avertissement sur la sécurité et l`utilisation

avertissement sur la sécurité et l`utilisation
Indholdsfortegnelse
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Generelle sikkerhedsanvisninger
Identifikationsskilt
Producentens ansvar
Apparatets formål
Bortskaffelse
Denne brugermanual
Sådan læser du brugermanualen
2 Beskrivelse
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Generel beskrivelse
Kogeplade
Betjeningspanel
Andre dele
Tilgængeligt tilbehør
3 Anvendelse
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Bemærkninger
Første anvendelse
Anvendelse af tilbehøret
Brug af opbevaringsrummet
Brug af kogepladen
Brug af ovnene
Gode råd til tilberedningen
Ur med programmeringsenhed
4 Rengøring og vedligeholdelse
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Bemærkninger
Rengøring af apparatet
Afmontering af ovnlågen
Rengøring af ovnlågens ruder
Afmontering af de indvendige ruder
Indvendig rengøring af ovnen
Vapor Clean: Assisteret rengøring af ovnen (kun på enkelte modeller)
Pyrolyse: Automatisk rengøring af ovnen (kun på enkelte modeller)
Særlig vedligeholdelse
5 Installation
5.1
5.2
5.3
5.4
Gastilslutning
Tilpasning til forskellige gastyper
Elektrisk tilslutning
Placering
224
224
225
225
225
225
226
226
227
227
228
228
230
231
233
233
233
234
235
236
237
240
241
246
246
246
247
248
248
249
251
252
254
256
256
259
263
264
Vi anbefaler, at du nøje læser denne vejledning, som angiver alle anvisninger til at holde
det købte apparat i perfekt funktionsmæssig og æstetisk stand.
For yderligere informationer om produktet: www.smeg.com
223
DA
1 Bemærkninger
Bemærkninger
1 Bemærkninger
1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger
Skader på personer
• Dette apparat og dets
tilgængelige dele bliver meget
varme under brugen.
• Rør ikke ved varmeelementerne
under brugen.
• Hold børn på under 8 år på
afstand, hvis de ikke er konstant
overvågede.
• Børn må ikke lege med
apparatet.
• Brugen af dette apparat er tilladt
for børn fra 8 år og for personer
med nedsat fysisk, sensorisk eller
mental kapacitet eller med
manglende erfaring eller
kendskab, så længe de
overvåges eller instrueres af
voksne personer, som er
ansvarlige for deres sikkerhed.
• Under brugen må man ikke
lægge metalobjekter såsom
knive, gafler, skeer og låg på
apparatet.
• Sluk apparatet efter brugen.
• Forsøg aldrig at slukke en
flamme/ild med vand: Sluk
apparatet og dæk flammen med
et låg eller brandhæmmende
tæppe.
• Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden
overvågning.
224
• Installation og serviceindgreb skal
udføres af kvalificeret personale
under overholdelse af de
gældende standarder.
• Der må ikke foretages ændringer
på apparatet.
• Indsæt ikke spidse
metalgenstande (bestik eller
værktøj) i åbningerne.
• Forsøg aldrig at reparere
apparatet selv eller uden indgreb
fra en kvalificeret tekniker.
• Såfremt det elektriske
forsyningskabel er beskadiget,
skal man øjeblikkeligt kontakte det
tekniske servicecenter, som vil
sørge for at udskifte det.
• Åbn ikke opbevaringsrummet når
ovnen er tændt, og stadig varm.
• Genstandene inde i
opbevaringsrummet kan være
meget varme efter brug af ovnen.
Skader på apparatet
• På dele i glas må ikke anvendes
skurepulver eller ætsende
rengøringsmidler (f. eks.
pulverprodukter, pletfjernere eller
stålsvampe).
• Riste og bradepander skal
indsættes i sideskinnerne indtil
stoppunktet. De mekaniske
sikkerhedslåse som forhindrer
utilsigtet udtrækning af risten skal
vende nedad, og mod ovnens
bageste del.
Bemærkninger
For dette apparat
• Før udskiftning af pæren skal
apparatet kobles fra elforsyningen.
• Læn eller sæt dig ikke på den
åbne låge.
• Kontrollér at der ikke sidder
fastklemte genstande i lågerne.
1.2 Identifikationsskilt
• Identifikationsskiltet bærer tekniske data,
serienummeret og mærkningen.
Identifikationsskiltet må aldrig fjernes.
1.3 Producentens ansvar
Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for
skader på personer eller ejendom, som
skyldes:
• En anden anvendelse af apparatet end
den foreskrevne;
• manglende overholdelse af forskrifterne i
brugermanualen;
• manipulering, også af en enkelt del af
apparatet;
• anvendelse af ikke-originale
reservedele.
1.4 Apparatets formål
• Dette apparat er beregnet til tilberedning
af fødevarer i hjemmet. Enhver anden
anvendelse er ukorrekt.
• Apparatet er ikke udviklet til funktion med
eksterne timere eller med
fjernbetjeningssystemer.
1.5 Bortskaffelse
Dette apparat skal bortskaffes
separat fra andet affald
(direktiverne 2002/95/EF, 2002/
96/EF, 2003/108/EF). Dette apparat
indeholder ikke stoffer i en sådan mængde,
at de betragtes som sundheds- og
miljøskadelige, ifølge gældende
europæiske direktiver.
For bortskaffelse af apparatet:
• Skær strømforsyningskablet over, og
fjern det sammen med stikket.
Elektrisk spænding
Fare for dødeligt elektrisk stød
• Deaktivér hovedstrømforsyningen.
• Fjern strømforsyningskablet fra det
elektriske anlæg.
225
DA
• Anvend eventuelt
køkkenredskaber i træ eller
plastik.
• Sæt dig ikke på apparatet.
• Brug ikke dampstråler til
rengøring af apparatet.
• Bloker ikke åbningerne,
ventilations- og
udluftningsspalterne.
• Efterlad ikke apparatet uden
opsyn under tilberedninger som
kan frigive fedt og olie.
• Efterlad ikke genstande på
kogepladen.
• Brug under ingen
omstændigheder apparatet til
opvarmning af rum.
• Fjern madrester eller spildt mad
fra tidligere tilberedninger inde i
ovnen.
Bemærkninger
• Bring efter endt brug apparatet til en
genbrugsplads, som er specialiseret i
sortering af elektrisk og elektronisk affald,
eller tilbagelever det til forhandleren,
hvor det er købt, ved køb af et nyt
tilsvarende apparat.
Det præciseres at der til emballage
anvendes materialer, som ikke forurener, og
som kan genanvendes.
• Bring emballagematerialerne til en
genbrugsplads.
Plastikemballage
Fare for kvælning
• Efterlad ikke emballagen eller dele af
den uden opsyn.
• Lad ikke børn bruge emballagens
plastikposer til leg.
1.6 Denne brugermanual
Denne brugermanual udgør en integreret
del af apparatet og skal opbevares i hel
stand på et lettilgængeligt sted for brugeren
under hele apparatets levetid.
Læs denne manual grundigt inden du
bruger apparatet.
1.7 Sådan læser du brugermanualen
Denne brugermanual anvender de
følgende læsekonventioner:
Bemærkninger
Generelle informationer om denne
brugermanual, om sikkerheden og
om den endelige bortskaffelse.
Beskrivelse
Beskrivelse af apparatet og
tilbehøret.
Anvendelse
Informationer om anvendelse af
apparatet og tilbehøret, og råd om
tilberedning.
Rengøring og vedligeholdelse
Informationer om korrekt rengøring
og vedligeholdelse af apparatet.
Installation
Informationer til den kvalificerede
tekniker: Installation, idriftsættelse
og tilslutning.
Sikkerhedsanvisninger
Information
Forslag
1. Rækkefølge for instruktioner til brugen.
• Enkelt brugsinstruktion.
226
Beskrivelse
2 Beskrivelse
DA
2.1 Generel beskrivelse
Pyrolytisk model
Multifunktionsmodel
1 Kogeplade
2 Betjeningspanel
3 Lys
4 Tætningsliste
5 Låge til hovedovn
6 Låge til hjælpeovnen
7 Ventilator
8 Opbevaringsrum
Rille til støtterammen til riste/
bradepander
227
Beskrivelse
2.2 Kogeplade
AUX = Hjælpe
SR = Halvhurtig
R = Hurtig
UR = Ultra hurtig
2.3 Betjeningspanel
Pyrolytisk model
Multifunktionsmodel
228
Beskrivelse
Nyttig til visning af klokkeslæt, indstilling af
programmerede tilberedninger og til at
programmere timeren med minuttæller.
2 Temperaturknap til hovedovn
Ved hjælp af denne knap er det muligt at
vælge tilberedningstemperaturen.
Drej knappen med uret til den ønskede
værdi mellem minimum og maksimum.
3 Kontrollampe til hovedovn
Tændes for at signalere, at ovnen er under
opvarmning. Slukkes når den valgte
temperatur er opnået. Når den blinker med
jævne mellemrum betyder det at den
indstillede temperatur holdes konstant inde i
ovnen.
4 Funktionsknap til hovedovn
Ovnens funktioner er tilpasset forskellige
former for tilberedning. Efter at have valgt
den ønskede funktion, indstilles
tilberedningstemperaturen med
temperaturknappen.
5 Kontrollampe for låsning af låge
(kun på pyrolytiske modeller)
Tændes når den automatiske
rengøringscyklus aktiveres (pyrolyse).
6 Temperatur-/Funktionsvælgerknap til
hjælpeovn
Tænder lyset inden i ovnen eller starter grill
og bundvarme med en temperatur som er
på mindst 50° C og højst 245° C.
Ved maksimal temperatur er det desuden
muligt at vælge enkelte funktioner, som er
optimerede til særlige tilberedninger (se
“Liste over funktioner”).
7 Kontrollampe til hjælpeovn
Tændes for at signalere, at ovnen er under
opvarmning. Slukkes når den valgte
temperatur er opnået. Når den blinker med
jævne mellemrum betyder det at den
indstillede temperatur holdes konstant inde i
ovnen.
8 Knapper til kogepladens blus
Anvendes til at tænde og indstille
kogepladens blus. Man skal blot trykke og
dreje knapperne mod uret over på værdien
for at tænde de tilsvarende blus. Drej
knapperne i området mellem maksimum
og minimum
for at indstille flammen.
Drej knappen tilbage på positionen
for
at slukke blussene.
229
DA
1 Ur med programmeringsfunktion
Beskrivelse
2.4 Andre dele
Glaslåg
Positionsriller
Apparatet er forsynet med riller til placering
af plader og riste i forskellig højde.
Indsætningshøjderne skal læses nedefra og
opefter (se 2.1 Generel beskrivelse).
Afkølingsventilator
Ventilatoren sørger for at afkøle apparatet,
og går i funktion under tilberedningen.
Ventilatoren skaber et normalt luft-flow, som
ledes ud fra den bagerste del af apparatet,
og som kan fortsætte sin funktion i en kort
periode, også efter at apparatet er slukket.
Låget i hærdet krystal med aluminiumslister
beskytter kogepladen når apparatet ikke
bruges.
Indvendig belysning
Ovnens indvendige belysning tændes når
lågen åbnes eller ved valg af en vilkårlig
funktion.
230
Beskrivelse
2.5 Tilgængeligt tilbehør
Bradepanderist
På enkelte modeller følger ikke alt
tilbehør med.
Bruges oven på bradepanden, og
anvendes ved tilberedning af madvarer,
som kan dryppe.
Rist
Anvendes til opsamling af fedt fra madvarer
på risten ovenover.
Dyb bradepande
Anvendes til opsamling af fedt fra madvarer
på risten ovenover, og ved tilberedning af
tærter, pizzaer og ovnbagte kager.
Anvendes til støtte af beholdere med mad
under tilberedning.
231
DA
Bradepande
Beskrivelse
Holder til grillspyd
Reduktionsrist
Anvendes når man bruger små gryder.
Skal bruges som støtte til grillspyddet.
Wok-reduktionsrist
Grillspyd
Anvendes når man bruger Wok-gryder.
Bruges til stegning af kylling og af alle
madvarer, som kræver en ensartet
tilberedning på hele overfladen.
Ovntilbehør, som kan komme i
berøring med madvarer er
fremstillet med materialer, som er i
overensstemmelse med det som er
foreskrevet i den gældende
lovgivning.
Selvrensende paneler
Det medfølgende tilbehør eller
ekstraudstyr kan bestilles hos de
autoriserede servicecentre.
Anvend kun originalt tilbehør fra
fabrikanten.
Anvendes til opsugning af mindre
fedtholdige rester.
232
Anvendelse
3.1 Bemærkninger
Forhøjet temperatur inde i ovnen
under brug
Fare for forbrændinger
• Hold lågen lukket under tilberedningen.
• Beskyt hænderne med grillhandsker
under håndtering af madvarer inde i
ovnen.
• Rør ikke ved varmeelementerne inde i
ovnen.
• Hæld ikke vand direkte på de meget
varme bradepander.
• Lad ikke børn nærme sig ovnen, mens
den er i drift.
Forhøjet temperatur inde i ovnen
under brug
Fare for brand eller eksplosion
• Spray ikke med sprayprodukter i
nærheden af ovnen.
• Anvend eller efterlad ikke brandfarlige
materialer i nærheden af ovnen.
• Anvend ikke køkkengrej eller beholdere
i plastik til tilberedning af maden.
• Sæt ikke dåser eller lukkede beholdere
ind i ovnen.
• Efterlad ikke ovnen uden opsyn under
tilberedninger som kan frigive fedt eller
olie.
• Fjerne alle riste og bradepander, som
ikke skal anvendes, fra ovnrummet under
tilberedningen.
Ukorrekt anvendelse
Risiko for skader på de
emaljerede overflader
• Dæk ikke ovnens bund med
aluminiumsfolie eller stanniol.
• Hvis man ønsker at anvende bagepapir,
skal det placeres på en sådan måde, at
det ikke hindrer cirkulationen af varm luft
inde i ovnen.
• Sæt ikke gryder eller bradepander
direkte på bunden i ovnrummet.
• Hæld ikke vand direkte på de meget
varme bradepander.
3.2 Første anvendelse
1. Fjern eventuel beskyttelsesfilm ud- eller
indvendigt i apparatet og fra tilbehøret.
2. Fjern eventuelle mærkater (undtaget
skiltet med tekniske data) fra tilbehør og
fra ovnrummet.
3. Tag al tilbehør ud af ovnen, og vask det
(se kapitel 4 Rengøring og
vedligeholdelse).
4. Opvarm ovnen i tom tilstand på maksimal
temperatur for at fjerne eventuelle rester
fra fabrikationen.
233
DA
3 Anvendelse
Anvendelse
3.3 Anvendelse af tilbehøret
Bradepanderist
Riste og bradepander
Bradepanderisten skal indsættes inde i
bradepanden. Således er det muligt at
opsamle fedtet separat fra maden som skal
tilberedes.
Riste og bradepander skal indsættes i
sideskinnerne indtil stoppunktet.
• De mekaniske sikkerhedslåse som
forhindrer utilsigtet udtrækning af risten
skal vende nedad, og mod ovnens
bageste del.
Grillspyd
Ved tilberedning med grillspyd skal man
anbringe grillspyddets holder på anden
rille. Når den forkromede ramme er indsat,
skal den profilerede del vende udad.
Indsæt ristene og bradepanderne
forsigtigt i ovnen, indtil de standser.
Vask bradepanderne inden du
bruger dem første gang for at
fjerne eventuelle rester fra
fabrikationen.
234
Brug de medfølgende gafler til at forberede
grillspyddets stang.
Anvendelse
Skru det medfølgende håndtag på for
lettere at bevæge grillspyddets stang.
Reduktionsriste
Reduktionsristene lægges oven på
kogepladens riste. Kontrollér at de er
placeret korrekt.
DA
Efter grillspyddet er forberedt, skal det
placeres på den tilhørende holder til
grillspyd.
• Indsæt spyddet i hullet A således at det
kobles til grillspyddets motor.
• Sørg for at palen hviler korrekt på
skinnernes ramme B.
3.4 Brug af opbevaringsrummet
Nederst på komfuret findes
opbevaringsrummet, som åbnes ved at man
trækker håndtaget mod sig selv. Det kan
anvendes til opbevaring af gryder og
metalgenstande, som er nødvendige ved
brugen af apparatet.
Fjern håndtaget inden lågen
lukkes.
Det anbefales at placere
bradepanden på første rille for at
lette opsamlingen af fedt.
235
Anvendelse
3.5 Brug af kogepladen
Alle betjeningsknapper på apparatet er
samlet på frontpanelet. Ved hver knap er
angivet det tilhørende blus. Apparatet er
udstyret med en elektronisk
tændingsmekanisme. Der skal blot trykkes
og drejes på knappen mod uret til symbolet
for minimumsflamme, indtil tænding. Hvis
blusset ikke tændes inden for de første 15
sekunder, skal knappen drejes til
og
man skal vente med at tænde igen i 60
sekunder. Efter at flammen er tændt, skal
knappen holdes nede i nogle sekunder
indtil termoelementet opvarmes. Det kan ske
at blusset slukker, når knappen slippes:
dette betyder at termoelementet ikke er
varmt nok. Vent et øjeblik og gentag
handlingen. Hold knappen inde i længere
tid.
Såfremt blusset slukker ved et
uheld, slår sikkerhedsmekanismen
til og slukker for gassen, også
selvom hanen er åben. Drej
knappen over på
og forsøg
ikke at tænde igen de næste 60
sekunder.
Korrekt placering af brænderdækslerne
og møtrikkerne
Før man tænder kogepladens blus, skal
man sikre sig, at brænderdækslerne er
placeret i deres lejer med de tilhørende
møtrikker. Sørg for at hullerne 1 på dækslet
står ud for tændrørene 3 og
termoelementerne 2.
Praktiske råd til brug af kogepladen
For at opnå en bedre ydelse fra blussene
og et mindre gasforbrug skal man anvende
gryder og pander med flad og
regelmæssig bund, udstyret med låg og i
den rigtige størrelse i forhold til blusset for at
undgå at flammerne slikker op ad siderne.
Når indholdet koger, skal man skrue ned
for flammen, så væsken ikke koger over.
Diametre af beholdere:
• Hjælpe: 12 - 14 cm.
• Halv hurtig: 16 - 24 cm.
• Hurtig: 18 - 26 cm.
• Ultrahurtig: 18 - 28 cm.
236
Anvendelse
Tænding af hovedovnen
1. Vælg tilberedningsfunktion ved hjælp af
funktionsknappen.
2. Vælg temperaturen ved hjælp af
temperaturknappen.
3. Vælg en tilberedning med minuttæller
eller en manuel tilberedning ved hjælp af
timerknappen. Drej den med uret for at
oplade alarmen. Tallen svarer til hele
minutter. Justeringen er progressiv og kan
indstilles på mellemliggende positioner
mellem de angivne tal. Det akustiske
signal der lyder, når tilberedningstiden er
udløbet, slukker ovnen. Drej knappen
mod uret til symbolet
for t udføre en
manuel tilberedning.
Tænding af hjælpeovnen
Drej temperatur-/funktionsvælgerknappen
til den ønskede temperatur mellem 50° C
og 245° C eller til den ønskede funktion
(ved maksimal temperatur).
Liste over funktioner
Øko
Kombinationen af grillen og
bundvarmen er særlig anvendelig
ved tilberedning på en enkelt rille,
ved et lavt energiforbrug.
Over/undervarme
Varmen som både kommer fra oven
og fra neden, gør dette system
velegnet til tilberedning af særlige
typer mad. Traditionel tilberedning,
også kaldet statisk, er velegnet til
tilberedning af en enkelt ret ad
gangen. Ideel til alle typer steg,
brød, tærter og især velegnet til
fede typer kød, som gås og and.
Statisk ventileret
Ventilatoren sikrer sammen med
traditionel tilberedning en ensartet
tilberedning, selv ved mere
komplicerede opskrifter. Ideel til
småkager og kager, som kan
tilberedes samtidigt på flere
niveauer. (For tilberedninger på
flere niveauer anbefales det at
anvende 2. og 4. rille).
237
DA
3.6 Brug af ovnene
Anvendelse
Bundvarme
Varmen kommer kun nedefra og gør
det muligt at færdigtilberede mad,
som kræver en højere temperatur i
bunden, uden at bruningen
påvirkes. Ideel til søde tærter eller
quicher, frugt- og marmeladetærter,
og pizzaer.
Ventileret bundvarme
Ved at kombinere ventilatoren og
kun bundvarmen er det muligt
afkorte tilberedningen. Dette system
anbefales til sterilisering eller til
færdiggørelse af tilberedning af
madvarer, som allerede er tilberedt
tilstrækkeligt på overfladen, men
ikke indvendigt, og som derfor har
brug for en moderat overvarme.
Ideel til alle typer mad.
På pyrolytiske modeller er de
specielle funktioner til optøning og
hævning samlet i denne samme
funktion
Lille grill
Denne funktion gør det muligt, ved
hjælp af varmen kun fra det
midterste varmelegeme, at grille
små portioner kød og fisk, og at
tilberede grillspyd, toast og alle
slags grillede grøntsager.
238
Grill + grillspyd
Grillspyddet virker sammen med
grillelementet og giver maden en
perfekt gylden farve.
Grill
Varmen som kommer fra
grillelementet, gør det muligt at
opnå virkelig gode resultater ved
tilberedning af kød, som skal grilles,
især kød som er af medium tykkelse
eller tyndt, og giver i kombination
med grillspyddet, (hvor dette er
inkluderet), kødet en ensartet,
gylden farve efter endt tilberedning.
Ideel til pølser, spareribs, bacon.
Denne funktion gør det muligt at
grille store mængder mad, især
kød, på en ensartet måde.
Ventileret grill
Luften som ventilatoren producerer
gør den kraftige varmebølge fra
grillen blidere, og gør det muligt at
grille selv tykke produkter på
optimal vis. Ideel til store
udskæringer af kød (f. eks.
svineforskank).
Anvendelse
Varmluft
Ved at kombinere ventilatoren og
varmluftelementet (indbygget i
ovnens bagvæg), er det muligt at
tilberede forskellig mad på flere
plader, hvis den skal tilberedes ved
samme temperatur og
fremgangsmåde. Cirkulationen af
varm luft sikrer en øjeblikkelig og
ensartet varmefordeling. Det er f.
eks. muligt samtidigt at tilberede fisk,
grøntsager og småkager (på flere
riller), uden at smag og duft
blandes.
Optøning
Hurtig optøning lettes ved aktivering
af den tilhørende blæser og
overvarmen, som sikrer en ensartet
fordeling af luft ved lave
temperaturer inde i ovnen.
Vapor Clean
Denne funktion letter rengøringen
gennem virkningen fra damp som
genereres af en lille dosis vand, som
hældes på den tilhørende
fordybning i bunden.
Pyrolyse
Ved indstilling af denne funktion når
ovnen temperaturer, som kommer
helt op på 500°C og ødelægger
alt det fedtholdige snavs som
dannes på de indvendige vægge.
Symbolet ØKO angiver hvilken
funktion, der bør anvendes, for at
opnå det laveste energiforbrug.
239
DA
Turbo
Kombinationen af ventileret og
traditionel tilberedning gør det
muligt, særlig hurtigt og effektivt at
tilberede forskellig mad på flere
plader, uden sammenblanding af
duft og smag. Ideel til store
mængder mad, som kræver en
kraftig tilberedning.
Anvendelse
3.7 Gode råd til tilberedningen
Generelle råd
• Brug en ventileret funktion for at opnå en
ensartet tilberedning på flere niveauer.
• Det er ikke muligt at reducere
tilberedningstiden ved at hæve
temperaturen (maden kan være meget
bagt/stegt udenpå og for lidt
indvendigt).
Råd om tilberedning af kød
• Tilberedningstiden varierer afhængigt af
tykkelsen, af madens kvalitet og af
personlig smag.
• Brug et stegetermometer ved
tilberedning af stege, eller tryk ganske let
på stegen med en ske. Hvis den er hård
er den klar, og ellers skal den stege
nogle minutter endnu.
Råd om tilberedning med grill og
ventileret grill
• Stegning af kød kan foretages såvel ved
indsættelse i kold ovn, som ved forvarmet
ovn,hvis man ønsker at ændre
tilberedningens effekt.
• Ved ventileret grillfunktion anbefales det
at forvarme ovnen inden stegningen.
• Det anbefales at placere maden midt på
risten.
• Ved grillfunktion anbefales det at dreje
temperaturknappen til den højeste værdi
ud for symbolet
for at optimere
tilberedningen.
240
• Maden skal krydres før tilberedningen.
Også olie eller smeltet smør skal smøres
på før tilberedningen.
• Brug bradepanden på første rille fra
neden til at opsamle væsker som opstår
under stegningen.
• Varigheden af tilberedning med grill må
ikke overstige 60 minutter i
multifunktionsovne, og 30 minutter i
hjælpeovnen.
Råd om tilberedning af kager og
småkager
• Det er bedst at bruge mørke
metalbageforme, da disse opsuger
varmen bedre.
• Temperaturen og
tilberedningsvarigheden afhænger af
dejens kvalitet og konsistens.
• For at se om kagen er bagt indvendigt:
Stik en tandstik ned i kagens højeste
punkt ved endt tilberedning. Hvis der ikke
sidder dej på tandstikkeren, er kagen
bagt.
• Hvis kagen falder sammen, når den
tages ud af ovnen, skal temperaturen
ved næste bagning sænkes med ca.
10° C og der skal evt. vælges en
længere bagetid.
• Under tilberedning af kager eller
grøntsager kan der opstå dannelse af
store mængder kondens på ruden. For at
undgå dette skal ovnlågen åbnes meget
forsigtigt et par gange under
tilberedningen.
Anvendelse
• Placér de madvarer, som skal tøs op, i
en beholder uden låg på ovnens første
rille.
• Undgå at placere madvarerne oven i
hinanden.
• Ved optøning af kød skal man bruge en
rist på anden rille, og en bradepande på
første rille. På denne måde kommer
maden ikke i kontakt med den optøede
væske.
• De mest følsomme dele kan dækkes af
sølvpapir.
• For at opnå en bedre hævning skal man
placere en beholder med vand i bunden
af ovnen.
For energibesparelse
• Stands tilberedningen nogle minutter før
den normalt anvendte tid. Tilberedningen
fortsætter i de resterende minutter med
varmen, som er akkumuleret indvendigt i
ovnen.
• Åbn ovnlågen så lidt som muligt, så du
undgår at varmen slipper ud.
• Hold ovnen konstant ren indvendigt.
3.8 Ur med programmeringsenhed
1 Knap til timer med minuttæller
2 Knap for tilberedningsvarighed
3 Knap for afslutning af tilberedning.
4 Værdireduceringsknap
DA
Råd om optøning og hævning
5 Værdiforøgelsesknap
Uret med programmeringsenhed
styrer udelukkende
multifunktionsovnen til højre, og har
ingen kontrol over de andre ovne.
241
Anvendelse
Indstilling af klokkeslæt
Første gang apparatet tages i brug, eller
efter en strømafbrydelse, viser displayet
cifrene
som blinker.
1. Tryk samtidigt på knapperne
og
.
Prikken mellem timer og minutter blinker.
2. Ved hjælp af knapperne
eller
er
det muligt at indstille klokkeslættet. Hold
knappen nede for at gå hurtigt frem.
3. Tryk på knappen
eller vent 5
sekunder. Prikken mellem timer og
minutter holder op med at blinke.
4. Symbolet
på displayet angiver at
apparatet er klar til at påbegynde en
tilberedning.
Tidsindstillet tilberedning
Med tidsindstillet tilberedning
menes den funktion, som gør det
muligt at starte og afslutte en
tilberedning efter et bestemt
tidsrum, som brugeren har indstillet.
1. Efter valg af en funktion og en
tilberedningstemperatur, skal du trykke
på knappen
. Displayet viser cifrene
og symbolet
mellem timer og minutter.
som vises
2. Drej på knapperne
eller
indstille de ønskede minutter.
242
for at
3. Vent ca. 5 sekunder uden at trykke på en
knap for at aktivere funktionen. På
displayet vises det aktuelle klokkeslæt
sammen med symbolerne
og
.
4. Ved endt tilberedning deaktiveres
varmeelementerne. På displayet vil
symbolet
slukke, symbolet
blinker
og der aktiveres et lydsignal.
5. For at slukke for lydsignalet skal man blot
trykke på en vilkårlig knap på uret med
programmeringsenhed.
6. Tryk samtidigt på knapperne
for at nulstille uret med
programmeringsenhed.
og
Det er ikke muligt at indstille
tilberedningsvarigheder på over
10 timer.
Efter indstillingen skal man, for at
se den resterende tid, trykke på
knappen
.
For at nulstille den indstillede
programmering skal man trykke
samtidigt på knapperne
.og
og slukke ovnen manuelt.
Anvendelse
Med programmeret tilberedning
menes den funktion, som gør det
muligt at starte en tilberedning ved
et bestemt tidspunkt, og at afslutte
den efter et vist tidsrum, som
brugeren har indstillet.
1. Indstil en tilberedningsvarighed som
beskrevet i det foregående afsnit
“Tidsindstillet tilberedning”.
2. Tryk på knappen
. Nu viser displayet
samtidigt det aktuelle klokkeslæt og den
tidligere indstillede
tilberedningsvarighed.
3. Drej på knapperne
eller
for at
indstille de ønskede minutter.
4. Vent ca. 5 sekunder uden at trykke på en
knap for at aktivere funktionen. På
displayet vises det aktuelle klokkeslæt
sammen med symbolerne
og
.
7. Tryk samtidigt på knapperne
for at nulstille uret med
programmeringsenhed.
og
Efter indstillingen skal man, for at
se den resterende tid, trykke på
knappen
. For at vise
tidspunktet for tilberedningens
afslutning skal man trykke på
knappen
.
Justering af lydstyrke
Lydstyrken på lydsignalet kan varieres med
3 toner. Mens lydsignalet er i funktion
trykkes på knappen
for at ændre
indstilling.
DA
Programmeret tilberedning
Annullering af indstillede data
Tryk samtidigt på knapperne
og
for
at nulstille de indstillede programmeringer.
Fortsæt herefter med at slukke ovnen
manuelt, såfremt en tilberedning er i gang.
5. Ved endt tilberedning deaktiveres
varmeelementerne. På displayet vil
symbolet
slukke, symbolet
blinker
og der aktiveres et lydsignal.
6. For at slukke for lydsignalet skal man blot
trykke på en vilkårlig knap på uret med
programmeringsenhed.
243
Anvendelse
3. Vent ca. 5 sekunder uden at trykke på en
knap for at afslutte indstillingen af
minuttælleren. På displayet vises det
aktuelle klokkeslæt og symbolerne
og
.
Minuttæller
Minuttælleren afbryder ikke
tilberedningen, men gør brugeren
opmærksom på at de indstillede
minutter er gået.
Det er ikke muligt at indstille
tilberedningsvarigheder på over
24 timer.
Timeren med minuttæller kan aktiveres på et
hvilket som helst tidspunkt.
1. Tryk på knappen
. Displayet viser
cifrene
og kontrollampen
som blinker mellem timer og minutter.
2. Drej på knapperne
eller
indstille de ønskede minutter.
Efter programmeringen af
minuttælleren viser displayet igen
den aktuelle tid. For at se den
resterende tid trykkes på knappen
.
for at
Vejledende tilberedningstabel (hjælpeovn)
Retter
Stegt kanin
Stegt kylling
Svinekoteletter
Hamburgers
Svinepølser
Spareribs
Svinebacon
Vægt
(Kg)
Funktion
Skinneposition
fra neden
Temperatur
1
1
Over/undervarme
Over/undervarme
2
2
190 - 200
0,8
0.6
0.6
0,7
0,6
Grill
Grill
Grill
Grill
Grill
4
4
4
4
4
250
250
250
250
250
(°C)
190 - 200
Tid (minutter)
85 - 90
80 - 85
1. side
2. side
13
7
15
30 - 35
10
5
3
3
Tiderne som er angivet i tabellen indeholder ikke forvarmningstid og er vejledende.
244
Anvendelse
Vejledende tilberedningstabel (hovedovn)
Vægt (Kg)
Skinneposition fra
neden
Over/undervarme
1
Over/undervarme
1
Funktion
Lasagne
Ovnbagt pasta
3-4
3-4
Kalvesteg
Svinemørbrad
Pølser
Roastbeef
Stegt kanin
Kalkunfilet
Nakkesteg
Stegt kylling
2
2
1,5
1
1,5
3
2-3
1,2
Turbo
Turbo
Ventileret grill
Turbo
Varmluft
Turbo
Turbo
Turbo
Svinekoteletter
Spareribs
Svinebacon
Svinefilet
Oksefilet
1,5
1,5
0,7
1,5
1
Lakseørred
Havtaske
Pighvar
Pizza
Brød
Focaccia
Kringle
Marmeladetærte
Ricotta-tærte
Fyldte tortellini
Sandkage
Vandbakkelser
Lagkagebunde
Riskage
Briocher
Temperatur
(°C)
Tid (minutter)
220 - 230
220 - 230
45 - 50
45 - 50
2
2
4
2
2
2
2
2
180 - 190
180 - 190
280
200
180 - 190
180 - 190
180 - 190
180 - 190
90 - 100
70 - 80
15
40 - 45
70 - 80
110 - 120
170 - 180
65 - 70
Ventileret grill
Ventileret grill
Grill
Ventileret grill
Grill
4
4
5
4
5
280
280
250 - 280
250 - 280
250 - 280
1,2
1,5
1,5
Turbo
Turbo
Turbo
2
2
2
150 - 160
160
160
35 - 40
60 - 65
45 - 50
1
1
1
Turbo
Varmluft
Turbo
2
2
2
280
190 - 200
180 - 190
8-9
25 - 30
20 - 25
1
1
1
1
1,2
1,2
1
1
0,6
Varmluft
Varmluft
Varmluft
Turbo
Varmluft
Turbo
Varmluft
Turbo
Varmluft
2
2
2
2
2
2
2
2
2
160
160
160 - 170
160
160
180
150 - 160
160
160
55 - 60
35 - 40
55 - 60
20 - 25
55 - 60
80 - 90
55 - 60
55 - 60
30 - 35
1. side
2. side
15
10
7
10
10
5
10
8
5
7
Tiderne som er angivet i tabellen indeholder ikke forvarmningstid og er vejledende.
245
DA
Retter
Rengøring og vedligeholdelse
4 Rengøring og vedligeholdelse
4.1 Bemærkninger
Ukorrekt anvendelse
Risiko for skader på overfladerne
• Brug ikke dampstråler til rengøring af
apparatet.
• På ståldele, eller dele som er
overfladebehandlet med metalfinish (f.
eks. anodiseringer, forniklinger, og
forkromninger) må ikke anvendes
produkter til rengøringen som
indeholder klor, ammoniak eller
blegemiddel.
• På dele i glas må ikke anvendes
skurepulver eller ætsende
rengøringsmidler (f. eks.
pulverprodukter, pletfjernere eller
stålsvampe).
• Anvend ikke materialer som er ru eller
slibende, eller skarpe metalskrabere.
• Vask ikke aftagelige dele såsom
kogepladens riste, brænderdækslerne
og møtrikkerne i opvaskemaskinen.
4.2 Rengøring af apparatet
For at vedligeholde overfladerne skal de
rengøres regelmæssigt, hver gang de har
været brugt, men først efter de er afkølet.
Almindelig daglig rengøring
Anvend altid specifikke produkter uden
slibeeffekt og klorholdige syrer.
Hæld produktet på en fugtig klud og tør
overfladerne af, skyl omhyggeligt, og tør
efter med en blød klud eller med en
mikrofiberklud.
246
Pletter fra mad eller rester
Det er vigtigt at undgå at bruge
skuresvampe i stål eller skrabere, der ridser,
for ikke at beskadige overfladerne.
Brug almindelige produkter, som ikke ridser,
eventuelt med hjælp fra redskaber i træ
eller plastic. Skyl grundigt, og tør efter med
en blød klud eller med en mikrofiberklud.
Undgå at lade sukkerholdige madvarer (f.
eks. marmelade) tørre inde i ovnen, da de
kan ødelægge emaljen indvendigt i
apparatet.
Kogepladens riste
Tag ristene af og rengør dem med lunkent
vand og et slibefrit rengøringsmiddel. Fjern
alle skorper grundigt. Tør dem og sæt dem
på plads igen på kogepladen.
Ristenes konstante kontakt med
flammerne kan med tiden ændre
emaljen i nærheden af områderne,
som er udsat for varme. Det drejer
sig om et naturligt fænomen, som
ikke har nogen betydning for
funktionen af denne del.
Brænderdæksler og møtrikker
Brænderdækslerne og møtrikkerne kan
tages af for at lette rengøringen. Vask dem
med varmt vand og et slibefrit
rengøringsmiddel. Tag omhyggeligt alle
fastbrændte rester af, og vent på at de er
helt tørre. Sæt brænderdækslerne på igen
og sørg for at de er placeret korrekt i deres
lejer med de tilhørende møtrikker.
Rengøring og vedligeholdelse
Tændrør og termoelementer
4.3 Afmontering af ovnlågen
For at tændrørene og termoelementerne
fungerer korrekt, skal de altid være
ordentligt rengjorte. Kontrollér dem ofte, og
rengør dem om nødvendigt med en fugtig
klud. Eventuelle indtørrede rester skal
fjernes med en tandstik i træ eller en nål.
For at lette rengøringen anbefales det at
fjerne ovnlågen og placere den på et
viskestykke.
For at tage ovnlågen af, skal du gøre som
følger:
1. Åbn lågen helt og indsæt to små stifter i
hullerne på hængslerne, som er angivet
på figuren.
DA
1.
Glaslåg
For at lette rengøringen er det muligt at tage
låget ud af hængslerne.
1. Placér låget i lukket position.
2. Løsn skruerne bag på hængslerne.
3. Åbn den og løft den opad.
4. Rengør det.
5. Sæt låget på plads og indsæt det i
skinnerne. Stram fastgøringsskruerne på
hængslerne i lukket position.
2. Hold på lågen på begge sider med
begge hænder, løft den opad i en vinkel
på ca. 30°, og træk den ud.
Hvis der er spildt væske på det
lukkede låg, skal den fjernes
grundigt med en klud, før det
åbnes.
247
Rengøring og vedligeholdelse
3. For genmontering af lågen indsættes
hængslerne i de tilhørende åbninger på
ovnen, mens man sikrer sig at lejerne A
tilsluttes helt til åbningerne. Lågen
sænkes nedad, og når den er på plads
fjernes de små stifter fra hullerne i
hængslerne.
4.5 Afmontering af de indvendige
ruder
For at lette rengøringen kan man afmontere
de indvendige ruder, der udgør lågen.
1. Den indvendige rude tages af ved at der
trækkes forsigtigt opad på den bagerste
del, mens man følger bevægelsen, som
er angivet med pilene (1).
2. Efterfølgende trækkes opad på den
forreste del af ruden (2). På denne måde
løsnes de 4 stifter fra deres lejer på
ovnlågen.
4.4 Rengøring af ovnlågens ruder
Vi anbefaler, at ovnlågens ruder altid
holdes rene. Brug sugende køkkenrulle.
Hvis snavset på ruderne sidder godt fast,
skal disse renses med en fugtig svamp og et
almindeligt rengøringsmiddel.
Det anbefales at anvende
rengøringsmidler som er
distribueret af fabrikanten.
248
3. Rengør den udvendige rude og de som
blev afmonteret før. Brug sugende
køkkenrulle. Hvis snavset på ruderne
sidder godt fast, skal disse renses med
en fugtig svamp og et neutralt
rengøringsmiddel.
Rengøring og vedligeholdelse
4. Indsæt ruderne igen i omvendt
rækkefølge i forhold til afmonteringen.
5. Sæt den indvendige rude på plads. Sørg
for at centrere og indsætte de 4 stifter i
deres lejer på ovnlågen, ved hjælp af et
let tryk.
Rens ovnristene med varmt vand og
rengøringsmidler uden slibemiddel, skyl og
tør de fugtige dele grundigt.
Det anbefales at tænde ovnen på
maksimal temperatur i ca. 15/20
minutter, efter at den er blevet
renset med særlige produkter, for
at fjerne eventuelle rester.
For at lette rengøringen anbefales
det at tage ovnlågen af.
4.6 Indvendig rengøring af ovnen
For at vedligeholde ovnen bør den
rengøres jævnligt, efter den er afkølet.
Tag alle løse dele ud af ovnen.
Afmonteringen af skinnernes ramme gør det
endnu lettere at rengøre sidevæggene.
Dette indgreb udføres hver gang man
anvender den automatiske rengøringscyklus
(kun på enkelte modeller).
For afmontering af skinnernes rammer. Træk
rammen mod det indvendige af ovnen, så
den kobles fra fæstningen A, og træk den
derefter ud af lejerne bag på B.
Ved endt rengøring gentages de ovenfor
beskrevne indgreb for genmontering af
rammerne.
249
DA
Afmontering af støtterammerne til riste/
bradepander
Rengøring og vedligeholdelse
Afmontering af de selvrensende paneler
og af støtterammerne til riste/plader
Regenerering af de selvrensende
paneler (katalysecyklus)
Afmonteringen af skinnernes ramme gør det
endnu lettere at rengøre sidevæggene.
Dette indgreb udføres hver gang man
anvender den automatiske rengøringscyklus
(kun på enkelte modeller).
For afmontering af skinnernes rammer. Træk
rammen mod det indvendige af ovnen, så
den kobles fra fæstningen A, og træk den
derefter ud af lejerne bag på B.
Ved endt rengøring gentages de ovenfor
beskrevne indgreb for genmontering af
rammerne.
Regenereringen af de selvrensende paneler
er en rengøringsmetode ved hjælp af
opvarmning, som er egnet til at fjerne
mindre fedtrester, som ikke er
sukkerholdige.
1. Rens først bunden og den øvre
beskyttelse med en mikrofiberklud fugtet
med vand og neutralt opvaskemiddel.
Skyl godt efter.
2. Indstil en regenereringscyklus ved at
vælge en ventileret funktion ved
maksimal temperatur i en time.
3. Hvis panelerne er særligt snavsede skal
man, efter regenereringsprocessen,
afmontere dem og vaske dem med
neutralt opvaskemiddel. Skyl dem godt
og tør dem.
Genmonter panelerne og indstil en
ventileret funktion på 180°C i en time,
således at de tørres godt.
Det anbefales at udføre
regenereringsprocessen på de
selvrensende paneler hver 15.
dag.
250
Rengøring og vedligeholdelse
4.7 Vapor Clean: Assisteret
rengøring af ovnen (kun på
enkelte modeller)
Vapor Clean er en
hjælpeforanstaltning til rengøring
som letter afrensning af snavs.
Takket være denne metode er det
særlig nemt at rense ovnen
indvendigt. De snavsede rester
blødgøres af varmen og
vanddampen, hvilket letter den
efterfølgende afrensning.
• Spray en opløsning af vand og
opvaskemiddel med en forstøver
indvendigt i ovnen. Ret strålen mod
sidevæggene, opad og nedad.
DA
Ukorrekt anvendelse
Risiko for skader på overfladerne
• Fjern madrester eller spildt mad fra
tidligere tilberedninger inde i ovnen.
• Udfør kun indgreb for assisteret
rengøring ved kold ovn.
Indledende indgreb
Før start af Vapor Clean:
• Fjern alt tilbehør indvendigt i ovnen. Den
øverste beskyttelse kan blive i ovnen.
• Afmontér de selvrensende paneler og
støtterammerne til riste/plader
• Hæld ca. 40 cl vand på ovnens bund.
Sørg for at det ikke løber ud over
fordybningen.
Sprøjt ikke mod afskærmningen.
• Luk lågen.
Det anbefales at udføre maksimalt
20 tryk.
251
Rengøring og vedligeholdelse
Indstilling af funktionen Vapor Clean
1. Drej funktionsvælgerknappen og
temperaturknappen til symbolet
.
2. Indstil en tilberedningsvarighed på 18
minutter ved hjælp af proceduren for
tilberedningsvarighed, som er beskrevet
yderligere i afsnittet “Tidsindstillet
tilberedning”.
3. Vapor Clean rengøringscyklussen starter
ca. 6 sekunder efter det seneste tryk på
prorammeringsenhedens knapper.
4. Ved afslutning af Vapor Clean
rengøringscyklussen deaktiverer timeren
ovnens varmeelementer, alarmen
aktiveres, og tallene på urskiven blinker.
Afslutning af Vapor Clean rengøringscyklus
5. Åbn lågen og aftør det mindre
genstridige snavs med en mikrofiberklud.
6. På mere genstridige skorper skal du
bruge en slibefri svamp med
messingtråde.
7. I tilfælde af fedtrester er det muligt at
anvende særlige produkter til rengøring
af ovne.
8. Fjern det overskydende vand fra ovnen.
9. For en bedre hygiejne og for at undgå at
madvarerne får en ubehagelig lugt, skal
man udføre en tørring af ovnen ved
hjælp af en ventilationsfunktion på 160°
C i ca. 10 minutter.
252
Det anbefales at bruge
gummihandsker under disse
indgreb.
For at lette den manuelle rengøring
af de dele som er mest vanskelige
at nå, anbefales det at afmontere
lågen.
4.8 Pyrolyse: Automatisk rengøring
af ovnen (kun på enkelte
modeller)
Pyrolyse er en metode til
automatisk rengøring ved høj
temperatur, som fremmer
opløsningen af snavs. Takket være
denne metode er det særlig nemt
at rense ovnen indvendigt.
Ukorrekt anvendelse
Risiko for skader på overfladerne
• Fjern madrester eller spildt mad fra
tidligere tilberedninger inde i ovnen.
• Sluk blus eller elektriske plader på
kogepladen.
Rengøring og vedligeholdelse
Indledende indgreb
Indstilling af programmeret pyrolyse
Før start af pyrolysen:
• Rengør den indvendige rude i henhold til
de normale rengøringsanvisninger.
• Ved mere vanskeligt snavs sprayes med
et produkt til rengøring af ovne på ruden
(vær opmærksom på anvisningerne på
produktet); lad det virke i 60 minutter,
skyl herefter, og tør ruden med
køkkenrulle eller en mikrofiberklud.
• Fjern alt tilbehør indvendigt i ovnen.
• Fjern støtterammerne til riste/
bradepander.
• Fjern den øvre beskyttelse (hvor
monteret).
• Luk lågen.
Tidspunktet for pyrolysens start kan
programmeres ved hjælp af uret med
programmeringsfunktion, lige som de andre
tilberedningsfunktioner.
4. Efter valg af pyrolysevarighed skal du
trykke på knappen
. På displayet
vises tidspunktet for rengøringscyklussens
afslutning.
1. Drej funktionsvælgerknappen til symbolet
.
2. Tryk på knappen
knappen
.
og efterfølgende
3. Hold knappen
inde og drej på
knapperne
eller
for at indstille
pyrolysecyklussens varighed mellem et
minimum på 1 time og 30 minutter og et
maksimum på 3 timer.
Anbefalet varighed af pyrolyse:
• Lidt snavset: 2 timer.
• Middel snavset: 2 1/2 time.
• Meget snavset: 3 timer.
Pyrolyse
6. 2 minutter efter pyrolysens start blokeres
lågen (kontrollampen for låsning af
lågen tændes) af en enhed som
forhindrer ethvert forsøg på åbning.
Det er ikke muligt at vælge nogen
funktioner, når lågelåsen er koblet
til.
7. Ved endt pyrolyse forbliver lågen låst
indtil temperaturen inde i ovnen vender
tilbage til et sikkert niveau.
8. Ved endt pyrolyse skal du vente på at
ovnen afkøles, og opsamle resterne inde
i ovnen med en fugtig mikrofiberklud.
253
DA
Indstilling af pyrolyse
5. Hold knappen
inde og drej på
knapperne
eller
for at indstille
det tidspunkt du ønsker, at pyrolysen skal
afsluttes.
Rengøring og vedligeholdelse
4.9 Særlig vedligeholdelse
Under den første pyrolyse kan der
forekomme ubehagelige lugte som
skyldes en normal fordampning af
olierester fra fabrikationen. Det er
et helt normalt fænomen, som
forsvinder efter den første pyrolyse.
Under pyrolyse producerer
ventilatorerne en mere intens støj,
som skyldes en højere
rotationshastighed. Dette er en helt
normal funktion som er udviklet for
at fremme varmefordelingen. Ved
afsluttet pyrolyse fortsætter
ventilationen automatisk så længe
det er nødvendigt for at undgå
overophedning af ovnens vægge
og front.
Hvis resultatet af pyrolysen ved
minimumsvarighed ikke er
tilfredsstillende, anbefales det at
indstille en længere tid for de
næste pyrolysecyklusser.
254
Dele under elektrisk spænding
Fare for dødeligt elektrisk stød
• Deaktivér ovnens strømforsyning
Udskiftning af pæren til det indvendige
ovnlys (hovedovn)
1. Fjern alt tilbehør indvendigt i ovnen.
2. Fjern støtterammerne til riste/
bradepander.
3. Fjern lampens låg ved hjælp af et værktøj
(for eksempel en skruetrækker).
Rengøring og vedligeholdelse
4. Træk pæren ud og fjern den.
Afmontering af ovnens tætningsliste
(undtaget på pyrolytiske modeller)
For en grundig rengøringen af ovnen, kan
tætningslisten på ovnlågen tages af. I alle
fire hjørner er der placeret kroge, som
fæstner den til ovnens kant. Træk udad på
de 4 hjørner af tætningslisten for at trække
krogene ud.
5. Udskift pæren med en lignende pære
(40W).
6. Genmontér låget korrekt og lad
formpresningen på det indvendige glas
vende ned mod lågen.
7. Tryk låget i bund, så det slutter helt tæt til
fatningen.
For at holde tætningslisterne rene bruges en
svamp, som ikke ridser, med lunkent vand.
Tætningslisterne skal være bløde og
elastiske.
Udskiftning af pæren til det indvendige
ovnlys (hjælpeovn)
1. Afdrej beskyttelsesdækslet Amod uret.
2. Udskift pæren B med en lignende pære
(25 W). Brug udelukkende ovnpærer (T
300° C).
3. Genmonter beskyttelseslåget A.
255
DA
Rør aldrig halogenpæren direkte
med fingrene, men anvend
isolerende beskyttelse.
Installation
5 Installation
5.1 Gastilslutning
Gasudslip
Eksplosionsfare
• Efter hvert indgreb skal det kontrolleres,
at stramningsmomentet for
gastilslutningerne er på mellem 10 og
15 Nm.
• Såfremt det kræves, skal man anvende
en trykregulator i overensstemmelse med
den gældende standard.
• Efter at have fuldført monteringen skal
der kontrolleres for eventuelle lækager
med en sæbeopløsning, og aldrig med
en flamme.
• Anvendelse med bøjeligt rør skal
udføres således, at længden af røret
ikke overskrider 2 meters maksimal
forlængelse for bøjelige stålrør og 1,5
meter for gummislanger.
• Rørene må ikke være i kontakt med
bevægelige dele, og de må ikke være
klemt.
Generelle informationer
Tilslutningen til gasnettet kan udføres ved
hjælp af et ubrudt, bøjeligt stålrør under
overholdelse af forskrifterne, som er fastlagt
af de gældende standarder. For funktion
med forskellige gastyper, henvises til kapitel
“5.2 Tilpasning til forskellige gastyper”.
Indgangssamlestykket for gassen er med
½” gevind til udendørsgas (ISO 228-1).
256
Tilslutning med gummislange
Kontrollér, at alle nedenstående betingelser
er opfyldt:
• At slangen er fastgjort til slangeholderen
med sikkerhedsspændbånd;
• at slangen på intet tidspunkt kommer i
kontakt med varme flader (maks. 50 °C);
• at slangen ikke trækkes eller klemmes
sammen og ikke er bøjet for meget, eller
har indsnævringer;
• at slangen ikke kommer i kontakt med
skarpe dele eller kanter;
• hvis slangen ikke er helt tæt og hvis der
slipper gas ud fra den, skal man ikke
forsøge at reparere den , men udskifte
den med en ny.
• kontrollér at slangens udløbsdato, som
er præget på den, ikke er overskredet.
Udfør tilslutningen til gasnettet ved hjælp af
en gummislange, som er i
overensstemmelse med egenskaberne, som
er angivet i de gældende standarder,
(kontrollér at koden for denne standard er
præget på slangen).
Installation
Skru omhyggeligt slangeholderen 3 på
gastilslutningen 1 (½” ISO 228-1 gevind)
på apparatet med pakningen 2imellem.
Det er, afhængigt af diameteren på det
anvendte gasrør, muligt også at skrue
slangeholderen 4 på slangeholderen 3.
Efter at have strammet slangeholderen skal
man sætte gasrøret 6 på slangeholderen
og fastgøre det med spændbåndet 5 i
overensstemmelse med gældende
standarder.
Skru omhyggeligt samlestykket 3 fast på
apparatets gastilslutning 1 og altid med
den medfølgende pakning 2 imellem.
Tilslutning med gummislange i
overensstemmelse med gældende
standarder kan kun udføres, hvis
slangen kan inspiceres i hele dens
længde.
Udfør tilslutningen til gasnettet ved hjælp af
et bøjeligt stålrør med bajonetsamlestykke,
som er i overensstemmelse med B.S. 669.
Vikl isolerende materiale om gasrørets
gevind 4 og skru adapteren 3på det. Skru
blokken på apparatets mobile samlestykke
1 og sæt den medfølgende pakning 2
imellem.
Slangens indvendige diameter skal
være 8 mm ved flydende gas og
13 mm ved metangas og bygas.
Tilslutning med fleksibelt stålrør
Udfør tilslutningen til gasnettet ved hjælp af
et fleksibelt stålrør, som er i
overensstemmelse med egenskaberne, som
er angivet i den gældende standard.
257
DA
Tilslutning med bøjeligt stålrør med
bajonetsamlestykke
Installation
Tilslutning med fleksibelt stålrør med
konisk samlestykke
Udfør tilslutningen til gasnettet ved hjælp af
et fleksibelt stålrør, som er i
overensstemmelse med egenskaberne, som
er angivet i den gældende standard.
Skru omhyggeligt samlestykket 3 på
gassamlestykket 1 (½” ISO 228-1 gevind)
på apparatet med den medfølgende
pakning 2 imellem. Påfør isolerende
materiale om samlestykkets gevind 3og skru
derefter det bøjelige stålrør 4 på
samlestykket 3.
Udluftning af lokaler
Apparatet må kun installeres i lokaler med
permanent udluftning, som foreskrevet af de
gældende standarder. I lokalet hvor
apparatet er installeret, skal der kunne
strømme så meget luft igennem, som er
påkrævet for en almindelig gasforbrænding
og for den nødvendige udluftning af samme
lokale. Rillerne til luftindtag, som er
beskyttede af riste, skal være korrekt
dimensionerede ifølge de gældende
standarder, og anbragt så de ikke spærres,
heller ikke delvist.
Lokalet skal holdes tilstrækkeligt ventileret
for at fjerne varmen og fugten som
produceres under tilberedning. Det
anbefales særligt efter længere tids brug at
åbne et vindue eller at hæve hastigheden
på eventuelle ventilatorer.
Udledning af forbrændingsprodukter
Tilslutning til flydende gas
Anvend en trykregulator og udfør
tilslutningen til gasflasken under
overholdelse af forskrifterne, som er fastsat
af de gældende standarder.
Forsyningstrykket skal overholde værdierne,
som er angivet i tabellen “Gastyper og
brugslande”.
258
Udledning af forbrændingsprodukter kan
sikres ved hjælp af emhætter, som er sluttet
til en sikker og effektiv skorsten med naturlig
cirkulation, eller ved hjælp af tvungen
udsugning. Et effektivt udsugningssystem
kræver nøjagtig planlægning af en fagligt
kompetent specialist, under overholdelse af
placeringer og afstande angivet af de
gældende standarder.
Installation
Efter endt indgreb skal installatøren udstede
en konformitetserklæring.
5.2 Tilpasning til forskellige gastyper
Apparatet er testet til metangas
G20 med et tryk på 20 mbar.
Hvis der anvendes andre typer gas, skal
man udskifte blussenes dyser og indstille
minimumsflammen på gashanerne.
1 Aftræk ved hjælp af emhætte.
2 Aftræk ved mangel på emhætte.
A Aftræk i enkelt skorsten med naturlig
cirkulation
B Aftræk i enkelt skorsten med
elektroventilator
C Aftræk direkte til udvendige omgivelser
med elektroventilator på væg eller rude
D Aftræk direkte til udvendige omgivelser
på væg
1. Fjern ristene, og fjern alle møtrikkerne og
brænderdækslerne for at få adgang til
bluskopperne.
2. Udskift dyser med en topnøgle størrelse
7 afhængigt af den gastype du ønsker at
anvende (se Tabeller over egenskaber
for blus og dyser).
3. Placér blussene korrekt i deres lejer.
Luft
Forbrændingsprodukter
Elektroventilator
259
DA
Udskiftning af dyser
Installation
Minimumindstilling for metangas eller
bygas
Tænd for blusset og sæt det på minimum.
Tag knappen af gashanen og skru på
reguleringsskruen på siden af hanens stang
(afhængigt af modellen), indtil der opnås
en regelmæssig minimumsflamme.
Montér igen knappen og kontrollér at
blussets flamme er stabil. Drej hurtigt
knappen på maks. og derefter på min.:
Flammen må ikke gå ud. Gentag
handlingen for alle gashanerne.
Minimumindstilling for flydende gas
Stram skruen, som sidder ved siden af
hanens lille stang, helt til i urets retning.
Efter tilpasning til en anden
gastype end den fabriksindstillede
skal gasindstillingsetiketten på
apparatet udskiftes med den, som
svarer til den nye gastype. Etiketten
findes i konvolutten med dyserne
(hvor de medfølger).
Smøring af gashanerne
Med tiden kan gashanerne blive sværere at
dreje og sætte sig fast. Sørg for at rengøre
dem indvendigt og udskifte deres
smøringsfedt.
Gashanerne skal smøres af en
specialiseret tekniker.
260
Installation
Gastyper og brugslande
1 metangas G20
G20
20 mbar
G20/25 20/25 mbar
2 metangas G25
G25
25 mbar
3 metangas G25
G25
20 mbar
4 flydende gas G30/31
G30/31 28/37 mbar
G30/31 30/37 mbar
G30/31 30/30 mbar
5 flydende gas G30/31
G30/31 50 mbar
6 bygas G110
G110
8 mbar
7 bygas G120
G120
8 mbar
IT
•
GB-IE FR-BE
•
DE
AT
•
•
NL
ES
PT
SE
RU
DK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det er muligt at identificere de
tilgængelige gastyper på
baggrund af installationslandet.
Der henvises til indeksnummeret for
identifikation i “Tabeller over
egenskaber for blus og dyser” af
de korrekte værdier.
261
DA
Gastype
Installation
Tabeller over egenskaber for blus og dyser
1 metangas G20
Nominel varmeeffekt (kW)
Dysediameter (1/100 mm)
Forkammer (præget på dysen)
Reduceret effekt (W)
2 metangas G25
Nominel varmeeffekt (kW)
Dysediameter (1/100 mm)
Forkammer (præget på dysen)
Reduceret effekt (W)
3 metangas G25
Nominel varmeeffekt (kW)
Dysediameter (1/100 mm)
Forkammer (præget på dysen)
Reduceret effekt (W)
4 flydende gas G30/31
Nominel varmeeffekt (kW)
Dysediameter (1/100 mm)
Forkammer (præget på dysen)
Reduceret effekt (W)
Nominel effekt G30 (g/h)
Nominel effekt G31 (g/h)
5 flydende gas G30/31
Nominel varmeeffekt (kW)
Dysediameter (1/100 mm)
Forkammer (præget på dysen)
Reduceret effekt (W)
Nominel effekt G30 (g/h)
Nominel effekt G31 (g/h)
6 bygas G110
Nominel varmeeffekt (kW)
Dysediameter (1/100 mm)
Forkammer (præget på dysen)
Reduceret effekt (W)
7 bygas G120
Nominel varmeeffekt (kW)
Dysediameter (1/100 mm)
Forkammer (præget på dysen)
Reduceret effekt (W)
AUX
SR
R
UR
1.0
72
(X)
400
AUX
1.8
97
(Z)
500
SR
3.0
115
(Y)
800
R
3.5
140
(6)
1600
URP
1.0
72
(F1)
400
AUX
1.8
94
(Y)
500
SR
3.0
121
(F2)
800
R
3.5
138
(F3)
1600
URP
1.0
77
(F1)
400
AUX
1.8
100
(Y)
500
SR
3.0
134
(F3)
800
R
3.5
145
(F3)
1600
URP
1.0
50
400
76
75
AUX
1.8
65
500
131
129
SR
3.0
85
800
218
215
R
3.5
94
1600
255
250
URP
1.0
43
(H2)
400
76
75
AUX
1.8
58
(M)
500
131
129
SR
3.0
70
(Y)
800
218
214
R
3.5
75
(F4)
1600
255
250
URP
1.0
145
(8)
400
AUX
1.8
185
(2)
500
SR
3.0
260
(3)
800
R
3.5
315
(13)
1600
URP
1.0
135
(8)
400
1.8
175
(1)
500
3.0
240
(3)
800
3.5
300
(13)
1600
Dyser som ikke medfølger kan fås hos de autoriserede servicecentre.
262
Installation
5.3 Elektrisk tilslutning
• 220-240 V 1N~
Elektrisk spænding
Fare for dødeligt elektrisk stød
Generelle informationer
Kontrollér at egenskaberne på det
elektriske net passer til de data der er
angivet på skiltet.
Identifikationsskiltet med tekniske data,
serienummeret og mærkningen er synligt
placeret på apparatet.
Skiltet må aldrig fjernes.
Udfør jordforbindelsen med et kabel som er
mindst 20 mm længere end de andre.
Apparatet kan fungere på følgende måder:
Anvend et trepolet kabel på 3 x 2,5 mm².
• 380-415 V 2N~
Anvend et firepolet kabel på 4 x 2,5 mm².
De angivne værdier refererer til
tværsnittet på den indvendige
ledning.
DA
• Den elektriske tilslutning skal udføres af
en kvalificeret tekniker.
• Man skal bære personligt
beskyttelsesudstyr.
• Det er et krav at der er jordtilslutning i
henhold til sikkerhedsstandarderne for
det elektriske anlæg.
• Deaktivér hovedstrømforsyningen.
• Træk aldrig i kablet for at hive stikket ud.
• Anvend kun kabler der er
varmeresistente op til mindst 90° C.
• Spændingsmomentet på skruerne på
forsyningskablerne på klemkassen skal
være lig med 1,5-2Nm.
Strømforsyningskablerne er
dimensioneret så de tager højde
for samtidighedsfaktoren (i
overensstemmelse med EN
60335-2-6 standarden).
Fast tilslutning
Udstyr forsyningslinjen med en flerpolet
afbryder i overensstemmelse med
installationsbestemmelserne.
Afbryderen skal være placeret på et
lettilgængeligt sted og i nærheden af
apparatet.
Tilslutning med stik og stikkontakt
Kontrollér at stikket og stikkontakten er af
samme type.
Undgå brug af stikomformere, adaptere
eller stikdåser, da disse kan forårsage
overophedning, og anordningerne kan
smelte.
263
Installation
5.4 Placering
Tungt apparat
Fare for kvæstelser ved knusning
• Placér apparatet i køkkenelementet med
hjælp fra en anden person.
Tryk på den åbne låge
Risiko for skader på apparatet
Generelle informationer
Apparatet kan anbringes ved vægge,
hvoraf den ene er højere end
køkkenbordet, med en minimum afstand på
50 mm fra apparatets side, som vist på figur
A og C, i henhold til installationsklasserne.
Udhæng placeret over køkkenbordet skal
have en afstand fra dette som minimum er
lig med 750 mm.
• Brug ikke lågen til at løfte og placere
ovnen i køkkenelementet.
• Pres ikke for hårdt på den åbne låge.
Varmeudslip under apparatets
funktion
Risiko for forbrændinger
• Finér, pålimede paneler eller
beklædninger i plastik på tilstødende
køkkenelementer skal være
varmeresistente (mindst 90° C).
Såfremt der installeres en emhætte over
kogepladen, henvises til
instruktionsmanualen for emhætten, for
overholdelse af den korrekte afstand.
264
Installation
Afhængigt af installationstypen tilhører dette
apparat klasserne:
(Fritstående apparat)
C - Klasse 2, underklasse 1
DA
A - Klasse 1
(Indbygget apparat)
Apparatet skal installeres af en
kvalificeret tekniker og ifølge de
gældende standarder.
B - Klasse 2, underklasse 1
(Indbygget apparat)
265
Installation
Placering og nivellering
Tungt apparat
Risiko for skader på apparatet
• Indsæt først de forreste fodstøtter og
herefter de bagerste.
Efter at have udført den elektriske tilslutning
skal de fire medfølgende fodstøtter skrues
på apparatet.
4. For at opnå stabilitet er det af største
vigtighed at apparatet er korrekt
nivelleret på gulvet. Stram eller løsn
fodstøtten for neden for at nivellere og
stabilisere apparatet på gulvet.
266
Montering af kantlisten
Den medfølgende kantliste er en
integreret del af produktet. Det er
nødvendigt at fastgøre den til
apparatet inden det installeres.
Kantlisten skal altid placeres og fastgøres
korrekt på apparatet.
1. Afdrej de 2 møtrikker (B), som sidder bag
på stellet.
2. Placér kantlisten på pladen, således at
stifterne (C) sidder ud for hullerne (D).
3. Fastgør kantlisten til pladen ved at
spænde skruerne (A).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising