LG CD-363A Owner's manual

LG CD-363A Owner's manual
PL_CD-363/364(POL)-69N
PRZENO?NY
RADIOMAGNETOFON
Z ODTWARZACZEM CD
Podr?cznik u?ytkownika
MODELE: CD-363A/AX
CD-364A
Przed
przyst?pieniem do u?ytkowania prosimy o
zapoznanie si? z tym podr?cznikiem.
Nale?y go zachowa? w celu skorzystania z niego
w przyszło?ci.
dokładne
Konstrukcja urz?dzenia oraz jego specyfikacje
mog? ulec zmianie bez wcze?niejszego
powiadamiania.
?rodki ostro?no?ci
UWAGA
RYZYKO PORA?ENIA
PR?DEM
NIE OTWIERA?
UWAGA: W CELU ZAPOBIE?ENIA RYZYKU
PORA?ENIA PR?DEM, NIE OTWIERA? PANELU
PRZEDNIEGO
(ANI OSŁONY TYLNEJ).
WEWN?TRZ URZ?DZENIA NIE MA ?ADNYCH
CZ??CI, KTORE MOG? BY? SERWISOWANE
PRZEZ U?YTKOWNIKA. CZYNNO?CI SERWISOWE NALE?Y POWIERZY? ODPOWIEDNIO
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
Obja?nienia Symboli Graficznych:
zako?czona
grotem strzałki,
umieszczona w ostrzegawczym trojk?cie
rownobocznym, informuje u?ytkownika o
tym, ?e wewn?trz produktu wyst?puje
niebezpieczne napi?cie elektryczne, ktore
mo?e stwarza? ryzyko pora?enia pr?dem.
Błyskawica
Wykrzyknik umieszczony w ostrzegawczym
trojk?cie rownobocznym informuje u?ytkownika o tym, ?e w literaturze doł?czonej do
urz?dzenia znajduj? si? wa?ne instrukcje z
zakresu obsługi i konserwacji (serwisowania).
UWAGA
W CELU ZAPOBIE?ENIA RYZYKU PO?ARU LUB
PORA?ENIA PR?DEM, NIE NALE?Y WYSTAWIA?
URZ?DZENIA NA DESZCZ LUB WILGO?.
W celu
zapobie?enia ryzyku pora?enia pr?dem, nie
nale?y otwiera? obudowy urz?dzenia, za? czynno?ci
serwisowe nale?y powierzy? odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi.
Urz?dzenia nie wolno wystawi? na działanie
jakiejkolwiek cieczy, np. wskutek kapania lub
chlapania, a ponadto zabrania si? ustawiania
przedmiotow wypełnionych ciecz?, przykładowo
wazonow, na obudowie.
Uwaga:
Urz?dzenia nie wolno instalowa? w miejscu o
ograniczonych gabarytach, przykładowo na połce
bibliotecznej lub w podobnych miejscach.
2
UWAGA
Korzystanie z urz?dze? regulacyjnych, wykonywanie
regulacji lub stosowanie procedur innych ni? opisane
w niniejszej instrukcji mo?e wystawi? u?ytkownika na
działanie szkodliwego promieniowania.
Laser
znajduj?cy si? w niniejszym urz?dzeniu mo?e
promieniowanie przekraczaj?ce limit
okre?lony dla Klasy 1.
emitowa?
CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID
EXPOSURE TO BEAM.
VARNING:OSYNLIG LASERSTR?LNING NAR
DENNA DEL AR OPPNAD STR?LEN AR FARLIG.
Attention:Quand l'appareil est ouvert, ne pas
s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.
Przedmiotowa
etykieta znajduje si? wewn?trz
urz?dzenia.
CLASS 1
LASER
KLASSE 1
LASER
PRODUCT
PRODUKT
LUOKAN 1
LASER
LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
CLASSE 1
PRODUIT LASER
Niniejszy odtwarzacz płyt kompaktowych jest
sklasyfikowany jako PRODUKT LASEROWY KLASY
Etykieta CLASS 1 LASER PRODUCT znajduje na
zewn?trznej ?ciance obudowy.
Niniejsze urz±dzenia zosta≥o wyprodukowane w
sposUb zapewniaj±cy jego zgodno∂E z wymogami
dotycz±cymi zak≥UceO radiowych, okre∂lonymi w
nastIpuj±cych Dyrektywach EEC: 89/336/EEC,
93/68/EEC i 73/23/EEC.
1.
Spis tre?ci
WPROWADZENIE
U?YTKOWANIE
?rodkiostro?no?ci.....................2
U?ytkowaniezradia....................8
Spistre?ci............................3
Przed
4
przyst?pieniem do u?ytkowania
4
Bezpieczne u?ytkowanie urz?dzenia
Uwagidotycz?cedyskow..............4
Uwagidotycz?cekaset................4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.8
Odtwarzaniekaset.....................8
.
Paneltylny/Wy?wietlacz.................6
DO
PRZYST?PIENIEM
.
.
Panelgorny/Panelprzedni...............5
PRZED
Słuchanieradia.....................8
WybieranieSTEREO/MONO.
U?YTKOWANIA
Odtwarzaniepodstawowe..............8
8
Wstrzymanie odtwarzania (pauza)
Zatrzymanieodtwarzania..............8
Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.9
Odtwarzaniepłytkompaktowyc.
Odtwarzaniepodstawowe..............9
9
Wstrzymanie odtwarzania (pauza)
Zatrzymanieodtwarzania..............9
Pomini?cieutworu....................9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?rodłozasilania.......................7
Szukanieutworu.....................9
Podł?czenie kabla zasilaj?cego pr?du
przemiennego.......................7
.7
Wybornapi?cia(JAKOOPCJA).
Odtwarzaniewielokrotne...............9
.
.
.
.
.
.
.
.
Zakładaniebaterii....................7
Regulacjad?wi?ku......................7
Nagrywanie..........................10
Nagrywaniepodstawowe..............10
10
Zsynchronizowane nagrywanie z CD
.
.
.
.
.
Regulacjagło?no?ci.................7
Gniazdkosłuchawkowe...............7
INFORMACJE
OGOLNE
Specyfikacjetechniczne................11
Informacje dotycz?ce symboli
Ten
symbol jest symbolem ostrzegawczym
przed mo?liwymi uszkodzeniami urz?dzenia
b?d? innego sprz?tu.
Ten
symbol jest symbolem wskazuj?cym
funkcje.
na
dodatkowe
Ten
symbol jest symbolem wskazuj?cym na
skorzystania z dodatkowych
wskazowek i podpowiedzi przydatnych przy
przeprowadzaniu okre?lonej operacji.
mo?liwo??
WPROADZENI
Przed
przyst?pieniem
do
u?ytkowania
Bezpieczne u?ytkowanie urz?dzenia
Sposoby post?powania
z
urz?dzeniem
Podczas transportu
Urz?dzenie powinno by? przewo?one w oryginalnym
opakowaniu i zabezpieczone materiałami fabrycznymi.
Aby uchroni? urz?dzenie przed wstrz?sami, nale?y
przed jego przewiezieniem zapakowa? je w sposob, w
jaki zapakowane było przy dostawie.
Utrzymanie powierzchni
w
Czyszczenie płyt
?lady palcow
oraz kurzu na płytach mog?
spowodowa? pogorszenie jako?ci obrazu i d?wi?ku.
Przed rozpocz?ciem odtwarzania nale?y przetrze? płyt?
czyst? ?ciereczk? w kierunku od ?rodka płyty ku
kraw?dziom zewn?trznym.
czysto?ci
W
pobli?u urz?dzenia nie nale?y u?ywa? łatwo
paruj?cych cieczy, jak np. ?rodki owadobojcze. Nie
wolno pozostawia? gumowych ani plastikowych
przedmiotow, maj?cych kontakt z urz?dzeniem, na
dłu?szy okres czasu. Mog? pozostawi? ?lady na jego
powierzchni.
Czyszczenie urz?dzenia
Nie nale?y stosowa? rozpuszczalnikow ani ?rodkow
czyszcz?cych zawieraj?cych alkohol, benzyn? lub
wybielacze.
Nale?y rownie? unika? standardowych ?rodkow
czyszcz?cych oraz sprayow antyelektrostatycznych
przeznaczonych do czyszczenia płyt winylowyc.h
Czyszczenie obudowy
Nale?y u?y? mi?kkiej, suchej ?ciereczki. Je?li obudowa
jest silnie zabrudzona, nale?y oczy?ci? j? mi?kk?
?ciereczk? lekko zwil?on? łagodnym ?rodkiem
czyszcz?cym. Nie nale?y u?ywa? rozpuszczalnikow,
?rodkow zawieraj?cych alkohol, benzyn? lub
wybielacze. ?rodki takie mog? spowodowa?
uszkodzenie powierzchni urz?dzenia.
Uwagi dotycz?ce
kaset
Zabezpieczenie przed nagrywaniem
Usuni?cie zabezpiecze? z kasety (za pomoc? małego
?rubokr?ta) chroni przed przypadkowym skasowaniem
nagrania.
Strona A
Uwagi dotycz?ce dyskow
Post?powanie
z
Zabezpieczeni
e
płytam
dla strony A
Nie
nale?y dotyka? tej strony płyty, na ktorej zapisane
Płyt? nale?y chwyta? za kraw?dzie w taki
sposob, aby nie dotyka? palcami powierzchni dysku.
Do płyt nie wolno przykleja? nalepek ani etykiet.
s? dane.
Zabezpieczenie
dla strony B
Aby umo?liwi? nagrywanie, nale?y zasłoni? ta?m?
samoprzylepn? wgł?bienie pozostaj?ce po usuni?ciu
zabezpieczenia.
Przechowywanie płyt
Po zako?czeniu odtwarzania nale?y umie?ci? płyt? w
opakowaniu. Nie wolno pozostawia? płyt w miejscach
silnie nasłonecznionych, przegrzanych. Dotyczy to
rownie? samochodow, w ktorych podczas parkowania w
miejscach nasłonecznionych nast?pi? mo?e znaczny
wzrost
4
temperatury.
Ta?ma
samoprzylepna.
Panel
Panel
gorny/Panel przedni
gorny (Modele
CD-363A/AX i
CD-364A)
1
2
10
3
8
Panel
WPROADZENI
9
przedni (Modele CD-363A/AX)
3
8
4
5
5
7
6
Panel
przedni (Modele CD-364A)
9
3
8
4
5
5
7
6
1.
KIESZE? NA CD
7.
KIESZE? KASETY
2.
PRZEŁ?CZNIK FUNKCJI
[CD/FM/AM/TAPE(OFF)]
8.
POKR?TŁO
9.
PRZYCISKI OBSŁUGI ODTWARZACZA CD
REGULATORA
GŁO?NO?CI
3.
POKR?TŁO
4.
OKNO
5.
GŁO?NIK LEWY/ PRAWY
6.
PRZYCISKI OBSŁUGI MAGNETOFONU
?
WY?WIETLACZA
?
?
REC
?
PLAY
(nagrywanie)
(odtwarzanie ta?my)
(szybkie przewijanie do tyłu)
(szybkie przewijanie do przodu)
?
REW
?
FF
?
ST
?
PAUSE
(zatrzymanie ta?my)/ EJ
REPEAT
(powtarzanie utworu)
(
) (odtwarzanie / pauza)
SKIP/SEARCH (
)
(przeskakiwanie / przeszukiwanie)
STOP (
) (zatrzymanie)
PLAY/PAUSE
,
?
?
STROJENIA
(otwarcie
kieszeni
?
10.
OPEN
(otwarcie kieszeni)
WSKA?NIK
CZ?STOTLIWO?CI
kasety)
(pauza)
5
Panel
Panel
tylny/Wy?wietlacz
tylny (Modele
CD-363A/AX i
CD-364A)
2
1
3
4
5
6
Wy?wietlacz (Modele CD-363A/AX)
7
RPT 1 ALL
8
10
9
Wy?wietlacz (Modele CD-364A)
7
RPT 1 ALL
8
10
9
1.
ANTENA FM
2.
PRZEŁ?CZNIK TRYBU
3.
GNIAZDO KABLA
4.
PRZEŁ?CZNIK ZAKRESU NAPI?CIA
(JAKO OPCJA)
RIF/FM
ZASILAJ?CEGO
GNIAZDO SŁUCHAWKOWE
5.
6
(ST./MONO)
(
):
3.5mm
6.
KOMORA NA BATERIE
7.
WSKA?NIK POWTARZANIA UTWOROW
8.
WSKA?NIK ODTWARZANIA
9.
WSKA?NIK PAUZY
10.
WSKA?NIK NUMERU ?CIE?KI
?rodło zasilania
Do sieci
Podł?czenie kabla zasilaj?cego pr?du
przemiennego
(gniazdka ?ciennego)
1
Przed podł?czeniem kabla zasilaj?cego pr?du
przemiennego upewnij si?, czy nastawiony na
urz?dzeniu zakres napi?cia roboczego jest
zgodny z zakresem napi?cia w sieci lokalnej.
2
Podł?cz jedn? ko?cowk? kabla zasilaj?cego
pr?du przemiennego (doł?czony do zestawu)
do gniazda wej?ciowego (AC IN) umieszczonego n a
tylnej ?ciance urz?dzenia.
~AC
VOLTAGE
SELECTOR
110V
220V
PRZEŁ?CZNIK
ZAKRESU
NAPI?CIA
Drug? ko?cowk?
3
w
wło? do
gniazda sieciowego
?cianie.
Uwaga
Je?li nie zamierzasz
czas,
wyjmij wtyczk?
u?ywa? urz?dzenia przez dłu?szy
gniazda sieciowego.
z
Wybor napi?cia (JAKO OPCJA)
Je?li
twoje urz?dzenie posiada na tylnej ?ciance
przeł?cznik zakresu napi?cia, przed podł?czeniem
kabla zasilaj?cego nale?y ustawi? ten przeł?cznik na
warto?? zgodn? z zakresem napi?cia w sieci lokalnej.
Zakładanie baterii
1
2
Naci?nij
a
nast?pnie
otworz
pokryw? komory
na
baterie.
Umie?? osiem baterii R14 (typ C") (nie
wchodz? w skład dostawy) w komorze
zwracaj?c uwag?, aby bieguny + i były
prawidłowo ustawione.
--
~AC
VOLTAGE
SELECTOR
110V
3
Zało?
pokryw?.
220V
?
+
+
+
+
+
--
+
--
-
-
?
-
-
-
-
+
+
-
-
8 baterii R14
+
+
+
+
?
(typ "C")
Uwaga
Aby unikn?? uszkodzenia urz?dzenia w razie ewentualnego wycieku z baterii, wyjmij baterie z radiomagnetofonu je?li nie b?dzie on u?ywany przez dłu?szy czas.
Je?li baterie s? słabe, wymie? wszystkie baterie na now
Gdy kabel zasilaj?cy jest podł?czony do sieci, baterie
nie s? zu?ywane.
Regulacja d?wi?ku
Regulacja gło?no?ci
Aby zwi?kszy? gło?no?? d?wi?ku przekr?? pokr?tło regulatora gło?no?ci zgodnie
zegara, za? aby zmniejszy? gło?no??
przekr?caj pokr?tło w przeciwn? stron?.
--
z
ruchem wskazowek
--
Gniazdko słuchawkowe
?
Wło?
?
Po wło?eniu
wtyczk? słuchawek stereo ( 3.5mm) do gniazdka słuchawkowego typu jack".
wtyczki słuchawek nast?puje automatyczne wył?czenie gło?nikow.
7
PRZEDYST?INMOUKWA
U?ytkowanie
radia
z
PRZEŁ?CZNIK
Słuchanie radia
FUNKCJI
1
2
Wybierz PRZEŁ?CZNIKIEM
STROJENIA
Aby wył?czy?
radia
FUNKCJI
PRZEŁ?CZNIK
TAPE (OFF).
1
2
STROJENIA
.
radio ustaw
Wybieranie
POKR?TŁO
STEREO / MONO
słucha?
Aby
ustaw
audycji radiowej w wersji stereo,
PRZEŁ?CZNIK TRYBU RIF/FM na ST.
Podczas słuchania
audycji stereo, ustaw
PRZEŁ?CZNIK TRYBU RIF/FM na MONO.
Spowoduje to znaczne zredukowanie szumow,
jednak?e wył?czony zostanie efekt stereo.
Uwagi
Wyreguluj ustawienie anteny
czysto?ci odbioru.
w
celu
poprawienia
Antena AM
?
Ta antena
jest wbudowana w urz?dzenie,
poprawi? odbior, obro? całe urz?dzenie.
TRYBU RIF/FM
(ST.
/
zatem
Wysu? anten? teleskopow? i wyreguluj jej k?t
kierunek w celu polepszenia odbioru.
MONO)
aby
Antena FM
?
PRZEŁ?CZNIK
Wybierz
Wybierz stacj? za pomoc? POKR?TŁO
Wył?czanie
na
FUNKCJI
AM lub FM.
oraz
Odtwarzanie kaset
Modele CD-363A/AX
Odtwarzanie
1
EJ
Modele
CD-364A
?
REW
?
FF
PLAY
(otwarcie
TAPE
Otworz kiesze?
3
Wło?
(otwarcie
Aby rozpocz??
PLAY
(szybkie przewijanie
(szybkie przewijanie
(odtwarzanie ta?my)
do
do
tyłu)
przodu)
w
poło?enie
kasety naciskaj?c przycisk
kasety).
EJ
kiesze? a? do
odtwarzanie
zamkni?cia jej.
naci?nij przycisk
(odtwarzanie ta?my).
Wstrzymanie
kasety)
FUNKCJI
kieszeni
kaset? i pchnij
(pauza)
kieszeni
podstawowe
PRZEŁ?CZNIK
(magnetofon).
2
4
PAUSE
Ustaw
odtwarzania
(pauza)
Naci?nij przycisk PAUSE (pauza) w celu
wstrzymania odtwarzania na chwil?. Aby wznowi?
odtwarzanie, wci?nij ponownie przycisk PAUSE.
Zatrzymanie
odtwarzania
w celu zatrzymania odtwarzania.
Naci?nij przycisk ST
(Twoj radiomagnetofon zatrzyma si? automatycznie po
doj?ciu do ko?ca kasety)
Szybkie przewijanie
do
tyłu
lub do
przodu
Podczas odtwarzania
8
naci?nij przycisk REW
(przewijanie do tyłu) lub FF
(przewijanie do
przodu), a nast?pnie naci?nij przycisk PLAY
(odtwarzanie ta?my) aby rozpocz?? odtwarzanie
??danego miejsca.
od
Odtwarzanie
PRZEŁ?CZNIK
płyt kompaktowyc
PLAY/PAUSE
FUNKCJI
(odtwarzanie
STOP
REPEAT
(powtarzanie utworu)
OPEN
SKIP/SEARCH
(
(przeskakiwanie
Odtwarzanie
1
Ustaw
w
poło?enie
CD.
2
3
Wło?
4
Zamknij kiesze? CD. Na wy?wietlaczu pojawi
si? całkowita ilo?? utworow muzycznych
zapisanych na płycie.
Po
naci?ni?ciu i przytrzymaniu przycisku
naciskaj?c przycisk (
CD).
kieszeni
płyt? stron? nadrukowan?
do
(
) podczas
odtwarzania, naci?nij przycisk PLAY/PAUSE
(
gory.
?
?
?
5
Naci?nij przycisk PLAY/PAUSE (
) aby
rozpocz?? odtwarzanie.
Na wy?wietlaczu pojawi si? numer utworu.
Wstrzymanie
(otwarcie kieszeni)
Szukanie utworu
FUNKCJI
Otworz kiesze? CD
) (otwarcie
) (zatrzymanie)
)
przeszukiwanie)
SKIP/SEARCH
OPEN
(
)
pauza)
,
/
podstawowe
PRZEŁ?CZNIK
(
/
odtwarzania
(pauza)
Naci?nij przycisk PLAY/PAUSE (
) w celu
wstrzymania na chwil? odtwarzania.
Podczas pauzy w odtwarzaniu, na wy?wietlaczu
".
pulsuje symbol
)
w
,
??danym miejscu.
Uwagi
przechylaj ani nie przesuwaj urz?dzenia, gdy
płyta jest w ?rodku. W przeciwnym razie mo?esz
uszkodzi? płyt? lub urz?dzenie.
Nie dotykaj graj?cej" strony płyty CD, tj. tej strony,
na ktorej nie ma ?adnych nadrukow.
Czy?? swoje płyty od ?rodka na zewn?trz za
pomoc? mi?kkiej szmatki bez nitek.
Nie
Odtwarzanie wielokrotne
Kilkakrotne odtwarzanie
Naci?nij jeden
raz
przycisk
danego
REPEAT
utworu:
podczas
odtwarzania.
-
Na
wy?wietlaczu pojawi si? napis REPEAT
1".
"
Aby
wznowi?
przycisk
odtwarzanie, naci?nij ponownie
PLAY/PAUSE
(
).
Kilkakrotne odtwarzanie
Naci?nij ponownie przycisk
odtwarzania
Naci?nij przycisk
STOP
Pomini?cie
?
?
Na
wy?wietlaczu pojawi si? napis REPEAT ALL".
Anulowanie
(
) podczas
podczas
odtwarzania.
-
Zatrzymanie
wszystkich
REPEAT
utworow:
odtwarzania.
utworu
Jeszcze
raz
wielokrotnego
naci?nij przycisk
odtwarzania:
REPEAT
podczas
odtwarzania.
-
Symbol powtarzania
zniknie
z
wy?wietlacza.
Naci?nij przycisk SKIP/SEARCH (
), aby
przej?? do nast?pnego utworu.
Je?li podczas odtwarzania utworu naci?niesz
przycisk SKIP/SEARCH (
), odtwarzacz
powroci do pocz?tku danego utworu.
Po ponownym naci?ni?ciu tego przycisku, odtwarzacz cofa si? o jeden utwor za ka?dym
naci?ni?ciem.
9
U?YTKOWANIE
Nagrywanie
Przewi?
ta?m?
do
miejsca,
w
ktorym
ma
si? rozpocz?? nagrywanie. (U?ywaj tylko
NORMAL.)
Modele CD-364A
Modele CD-363A/AX
PAUSE
ST
PLAY
PAUSE
(pauza)
ST
(zatrzymanie ta?my)
PLAY
(odtwarzanie ta?my)
REC
PRZEŁ?CZNIK
ta?m typu
REC
(nagrywanie)
(pauza)
(zatrzymanie ta?my)
(odtwarzanie ta?my)
(nagrywanie)
FUNKCJI
SKIP/SEARCH
(
(przeskakiwanie / przeszukiwanie)
Nagrywanie podstawowe
1
2
3
4
Wstrzymanie nagrywania
pomocy PRZEŁ?CZNIKA FUNKCJI wybierz
?rodło sygnału, ktory chcesz nagrywa?, za
Naci?nij przycisk PAUSE Aby wznowi? nagrywanie,
naci?nij ponownie przycisk PA USE
wyj?tkiem funkcji TAPE.
Wło? czyst? ta?m?.
Zatrzymanie nagrywania
Przy
Naci?nij przycisk nagrywania REC
(nagrywanie).
Przycisk PLAY
(odtwarzania ta?my) wł?czy
si? automatycznie.
Rozpocznij nagrywanie z płyty CD lub z radia.
Zsynchronizowane nagrywanie
z
5
10
Naci?nij przycisk ST (zatrzymanie ta?my).
(Magnetofon automatycznie zatrzyma si? po osi?gni?ciu
ko?ca kasety.)
Uwagi
Je?li chcesz
rozpocz?? nagrywanie od danego
??dany utwor za pomoc? przyciskow
SKIP/SEARCH (
) przed
rozpocz?ciem nagrywania płyty.
Je?li podczas nagrywania ze stacji radiowej AM
słycha? szumy, zresetuj ustawienie RIF na tylnym
panelu.
,
CD
umo?liwia
funkcja
automatycznie przegranie całej
płyty CD na kaset?.
Wło? płyt? CD, nast?pnie ustaw PRZEŁ?CZNIK
4
.
utworu,. wybierz
Ta
1
2
3
,
FUNKCJI
Wło?
na
CD.
czyst? kaset?.
Uruchom odtwarzanie
naci?nij przycisk
płyty CD, nast?pnie
(pauza).
PAUSE
Naci?nij przycisk REC
(nagrywanie).
Przycisk odtwarzania ta?my (PLAY
) wł?czy
si? automatycznie.
Po około 7 sekundach automatycznie
rozpocznie si? zsynchronizowane nagrywanie
.
)
Specyfikacje
techniczne
MODELE
SEZIONE
[Dane ogUlne]
Zasilanie
Patrz
PobUr mocy
20W
CiI ar
Wymiary zewnItrzne (szeroko∂E wysoko∂E
Moc wyj∂ ciowa
x
Praca
na
TA MA
Ze
tyln± pokrywI
1.3WX2
bateriach
12
pr?d stały
Ca≥kowite zniekszta≥cenia harmoniczne
100
-
60 dB
(THD)
0.7 %
87.5 -108 MHz/65 -108 MHz
10.7 MHz
Antena
Antena
Zakres
522
strojenia
CzIstotliwo∂E po∂rednia
Antena
System nagrywania
Charakterystyka czI stotliwo∂ ci
Stosunek sygna≥ /szum
na
proces
ci±g≥ego
uprzedzenia.
V, osiem baterii R14 (typ C") (nie wchodz? w skład dostawy)
18000 Hz
strojenia
CzIstotliwo∂E po∂rednia
wzglIdu
2.68kg
374x178x241mm
8ΩX2
Charakterystyka czI stotliwo∂ ci
Stosunek sygna≥ /szum
zmianie bez
CD-364A
.
374x178x255mm
g≥Iboko∂E)
Zakres
[Sekcjatunr] AM F(MMW)
na
2.74kg
x
G≥o∂niki
[CD]
CD-363A/AX
doskonalenia
-
87.5 -108 MHz
teleskopowa
1611 kHz lub 530
-
1610 kHz
455 kHz
Pr?t ferrytowy
?cie?ki, 2 kanały
4
125
-
stereo
8000Hz
35/40dB
(REC/PLAY)
produktu, konstrukcja
i
parametry techniczne urz±dzenia
mog± ulec
INFORMACJEGL
P/NO
:
3828R-A069N
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement