LG ND1520 Owner's manual

LG ND1520 Owner's manual
SIOVENČINA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
HUDBA SO ŠTÝLOM
DOKOVACÍ REPRODUKTOR
Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si
ho, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť aj v budúcnosti.
ND1520
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 1
2012-04-20
4:45:30
1
Začíname
2
Začíname
Bezpečnostné
upozornenia
1
Začíname
VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT
(ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE
POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU
ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
ODBORNÍKOVI.
Symbol blesku so šípkou v
rovnostrannom trojuholníku
má upozorniť používateľa na
prítomnosť neizolovaného
nebezpečného napätia vnútri
prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby
predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Výkričník v rovnostrannom
trojuholníku má upozorniť
používateľa na prítomnosť
dôležitých prevádzkových a
údržbových (servisných) pokynov v
literatúre priloženej k výrobku.
UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla
äčšina výrobcov odporúča, aby zariadenia boli
pripojené k samostatnému okruhu.
To znamená k zásuvkovému okruhu, ktorý napája
len dané zariadenie a nemá žiadne zásuvky ani
podružné okruhy. Pozrite si stranu s technickými
parametrami v tomto návode, aby ste si boli
istí. Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené,
uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky,
predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble
alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú
nebezpečné. Ktorýkoľvek takýto stav môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Pravidelne kontrolujte kábel zariadenia a ak jeho
vzhľad naznačuje poškodenie alebo opotrebovanie,
odpojte ho, prestaňte používať zariadenie a
nechajte kábel vymeniť v autorizovanom servise
za presne rovnaký náhradný diel. Chráňte napájací
kábel pred fyzickým alebo mechanickým zlým
zaobchádzaním, ako je napr. skrúcanie, zmotávanie,
pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie naň.
Venujte pozornosť obzvlášť zástrčkám, sieťovým
zásuvkám a miestu pripojenia k zariadeniu. Ak
chcete odpojiť napájanie, ťahajte za zástrčku
sieťového kábla. Pri inštalácii výrobku dbajte na to,
aby zástrčka bola ľahko dostupná.
VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE
DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a
pod.
UPOZORNENIE: Informácie súvisiace s
bezpečnosťou, vrátane klasifikácie a napájania
produktu, nájdete na hlavnom štítku umiestnenom
v dolnej časti zariadenia.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 2
2012-04-20
4:45:31
Začíname
Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou
alebo akumulátorom.
UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené
vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa
naň klásť žiadne predmety naplnené tekutinou, ako
sú napr. vázy.
Likvidácia váš ho starého prístroja
1. Keď sa na produkte nachádza tento
symbol prečiarknutej smetnej
nádoby s kolieskami, znamená to, že
daný produkt vyhovuje európskej
Smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické
produkty by mali byť zlikvidované
oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom na to určených
zberných zariadení, ktoré boli
ustanovené vládou alebo orgánmi
miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou starých
zariadení pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym
následkom pre prostredie a ľudské
zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii
starých zariadení nájdete na
miestnom úrade, v službe na
likvidáciu odpadu alebo u predajcu,
kde ste tento produkt zakúpili.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 3
Likvidácia odpadových batérií/akumulátorov
1. Ak je na batériách/akumulátoroch
vášho výrobku pripojený v krúžku
preškrtnutý symbol nádoby na
smeti, znamená to, že spadajú pod
európsku smernicu 2006/66/EC.
2. Tento symbol môže byť
kombinovaný s chemickými
symbolmi pre ortuť (Hg), kadmium
(Cd) alebo olovo (Pb) v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004
% olova.
1
Začíname
Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo
súpravy batérií zo zariadenia: Vyberte starú
batériu alebo súpravu batérií, pričom postupujte
v opačnom poradí ako pri ich vkladaní. Aby ste
predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej
hrozby pre zdravie ľudí a zvierat, odovzdajte starú
batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby
na označenom zbernom mieste. Nevyhadzujte
batérie alebo batériu spolu s ostatným odpadom.
Odporúča sa, aby ste používali batérie a
akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho
bezplatného systému náhrady. Batéria nesmie byť
vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie,
oheň a pod.
3
3. Všetky batérie/akumulátory
by sa mali likvidovať oddelene
od komunálneho odpadu
prostredníctvom určených zberných
zariadení ustanovených štátnymi
alebo miestnymi úradmi.
4. Správna likvidácia vašich starých
batérií/akumulátorov pomôže
zabrániť negatívnym následkom na
životné prostredie, zdravotný stav
ľudí a zvierat.
5. Viac informácií o likvidácii vašich
starých batérií/akumulátorov vám
poskytne váš mestský úrad, firma
na likvidáciu odpadu alebo obchod
kde ste si výrobok kúpili.
Spoločnosť LG Electronics týmto
potvrdzuje, že tento výrobok je (tieto
výrobky sú) v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smerníc 2004/108/ES,
2006/95/ES a 2009/125/ES.
Európske centrum pre normy:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
Prosím, vezmite na vedomie, že toto
NIE JE kontaktné miesto pre zákaznícky
servis. Informácie o zákazníckom
servise nájdete na záručnom liste alebo
kontaktujte predajcu, u ktorého ste si
zakúpili tento výrobok.
2012-04-20
4:45:31
4
Obsah
Obsah
3
Riešenie problémov
14
Riešenie problémov
1
Začíname
4
Dodatok
2
5
5
5
15
16
17
Ochranné známky a licencie
Technické údaje
Manipulácia s prístrojom
5
5
5
5
5
5
6
7
8
Bezpečnostné upozornenia
Jedinečné funkčné možnosti
– Vyrobené pre iPod/iPhone
– Portable In (Vstup prenosného zariadenia)
– Budík
– Rádio (FM)
– Synchronizácia času
Príslušenstvo
Úvod
– Symboly používané v tomto návode
Predný panel
Zadný panel
Pripojenie AC adaptéra
2
Obsluha
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
Celková prevádzka
Základné operácie
– Používanie zariadenia iPod/iPhone
– Kompatibilný iPod/iPhone
Nastavenie hodín
– Použitie prístroja ako budíka
– SNOOZE
– Regulátor podsvietenia
– Nastavenie časovača spánku
Používanie rádia
– Pripojenie antény
– Prednastavenie rozhlasových staníc
Rozšírené používanie
– Počúvanie hudby z externého zariadenia
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 4
2012-04-20
4:45:31
Začíname
Jedinečné funkčné
možnosti
Jednoducho pripojte svoj iPod/iPhone a
vychutnávajte si hudbu.
Portable In (Vstup prenosného
zariadenia)
Počúvajte hudbu z vášho prenosného zariadenia.
Budík
Úvod
Symboly používané v tomto
návode
,,Poznámka
1
Začíname
Vyrobené pre iPod/iPhone
5
Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové
funkcie.
>>Výstraha
Označuje výstrahy na predchádzanie prípadnému
poškodeniu spôsobenému nesprávnym
používaním.
Nastavte si budík, ktorý sa aktivuje v určený čas.
Rádio (FM)
Počúvanie rádia.
Synchronizácia času
Hodiny vášho prístroja sa nastavia automaticky
použitím zariadenia iPod/iPhone.
Príslušenstvo
Skontrolujte a zoznámte sa s dodaným
príslušenstvom.
AC adaptér (1)
Sieťový kábel (1)
FM anténa (1)
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 5
2012-04-20
4:45:32
6
Začíname
Predný panel
1
Začíname
a SNOOZE/SLEEP
- Keď sa spustí budík, použitím tejto funkcie vás
bude prístroj budiť po každých 10 minútach.
- Prístroj sa v určený čas automaticky vypne.
b - / + (HLASITOSŤ)
Nastavenie hlasitosti reproduktora.
c Dok pre iPod/iPhone
Pripojenie zariadenia iPod/iPhone.
d P/1
- Výber funkcie a vstupného zdroja.
- Zapnutie: stlačte P/1.
- Vypnutie: stlačte a podržte P/1.
e D/Pr
- Výber a počúvanie programu rádia:
stlačte D/Pr v režime FM.
- Uloženie rozhlasovej stanice: stlačte a podržte
D/Pr v režime FM.
- Spustenie nastavovania predvolených staníc.
f Displej
Zobrazenie stavu.
/
(Preskočiť/Hľadať)
g
- Preskočiť: stlačte
/ .
- Hľadať: stlačte a podržte
/ .
- V režime FM slúži na naladenie
požadovanej rozhlasovej stanice a výber
predvoleného čísla stanice.
h Reproduktor
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 6
2012-04-20
4:45:32
Začíname
7
Zadný panel
1
Začíname
a ALARM
- Umožňuje nastaviť budík.
- Vypína budík.
- Zobrazí nastavenie budíka.
b FM ANT.
c PORT.IN
Umožňuje počúvať hudbu z vášho prenosného zariadenia.
d DC.IN 12 V 01.5 A (Vstup AC adaptéra)
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 7
2012-04-20
4:45:33
8
Začíname
Pripojenie AC adaptéra
1
Začíname
1. K AC adaptéru pripojte dodaný sieťový kábel
AC.
2. Pripojte kábel sieťového adaptéra do DC.IN
vstupnej jednotky adaptéra.
3. Sieťový kábel AC zapojte do sieťovej zásuvky.
Prístroj sa tak uvedie do pohotovostného
režimu.
>>Výstraha
Používajte len AC adaptér dodaný s týmto
prístrojom. Nepoužívajte napájací zdroj z iného
zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie
akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo
napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť,
čím prídete o záruku.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 8
2012-04-20
4:45:33
Obsluha
9
Celková prevádzka
Prístroj môžete ovládať pomocou týchto tlačidiel. Viac informácií nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Režim
Tlačidlo
-/+
Stlačenie a
podržanie
P/1
IPOD
PORT
(prenosné
zariadenie)
FM
Počas
nastavovania
budíka
Keď je budík
spustený
-
HLASITOSŤ
-/+
HLASITOSŤ
-/+
HLASITOSŤ
-/+
HLASITOSŤ
-/+
HLASITOSŤ
-/+
Zapnutie
napájania
Prepínanie
funkcií
Prepínanie
funkcií
Vypnutie
napájania
Prepínanie
funkcií
Vypnutie
napájania
Ukončí sa
nastavovanie
budíka
Prepínanie
funkcií
Vypnutie
napájania
Ukončí sa
nastavovanie
budíka
Vypne sa budík
Vypnutie
napájania
Vypnutie
napájania
Zapnutie
napájania
Vypnutie
napájania
/
-
Funkcia
Preskočiť -/+
-
Ladenie -/+
Stlačenie
D/Pr
-
Funkcia
Prehrať/
Pozastaviť
-
Prehrávanie
prednastavenej
stanice
Uloženie
zdrojov
budíka
-
Stlačenie a
podržanie
D/Pr
-
-
-
Výber
predvoleného
čísla stanice
-
-
HLASITOSŤ
-/+
Nastavenie
hodín a minút
Ukončí sa
nastavovanie
budíka
-
SNOOZE/
SLEEP
-
Spánok
(Stlmenie
podsvietenia)
Spánok
(Stlmenie
podsvietenia)
Spánok
(Stlmenie
podsvietenia)
Stlačenie
ALARM
Aktivácia
alebo
deaktivácia
budíka
Aktivácia
alebo
deaktivácia
budíka
Aktivácia
alebo
deaktivácia
budíka
Aktivácia
alebo
deaktivácia
budíka
Ukončí sa
nastavovanie
budíka
Vypne sa budík
Stlačenie a
podržanie
ALARM
Spustí sa
nastavovanie
budíka
Spustí sa
nastavovanie
budíka
Spustí sa
nastavovanie
budíka
Spustí sa
nastavovanie
budíka
Ukončí sa
nastavovanie
budíka
Vypne sa budík
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 9
Spánok
(Stlmenie
podsvietenia)
2
Obsluha
Stlačenie
P/1
Pohotovostný
režim
SNOOZE
(opakované
budenie)
Vypnutie
napájania
Vypnutie
napájania
2012-04-20
4:45:33
10
Obsluha
Základné operácie
Používanie zariadenia iPod/
iPhone
2
Kompatibilný iPod/iPhone
yy Prístroj podporuje tieto modely:
iPod touch
iPod classic
iPod nano
Obsluha
Vychutnajte si zvuk z vášho zariadenia iPod/iPhone.
Ďalšie informácie o zariadení iPod/iPhone nájdete v
návode na obsluhu zariadenia iPod/iPhone.
iPhone 4S
1. Pevne pripojte iPod/iPhone . Po zapnutí prístroja
sa automaticky zapne váš iPod/iPhone a spustí
sa jeho dobíjanie.
iPhone 3G
iPhone 4
iPhone 3GS
V závislosti od verzie softvéru vášho
iPod/iPhone nemusí byť váš iPod/iPhone z tohto
prístroja ovládateľný.
V závislosti od vášho zariadenia iPod/iPhone
nemusí byť váš iPod/iPhone z tohto prístroja
ovládateľný.
2. Na výber funkcie IPOD stlačte P/1.
Funkcia
Použitie funkcie
Pozastaviť
alebo
reštartovať
Stlačte D/Pr.
Preskočiť
Počas prehrávania stlačte
/
, čím prejdete na nasledujúci
súbor, alebo sa vrátite na
začiatok aktuálneho súboru.
Počas prehrávania sa dvojitým
krátkym stlačením
dostanete
naspäť na predchádzajúci súbor.
Hľadať
Počas prehrávania stlačte a
podržte tlačidlo
/
a
uvoľnite ho na mieste, od
ktorého chcete počúvať.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 10
2012-04-20
4:45:33
Obsluha
,,Poznámka
yy Ak sa na prístroji zobrazí chybové hlásenie,
postupujte podľa tohto hlásenia. Chybové
hlásenie „ERR“.
- Vaše zariadenie iPod/iPhone nie je riadne
pripojené.
- Tento prístroj rozpoznáva váš iPod/iPhone
ako neznáme zariadenie.
- Váš iPod/iPhone je veľmi slabo nabitý.
yy V závislosti od verzie softvéru vášho
zariadenia iPod/iPhone nemusí byť váš
iPod/iPhone z tohto prístroja ovládateľný.
Odporúčame vám nainštalovať si najnovšiu
verziu softvéru.
yy Ak používate aplikácie, voláte alebo
odosielate a prijímate textové SMS správy,
atď. cez zariadenia iPod touch a iPhone,
pred použitím ich najprv odpojte od
dokovacieho zariadenia pre iPod/iPhone na
tomto prístroji.
yy Ak máte problém s vaším zariadením iPod/
iPhone, navštívte stránku www.apple.com/
support.
yy V pohotovostnom režime môžete váš
iPod/iPhone nabíjať, keď ho pripojíte k
dokovaciemu zariadeniu pre iPod/iPhone.
yy U zariadenia iPod touch alebo iPhone
bude pravdepodobne potrebné vykonať
dodatočnú operáciu, napríklad „odomknúť“
ho cez potiahnutie prstom.
Použitie prístroja ako budíka
1. Prístroj zapnite alebo vypnite.
2. Na nastavenie budíka stlačte a podržte tlačidlo
ALARM.
3. Začnú tak blikať možnosti výberu zvukového
zdroja budíka. (FM (TUNER)/IPOD). Vami
požadovaný zdroj vtedy vyberte pomocou
tlačidla D/Pr. Ak zvolíte režim FM (TUNER),
pomocou tlačidla
/
si potom môžete
vybrať vami prednastavenú stanicu.
4. Zobrazí sa nastavenie „ON (TIME)“.
Bliká nastavenie hodín. Pomocou tlačidla
/
zvoľte hodinu a nastavenie potom uložte
stlačením D/Pr.
2
Obsluha
/ Je potrebné nabiť akumulátor.
/ Ak akumulátor nabíjate, keď je stav
nabitia iPod/iPhone mimoriadne nízky,
nabíjanie môže trvať dlhšie.
11
5. Bliká nastavenie minút. Pomocou tlačidla
/
zvoľte minúty a nastavenie potom uložte
stlačením D/Pr.
6. Bliká nastavenie hlasitosti. Hlasitosť môžete
zmeniť pomocou tlačidla
/
a nastavenie
potom uložte stlačením D/Pr.
7. Nastavenie skontrolujte.
8. Ak chcete nastavenie budíka zmeniť, zopakujte
kroky 2–6.
SNOOZE
Keď sa spustí budík, po stlačení tlačidla SNOOZE/
SLEEP vás bude prístroj pomocou tejto funkcie
budiť po každých 10minútach. Pri dosiahnutí vami
nastaveného času sa prístroj automaticky zapne a
spustí sa budík. Keď stlačíte SNOOZE/SLEEP, budík
utíchne. Začne blikať „ZZZ“ a „ “. Budík sa znova
zapne po 10 minútach.
Regulátor podsvietenia
Nastavenie hodín
Pevne pripojte iPod/iPhone. Nastavenie hodín
na displeji sa následne zosynchronizuje s vaším
zariadením iPod/iPhone.
Jedenkrát stlačte tlačidlo SNOOZE/SLEEP. Intenzita
podsvietenia displeja sa o polovicu zníži. Tento stav
zrušíte opakovaným stláčaním tlačidla SNOOZE/
SLEEP dovtedy, kým nebude podsvietenie displeja
opäť jasné.
Keď sa nastavenie hodín na vašom prístroji
zosynchronizuje s vaším iPod/iPhone, medzi iPod/
iPhone a vaším prístrojom bude časový rozdiel. V
pohotovostnom režime sa hodiny s vaším iPod/
iPhone nesynchronizujú.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 11
2012-04-20
4:45:34
12
Obsluha
,,Poznámka
•• Ak na vašom zariadení iPod/iPhone
nemáte nastavený čas, v tom prípade sa
synchronizácia nastavenia hodín medzi
týmto prístrojom a vaším iPod/iPhone
neuskutoční.
•• Ak odpojíte kábel zo zásuvky, vami
vykonané nastavenie hodín sa neuloží.
2
•• Po nastavení hodín môžete nastaviť funkciu
budíka.
Obsluha
•• Ak v priebehu 30 minút od spustenia
budíka nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa
automaticky vypne.
•• Ak
máte nastavený čas a budík, stlačením
tlačidla ALARM môžete skontrolovať ikonu
hodín a budíka „ “, aj keď je prístroj v
pohotovostnom režime.
,,Poznámka
•• Čas, ktorý ostáva do vypnutia prístroja
môžete skontrolovať stlačením tlačidla
SNOOZE/SLEEP.
•• Funkcia spánku bude fungovať po použití
funkcie stlmenia.
Používanie rádia
Pripojenie antény
Káblovú FM anténu pripojte ku konektoru
FM antény.
•• Po zapnutí funkcie budíka sa na displeji
zobrazí ikona budíka „ “.
•• Po vypnutí funkcie budíka sa ikona budíka
„ “ z displeja stratí.
•• Funkcia budíka funguje, iba keď je prístroj
vypnutý.
•• Pri dosiahnutí vami nastaveného času sa
prístroj automaticky zapne.
•• Budík môžete po jeho spustení vypnúť
stlačením tlačidla ALARM alebo P/1.
•• Nastaviť môžete iba 12:00 (pre zobrazenie
vo formáte PM)
Nastavenie časovača spánku
Pri počúvaní hudby alebo rádia vyberte
opakovaným stláčaním tlačidla SNOOZE/SLEEP
čas oneskorenia v rozmedzí 10 až 180 minút.
Po uplynutí času oneskorenia sa prístroj vypne.
Zobrazená hodnota sa mení v nasledujúcom
poradí, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 ->
50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
Na zrušenie funkcie spánku stláčajte opakovane
tlačidlo SNOOZE/SLEEP dovtedy, kým sa displej
nerozjasní.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 12
1. Opakovane stláčajte tlačidlo P/1, kým sa
na displeji neobjaví FM. Naladená je naposledy
prijímaná stanica.
2. Automatické ladenie: približne na 2 sekundy
stlačte
/ , kým sa nezačne meniť
zobrazenie frekvencie a potom toto tlačidlo
uvoľnite. Vyhľadávanie sa zastaví, keď prístroj
naladí najbližšiu stanicu.
Ručné ladenie: opakovane stláčajte
/
.
3. Pomocou tlačidla - / + (HLASITOSŤ) nastavte
hlasitosť.
2012-04-20
4:45:34
Obsluha
Prednastavenie rozhlasových
staníc
V rozsahu FM môžete nastaviť 10 predvolených
staníc.
Pred začatím ladenia skontrolujte, či ste znížili
hlasitosť.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo P/1, kým sa na
displeji neobjaví FM.
/
vyberte požadovanú
3. Stlačte a podržte D/Pr . Na displeji začne blikať
číslo predvoľby.
4. Pomocou tlačidla
/ vyberte vami
požadované číslo predvoľby.
Rozšírené používanie
Počúvanie hudby z externého
zariadenia
Tento prístroj je možné používať na prehrávanie
hudby z rôznych typov externých zariadení.
(S týmto prístrojom nie je dodávaný kábel pre
prenosné zariadenia.)
2
Obsluha
2. Pomocou tlačidla
frekvenciu.
13
(MP3 alebo prenosnyÅL
hudobnyÅL prehraÅLvač atď.)
5. Keď stlačíte D/Pr, stanica sa uloží.
6. Na uloženie ďalších staníc zopakujte kroky 2 až
5.
7. Na počúvanie prednastavenej stanice stlačte
/
D/Pr a potom si pomocou tlačidla
vyberte vami požadovanú stanicu.
,,Poznámka
•• Ak už bolo vyčerpané nastavenie všetkých
predvolených staníc, na chvíľu sa na displeji
zobrazí „FULL“ (PLNÁ) a začne blikať číslo
predvoľby. Na zmenu čísla predvoľby
zopakujte kroky 4–5.
•• Prednastavená stanica sa nedá odstrániť.
•• Keď sú už prednastavené všetky stanice,
ďalšiu stanicu je možné prednastaviť
prepísaním predchádzajúcej stanice.
•• Ak pri počúvaní rádia stlačíte a podržíte
D/Pr, začne najprv blikať predvolené číslo
stanice, ktorú ste počúvali naposledy a až
potom sa predchádzajúca stanica prepíše.
1. Externé zariadenie pripojte ku konektoru PORT.
IN na tomto prístroji.
2. Stlačením P/1 zapnite napájanie.
3. Pomocou tlačidla P/1 vyberte funkciu
PORT (PORTABLE – prenosné zariadenie).
4. Zapnite externé zariadenie a spustite na ňom
prehrávanie.
•• Ak chcete pri počúvaní prednastavenej
stanice zmeniť jej predvolené číslo v rámci
tej istej frekvencie, stlačte a podržte D/Pr.
Toto číslo potom zmeňte pomocou tlačidla
/
.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 13
2012-04-20
4:45:34
3
Riešenie problémov
14
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Problém
Nie je napájanie.
Nie je počuť zvuk.
Riešenie
yy Zapojte sieťový kábel.
yy Skontrolujte stav použitím iných elektronických zariadení.
Stlačte P/1 a skontrolujte zvolenú funkciu.
yy Zmeňte umiestnenie prístroja.
3
Riešenie problémov
Rozhlasové stanice sa
nedajú dobre naladiť.
yy Stanicu nalaďte ručne.
iPod/iPhone nefunguje.
Správne pripojte iPod/iPhone k prístroju.
Nezobrazuje sa čas.
Správne pripojte iPod/iPhone k prístroju.
yy Skúste prednastaviť rozhlasové stanice. Podrobnosti nájdete na strane page 13 .
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 14
2012-04-20
4:45:34
4
Dodatok
Dodatok
15
Ochranné známky a
licencie
„Vyrobené pre iPod“ a „vyrobené pre iPhone“
znamená, že elektronické príslušenstvo je
špecificky určené na pripojenie k prehrávaču
iPod alebo iPhone a toto príslušenstvo spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzkové
vlastnosti tohto prístroja ani za jeho súlad s
bezpečnostnými normami a právnymi predpismi.
Vezmite na vedomie, že použitie tohto
príslušenstva so zariadeniami iPod a iPhone môže
mať vplyv na výkon bezdrôtového pripojenia.
4
Dodatok
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 15
2012-04-20
4:45:35
16
Dodatok
Technické údaje
Všeobecné
Požiadavky na AC adaptér
DC 12 V 01. 5 A, 100 - 240 V, 50/ 60 Hz
Spotreba energie
18 W
Rozmery (Š x V x H)
158 x 88 x 67(87) mm
Hmotnosť netto (pribl.)
0. 57 kg
Prevádzková teplota
5 až 35 °C (41 až 95 °F)
Prevádzková vlhkosť
5 % až 90 %
Napájacie napätie zbernice iPod/iPhone : 5 V 0 1 A
Vstupy
PORT.IN (prenosné
zariadenie)
4
500 mV (3.5 mm stereo konektor)
Tuner
Dodatok
Rozsah ladenia FM
87.5 MHz až 108.0 MHz alebo 87.50 MHz až 108.00 MHz
Zosilňovač
Výstupný výkon
5 W X 1 ch (8 Ω pri 1 kHz)
THD (harmonické
skreslenie)
10 %
Reproduktory
Typ
zabudované
Menovitá impedancia
8Ω
Menovitý príkon
5W
Maximálny príkon
10 W
yy Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 16
2012-04-20
4:45:35
Dodatok
17
Manipulácia s
prístrojom
Pri preprave prístroja
Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály.
Ak potrebujete prístroj odoslať, na zaistenie
maximálnej ochrany ho zabaľte tak, ako bol
pôvodne zabalený výrobcom.
Vonkajšie povrchy prístroja udržujte
čisté
V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny,
ako napríklad pesticídové spreje.
Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže
poškodiť povrch.
Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší
čas v kontakte so zariadením.
4
Dodatok
Čistenie prístroja
Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú
tkaninu. Ak je povrch extrémne znečistený, použite
mäkkú tkaninu, mierne navlhčenú v roztoku
jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné
rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzín alebo riedidlo,
pretože by mohli poškodiť povrch prístroja.
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 17
2012-04-20
4:45:35
ND1520-FI.BHUNLLK_2906-SLOVAK.indd 18
2012-04-20
4:45:35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement