LG BB4330A Owner's manual

LG BB4330A Owner's manual
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Bezprzewodowy panel
dźwiękowy 3D Blu-ray Disc™
/ DVD
Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania
zestawu i zachować go na przyszłość.
BB4330A (BB4330A, S43A3-D)
2
Na początek
Informacja dot.
bezpieczeństwa
1
Na początek
Uwaga
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM;
NIE OTWIERAĆ
Uwaga: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ
POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE
MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
Symbol błyskawicy w trójkącie
informuje użytkownika o obecności
nieizolowanego, niebezpiecznego
napięcia elektrycznego wewnątrz
produktu, które powoduje znaczące
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Symbol wykrzyknika w trójkącie
informuje użytkownika o obecności
ważnych instrukcji dot. obsługi
i konserwacji (serwisowania) w
dokumentacji dołączonej do
produktu.
OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED
DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB
PORAŻENIA PRĄDEM.
OSTRZEŻENIE: Nie instalować urządzenia w
przestrzeni zamkniętej, jak np. półki z książkami itd.
Uwaga: Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Instalować zgodnie z zaleceniami producenta.
Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie
zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią
je przed przegrzaniem. Nie należy kłaść urządzenia
na łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej
powierzchni, która mogłaby doprowadzić do
zatkania tych otworów. Nie należy umieszczać
urządzenia w zabudowie izolującej, takiej jak półki
na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona
odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z
instrukcją producenta.
Uwaga: PO OTWARCIU PROMIENIOWANIE
LASEROWE WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE KLASY
1M. NIE PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO PRZY POMOCY
INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH.
Wykonywanie procedur sterowania, regulacji
lub jakichkolwiek innych niż tutaj podane może
być przyczyną wystawienia się na niebezpieczne
promieniowanie.
Uwaga dotycząca przewodu zasilania
Dla większości urządzeń zalecane jest, aby były
podłączone do osobnego obwodu;
to znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila
tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub
odgałęzień. Dla pewności sprawdzić stronę ze
specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji
obsługi. Nie przeciążać gniazdek zasilających.
Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone
gniazdka, kable zasilające lub przedłużające
stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych
sytuacji może być przyczyną porażenia prądem
lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać
przewód zasilający urządzenia i jeśli pojawią się
oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć
go, zaprzestać korzystania z urządzenia i
wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.
Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym
lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem,
tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem,
przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki,
gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód
łączy się z urządzeniem. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego, aby odłączyć od zasilania. Podczas
instalacji urządzenia upewnić się, że wtyczka jest
łatwo dostępna.
Na początek
To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię
lub akumulator.
Uwaga: To urządzenie nie może być wystawione
na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i
nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych
cieczą, takich jak wazony.
Utylizacja starych urządzeń
1. Kiedy do produktu dołączony jest
niniejszy przekreślony symbol
kołowego pojemnika na śmieci,
oznacza to, że produkt jest objęty
dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne
produkty powinny być utylizowane
niezależnie od odpadów miejskich, z
wykorzystaniem przeznaczonych do
tego miejsc składowania wskazanych
przez rząd lub miejscowe władze.
3. Właściwy sposób utylizacji starego
urządzenia pomoże zapobiec
potencjalnie negatywnemu wpływowi
na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o
sposobach utylizacji starych urządzeń,
należy skontaktować się z władzami
lokalnymi, przedsiębiorstwem
zajmującym się utylizacją odpadów
lub sklepem, w którym produkt został
kupiony.
Utylizacja zużytych baterii/akumulatorków
1. Symbol przekreślonego kosza na
śmieci znajdujący się na bateriach/
akumulatorach produktu, oznacza, że
objęte są one dyrektywą europejską
2006/66/EC.
2. Symbol ten może znajdować się w
obecności chemicznych oznaczeń rtęci
(Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb), jeżeli
bateria zawiera ponad 0,0005 % rtęci,
0,002 % kadmu lub 0,004 ołowiu.
3. Wszystkie baterie/akumulatory
powinny być utylizowane w
oddzieleniu od innych odpadów
komunalnych przez jednostki
wyznaczone do tego celu przez władze
rządowe lub lokalne.
4. Poprawna utylizacja zużytych baterii/
akumulatorów pomoże zapobiec
możliwym negatywnym wypływom na
środowisko, zwierzęta i ludzie zdrowie.
5. W celu uzyskania więcej informacji
na temat utylizacji zużytych baterii/
akumulatorów należy skontaktować się
z lokalnym urzędem miasta, zakładem
usług komunalnych lub sklepem, w
którym produkt został zakupiony.
1
Na początek
Bezpieczny sposób wyjęcia baterii ze sprzętu:
Wyjąć starą baterię lub paczkę baterii, wykonując
kroki montażu w odwrotnej kolejności. Aby uniknąć
zanieczyszczenia środowiska i szkodliwego wpływu
na zdrowie ludzi i zwierząt, zużyte baterie lub
akumulatorki należy umieścić w odpowiednim
pojemniku w oznaczonym punkcie zbiórki
odpadów. Nie wyrzucać baterii i akumulatorków
wraz z odpadami gospodarstwa domowego.
Zalecamy korzystać z lokalnych, darmowych
systemów baterii i akumulatorów zwrotnych.
Bateria nie może być wystawiana na nadmierne
ciepło, jak np. promienie słoneczne, pożar itp.
3
4
Na początek
Urządzenia bezprzewodowe dla Unii
Europejskiej
1
Na początek
Firma LG Electronics deklaruje niniejszym
że niniejszy(e) produkt(y) jest/są zgodne z
wymaganiami oraz innymi postanowieniami
Dyrektyw 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC oraz 2011/65/EU.
Prosimy o kontakt na poniższy adres, aby uzyskać
kopię Deklaracji Zgodności (Declaration of
Conformity).
Biuro do kontaktu w sprawie zgodności tego
produktu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Proszę pamiętać, że NIE jest to punkt
kontaktowy związany z obsługą klienta. Obsługą
klienta zajmują się punkty wymienione w
karcie gwarancyjnej, a oprócz tego można
skontaktować się ze sprzedawcą, u którego
nabyto produkt.
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Oświadczenie dotyczące promieniowania
radiowego
Urządzenie to powinno zostać zainstalowane
oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20cm
pomiędzy anteną a ciałem użytkownika.
UWAGI DOTYCZĄCE PRAW
AUTORSKICH
yy Ponieważ AACS (Advanced Access Content
System) jest postrzegany jako system ochrony
treści dla formatu płyt Blu-ray, podobny w użyciu
do CSS (Content Scramble System) dla formatu
DVD, narzucone są określone ograniczenia
dotyczące odtwarzania, wyjścia sygnału
analogowego itp. chronionych treści AACS.
Działanie niniejszego produktu oraz ograniczenia
mogą różnić się w zależności do czasu zakupu,
ponieważ te ograniczenia mogą zmieniać się
przez AACS po wyprodukowaniu.
yy Co więcej, oznaczenia BD-ROM i BD+ są
dodatkowo stosowane jako systemów
zabezpieczenia treści dla formatu płyt Blu-ray,
które narzucają pewne ograniczenia, łącznie
z ograniczeniami odtwarzania dla zawartości
oznaczonej BD-ROM i/lub BD+. W celu uzyskania
dodatkowych informacji dotyczących AACS,
BD-ROM Mark, BD+ lub tego produktu,
skontaktuj się z autoryzowanym centrum obsługi
klienta LG.
yy Wiele płyt BD-ROM/DVD jest zakodowanych w
celu zabezpieczenia przed kopiowaniem. Z tego
względu powinieneś podłączyć odtwarzacz
bezpośrednio do telewizora, a nie do VCR.
Podłączenie do VCR skutkuje zakłóconym
obrazem z płyt chronionych przed kopiowaniem.
yy Urządzenie to zawiera technologię chronioną
prawami autorskimi przez patenty w USA oraz
inne prawa własności intelektualnej. Użycie tej
chronionej technologii musi być autoryzowane
przez firmę Rovi oraz jest ona przeznaczona
tylko do użytku domowego oraz innego
ograniczonego chyba, że autoryzacja Rovi
postanawia inaczej. Przeróbka lub demontaż są
zabronione.
yy Zgodnie z prawem autorskim USA oraz prawami
autorskimi w innych krajach, nieautoryzowane
nagrywanie, odtwarzanie, dystrybucja lub
oglądanie programów telewizyjnych, kaset
wideo, płyt BD-ROM, DVD, CD i innych
materiałów podlega odpowiedzialności cywilnej
i/lub kryminalnej.
Na początek
5
Ważna uwaga dotyczące systemu
kolorów telewizora
System kolorów niniejszego adtwarzacza jest inny
od systemu kolorów aktualnie odtwarzanych płyt.
Tylko telewizor multi-systemowy może prawidłowo
przetwarzać wszystkie sygnały przesyłane przez
odtwarzacz.
yy Jeżeli posiadasz telewizor z systemem kolorów
PAL, podczas odtwarzania płyt lub filmów
nagranych w systemie NTSC zobaczysz na
ekranie zniekształcony obraz.
yy Telewizor multi-systemowy zmienia
automatycznie system kolorów w zależności
od sygnału wejściowego. Jeżeli system kolorów
nie zostanie zmieniony automatycznie, wyłącz
urządzenie, a następnie włącz je ponownie, aby
zobaczyć prawidłowy obraz.
yy Nawet jeżeli płyty nagrane w systemie kolorów
NTSC są poprawnie wyświetlane na ekranie
telewizora, mogą nie być poprawnie zapisane na
nagrywarce.
>>Ostrożnie
yy Oglądanie filmów 3D przez dłuższy czas
może powodować zmęczenie lub zawroty
głowy.
yy Nie zalecamy oglądania filmów 3D przez
osoby osłabione, dzieci i kobiety w ciąży.
yy Jeśli w trakcie oglądania filmów 3D
odczuwasz bóle głowy, zmęczenie lub
zawroty głowy, należy wyłączyć odtwarzanie
i odpocząć do momentu aż poczujesz się
dobrze.
1
Na początek
Na przykład jeżeli odtwarzana jest płyta nagrana w
systemie kolorów NTSC, obraz jest przesyłany jako
sygnał NTSC.
6
Spis treści
Spis treści
31
– [INNE] MENU
4
Obsługa
34
34
35
35
35
36
36
36
37
Efekt dźwiękowy
Efekt dźwiękowy 3D
Wyświetlanie menu Home
– Korzystanie z menu [Główne]
– Korzystanie ze SmartShare
Odtwarzanie podłączonych urządzeń
– Odtwarzanie dysków
– Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D
– Odtwarzanie pliku z płyty/urządzenia
USB
– Odtwarzanie pliku z serwera
sieciowego
Podłączanie do serwera lub komputera
sieci domowej
– Instalowanie Nero MediaHome 4
Essentials
– Udostępnianie plików i folderów
– O Nero MediaHome 4 Essentials
– Wymagania systemowe
Ogólne informacje o odtwarzaniu
– Podstawowe operacje dla zawartości
wideo i audio
– Podstawowe operacje dla zdjęć
– Korzystanie z menu płyty
– Wznowienie odtwarzania
– Pamięć ostatniej sceny
Menu ekranowe
– Aby sterować odtwarzaniem filmów
– Aby sterować wyświetlaniem obrazów
Odtwarzanie zaawansowane
– Odtwarzanie powtarzane
– Powtarzanie określonego fragmentu
– Odtwarzanie od wybranego czasu
– Wybór języka napisów
– Słuchanie różnych ścieżek audio
– Oglądane pod różnymi kątami
– Zmienianie współczynnika kształtu
obrazu TV
– Zmienianie strony kodowej napisów
– Zmienianie trybu obrazu
– Wyświetlanie informacji o zawartości
– Zmienianie widoku listy zawartości
– Wybieranie pliku z napisami
1
Na początek
2
8
8
9
9
9
10
11
12
12
Informacja dot. bezpieczeństwa
Wstęp
– Odtwarzalne płyty i symbole używane
w tym podręczniku
– O wyświetlanym symbolu „7”
– Kod regionu
– Wybór sytemu
Pilot
Panel przedni
Panel tylny
Aktywny woofer
2
Przyłączanie
39
13
15
15
16
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
22
Mocowanie jednostki głównej na ścianie
Konfiguracja
– Podłączenie subwoofera
bezprzewodowego
Podłączenia do Twojego telewizora
– Co to jest SIMPLINK?
– Funkcja ARC (Audio Return Channel)
– Ustawienie rozdzielczości
Podłączenie anteny
Połączenia z urządzeniem zewnętrznym
– Połączenie PORT. IN
– Połączenie OPTICAL IN
– Podłączenie HDMI IN
Podłączanie do sieci domowej
– Kablowe podłączenie do sieci
– Konfiguracja połączenia przwodowego
39
40
40
41
41
3
Ustawianie systemu
24
25
25
26
27
28
29
30
Konfiguracja początkowa
Ustawienia
– Ustawienia opcji konfiguracji
– [SIEĆ] MENU
– [WYŚWIETL.] MENU
– [JĘZYK] MENU
– [AUDIO] MENU
– [BLOKADA] MENU
38
39
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
48
48
Spis treści
49
49
50
50
50
51
51
52
53
53
53
53
53
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
– Słuchanie muzyki w czasie pokazu
slajdów
– Konwersja treści 2D na 3D
Funkcje zaawansowane
– Korzystanie z BD-Live™
– LG AV Remote
– Nagrywanie Audio CD
– Nagrywanie z radia FM lub źródła
PORTABLE
– Wyświetlanie informacji z Gracenote
Media Database
Korzystanie z radia
– Słuchanie radia
– Zapisywanie stacji radiowych
– Usuwanie zapisanej stacji
– Usuwanie wszystkich zapisanych stacji
– Polepszenie słabego odbioru stacji
FM
– Patrz informacje na temat stacji
radiowej
Korzystanie z klawiatury lub myszy USB
Korzystanie z Premium
Korzystanie z LG Smart World
– Logowanie
– Wyszukiwanie treści on-line
Korzystanie z menu My Apps
Korzystanie z technologii Bluetooth
– Słuchanie muzyki zapisanej na
urządzeniach Bluetotooth
5
Rozwiązywanie problemów
59
59
60
61
61
61
61
Rozwiązywanie problemów
– Ogólne
– Sieć
– Obraz
– Dźwięk
– Wsparcie klienta
– Uwaga dotyczącą źródła
oprogramowania typu otwartego Open source
7
6
Załącznik
62
Sterowanie telewizorem przy pomocy
dołączonego pilota
– Konfiguracja pilota zdalnego
sterowania do Twojego telewizora
Aktualizacja oprogramowania sieciowego
– Informacja o uaktualnieniu sieciowym
– Ak. oprog.
Dodatkowe informacje
– Wamagania pliku
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– O DLNA
– Wymagania systemowe
– Uwagi dotyczące komaptybilności
Specyfikacje wyjścia audio
Lista kodów obszarów
Lista kodów języków
Znaki handlowe i licencje
Specyfikacje
Konserwacja
– Obsługa urządzenia
– Uwagi dotyczące płyt
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA
USŁUG SIECIOWYCH
62
63
63
63
65
65
66
67
67
67
68
69
70
71
74
76
76
76
77
Niektóre treści zawarte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od treści zawartych w twoim
odtwarzaczu w zależności od wersji oprogramowania odtwarzacza lub twojego dostawcy usług.
1
2
3
4
5
6
8
Na początek
Wstęp
1
Odtwarzalne płyty i symbole używane w tym podręczniku
Na początek
Nośnik/
Określenie
Logo
Symbol
e
Opis
yy Płyty, na których znajdują się filmy do sprzedaży
lub wypożyczania.
yy Płyty typu “Blu-ray 3D” oraz “Blu-ray 3D ONLY”
yy Płyty BD-R/RE nagrane w formacie BDAV.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy Płyty BD-R/RE zawierające pliki z filmami,
muzyką lub zdjęciami.
yy Format ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge.
yy Płyty, na których znajdują się filmy do sprzedaży
lub wypożyczania.
yy Tryb filmu i tylko “sfinalizowane”
yy Obsługuje również płyty dwuwarstwowe
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
o
Sfinalizowany format AVCHD
y
u
i
yy Płyty DVD±R/RW zawierające film, muzykę lub
zdjęcia.
r
Tryb VR i tylko “sfinalizowane”
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(12 cm)
Uwaga
–
Ostrożnie
–
yy Format ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge.
,
>
yy Płyty CD-R/RW zawierające pliki z filmami,
muzyką lub zdjęciami.
yy Format ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge.
Wskazuje specjalne uwagi i cechy eksploatacyjne.
Wskazuje uwagi, których nieprzestrzeganie może
doprowadzić do uszkodzeń.
Na początek
,,Uwaga
yy W zależności od oprogramowania do
nagrywania i “finalizacji”, niektórych płyt (CDR/RW, DVD±R/RW lub BD-R/RE) nie można
odtworzyć.
yy Płyty BD-R/RE, DVD±R/RW i CD-R/RW
nagrane za pomocą komputera osobistego
lub na nagrywarce DVD lub CD, mogą nie
być odtwarzane, jeśli płyta jest zniszczona
lub brudna, lub jeśli soczewki odtwarzacza
są zabrudzone albo skrapla się na nich
wilgoć.
yy Jeśli nagrasz płytę za pomocą komputera
osobistego, nawet jeśli jest nagrana w
odpowiednim formacie, są przypadki,
w których może nie być odtwarzana ze
względu na ustawienia oprogramowania
stosowanego do tworzenia płyt. (Aby
uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się
z informacjami podanymi przez wydawcę
oprogramowania.)
yy Urządzenie wymaga, by płyty oraz nagrania
spełniały pewne techniczne standardy, dla
osiągnięcia optymalnej jakości odtwarzania.
yy Nagrane płyty DVD są automatycznie
przystosowywane do tych standardów.
Istnieje wiele różnych rodzajów formatów
dysków przeznaczonych do nagrywania
(łącznie z CD-R zawierającymi pliki MP3 lub
WMA) i wymagają one pewnych warunków,
aby zapewnić kompatybilność odtwarzania.
yy Klienci powinni również pamiętać o tym, że
do pobierania plików MP3 / WMA i muzyki
z Internetu potrzebne jest zezwolenie.
Nasza firma nie ma prawa udzielać tego
typu zezwoleń. Zezwolenie należy uzyskać
za każdym razem od właściciela praw
autorskich.
yy Podczas formatowania płyt wielokrotnego
zapisu, należy ustawić format na [Mastered],
tak aby płyta były kompatybilna z
odtwarzaczami LG. Jeżeli wybrana zostanie
opcja ‘Live System’, nie będzie można jej
używać w odtwarzaczach LG. (Mastered/
Live File System : System formatu płyty dla
Windows Vista)
O wyświetlanym symbolu „7”
Ikona „7” pojawiająca się na ekranie telewizora
oznacza, że funkcja objaśniania w niniejszej
instrukcji obsługi jest niedostępna dla danego
nośnika.
Kod regionu
Urządzenie to ma przypisany kod regionu, który
jest podany na etykiecie znajdującej się od spodu.
Urządzenie to może odtwarzać tylko płyty BD-ROM
lub DVD oznaczone tym samym kodem lub „ALL”.
Wybór sytemu
Naciśnij B (OPEN/CLOSE) ), gdy płyta znajduje
się w środku i nie wyciągaj jej. Podczas gdy na
wyświetlaczu znajduje się komunikat [OPEN]
naciśnij i przytrzymaj przycisk M (PAUSE) na co
dłużej niż pięć sekund.
1
Na początek
yy W zależności od jakości i warunków
nagrywania lub od samej płyty CD-R/RW
(lub DVD±R/RW), niektóre CD-R/RW (lub
DVD±R/RW) mogą nie być odtwarzane na
tym urządzeniu.
9
10
Na początek
Pilot
1
Na początek
• • • • • • a • • • • • • 1 (POWER): Włącza (ON) lub
wyłącza (OFF) zasilanie odtwarzacza.
B (OPEN/CLOSE): Wysuwanie
oraz wkładanie płyty.
FUNCTION: Przełączanie między
źródłami wejściowymi.
Przyciski numeryczne 0-9:
Wybiera numerowane opcje w
menu.
CLEAR: Usuwa numer podczas
ustawiania hasła lub połączenia
sieciowego.
REPEAT (h): Powtarzanie
wybranej sekcji lub sekwencji.
Instalacja baterii
Zdejmij pokrywę baterii
znajdującą się z tyłu pilota
zdalnego sterowania i włóż dwie
baterie R03 (rozmiar AAA) z 4 i
5 ustawionymi prawidłowo.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Przeszukuje
wstecz lub w przód.
C/V (SKIP): Przejście do
następnego lub poprzedniego
rozdziału/ścieżki/pliku.
Z (STOP): Zatrzymuje
odtwarzanie.
z (PLAY): Rozpoczyna
odtwarzanie.
M (PAUSE): Wstrzymuje
odtwarzanie.
SPEAKER LEVEL: Ustawia poziom
głośności żądanego głośnika.
SOUND EFFECT: Wybieranie
trybu efektu dźwiękowego.
VOL +/-: Regulacja poziomu
głośności.
OPTICAL/TV SOUND: Zmienia
typ wejścia bezpośrednio na
optyczny.
MUTE: Wycisza jednostkę.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): Wyświetla lub zamyka
[Główne].
3D SOUND: Wybieranie trybu
efektu dźwiękowego 3D.
INFO/MENU (m): Włącza lub
wyłącza informacje wyświetlane
na ekranie.
Przyciski kierunku: Wybieranie
opcji w menu.
PRESET +/-: Wybór
zaprogramowanych stacji
radiowych.
TUNING +/-: Dostrajanie stacji
radiowej.
ENTER (b): Potwierdza wybór
menu.
BACK ( ): Wyjście z menu lub
powrót do poprzedniego ekranu.
TITLE/POPUP: Wyświetla menu
tytułowe DVD lub wyskakujące
menu BD-DVD, jeśli dostępne.
DISC MENU: Umożliwia dostęp
do menu na płycie.
• • • • • • d • • • • • •
Przyciski kolorowe (R, G, Y, B):
- Służą do poruszania się po
menu BD-ROM. Służą także
jako przycisków skrótów dla
konkretnych menu.
- Przycisk B: Wybieranie trybu FM
mono/stereo.
RDS: Radio Data System.
PTY: Wyświetlanie typu programu
dla RDS.
PTY SEARCH:
Wyszukiwanie programów według
typu.
SUBTITLE: Wybiera język napisów.
AUDIO: Wybiera język lub kanał
audio.
SLEEP: Ustawianie określonego
przedziału czasu, po którym
urządzenie wyłączy się.
MUSIC ID: Po podłączeniu do
sieci może dostarczyć informacje
o bieżącej piosence w czasie
odtwarzania filmu.
? : Przycisk ten jest niedostępny.
X (REC): Nagrywa dźwięk z Audio
CD, radia FM, lub źródła PORTABLE
do pamięci USB.
Przyciski sterowania
telewizorem: Patrz strona 62.
Na początek
11
Panel przedni
a
b
1
Na początek
e
c
d
a Otwór na płyty
b Przyciski obsługi
1/! (Power)
-/+ (Głośność)
DM (Odtwarzanie / Pauza)
Z (Stop)
F (Funkcja)
Zmiana źródła wejściowego lub funkcji.
R (Otwórz / Zamknij)
c Port USB
d Okienko wyświetlacza
>>Ostrożnie
Środki ostrożności dotyczące używania
przycisków dotykowych
yy Przyciski te należy dotykać czystymi i
suchymi rękami.
- W środowisku wilgotnym, należy przed
użyciem wytrzeć przyciski.
yy Nie wolno za mocno naciskać przycisków
dotykowych.
- Jeżeli przycisk zostanie naciśnięty za
mocno, może to spowodować jego
uszkodzenie.
yy Aby przycisk działał poprawnie wystarczy
go dotknąć.
yy Należy uważać, aby nie dotykać przycisków
dotykowych materiałami przewodzącymi.
Może to spowodować powstanie usterek.
12
Na początek
Panel tylny
1
Na początek
a
b
d
e
f
c
a Port LAN
d Złącze anteny
b HDMI OUT TO TV
e PORT. IN
c HDMI IN
f OPTICAL IN
Aktywny woofer
a
b
a LED (status połączenia)
Żółty-zielony: Połączenie prawidłowe.
Żółty-zielony (miga): Próba nawiązania
połączenia przez głośnik niskotonowy.
Czerwony: Połączenie w trybie czuwania lub
brak połączenia.
c
b Kanał głośnika
>>Ostrożnie
Uważaj, aby dzieci nie wkładały rąk lub
żadnych przedmiotów do przewodu głośnika.
c Przycisk parowania PAIRING
Przyłączanie
Mocowanie jednostki
głównej na ścianie
Możesz zamocować urządzenie na ścianie.
Przygotuj śruby i dostarczone wsporniki.
13
2. Jeżeli mocujesz do ściany (beton), użyj kołków
(niedostarczone). W celu zamocowania należy
wywiercić kilka otworów. Arkusz wzornika
(WALL BRACKET INSTALL GUIDE) dostarczony
jest jako pomocy podczas wiercenia. Użyj
wzornika do sprawdzenia punktów wiercenia.
Przygotowanie
2
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
Przyłączanie
Jednostka
Wspornik ścienny
,,Uwaga
Śruby oraz kołki nie są dostarczone. Do
mocowania zalecamy Hilti (HUD-1 6 x 30).
Prosimy je zakupić.
1. Dopasuj oznaczenie TV BOTTOM LINE na WALL
BRACKET INSTALL GUIDE z dolną linią telewizora.
TV
3. Usuń WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Zamocuj przy pomocy śrub (niedostarczone)
tak, jak to pokazano na ilustracji poniżej.
14
Przyłączanie
5. Powieś urządzenie na wspornikach tak, jak to
pokazano poniżej.
>>Ostrożnie
yy Na zainstalowanym urządzeniu nie wolno
niczego zawieszać oraz nie wolno go
uderzać.
yy Urządzenie należy dokładnie przymocować
do ściany tak, aby nie spadło. Jeżeli
urządzenie spadnie może to spowodować
obrażenia lub jego uszkodzenie.
2
Przyłączanie
yy Gdy urządzenie jest przymocowane
do ściany należy uważać, aby dzieci nie
ciągnęły za którykolwiek z kabli, gdyż może
to spowodować jego spadnięcie.
,,Uwaga
Zdejmij urządzenie ze wspornika, tak jak to
pokazano poniżej.
Przyłączanie
15
Konfiguracja
Ręczne podłączenie subwoofera
bezprzewodowego
Podłączenie subwoofera
bezprzewodowego
Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, kontrolka
LED na subwooferze będzie świecić się na
czerwono i z subwoofera nie będzie wydobywać
się dźwięk. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj
poniższe kroki.
Kontrolka LED subwoofera
bezprzewodowego
Kolory LED
Kontrolki
Żółty-zielony
Subwoofer bezprzewodowy
odbiera sygnał z urządzenia.
2. Naciśnij przycisk PAIRING z tyłu subwoofera.
- Zaczyna migać żółto-zielona kontrolka LED.
Żółty-zielony
(miga)
Próba nawiązania połączenia
przez głośnik subwoofer.
3. Wyłącz i włącz urządzenie.
- Jeśli pojawiła się żółto-zielona kontrolka LED,
operacja zakończyła się sukcesem.
Czerwony
Subwoofer bezprzewodowy
w trybie gotowości.
4. Jeżeli nie zapaliła się żółto-zielona kontrolka LED,
spróbuj ponownie wykonać kroki od 1 do 3.
Wył. (brak
wyświetlenia)
Przewód zasilający
subwoofera
bezprzewodowego jest
odłączony.
Konfiguracja subwoofera
bezprzewodowego za pierwszym
razem
1. Podłącz do gniazdka kabel zasilania subwoofera
bezprzewodowego.
2. Włącz urządzenie główne: Jednostka
główna oraz subwoofer zostaną połączone
automatycznie.
,,Uwaga
yy Jeżeli w pobliżu znajduje się urządzenie
wysyłające silne pole elektromagnetyczne –
mogą wystąpić zakłócenia. Należy ustawić
urządzenie (bezprzewodowy subwoofer
oraz jednostkę główną) z dala od tego
miejsca.
yy Jeżeli włączysz jednostkę główną, gdy
bezprzewodowy subwoofer (głośniki tylne)
są w trybie gotowości, dźwięk pojawi się po
kilku sekundach.
yy Odległość pomiędzy urządzeniem a
subwooferem bezprzewodowym powinna
wynosić do 10 m.
yy Optymalne rezultaty uzyskuje się, jeżeli
odległość pomiędzy urządzeniem głównym
a subwooferem bezprzewodowym wynosi
pomiędzy 2 a 10 m, przy większej odległości
mogą wystąpić zakłócenia w komunikacji.
yy Nawiązanie komunikacji pomiędzy
nadajnikiem a subwooferem
bezprzewodowym zajmuje kilka sekund
(czasem może trwać dłużej).
2
Przyłączanie
1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Z
STOP na urządzeniu i MUTE na pilocie zdalnego
sterowania.
- W okienku wyświetlacza pojawi się napis
„REMATE”.
16
Przyłączanie
Podłączenia do
Twojego telewizora
2
Jeżeli posiadasz telewizor lub monitor HDMI,
możesz go podłączyć do tego odtwarzacza przy
pomocy kabla HDMI (Typu A, Przewód HDMI™
o dużej szybkości transmisji). Podłącz gniazdo
HDMI urządzenia z gniazdem HDMI telewizora lub
monitora.
Przyłączanie
Tył urządzenia
Dodatkowe informacje dotyczące
HDMI
yy Jeśli podłączasz kompatybilne urządzenie HDMI
lub DVI upewnij się, że:
-- Spróbuj wyłączyć urządzenie HDMI/DVI i
ten odtwarzacz. Następnie włącz urządzenie
HDMI/DVI i pozostaw je na ok. 30 sek. i włącz
odtwarzacz.
-- Podłączone wejście video urządzenia jest
ustawione prawidłowo dla tej jednostki.
-- Podłączone urządzenie jest zgodne z
wejściem video 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i lub 1920x1080p.
yy Nie wszystkie urządzenia HDMI lub DVI
kompatybilne z HDCP będą działać z tym
urządzeniem.
-- Obraz nie będzie wyświetlany prawidłowo na
urządzeniach nie zgodnych z HDCP.
Kabel HDMI
TV
Ustaw źródło dla telewizora na HDMI (patrz
instrukcja obsługi telewizora).
,,Uwaga
Proszę zapoznać się z instrukcjami obsługi
telewizora, systemu stereo i innych urządzeń,
aby dokonać najlepszych podłączeń.
,,Uwaga
yy Jeżeli podłączone urządzenie HDMI nie
akceptuje wyjścia audio tej jednostki,
dźwięku HDMI może w ogóle nie być lub
może być zniekształcony.
yy Jeśli używasz podłączenia HDMI, możesz
zmienić rozdzielczość dla wyjścia HDMI.
(patrz „Ustawienia rozdzielczości” na stronie
18).
yy Wybrać typ wyjścia video gniazda HDMI
OUT przy pomocy opcji [Ust. koloru HDMI]
w menu ustawień (patrz strona 28).
yy Zmiana rozdzielczości po dokonaniu
podłączenia może skutkować usterkami.
Aby rozwiązać problem, wyłącz nagrywarkę
i włącz ją ponownie.
yy Jeżeli połączenie HDMI z HDCP nie
zostanie potwierdzone, ekran TV zmienia
się na czarny. W takim przypadku sprawdź
podłączenie HDMI lub odłącz kabel HDMI.
yy Jeśli pojawiły się szumy lub linie na ekranie,
proszę sprawdzić kable HDMI (długość jest
zwykle ograniczona do 4,5 metra (15 ft.))
Przyłączanie
Co to jest SIMPLINK?
Niektóre funkcje tej jednostki sterowane są pilotem
telewizora, jeśli ta jednostka i telewizor LG z
systemem SIMPLINK połączone są złączem HDMI.
Funkcje, którymi może sterować pilot telewizora LG:
Odtwarzaj, Pauza, Skanuj, Przejdź, Zatrzymaj, Wył.
zasilanie, itd.
Telewizor LG z funkcją SIMPLINK oznaczony jest
powyższym logo.
,,Uwaga
W zależności od typu płyty lub stanu
odtwarzania, niektóre operacje SIMPLINK mogą
być różne lub mogą nie działać.
Funkcja ARC (Audio Return
Channel)
Funkcja ARC umożliwia, telewizorowi z HDMI,
przesłanie strumienia audio do HDMI OUT tego
odtwarzacza.
Aby użyć tej funkcji:
-- Twój telewizor musi obsługiwać funkcje HDMICEC i ARC oraz muszą one być włączone.
-- Sposób ustawiania HDMI-CEC i ARC może się
różnić w zależności od telewizora. Aby uzyskać
szczegóły o funkcji ARC, patrz instrukcja
telewizora.
-- Musisz użyć kabla HDMI (kabel Typ A High Speed
HDMI™ z Ethernet).
-- Musisz połączyć gniazdo HDMI OUT tego
odtwarzacza ze złączem HDMI IN, które
obsługuje funkcję ARC.
-- Możesz połączyć tylko jedno kino domowe z
telewizorem kompatybilnym z ARC.
,,Uwaga
Aby aktywować funkcję [SIMPLINK / ARC]
ustaw tę opcję na [Wł.]. (Strona 33)
2
Przyłączanie
Szczegóły na temat funkcji SIMPLINK patrz
instrukcja obsługi telewizora.
17
18
Przyłączanie
Ustawienie rozdzielczości
Odtwarzacz umożliwia kilka rozdzielczości
wyjściowych dla gniazd HDMI OUT. Możesz zmienić
rozdzielczość za pomocą menu [Ustawienia].
1. Naciśnij HOME ( ).
2. Użyj A/D aby wybrać opcję [Ustawienia]
i naciśnij ENTER (b). Pojawia się menu
[Ustawienia].
2
Przyłączanie
3. Za pomocą W/S wybierz opcję [WYŚWIETL]
a następnie naciśnij D aby przejść do drugiego
poziomu.
4. Za pomocą W/S wybierz opcję
[Rozdzielczość], a następnie naciśnij
ENTER (b) aby przejść do trzeciego poziomu.
5. Użyj przycisków W/S aby wybrać żądaną
rozdzielczość, a następnie naciśnij
ENTER (b) w celu potwierdzenia wyboru.
,,Uwaga
yy Jeżeli Twój telewizor nie akceptuje
rozdzielczości ustawionej na odtwarzaczu,
możesz ustawić rozdzielczość na 576p w
następujący sposób:
1. Naciśnij HOME ( ) aby ukryć menu
HOME.
2. Naciśnij Z (STOP) na więcej niż 5
sekund.
yy Po ręcznym wybraniu rozdzielczości i
podłączeniu złącza HDMI do telewizora,
w przypadku gdy telewizor nie akceptuje
ustawionej rozdzielczości, ustawienie
rozdzielczości zmienia się na [Auto].
yy Jeśli zostanie wybrana rozdzielczość
nieobsługiwana przez telewizor, pojawi
się wiadomość ostrzegawcza. Jeśli nic nie
widać po zmianie rozdzielczości, odczekać
20 sekund.
yy Po tym czasie rozdzielczość zostanie
automatycznie zmieniona na wcześniejszą.
Rozdzielczość 1080p może być
automatycznie ustawiona z częstotliwością
odświeżania 24 Hz lub 50 Hz w zależności
od możliwości i preferencji podłączonego
telewizora oraz oryginalnej rozdzielczości
materiału nagranego na płycie BD-ROM.
Przyłączanie
Podłączenie anteny
Podłącz dostarczoną antenę do odsłuchu radia.
Połączenia z
urządzeniem
zewnętrznym
Połączenie PORT. IN
Możesz cieszyć się muzyką z przenośnego
urządzenia audio odtwarzaną z głośników systemu.
2
Podłącz złącze słuchawek (lub wyjście linii)
przenośnego odtwarzacza audio do gniazda
PORT. IN tej jednostki. A następnie wybierz opcję
[PORTABLE], naciskając FUNCTION.
Przyłączanie
Tył urządzenia
19
W celu wybrania trybu wejściowego możesz
również użyć przycisku F (Function) znajdującego
się na przednim panelu.
Tył urządzenia
,,Uwaga
Po podłączeniu przewodowej anteny FM
rozwiń ją całkowicie.
Odtwarzacz MP3, itp.
20 Przyłączanie
2
Połączenie OPTICAL IN
Podłączenie HDMI IN
Możesz cieszyć się dźwiękiem ze swojego
urządzenia zewnętrznego podłączonego za
pomocą cyfrowego złącza optycznego.
Za pośrednictwem tego połączenia Możesz
cieszyć się obrazem i dźwiękiem pochodzącym z
urządzenia zewnętrznego.
Podłącz gniazdo wyjścia optycznego swojego
urządzenia zewnętrznego do gniazda OPTICAL IN
tej jednostki. Następnie wybierz opcję [OPTICAL]
naciskając FUNCTION. Lub naciśnij OPTICAL/TV
SOUND, aby wybrać bezpośrednio.
Podłącz gniazdo HDMI OUT swojego urządzenia
do gniazd HDMI IN tej jednostki. Następnie wybierz
opcję [HDMI IN] naciskając FUNCTION.
Przyłączanie
W celu wybrania trybu wejściowego możesz
również użyć przycisku F (Function) znajdującego
się na przednim panelu.
W celu wybrania trybu wejściowego możesz
również użyć przycisku F (Function) znajdującego
się na przednim panelu.
Tył urządzenia
Tył urządzenia
Do złącza wyjścia
optycznego
twojego urządzenia
Do złącza HDMI OUT
twojego urządzenia
(STB, cyfrowy odbiornik
satelitarny, konsola gier
wideo itp.)
,,Uwaga
yy W trybie HDMI IN nie możesz zmieniać
rozdzielczości wideo. Zmień rozdzielczość
wideo podłączonego urządzenia.
yy Jeżeli wyjściowy sygnał wideo nie jest
normalny, gdy twój komputer osobisty jest
podłączony do gniazda HDMI IN, zmień
rozdzielczość komputera osobistego na
576p, 720p, 1080i lub 1080p.
yy Odtwarzacz wysyła audio z wejść HDMI do
obu wyjść HDMI i do głośników jednostki.
Przyłączanie
Podłączanie do sieci
domowej
Usługa
szerokopasmowa
Ten odtwarzacz może zostać podłączony do sieci
lokalnej (LAN) przez port LAN znajdujący się na
panelu tylnym.
Przyłączając to urządzenie do sieci
szerokopasmowej, masz dostęp do usług, takich jak
aktualizacje oprogramowania, interaktywność
BD-Live oraz usług sieciowych.
2
Użycie sieci kablowej zapewnia najlepsze
osiągi, ponieważ podłączone urządzenia łączą
się bezpośrednio z siecią i nie są poddawane
zakłóceniom radiowym.
Serwer z certyfikatem
DLNA
Patrz instrukcja do urządzenia sieciowego, aby
uzyskać więcej informacji.
Przy pomocy dostępnego w handlu kabla LAN lub
Ethernet.
,,Uwaga
yy Nie podłączaj przewodu telefonicznego do
portu LAN.
yy Ponieważ istnieje wiele konfiguracji
połączeń, prosimy przestrzegać specyfikacji
dostawcy telekomunikacyjnego lub
Internetu.
yy Jeżeli chcesz mieć dostęp do zawartości
serwerów DLNA, ten odtwarzacz musi być
podłączony do tej samej sieci lokalnej co
one za pośrednictwem routera.
yy Aby komputer działał jako serwer DLNA,
należy zainstalować na nim dostarczoną
aplikację Nero MediaHome 4. (Patrz strona
39)
Tył urządzenia
Przyłączanie
Router
Kablowe podłączenie do sieci
yy Po podłączaniu lub odłączaniu kabla LAN,
trzymaj kabel za złącze. Podczas odłączania
nie ciągnij za kabel LAN, tylko odłącz złącze,
naciskając blokadę.
21
22 Przyłączanie
Konfiguracja połączenia
przwodowego
Jeżeli w lokalnej przewodowej sieci (LAN)
występuje serwer DHCP, do odtwarzacza zostanie
automatycznie przypisany adres IP. Po fizycznym
podłączeniu niektóre sieci domowe mogą
wymagać konfiguracji sieci odtwarzacza. Ustaw
[SIEĆ] w następujący sposób.
2
Przyłączanie
Przygotowanie
Ustawienia zaawansowane
Jeżeli chcesz dokonać ustawień sieci ręcznie,
przy pomocy W/S wybierz opcję [Ustawienia
zaawansowane] w menu ustawień sieci [Ustawienia
sieci] i naciśnij ENTER (b).
1. Użyj W/S/A/D aby wybrać tryb IP
[Dynamiczny] lub [Statyczny].
W normalnym przypadku należy wybrać tryb
[Dynamiczny], aby adres IP był przypisywany
automatycznie.
Przed ustawieniem sieci przewodowej musisz
podłączyć lokalną sieć domową do Internetu
szerokopasmowego.
1. Wybierz opcję [Ust. połączenia] z menu
[Ustawienia] i naciśnij ENTER (b).
,,Uwaga
2. Przeczytaj tekst odnośnie przygotowań dla
ustawień sieci a następnie, podczas gdy
podświetlana jest opcja [Start] naciśnij ENTER
(b).
Sieć zostanie automatycznie podłączona do
urządzenia.
Jeżeli w sieci nie występuje serwer DHCP
i chcesz ręcznie ustawić adres IP, wybierz
[Statyczny], następnie [Adres IP], [Maska
podsieci], [Bramka] i [Serwer DNS] przy
pomocy opcji W/S/A/D oraz klawiszy
numerycznych. Jeżeli się pomylisz w trakcie
wprowadzania numeru, naciśnij CLEAR, aby
usunąć podświetloną cześć.
2. Wybierz [Nast.] i naciśnij ENTER (b), aby
zastosować ustawienia sieci.
Na ekranie wyświetlany jest status połączenia
sieciowego.
3. Aby zakończyć ustawienia sieci przewodowej
naciśnij ENTER (b), gdy wybrana jest opcja [OK].
Przyłączanie 23
Uwagi dotyczące połączenia
sieciowego
yy Wiele problemów z połączeniem sieciowym w
czasie konfiguracji można rozwiązać resetując
router lub modem. Po podłączaniu odtwarzacza
do sieci domowej szybko wyłącz i/lub odłącz
przewód zasilający routera sieci domowej lub
modemu kablowego. Następnie włącz i/lub
podłącz przewód ponownie.
yy Nasza firma nie odpowiada za jakiekolwiek
usterki odtwarzacza lub połączenia
internetowego wynikające z błędów/ usterek
komunikacji związanych z szerokopasmowym
dostępem do Internetu lub innym podłączonym
sprzętem.
yy Funkcje płyt BD-ROM dostępne za
pośrednictwem połączenia Internetowego nie
są tworzone lub dostarczane przez naszą firmę
i nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za
ich funkcjonalność i ciągłą dostępność. Niektóre
materiały na płytach, dostępne przez połączenie
internetowe, mogą być niekompatybilne z
odtwarzaczem. W razie pytań dotyczących
tych materiałów prosimy kontaktować się z
producentem płyty.
yy Niektóre materiały internetowe mogą wymagać
szybszego połączenia internetowego.
yy Nawet w przypadku poprawnego podłączenia
i konfiguracji odtwarzacza, niektóre materiały
internetowe mogą nie działać poprawnie
z powodu przeciążenia Internetu lub
niewystarczającej jakości połączenia lub
problemów dostawcy.
yy Niektóre operacje związane z połączeniem
internetowym mogą być niemożliwe z powodu
określonych ograniczeń ustalonych przez
dostawcę Internetu.
yy Pokrycie wszelkich opłat naliczanych przez
dostawcę Internetu leży po stronie użytkownika.
yy Do podłączenia przewodowego tego
odtwarzacza potrzebny jest port LAN 10 Base-T
lub 100 Base-TX. Jeżeli Twoja usługa internetowa
nie dopuszcza tego typu połączeń, nie możesz
podłączyć odtwarzacza.
yy Modem DSL jest konieczny do korzystania z
usługi DSL, a do korzystania z usługi modemowej
konieczny jest modem. W zależności od metody
dostępu do Internetu i umowy z dostawcą,
możesz nie móc korzystać z funkcji połączenia
internetowego zawartej w tym odtwarzaczu lub
możesz napotkać ograniczenie ilości urządzeń,
które możesz podłączyć jednocześnie. (Jeżeli
dostawca ogranicza subskrypcję do jednego
urządzenia, odtwarzacz może nie mieć dostępu
do sieci podczas połączenia komputera PC.)
2
Przyłączanie
yy W zależności od dostawcy Internetu (ISP), ilość
urządzeń podłączonych do Internetu może być
ograniczona zgodnie z umową. Szczegółowych
informacji na ten temat należy szukać u swojego
dostawcy Internetu.
yy W celu korzystania z usługi xDSL musisz użyć
routera.
24 Ustawianie systemu
Konfiguracja
początkowa
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia,
na ekranie pojawia się kreator konfiguracji
początkowej. W kreatorze konfiguracji początkowej
należy wybrać język oraz dokonać ustawień sieci.
4. Wybierz opcję [Nast.] i naciśnij ENTER (b).
5. Możesz słuchać dźwięku z telewizora przez
głośniki tego urządzenia automatycznie po
włączeniu telewizora. Telewizor i to urządzenie
powinny być połączone kablem optycznym.
1. Naciśnij 1 (POWER).
Na ekranie pojawia się kreator ustawień
początkowych.
2. Użyj przycisków W/S/A/D, aby wyświetlić
język i naciśnij ENTER (b).
3
Naciśnij W aby przenieść i naciśnij A/D aby
wybrać [Wł.] lub [Wył.]. Wybierz [Nast.] i naciśnij
ENTER (b).
Ustawianie systemu
6. Sprawdź wszystkie ustawienia dokonane w
poprzednich krokach.
3. Przeczytaj tekst odnośnie przygotowań dla
ustawień sieci, wykonaj polecenia a następnie,
podczas gdy podświetlana jest opcja [Start]
naciśnij ENTER (b).
Aby zakończyć konfigurację początkową naciśnij
ENTER (b), gdy wybrana jest opcja [Zakończ].
Jeżeli jakieś ustawienia trzeba zmienić, przy
pomocy W/S/A/D wybierz 1 i naciśnij
ENTER (b).
7. Wyświetla przewodnik prywatnego trybu
dźwięku. Naciśnij ENTER (b).
Jeżeli podłączona jest sieć przewodowa,
ustawienie sieci zostanie automatycznie
zakończone.
Jeżeli w punkcie dostępowym jest
zabezpieczenie, wówczas należy wpisać kod
zabezpieczający.
Ustawianie systemu 25
Ustawienia
Ustawienia opcji konfiguracji
W menu [Ustawienia] możesz zmienić ustawienia
odtwarzacza.
1. Naciśnij HOME ( ).
3
3. Za pomocą W/S wybierz pierwszą opcję
ustawienia, a następnie naciśnij D aby przejść
do drugiego poziomu.
4. Za pomocą W/S wybierz drugą opcję
ustawienia, a następnie naciśnij ENTER (b) aby
przejść do trzeciego poziomu.
5. Użyj przycisków W/S aby wybrać żądane
ustawienie, a następnie naciśnij ENTER (b) w
celu potwierdzenia wyboru.
Ustawianie systemu
2. Użyj A/D aby wybrać opcję [Ustawienia]
i naciśnij ENTER (b). Pojawia się menu
[Ustawienia].
26 Ustawianie systemu
[SIEĆ] MENU
Ustawienia [SIEĆ] są potrzebne dla uaktualniania
oprogramowania, korzystania z opcji BD-Live oraz
usług sieciowych.
[Ustawienia krajowe]
Ust. połączenia
[Inicjalizuj]
Jeżeli Twoja sieć domowa jest gotowa do
podłączenia odtwarzacza, należy ustawić jego
połączenie sieciowe. (patrz „Podłączanie do sieci
domowej” na stronach 21.)
W zależności od regionu funkcja [Inicjalizuj]
może nie być dostępna.
Status połączenia
3
Ustawienia Smart Service
Ustawianie systemu
Jeżeli chcesz sprawdzić status sieci na tym
odtwarzaczu, wybierz opcję [Status połączenia]
i naciśnij ENTER (b) aby sprawdzić, czy zostało
nawiązane połączenie z siecią i z Internetem.
Połączenie BD-LIVE
Możesz ograniczyć dostęp do Internetu, gdy
używane są funkcje BD-Live.
[Dozwolone]
Dostęp do Internetu jest niedozwolony dla
wszystkich zawartości BD-Live.
[Częściowo dozwolone]
Dostęp do Internetu jest dozwolony tylko
dla zawartości BD-Live, które mają certyfikaty
właściciela zawartości. Dostęp do Internetu
i funkcje AACS Online są niedozwolone dla
wszystkich zawartości BD-Live bez certyfikatu.
[Zakazane]
Dostęp do Internetu jest niedozwolony dla
wszystkich zawartości BD-Live.
Wybierz swój obszar aby wyświetlać
odpowiednie treści usług online.
Nazwa urządzenia
Przy pomocy klawiatur wirtualnej można nadać
sieci nazwę. Odtwarzacz ten będzie rozpoznawany
po wprowadzonej w sieci nazwie.
Odtwarzanie sieciowe
Funkcja ta pozwala sterować odtwarzaniem
przesyłanym z serwera DLNA poprzez smartfon
z certyfikatem DLNA. Większość smartfonów z
certyfikatem DLNA posiada funkcję sterowania
odtwarzaniem w twojej sieci domowej. Włącz tę opcję
[Wł.], aby pozwolić na sterowanie urządzeniem przez
smartfon. Więcej informacji patrz instrukcja obsługi
smartfonu z certyfikatem DLNA lub aplikacji.
,,Uwaga
yy Urządzenie niniejsze oraz smarfon z certyfikatem
DLNA muszą być podłączone do tej samej sieci.
yy Aby korzystać z funkcji odtwarzania
sieciowego [Odtwarzanie sieciowe] przy
pomocy smartfonu z certyfikatem DLNA,
należy przed podłączeniem do tego
urządzenia nacisnąć przycisk HOME ( ) i
wyświetlić menu główne.
yy Podczas sterowania urządzeniem
poprzez funkcję odtwarzania sieciowego
[Odtwarzanie sieciowe], pilot zdalnego
sterowania może nie działać.
yy Dostępne formaty plików opisane na
stronie 65, nie zawsze będą obsługiwane
przez funkcję odtwarzania sieciowego
[Odtwarzanie sieciowe].
Ustawianie systemu 27
[WYŚWIETL.] MENU
Rozdzielczość
Wsp.obrazu TV
Ustawia rozdzielczość wyjściową sygnału video
HDMI. Patrz strony 18, aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat ustawienia rozdzielczości.
Wybierz opcję proporcji obrazu telewizora w
zależności od typu Twojego telewizora.
[4:3 Zwykły]
Wybierz dla telewizora w standardzie 4:3.
Wyświetla obraz kinowy z paskami u góry i u
dołu ekranu.
[4:3 Panorama]
Wybierz dla telewizora w standardzie 4:3.
Przycina szeroki obraz po obu stronach tak,
by wypełnić cały ekran. Obie strony obrazu są
wycięte.
Wybierz dla telewizora w standardzie 16:9.
Obraz 4:3 wyświetlany jest w oryginalnej
wielkości 4:3, z czarnymi pasami znajdującymi
się po lewej i prawej stronie.
[16:9 pełny]
Wybierz dla telewizora w standardzie 16:9.
Obraz 4:3 jest dopasowywany w poziomie
(proporcjonalnie) tak, aby wypełnił cały ekran.
,,Uwaga
Nie możesz wybrać opcji [4:3 Zwykły] i [4:3
Panorama], gdy ustawiona jest rozdzielczość
wyższa niż 720p.
Jeżeli gniazdo HDMI OUT jest podłączone
do telewizora, który podaje informacje o
wyświetlaniu (EDID), automatycznie wybierana
jest najlepsza rozdzielczość odpowiadająca
podłączonemu telewizorowi.
[1080p]
Daje na wyjściu 1080 linii video progresywnego.
[1080i]
Daje na wyjściu 1080 linii video międzyliniowego.
[720p]
Daje na wyjściu 720 linii video progresywnego.
[576p]
Daje na wyjściu 576 linii video progresywnego.
Skalowanie do standardu Ultra HD
Funkcja ta pozwala interpolować oryginalną
rozdzielczość filmu do rozdzielczości Ultra HD i
podawać go przez złącze HDMI.
[Auto]
Jeśli podłączysz wyświetlacz zdolny do
wyświetlania rozdzielczości Ultra HD urządzenie
to będzie automatycznie generować sygnał
wideo w rozdzielczości Ultra HD.
[Wył.]
Urządzenie wyłączy funkcje skalowania.
,,Uwaga
yy Urządzenie to będzie generować sygnał
wideo w rozdzieloczści Ultra HD podczas
odtwarzania dysków BD-ROM w formacie
24 Hz.
yy Odtwarzane obrazy mogą być chwilowo
przerywane podczas przełączania
rozdzielczości.
3
Ustawianie systemu
[16:9 Oryginalne]
[Auto]
28 Ustawianie systemu
Tryb wyśw.1080p
Gdy rozdzielczość jest ustawiona na 1080p, wybierz
[24 Hz] dla płynnego wyświetlania materiału
filmowego (1080p/24 Hz) na telewizorze z funkcją
HDMI, kompatybilną z rozdzielczością 1080p/24 Hz.
,,Uwaga
yy Po wybraniu [24 Hz] mogą wystąpić
zakłócenia obrazu przy przełączaniu
materiału video i film. W takim przypadku
wybierz [50 Hz].
3
Ustawianie systemu
yy Nawet po ustawieniu opcji [Tryb
wyśw.1080p] na [24 Hz], jeżeli telewizor
nie jest kompatybilny z rozdzielczością
1080p/24 Hz, bieżąca częstotliwość sygnału
wideo zostanie ustawiona na 50 Hz, aby
odpowiadała formatowi źródłowemu wideo.
Ust. koloru HDMI
Wybierz typ wyjścia z gniazda HDMI OUT. Dla tych
ustawień, patrz do instrukcji obsługi telewizora.
[YCbCr]
Wybierz przy podłączaniu do telewizora HDMI.
[RGB]
Wybierz przy podłączaniu do telewizora DVI.
Tryb 3D
Wybierz tryb wyjściowy dla odtwarzania płyty
Blu-ray 3D.
[Wył.]
Płyta Blu-ray 3D będzie odtwarzana tak jak
zwykła płyta BD-ROM 2D.
[Wł.]
Płyta Blu-ray 3D będzie odtwarzana w trybie
3D.
Przewodnik Menu Home
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie lub wyłączenia
pęcherzyka prowadzącego w menu Home. Ustaw
tę opcję na [Wł.], aby wyświetlać pomoc.
[JĘZYK] MENU
Wyświetlanie menu
Wybrać język dla menu [Ustawienia] oraz dla
wyświetlacza ekranowego.
Menu płyty / Audio płyty / Napisy
płyty
Wybierz preferowany język dla ścieżki audio (audio
płyty), napisów oraz menu płyty.
[Oryginalne]
Wybiera oryginalny język, w którym została
nagrana płyta.
[Inny]
Naciśnij ENTER (b) aby wybrać inny język.
Naciskaj klawisze numeryczne, a następnie
ENTER (b) aby wprowadzić odpowiedni
4-cyfrowy numer, według listy kodów języków
na stronie 70.
[Wył.] (Tylko napisy płyty)
Wyłącza napisy.
,,Uwaga
Twoje ustawienia językowe mogą nie działać
w zależności od typu odtwarzanej płyty.
Ustawianie systemu 29
[AUDIO] MENU
DRC (Kontrola dynamiki sygnału)
Każda płyta zawiera wiele opcji dźwięku. Ustaw
opcje Audio urządzenia zgodnie z typem
używanego systemu audio.
Funkcja ta umożliwia słuchanie dźwięków filmu
przy niższej głośności, bez utraty ich wyrazistości.
,,Uwaga
Ponieważ na typ wyjścia audio ma wpływ
wiele czynników, patrz „Specyfikacje wyjścia
audio” (strony 68).
Wyjście cyfrowe
[Stereo PCM] (Tylko HDMI)
[Multi-Ch PCM] (Tylko HDMI)
Wybierz, jeżeli podłączasz gniazda HDMI
OUT do urządzenia wyposażonego w wielokanałowy dekoder cyfrowy.
[Powtórne kod. DTS] (Tylko HDMI)
Wybierz, jeżeli podłączasz gniazda HDMI OUT
do urządzenia wyposażonego w dekoder
cyfrowy DTS.
[Prędkość przesyłu danych] (Tylko HDMI)
Wybierz, jeżeli podłączasz gniazda HDMI OUT
do urządzenia wyposażonego w dekoder
LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS oraz DTS-HD.
,,Uwaga
yy Gdy opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona
na [Multi-Ch PCM], sygnał audio może być
wysyłany w formacie PCM Stereo, jeżeli
informacja PCM Multi-Ch nie zostanie
wykryta przez EDID z urządzenia HDMI.
yy Jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] ustawiona
jest na [Powtórne kod. DTS], sygnał audio
Powtórne kod. DTS przesyłany jest dla płyt
BD-ROM z wtórnym dźwiękiem audio,
natomiast oryginalny dźwięk przesyłany
jest dla innych płyt (np. [Prędkość przesyłu
danych]).
yy Ustawienie to nie jest dostępne dla
sygnałów wejściowych pochodzących z
urządzeń zewnętrznych.
Zakres dynamiczny wyjścia audio Dolby TrueHD
jest wyszczególniony osobno.
Natomiast zakres dynamiczny Dolby Digital
oraz Dolby Digital Plus obsługiwane są tak
samo jak w trybie [Wł.].
[Wł.]
Ogranicza zakres dynamiczny wyjścia audio
dla Dolby Digital, Dolby Digital Plus lub Dolby
TrueHD.
[Wył.]
Wyłącza tę funkcję.
,,Uwaga
Ustawienie DRC można zmienić tylko wtedy,
gdy płyta nie jest włożona lub urządzenie jest
w trybie całkowitego zatrzymania.
3
Ustawianie systemu
Wybierz, jeżeli podłączasz gniazda HDMI OUT
do urządzenia wyposażonego w dwu-kanałowy
dekoder cyfrowy stereo.
[Auto]
30 Ustawianie systemu
HD AV Synch
[BLOKADA] MENU
Czasem w telewizorach cyfrowych pojawia się
opóźnienie pomiędzy obrazem i dźwiękiem. Jeśli
tak się stanie możesz to wyregulować ustawiając
opóźnienie dźwięku tak, że dźwięk „poczeka” na
obraz. Jest to nazywane HD AV Sync. Za pomocą A
D możesz wybrać długość opóźnienia – pomiędzy
0 a 300 ms.
Ustawienia [BLOKADA] mają wpływ tylko na
odtwarzanie Blu-ray Disc.
Automatyczna głośność
3
Przy włączonej funkcji Auto Volume urządzenie
automatycznie dopasowuje poziom głośności
sygnału wyjściowego zwiększając lub zmniejszając
głośność gdy dźwięk jest zbyt cichy lub zbyt głośny.
Pozwala to cieszyć się dźwiękiem o komfortowym
poziomie głośności.
Aby uzyskać dostęp do zablokowanych [BLOKADA]
ustawień, musisz wprowadzić ustanowiony
wcześniej 4-cyfrowy kod.
Jeżeli kod nie został jeszcze ustanowiony, zostaniesz
poproszony, aby to zrobić. Wprowadź dwukrotnie
4-cyfrowe hasło i naciśnij ENTER (b) aby utworzyć
nowe hasło.
Hasło
Możesz utworzyć lub zmienić hasło.
[Żaden]
Ustawianie systemu
Wprowadź dwukrotnie 4-cyfrowe hasło i
naciśnij ENTER (b) aby utworzyć nowe hasło.
[Zmień]
Wprowadź aktualne hasło i naciśnij
ENTER (b). Wprowadź dwukrotnie 4-cyfrowe
hasło i naciśnij ENTER (b) aby utworzyć nowe
hasło.
Jeżeli zapomniałeś hasło
Jeżeli zapomniałeś hasło, możesz je skasować,
wykonując poniższe kroki.
1. Usuń płytę znajdującą się w odtwarzaczu.
2. Wybierz opcję [Hasło] w menu [Ustawienia].
3. Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź kod „210499”.
Hasło zostanie usunięte.
,,Uwaga
Jeśli wpisałeś je błędnie, przed naciśnięciem
przycisku ENTER (b), naciśnij CLEAR. Następnie
wprowadź poprawne hasło.
Ustawianie systemu
Ocena DVD
[INNE] MENU
Blokuje odtwarzanie ocenionych na podstawie
zawartości płyt DVD. (Nie wszystkie płyty mają
ocenę.)
Kursor
[Ocena 1-8]
Ocena jeden (1) jest najbardziej restrykcyjna, a
ocena osiem (8) jest najmniej restrykcyjna.
[Odblokuj]
Po wybraniu opcji [Odblokuj], kontrola
rodzicielska jest nie aktywna i odtwarzane są
wszystkie płyty.
Ocena Płyta Blu-ray
[255]
Wszystkie płyty BD-ROM mogą być odtwarzane.
[0-254]
Zabrania odtwarzania BD-ROM z odpowiednią
oceną nagraną na nich.
,,Uwaga
[Ocena Płyta Blu-ray] będzie zastosowane
tylko do płyt Blu-ray, które zawierają Advanced
Rating Control.
Kod regionu
Wpisz kod regionu, którego standardy były użyte
do oceny kategorii płyty DVD, w oparciu o listę
znajdującą się na stronie 69.
Ustawia prędkość i rozmiar wskaźnika myszy USB.
[Szybkość]
Ustawia prędkość ruchu myszy USB.
[Rozmiar]
Wybiera rozmiar kursora myszy USB.
,,Uwaga
Działanie Kursora jest zoptymalizowane dla
wygody i korzystania z Internetu.
3
DivX VOD
O PLIKACH DIVX: DivX® to cyfrowy format wideo,
stworzony przez firmę DivX, Inc. własność Rovi
Corporation. Niniejsze urządzenie jest oficjalnie
zatwierdzone jako DivX Certified® i może
odtwarzać pliki wideo DivX. Odwiedź stronę www.
divx.com, aby dowiedzieć się więcej i pobrać
oprogramowanie umożliwiające konwersję Twoich
plików na DivX wideo.
O DIVX WIDEO NA ŻĄDANIE: To urządzenie DivX
Certified ® musi zostać zarejestrowane, aby móc na
nim odtwarzać filmy DivX Video-on-Demand (VOD).
Aby uzyskać kod rejestracyjny, zlokalizuj sekcję DivX
VOD w menu konfiguracji urządzenia. Aby uzyskać
informację o tym jak dokonać rejestrację należy
wejść na stronę internetową vod.divx.com.
[Zarejestruj]
Wyświetla kod rejestracyjny odtwarzacza.
[Wyrejestruj]
Dezaktywuje odtwarzacz i wyświetla kod
deaktywacyjny.
,,Uwaga
Wszystkie filmy pobrane z DivX(R) VOD z
kodem rejestracyjnym tego odtwarzacza, mogą
być odtwarzane tylko na tym urządzeniu.
Ustawianie systemu
Ustaw limit wieku dla odtwarzanych płyt BD-ROM.
Przy użyciu przycisków numerycznych wprowadź
limit wieku dla odtwarzania płyt BD-ROM.
31
32 Ustawianie systemu
Szybki start
Łączenie z TV Sound
Ten odtwarzacz może pozostawać w trybie
czuwania z niskim zużyciem energii, tak, aby
odtwarzacz mógł uruchomić się natychmiast, bez
opóźnienia, kiedy włączasz to urządzenie. Ustaw tą
opcję na [Wł.] aby aktywować funkcję [Szybki start].
Możesz słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki
tego urządzenia automatycznie po włączeniu
telewizora. Telewizor i to urządzenie powinny być
połączone kablem optycznym.
,,Uwaga
yy Funkcja [Szybki start] może być obecnie
niedostępna. Ta funkcja będzie dostępna po
zaktualizowaniu oprogramowania.
3
Ustawianie systemu
yy Jeśli opcja [Szybki start] jest [Wł.] i źródło
zasilania jest przypadkowo podłączone
ponownie do odtwarzacza wskutek usterki
zasilania, etc. Odtwarzacz uruchamia się
automatycznie do stanu czuwania. Przed
pracą z odtwarzaczem poczekaj aż wejdzie
on w stan czuwania.
yy Kiedy [Szybki start] jest ustawione na [Wł.],
zużycie energii będzie niższe niż kiedy
[Szybki start] jest ustawione na [Wył.].
Naciśnij W aby przenieść i naciśnij A/D aby
wybrać [Wł.] lub [Wył.]. Wybierz [OK] i naciśnij
ENTER (b).
Inicjalizacja
[Ustawienia fabryczne]
Można zresetować odtwarzacz do jego
oryginalnych ustawień fabrycznych.
[Kasowanie pam. Blu-ray]
Automatyczne wyłączanie
Wygaszacz ekranu uruchomi się, po pozostawieniu
odtwarzacza w trybie zatrzymania przez około pięć
minut. Jeżeli ustawisz tę opcję na [Wł.], urządzenie
wyłączy się automatycznie po 15 minutach
wyświetlania wygaszacza ekranu. Ustaw tę opcję na
[Wył.], aby pozostawić włączony wygaszacz ekranu
aż do momentu użycia urządzenia.
, Uwaga
Kiedy włączysz w menu funkcję [Automatyczne
wyłączanie], to urządzenie wyłączy się aby
oszczędzać energię elektryczną w sytuacji, gdy
urządzenie główne nie będzie podłączone
do urządzenia zewnętrznego i nie będzie
wykorzystywane przez 20 minut.
Tak jak to urządzenie po sześciu godzinach od
kiedy urządzenie główne zostało podłączone
do innego urządzenia za pomocą wejścia
analogowego.
Inicjalizuje zawartość BD-Live z podłączonej
pamięci USB.
,,Uwaga
Jeżeli zresetujesz odtwarzacz do jego ustawień
fabrycznych za pomocą opcji [Ustawienia
fabryczne], wówczas będzie trzeba ponownie
skonfigurować wszystkie ustawienia dla
serwisów on-linie oraz sieciowe.
Ustawianie systemu 33
Oprogramowanie
[Informacje]
Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania.
[Aktualizuj]
Możesz dokonać aktualizacji oprogramowania
przez podłączenie urządzenia bezpośrednio do
serwera aktualizacji (patrz strony 63).
SIMPLINK / ARC
-- Funkcja SIMPLINK pozwala na sterowanie tym
urządzeniem za pomocą pilota do telewizora LG.
Ustaw tę opcję na [Wł.] aby aktywować funkcję
[SIMPLINK / ARC]. (strona 17)
3
Ustawianie systemu
-- Funkcja ARC umożliwia, telewizorowi z HDMI,
przesłanie strumienia audio do HDMI OUT tego
odtwarzacza.
34 Obsługa
Efekt dźwiękowy
Ustawianie [EQ Użytkownika.]
Możesz wybrać odpowiedni tryb dźwięku. Naciskaj
wielokrotnie SOUND EFFECT aż w okienku
wyświetlacza lub na ekranie telewizora pojawi się
żądany tryb. Wyświetlane elementy dla korektora
mogą się różnić w zależności od źródła dźwięku
oraz ustawionych efektów.
[Natural Plus]: Możesz cieszyć się naturalnym
efektem dźwięku tak jak w trybie 3.1 kanałowym.
[Natural]: Możesz cieszyć się komfortowym i
naturalnym dźwiękiem.
[Bypass]: Wzmocnienie niskotonowych efektów
dźwiękowych z głośników przednich i subwoofera.
[Bass Blast]: Wzmocnienie efektu dźwięku
niskotonowego z przednich głośników i
subwoofera.
4
[Czysty dzw.]: Tryb ten daje czysty dźwięk głosu,
poprawiając jego jakość.
Obsługa
[Gra]: Można cieszyć się bardziej wirtualnym
dźwiękiem podczas grania w gry video.
[Noc]: To może być przydatne w czasie oglądania
filmów z niskim poziomem głośności późno w
nocy.
[Up Scaler]: Możesz poprawić dźwięk w czasie
słuchania plików MP3 lub innej skompresowanej
muzyki. Ten tryb jest dostępny tylko dla źródeł 2
kanałowych.
[Głośność]: Poprawa jakości dźwięku dla sopranów
i basów.
[EQ Użytkownika.]: Możesz ustawić dźwięk
poprzez podniesienie lub obniżenie poziomu
określonej częstotliwości.
1. Użyj W/S aby wybrać żądaną częstotliwość.
2. Użyj A/D aby wybrać żądany poziom.
Wybierz opcję [Anuluj] i naciśnij ENTER (b), aby
anulować ustawienie.
Wybierz opcję [RESET], a następnie naciśnij ENTER
(b), aby wyzerować wszystkie ustawienia.
Efekt dźwiękowy 3D
Funkcja efektu dźwiękowego 3D tworzy szersze
pole odbioru dźwięku, abyś mógł cieszyć się
głębokim, kinowym brzmieniem.
Naciskaj wielokrotnie 3D SOUND aż w okienku
wyświetlacza lub na ekranie telewizora pojawi się
żądany tryb.
[3D Muzyka]: Tryb ten to doskonały dźwięk
otaczający, zapewnia wrażenia koncertowe w
twoim domu.
[3D Film]: Tryb ten to doskonały dźwięk otaczający,
zapewnia wrażenia kinowe w twoim domu.
Obsługa 35
Wyświetlanie menu
Home
Korzystanie z menu [Główne]
Korzystanie ze SmartShare
Możesz odtwarzać filmy, zdjęcia i dźwięk na
urządzeniu po włożeniu dysku, podłączeniu
urządzenia USB lub przez sieć domową (DLNA).
1. Naciśnij HOME ( ) aby wyświetlić menu HOME.
2. Wybierz [Smart Share] i naciśnij ENTER (b).
Menu home pojawia się po naciśnięciu HOME ( ).
Użyj W/S/A/D aby wybrać kategorię i naciśnij
ENTER (b).
W zależności od regionu usługi [LG Smart
World], [My Apps] i funkcja [Szukaj] mogą nie
być dostępne.
a [Smart Share] - Wyświetla menu Smart
Share.
b [Premium] - Wyświetla ekran Premium
Home. (strona 54)
c [LG Smart World] - Wyświetla tytuły LG
Apps dostępnych dla urządzenia. (strona 55)
d [MY Apps] – Wyświetla ekran [My Apps].
(strona 56)
e [Wejście] - Przełącza między źródłami
wejściowymi.
f [Ustawienia] - Pozwala na zmianę ustawień
systemu.
g [Szukaj] - Wyszukuje żądane LG Apps i inne
treści.
h [Log In] - Wyświetla menu logowania.
a Wyświetla wszystkie podłączone urządzenia.
b Wyświetla filmy, zdjęcia lub treści audio.
c Wyświetla pliki lub foldery na podłączonym
urządzeniu.
4
Obsługa
,,Uwaga
36 Obsługa
Odtwarzanie
podłączonych
urządzeń
Urządzenie to może odtwarzać płyty Blu-ray 3D,
które zawierają oddzielne widoki dla lewego oraz
prawego oka.
Odtwarzanie dysków
erot
Przygotowanie
1. Włóż płytę.
Dla większości płyt Audio CD i BD-ROM
i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
yy Sprawdź czy telewizor jest typu 3D oraz czy
posiada złącze HDMI
2. Naciśnij HOME ( ) a następnie wybierz [Smart
Share].
3. Wybierz ikonę dysku.
,,Uwaga
4
Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D
e
Obsługa
yy Funkcje odtwarzania, opisane w tym
podręczniku, nie są dostępne dla wszystkich
plików i mediów. Niektóre funkcje mogą być
ograniczone z powodu wielu czynników.
yy W zależności od tytułów DB-ROM, dl
poprawnego odtwarzania może być
konieczne podłączenie urządzenia USB.
yy Niesfinalizowane płyty formatu DVD-VR nie
mogą być odtwarzanie na tym urządzeniu.
yy Niektóre płyty DVD-VR zapisane są przy
pomocy danych CPRM przy pomocy DVD
RECORDER. To urządzenie nie obsługuje
takich typów płyt.
Aby odtwarzać Blu-ray 3D w stereoskopowym
trybie 3D należy:
yy Założyć odpowiednie okulary 3D, aby
cieszyć się trójwymiarowym obrazem.
yy Należy sprawdzić czy płyta BD-ROM jest
typu Blu-ray 3D.
yy Przy pomocy kabla HDMI (kabel typy A,
High Speed HDMI™) należy połączyć wyjście
HDMI odtwarzacza z wejściem HDMI
telewizora.
1. Naciśnij HOME ( ) i ustaw opcję [Tryb 3D] w
menu [Ustawienia] na [Wł.] – włączona (strona
28).
2. Włóż płytę.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
3. Dalsze wskazówki patrz instrukcja obsługi
telewizora 3D-ready.
Może okazać się konieczna regulacja ustawień
wyświetlania lub ustawień telewizora dla
polepszenia efektu trójwymiarowego 3D.
>>Przestroga
yy Oglądanie filmów 3D przez dłuższy czas
może powodować zmęczenie lub zawroty
głowy.
yy Nie zalecamy oglądania filmów 3D przez
osoby osłabione, dzieci i kobiety w ciąży.
yy Jeśli w trakcie oglądania filmów 3D
odczuwasz bóle głowy, zmęczenie lub
zawroty głowy, należy wyłączyć odtwarzanie
i odpocząć do momentu aż poczujesz się
dobrze.
Obsługa 37
Odtwarzanie pliku z płyty/
urządzenia USB
yui
Ten odtwarzacz może odtworzyć filmy, muzykę
oraz zdjęcia zapisane na płycie lub urządzeniu USB.
1. Włóż płytę z danymi lub podłącz urządzenie
USB.
Uwagi dotyczące urządzenia USB
yy Ten odtwarzacz obsługuje pamięć/dysk
zewnętrzny USB sformatowane w FAT32 i NTFS
przy dostępie do plików (muzyka, zdjęcia, film).
Jednakże, do stosowania z BD-Live i nagrywania
a płyt audio CD korzystaj z pamięci USB /
zewnętrznego dysku HDD sformatowanych w
FAT32.
yy To urządzenie wspiera do 4 partycji w urządzeniu
USB.
yy Nie wolno odłączać urządzenia USB podczas
działania (odtwarzanie, itp.)
yy Urządzenie zewnętrzne USB, które wymaga
instalacji dodatkowego oprogramowania
przy podłączaniu do komputera, nie będzie
obsługiwane.
yy Urządzenie USB: Urządzenie USB kompatybilne z
USB1.1 i USB2.0.
Czas ładowania pliku może zająć kilka minut
w zależności od ilości zawartości zapisanej w
urządzeniu pamięci USB. Naciśnij ENTER (b) gdy
wybrane jest [Anuluj], aby zatrzymać ładowanie.
2. Naciśnij HOME ( ).
3. Wybierz [Smart Share] i naciśnij ENTER (b).
4. Wybierz żądane podłączone urządzenie w
kategorii.
5. Wybierz [Film], [Zdjęcia] lub [Muzyka].
6. Wybierz plik przy pomocy W/S/A/D i
naciśnij d(PLAY) lub ENTER (b) aby odtworzyć
ten plik.
yy Aby zapobiec utracie danych zalecane jest
regularne wykonywanie kopii zapasowych.
yy Jeżeli korzystasz z przedłużacza USB,
koncentratora USB hub lub czytnika kart USB,
urządzenie USB może nie być rozpoznane.
yy Niektóre urządzenia USB mogą nie pracować z
tym urządzeniem.
yy Aparaty cyfrowe i telefony komórkowe nie są
obsługiwane.
yy Gniazda USB urządzenia nie można podłączyć
do komputera PC. Urządzenie nie może być
używanie jako pamięć zewnętrzna.
4
Obsługa
Gdy podłączysz urządzenie USB w menu HOME,
urządzenie odtworzy automatycznie plik audio
znajdujący się w pamięci urządzenia USB. Jeżeli w
pamięci USB znajdują się pliki różnego typu, pojawi
się menu wyboru typu pliku.
yy Mogą być odtwarzane pliki z filmami, muzyką i
zdjęciami. Zobacz odpowiednie strony, w celu
uzyskania szczegółów obsługi poszczególnych
plików.
38 Obsługa
Odtwarzanie pliku z serwera
sieciowego
yui
Ten odtwarzacz może odtwarzać pliki z filmami,
muzyczne lub ze zdjęciami, znajdujące się na
serwerze DLNA za pośrednictwem sieci domowej.
1. Sprawdź podłączenie sieci oraz ustawienia
(strona 21).
2. Naciśnij HOME ( ).
3. Wybierz [Smart Share] i naciśnij ENTER (b).
,,Uwaga
yy Wymagania dla pliku są opisane na stronie
65.
yy Miniaturki plików nieodtwarzalnych mogą
być wyświetlone, ale pliki te nie mogą być
odtworzone na tym odtwarzaczu.
yy Nazwa pliku z napisami musi być taka sama
jak pliku z filmem i oba pliki muszą być w
tym samym folderze.
yy Stan sieci domowej może mieć wpływ na
jakość odtwarzania i pracy.
yy Mogą wystąpić problemy połączenia w
zależności od środowiska Twojego PC.
yy Aby komputer działał jako serwer DLNA,
należy zainstalować na nim dostarczoną
aplikację Nero MediaHome 4. (strona 39)
4
4. Wybierz serwer multimediów DLNA w kategorii.
Obsługa
6. Wybierz plik przy pomocy W/S/A/D i
naciśnij d(PLAY) lub ENTER (b) aby odtworzyć
ten plik.
5. Wybierz [Film], [Zdjęcia] lub [Muzyka].
Obsługa 39
Podłączanie do
serwera lub komputera
sieci domowej
DLNA to skrót od Digital Living Network Alliance,
standardu umożliwiającego użytkownikom
dostęp do plików wideo, muzycznych i fotografii
przechowywanych na serwerze i możliwość ich
odtwarzania w telewizorze za pośrednictwem sieci
domowej.
Mac OS X
1. Uruchom komputer i włóż załączoną płytę CDROM do napędu CD-ROM komputera.
2. Otwórz napęd CD-ROM a następnie folder
“MediaHome_4_Essentials_MAC”.
3. Kliknij dwa razy na plik obrazu “Nero
MediaHome.dmg”. Otworzy się okno Nero
MediaHome.
4. W oknie Nero MediaHome, przeciągnij ikonę
Nero MediaHome to folderu aplikacji lub w
dowolne inne miejsce.
Przed podłączeniem do komputera należy
wcześniej zainstalować na danym komputerze
program Nero MediaHome 4 Essentials.
5. Można teraz uruchomić aplikację, przez
podwójne kliknięcie ikony Nero MediaHome w
miejscu gdzie została przeciągnięta.
Instalowanie Nero MediaHome
4 Essentials
Udostępnianie plików i
folderów
Windows
1. Zamknij wszystkie programy Microsoft Windows
i oprogramowanie antywirusowe.
Ta część objaśnia procedurę wyboru
udostępnianych folderów na Twoim komputerze.
1. Kliknij dwukrotnie ikonę “Nero MediaHome 4
Essentials”.
2. Włóż załączoną płytę CD-ROM do napędu CDROM komputera.
2. Kliknij ikonę [Network] po lewej i zdefiniuj
nazwę Twojej sieci w polu [Network
name]. Wprowadzona nazwa sieci będzie
rozpoznawana przez Twój odtwarzacz.
3. Kliknij [Nero MediaHome 4 Essentials].
3. Kliknij ikonę [Shares] z lewej.
4. Kliknij [Run], aby rozpocząć instalację.
4. Kliknij zakładkę [Local Folders] na ekranie
[Shares].
5. Kliknij [Nero MediaHome 4 Essentials]. Instalacja
jest przygotowana i pojawia się kreator instalacji.
6. Kliknij przycisk [Nast.], aby wyświetlić ekran
wprowadzania numeru seryjnego. Kliknij [Nast.],
aby przejść do następnego kroku.
7. Jeżeli akceptujesz wszystkie warunki, kliknij
okienko [I accept the License Conditions],
a następnie kliknij [Nast.]. Instalacja nie jest
możliwa bez tej zgody.
8. Kliknij [Typical] i [Nast.]. Proces instalacji jest
rozpoczęty.
9. Jeżeli chcesz wziąć udział w anonimowym
zbieraniu danych, zaznacz okienko i kliknij
przycisk [Nast.].
10. Kliknij przycisk [Exit], aby zakończyć instalację.
5. Kliknij ikonę [Add], aby otworzyć okno [Browse
Folder].
6. Wybierz folder zawierający pliki, które chcesz
udostępnić. Wybrany folder zostanie dodany do
listy folderów udostępnionych.
7. Kliknij ikonę [Start Server], aby uruchomić
serwer.
,,Uwaga
yy eżeli udostępnione foldery lub pliki nie są
wyświetlane na urządzeniu, kliknij folder w
zakładce [Local Folders], a następnie kliknij
[Rescan Folder] pod przyciskiem [More].
yy Odwiedź stronę www.nero.com,
aby uzyskać więcej informacji o
oprogramowaniu.
4
Obsługa
Uruchom komputer i włóż załączoną płytę CD-ROM
do napędu CD-ROM komputera. Kreator instalacji
poprowadzi Cię przez szybki i nieskomplikowany
proces instalacji. Aby zainstalować Nero
MediaHome 4 Essentials, wykonaj poniższe:
Musisz udostępnić na swoim komputerze folder
zawierający wideo, audio i/lub zdjęcia, aby
odtwarzać je na tym urządzeniu.
40 Obsługa
O Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials to oprogramowanie
do dzielenia na tym odtwarzaczu filmów, muzyki
i zdjęć zapisanych na Twoim komputerze jako
serwerze mediów cyfrowych kompatybilnym z
DLNA.
,,Uwaga
yy Płyta CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials
jest zaprojektowana dla komputera PC i nie
powinna być wkładana do odtwarzacza lub
innych urządzeń niż PC.
yy Dostarczony CD-ROM Nero MediaHome 4
Essentials to specjalna edycja, umożliwiająca
dzielenie plików i folderów tylko z tym
odtwarzaczem.
yy Dostarczone oprogramowanie Nero
MediaHome 4 Essentials nie obsługuje
następujących funkcji: Transkodowanie,
Zdalne UI, sterowanie TV, usługi internetowe
oraz Apple iTunes.
yy Dostarczone oprogramowanie Nero
MediaHome 4 Essentials jest dostępne do
pobrania pod adresem
Wymagania systemowe
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 lub wyższy),
Windows Vista® (nie wymagany Service Pack),
Windows® 7 (niewymagany Service Pack),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 lub wyższy), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® edycja 64-bitowa (aplikacja
pracuje w trybie 32-bit)
yy Windows® 7 edycja 64 bitowa (aplikacja działa w
trybie in 32 bitowym)
yy Wolne miejsce na twardym dysku: 200 MB
wolnego miejsca na dysku dla typowej
oddzielnej instalacji Nero MediaHome
yy Procesor 1.2 GHz Intel® Pentium® III lub AMD
Sempron™ 2200+
yy Pamięć: 256 MB RAM
yy Karta graficzna z pamięcią wideo przynajmniej
32 MB, minimalną rozdzielczością 800 x 600
pikseli i 16-bitowym ustawieniem kolorów
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 lub wyższy
yy DirectX® 9.0c rewizja 30 (Sierpień 2006) lub
wyższy
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
yy Środowisko sieciowe: 100 Mb Ethernet, WLAN
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
Macintosh
yy Ten podręcznik objaśnia obsługę Nero
MediaHome 4 Essentials na przykładzie
wersji angielskiej. Przestrzegaj objaśnienia
odnoszącego się do aktualnych funkcji
Twojej wersji językowej.
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) lub 10.6 (Snow Leopard)
yy Komputer Macintosh z procesorem Intel x86.
yy Wolne miejsce na twardym dysku: 200 MB
wolnego miejsca na dysku dla typowej
oddzielnej instalacji Nero MediaHome
yy Pamięć: 256 MB RAM
Obsługa
Ogólne informacje o
odtwarzaniu
41
Podstawowe operacje dla zdjęć
Aby odtworzyć pokaz slajdów
Naciśnij d (PLAY), aby rozpocząć pokaz slajdów.
Podstawowe operacje dla
zawartości wideo i audio
Aby zatrzymać pokaz slajdów
Aby zatrzymać odtwarzanie
Aby wstrzymać pokaz slajdów
Naciśnij Z (STOP) w czasie odtwarzania.
Aby wstrzymać odtwarzanie
Naciśnij Z (STOP) w czasie pokazu slajdów.
Naciśnij M (PAUSE) w czasie pokazu slajdów.
Naciśnij d (PLAY), aby ponownie rozpocząć pokaz
slajdów.
Naciśnij M (PAUSE) w czasie odtwarzania.
Naciśnij d (PLAY), aby wznowić odtwarzanie.
Aby przejść do następnego/
poprzedniego zdjęcia
Odtwarzanie klatka-po-klatce
(wideo)
W czasie wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie,
naciśnij A lub D, aby przejść do poprzedniego lub
następnego zdjęcia.
Aby przeszukać do przodu lub do
tyłu
Naciśnij c lub v w trakcie odtwarzania, aby
odtwarzać szybko do przodu lub szybko do tyłu.
Korzystanie z menu płyty
ero
Aby wyświetlić menu płyty
Naciskając wielokrotnie c lub v możesz
wybierać różne prędkości odtwarzania.
Ekran menu może wyświetlić się najpierw po
załadowaniu płyty, która zawiera menu. Jeżeli
chcesz wyświetlić menu płyty w czasie odtwarzania,
naciśnij DISC MENU.
Zwolnienie prędkości odtwarzania
Użyj przycisków W/S/A/D do nawigowania po
menu.
Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, naciskając
wielokrotnie v możesz wybierać rożne prędkości
powolnego odtwarzania.
Aby wyświetlić wyskakujące menu
Aby przejść do następnego/
poprzedniego rozdziału/utworu/pliku
Wciśnij C lub V w trakcie odtwarzania w celu
przejścia do następnego rozdziału/utworu/pliku
lub powrotu do początku obecnie odtwarzanego
rozdziału/utworu/pliku.
Wciśnij szybko dwa razy C aby cofnąć się do
poprzedniego rozdziału/utworu/pliku.
W folderze na liście plików serwera mogą
występować pliki różnych typów jednocześnie.
W takim przypadku naciśnij C lub V, aby
przejść do poprzedniego lub następnego pliku
tego samego typu.
Niektóre płyty BD-ROM zawierają wyskakujące
menu, które pojawia się w czasie odtwarzania.
Naciśnij TITLE/POPUP w czasie odtwarzania i użyj
przycisków W/S/A/D do nawigowania po
menu.
4
Obsługa
Naciśnij M (PAUSE) w czasie odtwarzania filmu.
Naciskaj przycisk M (PAUSE), aby odtwarzać klatkapo-klatce.
42 Obsługa
Wznowienie odtwarzania
eroyt
u
W zależności od płyty urządzenie zapamiętuje
punkt, w którym został naciśnięty Z (STOP).
Jeżeli na ekranie na krótko pojawia się „MZ
(wznowienie po zatrzymaniu)”, naciśnij d (PLAY),
aby wznowić odtwarzanie (od określonej sceny).
Jeżeli dwukrotnie naciśniesz Z (STOP) lub wyjmiesz
płytę, na ekranie pojawi się „Z(zatrzymanie zupełne)”.
Urządzenie wyczyści punkt zatrzymania.
,,Uwaga
yy Punkt wznowienia może być wyczyszczony
po naciśnięciu przycisku (np. 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), itp).
yy Na płytach BD-ROM zawierających BD-J nie
działa funkcja wznowienia odtwarzania.
4
Obsługa
yy Podczas odtwarzania interaktywnego
tytułu BD-ROM, urządzenie wejdzie w tryb
zatrzymania zupełnego po naciśnięciu
przycisku Z (STOP) podczas odtwarzania.
Pamięć ostatniej sceny
er
Urządzenie to zapamiętuje ostatnią scenę z
ostatnio oglądanej płyty. Ostatnia scena pozostaje
w pamięci nawet po wyjęciu płyty lub wyłączeniu
urządzenia. Po włożeniu płyty z zapamiętaną sceną
zostaje ona automatycznie przywołana.
,,Uwaga
yy Funkcja pamięci ostatniej sceny dla
poprzedniej płyty jest kasowana w
momencie odtworzenia innej płyty.
yy Funkcja ta może nie działać w zależności od
płyty.
yy Na płytach BD-ROM zawierających BD-J nie
działa funkcja pamięci ostatniej sceny.
yy To urządzenie nie zapamiętuje ustawień
płyty, jeżeli je wyłączysz przed rozpoczęciem
odtwarzania.
Obsługa 43
Menu ekranowe
Wyświetlanie informacji o zawartości
Możesz wyświetlić i ustawić wiele informacji i opcji
dotyczących zawartości.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
Aby sterować odtwarzaniem
filmów
eroy
eroy
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
Możesz sterować odtwarzaniem i ustawiać opcje
podczas oglądania filmów.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU
(m).
4
b [Menu płyty] - Wchodzi do menu płyty.
c [Title/popup] - Umożliwia wyświetlenie
menu tytułowego płyty DVD lub menu
podręcznego płyty BD-ROM, jeśli jest
dostępne.
d [Opcja] - Wyświetla informacje odtwarzania.
e [Identyfikator muzyki] - Po podłączeniu do
sieci może dostarczyć informacje o bieżącej
piosence w czasie odtwarzania filmu.
f [Powtarzanie] - Umożliwia powtórzenie
wybranej części lub kolejności. (strona 45)
g [3D] - Zmienia ustawienia 3D. (strona 49)
a Tytuł – Numer bieżącego tytułu/całkowita
ilość tytułów.
b Rozdział – numer bieżącego rozdziału/
całkowita liczba rozdziałów.
c Czas – czas odtwarzania, który upłynął/
całkowity czas odtwarzania.
d Audio – Wybrany język lub kanał audio.
e Napis – wybrane napisy.
f Kąt – wybrany kąt/całkowita liczba kątów.
g Wsp.obrazu TV – wybrany współczynnik
proporcji obrazu TV.
h Tryb obrazu – wybrany tryb obrazu.
i Informacja o filmie – Wybierz tę opcję i
naciśnij ENTER (b) aby wyświetlić informację
o filmie z Gracenote Media Database (BDROM/DVD tylko).
Obsługa
a Pasek postępu - wyświetla bieżącą pozycję i
całkowity czas odtwarzania.
44 Obsługa
,,Uwaga
Ustawianie prędkości pokazu slajdów
yy Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w
ciągu kilku sekund, menu ekranowe zniknie.
W trakcie wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie,
możesz korzystać z różnych opcji.
yy Na niektórych płytach nie można wybrać
numeru tytułu.
1. Podczas przeglądania obrazów, naciśnij INFO/
MENU (m).
yy Dostępne elementy mogą różnić się w
zależności od płyty lub tytułu.
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
yy Jeżeli płyta interaktywna Blu-ray jest
odtwarzana, niektóre ustawienia są
wyświetlane na ekranie, ale nie można ich
zmienić.
yy Aby skorzystać z opcji [Informacja o
filmie], odtwarzacz musi być podłączony
do szerokopasmowego Internetu w celu
dostępu do Gracenote Media Database.
yy LG ma licencję technologii Gracenote i
nie odpowiada za informacje z Gracenote
Media Database.
4
Obsługa
Aby sterować wyświetlaniem
obrazów
i
Steruje odtwarzaniem i ustawia opcje podczas
przeglądania obrazów na pełnym ekranie.
Steruje odtwarzaniem i ustawia opcje podczas
przeglądania obrazów na pełnym ekranie.
Podczas przeglądania obrazów, naciśnij INFO/
MENU (m).
a [Pokaz sl.] - Uruchamia lub wstrzymuje pokaz
slajdów.
b [Muzyka] - Wybierz podkład muzyczny dla
pokazu slajdów. (strona 49)
c [Opcja] - Wyświetla opcje pokazu slajdów.
d [Obróć] - Obraza obraz zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
e [Zoom] - Wyświetla menu [Zoom].
a [Szybkość] - Za pomocą A/D wybierz
prędkość opóźnienia pomiędzy zdjęciami w
pokazie slajdów.
b [efekt] - Za pomocą A/D wybierz efekt
przejścia pomiędzy zdjęciami w pokazie
slajdów.
c [Wybór muzyki] - Wybierz podkład muzyczny
dla pokazu slajdów (strona 49).
Obsługa 45
Odtwarzanie
zaawansowane
Odtwarzanie powtarzane
erotu
y
Płyta Blu-ray / DVD / Pliki wideo
Podczas odtwarzania, naciskaj przycisk REPEAT
(h), aby wybrać odpowiedni tryb powtarzania.
A-B – Wybrany fragment, będzie powtarzany w
sposób ciągły.
Chapter – Aktualny rozdział będzie odtwarzany w
sposób wielokrotny.
Title – Aktualny tytuł będzie odtwarzany
wielokrotnie.
Off – Umożliwia powrót do standardowego
odtwarzania.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania ,
naciśnij przycisk CLEAR.
Audio CD/Pliki muzyczne
Podczas odtwarzania, naciskaj przycisk REPEAT
(h) wielokrotnie, aby wybrać odpowiedni tryb
powtarzania.
– Wybrany fragment będzie powtarzany w
sposób ciągły. (tylko audio CD)
Track– Aktualny utwór lub plik będzie
odtwarzany wielokrotnie.
All – Wszystkie utwory lub pliki będą
odtwarzane wielokrotnie.
All – Wszystkie utwory lub pliki będą
odtwarzane wielokrotnie w sposób losowy.
– Określone utwory lub pliki będą odtwarzane
w sposób losowy.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania ,
naciśnij przycisk CLEAR.
,,Uwaga
Ta funkcja może nie działać w przypadku
niektórych płyt lub tytułów.
Ten odtwarzacz może powtarzać wybrany przez
Ciebie fragment.
1. Podczas odtwarzania naciśnij REPEAT (h) aby
wybrać [A-B] i naciśnij ENTER (b) na początku
fragmentu który chcesz powtarzać.
2. Naciśnij ENTER (b) na końcu fragmentu.
Wybrany przez ciebie fragment, będzie
powtarzany w sposób ciągły.
3. Aby powrócić do normalnego odtwarzania ,
naciśnij przycisk CLEAR.
,,Uwaga
yy Nie możesz wybrać fragmentu krótszego niż
3 sekundy.
yy Ta funkcja może nie działać w przypadku
niektórych płyt lub tytułów.
Odtwarzanie od wybranego
czasu
eroy
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
3. Wybierz opcję [Czas], po czym wprowadź
żądany czas rozpoczęcia w godzinach, minutach
i sekundach, od lewej do prawej strony.
Przykładowo, aby odnaleźć scenę w 2. godzinie,
10. minucie i 20. sekundzie odtwarzania, wpisz
“21020”.
Naciśnij A/D aby przeskoczyć do przodu lub
do tyłu o 60 sekund.
4. Naciśnij ENTER (b) aby rozpocząć odtwarzanie
od wybranego czasu.
,,Uwaga
yy Ta funkcja może nie działać w przypadku
niektórych płyt lub tytułów.
yy Funkcja ta może nie działać w zależności od
typu pliku i możliwości serwera DLNA.
4
Obsługa
All – Wszystkie utwory lub pliki będą odtwarzane
wielokrotnie.
Powtarzanie określonego
fragmentu
eroty
46 Obsługa
Wybór języka napisów
eroy
Oglądane pod różnymi kątami
er
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
Jeśli płyta zawiera sceny nakręcone z kilku kamer,
podczas odtwarzania można przełączać na inne
widoki (ujęcia).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy W/S wybierz opcję [Napis].
4. Użyj A/D aby wybrać żądany język napisów.
Naciskając ENTER (b), możesz ustawić różne
opcje napisów.
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
,,Uwaga
4
Niektóre płyty umożliwiają zmianę napisów
dialogowych tylko poprzez menu płyty. W
takim przypadki naciśnij przycisk TITLE/POPUP
lub DISC MENU i wybierz odpowiedni język
napisów dialogowych z menu płyty.
Obsługa
Słuchanie różnych ścieżek
audio
eroy
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy W/S wybierz opcję [Audio].
4. Użyj A/D aby wybrać żądany język, utwór lub
kanał audio.
,,Uwaga
yy Niektóre płyty umożliwiają zmianę wyborów
audio tylko poprzez menu płyty. W takim
przypadku naciśnij przycisk TITLE/POPUP
lub DISC MENU i wybierz odpowiednią
ścieżkę audio z menu płyty.
yy Natychmiast po włączeniu dźwięku, może
być niewielkie przesunięcie pomiędzy
wyświetlaczem a dźwiękiem.
yy Na płycie BD-ROM multiformat audio
(5.1CH lub 7.1CH) jest oznaczony w menu
ekranowym jako [Multi CH].
yy Można wybrać opcję napisów [Audio]
w menu ekranowym naciskając przycisk
AUDIO.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy W/S wybierz opcję [Kąt].
4. Użyj A/D aby wybrać żądany kąt.
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
Zmienianie współczynnika
kształtu obrazu TV
eoy
Możesz zmienić współczynnik proporcji obrazu TV
w podczas odtwarzania.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy W/S wybierz opcję [Wsp.obrazu
TV].
4. Użyj A/D aby wybrać żądaną opcję.
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
,,Uwaga
Nawet jeżeli zmienisz wartość opcji [Wsp.
obrazu TV] w menu ekranowym, opcja [Wsp.
obrazu TV] w menu [Ustawienia] nie będzie
zmieniona.
Obsługa 47
Zmienianie strony kodowej
napisów
y
Jeżeli napisy nie są wyświetlane poprawnie, możesz
zmienić stronę kodu napisów, aby wyświetlać plik z
napisami poprawnie.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
Ustawianie opcji [Us. użyt.]
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy W/S wybierz opcję [Tryb
obrazu].
4. Użyj A/D aby wybrać opcję [Us. użyt.] i
naciśnij ENTER (b).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy W/S wybierz opcję [Strona
kodowa].
4. Użyj A/D aby wybrać żądaną stronę kodową.
5. Użyj W/S/A/D aby zmienić opcje [Tryb
obrazu].
6. Użyj W/S/A/D aby wybrać opcję [Zamknij]
i naciśnij ENTER (b) aby zakończyć ustawienia.
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
Zmienianie trybu obrazu
eroy
Możesz zmienić opcję [Tryb obrazu] w czasie
odtwarzania.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy W/S wybierz opcję [Tryb
obrazu].
4. Użyj A/D aby wybrać żądaną opcję.
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
Wyświetlanie informacji o
zawartości
y
Odtwarzacz może wyświetlić informację o
zawartości.
1. Wybierz plik za pomocą W/S/A/D.
2. Naciśnij INFO/MENU (m) aby wyświetlić menu
opcji.
Na ekranie pojawia się informacja o pliku.
W czasie odtwarzania filmu możesz wyświetlić
informację o pliku, naciskając TITLE/POPUP.
,,Uwaga
Wyświetlona na ekranie informacja może
nie odpowiadać rzeczywistej informacji o
zawartości.
4
Obsługa
Wybierz opcję [Domyślny], a następnie naciśnij
ENTER (b) aby wyzerować wszystkie ustawienia
video.
48 Obsługa
Zmienianie widoku listy
zawartości
yui
Możesz zmienić widok listy zawartości w menu
[Smart Share].
Naciskaj wielokrotnie przycisk czerwony (R).
Wybieranie pliku z napisami
y
Jeżeli nazwa pliku z napisami jest inna niż nazwa
pliku z filmem, musisz wybrać plik z napisami w
menu [Film] przed rozpoczęciem odtwarzania
filmu.
1. Przy pomocy W/S/A/D w menu
[Film] wybierz plik z napisami, który ma być
odtworzony.
2. Naciśnij przycisk ENTER (b).
4
Obsługa
Naciśnij ENTER (b) ponownie, aby odznaczyć
plik z napisami. Wybrany plik z napisami będzie
wyświetlany w czasie odtwarzania filmu.
,,Uwaga
yy Jeśli naciśniesz Z (STOP) podczas
odtwarzania, wybór napisów zostanie
anulowany.
yy Funkcja ta nie jest dostępna dla odtwarzania
pliku z serwera za pośrednictwem sieci
domowej.
Obsługa 49
Słuchanie muzyki w czasie
pokazu slajdów
i
Możesz wyświetlać zdjęcia w czasie słuchania
muzyki.
1. W trakcie wyświetlania zdjęcia na pełnym
ekranie, naciśnij INFO/MENU (m) aby wyświetlić
menu opcji.
2. Wybierz [Opcja] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b)
3. Użyj W/S aby wybrać opcję [Wybór muzyki]
i naciśnij ENTER (b) w celu wyświetlenia menu
[Wybór muzyki].
4. Użyj W/S aby wybrać kategorię i naciśnij
ENTER (b).
Dostępne urządzenie może różnić się w
zależności od lokalizacji bieżącego pliku obrazu.
Dostępne
urządzenie
Płyta, USB
Płyta, USB
Serwer DLNA
Serwer DLNA
5. Użyj W/S aby wybrać plik lub folder który ma
być odtwarzany.
Wybierz g i naciśnij ENTER (b) aby wyświetlić
wyższy katalog.
,,Uwaga
Podczas wybierania pliku dźwiękowego z
serwera, wybór folderu jest niedostępny.
Dostępny jest tylko wybór pliku.
6. Użyj D aby wybrać [OK], i naciśnij ENTER (b)
aby zakończyć wybieranie muzyki.
Funkcja ta pozwala na konwersję treści 2D na
3D. Można dopasować głębie 3D i percepowaną
odległość obrazu opcji [3D] podczas odtwarzania.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [3D] i naciśnij ENTER (b).
3. Użyj W/S/A/D aby wybrać żądane opcje.
Wybierz opcję [Domyślny], a następnie naciśnij
ENTER (b) aby wyzerować wszystkie ustawienia
video.
4. Użyj W/S/A/D aby wybrać opcję [Zamknij]
i naciśnij ENTER (b) aby zakończyć ustawianie.
,,Uwaga
yy Gdy ustawisz rozdzielczość Ultra HD jeśli
wybierzesz [Wł.] w [3D], rozdzielczość Ultra
HD zostanie automatycznie zmieniona na
rozdzielczość oryginalną.
yy Film o szybkości klatek mniejszej niż 30 kl./s
nie może być skonwertowany do 3D.
4
Obsługa
Lokalizacja zdjęcia
Konwersja treści 2D na 3D
eroy
50 Obsługa
Funkcje zaawansowane
Korzystanie z BD-Live™
e
BD-ROM obsługujące BD-Live, które maja funkcję
rozszerzenia sieciowego, umożliwiają korzystanie
z dodatkowych funkcji takich pobieranie nowych
trailerów, po podłączeniu urządzenia do Internetu.
1. Sprawdź podłączenie sieci oraz ustawienia
(strona 21).
2. Podłącz urządzenie USB do portu USB.
Urządzenie pamięci USB jest potrzebne do
pobrania bonusowej zawartości.
3. Naciśnij HOME ( ) i ustaw opcję [Połączenie
BD-LIVE ] w menu [Ustawienia] (strona 26).
4
Obsługa
W zależności od płyty, funkcja BD-Live może nie
być obsługiwana, jeżeli opcja [Połączenie BDLIVE ] jest ustawiona na [Częściowo dozwolone].
4. Włóż BD-ROM z BD-Live.
Czynności mogą różnić się w zależności od
płyty. Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do
płyty.
>>Ostrożnie
Nie wolno odłączać urządzenia USB, podczas
gdy kopiowane są pliki lub płyta Blu-ray
ciągle znajduje się w odtwarzaczu. Nie
przestrzeganie tego może spowodować
uszkodzenie urządzenia USB, a funkcje BD-Live
mogą nie działać prawidłowo z uszkodzonym
urządzeniem USB. Jeżeli podłączone
urządzenie USB wygląda na uszkodzone po
takim działaniu, można dokonać formatowania
jego pamięci z poziomu komputera PC, a
następnie można ponownie je podłączyć do
odtwarzacza.
,,Uwaga
yy Dostęp do niektórych treści BD-Live może
zostać ograniczony przez dostawcę tyko do
niektórych terytoriów.
yy Załadowanie zawartości BD-Live może
potrwać kilka minut.
yy Dla korzystania z funkcji BD-Live należy
użyć pamięci/dysku zewnętrznego USB
sformatowanych w FAT32.
LG AV Remote
Możesz sterować tym odtwarzaczem za pomocą
swojego iPhone lub telefonu z systemem Android
poprzez swoją sieć domową. Ten odtwarzacz i
twój telefon muszą być podłączone do twojego
urządzenia sieci bezprzewodowej, takiego jak
punkt dostępu. Odwiedź “Apple iTunes” lub “Google
Android Market (Google Play Store)” aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat “LG AV Remote”.
Obsługa
51
,,Uwaga
Nagrywanie Audio CD
Możesz nagrać jedną wybraną ścieżkę lub wszystkie
ścieżki z płyty Audio CD na urządzenie pamięci USB.
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB.
2. Włóż płytę Audio CD do odtwarzacza.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
3. Naciśnij przycisk (X) REC aby rozpocząć
[Nagrywanie CD].
yy Do nagrywania używaj pamięci flash
/ zewnętrznego dysku HDD USB
sformatowanych tylko w FAT32.
yy Ścieżka audio jest nagrywana do pliku
dźwiękowego o przepływności 192 kbps.
Radio FM i źródło PORTABLE są nagrywane
do pliku dźwiękowego o przepływności 128
kbps.
tryb
zatrzymania
w czasie
odtwarzania
yy Czas nagrywania Audio CD podany w tabeli
jest przybliżony.
Ścieżka
nagrywania
Wszystkie ścieżki
ścieżka
odtwarzana
Czas
nagrywania
prędkość 4X
prędkość
normalna
yy Rzeczywisty czas nagrywania dla urządzenia
pamięci USB jest rożny i zależy od
możliwości urządzenia pamięci USB.
Nagrywanie z radia FM lub
źródła PORTABLE
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB.
2. W trybie radia FM ustaw żądaną stację radiową
(Patrz “Korzystanie z radia” na stronie 53) lub
w trybie PORTABLE uruchom odtwarzanie ze
źródła zewnętrznego.
3. Naciśnij przycisk (X) REC na pilocie zdalnego
sterowania.
-- Nagranie jest zapisywane jako plik w folderze
“EXT_REC”.
yy Dla właściwego nagrania, długość zapisu
powinna być dłuższa niż 20 sekund.
yy Nie wyłączaj odtwarzacza ani nie odłączaj
urządzenia pamięci masowej USB w trakcie
nagrywania.
>>Ostrożnie
Funkcje nagrywania i kopiowania w
tym odtwarzaczu służą tylko do użytku
osobistego i nie komercyjnego. Wykonywanie
nieautoryzowanych kopii materiałów
chronionych przed kopiowaniem takich jak
programy komputerowe, pliki, audycje lub
nagrania dźwiękowe może być niezgodne
z zasadami praw autorskich i może być
przestępstwem. Urządzenie to nie może być
wykorzystywane do tego celu. LG zrzeka się
jakiejkolwiek odpowiedzialności za nielegalną
dystrybucję lub nielegalne użycie treści w
celach komercyjnych.
Zachowaj odpowiedzialność
Przestrzegaj praw autorskich
4
Obsługa
Możesz nagrywać z radia FM lub źródła PORTABLE
do urządzenia pamięci USB.
yy Upewnij się, że jest minimum 50MB wolnej
przestrzeni, potrzebnej przy nagrywaniu na
urządzenie pamięci USB.
52 Obsługa
Wyświetlanie informacji z
Gracenote Media Database
Ten odtwarzacz może wejść do Gracenote Media
Database i pobrać informacje o muzyce, dzięki
czemu na liście mogą być wyświetlone nazwa
utworu, nazwisko artysty, gatunek i inne informacje
tekstowe.
Audio CD
Po włożeniu płyty audio CD odtwarzacz rozpoczyna
odtwarzanie automatycznie i pobiera tytuł muzyki
z Gracenote Media Database.
Jeżeli w bazie danych nie ma informacji o muzyce,
tytuły nie będą wyświetlane na ekranie.
Plik muzyczny
4
Wybierz plik muzyczny za pomocą W/S/A/D i
naciśnij INFO/MENU(m) lub MUSIC ID.
Odtwarzacz pobiera dane o muzyce z bazy danych
multimediów Gracenote.
Obsługa
Płyta Blu-ray/DVD/Plik z filmem
1. Jeśli chcesz dowiedzieć się jaka muzyka jest
odtwarzana w filmie, naciśnij INFO/MENU (m).
2. Wybierz [Identyfikator muzyki] za pomocą A/D,
i naciśnij ENTER (b).
Odtwarzacz zacznie pobierać informacje o muzyce
z bazy danych multimediów Gracenote.
,,Uwaga
Możesz także rozpocząć ładowanie informacji
o muzyce bezpośrednio naciskając MUSIC ID.
,,Uwaga
yy Odtwarzacz musi być podłączony do
szerokopasmowego Internetu w celu
dostępu do Gracenote Media Database.
yy Jeżeli w Gracenote Media Database nie ma
informacji o tej muzyce, na ekranie pojawi
się wiadomość.
yy W rożnych przypadkach pobranie informacji
o muzyce z Gracenote Media Database
może potrwać kilka minut.
yy Informacja może być wyświetlona przy
pomocy rozbitych liter, jeżeli wybrany język
nie jest dostępny w bazie danych Gracenote
Media.
yy Ta funkcja jest niedostępna dla zawartości
sieciowej i serwerów DLNA.
yy LG ma licencję technologii Gracenote i
nie odpowiada za informacje z Gracenote
Media Database.
yy Płyty audio CD wykonane przez użytkownika
do celów prywatnych nie mogą być
obsługiwane, ponieważ nie znajdują się w
bazie danych Gracenote Media.
yy Obsługiwane pliki muzyczne: mp3, wma,
m4a, wav
Obsługa 53
Korzystanie z radia
Upewnij się, że podłączone są anteny.
(Patrz strona 19)
Słuchanie radia
1. Naciskaj FUNCTION aż w okienku wyświetlacza
pojawi się TUNER (FM). Wybrana zostanie
ostatnio słuchana stacja.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING (-/+) na
około dwie sekundy, aż częstotliwość zacznie
się zmieniać. Przeszukiwanie zatrzymuje się po
znalezieniu stacji. Naciskaj wielokrotnie TUNING
(-/+).
3. Dokonaj regulacji głośności przy pomocy VOL
(+/-).
Zapisywanie stacji radiowych
1. Naciskaj FUNCTION aż w okienku wyświetlacza
pojawi się TUNER (FM).
2. Wybierz żądaną częstotliwość, naciskając
TUNING (-/+).
3. Naciśnij ENTER (b). W okienku wyświetlacza
zacznie migać numer.
4. Przy pomocy PRESET (-/+) można wybrać
dowolny numer dla zapamiętywanej stacji.
1. Przy pomocy PRESET (-/+) wybierz numer stacji,
którą chcesz usunąć.
2. Naciśnij CLEAR, w okienku wyświetlacza zacznie
migać numer.
3. Naciśnij ponownie CLEAR, aby usunąć wybraną
stację.
Usuwanie wszystkich
zapisanych stacji
Naciśnij i przytrzymaj CLEAR przez dwie sekundy.
Pojawi się “ERASE ALL”. Naciśnij ponownie przycisk
CLEAR. Następnie zostaną usunięte wszystkie
zapisane stacje.
Polepszenie słabego odbioru
stacji FM
Naciśnij przycisk B (niebieski) (MONO/STEREO) na
pilocie. Tryb odbioru radia zmieni się ze stereo na
mono, zazwyczaj powoduje to poprawę jakości
odbioru.
Patrz informacje na temat
stacji radiowej
Tuner radiowy został wyposażony w funkcję RDS
(Radio Data System), dzięki której jest w stanie
zaprezentować informacje o słuchanej stacji
radiowej. Naciśnij kilkakrotnie przycisk RDS, aby
przejść przez różne typy danych:
5. Naciśnij ENTER (b). Stacja jest zapisana.
6. Powtórz kroki 2 do 5 w celu zaprogramowania
innych stacji.
PS
(Nazwa usługi programu):
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa
kanału.
PTY
(Rozpoznanie typu programu):
Na wyświetlaczu pojawia się typ
programu (np. jazz lub wiadomości).
RT
(Radio Text)
Komunikat tekstowy “text” zawiera
specjalne informacje nadawane przez
daną stację radiową. Ten tekst może
przewijać się na wyświetlaczu.
CT
(Czas kontrolowany przez kanał)
Pokazuje czas i datę nadawane przez
stację.
4
Obsługa
Można zapisać 50 stacji dla FM.
Przed rozpoczęciem strojenia należy upewnić się,
że głośność nie jest ustawiona na zbyt wysokim
poziomie.
Usuwanie zapisanej stacji
54 Obsługa
Korzystanie z
klawiatury lub myszy
USB
Możesz podłączyć klawiaturę i/lub mysz USB aby
wprowadzać tekst i nawigować w menu.
1. Podłącz mysz lub klawiaturę USB do portu USB.
2. Użyj klawiatury aby wpisywać tekst lub myszy
aby nawigować menu.
Korzystanie z Premium
Możesz korzystać z różnorodnych usług zawartości
za pośrednictwem Internetu przy pomocy usługi
Premium.
1. Sprawdź podłączenie sieci oraz ustawienia
(strona 21).
2. Naciśnij HOME ( ).
3. Wybierz [Premium] za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
,,Uwaga
4
Zalecane są poniższe klawiatury i myszy.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
4. Wybierz usługę on-line za pomocą W/S/A/
D, i naciśnij ENTER (b).
,,Uwaga
Obsługa
yy Aby uzyskać szczegółowe informacje o
poszczególnych usługach, skontaktuj się
z ich dostawcą lub odwiedź ich stronę
wsparcia.
yy Zawartość usługi Premium oraz informacji
powiązanych w tym interfejsu użytkownika
może ulec zmianie. Aby uzyskać najbardziej
aktualne informacje należy wejść na stronę
internetową każdego z serwisów.
yy Jeśli chcesz zmienić ustawienie kraju,
przejdź do [Ustawienia] > [SIEĆ] >
[Ustawienia Smart Service] > [Ustawienia
krajowe]. Wybierz [Ręcznie] i naciśnij ENTER
(b) na menu [Ustawienia krajowe].
Obsługa 55
Korzystanie z LG
Smart World
Na tym urządzeniu możesz używać usług aplikacji
LG za pośrednictwem Internetu. Możesz łatwo
znajdować i pobierać różne aplikacje ze LG Smart
World.
1. Sprawdź podłączenie sieci oraz ustawienia
(strona 21).
2. Naciśnij HOME ( ).
3. Wybierz [LG Smart World], i naciśnij ENTER (b).
Logowanie
Aby móc korzystać z funkcji [LG Smart World],
musisz się zalogować.
1. Na ekranie głównym wybierz ikonę [ ] i naciśnij
ENTER (b).
2. Wypełnij pola [ID] i [Hasło] za pomocą wirtualnej
klawiatury.
Jeżeli nie masz jeszcze konta, naciśnij czerwony
przycisk (R), aby się zarejestrować.
3. Użyj W/S/A/D aby wybrać [OK], i naciśnij
ENTER (b) aby zalogować się do swojego
konta.
Jeśli zaznaczysz opcję [Autom.logowanie], twoje
ID i hasło zostaną zapamiętane i automatycznie
wprowadzone.
,,Uwaga
4. Wybierz kategorię za pomocą A/D, i naciśnij
ENTER (b).
6. Naciśnij ENTER (b) kiedy podświetlona
jest ikona [zainstaluj]. Aplikacja zostanie
zainstalowana na odtwarzaczu.
Aby zainstalować aplikację na odtwarzaczu
użytkownik musi się zalogować. Aby uzyskać
więcej informacji o logowaniu się, patrz strona
55.
7. Naciśnij czerwony (R) przycisk aby wyświetlić
ekran [My Apps].
8. Wybierz zainstalowaną aplikację i naciśnij ENTER
(b) aby ją uruchomić.
,,Uwaga
yy W zależności od regionu usługi [LG Smart
World], [My Apps] i funkcja [Szukaj] mogą
nie być dostępne.
yy Aby zainstalować płatną aplikację, musisz
być opłaconym członkiem. Odwiedź stronę
www.lgappstv.com, aby dowiedzieć się
więcej.
4
Obsługa
5. Użyj W/S/A/D aby wybrać aplikację i
naciśnij ENTER (b) aby wyświetlić informacje.
Aby wyświetlić informacje na temat swojego
konta i aplikacji wybierz ikonę [ ] i naciśnij
ENTER (b) w menu głównym, i wybierz opcję
[My Page].
56 Obsługa
Wyszukiwanie treści on-line
W razie trudności ze znalezieniem konkretnych
treści w usługach on-line można skorzystać
w funkcji wyszukiwania wszystko-w-jednym
wprowadzając słowa kluczowe w menu [ ].
1. Naciśnij HOME ( ).
2. Wybierz ikonę [ ] w menu głównym za pomocą
W/S/A/D, i naciśnij ENTER (b).
Korzystanie z menu My
Apps
W menu [My Apps] możesz przenieść lub usunąć
zainstalowaną aplikację.
1. Naciśnij HOME ( ).
2. Wybierz [My Apps], i naciśnij ENTER (b).
Menu [ ] pojawi się na ekranie wraz z klawiaturą
wirtualną.
3. Naciśnij ENTER (b). Klawiatura wirtualna pojawi
się automatycznie.
4. Użyj przycisków W/S/A/D aby wybrać
litery, a następnie naciśnij ENTER (b) w
celu potwierdzenia wyboru na wirtualnej
klawiaturze.
4
5. Po zakończeniu wprowadzania słowa
kluczowego, wybierz opcję [ ] i naciśnij ENTER
(b), a pojawi wynik wyszukiwania.
Obsługa
6. Użyj W/S/A/D aby wybrać żądaną treść
i naciśnij ENTER (b) aby wyświetlić treść
bezpośrednio.
,,Uwaga
yy W zależności od regionu usługi [LG Smart
World], [My Apps] i funkcja [Szukaj] mogą
nie być dostępne.
yy Funkcja wyszukiwania nie wyszukuje treści
we wszystkich usługach on-line. Działa ona
tylko w wybranych usługach on-line.
3. W menu [My Apps] naciśnij czerwony (R)
przycisk.
Przenoszenie aplikacji
1. Wybierz aplikację i naciśnij ENTER (b) aby
wyświetlić opcje.
2. Użyj W/S aby wybrać [Przenieś] i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy W/S/A/D wybierz położenie,
do którego chcesz się przesunąć i naciśnij
ENTER (b).
Usuwanie aplikacji
1. Wybierz aplikację i naciśnij ENTER (b) aby
wyświetlić opcje.
2. Użyj W/S aby wybrać [Usuń] i naciśnij ENTER
(b).
3. Użyj A/D, aby wybrać opcję [OK] i naciśnij
ENTER (b).
,,Uwaga
W zależności od regionu usługi [LG Smart
World], [My Apps] i funkcja [Szukaj] mogą nie
być dostępne.
Obsługa 57
Korzystanie z
technologii Bluetooth
Informacje o technologii Bluetooth
Bluetooth® to technologia komunikacji
bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
Dostępny zasięg wynosi 10 metrów.
(Dźwięk może być przerwany, gdy połączenie
będzie zakłócone przez inne fale radiowe lub gdy
łączysz się w Bluetooth w innym pomieszczeniu.)
Łączenie indywidualnych urządzeń w
bezprzewodowej technologii Bluetooth® nie wiąże
się z żadnymi opłatami.
Telefon komórkowy z technologią bezprzewodową
Bluetooth® może być obsługiwany przez Cascade,
jeżeli połączenie było nawiązane przez technologię
bezprzewodową Bluetooth®.
Dostępne urządzenia : Telefon komórkowy, MP3,
Laptop, PDA
Aby korzystać z bezprzewodowej technologii
Bluetooth, urządzenia muszą interpretować
określone profile. Urządzenie to jest zgodne z
następującymi profilami.
A2DP (zaawansowany profil dystrybucji audio)
Łączenie twojej jednostki z
urządzeniem Bluetooth
Przed rozpoczęciem procedury parowania, upewnij
się że tryb Bluetooth został włączony w urządzeniu
Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi urządzenia
Bluetooth. Po wykonaniu operacji parowania, nie
musi ona być wykonywana ponownie.
1. Wybierz funkcje Bluetooth za pomocą
FUNCTION.
W oknie wyświetlacza pojawia się “BT READY”.
2. Włącz urządzenie Bluetooth i wykonaj operacje
parowania. W czasie szukania tej jednostki za
pomocą urządzenia Bluetooth, może pojawić
się na jego ekranie lista znalezionych urządzeń
w zależności od jego typu. Twoja jednostka jest
wyświetlana jako “LG-HTS”.
3. Po udanym parowaniu z urządzeniem
Bluetooth, dioda LED Bluetooth tej jednostki
zapala się i pojawia się komunikat “BTPAIRED”.
,,Uwaga
W zależności od typu urządzenia Bluetooth, są
różne sposoby parowania.
4. Słuchanie muzyki.
Aby odtworzyć muzykę zapisaną na twoim
urządzeniu Bluetooth, patrz instrukcja obsługi
tego urządzenia.
,,Uwaga
Jeżeli zmienisz funkcję jednostki, funkcja
Bluetooth jest rozłączana, wykonaj parowanie
ponownie.
4
Obsługa
Profile Bluetooth
Słuchanie muzyki zapisanej na
urządzeniach Bluetotooth
58 Obsługa
,,Uwaga
yy Dźwięk może być przerwany na skutek
zakłócenia połączenia przez inne fale
elektroniczne.
yy Nie możesz sterować urządzeniem
Bluetooth za pomocą tej jednostki.
yy Parowanie jest ograniczone do jednego
urządzenia Bluetooth na jedną jednostkę.
Multi-parowanie nie jest obsługiwane.
yy Pomimo że odległość pomiędzy twoim
urządzeniem Bluetooth a zestawem jest
mniejsza niż 10 m. a pomiędzy nimi są
przeszkody, twoje urządzenie Bluetooth nie
może być połączone.
yy W zależności od typu urządzenia, w
niektórych przypadkach użycie funkcji
Bluetooth może okazać się niemożliwe.
4
yy Gdy Bluetooth nie jest połączony, w okienku
wyświetlacza pojawia się “BT READY”.
Obsługa
yy Z powodu elektrycznej niesprawności
wywołanej przez urządzenia używające
tych samych częstotliwości, takie jak
sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe
lub urządzenia bezprzewodowe LAN,
połączenie zostanie przerwane.
yy Gdy ktoś stanie pomiędzy i zakłóci
komunikację pomiędzy urządzeniem
Bluetooth a odtwarzaczem, połączenie
zostanie przerwane.
yy W miarę oddalania się od siebie urządzeń
Bluetooth, jakość dźwięku spada. Połączenie
zostanie przerwane po przekroczeniu
zasięgu pracy Bluetooth.
yy Urządzenie z technologią bezprzewodowa
Bluetooth jest rozłączane, jeżeli zostanie
wyłączona główna jednostka lub urządzenie
zostanie oddalone od niej na odległość
większa niż 10m.
Rozwiązywanie problemów 59
Rozwiązywanie problemów
Ogólne
Objaw
Przyczyna i rozwiązanie
Zasilanie nie włącza się.
yy Włóż pewnie wtyczkę do ściennego gniazdka zasilania.
Urządzenie nie rozpoczyna
odtwarzania.
yy Włóż odtwarzalną płytę. (Sprawdź typ płyty, system kolorów oraz kod
regionu).
yy Umieścić płytę stroną odtwarzaną skierowaną w dół.
yy Wyczyścić płytę.
yy Wyłącz funkcję oceny kategorii lub zmień poziom kategorii.
Podłączona pamięć USB nie
została rozpoznana.
yy Spróbuj użyć innego kabla USB, niektóre kable USB mogą nie
obsługiwać natężenia prądu koniecznego dla normalnej pracy
urządzeń USB.
yy Jeżeli korzystasz z przedłużacza USB lub koncentratora USB hub,
urządzenie USB może nie być rozpoznane.
yy Urządzenie zewnętrzne USB, które wymaga instalacji dodatkowego
oprogramowania przy podłączaniu do komputera, nie będzie
obsługiwane.
yy Urządzenie obsługuje tylko pamięć USB Flash i zewnętrzny dysk
twardy USB w formacie FAT32 lub NTFS.
yy Widoki z wielu kątów nie są nagrane na odtwarzanej płycie DVD.
Nie można odtworzyć plików
muzycznych/ze zdjęciami/z
filmem.
yy Pliki nie są nagrane w formacie, który urządzenie może odtworzyć.
Pilot nie działa poprawnie.
yy Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany na czujnik znajdujący
się w urządzeniu.
yy To urządzenie nie obsługuje kodeków pliku filmu.
yy Pilot zdalnego sterowania znajduje się za daleko od urządzenia.
yy Na drodze pomiędzy pilotem a urządzeniem znajduje się przeszkoda.
yy Baterie w pilocie są wyczerpane.
Gdy odtwarzacz jest
podłączony, ale zasilanie nie
włącza się ani nie wyłącza się.
Urządzenie nie działa
normalnie.
Możesz zresetować urządzenie w następujący sposób:
yy Odłącz kabel zasilający, odczekaj przynajmniej pięć sekund i podłącz
go ponownie.
5
Rozwiązywanie problemów
Nie można zmienić kąta.
60 Rozwiązywanie problemów
Sieć
Objaw
Przyczyna i rozwiązanie
Funkcja BD-Live nie działa.
yy Podłączona pamięć USB nie ma wystarczającej ilości miejsca w
pamięci. Podłącz pamięć USB z przynajmniej 1 GB wolnej przestrzeni.
yy Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie podłączone do sieci
lokalnej i ma dostęp do Internetu (patrz strony 21).
yy Szybkość Twojego łącza może nie być niewystarczająca dla użycia
funkcji BD-Live. Skontaktuj się z dostawcą Internetu (ISP) i zalecane
jest zwiększenie szybkości połączenia.
yy Opcja [Połączenie BD-LIVE] w menu konfiguracji [Ustawienia]
ustawiona jest na [Zakazane]. Ustaw opcję na [Dozwolone].
Usługi przesyłania nagrań
(takie jak YouTube™, etc.) są
często zatrzymywane w czasie
odtwarzania w celu
„buforowania”.
yy Twoje łącze może nie być wystarczająco szybkie do usług przesyłania
nagrań. Skontaktuj się z dostawcą Internetu (ISP) i zalecane jest
zwiększenie szybkości połączenia.
Serwery mediów nie są
wyświetlane na liście urządzeń.
yy Na Twoim serwerze mediów jest włączone oprogramowanie firewall
lub antywirusowe. Wyłącz pracujące na komputerze lub serwerze
mediów oprogramowanie firewall lub antywirusowe.
yy Odtwarzacz nie jest podłączony do sieci lokalnej, do której jest
podłączony serwer mediów.
5
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
61
Obraz
Objaw
Przyczyna i rozwiązanie
Nie ma obrazu.
yy Wybierz odpowiednie wejście video telewizora tak, aby obraz
pochodzący z urządzenia pojawił się na ekranie.
yy Podłącz pewnie kabel wideo.
yy Sprawdź, czy [Ust. koloru HDMI] w menu konfiguracji [Ustawienia] jest
ustawiony na właściwą pozycję, zgodną z Twoim złączem wideo.
yy Twój telewizor może nie obsługiwać ustawionej w odtwarzaczu
rozdzielczości. Zmień na rozdzielczość akceptowaną przez Twój
telewizor.
yy Złącze HDMI OUT odtwarzacza jest podłączone do urządzenia DVI,
które nie obsługuje ochrony praw autorskich.
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
yy Odtwarzasz płytę nagraną w systemie koloru innym niż system
Twojego telewizora.
yy Ustaw rozdzielczość, którą akceptuje Twój telewizor.
Płyta Blu-ray 3D nie jest
odtwarzana w trybie 3D.
yy Połącz odtwarzacz z telewizorem za pomocą kabla HDMI (Typ A,
Przewód HDMI™ o dużej szybkości transmisji)
yy Telewizor może nie obsługiwać formatu “HDMI 3D mandatory format”.
yy Opcja trybu 3D [Tryb 3D] w menu konfiguracji [Ustawienia] jest
wyłączona - [Wył.]. Ustaw opcję na [Wł.].
5
Objaw
Przyczyna i rozwiązanie
Nie ma dźwięku lub jest on
zniekształcony.
yy Urządzenie jest w trybie skanowania, zwolnionego tempa lub
włączona jest pauza.
yy Głośność jest niska.
Wsparcie klienta
Możesz aktualizować oprogramowanie odtwarzacza w celu polepszenia pracy urządzenia i/ lub dodania
nowych funkcji. Aby pobrać najnowsze oprogramowanie dla tego odtwarzacza (jeżeli miały miejsce
uaktualnienia), prosimy odwiedzić stronę http://www.lg.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
LG Electronics.
Uwaga dotyczącą źródła oprogramowania typu otwartego Open source
Aby uzyskać odpowiadający kod źródłowy pod GPL, LGPL oraz innymi licencjami oprogramowania typu
otwartego, odwiedź http://opensource.lge.com. Wszystkie warunki licencji, wyłączenia gwarancji i uwagi
dotyczące praw autorskich są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.
Rozwiązywanie problemów
Dźwięk
62 Załącznik
6
Sterowanie
telewizorem przy
pomocy dołączonego
pilota
Konfiguracja pilota zdalnego
sterowania do Twojego
telewizora
Możesz sterować telewizorem za pomocą
poniższych przycisków.
1. Trzymając wciśnięty przycisk
1 (TV POWER), naciskaj przyciski numeryczne,
by wybrać kod dla Twojego telewizora (zobacz
tabelę poniżej).
Możesz sterować telewizorem za pomocą
dostarczonego pilota zdalnego sterowania.
Jeśli Twój telewizor znajduje się w poniższej tabeli,
ustaw odpowiedni kod producenta.
Producent
Kod
LG
1(Domyślny), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Załącznik
Przez
naciśnięcie
Samsung
6, 7
Możesz
Sony
8, 9
1 (TV POWER)
Włącza lub wyłącza
telewizor.
Hitachi
4
AV/INPUT
Przełącza źródło wejścia
telewizora pomiędzy TV i
innymi.
PR/CH W/S
Przeskakuje pomiędzy
zapamiętanymi kanałami.
VOL +/–
Reguluje głośność
telewizora.
,,Uwaga
W zależności od podłączonego urządzenia, być
może nie będziesz mógł sterować telewizorem
za pomocą niektórych przycisków.
2. Zwolnij przycisk 1 (TV POWER), aby zakończyć
ustawianie.
W zależności od telewizora, niektóre lub wszystkie
przyciski mogą nie działać, nawet po wprowadzeniu
poprawnego kodu producenta. Po wymianie
baterii pilota, wprowadzony przez Ciebie kod może
zostać zresetowany do wartości domyślnej. Ustaw
ponownie prawidłowy kod.
Załącznik 63
Aktualizacja
oprogramowania
sieciowego
Informacja o uaktualnieniu
sieciowym
Od czasu do czasu dla jednostek podłączonych
do sieci szerokopasmowej pojawiają się poprawki
wydajności i/lub dodatkowe właściwości lub
usługi. Jeżeli jest dostępne nowe oprogramowanie
i urządzenie jest podłączone do sieci
szerokopasmowej, odtwarzacz poinformuje Cię o
aktualizacji w następujący sposób.
Opcja 1:
1. Gdy wyłączysz odtwarzacz na ekranie pojawi się
menu aktualizacji.
2. Użyj przycisków A/D aby wybrać
odpowiednią opcję i naciśnij ENTER (b).
Ak. oprog.
Możesz aktualizować oprogramowanie
odtwarzacza w celu polepszenia pracy urządzenia
i/ lub dodania nowych funkcji. Można dokonać
aktualizacji oprogramowania przez podłączenie
urządzenia bezpośrednio do serwera aktualizacji.
,,Uwaga
yy Przed przystąpieniem do aktualizacji
oprogramowania odtwarzacza należy wyjąć
wszystkie, znajdujące się w nim płyty oraz
odłączyć urządzenia USB.
yy Przed przystąpieniem do aktualizacji
oprogramowania należy wyłączyć i
ponownie włączyć odtwarzacz.
yy W czasie trwania procedury aktualizacji
oprogramowania nie wolno wyłączać
odtwarzacza, odłączać wtyczki z
gniazdka zasilania lub naciskać
dowolnego przycisku.
yy Jeżeli anulujesz aktualizację
oprogramowania, wyłącz zasilanie i włącz je
ponownie.
yy Urządzenie to nie może być uaktualnione
do wcześniejszej wersji oprogramowania.
1. Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia
(strony 21).
2. Wybierz opcję [Oprogramowanie] z menu
[Ustawienia] i naciśnij ENTER (b).
3. Wybierz opcję [Aktualizuj] i naciśnij
ENTER (b).
Rozpoczyna uaktualnienie
oprogramowania.
[Anuluj]
Wyjdź z menu aktualizacji i
wyłącz zasilanie.
Załącznik
[OK]
Opcja 2:
Jeżeli na serwerze uaktualnień dostępne jest nowe
oprogramowanie, na dole Home menu pojawia
się ikona aktualizacji oprogramowania „Aktualizuj”.
Naciśnij niebieski przycisk (B), aby rozpocząć
aktualizację oprogramowania.
6
Odtwarzacz sprawdzi dostępność najnowszej
wersji oprogramowania.
,,Uwaga
yy Naciśnięcie przycisku ENTER (b) podczas
trwania procesu sprawdzania spowoduje
zakończenie tego procesu.
yy Jeżeli nie ma dostępnej aktualizacji,
pojawi się wiadomość „Nie znaleziono
uaktualnienia.”. Naciśnij ENTER (b) aby
powrócić do [Menu główne].
64 Załącznik
4. Jeżeli jest dostępna nowsza wersja, pojawia się
komunikat “Czy chcesz je pobrać?”.
5. Wybierz [OK], aby rozpocząć uaktualnianie.
(Wybór opcji [Anuluj] spowoduje anulowanie
procesu aktualizacji).
6. Odtwarzacz rozpocznie pobieranie z serwera
nowszej wersji oprogramowania. (Pobieranie
może potrwać kilka minut w zależności od
stanu Twojej sieci domowej.)
7. Po zakończeniu pobierania pojawi się
komunikat „Pobierane zakończone. Czy chcesz
wykonać uaktualnienie?”.
8. Wybierz OK, aby rozpocząć uaktualnianie.
(Wybór opcji [Anuluj] spowoduje anulowanie
procesu, a pobrany plik nie będzie nadawał się
do powtórnego użycia. Aby następnym razem
uaktualnić oprogramowanie, całą procedurę
należy rozpocząć ponownie od początku).
>>Ostrożnie
Nie wyłączaj zasilania podczas trwania procesu
aktualizacji oprogramowania.
9. Po zakończeniu aktualizacji zasilanie wyłączy się
automatycznie w ciągu kilku sekund.
10. Włącz ponownie zasilanie. System będzie teraz
działał z nową wersją oprogramowania.
,,Uwaga
6
Załącznik
Funkcja aktualizacji oprogramowania może
nie działać prawidłowo, w zależności od
jakości połączenia z Internetem. Można także
uzyskać najnowszą wersję oprogramowania
w autoryzowanym centrum serwisowym LG
Electronics i dokonać aktualizacji odtwarzacza.
Patrz „Wsparcie klienta” na stronie 61.
Załącznik 65
Dodatkowe informacje
Wamagania pliku
Pliki filmowe
Plik
Miejsce
Plik Rozszerzenie
Format kodowania
Płyta,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5. DIVX6 (Tylko
standardowe
odtwarzanie)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5. DIVX6 (Tylko
standardowe
odtwarzanie)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Format
audio
Napisy
Pliki muzyczne
Plik
Rozszerzenie
Częstotliwość
próbkowania
Prędkość
próbkowania
Płyta,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Niektóre plik wav
nie są obsługiwane
przez to urządzenie.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
32 - 192 kbps (WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Niektóre plik wav
nie są obsługiwane
przez to urządzenie.
Uwaga
Pliki ze zdjęciami
Plik
Miejsce
Płyta,
USB,
DLNA
Plik
Rozszerzenie
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Zalecane
Rozmiar
Mniej, niż 4000 x 3000 x 24 bit/piksel
Mniej, niż 3000 x 3000 x 32 bit/piksel
Uwaga
Pliki ze zdjęciami progresywne
oraz o bezstratnej kompresji nie
są obsługiwane.
yy Dostarczony w komplecie serwer DLNA dla Macintosh posiada ograniczenie w kompatybilności plików
takich jak ASF, WMA oraz WMV.
6
Załącznik
Plik
Miejsce
66 Załącznik
,,Uwaga
yy Nazwa pliku jest ograniczona do 180 znaków.
yy Maksymalna ilość plików / folderów: Mniej niż
2000 (całkowita ilość plików i katalogów).
yy W zależności od wielkości i ilości plików, może
chwilę potrwać zanim urządzenie odczyta
zawartość nośnika.
yy Kompatybilność pliku może się różnić w
zależności od serwera.
yy Ponieważ kompatybilność serwera DLNA jest
sprawdzana na środowisku serwerze DLNA
w sprzedaży wiązanej (Nero MediaHome 4
Essentials wydanie dla Windows), wymagania
pliku i funkcje odtwarzania mogą się różnić w
zależności od serwera plików.
yy Odtwarzacz ten obsługuje pliki UTF-8 nawet,
jeżeli zawierają ona napisy w systemie
Unicode. Odtwarzacz ten nie obsługuje
plików z napisami w systemie Unicode.
yy W zależności od typów plików lub
sposobów ich nagrywania, mogą one nie
być odtwarzane.
yy Płyta nagrywana w trybie wielo-sesyjnym
na zwykłym komputerze PC nie będzie
obsługiwana.
yy Plik z filmem oraz plik z jego napisami
muszą mieć taką samą nazwę.
yy Wymagania pliku na stronie 65 nie zawsze
są kompatybilne. Mogą wystąpić pewne
ograniczenia z powodu właściwości pliku i
możliwości serwera.
yy Podczas próby odtwarzania pliku o
rozszerzeniu “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” lub
“.m2t”, odtwarzacz może nie obsługiwać
plików napisów.
yy Odtwarzanie plików wideo z napisami jest
dostępne tylko na serwerze multimediów
DLNA utworzonym za pomocą dostarczonego
w tym pakiecie oprogramowania Nero
MediaHome 4 Essentials.
yy Podany na ekranie całkowity czas
odtwarzania pliku muzycznego może nie
być prawidłowy dla plików VBR.
yy Pliki z mediów przenośnych, takie jak napęd
USB, napęd DVD itp. w twoim serwerze plików,
mogą nie być współdzielone poprawnie.
yy To urządzenie nie obsługuje etykiet ID3 Tag,
umieszczonych w pliku MP3.
6
,,Uwaga
yy Pliki „avi” kodowane przy pomocy „WMV 9”
nie będą obsługiwane
Załącznik
yy Podany na ekranie całkowity czas odtwarzania
pliku audio może nie być prawidłowy dla
plików VBR.
yy Pliki z filmami HD zapisane na płycie CD/
DVD lub w pamięci USB 1.0/1.1 mogą nie być
odtwarzanie prawidłowo. Do odtwarzania
plików z filmami HD zalecane są nośniki: Płyta
Blu-ray lub USB 2.0.
yy Odtwarzacz ten obsługuje profil H.264/
MPEG-4 AVC główny, wysoki na poziomie
4.1. Plik wyższego poziomu może nie być
obsługiwany.
yy Odtwarzacz ten nie obsługuje plików, które
zostały nagrane przy pomocy GMC*1 lub
Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Kompatybilność kodeków Video/ Audio
może różnić się w zależności od pliku
filmowego.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy To urządzenie może odtwarzać płyty w formacie
AVCHD. Takie płyty są nagrywane i używane w
kamerach.
yy Format AVCHD jest cyfrowym formatem high
definition dla kamer video.
yy Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia bardziej
wydajną kompresję obrazów niż tradycyjny
format kompresji obrazów.
yy Niektóre płyty AVCHD korzystają z formatu
“x.v.Colour” format.
yy Niektóre płyty ACCHD mogą się nie odtwarzać w
zależności od jakości nagrania.
yy Płyty w formacie AVCHD powinny być
sfinalizowane.
yy „x.v.Colour” oferuje większą rozpiętość kolorów
niż normalne płyty DVD nagrane w kamerach.
Załącznik 67
O DLNA
Ten odtwarzacz ma certyfikat cyfrowych mediów
DLNA i może wyświetlać i odtwarzać filmy, zdjęcia
i muzykę z Twojego serwera mediów cyfrowych
kompatybilnego z DLNA (PC i sprzęt elektroniczny
powszechnego użytku).
Digital Living Network Alliance (DLNA) to międzyprzemysłowa organizacja sprzętu elektronicznego
powszechnego użytku, przemysłu komputerowego
i firm urządzeń mobilnych. Digital Living umożliwia
konsumentom łatwe dzielenie się mediami
cyfrowymi za pośrednictwem sieci domowej.
Logo certyfikatu DLNA umożliwia łatwe
odnalezienie produktów zgodnych z wytycznymi
współobsługiwania DLNA. To urządzenie jest
zgodnie z wytycznymi współobsługiwania v1.5.
Jeżeli do tego odtwarzacza jest podłączony PC z
uruchomionym oprogramowaniem serwera DLNA
lub inne urządzenie kompatybilne z DLNA, mogą
być wymagane pewne zmiany oprogramowania
lub innych urządzeń. Patrz instrukcje obsługi
oprogramowania lub urządzenia, aby uzyskać
szczegółowe informacje.
Wymagania systemowe
Dla odtwarzania video:
Uwagi dotyczące
komaptybilności
yy Ponieważ BD-ROM jest nowym formatem,
możliwe są problemy kompatybilności
określonej płyty, podłączenia cyfrowego i
innych elementów. Jeśli wystąpią problemy z
kompatybilnością, prosimy o kontakt z centrum
obsługi klienta.
yy To urządzenie umożliwia korzystanie z takich
funkcji jak obraz-w obrazie, drugie źródło
video, wirtualne pakiety itd. z płytami BD-ROM,
obsługującymi BONUSVIEW (BD-ROM wersja 2
Profile 1 wersja 1.1). Drugie źródło video i audio
może być odtwarzanie z płyt kompatybilnych
z funkcją obraz-w-obrazie. Dla metody
odtwarzania, patrz instrukcje dla płyty.
yy Oglądanie treści w wysokiej rozdzielczości, jak
i przeskalowanie w górę zawartości płyty DVD
może wymagać wejścia HDMI lub DVI z obsługą
HDCP w Twoim wyświetlaczu.
yy Niektóre płyty BD-ROM i DVD mogą wymagać
użycia komend operacyjnych lub właściwości.
yy Można używać urządzenia USB, które zawiera
informacje związane z płytą, włączając informacje
pobrane z sieci. Długość przechowywania
informacji zależy od używanej płyty.
yy Wysokiej jakości wyświetlacz, który ma gniazda
wejściowe HDMI.
yy Płyty BD-ROM z zawartością high definition.
6
Załącznik
yy Dla niektórych treści zawartych na płytach
konieczne jest użycie wejścia DVI obsługującego
HDMI lub HUCP (jak określono przez autorów
płyty).
68 Załącznik
Specyfikacje wyjścia audio
Gniazdo/Ustawienie
Źródło
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
Powtórne kod. DTS *3
*1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Podrzędne i interaktywne sygnały audio mogą
nie być zawarte w wyjściowym strumieniu,
jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona
na [Prędkość przesyłu danych]. (Poza kodekiem
LPCM: wyjście zawsze zawiera interaktywne i
drugie źródło audio.)
*2 Ten odtwarzacz automatycznie wybiera HDMI
audio zgodne z możliwościami dekodowania
podłączonego urządzenia HDMI, nawet gdy
opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona na
[Prędkość przesyłu danych].
6
Prędkość przesyłu danych
Załącznik
*3 Sygnał audio jest ograniczony do 48 kHz i 5 ch,
jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona
na [Powtórne kod. DTS]. Jeżeli opcja [Wyjście
cyfrowe] ustawiona jest na [Powtórne kod. DTS],
sygnał audio DTS Re-encode przesyłany jest
dla płyt BD-ROM, natomiast oryginalny dźwięk
przesyłany jest dla innych płyt (np. [Prędkość
przesyłu danych]).
yy Podczas odtwarzania dźwięk przesyłany jest jako
PCM 48 kHz/16 bit dla plików MP3/WMA oraz
PCM 44.1kHz/16 bit dla płyt audio CD.
yy Przy cyfrowym połączeniu audio (HDMI OUT),
dźwięki przycisku menu płyty BD-ROM mogą nie
być słyszalne, jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] jest
ustawiona na [Prędkość przesyłu danych].
yy Jeżeli wzmacniacz nie ma możliwości obsłużenia
formatu cyfrowego wyjścia audio, wyda silny,
zniekształcony dźwięk lub w ogóle nie wyda
żadnego dźwięku.
yy Wielokanałowy cyfrowy dźwięk Surround, za
pośrednictwem cyfrowego łącza, jest możliwy,
tylko gdy wzmacniacz jest wyposażony w
wielokanałowy dekoder cyfrowy.
yy Ustawienie to nie jest dostępne dla sygnałów
wejściowych pochodzących z urządzeń
zewnętrznych.
Załącznik 69
Lista kodów obszarów
Wybrać kod obszaru z listy.
Obszar:
Kod Obszar:
Kod Obszar:
Kod Obszar:
Kod
Afganistan
AF Fiji
FJ Monaco
MC Singapur
SG
Argentyna
AR Finlandia
FI Mongolia
MN Republika Słowacka
SK
Australia
AU Francja
FR Marok
MA Słowenia
SI
Austria
AT Niemcy
DE Nepal
NP Południowa Afryka
ZA
Belgia
BE Wielka Brytania
GB Holandia
NL Korea Południowa
KR
Bhutan
BT Grecja
GR Antyle Holenderskie AN Hiszpania
ES
Bolivia
BO Grenlandia
GL Nowa Zelandia
LK
NZ Sri Lanka
Brazylia
BR Hong Kong
HK Nigeria
NG Szwecja
SE
Kambodża
KH Węgry
HU Norwegia
NO Szwajcaria
CH
Kanada
CA Indie
IN Oman
OM Tajwan
TW
Chile
CL Indonezja
ID Pakistan
PK Tajlandia
Chiny
CN Izrael
IL Panama
PA Turcja
TR
Kolumbia
CO Włochy
IT Paragwaj
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamaica
JM Filipiny
PH Ukraina
UA
Costa Rica
CR Japonia
JP Polska
PL Stany Zjednoczone
US
Chorwacja
HR Kenia
KE Portugalia
PT Urugwaj
UY
RO Uzbekistan
UZ
Republika Czeska
CZ Kuwait
Dania
DK Libia
LY Federacja Rosyjska
RU Wietnam
VN
Ekwador
EC Luksembourg
LU Arabia Saudyjska
SA Zimbabwe
ZW
Egipt
EG Malezja
MY Senegal
SN
El Salvador
SV Malediwy
MV
6
Ethiopia
ET Maksyk
MX
Załącznik
KW Rumunia
TH
70 Załącznik
Lista kodów języków
Użyć tej listy, by wprowadzić odpowiedni kod dla następujących ustawień początkowych:
[Audio płyty], [Napisy płyty], [Menu płyty].
Język
6
Załącznik
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Afar
6565
Francuski
7082
Litewski
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Frisian
7089
Macedoński
7775
Singhalese
8373
Albański
8381
Galician
7176
Malagasy
7771
Słowacki
8375
Ameharic
6577
Georgian
7565
Malay
7783
Słoweński
8376
Arabski
6582
Niemiecki
6869
Malayalam
7776
Hiszpański
6983
Armeński
7289
Grecki
6976
Maori
7773
Sudanese
8385
Assamese
6583
Greenlandzki
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Mołdawski
7779
Szwedzki
8386
Azerbaijani
6590
Gujarati
7185
Mongolski
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basque
6985
Hebrajski
7387
Nepali
7869
Tamil
8465
Bengali, Bangla
6678
Hindi
7273
Norweski
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Węgierski
7285
Oriya
7982
Tajski
8472
Bihari
6672
Icelandic
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonezyjski
7378
Pashto, Pushto
8083
Turecki
8482
Bułgarski
6671
Interlingua
7365
Perski
7065
Turkmen
8475
Burmese
7789
Irlandzki
7165
Polski
8076
Twi
8487
Białoruski
6669
Włoski
7384
Portugalski
8084
Ukraiński
8575
Chiński
9072
Japoński
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Chorwacki
7282
Kannada
7578
Uzbek
8590
Czechy
6783
Kashmiri
7583
RhaetoRomance
8277
Wietnamski
8673
Duński
6865
Kazahski
7575
Rumuński
8279
Volapük
8679
Holenderski
7876
Kirghiz
7589
Rosyjski
8285
Welsh
6789
8377
Wolof
8779
POLSKI
6978
Koreański
7579
Samoan
Esperanto
6979
Kurdyjski
7585
Sanskrit
8365
Xhosa
8872
Estoński
6984
Laothian
7679
Scots Gaelic
7168
Yiddish
7473
Faroese
7079
Latin
7665
Serbski
8382
Yoruba
8979
SerboChorwacki
8372
Zulu
9085
Shona
8378
Fiji
7074
Latvian, Lettish
7686
Fiński
7073
Lingala
7678
Załącznik
71
Znaki handlowe i
licencje
Loga oraz nazwy handlowe Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ są własnością
stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.
„Logo DVD” jest znakiem handlowym DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Java jest znakiem handlowym firmy Oracla oraz
jej spółek zależnych.
„x.v.Colour” jest znakiem towarowym Sony
Corporation.
Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami
towarowymi Dolby Laboratories.
DLNA®, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED®
są znakami handlowymi, serwisowymi lub
certyfikacyjnymi firmy Digital Living Network
Alliance.
Nazwa oraz logo „AVCHD” są znakami
handlowymi firm Panasonic Corporation oraz
Sony Corporation.
DivX®, DivX Ceritified ® oraz loga powiązane są
znakami handlowymi firmy Rovi Corporation lub
jej oddziałów, używanymi na podstawie licencji.
6
Załącznik
HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia
Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane
znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Wyprodukowano na licencji U.S. Patent nr:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 oraz
inne patenty aktualne i bieżące U.S. oraz światowe.
DTS-HD, symbol, & DTS-HD oraz symbol są
zarejestrowanymi znakami handlowymi & DTS-HD
Master Audio | Essential jest znakiem handlowym
firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie.
© DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
72 Załącznik
Powiadomienie o technologii
Cinavia™
Technologia bezprzewodowa Bluetooth® to
system umożliwiający kontakt radiowy pomiędzy
urządzeniami elektronicznymi o maksymalnym
zasięgu wynoszącym 10 metrów.
Łączenie indywidualnych urządzeń w
bezprzewodowej technologii Bluetooth® nie
wiąże się z żadnymi opłatami. Telefon komórkowy
z technologią bezprzewodową Bluetooth®
może być obsługiwany przez Cascade, jeżeli
połączenie było nawiązane przez technologię
bezprzewodową Bluetooth®.
Nazwa Bluetooth® oraz logo są własnością firmy
Bluetooth® SIG, Inc. a ich użytkowanie przez LG
Electronics odbywa się na podstawie licencji.
Inne znaki oraz nazwy handlowe są prawowitą
własnością ich właścicieli.
6
W niniejszym produkcie zastosowano technologię
Cinavia w celu ograniczenia przypadków użycia
nieautoryzowanych kopii niektórych komercyjnych
produkcji filmowych i filmów oraz ich ścieżek
dźwiękowych. W razie wykrycia nielegalnego użycia
nieautoryzowanej kopii zostanie wyświetlony
komunikat, a odtwarzanie lub kopiowanie zostanie
przerwane.
Więcej informacji o technologii Cinavia znajduje
się w internetowym centrum informacji
konsumenckich Cinavia (Online Consumer
Information Center) na stronie http://www.cinavia.
com. Aby otrzymać dodatkowe informacje o
technologii Cinavia za pośrednictwem poczty,
należy wysłać kartę pocztową z adresem
korespondencyjnym na adres: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.”
Niniejszy produkt zawiera zastrzeżoną technologię
na licencji firmy Verance Corporation i jest chroniony
przez amerykański patent nr 7,369,677 oraz inne
amerykańskie i ogólnoświatowe patenty wydane
i oczekujące na wydanie, jak również przez prawo
autorskie i prawo ochrony tajemnic handlowych ze
względu na szczególne aspekty takiej technologii.
Cinavia™ jest znakiem towarowym Verance
Corporation. Copyright 2004-2012 Verance
Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone przez
firmę Verance. Inżynieria wsteczna i deasemblacja
są zabronione.
Załącznik
Załącznik 73
Gracenote®, znak graficzny Gracenote oraz
logotyp, jak też znak „Powered by Gracenote”
są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi Gracenote, Inc. w Stanach
Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach.
Technologię rozpoznawania utworów i związane
z nią dane dostarcza firma Gracenote®.
6
Załącznik
Umowa licencyjna dla użytkownika
oprogramowania Gracenote®
Urządzenie lub program, którego dotyczy
ta umowa, zawiera oprogramowanie firmy
Gracenote, z siedzibą w Emeryville, Kalifornia
(„Firma Gracenote”). Oprogramowanie dostarczane
przez firmę Gracenote („Oprogramowanie”)
umożliwia urządzeniu lub programowi, z którym
współpracuje, identyfikację płyty i/lub pliku oraz
uzyskanie informacji muzycznych: nazwy albumu,
wykonawcy, numeru i nazwy utworu („Dane”) z
serwerów internetowych lub wbudowanych baz
danych (nazywanych zbiorczo „Serwerami”), jak
również działanie innych funkcji programu lub
urządzenia. Użytkownik może używać Danych
wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych do
tego funkcji urządzenia lub programu, z którym
Oprogramowanie współpracuje.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z
Danych, Oprogramowania i Serwerów wyłącznie na
użytek prywatny, niekomercyjny. Oprogramowania
ani Danych nie wolno przekazywać na własność,
kopiować, przenosić ani transmitować dla żadnej
strony trzeciej. DANE, OPROGRAMOWANIE I
SERWERY NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W ŻADEN
SPOSÓB, NA KTÓRY NIE WYRAŻONO WYRAŹNEJ
ZGODY W TEJ UMOWIE.
Licencja na korzystanie z Danych, Oprogramowania
i Serwerów wygasa w przypadku naruszenia
jej ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia
umowy licencyjnej użytkownik zobowiązuje
się do całkowitego zaprzestania użytkowania
Danych, Oprogramowania i Serwerów. Firma
Gracenote posiada wszelkie prawa do Danych,
Oprogramowania i Serwerów, łącznie ze wszystkimi
prawami własności. Firma Gracenote nie będzie
w żadnym wypadku zobowiązana do wypłaty
jakichkolwiek należności za informacje dostarczone
przez użytkownika. Wynikających z niniejszej
umowy praw firma Gracenote może dochodzić
bezpośrednio przeciwko użytkownikowi i w swoim
własnym imieniu.
Usługa Gracenote używa unikatowego
identyfikatora pozwalającego śledzić dla celów
statystycznych wysyłane przez Oprogramowanie
zapytania o informacje. Zadaniem tego
generowanego losowo identyfikatora jest
umożliwienie zliczania zapytań bez gromadzenia
jakichkolwiek informacji dotyczących użytkownika.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na
stronach internetowych Gracenote w dziale
Gracenote Privacy Policy.
Oprogramowanie i Dane podlegają niniejszej
umowie licencyjnej w stanie „TAKIM, JAKIE SĄ”. Firma
Gracenote nie daje żadnej wyrażonej bezpośrednio
ani też wynikającej pośrednio gwarancji na
poprawność jakichkolwiek Danych pochodzących
z Serwerów i nie uznaje z tego tytułu żadnych
roszczeń. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo
usuwania danych z Serwerów i do modyfikacji
kategorii danych z dowolnych powodów uznanych
przez firmę za istotne. Firma Gracenote nie
gwarantuje bezbłędności Oprogramowania ani
Serwerów ani też ich funkcjonowania bez żadnych
przerw. Firma Gracenote nie jest zobowiązana do
dostarczania aktualnym użytkownikom danych
nowych, ulepszonych lub dodatkowych typów lub
kategorii, które firma będzie oferować w przyszłości.
Świadczenie usług może zostać w każdej chwili
przerwane.
FIRMA GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE
ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH,
BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH, W
SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GWARANCJI
MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, MOŻLIWOŚCI
ZASTOSOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU,
POSIADANIA PRAWA WŁASNOŚCI LUB
NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. FIRMA
GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA
ŻADNYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA
OPROGRAMOWANIA LUB SERWERÓW. FIRMA
GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA,
STRATĘ DOCHODÓW ANI PRZYCHODÓW.
© Gracenote, Inc. 2009
74 Załącznik
Specyfikacje
Ogólne
Zasilanie
Patrz główna naklejka.
Pobór mocy
Patrz główna naklejka.
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Około 950 mm x 136 mm x 75 mm
Masa netto (około)
4.5 kg
Temperatura robocza
5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Wilgotność robocza
5 % do 90 %
Wejścia/wyjścia
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pin (złącze HDMI™, typ A)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), gniazdo optyczne x 1
PORT. IN
0.5 Vrms (gniazdo stereo 3,5 mm) x 1
Tuner
Zakres strojenia FM
87.5 do 108.0 MHz lub 87.50 do 108.00 MHz
Wzmacniacz
Moc wyjściowa, (RMS), THD 10 %
6
Łącznie
330 W
Przód
60 W x 2
Tył
30 W x 2
Sub-Woofer
150 W
Załącznik
Załącznik 75
System
Laser
Laser półprzewodnikowy
Długość fali
405 nm / 650 nm
System sygnałowy
Standardowy system kolorowy TV PAL/NTSC
Port LAN
Gniazdo Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Zasilanie Bus Power (USB)
5 V 0 500 mA
Głośniki
Sub-Woofer
1 jednodrożny głośnik
Maks. moc wejściowa:
300 W
Impedancja
znamionowa:
3Ω
Wymiary
(Szer.x Wys. x Głęb.)
196 mm x 390 mm x 398 mm
Moc wejściowa
150 W
Masa netto
7,4 kg
Zasilanie
Patrz główna naklejka.
Pobór mocy
Patrz główna naklejka.
Typ
yy Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
6
Załącznik
76 Załącznik
Konserwacja
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
Obsługa urządzenia
Wysyłanie urzadzenia
Proszę zachować oryginalne opakowanie i
materiały pakunkowe. W razie konieczności
wysłania urządzenia, w celu zapewnienia najlepszej
ochrony, zapakuj ponownie urządzenie tak jak było
zapakowane oryginalnie w fabryce.
Czyszczenie urządzenia
Odtwarzacz należy czyścić miękką szmatką. Jeżeli
powierzchnie są mocno zabrudzone, użyj miękkiej
szmatki lekko zwilżonej w roztworze delikatnego
detergentu. Nie stosuj rozpuszczalników, takich jak
alkohol, benzyna, rozcieńczalniki, ponieważ mogą
uszkodzić powierzchnię urządzenia.
Utrzymywanie czystości powierzchni zewnętrznych
yy Nie używać w pobliżu urządzenia cieczy
agresywnych, takich jak środki owadobujcze.
yy Czyszczenie z dużą siłą może zniszczyć
powierzchnię.
yy Nie pozostawiać przez dłuższy czas produktów
gumowych lub plastikowych w kontakcie z
urządzeniem.
6
Konserwacja urządzenia
Załącznik
Urządzenie to jest bardzo precyzyjne i
zaawansowane technologicznie. Jeżeli soczewki
optyczne oraz części napędu płyty są brudne
lub zużyte, jakość obrazu może być pogorszona.
Szczegółowe informacje można uzyskać w
najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
Nie dotykać zapisanej strony płyty. Trzymać ją za
krawędzie tak, by na powierzchni nie odbiły się
odciski palców. Nigdy nie nalepiać na płytę papieru
lub taśmy samoprzylepnej.
Przechowywanie płyt
Po odtworzeniu schować płytę do futerału. Nie
wystawiać płyt na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub źródeł ciepła i nigdy nie zostawiać
ich w zaparkowanym samochodzie wystawionych
na działanie słońca.
Czyszczenie płyt
Odciski palców na płycie mogą pogorszyć jakość
obrazu i zniekształcić jakość dźwięku. Przed
odtworzeniem przeczyścić płytę czystą szmatką.
Przetrzeć płytę w kierunku od środka do krawędzi.
Nie używać rozpuszczalników, takich jak alkohol,
benzyna, rozcieńczalniki czy powszechnie dostępne
środki czyszczące lub antystatyczne aerozole
służące do czyszczenia starszych płyt winylowych.
Załącznik 77
WAŻNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA USŁUG
SIECIOWYCH
Dostawca usług ponosi odpowiedzialność
za wszystkie dostarczone informacje, dane,
dokumenty, komunikacje, pobierania, pliki, tekst,
obrazy, zdjęcia, grafiki, filmy wideo, publikacje,
narzędzia, zasoby, oprogramowania, kody,
programy, aplety, kreatory, aplikacja, produkty i
inną zawartość (”zawartość”) oraz wszystkie usługi
i oferty („usługi”) dostarczone lub udostępnione
przez lub za pośrednictwem strony trzeciej
(„dostawca usługi”).
Dostępność do zawartości i usług dostarczanych
przez dostawcę usług za pośrednictwem
urządzenia LGE może ulec zmianie w dowolnym
czasie bez wcześniejszego powiadomienia,
włącznie z zawieszeniem, usunięciem całości lub
części zawartości lub usług.
W przypadku pytań lub problemów związanych z
zawartością lub usługami, patrz strona dostawcy
usług, aby uzyskać najświeższe informacje. Firma
LGE nie może być odpowiedzialna za obsługę
klienta związaną z usługami sieciowymi. Pytania
lub żądania o taką usługę związaną z zawartością
lub usługami należy kierować bezpośrednio do
odpowiednich dostawców zawartości lub usług.
6
Załącznik
Firma LGE nie jest odpowiedzialna za zawartości
lub usługi dostarczane przez dostawcę usług lub
za jakiekolwiek zamiany, usunięcie lub kasację tej
zawartości lub usług i nie gwarantuje dostępności
lub dostępu do takich zawartości lub usług.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement