LG GX300 Instrukcja obsługi
POLSKA
ENGLISH
Pytania ogólne
Infolinia LG Electronics Polska
0801-54-54-54
022-4-54-54-54
(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).
Instrukcja obsługi
GX300
P/NO : MMBB0383214(1.0)
www.lg.com
Bluetooth QD ID B016528
GX300 Instrukcja obsługi
- POLSKA
Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi
telefonu.Tu można znaleźć przydatne wyjaśnienia jego funkcji.
Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od
stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania
lub operatora sieci.
Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na
odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami
miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki
odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze
zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim,
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został
nabyty produkt.
Spis treści
Opis telefonu.............................................4
Wkładanie karty pamięci ......................5
Instalacja karty SIM i baterii .................6
Ładowanie telefonu................................7
Korzystanie z menu Dwie SIM ............8
Konfiguracja konta poczty e-mail ....14
Foldery wiadomości..............................15
Aparat ........................................................16
Szybkie robienie zdjęć .........................16
Kamera ......................................................16
Połączenia ..................................................9
Nagrywanie krótkiego filmu ..............16
Nawiązywanie połączenia ....................9
Nawiązywanie połączenia z
jednym z kontaktów ...............................9
Odbieranie i odrzucanie połączenia .9
Korzystanie z trybu głośnika................9
Szybkie wybieranie ...............................10
Wysyłanie wiadomości SOS ...............10
Wyświetlanie rejestrów połączeń ....10
Zmiana ustawień połączeń ................10
Muzyka ......................................................16
Kontakty....................................................11
Terminarz..................................................18
Wyszukiwanie kontaktu ......................11
Dodawanie nowego kontaktu ..........12
Dodawanie kontaktu do grupy.........12
Ustawianie alarmu.................................18
Korzystanie z kalendarza.....................18
Dodawanie pozycji do listy zadań ...18
Wiadomości .............................................12
Dodawanie notatki ...........................19
Notatki prywatne ..............................19
Korzystanie z kalkulatora ...............19
Korzystanie ze stopera ....................19
Szukanie dnia .....................................19
Konwersja jednostek........................19
Wysyłanie wiadomości ........................12
Wprowadzanie tekstu ..........................13
Tryb T9 .......................................................14
Tryb Abc ....................................................14
Tryb 123.....................................................14
2
Radio FM ...................................................17
Wyszukiwanie stacji ..............................17
Słuchanie radia .......................................17
Nagrywanie z radia................................17
Dyktafon ...................................................17
Nagrywanie notatki głosowej ...........17
Galeria .......................................................18
Dodawanie miasta do aplikacji
Czas globalny......................................19
Idź do .....................................................19
Latarka ..................................................20
Pozoruj rozmowę ..............................20
Internet * ..................................................20
Uzyskiwanie dostępu do
przeglądarki WAP ..............................20
Aktualizacja oprogramowania
telefonu.....................................................25
Pobieranie oprogramowania ............26
Wskazówki dotyczące bezpiecznego
i sprawnego korzystania z telefonu 27
Akcesoria ..................................................34
Dane techniczne ....................................35
Ustawienia ...............................................20
Dostosowywanie profilów .............20
Tryb lotu ...............................................20
Zmiana ustawień ekranu ................21
Zmiana ustawień daty i godziny..21
Zmiana ustawień łączności............21
Zmiana ustawień łącza
Bluetooth .............................................22
Parowanie z innym urządzeniem
Bluetooth .............................................22
PC Suite .....................................................23
Instalacja aplikacji LG PC Suite na
komputerze..............................................23
Zmiana innych ustawień .....................23
Zmiana ustawień telefonu..................24
Zmiana ustawień zabezpieczeń .......24
Korzystanie z menedżera pamięci ...25
Resetowanie ustawień telefonu .......25
* Nazwa menu może różnić się w
zależności od oprogramowania.
3
Opis telefonu
Ekran główny
Klawisz nawigacji
Klawisz połączenia
Wybieranie numerów
i odbieranie połączeń
przychodzących.
Gniazdo ładowarki,
przewodu
danych i zestawu
głośnomówiącego
Gniazdo kart
pamięci
4
Klawisz
kończenia/
zasilania
Zakończenie
lub odrzucenie
połączenia.
Włączanie/
wyłączanie
telefonu. Powrót
do ekranu
gotowości w
czasie korzystania
z menu.
Przyciski regulacji
głośności
Klawisz podwójnej
karty SIM
Aparat
Umożliwia
bezpośrednie
przejście do
aparatu.
Wkładanie karty pamięci
Podnieś pokrywę karty pamięci
i włóż kartę pamięci micro SD
tak, aby miejsce styku karty (w
kolorze złotym) było zwrócone
do dołu. Zamknij pokrywę
karty pamięci (prawidłowe
zamknięcie sygnalizowane
jest charakterystycznym
kliknięciem).
Aby wyjąć kartę pamięci,
delikatnie popchnij ją w sposób
pokazany na rysunku.
Formatowanie karty pamięci
Naciśnij klawisz Menu i
wybierz opcję Ustawienia.
Wybierz pozycję
Menedżer pamięci, opcję
Pamięć zewnętrzna i
polecenie Formatuj.
Następnie wprowadź kod
zabezpieczający.
OSTRZEŻENIE: Sformatowanie
karty pamięci spowoduje
usunięcie z niej wszystkich
danych. Aby nie utracić danych
zapisanych na karcie pamięci,
należy utworzyć ich kopię
zapasową.
Uwaga: Karta pamięci stanowi
wyposażenie dodatkowe.
5
Instalacja karty SIM i baterii
1 Zdejmij pokrywę komory
baterii
Przesuń pokrywę komory
baterii w dół telefonu i podnieś
ją do góry.
2 Włóż kartę SIM
Wsuń kartę SIM w uchwyt,
pamiętając, że miejsce styku
karty (w kolorze złotym)
musi być zwrócone ku
dołowi. Przed włożeniem
karty SIM upewnij się, że
bateria została wyjęta z
telefonu. Aby wyjąć kartę
OSTRZEŻENIE
6
SIM, pociągnij ją delikatnie w
przeciwnym kierunku.
2
SIM
1
SIM
Przed włożeniem karty
do uchwytu należy
upewnić się, że jej
krawędź jest czysta i
nieuszkodzona.
Ładowanie telefonu
3 Włóż baterię
Najpierw wsuń lewą część
baterii w górną krawędź
komory baterii.
Upewnij się, że styki baterii
dotykają styków w telefonie.
Naciśnij prawą stronę baterii,
aż usłyszysz „kliknięcie”.
Zdejmij pokrywę gniazda
ładowarki znajdującą się
z boku telefonu GX300.
Podłącz ładowarkę podróżną
do dołączonego kabla USB.
Podłącz przewód USB do
telefonu i do gniazda zasilania.
Telefon GX300 należy ładować
do momentu wyświetlenia na
ekranie komunikatu „Bateria
naładowana”.
UWAGA: Pełne naładowanie
baterii przy pierwszym użyciu
pozwala na wydłużenie czasu jej
eksploatacji. Zignoruj pierwszy
komunikat „Bateria naładowana” i
pozostaw telefon podłączony do
ładowarki na całą noc.
7
Korzystanie z menu
Dwie SIM
W przypadku korzystania z
dwóch kart SIM w lewym górnym
rogu ekranu będą wyświetlane
dwie ikony sygnału sieci.
Aby wybrać lub przełączyć kartę
SIM, naciśnij klawisz Menu i
wybierz kolejno opcje Ustawienia
oraz Dwie karty SIM.
Można także nacisnąć klawisz
podwójnej karty SIM po prawej
stronie telefonu GX300. Klawisz
podwójnej karty SIM ułatwia
przełączanie kart SIM w celu
nawiązania połączenia, wysłania
wiadomości itp.
WSKAZÓWKA! Po przełączeniu
karty SIM ikony sygnału sieci
będą podświetlone różnymi
kolorami. Pozwala to w łatwy
sposób określić moc sygnału
wybranej karty SIM.
8
Połączenia
Nawiązywanie połączenia
1 Wprowadź numer za pomocą
klawiatury. Aby usunąć cyfrę,
naciśnij klawisz Wyczyść.
2 Naciśnij klawisz
, aby
zainicjować połączenie.
3 Aby zakończyć połączenie,
naciśnij klawisz
.
WSKAZÓWKA! Aby
wprowadzić znak + podczas
nawiązywania połączeń
międzynarodowych, należy
nacisnąć i przytrzymać klawisz
0.
WSKAZÓWKA! Aby sterować
głośnością podczas rozmowy,
naciśnij przyciski regulacji
głośności.
Nawiązywanie połączenia z
jednym z kontaktów
1 Na ekranie głównym wybierz
menu Kontakty.
2 Przy użyciu klawiatury
wprowadź pierwszą literę
nazwy kontaktu, z którym
chcesz nawiązać połączenie. Na
przykład, aby wybrać nazwę
Biuro, naciśnij dwukrotnie
klawisz 2 w celu wybrania
pierwszej litery wyrazu - „B”.
3 Wybierz pozycję Połącz w menu
Opcje lub naciśnij klawisz
,
aby nawiązać połączenie.
Odbieranie i odrzucanie
połączenia
Gdy telefon dzwoni, naciśnij
klawisz
w celu odebrania
połączenia.
Aby wyciszyć telefon w trakcie
dzwonienia, wybierz opcję Milczy.
Ta funkcja bywa bardzo przydatna
w przypadku zapomnienia o
zmianie profilu na Milczy przed
zebraniem.
Naciśnij klawisz
lub wybierz
opcję Odrzuć w celu odrzucenia
połączenia przychodzącego.
Korzystanie z trybu głośnika
Podczas rozmowy można włączyć
głośnik, naciskając przycisk .
Ta funkcja umożliwia korzystanie
z telefonu bez konieczności
trzymania go w ręce.
9
Jeśli tryb głośnika jest aktywny,
naciśnij ponownie klawisz
, aby wrócić do trybu normalnej
rozmowy.
Szybkie wybieranie
Naciśnij klawisz Menu i wybierz
pozycję Kontakty, a następnie
wybierz opcję Szybkie
wybieranie.
Często wybierane kontakty można
przypisać do numerów szybkiego
wybierania.
Klawisz szybkiego wybierania 1
jest przypisany poczcie głosowej i
nie można tego zmienić.
Wysyłanie wiadomości SOS
Ta funkcja pozwala automatycznie
wysłać wiadomość SOS do
znajomych w razie potrzeby. Aby
z niej skorzystać, należy nacisnąć
i przytrzymać klawisz 9 na
klawiaturze.
Pierwsze dłuższe przytrzymanie
klawisza 9 powoduje wyświetlenie
ustawień wiadomości SOS.
Po włączeniu funkcji można
edytować jej ustawienia,
wybierając kolejno Menu >
10
Kontakty > Szybkie wybieranie.
Wyświetlanie rejestrów
połączeń
Naciśnij klawisz Menu, a następnie
wybierz pozycję Historia
połączeń.
W telefonie można sprawdzać
rejestr połączeń nieodebranych,
odebranych oraz wybieranych
pod warunkiem, że usługa CLI
(identyfikacja numeru rozmówcy)
jest udostępniana przez operatora
sieci, z której użytkownik korzysta.
Zmiana ustawień połączeń
Umożliwia wybór menu
związanego z połączeniem.
Naciśnij klawisz Menu, wybierz
pozycję Ustawienia, a następnie
wybierz opcję Połączenie.
Przekierowania - umożliwia
wybór opcji przekierowywania
połączeń.
Blokowanie połączeń - umożliwia
określenie, kiedy połączenia mają
być blokowane.
Numery ustalone - umożliwia
określenie listy numerów, które
mogą być wybierane z telefonu. W
tym celu wymagany jest kod PIN2
od operatora. Z telefonu będzie
można wybierać jedynie numery
zawarte na liście numerów
ustalonych. Gdy włączona jest
funkcja Numerów ustalonych, w
celu wysłania wiadomości należy
dodać numer centrum SMS do
listy numerów ustalonych.
Poł. oczekujące - umożliwia
wybór funkcji informowania
o połączeniach oczekujących.
(Dostępność funkcji zależy od
operatora sieci).
Odrzucanie połączeń - można
wybrać opcję Wył. lub Wł. i
określić, czy mają być odrzucane
wszystkie połączenia, tylko
połączenia od określonych grup
lub kontaktów albo połączenia od
niezarejestrowanych numerów
(nieznajdujących się na liście
kontaktów) lub bez identyfikatora
abonenta.
Wysyłaj mój numer - umożliwia
określenie, czy numer ma być
wyświetlany u odbiorcy podczas
nawiązywania połączenia.
(Dostępność funkcji zależy od
operatora sieci).
Ponowne wybieranie - umożliwia
włączenie automatycznego
podejmowania kolejnych prób,
jeśli nawiązanie połączenia się nie
powiedzie.
Sygnał co 1 min. - umożliwia
określenie, czy w trakcie rozmowy
emitowany będzie co określony
czas dźwięk sygnalizujący czas
trwania połączenia.
Zapisz nowy numer - dostępne
opcje to Tak lub Nie.
Kontakty
Wyszukiwanie kontaktu
1 Na ekranie głównym wybierz
menu Kontakty.
2 Wprowadź pierwszą literę
nazwy kontaktu, z którym
chcesz nawiązać połączenie.
3 Za pomocą klawiszy
nawigacyjnych wybierz kontakt
z listy, a następnie wybierz
numer, jeśli dla kontaktu
zapisano ich więcej.
11
Dodawanie nowego kontaktu
Dodawanie kontaktu do grupy
1 Naciśnij klawisz Menu i wybierz
pozycję Kontakty, a następnie
wybierz opcję Nazwy. Naciśnij
klawisz Opcje i wybierz
polecenie Dodaj kontakt.
2 Wprowadź imię i nazwisko
nowego kontaktu. Nie trzeba
wprowadzać obydwu danych,
wystarczy wpisać samo imię lub
nazwisko.
3 Wprowadź numer i wybierz
pozycję Opcje, a następnie
wybierz polecenie Zapisz.
Kontakty można zapisywać
w grupach, na przykład w
celu oddzielenia kontaktów
służbowych i prywatnych.
W telefonie jest już
skonfigurowanych kilka grup:
Rodzina, Przyjaciele, Znajomi,
Szkoła i VIP.
Uwaga: Po wprowadzeniu
dodatkowych informacji
należy wybrać kolejno pozycje
Opcje oraz Dodaj szczegóły, a
następnie wybrać odpowiednią
opcję.
Uwaga: W przypadku
zapisywania adresu e-mail
kontaktu, aby wprowadzić
symbol @, naciśnij przycisk
, wybierz symbol @ i
naciśnij OK.
12
Wiadomości
Telefon GX300 oferuje funkcje
obsługi usług SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service), e-mail oraz
wiadomości serwisowych sieci.
Wysyłanie wiadomości
1 Naciśnij klawisz Menu, wybierz
pozycję Wiadomości, a
następnie wybierz opcję Nowa
wiadomość.
2 Wybierz opcję Wiadomość,
aby wysłać wiadomość SMS lub
MMS.
3 Zostanie otwarty edytor
wiadomości. Edytor wiadomości
oferuje intuicyjny interfejs do
4
5
6
7
tworzenia wiadomości SMS
oraz MMS z funkcją łatwego
przełączania się pomiędzy
trybami. Domyślnym trybem
edytora wiadomości jest tryb
SMS.
Wprowadź numer telefonu lub
naciśnij pozycję Opcje i wybierz
polecenie Wyślij, aby dodać
kontakt z listy kontaktów.
Można dodać wiele kontaktów,
wybierając polecenie Dodaj
odbiorcę.
Wpisz tekst wiadomości.
Wybierz pozycję Opcje, a
następnie opcję Wstaw, aby
dodać obraz, klip wideo,
klip dźwiękowy, termin,
wizytówkę, notatkę, pole
tekstowe, zadanie lub szablon
SMS.
Wybierz opcję Wyślij.
WSKAZÓWKA! Jeżeli tekst
wprowadzany w polu
wiadomości jest dłuższy niż jedna
strona wiadomości tekstowej,
można wybrać typ wiadomości
SMS lub MMS. Aby zmienić typ
wiadomości, która ma zostać
wysłana, naciśnij kolejno Menu >
Wiadomości > Ust. wiadomości
> SMS i wybierz opcję Wyślij
długi SMS jako.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli do
wiadomości zostanie dodany
obraz, klip wideo, klip dźwiękowy,
termin, wizytówka, pole
tekstowe lub temat, zostanie ona
automatycznie zamieniona na
wiadomość MMS, a za jej wysłanie
pobrana zostanie odpowiednia
opłata.
Wprowadzanie tekstu
Znaki alfanumeryczne można
wprowadzać za pomocą
klawiatury telefonu. W telefonie
dostępne są następujące metody
wprowadzania tekstu: T9, Abc
i 123.
13
Uwaga: Niektóre pola mogą
umożliwiać korzystanie tylko z
jednego trybu wprowadzania
tekstu (np. pola numeru
telefonu w książce adresowej).
Tryb T9
Tryb T9 korzysta z wbudowanego
słownika do rozpoznawania
wprowadzanych słów w oparciu o
sekwencje naciskanych klawiszy.
Wystarczy nacisnąć klawisz
numeryczny odpowiadający
literze, która ma zostać
wprowadzona, a słownik rozpozna
słowo po wpisaniu wszystkich
liter.
Tryb Abc
Ten tryb umożliwia wprowadzanie
liter przez naciśnięcie
odpowiednią liczbę razy klawisza
odpowiadającego żądanej literze,
aż do jej wyświetlenia na ekranie.
Tryb 123 (tryb cyfr)
Cyfry wpisuje się poprzez
jednokrotne naciśnięcie klawisza
dla każdej cyfry. Cyfry można
również dodawać w trybach
14
wprowadzania liter, naciskając
i przytrzymując odpowiedni
przycisk.
Konfiguracja konta poczty
e-mail
Obsługa wiadomości e-mail
w telefonie GX300 umożliwia
łatwy kontakt z bliskimi i
współpracownikami poza domem
i biurem. Konfiguracja konta
e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest
prosta i szybka.
1 Naciśnij klawisz Menu, a
następnie wybierz kolejno
opcje Wiadomości i Ust.
wiadomości.
2 Wybierz kolejno opcje E-mail i
Konta poczty e-mail.
3 Naciśnij polecenie Dodaj
i wprowadź wymagane
informacje, postępując zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami.
Wysyłanie wiadomości e-mail z
nowego konta
Wysyłanie i odbieranie
wiadomości e-mail wymaga
skonfigurowania konta poczty
e-mail.
1 Naciśnij klawisz Menu, wybierz
pozycję Wiadomości, a
następnie wybierz opcję Nowa
wiadomość.
2 Wybierz opcję E-mail, co
spowoduje otwarcie nowej
wiadomości e-mail.
3 Wprowadź adres odbiorcy i
temat wiadomości.
4 Wpisz tekst wiadomości.
5 Naciśnij przycisk Opcje i
wybierz opcję Wstaw, aby
dodać obraz, klip wideo, klip
dźwiękowy, wizytówkę, termin
lub notatkę.
6 Naciśnij opcję Wyślij, aby
wysłać wiadomość e-mail.
Foldery wiadomości
Naciśnij klawisz Menu i wybierz
pozycję Wiadomości. Struktura
folderów używana w telefonie
GX300 jest przejrzysta i łatwa do
zrozumienia.
Nowa wiadom. - umożliwia
utworzenie nowej wiadomości.
Odebrane - wszystkie odebrane
wiadomości są umieszczane
w folderze Odebrane. Z tego
miejsca można między innymi
odpowiadać na wiadomości i
przekazywać je dalej.
Skrzynka e-mail - wszystkie
odebrane wiadomości e-mail są
umieszczane w skrzynce e-mail.
Robocze - w przypadku braku
czasu na dokończenie wiadomości
można ją zapisać w tym folderze.
Nadawane - folder do
tymczasowego przechowywania
wiadomości w trakcie ich
wysyłania.
Wysłane - kopie wszystkich
wysłanych wiadomości są
umieszczane w folderze Wysłane.
Zapisane - ten folder umożliwia
dostęp do zapisanych
wiadomości oraz do szablonów
wiadomości SMS i MMS.
Emotikony - lista przydatnych
emotikonów umożliwiających
szybkie wysłanie odpowiedzi.
Można dodawać, edytować i
usuwać emotikony. W trakcie
pisania wiadomości można
wstawić odpowiedni emotikon.
Ust. wiadomości - ustawienia
wiadomości zostały wcześniej
15
skonfigurowane, aby można było
natychmiast wysyłać wiadomości.
Można je zmieniać w menu
Ustawienia.
Aparat
Wbudowany moduł aparatu
umożliwia robienie zdjęć. Można
także przesyłać zdjęcia innym
osobom lub ustawiać je jako
tapety.
Szybkie robienie zdjęć
1 Naciśnij klawisz Menu i wybierz
pozycję Multimedia. Wybierz
opcję Aparat, aby otworzyć
celownik.
2 Skieruj obiektyw w stronę
fotografowanego obiektu.
3 Naciśnij klawisz , aby
wykonać zdjęcie.
Kamera
Nagrywanie krótkiego filmu
1 Naciśnij klawisz Menu, a
następnie wybierz kolejno
opcje Multimedia i Wideo.
2 Skieruj obiektyw w stronę
filmowanego obiektu.
16
3 Naciśnij klawisz , aby
rozpocząć nagrywanie.
4 W celowniku zostanie
wyświetlony symbol REC, a
licznik będzie pokazywać czas
trwania filmu.
5 Wybierz opcję Stop, aby
zakończyć nagrywanie.
Muzyka
Telefon GX300 jest wyposażony
we wbudowany odtwarzacz
muzyki umożliwiający
odtwarzanie ulubionych utworów.
Uwaga: Utwory muzyczne
są chronione prawami
autorskimi na podstawie umów
międzynarodowych. W celu
odtwarzania lub kopiowania
konkretnego utworu konieczne
może być uzyskanie pozwolenia
lub licencji. W niektórych krajach
prawo nie zezwala na kopiowanie
materiałów chronionych
prawami autorskimi na potrzeby
prywatne. Należy zapoznać się
z obowiązującymi w danym
kraju przepisami dotyczącymi
korzystania z takich materiałów.
Radio FM
Telefon GX300 jest wyposażony
w radio FM, dzięki czemu można
odnaleźć ulubione stacje i słuchać
ich w podróży.
Uwaga: Korzystanie z radia
wymaga podłączenia słuchawek.
Podłączenie słuchawek do
gniazda słuchawkowego
umożliwi odbiór stacji radiowych
i zapewni odpowiednią jakość
sygnału radiowego.
Wyszukiwanie stacji
1 Naciśnij klawisz Menu i
wybierz pozycję Multimedia, a
następnie wybierz opcję Radio
FM.
2 Wybierz kolejno pozycje
Opcje, Skanowanie oraz Tak.
Można także wyszukać stacje,
korzystając z prawego i lewego
klawisza nawigacyjnego.
Słuchanie radia
1 Naciśnij klawisz Menu i
wybierz pozycję Multimedia, a
następnie wybierz opcję Radio
FM.
2 Wybierz numer kanału stacji,
której chcesz posłuchać.
WSKAZÓWKA! Można słuchać
radia przez głośnik telefonu. W
tym celu naciśnij klawisz Opcje i
wybierz polecenie Słuchaj przez
głośnik.
Nagrywanie z radia
1 Podczas słuchania radia naciśnij
klawisz .
2 Czas nagrywania będzie
wyświetlany na ekranie
telefonu. Aby zatrzymać
nagrywanie, naciśnij klawisz
. Po zakończeniu nagrywania
materiał zostanie zapisany w
folderze Galeria jako plik mp3.
Dyktafon
Za pomocą dyktafonu można
nagrywać notatki głosowe i inne
dźwięki.
Nagrywanie notatki głosowej
1 Naciśnij klawisz Menu i wybierz
kolejno opcje Multimedia i
Dyktafon.
17
2 Naciśnij klawisz , aby
rozpocząć nagrywanie.
3 Użyj klawisza , aby zakończyć
nagrywanie.
4 Naciśnij klawisz Opcje i wybierz
polecenie Odtwórz, aby
odsłuchać nagranie.
Galeria
W pamięci telefonu można
przechowywać dowolne pliki
multimedialne i dzięki temu
mieć łatwy dostęp do wszystkich
obrazów, dźwięków, klipów wideo
oraz innych plików, a także gier.
Pliki można również zapisywać na
karcie pamięci. Zaletą korzystania
z karty pamięci jest zwolnienie
miejsca w pamięci telefonu.
Wszystkie pliki multimedialne są
zapisywane w folderze Galeria.
Naciśnij klawisz Menu i wybierz
pozycję Galeria, aby otworzyć listę
folderów.
18
Terminarz
Ustawianie alarmu
(Menu > Terminarz >
Budzik)
Umożliwia nastawienie
maksymalnie 5 budzeń
włączających się w określonym
czasie.
Korzystanie z kalendarza
(Menu > Terminarz >
Kalendarz)
Wybór tej pozycji menu powoduje
wyświetlenie Kalendarza. W
polu z bieżącą datą znajduje się
kwadratowy kursor. Używając
klawiszy nawigacyjnych, kursor
można umieścić na innej dacie.
Dodawanie pozycji do listy
zadań (Menu > Terminarz >
Lista zadań)
To menu umożliwia wyświetlanie,
edytowanie i dodawanie zadań do
wykonania.
Dodawanie notatki
(Menu > Terminarz > Notatki)
Tutaj można utworzyć własne
notatki.
Notatki prywatne
(Menu > Terminarz > Notatki
tajne)
Szukanie dnia
(Menu > Terminarz > Szukanie
dnia)
Szukanie dnia to wygodne
narzędzie ułatwiające obliczenie,
jaka data przypadnie po upływie
określonej liczby dni.
Notatki tajne umożliwiają
zapewnienie poufności informacji.
Aby móc korzystać z tego
menu, trzeba wprowadzić kod
zabezpieczający.
Konwersja jednostek
(Menu > Terminarz > Konwerter
jednostek)
Korzystanie z kalkulatora
(Menu > Terminarz >
Kalkulator)
Dodawanie miasta do aplikacji
Czas globalny (Menu >
Terminarz > Czas globalny)
Kalkulator umożliwia
wykonywanie podstawowych
działań arytmetycznych:
dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia oraz
korzystanie z zaawansowanych
funkcji matematycznych.
Ta funkcja umożliwia dodanie
miasta do listy czasu globalnego.
Aplikacja umożliwia także
sprawdzanie aktualnego czasu
głównych miast świata.
Korzystanie ze stopera
(Menu > Terminarz > Stoper)
Umożliwia bezpośrednie przejście
do wyszukiwanego menu.
Istnieje też możliwość przypisania
wybranego elementu do funkcji
Idź do.
Ta opcja pozwala korzystać z
funkcji stopera.
Umożliwia konwersję wielu miar
na żądane jednostki.
Idź do
(Menu > Terminarz > Idź do)
19
Latarka
(Menu > Terminarz > Latarka)
Umożliwia oświetlenie miejsca za
pomocą wbudowanej latarki. Po
włączeniu funkcji światło będzie
emitowane z tyłu telefonu.
Pozoruj rozmowę
(Menu > Terminarz > Pozoruj
rozmowę)
1 Naciśnij klawisz Menu i wybierz
pozycję Internet.
2 Aby przejść bezpośrednio do
strony głównej ustawionej w
przeglądarce WAP, wybierz
opcję Strona główna. Możesz
również wybrać opcję Idź do
adresu i wpisać adres URL.
Uwaga: Łączenie z tą usługą
i pobieranie treści wiąże się
z dodatkowymi opłatami.
Sprawdź stawki za pobieranie
danych u operatora sieci.
Ta funkcja pozwala w uprzejmy
sposób uniknąć kłopotliwych
sytuacji.
Można zadzwonić do siebie
o godzinie ustalonej w menu
pozorowanej rozmowy.
Ustawienia
Internet *
Dostosowywanie profilów
(Menu > Ustawienia > Profile)
* Nazwa menu może różnić się w
zależności od oprogramowania.
Uzyskiwanie dostępu do
przeglądarki WAP
To menu umożliwia otwarcie
przeglądarki WAP i wyświetlenie
wybranej w ustawieniach
internetowych strony głównej
aktywnego profilu. Można też
wpisać adres URL, aby przejść do
strony WAP.
20
Każde z ustawień profilu może
zostać dostosowane za pomocą
menu Ustawienia.Wybierz profil,
a następnie wybierz kolejno
polecenia Opcje i Edytuj.
Tryb lotu
(Menu > Ustawienia > Profile >
Tryb lotu)
Ta funkcja umożliwia włączenie
trybu lotu. Po włączeniu trybu lotu
nie będzie możliwe nawiązywanie
połączeń, łączenie się z Internetem
ani wysyłanie wiadomości.
Zmiana ustawień ekranu
(Menu > Ustawienia >
Wyświetlacz)
Istnieje możliwość zmiany
ustawień wyświetlacza telefonu.
Zmiana ustawień daty i
godziny
(Menu > Ustawienia > Data i
godzina)
Dostosowanie ustawień daty i
godziny oraz wybór możliwości
automatycznego aktualizowania
godziny podczas w podróży.
Zmiana ustawień łączności
Ustawienia łączności zostały
skonfigurowane przez operatora
sieci, dzięki czemu można od razu
korzystać z nowego telefonu. Jeśli
chcesz zmienić te ustawienia,
skorzystaj z tego menu. Umożliwia
konfigurację ustawień sieci i
profilów dostępu do danych.
Naciśnij klawisz Menu i wybierz
kolejno opcje Ustawienia oraz
Łączność. Wybierz jedną z
następujących opcji:
Bluetooth - umożliwia
skonfigurowanie opcji połączenia
Bluetooth w telefonie GX300.
Umożliwia dostosowanie
widoczności dla innych urządzeń
lub przeszukiwanie sparowanych
urządzeń.
Tryb połączenia USB - umożliwia
wybór trybu połączenia USB
odpowiedniego do określonego
celu.
• Pamięć masowa: po wyborze tej
opcji i podłączeniu telefonu do
komputera można przeciągać
pliki z komputera do folderu
urządzenia zewnętrznego
reprezentującego telefon GX300.
• PC Suite: ten tryb umożliwia
podłączanie telefonu
do komputera w trybie
synchronizacji.
• Zawsze pytaj: wybór tej opcji
umożliwi wybór trybu połączenia
przy każdorazowym podłączaniu
telefonu do komputera.
21
Uwaga: Z funkcji pamięci
masowej USB można korzystać
tylko po włożeniu zewnętrznej
karty pamięci do telefonu.
Zmiana ustawień łącza
Bluetooth
1 Naciśnij klawisz Menu i wybierz
kolejno opcje Ustawienia oraz
Łączność.
2 Wybierz kolejno opcje
Bluetooth i Ustawienia.
Istnieje możliwość zmiany
następujących ustawień:
Widoczność telefonu - określa
widoczność telefonu i umożliwia
wybór jednej z następujących
wartości: Widoczny, Ukryty lub
Widoczne przez 1 min.
Nazwa mojego telefonu
- umożliwia wprowadzenie nazwy
dla telefonu LG GX300.
Obsługiwane usługi - wyświetla
obsługiwane usługi.
Mój adres - umożliwia
wyświetlenie adresu Bluetooth
urządzenia.
22
Parowanie z innym
urządzeniem Bluetooth
1 Upewnij się, że połączenie
Bluetooth jest Włączone
i Widoczne. Widoczność
telefonu można zmienić w
menu Ustawienia Bluetooth,
wybierając dla opcji Widoczność
telefonu ustawienie Widoczny.
2 Z menu Bluetooth wybierz
opcję Aktywne urządzenia.
3 Telefon GX300 wyszuka
dostępne urządzenia. Po
zakończeniu wyszukiwania na
ekranie zostaną wyświetlone
opcje Dodaj i Odśwież.
4 Wybierz urządzenie, z którym
chcesz sparować telefon; telefon
otworzy okno hasła.
5 Naciśnij lub wprowadź hasło.
6 Telefon połączy się z innym
urządzeniem.
7 Połączenie Bluetooth chronione
hasłem zostanie uaktywnione.
PC Suite
Zmiana innych ustawień
Istnieje możliwość synchronizacji
danych w komputerze i
telefonie. Zapewni to zgodność
ważnych informacji i dat w obu
urządzeniach oraz zagwarantuje
istnienie kopii zapasowej
istotnych danych.
Sieć - to menu umożliwia wybór
ustawień trybu sieci. Ponadto w
opcji Lista preferowanych można
określić preferowaną sieć, z którą
ma być nawiązywane połączenie.
Profil internetowy - to menu
wyświetla profile internetowe.
Za pomocą menu Opcje można
tworzyć nowe profile, a także
edytować i usuwać istniejące.
Jednakże nie można usunąć
ani edytować konfiguracji
domyślnych.
Punkty dostępowe - to menu
zawiera listę punktów dostępu.
Za pomocą menu Opcje można
tworzyć nowe profile, a także
edytować i usuwać istniejące.
Jednakże nie można usunąć
ani edytować konfiguracji
domyślnych.
Transmisja pakietów danych
-W przypadku wybrania opcji
„Gdy dostępne” telefon jest
automatycznie rejestrowany w
sieci GPRS po włączeniu. Jeśli
zostanie zaznaczona opcja „W
razie potrzeby”, połączenie
Instalacja aplikacji LG PC Suite
na komputerze
1 Wejdź na stronę www.lgmobile.
com i wybierz region, a
następnie kraj.
2 Kliknij pozycję Instrukcje i
oprogramowanie.
3 Pobierz narzędzie pomocnicze
LG Mobile.
4 Postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie,
aby wykonać wszystkie
kroki kreatora instalacji
oprogramowania LG PC Suite.
5 Za zakończeniu instalacji na
pulpicie pojawi się ikona LG PC
Suite.
23
GPRS jest ustanawiane na czas
połączenia WAP lub połączenia
aplikacji.
Zmiana ustawień zabezpieczeń
(Menu > Ustawienia >
Zabezpieczenia)
Zmiana ustawień telefonu
(Menu > Ustawienia > Telefon)
W celu zabezpieczenia telefonu
GX300 oraz zawartych w nim
ważnych informacji warto zmienić
ustawienia zabezpieczeń.
Żądanie kodu PIN - umożliwia
włączenie żądania kodu PIN w
momencie włączania telefonu.
Blokada telefonu - ta funkcja
umożliwia zablokowanie telefonu.
Zablokuj po zmianie karty SIM
- po wybraniu tej opcji telefon
będzie żądał podania kodu
zabezpieczającego po zmianie
karty SIM.
Zmień kody - umożliwia zmianę
kodu PIN, kodu PIN2 i kodu
zabezpieczającego.
Telefon GX300 można swobodnie
dostosować do własnych
preferencji.
Autom. blok. klawiszy
- automatyczne blokowanie
klawiatury na ekranie gotowości.
Język - umożliwia zmianę
języka tekstów wyświetlanych
w telefonie. Zmiana ta
dotyczy również języka trybu
wprowadzania.
Oszczędność energii - do wyboru
są trzy tryby oszczędności energii:
Auto, Zawsze włączone lub Wył.
Wybranie opcji Zawsze włączone
umożliwi zmniejszenie zużycia
baterii.
Informacje o telefonie
- wyświetlenie informacji
technicznych dotyczących
telefonu GX300.
24
Korzystanie z menedżera
pamięci
(Menu > Ustawienia >
Informacje o pamięci)
Aktualizacja
oprogramowania
telefonu
Korzystając z menedżera
pamięci można sprawdzić ilość
wykorzystanej oraz dostępnej
pamięci. Dostępne typy pamięci
to: wspólna, zarezerwowana,
pamięć karty SIM oraz pamięć
zewnętrzna (jeśli karta pamięci
jest włożona). To menu umożliwia
również określenie pamięci
podstawowej.
Aktualizacja oprogramowania
telefonu komórkowego LG
poprzez Internet
Resetowanie ustawień telefonu
(Menu > Ustawienia > Przywróć
ustawienia fabryczne)
Funkcja Przywróć ustawienia
fabryczne umożliwia
zresetowanie wszystkich ustawień
do wartości fabrycznych. Do
aktywacji tej funkcji wymagany
jest kod zabezpieczający.
Domyślny kod zabezpieczający
to „0000”.
Więcej informacji na temat
korzystania z tej funkcji można
znaleźć na stronie internetowej
http://update.lgmobile.com lub
http://www.lg.com/common/
index.jsp wybierz kraj Pomoc.
Ta funkcja umożliwia wygodną
aktualizację oprogramowania
wewnętrznego telefonu do
najnowszej wersji poprzez
Internet bez potrzeby
odwiedzania centrum obsługi
klienta.
Podczas aktualizacji
oprogramowania telefonu należy
poświęcić temu procesowi pełną
uwagę. Przed wykonaniem
każdej czynności należy uważnie
przeczytać wyświetlane instrukcje
i uwagi. Odłączenie kabla USB
25
lub wyjęcie baterii podczas
aktualizacji może być przyczyną
poważnego uszkodzenia telefonu
komórkowego.
Pobieranie
oprogramowania.
W komputerze przejdź do strony
www.lg.com/pl, następnie otwórz
kolejno: Obsługa klienta > Pomoc
Techniczna > Telefony. Następnie
znajdź model twojego telefonu i
wybierz Przejdź. Wybierz zakładkę
Sterowniki i oprogramowanie,
a następnie kliknij “Pobieranie
oprogramowania PCSync dla
systemu Windows”. Zainstaluj
aplikację B2C i postępuj według
wskazówek.
Aplikacja pozwala na pobranie
instrukcji obsługi telefonu
i oprogramowania PcSuite
oraz umożliwia ewentualną
aktualizację telefonu.
26
By ściągnąć Oprogramowanie
LG PcSuite, przejdź do menu
Wsparcie techniczne – Aplikacje,
instrukcje, sterownik USB …, a
następnie podaj IMEI telefonu.
W oknie poniżej ukaże się lista
plików skojarzonych z danym
modelem.
Pobierz poszukiwane
oprogramowanie a następnie
zainstaluj je zgodnie z
instrukcjami.
Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
Zachęcamy do zapoznania się
z poniższymi wskazówkami.
Ich nieprzestrzeganie może
stwarzać zagrożenie lub być
niezgodne z prawem.
Narażenie na wpływ fal
radiowych
Informacje dotyczące
oddziaływania fal radiowych
oraz współczynnika SAR (ang.
Specific Absorption Rate).
Telefon komórkowy GX300
zaprojektowano w sposób
zapewniający zgodność z
odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa związanymi z
oddziaływaniem fal radiowych.
Wymagania te oparto na
wskazaniach naukowych,
określających marginesy
bezpieczeństwa zapewniające
ochronę wszystkich osób, bez
względu na ich wiek i stan
zdrowia.
• We wskazaniach związanych
z oddziaływaniem fal
radiowych posłużono się
jednostką pomiaru znaną
jako współczynnik SAR (ang.
Specific Absorption Rate).
Testy mierzące wartość SAR
są przeprowadzane z użyciem
standardowych metod, gdy
telefon emituje najwyższą
udokumentowaną dla niego
moc promieniowania we
wszystkich wykorzystywanych
zakresach częstotliwości.
• Mimo iż różne modele
telefonów LG mogą różnić się
wartością współczynnika SAR,
wszystkie zaprojektowano
tak, by spełniały odpowiednie
wytyczne dotyczące
oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość
współczynnika SAR zalecana
przez organizację International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP)
to 2 W/kg (wartość uśredniona
dla 10 g masy ciała).
• Najwyższa wartość SAR
uzyskana podczas badań
27
tego modelu telefonu przy
użyciu systemu DASY4 wynosi
1.43 W/kg (10 g) dla telefonu
trzymanego przy uchu oraz
1.54 W/kg (10 g) dla telefonu
noszonego blisko ciała.
• Informacja dotycząca
współczynnika SAR
przeznaczona dla osób
zamieszkujących kraje i
regiony, które przyjęły limit
wartości SAR zalecany przez
Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE),
wynoszący 1,6 W/kg (w
odniesieniu do 1 g masy ciała).
28
Czyszczenie i konserwacja
produktu
OSTRZEŻENIE
Korzystaj jedynie z tych
baterii, ładowarek i akcesoriów
dodatkowych, które zostały
zatwierdzone do użytku z
danym modelem telefonu.
Użycie jakichkolwiek innych
urządzeń dodatkowych grozi
unieważnieniem homologacji i
gwarancji na telefon. Może też
być niebezpieczne.
• Nie rozkładaj telefonu na
części. Jeśli wymagana jest
naprawa, oddaj telefon do
specjalistycznego punktu
serwisowego.
• Zachowaj odpowiednią
odległość pomiędzy
telefonem a urządzeniami
elektrycznymi, takimi jak
telewizory, odbiorniki radiowe
i komputery osobiste.
• Zachowaj odpowiednią
odległość pomiędzy telefonem
a źródłami ciepła, takimi jak
kaloryfery czy kuchenki.
• Nie upuszczaj telefonu.
• Nie narażaj urządzenia na
mechaniczne wibracje lub
wstrząsy.
• Wyłączaj telefon w miejscach,
w których nakazują to
specjalne przepisy. Telefonu
nie wolno na przykład używać
w szpitalach, gdyż może on
zakłócać pracę wrażliwego
na promieniowanie radiowe
sprzętu medycznego.
• W trakcie ładowania nie należy
dotykać telefonu mokrymi
rękoma. Może to spowodować
porażenie prądem
elektrycznym lub poważne
uszkodzenie telefonu.
• Nie ładuj telefonu w pobliżu
materiałów łatwopalnych,
ponieważ telefon może się
rozgrzać i spowodować
zagrożenie pożarem.
• Zewnętrzną część urządzenia
należy czyścić suchą
szmatką. (Nie korzystaj z
rozpuszczalników, takich jak
benzen, rozcieńczalnik lub
alkohol).
• Nie kładź ładowanego
telefonu na materiałowych
powierzchniach.
• Telefon należy ładować w
pomieszczeniu o dobrej
wentylacji.
• Nie narażaj urządzenia na
nadmierne działanie dymu lub
kurzu.
• Nie przechowuj telefonu w
pobliżu kart kredytowych
lub innych kart z paskiem
magnetycznym, gdyż może on
uszkodzić informacje zapisane
na paskach magnetycznych.
• Nie dotykaj ekranu ostrym
przedmiotem. Może to
spowodować uszkodzenie
telefonu.
• Unikaj kontaktu telefonu z
cieczami lub wilgocią.
• Ostrożnie korzystaj z
akcesoriów, takich jak
słuchawka. Nie dotykaj anteny
bez potrzeby.
29
Efektywne korzystanie z
telefonu
Urządzenia elektroniczne
Wszystkie telefony mogą
powodować zakłócenia, które
mogą negatywnie wpłynąć na
działanie znajdujących się w
pobliżu urządzeń.
• Nie używaj telefonu
komórkowego w pobliżu
sprzętu medycznego bez
zgody personelu placówki.
Nie umieszczaj telefonu w
pobliżu rozrusznika serca, np.
w kieszeni na piersi.
• Telefony komórkowe mogą
zakłócać pracę niektórych
aparatów słuchowych.
• Telefony komórkowe mogą
powodować niewielkie
zakłócenia pracy odbiorników
telewizyjnych, radiowych,
komputerów itp.
Bezpieczeństwo na drodze
Zapoznaj się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi
korzystania z telefonów
30
komórkowych podczas
kierowania pojazdem.
• Podczas prowadzenia pojazdu
nie trzymaj telefonu w ręce.
• Skup się na prowadzeniu
pojazdu.
• Korzystaj z zestawu
głośnomówiącego lub
słuchawkowego, jeśli jest
dostępny.
• Jeśli wymagają tego warunki
panujące na drodze,
przed wykonywaniem lub
odebraniem połączenia
należy zjechać na pobocze i
zaparkować pojazd.
• Fale radiowe mogą
negatywnie wpływać na
pracę niektórych systemów
elektronicznych w
pojeździe, np. odtwarzaczy
samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.
• Jeśli pojazd jest wyposażony
w poduszkę powietrzną, nie
należy jej blokować przez
zainstalowane na stałe
lub przenośnie urządzenia
bezprzewodowe. Może to
spowodować awarię poduszki
powietrznej, a tym samym
poważne obrażenia ciała
wywołane nieprawidłowym
działaniem.
• Słuchając muzyki na zewnątrz
pomieszczeń, ustawiaj
głośność na umiarkowanym
poziomie, aby słyszeć dźwięki
z otoczenia. Jest to wyjątkowo
ważne w pobliżu dróg.
Zapobieganie uszkodzeniu
słuchu
Uszkodzenie słuchu
może nastąpić w wyniku
długotrwałego oddziaływania
dźwięku o znacznym
natężeniu. Dlatego też zaleca
się, aby podczas włączania
lub wyłączania telefonu
nie trzymać go przy uchu.
Ponadto zaleca się ustawienie
głośności rozmów i muzyki na
umiarkowanym poziomie.
Szklane elementy
Niektóre elementy telefonu są
wykonane ze szkła. Szkło może
ulec stłuczeniu w przypadku
upuszczenia telefonu na twardą
powierzchnię lub uderzenia ze
znaczną siłą. W takim wypadku
nie dotykaj go ani nie próbuj
go samodzielnie usunąć.
Nie korzystaj z telefonu do
momentu wymiany szklanego
elementu przez autoryzowany
serwis.
Miejsca zagrożone wybuchem
Nie korzystaj z telefonu
podczas trwania prac z użyciem
materiałów wybuchowych.
Stosuj się do ograniczeń i
postępuj zgodnie z wszelkimi
przepisami.
Miejsca zagrożone wybuchem
• Nie korzystać z telefonu na
stacji benzynowej.
• Nie korzystać z urządzenia w
pobliżu zbiorników paliwa lub
substancji chemicznych.
• Nie przewoź ani nie
przechowuj łatwopalnych
gazów, cieczy lub materiałów
wybuchowych w schowku
samochodowym, w
31
którym znajduje się telefon
komórkowy i akcesoria.
W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe
mogą powodować zakłócenia w
samolocie.
• Przed wejściem na pokład
samolotu wyłącz telefon
komórkowy.
• Nie korzystaj z telefonu przed
rozpoczęciem lotu bez zgody
załogi.
Dzieci
Telefon należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu,
niedostępnym dla małych
dzieci. Telefon zawiera drobne
części, które w przypadku
włożenia do ust stwarzają
niebezpieczeństwo połknięcia.
Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych
może nie być dostępna w
niektórych sieciach telefonii
komórkowej. Z tego względu
w przypadku konieczności
wezwania pomocy nie należy
32
polegać wyłącznie na telefonie.
Szczegółowe informacje można
uzyskać u lokalnego operatora
sieci.
Informacje o baterii
• Bateria nie musi być
całkowicie rozładowana przed
rozpoczęciem ładowania. W
przeciwieństwie do innych
baterii w baterii tego telefonu
nie występuje efekt pamięci,
który mógłby pogorszyć
wydajność baterii.
• Używaj wyłącznie baterii
i ładowarek firmy LG.
Ładowarki firmy LG zostały
zaprojektowane tak, aby
maksymalnie wydłużyć czas
eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części
ani nie wywołuj zwarcia.
• Utrzymuj metalowe styki
baterii w czystości.
• Baterię należy wymienić,
jeśli nie działa w sposób
zadowalający. Baterię można
ładować wielokrotnie zanim
konieczna będzie jej wymiana.
• Jeśli bateria nie była używana
przez dłuższy czas, naładuj ją,
aby maksymalnie zwiększyć jej
przydatność.
• Nie przechowuj ładowarki w
miejscach nasłonecznionych
ani nie korzystaj z niej
w warunkach wysokiej
wilgotności, np. w łazience.
• Nie przechowuj baterii
w gorących lub zimnych
miejscach. Może to
spowodować spadek ich
żywotności.
• Wymiana baterii na baterię
nieprawidłowego typu stwarza
ryzyko eksplozji.
• W przypadku zużycia baterii
należy postępować zgodnie
z instrukcjami producenta.
Jeżeli to możliwe, należy ją
poddać recyklingowi. Nie
wolno wyrzucać baterii razem
ze zwykłymi odpadami.
• W przypadku konieczności
wymiany akumulatora, należy
zanieść go do najbliższego
autoryzowanego serwisu lub
dealera LG Electronics.
• Należy zawsze odłączać
ładowarkę od gniazdka
zasilania po naładowaniu
akumulatora telefonu, aby
uniknąć kosztów związanych
z dodatkowym zużyciem
energii.
• Rzeczywisty czas pracy baterii
zależy od konfiguracji sieci,
ustawień urządzenia, sposobu
korzystania z urządzenia,
baterii i warunków otoczenia.
• Aby zapobiec zanieczyszczeniu
środowiska i spowodowaniu
ewentualnego zagrożenia dla
zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą
baterię lub akumulator wyrzuć
do odpowiedniego pojemnika
w wyznaczonych punktach
zbiórki.
• Nie wyrzucaj baterii ani
akumulatora razem z innymi
odpadami.
• Zaleca się korzystanie z
lokalnych, bezpłatnych
systemów zwrotu baterii i
akumulatorów.
33
Akcesoria
W zestawie z telefonem GX300 znajdują się następujące akcesoria:
Ładowarka
Bateria
Przewód danych
Instrukcja obsługi
POLSKA
ENGLISH
Zestaw słuchawkowy
stereo
Instrukcja obsługi
GX300
UWAGA:
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę
gwarancji.
• Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje
na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach
serwisowych lub u naszych przedstawicieli.
• Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
34
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
Maksymalna: +55°C (rozładowywanie)
+45°C (ładowanie)
Min.: -10°C
Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko
spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym.
Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w
którym użytkowany jest telefon.
35
GX300 Quick Reference Guide
- English
This guide will help you understand your new mobile
phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your
phone depending on the software of the phone or your
service provider.
Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
Getting to know your phone
Main screen
Navigation key
End/Power key
Call key
Dials a phone
number and answers
incoming calls.
Charger, cable slot,
Handsfree connector
Memory card slot
Ends or rejects
a call. Turns the
phone on/off.
Returns to the
standby screen
when you use
the menu.
Volume key
Dual SIM key
Camera
Go to Camera
function directly.
1
Installing a memory card
Lift the memory card cover
and insert a micro SD card with
the golden contact area facing
downwards. Close the memory
card cover so that it clicks shut.
To remove the memory card,
gently push it as shown in the
diagram.
Formatting the memory card
Press Menu and select
Settings.
Choose Memory manager,
select External memory and
press Format, and insert
security code.
WARNING: When you format
your memory card, all the
content will be wiped. If you do
not want to lose the data on your
memory card, back it up first.
Note: A memory card is an
optional accessory.
2
Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards
the bottom of the phone and
away from it.
2 Install the SIM card
Slide the SIM card into the
SIM card holder making sure
that the gold contact area on
the card is facing downwards.
Please make sure the battery
is removed from the phone
before installing the SIM card.
To remove the SIM card, pull it
gently outwards.
WARNING
2
SIM
1
SIM
Make sure that your
SIM card has a neat
and clean cut before
you insert it into the
holder.
3
Using Dual SIM-card
3 Install the battery
Insert the left side of the
battery into the top edge of
the battery compartment first.
Ensure that the battery
contacts align with the phone’s
terminals. Press the right side
of the battery until down it
clicks into place.
You can see two Network Signal
icons on the left-top of the screen
when you insert two SIM-Card.
To select or switch the SIMcard, press Menu and select
Settings,then select Dual SIM.
Or press Dual SIM key simply on
the right side of the GX300. Dual
SIM key make it easy for you to
switch SIM-Card whenever you
call, send messages and so on.
TIP! You can see the network
signals highlighted by
background colour when you
switch them. It makes you
easily identify the strength
of your signal of the selected
SIM-Card.
4
Camera
Using the camera module
built in your phone, you
can take pictures of people.
Additionally, you can send
photos to other people and
select photos as wallpaper.
Taking a quick photo
1 Press Menu and select
Media. Select Camera to
open the viewfinder.
2 Holding the phone and,
point the lens towards the
subject of the photo.
3 Press to take a photo.
Video camera
Shooting a quick video
1 Press Menu and select
Media, then choose Video.
2 Point the camera lens
towards the subject of the
video.
3 Press to start recording.
4 Rec will appear in the
viewfinder and a timer will
show the length of your
video.
5 Select Stop to stop
recording.
Music
Your GX300 has a built-in music
player so you can play all your
favourite music.
Note: Music is copyright
protected in inte rnational
treaties and national copyright
laws. It may be necessary to
obtain permission or licence to
reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits
private copying of copyrighted
material. Please check the
national legislation of the
applicable country concerning
the use of such materials.
FM radio
Your GX300 has an FM radio
feature so you can tune into
your favourite stations and
listen on the move.
5
Note: You will need to insert your
headset in order to listen to the
radio. Insert the plug into the
headset connector in order to
listen to the radio and keep the
good radio reception.
Searching for stations
1 Press Menu and select
Media, then choose FM
radio.
2 Select Option and choose
Auto scan then select Yes.
You can also use the left
and right navigation keys to
search for stations.
Recording the Radio
1 Press during listening to
the radio.
2 The recording time is
displayed on your phone.
If you want to stop the
recording, press
. If recording is done, the
recorded contents will be
saved in Gallery as mp3 file.
Voice recorder
Use your Voice recorder to
record voice memos or other
sounds.
Listening to the radio
Recording your voice memo
1 Press Menu and select
Media, then choose FM
radio.
2 Select the channel number
of the station you would like
to listen to.
1 Press Menu and select
Media, then choose Voice
recorder.
2 Press to begin recording.
3 Choose to end the
recording.
4 Press Options and select
Play to listen to the
recording.
TIP! You can listen to the
radio via built-in speaker. Press
Options, select Listen via
speaker.
6
9ViV
o\¨dhoZc^V
hegoŸijYd
cVegVln
9ViV
oV`d²"
XoZc^V
cVegVln
9ViV
lnYVc^V
hegoŸij
ohZgl^hj
69CDI68?:DEGO:7>:<JC6EG6LN
Ae#
De^hcVegVln
E^ZXo|i`V
oV`¨VYj
Ed`l^idlVc^Z
`a^ZciV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement