
Utgang : 25 V 0 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)
Omtrent. 950 mm X 55 mm X 85 mm Med fot
Drift temperatur
5 °C til 35 °C
Drift fuktighet
5 % til 90 %
Databuss kraft levering
5 V 0 500 mA
Tilgjengelig Digital Inndata
Lydsamplingsfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig format for
digitallydinngang
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Inngang/Utgang
5
Bilag
OPTICAL IN (Digitallyd inn)
3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORTABLE IN (Bærbar-inn)
0,32 Vrms (3,5 mm stereo plugg) x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
Forsterker (RMS-utgang)
Total
320 W RMS
Foran
60 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer
200 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10%
Bilag 37
Trådløs subwoofer
Kraft krav
Se hovedetiketten på subwooferen.
Kraft forbruk
Se hovedetiketten på subwooferen.
Type
1 veis 1 høytaler
Impedans
3Ω
Rangert inngangsstrøm
200 W RMS
Maks. inngangsstrøm
400 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)
Omtrent. 171 mm X 320 mm X 252 mm
yy Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.
5
Bilag
38 Bilag
Vedlikehold
Håndtere enheten
Ved forsendelse av enheten
Vennligst ta vare på den orginale forsendelse kartong
og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten,
for maksimum beskyttelse, ’re-pakk’ som den var i
den orginale innpakningen fra fabrikken.
Holde eksterne flater rene
yy Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel
spray nær enheten.
yy Tørking med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
yy Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt
med enheten i en lengre periode.
Rengjøring av enheten
5
For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis
overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett
fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke
løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner,
da disse kan ødelegge oveflaten på enheten.
Bilag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement