LG | 47LE7500 | Owner's Manual | LG 37LE5500 Instrukcja obsługi

LG 37LE5500 Instrukcja obsługi
POLSKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
TELEWIZORY LED LCD / LCD
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Po przeczytaniu warto ją zachować do
dalszego wykorzystania.
www.lg.com
Do osobnego zakupu
Uchwyt ścienny
LSW100B lub
LSW100BG
(32LD6***, 32LV3***)
LSW200B lub
LSW200BG
(37/42/47LD6***, 37LV3***)
LSW400B lub
LSW400BG
(42/47LV3***)
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI Licensing LLC.
SPIS TREŚCI
Modele telewizorów LCD: 32/37/42/47LD6***...A-1
Modele telewizorów led LCD : 32/37/42/47LV3***... A-13
Menu Data Service............................................33
SIMPLINK...........................................................34
Tryb AV...............................................................38
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych...39
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ
ZEWNĘTRZNYCH
Podłączanie anteny..............................................1
Podłączanie za pomocą przewodu typu
Component...........................................................2
Podłączanie za pomocą przewodu HDMI............3
Podłączanie za pomocą przewodu HDMI-DVI....4
Podłączanie za pomocą przewodu Euro Scart....5
Konfiguracja połączenia USB..............................6
Podłączanie za pomocą przewodu antenowego (RF)... 6
Podłączanie za pomocą 15-stykowego przewodu
D-Sub...................................................................7
Podłączanie głośnika...........................................7
Instalowanie modułu CI........................................8
Podłączanie słuchawek........................................8
Podłączanie do cyfrowego wyjścia audio............9
Obsługiwana rozdzielczość ekranu...................10
Konfiguracja ekranu dla trybu PC......................12
Konfiguracja sieci...............................................16
OGLĄDANIE TELEWIZJI /
PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Włączanie telewizora.........................................17
Konfiguracja początkowa ..................................17
Wybór programu................................................17
Regulacja głośności...........................................17
Szybkie menu.....................................................18
WYBIERANIE MENU EKRANOWYCH I
DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ....................19
Automatyczne strojenie programów .................21
Ręczne strojenie programów.............................22
Edycja programu . .............................................26
Wzmacniacz.......................................................28
Informacje o module CI (Common Interface)....29
Wyświetlanie listy programów............................30
Lista wejść..........................................................31
Oznaczenie wejścia...........................................32
SPIS TREŚCI
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
Podłączanie urządzenia USB............................40
Lista filmów........................................................42
Lista zdjęć..........................................................53
Lista muzyki.......................................................63
Dodatkowe treści................................................72
Kod rejestracji DivX............................................73
Deaktywacja.......................................................74
EPG (ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK
PO PROGRAMACH DOSTĘPNY W
TRYBIE CYFROWYM)
Włączanie i wyłączanie funkcji EPG..................76
Wybór programu................................................76
Funkcje przycisków w trybie TERAZ/DALEJ przewodnika po programach.....................................76
Funkcje przycisków w trybie 8-dniowym przewodnika po programach...........................................77
Funkcje przycisków w trybie ustawiania daty....78
Button Function in Extended Description Box...78
USTAWIENIA OBRAZU
Ustawienia rozmiaru obrazu (proporcji ekranu).79
Kreator obrazu...................................................81
Energy Saving (Oszczędzanie energii)..............82
Wstępnie skonfigurowane ustawienia obrazu...83
RĘCZNA REGULACJA OBRAZU......................84
Technologia poprawy jakości obrazu.................86
Zaawansowane ustawienia obrazu....................87
Resetuj obraz.....................................................90
Trumotion...........................................................91
Demo mode (Tryb demonstracji).......................92
Wskaźnik zasilania.............................................93
I
SPIS TREŚCI
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
SPIS TREŚCI
Automatyczne dostosowywanie głośności.........94
Czysty głos II......................................................95
Wstępnie skonfigurowane ustawienia dźwięku –
Tryb dźwięku......................................................96
REGULACJA DŹWIĘKU – TRYB
UŻYTKOWNIKA.................................................97
Technologia Infinite Sound.................................97
Balans................................................................98
Ustawienia dźwięku DTV (tylko w trybie cyfrowym).....................................................................99
Wybór trybu wyjściowego dźwięku..................100
Resetowanie ustawień dźwięku.......................101
Opis dźwiękiem (tylko w trybie cyfrowym).......102
I/II
Odbiór stereo/dual (tylko w trybie analogowym)...103
Odbiór sygnału w standardzie NICAM (tylko w trybie analogowym)..............................................104
Wybór wyjściowego sygnału dźwiękowego dla
głośników..........................................................104
Wybór języka menu i kraju...............................105
Wybór języka....................................................106
USTAWIENIA CZASU
Ustawienia zegara.......................................... 108
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO
WŁĄCZANIA/ WYŁĄCZANIA CZASOWEGO..109
USTAWIANIE DRZEMKI..................................110
Ustawianie alarmu............................................ 111
KONTROLA RODZICIELSKA / KLASYFIKACJA PROGRAMÓW
Ustawianie hasła i blokady odbiornika.............112
Funkcja Zablokuj program...............................113
Kontrola rodzicielska (tylko w trybie cyfrowym).114
Blokowanie sygnału z urządzenia zewnętrznego... 115
Blokada przycisków..........................................116
II
TELETEKST
Włączanie i wyłączanie ...................................117
Tryb SIMPLE....................................................117
Tryb TOP..........................................................118
TRYB FASTEXT...............................................118
Funkcje specjalne teletekstu............................119
CYFROWY TELETEKST
TELETEKST W RAMACH USŁUGI CYFROWEJ...120
TELETEKST W USŁUDZE CYFROWEJ.........120
ANEKS
Rozwiązywanie problemów..............................121
Konserwacja.....................................................123
Dane techniczne produktu ..............................124
Kody klawiszów pilota......................................128
Ustawienia zewnętrznego urządzenia
sterującego.......................................................129
Informacja dotycząca oprogramowania open
source...............................................................136
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
MODELE TELEWIZORÓW LCD: 32/37/42/47LD6***
Przed rozpoczęciem podłączania telewizora należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się następujące akcesoria. W przypadku braku któregokolwiek z nich należy skontaktować się z punktem, w którym
kupiono ten produkt.
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
EN
ER
GY
AV
SAVI
NG
hi
7pq
rs
LIS
T
ID
E
MU
DE
TE
RA
TIO
LE
TE
PO
RT
AL
OK
AR
8 tu
UM
DE
INPU
2 ab
c
l
9 wxy
6m
3d
TV
RA /
D
ef
no
z
Q.V
/N
RK
MO
T
5 jk
v
[
0
CH
MA
GU
1.,;@
4g
IEW
P
E
A
G
P
IN
FO
ME
NU
BA
CK
EX
IT
Q.M
EN
U
AD
ALA
RM
Instrukcja obsługi
Baterie
(AAA)
x8
(M4x20)
Śruby do montażu
podstawy
Pilot zdalnego sterowania
Pokrywa
ochronna
Przewód zasilający
dotyczy tylko modelu 32/37/42LD6***
1 wkręt do przymocowania podstawy
Uchwyt wkładalny
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
AKCESORIA
Uchwyt do przewodów
W zestawie z niektórymi modelami:
Rdzeń ferrytowy
(W zestawie z niektórymi
modelami).
Ochronny uchwyt i śruba
przytrzymujące przewód
zasilający
(W niektórych modelach ta
funkcja jest niedostępna).
Szmatka do
czyszczenia
Szmatka przeznaczona do czyszczenia ekranu.
*Jeśli na powierzchni
widać plamki lub odciski
palca, należy delikatnie
przetrzeć zabrudzenia
szmatką do czyszczenia.
Nie należy używać zbyt
dużej siły, gdyż może to
spowodować porysowanie
lub odbarwienie.
Korzystanie z rdzenia ferrytowego (W niektórych modelach ta funkcja
jest niedostępna)
Zastosowanie rdzenia ferrytowego podczas podłączania
przewodu zasilającego umożliwia ograniczenia zakłóceń
elektromagnetycznych.
W celu zapewnienia najlepszego efektu rdzeń ferrytowy
należy umieścić jak najbliżej gniazda zasilania.
Załóż w pobliżu wtyczki przewodu.
A-1
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU PRZEDNIM
UWAGA
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
►Aby
►
zmniejszyć zużycie energii, można włączyć tryb czuwania telewizora. Jeżeli telewizor nie
będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć go za pomocą umieszczonego na nim
przycisku zasilania, gdyż powoduje to zmniejszenie zużycia energii.
Zużycie energii podczas korzystania z telewizora można znacząco ograniczyć,
zmniejszając jasność obrazu. Spowoduje to obniżenie ogólnych kosztów eksploatacji urządzenia.
UWAGA
►►Nie wolno stawać na szklanej podstawie ani upuszczać niczego na nią. Podstawa może ulec stłuczeniu, a
odłamki stłuczonego szkła mogą powodować skaleczenia. Telewizor może też spaść z podstawy.
►►Nie należy przesuwać telewizora. Podłoga i/lub spodnia część produktu mogą ulec uszkodzeniu.
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
PROGRAMY
GŁOŚNOŚĆ
OK
MENU
ŹRÓDŁO
ZASILANIE
GŁOŚNIKI
Wskaźnik zasilania/czuwania
(można regulować za pomocą opcji
Wskaźnik zasilania umieszczonej w
menu OPCJE).
Czujnik zdalnego sterowania
Inteligentny sensor
Dopasowuje obraz do warunków otoczenia.
A-2
USB IN
INFORMACJE O PANELU TYLNYM
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
32/37/42LD6***
AC IN
H/P
AC IN
ANTENNA IN
USB IN
1
12
H/P
CABLE MANAGEMENT
2
3
5
4
6
13
AC IN
HDMI/DVI IN
CABLE MANAGEMENT
LAN
(RGB)
H/P
2
1
HDMI/DVI IN
LAN
14
(RGB)
2
VOLUME CONTROL
1
STEREO (8
)
VOLUME CONTROL
SPEAKER
OUT
STEREO (8
)
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
USB IN
CABLE MANAGEMENT
SPEAKER
OUT
7
1
8
9
10
11
Gniazdo
przewodu
zasilania (RGB)
HDMI/DVI
IN
Ten telewizor jestLANzasilany z gniazda sieci
2
elektrycznej.
Wymagane napięcie zasilania
jest podane
na stronie z danymi techniczny1
mi (► str.124 – 127). Nie wolno zasilać tego
telewizora prądem stałym.
8
Wejście RGB IN
Służy do podłączenia sygnału wyjściowego
przesyłanego z komputera.
9
PORT WEJŚCIOWY RS-232
(STEROWANIE I OBSŁUGA SERWISOWA)
Umożliwia podłączenie do portu RS-232C
komputera PC.
Ten port jest wykorzystywany w trybie serwisowym i hotelowym.
10
Wejście audio RGB/DVI
Umożliwia podłączanie sygnału dźwiękowego z komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
11
GNIAZDO WYJŚCIOWE DO GŁOŚNIKA
(STEREO)
Gniazdo dla sygnału telefonu przesyłanego
do zewnętrznego głośnika znajduje się w
tym zestawie.
12
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń
pamięci masowej USB.
13
Gniazdo karty PCMCIA
W gnieździe PCMCIA CARD SLOT można
umieścić moduł CI.
(Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach).
14
Gniazdo słuchawek
To gniazdo służy do podłączania słuchawek.
VOLUME CONTROL
2
Wejście antenowe
SPEAKER
Umożliwia podłączenie anteny lub przewodu
OUT
telewizji kablowej.
3
LAN
Gniado połączenia sieciowego.
Służy również do przesyłania filmów, zdjęć i
plików muzycznych w sieci lokalnej.
4
Optyczne, cyfrowe wyjście audio
Umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń.
Służy do podłączenia cyfrowych urządzeń
audio.
Wymaga korzystania z optycznego przewodu
audio.
STEREO (8
)
5
Wejścia sygnału Component
Umożliwia podłączanie urządzeń audio/
wideo przesyłających sygnał w standardzie
Component.
6
Gniazdo Euro Scart (AV1)
Umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych wysyłających lub odbierających sygnał
za pośrednictwem złącz scart.
7
Wejścia HDMI/DVI IN
Umożliwia podłączanie źródeł sygnału HDMI
do złącza HDMI IN lub sygnału DVI (wideo)
do złącza HDMI/DVI za pomocą przewodu
DVI-HDMI.
A-3
USB IN
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
47LD6***
AC IN
H/P
USB IN
CABLE MANAGEMENT
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
AC IN
USB IN
1
H/P
2
5
4
3
6
14
AC IN
AUX LAN
HDMI/DVI IN
CABLE MANAGEMENT
(RGB)
LAN
H/P
2
1
HDMI/DVI IN
LAN
15
(RGB)
2
VOLUME CONTROL
ANTENNA
IN
1
STEREO (8
)
VOLUME CONTROL
SPEAKER
OUT
STEREO (8
)
SPEAKER
OUT
7
1
8
9
10
11
Gniazdo
przewodu
zasilania (RGB)
HDMI/DVI
IN
Ten telewizor jestLANzasilany z gniazda sieci
2
elektrycznej.
Wymagane napięcie zasilania
jest podane
na stronie z danymi techniczny1
mi (► str.124 – 127). Nie wolno zasilać tego
telewizora prądem stałym.
12
8
Wejście RGB IN
Służy do podłączenia sygnału wyjściowego
przesyłanego z komputera.
9
PORT WEJŚCIOWY RS-232
(STEROWANIE I OBSŁUGA SERWISOWA)
Umożliwia podłączenie do portu RS-232C
komputera PC.
Ten port jest wykorzystywany w trybie serwisowym i hotelowym.
10
Wejście audio RGB/DVI
Umożliwia podłączanie sygnału dźwiękowego
z komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
11
GNIAZDO WYJŚCIOWE DO GŁOŚNIKA
(STEREO)
Gniazdo dla sygnału telefonu przesyłanego
do zewnętrznego głośnika znajduje się w
tym zestawie.
12
Wejście antenowe
Umożliwia podłączenie anteny lub przewodu
telewizji kablowej.
13
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń
pamięci masowej USB.
VOLUME CONTROL
2
LAN
Gniado połączenia sieciowego.
SPEAKER
OUT
Służy również do przesyłania filmów, zdjęć
i
plików muzycznych w sieci lokalnej.
3
AUX LAN
Gniado połączenia sieciowego.
4
Optyczne, cyfrowe wyjście audio
Umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń.
Służy do podłączenia cyfrowych urządzeń
audio.
Wymaga korzystania z optycznego przewodu audio.
5
A-4
13
CABLE MANAGEMENT
STEREO (8
)
Wejścia sygnału Component
Umożliwia podłączanie urządzeń audio/
wideo przesyłających sygnał w standardzie
Component.
6
Gniazdo Euro Scart (AV1)
Umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych wysyłających lub odbierających sygnał
za pośrednictwem złącz scart.
7
Wejścia HDMI/DVI IN
Umożliwia podłączanie źródeł sygnału HDMI
do złącza HDMI IN lub sygnału DVI (wideo)
do złącza HDMI/DVI za pomocą przewodu
DVI-HDMI.
14
15
Gniazdo karty PCMCIA
W gnieździe PCMCIA CARD SLOT można
umieścić moduł CI.
(Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach).
Gniazdo słuchawek
To gniazdo służy do podłączania słuchawek.
MONTAŻ PODSTAWY
1
2
Ostrożnie połóż telewizor ekranem w dół
na miękkiej powierzchni, aby nie dopuścić
do uszkodzenia ekranu.
Połącz nóżkę z podstawą telewizora.
4
Dokładnie wkręć 4 śruby do otworów z tyłu
telewizora.
x4
Przykręć podstawę 4 wkrętami (dostarczonymi wraz z
telewizorem).
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Podczas montażu podstawy umożliwiającej ustawienie urządzenia na płaskiej powierzchni należy
zwrócić uwagę na odpowiednie dokręcenie śrub.
(Jeśli będą zbyt luźno dokręcone, po zainstalowaniu produkt może przechylać się do przodu).
Z kolei w przypadku dokręcania śrub z użyciem nadmiernej siły mogą one ulec uszkodzeniu przez
starcie powierzchni.
Nóżka podstawy
M4 X 20
Stopka podstawy
3
Zamontuj poszczególne części w sposób
pokazany na rysunku.
A-5
AC IN
AC IN
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI OBUDOWY TYLNEJ
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
AC IN
32/37/42LD6***
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
1
AC IN
47LD6***
Podłącz kable zgodnie z potrzebami.
Informacje na temat podłączania dodatkowego
sprzętu znajdują się w sekcji PODŁĄCZANIE
URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH.
ZAMOCUJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY ZA POMOCĄ OCHRONNEGO UCHWYTU I ŚRUBY LUB
UCHWYTU WKŁADALNEGO. ZAPOBIEGNIE
TO PRZYPADKOWEMU ODŁĄCZENIU PRZEWODU ZASILAJĄCEGO.
1
AC IN
Podłącz kable zgodnie z potrzebami.
Informacje na temat podłączania dodatkowego
sprzętu znajdują się w sekcji PODŁĄCZANIE
URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH.
Zamocuj przewód zasilający za pomocą uchwytu ochronnego/śruby. ZAPOBIEGNIE TO
PRZYPADKOWEMU ODŁĄCZENIU PRZEWODU
ZASILAJĄCEGO.
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
Ochronny uchwyt i śruba
(W niektórych modelach ta
funkcja jest niedostępna).
AC IN
Ochronny uchwyt i śruba
(W niektórych modelach ta
funkcja jest niedostępna).
lub
2
Włóż przewody do uchwytu przytrzymującego przewody i zatrzaśnij go.
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
Uchwyt wkładalny
AC IN
2
AC IN
Załóż uchwyt przytrzymujący przewody, jak pokazano na rysunku.
Jeśli telewizor jest wyposażony w
uchwyt do przewodów, zamontuj
uchwyt, jak pokazano na rysunku, a
następnie zepnij przewody.
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
AC IN
Uchwyt przytrzymujący przewody
UWAGA
Uchwyt do przewodów
3
Włóż przewody do uchwytu przytrzymującego przewody i zatrzaśnij go.
AC IN
AC IN
A-6
AC IN
AC IN
AC IN
►Podczas
►
przenoszenia telewizora nie trzymaj za uchwyt przytrzymujący przewody.
- Upadek telewizora może spowodować
uszkodzenie ciała lub uszkodzenia produktu.
►Niektóre
►
telewizory są wyposażone w
uchwyt wkładalny oraz uchwyt do przewodów. Po włożeniu tych uchwytów do
odpowiedniego otworu z tyłu telewizora nie
można ich wyjąć.
OBROTOWA PODSTAWA
W PRZYPADKU NIEKORZYSTANIA Z PODSTAWY DO
PŁASKICH POWIERZCHNI
■ Telewizor użytkownika może różnić się od
pokazanego na ilustracji.
W przypadku montażu naściennego należy użyć
pokrywy ochronnej.
Wsuwaj Pokrywę Ochronną, aż usłyszysz kliknięcie.
modelu 32/37/42/47LD6***)
■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Telewizor należy przymocować do blatu w taki sposób,
aby nie było możliwe przesunięcie odbiornika do przodu lub do tyłu, co mogłoby spowodować jego upadek,
a w konsekwencji obrażenia ciała u osób znajdujących
się w pobliżu lub uszkodzenie odbiornika.
4 wkręty
(do nabycia osobno)
Podstawa
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
■ Telewizor użytkownika może różnić się od
pokazanego na ilustracji.
Po zainstalowaniu telewizora można go ręcznie
obracać w lewo lub prawo o 20 stopni w celu
uzyskania wygodnego kąta patrzenia na ekran.
MOCOWANIE TELEWIZORA DO BLATU (dotyczy tylko
Blat
►Wkręty: M5 x dłg. (*dłg.: grubość blatu + 8–10
mm) np. Grubość blatu: 15 mm, wkręt: M5 x 25
(dotyczy tylko modelu 32/37/42LD6***)
1 – wkręt (dostarczany razem z urządzeniem)
Podstawa
Pokrywa Ochronna
Blat
OSTRZEŻENIE
►Aby telewizor nie uległ wywróceniu, powinien
być odpowiednio zamocowany do podłoża/
ściany zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi.
Przechylanie, potrząsanie lub kołysanie urządzeniem może spowodować obrażenia ciała.
A-7
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
KORZYSTANIE Z SYSTEMU INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU
ZABEZPIECZAJĄCEGO
■■ Aby zamocować telewizor na ścianie w bezpieczny
i pewny sposób, należy dokupić niezbędne części.
KENSINGTON
■■ Telewizor należy ustawić w pobliżu ściany, aby unik-
■■ W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od
pokazanego na ilustracji.
Na tylnym panelu telewizora znajduje się złącze
systemu zabezpieczającego Kensington. Kabel
systemu zabezpieczającego Kensington należy
podłączyć w sposób pokazany poniżej.
Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz
korzystania z systemu zabezpieczającego
Kensington znajdują się w instrukcji dostarczonej
razem z systemem.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć
na stronie internetowej firmy Kensington pod
adresem http://www.kensington.com.
Firma Kensington sprzedaje systemy zabezpieczające do drogich urządzeń elektronicznych,
takich jak notebooki PC i projektory LCD.
UWAGA
►►System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem dodatkowym.
►►Gdy telewizor jest zimny, podczas włączania
może wy stąpić niewielkie migotanie obrazu.
Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o nieprawidłowym działaniu telewizora.
►►Na ekranie mogą pojawiać się uszkodzone
punkty w postaci czerwonych, zielonych lub niebieskich plamek. Nie mają one jednak negatywnego wpływu na sprawność wyświetlacza.
►►Unikaj dotykania ekranu LCD lub naciskania go
palcami przez dłuższy czas.
Może to spowodować tymczasowe zniekształcenie obrazu na ekranie.
nąć możliwości przypadkowego popchnięcia i przewrócenia go.
■■ Na poniższych ilustracjach pokazano bezpieczniejszy sposób montażu telewizora, który polega na
umocowaniu go do ściany, co uniemożliwia przewrócenie go do przodu w razie pociągnięcia. Dzięki
temu urządzenie nie spadnie i nie spowoduje obrażeń u osób przebywających w pobliżu. Zapobiegnie
to także uszkodzeniu telewizora. Należy także
dopilnować, aby dzieci nie wspinały się na telewizor
ani nie wieszały się na nim.
1
1
2
2
1
2
Użyj śrub oczkowych lub uchwytów/śrub do
montażu telewizora, aby przymocować urządzenie do ściany, tak jak pokazano na rysunku.
(Jeżeli w miejscu śrub oczkowych znajdują się
inne śruby, należy je odkręcić).
* Włóż śruby oczkowe lub uchwyty/śruby telewizora do górnych otworów i dokręć je odpowiednio.
Przymocuj uchwyty naścienne do ściany za
pomocą śrub, dobierając odpowiednią wysokość
montażu.
3
3
Użyj mocnej linki, aby przymocować urządzenie
w odpowiedniej pozycji. Linka powinna układać
się poziomo między urządzeniem a ścianą.
UWAGA
A-8
►►Przed przeniesieniem telewizora w inne miejsce
należy najpierw odwiązać linkę i odłączyć przewody.
►►Przed montażem telewizora należy upewnić się, że
używany stojak lub szafka są wystarczająco duże i
wytrzymałe, aby pomieścić urządzenie i wytrzymać
jego ciężar.
►► W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania telewizora uchwyty przymocowane do ściany i do telewizora muszą być zamontowane na tej samej wysokości.
■■ Dostępnych jest wiele sposobów instalacji telewizora. Można go umieścić na przykład na blacie lub ścianie.
■■ Ten telewizor należy mocować w pozycji poziomej.
Odbiornik powinien być podłączony do źródła
zasilania za pomocą uziemionego przewodu zasilającego, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Jeśli zastosowanie uziemienia nie jest możliwe,
wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować
oddzielny wyłącznik automatyczny.
Nie wolno próbować uziemiania gniazda sieci
elektrycznej przez łączenie go z kablami sieci
telefonicznej, piorunochronami czy rurami instalacji gazowej.
Źródło zasilania
Wyłącznik automatyczny
KORZYSTANIE Z PODSTAWY
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od
pokazanego na ilustracji.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji należy
pozostawić po 10 cm wolnej przestrzeni ze
wszystkich stron telewizora.
►Uchwyt
►
ścienny należy mocować na mocnej
ścianie prostopadłej do podłogi.
►Aby
►
przymocować urządzenie do sufitu lub
ukośnej ściany, należy użyć specjalnego
uchwytu ściennego przeznaczonego do
takiej powierzchni.
►Ściana,
►
do której urządzenie ma zostać
zamocowane, powinna mieć odpowiednią
wytrzymałość wystarczającą do utrzymania
ciężaru telewizora (na przykład ściana z
betonu, kamienia, cegieł lub pustaków).
►Rodzaj
►
i długość wkrętów montażowych
zależą od zastosowanego uchwytu ściennego. Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji dołączonej do uchwytu ściennego.
►Firma
►
LG nie odpowiada za jakiekolwiek
wypadki i uszkodzenia mienia lub telewizora
na skutek nieprawidłowego montażu.
Dotyczy to w szczególności:
- użycia uchwytu do montażu ściennego niezgodnego ze standardem VESA;
- nieprawidłowego przymocowania śrub do
powierzchni, co może spowodować upadek telewizora i obrażenia osób przebywających w pobliżu;
- nieprzestrzegania zalecanego sposobu
montażu.
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
UZIEMIENIE
UWAGA
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MONTAŻ NA ŚCIANIE:
INSTALACJA W POZIOMIE
■■ W wypadku montowania telewizora na ścianie
zalecamy użycie uchwytu ściennego marki LG.
■■ Zalecamy zakup uchwytu ściennego zgodnego
ze standardem VESA.
■■ Firma LG zaleca przeprowadzenie montażu
urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego
instalatora.
Model
32LD6***
37/42/47LD6***
VESA Standardowy Liczba
wkręt
(A * B)
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
A-9
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
FUNKCJE PRZYCISKÓW PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania należy kierować pilota na czujnik zdalnego sterowania w telewizorze.

AV MODE
ENERGY SAVING Umożliwia wybór trybu oszczędzania energii telewi(OSZCZĘDZANIE zora (► str.82).
ENERGII)
INPUT
TV/
RAD
TRYB AV Pozwala wybierać i dostosować ustawienia obrazu
oraz dźwięku w wypadku podłączenia urządzeń
audio-wideo (► str.38).
SAVING
1.,;@ 2 abc 3 def
ŹRÓDŁO Wybór zewnętrznego źródła sygnału poprzez wielokrotne naciskanie przycisku(► str.31).
4 ghi 5 jkl 6 mno
TV/RAD (TV/ Umożliwia wybór programu radiowego, telewizji
RADIO) analogowej lub cyfrowej.
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
LIST
0
[
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
ENERGY
GUIDE Wyświetla przewodnik po programach. (► str.75).
(PRZEWODNIK)
PORTAL Wyświetlanie i wyłączanie interaktywnego menu
hotelowego.
Q.VIEW
CHAR/NUM
MARK
RATIO
P
DELETE
P
A
G
E
INFO i Wyświetla aktualne informacje ekranowe.
(INFORMACJE)
PRZYCISKI Umożliwiają poruszanie się po menu ekranowych i
STRZAŁEK modyfikowanie ustawień odbiornika.
MUTE
GUIDE PORTAL INFO
(w górę/w dół/w
lewo/w prawo)
OK Umożliwia zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie
bieżącego trybu.
MENU Umożliwia otwarcie menu.
Zamyka wszystkie wyświetlane na ekranie menu
OSD i powoduje powrót z dowolnego menu do
trybu oglądania telewizji (► str.19).
OK
MENU
(ZASILANIE) Umożliwia włączanie telewizora ze stanu czuwania
i wyłączanie do stanu czuwania.
BACK EXIT
BACK(WSTECZ) Umożliwia cofnięcie się o jeden krok w aplikacji
interaktywnej, funkcji EPG i innych funkcjach opartych na interakcji z użytkownikiem.
EXIT(WYJŚCIE) Zamyka wszystkie menu ekranowe wyświetlane na
ekranie i powoduje powrót z dowolnego menu do
trybu oglądania telewizji.
Q. MENU Umożliwia szybki dostęp do najczęściej wykorzysty(SZYBKIE MENU) wanych funkcji (Proporcje ekranu, Czysty głos II,
Tryb obrazu, Tryb dźwięku, Audio (lub Język audio),
Drzemka, Pomiń Wył./Wł., Nośnik USB) (► str. 18).
Q.MENU
AD
ALARM
AD Włącza lub wyłącza opcję Opis dźwiękiem.
ALARM Ustawia funkcję alarmu.
A-10
AV MODE
Przyciski Wybór programu.
numeryczne Wybór numerowanych pozycji menu.
0–9
INPUT
TV/
RAD
SAVING
(spacja) Umożliwia wstawienie spacji za pomocą klawiatury
ekranowej.
]
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
LIST (LISTA) Wyświetlenie tablicy programów (► str.30).
Q.VIEW Powrót do poprzednio oglądanego programu.
(SZYBKIE
WYŚWIETLENIE)
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
0
[
LIST
Q.VIEW
CHAR/NUM
MARK
RATIO
P
P
A
G
E
Kolorowe przy- Te przyciski służą do obsługi teletekstu (tylko
ciski modele z funkcją teletekstu) oraz do edycji programów.
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
ENERGY
DELETE
MUTE
GUIDE PORTAL INFO
OK
MENU
BACK EXIT
1 PRZYCISKI Te przyciski służą do obsługi funkcji teletekstu.
TELETEKSTU Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
sekcja „Teletekst”(► str.117).
SUBTITLE Wyświetla napisy w trybie cyfrowym zgodnie z
(NAPISY) preferencjami.
1
Q.MENU
AD
ALARM
Wyświetla listę urządzeń audio-wideo podłączonych do telewizora.
Kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje
wyświetlenie menu Simplink na ekranie (► str. 34).
A-11
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
AV MODE
INPUT
SAVING
MARK Wybór źródła, do którego zostaną zastosowane
(ZAZNACZ) ustawienia Kreatora obrazu.
Zaznaczanie i usuwanie zaznaczeń programów w
menu USB.
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
RATIO Wybór proporcji ekranu.(► str.79).
(PROPORCJE)
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
LIST
0
DELETE (usuń) Skasowanie znaku wprowadzonego na klawiaturze
ekranowej.
Q.VIEW
CHAR/NUM
MUTE Włączanie i wyłączanie dźwięku.
(WYCISZENIE)
MARK
RATIO
P
DELETE
MUTE
GUIDE PORTAL INFO
MENU
Q.MENU
BACK EXIT
AD
P
A
G
E
POPRZEDNI/ Wybór programu.
NASTĘPNY
PROGRAM
PAGE UP/ Przejście od jednego pełnego zestawu informacji
DOWN ekranowych do następnego.
(POPRZEDNIA/
NASTĘPNA
STRONA)
Przyciski ste- Sterują menu SIMPLINK lub MOJE MULTIMEDIA
rowania menu (Lista zdjęć, Lista muzyki i Lista filmów).
SIMPLINK /
MOJE MEDIA
OK
A-12
CHAR/NUM Przełączanie między trybem wprowadzania liter i
(litery/cyfry) cyfr.
TV/
RAD
[
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
ENERGY
VOLUME UP/ Regulacja głośności.
DOWN
(Głośność w
górę/w dół)
ALARM
Wkładanie baterii
■■ Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota i włóż baterie
zgodnie z oznaczeniami + i -.
■■ Włóż dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V. Pamiętaj, że nie
należy mieszać nowych baterii ze starymi lub używanymi.
■■ Zamknij pokrywę.
■■ W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak
przy ich instalowaniu, ale w odwrotnej kolejności.
MODELE TELEWIZORÓW LED LCD : 32/37/42/47LV3***
Przed rozpoczęciem podłączania telewizora należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się następujące akcesoria. W przypadku braku któregokolwiek z nich należy skontaktować się z punktem, w którym
kupiono ten produkt.
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
EN
ER
GY
AV
SAVI
NG
hi
7pq
rs
LIS
T
ID
E
MU
RA
TIO
LE
TE
PO
RT
AL
OK
DE
TE
AR
8 tu
UM
DE
INPU
2 ab
c
l
9 wxy
6m
3d
TV
RA /
D
ef
no
z
Q.V
/N
RK
MO
T
5 jk
v
[
0
CH
MA
GU
1.,;@
4g
IEW
P
E
A
G
P
IN
FO
ME
NU
BA
CK
EX
IT
Q.M
EN
U
AD
ALA
RM
Instrukcja obsługi
Baterie
(AAA)
dotyczy tylko modelu
32/37LV3***
Pilot zdalnego sterowania
W zestawie z niektórymi modelami:
x8
(M4x12)
Śruby do montażu
podstawy
1 wkręt do przymocowania podstawy
Szmatka do
czyszczenia
Szmatka przeznaczona do czyszczenia ekranu.
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
AKCESORIA
*Jeśli na powierzchni widać plamki lub odciski palca, należy delikatnie przetrzeć zabrudzenia
szmatką do czyszczenia.
Nie należy używać zbyt
dużej siły, gdyż może to
spowodować porysowanie
lub odbarwienie.
Rdzeń ferrytowy
(W zestawie z niektórymi
modelami).
Korzystanie z rdzenia ferrytowego (W niektórych modelach ta funkcja
jest niedostępna)
Zastosowanie rdzenia ferrytowego podczas podłączania
przewodu zasilającego umożliwia ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych.
W celu zapewnienia najlepszego efektu rdzeń ferrytowy
należy umieścić jak najbliżej gniazda zasilania.
Załóż w pobliżu wtyczki przewodu.
A-13
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU PRZEDNIM
UWAGA
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
►Aby
►
zmniejszyć zużycie energii, można włączyć tryb czuwania telewizora. Jeżeli telewizor nie
będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć go za pomocą umieszczonego na nim
przycisku zasilania, gdyż powoduje to zmniejszenie zużycia energii.
Zużycie energii podczas korzystania z telewizora można znacząco ograniczyć,
zmniejszając jasność obrazu. Spowoduje to obniżenie ogólnych kosztów eksploatacji urządzenia.
UWAGA
►►Nie wolno stawać na szklanej podstawie ani upuszczać niczego na nią. Podstawa może ulec stłuczeniu, a
odłamki stłuczonego szkła mogą powodować skaleczenia. Telewizor może też spaść z podstawy.
►►Nie należy przesuwać telewizora. Podłoga i/lub spodnia część produktu mogą ulec uszkodzeniu.
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Wskaźnik zasilania/czuwania
(można regulować za pomocą
opcji Wskaźnik zasilania umieszczonej w menu OPCJE).
Inteligentny sensor
Dopasowuje obraz do
warunków otoczenia.
Czujnik zdalnego sterowania
GŁOŚNIKI
Przycisk dotykowy
HOME
MENU
GŁÓWNE
GŁOŚNOŚĆ
PROGRAMY
OK
1
ZASILANIE
ŹRÓDŁO
Przyciski
dotykowe
Opis
Przewijanie listy zapisanych programów.
Regulacja głośności.
Wybieranie podświetlonej pozycji menu i zatwierdzanie wprowadzonych ustawień.
HOME
Dostęp do głównego menu lub zapisanie wprowadzonych ustawień i zamknięcie menu.
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Włączanie i wyłączanie zasilania.
A-14
1. Przyciski dotykowe – dotykając przycisku, można aktywować jego funkcję.
USB IN
INFORMACJE O PANELU TYLNYM
H/P
2
5
4
3
13
H/P
USB IN
1
6
14
AUX LAN
HDMI/DVI IN
(RGB)
LAN
2
HDMI/DVI IN
H/P
AUX LAN
1
SPEAKER
OUT
15
(RGB)
LAN
2
VOLUME CONTROL
1
SPEAKER
ANTENNA
OUT
IN
STEREO (8
)
VOLUME CONTROL
ANTENNA
IN
STEREO (8
7
1
2
8
9
10
Gniazdo przewodu zasilania
Ten telewizor
jest
zasilany
z gniazda(RGB)sieci
HDMI/DVI
IN
LAN
elektrycznej.
Wymagane
napięcie
zasilania
2
jest podane
na stronie z danymi technicznymi (► str.124
– 127). Nie wolno zasilać tego
1
SPEAKER
OUT
telewizora prądem stałym.
LAN
Gniado połączenia sieciowego.
Służy również do przesyłania filmów, zdjęć i
plików muzycznych w sieci lokalnej.
Wejście RGB IN
Służy do podłączenia sygnału wyjściowego
przesyłanego z komputera.
9
PORT WEJŚCIOWY RS-232
(STEROWANIE I OBSŁUGA SERWISOWA)
Umożliwia podłączenie do portu RS-232C
komputera PC.
Ten port jest wykorzystywany w trybie serwisowym i hotelowym.
ANTENNA
IN
)
3
AUX LAN
Gniado połączenia sieciowego.
4
Optyczne, cyfrowe wyjście audio
Umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń.
Służy do podłączenia cyfrowych urządzeń
audio.
Wymaga korzystania z optycznego przewodu audio.
5
8
VOLUME CONTROL
STEREO (8
Wejścia sygnału Component
Umożliwia podłączanie urządzeń audio/
wideo przesyłających sygnał w standardzie
Component.
6
Gniazdo Euro Scart (AV1)
Umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych wysyłających lub odbierających sygnał
za pośrednictwem złącz scart.
7
Wejścia HDMI/DVI IN
Umożliwia podłączanie źródeł sygnału HDMI
do złącza HDMI IN lub sygnału DVI (wideo)
do złącza HDMI/DVI za pomocą przewodu
DVI-HDMI.
)
12
11
AUX LAN
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
USB IN
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
10
Wejście audio RGB/DVI
Umożliwia podłączanie sygnału dźwiękowego
z komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
11
GNIAZDO WYJŚCIOWE DO GŁOŚNIKA
(STEREO)
Gniazdo dla sygnału telefonu przesyłanego
do zewnętrznego głośnika znajduje się w
tym zestawie.
12
Wejście antenowe
Umożliwia podłączenie anteny lub przewodu
telewizji kablowej.
13
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń
pamięci masowej USB.
14
15
Gniazdo karty PCMCIA
W gnieździe PCMCIA CARD SLOT można
umieścić moduł CI.
(Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach).
Gniazdo słuchawek
To gniazdo służy do podłączania słuchawek.
A-15
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
MONTAŻ PODSTAWY
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od
pokazanego na ilustracji.
Podczas montażu podstawy umożliwiającej ustawienie urządzenia na płaskiej powierzchni należy
zwrócić uwagę na odpowiednie dokręcenie śrub.
(Jeśli będą zbyt luźno dokręcone, po zainstalowaniu produkt może przechylać się do przodu).
Z kolei w przypadku dokręcania śrub z użyciem
nadmiernej siły mogą one ulec uszkodzeniu
przez starcie powierzchni.
1
2
SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI OBUDOWY TYLNEJ
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od
pokazanego na ilustracji.
1
Zbierz przewody i zepnij je za pomocą uchwytu do przewodów znajdującego się w tylnej części obudowy telewizora.
Ostrożnie połóż telewizor ekranem w dół
na miękkiej powierzchni, aby nie dopuścić
do uszkodzenia ekranu.
uchwyt do przewodów
Przymocuj nóżkę podstawy do stopki
podstawy telewizora.
OBROTOWA PODSTAWA
Nóżka podstawy
M4 X 12
Stopka podstawy
3
4
A-16
Zamontuj poszczególne części w sposób
pokazany na rysunku.
Przykręć podstawę do telewizora za
pomocą 4 wkrętów.
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od
pokazanego na ilustracji.
Po zainstalowaniu telewizora można go ręcznie
obracać w lewo lub prawo o 20 stopni w celu
uzyskania wygodnego kąta patrzenia na ekran.
MOCOWANIE TELEWIZORA KORZYSTANIE Z SYSTEMU
DO BLATU
ZABEZPIECZAJĄCEGO
(dotyczy tylko modelu 32/37/42/47LV3***) KENSINGTON
■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokaza-
4 wkręty
(do nabycia osobno)
Podstawa
■ W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.
■ Telewizor użytkownika może różnić się od
pokazanego na ilustracji.
Na tylnym panelu telewizora znajduje się złącze
systemu zabezpieczającego Kensington. Kabel
systemu zabezpieczającego Kensington należy
podłączyć w sposób pokazany poniżej.
Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz
korzystania z systemu zabezpieczającego
Kensington znajdują się w instrukcji dostarczonej
razem z systemem.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć
na stronie internetowej firmy Kensington pod
adresem http://www.kensington.com.
Firma Kensington sprzedaje systemy zabezpieczające do drogich urządzeń elektronicznych,
takich jak notebooki PC i projektory LCD.
UWAGA
Blat
►Wkręty: M5 x dłg. (*dłg.: grubość blatu + 8–10
mm) np. Grubość blatu: 15 mm, wkręt: M5 x 25
(dotyczy tylko modelu 32/37LV3***)
1 – wkręt (dostarczany razem z urządzeniem)
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
nego na ilustracji.
Telewizor należy przymocować do blatu w taki sposób,
aby nie było możliwe przesunięcie odbiornika do przodu lub do tyłu, co mogłoby spowodować jego upadek,
a w konsekwencji obrażenia ciała u osób znajdujących
się w pobliżu lub uszkodzenie odbiornika.
► System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem dodatkowym.
► Gdy telewizor jest zimny, podczas włączania
może wy stąpić niewielkie migotanie obrazu.
Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o nieprawidłowym działaniu telewizora.
► Na ekranie mogą pojawiać się uszkodzone
punkty w postaci czerwonych, zielonych lub niebieskich plamek. Nie mają one jednak negatywnego wpływu na sprawność wyświetlacza.
► Unikaj dotykania ekranu LCD lub naciskania go
palcami przez dłuższy czas.
Może to spowodować tymczasowe zniekształcenie obrazu na ekranie.
Podstawa
Blat
OSTRZEŻENIE
►Aby telewizor nie uległ wywróceniu, powinien
być odpowiednio zamocowany do podłoża/
ściany zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi.
Przechylanie, potrząsanie lub kołysanie urządzeniem może spowodować obrażenia ciała.
A-17
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
■■ Aby zamocować telewizor na ścianie w bezpieczny
i pewny sposób, należy dokupić niezbędne części.
■■ Telewizor należy ustawić w pobliżu ściany, aby uniknąć możliwości przypadkowego popchnięcia i przewrócenia go.
■■ Na poniższych ilustracjach pokazano bezpieczniejszy sposób montażu telewizora, który polega na
umocowaniu go do ściany, co uniemożliwia przewrócenie go do przodu w razie pociągnięcia. Dzięki
temu urządzenie nie spadnie i nie spowoduje obrażeń u osób przebywających w pobliżu. Zapobiegnie
to także uszkodzeniu telewizora. Należy także
dopilnować, aby dzieci nie wspinały się na telewizor
ani nie wieszały się na nim.
1
1
■■ Dostępnych jest wiele sposobów instalacji telewizora. Można go umieścić na przykład na blacie lub ścianie.
■■ Ten telewizor należy mocować w pozycji poziomej.
UZIEMIENIE
Odbiornik powinien być podłączony do źródła
zasilania za pomocą uziemionego przewodu zasilającego, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Jeśli zastosowanie uziemienia nie jest możliwe,
wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować
oddzielny wyłącznik automatyczny.
Nie wolno próbować uziemiania gniazda sieci
elektrycznej przez łączenie go z kablami sieci
telefonicznej, piorunochronami czy rurami instalacji gazowej.
Źródło zasilania
2
2
Wyłącznik automatyczny
1
2
Użyj śrub oczkowych lub uchwytów/śrub do
montażu telewizora, aby przymocować urządzenie do ściany, tak jak pokazano na rysunku.
(Jeżeli w miejscu śrub oczkowych znajdują się
inne śruby, należy je odkręcić).
* Włóż śruby oczkowe lub uchwyty/śruby telewizora do górnych otworów i dokręć je odpowiednio.
Przymocuj uchwyty naścienne do ściany za
pomocą śrub, dobierając odpowiednią wysokość
montażu.
KORZYSTANIE Z PODSTAWY
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od
pokazanego na ilustracji.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji należy
pozostawić po 10 cm wolnej przestrzeni ze
wszystkich stron telewizora.
10 cm
3
3
Użyj mocnej linki, aby przymocować urządzenie
w odpowiedniej pozycji. Linka powinna układać
się poziomo między urządzeniem a ścianą.
UWAGA
A-18
►►Przed przeniesieniem telewizora w inne miejsce
należy najpierw odwiązać linkę i odłączyć przewody.
►►Przed montażem telewizora należy upewnić się, że
używany stojak lub szafka są wystarczająco duże i
wytrzymałe, aby pomieścić urządzenie i wytrzymać
jego ciężar.
►► W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania telewizora uchwyty przymocowane do ściany i do telewizora muszą być zamontowane na tej samej wysokości.
10 cm
10 cm
10 cm
MONTAŻ NA ŚCIANIE: INSTALACJA W POZIOMIE
UWAGA
VESA
(A * B)
32LV3***
200 * 100
37LV3***
200 * 200
42/47LV3*** 400 * 400
Model
►Uchwyt
►
ścienny należy mocować na mocnej
ścianie prostopadłej do podłogi.
►Aby
►
przymocować urządzenie do sufitu lub
ukośnej ściany, należy użyć specjalnego
uchwytu ściennego przeznaczonego do
takiej powierzchni.
►Ściana,
►
do której urządzenie ma zostać
zamocowane, powinna mieć odpowiednią
wytrzymałość wystarczającą do utrzymania
ciężaru telewizora (na przykład ściana z
betonu, kamienia, cegieł lub pustaków).
►Rodzaj
►
i długość wkrętów montażowych
zależą od zastosowanego uchwytu ściennego. Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji dołączonej do uchwytu ściennego.
►Firma
►
LG nie odpowiada za jakiekolwiek
wypadki i uszkodzenia mienia lub telewizora
na skutek nieprawidłowego montażu.
Dotyczy to w szczególności:
- użycia uchwytu do montażu ściennego niezgodnego ze standardem VESA;
- nieprawidłowego przymocowania śrub do
powierzchni, co może spowodować upadek telewizora i obrażenia osób przebywających w pobliżu;
- nieprzestrzegania zalecanego sposobu
montażu.
Standardowy
wkręt
Liczba
M4
M6
M6
4
4
4
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
■■ W wypadku montowania telewizora na ścianie
zalecamy użycie uchwytu ściennego marki LG.
■■ Zalecamy zakup uchwytu ściennego zgodnego
ze standardem VESA.
■■ Firma LG zaleca przeprowadzenie montażu
urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego
instalatora.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
A-19
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
FUNKCJE PRZYCISKÓW PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania należy kierować pilota na czujnik zdalnego sterowania w telewizorze.
ENERGY
AV MODE
TV/
RAD
TRYB AV Pozwala wybierać i dostosować ustawienia obrazu
oraz dźwięku w wypadku podłączenia urządzeń
audio-wideo (► str.38).
SAVING
1.,;@ 2 abc 3 def
ŹRÓDŁO Wybór zewnętrznego źródła sygnału poprzez wielokrotne naciskanie przycisku(► str.31).
4 ghi 5 jkl 6 mno
TV/RAD (TV/ Umożliwia wybór programu radiowego, telewizji
RADIO) analogowej lub cyfrowej.
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
LIST
0
GUIDE Wyświetla przewodnik po programach. (► str.75).
(PRZEWODNIK)
PORTAL Wyświetlanie i wyłączanie interaktywnego menu
hotelowego.
Q.VIEW
CHAR/NUM
MARK
RATIO
P
DELETE
P
A
G
E
INFO i Wyświetla aktualne informacje ekranowe.
(INFORMACJE)
PRZYCISKI Umożliwiają poruszanie się po menu ekranowych i
STRZAŁEK modyfikowanie ustawień odbiornika.
MUTE
GUIDE PORTAL INFO
(w górę/w dół/w
lewo/w prawo)
OK Umożliwia zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie
bieżącego trybu.
Home Umożliwia otwarcie menu.
(Menu główne) Zamyka wszystkie wyświetlane na ekranie menu
OSD i powoduje powrót z dowolnego menu do
trybu oglądania telewizji (► str.19).
OK
Home
(ZASILANIE) Umożliwia włączanie telewizora ze stanu czuwania
i wyłączanie do stanu czuwania.
ENERGY SAVING Umożliwia wybór trybu oszczędzania energii telewi(OSZCZĘDZANIE zora (► str.82).
ENERGII)
INPUT
[
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

BACK EXIT
BACK (WSTECZ) Umożliwia cofnięcie się o jeden krok w aplikacji
interaktywnej, funkcji EPG i innych funkcjach opartych na interakcji z użytkownikiem.
EXIT(WYJŚCIE) Zamyka wszystkie menu ekranowe wyświetlane na
ekranie i powoduje powrót z dowolnego menu do
trybu oglądania telewizji.
Q. MENU Umożliwia szybki dostęp do najczęściej wykorzysty(SZYBKIE MENU) wanych funkcji (Proporcje ekranu, Czysty głos II,
Tryb obrazu, Tryb dźwięku, Audio (lub Język audio),
Drzemka, Pomiń Wył./Wł., Nośnik USB) (► str. 18).
Q.MENU
A-20
AD
ALARM
AD Włącza lub wyłącza opcję Opis dźwiękiem.
ALARM Ustawia funkcję alarmu.
AV MODE
Przyciski Wybór programu.
numeryczne Wybór numerowanych pozycji menu.
0–9
INPUT
TV/
RAD
SAVING
(spacja) Umożliwia wstawienie spacji za pomocą klawiatury
ekranowej.
]
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
LIST (LISTA) Wyświetlenie tablicy programów (► str.30).
Q.VIEW Powrót do poprzednio oglądanego programu.
(SZYBKIE
WYŚWIETLENIE)
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
0
[
LIST
Q.VIEW
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
ENERGY
CHAR/NUM
MARK
RATIO
P
P
A
G
E
Kolorowe przy- Te przyciski służą do obsługi teletekstu (tylko
ciski modele z funkcją teletekstu) oraz do edycji programów.
DELETE
MUTE
GUIDE PORTAL INFO
OK
Home
BACK EXIT
1 PRZYCISKI Te przyciski służą do obsługi funkcji teletekstu.
TELETEKSTU Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
sekcja „Teletekst”(► str.117).
SUBTITLE Wyświetla napisy w trybie cyfrowym zgodnie z
(NAPISY) preferencjami.
1
Q.MENU
AD
ALARM
Wyświetla listę urządzeń audio-wideo podłączonych do telewizora.
Kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje
wyświetlenie menu Simplink na ekranie (► str. 34).
A-21
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
AV MODE
INPUT
SAVING
MARK Wybór źródła, do którego zostaną zastosowane
(ZAZNACZ) ustawienia Kreatora obrazu.
Zaznaczanie i usuwanie zaznaczeń programów w
menu USB.
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
RATIO Wybór proporcji ekranu.(► str.79).
(PROPORCJE)
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
LIST
0
DELETE (usuń) Skasowanie znaku wprowadzonego na klawiaturze
ekranowej.
Q.VIEW
CHAR/NUM
MUTE Włączanie i wyłączanie dźwięku.
(WYCISZENIE)
MARK
RATIO
P
DELETE
MUTE
GUIDE PORTAL INFO
Home
Q.MENU
BACK EXIT
AD
P
A
G
E
POPRZEDNI/ Wybór programu.
NASTĘPNY
PROGRAM
PAGE UP/ Przejście od jednego pełnego zestawu informacji
DOWN ekranowych do następnego.
(POPRZEDNIA/
NASTĘPNA
STRONA)
Przyciski ste- Sterują menu SIMPLINK lub MOJE MULTIMEDIA
rowania menu (Lista zdjęć, Lista muzyki i Lista filmów).
SIMPLINK /
MOJE MEDIA
OK
A-22
CHAR/NUM Przełączanie między trybem wprowadzania liter i
(litery/cyfry) cyfr.
TV/
RAD
[
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
ENERGY
VOLUME UP/ Regulacja głośności.
DOWN
(Głośność w
górę/w dół)
ALARM
Wkładanie baterii
■■ Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota i włóż baterie
zgodnie z oznaczeniami + i -.
■■ Włóż dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V. Pamiętaj, że nie
należy mieszać nowych baterii ze starymi lub używanymi.
■■ Zamknij pokrywę.
■■ W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak
przy ich instalowaniu, ale w odwrotnej kolejności.
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
■ Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń, nigdy nie wolno podłączać przewodów zasilających przed
zakończeniem podłączania urządzeń.
■ Ten rozdział dotyczący PODŁĄCZANIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH zawiera przede wszystkim
schematy oparte na modelach 32/37/42LD6***.
■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
PODŁĄCZANIE ANTENY
Ścienne
gniazdo
antenowe
Antena
zewnętrzna
(VHF, UHF)
Domy wielorodzinne/mieszkania w blokach
(Podłączanie do ściennego gniazda antenowego)
ANTENNA IN
Przewód koncentryczny RF
(75 Ω)
Domy jednorodzinne (podłączanie do gniazda ściennego połączonego z anteną
zewnętrzną)
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
■ Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, należy dostosować ustawienie anteny.
■ Przewód antenowy i konwerter nie są dostarczane w zestawie.
UHF
Antena
Wzmacniacz
sygnału
ANTENNA IN
VHF
■ W lokalizacjach, w których sygnał ma małą moc, konieczne może być zainstalowanie wzmacniacza
sygnału antenowego (jak pokazano powyżej) w celu uzyskania lepszej jakości obrazu.
■ Jeśli konieczne jest rozdzielanie sygnału na dwa telewizory, połączenie należy wykonać za pomocą
rozdzielacza sygnału antenowego.
1
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
■■ W celu zapobiegania uszkodzeniom sprzętu, nigdy nie należy podłączać jakiegokolwiek przewodu
zasilającego do źródła zasilania przed zakończeniem podłączania wszystkich urządzeń.
PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ PRZEWODU TYPU COMPONENT
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Telewizor może odbierać cyfrowe sygnały radiowe/kablowe bez zewnętrznego cyfrowego dekodera STB.
Jeżeli jednak sygnały cyfrowe są odbierane za pomocą cyfrowego dekodera STB lub innego zewnętrznego
urządzenia cyfrowego, należy skorzystać ze schematu przedstawionego na poniższym rysunku.

1

2
Podłącz wyjścia wideo (Y, PB, PR) urządzenia
zewnętrznego (cyfrowego dekodera STB,
odtwarzacza DVD itp.) do złącz COMPONENT
IN VIDEO odbiornika TV.
Włącz urządzenie zewnętrzne.
(Informacje na temat obsługi urządzenia
zewnętrznego można znaleźć w jego instrukcji
obsługi).

Za pomocą przycisku INPUT (SYGNAŁ
WEJŚCIOWY) na pilocie zdalnego sterowania
wybierz źródło sygnału wejściowego
Component.
4
2
1
Podłącz wyjście audio urządzenia zewnętrznego (cyfrowego dekodera STB, odtwarzacza
DVD itp.) do złącz COMPONENT IN AUDIO
odbiornika TV.

3
HDMI/DVI IN
(RGB)
1
VOLUME CONTR
STEREO (8
2
►►Formaty dźwięku obsługiwane przez interfejs HDMI: Dolby Digital, PCM.
Format DTS Audio nie jest obsługiwany.
Sygnał
Component
HDMI
480i/576i
480p/576p
720p/1080i
O
O
O
O
X
O
O
1080p
O
(tylko 50 Hz /
60 Hz)
(24 Hz / 30 Hz /
50 Hz / 60 Hz)
Porty wejściowe sygnału Component
W celu uzyskania lepszej jakości obrazu podłącz odtwarzacz DVD do portów wejściowych sygnału
Component, tak jak przedstawiono poniżej.
2
Porty Component telewizora
Y
PB
PR
Porty wyjściowe wideo w
odtwarzaczu DVD
Y
Y
Y
Y
PB
B-Y
Cb
Pb
PR
R-Y
Cr
Pr
RJP
INTERFAC
LAN
SPEAKER
OUT
PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ PRZEWODU HDMI

1
2

3
HDMI/DVI IN
2
Włącz urządzenie zewnętrzne.
(Informacje na temat obsługi urządzenia zewnętrznego można
znaleźć w jego instrukcji obsługi).
1
Za pomocą przycisku INPUT (SYGNAŁ WEJŚCIOWY) na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego
HDMI1 lub HDMI2.
1
UWAGA
►Telewizor
►
może odbierać za pośrednictwem kabla HDMI
równocześnie sygnał wideo i audio.
►Jeśli
►
odtwarzacz DVD nie obsługuje funkcji Auto HDMI,
należy odpowiednio ustawić rozdzielczość wyjściową.
►Sprawdź,
►
czy używany przewód HDMI jest przewodem High
Speed HDMI. W przypadku przewodów HDMI niezgodnych
ze standardem High Speed HDMI może wystąpić migotanie
obrazu lub całkowity brak obrazu na ekranie. Zalecamy
korzystanie wyłącznie z przewodów High Speed HDMI.
HDMI/DVI IN
2
LAN
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Podłącz wyjście HDMI urządzenia zewnętrznego (cyfrowego
dekodera STB, odtwarzacza DVD itp.) do złącza HDMI/DVI IN
1 lub HDMI/DVI IN 2 w telewizorze.
LAN
(RGB)
1
VOLU
STE
S
3
STEREO (8
SPEAKER
OUT
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ PRZEWODU HDMI-DVI

1
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
4

2
Podłącz wyjście cyfrowego dekodera STB lub
wyjście DVI komputera do złącza HDMI/DVI IN
1 lub HDMI/DVI IN 2 telewizora.
Podłącz wyjście audio cyfrowego odbiornika
STB lub wyjście audio komputera do złącza
AUDIO IN (RGB/DVI) odbiornika TV.

Włącz cyfrowy dekoder STB lub komputer oraz
odbiornik TV.
(Informacje na temat obsługi dekodera STB
lub komputera można znaleźć w instrukcjach
obsługi tych urządzeń).

Za pomocą przycisku INPUT (SYGNAŁ
WEJŚCIOWY) na pilocie zdalnego sterowania
wybierz źródło sygnału wejściowego HDMI1
lub HDMI2.
3
4
HDMI/DVI IN
LAN
2
(RGB)
1
VOLUME CONTROL
STEREO (8
SPEAKER
OUT
1
2
lub
)
)
PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ PRZEWODU EURO SCART

Podłącz gniazdo Euro Scart urządzenia HDMI/DVI IN
2
zewnętrznego (odtwarzacza DVD, magnetowi1
du itp.) do gniazda AV1 Euro Scart odbiornika
TV.
1
(RGB)
VOLUME CONTROL
Włącz urządzenie zewnętrzne.
(Informacje na temat obsługi urządzenia
zewnętrznego można znaleźć w jego instrukcji
obsługi).
2
Za pomocą przycisku INPUT (SYGNAŁ
WEJŚCIOWY) na pilocie zdalnego sterowania
wybierz źródło sygnału wejściowego AV1.

3
Wejście
Wideo
Audio
RGB
Video, Audio
AV1
O
O
O
Telewizja analogowa, telewizja cyfrowa
Aktualny
sygnał wejściowy
)
SPEAKER
OUT
1
Wyjście
Scart
Typ wyjścia
STEREO (8
AV1
(Wyjściowy
sygnał telewizyjny)
Telewizja cyfrowa
Telewizja
cyfrowa
Telewizja analogowa,
AV
Telewizja
analogowa
Component/RGB
Telewizja
analogowa
HDMI
X
AV1
(gdy trwa zaprogramowane nagrywanie sygnału cyfrowego za pomocą
urządzenia rejestrującego.)
►►Wyjście telewizyjne: wysyłanie
sygnału telewizji analogowej lub
cyfrowej.
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

LAN
O
O
(Tryb sygnału wejściowego jest
konwertowany na DTV).
X
UWAGA
►►Używany przewód Euro Scart musi być ekranowany.
5
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
KONFIGURACJA POŁĄCZENIA USB

2
Podłącz urządzenie USB do gniazda USB IN
telewizora.
Po podłączeniu urządzenia do złącza USB IN
można korzystać z funkcji obsługi urządzenia
USB (► str.40).
1
lub
H/P
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
1
USB IN

PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ PRZEWODU antenowego
(RF)
Aby uniknąć zakłóceń obrazu (interferencji), należy umieścić magnetowid w odpowiedniej odległości
od telewizora.

1
Połącz gniazdo ANT OUT magnetowidu z
gniazdem ANTENNA IN odbiornika TV.
ANTENNA IN
1

odłącz przewód antenowy do gniazda ANT
P
IN w magnetowidzie.

Naciśnij przycisk PLAY (Odtwórz) magnetowidu i wybierz w telewizorze odpowiedni kanał,
na którym będzie wyświetlany obraz z magnetowidu.
2
3
2
Gniazdo naścienne
Antena
6
PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ 15-STYKOWEGO PRZEWODU D-SUB
Ten telewizor jest zgodny ze standardem Plug and Play, co oznacza, że komputer automatycznie
HDMI/DVI IN
dostosowuje się do ustawień telewizora.
2

1
2

VOLUME CONTROL
Połącz wyjście audio komputera z wejściem
AUDIO IN (RGB/DVI) odbiornika TV.
3
Włącz komputer PC i telewizor

Za pomocą przycisku INPUT (SYGNAŁ
WEJŚCIOWY) na pilocie zdalnego sterowania
wybierz źródło sygnału wejściowego RGB.
4
STEREO (8
SPEAKER
OUT
WIRELESS
CONTROL
2
PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA
1
(RGB)
1
Podłącz zewnętrzny głośnik do gniazda
SPEAKER OUTPUT (STEREO) z tyłu odbiornika TV.
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Połącz wyjście RGB komputera z wejściem
RGB IN (PC) odbiornika TV.
RJP
INTERFACE
LAN
1
W GÓRĘ
1
Port sterowania sygnałem wyjściowym wysyłanym do głośnika
W DÓŁ
Metoda sterowania głośnością używana w gnieździe
Parametry
przewodów
GND / W górę / W dół
• Każdy styk przesyłający sygnał
w górę/w dół jest wzmacniany
do 3,3 V przez moduł GPIO
jednostki centralnej.
• Jednostka centralna wykrywa
przejście od napięcia 3,3 V do
poziomu GND i na tej podstawie ustawia głośność.
1
PRAWY
LEWY
7
)
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
INSTALOWANIE MODUŁU CI
AC IN
H/P
CABLE MANAGEMENT
Więcej informacji można znaleźć na str. 29.
H/P
UWAGA
HDMI/DVI IN
LAN
(RGB)
2
1
►►Dopilnuj, by moduł CI był prawidłowo umieszczony w gnieździe karty PCMCIA. Nieprawidłowe umieszczenie modułu
może być przyczyną uszkodzenia telewizora i gniazda karty
PCMCIA.
PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK
VOLUME CONTROL
STEREO (8
)
Sprawdź położenie
wskazanego punktu na
module CI i włóż moduł
do gniazda.
SPEAKER
OUT
USB IN
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
1
Włóż moduł CI do gniazda PCMCIA CARD
SLOT telewizora, jak to pokazano na rysunku.
USB IN

USB IN
Moduł CI umożliwia oglądanie programów kodowanych
(płatnych) w trybie telewizji cyfrowej.Ta funkcja może być
niedostępna w niektórych krajach.

1
Podłącz słuchawki do gniazda słuchawek.

Aby ustawić głośność w słuchawkach, naciśnij
przycisk
+ lub -. Naciśnięcie przycisku
MUTE (WYCISZENIE) spowoduje wyciszenie
dźwięku w słuchawkach.
2
H/P
Dźwięk może być przekazywany przez słuchawki.
UWAGA
►►Po podłączeniu słuchawek pozycje menu AUDIO są zablokowane.
►►Jeśli TRYBU AV zostanie zmieniony, gdy słuchawki są podłączone, zmiana zostanie stosowana do obrazu
wideo, a nie do dźwięku.
►►Po podłączeniu słuchawek optyczne cyfrowe wyjście audio nie jest dostępne.
►Impedancja
►
słuchawek: 16 Ω
►Maksymalna
►
moc sygnału audio dla wyjścia słuchawkowego: 10 mW do 15 mW
8
PODŁĄCZANIE DO CYFROWEGO WYJŚCIA AUDIO

1
Podłącz jeden z końców przewodu optycznego
do złącza cyfrowego wyjścia audio (optycznego) w telewizorze.
HDMI/DVI IN
2
RJP
INTERFACE
LAN
(RGB)
1

2
odłącz drugi koniec przewodu optycznego do
P
cyfrowego wejścia audio (optycznego) w urządzeniu audio.
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Port cyfrowego wyjścia audio (optycznego) umożliwia wysyłanie sygnału dźwiękowego z telewizora
do zewnętrznego urządzenia audio.
Aby odtwarzać dźwięk z nadawanych cyfrowo programów za pomocą głośników 5.1-kanałowych,
należy połączyć wyjście OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT znajdujące się z tyłu telewizora z zestawem
kina domowego (lub wzmacniaczem).
VOLUME CONTROL
1
STEREO (8

3
Zapoznaj się z instrukcją obsługi zewnętrznego urządzenia audio.
UWAGA
►►Nie należy zaglądać do środka optycznego portu wyjściowego. Patrzenie na wiązkę laserową może spowodować
uszkodzenie wzroku.
2
SPEAKER
OUT
9
)
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
OBSŁUGIWANA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
Tryby RGB-PC, HDMI/DVI-PC
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
10
Tryb HDMI/DVI-DTV
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
720 x 400
31,468
70,08
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,31
1024 x 768
48,363
60,00
1280 x 768
47,78
59,87
1360 x 768
47,72
59,80
1280 x 1024
63,595
60,00
66,587
59,93
1920 x 1080
(RGB-PC)
1920 x 1080
(HDMI-PC)
67,5
Rozdzielczość
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
60,00
1920 x 1080
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
31,469
59,94
31,5
60
31,25
50
37,5
50
44,96
59,94
45
60
33,72
59,94
33,75
60
28,125
50
26,97
23,97
27
24
33,716
29,976
33,75
30,00
56,25
50
67,43
59,94
67,5
60
UWAGA
►►Przewód audio z komputera należy podłączyć do
gniazda wejściowego Audio odbiornika. (Przewody
audio nie są dostarczane razem z telewizorem).
►►W przypadku korzystania z karty dźwiękowej należy
odpowiednio dostosować ustawienia dźwięku w
komputerze.
►►Jeśli karta graficzna komputera nie obsługuje jednocześnie analogowego i cyfrowego sygnału wyjściowego RGB, aby wyświetlać obraz z komputera na
odbiorniku TV, należy podłączyć komputer tylko do
gniazda RGB albo HDMI IN (lub HDMI/DVI IN).
►►Jeśli karta graficzna komputera obsługuje jednocześnie analogowy i cyfrowy sygnał wyjściowy RGB,
można ustawić telewizor na tryb RGB lub HDMI;
(drugi tryb zostanie automatycznie ustawiony przez
telewizor na funkcję Plug and Play).
►►W przypadku korzystania z przewodu HDMI-DVI
tryb DOS może nie działać, w zależności od karty
graficznej.
►►W przypadku zastosowania zbyt długiego przewodu
RGB-PC mogą wystąpić zakłócenia obrazu na ekranie. Zalecamy używanie przewodu o długości do
5 m. Zapewni on najwyższą jakość obrazu.
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
►►Unikaj pozostawiania przez dłuższy czas nieruchomego obrazu na ekranie odbiornika.
Nieruchomy obraz wyświetlany zbyt długo może
zostać trwale odwzorowany na ekranie, dlatego
należy jak najczęściej używać wygaszacza ekranu.
►►W trybie PC mogą pojawiać się zakłócenia przy
niektórych rozdzielczościach, pionowych wzorach
lub ustawieniach kontrastu i jasności. Należy
wówczas spróbować ustawić dla trybu PC inną
rozdzielczość, zmienić częstotliwość odświeżania
obrazu lub wyregulować w menu jasność i kontrast, aż obraz stanie się czysty. Jeśli nie można
zmienić częstotliwości odświeżania obrazu z karty
graficznej komputera, należy wymienić kartę graficzną lub zwrócić się o pomoc do jej producenta.
►►Częstotliwości pozioma i pionowa sygnału wejściowego są synchronizowane osobno.
►►W przypadku trybu PC zalecamy korzystanie z trybu
1360 x 768, 60 Hz(dotyczy tylko modelu 32LD6***)
lub 1920 x 1080, 60 Hz(dotyczy tylko modelu
37/42/47LD6***, 32/37/42/47LV3***). Powinny one
zapewnić najwyższą jakość obrazu.
►►Gniazdo wyjściowe monitora w komputerze należy połączyć przewodem sygnałowym z gniazdem
wejściowym RGB (PC) odbiornika TV. Można też
połączyć gniazdo wyjściowe HDMI komputera z
gniazdem wejściowym HDMI IN (lub HDMI/DVI
IN) odbiornika TV.
11
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
KONFIGURACJA EKRANU DLA TRYBU PC
Resetowanie ekranu
Przywraca fabryczne ustawienia Pozycja, Rozmiar i Faza.
■ Telewizor użytkownika może różnić się
od pokazanego na ilustracji.
OBRAZ
Przejdź
• Jasność
50
• Ostrość
70
• Kolor
60
EKRAN
OK
Przejdź
Wstecz
Rozdzielczość
Auto. konfiguracja
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
• Resetuj obraz
Ekran
•• Ekran
Pozycja
Rozmiar
• Sterowanie zaawansowane
►
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Ta funkcja działa w następującym trybie: RGB[PC].
Ustaw
Tak
Nie
Faza
Resetowanie
1
MENU
2
3
4
5
lub
Home
Wybierz menu OBRAZ.
Wybierz opcję Ekran.
Wybierz opcję Resetuj.
Wybierz opcję Tak.
Uruchom funkcję Resetuj.
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
12
Automatyczna konfiguracja (tylko tryb RGB [PC])
Ta funkcja umożliwia automatyczną regulację położenia obrazu i minimalizuje drgania obrazu. Jeśli po
skorzystaniu z tej funkcji obraz w dalszym ciągu nie jest wyświetlany prawidłowo, oznacza to, że telewizor pracuje prawidłowo, ale wymaga dalszego dostosowania ustawień.
■ Telewizor użytkownika może różnić się
od pokazanego na ilustracji.
OBRAZ
Przejdź
• Jasność
50
• Ostrość
70
• Kolor
60
EKRAN
OK
Przejdź
Wstecz
Rozdzielczość
Auto. konfiguracja
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
• Sterowanie zaawansowane
• Resetuj obraz
►
• Ekran
Pozycja
Auto. konfiguracja
Rozmiar
Tak
Nie
Faza
Resetowanie
1
MENU
2
3
4
5
lub
Home
Wybierz menu OBRAZ.
Wybierz opcję Ekran.
Wybierz opcję Auto. konfiguracja.
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Automatyczna konfiguracja
Ta funkcja umożliwia automatyczną regulację położenia, rozmiaru i fazy obrazu. Podczas trwającej
kilka sekund automatycznej konfiguracji wyświetlany obraz może być niestabilny.
• Jeśli pozycja obrazu nadal nie jest
poprawna, skorzystaj ponownie z
funkcji automatycznej regulacji.
• Jeśli po zastosowaniu automatycznej
regulacji w trybie RGB (PC) obraz
wymaga dalszej regulacji, można
dostosować go za pomocą opcji:
Pozycja, Rozmiar i Faza.
Wybierz opcję Tak.
Uruchom funkcję Auto. konfiguracja.
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
13
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Wybór rozdzielczości
Aby wyświetlany był normalny obraz, należy dopasować do siebie rozdzielczość trybu RGB i ustawienie w komputerze.
■ Telewizor użytkownika może różnić się
od pokazanego na ilustracji.
OBRAZ
Przejdź
• Jasność
50
• Ostrość
70
• Kolor
60
EKRAN
OK
Rozdzielczość
Auto. konfiguracja
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
• Resetuj obraz
•• Ekran
Ekran
Pozycja
Przejdź
Wstecz
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Rozmiar
• Sterowanie zaawansowane
►
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Ta funkcja działa w następującym trybie: RGB[PC].
Faza
Resetowanie
1
MENU
2
3
4
lub
Home
Wybierz menu OBRAZ.
Wybierz opcję Ekran.
Wybierz opcję Rozdzielczość.
Wybierz preferowaną rozdzielczość.
5
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
14
Dostosowanie parametrów położenia, rozmiaru i fazy obrazu
Ta funkcja działa w następującym trybie: RGB[PC].
■ Telewizor użytkownika może różnić się
od pokazanego na ilustracji.
OBRAZ
Przejdź
• Jasność
50
• Ostrość
70
• Kolor
60
EKRAN
OK
Auto. konfiguracja
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
2
3
4
lub
Pozycja
Rozmiar
Faza
►
• Resetuj obraz
• Ekran
MENU
Wstecz
Rozdzielczość
• Sterowanie zaawansowane
1
Przejdź
Resetowanie
Home
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Jeśli obraz po automatycznej regulacji nadal jest niewyraźny, a zwłaszcza jeśli nadal występują drgania znaków, należy wyregulować pozycję obrazu ręcznie.
Wybierz menu OBRAZ.
Wybierz opcję Ekran.
Wybierz opcję Pozycja, Rozmiar lub Faza.
Dokonaj odpowiednich zmian.
5
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
15
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
KONFIGURACJA SIECI
Podłączanie do sieci przewodowej
Ten odbiornik TV umożliwia podłączenie do sieci lokalnej (LAN) za pomocą portu LAN. Po wykonaniu
fizycznego podłączenia odbiornik TV wymaga skonfigurowania komunikacji sieciowej.
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
AUX LAN
HDMI/DVI IN
2
(RGB)
LAN
2
1
1
ANTENNA
IN
SPEAKER
OUT
Modem szerokopasmowy
Usługa szerokopasmowa
Router
Modem szerokopasmowy
Usługa szerokopasmowa
1
Połącz port LAN modemu lub routera z portem LAN odbiornika TV.
2
Połącz port LAN komputera z portem AUX LAN telewizora.
(dotyczy tylko modelu 47LD6***, 32/37/42/47LV3***)
UWAGA
►Nie
►
podłączaj do portu LAN kabla telefonicznego.
►Z
► uwagi na zróżnicowane warianty połączeń należy postępować zgodnie z zaleceniami określonymi przez usługodawcę internetowego lub telekomunikacyjnego.
16
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE
PROGRAMÓW
WŁĄCZANIE TELEWIZORA
Z funkcji telewizora można korzystać po jego włączeniu.


1
2
Najpierw podłącz prawidłowo przewód zasilający.
W tym momencie telewizor przełączy się w tryb czuwania.
KONFIGURACJA POCZĄTKOWA

1
Jeśli po włączeniu telewizora na ekranie jest wyświetlane menu ekranowe, istnieje możliwość
konfiguracji następujących ustawień: Język, Ustawienia trybu, Kraj lub Str. czas. (w przypadku
wskazania Rosji jako kraju) albo Ustaw hasło (w przypadku wskazania Francji jako kraju) oraz
Strojenie automatyczne.
UWAGA:
a. Jeśli menu ustawień początkowych zostanie zamknięte przed skonfigurowaniem ustawień
początkowych, może ono zostać wyświetlone ponownie.
b. Aby zmienić bieżący ekran menu OSD na poprzedni ekran menu, należy nacisnąć przycisk
BACK (WSTECZ).
c. W krajach, gdzie standard transmisji cyfrowej nie został jeszcze ustalony, niektóre funkcje
związane z obsługą telewizji cyfrowej (DTV) mogą nie działać, gdyż są zależne od dostępnych na danym obszarze usług cyfrowych.
d. Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem są cyfry 1234, a nie 0000.
WYBÓR PROGRAMU

1
Naciskaj przyciski P
lub PRZYCISKI NUMERYCZNE, aby wybrać numer programu.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Aby włączyć telewizor w trybie czuwania, naciśnij przycisk / I, INPUT (SYGNAŁ
WEJŚCIOWY) lub P
na odbiorniku albo przycisk ZASILANIE, INPUT (SYGNAŁ
WEJŚCIOWY), P
lub jeden z przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.
REGULACJA GŁOŚNOŚCI


+ lub -.
1
Aby wyregulować głośność, naciśnij przycisk
2
Aby wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk MUTE (WYCISZENIE).
Funkcję tę można wyłączyć, naciskając przycisk MUTE (WYCISZENIE),
(Tryb AV).
+, - lub AV Mode
17
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
SZYBKIE MENU
Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.
Q.Menu (Szybkie menu) to menu funkcji najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Proporcje ekranu: umożliwia wybranie preferowanego formatu obrazu.
Aby określić zbliżenie, w menu Proporcje
wybierz opcję 14:9, Zbliżenie lub Zbliżenie
kinowe. Po zakończeniu określania proporcji,
następuje powrót do szybkiego menu.
Czysty głos II: ta funkcja uwydatnia ludzki
głos na tle innych dźwięków, dzięki czemu jego
brzmienie jest bardziej wyraźne.
Tryb obrazu: umożliwia wybór trybu obrazu
zgodnego z preferencjami.
Tryb dźwięku: jest to funkcja automatycznego
ustawiania kombinacji parametrów dźwięku,
która najlepiej pasuje do oglądanego obrazu.
Umożliwia wybór preferowanego trybu dźwięku.
◄
Proporcje ekranu
Audio lub Język audio: umożliwia wybór
wyjściowego dźwięku.
Drzemka: umożliwia włączenie programatora
wyłączania.
Pomiń Wył./Wł.: włącza lub wyłącza funkcję
pomijania.
Nośnik USB: aby wyjąć urządzenie USB,
należy wybrać opcję „Odłącz".
►
16:9
Wyjście
1
Q.MENU
2
Wyświetl dowolne menu.
Wybierz odpowiednie ustawienie.
3
18
•N
aciśnij przycisk Q.MENU(SZYBKIE MENU) / EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu do
oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
WYBIERANIE MENU EKRANOWYCH I
DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ
Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.
1
lub
MENU
Wybierz pozycję menu.
3
Przejdź do menu podręcznego.
• Naciśnij przycisk MENU lub
Home(Menu główne) / EXIT(WYJŚCIE)
w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w
celu przejścia do poprzedniego ekranu
menu.
UWAGA
►W trybie analogowym nie można korzystać z funkcji Informacje CI.
USTAWIENIA
Przejdź
OBRAZ
OK
● Strojenie automatyczne
USTAWIENIA
OBRAZ
● Strojenie ręczne
● Edycja
programu
● Wzmacniacz
● Informacje
● Proporcje
● Kreator
●ꕊ
: Wył.
ekranu
: 16:9
obrazu
Oszczędzanie energii
● Tryb
CI
Przejdź
obrazu
: Wył.
: Standardowy
• Podświetlenie 70
• Kontrast
AUDIO
● Aut.
AUDIO
●
Przejdź
: Wył.
dźwięku
100
• Jasność
50
• Ostrość
70
Przejdź
OK
● Zegar
CZAS
3
● Balans
● Tryb
CZAS
OK
poziom głośn. : Wył.
Czysty Głos II
OK
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
2
Wyświetl dowolne menu.
Home
0
L
R
● Czas wył.
: Wył.
● Czas
: Wył.
wł.
: Standardowy
● Drzemka
: Wył.
• Infinite Sound : Wył.
● Alarm
: Wył.
• Tony wysokie 50
• Tony niskie
50
• Resetowanie
19
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
BLOKUJ
● Ustaw
● Blokada
BLOKUJ
Przejdź
OPCJE
OK
hasło
odbiornika
: Wył.
● Zablokuj
● Blokada
OPCJE
program
● Język
● Pomoc
● Blok.
● Wskaźnik zasilania
wejścia
● Reset.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
20
Lista wejść
Przejdź
OK
Pamięć USB
Antena
AV
Component
RGB
HDMI1
HDMI2
Oznaczenie wejścia
Wyjście
MOJE MULTIMEDIA.
MOJE MULTIMEDIA.
Lista filmów
Lista zdjęć
Naciśnij przycisk OK (
Lista muzyki
Zawartości specjalne
), aby wyświetlić zdjęcia z urządzenia USB.
Opcje
Wyjście
wyłączona
ustawień fabr.
Ustaw ID
■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
USB
: Wielka Brytania
● Przewodnik rodzicielski: Blokowanie wył.
przycisków : Wył.
OK
: Wł.
(Język)
● Kraj
●
ŹRÓDŁO
Przejdź
● Tryb Demo
:1
AUTOMATYCZNE STROJENIE PROGRAMÓW
Dzięki tej funkcji odbiornik automatycznie znajdzie i zapisze wszystkie dostępne programy.
Po uruchomieniu funkcji automatycznego strojenia programów wszystkie poprzednio zapisane programy zostaną skasowane.
Maksymalnie można zapisać 500 programów. W zależności od sygnałów nadawczych liczba ta może
ulec nieznacznej zmianie.
USTAWIENIA
Przejdź
USTAWIENIA
OK
►
● Strojenie
Strojenie automatyczne
●
Automatyczne
● Strojenie ręczne
● Edycja
● Informacje
OK
Antena
● Strojenie ręczne
programu
● Wzmacniacz
Przejdź
● Strojenie
automatyczne
● Strojenie
Automatyczne
● Edycja
: Wył.
CI
programu
● Wzmacniacz
● Informacje
CI
Antena
: Wył.
Sprawdź połączenie antenowe.
Poprzednie informacje o kanałach
zostaną zaktualizowane w trakcie
automatycznego strojenia.
Szukanie SECAM L
Start
Zamknij
1
MENU
lub
Home
Wybierz menu USTAWIENIA
2
3
4
Wybierz opcję Strojenie
Automatyczne.
Wybierz opcję Start.
Uruchom funkcję Strojenie automatyczne.
• W trybie włączonej blokady odbiornika wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z
PRZYCISKÓW NUMERYCZNYCH.
• Jeśli chcesz kontynuować automatyczne strojenie,
wybierz opcję Start za pomocą przycisku
.
Następnie naciśnij przycisk OK. W przeciwnym
wypadku wybierz opcję Zamknij.
• Gdy w menu Kraj zostanie zaznaczona pozycja
Włochy, w przypadku pojawienia się wyskakującego okienka sygnalizującego konflikt programów po
użyciu opcji Strojenie automatyczne należy wybrać
jednego z nadawców, aby zlikwidować konflikt.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Automatyczne strojenie DVB-T, DVB-C to menu dla użytkowników w krajach, w których cyfrowa telewizja kablowa DVB jest dostępna.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
21
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
RĘCZNE STROJENIE PROGRAMÓW
(W TRYBIE CYFROWYM)
Funkcja strojenia ręcznego pozwala ręcznie dodać program do listy programów.
●
Przejdź
USTAWIENIA
OK
Strojenie automatyczne
● Edycja
►
Strojenie ręczne
● Strojenie
ręczne
●
►
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
USTAWIENIA
programu
● Wzmacniacz
● Informacje
programu
● Wzmacniacz
CI
◄
Strojenie ręczne
● Strojenie
ręczne
● Edycja
: Wył.
Przejdź
Strojenie automatyczne
● Informacje
OK
►
DTV
30
Częstotliwość(kHz)
474000
: Wył.
50%
● Jakość sygnału
OK
Strojenie automatyczne UHF CH.
Strojenie ręczne
● Strojenie
ręczne
YLE TV1
● Edycja programu
● Wzmacniacz
● Siła sygnału
Przejdź
DTV
●
UHF CH.
CI
USTAWIENIA
● Informacje
50%
Dodaj
CI
30
◄
2
YLE FST
3
YLE24
4
▼
Zachowaj
Zrezygnuj
Zamknij
1
MENU
2
3
4
5
6
lub
Home
Wybierz menu
USTAWIENIA.
Wybierz opcję Strojenie ręczne.
•W
trybie włączonej blokady odbiornika
wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z
PRZYCISKÓW NUMERYCZNYCH.
• J eśli w polu kraju wybrano wartość „Norwegia,
Łotwa”, można wybrać opcję SBAND.
Wybierz opcję DTV.
Wybierz numer kanału.
Wybierz opcję Aktualizuj lub Dodaj, jeżeli jest sygnał.
Wybierz numer kanału do przypisania do każdego z kanałów.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
22
1 ►
: Wył.
YLE TV2
USTAWIENIA
OK
Strojenie automatyczne
●
►
●
Przejdź
● Edycja
programu
● Wzmacniacz
● Informacje
Częstotliwość(kHz)
Strojenie automatyczne
Strojenie ręczne
● Strojenie
ręczne
►
Strojenie ręczne
● Strojenie
ręczne
● Edycja
: Wył.
programu
● Wzmacniacz
CI
OKTV kablowa
◄Przejdź Cyfr.
● Informacje
Szyb. transmisji(kS/s)
Modulacja
: Wył.
►
362000
6875
64QAM
CI
USTAWIENIA
Strojenie ręczne
● Strojenie
ręczne
● Edycja
programu
● Wzmacniacz
● Informacje
● Siła sygnału
● Jakość sygnału
PrzejdźCyfr.OKTV
kablowa
UHF CH.
● Strojenie automatyczne
50%
50%
Dodaj
CI
30
YLE TV1
◄
YLE TV2
: Wył.
YLE FST
1 ►
2
3
YLE24
4
▼
Zachowaj
Zrezygnuj
Zamknij
1
MENU
2
3
4
5
6
lub
Home
Wybierz menu
USTAWIENIA.
Wybierz opcję Strojenie ręczne.
Wybierz opcję Cyfr. TV kablowa.
Dokonaj odpowiednich zmian.
Wybierz opcję Aktualizuj lub
Dodaj, jeżeli jest sygnał.
•W
trybie włączonej blokady odbiornika wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z PRZYCISKÓW
NUMERYCZNYCH.
•S
zyb. transmisji: wprowadź żądaną
szybkość transmisji symboli (szybkość
transmisji symboli jest to szybkość
przesyłania symboli w kanale przez
urządzenie takie, jak modem).
•M
odulacja: wprowadź modulację.
(Modulacja jest to sposób wprowadzania sygnałów audio i wideo do fali
nośnej).
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
USTAWIENIA
Wybierz numer kanału do przypisania do każdego z kanałów.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
23
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
(W TRYBIE ANALOGOWYM)
Funkcja strojenia ręcznego pozwala ręcznie dodać program do listy programów oraz uporządkować
programy w wybranej przez siebie kolejności.
USTAWIENIA
USTAWIENIA
OK
Strojenie automatyczne
●
Strojenie ręczne
● Strojenie
ręczne
● Edycja
programu
● Wzmacniacz
● Informacje
Przejdź
Strojenie automatyczne
Strojenie ręczne
● Strojenie
ręczne
►
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
►
●
Przejdź
● Edycja
: Wył.
programu
● Wzmacniacz
CI
● Informacje
: Wył.
CI
OK
◄
MENU
2
3
4
5
lub
Home
Wybierz menu
USTAWIENIA.
Wybierz opcję Strojenie ręczne.
Wybierz ustawienie TV lub TV
kablowa.
lub
Wybierz numer programu.
Wybierz system TV.
6
7
8
9
10
◄
TV kablowa
►
3
● Pamięć
● System
BG
● System
BG
● Pasmo
V/UHF
● Pasmo
V/UHF
● Kanał
1
lub
3
● Kanał
1
● Dostrojenie
◄►
● Dostrojenie
● Szukaj
◄►
● Szukaj
● Nazwa
1
►
TV
● Pamięć
C 02
◄►
◄►
● Nazwa
C 02
Zachowaj
Zachowaj
Zamknij
Zamknij
Wybierz opcję V/UHF lub TV
Kab.
lub
Wybierz numer
kanału.
Rozpocznij wyszukiwanie.
Wybierz opcję Zachowaj.
Wybierz numer kanału do przypisania do każdego z kanałów.
•W trybie włączonej blokady odbiornika wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z
PRZYCISKÓW NUMERYCZNYCH.
•L: SECAM L/L (Francja)
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia/Azja/Nowa Zelandia/Bliski Wschód/
Afryka)
I: PAL I (Wielka / Irlandia / Hongkong / RPA)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia / Chiny / Afryka / WNP)
•Aby zapisać kolejny program, powtórz kroki od 4 do 10.
24
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
USTAWIENIA
Przejdź
USTAWIENIA
OK
Strojenie automatyczne
●
►
●
● Edycja
Strojenie ręczne
● Strojenie
ręczne
►
Strojenie ręczne
● Strojenie
ręczne
programu
● Wzmacniacz
● Informacje
Przejdź
Strojenie automatyczne
● Edycja
: Wył.
● Informacje
◄
►
TV
● Pamięć
programu
● Wzmacniacz
CI
OK
: Wył. ● System
CI
◄
BG
● Pasmo
V/UHF
● Kanał
1
TV kablowa
● Pamięć
3
lub
►
3
● System
BG
● Pasmo
V/UHF
● Kanał
1
● Dostrojenie
◄►
● Dostrojenie
◄►
● Szukaj
◄►
● Szukaj
◄►
● Nazwa
C 02
● Nazwa
C 02
Zachowaj
Zamknij
Zamknij
■■Nadawanie nazw stacjom
Każdemu numerowi programu można także przypisać nazwę stacji składającą się z pięciu znaków.
1
MENU
2
lub
Home
Wybierz menu
USTAWIENIA.
5
Wybierz opcję Strojenie ręczne.
3
Wybierz ustawienie TV lub TV
kablowa.
4
6
7
Wybierz opcję Nazwa.
8
Wybierz pozycję, a następnie
wybierz kolejny znak itd.
Można używać liter od A do
Z, cyfr od 0 do 9, znaków + i
- oraz spacji.
Wybierz opcję Zamknij.
Wybierz opcję Zachowaj.
Wybierz numer kanału do przypisania do każdego z kanałów.
■■Precyzyjne dostrajanie
Zazwyczaj precyzyjne dostrajanie jest konieczne tylko w warunkach słabego odbioru sygnału.
1
MENU
2
3
4
lub
Home
Wybierz menu
USTAWIENIA.
5
Wybierz opcję Strojenie ręczne.
6
Wybierz ustawienie TV lub TV
kablowa.
7
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Zachowaj
Przeprowadź precyzyjne strojenie, aby
uzyskać najlepszy obraz i dźwięk.
Wybierz opcję Zachowaj.
Wybierz numer kanału do przypisania do każdego z kanałów.
Wybierz opcję Dostrojenie.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
25
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
EDYCJA PROGRAMU
Jeśli któryś numer programu zostanie pominięty, nie będzie można go wybrać za pomocą przycisku P
podczas oglądania telewizji.
Aby wybrać pominięty program, wpisz bezpośrednio jego numer za pomocą przycisków
NUMERYCZNYCH lub wybierz go w menu edycji programów.
Ta funkcja umożliwia pomijanie programów zapisanych w pamięci odbiornika.
USTAWIENIA
Strona 1/2
TV
Przejdź
OK
1 YLE TV1 (D)
2 YLE TV2 (D)
3 YLE FST (D)
● Strojenie ręczne
4 YLE24 (D)
5 YLE Teema (D)
6 TV4 Stockholm (D)
Edycja
●●Strojenie
ręczne
Edycja programu
programu
7 Kanal Lokal (D)
8 CNN (D)
● Wzmacniacz
● Informacje
►
● Strojenie automatyczne
►
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Edycja programu
: Wył.
CI
9 TV4 (D)
10 TV4 Plus (D)
11 TV400 (D)
12 TV4 Film (D)
13 TV4 Fakta (D)
14 MediaCorp HD5 (D)
15 SNY_SSU (R)
16 Demo (R)
17 TVE 1 (R)
18 TVE 2 (D)
19 24H TVE (D)
20 CLAN/50 TVE (D)
21 LA7 (R)
▼
Zmiana programu
Usuń
1
MENU
2
3
4
lub
Home
Wstecz
Przejdź
Blokuj/Odblokuj
Pomiń
Wybierz menu USTAWIENIA.
Wybierz opcję Edycja programu.
Wejdź do trybu Edycja programu.
Wybierz program, który chcesz zapisać lub pominąć.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
26
■■Usuwanie programu
1
2
CZERWONY
Wybierz opcję Tak lub Nie.
■■Przenoszenie programu
1
Wybierz numer programu, który chcesz
przenieść.
2
ZIELONY
2
NIEBIESKI
ZIELONY Zwolnij przycisk.
Spowoduje zmianę koloru, w
jakim wyświetlany jest numer
programu, na zielony.
■■Pomijanie numeru programu
1
3
Wybierz numer programu, który chcesz
pomijać.
Spowoduje zmianę koloru, w jakim wyświetlany jest numer programu, na niebieski.
3
NIEBIESKI Zwolnij przycisk.
• J eśli któryś numer programu zostanie
pominięty, nie będzie można go wybrać za
pomocą przycisku P
podczas oglądania telewizji.
• Aby wybrać pominięty program, wpisz
bezpośrednio jego numer za pomocą
PRZYCISKÓW NUMERYCZNYCH lub
wybierz go w menu edycji programów lub
przewodnika EPG.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Wybierz numer programu, który chcesz
usunąć.
•W
ybierz opcję Tak, aby usunąć wybrany
program. Pole odpowiadające programowi
pozostanie puste.
• Wybierz opcję Nie, aby usunąć wybrany
program. Wybrany program zostanie usunięty, a kolejne programy zostaną przesunięte o jedną pozycję do góry.
■■Blokowanie numeru programu
1
2
ŻÓŁTY
3
ŻÓŁTY
Wybierz numer programu, który chcesz
pomijać.
Spowoduje zmianę koloru, w jakim wyświetlany jest numer programu, na niebieski.
•P
rogram zostanie zapisany
jako zablokowany, nawet gdy
funkcja Blokada odbiornika jest
wyłączona.
Zwolnij przycisk.
27
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
WZMACNIACZ
Jeśli odbiór programu cyfrowego jest słaby, włącz opcję Wzmacniacz.
Gdy sygnał jest silny, wybierz opcję Wył.
● Strojenie
automatyczne
ręczne
● Strojenie
ręczne
►
● Wzmacniacz
● Informacje
CI
lub
Home
CI
: Wył.
Wył.
Wł.
►
4
Wył.
:: Wył.
programu
►
3
● Edycja
programu
OK
►
automatyczne
● Informacje
2
Przejdź
● Strojenie
Wzmacniacz
●●Wzmacniacz
MENU
USTAWIENIA
OK
● Strojenie
● Edycja
1
Przejdź
►
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
USTAWIENIA
Wybierz menu USTAWIENIA.
Wybierz opcję Wzmacniacz.
Wybierz opcję Wł. lub Wył.
Zapisz ustawienia.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
28
INFORMACJE O MODULE CI (COMMON INTERFACE)
Ta funkcja umożliwia oglądanie niektórych usług kodowanych (płatnych). Wyjęcie modułu CI spowoduje, że oglądanie usług płatnych stanie się niemożliwe.
Gdy moduł jest włożony do gniazda CI, menu modułu jest dostępne.
Moduł CI i kartę inteligentną można nabyć u lokalnego sprzedawcy. Nie należy zbyt często wkładać
lub wyjmować modułu CI do i z telewizora. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń.
Zdarza się że gdy włączy się odbiornik po włożeniu modułu CI, nie słychać dźwięku.
Może to oznaczać niekompatybilność z modułem CI i kartą inteligentną.
W przypadku korzystania z modułu CAM (modułu dostępu warunkowego) należy upewnić się, iż spełnia on wszystkie wymagania standardów DVB-CI lub CI plus.
Niewłaściwe działanie modułu CAM(moduł dostępu warunkowego, ang. Conditional Access Module)
może być przyczyną złej jakości obrazu.
USTAWIENIA
Przejdź
● Strojenie
automatyczne
● Strojenie
ręczne
● Edycja
i
OK
Autoryzacje
Informacje o module
programu
● Wzmacniacz
Moduł Viaccess
Konsultacje
: Wył.
►
●●Informacje
InformacjeCI
CI
Wybierz pozycję
• To menu ekranowe stanowi jedynie przykład.
Opcje menu i format ekranu mogą być różne w
przypadku różnych operatorów świadczących
płatne usługi cyfrowe.
•U
żytkownik może się zwrócić do operatora z
prośbą o zmianę usługi i menu ekranowego
dotyczącego modułu CI (Common Interface).
1
MENU
2
3
4
lub
Home
Wybierz menu USTAWIENIA.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Dostępność funkcji związanych z modułem CI (Common Interface) jest zależna od obszaru i dostępnych usług.
Wybierz Informacje CI.
Wybierz jedną z pozycji dotyczących informacji o module,
informacji o karcie inteligentnej, języka, pobierania oprogramowania itp.
Zapisz ustawienia.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ)/EXIT(WYJŚCIE) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
29
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
WYŚWIETLANIE LISTY PROGRAMÓW
Wyświetlając listę programów, można sprawdzić programy zapisane w pamięci urządzenia.
Minisłowniczek
Wyjście
Lista programów
Strona 1/6
Ikona wyświetlana
przy zablokowanym
programie.
►
1 BBC
2 BBC
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
3 BBC
4 BBC
5 BBC
Radio
6 YEL PEILI
Radio
7 YLEQ
Radio
8 YLEN KLASSINEN
Edycja programu
■■Wyświetlanie listy programów
1
Wyświetl listę programów.
•N
iektóre programy mogą być oznaczone
na niebiesko. Są to programy, które podczas automatycznego dostrajania lub w
trybie edycji programów zostały tak ustawione, aby były pomijane.
•S
am numer kanału widoczny na liście programów oznacza, że stacji nie przydzielono nazwy.
NIEBIESKI
Włącz edycję programu.
■■Wybór programu z listy programów
1
2
Wybierz program.
Przełącz się na wybrany numer programu.
■■Zmiana strony listy programów
1
30
Zmieniaj strony.
2
Powrót do normalnego trybu oglądania telewizji.
LISTA WEJŚĆ
Źródła HDMI i AV1 (SCART) są rozpoznawane za pomocą wtyku wykrywania. W związku z tym odpowiednie złącza są włączane tylko wtedy, gdy urządzenie zewnętrzne jest pod napięciem.
Za pomocą przycisku TV/RAD można się przełączać z zewnętrznego źródła sygnału do antenowego
źródła sygnału i do ostatnio oglądanego programu w trybie DTV/RADIO/TV.
Lista wejść
Przejdź
OK
Pamięć USB
USB
Antena
AV
Component
RGB
HDMI1
HDMI2
Oznaczenie wejścia
1
Wybierz źródło sygnału
wejściowego.
Wyjście
• Antena: wybierz odpowiednią opcję w
celu oglądania telewizji cyfrowej/zwykłej
lub słuchania radia.
• USB: wybierz tę opcję w celu korzystania
z urządzeń podłączonych do złącza USB.
• AV: wybierz tę opcję, aby oglądać treści z
magnetowidu lub z urządzenia zewnętrznego.
• Component: wybierz tę opcję, aby korzystać z odtwarzacza DVD lub dekodera
STB (zależnie od sposobu podłączenia).
• RGB: wybierz tę opcję, aby oglądać
sygnał z komputera (zależnie od sposobu
podłączenia).
• HDMI: wybierz tę opcję, aby korzystać z
odtwarzacza DVD, komputera lub cyfrowego dekodera STB (zależnie od sposobu
podłączenia).
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
31
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
OZNACZENIE WEJŚCIA
Umożliwia wybór etykiety dla każdego źródła sygnału wejściowego.
■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Oznaczenie wejścia
Lista wejść
Przejdź
OK
Pamięć USB
USB
Antena
AV
Component
RGB
HDMI1
HDMI2
Oznaczenie wejścia
Wyjście
AV
◄
►
Component
◄
►
RGB
◄
►
HDMI1
◄
►
HDMI2
◄
►
▼
Zamknij
1
2
3
NIEBIESKI Wybierz opcję Oznaczenie wejścia.
Wybierz źródło.
Wybierz etykietę.
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
32
MENU DATA SERVICE
(To menu jest aktywne tylko w Irlandii ).
Ta funkcja umożliwia wybór jednej z opcji: MHEG(Digital Teletext) lub Teletext, jeżeli obie są dostępne.
Jeżeli dostępna jest tylko jedna z nich, włączona jest albo funkcja MHEG, albo Teletext, niezależnie
od dokonanego wyboru.
●
Przejdź
Tryb Demo
● Język
OPCJE
OK
: Wył.
●
(Język)
● Język
● Kraj
: Irlandia
● Pomoc
● Pomoc
●
1
MENU
2
3
4
►
● Wskaźnik zasilania
MHEG
: :MHEG
● Data Service
►
● Reset.
ustawień fabr.
Ustaw ID
lub
: Irlandia
wyłączona
● Reset.
:1
Home
●
MHEG
MHEG
MHEG
: :MHEG
Teletekst
►
● Wskaźnik zasilania
OK
: Wył.
(Język)
● Kraj
wyłączona
● Data Service
Przejdź
Tryb Demo
ustawień fabr.
Ustaw ID
:1
Wybierz menu OPCJE.
Wybierz opcję Data Service.
Wybierz opcję MHEG lub Teletext.
Zapisz ustawienia.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
OPCJE
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
33
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
SIMPLINK
Funkcja SIMPLINK obsługuje tylko urządzenia oznaczone logo SIMPLINK.
Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest oznaczone tym logo.
Telewizor może działać nieprawidłowo w przypadku podłączenia innych urządzeń z funkcją HDMICEC.
Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych urządzeń audio-wideo podłączonych do telewizora przy
użyciu przewodu HDMI i sterowanie nimi bez dodatkowej konfiguracji ustawień.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Jeżeli nie chcesz korzystać z menu SIMPLINK, wybierz opcję „Wył.”.
OK
◄
Wył.
Wyjście
►
TV
DYSK
VCR
VCR
Nagrywarka
HDD
Głośniki
1
2
3
Wyświetl menu
SIMPLINK.
Wybierz opcję Wł. lub
Wył.
Zapisz ustawienia.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
34
Podłączanie kina domowego z logo SIMPLINK.

1
Za pomocą przewodu HDMI/DVI połącz złącze
HDMI/DVI IN 1 lub HDMI/DVI IN 2 znajdujące
się na tylnej ściance telewizora z portem wyjściowym HDMI zestawu kina domowego.
HDMI/DVI IN
LAN
2
(RGB)
1
VOLUME CONTROL


3
STEREO (8
)
SPEAKER
OUT
1
2
W menu Głośniki wybierz opcję Kino domowe,
naciskając przycisk SIMPLINK.
Kino domowe
►► Podczas wybierania lub obsługi nośników urządzenia
przy pomocy funkcji kina domowego dźwięk zostaje
automatycznie przełączony na głośniki kina domowego.
UWAGA
►►Za pomocą przewodu HDMI połącz złącze HDMI/DVI IN lub HDMI IN telewizora ze złączem HDMI urządzenia z funkcją SIMPLINK.
►►Zmieniając źródło sygnału wejściowego za pomocą przycisku INPUT (SYGNAŁ WEJŚCIOWY) pilota,
można wyłączyć podłączone urządzenie sterowane za pomocą funkcji SIMPLINK.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
2
Za pomocą przewodów optycznych połącz
cyfrowe wyjście audio z tyłu telewizora z cyfrowym wejściem audio kina domowego.
35
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Funkcje SIMPLINK
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
36
Odtwarzanie dysków
Podłączonymi urządzeniami audio-wideo można sterować, naciskając przyciski
, OK, ►, ▀, l l, ◄◄
oraz ►►.
Bezpośrednie odtwarzanie
Po podłączeniu urządzeń audio-wideo do telewizora można bezpośrednio sterować nimi i odtwarzać znajdujące
się w nich nośniki bez dodatkowej konfiguracji ustawień.
Wybór urządzenia audio-wideo
Łatwy wybór jednego z urządzeń audio-wideo podłączonych do telewizora i sterowanie nim.
Wyłączenie wszystkich urządzeń
Po wyłączeniu telewizora wszystkie podłączone do niego urządzenia są również wyłączane.
Zmiana wyjścia dźwięku
Możliwość łatwej zmiany wyjścia dźwięku.
Zsynchronizowane włączanie
Rozpoczęcia odtwarzania przez urządzenie z funkcją SIMPLINK podłączone do złącza HDMI telewizora powoduje automatyczne włączenie telewizora.
* Funkcja jest niedostępna w urządzeniach podłączonych do telewizora przy użyciu przewodu
HDMI, ale nieobsługujących funkcji SIMPLINK.
Uwagi: Do korzystania z funkcji SIMPLINK jest potrzebny kabel High Speed HDMI obsługujący
mechanizm *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control).
Menu SIMPLINK
Naciśnij przycisk
funkcję SIMPLINK.
1
2
4
5
Oglądanie telewizji: przełączenie na ostatnio oglądany program telewizyjny, niezależnie od aktualnego trybu.
Odtwarzanie dysku: wybieranie i odtwarzanie podłączonych dysków.
Gdy dostępnych jest wiele płyt, ich typy są
wyświetlane na dole ekranu.
Odtwarzanie z magnetowidu: odtwarzanie
treści z podłączonego magnetowidu i sterowanie nim.
OK
◄
Wł.
Wyjście
►
1
TV
Wybrane urządzenie
2
DYSK
3
VCR
Urządzenia dostępne
są wyświetlane w sposób wyraźny
4
VCR
Nagrywarka HDD
5
Głośniki
Urządzenia niedostępne
są wyszarzone
dtwarzanie nagrań z dysku twardego:
O
sterowanie odtwarzaniem nagrań zapisanych
na dysku twardym.
misja dźwięku za pomocą telewizora:
E
wybierz głośniki TV jako wyjście audio.
• Odtwarzacz DVD, nagrywarka: jednocześnie można podłączyć do dwóch urządzeń.
• Magnetowid: tylko jedno urządzenie obsługiwane jednocześnie.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
3
, a następnie przycisk OK, aby wybrać źródło sygnału obsługiwane przez
37
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
TRYB AV
To menu umożliwia wybór optymalnych ustawień obrazu i dźwięku w przypadku podłączania urządzeń
audio-wideo do źródła sygnału zewnętrznego.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Wył. Kino
Sport
Gra
1
Wyłączenie trybu AV.
Optymalizacja ustawień wideo i audio pod kątem oglądania filmów.
Optymalizacja ustawień wideo i audio pod kątem oglądania wydarzeń sportowych.
Optymalizacja ustawień wideo i audio pod kątem gier.
Wył.
Kino
Gry
Sport
Aby wybrać źródło, wielokrotnie naciskaj przycisk AV MODE (TRYB AV).
2
• Jeśli w menu Tryb AV zostanie wybrany tryb Kino, będzie on obowiązy-
wał dla ustawień Tryb obrazu i Tryb dźwięku znajdujących się odpowiednio w menu OBRAZ i AUDIO.
• Jeśli w menu Tryb AV zostanie wybrana opcja „Wył.”, zostanie przywrócony uprzednio ustawiony obraz i dźwięk.
• Podczas grania w gry wideo na konsoli PlayStation lub Xbox zaleca się
ustawienie trybu Gra.
• W trybie Gra funkcje dotyczące jakości obrazu zostaną zoptymalizowane pod
kątem gier.
38
PRZYWRACANIE DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Ta funkcja powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.
Wyjątkiem są ustawienia
Dzień i
Noc w menu Tryb obrazu, którym nie można przywrócić
domyślnych wartości.
W przypadku przeniesienia się do innego miasta lub kraju warto przywrócić domyślne ustawienia produktu.
Po zakończeniu przywracania wartości fabrycznych należy powtórnie wykonać konfigurację początkową urządzenia.
OPCJE
Przejdź
● Tryb Demo
OPCJE
OK
: Wł.
● Tryb Demo
● Język (Język)
● Kraj
Przejdź
● Język (Język)
: Wielka Brytania
● Kraj
: Wielka Brytania
● Pomoc wyłączona
● Wskaźnik zasilania
● Wskaźnik zasilania
Wszystkie ustawienia użytkownika i usta●
Reset.ustawień
ustawień
fabr. kanałów zostaną zresetowane.
● Reset
fabr.
wienia
● Ustaw ID
:1
Kontynuować?
►
● Ustaw ID
►
● Pomoc wyłączona
● Reset
Reset.ustawień
ustawieńfabr.
fabr.
:1
Tak
1
MENU
2
3
4
OK
: Wł.
lub
Home
Wybierz menu
OPCJE.
Wybierz opcję Reset ustawień fabr.
Nie
• Jeśli ustawienie Blokada odbiornika ma
wartość „Wł.”, w przypadku zapomnienia
hasła naciśnij kolejno przyciski 0325 na
pilocie zdalnego sterowania.
OGLĄDANIE TELEWIZJI / PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Jeśli ustawienie Blokada odbiornika ma wartość „Wł.”, zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.
Wybierz opcję Tak.
Uruchom funkcję Reset. ustawień fabr.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
39
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
USB USB
KORZYSTANIE
Z URZĄDZENIA
PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA USB
Menu podręczne jest wyświetlane automatycznie po podłączeniu urządzenia USB.
Menu podręczne nie zostanie wyświetlone podczas wyświetlania menu ekranowego lub przewodnika
EPG.
Gdy menu podręczne zostanie wyświetlone, w menu MOJE MULTIMEDIA można wybrać opcję Lista muzyki,
Lista zdjęć, Lista filmów lub Zawartości specjalne.
W urządzeniach USB nie można tworzyć nowych folderów ani usuwać istniejących.
1 Podłącz urządzenie USB do gniazda
• Obsługiwane są jedynie zdjęcia (JPEG), muzyka
(MP3), filmy (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI,
DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV) i
animacje flash (SWF).
USB IN
USB IN telewizora.
lub
Odłączanie urządzeń USB
2
H/P
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
40
Przed odłączeniem urządzenia USB należy
wybrać menu Nośnik USB.
Wybierz pozycję Lista filmów, Lista
zdjęć, Lista muzyki lub Zawartości
specjalne.
MOJE MULTIMEDIA.
Lista filmów
Lista zdjęć
Naciśnij przycisk OK (
Lista muzyki
Zawartości specjalne
), aby wyświetlić zdjęcia z urządzenia USB.
Opcje
Wyjście
1
Q.MENU
2
Wybierz menu Nośnik USB.
Wybierz opcję Odłącz.
Uwagi dotyczące urządzeń USB
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
►►Rozpoznawane są tylko urządzenia typu pamięć masowa USB.
►►Jeżeli urządzenie pamięci masowej USB zostanie podłączone poprzez koncentrator USB, wówczas nie będzie obsługiwane.
►►Urządzenia pamięci masowej USB wykorzystujące programy do automatycznego rozpoznawania mogą nie być obsługiwane.
►►Urządzenie pamięci masowej USB wykorzystujące własny sterownik może nie zostać rozpoznane.
►►Szybkość rozpoznania urządzenia USB może być różna w zależności od urządzenia.
►►Podczas pracy urządzenia pamięci masowej USB nie wolno wyłączać telewizora ani odłączać urządzenia USB. Nagłe
odłączenie tego typu urządzenia może spowodować uszkodzenie zapisanych w nim plików lub samego urządzenia.
►►Nie zaleca się korzystania z urządzeń pamięci masowej USB, które były dostosowywane za pomocą komputera PC.
Odtworzenie danych z takiej pamięci może być niemożliwe, poza tym może to spowodować awarię urządzenia.
Zaleca się używanie jedynie urządzeń pamięci masowej USB z zapisanymi zwykłymi plikami z muzyką, obrazami lub
filmami.
►►Można używać wyłącznie urządzeń pamięci masowej USB sformatowanych w systemie plików oferowanym przez system operacyjny Windows, czyli FAT32 oraz NTFS. Urządzenie pamięci masowej USB może nie zostać rozpoznane,
jeśli zostało sformatowane za pomocą innego programu narzędziowego, który nie jest obsługiwany przez system
Windows.
►►Podłącz zasilanie do urządzenia pamięci masowej USB (natężenie prądu większe niż 0,5 A), które wymaga zewnętrznego zasilacza. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane.
►►Urządzenie pamięci masowej USB należy podłączyć za pomocą przewodu dostarczonego przez producenta urządzenia USB.
►►Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być obsługiwane lub mogą działać nieprawidłowo.
►►Metoda porządkowania plików w urządzeniu pamięci masowej USB jest podobna do metody używanej w systemie
Windows XP. Rozpoznawane są nazwy plików składające się z nie więcej niż 100 angielskich znaków.
►►Przed podłączeniem urządzenia pamięci masowej USB należy utworzyć kopie zapasowe ważnych plików, gdyż dane
przechowywane w pamięci USB mogą ulec uszkodzeniu. LG nie odpowiada za żadne uszkodzenia powstałe przez
niezastosowanie się do tych uwag.
►►Jeśli dysk twardy urządzenia USB nie jest zasilany z zewnętrznego źródła, urządzenie USB może nie zostać wykryte.
Dlatego należy pamiętać o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania. - Do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania należy użyć zasilacza. Nie zapewniamy przewodu USB do połączenia z zewnętrznym źródłem zasilania.
►►Jeżeli urządzenie pamięci USB ma wiele partycji lub jeżeli używany jest czytnik wielu kart USB, można korzystać
maksymalnie z 4 partycji lub kart pamięci.
►►Jeżeli pamięć USB jest podłączona do uniwersalnego czytnika kart USB, informacje o pojemności pamięci mogą nie
zostać wykryte.
►►Jeżeli urządzenie pamięci masowej USB nie działa prawidłowo, należy spróbować je odłączyć, a następnie ponownie
podłączyć.
►►Szybkość wykrywania urządzeń pamięci USB jest różna w zależności od urządzenia.
►►Jeżeli urządzenie USB podłączane jest w trybie czuwania, po włączeniu telewizora zostanie automatycznie załadowany odpowiedni dysk twardy.
►►Zalecana pojemność to 1 TB lub mniej dla zewnętrznego dysku twardego USB i 32 GB lub mniej dla karty pamięci
USB.
►►Urządzenia o większej pojemności niż zalecana mogą nie być obsługiwane prawidłowo.
►►Jeżeli zewnętrzny dysk twardy USB wyposażony w funkcję oszczędzania energii nie działa, należy go wyłączyć a
następnie ponownie włączyć.
►►Pamięci USB o niższym standardzie niż USB 2.0 są również obsługiwane. Mogą one jednak nie działać prawidłowo w
trybie listy filmów.
►►W jednym folderze może znajdować się maksymalnie 999 folderów lub plików.
►►Zbyt duża liczba folderów i plików w jednym folderze może spowodować nieprawidłowe działanie.
41
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
LISTA FILMÓW
Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików wideo zapisanych na nośniku USB.
Funkcja Lista filmów jest uaktywniana po wykryciu urządzenia USB i służy do odtwarzania filmów za pomocą telewizora.
Umożliwia ona wyświetlenie listy filmów zapisanych w folderze urządzenia USB i włączenie ich odtwarzania.
Możliwe jest odtwarzanie zarówno wszystkich filmów w folderze, jak i tylko plików wybranych przez użytkownika.
Lista filmów wyświetla informacje o folderze i pliku wideo.
Przedstawiony tutaj widok ekranu może się różnić od wyświetlanego przez telewizor. Ilustracje są tylko przykładami pomagającymi w obsłudze telewizora.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
42
Obsługiwane formaty filmów (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
Obsługiwane formaty wideo: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
Format audio: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Szybkość transmisji: od 32 kb/s do 320 kb/s (MP3)
Obsługiwane formaty napisów zewnętrznych: *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD, Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.
txt (TMPlayer)/*.psb (PowerDivX)
Obsługiwany format napisów wewnętrznych: tylko XSUB (format napisów używany w plikach DivX6)
• Niektóre napisy utworzone przez użytkownika mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
• Niektóre znaki specjalne w napisach mogą nie być obsługiwane.
• Tagi HTML nie są obsługiwane w napisach.
• Napisy w językach innych niż obsługiwane nie będą dostępne.
• Nie można zmieniać rodzaju ani kolorów czcionki w napisach.
• Obsługiwane są napisy wyłącznie w języku wybranym w ustawieniach.
• Pliki wideo, do których pliki napisów są większe niż 1 MB, mogą nie być prawidłowo odtwarzane.
• W czasie zmiany języka audio mogą występować czasowe zakłócenia odtwarzania obrazu (zatrzymanie obrazu, szybsze odtwarzanie itp.).
• Uszkodzone pliki wideo mogą nie być odtwarzane prawidłowo lub niektóre funkcje odtwarzania mogą nie działać.
• Pliki wideo utworzone za pomocą niektórych koderów mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
• Jeżeli struktura wideo oraz audio nagranych plików nie jest przeplatana, wysyłany jest albo sygnał wideo, albo audio.
• Obsługiwane są filmy w standardzie HD o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080@25/30P lub 1280x720@50/60P,
zależnie od liczby klatek na sekundę.
• Filmy o rozdzielczości większej niż 1920x1080@25/30P lub 1280x720@50/60P mogą nie być odtwarzane poprawnie,
zależnie od liczby klatek na sekundę.
• Pliki wideo inne niż określone typy i formaty mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
• Maksymalna szybkość transmisji bitów odtwarzanych plików wideo to 20 Mb/s.
• Firma LG nie gwarantuje płynnego odtwarzania plików zakodowanych za pomocą kodeka H.264/AVC w przypadku
profilu kodowania 4.1 lub wyższego.
• Koder DTS Audio nie jest obsługiwany.
• Nie można odtwarzać plików wideo większych niż 30 GB.
• Plik z filmem DivX oraz odpowiadający mu plik z napisami muszą być zapisane w tym samym folderze.
• Nazwa pliku wideo oraz nazwa pliku napisów muszą być identyczne, aby napisy były wyświetlane.
• Odtwarzanie plików wideo za pomocą połączenia USB nieobsługującego trybu High Speer może nie działać prawidłowo.
• Pliki wideo kodowane przy użyciu algorytmów kompresji GMC (Global Motion Compensation) i Qpel (Quarterpel
Motion Estimation) nie są obsługiwane.
• Podczas oglądania filmów przy użyciu funkcji Lista filmów, można wyregulować obraz za pomocą przycisków ENERGY
SAVING (OSZCZĘDZANIE ENERGII) i AV MODE (TRYB AV) na pilocie zdalnego sterowania. Ustawienia użytkownika dla poszczególnych trybów obrazu nie działają.
• Jeśli w plikach wideo nie ma informacji indeksowych, tryb Trick Mode obsługuje wyłącznie funkcję ►►.
• W przypadku plików wideo odtwarzanych przez sieć tryb Trick Mode działa maksymalnie z 2-krotnością zwykłej prędkości.
• Pliki wideo o nazwach zawierających znaki specjalne mogą nie być odtwarzane.
Obsługiwane pliki DivX
Rozszerzenia
plików
.asf
.wmv
A/V
Wideo
Audio
Kodek
Obsługa profilu/poziomu
Wyjaśnienie
VC-1 Profil Advanced
Profile
Advanced Profile@Level3
(np. 720p60, 1080i60, 1080p30)
VC-1 Profile Simple i
Main
Simple Profile@Medium Level (np. CIF, QVGA)
Main Profile@High Level (np. 1080p30)
Obsługiwane są jedynie
strumienie zgodne ze
standardem SMPTE
421M VC-1.
Standard WMA
WMA 9 Professional
DivX3.11
DivX4
DivX5
DivX6
.divx
.avi
Wideo
H.264 / AVC
Audio
Wideo
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital
H.264 / AVC
MPEG-4 Part 2
AAC
AAC-LC oraz HE-AAC
Wideo
H.264 / AVC
Main Profile @Level 4.1
High Profile @Level 4.1
(np. 720p60, 1080i60, 1080p30)
Audio
AAC
Dolby Digital
H.264 / AVC
MPEG-2
Wideo
VC-1
Audio
Wideo
.vob
Audio
.mpg
Main Profile @Level 4.1
High Profile @Level 4.1
(np. 720p60, 1080i60, 1080p30)
Advanced Simple Profile (np.
720p/1080i)
Audio
.mkv
.ts
.trp
.tp
Main Profile @Level 4.1
High Profile @Level 4.1
(np. 720p60, 1080i60, 1080p30)
Wideo
Audio
MPEG-1 Layer I, II
MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital
AAC
MPEG-1
MPEG-2
Dolby Digital
MPEG-1 Layer I, II
DVD-LPCM
MPEG-1
MPEG-1 Layer I, II
Funkcje globalnej kompensacji ruchu i kompensacji
ruchu QPel nie są obsługiwane. Strumienie korzystające z tej składni nie są
obsługiwane.
Większość dostępnych treści
w formacie MKV jest kodowanych za pomocą kodeka
open source x264.
AAC-LC oraz HE-AAC
Main Profile @Level 4.1
High Profile @Level 4.1
(np. 720p60, 1080i60, 1080p30)
Main Profile@High Level(np. 720p60, 1080i60)
Simple Profile@Medium Level
(np. CIF, QVGA)
Main Profile@High Level
(np. 1080p30)
Advanced Profile@Level3
(np. 720p60, 1080i60, 1080p30)
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
.mp4
.m4v
XViD
Advanced Simple Profile
(np. 720p/1080i)
Funkcje globalnej
kompensacji ruchu i
kompensacji ruchu
QPel nie są obsługiwane. Strumienie
korzystające z tej
składni nie są obsługiwane.
Obsługiwane są
jedynie strumienie
zgodne ze standardem SMPTE 421M
VC-1.
AAC-LC oraz HE-AAC
Main Profile@High Level (np. 720p60, 1080i60)
Main Profile@High Level
(np. 720p60, 1080i60)
Jedynie zgodne strumienie
poprawnie skonfigurowane
dla formatu TS, PS lub ES
43
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Elementy ekranu
Można również ustawić opcję USB w menu WEJŚCIE.
1
MENU
lub
Home
Wybierz menu MOJE
MULTIMEDIA.
2
Wybierz opcję
Lista filmów.
2
1
1
2
3
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
4
5
Przejście do wyższego poziomu
Bieżąca strona / całkowita liczba stron
Funkcje odpowiadające przyciskom pilota zdalnego sterowania
Zawartość wybranego folderu
 1
Bieżąca strona/całkowita liczba
stron zawartości w wybranym
folderze  1
• Niektóre pliki mogą być
wyświetlane w podglądzie
tylko w postaci ikon.
44
Strona 1/1
Lista filmów
USB
Napęd1
Napęd USB
001
002
005
006
Strona 1/1
003
5
004
4
Przejdź
Do listy zdjęć
Odtwórz P
Tryb zaznaczania
Zmień widok
Zmiana strony
MARK
Zaznacz
Wyjście
3
• Nieobsługiwane pliki są
wyświetlane w podglądzie
tylko w postaci ikon.
• Nietypowe pliki są
wyświetlane w
postaci map bitowych.
Wybór filmu
■■Odtwarzanie plików wideo
Strona 1/1
Lista filmów
USB
Napęd1
Napęd USB
001
005
Strona 1/1
002
003
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Przejdź
Do listy zdjęć
MARK
Zaznacz
Wyjście
• Do poruszania się po stronie z filmami służą
przyciski P
2
Zmiana strony
Tryb zaznaczania
Zmień widok
Wybierz docelowy folder lub dysk.
Odtwórz P
.
Wybierz film.
3
Odtwarzanie filmu zostanie włączone.
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
ZIELONY
ŻÓŁTY
NIEBIESKI
EXIT
►
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
004
Naciskaj przycisk ZIELONY, aby przechodzić między wartościami Lista zdjęć
->Lista muzyki.
Wybór sposobu wyświetlania: 5 dużych miniatur lub zwykła lista.
Przejdź do trybu zaznaczania.
Powrót do normalnego trybu oglądania telewizji.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk odtwarzania (►).
45
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■Odtwarzanie wybranych filmów
Strona 1/1
Lista filmów
Tryb zaznaczania
USB
Napęd1
Napęd USB
Strona 1/1
001
002
003
005
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Przejdź
Odtwórz zazn.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
Odznacz wsz.
Zaznacz P
Zmiana strony
Wyjdź z trybu zaznaczania
Wybierz docelowy folder lub dysk.
MARK
Zaznacz
Wyjście
• Jeśli zaznaczono więcej filmów,
będą one odtwarzane kolejno.
2
Wybierz film.
3
NIEBIESKI
4
Zaznacz wsz.
004
CHAR/NUM
MARK
Przejdź do trybu zaznaczania.
lub
Zaznacz plik wideo.
5CZERWONY
Zaznaczony plik zostanie odtworzony.
UWAGA
►►W przypadku nieobsługiwanych plików wyświetlany jest komunikat z odpowiednią informacją.
46
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
CZERWONY
Odtwarzanie wybranego pliku filmu.
Po zakończeniu odtwarzania pliku filmu, następny wybrany plik zostanie automatycznie uruchomiony.
ZIELONY
Zaznaczenie wszystkich plików filmów na ekranie.
ŻÓŁTY
NIEBIESKI
Wyjście z trybu zaznaczania.
Powrót do normalnego trybu oglądania telewizji.
UWAGA
►Jeżeli
►
włączając odtwarzanie wcześniej zatrzymanego pliku, wybierzesz opcję „Tak” z menu
ekranowego, odtwarzanie rozpocznie się od momentu, w którym zostało zatrzymane.
►Jeżeli
►
w folderze są serie ciągłe plików, następny plik zostanie odtworzony automatycznie.
Nie dotyczy to przypadków, gdy funkcja Powtarzanie dla opcji Lista filmów jest włączona (patrz
str. 50) lub gdy wybrano ustawienie odtwarzania zaznaczonych plików.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
EXIT
Anulowanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych filmów.
47
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Korzystanie z funkcji listy filmów – odtwarzanie
Wybierz opcje.
Ustaw odtwarzanie wideo
Ustaw wideo
Ustaw audio
■
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
►
Q.MENU

2

Zamknij
◄►
►
II
lub
01:02:30 / 02:30:25
◄◄ ►►
MENU
lub
Q.MENU
Home
Opcje
Ukryj
Wyjście
Wyświetlenie menu Opcji.
Wybierz polecenia Ustaw odtwarzanie wideo, Ustaw wideo lub
Ustaw audio.
UWAGA
►►Zmiana wartości ustawień opcji Lista filmów nie wpływa na wartości ustawień opcji Lista zdjęć i Lista
muzyki.
►►Zmiana wartości ustawień opcji Lista zdjęć i Lista muzyki powoduje analogiczne dostosowanie wartości
ustawień opcji Lista zdjęć i Lista muzyki, z wyłączeniem wartości ustawień opcji Lista filmów.
►►Przy ponownym odtwarzaniu pliku wideo po zatrzymaniu można go odtworzyć od miejsca, w którym odtwarzanie zostało przerwane.
48
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
■
►
II
◄◄ / ►►
■■ Kolejne naciśnięcia tych przycisków zwiększają szybkość przewijania do
przodu lub do tyłu.
MENU
lub
Home
BACK
EXIT
lub
Q.MENU
Wyświetlenie menu Opcji.
Ukrycie menu w trybie pełnego ekranu.
■■ Aby ponownie wyświetlić menu w trybie pełnego ekranu, naciśnij przycisk
OK.
Powrót do normalnego trybu oglądania telewizji.
<>
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Zatrzymanie odtwarzania filmu.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk odtwarzania
(►).
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk pauzy (II).
■■ Na ekranie zostanie wyświetlony nieruchomy obraz (stopklatka).
■■ Jeśli w ciągu 10 minut od wstrzymania odtwarzania nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie zdalnego sterowania, telewizor powróci
do odtwarzania.
■■ Aby włączyć odtwarzanie w zwolnionym tempie, naciśnij przycisk pauzy
(II), a następnie użyj przycisku przewijania (►►).
Podczas odtwarzania:
Naciskaj wielokrotnie przycisk przewijania do tyłu (◄◄), aby przyspieszyć
przewijanie: ◄◄(x2) -> ◄◄◄(x4) -> ◄◄◄◄(x8) -> ◄◄◄◄◄(x16)
->◄◄◄◄◄◄(x32).
Naciskaj wielokrotnie przycisk przewijania do przodu (►►), aby przyspieszyć przewijanie: ►►(x2)-> ►►►(x4) -> ►►►►(x8) -> ►►►►►(x16)
-> ►►►►►►(x32).
■■ Naciśnięcie przycisku < lub > podczas odtwarzania spowoduje wyświetlenie na ekranie kursora wskazujący pozycję.
Naciskanie przycisku ENERGY SAVING (OSZCZĘDZANIE ENERGII)
powoduje zmianę jasności ekranu (zobacz str. 82).
Naciskanie przycisku AV MODE (TRYB AV) umożliwia wybór źródła sygnału (zobacz str. 38).
49
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■W przypadku wyboru opcji Ustaw odtwarzanie wideo:
Ustaw odtwarzanie wideo
Rozmiar obrazu
◄
Pełny
►
Język audio
◄
1
►
Język napisów
◄
Wł.
►
● Język
◄
Polski
►
● Strona kodowa
◄
Domyślnie
►
● Synchr.
◄
0
►
● Pozycja
◄
0
►
● Rozmiar
◄
Normalny
►
Powtarzanie
◄
Wł.
►
Wstecz
1
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
2
Wybierz opcję Rozmiar obrazu, Język audio, Język napisów lub
Powtarzanie.
Dokonaj odpowiednich zmian.
Język napisów
Obsługiwane języki
Łac.1
Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Włoski,
Szwedzki, Fiński, Holenderski, Portugalski, Duński,
Rumuński, Norweski, Albański, Galijski, Walijski,
Irlandzki, Kataloński, Walencki
Łac.2
Bośniacki, Polski, Chorwacki, Czeski,
Słowacki, Słoweński, Serbski, Węgierski
Łac.4
Estoński, Łotewski, Litewski
Cyrylica
Bułgarski, Macedoński, Rosyjski, Ukraiński,
Kazachski
Grecki
Grecki
Turecki
Turecki
►►Rozmiar obrazu: wybór preferowanego formatu obrazu podczas odtwarzania filmu.
►►Język audio: zmienia grupę językową audio w
czasie odtwarzania filmu. Nie można zaznaczać plików mających tylko jedną ścieżkę
audio.
►►Język napisów: włączanie/wyłączanie napisów.
►►Język: ustawienie aktywne dla napisów SMI,
umożliwia wybór języka napisów.
►►Strona kodowa: umożliwia wybór czcionki
napisów. W przypadku ustawienia na wartość
domyślną jest używana ta sama czcionka, co w
menu ogólnym.
►►Synchr.: umożliwia regulację synchronizacji
czasu napisów w zakresie od -10 s do +10 s w
odstępach 0,5 s podczas odtwarzania filmu.
►►Pozycja: przesuwa pozycję napisów w górę lub
w dół podczas odtwarzania filmu.
►►Rozmiar: wybór wielkości napisów podczas
wyświetlania filmu.
►►Powtarzanie: włączanie/wyłączanie funkcji
powtarzania odtwarzania filmu. Gdy włączone,
plik w folderze będzie odtwarzany wielokrotnie.
Jednak nawet mimo wyłączenia funkcji powtórnego odtwarzania może dojść do powtórnego
odtwarzania pliku, gdy jego nazwa jest podobna do nazwy poprzedniego pliku.
UWAGA
50
►►W pliku napisów może być obsługiwanych jedynie 10 000 bloków synchronizacji.
►►Rozmiar odtwarzanego obrazu wideo można zmieniać za pomocą przycisku RATIO (PROPORCJE).
■■W przypadku wyboru opcji Ustaw wideo:
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Ustaw wideo
Tryb obrazu
◄
70
◄
● Kontrast
100
◄
● Jasność
50
◄
►
● Kolor
60
◄
►
►
● Kontrast dynamiczny
◄
Średnia
►
● Popr. krawędzi
◄
Niski
►
● Redukcja szumu
◄
Niski
►
Wstecz
Wybierz opcję Tryb obrazu.
Dokonaj odpowiednich zmian. (Zobacz str. 83–90).
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
2
►
● Podświetlenie
Resetuj obraz
1
Standardowy
51
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■W przypadku wyboru opcji Ustaw audio:
Ustaw audio
Tryb dźwięku
◄
Standardowy
►
Aut. poziom głośn.
◄
Wył.
►
Czysty głos II
◄
Wył.
►
Balans
0
◄
L
R ►
Wstecz
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
52
1
2
Wybierz opcję Tryb dźwięku, Aut. poziom głośn. Czysty głos II
lub Balans.
Dokonaj odpowiednich zmian. (Zobacz str. 94–98).
LISTA ZDJĘĆ
Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików zdjęć zapisanych na nośniku USB.
Przedstawiony tutaj widok ekranu może się różnić od wyświetlanego przez telewizor. Ilustracje są tylko
przykładami pomagającymi w obsłudze telewizora.
Podczas przeglądania zdjęć przy użyciu funkcji Lista zdjęć nie można zmienić trybu obrazu.
Obsługiwane pliki zdjęć (*.JPEG):
Tryb podstawowy: 64 x 64 do 15360 x 8640
Tryb progresywny: 64 x 64 do 1920 x 1440
Elementy ekranu
Można również ustawić opcję USB w menu WEJŚCIE.
1
MENU
lub
Home
Wybierz menu MOJE
MULTIMEDIA.
2
Wybierz opcję
Lista zdjęć.
2
1
1
2
3
4
5
Przejście do wyższego poziomu
Bieżąca strona / całkowita liczba stron
Funkcje odpowiadające przyciskom pilota zdalnego sterowania
Zawartość wybranego folderu
 1
Bieżąca strona/całkowita liczba
stron zawartości w wybranym
folderze  1
Strona 1/1
Lista zdjęć
USB
Napęd1
Napęd USB
001
010
002
011
Strona 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Przejdź
Do listy muzyki
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
• Obsługiwane są wyłącznie pliki JPEG.
• Nieobsługiwane pliki są wyświetlane w postaci wcześniej zdefiniowanej ikony.
• W przypadku plików uszkodzonych lub o nieobsługiwanych formatach mogą być wyświetlane
komunikaty o błędach.
• Uszkodzone pliki obrazów mogą być niepoprawnie wyświetlane.
• Wyświetlenie plików o wysokiej rozdzielczości w trybie pełnoekranowym może wymagać nieco
dłuższego czasu.
• Pliki o rozdzielczości 6145x6145 lub wyższej nie są obsługiwane. (dotyczy tylko modelu 32LD6***)
007
009
4
Widok P
Tryb zaznaczania
Zmień widok
008
5
Zmiana strony
MARK
Zaznacz
Wyjście
3
53
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Wybór zdjęcia
■■Wyświetlanie plików zdjęć
Strona 1/1
Lista zdjęć
USB
001
010
002
011
Strona 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Przejdź
Do listy muzyki
1
Zmień widok
Wybierz docelowy folder lub dysk.
2
008
007
Widok P
Zmiana strony
Tryb zaznaczania
009
MARK
Zaznacz
Wyjście
• Przyciski P
umożliwiają poruszanie się po
stronie ze zdjęciami.
Wybierz zdjęcia.
3
Pliki zdjęć zostaną wyświetlone.
Korzystanie z pilota zdalnego
sterowania
ZIELONY
ŻÓŁTY
NIEBIESKI
EXIT
54
Napęd1
Napęd USB
Naciskaj przycisk ZIELONY, aby przechodzić między wartościami Lista muzyki
->Lista filmów.
Wybór sposobu wyświetlania: 5 dużych miniatur lub zwykła lista.
Przejdź do trybu zaznaczania.
Powrót do normalnego trybu oglądania telewizji.
■■Wyświetlanie zaznaczonych plików zdjęć
Strona 1/1
Lista zdjęć
USB
Tryb zaznaczania
Napęd1
Napęd USB
001
002
010
011
Strona 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Wyświetl zaznaczone
1
Zaznacz wsz.
Odznacz wsz.
Zaznacz P
Zmiana strony
Wyjdź z trybu zaznaczania
009
MARK
Zaznacz
Wyjście
Wybierz docelowy folder lub dysk.
• Po zaznaczeniu jednego lub większej ilości
2
Wybierz zdjęcia.
3
NIEBIESKI
CHAR/NUM
lub
4
5CZERWONY
MARK
Przejdź do trybu zaznaczania.
Zaznacz zdjęcie.
zdjęć można wyświetlać każde z nich po
kolei lub włączyć pokaz slajdów utworzony z
zaznaczonych zdjęć. Jeżeli nie zostaną
zaznaczone żadne zdjęcia, można wyświetlać poszczególne zdjęcia zapisane w folderze lub włączyć pokaz slajdów obejmujący
wszystkie zdjęcia znajdujące się w folderze.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Przejdź
008
007
Zaznaczone zdjęcie zostanie wyświetlone.
55
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
CZERWONY
Wyświetlenie wybranego pliku zdjęcia.
ZIELONY
Zaznaczenie wszystkich plików zdjęć na ekranie.
ŻÓŁTY
NIEBIESKI
EXIT
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
56
Anulowanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych zdjęć.
Wyjście z trybu zaznaczania.
Powrót do normalnego trybu oglądania telewizji.
Wyświetlanie zdjęć
Szczegółowe operacje są dostępne na ekranie wyświetlania zdjęć w pełnym rozmiarze.
Strona 1/1
Lista zdjęć
USB
Napęd1
Napęd USB
001
010
002
011
Strona 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Przejdź
Do listy muzyki
008
007
Widok P
Zmiana strony
Tryb zaznaczania
Zmień widok
009
MARK
Zaznacz
Wyjście
◄
►
Rozmiar zdjęcia wyświetlanego na ekranie w pełnym rozmiarze zależy od proporcji zdjęcia.
Naciśnij przycisk EXIT (WYJŚCIE) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
◄
Pokaz sl.
1
2
3
►
BGM
2/13
■
►
Q.MENU
Opcje
Ukryj
Wybierz docelowy folder lub dysk.
Wyjście
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
• Przyciski P
umożliwiają poruszanie się po
stronie ze zdjęciami.
Wybierz zdjęcia.
Zaznaczone zdjęcie jest wyświetlane w
pełnym rozmiarze.
• Naciśnij przycisk EXIT(WYJŚCIE), aby powrócić do listy zdjęć.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ), aby wyłączyć pomoc ekranową.
57
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
4

◄
►
◄
Pokaz sl.
►
BGM
■
2/13
• Za pomocą przycisku
►
Q.MENU
Opcje
Ukryj
Wyjście
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
►► Pokaz sl.: jeśli nie wybrano żadnego zdjęcia, wszystkie zdjęcia w bieżącym folderze są wyświetlane w ramach pokazu slajdów. W przypadku
zaznaczenia niektórych zdjęć w pokazie slajdów wyświetlane są tylko
zaznaczone zdjęcia.
■ Za pomocą pozycji Opcje można określić czas wyświetlania poszczególnych plików.
►► BGM (Muzyka w tle): podczas oglądania zdjęć w pełnym rozmiarze
można słuchać muzyki.
■ Przed skorzystaniem z tej funkcji należy w menu Opcje wybrać urządzenie i album, z którego ma pochodzić muzyka w tle (BGM).
■ Dostęp do menu Opcje można uzyskać za pomocą przycisków Q.
MENU (SZYBKIE MENU) i MENU na pilocie.
►► � (Obróć): obracanie zdjęć.
■ Powoduje obrócenie zdjęcia o 90°, 180°, 270°, 360° zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
■ Zdjęcie nie może zostać obrócone, gdy jego długość przekracza obsługiwaną wysokość.
►►
/ : umożliwiają wyświetlanie zdjęcia w trybie Pełny ekran lub
Rozmiar oryg.
►►
: aby zmienić jasność ekranu, naciśnij kilkukrotnie przycisk
ENERGY SAVING (OSZCZĘDZANIE ENERGII). (Zobacz str. 82).
►► Opcje: umożliwia ustawienie wartości opcji Szybkość sl. i BGM.
■ Użyj przycisków
oraz przycisku OK do ustawienia wartości.
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
■ Wartości ustawienia BGM nie można zmieniać podczas odtwarzania
muzyki w tle.
■ Można wybrać tylko folder MP3 zapisany w urządzeniu, z którego są
aktualnie wyświetlane zdjęcia.
58
Wybierz opcję
Pokaz sl., BGM, �
(Obróć),
/ ,
, Opcje, Ukryj
lub Wyjście.
►► Ukryj: powoduje ukrycie menu pełnoekranowego.
■ Aby ponownie wyświetlić menu na pełnym ekranie, naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk EXIT (WYJŚCIE), aby powrócić do listy zdjęć .
wybierz
poprzednie lub następne zdjęcie.
• Użyj przycisku
do wybierania i
ustawiania wartości menu na pełnym ekranie.
Korzystanie z funkcji listy zdjęć
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
Wybierz opcje.
◄
►
Ustaw widok zdjęć
Ustaw wideo
Ustaw audio
Zamknij
◄
Pokaz sl.
Q.MENU
2
lub
BGM
Q.MENU
■
MENU
►
lub
Home
Opcje
Ukryj
Wyjście
Wyświetlenie menu Opcji.
Wybierz opcję Ustaw widok zdjęć, Ustaw wideo lub Ustaw audio.
UWAGA
►►Zmiana wartości ustawień opcji Lista filmów nie wpływa na wartości ustawień opcji Lista zdjęć i Lista
muzyki.
►►Zmiana wartości ustawień opcji Lista zdjęć i Lista muzyki powoduje analogiczne dostosowanie wartości
ustawień opcji Lista zdjęć i Lista muzyki, z wyłączeniem wartości ustawień opcji Lista filmów.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
►
2/13
59
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■W przypadku wyboru opcji Ustaw widok zdjęć:
Ustaw widok zdjęć
Szybkość sl.
◄
BGM
Szybko
...
● Powtarzanie
◄
Wł.
►
● Losowo
◄
Wył.
►
Wstecz
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
60
1
2
►
Wybierz opcję Szybkość sl. lub BGM.
Dokonaj odpowiednich zmian.
■■W przypadku wyboru opcji Ustaw wideo:
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Ustaw wideo
Tryb obrazu
◄
70
◄
● Kontrast
100
◄
● Jasność
50
◄
►
● Kolor
60
◄
►
►
● Kontrast dynamiczny
◄
Średnia
►
● Popr. krawędzi
◄
Niski
►
● Redukcja szumu
◄
Niski
►
Wstecz
Wybierz opcję Tryb obrazu.
Dokonaj odpowiednich zmian. (Zobacz str. 83–90).
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
2
►
● Podświetlenie
Resetuj obraz
1
Standardowy
61
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■W przypadku wyboru opcji Ustaw audio:
Ustaw audio
Tryb dźwięku
◄
Standardowy
►
Aut. poziom głośn.
◄
Wył.
►
Czysty głos II
◄
Balans
0
◄
Wył.
L
►
R ►
Wstecz
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
62
1
2
Wybierz opcję Tryb dźwięku, Aut. poziom głośn. Czysty głos II lub
Balans.
Dokonaj odpowiednich zmian. (Zobacz str. 94–98).
LISTA MUZYKI
Urządzenie umożliwia odtwarzanie muzyki zapisanej na nośniku USB.
Zakupione pliki muzyczne (*.MP3) mogą mieć ograniczenia dotyczące praw autorskich. Odtwarzanie
takich plików może nie być obsługiwane przez ten model.
To urządzenie umożliwia odtwarzanie plików muzycznych z urządzenia USB.
Przedstawiony tutaj widok ekranu może się różnić od wyświetlanego przez telewizor. Ilustracje są
tylko przykładami pomagającymi w obsłudze telewizora.
Obsługiwane pliki muzyczne (*.MP3):
Szybkość transmisji: 32 do 320 kb/s
• Częstotliwość próbkowania MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Częstotliwość próbkowania MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Można również ustawić opcję USB w menu WEJŚCIE.
1
MENU
lub
Home
Wybierz menu MOJE
MULTIMEDIA.
2
Wybierz opcję
Lista muzyki.
3
2
1
2
3
4
5
6
Podgląd: wyświetla odpowiadającą plikowi okładkę albumu
(obraz okładki albumu), jeśli
jest dostępna.
Przejście do wyższego poziomu
Bieżąca strona / całkowita liczba stron
Funkcje odpowiadające przyciskom pilota zdalnego sterowania
Zawartość wybranego folderu
 2
Bieżąca strona/całkowita liczba
stron zawartości w wybranym
folderze  2
Strona 1/1
Lista muzyki
USB
1
Napęd USB
001. - B01.mp3
00:00
Napęd1
002. -B02.mp3
00:00
Strona 1/1
003. B03.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
5
Przejdź
Do listy filmów
6
004. - B04.mp3
00:00
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Elementy ekranu
Zmień widok
Odtwórz P
Tryb zaznaczania
Zmiana strony
MARK
Zaznacz
Wyjście
4
63
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Wybieranie muzyki
Strona 1/1
Lista muzyki
USB
Napęd USB
001. - B01.mp3
00:00
Napęd1
002. -B02.mp3
00:00
Strona 1/1
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Przejdź
Do listy filmów
Zmień widok
■■Odtwarzanie plików muzycznych
Odtwórz P
Zmiana strony
Tryb zaznaczania
Wyjście
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
.
Wybierz docelowy folder lub dysk.
2
Wybierz utwór muzyczny.
3
Rozpocznie się odtwarzanie plików
muzycznych.
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
ZIELONY

ŻÓŁTY
Naciskaj przycisk ZIELONY, aby przechodzić między wartościami Lista filmów
->Lista zdjęć.
Wybór sposobu wyświetlania: 5 dużych miniatur lub zwykła lista.

NIEBIESKI
Przejdź do trybu zaznaczania.

EXIT
64
Zaznacz
• Do nawigacji góra/dół na stronie muzyki służą
przyciski P
1
MARK
Powrót do normalnego trybu oglądania telewizji.
■■Odtwarzanie wybranych plików muzycznych
Strona 1/1
Lista muzyki
Tryb zaznaczania
USB
Napęd1
Napęd USB
001. - B01.mp3
00:00
Strona 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Przejdź
Odtwórz zazn.
Wybierz docelowy folder lub dysk.
2
Wybierz utwór muzyczny.
3
NIEBIESKI
4
Odznacz wsz.
CHAR/NUM
MARK
Przejdź do trybu zaznaczania.
lub
5CZERWONY
Zaznacz plik muzyczny.
Zaznaczony plik będzie odtwarzany.
ZaznaczP
Zmiana strony
Wyjdź z trybu zaznaczania
MARK
Zaznacz
Wyjście
• Jeśli zaznaczono jeden lub więcej plików
muzycznych, będą one odtwarzane kolejno.
Na przykład, aby wielokrotnie odtwarzać ten
sam plik muzyczny, zaznacz go i rozpocznij
odtwarzanie. Jeśli żaden plik nie zostanie
zaznaczony, wszystkie utwory w folderze
będą odtwarzane kolejno.
• Aby uruchomić odtwarzanie losowe, należy w
menu Opcje->Ustaw odtwarzanie audio>Losowo wybrać wartość Wł.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
Zaznacz wsz.
65
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Korzystanie z pilota zdalnego
sterowania
CZERWONY
Odtworzenie wybranego pliku muzyki.
ZIELONY
Zaznaczenie wszystkich plików muzyki na ekranie.


ŻÓŁTY
Anulowanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych plików muzycznych.

NIEBIESKI
Wyjście z trybu zaznaczania.

EXIT
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
66
Powrót do normalnego trybu oglądania telewizji.
Korzystanie z funkcji listy muzyki – odtwarzanie
Strona 1/1
Lista muzyki
3 Zaznaczony(-e) plik(i)
USB
Napęd1
Napęd USB
Strona 1/1
Wybierz opcje.
Ustaw odtwarzanie audio
►
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
■
Q.MENU
2
006. - B06.mp3
00:00
◄►
►
II ◄◄ ►►
lub
MENU
Odtwórz ze zdj.
lub
Home
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
Zamknij
02:30 / 03:25
Q.MENU
Opcje
Ukryj
Wyjście
Wyświetlenie menu Opcji.
Wybierz opcję Ustaw odtwarzanie audio lub Ustaw audio.
UWAGA
►►Zmiana wartości ustawień opcji Lista filmów nie wpływa na wartości ustawień opcji Lista zdjęć i Lista muzyki.
►►Zmiana wartości ustawień opcji Lista zdjęć i Lista muzyki powoduje analogiczne dostosowanie wartości
ustawień opcji Lista zdjęć i Lista muzyki, z wyłączeniem wartości ustawień opcji Lista filmów.
►►Można słuchać muzyki tylko z bieżącego urządzenia.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
►
Ustaw audio
005. - B05.mp3
00:00
67
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
■
Zatrzymanie odtwarzania muzyki.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk odtwarzania
(►).
Jeżeli naciśniesz przycisk Pause(II) w czasie odtwarzania pliku, odtwarzanie zostanie wstrzymane.
Jeżeli naciśniesz przycisk Pause(II) ponownie, gdy odtwarzanie będzie
wstrzymane, zostanie ono wznowione.
Podczas odtwarzania:
Po naciśnięciu przycisku przewijania w tył (◄◄) zostanie odtworzony
poprzedni plik muzyczny.
Po naciśnięciu przycisku przewijania w przód (◄◄) zostanie odtworzony
następny plik muzyczny.
►
II
◄◄ / ►►
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB

Naciskanie przycisku ENERGY SAVING (OSZCZĘDZANIE ENERGII)
powoduje zmianę jasności ekranu (zobacz str. 82).
Z poziomu listy filmów, listy zdjęć i listy muzyki działają jedynie opcje Wył./
Wyłącz ekran.
MENU
lub

Home
BACK
EXIT
<>
68
Uruchomienie odtwarzania wybranych plików muzycznych, a następnie
przejście do opcji Lista zdjęć.
ZIELONY
lub
Q.MENU
Wyświetlenie menu Opcji.
■■ Jeżeli naciśniesz przycisk BACK (WSTECZ) w czasie, gdy muzyka jest
odtwarzana, odtwarzacz muzyki zostanie ukryty i będzie wyświetlana
tylko lista muzyki.
■■ Jeżeli naciśniesz przycisk EXIT (WYJŚCIE) w czasie, gdy odtwarzacz
muzyki jest wyświetlany, muzyka zostanie zatrzymana, ale telewizor nie
powróci do normalnego trybu oglądania telewizji.
■■ Jeżeli naciśniesz przycisk EXIT (WYJŚCIE) w czasie, gdy odtwarzanie
muzyki jest zatrzymane lub gdy odtwarzacz muzyki jest ukryty, telewizor
powróci do normalnego trybu oglądania telewizji.
■■ W przypadku naciśnięcia przycisków < lub > w czasie odtwarzania kursor
wskazujący pozycję może zostać wyświetlony.
■■W przypadku wyboru opcji Ustaw odtwarzanie audio:
Ustaw odtwarzanie audio
Powtarzanie
◄
Wł.
►
Losowo
◄
Wył.
►
Wstecz
2
Wybierz Powtarzanie lub Losowo.
Dokonaj odpowiednich zmian.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
69
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■W przypadku wyboru opcji Ustaw audio:
Ustaw audio
Tryb dźwięku
◄
Standardowy
►
Aut. poziom głośn.
◄
Wył.
►
Czysty głos II
◄
Wył.
►
Balans
0
◄
L
R ►
Wstecz
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
70
1
2
Wybierz opcję Tryb dźwięku, Aut. poziom głośn. Czysty głos II lub
Balans.
Dokonaj odpowiednich zmian. (Zobacz str. 94–98).
■■ Jeśli podczas odtwarzania nie zostanie przez pewien czas
naciśnięty żaden przycisk, okno informacyjne odtwarzania
(przedstawione poniżej) będzie wyświetlane jako wygaszacz
ekranu.
■■ Wygaszacz ekranu
Wygaszacz ekranu zapobiega uszkodzeniu pikseli, które może
być spowodowane wyświetlaniem tego samego obrazu na
ekranie przez dłuższy czas.
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
UWAGA
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
►►Uszkodzone pliki muzyczne nie są odtwarzane. W przypadku takich plików wyświetlany jest czas odtwarzania 00:00.
►►Pliki muzyczne pobrane z płatnego serwisu, które są chronione prawami autorskimi, nie są odtwarzane. W
przypadku takich plików wyświetlane są niewłaściwe informacje dotyczące czasu odtwarzania.
►►Naciśnięcie przycisków OK i ■ powoduje wyłączenie wygaszacza ekranu.
►►W tym trybie dostępne są także przyciski odtwarzania (►), pauzy (II) oraz ■, ►► i ◄◄ na pilocie zdalnego sterowania.
►►Możesz użyć przycisku ►►, aby przejść do następnego utworu, oraz przycisku ◄◄, aby wrócić do
poprzedniego utworu.
71
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
DODATKOWE TREŚCI
Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików aplikacji zapisanych na nośniku USB.
Pliki aplikacji zapisane na nośniku USB można odtwarzać za pomocą tego urządzenia.
Przedstawiony tutaj widok ekranu może się różnić od wyświetlanego przez telewizor. Ilustracje są
tylko przykładami pomagającymi w obsłudze telewizora.
Obsługiwane pliki FLASH (*.SWF) / GEM
Plik SWF skompilowany w programie Flash Lite 3.0 lub starszej wersji (wersja 3.0 jest zalecana)
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
•W
ymagana jest aplikacja Pro:Centric uruchamiająca się automatycznie w pamięci flash po włączeniu telewizora.
• W głównym katalogu dysku pamięci USB musi istnieć folder o ścieżce /hcapfs/as/abs_service/.
• W folderze /hcapfs/as/abs_service/ musi się znajdować plik xait.xml.
• J eśli powyższe warunki nie są spełnione, zaznaczenie opcji Zawartości specjalne spowoduje
wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie: Nie można uruchomić pliku na USB.
Sprawdź plik na USB.
• Jeśli nie można odtworzyć pliku flash nawet po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, należy
się zapoznać z informacjami w sekcji dotyczącej pobieranie dodatkowych treści w instrukcji instalacji.
•P
liki GEM zawierają aplikacje JAVA.
■■Odtwarzanie plików aplikacji
1
lub
MENU
2
3
Home
Wybierz menu MOJE MULTIMEDIA.
Wybierz menu Zawartości specjalne.
Plik aplikacji zostanie odtworzony.
■■Zatrzymywanie odtwarzania pliku aplikacji
Wyjmij urządzenie USB z gniazda USB IN z tyłu telewizora.
UWAGA
►Podczas
►
odtwarzania pliku aplikacji (FLASH lub GEM) przyciski działają zgodnie z ustawieniami
opcji Dodatkowe treści.
72
KOD REJESTRACJI DIVX
Sprawdź kod rejestracji DivX odbiornika. Używając numeru rejestracyjnego, można wypożyczać lub
kupować filmy pod adresem www.divx.com/vod.
Kod rejestracji DivX pochodzący z innego telewizora nie umożliwia odtwarzania wypożyczonych lub
zakupionych plików DivX na tym urządzeniu. Odtwarzać można jedynie pliki DivX zgodne z kodem
rejestracyjnym tego telewizora.
MOJE MULTIMEDIA.
Kod reg. DivX
Deaktywacja
Lista filmów
Lista zdjęć
Lista muzyki
Naciśnij przycisk OK (
lub
MENU
3
NIEBIESKI
Home
Wyjście
Wybierz menu MOJE MULTIMEDIA.
Wybierz opcję Kod reg. DivX.
Wybierz opcję Kod reg. DivX.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE)
w celu powrotu do oglądania telewizji.
O FORMACIE DIVX: DivX® jest cyfrowym formatem obrazu wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. Ten produkt jest oficjalnym, urządzeniem DivX
Certified® umożliwiającym odtwarzanie obrazu w formacie DivX. Więcej informacji oraz narzędzia do konwersji plików wideo na format DivX można znaleźć
na stronie www.divx.com.
O USŁUDZE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND, wideo na żądanie): urządzenie z certyfikatem DivX Certified® musi zostać zarejestrowane, aby można
było na nim odtwarzać filmy zakupione w usłudze DivX Video-on- Demand
(VOD). W celu uzyskania kodu rejestracyjnego należy skorzystać z sekcji DivX
VOD w menu ustawień urządzenia. Więcej informacji na temat procedury rejestracji można znaleźć na stronie vod.divx.com.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
2
Zamknij
), aby wyświetlić zdjęcia z urządzenia USB.
Opcje
1
Wstecz
Zawartości specjalne
Aby odtwarzać chronione filmy DivX, musisz zarejestrować
swoje urządzenie.
Kod rejestracji: **********
Zarejestruj urządzenie na stronie http://vod.divx.com
„Certyfikowane urządzenie DivX® umożliwiające odtwarzanie plików wideo w formacie DivX® do rozdzielczości HD 1080p, w tym materiałów z kategorii premium”.
DivX®, DivX Certified® oraz związane z nimi logotypy są znakami towarowymi firmy
DivX, Inc. i mogą być wykorzystywane jedynie na podstawie udzielonej licencji.
Chronione jednym lub kilkoma spośród następujących amerykańskich patentów: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
UWAGA
►Odbiornik
►
odtwarza jedynie pliki wideo o poniższych parametrach:
Rozdzielczość: do 1920x1080 pikseli (szer. x wys.)
Szybkość odtwarzania klatek: do 30 klatek/s (1920x1080), do 60 klatek/s (poniżej 1280x720)
►Kodeki
►
wideo: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1,
Sorenson H.263/H.264.
73
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
DEAKTYWACJA
Celem funkcji Deaktywacja jest zapewnienie możliwości dezaktywacji urządzeń użytkownikom, którzy
dokonali aktywacji wszystkich dostępnych urządzeń za pomocą serwera sieciowego, przez co aktywacja kolejnych urządzeń jest niemożliwa. Usługa DivX VOD umożliwia użytkownikowi aktywację do 6
urządzeń w ramach jednego konta. Dotychczas w celu zmiany lub dezaktywacji tych urządzeń użytkownicy musieli skontaktować się z działem obsługi DivX i zgłosić żądanie usunięcia urządzenia.
Dzięki dodaniu tej funkcji użytkownicy mogą teraz dezaktywować urządzenie samodzielnie, co znacznie ułatwia zarządzanie urządzeniami DivX VOD.
MOJE MULTIMEDIA.
Kod reg. DivX
Deaktywacja
Lista filmów
Lista zdjęć
Lista muzyki
Naciśnij przycisk OK (
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
lub
MENU
2
3
4
NIEBIESKI
Tak
Nie
), aby wyświetlić zdjęcia z urządzenia USB.
Opcje
1
Wstecz
Zawartości specjalne
Kod wyrejestrowania:
********
Wyrejestruj urządzenie na stronie http://vod.divx.com
Czy chcesz kontynuować rejestrowanie?
Wyjście
Home
Wybierz menu MOJE MULTIMEDIA.
Wybierz opcję Deaktywacja.
Wybierz opcję Tak.
Zostanie wyświetlony ekran Deaktywacja.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
74
EPG (ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO
PROGRAMACH DOSTĘPNY W TRYBIE
CYFROWYM)
To urządzenie jest wyposażone w funkcję EPG (elektroniczny przewodnik po programach), która ułatwia
przeglądanie oferty programów telewizyjnych.
Funkcja EPG udostępnia informacje takie, jak listy audycji emitowanych na poszczególnych programach oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia emisji dla wszystkich dostępnych usług. Ponadto w
ramach funkcji EPG dostępne są często szczegółowe informacje o programie (dostępność i ilość tych
informacji zależy od nadawcy).
Z funkcji EPG można korzystać tylko wtedy, gdy informacje EPG są nadawane przez nadawców.
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji EPG należy ustawić zegar w menu Czas.
Funkcja EPG wyświetla informacje o programach na 8 dni.
►
DTV 1 TV ONE
►
Zmiana programu
► Dalej
Oglądaj
Good Morning
21:00
00:00
Prezentacje/Pokazy gier
16:9 720p
... HE-AAC
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking, with regular
and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking, withWregular
górę
and special guests.
W dół
▼
INFO
Pokazuje informację o bieżącym programie.
telewizji
Ikona wyświetlana przy programie z teletekstem.
radio-
Ikona wyświetlana przy programie z napisami.
w stan-
Ikona wyświetlana przy programie kodowanym.
Ikona wyświetlana przy programie z dźwiękiem
z dźwięDolby Digital.
Wyświetlane w przypadku programu z dźwiękiem
Proporcje ekranu nadawanego programu.
Dolby Digital Plus.
576i/p, 720p, 1080i/p: rozdzielczość stosowana w prograProporcje ekranu nadawanego programu.
mie
Program oznaczony tą ikoną może nie być wyświetlany, jeśli sygnał jest wysyłany za pomocą wyjścia
monitora. Zależy to od informacji o tym programie.
Wyświetla informację o następnym programie.
Wyświetla informacje o innych programach.
Tyra
2 TV2
Przypomnij
Tyra
21:00
Zmiana programu ◄ Teraz
►
Nagraj
DTV 2 TV2
►
28 wrz. 2008 21:00~00:00
Zaprogramuj
EPG (ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO
PROGRAMACH)(W TRYBIE CYFROWYM)
Ikona wyświetlana przy programie
analogowej lub cyfrowej.
Ikona wyświetlana przy programie
wym.
Ikona wyświetlana przy programie
dardzie MHEG.
Ikona wyświetlane przy programie
kiem HE-AAC.
Zamknij
00:00
Prezentacje/Pokazy gier
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko
ustawień nagrywania/przypominania.
Wybierz tryb ustawień nagrywania z włącznikiem czasowym/przypominania.
75
EPG (ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO PROGRAMACH)
Włączanie i wyłączanie funkcji EPG
1 GUIDE
Włącz/wyłącz funkcję EPG.
Wybór programu
1
lub
Wybierz program.
Funkcje przycisków w trybie TERAZ/DALEJ przewodnika po programach
Ten tryb umożliwia sprawdzenie obecnie nadawanego programu oraz programu następnego w kolejności.
EPG (ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO
PROGRAMACH)(W TRYBIE CYFROWYM)
76
CZERWONY Zmiana trybu EPG.
Przewodnik po programach
▲
That ’70s show
25 Lis. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
W przypadku wyboru opcji „TERAZ”
powoduje przejście do wybranego programu i zakończenie wyświetlania przewodnika EPG.
Wybór programu z kolumny TERAZ lub
DALEJ.
WSZYSTKO
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
TERAZ
DALEJ
That ’70s show
Your World Today
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
▼
INFO i Informacje
Oglądaj
TV/RAD RADIO
Tryb
Wybór programu telewizyjnego.
GUIDE
Poprzednia/następna strona.
lub
BACK
lub
Wyłączanie funkcji
EPG.
Wybór programu telewizji cyfrowej lub
radia.
INFO
Włączanie i wyłączanie wyświetlania
szczegółowych informacji.
Funkcje przycisków w trybie 8-dniowym przewodnika po programach
Przewodnik po programach
▲
That ’70s show
25 Lis. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
◄
WSZYSTKO
ZIELONY
Przejście do trybu ustawiania daty.
W przypadku zaznaczenia aktualnie
nadawanego programu powoduje przejście do wybranego programu i zakończenie wyświetlania przewodnika EPG.
14:00
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
...
▼
INFO i Informacje
Tryb
Wt. 25 Lis.
15:00
▼
1 YLE TV1
8 YLE24
◄
CZERWONY Zmiana trybu EPG.
Oglądaj
TV/RAD RADIO
Data
Wybór programu.
Poprzednia/następna strona.
Wybór programu telewizyjnego.
GUIDE
lub
BACK
lub
Wyłączanie funkcji
EPG.
Wybór programu telewizji cyfrowej lub
radia.
Włączanie i wyłączanie wyświetlania
szczegółowych informacji.
EPG (ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO
PROGRAMACH)(W TRYBIE CYFROWYM)
INFO
77
EPG (ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO PROGRAMACH)
Funkcje przycisków w trybie ustawiania daty
lub
BACK
Wyłączanie trybu ustawiania
daty.
Przewodnik po programach
▲
That ’70s show
25 Lis. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
◄
Przejście do wybranej daty.
WSZYSTKO
14:00
2 YLE TV2
4 TV..
Wybór daty.
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
GUIDE
EPG (ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO
PROGRAMACH)(W TRYBIE CYFROWYM)
78
lub
Wyłączanie funkcji
EPG.
...
Wt. 25 Lis.
15:00
▼
1 YLE TV1
◄
ZIELONY lub
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▼
Zmiana daty
Wyjdź
Button Function in Extended Description Box
INFO
Włączanie i wyłączanie wyświetlania szczegółowych informacji.
Przewijanie tekstu w górę i w dół.
GUIDE
lub
DTV 1 YLE TV1 25
25 Lis. 2008 10:05
Fia World Touring Car Chanpionship
Wt. 25 Lis. 2008 10:05
12:40
Fia Champion
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry
of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;
Wyłączanie funkcji EPG.
Zamknij
USTAWIENIA OBRAZU
USTAWIENIA ROZMIARU OBRAZU (PROPORCJI EKRANU)
Obraz można oglądać w różnych formatach: 16:9, 1:1 Piksel,
Oryginalny, Pełna szerokość, 4:3, 14:9, Zbliżenie i Zbliżenie kinowe.
Jeśli na ekranie będzie wyświetlany przez dłuższy czas nieruchomy
obraz, może on zostać utrwalony na ekranie.
Obraz można powiększyć za pomocą przycisków
.
Ta funkcja obsługuje poniższy sygnał.
1
Q.MENU
2
Wybierz opcję Proporcje ekranu.
Wybierz format obrazu.
nież w menu OBRAZ.
•A
by określić format obrazu, w menu
Proporcje wybierz opcję 14:9, Zbliżenie
lub Zbliżenie kinowe. Po zakończeniu
określania proporcji, następuje powrót do
szybkiego menu.
• Oryginalny
Gdy odbiornik telewizyjny odbierze sygnał obrazu panoramicznego, automatycznie przełączy się
na format odbieranego obrazu.
Oryginalny
• 1:1 Piksel
Niniejszy tryb pozwoli Ci oglądać przekaz w
najwyższej jakości, bez utraty ważnych
szczegółów obrazu wysokiej rozdzielczości.
Uwaga: Jeśli w oryginalnym obrazie występują zakłócenia, będą one widoczne przy
krawędzi.
1:1 Piksel
USTAWIENIA OBRAZU
• 16:9
To ustawienie pozwala dostosować obraz poziomo
w proporcji liniowej tak, aby wypełnić cały ekran
odbiornika (przydatne szczególnie podczas oglądanie filmów DVD zapisanych w formacie 4:3).
•P
roporcje ekranu można regulować rów-
• Pełna szerokość
Kiedy odbiornik odbierze sygnał obrazu panoramicznego, użytkownik będzie miał możliwość
dostosowania obrazu w poziomie lub w pionie, w
proporcjach liniowych, tak aby całkowicie wypełnił ekran.
W przypadku sygnału DTV filmy w proporcjach
4:3 i 14:9 są wyświetlane na całym ekranie bez
żadnych zniekształceń.
Pełna szerokość
79
USTAWIENIA OBRAZU
• 4:3
To ustawienie umożliwia wyświetlanie obrazu w oryginalnych proporcjach 4:3.
• Zbliżenie
To ustawienie umożliwia wyświetlanie obrazu
wypełniającego cały ekran bez wprowadzania
modyfikacji proporcji. Oznacza to, że górna i
dolna część obrazu będą przycięte.
• 14:9
To ustawienie umożliwia wyświetlanie obrazu w formacie 14:9 lub oglądanie zwykłego programu TV w
trybie 14:9. Obraz w formacie 14:9 jest wyświetlany
w podobny sposób do obrazu 4:3, z lekkim przesunięciem górnej i dolnej krawędzi.
• Zbliżenie kinowe
Ustawienie Zbliżenie kinowe umożliwia powiększenie obrazu z zachowaniem odpowiednich
proporcji.
Uwaga: Podczas powiększania lub zmniejszania obraz może zostać zniekształcony.
USTAWIENIA OBRAZU
Przyciski ◄ i ►: regulacja powiększenia funkcji
Zbliżenie kinowe. Zakres regulacji: 1 – 16.
Przyciski ▼ i ▲: przesunięcie obrazu na ekranie.
UWAGA
►►W trybie Component są dostępne tylko ustawienia: 4:3,16:9 (panoramiczny), 14:9, Zbliżenie/Zbliżenie
kinowe.
►►W trybie HDMI są dostępne ustawienia: 4:3, Oryginalny, 16:9 (panoramiczny), 14:9, Zbliżenie/Zbliżenie
kinowe.
►►W trybach RGB-PC i HDMI-PC są dostępne tylko ustawienia: 4:3 i 16:9 (panoramiczny).
►►W trybach DTV/HDMI/Component (ponad 720p) dostępna jest funkcja 1:1 Piksel.
►►W trybie telewizji analogowej/cyfrowej/AV/Scart, dostępny jest współczynnik proporcji Pełna szerokość.
80
KREATOR OBRAZU
Ta funkcja umożliwia regulację jakości oryginalnego obrazu.
Służy ona do kalibracji jakości ekranu drogą regulacji poziomu czerni i bieli itd. Użytkownicy mogą
łatwo kalibrować jakość ekranu krok po kroku.
Ustawiając wartości obrazu Niska, Zalecana i Wysoka, użytkownik widzi przykładowy efekt zmian.
W trybach RGB-PC, HDMI-PC i DVI-PC zmienione wartości parametrów Kolor, Odcień i Ostrość poz./
Ostrość pion. nie są stosowane.
OBRAZ
● Proporcje
Przejdź
ekranu
Kreator obrazu umożliwia regulację jakości oryginalnego obrazu.
: 16:9
►
● Kreator obrazu
►
●
Oszczędzanie energii
● Tryb
obrazu
Kreator obrazu
OK
: Wył.
: Standardowy
• Podświetlenie 70
1
MENU
lub
3
4
50
• Ostrość
70
Home
Wstecz
Wybierz menu OBRAZ.
Wybierz opcję Kreator obrazu.
Dostosuj parametry trybu Standardowy
(Poziom czerni, Poziom bieli, Odcień, Kolor,
Ostrość w poziomie, Ostrość w pionie,
Podświetlenie) lub Preferowany (Poziom
czerni, Poziom bieli, Odcień, Kolor, Ostrość,
Kontrast dynamiczny, Temp. barw,
Podświetlenie).
CHAR/NUM
MARK
5
100
• Jasność
Wybierz źródło sygnału wejściowego, do
którego zostaną zastosowane ustawienia.
Dalej
• W przypadku zakończenia
wprowadzania ustawień
przed etapem końcowym
zmiany nie zostaną zastosowane.
• Wartość regulacji zapisywana
jest w kategorii Ekspert1.
• W momencie ustawienia jakości obrazu za pomocą funkcji
Kreator obrazu wyłączana jest
funkcja Oszczędzanie energii.
• Jeżeli ustawienie jakości
obrazu Ekspert1 zostało
zmienione, użyj opcji
Resetuj obraz przed wejściem do menu Kreator
obrazu w celu zresetowania
ustawienia jakości obrazu.
• Standardowy: tryb standardowej jakości obrazu.
• Preferowany: tryb umożliwiający wybór w miejsce
standardowego obrazu jakości wybranej przez użytkownika.
USTAWIENIA OBRAZU
2
• Kontrast
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
81
USTAWIENIA OBRAZU
ENERGY SAVING (OSZCZĘDZANIE ENERGII)
Ta funkcja umożliwia zmniejszenie zużycia energii przez telewizor.
Ustawienia fabryczne zostały skomponowane w taki sposób, aby zapewnić wysoki komfort w trakcie
oglądania telewizji w domu.
Jasność ekranu można zwiększyć, regulując poziom oszczędzania energii lub określając Tryb obrazu.
Po wybraniu wartości ustawienia Oszczędzanie energii w trybie MHEG/MHP ustawienie pozostaje w
mocy po zakończeniu korzystania z trybu MHEG/MHP.
Podczas słuchania radia za pośrednictwem telewizora warto wybrać ustawienie „Wyłącz ekran”, aby
zmniejszyć zużycie energii.
OBRAZ
Przejdź
● Kreator
●
●
ekranu
: 16:9
obrazu
ꕊ Oszczędzanie
energii
Oszczędzanie
energii
obrazu
: Standardowy
• Podświetlenie 70
1
USTAWIENIA OBRAZU
MENU
2
3
lub
Home
Wybierz opcję
• Kontrast
100
• Jasność
50
• Ostrość
70
Auto
Wył.
Wył.
►
● Tryb
: Wył.
►
● Proporcje
OK
Minimalne
Średnia
Maksimum
Wyłącz ekran
Wybierz menu MOJE MULTIMEDIA.
Oszczędzanie energii.
Wybierz wartość Auto, Wył., Minimalne, Średnie,
Maksymalne lub Wyłącz ekran.
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
• Po wybraniu polecenia Wyłącz ekran ekran zostanie wyłączony po 3 sekundach.
• W przypadku wybrania opcji „Oszczędzanie energii-Auto, Maksymalne” funkcja Podświetlenie
nie będzie działać.
• Funkcję tę można również dostosować za pomocą przycisku ENERGY SAVING (OSZCZĘDZANIE
ENERGII) na pilocie zdalnego sterowania.
• Po wybraniu opcji Auto podświetlenie jest regulowane automatycznie z wykorzystaniem inteligentnego czujnika warunków oświetleniowych, jeżeli telewizor jest wyposażony w taki czujnik.
82
WSTĘPNIE SKONFIGUROWANE USTAWIENIA OBRAZU
Wstępnie skonfigurowane tryby obrazu
zwiększenie wartości kontrastu, jasności, koloru i ostrości w celu uzyskania żywego obrazu.
najbardziej uniwersalne ustawienie ekranu.
optymalizacja ustawień obrazu pod kątem oglądania filmów.
optymalizacja ustawień obrazu pod kątem oglądania wydarzeń sportowych.
optymalizacja ustawień obrazu pod kątem gier.
OBRAZ
Przejdź
● Proporcje
● Kreator
●
ekranu
: 16:9
obrazu
Oszczędzanie energii
●●TrybTryb
obrazu
obrazu
OK
: Wył.
Standardowy
::Standardowy
• Kontrast
100
• Jasność
50
• Ostrość
70
Żywy
Standardowy
Standardowy
►
• Podświetlenie 70
Inteligentny sensor
►
Żywy
Standardowy
Kino
Sport
Gra
Kino
Sport
Gry
ꕋ Ekspert1
ꕋ Ekspert2
1
2
3
lub
Home
Wybierz menu MOJE MULTIMEDIA.
Wybierz opcję Tryb obrazu.
Wybierz jedną z opcji: Inteligentny sensor, Żywy,
Standardowy, Kino, Sport lub Gra.
USTAWIENIA OBRAZU
MENU
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
• Ustawienie Tryb obrazu optymalizuje parametry wyświetlanego obrazu. Wstępnie skonfigurowane
wartości w menu Tryb obrazu należy wybierać odpowiednio do rodzaju oglądanego programu.
• Po włączeniu funkcji Inteligentny sensor najlepsza jakość obrazu jest dobierana automatycznie
zależnie od otoczenia.
• Tryb obrazu można regulować także za pomocą przycisku Q. Menu (MENU PODRĘCZNE).
• Inteligentny sensor: dopasowuje obraz do warunków otoczenia.
83
USTAWIENIA OBRAZU
RĘCZNA REGULACJA OBRAZU
Tryb obrazu-Użytkownik
Podświetlenie
Aby wyregulować jasność ekranu, wyreguluj jasność panelu LCD.
Zalecana jest regulacja podświetlenia po ustawieniu jasności.
Kontrast
Regulacja proporcji poziomu sygnału między czernią a bielą w obrazie. Funkcji Kontrast można
użyć, gdy jasne fragmenty obrazu są zbyt nasycone.
Jasność
Regulacja podstawowego poziomu sygnału w obrazie.
Ostrość
Regulacja poziomu ostrości krawędzi między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu.
Im niższy poziom, tym bardziej miękkie kontury obrazu.
Kolor
Regulacja intensywności wszystkich kolorów.
Odcień
Regulacja balansu między czerwienią a zielenią.
Temp. barw
Przesunięcie suwaka w lewo nadaje obrazowi bardziej czerwony odcień, a w prawo – bardziej niebieski.
Ta funkcja nie jest dostępna w trybie „Inteligentny sensor”.
OBRAZ
Przejdź
● Kreator
●
ekranu
: 16:9
obrazu
Oszczędzanie energii
●●TrybTryb
obrazu
obrazu
: Wył.
Standardowy
::Standardowy
• Kontrast
100
• Jasność
50
• Ostrość
70
Żywy
Standardowy
Standardowy
►
• Podświetlenie 70
Inteligentny sensor
►
● Proporcje
OK
Kino
Sport
Gry
ꕋ Ekspert1
USTAWIENIA OBRAZU
ꕋ Ekspert2
1
MENU
2
3
4
5
lub
Home
Wybierz menu MOJE MULTIMEDIA.
Wybierz opcję Tryb obrazu.
Wybierz jedną z opcji: Żywy, Standardowy, Kino,
Sport lub Gra.
Wybierz parametr Podświetlenie, Kontrast,
Jasność, Ostrość, Kolor, Odcień lub Temp. barw.
Dokonaj odpowiednich zmian.
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
84
• Korzyści płynące z używania funkcji Podświetlenie
- Zmniejszenie zużycia energii sięgające 60 %.
- Zmniejszenie jasności czerni. (Głębsza czerń pozwala na uzyskanie obrazu o wyższej jakości).
- Możliwość regulacji jasności bez zmiany oryginalnej rozdzielczości sygnału.
UWAGA
►W
► trybie RGB-PC/HDMI-PC nie można dowolnie regulować poziomu koloru, ostrości i odcienia.
►►W przypadku wybrania opcji Ekspert1/2 można wybrać ustawienia parametrów Podświetlenie,
Kontrast, Jasność, Ostrość poz., Ostrość pion., Kolor i Odcień.
USTAWIENIA OBRAZU
85
USTAWIENIA OBRAZU
TECHNOLOGIA POPRAWY JAKOŚCI OBRAZU
Parametry obrazu można dostosować dla każdego z trybów obrazu albo ustawić ich wartości, korzystając ze specjalnego obrazu wideo.
Wartości parametrów obrazu można ustawić oddzielnie dla każdego typu sygnału wejściowego.
Aby po dokonaniu regulacji w każdym trybie wideo powrócić do ekranu ustawień fabrycznych, należy
uruchomić funkcję Resetuj obraz w każdym z trybów obrazu.
■ Telewizor użytkownika może różnić się
od pokazanego na ilustracji.
OBRAZ
Przejdź
• Jasność
50
• Ostrość
70
• Kolor
60
OBRAZ
OK
Przejdź
OK
Kontrast dynamiczny
◄ Wysoki
Kolor dynamiczny
50
R
G
Clear White
• Ostrość
70
C
W
Odcień
• Kolor
60skóry
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
• Odcień
• Sterowanie zaawansowane
• Resetuj obraz
• Ekran
• Ekran
Redukcja
R
0 szumu
►
Wysoki
• Jasność
Wysoki
0
G
Średnia
• Temp. barw
0 W zakłóceń C
Cyfr. redukcja
Średnia
• SterowanieGamma
zaawansowane
Średnia
• Resetuj obraz
Poziom czerni
Auto
Ochrona oczu
Niski
▼
Zamknij
1
USTAWIENIA OBRAZU
MENU
2
3
4
lub
Home
Wybierz menu MOJE MULTIMEDIA.
Wybierz opcję Sterowanie zaawansowane.
Wybierz odpowiednie ustawienie:
Kontrast dynamiczny, Kolor dynamiczny, Clear White, Odcień skóry, Redukcja
szumu, Cyfr. redukcja zakłóceń, Gamma, Poziom czerni, Ochrona oczu, Realne
kino, Gama kolorów lub xvYCC.(Zobacz str. 88–89).
Dokonaj odpowiednich zmian.
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
86
ZAAWANSOWANE USTAWIENIA OBRAZU
Dzięki szczegółowemu podziałowi ustawienia Ekspert1 i Ekspert2 oferują więcej kategorii, których
ustawienie umożliwi użytkownikom uzyskanie najlepszej jakości obrazu.
Umożliwiają one również profesjonalną optymalizację parametrów telewizora przy użyciu specjalnych
filmów.
■ Telewizor użytkownika może różnić się
od pokazanego na ilustracji.
OBRAZ
Przejdź
● Proporcje
● Kreator
●
ekranu
OBRAZ
obrazu
◄ Wył.
Expert1 Standardowy
Standardowy
• Podświetlenie Kino
70
• Kontrast
90
Sport
• Jasność
50
Gry
• Ostrość poz. ꕋ
70 Ekspert1
Ekspert1
Wył.
• Ostrość pion. 60 R
Poziom czerni
• Kolor
60
Realne kino
Odcień zaawansowana
0
•• Kontrola
Gama kolorów
• Sterowanie zaawansowane
Popr.
krawędzi
• Resetuj
obraz
: Wył.
Żywy
• Ekran
G
Auto
Wł.
Standardowy
Wysoki
xvYCC
Auto
Wzór Ekspert
Ekspert2
►
Wył.
• Ostrość
70zakłóceń
Cyfr.poz.
redukcja
Inteligentny sensor
::
Przejdź
OK
Kontrast dynamiczny
• Jasność
Redukcja szumu
: 16:9
Oszczędzanie energii
obrazu
obrazu
●●TrybTryb
OK
Wył.
▼
Zamknij
1
2
3
4
5
6
lub
Home
Wybierz menu MOJE MULTIMEDIA.
Wybierz opcję Tryb obrazu.
Wybierz menu
Ekspert1 lub
Ekspert2.
Wybierz opcję Kontrola zaawansowana.
USTAWIENIA OBRAZU
MENU
Wybierz odpowiednie ustawienie.
Dokonaj odpowiednich zmian.
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
87
USTAWIENIA OBRAZU
*W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.
■■ Dostosowuje poziom kontrastu przez dopasowanie go do jasności ekranu.
Jakość obrazu zostaje poprawiona poprzez rozjaśnienie jasnych obszarów i
przyciemnienie ciemnych obszarów.
■■ Dostosowuje ustawienia kolorów ekranu, aby były one żywsze, bogatsze i
Kolor dynamiczny
czystsze. Poprawia odcień, nasycenie i jaskrawość koloru, dzięki czemu
(Wył./Niski/Wysoki)
czerwony, niebieski, zielony i biały kolor wyglądają żywiej.
Odcień skóry (od -5 do ■■ Umożliwia korektę odcienia skóry na obrazie pozwalającą na dobór optymal5)
nego odcienia.
Redukcja szumu (Wył./
Niska/Średnia/Wysoka/ ■■ Umożliwia zmniejszenie poziomu szumów w wyświetlanym obrazie bez obniAuto (tylko w trybie
żania jego jakości.
analogowym))
Cyfr. redukcja zakłóceń
( N i s k a / Ś r e d n i a / ■■ Redukuje szum związany z kompresją wideo MPEG.
Wysoka/Wył.)
Kontrast dynamiczny
(Wył./Niski/Średni/
Wysoki)
Gamma (Sterowanie ■■ Ta opcja pozwala dostosować jasność ciemnych i umiarkowanie szarych obszazaawansowane: Niska/
rów obrazu.
Średnia/Wysoka
• Niska/1.9: ciemne i szare fragmenty obrazu są jaśniejsze.
Kontrola zaawansowa• Średnia/2.2: odwzorowuje oryginalne poziomy kolorów w obrazie.
na: 1.9/2.2/2.4)
• Wysoka/2.4: ciemne i szare fragmenty obrazu są ciemniejsze.
USTAWIENIA OBRAZU
88
Poziom czerni (Niski/
Wysoki/Auto)
• Niski: obraz na ekranie jest ciemniejszy.
• Wysoki: obraz na ekranie jest jaśniejszy.
• Auto: powoduje automatyczne ustawienie poziomu czerni na ekranie na war-
tość wysoką lub niską w zależności od poziomu sygnału na wejściu.
■■ Wartości Niski i Wysoki są dostępne w następujących trybach:
AV(NTSC-M), HDMI i Component. Domyślnie wartość parametru Poziom
czerni ustawiana jest na „Auto”.
Clear White (Wył./Niski/
■■ Rozjaśnia i wyostrza białe obszary ekranu.
Wysoki)
*W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.
Ochrona oczu (Niska/ ■■ Automatycznie dostosowuje jasność ekranu do optymalnego poziomu dla
oczu w przypadku zbyt jasnych scen.
Wysoka/Wył.)
■■ Ta funkcja jest nieaktywna w trybach „Tryb obrazu – Żywy, Kino,
Expert1, Expert2, Inteligentny sensor”.
■■ Dzięki wyeliminowaniu efektu braku płynności filmy nakręcone kamerą
wideo wyglądają jak w kinie.
■■ Użyj tej funkcji w czasie oglądania zawartości filmowej oryginalnie nagraRealne kino (Wł./Wył.)
nej na taśmie filmowej.
■■ Funkcja ta może być używana po wyłączeniu funkcji TruMotion. (dotyczy
tylko modelu 47LD6***)
Gama kolorów
(Sterowanie zaawansowane) (Szeroka/
Standardowa)
• Standardowa: tryb wykorzystujący oryginalny zakres kolorów bez względu na cha-
rakterystykę odbiornika.
• Szeroka: tryb wykorzystujący maksymalny zakres kolorów dostępny na ekranie
odbiornika.
• Standardowa: tryb wykorzystujący oryginalny zakres kolorów bez względu na cha-
USTAWIENIA OBRAZU
rakterystykę odbiornika.
• Szeroka: tryb wykorzystujący maksymalny zakres kolorów dostępny na ekranie
odbiornika.
• EBU: tryb przeznaczony do wyświetlania zakresu kolorów EBU.
• SMPTE: tryb przeznaczony do wyświetlania zakresu kolorów SMPTE.
• BT709: tryb przeznaczony do wyświetlania zakresu kolorów BT709.
Popr. krawędzi (Wył./ ■■ Wyostrza i uwydatnia krawędzie obrazu.
Niska/Wysoka)
■■ Tej funkcji można używać w trybie „Tryb obrazu-Ekspert”.
*W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.
■■ Ta funkcja umożliwia uzyskanie bogatszych kolorów.
xvYCC (Auto/Wył./Wł.)
■■ Funkcja jest dostępna w trybach obrazu „Kino” i „Ekspert”, gdy przez złącze HDMI
jest odbierany sygnał xvYCC.
■■ Jest to wzorzec przydatny do sprawdzania jakości obrazu telewizji cyfrowej.
Wzór Ekspert (Wył./
■■ Ta funkcja jest dostępna w trybie obrazu „Ekspert” podczas oglądania telewizji
Wzór1/Wzór2)
cyfrowej.
Filtr koloru (Wył./
■■ Ta funkcja służy do filtrowania niektórych kolorów sygnału wideo.
Czerwony/Zielony/
Filtr RGB może być wykorzystywany do precyzyjnego ustawienia nasycenia i odcienia kolorów.
Niebieski)
Ta funkcja pozwala dostosować kolorystykę ekranu do upodobań użytkownika.
a. • Metoda: 2 punkty
• Wzór: wewnętrzny, zewnętrzny
• Kontrast czerwonego/zielonego/niebieskiego, Jasność czerwonego/zielonego/
niebieskiego:
Zakres regulacji wynosi od -50 do +50.
b. • Metoda: 10 punktów IRE
• Wzór: wewnętrzny/zewnętrzny
Temp. barw (Średnia/
Ciepła/Zimna)
• IRE to jednostka poziomu sygnału wideo, która może przyjmować wartości 10,
20, 30 do 100. Ustawienia można dostosować dla koloru Czerwony, Zielony lub
Niebieski.
• Oświetlenie: ta funkcja wyświetla wartość luminancji obliczoną dla współczynnika
gamma o wartości 2.2. Użytkownik może podać wartość luminancji, której oczekuje dla sygnału o poziomie 100 IRE. Wtedy docelowa wartość luminancji dla współczynnika gamma o wartości 2.2 będzie wyświetlana dla wartości od wartości
10 IRE do wartości 90 IRE, co 10 IRE. • Czerwony/Zielony/Niebieski: zakres regulacji wynosi od -50 do +50.
■■ Jest to narzędzie używane przez ekspertów do ustawiania parametrów za pomocą
wzorów testowych. Nie zmienia ono ustawień innych kolorów, ale umożliwia selektywne dobranie ustawień dla 6 kolorów (czerwonego/zielonego/niebieskiego/niebiesko-zielonego/purpurowego/żółtego).
Różnice w kolorach mogą nie być wyraźnie widoczne nawet w przypadku dokonywania regulacji dla ogólnego sygnału wideo.
System zarządzania
■■ Pozwala zmienić poziom koloru czerwonego/zielonego/niebieskiego/żółtego/niebiekolorami
skozielonego/purpurowego.
• Kolor Czerwony/Zielony/Niebieski/Żółty/Niebieskozielony/Purpurowy: zakres regulacji wynosi od -30 do +30.
• Odcień Czerwony/Zielony/Niebieski/Żółty/Niebieskozielony/Purpurowy: zakres regulacji wynosi od -30 do +30.
■■ Ta funkcja jest niedostępna w trybach RGB-PC i HDMI (PC).
Gama kolorów
(Kontrola zaawansowana) (EBU/SMPTE/
BT709/Szeroka/
Standardowa)
89
USTAWIENIA OBRAZU
RESETUJ OBRAZ
Przywraca domyślne ustawienia fabryczne wybranych trybów obrazu.
■ Telewizor użytkownika może różnić się
od pokazanego na ilustracji.
OBRAZ
Przejdź
OBRAZ
OK
• Jasność
50
• Ostrość
70
• Ostrość
70
• Kolor
60
• Kolor ? Wszystkie
60 ustawienia obrazu zostaną zresetowane.
G
• Odcień Czy chcesz
0 R kontynuować?
C
• Temp. barw
0 W
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
• Sterowanie zaawansowane
Tak
4
►
►
►
USTAWIENIA OBRAZU
3
Nie
• Ekran
• Ekran
2
• Resetuj obraz
►
• Sterowanie zaawansowane
MENU
OK
50
• Resetuj obraz
1
Przejdź
• Jasność
lub
Home
Wybierz menu MOJE MULTIMEDIA.
Wybierz opcję Resetuj obraz.
Wybierz opcję Tak.
Wybrane ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych.
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
90
TRUMOTION
(dotyczy tylko modelu 47LD6***)
Pozwala uzyskać najwyższą jakość obrazu bez efektu rozmazania lub trzęsienia w przypadku wyświetlania szybko zmieniającego się obrazu lub filmów.
Wysoki : wyświetla bardziej płynny obraz.
Niski : wyświetla płynny obraz (ustawienie zalecane)
Wyłączony: Wyłączenie funkcji TruMotion.
Użytkownik: Użytkownik może oddzielnie regulować poziomy ustawień Judder i Blur w ustawieniach
funkcji TruMotion.
- Judder: Umożliwia regulację szumu ekranu.
- Blur : Reguluje powidok ekranu.
Ta funkcja jest wyłączona w trybach RGB-PC i HDMI-PC.
Po włączeniu funkcji „TruMotion” na ekranie może pojawić się szum.
Jeśli tak się stanie, wyłącz funkcję „TruMotion”.
W przypadku wyboru opcji „Tryb obrazu – Gra” ustaw funkcję „TruMotion” w stanie „Wył.”.
OBRAZ
Przejdź
• Ostrość
70
• Kolor
60
OK
TruMotion
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw.
0
W
C
• Sterowanie zaawansowane
3
● Blur
3
• Resetuj obraz
OK
►
• •TruMotion
TruMotion
◄ Niski►
● Judder
►
: Wył.
• Ekran
MENU
2
3
4
lub
Home
Wybierz menu MOJE MULTIMEDIA.
Wybierz TruMotion.
Wybierz Niski, Wysoki, Użytkownika lub wył..
USTAWIENIA OBRAZU
1
Dokonaj odpowiednich zmian.
• Naciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
91
USTAWIENIA OBRAZU
DEMO MODE (TRYB DEMONSTRACJI)
Ekran jest resetowany automatycznie po 5 minutach w Tryb Demo.
OPCJE
OK
● Pomoc
● Język
: Wielka Brytania
wyłączona
● Reset.
●
1
MENU
USTAWIENIA OBRAZU
2
3
4
lub
: Wielka Brytania
wyłączona
● Wskaźnik zasilania
ustawień fabr.
Ustaw ID
OK
On
Wł.
(Język)
● Kraj
● Pomoc
● Wskaźnik zasilania
Wł.Wył.
:: Wł.
►
(Język)
● Kraj
Przejdź
Tryb Demo
Demo
●● Tryb
►
►
● Język
Wł.
:: Wł.
►
Przejdź
Tryb Demo
Demo
●● Tryb
►
OPCJE
● Reset.
:1
Home
●
ustawień fabr.
Ustaw ID
:1
Wybierz menu OPCJE.
Wybierz menu Tryb Demo.
Wybierz menu Wł..
Przejdź do poprzedniego ekranu menu.
Wróć do oglądania telewizji. (Poza przyciskami MUTE (WYCISZENIE) i
+,-)
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
92
WSKAŹNIK ZASILANIA
Umożliwia dostosowanie parametrów kontrolki zasilania/trybu gotowości umieszczonej z przodu telewizora.
Wskaźnik czuwania
Określa, czy w trybie czuwania kontrolka zasilania umieszczona z przodu odbiornika będzie włączona,
czy nie.
Wskaźnik pracy
Określa, czy po włączeniu telewizora dioda zasilania umieszczona z przodu odbiornika będzie włączona, czy nie.
OPCJE
Przejdź
● Tryb Demo
(Język)
● Kraj
● Pomoc
● Język
: Wielka Brytania
wyłączona
●
►
● Reset.
ustawień fabr.
Ustaw ID
: Wielka Brytania
wyłączona
Wskaźnik czuwania
● Wskaźnik
zasilania
Wskaźnik zasilania
● Reset.
:1
●
OK
: Wł.
(Język)
● Kraj
● Pomoc
● Wskaźnik
zasilania
Wskaźnik zasilania
Przejdź
● Tryb Demo
►
● Język
OPCJE
OK
: Wł.
ustawień fabr.
Ustaw ID
◄
Wskaźnik pracy
Wł.
►
Wł.
:1
Zamknij
1
MENU
3
4
Home
Wybierz menu OPCJE.
Wybierz opcję Wskaźnik zasilania.
Wybierz jedną z opcji Wskaźnik czuwania lub
Wskaźnik pracy.
Wybierz odpowiednie ustawienie.
USTAWIENIA OBRAZU
2
lub
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
93
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
AUTOMATYCZNE DOSTOSOWYWANIE GŁOŚNOŚCI
Funkcja Aut. poziom głośn. umożliwia zachowanie jednakowego poziomu głośności po zmianie
kanałów.
Ponieważ parametry sygnału różnych stacji nadawczych różnią się od siebie, zazwyczaj przy każdej
zmianie programu potrzebna jest regulacja głośności. Dzięki tej funkcji użytkownik może uzyskać stabilny poziom głośności, co dokonywane jest przez automatyczną regulację głośności dla każdego programu.
Jeżeli jakość lub natężenie dźwięku nie odpowiadają potrzebom użytkownika, zalecane jest skorzystanie z osobnego zestawu kina domowego lub wzmacniacza dostosowanego do środowiska użytkowania.
AUDIO
Czysty Głos II
: Wył.
3
● Balans
● Tryb
dźwięku
AUDIO
OK
●
0
L
R
: Standardowy
2
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
3
lub
Home
Czysty Głos II
: Wył.
dźwięku
3
Wł.
0
L
R
: Standardowy
• Infinite Sound : Wył.
• Tony wysokie 50
• Tony wysokie 50
50
OK
MHEG
Wył.
● Balans
● Tryb
• Tony niskie
• Resetowanie
MENU
Przejdź
poziom głośn. : Wył.
• Infinite Sound : Wył.
• Tony niskie
1
● Aut.
►
●
Przejdź
poziom głośn. : Wył.
►
● Aut.
50
• Resetowanie
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Aut. poziom głośn.
Wybierz opcję Wł. lub Wył.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
94
CZYSTY GŁOS II
Funkcja „Czysty głos”, odróżniając ludzki głos od innych dźwięków, uwydatnia go, sprawiając, że w
efekcie brzmi on bardziej wyraźnie.
AUDIO
● Aut.
poziom głośn. : Wył.
Wył.
:: Wył.
33
● Balans
dźwięku
0
L
R
● Tryb
dźwięku
2
Głos II
R
◄
3
-
Wył.
►
+
Zamknij
50
• Resetowanie
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Czysty głos II.
• Jeśli w ustawieniu Czysty głos II
zostanie zaznaczona opcja Wł., funkcja Infinite Sound nie będzie działać.
• Dostępne są poziomy od -6 do +6.
Wybierz opcję Wł. lub Wył.
Dostosowanie poziomu funkcji Czysty głos po jej włączeniu
4
Wybierz opcję Poziom.
5
Dokonaj odpowiednich zmian.
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
3
Home
L
0 ● Poziom
: Standardowy
• Tony niskie
50
• Resetowanie
lub
● Czysty
33
• Tony wysokie 50
• Tony wysokie 50
MENU
OK
• Infinite Sound : Wył.
• Infinite Sound : Wył.
1
Wył.
:: Wył.
● Balans
: Standardowy
• Tony niskie
Przejdź
poziom głośn. : Wył.
Czysty Głos
GłosIIII
●● Czysty
►
Czysty Głos
GłosIIII
●● Czysty
● Tryb
AUDIO
OK
►
● Aut.
Przejdź
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
95
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
WSTĘPNIE SKONFIGUROWANE USTAWIENIA DŹWIĘKU – TRYB DŹWIĘKU
Można wybrać żądane ustawienie dźwięku (Standardowy, Muzyka, Kino, Sport lub Gra, jak również
wyregulować tony wysokie i niskie.
Funkcja Tryb dźwięku pozwala uzyskać najlepszą jakość dźwięku bez konieczności wprowadzania
dodatkowych ustawień, ponieważ telewizor wybiera odpowiednie opcje na podstawie treści programu.
Tryby Standardowy, Muzyka, Kino, Sport oraz Gra są ustawieniami fabrycznymi zapewniającymi optymalną jakość brzmienia.
Standardowy standardowa jakość dźwięku.
Muzyka
optymalizacja ustawień dźwięku pod
Kino
optymalizacja ustawień dźwięku pod
Sport
optymalizacja ustawień dźwięku pod
Gra
optymalizacja ustawień dźwięku pod
AUDIO
●
Przejdź
Czysty Głos II
: Wył.
● Aut.
3
●
0
L
R
►
Standardowy
:: Standardowy
Przejdź
Czysty Głos II
Tryb dźwięku
dźwięku
●●Tryb
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
2
3
lub
3
Standardowy
:: Standardowy
L
R
Standardowy
0 Standardowy
Muzyka
• Tony wysokie 50
Kino
• Infinite Sound : Wył.
• Tony wysokie 50 Sport
• Tony niskie
• Tony niskie
50
• Resetowanie
MENU
: Wył.
● Balans
• Infinite Sound : Wył.
1
Home
OK
poziom głośn. : Wył.
►
● Balans
Tryb dźwięku
dźwięku
●●Tryb
słuchania muzyki.
oglądania filmów.
oglądania wydarzeń sportowych.
gier.
AUDIO
OK
poziom głośn. : Wył.
►
● Aut.
kątem
kątem
kątem
kątem
50 Gry
• Resetowanie
Wybierz menu AUDIO.
• Tryb dźwięku można regulować także
za pomocą przycisku Q. Menu (MENU
PODRĘCZNE).
Wybierz opcję Tryb dźwięku.
Wybierz jedną z opcji Standardowy, Muzyka
Kino, Sport lub Gra.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
96
REGULACJA DŹWIĘKU – TRYB UŻYTKOWNIKA
AUDIO
●
Przejdź
AUDIO
OK
poziom głośn. : Wył.
Czysty Głos II
: Wył.
● Aut.
3
L
R
Standardowy (Użytkownika)
:: Standardowy
►
Tryb dźwięku
dźwięku
●●Tryb
●
0
Czysty Głos II
Tryb dźwięku
dźwięku
●●Tryb
50
2
lub
Home
3
L
R
Standardowy
(użytkownika)
0 Standardowy
Muzyka
Standardowy (Użytkownika)
:: Standardowy
• Tony niskie
• Resetowanie
MENU
OK
Kino
• Infinite Sound : Wył.
• Tony wysokie 50 Sport
• Tony wysokie 50
1
: Wył.
● Balans
• Infinite Sound : Wył.
• Tony niskie
Przejdź
poziom głośn. : Wył.
►
● Balans
►
● Aut.
50 Gry
• Resetowanie
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Tryb dźwięku.
3
Wybierz jedną z opcji Standardowy, Muzyka
Kino, Sport lub Gra.
4
Wybierz opcję Tony wysokie lub Tony niskie.
5
Ustaw odpowiedni poziom dźwięku.
TECHNOLOGIA INFINITE SOUND
To ustawienie sprawia, że dźwięk brzmi bardziej realistycznie.
1
MENU
2
3
lub
Home
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Infinite Sound.
Infinite Sound: Infinite Sound to
opatentowana przez LG technologia
przetwarzania dźwięku, która stara
się naśladować wrażenie dźwięku
przestrzennego 5.1 przy użyciu
dwóch przednich głośników.
Wybierz opcję Wł. lub Wył.
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
97
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
BALANS
To ustawienie umożliwia dostosowanie proporcji dźwięku głośników.
AUDIO
●
poziom głośn. : Wył.
Czysty Głos II
: Wył.
● Aut.
3
dźwięku
●
00
L
R
►
●● Balans
Balans
● Tryb
AUDIO
OK
►
● Aut.
Przejdź
: Standardowy
2
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
3
3
dźwięku
0●0LBalans
: Standardowy
• Infinite Sound : Wył.
• Tony wysokie 50
• Tony wysokie 50
50
• Tony niskie
• Resetowanie
MENU
: Wył.
●● Balans
Balans
● Tryb
lub
Home
OK
poziom głośn. : Wył.
Czysty Głos II
• Infinite Sound : Wył.
• Tony niskie
1
Przejdź
R
0
◄
L
R
►
Zamknij
50
• Resetowanie
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Balans.
Dokonaj odpowiednich zmian.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
98
USTAWIENIA DŹWIĘKU DTV (TYLKO W TRYBIE
CYFROWYM)
Ta funkcja umożliwia wybór pożądanego rodzaju dźwięku, jeżeli w sygnale wejściowym zawarte są
różne rodzaje dźwięku.
AUDIO
Przejdź
● Balans
● Tryb
dźwięku
0
L
AUDIO
OK
R
● Tryb
: Standardowy
dźwięku
• Infinite Sound : Wył.
• Tony wysokie 50
● Cyfr.
: PCM
Auto
: :Auto
50
Auto
Auto
• Resetowanie HE-AAC
►
wyj. audio
R
►
• Tony niskie
50
OK
L
: Standardowy
• Tony wysokie 50
• Resetowanie
Ustaw.dźwięku
dźwiękuDTV
DTV
●●Ustaw.
0
• Infinite Sound : Wył.
• Tony niskie
● Cyfr.
Przejdź
● Balans
wyj. audio
● Ustaw. dźwięku DTV
: PCM
Dolby Digital+
: :Auto
Auto
Dolby Digital
MPEG
1
MENU
2
Home
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz funkcję Ustaw. dźwięku DTV.
Wybierz opcję Auto, HE-AAC, Dolby Digital
+, Dolby Digital lub MPEG.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
•Auto: automatycznie odtwarza dźwięk w kolejności HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital >
MPEG. (Za wyjątkiem Włoch).
Auto: automatyczne odtwarzanie dźwięku w kolejności HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG >
Dolby Digital. (Tylko Włochy).
•HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG: umożliwia użytkownikowi wybór rodzaju dźwięku,
np. w przypadku wybrania opcji MPEG, zawsze odtwarzany jest dźwięk MPEG.
Jeśli format MPEG nie jest obsługiwany, zostanie ustawiony kolejny obsługiwany rodzaj
dźwięku w powyższej kolejności.
• Zobacz str. 106–107 (Wybór języka audio).
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
3
lub
99
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
WYBÓR TRYBU WYJŚCIOWEGO DŹWIĘKU
Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego wyjściowego formatu dźwięku cyfrowego.
Jeżeli dźwięk Dolby Digital jest dostępny, wybór opcji Auto w menu Cyfr. wyj. audio powoduje przełączenie wyjściowego sygnału SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) na Dolby Digital.
W przypadku wyboru opcji Auto w menu Cyfr. wyj. audio, gdy dźwięk Dolby Digital nie jest dostępny,
sygnał wyjściowy SPDIF jest przełączany na PCM (modulacja impulsowo-kodowa).
Jeśli na kanale, na którym nadawany jest sygnał Dolby Digital Audio, ustawiono zarówno format Dolby
Digital, jak i język dźwięku, odtwarzanie będzie przebiegać jedynie w formacie Dolby Digital.
● Balans
● Tryb
dźwięku
0
L
AUDIO
OK
Przejdź
● Balans
R
● Tryb
: Standardowy
dźwięku
• Infinite Sound : Wył.
• Tony wysokie 50
• Tony wysokie 50
• Tony niskie
50
• Resetowanie
• Resetowanie
1
MENU
2
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
3
lub
►
● Cyfr.
● Ustaw. dźwięku DTV
: Auto
Home
wyj. audio
Wybierz menu
AUDIO.
R
PCM
: :PCM
50
Auto
PCM
PCM
: Auto
Wyprodukowano zgodnie z licencją firmy Dolby Laboratories.
Dolby i symbol złożony z podwójnego D są znakami towarowymi
firmy Dolby Laboratories.
Wybierz opcję Cyfr. wyj.
audio.
Wybierz opcję Auto lub PCM.
OK
►
● Ustaw. dźwięku DTV
PCM
: :PCM
►
wyj. audio
L
: Standardowy
• Infinite Sound : Wył.
• Tony niskie
● Cyfr.
0
►
Przejdź
►
AUDIO
•W
trybie HDMI niektóre odtwarzacze DVD nie
obsługują dźwięku SPDIF. Należy wtedy
zmienić ustawienie wyjściowego sygnału
cyfrowego audio odtwarzacza DVD na dźwięk
PCM. (W trybie HDMI dźwięk Dolby Digital
Plus nie jest obsługiwany).
Pozycja
Wejściowy sygnał
audio
Wyjściowy cyfrowy
sygnał
audio
Auto (Głośniki
włączone)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Auto (Głośniki
wyłączone)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Wszystkie
PCM
PCM
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
100
RESETOWANIE USTAWIEŃ DŹWIĘKU
Ta funkcja umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wybranych trybów dźwięku.
AUDIO
Przejdź
● Balans
: Standardowy
MENU
3
4
R
: Standardowy
• Infinite Sound
: Wył.ustawienia dźwięku zostaną zresetowane.
Wszystkie
• Tony wysokie
50 kontynuować?
Czy chcesz
?
50
• Tony niskie
• Resetowanie
: PCM
● Cyfr.
: Auto
● Ustaw. dźwięku DTV
Home
wyj. audio
50
Tak
Nie
: PCM
: Auto
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Resetuj.
Wybierz opcję Tak.
Wybrane ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych.
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
2
lub
OK
►
1
L
• Tony wysokie 50
►
● Ustaw. dźwięku DTV
dźwięku
0
• Infinite Sound : Wył.
• Tony niskie
wyj. audio
Przejdź
● Balans
● Tryb
• Resetowanie
● Cyfr.
R
►
dźwięku
AUDIO
OK
L
►
● Tryb
0
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
101
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
OPIS DŹWIĘKIEM (TYLKO W TRYBIE CYFROWYM)
Ta funkcja jest przeznaczona dla osób niewidomych. Umożliwia ona korzystanie z dodatkowych objaśnień dźwiękowych dotyczących bieżącej akcji programu telewizyjnego.
Po włączeniu funkcji Opisu dźwiękiem w przypadku programów, dla których dostępny jest opis audio,
emitowane są dźwięk podstawowy oraz dodatkowe objaśnienia dźwiękowe.
Głośność zmiana głośności dla opcji Opis dźwiękiem
Sygnał
emitowanie sygnału dźwiękowego informującego o wyborze programu zawierającego informacje, które można odtwarzać za pomocą opcji Opis dźwiękiem
OPCJE
Przejdź
● Tryb Demo
OPCJE
OK
: Wł.
● Tryb Demo
● Język (Język)
Przejdź
OK
: Wł.
● Język (Język)
: Wielka Brytania
● Kraj
: Wielka
Brytania
Dla
niesłyszących(
Pomoc wyłączona
●● Asystent
niepełnosprawnych
►
Pomoc wyłączona
●● Asystent
niepełnosprawnych
►
● Kraj
● Wskaźnik zasilania
● Wskaźnik zasilania
● Reset. ustawień fabr.
● Reset. ustawień fabr.
• Głośność
● Ustaw ID
● Ustaw ID
• Sygnał
:1
:1
)
Wył.
Opis dźwiękiem
◄
0
Wł.
-
►
+
Wył.
Zamknij
1
MENU
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
2
3
lub
Home
Wybierz menu OPCJE.
Wybierz opcję Asystent niepełnosprawnych.
Wybierz opcję Opis dźwiękiem.
Dostosowanie poziomu głośności opisu dźwiękiem po włączeniu tej
funkcji
4
5
Wybierz opcję Głośność lub
Sygnał.
Dokonaj odpowiednich zmian.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
102
I/II
ODBIÓR STEREO/DUAL (TYLKO W TRYBIE ANALOGOWYM)
Gdy zostanie wybrany program, informacje o dźwięku stacji są wyświetlane wraz z numerem programu i nazwą stacji.
1
Wybierz opcję Audio lub Język audio.
Q.MENU
2
Wybierz wyjściowy dźwięk.
Sygnał
Napis na ekranie
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
■■ Wybór języka w wypadku programów dwujęzycznych
Jeśli program może być odbierany w dwóch językach (wersja dwujęzyczna), można przełączyć
telewizor na odbiór DUAL I, DUAL II LUB DUAL I+II.
DUAL Iw głośnikach emitowany jest podstawowy język programu.
DUAL IIw głośnikach emitowany jest dodatkowy język programu.
DUAL I+II
w poszczególnych głośnikach emitowane są różne języki.
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
■■ Wybór dźwięku monofonicznego
Jeśli przy odbiorze stereofonicznym sygnał jest słaby, urządzenie można przełączyć na odbiór
mono. Przy odbiorze monofonicznym uzyskuje się większą czystość dźwięku.
103
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
ODBIÓR SYGNAŁU W STANDARDZIE NICAM (TYLKO W TRYBIE ANALOGOWYM)
Jeśli odbiornik jest wyposażony w moduł odbioru sygnału NICAM, może odbierać wysokiej jakości
dźwięk cyfrowy w standardzie NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).
Wyjściowy sygnał dźwiękowy można wybrać zgodnie z rodzajem odbieranego sygnału.

Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM mono, można wybrać ustawienie NICAM MONO lub
FM MONO.

Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM stereo, można wybrać ustawienie NICAM STEREO
lub FM MONO.
Jeżeli sygnał stereofoniczny jest słaby, należy przełączyć na ustawienie FM MONO.

Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM dual, można wybrać ustawienie NICAM DUAL I,
NICAM DUAL II,
NICAM DUAL I+II lub FM MONO.
1
2
3
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
104
WYBÓR WYJŚCIOWEGO SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO DLA GŁOŚNIKÓW
W trybach AV, Component, RGB i HDMI można wybrać wyjściowy dźwięk dla lewego i
prawego głośnika.
Wybierz wyjściowy dźwięk.
L+R: Sygnał audio z wejścia audio L jest wysyłany do lewego głośnika, a sygnał audio z
wejścia audio R jest wysyłany do prawego głośnika.
L+L: Sygnał audio z wejścia audio L jest wysyłany do lewego i prawego głośnika.
R+R:Sygnał audio z wejścia audio R jest wysyłany do lewego i prawego głośnika.
WYBÓR JĘZYKA MENU I KRAJU
W momencie włączenia telewizora po raz pierwszy jest wyświetlane menu instalacyjne.
1
Wybierz język.
2
Wybierz kraj.
* Zmiana języka i kraju
1
lub
MENU
2
3
4
5
Home
Wybierz menu
OPCJE.
1
MENU
Wybierz pozycję
Język(Language).
2
Wybierz pozycję Język menu
(Language).
3
Wybierz język.
Zapisz ustawienia.
4
5
lub
Home
Wybierz menu
OPCJE.
Wybierz pozycję Kraj.
Wybierz kraj.
Wybierz opcję Tak lub Nie.
Zapisz ustawienia.
UWAGA
►►Jeśli konfigurowanie ustawień początkowych odbiornika w Menu instalacyjnym nie zostanie zakończone
przez naciśnięcie przycisku BACK (WSTECZ) lub jeśli upłynie czas wyświetlania tego menu, menu instalacyjne będzie się pojawiać przy każdym włączeniu odbiornika, aż do zakończenia procesu konfiguracji.
►►W przypadku wyboru nieprawidłowego kraju teletekst może nie być wyświetlany poprawnie i mogą wystąpić problemy z jego obsługą.
►►Funkcja CI (Common Interface) jest opcjonalna – zależy od konkretnego obszaru użytkowania i dostępnych usług.
►►Przyciski sterowania trybem DTV mogą nie działać – ich funkcje zależą od konkretnego obszaru użytkowania i dostępnych usług.
►►W krajach, gdzie standard transmisji cyfrowej nie został jeszcze ustalony, niektóre funkcje związane z
obsługą telewizji cyfrowej (DTV) mogą nie działać, gdyż są one zależne od dostępnych usług cyfrowych.
►►Ustawienie kraju „UK” powinno być stosowane tylko w Wielkiej Brytanii.
►►W przypadku wyboru „---” w menu kraju europejskie programy cyfrowe odbierane z nadajników naziemnych/sieci kablowych będą dostępne, lecz niektóre funkcje telewizji cyfrowej (DTV) mogą działać nieprawidłowo.
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
105
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
WYBÓR JĘZYKA
Funkcja Audio umożliwia wybór preferowanego języka dźwięku.
Jeżeli wybrany język nie jest dostępny dla danego programu, odtwarzany będzie język domyślny.
Jeśli napisy są nadawane w co najmniej dwóch językach, warto skorzystać z funkcji Napisy. Jeżeli
wybrany język napisów nie jest dostępny, wyświetlany będzie język domyślny.
Jeśli języki wybrane jako podstawowe dla opcji Język audio, Język napisów i Język interfejsu nie są
obsługiwane, można wybrać język z drugiej kategorii.
W trybie cyfrowym należy użyć funkcji Język interfejsu, gdy programy są nadawane w co najmniej w
dwóch językach interfejsu. Jeśli dane teletekstu nie są nadawane w wybranym języku, zostanie wyświetlona strona z danymi w domyślnym języku interfejsu.
1
MENU
2
3
4
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
106
5
lub
Home
Wybierz menu
OPCJE.
Wybierz pozycję Język(Language).
Wybierz opcję Język audio, Język
napisów lub Język interfejsu (za
wyjątkiem Wielkiej Brytanii).
Wybierz język.
1
MENU
2
3
4
lub
Home
Wybierz menu
OPCJE.
Wybierz opcję Asystent niepełnosprawnych.
Wybierz opcję Dla niesłyszących( ).
Wybierz opcję Wł. lub Wył.
Zapisz ustawienia.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
Informacja na ekranie o języku audio
< Wybór języka audio >
►►Gdy dźwięk jest nadawany w dwóch lub w kilku językach,
można wybrać język dźwięku.
Informacja
na ekranie
N.A
Status
Niedostępne
Dźwięk MPEG
Dźwięk Dolby Digital
1
Q.MENU

2
Dźwięk dla osób niedowidzących
Wybierz opcję Audio lub Język
audio.
Dźwięk dla osób niedosłyszących
Dźwięk Dolby Digital Plus
Dźwięk HE-AAC
Wybierz język dźwięku.
< Wybór języka napisów >
►►Jeżeli dostępne są dwa lub więcej języki napisów, można je
przełączać przy pomocy znajdującego się na pilocie przycisku SUBTITLE.
►►Naciśnij przycisk
, aby wybrać język napisów.
Informacja na ekranie o języku napisów
Informacja
na ekranie
N.A
Status
Niedostępne
Napisy w postaci teletekstu
Napisy dla niesłyszących
- Audio/napisy mogą być wyświetlane w prostszej formie 1–3 znaków, które są wysyłane przez nadawcę.
- Gdy wybierzesz uzupełniającą ścieżkę dźwiękową (dla niedosłyszących/niedowidzących), odbiornik może
emitować tylko część głównej ścieżki dźwiękowej.
USTAWIENIA DŹWIĘKU I JĘZYKÓW
107
USTAWIENIA
CZASU
USTAWIENIA CZASU
USTAWIENIA ZEGARA
W Trybie automatycznym zegar jest ustawiany automatycznie w przypadku odbierania sygnału cyfrowego.
Można też ustawić zegar ręcznie w Trybie ręcznym.
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji programatora/wyłącznika czasowego należy poprawnie ustawić czas.
Czas w telewizorze jest ustawiany zgodnie z informacją o przesunięciu czasu dla danej strefy czasowej oraz czasem GMT (czas uniwersalny Greenwich), które są odbierane wraz z sygnałem. Czas jest ustawiany automatycznie na podstawie sygnału cyfrowego.
Jeśli w menu Str. czas. dla nazwy miasta zostanie ustawiona opcja Kompens., czas można zmienić o 1 godzinę.
W celu zmiany wartości w menu Str. czas. należy przejść do trybu Auto.
CZAS
Przejdź
CZAS
OK
Przejdź
● Zegar
►
● Zegar
● Czas wył.
: Wył.
● Czas wył.
● Czas
: Wył.
● Czas
: Wył.
● Drzemka
wł.
● Drzemka
● Alarm
: Wył.
wł.
● Alarm
OK
◄Przejdź OK Auto
: Wył.
Data
: Wył.
Miesiąc
: Wył.
Rok
: Wył.
►
3
Mar.
2008
Godzina
16
Minuta
09
Str. czas.
Londyn
GMT
Zamknij
1
MENU
2
3
USTAWIENIA CZASU
4
5
lub
Home
Wybierz menu
CZAS.
Wybierz menu Zegar.
Wybierz pozycję Auto lub
Ręczne.
Wybierz opcję roku, miesiąca, daty,
godziny lub strefy czasowe.
Ustaw opcję roku, miesiąca, daty, godziny
lub strefy czasowej.
Str. czas.
Moskwa, Samara
Jekaterynburg
Omsk
Krasnojarsk
Irkuck
Jakuck
Władywostok
Magadan, Kamczatka
Kaliningrad
Ta tabela zawiera 9 stref czasowych Rosji, a
gdy użytkownik wybierze strefę czasową swojego regionu, godzina zostanie automatycznie
przestawiona na czas w tym regionie.
Jednak jeśli mimo ustawienia obszaru przesunięcie czasu nie jest oferowane przez stację nadającą program, lub gdy informacje
dotyczące regionu nie zgadzają się, użytkownik może wybrać opcję Przesunięcie z
menu Strefa czasowa, by ustawić prawidłową godzinę
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
108
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/
WYŁĄCZANIA CZASOWEGO
Funkcja czasu wyłączenia o ustawionej porze automatycznie wyłącza odbiornik do trybu czuwania.
Po dwóch godzinach od włączenia odbiornika funkcją czasu włączenia zostanie on automatycznie
przełączony w tryb czuwania, o ile nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
Funkcja czasu wyłączenia anuluje funkcję czasu włączenia, jeśli obie zostały ustawione na tę samą
godzinę.
Odbiornik musi być w trybie czuwania, aby funkcja czasu włączenia mogła działać.
CZAS
Przejdź
CZAS
OK
● Zegar
Przejdź
● Zegar
: Wył.
● Czas wył.
● Czas wł.
: Wył.
● Czas wł.
►
● Czas wył.
►
● Drzemka
: Wył.
● Drzemka
● Alarm
: Wył.
● Alarm
OK
1 Mar. 2007 16:09
: Wył.
Powtarzanie ◄
: Wył.
Godzina
: Wył.
Minuta
: Wył.
Wejście
Wył.
►
00
00
Antena
PROGRAM
TV1
Głośność
30
Zamknij
1
MENU
2
4
5
6
Home
Wybierz menu
CZAS.
Wybierz opcję Czas wył. lub
Czas wł.
Wybierz pozycję Powtarzanie.
Wybierz jedną z opcji: Wył., Jeden raz,
Codziennie, Pn. ~ Pt., Pn. ~ So., So. ~
Nd. lub Nd.
Ustaw godzinę.
•A
by anulować funkcję Czas wł./Czas wył.,
wybierz ustawienie Wył.
•D
otyczy tylko funkcji czasu włączenia:
1
2
3
4
Wybierz menu Wejście.
Wybierz źródło sygnału wejściowego.
Ustaw program.
Dostosuj poziom głośności w
chwili włączenia.
USTAWIENIA CZASU
3
lub
Ustaw minuty.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
109
USTAWIENIA CZASU
USTAWIANIE DRZEMKI
Nie trzeba pamiętać o konieczności wyłączania odbiornika przed snem.
Funkcja drzemki automatycznie przełącza odbiornik w tryb czuwania po upływie określonego czasu.
1
Q.MENU
2
Wybierz opcję Drzemka.
Wybierz opcję Wył., 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 lub
240 min.
•P
o wyłączeniu odbiornika ustawiony przez użytkownika czas wyłą-
czenia zostaje anulowany.
•D
rzemkę można także ustawić w menu CZAS.
USTAWIENIA CZASU
110
USTAWIANIE ALARMU
Dźwięk alarmu zostanie wyemitowany po upływie wyznaczonego czasu.
Po 60 sekundach alarm zostanie wyciszony.
Jeżeli nie chcesz korzystać z funkcji Alarm, wybierz opcję Wył.
CZAS
Przejdź
CZAS
OK
● Zegar
Przejdź
OK
● Zegar
: Wył.
● Czas wył.
: Wył.
● Czas
: Wył.
● Czas
: Wył.
● Drzemka
: Wył.
● Drzemka
●● Alarm
Alarm
: Wył.
●● Alarm
Alarm
wł.
►
►
: Wył.
1 Mar. 2007 16:09
: Wył.
Alarm
◄
►
wł.
►
● Czas wył.
Wył.
Godzina
00
Minuta
00
►
Zamknij
1
MENU
2
3
5
Home
Wybierz menu
CZAS.
Wybierz opcję Alarm.
•W
przypadku uaktywnienia się alarmu w trybie
czuwania naciśnij dowolny przycisk, aby wyciszyć alarm.
• W przypadku uaktywnienia się alarmu w trybie
włączonego urządzenia naciśnij przycisk OK,
aby wyciszyć alarm.
Wybierz opcję Wł.
Ustaw godzinę.
Ustaw minuty.
USTAWIENIA CZASU
4
lub
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
111
KONTROLA RODZICIELSKA / KLASYFIKACJA PROGRAMÓW
USTAWIANIE HASŁA I BLOKADY ODBIORNIKA
Wprowadź hasło, naciskając cyfry 0000 na pilocie.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem są cyfry 1234, a nie 0000.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasło nie może być ustawione na 0000.
Jeżeli kanał jest zablokowany, wprowadź hasło, aby go tymczasowo odblokować.
BLOKUJ
Przejdź
OK
hasło
BLOKUJ
● Ustaw
Przejdź
● Blokada odbiornika :
program
● Blok.
1
MENU
2
3
KONTROLA RODZICIELSKA /
KLASYFIKACJA PROGRAMÓW
112
4
5
Home
● Blok.
● Blokada
Wybierz menu
BLOKUJ.
program
Wył.
Wył.
Wł.
● Przewodnik rodzicielski: Blokowanie wył.
wejścia
przycisków : Wył.
lub
: Wył.
Wył.
● Zablokuj
● Przewodnik rodzicielski: Blokowanie wył.
● Blokada
OK
hasło
►
: Wył.
Wył.
● Zablokuj
►
● Blokada odbiornika :
►
● Ustaw
wejścia
przycisków : Wył.
•J
eśli nie pamiętasz hasła, naciśnij cyfry 0,
3, 2, 5 na pilocie.
Wybierz opcję Blokada odbiornika.
Wybierz opcję Wł.
Ustaw hasło.
Wpisz 4-cyfrowe hasło.
Tego numeru nie wolno zapomnieć!
Ponownie wprowadź nowe hasło w celu jego potwierdzenia.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
FUNKCJA ZABLOKUJ PROGRAM
Ta funkcja pozwala zablokować dowolne programy, których nie chcesz oglądać lub których nie powinny oglądać dzieci.
Funkcja jest dostępna, gdy ustawienie Blokada odbiornika ma wartość „Wł.”.
Aby obejrzeć zablokowany program, należy wprowadzić hasło.
Funkcja Zablokuj program
Strona 1/2
TV
BLOKUJ
● Ustaw
Przejdź
OK
hasło
● Blokada
odbiornika
: Wł.
● Zablokuj
program
▲
▼
● Przewodnik rodzicielski: Blokowanie wył.
● Blok.
● Blokada
wejścia
przycisków : Wył.
1 YLE TV1 (D)
2 YLE TV2 (D)
3 YLE FST (D)
4 YLE24 (D)
5 YLE Teema (D)
6 TV4 Stockholm (D)
7 Kanal Lokal (D)
8 CNN (D)
9 TV4 (D)
10 TV4 Plus (D)
11 TV400 (D)
12 TV4 Film (D)
13 TV4 Fakta (D)
14 MediaCorp HD5 (D)
15 SNY_SSU (R)
16 Demo (R)
17 TVE 1 (R)
18 TVE 2 (D)
19 24H TVE (D)
20 CLAN/50 TVE (D)
21 LA7 (R)
▼
Zmiana programu
Nawigacja
P
Zmiana strony
Wstecz
Blokuj/Odblokuj
1
lub
MENU
2
3
5
Wybierz menu BLOKUJ.
Wybierz opcję Blokada odbiornika.
Wybierz menu Zablokuj program.
Wybierz pozycję Zablokuj program.
ŻÓŁTY
Wybierz program, który ma zostać zablokowany.
/
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
KONTROLA RODZICIELSKA
KLASYFIKACJA PROGRAMÓW
4
Home
113
KONTROLA RODZICIELSKA / KLASYFIKACJA PROGRAMÓW
KONTROLA RODZICIELSKA (TYLKO W TRYBIE
CYFROWYM)
Ta funkcja działa w oparciu o informacje przekazywane przez stację nadawczą. Dlatego jeśli sygnał
zawiera błędne dane, funkcja nie będzie działać.
Aby uzyskać dostęp do tego menu, trzeba podać hasło.
Ten odbiornik zapamiętuje ostatnio ustawioną opcję, nawet jeśli zostanie wyłączony.
Ta funkcja zapobiega oglądaniu przez dzieci określonych programów telewizyjnych dla dorosłych
zgodnie z ustawioną klasyfikacją.
Aby obejrzeć zablokowany program, należy wprowadzić hasło.
Klasyfikacja różni się między krajami.
BLOKUJ
● Ustaw
Przejdź
BLOKUJ
OK
hasło
● Blokada
● Ustaw
odbiornika
: Wł.
● Zablokuj
● Blok.
● Blokada
● Blokada
program
●●Przewodnik
Przewodnikrodzicielski
rodzicielski::Blokowanie
Blokowaniewył.
wył.
Przejdź
odbiornika
● Zablokuj
▲
OK
Blokowanie wyłączone: wszystkie programy dostępne
▲
: Wł.
hasło
program 12 i więcej
13 i więcej
●●Przewodnik
Przewodnikrodzicielski
rodzicielski::Blokowanie
Blokowaniewył.
wył.
▼
wejścia
● Blok.
przycisków : Wył.
● Blokada
wejścia
przycisków : Wył.
14 i więcej
▲
▼
Programy dla osób w wieku 18 lat i starszych
będą blokowane
▲
12 i więcej
13 i więcej
14 i więcej
15 i więcej
15 i więcej
16 i więcej
16 i więcej
17 i więcej
17 i więcej
18 i więcej
18 i więcej
Blokowanie wył.
(Za wyjątkiem Francji)
1
MENU
2
3
KONTROLA RODZICIELSKA /
KLASYFIKACJA PROGRAMÓW
114
4
lub
Home
(Tylko we Francji)
Wybierz menu BLOKUJ.
Wybierz opcję Blokada odbiornika.
Wybierz opcję Przewodnik rodzicielski.
Dokonaj odpowiednich zmian.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
BLOKOWANIE SYGNAŁU Z URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO
Ta funkcja umożliwia zablokowanie sygnału przesyłanego przez określone wejście.
Funkcja jest dostępna, gdy ustawienie Blokada odbiornika ma wartość „Wł.”.
■■ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego
na ilustracji.
BLOKUJ
● Ustaw
Przejdź
BLOKUJ
OK
hasło
● Blokada
● Ustaw
odbiornika
: Wł.
● Zablokuj
: Blokowanie wył.
● Blokada
● Blokada
program
● Przewodnik
● Blok.
wejścia
wejścia
odbiornika
● Zablokuj
rodzicielski
● Blok.
Przejdź
OK
hasło
: Wł.
program
● AV
Wył.
◄
● Przewodnik
▲
▼
przycisków : Wył.
rodzicielski
● Component
: Blokowanie wył. ● Blok. wejścia
● RGB
● Blok. wejścia
● HDMI1
● Blokada przycisków : Wył.
● HDMI2
▲
▼
►
Wył.
Wył.
Wył.
Wył.
Zamknij
1
MENU
2
4
5
Home
Wybierz menu BLOKUJ.
Wybierz opcję Blokada odbiornika.
Wybierz opcję Blok. wejścia.
Wybierz źródło sygnału wejściowego.
Wybierz opcję Wł. lub Wył.
/
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
KONTROLA RODZICIELSKA
KLASYFIKACJA PROGRAMÓW
3
lub
115
KONTROLA RODZICIELSKA / KLASYFIKACJA PROGRAMÓW
BLOKADA PRZYCISKÓW
Dzięki zablokowaniu przycisków przedniego panelu funkcja uniemożliwia oglądanie telewizji bez uzyskania zgody. Telewizorem można wtedy sterować wyłącznie za pomocą pilota.
Ten telewizor zapamiętuje ostatnio ustawioną opcję, nawet jeśli zostanie wyłączony.
BLOKUJ
● Ustaw
Przejdź
BLOKUJ
OK
hasło
● Blokada
● Ustaw
odbiornika
: Wył.
● Zablokuj
● Blokada
● Przewodnik
● Zablokuj
rodzicielski
1
MENU
2
3
KONTROLA RODZICIELSKA /
KLASYFIKACJA PROGRAMÓW
116
● Przewodnik
►
przycisków
● Blok.: Wył.
wejścia
lub
: Wył.
program
rodzicielski
: Blokowanie wył.
przycisków : Wył.
Home
Wybierz menu
BLOKUJ.
Wybierz opcję Blokada przycisków.
Wybierz opcję Wł. lub Wył.
OK
● Blokada
przycisków
: Wył.
● Blok.
wejścia
● Blokada
przycisków : Wył.
Wył.
Wył.
►
● Blokada
odbiornika
program
: Blokowanie wył.
● Blokada
Przejdź
hasło
Wł.
• Gdy Blokada przycisków jest włączona, jeśli
odbiornik jest wyłączony, naciśnij przycisk / I,
INPUT (SYGNAŁ WEJŚCIOWY), P
na
odbiorniku lub przyciski ZASILANIE, INPUT
(SYGNAŁ WEJŚCIOWY), P
lub klawisze
NUMERYCZNE na pilocie, aby włączyć urządzenie.
• Gdy Blokada przycisków jest włączona, po
naciśnięciu dowolnego przycisku na panelu
przednim w czasie oglądania telewizji na ekranie pojawia się komunikat
Blokada przycisków włączona.
• Gdy inne menu ekranowe jest wyświetlane, funkcja
Blokada przycisków włączona nie
będzie działać.
•N
aciśnij przycisk MENU lub Home(Menu główne)/EXIT(WYJŚCIE) w celu powrotu
do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.
Telewizor użytkownika może
różnić się od pokazanego na
ilustracji.
ENERGY AV MODE
INPUT
Teletekst jest bezpłatną usługą nadawaną przez większość stacji telewizyjnych, która zawiera najbardziej aktualne informacje dotyczące wiadomości,
pogody, programów telewizyjnych, kursów giełdowych i wielu innych dziedzin.
TV/
RAD
SAVING
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
LIST
Dekoder teletekstu tego telewizora może obsługiwać systemy SIMPLE, TOP i
FASTEXT. SIMPLE (standardowy teletekst) składa się z wielu stron, które są
wybierane przez bezpośrednie wprowadzanie odpowiadających im numerów
stron. TOP i FASTEXT są bardziej nowoczesnymi metodami pozwalającymi na
szybki i łatwy wybór informacji teletekstu.
0
[
TELETEKST
Q.VIEW
MARK
FAV
CHAR/NUM
RATIO
P
P
A
G
E
DELETE
MUTE
GUIDE POTAL INFO
OK
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
Naciśnij przycisk TEXT (TEKST), aby przełączyć się na tryb teletekstu. Na
ekranie pojawi się pierwsza lub ostatnio oglądana strona.
U góry ekranu wyświetlane są dwa numery stron, nazwa stacji telewizyjnej,
data i godzina. Pierwszy numer strony wskazuje wybór dokonany przez użytkownika, zaś drugi – aktualnie wyświetlaną stronę.
Naciśnij przycisk TEXT (TEKST), aby wyłączyć tryb teletekstu. Zostanie przywrócony poprzedni tryb wyświetlania.
MENU
Q.MENU
BACK EXIT
AD
ALARM
TRYB SIMPLE
■■ Wybór strony
Za
1
2
pomocą PRZYCISKÓW NUMERYCZNYCH wprowadź numer strony w postaci trzycyfrowej liczby. Jeśli podczas wybierania zostanie naciśnięta niewłaściwa cyfra, trzycyfrową liczbę trzeba wpisać
do końca, a następnie ponownie wprowadzić poprawną liczbę.
Do wyboru poprzedniej lub następnej strony można też skorzystać z przycisków P
.
TELETEKST
117
TELETEKST
TRYB TOP
Na dole ekranu wyświetlane są cztery pola — czerwone, zielone, żółte i niebieskie. Żółte pole oznacza
następną grupę, a niebieskie — następny blok.
■■ Wybór bloku/grupy/strony
Za pomocą niebieskiego przycisku można przechodzić od bloku do bloku.
2 Żółty przycisk służy do przechodzenia do następnej grupy z automatycznym przejściem do następnego bloku.
3
Zielony przycisk służy do przechodzenia do następnej istniejącej strony z automatycznym przejściem do następnej grupy.
Zamiennie można używać przycisku P .
4 Czerwony przycisk umożliwia powrót do poprzedniego wyboru. Zamiennie można używać przycisku
P .
1
■■ Bezpośredni wybór strony
W trybie TOP, podobnie jak w trybie SIMPLE, można wybrać stronę, wpisując jej numer jako trzycyfrową liczbę przy użyciu PRZYCISKÓW NUMERYCZNYCH.
TRYB FASTEXT
Strony teletekstu są zakodowane kolorami na dole ekranu i wybiera się je, naciskając przycisk w
odpowiednim kolorze.
■■Wybór strony
1
2
TELETEKST
118
3
4
Naciśnij przycisk T.OPT (OPCJE TELETEKSTU), a następnie za pomocą przycisku
wybierz
menu
. Wyświetl stronę indeksu.
Strony teletekstu są oznaczone kolorami na dole ekranu i można je wybrać, naciskając przycisk w
odpowiednim kolorze.
W trybie FASTEXT, podobnie jak w trybie SIMPLE, można wybrać stronę, wpisując jej numer jako
trzycyfrową liczbę przy użyciu PRZYCISKÓW NUMERYCZNYCH.
Do wyboru poprzedniej lub następnej strony można też skorzystać z przycisku P
.
FUNKCJE SPECJALNE TELETEKSTU
■■ Naciśnij przycisk T. OPT (OPCJE TELETEKSTU), a następnie za pomocą przycisku
wybierz
menu Opcje teletekstu.
■■ W Wielkiej Brytanii, w trybie cyfrowym przycisk T. OPT (OPCJE TELETEKSTU) nie działa.
Opcje teletekstu
■■Indeks
Służy do wybierania stron indeksu.
Indeks
Czas
Przytrzymaj
Odkryj
■■Czas
Aktualizacja
Zamknij
Podczas oglądania programu telewizyjnego można wybrać to menu, aby w prawym
górnym rogu ekranu wyświetlić aktualną godzinę.
W trybie teletekstu naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór numeru strony podrzędnej. Numer strony
podrzędnej jest wyświetlany na dole ekranu. Aby zatrzymać lub zmienić stronę podrzędną, naciśnij przycisk
CZERWONY/ZIELONY, < > lub PRZYCISKI NUMERYCZNE.
■■ Przytrzymaj
Zatrzymuje automatyczną zmianę strony, która ma miejsce, gdy strona teletekstu składa się z co najmniej 2 stron podrzędnych. Liczba stron podrzędnych i numer wyświetlanej strony podrzędnej są zwykle pokazane na ekranie poniżej godziny. Po wybraniu tego menu w lewym górnym rogu ekranu
wyświetlany jest symbol zatrzymania, a funkcja automatycznej zmiany strony jest nieaktywna.
■■Odkryj
Wybór tego menu powoduje wyświetlenie ukrytych informacji, na przykład rozwiązań zagadek lub
łamigłówek.
■■Aktualizacja
W czasie oczekiwania na nową stronę teletekstu na ekranie jest wyświetlany symbol stacji telewizyjnej. Symbol jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu. Gdy zaktualizowana strona będzie
dostępna, symbol zostanie zastąpiony numerem strony. Wybierz to menu ponownie, aby wyświetlić
zaktualizowaną stronę teletekstu.
TELETEKST
119
CYFROWY TELETEKST
CYFROWY
TELETEKST
*Ta funkcja działa tylko w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Odbiornik zapewnia dostęp do cyfrowego teletekstu, który znacznie udoskonalono pod różnymi względami, np. w zakresie tekstu czy grafiki.
Funkcja cyfrowego teletekstu zapewnia dostęp do specjalnych usług cyfrowego teletekstu oraz określonych usług nadawanych w postaci cyfrowego teletekstu.
TELETEKST W RAMACH USŁUGI CYFROWEJ

Naciśnij przycisk numeryczny albo przycisk P
, aby wybrać usługę cyfrową nadającą cyfrowy
teletekst.

Postępuj zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w cyfrowym teletekście. Aby przejść do
następnego kroku, naciśnij przycisk TEXT
(TEKST), OK,
, CZERWONY,
ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI przycisk lub
PRZYCISKI NUMERYCZNE itp.

Aby zmienić usługę nadającą cyfrowy teletekst, wybierz po prostu inną usługę za pomocą przycisku numerycznego albo przycisku P
.
1
2
3
TELETEKST W USŁUDZE CYFROWEJ

Naciśnij przycisk numeryczny albo przycisk P
, aby wybrać określoną usługę nadającą cyfrowy teletekst.

Naciśnij przycisk TEXT lub jeden z kolorowych
przycisków, aby włączyć teletekst.

Postępuj zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w cyfrowym teletekście. Aby przejść do następnego kroku, naciśnij przycisk OK,
,
CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI
przycisk lub PRZYCISKI NUMERYCZNE itp.

Naciśnij przycisk TEXT (TEKST) lub jeden z
kolorowych przycisków, aby wyłączyć cyfrowy
teletekst i powrócić do oglądania telewizji.
1
2
CYFROWY TELETEKST
120
3
4
Niektóre usługi zapewniają dostęp do usług
tekstowych poprzez naciśnięcie
CZERWONEGO przycisku.
ANEKS
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problemy dotyczące pracy telewizora
■■ Sprawdź, czy między telewizorem a pilotem nie znajduje się przeszkoda.
Pilot musi być kierowany bezpośrednio w telewizor.
Pilot nie działa
■■ Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone do pilota, zgodnie z oznaczeniami + i -.
■■ Włóż nowe baterie.
■■ Sprawdź, czy funkcja drzemki nie jest włączona.
Urządzenie jest nieoczekiwanie wyłączane
■■ Sprawdź ustawienia zasilania. Zastanów się, czy nie nastąpiła przerwa w
zasilaniu.
■■ Jeśli włączony odbiornik nie wykryje żadnego sygnału wejściowego przez
15 minut, wyłączy się automatycznie.
Problemy dotyczące obrazu
ANEKS
■■ Sprawdź, czy telewizor jest włączony.
■■ Sprawdź, czy problem występuje po przełączeniu na inny kanał. Problem
może dotyczyć nadawanego sygnału.
■■ Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka
Brak obrazu i dźwięku
ściennego.
■■ Sprawdź kierunek/ustawienie anteny telewizyjnej.
■■ Sprawdź poprawność działania ściennego gniazda zasilania przez podłączenie do niego innego urządzenia.
Po włączeniu telewizo■■ To normalne – podczas rozruchu telewizora obraz jest wyłączony. Jeśli obraz
ra obraz pojawia się
nie pojawi się w ciągu pięciu minut, należy się skontaktować z serwisem.
powoli
■■ Dostosuj ustawienia koloru w menu.
■■ Zachowaj odpowiednią odległość między produktem a magnetowidem.
Brak koloru lub niska
■■ Sprawdź, czy problem występuje po przełączeniu na inny kanał. Problem
jakość koloru lub obramoże dotyczyć nadawanego sygnału.
zu
■■ Sprawdź, czy przewody wideo są podłączone prawidłowo.
■■ Włącz dowolną funkcję w celu przywrócenia jasności obrazu.
Poziome/pionowe
■■ Sprawdź, czy w pobliżu nie znajdują się źródła zakłóceń, takie jak urządzepasy lub drgania obrania elektryczne lub elektronarzędzia.
zu
■■ Problem dotyczy stacji lub kanału telewizji kablowej. Przełącz na inną stację.
Słabszy odbiór na nie- ■■ Słaby sygnał stacji – zmień orientację anteny, aby odbierać stacje o słabym
sygnale.
których kanałach
■■ Sprawdź, czy nie występują interferencje.
Linie lub smugi na
■■ Sprawdź antenę i w razie potrzeby zmień jej ustawienie.
obrazie
Brak obrazu po podłą- ■■ Sprawdź, czy używany przewód HDMI jest przewodem High Speed HDMI.
W przypadku przewodów HDMI niezgodnych ze standardem High Speed HDMI
czeniu przewodu
może wystąpić migotanie obrazu lub całkowity brak obrazu na ekranie. Zalecamy
HDMI
korzystanie wyłącznie z przewodów High Speed HDMI.
121
ANEKS
Problemy dotyczące dźwięku
■■ Naciśnij przycisk
+ lub -.
■■ Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony, naciskając przycisk MUTE
(WYCISZENIE).
Obraz jest prawidłowy,
ale brak dźwięku
■■ Sprawdź, czy problem występuje po przełączeniu na inny kanał. Problem
może dotyczyć nadawanego sygnału.
■■ Sprawdź, czy przewody audio są podłączone prawidłowo.
Brak dźwięku w jed■■ Dostosuj ustawienie Balans w menu.
nym z głośników
Z wnętrza telewizora ■■ Zmiana wilgotności otoczenia lub temperatury może spowodować pojadochodzą nietypowe
wienie się nietypowych dźwięków podczas włączania lub wyłączania teledźwięki
wizora. Nie oznaczają one jego uszkodzenia.
Brak dźwięku po pod- ■■ Sprawdź, czy używany kabel HDMI jest kablem High Speed HDMI.
łączeniu przewodu do
■■ Sprawdź, czy używany jest przewód USB w wersji wyższej niż 2.0.
złącza HDMI lub portu
*W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.
USB.
Występuje problem w trybie PC. (dotyczy tylko trybu PC)
Sygnał jest poza
zasięgiem (nieprawidłowy format)
Pas pionowy lub
pasek w tle, poziome
szumy, nieprawidłowa
pozycja obrazu
Kolory na ekranie są
niestabilne lub wyświetlany jest tylko jeden
kolor
ANEKS
122
■■ Dostosuj rozdzielczość, częstotliwość poziomą lub częstotliwość pionową.
■■ Sprawdź, czy źródło sygnału wejściowego pracuje poprawnie.
■■ Skorzystaj z funkcji automatycznej konfiguracji lub zmień ustawienia
zegara, fazy lub pozycji poziomej/pionowej (opcjonalnie).
■■ Sprawdź przewód sygnałowy.
■■ Odinstaluj i ponownie zainstaluj kartę graficzną w komputerze.
KONSERWACJA
Można zapobiec szybkiemu zużyciu sprzętu. Dokładne i regularne czyszczenie może wydłużyć czas
eksploatacji nowego telewizora.
Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć odbiornik i odłączyć przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej.
Czyszczenie ekranu
1
Aby usunąć kurz z ekranu na dłuższy czas, należy zmoczyć miękką szmatkę w roztworze letniej
wody z niewielkim dodatkiem płynu do płukania tkanin lub płynu do zmywania naczyń. Przed
przetarciem ekranu szmatkę należy wyżąć, aż będzie prawie sucha.
2
Ekran należy dokładnie wytrzeć, a następnie – przed ponownym włączenie urządzenia – poczekać, aż całkowicie wyschnie.
Czyszczenie obudowy
■■ Aby usunąć kurz lub brud z obudowy, należy przetrzeć ją miękką, suchą, niestrzępiącą się szmatką.
■■ Nie wolno używać wilgotnej szmatki.
W przypadku dłuższej nieobecności
UWAGA
►►Jeśli przewiduje się, że telewizor będzie nieużywany przez dłuższy czas (np. w związku z wyjazdem na
urlop), należy odłączyć jego przewód zasilający, aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu w wyniku uderzenia pioruna lub przepięcia w sieci elektrycznej.
ANEKS
123
ANEKS
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
MODELE
Wymiary
32LD6***
32LD650H-ZA
(szerokość
x wysokość x głębokość)
Z podstawą
797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
Bez podstawy
797,0 mm x 495,0 mm x 97,1 mm
Waga
Z podstawą
Bez podstawy
10,2 kg
9,4 kg
Zasilanie
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(szerokość x wysokość
x głębokość)
Waga
37LD650H-ZA
Z podstawą
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
Bez podstawy
916,0 mm x 560,0 mm x 88,9 mm
Z podstawą
Bez podstawy
13,6 kg
12,0 kg
Zasilanie
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(szerokość x wysokość x głębokość)
Temperatura robocza
Wilgotność robocza
Środowisko
37LD6***
Temperatura przechowywania
Wilgotność przechowywania
Obsługiwane pliki wideo
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Poniżej 80%
-20°C do 60°C
Poniżej 85%
Zobacz str. 42-43
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu udoskonalenia produktu.
ANEKS
124
MODELE
Wymiary
(szerokość x wysokość
x głębokość)
Waga
42LD650H-ZA
Z podstawą
1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
Bez podstawy
1024,0 mm x 621,0 mm x 87,1 mm
Z podstawą
Bez podstawy
16,7 kg
15,1 kg
Zasilanie
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(szerokość x wysokość
x głębokość)
Waga
47LD6***
47LD650H-ZA
Z podstawą
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
Bez podstawy
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
Z podstawą
Bez podstawy
20,3 kg
18,3 kg
Zasilanie
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(szerokość x wysokość x głębokość)
Temperatura robocza
Środowisko
42LD6***
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Wilgotność robocza
Poniżej 80%
Temperatura przechowywania
-20°C do 60°C
Wilgotność przechowywania
Obsługiwane pliki wideo
Poniżej 85%
Zobacz str. 42-43
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu udoskonalenia produktu.
ANEKS
125
ANEKS
MODELE
Wymiary (szerokość
x wysokość x
głębokość)
Waga
32LV375H-ZA
Z podstawą
764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
Bez podstawy
764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm
Z podstawą
Bez podstawy
11,4 kg
9,6 kg
Zasilanie
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
Zużycie energii
MODELE
Wymiary (szerokość
x wysokość x
głębokość)
Waga
37LV3***
37LV375H-ZA
Z podstawą
888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
Bez podstawy
888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Z podstawą
Bez podstawy
13,5 kg
11,7 kg
Zasilanie
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(szerokość x wysokość x głębokość)
Środowisko
32LV3***
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Temperatura robocza
0 °C to 40 °C
Wilgotność robocza
Poniżej 80 %
Temperatura przechowywania
-20 °C to 60° C
Wilgotność przechowywania
Obsługiwane pliki wideo
Poniżej 85 %
Zobacz str. 42-43
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu udoskonalenia produktu.
ANEKS
126
42LV3***
MODELE
Wymiary (szerokość
x wysokość x
głębokość)
Waga
42LV375H-ZA
Z podstawą
998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
Bez podstawy
998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
Z podstawą
Bez podstawy
15,5 kg
13,3 kg
Zasilanie
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
Zużycie energii
47LV3***
MODELE
Wymiary (szerokość
x wysokość x
głębokość)
Waga
47LV375H-ZA
Z podstawą
1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
Bez podstawy
1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
Z podstawą
Bez podstawy
20,9 kg
18,7 kg
Zasilanie
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(szerokość x wysokość x głębokość)
Środowisko
Temperatura robocza
0 °C to 40 °C
Wilgotność robocza
Poniżej 80 %
Temperatura przechowywania
-20 °C to 60° C
Wilgotność przechowywania
Poniżej 85 %
Obsługiwane pliki wideo
System telewizji
Zobacz str. 42-43
Telewizja cyfrowa
Telewizja analogowa
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
SECAM L/L’
VHF: E2 do E12, UHF: E21 do E69,
Zakres odbieranych programów
VHF, UHF
CATV: S1 do S20, HYPER: S21 do
S47
500
mów
Impedancja anteny zewnętrznej
75 Ω
75 Ω
ANEKS
Maksymalna liczba zapisanych progra-
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu udoskonalenia produktu.
127
ANEKS
KODY KLAWISZÓW PILOTA
*W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.
Kod (szesnastkowy)
Uwaga
Energy Saving (Oszczędzanie energii)
PRZYCISK PILOTA
08
ZASILANIE
PRZYCISK PILOTA (WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA)
0B
ŹRÓDŁO
PRZYCISK PILOTA
79
RATIO (PROPORCJE)
PRZYCISK PILOTA
F0
TV/RAD (TV/RADIO)
PRZYCISK PILOTA
45
Q.MENU (SZYBKIE MENU)
PRZYCISK PILOTA
43
MENU or Home (Menu główne)
PRZYCISK PILOTA
AB
GUIDE (PRZEWODNIK)
PRZYCISK PILOTA
40
W górę (
)
PRZYCISK PILOTA
41
W dół (
07
W lewo (
06
W prawo (
44
OK ( )
PRZYCISK PILOTA
PRZYCISK PILOTA
)
PRZYCISK PILOTA
)
)
PRZYCISK PILOTA
28
BACK (WSTECZ)
PRZYCISK PILOTA
5B
EXIT (WYJŚCIE)
PRZYCISK PILOTA
AA
INFO i (INFORMACJE)
PRZYCISK PILOTA
30
TRYB AV
PRZYCISK PILOTA
02
+
PRZYCISK PILOTA
03
-
PRZYCISK PILOTA
1E
MARK (CHAR/NUM) (ZAZNACZANIE,
LITERY/CYFRY)
PRZYCISK PILOTA
09
MUTE (DELETE) / Wyciszenie i usuwanie
PRZYCISK PILOTA
00
P
PRZYCISK PILOTA
01
P
PRZYCISK PILOTA
Przyciski numeryczne od 0 do 9
PRZYCISK PILOTA
53
LIST (LISTA)
PRZYCISK PILOTA
1A
Q.VIEW (SZYBKIE WYŚWIETLENIE)
PRZYCISK PILOTA
72
CZERWONY
PRZYCISK PILOTA
71
ZIELONY
PRZYCISK PILOTA
63
ŻÓŁTY
PRZYCISK PILOTA
61
NIEBIESKI
PRZYCISK PILOTA
20
TEXT (TEKST)
PRZYCISK PILOTA
21
T.OPT (OPCJE TELETEKSTU)
PRZYCISK PILOTA
39
SUBTITLE (NAPISY)
PRZYCISK PILOTA
7E
SIMPLINK
PRZYCISK PILOTA
91
AD
PRZYCISK PILOTA
B1
▀
PRZYCISK PILOTA
10 do 19
ANEKS
128
Funkcje
95
B0
►
PRZYCISK PILOTA
BA
ll
PRZYCISK PILOTA
8F
◄◄
PRZYCISK PILOTA
8E
►►
PRZYCISK PILOTA
0C
PORTAL
PRZYCISK PILOTA
E8
ALARM
PRZYCISK PILOTA
USTAWIENIA ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA STERUJĄCEGO
HDMI/DVI IN
Podłączanie za pomocą złącza RS-232C
2
RJP
INTERFACE
LAN
(RGB)
1
Po podłączeniu wtyku wejściowego RS-232C do
portu szeregowego zewnętrznego urządzenia sterującego (np. komputera PC lub systemu sterowania urządzeniami A/V) można zdalnie sterować
funkcjami produktu.
Połącz port szeregowy urządzenia sterującego ze
złączem RS-232C na tylnym panelu produktu.
Uwaga: Przewody RS-232C nie są dostarczane w
zestawie.
VOLUME CONTROL
STEREO (8
)
SPEAKER
OUT
Rodzaj złącza: D-Sub, męski, 9-stykowy
Nr
Nazwa styku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Niepodłączony
RXD (Odbiór danych)
TXD (Nadawanie danych)
DTR (Gotowość urządzenia DTE)
GND
DSR (Gotowość urządzenia DCE)
Wyjście +5 V, 1 A
CTS (Gotowość do nadawania danych)
Wyjście +12 V, 1 A
1
5
6
9
ANEKS
129
ANEKS
Ustaw ID
Funkcja ta służy do nadawania monitorowi numeru identyfikacyjnego.
Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”. ► str. 134
OPCJE
Przejdź
● Tryb Demo
● Język
OPCJE
OK
: Wł.
(Język)
● Język
● Kraj
: Wielka Brytania
● Pomoc
wyłączona
● Pomoc
: Wielka Brytania
wyłączona
● Wskaźnik zasilania
● Reset.
ustawień fabr.
● Ustaw ID
ID
►
::11
►
ustawień fabr.
● Ustaw ID
ID
OK
: Wł.
(Język)
● Kraj
● Wskaźnik zasilania
● Reset.
Przejdź
● Tryb Demo
::11
◄
1
►
Zamknij
1
MENU
2
3
ANEKS
130
lub
Home
Wybierz menu OPCJE.
Wybierz opcję Ustaw ID.
Ustaw identyfikator odbiornika, wybierając preferowany numer identyfikacyjny telewizora.
Dopuszczalne są identyfikatory z zakresu od 1 do 99.
• Naciśnij przycisk BACK(WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
Parametry komunikacji
■■ Szybkość transmisji: 9600 b/s (UART)
■■ Długość danych: 8 bitów
■■ Parzystość: Brak
■■ Bity stopu: 1 bit
■■ Kod komunikacji: ASCII
■■ Wymaga zastosowania przewodu krosowego.
Wykaz poleceń
POLECENIE
1
POLECENIE
DANE
(szesnastkowe)
2
Protokół transmisji/odbioru
Transmisja
01. Zasilanie
k
a
00 do 01
02. Proporcje ekranu
k
c
Zobacz str. 132.
[Polecenie1][Polecenie2][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
03. Wygaszenie ekranu
k
d
Zobacz str. 132.
04. Wyciszenie głośności
k
e
00 do 01
05. Regulacja głośności
k
f
00 do 64
06. Kontrast
k
g
00 do 64
07. Jasność
k
h
00 do 64
08. Kolor
k
i
00 do 64
09. Odcień
k
j
00 do 64
10. Ostrość
k
k
00 do 64
11. Wybór menu ekranowego
k
l
00 do 01
12. Tryb zdalnej blokady
sterowania (Polecenie: k m)
k
m
00 do 01
13. Tony wysokie
k
r
00 do 64
14. Tony niskie
k
s
00 do 64
15. Balans
k
t
00 do 64
16. Temp. barw
x
u
00 do 64
17. Energy Saving
(Oszczędzanie energii)
j
q
00 do 05
18. Automatyczna konfiguracja
j
u
01
19. Polecenie dostrojenia kanału
m
a
Zobacz str. 134.
20. Dodanie/pominięcie kanału
m
b
00 do 01
ierwsze polecenie sterujące telewi* [Polecenie 1]: : P
zorem.(j, k, m lub x)
* [Polecenie 2]: Drugie polecenie sterujące telewizorem.
* [Identyfikator odbiornika]: Wartość parametru identyfikatora odbiornika można
dostosować w menu opcji.
Parametr umożliwia wybór
odpowiedniego urządzenia. Zakres wartości wynosi od 1 do 99.
Wprowadzenie wartości 0 spowoduje, że polecenia sterujące będą
wysyłane do każdego podłączonego
odbiornika.
Wartość identyfikatora odbiornika jest
wyświetlana w menu Ustaw ID w
postaci liczby dziesiętnej (od 1 do
99), a w protokole transmisji/odbioru
w postaci liczby szesnastkowej (od
0x0 do 0x63).
Przesłanie danych polecenia.
* [DANE]:
Transmisja danych „FF” umożliwia
odczyt stanu polecenia.
* [Powrót karetki]: Znak powrotu karetki
Kod ASCII: „0x0D”
Kod ASCII „spacja (0x20)”
* [ ]:
21. Klawisz
m
c
Kod klawisza
22. Regulacja podświetlenia
m
g
00 do 64
23. Wybór źródła sygnału wejściowego obrazu głównego
x
Potwierdzenie poprawności
[Polecenie2][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK][Dane][x]
* Odbiornik wysyła komunikat w tym formacie po
odebraniu prawidłowych danych. Równocześnie,
jeśli jest aktywny tryb odczytu danych, informuje
* Uwaga: W trakcie operacji na plikach w formacie DivX
o bieżącym stanie. Jeśli jest aktywny tryb zapisu
lub EMF przez łącze USB polecenia (za wyjątkiem pole- danych, kod ten zwraca dane komputera.
ceń Zasilanie (ka) i Klucz (mc)) nie są wykonywane i są
traktowane jako nieprawidłowe.
Potwierdzenie błędu
b
Zobacz str. 135.
* Odbiornik wysyła komunikat w tym formacie w sytuacji, gdy odbierze błędne dane (np. dotyczące nieobsługiwanej funkcji) albo wystąpi błąd komunikacji.
ANEKS
[Polecenie2][ ][Identyfikator odbiornika][ ][NG][Dane][x]
Dane 00: Nieprawidłowy kod
131
ANEKS
01. Zasilanie (polecenie: k a)
►► Włączanie i wyłączanie odbiornika.
Transmisja
[k][a][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane 00: Wyłączenie urządzenia
Potwierdzenie
01: Włączenie urządzenia
[a][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
►► Wyświetlanie stanu zasilania.
Transmisja
[k][a][ ][Identyfikator odbiornika][ ][FF][Powrót karetki]
Potwierdzenie
[a][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
* Podobnie, jeśli inne funkcje przesyłają dane „0xFF” w tym formacie, dane zwrotne potwierdzenia informują o statusie danej funkcji.
* Gdy telewizor jest włączony, na ekranie może być wyświetlane
potwierdzenie stanu „OK”, komunikaty o błędach lub inne
komunikaty.
02. Proporcje ekranu (polecenie: k c) (rozmiar obrazu głównego)
►► Dostosowanie formatu obrazu (format obrazu głównego).
Format obrazu można także ustawiać, korzystając z opcji
Proporcje ekranu w szybkim menu. lub w menu OBRAZ.
Transmisja
04. Wyciszenie głośności (polecenie: k e)
►► Włącza i wyłącza wyciszenie dźwięku.
Dźwięk można również wyciszyć przy użyciu przycisku MUTE
(WYCISZENIE) na pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
[k][e][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane 00: Włączenie wyciszenia (wyłączenie dźwięku)
01: Wyłączenie wyciszenia (włączenie dźwięku)
Potwierdzenie
[e][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
05. Regulacja głośności (polecenie: k f)
►► Dostosowanie poziomu głośności.
Głośność można również dostosować przy użyciu przycisków
REGULACJI GŁOŚNOŚCI na pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
[k][f][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 134.
Potwierdzenie
[f][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
06. Kontrast (polecenie: k g)
►► Dostosowanie kontrastu obrazu.
Kontrast można również dostosować w menu OBRAZ.
Transmisja
[k][c][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane 01: Normalny format (4:3)
07 : 14:9
[k][g][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
02: Panoramiczny (16:9)
09: 1:1 Piksel
Dane min.: 00 do maks.: 64
04: Zbliżenie
0B: Pełna szerokość
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 134.
06: Oryginalny
10 do 1F: Zbliżenie kinowe 1 do 16
Potwierdzenie
Potwierdzenie
[g][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
[c][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
* W przypadku sygnału wejściowego z komputera
(PC) można ustawić jedynie format 16:9 lub 4:3.
* W trybie DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p
50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz /
60 Hz), Component (720p, 1080i, 1080p 50 Hz /
60 Hz) dostępna jest funkcja 1:1 Piksel.
*Tryb Pełna szerokość jest obsługiwany tylko w
przypadku źródeł sygnału cyfrowego, analogowego i AV.
03. Wygaszenie ekranu (polecenie: k d)
►► Włączanie i wyłączanie wygaszenia ekranu.
Transmisja
ANEKS
[k][d][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane 00: Wyłączenie wygaszenia ekranu (włączenie obrazu)
Wyłączenie wygaszenia obrazu wideo
01: Włączenie wygaszenia ekranu (wyłączenie obrazu)
10: Włączenie wygaszenia obrazu wideo
Potwierdzenie
[d][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
132
* Jeśli wygaszony zostanie tylko obraz wideo, na ekranie telewizora będzie wyświetlane menu ekranowe.
W przypadku włączenia opcji wygaszenia ekranu
menu ekranowe nie będzie wyświetlane.
07. Jasność (polecenie: k h)
►► Dostosowanie jasności ekranu.
Jasność można również dostosować w menu OBRAZ.
Transmisja
[k][h][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 134.
Potwierdzenie
[h][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
08. Kolor (Polecenie: k i)
►► Dostosowanie koloru obrazu.
Kolor można również dostosować w menu OBRAZ.
Transmisja
[k][i][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 134.
Potwierdzenie
[i][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
09. Odcień (polecenie: k j)
►► Dostosowanie odcienia obrazu.
Odcień można również dostosować w menu OBRAZ.
13. Tony wysokie (polecenie: k r)
Transmisja
►► Dostosowanie poziomu tonów wysokich.
Tony wysokie można też dostosować w menu AUDIO.
Transmisja
[k][j][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
[k][r][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane czerwony: 00 do zielony: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 134.
Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Zobacz str. 134.
Potwierdzenie
Potwierdzenie
[j][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
[r][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
10. Ostrość (polecenie: k k)
14. Tony niskie (polecenie: k s)
►► Dostosowanie ostrości obrazu.
Ostrość można również dostosować w menu
OBRAZ.
Transmisja
►► Dostosowanie poziomu tonów niskich.
Tony niskie można też dostosować w menu AUDIO.
Transmisja
[k][k][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
[k][s][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 134.
Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 134.
Potwierdzenie
Potwierdzenie
[s][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
[k][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
15. Balans (Polecenie: k t)
11. Wybór menu ekranowego (polecenie: k l)
►► Zdalne włączanie i wyłączanie menu ekranowego.
►► Dostosowanie balansu.
Balans głośników można również dostosować w
menu AUDIO.
Transmisja
Transmisja
[k][t][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
[k][l][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 134.
Dane 00: Wyłączenie menu ekranowego
01: Włączenie menu ekranowego
Potwierdzenie
Potwierdzenie
[t][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
[l][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
12. Tryb zdalnej blokady sterowania (polecenie: k m)
►► Umożliwia zablokowanie elementów sterowania na
panelu przednim i pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
[k][m][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
16. Temperatura barw (polecenie: x u)
►► Dostosowanie temperatury kolorów. Temperaturę barw
można również dostosować w menu OBRAZ.
Transmisja
[x][u][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”. Zobacz str. 134.
Potwierdzenie
Potwierdzenie
[m][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
[u][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
* Tego trybu należy używać, jeśli nie zamierza się
korzystać z pilota.
Włączenie/wyłączenie urządzenia powoduje usunięcie blokady przycisków sterujących.
* Przy włączonej blokadzie przycisków w trybie gotowości naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie i
telewizorze nie spowoduje włączenia telewizora.
ANEKS
Dane 00: Wyłączenie blokady
01: Włączenie blokady
133
ANEKS
17. Oszczędzanie energii (polecenie: j q)
19. Polecenie dostrojenia kanału (polecenie: m a)
►► Zmniejszanie zużycia energii przez telewizor. Można też
użyć ustawienia Oszczędzanie energii z menu OBRAZ.
Transmisja
►► Wybór kanału dla podanego numeru.
Transmisja
[j][q][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Funkcja
Tryb
oszczędny
7
6
5
Poziom
4
Opis
3
2
1
0
0
0
0
0
Wył.
0
0
0
0
Niska
moc
0
0
0
0
Niska
moc
0
0
0
1
Minimalne
0
0
0
0
Niska
moc
0
0
1
0
Średnia
0
0
0
0
Niska
moc
0
0
1
1
Maksimum
0
0
0
0
Niska
moc
0
1
0
0
Auto
0
0
0
0
Niska
moc
0
1
0
1
Wyłącz
ekran
Potwierdzenie
[q][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
18. Automatyczna konfiguracja (polecenie: j u)
►► Automatycznie dostosowuje pozycję obrazu i minimalizuje
drgania obrazu. Działa tylko w trybie RGB (PC).
Transmisja
[j][u][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane 01: Ustawienie
Potwierdzenie
[u][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
ANEKS
134
[m][a][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane0][ ][Dane1][ ][Dane2][Powrót karetki]
Dane00: Dane kanału o wysokiej częstotliwości
Dane01: Dane kanału o niskiej częstotliwości
np. Nr 47 -> 00 2F (2FH)
Nr 394 -> 01 8A (18AH)
Nr kanału DTV 0 -> bez znaczenia
Dane02: 0x00: Sygnał analogowy główny
0x10: sygnał cyfrowy główny
0x20: Radio
Zakres danych kanału
Sygnał analogowy – min.: 00 do maks.: 63 (0 do 99)
Sygnał cyfrowy – min.: 00 do maks.: 3E7 (0 do 999)
(Poza Szwecją, Finlandią, Norwegią, Danią, Irlandią)
Sygnał cyfrowy – min.: 00 do maks.: 270F (0 do 9999)
(Tylko w Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Irlandii)
Potwierdzenie
[a][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
Dane min.: 00 do maks.: 7DH
20. Dodanie/pominięcie kanału (polecenie: m b)
►► Umożliwia ustawienie statusu pomijania dla aktualnego programu.
Transmisja
[m][b][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane 00: Przeskocz
01: Dodaj
Potwierdzenie
[b][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
* Mapowanie danych rzeczywistych
00 : Krok 0
A:
Krok 10 (Identyfikator
odbiornika 10)
F:
10 :
Krok 15 (Identyfikator
odbiornika 15)
Krok 16 (Identyfikator
odbiornika 16)
64 :
Krok 100
6E:
Krok 110
73 :
74 :
Krok 115
Krok 116
CF:
Krok 199
FE:
FF:
Krok 254
Krok 255
21. Klawisz pilota (polecenie: m c)
►► Przesyłanie kodu klawisza pilota zdalnego sterowania.
Transmisja
[m][c][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane Kod klawisza – zobacz str. 128.
Potwierdzenie
[c][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
23. Wybór wejścia (Polecenie: x b)
(źródło obrazu głównego)
►► Wybór źródła sygnału wejściowego obrazu głównego.
Transmisja
[x][b][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Struktura danych
MSB
0
LSB
0
0
0
Wejście zewnętrzne
22. Regulacja podświetlenia (polecenie: m g)
►► Dostosowanie podświetlenia.
Transmisja
[m][g][ ][Identyfikator odbiornika][ ][Dane][Powrót karetki]
Dane min.: 00 do maks.: 64
Potwierdzenie
[g][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
0
0
0
0
Numer sygnału wejściowego
Wejście zewnętrzne
Dane
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogowe
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Component
0
1
1
0
RGB
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Numer sygnału
wejściowego
HDMI
Dane
0
0
0
0
Sygnał wejściowy1
0
0
0
1
Sygnał wejściowy2
0
0
1
0
Sygnał wejściowy3
0
0
1
1
Sygnał wejściowy4
Potwierdzenie
[b][ ][Identyfikator odbiornika][ ][OK/NG][Dane][x]
ANEKS
135
ANEKS
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE
Następujące pliki wykonywalne GPL oraz biblioteki LGPL/MPL wykorzystane w tym produkcie podlegają warunkom określonym w licencjach GPL 2.0, LGPL2.1 lub MPL 1.1:
PLIKI WYKONYWALNE GPL:
Linux kernel, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, mtd-utils, udhcpc
BIBLIOTEKI LGPL:
directFB, glib, iconv, uClibc
BIBLIOTEKI MPL:
Cairo, Nanox
Na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com firma LG Electronics może udostępnić kod
źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji, w tym koszty nośników, transportu i obsługi.
Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty dystrybucji tego produktu przez LG
Electronics.
Kopie licencji GPL, LGPL i MPL można znaleźć na płycie CD-ROM dostarczonej z tym produktem.
Przetłumaczone wersje licencji GPL oraz LGPL można znaleźć na stronach: http://www.gnu.org/
licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html i http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1translations.html.
Ten produkt zawiera składnik ReportGUI wykorzystywany na podstawie licencji Apache License w
wersji 2.0.
Kopię licencji Apache License można uzyskać pod adresem http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.html.
ANEKS
136
Niniejszy produkt zawiera też inne oprogramowanie typu open source.
■■ chromium: copyright © 2008, The Chromium Authors
■■ expat:
• copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd i Clark Cooper
• copyright © 2001-2007 Expat maintainers.
■■ freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
■■ ICU: copyright © 1995-2001 International Business Machines Corporation i inni.
■■ libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
■■ libjpeg: To oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy Independent JPEG Group, copyright
© 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
■■ libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
■■ libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
■■ mt19937: copyright © 1997 - 2002, Makoto Matsumoto i Takuji Nishimura
■■ netBSD: copyright © 1998 The NetBSD Foundation, Inc.
■■ openSSL:
• oprogramowanie kryptograficzne opracowane przez Erica Younga.
• oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona.
• oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project przeznaczone do użycia w pakiecie
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org).
■■ pixman:
• copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
• copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
• copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
• copyright © 2000 SuSE, Inc.
• copyright © 2000 Keith Packard, członek organizacji The XFree86 Project, Inc.
• copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
• copyright © 2004 Nicholas Miell
• copyright © 2005 Lars Knoll i Zack Rusin, Trolltech
• copyright © 2005 Trolltech AS
• copyright © 2007 Luca Barbato
• copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
• copyright © 2008 Rodrigo Kumpera
• copyright © 2008 André Tupinambá
• copyright © 2008 Mozilla Corporation
• copyright © 2008 Frederic Plourde
■■ portmap: copyright © 1983,1991 The Regents of the University of California.
■■ tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
■■ xyssl:
• copyright © 2006-2008 Christophe Devine
• copyright © 2009 Paul Bakker
■■ zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly i Mark Adler
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszym udziela się bezpłatnego zezwolenia każdej osobie otrzymującej kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na korzystanie z Oprogramowania
bez ograniczeń, łącznie z prawem do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, sublicencjonowania i/lub sprzedawania kopii Oprogramowania oraz na
udzielenie takiegoż zezwolenia osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, pod następującymi warunkami:
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM RÓWNIEŻ — CHOĆ BEZ
OGRANICZEŃ — GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. W ŻADNYM
WYPADKU TWÓRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA I ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UMOWY, NA
PODSTAWIE PRAWA DELIKTOWEGO ANI TEŻ W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE LUB MAJĄCE
ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO UŻYTKOWANIEM LUB INNYM
WYKORZYSTYWANIEM.
ANEKS
137
NOTE
ENG
Some video codecs listed in the manual may not be
supported, depending on the region (country).
POR
Alguns codecs de vídeo listados no manual podem não
ser suportados, dependendo da região (país).
POL
Niektóre kodeki wideo wymienione w instrukcji mogą
nie być obsługiwane, w zależności od regionu (kraju).
SPA
Algunos códecs de vídeo que figuran en el manual
pueden no ser compatibles, dependiendo de la región
(país).
THA
ANEKS
ANEKS
Tutaj należy zapisać numer modelu i numer seryjny telewizora.
W przypadku korzystania z obsługi serwisowej
należy podać pracownikom sprzedawcy te informacje (są one też dostępne na etykiecie, na tylnej pokrywie urządzenia).
Model:
138
Numer seryjny :
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising