LG 60LA740S, 32LA660S, 32LA667S, 32LA615S User guide

LG 60LA740S, 32LA660S, 32LA667S, 32LA615S User guide
Podręcznik obsługi
Jest to 「Podręcznik obsługi」 zainstalowany w telewizorze.
Zawartość tego podręcznika może zostać zmieniona bez wcześniejszego
powiadomienia w celu zapewnienia lepszej jakości.
❐❐Wyświetlanie informacji o programie
Wyświetlenie informacji dotyczących bieżącego programu i/lub godziny itp.
1 Przesuń kursor pilota Magic w górę ekranu telewizora.
2 Kliknij aktywowany obszar symbolu kanału.
3 U dołu ekranu telewizora zostaną wyświetlone informacje o programie.
✎✎ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Poprzedni/
Następny
Zmiana programu
Oglądaj
Cz.
Popołudnie 4 : 28
Popołudnie 4 : 43
Bieżąca godzina
W górę
W dół
Nazwa Programu
Szczegółowe informacje o programie
(w przypadki sygnału cyfrowego)
❐❐Ustawianie ulubionych programów
SMART
➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Edycja programu
1 Przejdź do odpowiedniego programu i naciśnij Przycisk z kółkiem(OK).
Program zostanie wybrany.
2 Naciśnij opcję Ustaw jako ulubiony.
3 Wybierz odpowiednią grupę ulubionych programów.
4 Wybierz opcję OK. Element Ulubionych zostanie ustawiony.
❐❐Korzystanie z Ulubionych
SMART
➾ Lista programów
Zostanie wyświetlona lista programów. Można wybrać żądany wstępnie
ustawiony program z Listy ulubionych A do D.
SMART
➾ Przewodnik TV
[Tylko w trybie cyfrowym]
Prezentuje informacje o programach i ich czasie emisji. Prezentuje informacje o
programach i planowanie oglądania / nagrywania.
[Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji]
Przewodnik TV
Dzisiaj
OO OO. OOOO Przedpołudnie 9:00
Naciśnij Przycisk kółka (OK) po przejściu do
odpowiedniego programu, aby wyświetlić
go lub wyświetlić i nagrać.
Wybierz program telewizyjny wg. daty
Lista zadań
P
-24godz.
P
+24godz.
Wyświetlenie listy zadań w celu
wprowadzenia zmian lub usunięcia.
Utworzenie planu poprzez wybór daty / godziny / programu.
Utworzenie powtarzającego się planu.
❐❐Automatyczna konfiguracja programów
SMART
➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Strojenie automatyczne
Umożliwia automatyczne dostrojenie programów.
1 Wybierz kraj, w którym używany jest telewizor. Ustawienia dotyczące
programów zmieniają się w zależności od wybranego kraju.
2 Rozpocznij strojenie automatyczne.
3 Wybierz źródło sygnału wejściowego.
4 Skonfiguruj funkcję Strojenie automatyczne zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
✎✎ Jeżeli źródło sygnału wejściowego nie jest właściwie podłączone, funkcja zapisu
programów może nie działać poprawnie.
✎✎ Strojenie automatyczne wyszukuje tylko programy nadawane w danym momencie.
✎✎ Jeżeli funkcja Blokada odbiornika jest włączona, zostanie wyświetlone wyskakujące
okienko z monitem o wprowadzenie hasła.
❌❌Ustawienia trybu cyfrowej telewizji kablowej
Wyszukiwanie programów przy wybranym ustawieniu PEŁNY może zająć więcej
czasu.
Do szybkiego i skutecznego wyszukiwania wszystkich dostępnych programów
potrzebne są poniższe wartości. Najczęściej używane wartości zostały
udostępnione jako „domyślne”.
Częstotliwość
Szyb. transmisji
Modulacja
Identyfikator sieci
Częstotliwość
początkowa
Częstotliwość
końcowa
Wprowadź częstotliwość.
Prędkość, z którą np. modem przesyła informacje (symbole) do
programu.
Sposób wprowadzania sygnałów audio i wideo do fali nośnej.
Niepowtarzalny identyfikator przydzielany użytkownikowi.
Wprowadź początkową wartość zakresu częstotliwości.
Wprowadź końcową wartość zakresu częstotliwości.
❌❌Ustawienia trybu satelitarnego
Satelita
Umożliwia wybór satelity.
Częstotliwość
konwertera
[Zależnie od kraju]
Dostępne wartości to 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750,
5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. W przypadku wybrania
wartości 9750/10600 lub 9750/10750 (MHz) ustawienie 22KHz
Tone jest nieaktywne. Jeśli potrzebna częstotliwość konwertera
nie znajduje się na liście, wybierz opcję Użytkownik i wprowadź
częstotliwość ręcznie.
Transponder
Umożliwia wybór transpondera, który ma zostać dostrojony.
22KHz Tone
W przypadku korzystania z przełącznika 22KHz Tone wybierz opcję
A lub B. W przypadku korzystania z przełącznika 22KHz Tone
ustawienia Unicable i Rodzaj silnika są nieaktywne.
Zasilanie konwertera
DiSEqC
Aby włączyć zasilanie konwertera, wybierz opcję Wł. W przypadku
wybrania opcji Wył. ustawienie Rodzaj silnika będzie nieaktywne.
W przypadku korzystania z przełącznika DiSEqC, wybierz jedną z
opcji A–D / Sygnał A-B. W przypadku korzystania z przełącznika
DiSEqC ustawienia Unicable i Rodzaj silnika są nieaktywne.
Wybierz opcję Wł., aby korzystać z funkcji Unicable, a następne
skonfiguruj ustawienia tej funkcji w menu Ustawienie Unicable.
Ustawienie Unicable
W przypadku włączenia funkcji Unicable ustawienia 22KHz Tone,
DiSEqC i Rodzaj silnika są nieaktywne.
Rodzaj silnika
Wybierz opcję Rodzaj silnika, aby korzystać z obrotnicy, a
następnie skonfiguruj ustawienia obrotnicy w menu Ustawienia
silnika. W przypadku włączenia obrotnicy ustawienia 22KHz Tone,
DiSEqC i Unicable są nieaktywne.
✎✎ W przypadku wyboru w menu satelita wartości Inne należy dodać
transponder, korzystając z funkcji Strojenie ręczne.
✎✎ W przypadku wyboru przełączników Sygnał 22KHz i DiSEqC, należy
podłączyć je tak, jak jest to przedstawione w menu ekranowym.
✎✎ W przypadku usunięcia satelity z listy w menu, usunięte zostaną także
wszystkie programy zapisane dla danego satelity.
❌❌Ustawienia trybu obrotnicy
• DiSEqC 1.2: sterowanie obrotnicą zmieniającą pozycję anteny satelitarnej.
Kierunek obrotu
Tryb obrotu
Próba TP
Umożliwia wybór kierunku, w którym obrotnica ma się
obracać.
Dostępne są dwa tryby obrotu: Krokowy i Ciągły.
• Krok: obrotnica obraca się krokowo, zgodnie z
wartością wprowadzoną przez użytkownika (od 1 do
128).
• Ciągłe: obrotnica obraca się w sposób ciągły do
momentu naciśnięcia przycisku Zatrzymaj.
Umożliwia wybór testowanego transpondera, który ma
zostać dostrojony.
Ustaw limit
Idź do 0
Zachowaj
Umożliwia ustawienie kierunku ruchu obrotnicy na wschód
lub na zachód, tak aby obracała się tylko w wyznaczonym
kierunku.
• Wł.: umożliwia ograniczenie ruchu do określonego
kierunku poprzez wybór pozycji Zachód/Wschód.
• Wył.: umożliwia anulowanie ustawionego limitu.
Umożliwia przesunięcie obrotnicy do pozycji zerowej.
Umożliwia zapisanie bieżącego kierunku ruchu obrotnicy.
• USALS: umożliwia ustawienie obecnego położenia (długość geograficzna/
szerokość geograficzna).
❐❐Ustawienia cyfrowej telewizji kablowej
SMART ➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Ustawienia cyfrowej
telewizji kablowej
[Dotyczy tylko trybów: TV kablowa oraz TV kablowa i TV satelitarna]
Operator usługi
Autom.
aktualizacja
programów
Ustawianie operatora usługi.
Podczas zmiany operatora usługi aktualnie zapisane
programy są usuwane i uruchamiana jest funkcja Strojenie
automatyczne.
• Wł.: umożliwia aktualizację informacji o wszystkich
programach obsługujących tę funkcję, w tym o aktualnie
oglądanym programie.
• Wył.: tylko informacje o aktualnie oglądanym programie
mogą być aktualizowane.
✎✎ Liczba opcji dostępnych w menu Operator usługi zależy od liczby operatorów
usług obsługiwanych w danym kraju.
✎✎ Jeżeli liczba obsługiwanych operatorów usług w danym kraju wynosi 1, menu
staje się nieaktywne.
✎✎ Jeśli w polu operatora usługi ustawiona jest wartość Ziggo, nie można wybrać
opcji Ustawienia cyfrowej telewizji kablowej.
❐❐Ustawienie satelity
SMART
➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Ustawienie satelity
[Dotyczy tylko trybów: TV satelitarna, Antena i TV satelitarna, TV kablowa i TV
satelitarna]
Umożliwia dodawanie, usuwanie i wybieranie satelitów zgodnie z własnymi
preferencjami.
❐❐Aktualizacja listy programów Tivu
SMART ➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Aktualizacja listy
programów Tivu
[Tylko Włochy]
[Dotyczy tylko trybów: TV satelitarna, Antena i TV satelitarna, TV kablowa i TV
satelitarna]
Funkcja ta aktualizuje listę zapisanych programów na podstawie informacji
zawartych w sygnale satelitarnym lub sygnale z nadajników naziemnych
dostępnym w danym kraju.
Lista programów jest aktualizowana nawet po wyłączeniu telewizora. Po
przeprowadzeniu aktualizacji układ listy programów może ulec zmianie. Jeśli nie
chcesz korzystać z tej funkcji, wybierz ustawienie Wył.
❐❐Aktualizacja listy programów
SMART ➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Aktualizacja listy
programów
[Dotyczy tylko trybów: TV satelitarna, Antena i TV satelitarna, TV kablowa i TV
satelitarna]
Funkcja ta aktualizuje listę zapisanych programów na podstawie informacji zawartych
w sygnale satelitarnym lub sygnale z nadajników naziemnych dostępnym w danym
kraju.
Lista programów jest aktualizowana nawet po wyłączeniu telewizora. Po
przeprowadzeniu aktualizacji układ listy programów może ulec zmianie. Jeśli nie
chcesz korzystać z tej funkcji, wybierz ustawienie Wył.
✎✎ W Austrii, Czechach, Francji, Słowacji, Hiszpanii, Turcji, Norwegii, Szwecji,
Finlandii, Danii, Niemczech, Polsce i Rosji ta funkcja jest obsługiwana, gdy w
ustawieniu Operator usługi nie jest wybrana wartość Brak.
❐❐Program regionalny
SMART
➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Program regionalny
[Tylko Austria]
Umożliwia ustawienie transmisji regionalnej i oglądanie jej w określonym czasie.
✎✎ Aby ustawić operatora usługi dla TV satelitarnej, należy włączyć opcję
AKTIV.
❐❐Edycja transpondera
SMART
➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Edycja transpondera
[Jeśli tryb programu jest ustawiony na opcję Satelita]
Można dodać/zmodyfikować/usunąć transponder.
✎✎ Jeśli w polu Kraj wybrano wartość Rosja, naciśnij przycisk Zarej. jako transp.
dom. na pilocie, aby ustawić żądany transponder na funkcję Home.
❐❐Korzystanie ze strojenia ręcznego
SMART
➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Strojenie ręczne
Umożliwia ręczne wyszukanie programów i zapis wyniku strojenia.
W przypadku sygnału cyfrowego można sprawdzić siłę i jakość sygnału.
✎✎ Można także zmienić zakres Częstotliwość(kHz) i Szerokość pasma.
❐❐Edytowanie listy programów
SMART
➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Edycja programu
Edytowanie zapisanych programów.
Umożliwia dodanie do ulubionych, zablokowanie/odblokowanie oraz pomijanie
wybranego programu.
SMART
➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Tryb Programu
Ta funkcja umożliwia oglądanie ustawionego programu w trybie Antena, TV
kablowa, Satelita lub CAM Mode (Tryb CAM).
✎✎ Programy można oglądać wyłącznie w wybranym trybie.
✎✎ Menu CAM jest dostępne tylko wtedy, gdy tryb CAM Mode (Tryb CAM) jest
włączony. Nazwa menu może być różna w zależności od rodzaju modułu
CAM.
(Pilot Magic) ➙
(pilot ekranowy)
(lub naciśnij przycisk TEXT).
[Zależnie od kraju]
Teletekst jest bezpłatną usługą nadawaną przez stacje telewizyjne. Usługa
dostarcza informacji tekstowych na temat programów telewizyjnych,
wiadomości i pogody.
Dekoder teletekstu tego telewizora może obsługiwać systemy SIMPLE, TOP i
FASTEXT.
Kolorowe przyciski
Przyciski
numeryczne
ꔵ
Wybór poprzedniej lub następnej strony.
Wprowadzanie numeru strony, do której chce się
przejść.
Wybór poprzedniej lub następnej strony.
❐❐Specjalne funkcje teletekstu
(Pilot Magic) ➙
(pilot ekranowy)
(lub naciśnij przycisk T. OPT.)
Wybierz menu Opcje teletekstu.
ꔻ Indeks
ꔾ Czas
ꕀ Przytrzymaj
Służy do wybierania stron indeksu.
Podczas oglądania programu telewizyjnego można wybrać
to menu, aby w prawym górnym rogu ekranu wyświetlić
aktualną godzinę.
Zatrzymuje automatyczną zmianę strony, która ma
miejsce, gdy strona teletekstu składa się z co najmniej 2
stron podrzędnych.
ꔽ Odkryj
ꔼ Aktualizuj
Język
Wybór tego menu powoduje wyświetlenie ukrytych
informacji, na przykład rozwiązań zagadek lub
łamigłówek.
W czasie oczekiwania na nową stronę teletekstu na
ekranie jest wyświetlany symbol stacji telewizyjnej.
[Tylko w trybie cyfrowym]
Ustawienie języka teletekstu.
(Pilot Magic) ➙
(pilot ekranowy)
(lub naciśnij przycisk TEXT.)
(Tylko w Wielkiej Brytanii/Irlandii)
Funkcja cyfrowego teletekstu zapewnia lepszą jakość tekstu i grafiki niż poprzednia
analogowa wersja. Funkcja cyfrowego teletekstu zapewnia dostęp do specjalnych
usług cyfrowego teletekstu oraz określonych usług nadawanych w postaci
cyfrowego teletekstu.
❌❌Teletekst w ramach usługi cyfrowej
1 Naciśnij przycisk numeryczny albo przycisk ꔵ, aby wybrać określony kanał
nadający cyfrowy teletekst.
2 Postępuj zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w cyfrowym teletekście.
Aby przejść do następnego kroku, naciśnij
(Pilot Magic), TEXT, przycisk
nawigacji, przycisk czerwony, zielony, żółty lub niebieski albo przyciski
numeryczne itp.
3 Naciśnij przycisk numeryczny lub przycisk ꔵ, aby skorzystać z innego kanału
oferującego cyfrowy teletekst.
❌❌Teletekst w usłudze cyfrowej
1 Naciśnij przycisk numeryczny albo przycisk ꔵ, aby wybrać określony kanał
nadający cyfrowy teletekst.
2 Naciśnij przycisk TEXT lub jeden z kolorowych przycisków, aby włączyć
teletekst.
3 Postępuj zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w cyfrowym teletekście. Aby
przejść do następnego kroku, naciśnij
(Pilot Magic), przycisk nawigacji,
przycisk czerwony, zielony, żółty lub niebieski albo przyciski numeryczne itp.
4 Naciśnij przycisk TEXT lub jeden z kolorowych przycisków, aby wyłączyć
cyfrowy teletekst i powrócić do oglądania telewizji.
❐❐Ustawianie auto. startu funkcji MHP
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ MHP Auto Start
[Zależnie od modelu] [Tylko we Włoszech]
Jest to funkcja automatycznego uruchamiania interfejsu MHP w celu transmisji
danych na obszarze Włoch. Należy jej używać w przypadku kanałów, które
obsługują sygnał MHP. Działanie funkcji przesyłania danych może być
zakłócone z powodu różnych sytuacji występujących w stacji nadawczej.
✎✎ Usługa MHP nie jest dostępna podczas korzystania z funkcji Time Machine Ⅱ.
❐❐Co to jest HbbTV?
[Zależnie od modelu] [Zależnie od kraju]
HbbTV lub hybrydowa telewizja szerokopasmowa zastępuje istniejące usługi
analogowego teletekstu i oferuje interaktywną usługę internetową nowej
generacji. Usługa HbbTV przypomina cyfrowy teletekst lub funkcję EPG i może
być źródłem różnorodnych usług stanowiących dodatek do standardowej
treści programów.
Funkcjonalność i jakość usługi HbbTV zależy od nadawcy programu.
Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
We Francji usługa HbbTV jest odbierana za pośrednictwem systemu
transmisji naziemnej.
W Niemczech usługa jest odbierana za pośrednictwem systemu transmisji
naziemnej, kablowej i satelitarnej.
W Hiszpanii usługa HbbTV jest odbierana za pośrednictwem systemu
transmisji naziemnej. Dostępność treści i aplikacji zależy od nadawcy.
Więcej informacji o telewizji HbbTV zamieszczono na stronie: www.hbbtv.org.
❐❐Korzystanie z usług telewizji hybrydowej (HbbTV)
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ HbbTV
Umożliwia włączenie telewizji hybrydowej. Ta funkcja pozwala korzystać z
szerokiego wachlarza treści dostępnych w ramach usług telewizji hybrydowej.
✎✎ Dostępność usługi może być ograniczona, gdy urządzenie nie jest
podłączone do sieci.
✎✎ Funkcją HbbTv można sterować za pomocą klawiszy kierunkowych. Funkcje
kursora i klikania pilota Magic nie są obsługiwane.
✎✎ Funkcja PenTouch nie działa, jeśli funkcja HbbTv jest Wł. (Tylko telewizory
PenTouch).
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Data Service
[Zależnie od kraju]
Ta funkcja umożliwia wybór jednej z opcji: MHEG (cyfrowy teletekst) lub
Teletext, jeżeli obie są dostępne.
Jeżeli dostępna jest tylko jedna z nich, włączona jest funkcja MHEG albo
Teletekst — niezależnie od dokonanego wyboru.
SMART
➾ Ustawienia ➙ INSTALACJA ➙ Informacje CI
• Ta funkcja umożliwia oglądanie niektórych usług kodowanych (płatnych).
• Wyjęcie modułu CI uniemożliwi oglądanie usług płatnych.
• Dostępność funkcji związanych z modułem CI (Common Interface) jest
zależna od obszaru i dostępnych usług.
• Gdy moduł jest włożony do gniazda CI, menu modułu jest dostępne.
• Moduł CI i kartę inteligentną można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
• Zdarza się, że gdy po włożeniu modułu CI włączy się telewizor, nie
słychać dźwięku. Może to oznaczać niekompatybilność z modułem CI i
kartą inteligentną.
• W przypadku korzystania z modułu CAM (modułu dostępu warunkowego,
ang. Conditional Access Module) należy upewnić się, że spełnia on
wszystkie wymagania standardów DVB-CI lub CI plus.
• Niewłaściwe działanie modułu CAM może być przyczyną złej jakości
obrazu.
• [zależnie od modelu] Jeśli telewizor nie odtwarza obrazu ani dźwięku
w przypadku podłączenia modułu CI+CAM, należy skontaktować się z
operatorem usługi transmisji naziemnej/kablowej/satelitarnej.
SMART
➾ Ustawienia ➙ OBRAZ ➙ Proporcje ekranu
Opcja umożliwia wybór proporcji ekranu.
16:9
1:1 Piksel
Rozmiar oryg.
Obraz jest dopasowywany do szerokości ekranu.
Obraz jest wyświetlany w oryginalnym rozmiarze bez
przycinania krawędzi obrazu.
✎✎ Funkcja 1:1 Piksel jest dostępna w trybach DTV, HDMI i
Component (ponad 720p).
Gdy telewizor odbierze sygnał obrazu panoramicznego,
automatycznie przełączy się na format odbieranego obrazu.
Pełna
szerokość
4:3
14:9
Zbliżenie
Zbliżenie
kinowe
Kiedy telewizor odbierze sygnał obrazu panoramicznego,
użytkownik będzie miał możliwość dostosowania obrazu
w poziomie lub w pionie, w proporcjach liniowych, tak aby
całkowicie wypełnił ekran.
W przypadku sygnału DTV filmy w proporcjach 4:3 i 14:9 są
wyświetlane na całym ekranie bez żadnych zniekształceń.
✎✎ Współczynnik proporcji „Pełna szerokość” jest dostępny w
trybach telewizji analogowej/cyfrowej/AV/Scart.
Obraz jest dopasowywany do standardowych proporcji 4:3.
To ustawienie umożliwia wyświetlanie obrazu w formacie 14:9
lub oglądanie zwykłego programu TV w trybie 14:9. Obraz w
formacie 14:9 jest wyświetlany w podobny sposób co obraz 4:3,
ale z lekkim rozciągnięciem w górę i w dół.
Dopasowanie rozmiaru obrazu do szerokości ekranu. Górna i
dolna część obrazu mogą zostać przycięte.
Ustawienie Zbliżenie kinowe umożliwia powiększenie obrazu z
zachowaniem odpowiednich proporcji.
✎✎ Wypalenie obrazu podczas wyświetlania zawartości z zewnętrznego urządzenia
może nastąpić w następujących sytuacjach:
-w
yświetlanie zawartości wideo za napisem wyświetlanym w jednym miejscu
ekranu (np. nazwa sieci)
-w
yświetlanie przez dłuższy czas zawartości w proporcjach ekranu 4:3.
Należy zachować ostrożność, korzystając z tych funkcji.
✎✎ Dostępne rozmiary obrazu są różne w zależności od typu sygnału wejściowego.
✎✎ W przypadku sygnału wejściowego HDMI-PC dostępne są tylko proporcje
obrazu 4:3 i 16:9.
✎✎ [W modelach obsługujących sygnał 2160p] W przypadku podłączenia
do urządzenia sygnału wejściowego 2160p lub wybrania w komputerze
rozdzielczości 3840 x 2160, opcja Proporcje ekranu jest ustawiana na wartość
1:1 Piksel.
SMART
➾ Ustawienia ➙ OBRAZ ➙ Oszczędzanie energii
Zmniejsza zużycie energii przez odpowiednie dostosowanie jasności ekranu.
Wył.
Minimalne
/ Średnie /
Maksymalne
Wyłącz ekran
Wyłączanie trybu Oszczędzanie energii.
Zastosowanie wstępnie ustawionego trybu Oszczędzanie
energii.
Ekran wyłączy się. Odtwarzany będzie wyłącznie dźwięk.
Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania
(z wyjątkiem przycisku zasilania), aby ponownie włączyć
ekran.
SMART
➾ Szybkie menu ➙ Tryb AV
Niniejsze menu umożliwia ustawienie najlepszego obrazu/dźwięku
zoptymalizowanego dla różnych trybów AV.
Wył.
Kino
Gra
Wykorzystanie zbioru wartości wybranych w menu Obraz/
Dźwięk.
Optymalizacja ustawień obrazu i dźwięku na potrzeby
odtwarzania filmów.
Optymalizacja ustawień obrazu i dźwięku na potrzeby gier.
❐❐Dostosowanie obrazu z użyciem funkcji Kreator obrazu
SMART
➾ Ustawienia ➙ OBRAZ ➙ Kreator obrazu Ⅱ
Użyj pilota zdalnego sterowania i postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora obrazu,
aby dokonać kalibracji i dostosować obraz w celu uzyskania jego optymalnej
jakości, bez konieczności użycia drogich urządzeń do dostosowywania wzorców i
bez pomocy specjalisty.
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.
❐❐Wybór opcji Tryb obrazu
SMART
➾ Ustawienia ➙ OBRAZ ➙ Tryb obrazu
Niniejsze menu umożliwia wybór optymalnego trybu obrazu dostosowanego do
otoczenia lub do wyświetlanego programu.
Żywy
Standardowy
Eco
Kino / Gra
Wybór opcji powoduje zwiększenie kontrastu, jasności i ostrości,
dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie wyrazistych obrazów.
Wybór opcji powoduje wyświetlanie obrazów przy zachowaniu
standardowych poziomów kontrastu, jasności i ostrości.
Funkcja oszczędzania energii umożliwia dostosowanie ustawień
telewizora w celu zmniejszenie zużycia energii.
Wyświetla obraz filmów, gier i zdjęć (obraz nieruchomy) w
optymalnej jakości.
ꕋ Ekspert
Menu umożliwiające dostosowanie zaawansowanych ustawień
jakości obrazu w celu uzyskania najlepszych wrażeń podczas
oglądania. Menu ma certyfikat ISF i jest przeznaczone dla
specjalistów zajmujących się kalibracją obrazu. (Logo ISF są
oznaczone wyłącznie telewizory z certyfikatem ISF).
Kalibracja ISFccc: Imaging Science Foundation Certified
Calibration Control
✎✎ Dostępny wybór trybów obrazu może różnić się w zależności od sygnału
wejściowego.
✎✎ ꕋ Tryb Ekspert jest przeznaczony dla specjalistów z zakresu kalibracji obrazu
i pozwala kontrolować oraz dostosowywać jakość wyświetlania w przypadku
określonych obrazów. W przypadku zwykłych obrazów efekty mogą nie być
zbyt wyraźnie dostrzegalne.
❐❐Szczegółowe dostosowywanie trybu obrazu
SMART ➾ Ustawienia➙ OBRAZ ➙ Tryb obrazu ➙ Podświetlenie /
Kontrast / Jasność / Ostrość / Kolor / Odcień / Temp. barw
Najpierw wybierz odpowiedni Tryb obrazu.
Podświetlenie
Kontrast
Jasność
Ostrość
Dostosowanie jasności obrazu poprzez zmianę jasności panelu
LCD.
Dostosowanie różnicy pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami
ekranu.
Dostosowanie ogólnej jasności ekranu.
Dostosowanie ostrości granic pomiędzy jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazu.
Kolor
Odcień
Temp. barw
Dostosowanie kolorów wyświetlanych na ekranie poprzez ich
przyciemnienie/rozjaśnienie.
Dostosowanie balansu kolorów (czerwony/zielony).
Dostosowanie ogólnego tonacji kolorów (ciepły/zimny).
✎✎ Wybór dostępnych opcji umożliwiających szczegółowe dostosowanie obrazu
może różnić się w zależności od sygnału wejściowego oraz innych ustawień
obrazu.
❐❐Konfiguracja sterowania zaawansowanego
SMART ➾ Ustawienia ➙ OBRAZ ➙ Tryb obrazu ➙ Sterowanie
zaawansowane/Kontrola zaawansowana
Funkcja umożliwia kalibrację ekranu dla każdego z trybów obrazu lub
dostosowanie ustawień obrazu do ekranu specjalnego.
Najpierw wybierz odpowiedni Tryb obrazu.
Kontrast
Dostosowanie kontrastu do optymalnego poziomu w oparciu
dynamiczny
o jasność wyświetlanego obrazu.
Kolor dynamiczny Dostosowanie kolorów, aby wyglądały bardziej naturalnie.
Odcień skóry: dostosowanie gamy odcieni skóry w celu
zastosowania odcienia skóry zdefiniowanego przez
użytkownika.
Preferowany kolor
Kolor trawy: dostosowanie gamy kolorów przyrody (kolory
łąk, wzgórz itp.).
Kolor nieba: dostosowanie koloru nieba.
Zapewnia krystalicznie czysty obraz, poprawiając
Super
szczegółowość w obszarach, w których obraz jest
rozdzielczość
rozmazany lub nieprzejrzysty.
Ustawia krzywą gradacji w oparciu o stosunek sygnału
Gamma
wyjściowego do sygnału wejściowego obrazu.
Gama kolorów
Wybór gamy kolorów do wyświetlenia.
Dzięki tej funkcji krawędzie obrazu są ostrzejsze,
Popr. krawędzi
wyraźniejsze oraz bardziej naturalne.
[zależnie od modelu] Umożliwia uzyskanie bogatszych
xvYCC
kolorów.
Filtr koloru
Wzór Ekspert
Balans bieli
System
zarządzania
kolorami
Filtruje określone spektrum kolorów w palecie kolorów RGB
w celu precyzyjnego dostosowania nasycenia i odcienia.
Wzory używane do wprowadzania zaawansowanych
dostosowań.
Dostosowuje ogólną tonację ekranu zgodnie z preferencjami
użytkownika.
W trybie Ekspert można dokonać precyzyjnego dostosowania
ustawień, korzystając z opcji Metoda / Wzór itp.
Ta funkcja jest wykorzystywana przez ekspertów do kalibracji
6 kolorów za pomocą wzorów testowych (Czerwony / Zielony
/ Niebieski / Niebieskozielony / Purpurowy / Żółty), przy
czym nie ma to wpływu na wyświetlanie innych kolorów. W
przypadku zwykłych obrazów modyfikacja ustawień może
nie powodować widocznych zmian kolorów.
✎✎ Wybór dostępnych opcji umożliwiających szczegółowe dostosowanie obrazu
może różnić się w zależności od sygnału wejściowego oraz innych ustawień
obrazu.
❐❐Ustawienie dodatkowych opcji obrazu
SMART
➾ Ustawienia ➙ OBRAZ ➙ Tryb obrazu ➙ Opcja obrazu
Niniejsze menu pozwala na dostosowanie szczegółowych ustawień obrazu.
Redukcja szumu
Redukcja szumów
MPEG
Poziom czerni
Realne kino
Zmniejszenie poziomu szumów występujących podczas
odtwarzania filmu wideo.
Zmniejszenie poziomu szumów powstałych na skutek kompresji
cyfrowego obrazu wideo.
Dostosowanie jasnych lub ciemnych obszarów ekranu do poziomu
czerni sygnału wejściowego obrazu w oparciu o stopień ciemności
(poziomu czerni) ekranu.
Optymalizacja ekranu do wyświetlania filmów.
Ochrona oczu
Motion Eye Care
[zależnie od modelu]
Dostosowanie jasności ekranu w celu wyeliminowania efektu
oślepienia.
[zależnie od modelu]
Ogranicza zużycie energii przez odpowiednie dostosowanie
jasności ekranu do ruchu obrazu na ekranie.
✎✎ Opcja nie działa podczas oglądania obrazów 3D.
✎✎ Wybór dostępnych opcji umożliwiających szczegółowe dostosowanie obrazu
może różnić się w zależności od sygnału wejściowego oraz innych ustawień
obrazu.
❐❐Resetowanie menu Tryb obrazu
SMART
➾ Ustawienia ➙ OBRAZ ➙ Tryb obrazu ➙ Resetuj obraz
Niniejsze menu umożliwia zresetowanie wartości wprowadzonych przez
użytkownika.
Zresetować można każdy z trybów obrazu. Wybierz tryb obrazu, który ma zostać
zresetowany.
SMART ➾ Ustawienia ➙ OBRAZ ➙ Tryb obrazu ➙ Opcja obrazu ➙
TruMotion
[zależnie od modelu]
Niniejsze menu pozwala na regulację obrazu w celu płynniejszego wyświetlania
sekwencji ruchu.
Gładki
Czysty
Czysty Plus
Użytkownik
Wartość opcji De-judder / De-blur wynosi 3.
Wartość opcji De-judder / De-blur wynosi 7.
Niniejsze menu uaktywnia się po wyborze funkcji Czysty.
✎✎ Funkcja Czysty Plus nie jest dostępna w trybie 3D.
Opcje De-judder / De-blur można ustawić ręcznie.
• De-judder: Ta funkcja umożliwia wyeliminowanie efektu
braku płynności.
• De-blur: Ta funkcja umożliwia wyeliminowanie efektu
rozmazania obrazu.
SMART ➾ Ustawienia ➙ OBRAZ ➙ Tryb obrazu ➙ Opcja obrazu ➙
Lok.przyciemn.LED
Niniejsze menu pozwala na rozjaśnienie jasnych obszarów i przyciemnienie
ciemnych obszarów obrazu w celu uzyskania maksymalnego kontrastu i
zmniejszenia efektu zamazania do minimum przy jednoczesnym zmniejszeniu
zużycia energii.
[zależnie od modelu]
Wył.
Niska
Średnia
Wysoka
Wyłączenie opcji Lok.przyciemn.LED.
Podkreślenie naturalnych odcieni czerni. Z tego ustawienia należy
korzystać podczas oglądania filmów.
Opcja pozwala uzyskać głębsze odcienie czerni niż w przypadku
ustawienia Niska. Z tego ustawienia należy korzystać podczas zwykłego
oglądania telewizji.
Opcja pozwala uzyskać głębsze odcienie czerni i bardziej klarowny
obraz niż w przypadku opcji Średnia.
Idealne ustawienie do wyświetlania bardzo jasnych obszarów.
✎✎ Wybranie dla opcji Lok.przyciemn.LED wartości Średnia / Wysoka
powoduje obniżenie zużycia energii.
❐❐Korzystanie funkcji Tryb dźwięku
SMART
➾ Ustawienia ➙ AUDIO ➙ Tryb dźwięku
Dopasowuje ustawienia dźwiękowe telewizora do wybranego trybu audio.
Standardowy
Muzyka / Kino /
Sport / Gra
Ustawienie
użytkownika
Odpowiedni dla wszystkich rodzajów zawartości wideo.
[zależnie od modelu]
Ustawia optymalne parametry dźwięku do danego
rodzaju treści.
Opcja umożliwia dostosowanie głośności do poziomu
wybranego przez użytkownika z użyciem funkcji
Korektor użytkownika.
❐❐Precyzyjna regulacja głośności
SMART ➾ Ustawienia ➙ AUDIO ➙ Tryb dźwięku ➙ Ustawienie
użytkownika
Najpierw wybierz Tryb dźwięku dla opcji Ustawienie użytkownika.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Resetuj
Ustawianie korekcji poprzez ręczne dostosowanie
pasm dźwięku.
Opcja umożliwia zresetowanie wartości korektora
zmienionych przez użytkownika.
❐❐Korzystanie z opcji Tryb inteligentnego dźwięku
SMART
➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Tryb inteligentnego dźwięku
Tryb ten generuje dźwięk zoptymalizowany pod kątem danego typu materiału.
✎✎ Jeżeli funkcja Tryb inteligentnego dźwięku jest włączona, opcje Tryb dźwięku,
Virtual Surround Plus i Czysty głos II zostaną automatycznie dostosowane.
❐❐Korzystanie z dźwięku Virtual Surround
SMART
➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Virtual Surround plus
Opatentowana przez firmę LG technologia przetwarzania dźwięku daje wrażenie
5.1-kanałowego dźwięku przestrzennego przy użyciu jedynie dwóch głośników.
✎✎ Jeśli funkcja „Czysty głos II” jest włączona (wł.) to funkcja Virtual Surround
Plus nie będzie dostępna.
❐❐Korzystanie z funkcji Czysty głos ll
SMART
➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Czysty głos ll
Poprawa czystości głosu.
❐❐Ustawianie trybu głośności
SMART
➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Tryb inteligentnego dźwięku
Ustawianie różnych trybów regulacji głośności.
Automatyczna
głośność
Kontrola
głośności
Umożliwia wybór ustawienia Wł. dla opcji Automatyczna
głośność. Poziomy głośności poszczególnych programów są
automatyczne dostosowywane, aby umożliwić przełączanie
programów bez wyraźnie odczuwalnych różnic w głośności.
Korzystanie z pojedynczej krzywej głośności może
powodować, że dźwięk nie będzie słyszalny lub będzie
głośny, w zależności od otoczenia. Dostosowuje poziomy
głośności do pory dnia (dzień/noc).
❐❐Synchronizacja sygnału audio i wideo
SMART
➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Ustaw.AV Sync.
Synchronizacja sygnałów audio i wideo w przypadku braku ich zgodności.
W przypadku wybrania dla opcji Ustaw. AV Sync. ustawienia WŁ. można
dostosować dźwięk wyjściowy (głośniki telewizora lub sygnał SPDIF) do obrazu
wyświetlanego na ekranie.
Głośniki TV
[zależnie od modelu]
Dostosowanie synchronizacji dźwięku odtwarzanego przez
wbudowane głośniki telewizora.
Przycisk „-” przyspiesza odtwarzanie dźwięku w stosunku do
wartości domyślnej, a przycisk „+” je spowalnia.
Głośnik
zewnętrzny
Bypass
Pozwala dostosować sposób synchronizowania dźwięku z
głośników zewnętrznych, takich jak głośnik zewnętrzny
podłączony do portu wyjściowego cyfrowego dźwięku,
urządzenie audio firmy LG lub słuchawki.
Przycisk „-” przyspiesza odtwarzanie dźwięku w stosunku do
wartości domyślnej, a przycisk „+” je spowalnia.
✎✎ Urządzenie audio firmy LG jest obsługiwane wyłącznie w
modelach wyposażonych w cyfrowy port optyczny.
Wysyłanie sygnałów nadawczych lub dźwięku urządzenia
zewnętrznego bez opóźnienia dźwięku. Dźwięk może być
wysłany przed obrazem, ponieważ przetworzenie sygnału
wejściowego wideo w telewizorze wymaga czasu.
❐❐Korzystanie z opcji Ustawienia dźwięku
[Zależnie od modelu]
SMART
➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Ustawienia dźwięku
❌❌Wyjście analogowe
[Zależnie od modelu]
Umożliwia użytkownikowi wybranie opcji Słuchawki lub Głośnik zewnętrzny
(wyjście audio) w zależności od podłączonego urządzenia.
❌❌Balans
[Zależnie od modelu]
Zmiana balansu dźwięku (lewy/prawy głośnik).
❌❌Optymalizacja dźwięku
[Zależnie od modelu]
Ta opcja umożliwia uzyskanie optymalnego dźwięku dla konkretnego miejsca
instalacji telewizora.
Normalny
Typ ścienny
Typ stojący
Ogólny tryb dźwięku.
Tryb dźwięku zoptymalizowany dla telewizora
przymocowanego do ściany.
Tryb dźwięku zoptymalizowany dla telewizora ustawionego na
podstawie.
❐❐Korzystanie z głośników telewizora
[zależnie od modelu]
SMART
➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Wyjście dźwięku ➙ Głośniki TV
Dźwięk zostanie odtworzony przez głośniki telewizora.
❐❐Korzystanie z głośnika zewnętrznego
SMART ➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Wyjście dźwięku ➙ Głośnik
zewnętrzny (optyczne/HDMI ARC)
[Dostępne wyłącznie w modelach z portem optycznym lub portem HDMI (ARC)]
Dźwięk zostanie odtworzony przez głośniki podłączone do portu optycznego.
✎Funkcja SimpLink jest obsługiwana.
❐❐Korzystanie z opcji Wyjście dźwięku cyfrowego
SMART ➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Wyjście dźwięku ➙ Głośnik
zewnętrzny (optyczne/HDMI ARC) ➙ Wyjście dźwięku cyfrowego
Ustawianie wyjściowego sygnału dźwięku cyfrowego.
Pozycja
Auto
PCM
Wejściowy sygnał
dźwiękowy
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Wszystkie
Wyjściowy sygnał
dźwięku cyfrowego
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐ Podłączanie urządzenia audio firmy LG i korzystanie z niego
Urządzenie audio firmy LG pozwala w prosty sposób uzyskać bogate brzmienie.
❌❌Połączenie przewodowe
SMART ➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Wyjście dźwięku ➙
Synchronizacja dźwięku LG (połączenie optyczne)
Urządzenie audio firmy LG z logo
wyjścia audio.
należy podłączyć do cyfrowego optycznego
✎✎ Dostępne tylko w przypadku modeli z cyfrowym portem optycznym.
❌❌Połączenie bezprzewodowe
SMART ➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Wyjście dźwięku ➙
Synchronizacja dźwięku LG (połączenie bezprzewodowe)
Urządzenie audio firmy LG z logo
można podłączyć bezprzewodowo.
✎✎ Pilot zdalnego sterowania telewizora umożliwia regulowanie głośności
podłączonego urządzenia.
✎✎ W przypadku połączenia bezprzewodowego, jeśli model wymaga modułu
sterującego pilota Magic, przymocuj go i podłącz. (AN-MR400, do nabycia
osobno)
✎✎ Jeżeli nie zostanie nawiązane połączenie bezprzewodowe, należy
sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania i czy urządzenie
audio firmy LG działa prawidłowo.
✎✎ Po wybraniu opcji Synchronizacja dźwięku LG (połączenie bezprzewodowe)
wyszukiwane są urządzenia, z którymi można nawiązać połączenie, i jedno
z nich jest automatycznie podłączane. Po podłączeniu urządzenia zostanie
wyświetlona jego nazwa.
✎✎ W przypadku wykrycia co najmniej dwóch urządzeń pierwsze wykryte
urządzenie zostanie automatycznie połączone. Aby wyświetlić więcej
wykrytych urządzeń, należy nacisnąć przycisk Pokaż więcej.
✎✎ Po wybraniu opcji Synchronizacja dźwięku LG (połączenie bezprzewodowe)
i włączeniu telewizora wyszukuje on urządzenie, z którym ostatnio nawiązał
połączenie, próbując ponownie się z nim połączyć.
❐❐ Podłączanie słuchawek Bluetooth i korzystanie z nich
SMART ➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Wyjście dźwięku ➙
Synchronizacja dźwięku LG (połączenie bezprzewodowe)
Wyjściowy sygnał dźwiękowy jest emitowany za pośrednictwem słuchawek
Bluetooth.
✎✎ Można podłączyć następujące urządzenia:
LG HBS-700, LG HBS-730, LG BTS1, Sony DR-BT140Q,
PULSE BT-H555, CLIPS CS200
✎✎ W przypadku połączenia bezprzewodowego, jeśli model wymaga modułu
sterującego pilota Magic, przymocuj go i podłącz. (AN-MR400, do nabycia
osobno)
✎✎ Jeżeli nie zostanie nawiązane połączenie bezprzewodowe, należy sprawdzić,
czy urządzenie jest podłączone do zasilania i czy urządzenie audio firmy LG
działa prawidłowo. \
✎✎ W przypadku wykrycia co najmniej dwóch urządzeń pierwsze wykryte
urządzenie zostanie automatycznie połączone. Aby wyświetlić więcej
wykrytych urządzeń, należy nacisnąć przycisk Pokaż więcej.
❐❐Korzystanie z funkcji Wyjście analogowe/Słuchawki
[Zależnie od modelu]
SMART ➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Wyjście dźwięku ➙ Głośnik
zewnętrzny (wyjście audio) / Słuchawki
Wybierz opcję Słuchawki lub Głośnik zewnętrzny (wyjście audio) w zależności
od urządzenia podłączonego do wyjścia analogowego.
✎✎ Dostępne menu może różnić się w zależności od tego, czy wybrano opcję
Słuchawki lub Głośnik zewnętrzny (wyjście audio) w menu Ustawienia
opcji dźwięku > Wyjście analogowe.
✎✎ W niektórych modelach może być dostępna tylko opcja Słuchawki.
✎✎ W przypadku podłączenia słuchawek do włączonego telewizora
urządzenie automatycznie je wykryje i będzie przekazywać przez nie
dźwięk.
❐❐Ustawianie dźwięku telewizji cyfrowej
SMART
➾ Ustawienia ➙ DŹWIĘK ➙ Ustaw. dźwięku DTV
Ta funkcja umożliwia wybór pożądanego rodzaju dźwięku, jeżeli w sygnale
wejściowym zawarte są różne rodzaje dźwięku.
W przypadku wyboru ustawienia AUTO kolejność wyszukiwania jest następująca:
HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, a sygnał wyjściowy jest
odtwarzany w pierwszym wyszukanym formacie audio.
✎✎ Następująca kolejność wyszukiwania może się różnić w zależności od
kraju: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
✎✎ Jeśli wybrany format audio nie jest obsługiwany, sygnał wyjściowy
zostanie odtworzony w innym formacie.
❐❐Wybór źródła sygnału zewnętrznego
SMART
➾ Lista wejść
Wybór źródła sygnału zewnętrznego.
LISTA WEJŚĆ
Wybierz urządzenie wejściowe, które chcesz oglądać.
Wybór głośnika.
Głośniki TV
Antena
HDMI1
HDMI2
Zmień nazwę
urządzenia
Edycja nazwy zewnętrznego
urządzenia podłączonego do
portu zewnętrznego.
USB
Ustawienia SIMPLINK
DLNA
Wybór sygnału
wejściowego.
AV2
Przeprowadź konfigurację
pilota uniwersalnego
Tryb programu
Konfiguracja funkcji SIMPLINK.
Ustawianie trybu programu.
[Zależnie od kraju]
Ustawianie funkcji OSS.
[Zależnie od kraju]
❐❐Korzystanie z funkcji SIMPLINK
SIMPLINK to funkcja, która umożliwia sterowanie różnymi urządzeniami
multimedialnymi za pomocą pilota telewizora dzięki menu SIMPLINK.
1 Korzystając z przewodu HDMI, połącz port HDMI IN telewizora z gniazdem
wyjściowym HDMI urządzenia obsługującego standard SIMPLINK. W przypadku
zestawów kina domowego z funkcją SIMPLINK należy połączyć porty HDMI w
sposób opisany powyżej, a następnie użyć przewodu optycznego do połączenia
optycznego cyfrowego wyjścia audio telewizora z optycznym cyfrowym
wejściem audio urządzenia obsługującego standard SIMPLINK.
2 Wybierz SMART ➾ SIMPLINK. Zostanie wyświetlone okno menu SIMPLINK.
3 Wybierz opcję Ustawienia SIMPLINK w oknie menu SIMPLINK. Zostanie
wyświetlone okno konfiguracji funkcji SIMPLINK.
4 W oknie konfiguracji funkcji SIMPLINK wybierz dla funkcji SIMPLINK ustawienie Wł.
5 Zamknij okno konfiguracji funkcji SIMPLINK.
6 W menu SMART ➾ SIMPLINK wybierz urządzenie, którym chcesz sterować.
✎✎ Funkcja działa tylko w przypadku urządzeń oznaczonych logo SIMPLINK(
).
Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne jest oznaczone logotypem SIMPLINK.
✎✎ Aby możliwe było korzystanie z funkcji SIMPLINK, wymagany jest przewód High
Speed HDMIⓇ (obsługujący mechanizm CEC (Consumer Electronics Control)). W
przewodach High Speed HDMIⓇ styk nr 13 umożliwia wymianę informacji między
urządzeniami.
✎✎ Włącz lub wybierz plik multimedialny z urządzenia z funkcjami kina domowego,
aby wyświetlić opcję przełączenia głośnika w tryb Głośnik zewnętrzny.
✎✎ Aby skorzystać z trybu Głośnik zewnętrzny, podłącz przewód optyczny (do
nabycia osobno).
✎✎ Przełączenie w tryb sygnału zewnętrznego powoduje zatrzymanie działania
urządzeń z funkcją SIMPLINK.
✎✎ Korzystanie z urządzeń z funkcjami HDMI-CEC innych producentów może
spowodować nieprawidłowe działanie.
✎✎ Podłączenie przewodu optycznego jest obsługiwane wyłącznie w modelach
wyposażonych w cyfrowy port optyczny.
❌❌Objaśnienie funkcji dostępnych w ramach technologii SIMPLINK Bezpośrednie
odtwarzanie
Wybór urządzenia
multimedialnego
Odtwarzanie
dysków
Wyłączenie
wszystkich
urządzeń
Natychmiastowe rozpoczęcie odtwarzania zawartości
urządzenia multimedialnego w telewizorze.
Wybór za pośrednictwem menu SIMPLINK odpowiedniego
urządzenia w celu sterowania urządzeniem bezpośrednio
na ekranie telewizora.
Sterowanie urządzeniem multimedialnym za pomocą
pilota telewizora.
Jeśli w ustawieniach SIMPLINK zostało wybrane
ustawienie Wł. dla funkcji Auto zasilanie, wyłączenie
telewizora spowoduje wyłączenie wszystkich
podłączonych urządzeń obsługujących standard
SIMPLINK.
Zsynchronizowane
włączanie
Głośniki
Jeśli w menu Ustawienia SIMPLINK dla funkcji Auto wł.
wybrano wartość Wł., włączenie urządzenia SIMPLINK
spowoduje włączenie telewizora.
Wybór głośników kina domowego lub telewizora.
❐❐Korzystanie z funkcji drzemki
SMART
➾ Ustawienia ➙ CZAS ➙ Drzemka
Wyłączanie telewizora po upływie określonej liczby minut.
Aby anulować funkcję Drzemka, wybierz ustawienie Wył..
❐❐Ustawianie bieżącego czasu
SMART
➾ Ustawienia ➙ CZAS ➙ Zegar
Sprawdzenie lub zmiana czasu podczas oglądania telewizji.
Auto
Ręczny
Synchronizacja zegara telewizora z cyfrowymi danymi
dotyczącymi czasu, dostarczanymi przez stację telewizyjną.
Ręczne ustawienie godziny i daty w przypadku, gdy
automatyczna konfiguracja nie odpowiada bieżącej godzinie.
❐❐Ustawianie funkcji automatycznego włączania i
wyłączania telewizora
SMART
➾ Ustawienia ➙ CZAS ➙ Czas wł./Czas wył.
Ustawienie czasu włączenia/wyłączenia telewizora.
Wybierz ustawienie Wył. dla opcji Powtarzanie, aby przerwać działanie
funkcji Czas wł./Czas wył.
✎✎ Aby korzystać z opcji Czas wł./Czas wył., należy ustawić prawidłowy czas.
✎✎ Nawet w przypadku włączonej funkcji Czas wł., jeśli w ciągu 120 minut nie
zostanie naciśnięty żaden przycisk, telewizor wyłączy się automatycznie.
❐❐Ustawianie funkcji Auto uśpienie
SMART
➾ Ustawienia ➙ CZAS ➙ Automatyczne wyłączanie
[zależnie od modelu]
Jeśli przez określony czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na
telewizorze ani na pilocie zdalnego sterowania, telewizor automatycznie
przejdzie do trybu czuwania.
✎✎ Ta funkcja nie działa w trybie „W sklepie” ani w czasie aktualizacji
oprogramowania.
❐❐Ustawianie hasła
SMART
➾ Ustawienia ➙ BLOKUJ ➙ Ustaw hasło
Opcja umożliwia ustawienie lub zmianę hasła telewizora.
✎✎ Hasłem jest początkowo ciąg znaków 「0000」.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem jest ciąg cyfr 「1234」, a nie 「0000」.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasło nie może być ustawione na 「0000」.
❐❐Blokada odbiornika
SMART
➾ Ustawienia ➙ BLOKUJ ➙ Blokada odbiornika
Wybranie opcji umożliwia zablokowanie kanałów lub sygnału zewnętrznego,
w wyniku czego można korzystać jedynie z wybranych programów.
Wybierz dla opcji Blokada odbiornika ustawienie Wł.
Zablokuj
program
Funkcja umożliwia zablokowanie programów, które zawierają
treści nieodpowiednie dla dzieci. Programy można będzie
wybrać, jednak ekran będzie pusty, a dźwięk wyłączony.
Aby obejrzeć zablokowany program, należy wprowadzić
hasło.
Ta funkcja działa w oparciu o informacje przekazywane przez
stację nadawczą. Dlatego jeśli sygnał zawiera błędne dane,
funkcja nie będzie działać.
Ta funkcja zapobiega oglądaniu przez dzieci określonych
Blokada
programów telewizyjnych dla dorosłych zgodnie z ustawioną
rodzicielska
klasyfikacją.
Aby obejrzeć zablokowany program, należy wprowadzić
hasło.
Klasyfikacja różni się między krajami.
Blokada
Blokuje źródła sygnału wejściowego.
wejścia
Blokada
Włączanie blokady aplikacji.
aplikacji
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Język(Language)
Umożliwia wybór języka audio i języka menu wyświetlanych na ekranie.
Język menu
(Language)
Język audio
Język napisów
Umożliwia wybór języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
[Tylko w trybie cyfrowym]
Podczas oglądania programu cyfrowego zawierającego
kilka języków audio, istnieje możliwość wyboru
preferowanego języka.
[Tylko w trybie cyfrowym]
Jeśli napisy są nadawane w co najmniej dwóch językach,
warto skorzystać z funkcji Napisy.
✎✎ Jeżeli wybrany język napisów nie jest dostępny,
wyświetlany będzie język domyślny.
[Tylko w trybie cyfrowym]
Warto skorzystać z funkcji Język teletekstu, gdy programy
są nadawane w co najmniej w dwóch językach teletekstu.
✎✎ Jeśli dane teletekstu nie są nadawane w wybranym
Język Teletekstu
języku, zostanie wyświetlony domyślny języku
teletekstu.
✎✎ W przypadku wyboru nieprawidłowego kraju teletekst
może nie być wyświetlany poprawnie i mogą wystąpić
problemy z jego obsługą.
Wybór języka wykorzystywanego do przeprowadzania
Język
wyszukiwania głosowego.
wyszukiwania ✎✎ Ustawienie obsługiwane wyłącznie przez modele
głosowego
przystosowane do korzystania z opcji wyszukiwania
głosowego.
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Kraj
[Zależnie od kraju]
Wybór kraju, w którym telewizor odbiera sygnał.
Ustawienia telewizora są zmieniane zgodnie z ofertą dostępną w wybranym kraju.
✎✎ Po zmianie ustawienia kraju może zostać wyświetlony ekran informacyjny
funkcji Strojenie automatyczne.
✎✎ W krajach, gdzie standard transmisji cyfrowej nie został jeszcze ustalony,
niektóre funkcje związane z obsługą telewizji cyfrowej (DTV) mogą nie działać,
gdyż są one zależne od dostępnych usług cyfrowych.
✎✎ W przypadku wyboru „---” w menu kraju europejskie programy cyfrowe
odbierane z nadajników naziemnych/sieci kablowych będą dostępne, lecz
niektóre funkcje telewizji cyfrowej (DTV) mogą działać nieprawidłowo.
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Asystent niepełnosprawnych
Ta funkcja zapewnia dźwiękowe komentarze lub napisy dla osób
niedosłyszących lub niedowidzących.
Dla
niesłyszących
Opis dźwiękiem
Ta funkcja jest przeznaczona dla osób niedosłyszących.
Jeśli jest włączona, napisy są wyświetlane domyślnie.
Ta funkcja jest przeznaczona dla osób niewidomych.
Umożliwia ona korzystanie z dodatkowych objaśnień
dźwiękowych dotyczących bieżącej akcji programu
telewizyjnego.
Po włączeniu funkcji Opis dźwiękiem w przypadku
programów, dla których dostępny jest opis dźwiękiem,
emitowane są dźwięk podstawowy oraz dodatkowe
objaśnienia dźwiękowe.
❐❐Rejestracja pilota Magic
Przed rozpoczęciem korzystania z pilota Magic należy zarejestrować go w
telewizorze.
Przed rozpoczęciem korzystania z pilota Magic zarejestruj go zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
1 Włącz telewizor i odczekaj około 10 sekund, a następnie naciśnij Przycisk z
kółkiem(OK), kierując pilota w stronę telewizora.
2 Pilot zostanie automatycznie zarejestrowany, a na ekranie telewizora
pojawi się komunikat potwierdzający zakończenie rejestracji.
✎✎ Jeśli rejestracja pilota Magic nie powiedzie się, należy wyłączyć telewizor
i ponowić próbę.
❐❐Ponowna rejestracja pilota Magic
1 Naciśnij jednocześnie przyciski SMART i BACK(powrót) i przytrzymaj
przez około 5 sekund.
2 Naciśnij Przycisk z kółkiem(OK) w kierunku telewizora, aby zarejestrować
ponownie pilot uniwersalny.
✎✎ Naciśnij jednocześnie przyciski SMART
aby zresetować pilot Magic.
i BACK(powrót) na pięć sekund,
✎✎ Kierując pilota w stronę telewizora, naciśnij przycisk BACK(powrót) i
przytrzymaj go przez 5 sekund, aby zresetować i ponownie zarejestrować
pilota.
❐❐Ustawianie kursora pilota Magic
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Kursor
Ustawianie prędkości i kształtu kursora wyświetlanego na ekranie telewizora.
Prędkość
Kształt
Rozmiar
Ustaw.
Wybór prędkości poruszania się kursora.
Wybór kształtu kursora spośród różnych dostępnych opcji.
Wybór rozmiaru kursora.
Wybierz opcję Wł. W przypadku niezgodności między położeniem
kursora a rzeczywistym kierunkiem wskazywanym za pomocą
pilota należy przesunąć pilota Magic w lewo, a następnie w prawo,
aby zsynchronizować ruchy kursora i pilota. Kursor automatycznie
przejdzie do centralnej części ekranu, ułatwiając sterowanie.
✎✎ W przypadku wybrania ustawienia Wył. funkcja Ustaw. nie
działa nawet w przypadku przesuwania za pomocą pilota Magic
w lewo i w prawo.
✎✎ Kursor znika z ekranu po pewnym okresie bezczynności. Po zniknięciu
kursora potrząśnij pilotem w prawo i w lewo. Spowoduje to ponowne
wyświetlenie kursora.
✎✎ Jeśli naciśniesz przycisk nawigacji podczas przesuwania kursora po
ekranie, kursor zniknie, a pilot Magic będzie działał jak normalny pilot
zdalnego sterowania.
✎✎ Zasięg działania pilota to 10 metrów. Większa odległość albo obecność
przeszkód na linii między pilotem a telewizorem mogą powodować
nieprawidłowe działanie pilota.
✎✎ Urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu mogą powodować
zakłócenia. Urządzenia elektroniczne, takie jak kuchenka mikrofalowa czy
bezprzewodowa sieć lokalna, wykorzystują ten sam zakres częstotliwości
(2,4 GHz) co pilot Magic i mogą powodować zakłócenia.
✎✎ Pilot Magic może ulec uszkodzeniu w wyniku upadku lub uderzenia.
✎✎ Należy uważać, aby nie uderzać nim o inne twarde przedmioty, takie jak
meble czy podłoga.
❐❐Korzystanie z funkcji sterowania gestami
Gdy jest włączony normalny obraz wideo, naciśnij Przycisk z kółkiem(OK) i
narysuj wzór za pomocą pilota skierowanego w stronę ekranu.
Poprzedni kanał: powrót do poprzedniego kanału.
Lista ostatnich: lista ostatnio oglądanych kanałów.
123
Wyświetlanie listy programów powiązanych z narysowanym
wzorem. Wybierz kanał.
✎✎ Niektóre otwarte okna mogą uniemożliwiać poprawne działanie funkcji.
❐❐Ustawianie wskaźnika zasilania
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Wskaźnik czuwania
[zależnie od modelu]
Włączenie/wyłączenie wskaźnika czuwania na panelu przednim telewizora.
❐❐Dostosowywanie przedniego podświetlenia logo LG
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Podświetlenie logo LG
[zależnie od modelu]
Można dostosować jasność diody LED logo LG widocznego w dolnej części
ekranu telewizora.
Jasność
Można dostosować jasność Podświetlenie logo LG. Po
wyłączeniu telewizora są dostępne opcje Wył./ Niska /
Średnia / Wysoka.
Gdy TV wł.
Można ustawić czas wyłączenia Podświetlenie logo LG,
gdy telewizor jest włączony.
• Wyłącz teraz : wyłączenie podświetlenia po włączeniu
telewizora.
• Wyłącz po 10 min. : wyłączenie podświetlenia po 10
minutach od włączenia telewizora.
✎✎ Początkowe ustawienie jasności po włączeniu telewizora
to Niska.
❐❐Zmiana trybu telewizora
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Ustawienia trybu
Wybór opcji Dom lub W sklepie .
W przypadku korzystania z telewizora w domu wybierz opcję Dom.
Tryb W sklepie jest przeznaczony do użytku w telewizorach wystawionych na
ekspozycji.
❐❐Powrót do ustawień początkowych
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Reset ustawień fabr.
Usunięcie wszystkich opcjonalnych ustawień i przywrócenie oryginalnych
wartości domyślnych.
Po zakończeniu inicjalizacji telewizor wyłączy się i ponownie włączy.
✎✎ Jeśli zostanie włączona Blokada odbiornika, wyświetlony zostanie monit o
podanie hasła.
✎✎ Podczas inicjalizacji nie wolno wyłączać zasilania.
❐❐Korzystanie z ekranu głównego
Naciśnij na pilocie przycisk SMART
.
Dzięki zamieszczeniu wszystkich funkcji Smart TV na jednym ekranie każdy
użytkownik może w szybki i łatwy sposób uzyskać dostęp do ogromnych zasobów
i wielu aplikacji za pośrednictwem intuicyjnego menu, którego elementy ułożone
zostały według tematów, na przykład Live TV, Karta, Moje aplikacje itp.
Zaloguj się
Premium
Kino
Pogoda
Tron
Toy story
Monster
Ghost
Abata
UP
Thanks
My Boy
Więcej
Wiadomości
11-1 MBC HD
Więcej
Sport
4 lipca 20:30
Zdjęcie
Mapa
Edycja karty
SMART
SHARETM
Najczęściej
oglądane
Gra
Więcej
Lista wejść
Ustawienia
Internet
Szukaj
Zdjęcia
Smart Sh...
LG Smart...
Game Wo...
Podręcznik ...
Lista prog...t
MOJA KARTA
Wybierz kartę, której chcesz
użyć.
Moje aplikacje
❐❐Wykorzystanie i edycja opcji MOJA KARTA
SMART
➾ MOJA KARTA
Aby umożliwić naszym użytkownikom łatwe sprawdzanie i uzyskiwanie dostępu
do szerokiej gamy treści i funkcji, najważniejsze z nich są pogrupowane w
kategorie i wyświetlane na kartach.
Wybierając nazwę karty, można przejść do strony wybranej kategorii.
Wybierz opcję Edycja u góry ekranu głównego, aby zmienić pozycję kart lub
utworzyć własną kartę. (Edycja kart Na żywo i Premium nie jest możliwa).
❐❐Korzystanie z funkcji Moje aplikacje
SMART
➾ Więcej
Wybierz opcję Więcej u dołu ekranu głównego .
Wybierz opcję Więcej, aby wyświetlić fabrycznie zainstalowane oraz pobrane
aplikacje.
Więcej
Lista wejść
Ustawienia
Internet
Szukaj
Zdjęcia
Smart Sh...
LG Smart...
Wybierz aplikację, którą chcesz uruchomić.
Game Wo...
Podręcznik ...
Lista prog...t
❐❐Aby edytować pozycje w menu My Apps:
SMART
➾ Więcej ➙ My Apps ➙ Edycja
Na stronie My Apps wybierz opcję Edycja widoczną u góry ekranu, aby przenieść
lub usunąć aplikacje. Uwaga: Aplikacje systemowe można przenosić, nie można
ich jednak usunąć.
✎✎ Zmiana układu / usuwanie pozycji przez przeciąganie ikon aplikacji jest
możliwe, gdy Twój telewizor posiada pilota Magic.
MOJE APLIKACJE
Aby korzystać z funkcji Smart, wymagane jest przewodowe lub bezprzewodowe
połączenie sieciowe.
Po połączeniu z siecią można korzystać między innymi z usług Premium, LG
Smart World czy DLNA.
❐❐Szybkie połączenie z siecią
Proste łączenie z siecią przewodową/bezprzewodową.
Wybierz SMART ➾ Ustawienia ➙ SIEĆ ➙ Połączenie z siecią, aby
automatycznie nawiązać połączenie z dostępną siecią. Wykonuj polecenia
wyświetlane na ekranie telewizora.
❐❐Połączenie z siecią za pośrednictwem ustawień
zaawansowanych
SMART
➾ Ustawienia ➙ SIEĆ ➙ Połączenie z siecią
Do wykorzystania w nietypowych warunkach, na przykład w biurach (w których
stosuje się statyczne IP).
1 Wybierz połączenie z siecią: Przewodowa lub Bezprzewodowa.
2 W przypadku łączenia się za pośrednictwem sieci Wi-Fi należy skorzystać z
jednej z następujących metod połączeń.
Lista punktów
Połączenie z siecią wybraną z listy punktów
dostępu
dostępowych.
Podaj
Łączy z wprowadzonym bezprzewodowym punktem
identyfikator SSID dostępowym.
WPS-PBC
Łączy po naciśnięciu przycisku bezprzewodowego
punktu dostępowego z obsługą PBC.
WPS-PIN
Łączy po wprowadzeniu na stronie punktu dostępowego
kodu PIN bezprzewodowego urządzenia dostępowego, z
którym ma zostać nawiązane połączenie.
❐❐Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi Direct
SMART
➾ Ustawienia ➙ SIEĆ ➙ Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct pozwala na podłączenie Twojego telewizora do
urządzenia Wi-Fi Direct bez połączenia z internetem. Usługa SmartShareTM
umożliwia oglądanie za pośrednictwem standardu Wi-Fi Direct plików
przechowywanych w urządzeniu.
1 Dla funkcji Wi-Fi Direct wybierz ustawienie Wł. (Jeśli funkcja nie jest
wykorzystywana, należy wybrać dla niej ustawienie Wył.)
2 Włącz ustawienie Wi-Fi Direct w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
3 Zostanie wyświetlona lista urządzeń, które można podłączyć do telewizora.
4 Wybierz urządzenie, aby nawiązać połączenie.
5 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat żądania połączenia, wybierz opcję Tak.
6 Jeśli urządzenie, z którym ma zostać ustanowione połączenie, zaakceptuje
żądanie, połączenie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct zostanie nawiązane.
❐❐Aby skorzystać z funkcji Miracast™/funkcji wyświetlania
bezprzewodowego firmy Intel (Intel WiDi)
SMART ➾ Ustawienia ➙ SIEĆ ➙ Miracast™ / Intel's WiDi (funkcja
Miracast™/funkcja wyświetlania bezprzewodowego firmy Intel (Intel
WiDi))
Korzystając z funkcji Miracast™ i funkcji wyświetlania bezprzewodowego firmy
Intel (Intel WiDi) można wyświetlić zawartość ekranu urządzenia w Twoim
telewizorze.
1 Dla funkcji Miracast™ / Intel's WiDi (funkcja Miracast™/funkcja wyświetlania
bezprzewodowego firmy Intel (Intel WiDi)) wybierz ustawienie Wł. (Jeśli
funkcja nie jest wykorzystywana, należy wybrać dla niej ustawienie Wył.)
2 Włącz ustawienia Miracast™/wyświetlania bezprzewodowego firmy Intel
(Intel WiDi) w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
3
4
5
6
Zostanie wyświetlona lista urządzeń, które można podłączyć do telewizora.
Wybierz urządzenie, aby nawiązać połączenie.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat żądania połączenia, wybierz opcję Tak.
Jeśli urządzenie, z którym ma zostać ustanowione połączenie, zaakceptuje
żądanie, połączenie w ramach funkcji Miracast™ / Intel's WiDi (funkcja
Miracast™/funkcja wyświetlania bezprzewodowego firmy Intel (Intel WiDi))
zostanie nawiązane.
✎✎ Niektóre modele mogą posiadać jedynie funkcję wyświetlania
bezprzewodowego firmy Intel (Intel WiDi).
✎✎ Jeśli dla funkcji Wi-Fi Direct wybrane jest ustawienie Wył., wybranie
dla Miracast™ / Intel's WiDi (funkcja Miracast™/funkcja wyświetlania
bezprzewodowego firmy Intel (Intel WiDi)) ustawienia Wł.automatycznie
przełączy ustawienie funkcji Wi-Fi Direct na Wł.
✎✎ Jeśli dla funkcji Miracast™ / Intel's WiDi (funkcja Miracast™/funkcja
wyświetlania bezprzewodowego firmy Intel (Intel WiDi)) zostanie wybrane
ustawienie Wył., funkcja Wi-Fi Direct powróci do poprzedniego ustawienia.
✎✎ Zalecane jest podłączenie komputera za pośrednictwem sieci Intel's WiDi
znajdującej się w zasięgu odbiornika.
✎✎ Wprawdzie komputer można podłączyć do sieci Intel's WiDi bez routera
bezprzewodowego, zalecane jest jednak wcześniejsze podłączenie do routera
w celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia.
✎✎ Nie wolno podłączać telewizora do urządzeń producentów innych niż firma
LG Electronics, nawet w przypadku ich wykrycia.
✎✎ Zaleca się podłączenie urządzenia do routera 5 GHz.
✎✎ Czas odpowiedzi może się różnić w zależności od warunków pracy.
✎✎ Więcej informacji podłączanym urządzeniu można znaleźć w jego instrukcji
obsługi.
❐❐Konfiguracja sieci – ostrzeżenie
✎✎ Użyj standardowego kabla LAN (klasa Cat5 lub wyższa z wtyczką RJ45,
interfejs LAN 10 Base-T lub 100 Base TX).
✎✎ Zresetowanie modemu może spowodować wystąpienie problemów z
połączeniem sieciowym. Aby rozwiązać problem, wyłącz zasilanie, odłącz i
ponownie podłącz kabel, a następnie ponownie włącz zasilanie.
✎✎ Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiekolwiek problemy związane z
połączeniem sieciowym ani za jakiekolwiek usterki, nieprawidłowe działanie
lub błędy, które są spowodowane połączeniem sieciowym.
✎✎ Problemy z połączeniem sieciowym mogą także występować po stronie
dostawcy usług internetowych.
✎✎ Aby skorzystać z dostępu do Internetu w technologii DSL lub kablowej,
wymagany jest odpowiednio - modem DSL lub kablowy. W zależności od
umowy z dostawcą usługi sieciowej dostępna może być jedynie ograniczona
liczba połączeń internetowych i podłączenie telewizora do Internetu może
nie być możliwe. (Jeżeli dozwolone jest tylko jedno urządzenie na linię i
podłączony został już komputer, korzystanie z innych urządzeń nie będzie
możliwe).
✎✎ Sieci bezprzewodowe narażone są na zakłócenia powodowane przez inne
urządzenia pracujące z częstotliwością 2,4 GHz (telefony bezprzewodowe,
urządzenia Bluetooth lub kuchenki mikrofalowe). Wystąpić mogą także
zakłócenia powodowane przez urządzenia pracujące z częstotliwością 5 GHz,
takie jak inne urządzenia Wi-Fi.
✎✎ Środowisko urządzeń bezprzewodowych może powodować spowolnienie
działania sieci bezprzewodowej.
✎✎ Jeżeli całe środowisko sieci domowej nie zostanie wyłączone, w obrębie
niektórych urządzeń może występować ruch sieciowy.
✎✎ W przypadku połączenia z punktem dostępowym wymagane jest
wprowadzenie urządzenia dostępowego obsługującego tryb połączenia
bezprzewodowego. W urządzeniu aktywowana musi zostać także funkcja
obsługi połączenia bezprzewodowego. W sprawie dostępności połączenia
bezprzewodowego w obrębie punktu dostępowego należy skontaktować się z
dostawcą usług.
✎✎ Sprawdź ustawienia SSID oraz bezpieczeństwa punktu dostępowego dla
połączenia z punktem dostępowym. Ustawienia SSID i bezpieczeństwa dla
punktu dostępowego znaleźć można w stosownej dokumentacji.
✎✎ Wprowadzenie nieprawidłowych ustawień w obrębie urządzeń sieciowych
(przewodowe/bezprzewodowe urządzenie dostępowe, koncentrator) może
spowodować spowolnienie lub zaprzestanie działania telewizora. Zainstaluj
prawidłowo urządzenia według wskazówek zamieszczonych w odpowiedniej
instrukcji obsługi, a następnie przeprowadź konfigurację sieci.
✎✎ Sposób nawiązania połączenia zależy od producenta urządzenia
dostępowego.
❐❐Korzystanie z funkcji Soft AP
SMART
➾ Ustawienia ➙ SIEĆ ➙ Soft AP
Funkcja umożliwia zmianę przewodowego połączenia telewizora z Internetem
na sieć Wi-Fi, pozwalając na podłączenie różnych urządzeń zewnętrznych oraz
korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Soft AP
Wł. lub Wył. funkcji Soft AP.
Konfigurowanie kodu zabezpieczającego sieci Wi-Fi.
✎✎ Klucz zabezpieczający można skonfigurować, korzystając
Klucz
z kombinacji liter alfabetu łacińskiego (bez polskich
znaków) i cyfr składającej się z minimum 8, a maksimum
zabezpieczający
64 znaków.
✎✎ Domyślne ustawienie to „LG123456”.
✎✎ Funkcję Soft AP można uruchomić po włączeniu telewizora i nawiązaniu
przewodowego połączenia z Internetem.
✎✎ Można podłączyć do czterech urządzeń zewnętrznych.
✎✎ W przypadku włączenia funkcji Soft AP nie są dostępne funkcje Wi-Fi Direct
i MiracastTM. Aby móc korzystać z funkcji Wi-Fi Direct i MiracastTM, należy
wybrać dla funkcji Soft AP ustawienie Wył.
❐❐Czym jest funkcja Tag On?
Funkcja Tag On jest technologią transmisji danych, z której można korzystać
w smartfonach wyposażonych w funkcję NFC (Near Field Communication
– komunikacja bliskiego zasięgu). Dotknięcie naklejki Tag On smartfonem
umożliwia udostępnianie treści między smartfonem i telewizorem.
Aby podłączyć smartfon do telewizora za pomocą funkcji Tag On, oba urządzenia
muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi lub sieć WiDi Miracast™/Intel's
WiDi w telewizorze Smart TV musi być włączona.
✎✎ Nie należy przyklejać naklejki do metalowych części obudowy telewizora,
ponieważ smartfon nie będzie mógł rozpoznać naklejki Tag On.
✎✎ Nie należy miąć ani składać naklejki Tag On, ponieważ naklejka Tag On nie
zostanie rozpoznana.
✎✎ Aby zakupić naklejkę Tag On, skontaktuj się z centrum serwisowym LG
Electronics.
✎✎ Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez smartfony z systemem Android 4.0
(ICS) lub nowszym.
❐❐Rozpoczynanie korzystania z naklejki Tag On
Aby podłączyć smartfon do telewizora za pomocą funkcji NFC, należy
zainstalować aplikację Tag On w smartfonie i przeprowadzić procedurę
uwierzytelniania.
1 Telewizor Smart TV i smartfon muszą być podłączone do tej samej sieci.
Jeśli nie można nawiązać łączności z siecią Wi-Fi, wybierz kolejno
SMART ➾ Ustawienia ➙ Sieć ➙ MiracastTM/Intel's WiDi i wybierz opcję
Wł.
2 Włącz funkcję NFC w smartfonie i wybierz wartość Read/Write and P2P
Mode (Odczyt/zapis w trybie P2P).
Więcej informacji na temat włączania i konfigurowania trybu NFC można
znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
3 Dotknij smartfonem naklejki Tag On.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona i
zainstaluj aplikacje Tag On i LG TV Remote (Pilot LG).
4 Ponownie dotknij smartfonem naklejki Tag On.
5 Wprowadź w smartfonie klucz parujący wyświetlony na ekranie telewizora.
W przypadku wykrycia dwóch lub więcej telewizorów klucz parujący
zostanie wyświetlony po wybraniu z listy urządzeń telewizora, który ma
zostać podłączony.
6 Po prawidłowym połączeniu urządzeń można rozpocząć korzystanie z
funkcji Tag On.
✎✎ Informacje dotyczące połączonego telewizora są zapisywane w naklejce
Tag On. Można je zmienić lub zresetować w menu Ustawienia w aplikacji
Tag On w smartfonie.
❐❐Korzystanie z funkcji Tag On
Aby udostępnić treści w smartfonie obsługującym komunikację NFC, wykonaj
czynności przedstawione poniżej.
1 Dotknij smartfonem obsługującym komunikację NFC naklejki Tag On.
2 Aplikacja Tag On w smartfonie zostanie uruchomiona i rozpocznie
nawiązywanie połączenia z telewizorem.
– Aby korzystanie z sieci Wi-Fi było możliwe, telewizor Smart TV i
smartfon muszą być podłączone do tej samej sieci.
– Jeśli telewizor i smartfon nie są podłączone do tej samej sieci, skorzystaj
z funkcji Wi-Fi Direct.
✎✎ Jeśli aplikacja Tag On nie została zainstalowana, strona instalacyjna jest
wyświetlana automatycznie.
✎✎ Więcej informacji na temat udostępniania treści między smartfonem i
telewizorem można znaleźć w sekcji pomocy aplikacji Tag On. Kliknij, aby
uruchomić aplikację Tag On w smartfonie, i wybierz menu Ustawienia, aby
wyświetlić pomoc.
❐❐Podłączanie nośnika USB
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB (zewnętrzny dysk twardy lub
pamięć USB) do portu USB telewizora, aby wyświetlać na telewizorze pliki
przechowywane w urządzeniu USB.
Aby odłączyć urządzenie pamięci masowej USB, wybierz Szybkie menu
➙ Nośnik USB; nie odłączaj fizycznie urządzenia, dopóki nie zostanie
wyświetlony komunikat potwierdzający możliwość odłączenia nośnika USB.
Wymuszone odłączenie urządzenia może spowodować awarię telewizora lub
urządzenia pamięci masowej USB.
✎✎ Po wskazaniu nośnika USB do usunięcia odczyt z urządzenia nie jest
możliwy. Odłącz, a następnie podłącz ponownie nośnik USB, aby go
odczytać.
❐❐ Korzystanie z urządzenia pamięci masowej USB – ostrzeżenie
✎✎ Urządzenia pamięci masowej USB korzystające z wbudowanego programu
do automatycznego rozpoznawania lub z własnego sterownika mogą nie
być obsługiwane.
✎✎ Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie działać wcale lub
mogą działać nieprawidłowo.
✎✎ W przypadku korzystania przedłużacza USB, pamięć masowa USB może nie
zostać rozpoznane lub może nie działać prawidłowo.
✎✎ Korzystaj wyłącznie z urządzeń pamięci masowej USB sformatowanych w
systemie plików Windows FAT32 lub NTFS.
✎✎ W przypadku zewnętrznych dysków USB zalecamy korzystanie z urządzeń
wymagających napięcia poniżej 5V i natężenia poniżej 500mA.
✎✎ Zaleca się stosowanie koncentratora USB lub dysku twardego USB z własnym
zasilaniem. (Jeśli zasilanie będzie niewystarczające, urządzenie pamięci
masowej USB może nie zostać wykryte).
✎✎ Zalecamy korzystanie z nośników USB o pojemności poniżej 32 GB i
zewnętrznych dysków USB o pojemności poniżej 2 TB.
✎✎ Jeżeli dysk twardy USB z funkcją oszczędzania energii nie działa prawidłowo,
należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi dysku twardego USB.
✎✎ Dane zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB mogą ulec uszkodzeniu,
dlatego należy pamiętać o utworzeniu ich kopii zapasowej na innym
urządzeniu. Za bezpieczeństwo danych odpowiada wyłącznie użytkownik.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.
❐❐Korzystanie z funkcji SmartShare™
SMART
➾ SmartShare™
Umożliwia odtwarzanie zdjęć / muzyki / wideo na telewizorze po podłączeniu
nośnika USB lub sieci domowej (DLNA).
✎✎ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
SmartShare™
Ostatnie
Niedawno odtwarzane
Wideo
Zdjęcie
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
011
012
013
014
Muzyka
Nagrane z TV
Podłączone urządzenie
Dodane na nowo
010
Ustawienia
Usuń historię
Instrukcja podłączania
Wyświetla pliki zdjęć /
muzyczne / wideo pochodzące
ze wszystkich urządzeń
podłączonych do telewizora.
Wyświetlenie informacji
na temat podłączania do
komputera, smartfonu/
urządzenia i pamięci USB.
❐❐Sterowanie odtwarzaniem filmów
Sterowanie funkcjami odtwarzania i konfigurowanie opcji dostępnych w trakcie
odtwarzania filmów.
✎✎ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Wybiera początek odtwarzania i rozpoczyna odtwarzanie
Opcje
Odtwarza
Ustawia opcje.
Zmienia na tryb 3D.
❐❐Sterowanie wyświetlaniem zdjęć
Steruje wyświetlaniem i ustawia opcje w czasie wyświetlania zdjęć na pełnym
ekranie.
✎✎ W przypadku obrazów 3D opcja Efekty pokazu slajdów nie działa nawet po
włączeniu funkcji Pokaz sl.
✎✎ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Opcje
Prezentuje zdjęcia jako
pokaz slajdów.
Odtwarza muzykę w tle.
Zmienia na tryb 3D.
Ustawia opcje.
Włącza filtr.
[Zależnie od modelu]
Obraca i powiększa obraz.
❐❐Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Steruje wyświetlaniem i ustawia opcje w czasie odtwarzania muzyki.
✎✎ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Wybiera początek odtwarzania i
rozpoczyna odtwarzanie
Ustawia opcje
Odtwarza
Konfiguracja funkcji
Powtarzanie/losowo.
Umożliwia słuchanie muzyki, gdy
monitor jest wyłączony.
✎✎ Odtwarzaniem można sterować za pomocą klawiszy ꕚ, ꕖ i ꕙ na
standardowym pilocie zdalnego sterowania.
✎✎ Podczas korzystania z nośnika USB na ekranie nie jest wyświetlana informacja
o godzinie.
❐❐Wprowadzanie ustawień funkcji SmartShareTM
SMART
➾ SmartShare™ ➙ Ustawienia
Zmienia ustawienia odtwarzania zasobów SmartShareTM.
❌❌Ustawienie zaawansowane
Moja nazwa
odbiornika TV
Status sieci
Wi-Fi Direct
Zmienia nazwę identyfikującą odbiornik podczas
wyszukiwania go przy pomocy innych urządzeń.
Sprawdzenie połączenia z siecią.
Umożliwia korzystanie z połączeń bezprzewodowych, takich
jak Wi-Fi Direct i WiDi.
Automatyczne
odtwarzanie po Akceptuje / odrzuca zasoby przesyłane z innych urządzeń.
połączeniu
DivX(R) VOD
Rejestruje lub cofa rejestrację DivX.
Sprawdza kod rejestracji DivX w celu odtwarzania filmów z
ochroną DivX. Zarejestruj urządzenie na stronie http://vod.
divx.com.
Używa kodu rejestracji do wypożyczenia lub zakupu filmów na
stronie www.divx.com/vod.
✎✎ Wypożyczone/zakupione pliki DivX nie mogą być
odtwarzane w przypadku wykorzystania kodu rejestracji
DivX innego urządzenia. Należy użyć kodu rejestracji DivX
przyznanego danemu urządzeniu.
✎✎ Pliki przekonwertowane do formatu niezgodnego ze
standardem DivX mogą nie być odtwarzane lub mogą być
odtwarzane z zakłóceniami obrazu i dźwięku.
❌❌Usuń historię
Aby usunąć historię zawartości, naciśnij znajdujący się poniżej przycisk Usuń
historię. Skorzystaj z materiałów znajdujących się w menu Historia.
❐❐Pliki obsługiwane przez SmartShareTM
Maksymalna przepływność pliku:
• Full HD
1920 X 1080: 20 Mb/s (megabity na sekundę)
• ULTRA HD [zależnie od modelu] Pliki wideo w standardzie ULTRA HD
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps
Obsługiwane zewnętrzne formaty napisów: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Obsługiwane wewnętrzne formaty napisów: • Pliki wideo w standardzie Full HD
1920 X 1080: XSUB (obsługuje wewnętrzne napisy utworzone z DivX6)
• [Tylko modele ULTRA HD] Pliki wideo w standardzie ULTRA HD: brak obsługi
napisów wewnętrznych.
❐❐Obsługiwane kodeki wideo
Maksymalne:
• Full HD : 1920 x 1080 @30p
• ULTRA HD [zależnie od modelu] : 3840 x 2160 @30p
Rozszerzenie
.asf
.wmv
.divx
.avi
Kodek
Wideo
Audio
Wideo
Audio
VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple Profile i Main Profile
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC,
Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
Rozszerzenie
Kodek
.mp4
.m4v
.mov
Wideo
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
Audio
AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp
.3g2
Wideo
Audio
Wideo
Audio
Wideo
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
AAC, AMR-NB, AMR-WB
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
Rozszerzenie
.vob
.mpg
.mpeg
Kodek
Wideo
Audio
Wideo
Audio
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC
❌❌Obsługiwane pliki muzyczne
Plik
mp3
Parametr
Dane
Przepływność 32 Kb/s - 320 Kb/s
Częst.
16 kHz - 48 kHz
próbkowania
Obsługa
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❌❌Obsługiwane pliki obrazów
Plik
Parametr
Dane
Minimum: 64 x 64
2D
(jpeg, jpg, jpe)
JPEG
3D(jps)
JPS
3D(mpo)
MPO
Maksimum:
Tryb zwykły: 15360 (szer.) x 8640 (wys.)
Tryb progresywny: 1920 (szer.) x 1440 (wys.)
Minimum: 64 x 64
Maksimum: Tryb zwykły: 15360 (szer.) x 8640 (wys.)
Format 4:3:
3648 x 2736
2592 x 1944
2048 x 1536
Format 3:2:
3648 x 2432
❐❐Odtwarzanie wideo – ostrzeżenie
✎✎ Niektóre napisy utworzone przez użytkowników mogą nie być prawidłowo
wyświetlane.
✎✎ Pliki wideo i napisów należy umieścić w tym samym folderze. Aby napisy
wyświetlane były prawidłowo, pliki wideo i napisów muszą mieć tę samą
nazwę.
✎✎ Napisy przechowywane w urządzeniu NAS (Network Attached Storage) mogą
nie być obsługiwane w przypadku niektórych producentów i modeli.
✎✎ Strumienie w technologii GMC (Global Motion Compensation) lub Qpel
(Quarterpel Motion Estimation) nie są obsługiwane.
✎✎ Pliki wideo w standardzie Full HD: 1920 X 1080
• Obsługiwane są jedynie pliki wideo zakodowane kodekiem H.264 / AVC (poziom
profilu 4.1 lub niższy).
✎✎ [Tylko modele ULTRA HD] Pliki wideo w standardzie ULTRA HD: 3840 X 2160
• Obsługa odtwarzania tylko za pośrednictwem USB.
• Telewizory LG ULTRA HD są w pełni kompatybilne z większością treści ULTRA HD
kodowanych przy użyciu kodeków HEVC zapewniających ekstremalnie wysoką
rozdzielczość. Niektóre typy kodeków mogą jednak nie być obsługiwane.
• Niektóre kodeki mogą zostać zaktualizowane poprzez aktualizację
oprogramowania.
Rozszerzenie
Wideo
.mkv / .mp4 / .ts
Audio
Wideo
.ts
Audio
Kodek
H.264/AVC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
H.265(HEVC)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
✎✎ Niektóre modele telewizorów ULTRA HD wymagają połączenia z zestawem
“ULTRA HD Upgrade Kit”.
✎✎ Ograniczenie wielkości pliku zależy od środowiska kodowania.
✎✎ Obsługa formatu Windows Media Audio dotyczy wersji V2 lub nowszej.
✎✎ Format AAC Main Profile nie jest obsługiwany.
✎✎ Pliki wideo utworzone za pomocą niektórych kodeków mogą nie być
odtwarzane.
✎✎ Pliki wideo w formatach innych niż te, które zostały określone w tej instrukcji,
mogą nie być odtwarzane.
✎✎ Odtwarzanie plików wideo zapisanych w urządzeniu USB, które nie obsługuje
standardu High Speed, może nie działać prawidłowo.
✎✎ Telewizor obsługuje kodeki audio DTS podczas odtwarzania plików wideo z
nośnika USB/HDMI.
DLNA to skrót od Digital Living Network Alliance. Standard ten pozwala na
odtwarzanie plików wideo / muzyki / obrazu zapisanych w pamięci komputera lub
serwera. Pliki odtwarzane są przez telewizor podłączony do sieci domowej.
❐❐Podłączanie smartfona z obsługą technologii DLNA
Telewizor i smartfon powinny znajdować się w tej samej sieci.
1 W smartfonie włącz obsługę Wi-Fi.
2 Zainstaluj / uruchom aplikację odpowiedzialną za udostępnianie zasobów
smartfona.
3 Uruchom opcję udostępniania zasobów telefonu.
4 Wybierz rodzaj zasobów (wideo / muzyki / obraz).
5 Wybierz plik wideo, muzyki lub obrazu do odtworzenia za pośrednictwem
telewizora.
6 Dodaj plik do listy odtwarzania.
7 W urządzeniu, którego zasoby mają zostać odtworzone, wybierz nazwę modelu
telewizora.
(Nazwa modelu telewizora znajduje się na etykiecie urządzenia).
8 Naciśnięcie przycisku odtwarzania (▶) spowoduje odtworzenie wybranego
pliku przez telewizor.
❐❐ Podłączanie odtwarzacza DLNA DMR (Digital Media Renderer)
W przypadku korzystania z komputera z zainstalowanym systemem
operacyjnym Windows 7 lub 8 albo z urządzenia posiadającego certyfikat
DLNA (np. telefon komórkowy) w telewizorze można odtwarzać pliki
muzyczne, filmy i zdjęcia bez konieczności instalowania osobnego programu.
1 Skonfiguruj telewizor i komputer do pracy w tej samej sieci. Skonfiguruj
komputer z systemem Windows 7 lub 8 do pracy w sieci.
2 Prawym przyciskiem myszy kliknij wybrany plik muzyki / wideo / obrazu
i użyj dostępnej w systemie Windows 7 lub 8 opcji zdalnego odtwarzania.
Aby dowiedzieć się, jak odtwarzać zasoby zapisane w pamięci urządzenia,
na przykład telefonu komórkowego, zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi
tego urządzenia.
3 Odtwarzanie uruchomione zostanie tylko na jednym urządzeniu, nawet
jeżeli podłączony został więcej niż jeden telewizor lub więcej niż jedno
urządzenie. Prędkość odtwarzania może zależeć od prędkości połączenia
sieciowego.
❐❐Podłączanie odtwarzacza DLNA DMP (Digital Media Player)
W przypadku komputerów z oprogramowaniem SmartShare PC pliki muzyki/
wideo/obrazu mogą być odtwarzane za pośrednictwem telewizora po
podłączeniu obu urządzeń do sieci domowej.
1 Skonfiguruj telewizor i komputer do pracy w tej samej sieci. Telewizor i
wszystkie urządzenia należy połączyć poprzez jeden punkt dostępu, aby
umożliwić działanie funkcji DLNA.
2 Zainstaluj na komputerze oprogramowanie SmartShare PC dostępne na
stronie. Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie otwarte programy, w
tym zaporę internetową i oprogramowanie antywirusowe.
3 Aby wyświetlać udostępniony plik w telewizorze, serwer musi być uruchomiony.
✎✎ Aby wyświetlić informacje z witryny internetowej, wybierz kolejno
SMART ➾ Ustawienia ➙ WSPARCIE ➙ Inform. o produkcie/usłudze.
✎✎ Informacje na temat korzystania z oprogramowania SmartShare PC znajdują
się w sekcji pomocy oprogramowania.
❌❌W przypadku błędu DLNA
✎✎ Jeżeli funkcja DLNA nie działa prawidłowo, sprawdź ustawienia sieciowe.
✎✎ Aby oglądać filmy wideo w rozdzielczości 1080p za pośrednictwem połączenia
DLNA, wymagany jest punkt dostępowy wykorzystujący częstotliwość 5 GHz.
Korzystanie z punktu dostępowego wykorzystującego częstotliwość 2,4 GHz
często powoduje problemy z buforowaniem oraz inne nieprawidłowości.
✎✎ Funkcja DLNA może nie działać prawidłowo w sieci bezprzewodowej. Zaleca
się podłączenie urządzenia do sieci przewodowej.
✎✎ W przypadku odtwarzania wideo w trybie DLNA nie są obsługiwane funkcje
różnych źródeł dźwięku i napisów wewnętrznych.
✎✎ Podłączenie więcej niż jednego telewizora do pojedynczego serwera w trybie
DLNA może spowodować, że odtwarzanie nie będzie możliwe z powodu
przeciążenia serwera.
✎✎ W niektórych urządzeniach DLNA napisy mogą nie być obsługiwane.
✎✎ W niektórych sieciach funkcja DLNA może nie działać prawidłowo.
✎✎ Z funkcji DLNA nie należy korzystać w przypadku punktów dostępowych,
które nie obsługują transmisji multicastowej. W razie wątpliwości zapoznaj
się z treścią instrukcji obsługi punktu dostępowego lub skontaktuj się z
producentem.
✎✎ Obsługiwane typy plików zależą od środowiska serwera DLNA. Dotyczy to
także typów plików obsługiwanych przez telewizor.
✎✎ Zbyt duża liczba podfolderów i plików w obrębie jednego folderu może
spowodować nieprawidłowe działanie.
✎✎ Informacje dotyczące pliku z serwera DLNA mogą nie być wyświetlane
prawidłowo.
✎✎ Do wyświetlania napisów na serwerze DLNA polecamy wykorzystanie
oprogramowania SmartShare PC.
✎✎ Jeżeli plik napisów zostanie dodany później, wyłącz i ponownie włącz
udostępnianie folderu.
✎✎ Nie można odtwarzać plików chronionych mechanizmem DRM znajdujących
się na komputerze PC z uruchomionym serwerem SmartShare.
✎✎ Plik wideo w standardzie ULTRA HD (3840 X 2160) nie działa.
❐❐Korzystanie z usług Premium
SMART
➾ Premium
Ta usługa oferuje łatwy dostęp do szerokiego wachlarza treści, takich jak filmy,
filmy amatorskie oraz wiadomości w dowolnym momencie. Warunkiem jest
dostęp do sieci.
Treści premium obejmują zarówno usługi regionalne, dostosowane do lokalnej
kultury, jak i treści globalne.
PREMIUM
Zasoby Premium
Wybierz interesujące
Cię serwisy.
Zaloguj się
Szukaj
Najczęściej
oglądane
Kino
Pogoda
Zdjęcie
Sieć
społecznościowa
Wiadomości
Sport
Wideo
Mapa
Gra
Dodaj do
moich aplikacji
Dodaj do Moje
aplikacje
Ustawia opcje.
Opcje
❐❐Korzystanie z płatnych zasobów
Korzystanie z niektórych treści premium może być płatne. Opłaty za usługi płatne
mogą być rozliczane za pośrednictwem systemu rozliczeniowego firmy LG Electronics
lub odpowiedniego usługodawcy.
Przed rozpoczęciem korzystania z systemu rozliczeniowego firmy LG należy
zarejestrować się i podać informacje rozliczeniowe w telewizorze lub na stronie www.
lgappstv.com, aby móc nabywać treści płatne.
Zarejestrować się można na ekranie logowania w telewizorze oraz na naszej stronie
internetowej. Po zarejestrowaniu się można logować się w telewizorze i na naszej
stronie internetowej przy użyciu tego samego identyfikatora.
1 W prawym górnym rogu ekranu na stronie głównej kliknij przycisk Zaloguj się.
2 Nastąpi przejście do wybranej usługi Premium. (W przypadku niektórych usług
Premium jest wymagane odrębne logowanie po zarejestrowaniu się w usłudze
Premium).
3 Po zapoznaniu się z ceną i zawartością serwisu kliknij przycisk Zakup. (W
przypadku niektórych treści mogą wystąpić ograniczenia co do okresu dostępności
i liczby wykorzystań).
4 Po zakończeniu procesu zakupu zapoznaj się z zakupionymi zasobami, klikając
przycisk Zakup.
5 Wybierz swój identyfikator w górnym menu ekranu głównego i sprawdź
historię zakupów za pośrednictwem opcji Moja strona ➙ Informacje dotyczące
płatności. Te same informacje dostępne są w zakładce Moja strona ➙
Historia zakupów na stronie www.lgappstv.com.
❐❐Resetowanie usług Premium
SMART
➾ Premium ➙ Opcje ➙ Inicjowanie opcji Premium
Zerowanie listy usług i informacji Premium, ustawień kraju oraz danych
logowania. Działanie to pozwala rozwiązać problemy powstałe podczas
aktualizacji usług Premium.
✎✎ W ramach podnoszenia jakości usług zasoby oferowane przez dostawców
mogą zostać zmienione lub usunięte bez powiadomienia użytkowników.
Odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów oraz aktualne informacje
dotyczące zasobów znaleźć można na stronach dostawców usług. LG
Electronics nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów oraz
informacje z nimi związane. Dotyczy to także przypadków, w których dostawca
przerwie świadczenie usługi.
✎✎ Jakość usługi Premium uzależniona jest od połączenia z Internetem. W razie
pytań dotyczących prędkości lub jakości połączenia z Internetem należy
kontaktować się z dostawcą usług internetowych.
✎✎ Zalecana pod kątem jakości usług prędkość połączenia z Internetem to około
4,0 Mb/s (1,5 Mb/s lub więcej). W razie problemów z prędkością połączenia z
Internetem skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
✎✎ Serwisy niektórych dostawców mogą zawierać treści nieodpowiednie dla osób
niepełnoletnich. Rodzicom zalecamy ostrożność.
❐❐Korzystanie z LG Smart World
[Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.]
SMART
➾ LG Smart World
LG Smart World to aplikacja dostępna za pośrednictwem usługi Smart TV.
Pozwala ona na pobieranie i korzystanie z wielu płatnych/bezpłatnych
aplikacji w takich kategoriach jak: edukacja, rozrywka, życie i wiadomości.
SMART WORLD
Wszystkie
Atrakcyjny
Top Paid
Top Free
NOWY
18+
Wszystkie
My Apps
Zaloguj się.
Po zalogowaniu wyświetlony zostanie
identyfikator.
Po wybraniu identyfikatora możesz wybrać
Moja strona i Wyloguj się.
Gra
Rozrywka
Na żywo
Edukacja
Wiadomości/Info
Wskaż aplikację do zainstalowania.
SMART
➾ Szukaj
W telewizorze LG Smart TV aplikacje i inne treści można wyszukać, korzystając z funkcji
Szukaj. Po wprowadzeniu słów kluczowych przy użyciu urządzenia wejściowego, np.
pilota zdalnego sterowania, można wyszukać aplikacje LG Smart World i niektóre
treści usługi Premium. Dostępne są również łącza umożliwiające wyszukiwanie w
Internecie. W przypadku korzystania z funkcji SmartShareTM można również wyszukać
treści SmartShareTM. Kategorie i rodzaje treści dostępne dla funkcji Szukaj są różne w
zależności od kraju i są aktualizowane na bieżąco.
Wprowadź
wyszukiwane
słowa.
Kategoria
wyników
wyszukiwania
SEARCH
Related Keywords
All
Premium
Search
Wyniki wyszukiwania
Smart World
APP Contents
Youtube
News
Szczegółowe
informacje dotyczące
wyróżnionej pozycji
❐❐Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu
❌❌Korzystanie z tej funkcji w ramach wyszukiwania
1 Przejdź do SMART ➾ Szukaj. Wybierz ikonę rozpoznawania głosu ( ) po
lewej stronie pola tekstowego.
2 Po pojawieniu się okna rozpoznawania głosu mów powoli i wyraźnie.
3 Po zakończeniu rozpoznawania głosu zostanie wyświetlone okno Lista
podobn. progr. Jeśli w oknie nie zostaną wyświetlone odpowiednie wyniki,
należy wybrać przycisk Ponów próbę, aby spróbować ponownie. Wybierz
wynik najbardziej zbliżony do wyszukiwanego. Zostanie on wówczas
wyświetlony w polu tekstowym. Wybierz przycisk Szukaj, aby wyświetlić
wybrany wynik.
❌❌Korzystanie z tej funkcji w odniesieniu do Internetu
1 Przejdź do SMART ➾ Internet. Ustaw kursor pilota Magic w polu
tekstowym portalu, aby otworzyć okno klawiatury wirtualnej.
2 Wybierz ikonę rozpoznawania głosu ( ) na klawiaturze wirtualnej, po lewej
stronie pola tekstowego.
3 Po pojawieniu się okna rozpoznawania głosu mów powoli i wyraźnie.
4 Po zakończeniu rozpoznawania głosu zostanie wyświetlone okno Lista
podobn. progr. Jeśli w oknie nie zostaną wyświetlone odpowiednie wyniki,
należy wybrać przycisk Ponów próbę, aby spróbować ponownie. Wybierz
wynik najbardziej zbliżony do wyszukiwanego. Zostanie on wówczas
wyświetlony w polu tekstowym. Wybierz przycisk Szukaj w witrynie
internetowej, aby wyświetlić wybrany wynik.
✎✎ Po naciśnięciu Przycisku Wyszukiwania Głosowego( ) na pilocie Magic
można korzystać z funkcji wyszukiwania głosowego nawet w przypadku
wyświetlania klawiatury QWERTY na ekranie
✎✎ Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania głosu należy sprawdzić
połączenie sieciowe.
✎✎ Zaleca się korzystać z pilota, nie odsuwając go dalej niż 10 cm od twarzy.
✎✎ Rozpoznawanie głosu może zakończyć się niepowodzeniem w przypadku zbyt
szybkiego lub zbyt wolnego wypowiadania słów.
✎✎ Skuteczność rozpoznawania głosu może być różna w zależności od
charakterystyki głosu użytkownika (wysokość głosu, wymowa, intonacja i
szybkość mówienia) oraz otoczenia (hałas i nastawiona głośność telewizora).
✎✎ Aby zmienić język rozpoznawania głosu, wybierz kolejno SMART ➾
Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Język(Language) ➙ Język wyszukiwania głosowego.
✎✎ Dla opcji Avatar (Awatar) można wybrać ustawienie Wł./Wył., korzystając
z przycisku SMART i wybierając kolejno Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Zobacz
awatar.
[Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach].
Obsługiwane przez
SMART
➾ Internet
Ręczne wprowadzanie adresu URL za pośrednictwem telewizora lub odwiedzanie
stron dodanych do ulubionych.
Wprowadzenie adresu
internetowego.
Wybór w przypadku
otwarcia kilku
okien przeglądarki
internetowej.
Dodanie aktualnie wyświetlanej
strony do ulubionych.
✎✎ Internet obsługuje technologię Flash do wersji 11, ale nie obsługuje
technologii zależnych od platformy, np. ActiveX.
✎✎ Internet korzysta tylko z wtyczek zainstalowanych fabrycznie.
✎✎ Internet odtwarza wyłącznie następujące formaty plików multimedialnych:
JPEG / PNG / GIF
✎✎ Internet zostanie zamknięta w przypadku braku pamięci.
✎✎ Do wyświetlania Internet używane są czcionki zainstalowane w telewizorze,
dlatego niektóre treści mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
✎✎ Internet nie obsługuje pobierania plików ani fontów.
✎✎ Internet powstała z myślą o zastosowaniu w telewizorach. Z tego powodu
jej funkcje mogą się różnić od funkcji dostępnych w przeglądarkach
stworzonych pod kątem komputerów.
✎✎ Menu Internet otwiera przeglądarkę telewizora. Może nie działać prawidłowo
w przypadku odtwarzania niektórych plików zawartości.
Darmowe aplikacje są dostępne natychmiast po zarejestrowaniu się. Aby móc
korzystać z aplikacji płatnych, należy zarejestrować wybraną formę płatności.
Zarejestrować się oraz dodać formę płatności można bezpośrednio w telewizorze
oraz na naszej stronie internetowej (www.lgappstv.com).
Problem
Po otwarciu menu
pojawia się zawsze
komunikat o
inicjalizacji.
Na karcie usług
Premium nie są
wyświetlane zasoby.
Rozwiązanie
• Komunikat Inicjalizowanie wyświetlany jest w czasie
restartu mikroprocesora i sprzętu, konfiguracji
połączenia z siecią oraz nawiązywania komunikacji
z SDP (uwierzytelnianie urządzenia oraz pobieranie
podstawowych informacji). Proces ten trwa około 20
sekund i jest normalnym zdarzeniem.
• Zasoby mogą nie być wyświetlane, jeżeli doszło do zmiany
ustawień kraju w obrębie Smart TV. Aby zmienić kraj, przejdź
do: SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Ustawienia kraju
serwisowania.
Problem
W czasie korzystania z
Internetu na niektórych
stronach wyświetlane
są puste obszary.
Przeglądarka
internetowa zostaje
automatycznie
zamknięta po wejściu
na stronę.
Rejestracja w
telewizorze została
już przeprowadzona.
Czy konieczne jest
dokonanie ponownej
rejestracji na stronie
www.lgappstv.com?
Rozwiązanie
• Przeglądarka internetowa telewizora obsługuje technologię
Flash do wersji 11 i umożliwia odtwarzanie plików w
formatach:
JPEG, PNG, GIF
• Zamknięcie przeglądarki internetowej może nastąpić,
jeżeli zasoby dostępnej pamięci są nieadekwatne do ilości
informacji na stronie.
• W przypadku zarejestrowania się za pośrednictwem
telewizora nie ma konieczności dodatkowej rejestracji na
stronie internetowej firmy LG (www.lgappstv.com). Po
zarejestrowaniu się za pośrednictwem telewizora można
dokonać rejestracji na stronie, korzystając z tego samego
identyfikatora i hasła i wpisując dodatkowe informacje w celu
ukończenia procedury weryfikacji za pomocą adresu e-mail.
Problem
Czy każdy z członków
rodziny może używać
innego identyfikatora
w obrębie jednego
telewizora?
Co należy zrobić
w razie utraty
identyfikatora?
Rozwiązanie
• W telewizorze można zarejestrować więcej niż jeden
identyfikator.
• Aby wyświetlić identyfikatory zarejestrowane w
telewizorze, przejdź do: SMART
➾ Zaloguj się ➙ Lista
ID.
• Dla każdego identyfikatora dostępna jest lista zakupionych
aplikacji. Wszystkie aplikacje zainstalowane w ramach
poszczególnych identyfikatorów znaleźć można w menu
SMART
➾ Zaloguj się ➙ Moja strona.
• Jeżeli rejestracja dokonana została za pośrednictwem
komputera, użyj opcji przypomnienia identyfikatora (Nie
pamiętasz ID?) na stronie www.lgappstv.com.
• Jeżeli rejestracja dokonana została za pośrednictwem
telewizora, identyfikatory można wyświetlić, przechodząc
do: SMART
➾ Zaloguj się ➙ Wyszukaj identyfikator.
Problem
Rozwiązanie
Aplikacja zakupiona
została na stronie
www.lgappstv.com.
Jak z niej skorzystać w
telewizorze?
• Aby sprawdzić zakupioną aplikację w odbiorniku TV, zaloguj
się i przejdź do menu zakupionych aplikacji.
Wybierz identyfikator w górnej części ekranu głównego i
przejdź do: Moja strona ➙ Nabyte Aplikacje, aby sprawdzić
aplikację.
• Wybierz identyfikator w górnej części ekranu głównego i
przejdź do: Moja strona ➙ Nabyte Aplikacje, aby sprawdzić
aplikację.
• Zaloguj się na stronie www.lgappstv.com i przejdź do Moja
strona ➙ Historia zakupów.
Czy można wyświetlić
historię zakupionych
aplikacji?
Problem
Czy po usunięciu
płatnej aplikacji muszę
zakupić ją ponownie,
aby móc ją pobrać?
Czy mogę korzystać
z aplikacji LG Smart
World na platformie
LG Smart TV za
pomocą telewizora i
komputera?
Rozwiązanie
• Jeśli zakupiona aplikacja zostanie przypadkowo usunięta,
można ją ponownie pobrać i zainstalować bez konieczności
ponownego płacenia za nią, dopóki wciąż będzie ona
dostępna w usłudze. Aby ponownie pobrać aplikację,
wybierz identyfikator u góry ekranu głównego i ponownie
pobierz aplikacje w obszarze Moja strona ➙ Nabyte
Aplikacje. (Wcześniej posiadane aplikacje mogą nie zostać
ponownie pobrane lub uruchomione w zależności od wersji
oprogramowania).
• Sprawdź, czy Twój model telewizora obsługuje usługę LG
Smart World.
• Aplikacje LG Smart World na platformie LG Smart TV można
uruchomić wyłącznie w telewizorze LG Smart TV.
• Oprócz tego należy pamiętać, że niektóre aplikacje
zakupione na stronie (www.lgappstv.com) mogą nie być
obsługiwane przez systemy operacyjne komputerów PC lub
MAC.
Problem
Jak dowiedzieć się,
który identyfikator jest
aktualnie używany w
telewizorze?
W telewizorze
zainstalowana została
aplikacja. Gdzie
szukać zainstalowanej
aplikacji?
Rozmiar aplikacji
wyświetlonej na
ekranie różni się
od rzeczywistego
rozmiaru aplikacji
zainstalowanej w
telewizorze.
Rozwiązanie
• Wybierz identyfikator w górnej części ekranu głównego i
przejdź do: Moja strona ➙ Moje informacje, aby sprawdzić
aktualnie używany identyfikator.
• Wybierz SMART
➾ My Apps. Wyświetlone zostaną
wszystkie zainstalowane płatne i bezpłatne aplikacje.
• Rozmiar aplikacji wyświetlonej na ekranie uwzględnia
dodatkową pamięć na dysku wymaganą do instalacji, co
powoduje, że może on się różnić od rzeczywistego rozmiaru
zainstalowanej aplikacji.
Problem
Nie pamiętam hasła do
telewizora. Co robić w
takiej sytuacji?
Rozwiązanie
• Jeżeli podczas rejestracji za pośrednictwem telewizora
zostaną podane tylko identyfikator i hasło, nie będzie
możliwości odzyskania hasła w razie jego utraty. Utwórz
nowy identyfikator i zarejestruj się za jego pomocą.
• Podanie dodatkowych informacji (poza identyfikatorem i
hasłem) podczas rejestracji za pośrednictwem telewizora
lub na stronie firmy LG pozwala odzyskać hasło za
pośrednictwem strony internetowej.
Problem
Czy muszę
zapisać informacje
rozliczeniowe, aby
móc kupować płatne
aplikacje?
Czy mogę zwrócić
zakupioną aplikację?
Rozwiązanie
• Aby móc kupować płatne aplikacje, należy zarejestrować
kartę kredytową lub doładować kredyt w telewizorze lub
na naszej stronie internetowej (www.lgappstv.com). Jeśli
nie chcesz zapisywać danych karty kredytowej, doładuj
kredyt z wyprzedzeniem. Doładowanie kredytu jest możliwe
wyłącznie na naszej stronie internetowej. Nie można
kupować płatnych aplikacji bez zarejestrowania danych karty
kredytowej lub bez posiadania wystarczającego kredytu.
• Nie ma możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy w przypadku
chęci wycofania się z zakupu.
• Jeśli produkt jest wadliwy lub jeśli podczas użytkowania
produktu występuje problem niewynikający z winy
użytkownika, można zwrócić się o zwrot pieniędzy. Należy
jednak podać uzasadniony powód dla zwrotu pieniędzy.
Problem
Rozwiązanie
• Aby móc kupować płatne aplikacje, należy zarejestrować
kartę kredytową na stronie internetowej (www.lgappstv.
Pomimo dokonania
com). Aplikacje można również nabyć za pośrednictwem
rejestracji w telewizorze
kredytu, który można doładować na stronie internetowej. Nie
nie mogę kupować
jest możliwe dokonanie zakupu płatnych aplikacji, jeśli dane
płatnych aplikacji.
karty kredytowej nie są zarejestrowane na naszej stronie lub
jeśli kredyt na koncie jest niewystarczający.
• Dla nowych właścicieli kont zmienił się format identyfikatora
Czy należy używać
– zamiast kombinacji znaków i cyfr identyfikator składa się
wyłącznie adresu
teraz z adresu e-mail.
e-mail jako
• Adresu e-mail jako identyfikatora można użyć tylko podczas
identyfikatora?
rejestracji.
Problem
Rozwiązanie
• Dla nowych właścicieli kont zmienił się format identyfikatora
Czy należy zmienić
– zamiast kombinacji znaków i cyfr identyfikator składa się
format identyfikatora na
teraz z adresu e-mail.
adres e-mail?
• Wcześniej zarejestrowani właściciele kont mogą korzystać z
aktualnego identyfikatora lub zmienić go na adres e-mail.
• Konto LG pozwala logować się we wszystkich usługach LG
Smart za pomocą jednego identyfikatora i hasła. Posiadacze
konta LG mogą korzystać z następujących usług: LG Smart
Czym jest konto LG?
TV, LG Smart World (poza niektórymi krajami), LG Smart
ThinQ i LG Smart air conditioning (Klimatyzacja LG Smart) itp.
• W zależności od usługi mogą być wymagane dodatkowe
informacje.
❐❐Ustawianie kraju serwisowania
SMART
➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Ustawienia kraju serwisowania
W telewizorze Smart TV można zmienić ustawienie kraju.
Udostępnione zostaną usługa premium i LG Smart World dla wybranego kraju.
Ustawienia
automatyczne
Ustawianie
ręczne
Telewizor Smart TV automatycznie ustawia kraj
serwisowania.
W telewizorze Smart TV można ustawić kraj serwisowania
ręcznie.
✎✎ Rozłączenie połączenia z siecią podczas ustawiania kraju serwisowania
może spowodować wprowadzenie nieprawidłowego ustawienia.
❐❐Korzystanie z funkcji pilota ekranowego
Naciśnij przycisk
na pilocie Magic.
Wybierz przycisk pilota ekranowego wyświetlony na ekranie, używając pilota
Magic.
❌❌Korzystanie z funkcji pilota ekranowego
✎✎ Typy przycisków pilota ekranowego zależą od regionu oraz typu
podłączonego urządzenia.
✎✎ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Karta Zmień urządzenie
Wyjście z funkcji pilota ekranowego
Umożliwia przesunięcie pilota ekranowego w lewo lub w
prawo
Time Machine II
REC
Przyciski obsługi telewizora
✎✎ Typ przycisków zależy od modelu urządzenia.
❐❐Kontrolowanie urządzenia podłączonego do telewizora
przy użyciu pilota ekranowego
Używając pilota ekranowego, możesz wybrać urządzenie podłączone za
pośrednictwem standardu SimpLink lub MHL.
1 Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do telewizora.
2 Naciśnij przycisk
na pilocie Magic i wybierz urządzenie, którym chcesz
sterować, na karcie Zmień urządzenie. Zostanie wyświetlony pilot ekranowy
umożliwiający sterowanie urządzeniem.
✎✎ Ta funkcja przycisku
urządzeń.
może nie zadziałać w przypadku niektórych modeli
✎✎ Więcej informacji na temat połączenia SimpLink lub MHL można znaleźć w
instrukcji obsługi dołączonej do telewizora, w części dotyczącej połączeń.
❐❐Korzystanie z funkcji pilota uniwersalnego
[Tylko pilot Magic]
[Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.]
Używając pilota Magic, można sterować dekoderem, odtwarzaczem Blu-ray,
zestawem kina domowego itp.
1 Sprawdź, czy urządzenie, które chcesz skonfigurować, jest podłączone do
telewizora.
2 Naciśnij przycisk
na pilocie Magic i wybierz ikonę urządzenia na karcie
Zmień urządzenie.
W przypadku braku odpowiedniego urządzenia, naciśnij
na karcie
i wybierz urządzenie zewnętrzne. Po zakończeniu konfiguracji nazwa
wybranego urządzenia będzie widoczna na karcie Zmień urządzenie.
3 Po wybraniu nowego urządzenia na karcie Zmień urządzenie na
ekranie pojawi się pilot ekranowy umożliwiający sterowanie wybranym
urządzeniem.
Aby zobaczyć więcej przycisków, naciśnij
w dolnej części
pilota ekranowego.
❌❌Zmiana lub skasowanie ustawień pilota uniwersalnego
1 Naciśnij przycisk
na pilocie Magic i wybierz przycisk
(TV/Wybór
wejścia).
2 Wybierz opcję Zmień ustawienia lub Anuluj ustawienia u dołu urządzenia,
którego ustawienia chcesz zmodyfikować.
✎✎ Podczas korzystania z menu Zmień ustawienia sprawdź, czy zasilanie
urządzenia, którego ustawienia są modyfikowane, jest włączone.
✎✎ Można skonfigurować jedno urządzenie każdego typu.
✎✎ Używając pilota ekranowego, można kontrolować tylko urządzenia, których
markę lub producenta można wybrać na ekranie konfiguracji.
✎✎ W przypadku podłączenia do sieci przed skonfigurowaniem funkcji pilota
uniwersalnego dostępna będzie najnowsza lista producentów.
✎✎ Niektóre przyciski mogą nie działać w zależności od modelu urządzenia
zewnętrznego.
✎✎ Aby zapewnić bezproblemowe działanie, należy umieścić urządzenie blisko
telewizora.
✎✎ Jeżeli urządzenie znajduje się w szufladzie, należy otworzyć szufladę.
✎✎ Przejdź do menu SMART ➾ Pilot uniwersalny lub SMART ➾ LISTA
WEJŚĆ ➙ Przeprowadź konfigurację pilota uniwersalnego, a następnie dodaj,
usuń lub zmień urządzenie.
❐❐Wyświetlanie obrazów 3D
Technologia obrazów trójwymiarowych wykorzystuje różnicę w widzeniu lewym i
prawym okiem, dzięki czemu obrazy wyświetlane na ekranie telewizora sprawiają
wrażenie przestrzennych.
1 Rozpocznij odtwarzanie tytułu 3D lub włącz program 3D.
2 Włóż okulary 3D.
3 Naciśnij przycisk 3D, aby przełączyć na obraz 3D.
4 Aby zakończyć wyświetlanie obrazu 3D, podczas odtwarzania obrazu 3D,
naciśnij przycisk 3D na pilocie zdalnego sterowania.
✎✎ Dostępne tryby obrazu 3D zależą od sygnału źródłowego.
❐❐Dostosowywanie szczegółowych ustawień obrazów 3D
SMART
➾ Ustawienia ➙ OBRAZ ➙ Ustawienia 3D
Dostosowanie aspektów związanych z obrazami 3D.
Tryb 3D
Zapewnia odpowiednią głębię 3D.
• Głębia 3D : dostosowanie głębi 3D między obiektem
a jego tłem.
• Punkt oglądania 3D : umieszczenie obrazu 3D bliżej/
dalej od użytkownika.
Zoom dźwięku 3D
Rozpoznawanie wzoru
3D
Widok normalny
Korekta koloru 3D
Korekta obrazu 3D
Optymalizacja dźwięku 3D.
Konwertuje do obrazu 3D automatycznie, analizując
wzór oryginalnego ekranu.
Oglądanie obrazów w trybie 2D bez efektu 3D.
Korekta koloru obrazów 3D.
✎✎ W niektórych modelach funkcja Korekta koloru 3D
nie jest dostępna.
Przełączanie lewego i prawego obrazu 3D.
❐❐Oglądanie obrazów 3D – ostrzeżenie
✎✎ Podczas oglądania obrazów trójwymiarowych zaleca się zachować odległość
od ekranu równą co najmniej dwukrotności przekątnej ekranu.
✎✎ Obrazy 3D mogą być nieprawidłowo wyświetlane w przypadku użycia okularów
wymagających ładowania.
✎✎ Jeśli wprowadzony w przyszłości format sygnału telewizji 3D, który nie jest
obsługiwany przez ten telewizor, zostanie uznany za standard, może okazać się
konieczne skorzystanie z dodatkowego urządzenia, takiego jak dekoder.
❐❐Korzystanie z okularów 3D – ostrzeżenie
✎✎ Nie należy używać okularów 3D zamiast okularów tradycyjnych,
przeciwsłonecznych ani ochronnych. Nieprawidłowe korzystanie z okularów 3D
może spowodować urazy oczu.
✎✎ Okularów 3D nie należy przechowywać w bardzo wysokich ani bardzo niskich
temperaturach. Narażanie okularów na działanie bardzo wysokich lub bardzo
niskich temperatur może spowodować zniekształcenie soczewek. Nie wolno
używać zniekształconych okularów.
✎✎ Okulary należy chronić przed działaniem nadmiernej siły i uderzeń. Z okularami
3D należy obchodzić się delikatnie; w przeciwnym razie mogą one ulec
uszkodzeniu.
✎✎ Soczewki okularów 3D (z polaryzowaną powłoką) są podatne na zarysowanie.
Należy czyścić je czystą, miękką szmatką. Czyszczenie soczewek zabrudzoną
szmatką może spowodować powstanie rys na polaryzowanej powłoce.
✎✎ Powierzchni soczewek okularów 3D nie wolno czyścić za pomocą ostrych
narzędzi ani środków chemicznych. Jeśli na powierzchni soczewek powstaną
rysy, obrazy 3D mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
❐❐Do czego służy funkcja Time Machine Ⅱ?
Funkcja pozwala nagrywać aktualnie oglądane programy, programować
nagrywanie programów oraz przewijać oglądany program do tyłu.
Natychmiastowe
nagrywanie
Zaprogramowane
nagrywanie
Odtwórz
TimeShift
Natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania aktualnie
oglądanego programu.
Wybór programu, który ma zostać nagrany, lub wybór
godziny, o której ma się rozpocząć nagrywanie.
Odtworzenie nagrania.
Przewijanie do tyłu programu oglądanego w czasie
rzeczywistym.
✎✎ [zależnie od modelu] Istnieje także możliwość nagrywania programów
cyfrowych/analogowych przesyłanych za pośrednictwem przewodu
antenowego i wejścia AV.
✎✎ Nagrywanie materiałów chronionych prawami autorskimi dostarczanych
za pomocą dekodera z wykorzystaniem gniazda AV nie jest obsługiwane.
Nagrywanie oryginalnych filmów DVD i Blu-ray również nie jest
obsługiwane.
✎✎ Wszystkie programy są chronione prawami autorskimi. Przed skopiowaniem
lub odtworzeniem programu może okazać się konieczne uzyskanie zgody
właściciela praw autorskich. Dźwięk lub obraz nagrany przez użytkownika
z użyciem tego urządzenia może służyć wyłącznie do celów prywatnych.
Sprzedawanie, przesyłanie lub wynajmowanie nagrań chronionych prawami
autorskimi jest zabronione.
❐❐Korzystanie z funkcji natychmiastowego nagrywania
➾ Rec.
Time Machine II
Rec.
Wyświetlenie paska postępu
Nagrywanie z aktualnie oglądanego programu
✎✎ Elementy na ilustracji mogą różnić się od elementów widocznych na ekranie
telewizora.
✎✎ Elementy na ilustracji mogą różnić się od elementów widocznych na ekranie
telewizora. Przycisk Rec. po rozpoczęciu nagrywania zostaje zastąpiony
przyciskiem Zatrzymaj nagrywanie ( ).
✎✎ Istnieje możliwość natychmiastowego rozpoczęcia nagrywania z użyciem
przycisku Rec. w oknie Informacje.
✎✎ Maksymalny obsługiwany czas nagrywania natychmiastowego to 3 godziny.
Aby zmienić czas zakończenia nagrywania, naciśnij przycisk Zatrzymaj
nagrywanie i ustaw odpowiednią wartość opcji Modyfikuj końcowy czas
nagrywania.
✎✎ Czas nagrywania może być różny w zależności od pojemności urządzenia
pamięci masowej USB.
✎✎ Naciśnij podczas nagrywania Przycisk kółka (OK), aby wyświetlić informacje
o nagraniu w prawym górnym rogu ekranu.
✎✎ Działanie Przycisk kółka (OK) może różnić się w zależności od kraju.
✎✎ W przypadku wyłączenia telewizora podczas nagrywania program może nie
zostać zapisany. Optymalnym rozwiązaniem jest zatrzymanie nagrywania,
upewnienie się, że program został zapisany, a następnie wyłączenie
telewizora.
✎✎ Podczas nagrywania programu niektóre funkcje mogą być niedostępne.
❌❌Zatrzymanie nagrywania
➾
(Zatrzymaj nagrywanie) ➾ Zatrzymaj nagrywanie
❌❌Zmiana czasu zakończenia nagrywania
➾ (Zatrzymaj nagrywanie) ➾ Modyfikuj końcowy czas
nagrywania.
✎✎ Maksymalny obsługiwany czas funkcji Modyfikuj końcowy czas
nagrywania to 5 godzin.
❐❐Programowanie nagrywania
➾
(pasek postępu) ➙ Zaprogramuj
Funkcja umożliwia ustawienie daty i godziny, o której ma rozpocząć się
nagrywanie żądanego programu.
NAGRYWANIE
Na żywo
Nagranie TV
Lista zadań
Zaprogramuj
Opcje
✎✎ Funkcję Zaprogramuj można uaktywnić, wybierając kolejno opcje
SMART ➾ Time Machine Ⅱ ➙ Zaprogramuj.
Przewodnik TV
Zadania
Możesz wybrać program, którego
nagranie lub oglądanie chcesz
zaprogramować.
Przewodnik TV
Zadania
Możesz wybrać datę, godzinę emisji
programu oraz kanał, na którym
będzie emitowany program, który
chcesz obejrzeć lub nagrać.
Zadania
Lista zadań
-24 godz.
+24 godz.
TV Guide
Schedule List
✎✎ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
✎✎ W przypadku, gdy Przewodnik po programach jest niedostępny, dostępne
są wyłącznie menu Zadania.
✎✎ Długość nagrywanego programu powinna wynosić powyżej 2 minut.
❐❐Wyświetlenie lub zmiana listy zadań
➾
(pasek postępu) ➙ Lista zadań
Funkcja pozwala wyświetlić, zmienić lub usunąć zaprogramowaną listę
programów do wyświetlenia lub nagrania.
✎✎ Do Lista zadań można dodać maksymalnie 30 programów.
✎✎ Listę zadań można wyświetlić, wybierając kolejno opcje SMART
Machine Ⅱ ➙ Lista zadań.
➾ Time
❐❐Odtwarzanie nagrań
SMART
➾ SmartShareTM ➙ Nagrane z TV
Pozwala odtwarzać nagrania zapisane na nośniku USB. Można wybrać
nagranie do odtworzenia lub usunięcia.
Odtwarzaj
od momentu
zatrzymania.
Odtwarzaj od
początku.
Usuń
Wznowienie odtwarzania zapisanego nagrania, które
było wcześniej odtwarzane.
Odtwarzanie wybranego nagrania od początku.
Usunięcie wybranego nagrania.
✎✎ Do obszaru Nagrane z TV można dodać maksymalnie 600 nagrań.
❐❐Zarządzanie nagraniami
SMART
➾ SmartShareTM ➙ Nagrane z TV
Chroń
Usuń
Funkcja zapobiega automatycznemu usunięciu
wybranego nagrania.
Usunięcie wybranego nagrania.
❐❐Sterowanie odtwarzaniem nagrań
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk kółka (OK) na pilocie zdalnego
sterowania.
Wybór punktu, od którego ma zostać
rozpoczęte odtwarzanie
Edycja klipu
Dostosowanie obrazu podczas
odtwarzania
Wybór opcji odtwarzania nagrań
Powtarzanie
Repeat/save clip
(Powtarzanie/zapis
klipu)
Opcje
View in 3D (Wyświetl w trybie
3D) (tylko w modelach z
obsługą trybu 3D)
✎✎ Elementy przedstawione na ilustracji mogą różnić się od elementów
przedstawionych na ekranie telewizora.
❐❐Podłączanie nośnika USB do użytku w ramach funkcji
Time Machine Ⅱ
1 Przygotuj nośnik USB, który będzie używany do nagrywania w ramach
funkcji Time Machine Ⅱ.
2 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu z oznaczeniem funkcji
HDD IN w tylnej części lub z boku telewizora.
3 Aby korzystać z nośnika USB w ramach funkcji Time Machine Ⅱ, należy
przeprowadzić jego inicjowanie.
W przypadku podłączenia nośnika, który nie został zainicjowany, wybierz
przycisk SMART ➾ Time Machine Ⅱ ➙ Opcje ➙ Inicjowanie urządzenia
USB. Zostanie wyświetlony ekran Inicjowanie urządzenia USB.
4 Aby zakończyć Inicjowanie urządzenia USB i rozpocząć korzystanie z
funkcji TimeShift, wybierz dla trybu TimeShift ustawienie WŁ.
✎✎ W przypadku funkcji Time Machine Ⅱ rolę nośnika USB może pełnić
wyłącznie dysk twardy (HDD) lub dysk półprzewodnikowy (SSD).
✎✎ Zaleca się korzystanie z nośnika USB o pojemności od 40 GB do 2 TB.
✎✎ W przypadku dysków SSD istnieje limit odczytywanych/zapisywanych
danych. Dlatego zaleca się korzystanie z dysku HDD.
✎✎ Aby odłączyć nośnik USB, wybierz kolejno opcje Szybkie menu ➙ Nośnik
USB. Upewnij się, iż został wyświetlony komunikat informujący o odłączeniu
nośnika USB.
✎✎ Jeśli nośnik USB jest uszkodzony, funkcja Time Machine Ⅱ może nie działać
prawidłowo.
✎✎ W przypadku korzystaniaz przedłużacza USB, pamięć masowa USB może nie
zostać rozpoznane lub może nie działać prawidłowo.
❐❐Co to jest funkcja TimeShift (odtwarzanie w czasie
rzeczywistym)?
Funkcja umożliwia tymczasowy zapis aktualnie oglądanego programu w
urządzeniu USB, co pozwala na odtworzenie nieobejrzanego fragmentu.
Funkcja umożliwia także dalsze oglądanie od momentu, w którym odeszło się
wcześniej na chwilę od telewizora.
✎✎ Aby skorzystać z funkcji TimeShift, należy wybrać po podłączeniu
urządzenia USB opcję WŁ.
✎✎ [zależnie od modelu] Z funkcji można korzystać w przypadku programów
analogowych/cyfrowych oraz w przypadku wyboru sygnału wejściowego AV.
✎✎ Funkcja TimeShift umożliwia odtwarzanie programu przez maks. 2 godziny.
Czas ten może różnić się w zależności od regionu.
✎✎ Jeśli program zarejestrowany z użyciem funkcji TimeShift nie zostanie
zapisany, z chwilą wyłączenia telewizora nastąpi jego usunięcie.
❐❐Aby skorzystać z funkcji TimeShift (funkcji odtwarzania w
czasie rzeczywistym)
Użyj lewego lub prawego przycisku nawigacyjnego na pilocie Magic, aby
przewinąć oglądany program o 10 sekund do tyłu lub do przodu.
NAGRYWANIE
Na żywo
Nagranie TV
Lista zadań
Zaprogramuj
Opcje
✎✎ Funkcji TimeShift można także używać, korzystając z lewego i prawego
przycisku nawigacyjnego na standardowym pilocie zdalnego sterowania.
❐❐Konfiguracja funkcji Time Machine Ⅱ
SMART
➾ Time Machine Ⅱ ➙ Opcje
Podczas korzystania z funkcji Time Machine Ⅱ można zmieniać jej ustawienia.
Jakość
nagrywania
TimeShift
[zależnie od modelu]
Ustawienie jakości obrazu w nagraniu. Dostępne
ustawienia to Wysoka jakość lub Normalna jakość.
✎✎ Czas nagrywania może być różny w zależności od
jakości nagrania.
Odtworzenie nieobejrzanego/przeoczonego fragmentu
programu.
• WŁ.: automatyczne włączenie funkcji TimeShift po
włączeniu telewizora.
• WYŁ.: wyłączenie funkcji TimeShift.
Autousuwanie
Inicjowanie
urządzenia USB
Funkcja powoduje, że po zapełnieniu urządzenia USB
stare nagrania są automatycznie usuwane w celu
zapewnienia wolnego miejsca potrzebnego do zapisu
nowych nagrań.
✎✎ Nagrania zabezpieczone nie są automatycznie
usuwane.
Skonfigurowanie podłączonego urządzenia pamięci
masowej w sposób umożliwiający jego wykorzystanie
wyłącznie w obrębie funkcji Time Machine. Wszystkie
dane zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB
zostaną usunięte.
✎✎ Urządzenie pamięci masowej, w którym przeprowadzono proces
Inicjowanie urządzenia USB, nie zostanie wykryte przez komputer.
✎✎ Nagrania zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB mogą ulec
uszkodzeniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenia nagrań, ponieważ za zarządzanie danymi odpowiada
użytkownik.
❐❐Czym jest funkcja Rozpoznawanie ruchu?
Telewizorem można sterować za pomocą gestów skierowanych do kamery.
Funkcja Rozpoznawanie ruchu umożliwia wyłączanie telewizora, zmianę
kanałów i regulację głośności.
✎✎ Funkcja Rozpoznawanie ruchu jest aktywna wyłącznie podczas oglądania
telewizji i nie jest obsługiwana podczas korzystania z menu Smart, np. gdy
jest podłączone urządzenie bezprzewodowe
lub gdy są używane aplikacje telewizora lub
TV
HDMI1 Component
porty USB.
Przenieś
Wybierz
❐❐Korzystanie z funkcji Rozpoznawanie ruchu
1 Przygotuj kamerę telewizora Smart TV do pracy. Jeżeli używany model
telewizora Smart TV nie jest wyposażony w kamerę, zamontuj kamerę do
wideorozmów firmy LG (Do nabycia osobno). (Więcej informacji można
znaleźć w instrukcji instalacji lub instrukcji obsługi kamery).
2 Kamera jest uaktywniana po 20–30 sekundach od włączenia telewizora.
3 Przejdź do menu SMART ➾ Ustawienia ➙ OPCJE i sprawdź, czy funkcja
Rozpoznawanie ruchu jest włączona (Wł.)
4 Po włączeniu telewizora spójrz w kierunku kamery i zbliż dłoń do twarzy.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony kontroler rozpoznawania ruchu.
(Możesz sprawdzić zasięg rozpoznawania ruchu kamery, przechodząc do
menu SMART ➾ Ustawienia ➙ OPCJE ➙ Pomoc ustawień kamery).
5 Przesuń dłonią w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby wybrać
odpowiednią funkcję. Zaciśnij pięść, aby ją uruchomić.
6 Jeśli opuścisz dłoń i znajdzie się ona poza zasięgiem rozpoznawania ruchu,
kontroler zniknie z ekranu.
✎✎ Zaciśnięcie pięści na dłużej niż jedną sekundę powoduje wielokrotne
uruchamianie funkcji do czasu otwarcia dłoni.
✎✎ Jeśli korzystasz z dekodera do odbioru sygnału telewizyjnego, zamontuj
emulator podczerwieni (AN-BL100, do nabycia osobno) umożliwiający
regulację głośności i zmianę kanałów dekodera przy użyciu funkcji
Rozpoznawanie ruchu.
✎✎ Funkcja Rozpoznawanie ruchu może nie działać prawidłowo, jeśli:
• W pomieszczeniu jest zbyt jasno lub ciemno (Optymalna jasność otoczenia:
50–600 lx).
• Za Tobą znajduje się zapalone światło (brak wykrycia twarzy).
• Masz na sobie czapkę lub kapelusz (w takim przypadku kamera może nie
wykryć twarzy).
• Odległość od kamery jest zbyt mała lub zbyt duża (idealna odległość:
1,5–4,5 m).
• Masz na rekach rękawiczki lub bandaż (brak wykrycia palców).
• Wyciągniesz rękę do przodu lub Twoja dłoń znajdzie się zbyt daleko od
twarzy.
• Kolor Twojej skóry jest podobny do koloru tła.
• W tle widoczne są pasy.
✎✎ Ruchy dłoni mogą nie zostać rozpoznane w następujących przypadkach:
• Jeśli funkcja Rozpoznawanie ruchu w menu SMART ➾ Ustawienia ➙
OPCJE jest wyłączona (Wył.).
: zmień ustawienie na Wł.
• Jeśli na ekranie telewizora jest wyświetlane menu inne niż kontroler
rozpoznawania ruchu
: wyłącz je.
• (W przypadku korzystania z wbudowanej kamery) Jeśli kamera nie jest
uniesiona,
: podnieś ją.
✎✎ Urządzeń podłączonych przez port USB lub łącze bezprzewodowe nie można
włączyć za pośrednictwem funkcji Rozpoznawanie ruchu.
✎✎ Jeśli kamera wykryje więcej niż jedną dłoń, reaguje tylko na gesty pierwszej
wykrytej dłoni. W celu skorzystania z drugiej dłoni do obsługi kontrolera
opuść dłoń, co spowoduje zniknięcie kontrolera z ekranu. Następnie podnieś
rękę ponownie.
✎✎ Jeśli trzymana w górze dłoń ma szeroko rozstawione palce lub jest
zaciśnięta, kamera może jej nie wykryć. Podnieś dłoń tak, aby wszystkie
pięć palców było dobrze widocznych.
✎✎ Uważaj, aby nie poruszać dłonią zbyt szybko ani nie wykonywać zbyt
dużych ruchów. Powoli przesuń dłoń w kierunku twarzy.
✎✎ Jeśli funkcja Rozpoznawania ruchu nie działa prawidłowo, opuść dłoń i
podnieś ją ponownie.
✎✎ Jeśli otworzysz dłoń pod kątem, kamera może omyłkowo wziąć ją za pięść i
wykonać wybraną funkcję.
❐❐Wykonywanie zdjęć przy użyciu kamery telewizora
Kamera telewizora Smart TV umożliwia rejestrowanie zdjęć i filmów.
1 Przygotuj kamerę telewizora Smart TV do pracy. Jeżeli Twój telewizor Smart
TV nie jest wyposażony w kamerę, zamontuj kamerę do wideorozmów firmy
LG (AN-VC500, do nabycia osobno). (Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji instalacji lub instrukcji obsługi kamery.)
2 Wybierz kolejno SMART ➾ MOJE APLIKACJE ➙ Kamera.
3 Wykonaj zdjęcie, wybierając tryb
(Tryb zdjęć) lub
(Tryb wideo).
❌❌Wykonywanie zdjęć
SMART
(Start)
➾ MOJE APLIKACJE ➙ Kamera ➙
(Tryb zdjęć) ➙
❌❌Rejestrowanie filmów
SMART
(Start)
➾ MOJE APLIKACJE ➙ Kamera ➙
(Tryb wideo) ➙
Aby zatrzymać rejestrowanie filmu, naciśnij ponownie
Przybliżanie/
oddalanie
Tryb wideo
Wyświetlanie wykonanego
zdjęcia/filmu
Ustawienia
Wykonywanie zdjęć
(Zatrzymaj).
Tryb obrazu
✎✎ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
❌❌Konfiguracja kamery
SMART
➾ MOJE APLIKACJE ➙ Kamera ➙
Właściwości
Nośnik pamięci
(Ustawienia)
Można ustawić właściwości wykonywanych zdjęć/wideo.
Można wybrać urządzenie, w którym zapisywane będą
wykonane zdjęcia/wideo.
✎✎ Jako nośników USB należy używać wyłącznie dysków twardych USB
sformatowanych w systemie plików NTFS dostępnym w systemie
Windows. Urządzenie pamięci masowej sformatowane w programie
nieobsługiwanym w systemie Windows może nie zostać rozpoznane.
✎✎ W przypadku oglądania filmów lub zdjęć można otworzyć tylko jeden
najnowszy plik.
✎✎ Wybierz kolejno do SmartShareTM ➙ Podłączone urządzenie ➙ Pamięć
aparatu, aby usunąć zdjęcia lub wideo zapisane w pamięci wewnętrznej.
• Nie można usuwać zdjęć ani filmów przechowywanych w urządzeniu
pamięci masowej.
❐❐Czym jest tryb Dual Play?
Dotychczas podczas gry w trybie 1:1 na konsoli do gier, np. Playstation, XBox i
Wii, gracze byli zmuszeni korzystać z ekranu podzielonego na część górną i dolną
lub lewą i prawą.
Tryb Dual Play pozwala obydwu graczom cieszyć się grą na pełnym ekranie.
Do gry w trybie Dual Play wymagane są okulary Dual Play (typ A i B).
Jeżeli do zakupionego modelu nie dołączono okularów Dual Play, należy je
dokupić oddzielnie.
❐❐Uruchamianie trybu Dual Play
1 Podłącz konsolę do gier do telewizora.
2 Wybierz SMART ➾ Więcej ➙ Dual Play. Tryb Dual Play zostanie
uruchomiony.
3 Załóż okulary Dual Play i zacznij grać.
4 Tryb Dual Play zostanie wyłączony w przypadku wybrania SMART
Więcej ➙ Dual Play, gdy jest włączony.
➾
✎✎ Wybierz Tryb dzielonego ekranu wykorzystywany przez grę (Prawo – lewo /
Góra – dół).
Jeżeli wybrany Tryb dzielonego ekranu nie jest obsługiwany przez grę, w
którą chcesz zagrać, tryb Dual Play będzie niedostępny.
✎✎ Aby możliwa była rozgrywka w trybie Dual Play, gra musi obsługiwać tryb
podziału ekranu.
✎✎ Jeżeli po założeniu okularów Dual Play ekran nie wygląda wystarczająco
wyraźnie, gracze mogą wymienić się okularami. Należy korzystać z
właściwych okularów, zgodnych z typem obsługi Dual Play.
✎✎ Aby skonfigurować menu gry, należy wyłączyć tryb Dual Play.
✎✎ Podczas rozgrywki niektóre obrazy mogą sprawiać wrażenie nakładających
się na siebie. Podczas gry należy znajdować się naprzeciwko środka ekranu.
✎✎ Jeżeli konsola do gier ma niską rozdzielczość, jakość obrazu w trybie Dual
Play może nie być zadowalająca.
✎✎ W trybie Dual Play obraz wyświetlany na ekranie jest dwuwymiarowy.
❐❐Zalecenia dotyczące korzystania z okularów Dual Play
✎✎ Okulary Dual Play różnią się od okularów 3D. Na okularach Dual Play
znajduje się oznaczenie „Dual Play”.
✎✎ Nie należy używać okularów Dual Play zamiast okularów tradycyjnych,
przeciwsłonecznych ani ochronnych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować uraz oczu.
✎✎ Okularów Dual Play nie należy przechowywać w bardzo wysokich ani
bardzo niskich temperaturach. Grozi to ich zniekształceniem. Nie wolno
używać zniekształconych okularów.
✎✎ Okularów Dual Play nie wolno upuścić ani narażać na kontakt z innymi
przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
✎✎ Soczewki okularów Dual Play (polaryzowaną powłokę) łatwo zarysować.
Okulary należy czyścić czystą, miękką szmatką. Wszelkie zanieczyszczenia na
szmatce mogą spowodować zarysowanie powierzchni okularów.
✎✎ Powierzchni soczewek okularów Dual Play nie wolno czyścić za pomocą
ostrych narzędzi ani środków chemicznych. W przypadku zarysowania
soczewek, obraz w trybie Dual Play może być nieprawidowy.
❐❐Tryby obsługiwane przez funkcję Dual Play [FHD]
Źródło
sygnału
Composite
Component
HDMI/
Component
Sygnał
Rozdzielczość
480i
576i
480i
480p
576i
720 x 480
720 x 576
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720p
1280 x 720
1080i
1920 x 1080
1080p
1920 x 1080
Częstotliwość
pozioma (kHz)
15,73
15,625
15,73
31,50
15,625
45
37,5
33,75
28,125
67,50
56,250
27
33,75
Częstotliwość
pionowa (Hz)
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30
❐❐Tryby obsługiwane przez funkcję Dual Play [ULTRA HD]
: HDCP1.4
Źródło
sygnału
Composite
Component
HDMI/
Component
Sygnał
Rozdzielczość
480i
576i
480i
480p
576i
720 x 480
720 x 576
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720p
1280 x 720
1080i
1920 x 1080
1080p
1920 x 1080
Częstotliwość
pozioma (kHz)
15,73
15,625
15,73
31,50
15,625
45
37,5
33,75
28,125
67,50
56,250
27
33,75
Częstotliwość
pionowa (Hz)
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30
Źródło
sygnału
Sygnał
Rozdzielczość
HDMI
2160p
3840 x 2160
Częstotliwość
pozioma (kHz)
53,95
54
56,25
61,43
67,5
Częstotliwość
pionowa (Hz)
23,976
24
25
29,97
30
✎✎ Niektóre modele mogą nie obsługiwać sygnału wejściowego typu Composite
i/lub Component.
✎✎ Obsługiwane formaty Dual Play: Side by Side (Prawo – lewo), Top & Bottom
(Góra – dół).
Aplikację LG TV Remote można pobrać ze sklepu Google Play Store lub sklepu
Apple App Store. Z aplikacji można korzystać we wszystkich telewizorach
połączonych ze smartfonem.
• Ulubione programy telewizyjne można oglądać na swoim smartfonie.
(Usługa jest obsługiwana jedynie przez niektóre modele).
• Można z łatwością wprowadzić swoje dane logowania do konta.
• Można dodawać w smartfonie kanały do ulubionych.
• Można też korzystać z takich funkcji, jak PREMIUM, My Apps czy
SmartShareTM bezpośrednio w smartfonie.
• Można łatwiej wprowadzać tekst dzięki obsłudze przez aplikację funkcji
wprowadzania tekstu. (Na niektórych ekranach ta funkcja nie jest
dostępna).
• Telewizorem można sterować za pomocą panelu dotykowego w taki sam
sposób jak kursorem pilota Magic.
• Aby sterować grą w telewizorze, wybierz opcję Game Pad w aplikacji LG TV
Remote.
• Dostępna jest klawiatura umożliwiająca sterowanie dekoderem i
urządzeniami multimedialnymi. (Tylko niektóre modele i w przypadku
spełnienia określonych warunków).
• Podczas oglądania telewizji w smartfonie można przełączyć telewizor w
tryb oszczędzania energii.
• Istnieje możliwość zapisania zrzutu ekranowego przedstawiającego
aktualnie wyświetlany obraz i udostępnienia go za pośrednictwem
serwisów społecznościowych, takich jak Twitter czy Facebook.
✎✎ Obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od modelu telewizora i
wersji aplikacji LG TV Remote.
❐❐Korzystanie z przewodowej/bezprzewodowej myszy
podłączanej za pomocą portu USB
Podłącz mysz do portu USB. Za pomocą myszy możesz przesuwać kursor po
ekranie telewizora i wybierać menu.
Mysz
Pilot zdalnego sterowania Magic
Lewy przycisk
Przycisk OK pilota Magic
Kółko
Przycisk koła pilota Magic
✎✎ Prawy przycisk myszy i klawisze specjalne nie działają.
✎✎ Możliwość korzystania z bezprzewodowej myszy i klawiatury USB zależy od
warunków komunikacji radiowej i odległości.
❐❐Korzystanie z przewodowej/bezprzewodowej klawiatury
Podłącz klawiaturę do portu USB. Klawiatura umożliwia wprowadzanie tekstu
podczas korzystania z funkcji wyszukiwania i Internetu.
✎✎ Funkcja wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury nie jest obsługiwana
przez niektóre ekrany.
✎✎ Zaleca się korzystanie z urządzeń, które zostały przetestowane pod kątem
zgodności z telewizorami LG.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 i LG Electronics ST-800
✎✎ Język można zmienić, naciskając przycisk zmiany języka (lub prawy przycisk
Alt) na klawiaturze.
❐❐Korzystanie z gamepadów
Podłącz gamepada do portu USB w telewizorze, jeśli gra wymaga korzystania z
tego urządzenia.
✎✎ Zaleca się korzystanie z autoryzowanych gamepadów, które zostały
przetestowane pod kątem zgodności z telewizorami LG.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2,
Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad,
Microsoft Xbox 360 Controller (przewodowy) i SONY PLAYSTATION(R)3
Controller
SMART
➾ Ustawienia ➙ WSPARCIE ➙ Aktual. oprog.
Funkcja aktualizacji oprogramowania umożliwia sprawdzenie i pobranie
najnowszej wersji oprogramowania.
Dostępność aktualizacji można także sprawdzić ręcznie.
Aktual. oprog.
Tryb
automatycznej
aktualizacji
Sprawdź
aktualizację
Wybierz ustawienie Wł.
Jeżeli aktualizacja jest dostępna, zostanie wyświetlony
monit o przeprowadzenie aktualizacji.
Jeżeli aktualizacja jest dostępna, proces aktualizacji
rozpocznie się automatycznie (nie zostanie wyświetlony
żaden monit).
Sprawdzanie ostatniej zainstalowanej wersji aktualizacji.
W przypadku dostępności nowej aktualizacji proces
pobierania można przeprowadzić ręcznie.
✎✎ Po rozpoczęciu aktualizacji zostanie na krótko wyświetlone okno postępu
aktualizacji.
✎✎ Najnowszą wersję można pobrać za pośrednictwem cyfrowego sygnału
telewizyjnego lub za pośrednictwem Internetu.
✎✎ Zmiana programu podczas pobierania oprogramowania za pośrednictwem
cyfrowego sygnału telewizyjnego powoduje przerwanie procesu pobierania.
Powrót do wcześniejszego programu pozwala wznowić pobieranie.
✎✎ Niektóre funkcje wymagają aktualizacji oprogramowania do prawidłowego
działania.
✎✎ [Dotyczy modeli na rynek fiński, szwedzki, duński i norweski]
IW przypadku aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem sygnału
telewizyjnego zostanie wyświetlony monit o kontynuowaniu aktualizacji
niezależnie od tego, czy Tryb automatycznej aktualizacji jest włączony.
W przypadku wystąpienia poniższych objawów należy wykonać czynności
kontrolne opisane poniżej oraz dostosować ustawienia w sposób opisany
poniżej. Możliwe, że nie doszło do awarii sprzętu.
SMART
➾ Ustawienia ➙ WSPARCIE ➙ Test sygnału
Wyświetla informacje dotyczące usługi oraz multipleksu. W przypadku
wybrania opcji Sygnał naziemny i satelitarny lub Sygnał TV kablowej i
satelitarnej test sygnału jest wyświetlany tylko w odniesieniu do źródła
Antena lub Kablowa.
❐❐Ogólne
Problem
Niektóre kanały nie są
wyświetlane.
Po włączeniu telewizora
występuje opóźnienie w
wyświetleniu pełnego obrazu.
Rozwiązanie
• Dostosuj pozycję lub orientację anteny.
• Zapisz kanały w menu Strojenie automatyczne lub
Edycja programu.
• To normalne zjawisko. Proces ten ma na celu
usunięcie szumów, które mogą wystąpić podczas
włączania telewizora.
❐❐Obraz
SMART
➾ Ustawienia ➙ WSPARCIE ➙ Test obrazu
Sprawdź prawidłowość wyjściowego sygnału obrazu, zaczynając od
polecenia Test obrazu.
Jeśli nie występują problemy z obrazem testowym, sprawdź podłączone
urządzenia zewnętrzne i sygnał programu.
Problem
Na ekranie są wyświetlane
obrazy z poprzedniego
kanału lub z innych
kanałów albo irytujące linie.
Rozwiązanie
• Spróbuj skierować antenę w kierunku stacji
telewizyjnej lub wyszukaj w instrukcji obsługi
wskazówki dotyczące prawidłowego podłączenia
anteny.
Problem
Na ekranie są wyświetlane
przez krótki czas drgające
poziome/pionowe linie i
wzory przypominające sieć.
Odtwarzanie obrazu zostaje
zatrzymane lub przebiega
nieprawidłowo podczas
odbioru sygnału cyfrowego.
Kanały cyfrowe nie są
dostępne mimo podłączenia
przewodu sygnałowego.
Rozwiązanie
• Tego rodzaju problem może być spowodowany
silnymi zakłóceniami elektronicznymi. Wyłącz
inne urządzenia elektroniczne, takie jak telefony
komórkowe, elektronarzędzia i inne małe urządzenia
elektryczne.
• Przyczyną takiego stanu rzeczy może być słaby
sygnał lub niestabilny odbiór. Dostosuj orientację
anteny i połączenia przewodów.
• Jeśli moc sygnału lub jego jakość jest niska w trybie
Strojenie ręczne, skontaktuj się z nadawcą sygnału
lub działem administracji, aby uzyskać informacje o
przyczynie takiego stanu rzeczy.
• Skontaktuj się z dostawcą usług sieci kablowej w
sprawie abonamentu i/lub sygnału telewizyjnego. W
przypadku niektórych abonamentów kanały cyfrowe
mogą nie być obsługiwane.
Problem
Obraz nie jest dostępny
lub jest niewyraźny w
przypadku podłączenia do
źródła HDMI.
Brak współpracy z
podłączonym urządzeniem
pamięci masowej USB.
Rozwiązanie
• Sprawdź specyfikację przewodu HDMIⓇ. Należy
korzystać wyłącznie z przewodów HDMIⓇ.
Inne przewody mogą powodować wyświetlanie
rozjaśnionych lub przyciemnionych obrazów oraz
nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
• Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo
podłączone. W przypadku nieprawidłowego
podłączenia przewodów obraz może nie być
wyświetlany prawidłowo.
• Sprawdź, czy używane urządzenie USB i przewód USB
są w standardzie 2.0 lub wyższym.
❐❐Dźwięk
SMART
➾ Ustawienia ➙ WSPARCIE ➙ Test dźwięku
Najpierw wybierz polecenie Test dźwięku, aby sprawdzić, czy dźwięk jest prawidłowo
wyprowadzany.
Jeśli podczas testu dźwięk jest odtwarzany w zwykły sposób, sprawdź podłączone
urządzenia zewnętrzne i sygnał programu.
Problem
Obraz jest wyświetlany, ale
brak dźwięku.
Rozwiązanie
• Sprawdź inne kanały telewizyjne.
• Sprawdź, czy dla opcji TV Głośniki zostało wybrane
ustawienie Wł.
•
W przypadku odbioru
sygnału analogowego sygnał
stereofoniczny nie jest czysty
lub dźwięk jest emitowany
•
tylko z jednego głośnika.
W obszarach słabszego odbioru sygnału (obszarach ze
słabym lub niestabilnym sygnałem) oraz w przypadku,
gdy funkcja Multi Audio nie działa w sposób stabilny,
wybierz ustawienie Mono dla opcji Multi Audio.
Dostosuj wartość ustawienia Balans, korzystając z
przycisku nawigacji.
Problem
Rozwiązanie
Dźwięk z telewizora nie jest
zsynchronizowany z ruchem
ust lub odtwarzanie dźwięku
jest od czasu do czasu
przerywane.
• Jeśli dzieje się tak w przypadku wybranego
kanału, powodem mogą być problemy z sygnałem
telewizyjnym konkretnej stacji. Skontaktuj się z
nadawcą telewizyjnym lub lokalnym operatorem sieci
kablowej.
Po zmianie kanału zmienia
się poziom głośności.
• Poziom głośności może różnić się w zależności od
kanału.
• Wybierz dla opcji Automatyczna głośność ustawienie
Wł.
Problem
Rozwiązanie
Na niektórych kanałach
dźwięk nie jest odtwarzany
lub jest odtwarzana tylko
muzyka w tle (w przypadku
programów przygotowanych
dla widzów zagranicznych).
• W menu Język wybierz kolejno Język ➙ Język audio,
aby wybrać odpowiedni język. W przypadku zmiany
języka w menu Multi Audio po wyłączeniu urządzenia
lub zmianie kanału zostaną przywrócone domyślne
ustawienia konfiguracyjne.
Brak dźwięku po
podłączeniu do źródła
HDMI/USB.
• Sprawdź, czy używany przewód HDMIⓇ jest
przewodem High Speed HDMIⓇ.
• Sprawdź, czy używane urządzenie USB i przewód USB
są w standardzie 2.0 lub wyższym.
• Używaj tylko zwykłych plików muzycznych (w
formacie *mp3).
❐❐Problem z połączeniem z komputerem
Problem
Obraz nie jest
wyświetlany
na ekranie po
podłączeniu do
komputera.
Brak dźwięku
po podłączeniu
komputera za
pośrednictwem
przewodu HDMI.
Rozwiązanie
• Sprawdź, czy komputer i telewizor zostały prawidłowo połączone.
• Wyłącz i włącz telewizor za pomocą pilota.
• Wyłącz i ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest
włączony.
• Sprawdź, czy została wybrana rozdzielczość odpowiednia dla
sygnału wejściowego komputera.
• Aby korzystać z telewizora jako dodatkowego monitora, sprawdź,
czy podłączony komputer lub laptop obsługują tryb dwóch
monitorów.
• Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.
• Skontaktuj się z producentem karty graficznej, aby sprawdzić, czy
obsługuje ona sygnał wyjściowy audio HDMI. (Karty graficzne
wyposażone w złącze DVI wymagają podłączenia osobnego
przewodu dźwiękowego.)
Problem
Po podłączeniu
do komputera
obraz na ekranie
jest częściowo
obcięty lub
przesunięty w
jedną stronę.
Rozwiązanie
• Ustaw rozdzielczość, która zapewni obsługę sygnału wejściowego
komputera. Jeśli po wykonaniu tej czynności problem będzie
występował nadal, uruchom ponownie komputer.
❐❐Problemy z ponownym odtwarzaniem filmów w menu Moje
media.
Problem
Pliki z listy filmów nie są
wyświetlane.
Wyświetlany jest
komunikat o błędzie „Plik
jest nieprawidłowy” lub
obraz jest wyświetlany
nieprawidłowo nawet w
przypadku, gdy dźwięk jest
odtwarzany prawidłowo.
Rozwiązanie
• Sprawdź, czy plik z urządzenia pamięci masowej USB
można odczytać w komputerze.
• Sprawdź, czy rozszerzenie pliku jest obsługiwane.
• Sprawdź, czy plik jest normalnie odtwarzany w
odtwarzaczu multimedialnym w komputerze. Sprawdź,
czy plik nie jest uszkodzony.
• Sprawdź, czy rozdzielczość jest obsługiwana przez
komputer.
• Sprawdź, czy kodek wideo/audio jest obsługiwany.
• Sprawdź, czy szybkość odtwarzania klatek jest
obsługiwana.
Problem
Wyświetlany jest
komunikat o błędzie
„Nieobsługiwany
format audio.” lub
dźwięk jest odtwarzany
nieprawidłowo nawet w
przypadku, gdy obraz jest
wyświetlany prawidłowo.
Rozwiązanie
• Sprawdź, czy plik jest normalnie odtwarzany w
odtwarzaczu multimedialnym w komputerze. Sprawdź,
czy plik nie jest uszkodzony.
• Sprawdź, czy dany kodek audio jest obsługiwany przez
komputer.
• Sprawdź, czy dana przepływność jest obsługiwana.
• Sprawdź, czy dana częstotliwość próbkowania jest
obsługiwana.
Problem
Napisy nie są wyświetlane.
Rozwiązanie
• Sprawdź, czy plik jest normalnie odtwarzany w
odtwarzaczu multimedialnym w komputerze. Sprawdź,
czy plik nie jest uszkodzony.
• Sprawdź, czy nazwa pliku wideo jest taka sama, jak
nazwa pliku napisów.
• Sprawdź, czy plik wideo i plik napisów znajdują się w
tym samym folderze.
• Sprawdź, czy format pliku napisów jest obsługiwany.
• Sprawdź, czy język napisów jest obsługiwany. Język
napisów można sprawdzić, otwierając plik napisów w
programie Notatnik.
✎✎ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
✎✎ Informacje o zamawianiu usług serwisowych można uzyskać w menu
telewizora.
SMART ➾ Ustawienia ➙ WSPARCIE ➙ Inform. o produkcie/usłudze
Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.
%=
Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.
ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73
Обмеження України на наявність небезпечних речовин
Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного
використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.
Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of
restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic
equipment.
❐❐EU Conformity Notice
LG Electronics hereby declares that this product is in
compliance with the following Directives.
R&TTE Directive 1999/5/EC
EMC Directive 2004/108/EC
LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC
The products described above comply with the essential requirements of the directives
specified.
This device is a 2.4 and 5 GHz wideband transmission system, intended for use in all
EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use
applies.
In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in
order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for
supplying public access to telecommunications and/or network services.
This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas
the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5
MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority
in France.
European representative:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
The product is designed for indoor use only.
CE Notified Body statement:
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
❌❌ [Shqip]
Deklarata e Konformitetit për BE-në
LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se
ky produkt është në përputhje me Direktivat e
mëposhtme.
Direktivën R&TTE 1999/5/KE
Direktivën EMC 2004/108/KE
Direktivën për VOLTAZHIN E ULËT 2006/95/
KE
Produktet e përshkruara më lart përputhen
me kërkesat thelbësore të direktivave të
specifikuara.
Përfaqësuesi evropian:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandë
Vetëm për përdorim të brendshëm.
❌❌ [Bosanski]
Napomena o usklađenosti sa propisima
EU
LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:
Direktiva o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
1999/5/EC
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/
EC
Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim
zahtjevima navedenih direktiva.
Predstavnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija
Samo za unutarnju upotrebu.
❌❌ [Български]
Бележка относно съответствие с
нормите на ЕС
С настоящото LG Electronics декларира,
че този продукт съответства на следните
директиви.
R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
2006/95/EC
Описаният по-горе продукт съответства
на основните изисквания на посочените
директиви.
❌❌ [Česky]
Prohlášení o shodě s legislativou EU
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje,
že tento výrobek je ve shodě s následujícími
směrnicemi.
Směrnice o radiokomunikačních a
telekomunikačních koncových zařízeních
1999/5/EC
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2004/108/EC
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC
Výše popisované produkty jsou v souladu se
základními požadavky uvedených směrnic.
Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерландия
Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemsko
За употреба само в закрити помещения.
Pouze pro vnitřní použití.
❌❌ [Dansk]
EU-overensstemmelseserklæring
❌❌ [Nederlands]
Conformiteitsverklaring (EU)
LG Electronics erklærer hermed, at dette
produkt overholder følgende direktiver.
LG verklaart hierbij dat dit product voldoet
aan de volgende richtlijnen.
R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC
R&TTE-richtlijn 1999/5/EC
EMC-richtlijn 2004/108/EC
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
De produkter, der er beskrevet ovenfor,
overholder de vigtigste krav i de angivne
direktiver.
De hierboven genoemde producten voldoen
aan de essentiële voorwaarden van de
gespecificeerde richtlijnen.
Europæisk repræsentant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland
Europees hoofdkantoor:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland
Kun til indendørs brug.
Alleen voor gebruik binnen.
❌❌ [Eesti]
EÜ vastavuskinnitus
❌❌ [Suomi]
EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus
Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see
toode ühildub järg¬miste direktiividega.
LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä
tuote on seuraavien direktiivien mukainen.
Raadioseadmete ja
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete
direktiiv 1999/5/EÜ
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/
EÜ
R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC
Eelnimetatud tooted vastavad märgitud
direktiivide oluliste nõuetele.
Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland
Kasutada ainult siseruumides.
Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen
direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.
Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Alankomaat
Vain sisäkäyttöön.
❌❌ [Français]
Notice de conformité UE
❌❌ [Deutsch]
EU-Konformitätserklärung
LG Electronics atteste que ces produits est en
conformité avec les Directives suivantes.
LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses
Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:
Directive 1999/5/CE des R&TTE
Directive 2004/108/CE EMC
Directive 2006/95/CE des appareils basse
tension
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC
EMC-Richtlinie 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
Les produits décrits ci-dessus sont en
conformité avec les exigences essentiels des
directives spécifiées.
Représentant en Europe :
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Pays-Bas
Usage intérieur uniquement.
Die oben beschriebenen Produkte
entsprechen den grundlegenden
Anforderungen der angegebenen Richtlinien.
Vertreter für Europa:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Niederlande
Nur zur Verwendung in Innenräumen.
❌❌ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]
Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.
Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν
προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:
Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί Ραδιοεξοπλισμού και
Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού
(R&TTE)
Οδηγία 2004/108/EΚ περί
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/EΚ περί Χαμηλής Τάσης
Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται
με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω
οδηγιών.
Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία
Μόνο για εσωτερική χρήση.
❌❌ [Magyar]
EU megfelelőségi nyilatkozat
Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a
termék megfelel a következő irányelvek
előírásainak:
1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLTSÉGŰ irányelv
A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a
megadott irányelvek alapvető előírásait.
Európai képviselet:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia
Csak beltéri használatra.
❌❌ [Italiano]
Avviso di conformità EU
LG dichiara che questo prodotto è conforme
alle seguenti direttive.
Direttiva R&TTE 1999/5/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE
I prodotti descritti sopra sono conformi ai
requisiti essenziali delle direttive specificate.
Rappresentante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Paesi Bassi
Solo per uso interno.
❌❌ [Қазақша]
ЕО сәйкестік туралы ескертуі
LG Electronics осы құжат арқылы бұл
құрылғының мына директиваларға сай
екенін мәлімдейді.
Радио және телекоммуникациялық
жабдықтардың 1999/5/EC директивасы
2004/108/EC электромагниттік
үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/
EC директивасы
Жоғарыда сипатталған өнімдер
көрсетілген директивалардың негізгі
талаптарына сай келеді.
Еуропадағы өкілдік:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланд
Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.
❌❌ [Latviešu]
Paziņojums par atbilstību ES direktīvām
LG Electronics ar šo paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst turpmāk minētajām
direktīvām.
R&TTE direktīva 1999/5/EK
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
2004/108/EK
Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK
Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst
norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.
Pārstāvniecība Eiropā:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande
Tikai lietošanai telpās.
❌❌ [Lietuvių k.]
EB atitikties deklaracija
„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas
atitinka tokias direktyvas.
R&TTE direktyvą 1999/5/EB
EMS direktyvą 2004/108/EB
Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB
Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų
direktyvų esminius reikalavimus.
Atstovas Europoje:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai
Naudoti tik patalpose.
❌❌ [Македонски]
Известување за усогласеност со ЕУ
❌❌ [Norsk]
Samsvarsmerknad for EU
LG Electronics јавно изјавува дека овој
производ е во согласност со следните
директиви.
LG Electronics erklærer herved at dette
produktet er i henhold til de følgende
direktivene.
R&TTE директива 1999/5/EC
EMC директива 2004/108/EC
Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC
R&TTE-direktiv 1999/5/EC
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
Производите опишани погоре ги
исполнуваат основните услови од
посочените директиви.
Produktene som beskrives ovenfor,
overholder kravene i de angitte direktivene.
Европски претставник:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Холандија
За употреба само во затворени простории.
Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland
Bare til innendørs bruk.
❌❌ [Polski]
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza,
że ten produkt spełnia wymagania
poniższych dyrektyw.
Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych
Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca
kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu
elektrycznego przeznaczonego do stosowania
w określonych granicach napięcia
Powyżej wymienione produkty spełniają
zasadnicze wymagania wymienionych
dyrektyw.
Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandia
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
❌❌ [Português]
Aviso de conformidade da UE
A LG Electronics declara por este meio que
este produto está em conformidade com as
seguintes Directivas.
Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva relativa à compatibilidade
electromagnética 2004/108/CE
Directiva para equipamentos de BAIXA
TENSÃO 2006/95/CE
Os produtos acima descritos estão em
conformidade com os requisitos essenciais
das directivas especificadas.
Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holanda
Apenas para uso em espaços interiores.
❌❌ [Română]
Declaraţie de conformitate UE
Prin prezenta, LG Electronics declară că
acest produs este conform cu următoarele
Directive.
Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva EMC 2004/108/CE
Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE
Produsul descris mai sus este conform cu
cerinţele esenţiale ale directivelor specificate.
Reprezentant european:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Olanda
Doar pentru utilizare în interior.
❌❌ [Русский]
Уведомление о соответствии
нормам ЕС
Компания LG Electronics настоящим
заявляет о том, что данное изделие
соответствует следующим директивам.
Директива R&TTE 1999/5/EC
Директива EMC 2004/108/EC
Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC
Описанные выше изделия соответствуют
основным требованиям указанных
директив.
Представительство в Европе:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланды
Только для использования в помещении.
❌❌ [Srpski]
Napomena o usklađenosti sa
standardima
❌❌ [Hrvatski]
Napomena o sukladnosti s EU
standardima
LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen sa sledećim direktivama:.
LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj
proizvod sukladan sljedećim Direktivama.
R&TTE direktiva 1999/5/EC
EMC direktiva 2004/108/EC
NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC
R&TTE direktiva 1999/5/EC
R&EMC direktiva 2004/108/EC
Direktiva o niskonaponskim uređajima
2006/95/EC
Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s
osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.
Evropski predstavnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija
Koristite samo u zatvorenom prostoru.
Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim
zahtjevima navedenih direktiva.
Zastupnik za Europu:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska
Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.
❌❌ [Slovenčina]
Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ
Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje,
že tento výrobok dosahuje súlad s
nasledujúcimi smernicami.
Smernica R&TTE 1999/5/ES
Smernica EMC 2004/108/ES
Smernica o slaboprúde 2006/95/ES
Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným
požiadavkám uvedených smerníc.
Európske zastupiteľstvo:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko
Len na použitie v interiéri.
❌❌ [Slovenščina]
Izjava o skladnosti EU
LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v
skladu z naslednjimi direktivami.
Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in
telekomunikacijski terminalski opremi ter
medsebojnem priznavanju skladnosti te
opreme
Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni
združljivosti
Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti
Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene
zahteve navedenih direktiv.
Evropski zastopnik:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska
Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
❌❌ [Español]
Aviso de conformidad con la UE
Por la presente, LG Electronics declara que
este producto cumple con las siguientes
directivas.
Directiva sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación
1999/5/CE
Directiva sobre compatibilidad
electromagnética 2004/108/CE
Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE
❌❌ [Svenska]
Meddelande om EU-regelefterlevnad
LG Electronics intygar härmed att den här
produkten uppfyller följande gällande direktiv:
R&TTE-direktivet 1999/5/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
Ovan nämnda produkter stämmer överens
med de grundläggande kraven som anges i
direktiven.
Los productos descritos anteriormente
cumplen con los requisitos esenciales de las
directivas especificadas.
Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederländerna
Representante europeo:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Países Bajos
Används endast inomhus.
Sólo para uso en interiores.
❌❌ [Türkçe]
AB Uygunluk Bildirimi
LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki
Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.
R&TTE Direktifi 1999/5/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC
Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen
direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.
Avrupa temsilciliği :
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda
Sadece kapalı alanda kullanım.
❌❌ [Укрaїнcькa]
Підтвердження відповідності
стандартам ЄС
Цим компанія LG Electronics підтверджує
відповідність цього продукту вимогам
директив, що перелічені нижче.
Директива R&TTE, 1999/5/EC
Директива EMC, 2004/108/EC
Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC
Описані вище продукти відповідають
основним вимогам вказаних директив.
Уповноважена особа у Європі:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди
Призначено лише для використання в
приміщенні.
❐❐Information for recycling (take-back offer)
This product may contain parts which could be hazardous to the environment.
It is important that this product be recycled after use.
LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method.
There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.
Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are
treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information
about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate
representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :
http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp
❐❐Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other
European countries with separate collection systems)
This symbol on the battery or on the packaging indicates that the
battery provided with this product shall not be treated as household
waste.
By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help
prevent potentially negative consequences for the environment and
human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the
battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.
Pb
In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a
permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by
qualified service staff only.
To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to
the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the
product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of
waste batteries.
For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact
your local authority, your household waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
❐❐Energy Saving
Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity
bills.
The following indications allow to reduce power consumption when the television is not
being watched:
• turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to
zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a
long time, e.g. when on holiday,
• putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still
draw some power,
• reducing the brightness of the screen will reduce energy use.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement