LG CK43 Owner's manual

LG CK43 Owner's manual
SLOVENČINA
JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA
Mini Hi-Fi
systém
Skôr ako spustíte svoj prijímač, pozorne si, prosím, prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste ho mali
k dispozícií aj neskôr.
Ak si chcete prezrieť pokyny pokročilých funkcií, navštívte http://www.lg.com a stiahnite si príručku na
obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.
MODEL
CK43
www.lg.com
MFL70382731
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_SLOVAK_MFL70382731.indd 1
Autorské práva © 2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.
2018-03-09 �� 2:58:59
Predný panel
a
b
d
c
l
e
k
j
i h g
a Port USB 1
Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.
b Okno displeja
c
(Diaľkový senzor)
d Port USB 2
Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.
e MASTER VOL. (Hlasitosť)
Nastaví hlasitosť reproduktora.
f BASS BLAST (alebo BASS BLAST+)
Stlačením tlačidla BASS (alebo BASS+) priamo vyberte efekt.
USB REC / DEMO
-- Slúži na nahrávanie na USB.
-- Nahrávanie zastavíte stlačením a podržaním na 3 sekundy.
-- Keď vo vypnutom stave stlačíte USB REC / DEMO, zobrazí
sa režim DEMO.
3 WIRELESS LINK
-- Slúži na výber možnosti MAIN alebo OTHER v režime
WIRELESS PARTY LINK.
-- Aktivovať alebo deaktivovať režim WIRELESS PARTY LINK.
g F (Funkcia)
Slúži na výber funkcie a vstupného zdroja.
V (Preskočiť/Vyhľadať)
-- Preskočí ďalej.
-- Vyhľadá úsek v skladbe/súbore.
-- Slúži na výber rozhlasových staníc.
f
h AUTO DJ
Zvolí sa režim AUTO DJ.
N (Prehrať/Pauza)
-- Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
-- Slúži na voľbu Stereo/Mono.
i 1 (Pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.
C (Preskočiť/Vyhľadať)
-- Vráti späť.
-- Vyhľadá úsek v skladbe/súbore.
-- Slúži na výber rozhlasových staníc.
Z (Stop) / RDS
-- Slúži na pozastavenie prehrávania alebo zruší funkciu
DELETE.
-- Systém rádiových údajov
j Disková mechanika
k REGION EQ
Slúži na voľbu ekvalizéra regiónu.
SEARCH
Presunie sa do priečinku a na súbor v režime výberu.
OK
Slúži na výber priečinka počas vyhľadávania súboru.
l SOUND EFFECT / SEARCH
-- Vyberie sa zvukové podfarbenie.
-- Slúži na vyhľadávanie priečinku alebo súboru.
B (Otvoriť/Zatvoriť)
Slúži na otvorenie a zatvorenie diskovej mechaniky.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_SLOVAK_MFL70382731.indd 2
2018-03-09 �� 2:59:05
Zadný panel
a Napájací kábel
b svorky SPEAKERS
a
c AUX IN (L/R)
Zapojte prídavné zariadenie.
d ANTENNA (FM)
b
cd
Pripojenie reproduktora
Červená
Čierna
Aplikácia ovladača
Stiahnite si aplikáciu Music Flow Bluetooth do
vášho zariadenia. (Iba Android)
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_SLOVAK_MFL70382731.indd 3
LG Sound Sync (Bezdrôtový)
Pre viac informácií si stiahnite príručku na obsluhu,
ktorá je k dispozícii online na http://www.lg.com
2018-03-09 �� 2:59:14
Doplňujúce informácie
Výmena batérie
Technické údaje
3)
Spotreba energie
Informácie nájdete na
hlavnom štítku na zariadení.
Informácie nájdete na
hlavnom štítku na zariadení.
Sieťový pohotovostný
režim: 0,5 W
(R0
Požiadavky na napájanie
(R03)
(Ak sú všetky sieťové porty
aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)
Napájacie napätie zbernice
(USB)
Zosilňovač
(celkový výstupný výkon
RMS)
Cca. 300 mm x
163 mm x 241 mm
5 V 0 500 mA
300 W RMS
Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie
alebo bezdrôtové zariadenie
Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania
na viac ako 5 sekúnd.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_SLOVAK_MFL70382731.indd 4
Vyhlásenie o zhode
Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu MINI HI-FI SYSTÉM je v súlade so
Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode
EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné
inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm
medzi zariadením a telom.
Frekvenčný rozsah
Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz
10 dBm
2018-03-09 �� 2:59:19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement