LG CD-371A Owner's manual

LG CD-371A Owner's manual
PL_CD-371/372/376/377(POL)-69Z
Radiomagnetofon kasetowy
z
CD
Podr?cznik u?ytkownika
MODELE: CD-371A/AX/S
CD-372A/AX/S
CD-376A/AX/S
CD-377A/AX/S
Przed
przyst?pieniem do u?ytkowania prosimy o
zapoznanie si? z tym podr?cznikiem.
Nale?y go zachowa? w celu skorzystania z niego
w przyszło?ci.
dokładne
Konstrukcja urz?dzenia oraz jego specyfikacje
mog? ulec zmianie bez wcze?niejszego
powiadamiania.
?rodki ostro?no?ci
UWAGA
Korzystanie z urz?dze? regulacyjnych, wykonywanie regulacji lub
procedur innych ni? opisane w niniejszej instrukcji mo?e
wystawi? u?ytkownika na działanie szkodliwego promieniowania.
UWAGA
RYZYKO
PR?DEM
stosowanie
PORA?ENIA
NIE
OTWIERA?
Laser
znajduj?cy si? w niniejszym urz?dzeniu mo?e emitowa?
promieniowanie przekraczaj?ce limit okre?lony dla Klasy 1.
UWAGA: W CELU ZAPOBIE?ENIA RYZYKU PORA?ENIA
PR?DEM, NIE OTWIERA? PANELU PRZEDNIEGO (ANI OSŁONY
TYLNEJ). WEWN?TRZ URZ?DZENIA NIE MA ?ADNYCH CZ??CI,
KTORE MOG? BY? SERWISOWANE PRZEZ U?YTKOWNIKA.
CZYNNO?CI SERWISOWE NALE?Y POWIERZY? ODPOWIEDNIO
CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
VARNING:OSYNLIG LASERSTR?LNING
DEL AR OPPNAD STR?LEN AR FARLIG.
Obja?nienia Symboli Graficznych:
Attention:Quand
Błyskawica zako?czona grotem strzałki, umieszcostrzegawczym trojk?cie rownobocznym,
informuje u?ytkownika o tym, ?e wewn?trz produktu wyst?puje niebezpieczne napi?cie elektryczne,
ktore mo?e stwarza? ryzyko pora?enia pr?dem.
s'exposer
l'appareil
est
ouvert,
ne
NAR DENNA
pas
radiations invisibles du faisceau laser.
aux
zona w
Wykrzyknik umieszczony w ostrzegawczym trojk?cie rownobocznym informuje u?ytkownika o tym,
?e w literaturze doł?czonej do urz?dzenia znajduj? si? wa?ne instrukcje z zakresu obsługi i konserwacji (serwisowania).
Przedmiotowa
etykieta znajduje si? wewn?trz urz?dzenia.
CLASS 1
LASER
PRODUCT
KLASSE 1
LASER
PRODUKT
LUOKAN 1
LASER
LAITE
KLASS 1
LASER APPARAT
CLASSE 1
PRODUIT LASER
odtwarzacz
Niniejszy
jako PRODUKT
UWAGA
ZAPOBIE?ENIA RYZYKU PO?ARU LUB
PORA?ENIA PR?DEM, NIE NALE?Y WYSTAWIA?
URZ?DZENIA NA DESZCZ LUB WILGO?.
W CELU
W celu
zapobie?enia ryzyku pora?enia pr?dem, nie nale?y
otwiera? obudowy urz?dzenia, za? czynno?ci serwisowe nale?y
powierzy? odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi.
Urz?dzenia nie wolno wystawi? na działanie jakiejkolwiek
cieczy, np. wskutek kapania lub chlapania, a ponadto
zabrania si? ustawiania przedmiotow wypełnionych
ciecz?, przykładowo wazonow, na obudowie.
płyt kompaktowych jest sklasyfikowany
Etykieta CLASS 1
znajduje na zewn?trznej ?ciance obudowy.
LASEROWY KLASY 1.
LASER PRODUCT
Niniejsze urz±dzenia zosta≥o wyprodukowane w sposUb
zapewniaj±cy jego zgodno∂E z wymogami dotycz±cymi
zak≥UceO radiowych, okre∂lonymi w nastIpuj±cych
Dyrektywach EEC: 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.
Urz?dzenia nie wolno instalowa? w miejscu o ograniczonych
gabarytach, przykładowo na połce bibliotecznej lub w
podobnych miejscach.
Spis tre?ci
WPROWADZENIE
?rodkiostro?no?ci/Spistre?ci................2
Przed
3
przyst?pieniem do u?ytkowania
3
Bezpieczne u?ytkowanie urz?dzenia
Uwagidotycz?cedyskow..................3
Uwagidotycz?cekaset....................3
Panelgorny/Panelprzedni...................4
Paneltylny/Wy?wietlacz.....................5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pilot....................................5
U?YTKOWANIE
.7
Obsługamagnetofonukasetowego
Odtwarzaniepodstawowe..................7
.7
Wstrzymanieodtwarzania(pauza).
Zatrzymanieodtwarzania..................7
7
Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu
ObsługaCD..............................8
Ustawienia podstawowego odtwarzania
8
.8
Wstrzymanieodtwarzania(pauza).
Zatrzymanieodtwarzania...................8
Pomijanie?cie?ki.........................8
Wyszukiwanie?cie?ki......................8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?rodłozasilania...........................6
Odtwarzaniewielokrotne...................8
.6
Ustawienia odtwarzania programowanego
8
UstawienieZEGARA........................9
Podł?czeniekablasieciowego.
Ustawianie zakresu napi?cia (JAKO OPCJA)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
Wkładaniebaterii........................6
Regulacjeaudio............................6
6
Regulacja gło?no?ci, Regulacja UBB/EQ.
Obsługaodbiornikaradiowego...............7
.
.
.
.
.
Słuchanieradia.........................7
WybieranieSTEREO/MONO................7
.
.
.
.
.
.
Funkcjau?pienia...........................9
Innafunkcja...............................9
Ustawianietimera.........................10
Nagrywanie..............................10
Nagrywaniepodstawowe..................10
10
Zsynchronizowane nagrywanie z CD
.
INFORMACJE
.
.
.
.
.
.
.
.
OGOLNE
Specyfikacjetechniczne....................11
2
Przed
przyst?pieniem
do
u?ytkowania
Bezpieczne u?ytkowanie urz?dzenia
Sposoby post?powania
z
urz?dzeniem
Podczas transportu
Urz?dzenie powinno by? przewo?one w oryginalnym
opakowaniu i zabezpieczone materiałami fabrycznymi.
Aby uchroni? urz?dzenie przed wstrz?sami, nale?y
przed jego przewiezieniem zapakowa? je w sposob, w
jaki zapakowane było przy dostawie.
Utrzymanie powierzchni
w
Czyszczenie płyt
?lady palcow
oraz kurzu na płytach mog?
spowodowa? pogorszenie jako?ci obrazu i d?wi?ku.
Przed rozpocz?ciem odtwarzania nale?y przetrze? płyt?
czyst? ?ciereczk? w kierunku od ?rodka płyty ku
kraw?dziom zewn?trznym.
czysto?ci
W
pobli?u urz?dzenia nie nale?y u?ywa? łatwo
paruj?cych cieczy, jak np. ?rodki owadobojcze. Nie
wolno pozostawia? gumowych ani plastikowych
przedmiotow, maj?cych kontakt z urz?dzeniem, na
dłu?szy okres czasu. Mog? pozostawi? ?lady na jego
powierzchni.
Czyszczenie urz?dzenia
Nie
nale?y stosowa? rozpuszczalnikow ani ?rodkow
czyszcz?cych zawieraj?cych alkohol, benzyn? lub
wybielacze.
Nale?y rownie? unika? standardowych ?rodkow
czyszcz?cych oraz sprayow antyelektrostatycznych
przeznaczonych do czyszczenia płyt winylowyc.h
Czyszczenie obudowy
Nale?y u?y? mi?kkiej, suchej ?ciereczki. Je?li obudowa
jest silnie zabrudzona, nale?y oczy?ci? j? mi?kk?
?ciereczk? lekko zwil?on? łagodnym ?rodkiem
czyszcz?cym. Nie nale?y u?ywa? rozpuszczalnikow,
?rodkow zawieraj?cych alkohol, benzyn? lub
wybielacze. ?rodki takie mog? spowodowa?
uszkodzenie powierzchni urz?dzenia.
Uwagi dotycz?ce
kaset
Zabezpieczenie przed nagrywaniem
Usuni?cie zabezpiecze? z kasety (za pomoc? małego
?rubokr?ta) chroni przed przypadkowym skasowaniem
nagrania.
Strona A
Uwagi dotycz?ce dyskow
Post?powanie
z
Zabezpieczeni
e
płytam
dla strony A
Nie
nale?y dotyka? tej strony płyty, na ktorej zapisane
Płyt? nale?y chwyta? za kraw?dzie w taki
sposob, aby nie dotyka? palcami powierzchni dysku.
Do płyt nie wolno przykleja? nalepek ani etykiet.
s? dane.
Zabezpieczenie
dla strony B
Aby umo?liwi? nagrywanie, nale?y zasłoni? ta?m?
samoprzylepn? wgł?bienie pozostaj?ce po usuni?ciu
zabezpieczenia.
Przechowywanie płyt
Po zako?czeniu odtwarzania nale?y umie?ci? płyt? w
opakowaniu. Nie wolno pozostawia? płyt w miejscach
silnie nasłonecznionych, przegrzanych. Dotyczy to
rownie? samochodow, w ktorych podczas parkowania w
miejscach nasłonecznionych nast?pi? mo?e znaczny
wzrost
Ta?ma
samoprzylepna.
temperatury.
3
WPROADZENI
Panel
gorny/Panel przedni
5
6
1
2
7
3
8
4
Panel przedni
(CD-371A/AX/S, CD-376A/AX/S)
Panel
przedni
(CD-372A/AX/S, CD-377A/AX/S)
1.
Pokrywa gniazda
/
/
) ]
?
?
?
9.
)]
?
?
?
CD
[CD
/
5.
6.
CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA
(
?
STOP)]
Przyciski WYBORU FUNKCJI
Przycisk CD (obsługa płyt CD)
Przycisk TAPE (obsługa kaset magnetofonowych)
Przycisk TUNER/BAND
(obsługa radia / zmiana zakresu fal)
7.
?
)]
Przycisk
Przycisk
PLAY
STOP
Przycisk zatrzymania
Okienko wy?wietlacza
?
/
Przyciski regulacji wst?pnej [PRESET (
)]
Przycisk UBB
Przycisk zegara (CLOCK)
Przycisk timera (TIMER)
Przycisk ustawiania/zapami?tywania/programowania
(SET / MEMORY / PROGRAM)
Przyciski obsługi magnetofonu kasetowego
Przycisk nagrywania [RECORD (z)]
?
?
?
[CD SKIP/SEARCH (
Przycisk TUNING/TIME (-/+)
10
?
)
Wył?cznik głowny (POWER)
Przyciski obsługi odtwarzacza CD
Przycisk MODE/RIF
Przycisk odtwarzania CD/pauzy [CD PLAY/PAUSE (
Przyciski pomijania / przeszukiwania płyty CD
4.
12
11
8.
[VOLUME CONTROL (
3.
10
CD
Przyciski regulacji gło?no?ci (
2.
9
?
?
?
?
?
)]
-
12.
[TAPE PLAY (
)]
kasety do tyłu [TAPE
(Modele CD-376A/AX/S,
[FAST FORWARD (
)]
Przycisk zatrzymania kasety
STOP
(
)/TAPE
?
PRZEŁ?CZNIK
Modele
?
BACKWARD
CD-377A/AX/S
/ otwarcia kieszeni
DOOR OPEN
Przycisk pauzy [TAPE PAUSE (
Lewy / prawy gło?nik
Pokrywa kieszeni kasety
?
10.
11.
4
odtwarzania
)
Przycisk szybkiego przewijania do tyłu [REWIND (
Przycisk szybkiego przewijania do przodu
[TAPE
?
(
odtwarzania
kasety
)]
)]
STRONY ODTWARZANIA
[DIR
]
:
CD-376A/AX/S, CD-377A/AX/S
PRZEŁ?CZNIK
Modele
(
)]
TRYBU ODTWARZANIA
CD-376A/AX/S, CD-377A/AX/S
[
/
]
:
Panel
tylny/Wy?wietlacz
1
4
WPROADZENI
2
5
3
6
10
7
11
8
12
9
13
1.
Antena FM
2.
Gniazda słuchawkowe
3.
Pojemnik
4.
Gniazdo
5.
6.
7.
na
(
):
3,5
mm
8.
Wska?nik odtwarzania
9.
Wska?nik
baterie
CD/pauzy (CD PLAY/PAUSE)
powtarzania przy odtwarzaniu
(CD REPEAT PLAY)
Wska?nik uruchamiania / wył?czania czasu
(TIME ON / OFF)
podł?czenia kabla sieciowego
PRZEŁ?CZNIK ZAKRESU NAPI?CIA
(JAKO OPCJA)
Wska?nik przegrywania synchronicznego
(CD SYNCHRO RECORDING)
Wska?nik zapami?tywania (MEMORY)
10.
11. Wska?nik STEREO
z
12. Wska?nik
CD
funkcji
SLEEP
13. Wska?nik ekwalizera
(EQUALIZER)
Pilot
5
1
6
2
7
1.
Przycisk wył?cznika głownego (POWER)
2.
Przycisk
3.
Przyciski funkcji obsługi płyt
8
3
4
9
ustawiania
wst?pnego [PRESET (
,
?
Przycisk odtwarzania CD / pauzy
[CD PLAY / PAUSE (B/X)]
?
Przycisk zatrzymania
?
Przycisk pomijania / przeszukiwania CD
[CD SKIP/SEARCH ( .m / M> )]
CD
)]
CD
[CD
STOP
4.
Przyciski regulacji gło?no?ci
[VOLUME CONTROL (
)]
5.
Przycisk funkcji
6.
Przycisk
ekwalizera
(EQ)
7.
Przycisk
zakresu fal
(BAND)
8.
Przycisk programowania (PROG.)
9.
Przycisk powtarzania
(x)]
,
SLEEP
CD
(REPEAT)
5
?rodło zasilania
Podł?czenie
kabla
Wkładanie baterii
sieciowego
Przed
podł?czeniem kabla sieciowego
sprawd?, czy zakres napi?cia roboczego
Twojego urz?dzenia jest zgodny z zakresem
napi?cia pr?du w sieci.
1
URZ?DZENIE GŁOWNE
2
Podł?cz jedn? ko?cowk? kabla zasilaj?cego
(wchodzi w skład dostawy) do gniazda AC IN
z tyłu urz?dzenia.
3
Wło?
drug? ko?cowk?
kabla do
1
2
gniazda ?cien-
nego sieci.
Naci?nij
i otworz
pokryw? pojemnika
Wło? osiem baterii D" (R20) oraz cztery
baterie AA" (R6) do pojemnika na baterie
Zało?
1
2
3
u?ywa? urz?dzenia przez dłu?szy
czas, wyjmij wtyczk? kabla zasilaj?cego z gniazda
?ciennego.
Ustawianie zakresu
napi?cia (JAKO OPCJA)
Je?li
Twoje urz?dzenie posiada przeł?cznik zakresu
napi?cia w tylnej cz??ci obudowy, to przed podł?czeniem kabla zasilaj?cego upewnij si?, czy ten
przeł?cznik jest nastawiony zgodnie z zakresem
napi?cia w sieci.
?
?
?
Regulacje
były
ponownie pokryw? pojemnika.
Nadajnik zdalnego
Uwaga
Je?li nie zamierzasz
i
sprawdzaj?c, by bieguny
skierowane prawidłowo.
3
na
baterie.
Naci?nij
i otworz
sterowania
pokryw? pojemnika
na
baterie.
Wło? dwie baterie AAA"
na baterie.
Zało?
(R03)
do
pojemnika
ponownie pokryw? pojemnika.
Uwaga
Aby unikn?? uszkodzenia urz?dzenia z powodu ewentualnego wylania si? baterii, nale?y zawsze wyjmowa?
baterie z urz?dzenia, je?li ma ono by? przez dłu?szy
czas nieu?ywane.
Je?li baterie s? słabe, nale?y wymieni? na nowe
wszystkie baterie rownocze?nie.
Baterie nie s? zu?ywane gdy kabel zasilaj?cy jest
podł?czony do gniazda ?ciennego.
audio
Regulacja gło?no?c
Aby zwi?kszy? nat??enie d?wi?ku naci?nij VOLUME CONTROL (na urz?dzeniu głownym przycis
na nadajniku zdalnego sterowania
przycisk
), za? aby zmniejszy? nat??enie d?wi?ku naci?nij s?siedni
VOLUME CONTROL (na urz?dzeniu głownym
na nadajniku zdalnego sterowania
przycisk
przycisk
).
--
--
,
--
--
--
,
Regulacja
UBB / EQ
UBB
Naciskaj?c kilkakrotnie przycisk UBB wybierz jeden
Na wy?wietlaczu pojawi si? wska?nik UBB.
z
dwoch efektow
d?wi?kowych uwypuklaj?cych
niskie tony.
-
EQ
Naciskaj?c kilkakrotnie przycisk EQ wybierz jeden
POP).
Na wy?wietlaczu pojawi si? wska?nik EQ.
6
z
czterech efektow
d?wi?kowych (FLAT, ROCK, CLASSIC,
odbiornika
Obsługa
Do
radiowego
pamiIci mo na wprowadziE 30 stacji FM i AM.
rozpoczIciem dostrajania nale y maksymalnie
Przed
zredukowaE
g≥o∂no∂E.
Przywołanie wst?pnych nastawie?
Słuchanie radia
1
2
TUNER/BAND
Naci?nij przycisk
(na urz?dzeniu
głownym) lub BAND (na nadajniku zdalnego
sterowania), aby wybra? funkcj? obsługi odbiornika
radiowego.
Wybierz ??dan? stacj? naciskaj?c przyciski strojenia
(-/+).
Dostrajanie r?czne
Naciskaj przycisk TUNING (-/+) krotko i kilkakrotnie.
Dostrajanie automatyczne
Naci?nij przycisk TUNING (-/+) i przytrzymaj przez około 1
sekund?.
Po dostrojeniu pierwszej stacji przez urz?dzenie
proces
przeszukiwania pasma zostaje zatrzymany.
TUNING
-
3
5
6
PRESET
/
(
) (na urz?dzeniu
głownym) lub przycisk PRESET (
) (na nadajniku zdalnego
sterowania) dopoki na wy?wietlaczu nie pojawi si? ??dany
numer zaprogramowany wcze?niej lub naciskaj te przyciski
wielokrotnie.
STEREO/MONO
Wybieranie
1
2
Wykonaj czynno?ci
1-2
podane
na
lewej szpalcie.
Wyreguluj sił? głosu naciskaj?c przyciski
CONTROL
/
(
VOLUME
) (na urz?dzeniu głownym)
lub
--
Naci?nij przycisk MEMORY.
W okienku wy?wietlacza zacznie pulsowa?
Naci?nij przycisk
PRESET
/
(
VOLUME
zaprogramowany
) (na urz?dzeniu
Stacja
naci?nij przycisk
zapami?tana.
) (na nadajniku zdalnego sterowania).
radia
Naci?nij przycisk wył?cznika głownego (POWER) aby
wył?czy? urz?dzenie głowne lub wybierz inny tryb pracy
(CD, TAPE).
głownym) lub przycis PRESET (
) (na nadajniku zdalnego sterowania) aby wybra? ??dany
numer wst?pnie zaprogramowanej stacji.
Ponownie
(
Wył?czanie
numer.
4
Naci?nij i przytrzymaj przycisk
Dobra rada
Je?li odbior
stereofonicznej stacji FM jest zakłocony
Naci?ni?cie przycisku MODE/RIF spowoduje znikni?cie
napisu STEREO" z okienka wy?wietlacza, ale odbior
powinien si? poprawi?. W celu przywrocenia efektu stereofonicznego naci?nij ponownie przycisk MODE/RIF.
?
MEMORY.
zostanie
--
Wykonaj ponownie czynno?ci opisane
od 1
do 6
(lub 2)
Kasowanie
w
punktach
aby zapami?ta? nast?pne stacje.
Uwagi
Wyreguluj ustawienie anteny aby uzyska? najlepszy
wszystkich zapami?tanych stacji
przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk
na płycie przedniej. Gdy w okienku wy?wietlacza
pojawi si? napis DEL", naci?nij ponownie przycisk MEMORY
w celu skasowania wszystkich stacji.
Naci?nij
odbior
Antena AM
?
i
Ta antena
jest wbudowana w urz?dzenie dlatego w
uzyskania lepszego dostrojenia nale? obroci? całe
urz?dzenie o pewien k?t.
MEMORY
celu
Antena FM
?
Wyci?gnij anten? teleskopow? i odpowiednio ustaw k?t
kierunek nachylenia aby uzyska? lepsze dostrojenie.
i
Obsługa magnetofonu kasetowego
Odtwarzanie
1
podstawowe
2
Otworz kiesze?
3
Wło?
4
Szybkie przewijanie
Naci?nij przycisk TAPE aby wybra? funkcj?
magnetofonu kasetowego.
W okienku wy?wietlacza pojawi si? napis TAPE".
DOOR OPEN
kaset?
kasety naciskaj?c przycisk
(
i
Po
w
TAPE
zamknij
kiesze?
TAPE PLAY
(
) [lub przycisk
TAPE PAUSE
Aby
przod
) podczas odtwarzania, naci?nij przycisk
dowolnie wybranym momencie.
/
(
TAPE PLAY
(
Urz?dzenie odtwarza obydwie strony kasety po czym wył?cza si? automatycznie
doj?ciu do ko?ca kasety lub odtwarzanie jest powtarzane ci?gle.
po
Zmiana
(
) aby
chwilowo
wznowi? odtwarzanie
--
zatrzy-
naci?nij
ten
strony
Naci?nij przycisk
Zmiana
?
raz.
trybu
odtwarzania
DIR
(
)
w
trakcie odtwarzania
odtwarzania
Naciskaj?c PRZEŁ?CZNIK TRYBU ODTWARZANIA wybierz tryb
Odtwarzane b?d? kolejno obydwie strony kasety, a nast?pnie
urz?dzenie wył?czy si? automatycznie.
.
-
Zatrzymanie
Aby zatrzyma?
STOP
(
).
)
AUTO REVERSE (Modele CD-376A/AX/S, CD-377A/AX/S)
modelu
Wstrzymanie odtwarzania (pauza)
przycisk jeszcze
lub do
Po odtworzeniu
(
) (-- dotyczy
CD-376A/AX/S, CD-377A/AX/S].
ma? odtwarzanie.
tyłu
(Modele CD-371A/AX/S,CD-372A/AX/S )
pierwszej (przedniej) strony kasety urz?dzenie zatrzymuje si? automatycznie.
kasety.
TAPE BACKWARD PLAY
Naci?nij przycisk
do
REWIND / FAST FORWARD
AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE
).
Naci?nij przycisk
naci?ni?ciu przycisku
odtwarzania
odtwarzanie
?
kasety naci?nij przycisk
TAPE
Naciskaj?c PRZEŁ?CZNIK TRYBU ODTWARZANIA wybierz tryb
Obydwie strony kasety b?d? odtwarzane w sposob ci?gły.
-
.
U?YTKOWANIE
CD
Obsługa
Ustawienia
1
podstawowego
Naci?nij przycisk
CD
odtwarzania
aby wybra? tryb obsługi
odtwarzacza CD.
2
Naci?nij przycisk otwierania
aby otworzy? kiesze?.
3
Wło?
4
Aby rozpocz?? odtwarzanie płyty
przycisk CD PLAY / PAUSE (
).
Na wy?wietlaczu pojawi si? całkowita
a
kieszeni CD
CD
ku
płyt?
zadrukowan? stron?
nast?pnie zamknij pokryw? kieszeni.
odtwarzania
Wstrzymanie
Podczas odtwarzania
CD PLAY/PAUSE
(
płyty
).
CD
CD
DOOR,
gorze
naci?nij
ilo?? ?cie?ek.
(pauza)
naci?nij przycisk
Je?li odtwarzanie ?cie?ki zostanie chwilowo wstrzymane
"
(pauza), to na wy?wietlaczu zacznie pulsowa?
Aby wznowi? odtwarzanie naci?nij ponownie
przycisk
CD PLAY/PAUSE
Podczas odtwarzania
(
).
odtwarzania
Zatrzymanie
CD STOP
(
".
płyty
).
CD
?
naci?nij przycisk
powtarzaniem
jednej ?cie?ki
-
odtwarzanie
1".
wszystkich ?cie?ek
Naci?nij ponownie REPEAT podczas odtwarzania.
Na wy?wietlaczu pojawi si? symbol "REPEAT ALL".
-
odtwarzanie
z
powtarzaniem
Naci?nij ponownie REPEAT podczas
Symbol powtarzania zniknie.
-
CD SKIP/SEARCH
) wybierz ??dan? ?cie?k?.
,
Naci?nij przycisk
PROGRAM
(lub
PROG.
on na
pilocie).
Powtorz kroki 2~3.
Naci?nij przycisk
panelu przednim
lub
CD PLAY/ PAUSE
przycisk
Aby doda? ?cie?k?
1.
(
).
odtwarzania.
CD
STOP(
)
na
w
pilocie.
do programu
Naciskaj kolejno przycisk PROGRAM (lub PROG.
na pilocie) w trybie stop, a? zacznie miga? symbol
"track Number".
2.
1.
Naci?nij raz REPEAT podczas odtwarzania.
Na wy?wietlaczu pojawi si? symbol "REPEAT
Aby anulowa?
PROG. Na
Naci?nij przycisk PROGRAM (lub PROG. na pilocie)
trybie stop.
Zostanie wy?wietlony ?cie?ka oraz numer w
programie.
,
Aby powtarza?
Naciskaj?c przyciski
(
(lub
Sprawdzanie zawarto?ci programu
CD
z
PROGRAM
trybie stop.
w
Powtorz
czynno?ci
Aby zmodyfikowa?
i
przytrzymaniu przycisku
SKIP/SEARCH (
) podczas
odtwarzania, nale?y nacisn?? przycisk CD PLAY /
PAUSE (
) w wybranym momencie.
Odtwarzanie
pilocie)
Naci?nij przycisk PROGRAM (lub PROG. na pilocie)
trybie stop. Nast?pnie naci?nij przycisk CLEAR na
Wyszukiwanie ?cie?ki
Odtwarzanie
Naci?nij przycisk
w
--
naci?ni?ciu
1
2
3
4
5
Aby skasowa? zawarto?? programu
STOP lub
Aby przej?? do nast?pnej ?cie?ki naci?nij
przycisk CD SKIP/ SEARCH (
).
W razie naci?ni?cia przycisku CD SKIP/ SEARCH
(
) podczas odtwarzania danej ?cie?ki,
odtwarzacz powraca na pocz?tek tej ?cie?ki.
Kolejne naci?ni?cie tego przycisku powoduje
ka?dorazowo pomini?cie jednej ?cie?ki.
APo
zawiera? do 20 ?cie?ek.
-
Pomijanie ?cie?ki
?
Ustawienia odtwarzania programowanego
Istnieje mo?liwo?? ustalenia kolejno?ci odtwarzania
?cie?ek na dysku w postaci programu. Program mo?e
2.
2-5
podane
na
lewej szpalcie.
zawarto?? programu
Naciskaj przycisk PROGRAM (lub PROG.
na pilocie), aby wy?wietli? numer programu, ktory
chcesz zmodyfikowa?.
Powtorz czynno?ci 2-4 podane na lewej szpalcie.
Ustawienie ZEGARA
1
2
Naci?nij przycisk CLOCK.
(Je?li zegar wymaga przestawienia, naci?nij i
przytrzymaj przycisk CLOCK dłu?ej ni? 2 sekundy.)
Wybierz opcj? zegara 24-godzinnego lub
zegara 12-godzinnego naciskaj?c przyciski
wprowadzania TIME (-/+).
Przy
pomocy
przyciskow wprowadzania
4 (-/+)
odpowiedni? godzin?.
Naci∂nij
5
Przy
przyciskow wprowadzania
6. (-/+)
odpowiedni? minut?.
Naci∂nij
7 wy∂wietlaczu.
przywo≥aE
8
wy∂wietlacz naci∂nij
TIME
ustaw
przycisk
SET.
pomocy
TIME
ustaw
przycisk
SET
prawid≥owy
-
czas
pojawi siI
na
lub
(12godz.)
3
(24godz.)
Naci∂nij przycisk SET, aby potwierdziE wybran±
Ka dorazowo, gdy chcesz
zegara
na
godzinI.
na
oko≥o 3
wskazanie
przycisk
-
CLOCK
sekundy.
Funkcja u?pienia
Podczas
korzystania
okre∂ lonego okresu
1
2
z
funkcji wy≥ ± czania
czasowego, zasilanie
jest
od≥ ± czane
automatycznie
po
up≥ ywie
czasu.
Aby okre?li? zwłok? przed wył?czeniem
zasilania, nale?y nacisn?? przycisk SLEEP.
Na ekranie pojawi siI symbol "90 SLEEP" na oko≥o
5 sekund. Oznacza to, e system wy≥±czy siI
automatycznie po 90 minutach. Za ka dym
naci∂niIciem przycisku odcinek czasu przed
wy≥±czeniem zasilania mo na zmniejszaE co 10
minut, tzn. 80...70...itd.
WybraE ±dany czas wy≥±czenia urz±dzenia.
Aby sprawdziE pozosta≥y czas
wy≥±czenia siI urz±dzenia.
do chwili
Uwagi
Kiedy funkcja wy≥±czania czasowego jest aktywna,
nacisn±E krUtko przycisk SLEEP.
Pozosta≥y czas do chwili wy≥±czenia urz±dzenia zostanie
wy∂wietlony na oko≥o 5 sekund.
Aby
anulowaE
tryb wy≥±czania
czasowego
Je∂li chcesz
wstrzymaE dzia≥anie funkcji automatycznego
wy≥±czenia, naciskaj przycisk SLEEP wielokrotnie, dopUki
na wy∂wietlaczu nie pojawi siI liczba 10 SLEEP, a
nastIpnie nac∂nij przycisk SLEEP jeszcze raz, gdy
wy∂wi∂tlana jest liczba 10 SLEEP.
Gdy funkcja SLEEP jest w≥±czona, naci∂nij na
chwilkI przycisk SLEEP. Na oko≥o 5 sekund na
wy∂wietlaczu pojawi siI liczba wskazuj±ca ile minut
pozosta≥o do automatycznego wy≥±czenia zestawu.
Inna
funkcja
Automatyczny wybor funkcji
?
?
Gniazdo s≥uchawkowe
Je?li
podczas słuchania programu radiowego
naci?niesz przycisk CD PLAY/PAUSE (
), to
automatycznie rozpocznie si? odtwarzanie płyty CD.
Je?li podczas odtwarzania płyty CD lub kasety magnetofonowej naci?niesz przycisk PRESET(
) lub
BAND
to automatycznie rozpocznie si? odtwarzanie
programu radiowego.
,
--
?
?
W≥U
wtyczkI s≥uchawek stereo ( 3,5 mm) do gniazda
s≥uchawkowego stereo.
Z chwil± pod≥±czenia s≥uchawek (nie wchodz± w zakres
dostawy) automatycznie wy≥±czone zostan± g≥o∂niki.
U?YTKOWANIE
Ustawianie timera
?
Ta
?
Wybierz ??dan? stacj? radiow?
1
funkcja jest automatycznie wł?czana
Naci?nij przycisk
CLOCK
/
wył?czana
Informacja
by sprawdzi? aktualny
dowolnie
wybranej
chwili.
płyt?.
Ustawi?
wył?czenia naciskaj?c
10 przyciskiminut?
wprowadzania
(-/+).
Naci?nij przycisk
11
gło?no?ci naciskaj?c
12 przyciski poziom
wprowadzania
(-/+).
Naci?nij przycisk
13 wy?wietlaczu pojawi si? napis TIMER",
TIME
SET.
dodatkowa
funkcja TIMER
TIMER
Naci?nij przycisk
nie
b?dzie
działa.
Ustawi?
by wł?czy? tryb
TIME
ustawiania timera.
W okienku
Na
w
CD i wło?
naci?nij przycisk
czas.
Je?eli nie ustawisz zegara,
2
lub
wy?wietlacza pojawi si? napis TIMER
wy?wietlaczu pojawi si? napis TUN-Cd".
Naci?nij przycisk SET, gdy pulsuje
ON".
Ustawi?
TIME
SET
Ustawi?
TIME
W okienku
Na
oznacza, ?e ustawienia
SET
co
zostały wprowadzone
prawidłowo
wła?ciwa
3 funkcja.
godzin? wł?czenia naciskaj?c przyciski
4 wprowadzania (-/+).
Naci?nij przycisk
by potwierdzi? godzin?
5 wł?czenia.
minut? wł?czenia naciskaj?c przyciski
6 wprowadzania
(-/+).
Przy
przycisku
potwierd?
7
minuty.
pomocy
ustawione
SET.
14
Wył?cz urz?dzenie.
Wybrana funkcja uaktywni si? automatycznie
wybranej porze.
Kasowanie lub
sprawdzanie ustawie?
o
timera
Ka?dorazowo po przyci?ni?ciu przycisku TIMER mo?esz
zmieni? lub skasowa? ustawienia timera. Mo?esz tak?e
sprawdzi? ustawienia timera. Aby uaktywni? lub
sprawdzi? ustawienia timera naci?nij przycisk TIMER
tak, aby na wy?wietlaczu pojawił si? symbol "TIMER".
Aby wył?czy? timer naci?nij przycisk TIMER tak, aby
symbol "TIMER" znikn?ł z wy?wietlacza.
--
wy?wietlacza pojawi si? napis TIMER
OFF".
Ustawi?
wył?czenia naciskaj?c
8 przyciskigodzin?
wprowadzania
(-/+).
Naci?nij przycisk
by potwierdzi? godzin?
9 wył?czenia.
TIME
Uwagi
Zegar urz?dzenia mo?e by? ustawiany, gdy urz?dzenie
jest wł?czone i wył?czone.
SET
Nagrywanie
Przewi?
kaset?
do
miejsca,
od
ktorego
chcesz
rozpocz?? nagrywanie (u?ywaj wył?cznie
Nagrywanie podstawowe
Wybierz funkcj? (TUNER
1
lub
CD) aby
wskaza?
4
2
Wło?
3
Naci?nij przycisk RECORD ( ).
Przycisk TAPE PLAY ( ) zostanie wci?ni?ty
automatycznie.
4
czyst? kaset?.
Rozpocznij
odtwarzanie
słuchanie programu
CD lub
płyty
wł?cz
radiowego (TUNER).
Zsynchronizowane nagrywanie
Ta
3
?rodło.
z
CD
funkcja pozwala na automatyczne przegranie
całej płyty CD na kaset?.
Wykonaj czynno?ci 1-2 podane w rozdziale
Nagrywanie podstawowe".
zawarto?ci
1
2
Ustaw odtwarzanie
urz?dzenie
w
tryb
CD i przestaw
pauzy w odtwarzaniu.
płyty
kaset
z
oznaczeniem
"normal".)
Naci?nij przycisk RECORD ( ).
Przycisk TAPE PLAY ( ) zostanie wci?ni?ty
automatycznie.
Zsynchronizowane nagrywanie rozpocznie si?
automatycznie po upływie około 7 sekund.
Chwilowe
wstrzymanie nagrywania
Naci?nij przycisk TAPE PAUSE ( ).
Aby wznowi? nagrywanie naci?nij ponownie przycisk
TAPE PAUSE ( ).
--
Zatrzymanie nagrywania
Naci?nij przycisk TAPE STOP ( ) wznowi?
nagrywanie. (Odtwarzacz kasetowy zatrzyma si?
automatycznie po doj?ciu do ko?ca kasety.)
Uwagi
Je?li chcesz dokona?
nagrania rozpoczynaj?c od
wybranej ?cie?ki, to przed uruchomieniem nagrywania
wybierz ??dan? ?cie?k? przy pomocy przycisku CD
SKIP/SEARCH (
).
,
Specyfikacje
techniczne
CD-371/372/376/377A
MODELE
SEZIONE
[DaneogUl]
CD-371/372/376/377S
Zasilanie
Patrz
PobUr mocy
20W
CiI ar
Wymiary zewnItrzne (szeroko∂E wysoko∂E
Moc wyj∂ ciowa
x
g≥Iboko∂E)
500
191
x
baterii
Pr?d stały
100
TA MA
Ze
317
mm
12
V, osiem baterii typu D" (R20) (nie wchodz? w zakres dostawy)
18000 Hz
-
59 dB
(THD)
0.7 %
87.5 -108 MHz
Zakres
[Sekcjatunr] SWAM (JAKOPC)(MW
x
3.2ΩX2
z
Ca≥kowite zniekszta≥cenia harmoniczne
FM
strojenia
CzIstotliwo∂E po∂rednia
10.7 MHz
Antena
Antena
Zakres
strojenia
CzIstotliwo∂E po∂rednia
522
Antena
Antena
ferrytowa
Zakres
strojenia
CzIstotliwo∂E po∂rednia
5800
18000 kHz
Antena
Antena
System nagrywania
Charakterystyka czI stotliwo∂ ci
Stosunek sygna≥ /szum
125
wzglIdu
zmianie bez
na
.
4.5WX2
Charakterystyka czI stotliwo∂ ci
Stosunek sygna≥ /szum
[CD]
tyln± pokrywI
2.75kg
x
G≥o∂niki
Zasilanie
na
CD-371/372/376/377AX
proces
ci±g≥ego
uprzedzenia.
doskonalenia
-
65 -108 MHz
teleskopowa
1611 kHz lub 530
-
1610 kHz
450 kHz
-
450 kHz
teleskopowa
4-?cie?kowy, dwukanałowy,
-
stereo
8000Hz
40/45dB
(REC/PLAY)
produktu, konstrukcja
i
parametry techniczne urz±dzenia
mog± ulec
INFORMACJEGL
P/NO
:
3828R-A069Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement