LG ND4520 Owner's manual
SIOVENČINA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
HUDBA SO ŠTÝLOM
DOKOVACÍ REPRODUKTOR
Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si
ho, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť aj v budúcnosti.
ND4520
1
2
Začíname
Začíname
Bezpečnostné
upozornenia
1
Začíname
VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT
(ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE
POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU
ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
ODBORNÍKOVI.
Symbol blesku so šípkou v
rovnostrannom trojuholníku má
upozorniť používateľa na prítomnosť
neizolovaného nebezpečného
napätia vnútri prístroja, ktoré môže
byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Výkričník v rovnostrannom
trojuholníku má upozorniť
používateľa na prítomnosť
dôležitých prevádzkových a
údržbových (servisných) pokynov v
literatúre priloženej k výrobku.
VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE
DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a
pod.
UPOZORNENIE: Informácie súvisiace s
bezpečnosťou, vrátane klasifikácie a napájania
produktu, nájdete na hlavnom štítku umiestnenom
v dolnej časti zariadenia.
UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla
äčšina výrobcov odporúča, aby zariadenia boli
pripojené k samostatnému okruhu.
To znamená k zásuvkovému okruhu, ktorý napája
len dané zariadenie a nemá žiadne zásuvky ani
podružné okruhy. Pozrite si stranu s technickými
parametrami v tomto návode, aby ste si boli
istí. Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené,
uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky,
predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble
alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú
nebezpečné. Ktorýkoľvek takýto stav môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Pravidelne kontrolujte kábel zariadenia a ak jeho
vzhľad naznačuje poškodenie alebo opotrebovanie,
odpojte ho, prestaňte používať zariadenie a
nechajte kábel vymeniť v autorizovanom servise
za presne rovnaký náhradný diel. Chráňte napájací
kábel pred fyzickým alebo mechanickým zlým
zaobchádzaním, ako je napr. skrúcanie, zmotávanie,
pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie naň.
Venujte pozornosť obzvlášť zástrčkám, sieťovým
zásuvkám a miestu pripojenia k zariadeniu. Ak
chcete odpojiť napájanie, ťahajte za zástrčku
sieťového kábla. Pri inštalácii výrobku dbajte na to,
aby zástrčka bola ľahko dostupná.
Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou
alebo akumulátorom.
Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo
súpravy batérií zo zariadenia: Vyberte starú
batériu alebo súpravu batérií, pričom postupujte
v opačnom poradí ako pri ich vkladaní. Aby ste
predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej
hrozby pre zdravie ľudí a zvierat, odovzdajte starú
batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby
na označenom zbernom mieste. Nevyhadzujte
batérie alebo batériu spolu s ostatným odpadom.
Odporúča sa, aby ste používali batérie a
akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho
bezplatného systému náhrady. Batéria nesmie byť
vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie,
oheň a pod.
UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené
vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa
naň klásť žiadne predmety naplnené tekutinou, ako
sú napr. vázy.
Začíname
Likvidácia váš ho starého prístroja
2. Všetky elektrické a elektronické
produkty by mali byť zlikvidované
oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom na to určených
zberných zariadení, ktoré boli
ustanovené vládou alebo orgánmi
miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou starých zariadení
pomôžete predchádzať potenciálnym
negatívnym následkom pre prostredie
a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii
starých zariadení nájdete na
miestnom úrade, v službe na
likvidáciu odpadu alebo u predajcu,
kde ste tento produkt zakúpili.
Likvidácia odpadových batérií/akumulátorov
1. Ak je na batériách/akumulátoroch
vášho výrobku pripojený v krúžku
preškrtnutý symbol nádoby na
smeti, znamená to, že spadajú pod
európsku smernicu 2006/66/EC.
2. Tento symbol môže byť
kombinovaný s chemickými
symbolmi pre ortuť (Hg), kadmium
(Cd) alebo olovo (Pb) v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004
% olova.
3. Všetky batérie/akumulátory
by sa mali likvidovať oddelene
od komunálneho odpadu
prostredníctvom určených zberných
zariadení ustanovených štátnymi
alebo miestnymi úradmi.
4. Správna likvidácia vašich starých
batérií/akumulátorov pomôže
zabrániť negatívnym následkom na
životné prostredie, zdravotný stav
ľudí a zvierat.
5. Viac informácií o likvidácii vašich
starých batérií/akumulátorov vám
poskytne váš mestský úrad, firma
na likvidáciu odpadu alebo obchod
kde ste si výrobok kúpili.
Upozornenie pre bezdrôtové
zariadenia v Európskej únii
Spoločnosť LG Electronics týmto
potvrdzuje, že tento výrobok je (tieto
výrobky sú) v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smerníc 2004/108/ES,
2006/95/ES a 2009/125/ES.
Kópiu Prehlásenia o zhode získate na
nasledujúce adrese.
Európske centrum pre normy:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Prosím, vezmite na vedomie, že
toto NIE JE kontaktné miesto pre
zákaznícky servis. Informácie o
zákazníckom servise nájdete na
záručnom liste alebo kontaktujte
predajcu, u ktorého ste si zakúpili
tento výrobok.
Len na používanie v interiéri.
Vyhlásenie o účinkoch RF žiarenia
Pri inštalácii a prevádzke tohto
zariadenia je nevyhnutné dodržať
medzi radiátorom a vaším telom
minimálnu vzdialenosť 20 cm.
1
Začíname
1. Keď sa na produkte nachádza tento
symbol prečiarknutej smetnej
nádoby s kolieskami, znamená to, že
daný produkt vyhovuje európskej
Smernici č. 2002/96/EC.
3
4
Obsah
Obsah
3
Riešenie problémov
20
Riešenie problémov
1
Začíname
4
Dodatok
2
5
5
5
21
22
23
Ochranné známky a licencie
Technické údaje
Manipulácia s prístrojom
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
9
10
10
Bezpečnostné upozornenia
Jedinečné funkčné možnosti
– Vyrobené pre iPod/iPhone/iPad
– Portable In (Jedinečné funkčné
možnosti)
– Prehrávanie z USB
– Bluetooth
Príslušenstvo
Úvod
– Symboly používané v tomto návode
Požiadavky na prehrávateľný súbor
– Požiadavka na súbory MP3/WMA
– Kompatibilné USB zariadenia
– Požiadavky na zariadenie USB
Diaľkový ovládač
– Vloženie Batérie
Predný panel
Zadný panel
Vrchný panel
Pripojenie AC adaptéra
Vloženie Batérie
2
Obsluha
11
12
12
Celková prevádzka
Základné operácie
– Používanie zariadenia iPod/iPhone/
iPad
– Používanie USB
– Dočasné vypnutie zvuku
– Obnovenie prehrávania
– AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
NAPÁJANIA
Rozšírené používanie
– Počúvanie hudby z externého
zariadenia
Používanie bezdrôtovej technológie
Bluetooth
– Počúvanie hudby uloženej na
zariadeniach Bluetooth
– Používanie aplikácií Bluetooth.
13
14
14
14
15
15
16
16
18
Začíname
Jedinečné funkčné
možnosti
Jednoducho pripojte svoj iPod/iPhone/iPad a
vychutnávajte si hudbu.
Portable In (Jedinečné
funkčné možnosti)
Počúvajte hudbu z vášho prenosného zariadenia.
Prehrávanie z USB
Jednoducho pripojte USB a vychutnávajte si hudbu.
Bluetooth
Vychutnávajte si hudbu zo zariadenia s rozhraním
bluetooth pomocou jednoduchého pripojenia.
Príslušenstvo
Skontrolujte a zoznámte sa s dodaným
príslušenstvom.
Diaľkový ovládač (1)
Úvod
Symboly používané v tomto
návode
,,Poznámka
Indicates special notes and operating features.
>>Výstraha
Označuje výstrahy na predchádzanie prípadnému
poškodeniu spôsobenému nesprávnym
používaním.
LG Bluetooth Remote
Tento prehrávač môžete ovládať pomocou svojho
zariadenia iPhone alebo telefónu so systémom
Android cez rozhranie Bluetooth. Tento prehrávač
a váš telefón musia byť pripojené k rozhraniu bluetooth. Navštívte „Apple App Store“ alebo „Google
Android Market (Google Play Store)“. Tento QR kód
použite na vyhľadanie aplikácie „LG Bluetooth Remote“. Podrobné informácie nájdete na strane 18.
Sieťový kábel (1)
(Android OS)
AC adaptér (1)
batérií (1)
(Apple iOS)
1
Začíname
Vyrobené pre iPod/iPhone/iPad
5
6
Začíname
Požiadavky na
prehrávateľný súbor
1
Začíname
Požiadavka na súbory MP3/
WMA
Súborová kompatibilita MP3/WMA s touto
jednotkou je obmedzená nasledovne:
yy Vzorkovacia frekvencia: od 32 po 48 kHz (MP3), od
32 po 48 kHz (WMA)
yy Bitový tok: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 320 kb/s
(WMA)
yy Maximálny počet súborov: do 999
yy Maximálny počet priečinkov : menej ako 99
yy Prípony súborov : “.mp3”/ “.wma”
Kompatibilné USB zariadenia
yy Prehrávač MP3: MP3 prehrávač typu Flash.
zariadenie USB: Prístroje podporujúce
yy Pamäťové
USB 1.1.
yy Funkcia USB tohto prístroja nepodporuje niektoré
zariadenia USB.
Požiadavky na zariadenie USB
yy Nie sú podporované zariadenia, ktoré po pripojení
k počítaču vyžadujú inštaláciu ďalšieho programu
alebo ovládača.
yy Nevyberajte USB zariadenie, ak je v prevádzke.
yy Prehľadanie veľkokapacitného USB zariadenia
môže trvať aj niekoľko minút.
yy Zálohujte si všetky dáta, aby ste predišli ich strate.
yy Zariadenie USB nemusí byť rozpoznané,
ak používate predlžovací kábel USB alebo
rozbočovač USB.
yy Nie je podporované používanie súborového
systému NTFS. (Podporovaný je len súborový
systém FAT 16/32.)
yy Zariadenie nie je podporované, ak celkový počet
súborov na ňom nepresiahne 1000.
yy Nie sú podporované mechaniky HDD, Čítačky
kariet, Zablokované zariadenia alebo zariadenia s
rozhraním USB pevného typu a mobilné telefóny.
yy Port USB prístroja sa nemôže pripájať k PC.
Jednotka sa nedá používať ako úložné zariadenie.
spojení s touto jednotkou nemusia niektoré
yy V
USB rozhrania fungovať.
yy V stave zapnutia nemôžete nabíjať zariadenie iPad
pomocou USB portu.
yy V stave zapnutia môžete nabíjať zariadenie iPod/
iPhone/Smartphone pomocou USB portu.
yy Ak pripojíte smartphone k USB portu, môžete
nabíjať len v stave zapnutia. (Niektoré smartphony
sa nemusia dať nabíjať)
Začíname
Diaľkový ovládač
Vloženie Batérie
FUNCTION : Slúži na voľbu funkcie a
vstupného zdroja.
Prst
2. Vložte a upevnite batériu tak, aby pluse(+) pól
smeroval rovnakým smerom ako označenie
pluse(+) v priehradke na vloženie batérie.
+/- (VOL) : Nastavuje hlasitosť reproduktora.
/
(Preskočiť/Vyhľadať): :
-- Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.
-- Slúži na vyhľadávanie časti v rámci súboru.
(Prehať/Pozastaviť) : Slúži na spustenie alebo
pozastavenie prehrávania.
@ : Slúži na stlmenie zvuku.
3. Vložte priehradku na vloženie batérie do
diaľkového ovládača a zatvorte otočením v
smere hodinových ručičiek.
: Toto tlačidlo nie je k dispozícii.
>>Výstraha
Batéria použitá v tomto prístroji môže pri
nesprávnom zaobchádzaní predstavovať
nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo
poleptania. Nesmie sa dobíjať, rozoberať,
spaľovať ani ohrievať nad 100 °C (212 °F).
Používajte len náhradnú batériu označenú
číslom súčiastky CR2025. Pri použití iného
typu batérie hrozí nebezpečenstvo požiaru
alebo výbuchu. Vybitú batériu zneškodnite.
Batériu uschovávajte mimo dosahu detí.
Batériu nerozoberajte, ani ju nezneškodňujte
vhodením do ohňa.
Minca
>>Výstraha
Prst
Ak máte dlhé nechty, neotvárajte kryt
priehradky na vloženie batérie prstom. V
opačnom prípade si necht zlomíte.
1
Začíname
Priehradku na vloženie batérie môžete otvoriť
dvoma spôsobmi.
1. Pomocou mince alebo prsta otočte kryt
priehradky na vloženie batérie proti smeru
hodinových ručičiek.
Následne kryt priehradky na vloženie batérie vyberte.
Minca
1 (HLAVNÝ VYPÍNAČ) : Slúži na ZAPNUTIE alebo
VYPNUTIE jednotky.
7
8
Začíname
Predný panel
1
Začíname
PORT. IN
a indikátor
b 1 (HLAVNÝ VYPÍNAČ)
Slúži na ON alebo OFF jednotky.
d F (FUNKCIA)
Slúži na voľbu funkcie a vstupného zdroja.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)
c VOL (+/-)
Nastavuje hlasitosť reproduktora.
Zadný panel
a USB Portu
Slúži na prehrávanie súboru pripojením
zariadenia s rozhraním USB.
b PORT. IN (3.5mm)
Umožňuje počúvať hudbu z vášho prenosného
zariadenia.
c DC IN12 V 02.5A (Vstup AC adaptéra)
Začíname
9
Vrchný panel
1
Začíname
a iPod/iPhone/iPad Dock
Pripojenie zariadenia iPod/iPhone/iPad.
b Reproduktor
10
Začíname
Pripojenie AC adaptéra
1
Začíname
1. K AC adaptéru pripojte dodaný sieťový kábel
AC.
2. Pripojte kábel sieťového adaptéra do DC.IN
vstupnej jednotky adaptéra.
3. Zastrčte zástrčku sieťového kábla prívodu AC do
sieťovej zásuvky.
2
Vloženie Batérie
1. Stlačte a otvorte kryt priehradky na vloženie
batérie v spodnej časti jednotky.
2. Do priehradky na vloženie batérií vložte šesť
batérií veľkosti AA (nedodávajú sa); 2 a 3
musia byť vložené správne.
3. Zatvorte kryt batérií.
>>Výstraha
yy Ak nebudete jednotku dlhodobo používať,
vyberte z nej batérie.
yy V prípade potreby batérie vymeňte.
yy Na používanie odporúčame alkalické alebo
NiHM batérie.
>>Výstraha
Používajte len AC adaptér dodaný s týmto
prístrojom. Nepoužívajte napájací zdroj z iného
zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie
akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo
napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť,
čím prídete o záruku.
,,Poznámka
yy Nabíjanie pomocou tejto jednotky je možné
len po pripojení sieťového napájacieho
kábla jednotky k zásuvke.
Obsluha
11
Celková prevádzka
Prístroj môžete ovládať pomocou týchto tlačidiel. Viac informácií nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Režim
PORT.IN
USB
BLUETOOTH
-/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
1
Zapnúť/Vypnúť
Zapnúť/Vypnúť
Zapnúť/Vypnúť
Zapnúť/Vypnúť
/
Funkcia Preskočiť
-/+
-
Funkcia Preskočiť
-/+
-
stlačenie a
podržanie
/
Prehľadávanie
dozadu
Prehrávanie
dopredu
-
Prehľadávanie
dozadu
Prehrávanie
dopredu
-
Funkcia Prehrať/
Pozastaviť
-
Funkcia Prehrať/
Pozastaviť
-
Prepínanie funkcií
Prepínanie funkcií
Prepínanie funkcií
Prepínanie funkcií
Stlmiť/Zrušiť
stlmenie zvuku
Stlmiť/Zrušiť
stlmenie zvuku
Stlmiť/Zrušiť
stlmenie zvuku
Stlmiť/Zrušiť
stlmenie zvuku
stlačenie
FUNCTION
F
@
2
Obsluha
IPOD/IPAD
Tlačidlo
12
Obsluha
Základné operácie
Používanie zariadenia iPod/
iPhone/iPad
2
Vychutnajte si zvuk z vášho zariadenia iPod/iPhone/
iPad. Ďalšie informácie o zariadení iPod/iPhone/
iPad nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPod/
iPhone/iPad.
Obsluha
1. Pevne pripojte iPod/iPhone/iPad. Po zapnutí
prístroja sa automaticky zapne váš iPod/iPhone/
iPad a spustí sa jeho dobíjanie.
Funkcia
Pozastaviť
alebo
reštartovať
Preskočiť
Použitie funkcie
Stlačte
/
Počas prehrávania stlačte
, čím prejdete na nasledujúci
súbor, alebo sa vrátite na
začiatok aktuálneho súboru.
Počas prehrávania sa dvojitým
krátkym stlačením
dostanete
naspäť na predchádzajúci súbor.
Hľadať
Počas prehrávania stlačte a
podržte tlačidlo
/
a
uvoľnite ho na mieste, od
ktorého chcete počúvať.
Kompatibilný iPod/iPhone/iPad
Prístroj podporuje tieto modely.
yy iPod touch
yy iPod nano
yy iPhone 4 S
yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
2. Stlačením
FUNCTION alebo F zvoľte
funkciu iPOD/iPad.
yy iPhone 3 G
yy iPad 2
yy iPad
V závislosti od verzie softvéru vášho iPod/iPhone/
iPad’s nemusí byť váš iPod/iPhone/iPad z tohto
prístroja ovládateľný.
V závislosti od vášho zariadenia iPod/iPhone/iPad’s
nemusí byť váš iPod/iPhone/iPad z tohto prístroja
ovládateľný.
Obsluha
,,Poznámka
yy V závislosti od verzie softvéru vášho
zariadenia iPod/iPhone/iPad nemusí byť
váš iPod/iPhone/iPad z tohto prístroja
ovládateľný. Odporúčame vám nainštalovať
si najnovšiu verziu softvéru.
13
Používanie USB
1. Zariadenie USB pripojte k portu USB.
2. Funkciu USB zvoľte stlačením
alebo F.
FUNCTION
yy Ak používate aplikácie, voláte alebo
odosielate a prijímate textové SMS správy,
atď. cez zariadenia iPod touch a iPhone/
iPad, pred použitím ich najprv odpojte od
dokovacieho zariadenia pre iPod/iPhone/
iPad na tomto prístroji.
yy V stave zapnutia/vypnutia môžete svoje
zariadenie iPod/iPhone/iPad nabíjať
pripojením k doku pre zariadenie iPod/
iPhone/iPad.
yy U zariadenia iPod touch alebo iPhone
bude pravdepodobne potrebné vykonať
dodatočnú operáciu, napríklad „odomknúť“
ho cez potiahnutie prstom.
yy Vaše zariadenie iPod/iPhone/iPad sa
nebude nabíjať, ak je sieťový napájací kábel
odpojený, a to aj napriek tomu, ak sú v
jednotke batérie.
Obsluha
yy Ak máte problém s vaším zariadením iPod/
iPhone/iPad, navštívte stránku www.apple.
com/support.
2
,,Poznámka
Da biste izvadili USB iz uređaja
1. Zvoľte inú funkciu/režim.
2. Izvadite USB iz uređaja
Na
Postup
Prehrať
Stlačte
Pauza
Počas prehrávania stlačte
Počas prehrávania stlačte
/
a prejdete na nasledujúci
Preskočenie na súbor alebo sa vrátite na začiatok
nasledujúci/ aktuálny súbor.
predchádzajúci
Počas prehrávania sa dvojitým
súbor
krátkym stlačením
dostanete
naspäť na predchádzajúci súbor.
Počas prehrávania stlačte a podržte
Vyhľadávanie
tlačidlo
/
a uvoľnite ho na
časti v súbore
mieste, od ktorého chcete počúvať.
14
Obsluha
,,Poznámka
yy Ak prístroj počas prehrávania vypnete a
znova zapnete, spravidla sa prehrá posledný
súbor, ktorý ste počúvali.
yy Ak počas prehrávania zmeníte režim funkcie
a vrátite sa naspäť na predchádzajúci režim
funkcie, naposledy počúvaný súbor sa bude
prehrávať štandardne.
2
yy Priečinky/súbory na USB boli rozpoznané,
ako je to uvedené nižšie
Obsluha
priečinok
koreň
súbor
priečinok
1
priečinok
3
súbor 5
súbor 6
súbor 7
priečinok
4
priečinok
7
súbor 8
súbor 9
súbor 3
priečinok
8
súbor 10
súbor 4
priečinok
2
priečinok
5
súbor 11
priečinok
6
súbor 13
súbor 12
súbor 14
súbor 1
súbor 2
yy Súbory budú postupne prehrávané od $
súboru č.1 po $ súbor č.14.
yy *KOREŇ: prvá obrazovka, ktorú zbadáte, keď
počítač rozpozná USB sa nazýva „KOREŇ“.
Dočasné vypnutie zvuku
Stlačením @ na diaľkovom ovládači zvuk svojej
jednotky stlmíte.
Zvuk môžete stlmiť, ak chcete napríklad prijať
hovor. Ak chcete zrušiť funkciu stlmenia, stlačte
znova @, alebo VOL up a DOWN.
Obnovenie prehrávania
Jednotka si pamätá bod, kde ste stlačili
Stlačením
.
prehrávanie obnovíte.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
NAPÁJANIA
Toto zariadenie sa samo vypne, aby sa šetrila
elektrická energia v prípade, že hlavná jednotka nie
je pripojená k externému zariadeniu a nepoužíva sa
v priebehu 25 minút.
To isté sa stane po uplynutí šiestich hodín od
pripojenia hlavnej jednotky k inému zariadeniu
pomocou analógového vstupu.
Obsluha
15
Rozšírené používanie
Počúvanie hudby z externého
zariadenia
Tento prístroj je možné používať na prehrávanie
hudby z rôznych typov externých zariadení.
(S týmto prístrojom nie je dodávaný kábel pre
prenosné zariadenia.)
PORT.IN
1. Externé zariadenie pripojte ku konektoru PORT.
IN na tomto prístroji.
2. Stlačením 1 zapnite napájanie.
3. Zvoľte funkciu PORT. IN stlačením
FUNCTION alebo F.
4. Zapnite externé zariadenie a spustite na ňom
prehrávanie.
Obsluha
MP3 prehrávač atď.
2
16
Obsluha
Používanie bezdrôtovej
technológie Bluetooth
Počúvanie hudby uloženej na
zariadeniach Bluetooth
O technológii Bluetooth
Predtým, ako sa pokúsite o prepojenie sa
ubezpečte, že funkcia Bluetooth je na vašom
zariadení Bluetooth zapnutá. Pozrite si používateľskú
príručku k vášmu zariadeniu Bluetooth. Po vykonaní
prepojenia ho už nemusíte vykonávať znovu.
Bluetooth® je technológia pre bezdrôtovú
komunikáciu na krátku vzdialenosť.
2
Dostupný dosah je do 10 metrov.
Obsluha
(Zvuk môže byť prerušovaný, ak je spojenie rušené
iným elektronickým vlnením alebo ak pripojíte
zariadenie Bluetooth v iných miestnostiach.)
Za pripojenie jednotlivých zariadení pomocou
bezdrôtovej technológie Bluetooth® sa neúčtujú
žiadne poplatky. Mobilný telefón s bezdrôtovou
technológiou Bluetooth® sa dá ovládať pomocou
aplikácie Cascade, ak bolo spojenie vytvorené
pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth®.
Dostupné zariadenia: Mobilný telefón, MP3,
prenosný počítač, PDA.
1. Zvoľte funkciu Bluetooth pomocou tlačidla
FUNCTION alebo F.
LED indikátor bluetooth na tejto jednotke sa
rozsvieti a bude blikať.
2. Zapnite zariadenie Bluetooth a uskutočnite
prepojenie. Ak hľadáte túto jednotku pomocou
zariadenia Bluetooth, na displeji zariadenia
Bluetooth sa môže zobraziť zoznam nájdených
zariadení v závislosti od typu zariadenia
Bluetooth. Vaša jednotka sa zobrazí ako
“LG Audio ND4520”.
Profily Bluetooth
3. Zadajte PIN kód.
PIN kód : 0000
Aby ste mohli používať bezdrôtovú technológiu
Bluetooth, zariadenia musia byť schopné
interpretovať určité profily. Táto jednotka je
kompatibilná s nasledovným profilom.
4. Po úspešnom spojení tejto jednotky s vaším
zariadením s rozhraním bluetooth sa LED
indikátor bluetooth tejto jednotky rozsvieti a
bude blikať.
A2DP (Pokročilý profil distribúcie zvuku)
,,Poznámka
V závislosti od typu zariadenia Bluetooth majú
niektoré zariadenia odlišný spôsob prepojenia.
5. Počúvanie hudby.
Ohľadom prehrávania hudby uloženej na vašom
zariadení Bluetooth si pozrite návod na použitie
k zariadeniu Bluetooth.
,,Poznámka
yy Zvuk z hlavnej zostavy môže byť skreslený,
ak zvýšite hlasitosť zariadenia o dve tretiny a
viac.
yy Ak budete používať funkciu rozhrania
bluetooth, nastavte na počúvanie hlasitosť
zariadenia s rozhraním bluetooth na
správnu hodnotu.
Obsluha
17
yy Po vyhľadaní tejto jednotky v zariadení s
rozhraním bluetooth, spárujte zariadenie
s rozhraním bluetooth s touto jednotkou.
Následne prehrajte požadovaný súbor.
yy Zvuk sa môže prerušovať pri rušení spojenia
iným elektronickým vlnením.
yy Týmto zariadením nie je možné ovládať
zariadenie Bluetooth.
yy Hoci je vzdialenosť medzi zariadením
Bluetooth a jednotkou menšia ako 10
metrov, ak sú medzi nimi prekážky,
zariadenie Bluetooth sa nedá pripojiť.
yy V závislosti od typu zariadenia sa funkcia
Bluetooth možno nebude dať použiť.
yy Systém bezdrôtového pripojenia si môžete
vychutnávať pomocou telefónu, MP3
prehrávača, notebooku a pod.
yy Elektrická porucha spôsobená zariadeniami
používajúcimi tú istú frekvenciu. Môže ísť o
zdravotnícke zariadenie, mikrovlnové alebo
bezdrôtové zariadenia LAN – spojenie bude
prerušené.
yy Ak sa niekto postaví a preruší komunikáciu
medzi zariadením Bluetooth a prehrávačom,
spojenie bude prerušené.
yy So zväčšujúcou sa vzdialenosťou medzi
zariadením s rozhraním bluetooth a
jednotkou sa kvalita zvuku znižuje. Spojenie
sa nakoniec preruší, keď vzdialenosť
medzi zariadením s rozhraním bluetooth
a jednotkou presiahne pracovný dosah
rozhrania bluetooth.
yy Zariadenie s bezdrôtovou technológiou
rozhrania bluetooth bude odpojené, ak
vypnete jednotku, alebo ak umiestnite
zariadenie do vzdialenosti viac ako 10 m od
jednotky.
yy Ak je pripojenie rozhrania bluetooth
odpojené, musíte zariadenie s rozhraním
bluetooth pripojiť k svojej jednotke.
2
Obsluha
yy Párovanie je obmedzené - na jedno
zariadenie Bluetooth pripadá jedno
zariadenie a viacnásobné spárovanie nie je
podporované.
18
Obsluha
Používanie aplikácií Bluetooth.
Informácie o aplikácii LG Bluetooth
Remote
2
LG Bluetooth Remote App prináša pre vašu jednotku nové funkcie.
Aby ste si mohli vychutnať viac funkcií,
odporúčame vám prevziať si a nainštalovať bezplatnú aplikáciu „LG Bluetooth Remote“.
Nainštalujte aplikáciu „LG Bluetooth
Remote app“ dokovaním svojho
zariadenia iPhone/iPad/iPod vo
svojom prehrávači.
1. Pripojte svoje zariadenie iPhone/iPad/iPod k
doku zariadenia iPod/iPhone/iPad. Zobrazenie
na prevzatie aplikácie „LG Bluetooth Remote“
bude automaticky pripojené. (len preiOS O/S)
2. Inštaláciu spustíte poklepaním na ikonu.
Obsluha
3. Preberanie spustíte poklepaním na ikonu.
Inštalácia aplikácie „LG Bluetooth
app“ do vášho zariadenia s
rozhraním Bluetooth
1. Nainštalujte aplikáciu „LG Bluetooth app“
pomocou QR kódu. Na nasnímanie QR kódu
použite softvér na snímanie.
2. Inštaláciu spustíte poklepaním na ikonu.
3. Preberanie spustíte poklepaním na ikonu.
Inštalácia aplikácie „LG Bluetooth
Remote app“ pomocou „Apple
App store“ alebo „Google Android
Market“
1. Poklepte na ikonu Apple App Store alebo
Google Android Market(Google Play Store).
2. V políčku na vyhľadávanie napíšte „LG Bluetooth
Remote“ a aplikáciu vyhľadajte.
3. V zozname s výsledkami vyhľadávania nájdite a
poklepte na aplikáciu „LG Bluetooth Remote“ a
spusťte preberanie aplikácie Bluetooth.
4. Inštaláciu spustíte poklepaním na ikonu.
5. Preberanie spustíte poklepaním na ikonu.
,,Poznámka
yy Svoje zapnuté zariadenie s rozhraním
Bluetooth pripojte k internetu.
yy Skontrolujte, že vaše zapnuté zariadenie
s rozhraním Bluetooth obsahuje „Apple
App Store“ alebo „Google Android Market
(Google Play Store)“.
(Android OS)
(Apple iOS)
,,Poznámka
yy Svoje zapnuté zariadenie s rozhraním
Bluetooth pripojte k internetu.
yy Skontrolujte, že vaše zapnuté zariadenie
s rozhraním Bluetooth obsahuje aplikáciu
na snímanie.Ak takú aplikáciu nemáte,
prevezmite si ju z „Apple App Store” alebo
„Google Android Market (Google Play store).”
Obsluha
Aktivovanie rozhrania Bluetooth
aplikáciou LG Bluetooth Remote
Aplikácia LG Bluetooth pomáha pripojiť vaše
zapnuté zariadenie s rozhraním Bluetooth k
jednotke.
1. Poklepte na ikonu aplikácie LG Bluetooth app na
úvodnej stránke, otvorte aplikáciu LG Bluetooth
app a prejdite do hlavnej ponuky.
3. Ak chcete získať viac informácií ohľadne
používania, poklepte na [Setting] a [Help].
,,Poznámka
yy Po pripojení zariadenia s rozhraním
Bluetooth k jednotke pomocou aplikácie iOS
BT pripojte zariadenie iPod/iPhone/iPad k
jednotke. Funkcia sa automaticky prepne na
funkciu IPOD/IPAD. Ak odpojíte zariadenie
iPod/iPhone/iPad od jednotky, zariadenie s
rozhraním Bluetooth sa automaticky pripojí
k jednotke.
yy Počas používania rozhrania Bluetooth
nebudete môcť používať aplikáciu BT.
Ak chcete používať aplikáciu BT, správne
odpojte zariadenie s rozhraním Bluetooth,
ktoré ste pripojili predtým.
yy Ak na prevádzku používate aplikáciu
Bluetooth App, môže dochádzať k určitým
rozdielom medzi aplikáciou Bluetooth
App a dodávaným diaľkovým ovládačom.
V prípade potreby používajte dodávaný
diaľkový ovládač.
yy Ak budete používať aplikáciu BT s
pripojeným zariadením s rozhraním
Bluetooth, predtým zrealizované Bluetooth
spojenie sa môže rozpojiť. (Tento proces
sa môže odlišovať v závislosti na O/S
smartponu.)
yy V závislosti na zariadení s rozhraním
Bluetooth nemusí aplikácia BT fungovať.
yy Ak v prípade používania rozhrania Bluetooth
budete používať aplikáciu BT, dodávaný
diaľkový ovládač nemusí fungovať.
,,Poznámka
yy Ak budete aplikáciu BT používať na
diaľkové ovládanie, prevádzka sa môže
odlišovať od dodávaného diaľkového
ovládača.
yy V závislosti na operačnom systéme
smartphonu môže dochádzať k
odlišnostiam vo fungovaní aplikácie BT.
yy Ak už bolo vaše zariadenie s rozhraním
Bluetooth pripojené k inej jednotke, najprv
rozpojte toto pripojenie typu Bluetooth.
yy Vami zrealizované spojenie sa možno
rozpojilo, ak ste zvolili inú aplikáciu,
alebo ste zmenili nastavenie pripojeného
zariadenia pomocou aplikácie BT. V takomto
prípade skontrolujte stav pripojenia.
yy Ak umiestnite svoje zariadenie iPod/iPhone/
iPad do doku tejto jednotky, kým je vaše
zariadenie iPod/iPhone/iPad pripojené
k tejto jednotke pomocou Bluetooth
pripojenia, Bluetooth pripojenie bude
deaktivované.
yy Bluetooth pripojenie zariadenia iPod/
iPhone/iPad nebude aktivované, kým je
zariadenie iPod/iPhone/iPad vložené do
doku tejto jednotky.
2
Obsluha
2. Poklepte na [Setting] a zvoľte požadovanú
jednotku.
19
3
Riešenie problémov
20 Riešenie problémov
Riešenie problémov
Problém
Riešenie
yy Zapojte sieťový kábel.
Nie je napájanie.
yy Skontrolujte stav použitím iných elektronických zariadení.
yy Vymeňte batériu za novú.
Nie je počuť zvuk.
yy Stlačte
FUNCTION alebo F a skontrolujte zvolenú funkciu.
yy Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti približne 7 m.
3
Diaľkový ovládač
nefunguje správne.
Riešenie problémov
iPod/iPhone/iPad
nefunguje.
yy Odstráňte prekážku na trase medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou.
yy Vymeňte batériu za novú.
yy Pripojte zariadenie k jednotke správne.
4
Dodatok
Dodatok
21
Ochranné známky a
licencie
Bezdrôtová technológia Bluetooth® je systém,
ktorý umožňuje rádiový kontakt medzi
elektronickými zariadeniami do vzdialenosti max.
10 metrov.
Za pripojenie jednotlivých zariadení pomocou
bezdrôtovej technológie Bluetooth® sa neúčtujú
žiadne poplatky. Mobilný telefón s bezdrôtovou
technológiou Bluetooth® sa dá ovládať pomocou
aplikácie Cascade, ak bolo spojenie vytvorené
pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth®.
Slovné označenie Bluetooth® a logá sú majetkom
spoločnosti Bluetooth® SIG, Inc. a akékoľvek
použitie týchto značiek spoločnosťou LG
Electronics je kryté licenciou.
Iné obchodné známky a obchodné názvy patria
príslušným majiteľom.
4
Dodatok
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for
iPad“ (vyrobené pre iPod/iPhone/iPad) znamená,
že elektronické príslušenstvo je špecificky určené
na pripojenie k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad
a že mu bolo výrobcom pridelené osvedčenie o
tom, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti
Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzkové vlastnosti tohto prístroja ani za jeho
súlad s bezpečnostnými normami a právnymi
predpismi. Vezmite na vedomie, že použitie tohto
príslušenstva s prístrojmi iPod, iPhone, alebo
iPad môže mať vplyv na výkon bezdrôtového
pripojenia.
22 Dodatok
Technické údaje
Všeobecné
Požiadavky na AC adaptér
DC 12 V 0 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Spotreba energie
30 W
Rozmery (Š x V x H)
320(348) X 60(90) X 150 mm
Hmotnosť netto (pribl.)
1.54 Kg
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Prevádzková vlhkosť
5 % až 90 %
Napájacie napätie zbernice DC 5 V 0 500 mA,
iPod/iPhone/iPad
DC 5 V 0 2.1 A
Vstupy
PORT.IN (prenosné zariadenie)
0.5 Vrms (3.5 mm stereo konektor)
4
Dodatok
Zosilňovač
Výstupný výkon
5 W + 5 W (8Ω pri 1kHz)
THD (harmonické
skreslenie)
10 %
Reproduktory
Typ
zabudované
Menovitá impedancia
8Ω
Menovitý príkon
5W
Maximálny príkon
10 W
yy Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Dodatok 23
Manipulácia s
prístrojom
Pri preprave prístroja
Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály.
Ak potrebujete prístroj odoslať, na zaistenie
maximálnej ochrany ho zabaľte tak, ako bol
pôvodne zabalený výrobcom.
Vonkajšie povrchy prístroja udržujte
čisté
V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny,
ako napríklad pesticídové spreje.
Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže
poškodiť povrch.
Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší
čas v kontakte so zariadením.
Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú
tkaninu. Ak je povrch extrémne znečistený, použite
mäkkú tkaninu, mierne navlhčenú v roztoku
jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné
rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzín alebo riedidlo,
pretože by mohli poškodiť povrch prístroja.
Dodatok
Čistenie prístroja
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement