LG RK3 Owner's manual

LG RK3 Owner's manual
BRUKERVEILEDNING
Høyttalersystem
med høy effekt
Vennligst les denne veiledningen nøye før du betjener apparatet.
Oppbevar veiledningen for senere bruk.
MODEL
RK3
MFL70041943
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
2
Kom i gang
Sikkerhetsinformasjon
1
OBS
Kom i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE
OBS: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK
STØT; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER BAKSIDE). DET ER
INGEN DELER INNVENDIG SOM KAN REPARERES
AV BRUKER. TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT
PERSONALE VED BEHOV.
Lynsymbolet inne i en likesidet
trekant er ment å skulle varsle
brukeren om tilstedeværelsen
for uisolert farlig spenning på
produktets innside som kan være
av en slik størrelse at det kan
utgjøre en risiko for å gi personer
elektrisk støt.
Utropstegnet i en likesidet trekant
er ment å skulle varsle brukeren
om tilstedeværelsen av viktige
drifts- og vedlikeholdsinstrukser
i veiledningen som medfølger
produktet.
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET
FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
OBS: Apparatet skal ikke plasseres slik at det
utsettes for værforhold, der dråper eller sprut kan
komme i kontakt med det. Ingen gjenstander som
innheholder væske (f.eks. en vase) skal plasseres på
apparatet.
ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted
med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller
lignende.
OBS: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette
produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker) Dette
produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
OBS: Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i
henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og
åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og
for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte
det fra overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres
ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte
eller tilsvarende overflate. Dette produktet bør ikke
plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle
eller stativ, med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller
produsentens instruksjoner har blitt fulgt.
MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking,
inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm,
vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den
andre overflaten av produktet.
ADVARSEL angående strømledningen
Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et
nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.
Sjekk siden for spesifikasjoner i denne
brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.
Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter
og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller
skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig.
Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk
sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet
regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet
eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt
ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert
servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller
mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet,
sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær
ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og
punktet der ledningen kommer ut av enheten.
Kom i gang
Denne enheten er utstyrt med en bærbar
batteripakke eller en akkumulator.
OBS: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys,
må plasseres på apparatet.
Symboler
~
Henviser til vekselstrøm (AC).
0
Henviser til likestrøm (DC).
Henviser til klasse II-utstyr.
1
Henviser til standby.
!
Henviser til “PÅ” (strøm).
Henviser til farlig spenning.
>>OBS
Sprutsikker (IPX4)
Denne enheten er sprutsikker i henhold til IPX4.
IPX4 er sprutsikker for vannsprut.
Denne enheten er en sprutsikker høyttaler, men
den kan bli skadet ved bruk under vann.
yy Ikke bruk under vann eller annen væske.
yy Ikke sprut vann på enheten med vilje.
yy Når enheten ikke brukes, lukk portdekselet
sikkert.
yy Når batteriet lades, ikke utsett enheten for
vann.
yy Hvis enheten utsettes for vann, tørk den av
med en myk, tørr klut.
Forholdsregler ved håndtering
av batterier
yy Denne enheten har et innebygget ventilregulert
blysyrebatteri. (12 V/7,0 A.t.)
yy Ikke bruk batteriet i et lukket rom eller i nærheten
av ild.
yy Lad batteriet under spesifisert ladetilstander.
yy Ved korrosjon av terminaler, lekkasje eller
deformering av batterikasser, ikke bruk batteriet.
yy Hvis batteriet lekker, fjern batteriet fra enheten
(med beskyttede hender og klær) og unngå
infeksjon av hud eller øyne.
yy Hvis batteriet lekker og væsken på innsiden søler
på hud eller klær, skyll av umiddelbart med mye
rent vann.
Hvis væsken spruter i øyne, skyll øynene
umiddelbart med mye rent vann og kontakt en
lege.
yy Unngå blandet bruk av batterier av forskjellige
typer, produsenter eller bruk.
yy Ikke kast batterier på flammer eller varm opp
batterier.
yy Ikke kortslutt batteripoler.
yy Ikke forsøk å demontere, remodellere eller
ødelegge batterier.
yy Ikke plasser batterier i nærheten av barn.
yy Batterier kan erstattes. Hvis du må lade batteriet
mer og oftere, kan det være på tide å erstatte
det. Batterier må betjenes av LG Electronicskundesenteret.
yy Lad fullstendig før lagring av et batteri som ikke
har vært i bruk over en lengre periode og slå av
ON/OFF-bryteren (OFF). Oppbevar batteriet på et
kjølig og tørt sted.
yy Under oppbevaring av batteriet må det lades minst
1 gang hver 3. måned.
Hvis batteriet oppbevares over lengre perioder
uten å lades kan batterilevetiden forkortes.
yy Brukte batterier må resirkuleres eller avhendes
separat fra husholdningsavfall.
1
Kom i gang
Sikreste måte å fjerne batteriet fra apparatet:
Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, følg
stegene i motsatt rekkefølge fra når du monterte det.
For å hindre forurensning av miljøet og mulig fare for
menneskers og dyrs helse, legg det (gamle batteriet)
i riktig container ved utpekte innsamlingspunkter.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært
husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at
du bruker lokale systembatterier og akkumulatorer
med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes
for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme
eller lignende.
3
4
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Kom i gang
3
Betjening
2
3
6
6
6
6
6
7
8
9
10
11
Sikkerhetsinformasjon
– Forholdsregler ved håndtering av batterier
Unike egenskaper
Krav til avspillbare filer
– Musikkfilkrav
– Kompatible USB-enheter
– USB-enhetskrav
Topp-panel
Baksidepanel
Bæring av enhet
Strømtilkobling
Batterilading
2
Tilkobling
12
12
12
12
Tilkobling av alternativt utstyr
– PORT.IN -tilkobling
– Lytt til musikk fra en bærbar spiller
– USB-tilkobling
13
13
14
14
17
17
17
17
18
18
18
18
19
21
22
22
Grunnleggende bruk
– Bruk av USB
Ved bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
– Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter
Radiobruk
– Lytte til radioen
– Forhåndsinnstilling av radiostasjoner
– Sletting av alle lagrede stasjoner
Lydjustering
– Innstilling av lydmodus
Andre operasjoner
– DEMO
– Bruk av mikrofonen
– Auto-strøm Av
– AUTO POWER På
– Auto-funksjonsendring
Innholdsfortegnelse
4
Feilsøking
23
23
Feilsøking
– Generelt
5
Appendiks
24
25
25
25
Generelle spesifikasjoner
Vedlikehold
– Håndtering av enheten
Varemerker og lisenser
5
1
2
3
4
5
6
Kom i gang
Unike egenskaper
1
Bluetooth®
Kom i gang
Lytte til musikk lagret på din Bluetooth-enhet.
Bærbar inn
Lytter til musikk fra den bærbare enheten din. (MP3,
bærbar PC, osv.)
Bæring av enhet
Enheten har hjul og et håndtak slik at du enkelt kan
flytte enheten.
Krav til avspillbare filer
Musikkfilkrav
MP3-/WMA-filkompatibiliteten med denne enheten
er begrenset på følgende måter.
yy Samplingsfrekvens: innen 32 til 48 kHz (MP3),
innen 32 til 48 kHz (WMA)
yy Bithastighet: innen 32 til 320 kbps (MP3),
40 til 192 kbps (WMA)
yy Maks. filer : 999
yy Maks. mapper : 99
yy Filutvidelser: “.mp3”/ “.wma”
yy Visse MP3/WMA-filer kan ikke spilles av, avhengig
av type og filformat.
Kompatible USB-enheter
yy MP3-spiller: Flash-type MP3-spiller.
yy USB-flash-enhet:
Enheter som støtter USB2,0 eller USB1,1.
yy USB-funksjonen på denne enheten støtter ikke
alle USB-enheter.
USB-enhetskrav
yy Enheter som krever ytterligere
programinstallasjon etter kobling til en PC, støttes
ikke.
yy Ikke trekk ut USB-enheten under bruk.
yy For USB-enheter med stor kapasitet, kan det ta
litt lenger tid å søke.
yy Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å
forhindre datatap.
yy Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel eller
USB-hub , vil muligens ikke USB-enheten
gjenkjennes.
yy Bruk av NTFS-filsystem støttes ikke. (Kun FAT (16 /
32) fil-system støttes.)
yy Denne enheten gjenkjenner opptil 999 filer.
yy Eksterne HDD, SSD, kortlesere, låste enheter eller
fast-type USB-enheter støttes ikke.
yy USB-porten på denne enheten kan ikke kobles
til en PC. Enheten kan ikke brukes som en
lagringsenhet.
yy Noen USB-enheter vil kanskje ikke fungere med
denne enheten.
Kom i gang
7
Topp-panel
a
b
c d e
f
1
Kom i gang
g
a MIC VOL. s
Justerer mikrofonvolumet.
b Portdeksel
,,Merk
Når enheten ikke brukes, lukk portdekselet
sikkert.
c MIC IN
Tilkoble en mikrofon.
d USB-port
Spill av lydfiler ved å koble til USB-enhet.
e PORT. (Portable) IN
Tilkoble en bærbar enhet.
f s MAIN VOL.
Justerer høyttalervolumet.
g 1 (Standby)
Slår strømmen på eller av.
ECHO / DEMO
- Velger ECHO-modus.
-I strøm-av-status, vises DEMO-modus når ECHO
/ DEMO trykkes.
VOCAL EFFECTS
Velger VOCAL EFFECTS-modus.
VOICE CANCELLER
Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk,
ved å redusere sangerens vokal hos musikk fra
ulike kilder.
(KEY CHANGER)
Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret
ditt.
h
i
h Display-vindu
i F (Funksjon)
Velger funksjonen og inngangskilden.
N (Spill av/Pause)
Starter eller pauser avspilling.
PRESET/REPEAT
- Velger et forhåndinnstilt nummer for en
radiostasjon. /
Lagrer radiostasjoner ved å trykke og holde.
- Lytter til filer flere ganger eller tilfeldig.
- Ser navnene til alle tilkoblede Bluetooth-enheter
i Bluetooth-modus.
SOUND EFFECT / BASS BLAST(eller BASS
BLAST+)
- Velger lydinntrykk.
- Trykk og hold for å velge BASS (eller BASS+)
direkte.
C/V
- Hopper over/spoler hurtig bakover eller forover. /
Søker etter seksjon i fil ved å trykke og holde.
- Velger radiostasjoner.
8
Kom i gang
Baksidepanel
1
a
Kom i gang
d
b
a FM-antenne
b Portdeksel
,,Merk
Når enheten ikke brukes, lukk portdekselet
sikkert.
c Batteriladeindikator
d Strøm PÅ/AV-bryter
Skrur enheten PÅ eller AV.
(Batteriet kan lades selv når denne enheten er i
AV
(OFF)-status.)
e AC i stikkontakten
,,Merk
Lad enheten fullstendig før bruk.
c
e
Kom i gang
Bæring av enhet
Enheten har hjul og et håndtak slik at du enkelt kan
flytte enheten.
>>OBS
yy Ikke rist håndtaket for hardt. Ellers kan dette
føre til at enheten blir skadet.
yy Ikke heng tunge gjenstander på håndtaket.
Ellers kan dette føre til at enheten blir skadet.
yy Ikke dra enheten på landeveier eller opp/ned
trapper.
yy Ikke slipp enheten når du bærer den.
yy Bær enheten, deretter frakoble de tilkoblede
kablene.
yy Ikke gå eller sitt på enheten. Ellers kan denne
enheten falle ned og forårsake personskader.
yy Ikke plasser enheten i en ustabil posisjon plasser enheten på trygg avstand unna barns
rekkevidde.
yy Pass på at enheten ikke faller ned. Ellers kan
dette resultere i funksjonsfeil og forårsake
personskader og/eller eiendomsskader.
2. Trekk i håndtaket.
,,Merk
For å trekke inn håndtaket, trykk på knappen og
trykk ned.
yy Fest håndtaket når du bruker enheten.
1
Kom i gang
1. Trykk på låseknappen på håndtaket.
9
10 Kom i gang
Strømtilkobling
1
3. Slå ON/OFF-bryteren på (ON).
Koble denne enheten til strømforsyningen med den
medfølgende strømledningen.
Kom i gang
1. Koble den medfølgende strømledningen til denne
enheten.
2. Koble strømledningen til en stikkontakt.
b
a
Strømledning
,,Merk
yy Når du slår ON/OFF-bryteren på (ON),
vil denne enheten slås på selv om denne
enheten er slått av. Hvis batterinivået er
svært lavt, vil denne enheten ikke slås på selv
om ON/OFF-bryteren er slått på (ON).
yy Når batterinivået hos denne enheten er lavt,
vises LOW BATTERY ofte. Hvis batterinivået
blir enda lavere, vil enheten slås av
automatisk.
yy Forrige innstillinger vil muligens ikke lagres
ON/OFF-bryteren slås av (OFF).
yy Tidligere innstillinger vil ikke bli lagret hvis
enhetens strøm slås av.
Kom i gang 11
Batterilading
Denne enheten har et innebygget batteri.
-- Ved strømtilkobling, vil batteriet begynne å lade.
1
-- Hvis batteriladeindikatoren er rød, betyr dette at
batteriet lades nå.
Kom i gang
-- Hvis batteriladeindikatoren er grønn, betyr dette
at batteriet er fullstendig ladet.
For effektiv batteriytelse anbefales det å lade
batteriet fullstendig inntil det grønne LED-lyset
slås av.
-- Lad batteriet i ca. 11 timer før du begynner å
bruke enheten for første gang.
,,Merk
yy Driftstiden er ca. 13 timer (Basert på et
fulladet batteri og kontinuerlig avspilling med
50 % volumnivå.) Dette kan variere avhengig
av batteristatus og operasjonelle forhold.
yy Hvis du hører på musikk under lading, vil det
ta lengre tid å lade.
yy Lad batteriet fullstendig i løpet av den
anbefalte tiden etter tømming.
12 Tilkobling
Tilkobling av alternativt
utstyr
USB-tilkobling
Koble en USB-enhet (eller MP3-spiller osv.) i USBporten på denne enheten.
PORT.IN -tilkobling
2
USB-enhet
Koble en utgang (øretelefon eller linjeutgang) hos
en bærbar enhet (MP3 eller PMP, osv.) til PORT.IN
-kontakten.
Tilkobling
Bærbar kabel
,,Merk
Fjerning av USB-enheten fra enheten:
1. Velg en annen funksjon.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.
MP3-spiller, osv.
Lytt til musikk fra en bærbar
spiller
Enheten kan brukes til å spille av musikk fra
forskjellige typer bærbare spillere.
1. Koble den bærbare spilleren til PORT.IN
-kontakten hos enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke 1.
3. Trykk F for å velge PORTABLE-funksjonen.
4. Slå på den bærbare spilleren og for å starte
spillingen.
,,Merk
Veksler automatisk til PORTABLE-funksjonen
når den bærbare enheten kobles til PORT.IN
-kontakten.
Betjening 13
Grunnleggende bruk
Bruk av USB
1. Koble USB-enheten til USB-porten.
2. Velg USB-funksjonen ved å trykke F på enheten.
Til
Avspilling
Pause
Gjør dette
Trykk N på enheten.
Trykk N på enheten under avspilling
Trykk og hold C/V på enheten
Søker etter en
under avspilling og slipp ved
seksjon i en fil
tidspunktet du ønsker å lytte til.
-- I pausemodus
-- Under oppspilling,
Hopp over til Trykk V på enheten for å gå til
neste/forrige neste fil.
fil
Ved spilling under 2 sekunder, trykk
C på enheten for å gå til forrige fil.
Ved spilling over 3 sekunder,
trykk C på enheten for å gå til
begynnelsen av filen.
Trykk PRESET/REPEAT på enheten
Gjentatt
gjentatte ganger.
eller tilfeldig
OFF / ONE h / ALL h
avspilling
/ SHUFFLE G
,,Merk
yy Selv etter omstart eller bytte fra én funksjon
til en annen, kan du høre på musikk fra det
sist avspilte tidspunktet.
yy Punktet for gjenopptakelse kan bli slettet i
tilfellene nedenfor.
-- Fjern USB-enheten fra enheten.
Betjening
Trykk C/V på enheten for å gå til
neste/forrige fil.
3
14 Betjening
Ved bruk av
BLUETOOTH® trådløs
teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi
for tilkobling innenfor kort rekkevidde.
Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres
av andre elektroniske bølger eller når du kobler til
Bluetooth i andre rom.
3
Betjening
Å koble til individuelle enheter under trådløs
Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En
mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi kan
brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via
trådløs Bluetooth-teknologi.
yy Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3-spiller,
bærbar PC.
yy Versjon : 4.0
yy Kodeks : SBC
Bluetooth-profiler
For å kunne bruke trådløs Bluetooth -teknologi må
enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er
kompatibel med følgende profil.
A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)
Lytte til musikk lagret på
Bluetooth-enheter
Sammenkobling av enheten din og
Bluetooth-enheten
Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sikre at
Bluetooth-funksjonen er påslått på Bluetoothenheten. Se brukerveiledningen til Bluetoothenheten din. Etter at en sammenkobling er fullført,
må den ikke utføres igjen.
1. Slå på enheten.
,,Merk
Når Bluetooth-tilkoblingens lås er aktivert, kan
du søke etter Bluetooth-enheter i BT-funksjon.
2. Bruk Bluetooth-enheten og fullfør
sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter
denne enheten med Bluetooth-enheten, kan
en liste med enheter dukke opp på Bluetoothenhetens display, avhenging av typen Bluetoothenhet. Enheten din vises som “LG-RK3(XX)”.
,,Merk
yy XX betyr de to siste sifrene i Bluetoothadressen. For eksempel, hvis enheten
din har en Bluetooth-adresse som
9C:02:98:4A:F7:08, vil du se “LG-RK3(08)”
på Bluetooth-enheten din.
yy Avhengig av type Bluetooth-enhet,
vil noen enheter ha en annerledes
sammenkoblingsmetode. Tast inn PIN-koden
(0000) etter behov.
yy Du kan koble denne enheten sammen med
opp til 2 Bluetooth-enheter samtidig ved
bruk av samme metode som beskrevet
ovenfor, kun i Bluetooth-funksjonen.
yy Multi-sammenkobling støttes kun hos
Android-enheter. (Multi-sammenkobling
støttes muligens ikke avhengig av den
tilkoblede enhetens spesifikasjoner.)
yy Flyttbare/avtakbare Bluetooth-enheter
(f.eks: dongler, osv.) vil ikke støtte flere
sammenkoblinger.
Betjening 15
3. Når denne enheten er koblet sammen med
Bluetooth-enheten, vil “PAIRED” vises på displayvinduet og endres til Bluetooth-enhetsnavnet
snart.
,,Merk
yy “PAIRED” vil midlertidig vises på displayet
ved kobling til andre enheter for multisammenkobling.
yy Hvis enhetsnavnet er utilgjengelig, vil “_” vises.
4. Lytte på musikk:
For å spille av musikk lagret på Bluetoothenheten din, se brukerveiledningen for
Bluetooth-enheten din.
,,Merk
-- Det er finnes en hindring mellom enheten
og Bluetooth-enheten.
-- En enhet bruker samme frekvens
med Bluetooth®-teknologi, som f.eks.
medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en
trådløs LAN-enhet.
yy Du bør koble Bluetooth-enheten din til
denne enheten på nytt etter omstart.
yy Selv om denne enheten er koblet sammen
med 2 andre Bluetooth-enheter, kan du spille
av og kontrollere musikken ved å bruke kun 1
av de tilkoblede enhetene.
For å slå på denne funksjonen, trykk og hold N i ca.
5 sekunder i BT (Bluetooth)-funksjonen.
Når “BT LOCK” vises kan du begrense Bluetoothtilkoblingen.
For å slå av denne funksjonen, trykk og hold N i ca.
5 sekunder i BT (Bluetooth)-funksjonen.
“BT UNLOCK” vises.
3
Betjening
yy Når du bruker Bluetooth®-teknologi, må du
sørge for at avstanden mellom enheten og
Bluetooth-enheten er så liten som mulig, og
opprettholde avstanden.
Likevel vil tilkoblingen muligens ikke fungere
godt i situasjonene som er beskrevet under:
Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)
Du kan begrense Bluetooth tilkobling til bare
BT (Bluetooth) funksjon for å hindre utilsiktet
Bluetooth forbindelse.
16 Betjening
,,Merk
yy Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever
interferens fra andre elektroniske enheter.
yy Avhengig av enhetsypen, kan det hende at du
ikke kan bruke Bluetooth-funksjonen.
yy Du kan bruke det trådløse systemet gjennom
telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
yy Jo større avstand mellom enheten og
Bluetooth-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten
være.
yy Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når
enheten er slått av eller Buetooth-enheten
kommer langt bort fra enheten.
3
yy Når Bluetooth-koblingen kobles fra, koble
Bluetooth-enheten til enheten igjen.
Betjening
yy Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet,
vises “READY” på display-vinduet.
yy Ved bruk av Bluetooth-funksjonen, juster
volumet til riktig nivå på Bluetooth-enheten.
yy Når du åpner Bluetooth-funksjonen, vil
enheten automatisk koble seg til den sist
brukte Bluetooth-enheten.
(Det kan hende at auto-tilkobling ikke støttes,
avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede
enhetene.)
Betjening 17
Radiobruk
Sletting av alle lagrede stasjoner
Trekk ut FM-antennen og juster vinkelen og retningen
for bedre mottak.
Lytte til radioen
1. Trykk F på enheten inntil FM vises i displayvinduet.
Den siste mottatte stasjonen er innstilt.
2. Automatisk tuning :
Trykk og hold C/V på enheten i ca. 2
sekunder inntil frekvensindikasjon begynner
å endre seg - så slipp. Skanning stopper når
enheten stiller inn en stasjon.
Manuell tuning :
Trykk C/V på enheten gjentatte ganger.
3. Juster volumet ved å rotere sMAIN VOL.
(volum)-knappen på enheten.
Forhåndsinnstilling av
radiostasjoner
Du kan forhåndsinnstille 10 stasjoner for FM.
Før innstilling via tuner, pass på å skru ned volumet.
1. Trykk F på enheten inntil FM vises i displayvinduet.
2. Velg ønsket frekvens ved å trykke C/V på
enheten.
3. Trykk og hold PRESET/REPEAT på enheten i min.
2 sekunder. Et forhåndsinnstilt nummer vil blinke i
display-vinduet.
4. Trykk C/V på enheten for å velge hvilket
kanalnummer du ønsker
5. Trykk PRESET/REPEAT på enheten.
Stasjonen er lagret.
6. Gjenta stegene 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt stasjon, trykk
PRESET/REPEAT på enheten.
-- Hvis ingen lagrede radiostasjoner finnes, vises
“NONE”.
2. Trykk PRESET/REPEAT på enheten for å slette
alle lagrede radiostasjoner.
3
Betjening
Eller
1. Trykk og hold PRESET/REPEAT på enheten i 5
sekunder.
“DEL” og “ALL” vil blinke vekselvis på enhetens
display-skjerm.
18 Betjening
Lydjustering
Andre operasjoner
Innstilling av lydmodus
DEMO
Dette systemet har flere forhåndsinnstilte surroundlydfelt. De viste elementene for equalizeren kan
variere avhengig av lydkilder og -effekter.
I strøm-AV-status, trykk ECHO / DEMO på enheten
1 gang. Enheten vil slås på og vise hver funksjon i
display-vinduet.
For å avbryte DEMO-funksjonen, trykk ECHO /
DEMO på enheten igjen.
Du kan velge ønsket lydmodus ved bruk av SOUND
EFFECT / BASS BLAST(eller BASS BLAST+) på
enheten.
På display
3
Betjening
BASS (BASS BLAST)
eller
BASS+ (BASS BLAST+)
Beskrivelse
Forsterker bassen og
den kraftige lyden.
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Dette programmet gir
lyden en entusiastisk
atmosfære, og gir deg
følelsen av å være
på konsert med rock,
pop, jazz eller klassisk
musikk.
STANDARD
Du kan nyte optimert
lyd.
,,Merk
Ved å trykke og holde nede SOUND EFFECT /
BASS BLAST (eller BASS BLAST+) på enheten,
kan du velge BASS (BASS BLAST) eller BASS+
(BASS BLAST+) direkte.
,,Merk
Du kan bruke andre funksjoner i DEMO - DEMO
vil pauses midlertidig.
-- Uten knappeaktivitet i 10 sek., vil DEMO
spilles av automatisk.
Betjening 19
Bruk av mikrofonen
ECHO
1. Koble mikrofonen din til MIC-kontakten.
Under tilkobling av mikrofonen til MIC-kontakten, kan
en ekkoeffekt legges til lyden fra mikrofonene ved å
trykke ECHO / DEMO.
2. Spill av musikken du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnementet. Juster
mikrofonvolumet ved å rotere MIC VOL. s med
eller mot klokken på enheten.
,,Merk
yy Still inn MIC-lydnivået til minimum når
mikrofonen ikke brukes, eller slå av MIC og
koble mikrofonen fra MIC-kontakten.
yy Hvis lyden gjennom mikrofonen er ekstremt
høy, kan den forvrenges. I dette tilfellet, roter
MIC VOL. s til minimum.
yy En ekkoeffekt kan legges til lyden fra
mikrofonene ved å trykke ECHO / DEMO.
ECHO 2
ECHO OFF
,,Merk
yy Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vises
“INSERT MIC” i display-vinduet.
yy Hvis VOCAL EFFECTS-knappen trykkes i
ECHO-modus, etter sikkerhetskopiering av
nåværende ECHO, slå av ECHO-modus og
kjør VOCAL EFFECTS-modus.
Trykk ECHO / DEMO igjen, etter
sikkerhetskopiering av gjeldende VOCAL
EFFECTS, kjør ECHO-modus.
3
Betjening
yy Hvis mikrofonen er plassert for nær
høyttaleren, kan en hylende lyd produseres.
I dette tilfellet, flytt mikrofonen unna
høyttaleren eller reduser lydnivået ved å
rotere MIC VOL. s
ECHO 1
20 Betjening
VOICE CANCELLER
KEY CHANGER
Du kan nyte funksjonen mens du spiller musikk, ved å
redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.
Du kan justere tonearten til 9 trinn (4 trinn høyere, 4
trinn lavere og den originale tonearten).
Trykk VOICE CANCELLER, og “ON” vil vises i displayvinduet.
yy For å skarpe nøkkelen én etter én, trykk (KEY
CHANGER) gjentatte ganger under avspilling.
For å avbryte, trykk VOICE CANCELLER igjen.
yy For å flate nøkkelen én etter én, trykk (KEY
CHANGER) gjentatte ganger under avspilling.
Kvaliteten til VOICE CANCELLER kan variere
avhengig av musikkfilenes opptaksforhold.
,,Merk
yy Denne funksjonen er tilgjengelig via
USB- eller BT (Bluetooth)- funksjon.
3
yy Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises
“NOT SUPPORT” i displayet.
Betjening
yy Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk
når en mikrofon er tilkoblet.
yy Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil “INSERT
MIC” vises i display-vinduet.
yy Dette er ikke tilgjengelig hos MONO-kilder.
yy For å initialisere, endre funksjonen eller koble
fra mikrofonen.
yy Denne funksjonen kan ikke startes avhengig
av statusen til tilkoblede enheter.
,,Merk
yy Denne funksjonen er tilgjengelig via
USB- eller BT (Bluetooth)- funksjon.
yy Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil “INSERT
MIC” vises i display-vinduet.
yy For å initialisere, endre funksjonen, koble fra
mikrofonen eller bytt musikken.
yy Denne funksjonen kan ikke initialiseres
avhengig av tilkoblede enheter.
yy Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises
“NOT SUPPORT” i display-vinduet.
Betjening 21
VOCAL EFFECTS (vokaleffekter)
Auto-strøm Av
Ved kobling av mikrofonen til MIC-kontakten, kan
karaoke-funksjonen brukes ved å endre stemme i
ulike kilder.
Denne enheten vil automatisk slå seg av for å spare
strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet
til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.
Enheten vil også slå seg av etter seks timer dersom
hovedenheten er koblet til en annen enhet ved hjelp
av de analoge inngangene.
For å velge ulike moduser, trykk VOCAL EFFECTS
gjentatte ganger eller trykk VOCAL EFFECTS
og slå på MAIN VOL. s hos enheten når
vokaleffektermodus vises i display-vinduet.
BASS SOPRANO HELIUM ROBOT
DUET MAN DUET WOMAN BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1 HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1 DUET MAN1 DUET
WOMAN1 BASS ECHO2 SOPRANO
ECHO2 HELIUM ECHO2 ROBOT ECHO2
DUET MAN2 DUET WOMAN2
yy Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vises
“INSERT MIC” i display-vinduet.
yy Hvis KEY CHANGER trykkes, eller
ECHO / DEMO på enheten i VOCAL
EFFECTS-modus, etter sikkerhetskopiering
av nåværende VOCAL EFFECTS, slå av VOCAL
EFFECTS-modus og kjør KEY CHANGEReller ECHO-modus.
yy For å slå av VOCAL EFFECTS-modus, trykk og
hold VOCAL EFFECTS.
Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i mer
enn 5 sekunder.
3
Betjening
,,Merk
Hvordan man kobler fra den trådløse
nettverkstilkoblingen eller den
trådløse enheten.
22 Betjening
AUTO POWER På
Auto-funksjonsendring
Denne enheten slås på automatisk via en
inngangskilde : Bluetooth
Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler fra
f.eks. Bluetooth eller tilkoblede bærbare enheter og
deretter endrer egnede funksjoner automatisk.
Hvis du prøver å koble til Bluetooth-enheten din, slås
denne enheten på og kobles til Bluetooth-enheten
din. Du kan spille av musikken din.
,,Merk
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det
hende at denne funksjonen ikke fungerer.
yy Avhengig av den tilkoblede enheten, vil
enheten slå seg på, men det kan hende at
Bluetooth-funksjonen ikke tilkobles.
3
Betjening
yy Hvis du frakobler Bluetooth-tilkoblingen hos
denne enheten, vil enkelte Bluetooth-enheter
kontinuerlig forsøke å koble seg til enheten.
Derfor anbefales det å frakoble tilkoblingen
før du slår av enheten.
yy Hvis du allerede har sammenkoblet denne
enheten, kan denne enheten automatisk slås
på via en inngangskilde når denne enheten er
slått av.
yy Hvis ON/OFF-bryteren på bakpanelet er slått
av (OFF), kan AUTO POWER På ikke brukes.
Ved forsøk på tilkobling av Bluetoothenheter
Ved forsøk på tilkobling av Bluetooth-enheter til
denne enheten, velges Bluetooth-funksjonen.
Spill av musikk via Bluetooth-enheten.
Når PORT.IN-tilkobling er tilkoblet
Ved tilkobling av bærbare enheter til PORT.INkontakten, velges PORTABLE-funksjonen.
Spill av musikk via den bærbare enheten.
,,Merk
yy Denne funksjonen fungerer kun hos enheter
som tidligere ble tilkoblet.
yy Hvis Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon
er innstilt, vil Bluetooth-tilkobling kun være
tilgjengelig hos Bluetooth-funksjonen.
Feilsøking 23
Feilsøking
Generelt
Problem
Årsak og løsning
yy Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
(woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen.
Enheten fungerer ikke
som den skal.
yy Frakoble strømledningen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten
(woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og deretter prøv å tilkoble igjen.
yy Forrige innstilling kan ikke lagres når enhetens strøm er slått av.
yy Slå ON/OFF-bryteren av (OFF) og på (ON).
yy Batteriet er utløpt. Lad opp batteriet.
yy Sjekk om ON/OFF-bryteren er på (ON).
Ingen strøm.
yy Sjekk om du har valgt riktig funksjon.
Trykk funksjonsknappen og sjekk den valgte funksjonen.
yy Antennen er dårlig plassert.
Juster vinkelen og retningen for bedre mottak.
Radiostasjonene kan ikke
justeres riktig.
yy Signalstyrken for radiostasjonen er for svak.
Juster stasjonen manuelt.
yy Ingen stasjoner er forhåndsinnstilte eller stasjonene har blitt fjernet (ved
scanning av forhåndsinnstilte kanaler).
Forhåndsinnstill noen radiostasjoner, se side 17 for detaljer.
4
Feilsøking
Ingen lyd.
yy Strømledningen er ikke tilkoblet. Koble til strømledningen.
yy Sjekk for strømbrudd.
Sjekk forholdene ved å bruke andre elektroniske enheter.
24 Appendiks
Generelle spesifikasjoner
Generell
Strømkrav
Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk
Se hovedetiketten på enheten.
Mål (B x H x D)
Ca. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet
5 % til 60 %
Sprutsikker
IPX4
Innganger
Bærbar inn (PORT. IN)
2,0 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1
Mikrofon (MIC)
Sensitivitet 30 mV (1 kHz), 6,3 mm-kontakt x 1
Tuner
FM-frekvensbånd
87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz
System
5
Appendiks
Frekvensrespons
40 til 20.000 Hz
Forhold mellom signal og støy
Mer enn 75 dB
Dynamikkområde
Mer enn 70 dB
Strømbussens strømforsyning
(USB)
5 V 0 500 mA
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)
Totaleffekt
50 W (4 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)
Batteri
Batteritype
12 V/7,0 At (Ventilregulert oppladbart blysyrebatteri)
Driftstid
Ca. 13 timer (Basert på et fulladet batteri og kontinuerlig avspilling
med 50 % volumnivå.)
Dette kan variere avhengig av batteristatus og operasjonelle forhold.
Ladetid
Ca. 11 timer
Dette kan variere avhengig av batteristatus og operasjonelle forhold.
yy Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Appendiks 25
Vedlikehold
Håndtering av enheten
Forsendelse av enheten
Behold den originale emballasjen. Hvis enheten
skal sendes, pakk den inn slik den ble forsendt fra
fabrikken for å sikre maksimal beskyttelse.
Varemerker og lisenser
Bluetooth®-merker og logoer eies av Bluetooth®
SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG
Electronics gjøres i tråd med lisensen.
Andre varemerker og varenavn tilhører også sine
respektive eiere.
Hold utvendige overflater rene
Ikke bruk flyktige væsker som insekt-spray i
nærheten av enheten. For kraftig tørking kan skade
overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter
komme i kontakt med enheten over lengre perioder.
Rengjøring av enheten
Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren.
Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk
klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke
rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner,
da disse kan skade overflaten på enheten.
5
Appendiks
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement