LG BP250 Owner's manual

LG BP250 Owner's manual
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Blu-ray Disc™ /
DVD Player
Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed
rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go
na przyszłość.
BP250
P/NO : MFL68888703_1.0
www.lg.com
1
Na początek
2
Na początek
Informacja dot.
bezpieczeństwa
1
Na początek
Uwaga
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM;
NIE OTWIERAĆ
Uwaga: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ
POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE
MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
Symbol błyskawicy w trójkącie
informuje użytkownika o obecności
nieizolowanego, niebezpiecznego
napięcia elektrycznego wewnątrz
produktu, które powoduje znaczące
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Symbol wykrzyknika w trójkącie
informuje użytkownika o obecności
ważnych instrukcji dot. obsługi
i konserwacji (serwisowania) w
dokumentacji dołączonej do
produktu.
OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED
DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB
PORAŻENIA PRĄDEM.
Uwaga: To urządzenie nie może być wystawione
na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i
nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych
cieczą, takich jak wazony.
Ostrzeżenie: Nie instalować urządzenia w
przestrzeni zamkniętej, jak np. półki z książkami itd.
OSTROŻNIE: W pobliżu tego urządzenia nie
wolno używać produktów wysokiego napięcia (np.
elektryczna packa na muchy). Urządzenie może
ulec usterce z powodu przeskoku napięcia.
Uwaga: Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Instalować zgodnie z zaleceniami producenta.
Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie
zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią
je przed przegrzaniem. Nie należy kłaść urządzenia
na łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej
powierzchni, która mogłaby doprowadzić do
zatkania tych otworów. Nie należy umieszczać
urządzenia w zabudowie izolującej, takiej jak półki
na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona
odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z
instrukcją producenta.
Uwaga: Ten produkt zawiera system laserowy. Aby
zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia,
prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
i zachowanie jej na przyszłość. Skontaktować się z
autoryzowanym serwisem, jeżeli zajdzie potrzeba
konserwacji urządzenia.
Wykonywanie procedur sterowania, regulacji
lub jakichkolwiek innych niż tutaj podane może
być przyczyną wystawienia się na niebezpieczne
promieniowanie. Nie otwierać obudowy, ponieważ
może to być przyczyną wystawienia się na
bezpośrednie działanie wiązki lasera.
Uwaga dotycząca przewodu zasilania
Dla większości urządzeń zalecane jest, aby były
podłączone do osobnego obwodu;
to znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila
tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub
odgałęzień. Dla pewności sprawdzić stronę ze
specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji
obsługi. Nie przeciążać gniazdek zasilających.
Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone
gniazdka, kable zasilające lub przedłużające
stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych
sytuacji może być przyczyną porażenia prądem
lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać
przewód zasilający urządzenia i jeśli pojawią się
oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć
go, zaprzestać korzystania z urządzenia i
wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.
Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym
lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem,
tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem,
przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki,
gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód
łączy się z urządzeniem. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego, aby odłączyć od zasilania. Podczas
instalacji urządzenia upewnić się, że wtyczka jest
łatwo dostępna.
INFORMACJA: Oznaczenia odnośnie
bezpieczeństwa, identyfikacja produktu oraz
napięcie zasilania patrz główna etykieta znajdującą
się na spodzie urządzenia.
Ostrzeżenie: Należy używać wyłącznie zasilacza
AC dostarczonego z niniejszym urządzeniem. Nie
Na początek
wolno stosować źródeł zasilania pochodzących
od innych urządzeń lub od innego producenta.
Korzystanie z innych źródeł zasilania lub kabli może
spowodować uszkodzenie urządzenia oraz utratę
gwarancji.
Bezpieczny sposób wyjęcia baterii ze sprzętu:
Wyjąć starą baterię lub paczkę baterii, wykonując
kroki montażu w odwrotnej kolejności. Aby uniknąć
zanieczyszczenia środowiska i szkodliwego wpływu
na zdrowie ludzi i zwierząt, zużyte baterie lub
akumulatorki należy umieścić w odpowiednim
pojemniku w oznaczonym punkcie zbiórki
odpadów. Nie wyrzucać baterii i akumulatorków
wraz z odpadami gospodarstwa domowego.
Zalecamy korzystać z lokalnych, darmowych
systemów baterii i akumulatorów zwrotnych.
Bateria nie może być wystawiana na nadmierne
ciepło, jak np. promienie słoneczne, pożar itp.
Utylizacja starych urządzeń
1. Wszystkie elektryczne i elektroniczne
produkty powinny być utylizowane
niezależnie od odpadów miejskich, z
wykorzystaniem przeznaczonych do
tego miejsc składowania wskazanych
przez rząd lub miejscowe władze.
2. Właściwy sposób utylizacji starego
urządzenia pomoże zapobiec
potencjalnie negatywnemu wpływowi
na zdrowie i środowisko.
3. Aby uzyskać więcej informacji o
sposobach utylizacji starych urządzeń,
należy skontaktować się z władzami
lokalnymi, przedsiębiorstwem
zajmującym się utylizacją odpadów
lub sklepem, w którym produkt został
kupiony.
Utylizacja zużytych baterii/akumulatorków
Pb
1. Symbol ten może znajdować się w obecności
chemicznych oznaczeń rtęci (Hg), kadmu (Cd)
lub ołowiu (Pb), jeżeli bateria zawiera ponad
0,0005 % rtęci, 0,002 % kadmu lub 0,004%
ołowiu.
2. Wszystkie baterie/akumulatory powinny być
utylizowane w oddzieleniu od innych odpadów
komunalnych przez jednostki wyznaczone do
tego celu przez władze rządowe lub lokalne.
3. Poprawna utylizacja zużytych baterii/
akumulatorów pomoże zapobiec możliwym
negatywnym wypływom na środowisko,
zwierzęta i ludzie zdrowie.
4. W celu uzyskania więcej informacji na temat
utylizacji zużytych baterii/akumulatorów należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta,
zakładem usług komunalnych lub sklepem, w
którym produkt został zakupiony.
Biuro do kontaktu w sprawie zgodności tego
produktu:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
1
Na początek
To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię
lub akumulator.
3
4
1
Na początek
Na początek
UWAGI DOTYCZĄCE PRAW
AUTORSKICH
Ważna uwaga dotyczące systemu
kolorów telewizora
yy Ponieważ AACS (Advanced Access Content
System) jest postrzegany jako system ochrony
treści dla formatu płyt Blu-ray, podobny w użyciu
do CSS (Content Scramble System) dla formatu
DVD, narzucone są określone ograniczenia
dotyczące odtwarzania, wyjścia sygnału
analogowego itp. chronionych treści AACS.
Działanie niniejszego produktu oraz ograniczenia
mogą różnić się w zależności do czasu zakupu,
ponieważ te ograniczenia mogą zmieniać się
przez AACS po wyprodukowaniu.
System kolorów niniejszego telewizora jest inny od
systemu kolorów aktualnie odtwarzanych płyt.
yy Co więcej, oznaczenia BD-ROM i BD+ są
dodatkowo stosowane jako systemów
zabezpieczenia treści dla formatu płyt Blu-ray,
które narzucają pewne ograniczenia, łącznie
z ograniczeniami odtwarzania dla zawartości
oznaczonej BD-ROM i/lub BD+. W celu uzyskania
dodatkowych informacji dotyczących AACS,
BD-ROM Mark, BD+ lub tego produktu,
skontaktuj się z autoryzowanym centrum obsługi
klienta LG.
yy Wiele płyt BD-ROM/DVD jest zakodowanych w
celu zabezpieczenia przed kopiowaniem. Z tego
względu powinieneś podłączyć odtwarzacz
bezpośrednio do telewizora, a nie do VCR.
Podłączenie do VCR skutkuje zakłóconym
obrazem z płyt chronionych przed kopiowaniem.
yy Urządzenie to zawiera technologię chronioną
prawami autorskimi przez patenty w USA oraz
inne prawa własności intelektualnej. Użycie tej
chronionej technologii musi być autoryzowane
przez firmę Rovi oraz jest ona przeznaczona
tylko do użytku domowego oraz innego
ograniczonego chyba, że autoryzacja Rovi
postanawia inaczej. Przeróbka lub demontaż są
zabronione.
yy Zgodnie z prawem autorskim USA oraz prawami
autorskimi w innych krajach, nieautoryzowane
nagrywanie, odtwarzanie, dystrybucja lub
oglądanie programów telewizyjnych, kaset
wideo, płyt BD-ROM, DVD, CD i innych
materiałów podlega odpowiedzialności cywilnej
i/lub kryminalnej.
Na przykład jeżeli odtwarzana jest płyta nagrana w
systemie kolorów NTSC, obraz jest przesyłany jako
sygnał NTSC.
Tylko telewizor multi-systemowy może prawidłowo
przetwarzać wszystkie sygnały przesyłane przez
odtwarzacz.
yy Jeżeli posiadasz telewizor z systemem kolorów
PAL, podczas odtwarzania płyt lub filmów
nagranych w systemie NTSC zobaczysz na
ekranie zniekształcony obraz.
yy Telewizor multi-systemowy zmienia
automatycznie system kolorów w zależności
od sygnału wejściowego. Jeżeli system kolorów
nie zostanie zmieniony automatycznie, wyłącz
urządzenie, a następnie włącz je ponownie, aby
zobaczyć prawidłowy obraz.
yy Nawet jeżeli płyty nagrane w systemie kolorów
NTSC są poprawnie wyświetlane na ekranie
telewizora, mogą nie być poprawnie zapisane na
nagrywarce.
Spis treści
Spis treści
1
Na początek
2
7
7
8
8
8
9
10
10
Informacja dot. bezpieczeństwa
Wstęp
– Odtwarzalne płyty i symbole używane
w tym podręczniku
– O wyświetlanym symbolu „7”
– Kod regionu
– Wybór sytemu
Pilot
Panel przedni
Panel tylny
2
Przyłączanie
11
11
12
13
14
14
Podłączanie zasilacza AC
Podłączenia do Twojego telewizora
– Co to jest SIMPLINK?
– Ustawienie rozdzielczości
Podłączanie do wzmacniacza
– Podłączenie do wzmacniacza przez
wyjście HDMI
3
Ustawianie systemu
15
15
15
16
17
18
19
20
Konfiguracja początkowa
Ustawienia
– Ustawienia opcji konfiguracji
– [WYŚWIETL.] MENU
– [JĘZYK] MENU
– [AUDIO] MENU
– [BLOKADA] MENU
– [INNE] MENU
5
4
Obsługa
21
21
21
21
22
Wyświetlanie menu Home
– Korzystanie z menu [HOME]
Odtwarzanie podłączonych urządzeń
– Odtwarzanie płyt
– Odtwarzanie pliku z płyty/urządzenia
USB
– Odtwarzanie pliku na urządzeniu z
Android
Ogólne informacje o odtwarzaniu
– Podstawowe operacje dla zawartości
wideo i audio
– Podstawowe operacje dla zdjęć
– Korzystanie z menu płyty
– Wznowienie odtwarzania
– Pamięć ostatniej sceny
Menu ekranowe
– Aby sterować odtwarzaniem filmów
– Aby sterować wyświetlaniem obrazów
Odtwarzanie zaawansowane
– Odtwarzanie powtarzane
– Powtarzanie określonego fragmentu
– Odtwarzanie od wybranego czasu
– Wybór języka napisów
– Słuchanie różnych ścieżek audio
– Oglądane pod różnymi kątami
– Zmienianie współczynnika kształtu
obrazu TV
– Zmienianie strony kodowej napisów
– Zmienianie trybu obrazu
– Wyświetlanie informacji o zawartości
– Zmienianie widoku listy zawartości
– Wybieranie pliku z napisami
– Słuchanie muzyki w czasie pokazu
slajdów
23
24
24
24
24
25
25
26
26
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
31
31
31
32
1
2
3
4
5
6
6
Spis treści
5
Rozwiązywanie problemów
33
33
34
34
34
Rozwiązywanie problemów
– Ogólne
– Obraz
– Wsparcie klienta
– INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN
SOURCE
6
Załącznik
35
Sterowanie telewizorem przy pomocy
dołączonego pilota
– Konfiguracja pilota zdalnego
sterowania do Twojego telewizora
Dodatkowe informacje
– Wamagania pliku
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Wymagania systemowe
– Uwagi dotyczące komaptybilności
Specyfikacje wyjścia audio
Lista kodów obszarów
Lista kodów języków
Znaki handlowe i licencje
Specyfikacje
Konserwacja
– Obsługa urządzenia
– Uwagi dotyczące płyt
35
36
36
37
38
38
39
40
41
42
44
45
45
45
Niektóre treści zawarte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od treści zawartych w twoim
odtwarzaczu w zależności od wersji oprogramowania odtwarzacza lub twojego dostawcy usług.
Na początek
7
Wstęp
Odtwarzalne płyty i symbole używane w tym podręczniku
Logo
Symbol
e
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
Opis
yy Płyty, na których znajdują się filmy do sprzedaży
lub wypożyczania.
yy Płyty BD-R/RE nagrane w formacie BDAV.
yy Płyty BD-R/RE zawierające pliki z filmami,
muzyką lub zdjęciami.
yy Format ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge.
yy Płyty, na których znajdują się filmy do sprzedaży
lub wypożyczania.
yy Tryb filmu i tylko “sfinalizowane”
yy Obsługuje również płyty dwuwarstwowe
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Audio CD
(8 cm, 12 cm)
o
Sfinalizowany format AVCHD
y
u
i
yy Płyty DVD±R/RW zawierające film, muzykę lub
zdjęcia.
r
Tryb VR i tylko “sfinalizowane”
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
Uwaga
–
Ostrożnie
–
yy Format ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge.
,
>
yy Płyty CD-R/RW zawierające pliki z filmami,
muzyką lub zdjęciami.
yy Format ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge.
Wskazuje specjalne uwagi i cechy eksploatacyjne.
Wskazuje uwagi, których nieprzestrzeganie może
doprowadzić do uszkodzeń.
Na początek
Nośnik/
Określenie
1
8
Na początek
,,Uwaga
1
Na początek
yy W zależności od jakości i warunków
nagrywania lub od samej płyty CD-R/RW
(lub DVD±R/RW), niektóre CD-R/RW (lub
DVD±R/RW) mogą nie być odtwarzane na
tym urządzeniu.
yy W zależności od oprogramowania do
nagrywania i “finalizacji”, niektórych płyt (CDR/RW, DVD±R/RW lub BD-R/RE) nie można
odtworzyć.
yy Płyty BD-R/RE, DVD±R/RW i CD-R/RW
nagrane za pomocą komputera osobistego
lub na nagrywarce DVD lub CD, mogą nie
być odtwarzane, jeśli płyta jest zniszczona
lub brudna, lub jeśli soczewki odtwarzacza
są zabrudzone albo skrapla się na nich
wilgoć.
yy Jeśli nagrasz płytę za pomocą komputera
osobistego, nawet jeśli jest nagrana w
odpowiednim formacie, są przypadki,
w których może nie być odtwarzana ze
względu na ustawienia oprogramowania
stosowanego do tworzenia płyt. (Aby
uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się
z informacjami podanymi przez wydawcę
oprogramowania.)
yy Urządzenie wymaga, by płyty oraz nagrania
spełniały pewne techniczne standardy, dla
osiągnięcia optymalnej jakości odtwarzania.
yy Nagrane płyty DVD są automatycznie
przystosowywane do tych standardów.
Istnieje wiele różnych rodzajów formatów
dysków przeznaczonych do nagrywania
(łącznie z CD-R zawierającymi pliki MP3 lub
WMA) i wymagają one pewnych warunków,
aby zapewnić kompatybilność odtwarzania.
yy Klienci powinni również pamiętać o tym, że
do pobierania plików MP3 / WMA i muzyki
z Internetu potrzebne jest zezwolenie.
Nasza firma nie ma prawa udzielać tego
typu zezwoleń. Zezwolenie należy uzyskać
za każdym razem od właściciela praw
autorskich.
yy Podczas formatowania płyt wielokrotnego
zapisu, należy ustawić format na [Mastered],
tak aby płyta były kompatybilna z
odtwarzaczami LG. Jeżeli wybrana zostanie
opcja ‘Live System’, nie będzie można jej
używać w odtwarzaczach LG. (Mastered/
Live File System : System formatu płyty dla
Windows Vista)
O wyświetlanym symbolu „7”
Ikona „7” pojawiająca się na ekranie telewizora
oznacza, że funkcja objaśniania w niniejszej
instrukcji obsługi jest niedostępna dla danego
nośnika.
Kod regionu
Urządzenie to ma przypisany kod regionu, który
jest podany na etykiecie znajdującej się od spodu.
Urządzenie to może odtwarzać tylko płyty BD-ROM
lub DVD oznaczone tym samym kodem lub „ALL”.
Wybór sytemu
Przy pomocy przycisku B (OPEN/CLOSE) otwórz
podajnik płyt, następnie naciśnij na ponad pięć
sekund przycisk M (PAUSE), aby zmienić system
kolorów (PAL /NTSC /AUTO).
Na początek
9
Pilot
• • • • • • d • • • • • •
1 (POWER): Włącza ON lub
wyłącza OFF odtwarzacz.
Przyciski kolorowe (R, G, Y, B):
Służą do poruszania się po menu
BD-ROM. Wykorzystywane są
również w menu [Film], [Zdjęcia] i
[Muzyka].
B (OPEN/CLOSE): Otwiera i
zamyka podajnik płyt.
Przyciski numeryczne 0-9:
Wybiera numerowane opcje w
menu.
TITLE/POP-UP: Wyświetla menu
tytułowe DVD lub wyskakujące
menu BD-DVD, jeśli dostępne.
REPEAT (h): Powtarzanie
wybranej sekcji lub sekwencji.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Przeszukuje
wstecz lub w przód.
C/V (SKIP): Przejście do
następnego lub poprzedniego
rozdziału/ścieżki/pliku.
Instalacja baterii
M (PAUSE): Wstrzymuje
odtwarzanie.
z (PLAY): Rozpoczyna
odtwarzanie.
Z (STOP): Zatrzymuje
odtwarzanie.
• • • • • • c • • • • • •
Zdejmij pokrywę baterii
znajdującą się z tyłu pilota
zdalnego sterowania i włóż dwie
baterie R03 (rozmiar AAA) z
4 i 5 ustawionymi prawidłowo.
HOME (1): Wyświetla lub
zamyka [Menu główne].
INFO/MENU (m): Włącza lub
wyłącza informacje wyświetlane
na ekranie.
Przyciski kierunku: Wybieranie
opcji w menu.
ENTER (b): Potwierdza wybór
menu.
BACK (1): Wyjście z menu lub
powrót do poprzedniego ekranu.
DISC MENU: Umożliwia dostęp
do menu na płycie.
Przyciski sterowania
telewizorem: Patrz strona 34.
1
Na początek
• • • • • • a • • • • • • 10
Na początek
Panel przedni
1
Na początek
a Podajnik płyt
d R (OPEN/CLOSE)
b Wskaźnik zasilania
e 1/! (POWER)
c Czujnik pilota
f Port USB
Panel tylny
a
a DC IN 12V (zasilacz AC)
b
b HDMI OUT
Przyłączanie
11
Podłączanie zasilacza
AC
Podłączenia do
Twojego telewizora
Podłączyć urządzenie do źródła zasilania przy
pomocy dostarczonego zasilacza AC.
Jeżeli posiadasz telewizor lub monitor HDMI,
możesz go podłączyć do tego odtwarzacza przy
pomocy kabla HDMI (Typu A, Przewód HDMI™
o dużej szybkości transmisji). Podłącz gniazdo
HDMI urządzenia z gniazdem HDMI telewizora lub
monitora.
Tył urządzenia
Podłączyć do
źródła zasilania
elektrycznego
Kabel HDMI
TV
yy Skontaktuj się z dystrybutorem części
elektrycznych, aby uzyskać pomoc w wyborze
odpowiedniego złącza zasilacza AC lub zestawu
okablowania AC.
>>Ostrożnie
Należy używać wyłącznie zasilacza AC
dostarczonego z niniejszym urządzeniem. Nie
wolno stosować źródeł zasilania pochodzących
od innych urządzeń lub od innego producenta.
Korzystanie z innych źródeł zasilania lub kabli
może spowodować uszkodzenie urządzenia
oraz utratę gwarancji.
Ustaw źródło dla telewizora na HDMI (patrz
instrukcja obsługi telewizora).
,,Uwaga
Proszę zapoznać się z instrukcjami obsługi
telewizora, systemu stereo i innych urządzeń,
aby dokonać najlepszych podłączeń.
2
Przyłączanie
Tył urządzenia
12
Przyłączanie
Dodatkowe informacje dotyczące
HDMI
yy Jeśli podłączasz kompatybilne urządzenie HDMI
lub DVI upewnij się, że:
2
-- Spróbuj wyłączyć urządzenie HDMI/DVI i
ten odtwarzacz. Następnie włącz urządzenie
HDMI/DVI i pozostaw je na ok. 30 sek. i włącz
odtwarzacz.
Co to jest SIMPLINK?
Niektóre funkcje tej jednostki sterowane są pilotem
telewizora, jeśli ta jednostka i telewizor LG z
systemem SIMPLINK połączone są złączem HDMI.
Funkcje, którymi może sterować pilot LG; Odtwarzaj,
Pauza, Skanuj, Przejdź, Zatrzymaj, Wył. zasilanie, itd.
Przyłączanie
-- Podłączone wejście video urządzenia jest
ustawione prawidłowo dla tej jednostki.
Szczegóły na temat funkcji SIMPLINK patrz
instrukcja obsługi telewizora.
-- Podłączone urządzenie jest zgodne z
wejściem video 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i lub 1920x1080p.
Telewizor LG z funkcją SIMPLINK oznaczony jest
powyższym logo.
yy Nie wszystkie urządzenia HDMI lub DVI
kompatybilne z HDCP będą działać z tym
urządzeniem.
-- Obraz nie będzie wyświetlany prawidłowo na
urządzeniach nie zgodnych z HDCP.
,,Uwaga
yy Jeżeli podłączone urządzenie HDMI nie
akceptuje wyjścia audio tej jednostki,
dźwięku HDMI może w ogóle nie być lub
może być zniekształcony.
yy Jeśli używasz podłączenia HDMI, możesz
zmienić rozdzielczość dla wyjścia HDMI.
(patrz „Ustawienia rozdzielczości” na stronie
14).
yy Wybrać typ wyjścia video gniazda HDMI
OUT przy pomocy opcji [Ust. koloru HDMI]
w menu ustawień (patrz strona 19).
yy Zmiana rozdzielczości po dokonaniu
podłączenia może skutkować usterkami.
Aby rozwiązać problem, wyłącz nagrywarkę
i włącz ją ponownie.
yy Jeżeli połączenie HDMI z HDCP nie
zostanie potwierdzone, ekran TV zmienia
się na czarny. W takim przypadku sprawdź
podłączenie HDMI lub odłącz kabel HDMI.
yy Jeśli pojawiły się szumy lub linie na ekranie,
proszę sprawdzić kable HDMI (długość jest
zwykle ograniczona do 4,5 metra)
,,Uwaga
W zależności od typu płyty lub stanu
odtwarzania, niektóre operacje SIMPLINK
mogą być różne lub mogą nie działać.
Przyłączanie
Ustawienie rozdzielczości
Odtwarzacz umożliwia kilka rozdzielczości
wyjściowych dla gniazd HDMI OUT. Możesz zmienić
rozdzielczość za pomocą menu [Konfig.].
1. Naciśnij HOME (1).
2. Użyj a/d aby wybrać opcję [Konfig.] i naciśnij
ENTER (b). Pojawia się menu [Konfig.].
4. Za pomocą w/s wybierz opcję [Rozdzielczość],
a następnie naciśnij ENTER (b) aby przejść do
trzeciego poziomu.
5. Użyj przycisków w/s aby wybrać żądaną
rozdzielczość, a następnie naciśnij
ENTER (b) w celu potwierdzenia wyboru.
,,Uwaga
yy Jeżeli Twój telewizor nie akceptuje
rozdzielczości ustawionej na odtwarzaczu,
możesz ustawić rozdzielczość na 576p w
następujący sposób:
1. Naciśnij B aby otworzyć podajnik płyty.
2. Naciśnij Z (STOP) na więcej niż 5
sekund.
yy Po ręcznym wybraniu rozdzielczości i
podłączeniu złącza HDMI do telewizora,
w przypadku gdy telewizor nie akceptuje
ustawionej rozdzielczości, ustawienie
rozdzielczości zmienia się na [Auto].
yy Jeśli zostanie wybrana rozdzielczość
nieobsługiwana przez telewizor, pojawi
się wiadomość ostrzegawcza. Jeśli nic nie
widać po zmianie rozdzielczości, odczekać
20 sekund.
yy Po tym czasie rozdzielczość zostanie
automatycznie zmieniona na wcześniejszą.
Rozdzielczość 1080p może być
automatycznie ustawiona z częstotliwością
odświeżania 24 Hz lub 50 Hz w zależności
od możliwości i preferencji podłączonego
telewizora oraz oryginalnej rozdzielczości
materiału nagranego na płycie BD-ROM.
2
Przyłączanie
3. Za pomocą w/s wybierz opcję [WYŚWIETL] a
następnie naciśnij d aby przejść do drugiego
poziomu.
13
14
Przyłączanie
Podłączanie do
wzmacniacza
Wykonaj jedno z poniższych podłączeń w
zależności od możliwości Twojego sprzętu.
Podłączenie do wzmacniacza
przez wyjście HDMI
Podłącz złącze odtwarzacza HDMI OUT do
odpowiedniego gniazda wzmacniacza przy
pomocy kabla HDMI.
Tył urządzenia
yy Połączenie audio HDMI
2
Ponieważ na typ wyjścia audio ma wpływ wiele
czynników, patrz „Specyfikacje wyjścia audio” (strony
38).
Przyłączanie
Informacje o Cyfrowym dźwięku
wielokanałowym
Cyfrowe połączenie wielokanałowe zapewnia
najlepszą jakość dźwięku. W tym celu będziesz
potrzebował wielokanałowego odbiornika Audio/
Video, który obsługuje jeden lub więcej formatów
audio obsługiwanych przez Twój odtwarzacz.
Sprawdź oznakowanie na przedniej części
odbiornika audio/wideo i w instrukcji. (PCM Stereo,
PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS i/lub DTS-HD)
Kabel HDMI
Odbiornik/wzmacniacz
Kabel
HDMI
TV
Jeżeli wzmacniacz posiada wyjście HDMI, podłącz
złącze wyjścia HDMI wzmacniacza do gniazda
wejścia HDMI telewizora, przy użyciu kabla HDMI.
Będziesz musiał aktywować wyjście cyfrowe
odtwarzacza. (Patrz „Menu [AUDIO]” na stronach 20.)
3
Ustawianie systemu
Ustawianie systemu
Konfiguracja
początkowa
Po pierwszym włączeniu jednostki, na ekranie
pojawi się początkowy kreator instalacji. Ustaw
język w początkowym kreatorze instalacji.
1. Naciśnij 1 (POWER).
15
Ustawienia
Ustawienia opcji konfiguracji
W menu [Konfig.] możesz zmienić ustawienia
odtwarzacza.
1. Naciśnij HOME (1).
Na ekranie pojawia się kreator ustawień
początkowych.
2. Użyj przycisków w/s/a/d, aby wyświetlić
język i naciśnij ENTER (b).
3. Sprawdź ustawienia wprowadzone w
poprzednim kroku.
3. Za pomocą w/s wybierz pierwszą opcję
ustawienia, a następnie naciśnij d aby przejść
do drugiego poziomu.
Naciśnij ENTER (b) gdy przycisk [Zakończ]
jest podświetlony, aby zakończyć początkowe
ustawienia instalacji. Jeśli chcesz zmienić
ustawienia, użyj a/d aby wybrać 1 i naciśnij
ENTER (b).
4. Za pomocą w/s wybierz drugą opcję
ustawienia, a następnie naciśnij ENTER (b) aby
przejść do trzeciego poziomu.
5. Użyj przycisków w/s aby wybrać żądane
ustawienie, a następnie naciśnij ENTER (b) w
celu potwierdzenia wyboru.
3
Ustawianie systemu
2. Użyj a/d aby wybrać opcję [Konfig.] i naciśnij
ENTER (b). Pojawia się menu [Konfig.].
16
Ustawianie systemu
[WYŚWIETL.] MENU
Rozdzielczość
Wsp.obrazu TV
Ustawia rozdzielczość wyjściową sygnału video
HDMI. Patrz strony 14, aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat ustawienia rozdzielczości.
Wybierz opcję proporcji obrazu telewizora w
zależności od typu Twojego telewizora.
[4:3 Zwykły]
Wybierz dla telewizora w standardzie 4:3.
Wyświetla obraz kinowy z paskami u góry i u
dołu ekranu.
[4:3 Panorama]
3
Wybierz dla telewizora w standardzie 4:3.
Przycina szeroki obraz po obu stronach tak,
by wypełnić cały ekran. Obie strony obrazu są
wycięte.
Ustawianie systemu
[16:9 Oryginalne]
Wybierz dla telewizora w standardzie 16:9.
Obraz 4:3 wyświetlany jest w oryginalnej
wielkości 4:3, z czarnymi pasami znajdującymi
się po lewej i prawej stronie.
[16:9 pełny]
Wybierz dla telewizora w standardzie 16:9.
Obraz 4:3 jest dopasowywany w poziomie
(proporcjonalnie) tak, aby wypełnił cały ekran.
,,Uwaga
Nie możesz wybrać opcji [4:3 Zwykły] i [4:3
Panorama], gdy ustawiona jest rozdzielczość
wyższa niż 720p.
[Auto]
Jeżeli gniazdo HDMI OUT jest podłączone
do telewizora, który podaje informacje o
wyświetlaniu (EDID), automatycznie wybierana
jest najlepsza rozdzielczość odpowiadająca
podłączonemu telewizorowi.
[576p]
Daje na wyjściu 576 linii video progresywnego.
[720p]
Daje na wyjściu 720 linii video progresywnego.
[1080i]
Daje na wyjściu 1080 linii video
międzyliniowego.
[1080p]
Daje na wyjściu 1080 linii video progresywnego.
Tryb wyśw.1080p
Gdy rozdzielczość jest ustawiona na 1080p, wybierz
[24 Hz] dla płynnego wyświetlania materiału
filmowego (1080p/24 Hz) na telewizorze z funkcją
HDMI, kompatybilną z rozdzielczością 1080p/24 Hz.
,,Uwaga
yy Po wybraniu [24 Hz] mogą wystąpić
zakłócenia obrazu przy przełączaniu
materiału video i film. W takim przypadku
wybierz [50 Hz].
yy Nawet po ustawieniu opcji [Tryb
wyśw.1080p] na [24 Hz], jeżeli telewizor
nie jest kompatybilny z rozdzielczością
1080p/24 Hz, bieżąca częstotliwość sygnału
wideo zostanie ustawiona na 50 Hz, aby
odpowiadała formatowi źródłowemu wideo.
Ustawianie systemu
Ust. koloru HDMI
[JĘZYK] MENU
Wybierz typ wyjścia z gniazda HDMI OUT. Dla tych
ustawień, patrz do instrukcji obsługi telewizora.
Wyświetlanie menu
[YCbCr]
Wybierz przy podłączaniu do telewizora HDMI.
[RGB]
Wybierz przy podłączaniu do telewizora DVI.
Przewodnik Menu Home
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie lub wyłączenia
pęcherzyka prowadzącego w menu Home. Ustaw
tę opcję na [Wł.], aby wyświetlać pomoc.
17
Wybrać język dla menu [Konfig.] oraz dla
wyświetlacza ekranowego.
Menu płyty/Audio płyty/Napisy
płyty
Wybierz preferowany język dla ścieżki audio (audio
płyty), napisów oraz menu płyty.
[Oryginalne]
Wybiera oryginalny język, w którym została
nagrana płyta.
Naciśnij ENTER (b) aby wybrać inny język.
Naciskaj klawisze numeryczne, a następnie
ENTER (b) aby wprowadzić odpowiedni
4-cyfrowy numer, według listy kodów języków
na stronie 40.
[Wył.] (Tylko napisy płyty)
Wyłącza napisy.
,,Uwaga
Twoje ustawienie języku może nie działać w
zależności od płyty.
3
Ustawianie systemu
[Inny]
18
Ustawianie systemu
[AUDIO] MENU
Każda płyta zawiera wiele opcji dźwięku. Ustaw
opcje Audio urządzenia zgodnie z typem
używanego systemu audio.
,,Uwaga
Ponieważ na typ wyjścia audio ma wpływ
wiele czynników, patrz „Specyfikacje wyjścia
audio” (strony 38).
Wyjście cyfrowe
[Auto]
3
Częst. próbkowania
(Wyjście cyfrowe audio)
[48 kHz]
Wybierz, jeśli Twój odbiornik A/V lub
wzmacniacz nie może odbierać sygnałów
192 kHz i 96 kHz. Gdy dokonana zostanie ta
zmiana, urządzenie to będzie automatycznie
konwertować sygnały 192 kHz i 96 kHz na
sygnały 48 kHz tak, aby system mógł je
rozszyfrować.
[96 kHz]
Ustawianie systemu
Wybierz, jeżeli podłączasz gniazda DIGITAL
AUDIO OUT oraz HDMI OUT do urządzenia
wyposażonego w dekoder LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS oraz DTSHD.
Wybierz tą opcję, jeśli twój odbiornik A/V
lub wzmacniacz nie może używać sygnałów
192kHz. Po wybraniu tej opcji, jednostka
automatycznie konwertuje wszystkie sygnały
192kHz na 96kHz, aby twój system mógł je
dekodować.
[PCM]
[192 kHz]
Wybierz czy łączysz to urządzenie przez
gniazdo HDMI OUT z urządzeniem z
dekoderem cyfrowym lub gniazdem DIGITAL
AUDIO OUT z urządzeniem z dwukanałowym
dekoderem cyfrowym stereo.
Wybierz, jeśli Twój odbiornik A/V lub
wzmacniacz może odbierać sygnały
192 kHz.
[Powtórne kod. DTS]
Wybierz, jeżeli podłączasz gniazda HDMI
OUT lub DIGITAL AUDIO OUT do urządzenia
wyposażonego w dekoder DTS.
,,Uwaga
Zapoznaj się z instrukcją obsługi odbiornika lub
wzmacniacza, aby zweryfikować jego właściwości.
DRC (Kontrola dynamiki sygnału)
Funkcja ta umożliwia słuchanie dźwięków filmu
przy niższej głośności, bez utraty ich wyrazistości.
[Auto]
yy Gdy opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona
na [Multi-Ch PCM], sygnał audio może być
wysyłany w formacie PCM Stereo, jeżeli
informacja PCM Multi-Ch nie zostanie
wykryta przez EDID z urządzenia HDMI.
Zakres dynamiczny wyjścia audio Dolby TrueHD
jest wyszczególniony osobno.
Natomiast zakres dynamiczny Dolby Digital
oraz Dolby Digital Plus obsługiwane są tak
samo jak w trybie [Wł.].
yy Jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] ustawiona
jest na [Powtórne kod. DTS], sygnał audio
Powtórne kod. DTS przesyłany jest dla płyt
BD-ROM z wtórnym dźwiękiem audio,
natomiast oryginalny dźwięk przesyłany
jest dla innych płyt (np. [Prędkość przesyłu
danych]).
[Wł.]
Ogranicza zakres dynamiczny wyjścia audio
dla Dolby Digital, Dolby Digital Plus lub Dolby
TrueHD.
[Wył.]
Wyłącza tę funkcję.
,,Uwaga
Ustawienie DRC można zmienić tylko wtedy,
gdy płyta nie jest włożona lub urządzenie jest
w trybie całkowitego zatrzymania.
Ustawianie systemu
[BLOKADA] MENU
Ocena DVD
Ustawienia [BLOKADA] mają wpływ tylko na
odtwarzanie BD-ROM.
Blokuje odtwarzanie ocenionych na podstawie
zawartości płyt DVD. (Nie wszystkie płyty mają
ocenę.)
Aby uzyskać dostęp do zablokowanych [BLOKADA]
ustawień, musisz wprowadzić ustanowiony
wcześniej 4-cyfrowy kod.
Jeżeli kod nie został jeszcze ustanowiony, zostaniesz
poproszony, aby to zrobić. Wprowadź dwukrotnie
4-cyfrowe hasło i naciśnij ENTER (b) aby utworzyć
nowe hasło.
Hasło
Możesz utworzyć lub zmienić hasło.
[Żaden]
[Zmień]
Wprowadź aktualne hasło i naciśnij
ENTER (b). Wprowadź dwukrotnie 4-cyfrowe
hasło i naciśnij ENTER (b) aby utworzyć nowe
hasło.
Jeżeli zapomniałeś hasło
Jeżeli zapomniałeś hasło, możesz je skasować,
wykonując poniższe kroki.
1. Usuń płytę znajdującą się w odtwarzaczu.
2. Wybierz opcję [Hasło] w menu [Konfig.].
3. Przy pomocy przycisków numerycznych
wprowadź kod „210499”. Hasło zostanie
usunięte.
,,Uwaga
Jeśli wpisałeś je błędnie, przed naciśnięciem
przycisku ENTER (b), naciśnij a. Następnie
wprowadź poprawne hasło.
[Odblokuj]
Po wybraniu opcji [Odblokuj], kontrola
rodzicielska jest nie aktywna i odtwarzane są
wszystkie płyty.
[Ocena 1-8]
Ocena jeden (1) jest najbardziej restrykcyjna, a
ocena osiem (8) jest najmniej restrykcyjna.
Ocena Płyta Blu-ray
Ustaw limit wieku dla odtwarzanych płyt BD-ROM.
Przy użyciu przycisków numerycznych wprowadź
limit wieku dla odtwarzania płyt BD-ROM.
[255]
Wszystkie płyty BD-ROM mogą być odtwarzane.
[0-254]
Zabrania odtwarzania BD-ROM z odpowiednią
oceną nagraną na nich.
,,Uwaga
[Ocena Płyta Blu-ray] będzie zastosowane
tylko do płyt Blu-ray, które zawierają Advanced
Rating Control.
Kod regionu
Wpisz kod regionu, którego standardy były użyte
do oceny kategorii płyty DVD, w oparciu o listę
znajdującą się na stronie 39.
3
Ustawianie systemu
Wprowadź dwukrotnie 4-cyfrowe hasło i
naciśnij ENTER (b) aby utworzyć nowe hasło.
19
20 Ustawianie systemu
[INNE] MENU
Automatyczne wyłączanie
Wygaszacz ekranu uruchomi się, po pozostawieniu
odtwarzacza w trybie zatrzymania przez około pięć
minut. Jeżeli ustawisz tę opcję na [Wł.], urządzenie
wyłączy się automatycznie po 20 minutach
wyświetlania wygaszacza ekranu. Ustaw tę opcję na
[Wył.], aby pozostawić włączony wygaszacz ekranu
aż do momentu użycia urządzenia.
Inicjalizacja
[Ustawienia fabryczne]
3
Można zresetować odtwarzacz do jego
oryginalnych ustawień fabrycznych.
Ustawianie systemu
[Kasowanie pam. Blu-ray]
Inicjalizuje zawartość Blu-ray z podłączonej
pamięci USB.
,,Uwaga
Jeśli zresetujesz odtwarzacz do jego
oryginalnych ustawień przy użyciu opcji
[Ustawienia fabryczne] będziesz musiał
ponownie ustawić wyświetlany język.
Oprogramowanie
[Informacje]
Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania.
[OSS Notice]
Pojawi się LGE Open Source Software Notice.
4
Obsługa
Obsługa
Wyświetlanie menu
Home
21
Odtwarzanie
podłączonych
urządzeń
Korzystanie z menu [HOME]
Menu home pojawia się po naciśnięciu HOME (1).
Użyj a/d, aby wybrać opcję kategorię i naciśnij
ENTER (b).
Odtwarzanie płyt
erto
1. Naciśnij B (OPEN/ CLOSE) i połóż płytę na
podajniku.
2. Naciśnij B (OPEN/CLOSE), aby zamknąć
podajnik płyty.
Dla większości płyt Audio CD, BD-ROM
i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
3. Naciśnij HOME (1).
4. Wybierz ikonę dysku.
a [Film] - Odtwarza zawartość wideo.
b [Zdjęcia] - Odtwarza zawartość zdjęciową.
c [Muzyka] - Odtwarza zawartość audio.
d [Konfig.] - Ustawienia systemu.
yy W zależności od tytułów DB-ROM, dl
poprawnego odtwarzania może być
konieczne podłączenie urządzenia USB.
yy Niesfinalizowane płyty formatu DVD-VR nie
mogą być odtwarzanie na tym urządzeniu.
yy Niektóre płyty DVD-VR zapisane są przy
pomocy danych CPRM przy pomocy DVD
RECORDER. To urządzenie nie obsługuje
takich typów płyt.
4
Obsługa
,,Uwaga
yy Funkcje odtwarzania, opisane w tym
podręczniku, nie są dostępne dla wszystkich
plików i mediów. Niektóre funkcje mogą być
ograniczone z powodu wielu czynników.
22 Obsługa
Odtwarzanie pliku z płyty/
urządzenia USB
yui
Ten odtwarzacz może odtworzyć film, muzykę i
zdjęcia z płyty lub urządzenia USB.
1. Włóż płytę z danymi lub podłącz urządzenie
USB.
c
Wyświetla pliki lub foldery na podłączonym
urządzeniu.
5. Wybierz plik przy pomocy w/s/a/d i
naciśnij d (PLAY) lub ENTER (b) aby odtworzyć
ten plik.
Uwagi dotyczące urządzenia USB
yy Ten odtwarzacz obsługuje pamięć/dysk
zewnętrzny USB sformatowane w FAT32 i NTFS
przy dostępie do plików (muzyka, zdjęcia, film).
Jednakże, dla korzystania z funkcji BD-Live
należy użyć pamięci/dysku zewnętrznego USB
sformatowanych w FAT32.
yy To urządzenie wspiera do 4 partycji w urządzeniu
USB.
yy Nie wolno odłączać urządzenia USB podczas
działania (odtwarzanie, itp.)
4
Obsługa
Gdy podłączysz urządzenie USB w menu HOME,
urządzenie odtworzy automatycznie plik audio
znajdujący się w pamięci urządzenia USB. Jeżeli w
pamięci USB znajdują się pliki różnego typu, pojawi
się menu wyboru typu pliku.
Czas ładowania pliku może zająć kilka minut
w zależności od ilości zawartości zapisanej w
urządzeniu pamięci USB. Naciśnij ENTER (b) gdy
wybrane jest [Anuluj], aby zatrzymać ładowanie.
2. Naciśnij HOME (1).
3. Używając a/d, wybierz [Movie] (film), [Photo]
(zdjęcie) lub [Music] (muzyka), a następnie
naciśnij s.
4. Wybierz płytę(Disc) lub USB(USB), a następnie
naciśnij ENTER (b).
yy Urządzenie zewnętrzne USB, które wymaga
instalacji dodatkowego oprogramowania
przy podłączaniu do komputera, nie będzie
obsługiwane.
yy Urządzenie USB: Urządzenie USB kompatybilne z
USB1.1 i USB2.0.
yy Mogą być odtwarzane pliki z filmami, muzyką i
zdjęciami. Zobacz odpowiednie strony, w celu
uzyskania szczegółów obsługi poszczególnych
plików.
yy Aby zapobiec utracie danych zalecane jest
regularne wykonywanie kopii zapasowych.
yy Jeżeli korzystasz z przedłużacza USB,
koncentratora USB hub lub czytnika kart USB,
urządzenie USB może nie być rozpoznane.
yy Niektóre urządzenia USB mogą nie pracować z
tym urządzeniem.
yy Niektóre aparaty cyfrowe i telefony nie są
wspierane.
yy Gniazda USB urządzenia nie można podłączyć
do komputera PC. Urządzenie nie może być
używanie jako pamięć zewnętrzna.
a Wyświetla wszystkie podłączone urządzenia.
b Wyświetla filmy, zdjęcia lub treści audio.
Obsługa 23
Odtwarzanie pliku na
urządzeniu z Android
yui
Urządzenie to może odtwarzać filmy, muzykę i
zdjęcia z urządzenia USB.
1. Podłącz urządzenie Android do urządzenia
kablem USB. Upewnij się, że opcja MTP jest
aktywna na urządzeniu z Androidem.
Uwagi na temat podłączania
urządzenia z Androidem
yy Jednostka ta obsługuje tylko urządzenia MTP
(Media Transfer Protocol) z systemem Android
(zalecana wersja 4.0 lub nowsza).
yy Nie wolno odłączać urządzenia USB podczas
działania (odtwarzanie, itp.)
yy Mogą być odtwarzane pliki z filmami, muzyką i
zdjęciami. Zobacz odpowiednie strony, w celu
uzyskania szczegółów obsługi poszczególnych
plików.
yy Aby zapobiec utracie danych zalecane jest
regularne wykonywanie kopii zapasowych.
yy Jeżeli korzystasz z przedłużacza USB,
koncentratora USB hub lub czytnika kart USB,
urządzenie USB może nie być rozpoznane.
2. Naciśnij HOME (1).
4. Używając a/d, wybierz [MTP], a następnie
naciśnij ENTER (b).
Czas ładowania pliku może zająć kilka minut w
zależności od ilości zawartości zapisanej w
urządzeniu pamięci USB.
5. Wybierz plik przy pomocy w/s/a/d i
naciśnij d (PLAY) lub ENTER (b) aby odtworzyć
ten plik.
yy Gdy używasz MTP, otwarzanie części muzyki,
zdjęć, filmów lub plików napisów mże nie
działać, w zależności od urządzenia z Androidem.
4
Obsługa
3. Używając a/d, wybierz [Movie] (film), [Photo]
(zdjęcie) lub [Music] (muzyka), a następnie
naciśnij s.
yy Niektóre urządzenia USB mogą nie pracować z
tym urządzeniem.
24 Obsługa
Ogólne informacje o
odtwarzaniu
Podstawowe operacje dla zdjęć
Aby odtworzyć pokaz slajdów
Naciśnij d (PLAY), aby rozpocząć pokaz slajdów.
Podstawowe operacje dla
zawartości wideo i audio
Aby zatrzymać pokaz slajdów
Aby zatrzymać odtwarzanie
Aby wstrzymać pokaz slajdów
Naciśnij Z (STOP) w czasie odtwarzania.
Aby wstrzymać odtwarzanie
4
Naciśnij Z (STOP) w czasie pokazu slajdów.
Naciśnij M (PAUSE) w czasie pokazu slajdów.
Naciśnij d (PLAY), aby ponownie rozpocząć pokaz
slajdów.
Naciśnij M (PAUSE) w czasie odtwarzania.
Naciśnij d (PLAY), aby wznowić odtwarzanie.
Aby przejść do następnego/
poprzedniego zdjęcia
Odtwarzanie klatka-po-klatce
(wideo)
W czasie wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie,
naciśnij a lub d, aby przejść do poprzedniego lub
następnego zdjęcia.
Obsługa
Naciśnij M (PAUSE) w czasie odtwarzania filmu.
Naciskaj przycisk M (PAUSE), aby odtwarzać klatkapo-klatce.
Aby przeszukać do przodu lub do
tyłu
Naciśnij c lub v w trakcie odtwarzania, aby
odtwarzać szybko do przodu lub szybko do tyłu.
Korzystanie z menu płyty
ero
Aby wyświetlić menu płyty
Naciskając wielokrotnie c lub v możesz
wybierać różne prędkości odtwarzania.
Ekran menu może wyświetlić się najpierw po
załadowaniu płyty, która zawiera menu. Jeżeli
chcesz wyświetlić menu płyty w czasie odtwarzania,
naciśnij DISC MENU.
Zwolnienie prędkości odtwarzania
Użyj przycisków w/s/a/d do nawigowania po
menu.
Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, naciskając
wielokrotnie v możesz wybierać rożne prędkości
powolnego odtwarzania.
Aby wyświetlić wyskakujące menu
Aby przejść do następnego/
poprzedniego rozdziału/utworu/pliku
Wciśnij C lub V w trakcie odtwarzania w celu
przejścia do następnego rozdziału/utworu/pliku
lub powrotu do początku obecnie odtwarzanego
rozdziału/utworu/pliku.
Wciśnij szybko dwa razy C aby cofnąć się do
poprzedniego rozdziału/utworu/pliku.
Niektóre płyty BD-ROM zawierają wyskakujące
menu, które pojawia się w czasie odtwarzania.
Naciśnij TITLE/POP-UP w czasie odtwarzania i użyj
przycisków w/s/a/d do nawigowania po
menu.
Obsługa 25
Wznowienie odtwarzania
eroyt
u
W zależności od płyty urządzenie zapamiętuje
punkt, w którym został naciśnięty Z (STOP).
Jeżeli na ekranie na krótko pojawia się „MZ
(wznowienie po zatrzymaniu)”, naciśnij z (PLAY),
aby wznowić odtwarzanie (od określonej sceny).
Jeżeli dwukrotnie naciśniesz Z (STOP) lub wyjmiesz
płytę, na ekranie pojawi się „Z(zatrzymanie zupełne)”.
Urządzenie wyczyści punkt zatrzymania.
,,Uwaga
yy Punkt wznowienia może być wyczyszczony
po naciśnięciu przycisku (np. 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), itp).
yy Na płytach BD-ROM zawierających BD-J nie
działa funkcja wznowienia odtwarzania.
Urządzenie to zapamiętuje ostatnią scenę z
ostatnio oglądanej płyty. Ostatnia scena pozostaje
w pamięci nawet po wyjęciu płyty lub wyłączeniu
urządzenia. Po włożeniu płyty z zapamiętaną sceną
zostaje ona automatycznie przywołana.
,,Uwaga
yy Funkcja pamięci ostatniej sceny dla
poprzedniej płyty jest kasowana w
momencie odtworzenia innej płyty.
yy Funkcja ta może nie działać w zależności od
płyty.
yy Na płytach BD-ROM zawierających BD-J nie
działa funkcja pamięci ostatniej sceny.
yy To urządzenie nie zapamiętuje ustawień
płyty, jeżeli je wyłączysz przed rozpoczęciem
odtwarzania.
4
Obsługa
yy Podczas odtwarzania interaktywnego
tytułu BD-ROM, urządzenie wejdzie w tryb
zatrzymania zupełnego po naciśnięciu
przycisku Z (STOP) podczas odtwarzania.
Pamięć ostatniej sceny
er
26 Obsługa
Menu ekranowe
Wyświetlanie informacji o zawartości
Możesz wyświetlić i ustawić wiele informacji i opcji
dotyczących zawartości.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
Aby sterować odtwarzaniem
filmów
eroy
eroy
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b).
Możesz sterować odtwarzaniem i ustawiać opcje
podczas oglądania filmów.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU
(m).
4
Obsługa
a Pasek postępu - wyświetla bieżącą pozycję i
całkowity czas odtwarzania.
b [Disc Menu] - Wchodzi do menu płyty.
a Tytuł – Numer bieżącego tytułu/całkowita
ilość tytułów.
c [Title/popup] - Umożliwia wyświetlenie
menu tytułowego płyty DVD lub menu
podręcznego płyty BD-ROM, jeśli jest
dostępne.
b Rozdział – numer bieżącego rozdziału/
całkowita liczba rozdziałów.
c Czas – czas odtwarzania, który upłynął/
całkowity czas odtwarzania.
d [Opcja] - Wyświetla informacje odtwarzania.
d Audio – Wybrany język lub kanał audio.
e [Powtarzanie] - Umożliwia powtórzenie
wybranej części lub kolejności. (strona 35)
e Napis – wybrane napisy.
f Kąt – wybrany kąt/całkowita liczba kątów.
g Wsp.obrazu TV – wybrany współczynnik
proporcji obrazu TV.
h Tryb obrazu – wybrany tryb obrazu.
Obsługa 27
,,Uwaga
Ustawianie prędkości pokazu slajdów
yy Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w
ciągu kilku sekund, menu ekranowe zniknie.
W trakcie wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie,
możesz korzystać z różnych opcji.
yy Na niektórych płytach nie można wybrać
numeru tytułu.
1. Podczas przeglądania obrazów, naciśnij INFO/
MENU (m).
yy Dostępne elementy mogą różnić się w
zależności od płyty lub tytułu.
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b).
yy Jeżeli płyta interaktywna Blu-ray jest
odtwarzana, niektóre ustawienia są
wyświetlane na ekranie, ale nie można ich
zmienić.
Aby sterować wyświetlaniem
obrazów
Steruje odtwarzaniem i ustawia opcje podczas
przeglądania obrazów na pełnym ekranie.
Steruje odtwarzaniem i ustawia opcje podczas
przeglądania obrazów na pełnym ekranie.
b [efekt] - Za pomocą a/d wybierz efekt
przejścia pomiędzy zdjęciami w pokazie
slajdów.
c [Wybór muzyki] - Wybierz podkład muzyczny
dla pokazu slajdów (strona 39).
a [Pokaz sl.] - Uruchamia lub wstrzymuje pokaz
slajdów.
b [Muzyka] - Wybierz podkład muzyczny dla
pokazu slajdów.
c [Opcja] - Wyświetla opcje pokazu slajdów.
d [Obróć] - Obraza obraz zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
e [Zoom] - Wyświetla menu [Zoom].
4
Obsługa
Podczas przeglądania obrazów, naciśnij INFO/
MENU (m).
a [Szybkość] - Za pomocą a/d wybierz
prędkość opóźnienia pomiędzy zdjęciami w
pokazie slajdów.
28 Obsługa
Odtwarzanie
zaawansowane
Odtwarzanie powtarzane
erotu
y
Płyta Blu-ray / DVD / Pliki wideo
Podczas odtwarzania, naciskaj przycisk REPEAT
(h), aby wybrać odpowiedni tryb powtarzania.
A-B – Wybrany fragment, będzie powtarzany w
sposób ciągły.
Chapter – Aktualny rozdział będzie odtwarzany w
sposób wielokrotny. (Tylko BD / DVD)
4
Title – Aktualny tytuł będzie odtwarzany
wielokrotnie.
Obsługa
All – Wszystkie utwory lub pliki będą odtwarzane
wielokrotnie. (Tylko plik filmu)
Off – Umożliwia powrót do standardowego
odtwarzania.
Audio CD/Pliki muzyczne
Podczas odtwarzania, naciskaj przycisk REPEAT
(h) wielokrotnie, aby wybrać odpowiedni tryb
powtarzania.
– Wybrany fragment będzie powtarzany w
sposób ciągły. (tylko audio CD)
Track – Aktualny utwór lub plik będzie
odtwarzany wielokrotnie.
All – Wszystkie utwory lub pliki będą
odtwarzane wielokrotnie.
All – Wszystkie utwory lub pliki będą
odtwarzane wielokrotnie w sposób losowy.
– Określone utwory lub pliki będą odtwarzane
w sposób losowy.
,,Uwaga
Ta funkcja może nie działać w przypadku
niektórych płyt lub tytułów.
Powtarzanie określonego
fragmentu
eroty
Ten odtwarzacz może powtarzać wybrany przez
Ciebie fragment.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk REPEAT
(h).
2. Wybierz [A-B] i naciśnij ENTER (b).
3. Naciśnij ENTER (b) na początku fragmentu
który chcesz powtarzać.
4. Naciśnij ENTER (b) na końcu fragmentu.
Wybrany przez ciebie fragment, będzie
powtarzany w sposób ciągły.
,,Uwaga
yy Nie możesz wybrać fragmentu krótszego niż
3 sekundy.
yy Ta funkcja może nie działać w przypadku
niektórych płyt lub tytułów.
Odtwarzanie od wybranego
czasu
eroy
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b).
3. Wybierz opcję [Czas], po czym wprowadź
żądany czas rozpoczęcia w godzinach, minutach
i sekundach, od lewej do prawej strony.
Na przykład, aby znaleźć scenę po czasie 2
godziny, 10 minut i 20 sekund, wprowadź
“21020”.
Naciśnij a/d aby przeskoczyć do przodu lub
do tyłu o 60 sekund.
4. Naciśnij ENTER (b) aby rozpocząć odtwarzanie
od wybranego czasu.
,,Uwaga
yy Ta funkcja może nie działać w przypadku
niektórych płyt lub tytułów.
Obsługa 29
Wybór języka napisów
eroy
Oglądane pod różnymi kątami
er
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
Jeśli płyta zawiera sceny nakręcone z kilku kamer,
podczas odtwarzania można przełączać na inne
widoki (ujęcia).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy w/s wybierz opcję [Napis].
4. Użyj a/d aby wybrać żądany język napisów.
Naciskając ENTER (b), możesz ustawić różne
opcje napisów.
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
,,Uwaga
Niektóre płyty umożliwiają zmianę napisów
dialogowych tylko poprzez menu płyty. W
takim przypadki naciśnij przycisk TITLE/POPUP
lub DISC MENU i wybierz odpowiedni język
napisów dialogowych z menu płyty.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy w/s wybierz opcję [Audio].
4. Użyj a/d aby wybrać żądany język, utwór lub
kanał audio.
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
,,Uwaga
yy Niektóre płyty umożliwiają zmianę wyborów
audio tylko poprzez menu płyty. W takim
przypadku naciśnij przycisk TITLE/POPUP
lub DISC MENU i wybierz odpowiednią
ścieżkę audio z menu płyty.
yy Natychmiast po włączeniu dźwięku, może
być niewielkie przesunięcie pomiędzy
wyświetlaczem a dźwiękiem.
yy Na płycie BD-ROM multiformat audio
(5.1CH lub 7.1CH) jest oznaczony w menu
ekranowym jako [Multi CH].
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy w/s wybierz opcję [Kąt].
4. Użyj a/d aby wybrać żądany kąt.
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
Zmienianie współczynnika
kształtu obrazu TV
eoy
Możesz zmienić współczynnik proporcji obrazu TV
w podczas odtwarzania.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy w/s wybierz opcję [Wsp.obrazu
TV].
4. Użyj a/d aby wybrać żądaną opcję.
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
,,Uwaga
Nawet jeżeli zmienisz wartość opcji [Wsp.
obrazu TV] w menu ekranowym, opcja [Wsp.
obrazu TV] w menu [Ustawienia] nie będzie
zmieniona.
4
Obsługa
Słuchanie różnych ścieżek
audio
eroy
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
30 Obsługa
Zmienianie strony kodowej
napisów
y
Jeżeli napisy nie są wyświetlane poprawnie, możesz
zmienić stronę kodu napisów, aby wyświetlać plik z
napisami poprawnie.
Zmienianie trybu obrazu
eroy
Możesz zmienić opcję [Tryb obrazu] w czasie
odtwarzania.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b).
3. Przy pomocy w/s wybierz opcję [Tryb obrazu].
3. Przy pomocy w/s wybierz opcję [Strona
kodowa].
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
4. Użyj a/d aby wybrać żądaną stronę kodową.
4. Użyja/d aby wybrać żądaną opcję.
Ustawianie opcji [Us. użyt.]
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/
MENU (m).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b).
4
Obsługa
3. Przy pomocy w/s wybierz opcję [Tryb obrazu].
4. Użyj a/d aby wybrać opcję [Us. użyt.] i
naciśnij ENTER (b).
5. Naciśnij BACK (1), aby wyjść z menu
ekranowego.
5. Użyj w/s/a/d aby zmienić opcje [Tryb
obrazu].
Wybierz opcję [Domyślny], a następnie naciśnij
ENTER (b) aby wyzerować wszystkie ustawienia
video.
6. Użyj w/s/a/d aby wybrać opcję [Zamknij] i
naciśnij ENTER (b) aby zakończyć ustawienia.
Obsługa
Wyświetlanie informacji o
zawartości
y
Odtwarzacz może wyświetlić informację o
zawartości.
1. Wybierz plik za pomocą w/s/a/d.
2. Naciśnij INFO/MENU (m).
Na ekranie pojawia się informacja o pliku.
W czasie odtwarzania filmu możesz wyświetlić
informację o pliku, naciskając TITLE/POPUP.
31
Wybieranie pliku z napisami
y
Jeżeli nazwa pliku z napisami jest inna niż nazwa
pliku z filmem, musisz wybrać plik z napisami w
menu [Film] przed rozpoczęciem odtwarzania
filmu.
1. Przy pomocy w/s/a/d w menu [Film]
wybierz plik z napisami, który ma być
odtworzony.
2. Naciśnij przycisk ENTER (b).
,,Uwaga
Wyświetlona na ekranie informacja może
nie odpowiadać rzeczywistej informacji o
zawartości.
Możesz zmienić widok listy zawartości w menu
[Film], [Muzyka], [Zdjęcia].
Naciskaj wielokrotnie przycisk czerwony (R).
Naciśnij ENTER (b) ponownie, aby odznaczyć
plik z napisami. Wybrany plik z napisami będzie
wyświetlany w czasie odtwarzania filmu.
,,Uwaga
yy Jeśli naciśniesz Z (STOP) podczas
odtwarzania, wybór napisów zostanie
anulowany.
4
Obsługa
Zmienianie widoku listy
zawartości
yui
32 Obsługa
Słuchanie muzyki w czasie
pokazu slajdów
i
Możesz wyświetlać zdjęcia w czasie słuchania
muzyki.
1. W trakcie wyświetlania zdjęcia na pełnym
ekranie, naciśnij INFO/MENU (m) aby wyświetlić
menu opcji.
2. Wybierz [Opcja] za pomocą a/d, i naciśnij
ENTER (b)
3. Użyj w/s aby wybrać opcję [Wybór muzyki] i
naciśnij ENTER (b) w celu wyświetlenia menu
[Wybór muzyki].
4. Użyj w/s aby wybrać kategorię i naciśnij
ENTER (b).
Dostępne urządzenie może różnić się w
zależności od lokalizacji bieżącego pliku obrazu.
4
Obsługa
Lokalizacja zdjęcia
Dostępne
urządzenie
Płyta, USB
Płyta, USB
MTP
MTP
5. Użyj w/s aby wybrać plik lub folder który ma
być odtwarzany.
Wybierz g i naciśnij ENTER (b) aby wyświetlić
wyższy katalog.
6. Użyj d aby wybrać [OK], i naciśnij ENTER (b)
aby zakończyć wybieranie muzyki.
5
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów 33
Rozwiązywanie problemów
Ogólne
Problemy
Przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa
prawidłowo.
yy Wyłącz zasilanie tego urządzenia i podłączonego urządzenia
zewnętrznego (Telewizor, Głośnik basowy, Odtwarzacz DVD, Wzmacniacz,
itp.) a następnie włącz je ponownie.
yy Odłącz przewód zasilania od tego urządzenia i podłączonego urządzenia
zewnętrznego (Telewizor, Głośnik basowy, Odtwarzacz DVD, Wzmacniacz,
itp.) a następnie spróbuj podłączyć ponownie.
Zasilanie nie włącza się.
yy Włóż pewnie wtyczkę do ściennego gniazdka zasilania.
yy Upewnij się, że zasilacz jest podłączony prawidłowo do jednostki.
Urządzenie nie rozpoczyna
odtwarzania.
yy Włóż odtwarzalną płytę. (Sprawdź typ płyty, system kolorów oraz kod
regionu).
yy Umieścić płytę stroną odtwarzaną skierowaną w dół.
yy Umieścić płytę na podajniku dokładnie wewnątrz prowadnika.
yy Wyczyścić płytę.
yy Wyłącz funkcję oceny kategorii lub zmień poziom kategorii.
Podłączona pamięć USB nie
została rozpoznana.
yy Jeżeli korzystasz z przedłużacza USB lub koncentratora USB hub,
urządzenie USB może nie być rozpoznane.
yy Urządzenie zewnętrzne USB, które wymaga instalacji dodatkowego
oprogramowania przy podłączaniu do komputera, nie będzie
obsługiwane.
yy Urządzenie obsługuje tylko pamięć USB Flash i zewnętrzny dysk
twardy USB w formacie FAT32 lub NTFS.
Nie można zmienić kąta.
yy Widoki z wielu kątów nie są nagrane na odtwarzanej płycie DVD.
Nie można odtworzyć plików
muzycznych/ze zdjęciami/z
filmem.
yy Pliki nie są nagrane w formacie, który urządzenie może odtworzyć.
Pilot nie działa poprawnie.
yy Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany na czujnik znajdujący
się w urządzeniu.
yy To urządzenie nie obsługuje kodeków pliku filmu.
yy Pilot zdalnego sterowania znajduje się za daleko od urządzenia.
yy Na drodze pomiędzy pilotem a urządzeniem znajduje się przeszkoda.
yy Baterie w pilocie są wyczerpane.
5
Rozwiązywanie problemów
yy Spróbuj użyć innego kabla USB, niektóre kable USB mogą nie
obsługiwać natężenia prądu koniecznego dla normalnej pracy
urządzeń USB.
34 Rozwiązywanie problemów
Gdy odtwarzacz jest
podłączony, ale zasilanie nie
włącza się ani nie wyłącza się.
Możesz zresetować urządzenie w następujący sposób:
yy Odłącz kabel zasilający, odczekaj przynajmniej pięć sekund i podłącz
go ponownie.
Urządzenie nie działa
normalnie.
Obraz
Problemy
Przyczyna i rozwiązanie
Nie ma obrazu.
yy Wybierz odpowiednie wejście video telewizora tak, aby obraz
pochodzący z urządzenia pojawił się na ekranie.
yy Podłącz pewnie kabel wideo.
yy Sprawdź, czy [Ust. koloru HDMI] w menu konfiguracji [Konfig.] jest
ustawiony na właściwą pozycję, zgodną z Twoim złączem wideo.
yy Twój telewizor może nie obsługiwać ustawionej w odtwarzaczu
rozdzielczości. Zmień na rozdzielczość akceptowaną przez Twój
telewizor.
yy Złącze HDMI OUT odtwarzacza jest podłączone do urządzenia DVI,
które nie obsługuje ochrony praw autorskich.
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
yy Odtwarzasz płytę nagraną w systemie koloru innym niż system
Twojego telewizora.
yy Ustaw rozdzielczość, którą akceptuje Twój telewizor.
5
Rozwiązywanie problemów
Wsparcie klienta
Możesz aktualizować oprogramowanie odtwarzacza w celu polepszenia pracy urządzenia i/ lub dodania
nowych funkcji. Aby pobrać najnowsze oprogramowanie dla tego odtwarzacza (jeżeli miały miejsce
uaktualnienia), prosimy odwiedzić stronę http://www.lg.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
LG Electronics.
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA OPEN
SOURCE
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open
source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia
gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.
Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej
dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres [email protected]
com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.
6
Załącznik
Załącznik 35
Sterowanie
telewizorem przy
pomocy dołączonego
pilota
Konfiguracja pilota zdalnego
sterowania do Twojego
telewizora
Możesz sterować telewizorem za pomocą
poniższych przycisków.
1. Trzymając wciśnięty przycisk
1 (TV POWER), naciskaj przyciski numeryczne,
by wybrać kod dla Twojego telewizora (zobacz
tabelę poniżej).
Przez
naciśnięcie
Możesz
1 (TV POWER)
Włącza lub wyłącza
telewizor.
INPUT
Przełącza źródło wejścia
telewizora pomiędzy TV i
innymi.
VOL +/–
Reguluje głośność
telewizora.
W zależności od podłączonego urządzenia, być
może nie będziesz mógł sterować telewizorem
za pomocą niektórych przycisków.
Producent
Kod
LG
1(Domyślny), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Zwolnij przycisk 1 (TV POWER), aby zakończyć
ustawianie.
W zależności od telewizora, niektóre lub wszystkie
przyciski mogą nie działać, nawet po wprowadzeniu
poprawnego kodu producenta. Po wymianie
baterii pilota, wprowadzony przez Ciebie kod może
zostać zresetowany do wartości domyślnej. Ustaw
ponownie prawidłowy kod.
6
Załącznik
,,Uwaga
Możesz sterować telewizorem za pomocą
dostarczonego pilota zdalnego sterowania.
Jeśli Twój telewizor znajduje się w poniższej tabeli,
ustaw odpowiedni kod producenta.
36 Załącznik
Dodatkowe informacje
Wamagania pliku
Pliki filmowe
Plik
Miejsce
Plik Rozszerzenie
Format kodowania
Płyta,
USB
“.avi”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.m4v”
(DRM free), “.vob”,
“.3gp”, “.flv”, “.mov”,
“.tp”, “.ts”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.dat”
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Format audio
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AC3
Napisy
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Pliki muzyczne
Plik
Miejsce
Płyta,
USB
Plik
Rozszerzenie
“.mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.flac”
Częstotliwość
próbkowania
32 - 48 kHz (WMA),
16 - 48 kHz (MP3)
Prędkość
próbkowania
Uwaga
32 - 192 kbps
(WMA),
32 - 320 kbps (MP3)
Niektóre plik wav nie
są obsługiwane przez
to urządzenie.
Pliki ze zdjęciami
6
Plik
Miejsce
Załącznik
Płyta,
USB
Plik
Rozszerzenie
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Zalecane
Rozmiar
Mniej, niż 4,000 x 3,000 x 24 bit/
piksel
Mniej, niż 3,000 x 3,000 x 32 bit/
piksel
Uwaga
Pliki ze zdjęciami progresywne
oraz o bezstratnej kompresji nie
są obsługiwane.
Załącznik 37
,,Uwaga
yy Nazwa pliku jest ograniczona do 180 znaków.
yy Maksymalna ilość plików / folderów: Mniej niż
2,000 (całkowita ilość plików i katalogów).
yy W zależności od wielkości i ilości plików, może
chwilę potrwać zanim urządzenie odczyta
zawartość nośnika.
yy Wymagania pliku na stronie 35 nie zawsze
są kompatybilne. Mogą występować
ograniczenia w zależności od właściwości
pliku.
yy Podany na ekranie całkowity czas odtwarzania
pliku audio może nie być prawidłowy dla
plików VBR.
yy Pliki z filmami HD zapisane na płycie CD/
DVD lub w pamięci USB 1.0/1.1 mogą nie być
odtwarzanie prawidłowo. Do odtwarzania
plików z filmami HD zalecane są nośniki: Płyta
Blu-ray lub USB 2.0.
yy Odtwarzacz ten obsługuje profil H.264/MPEG-4
AVC główny, wysoki na poziomie 4.1. Dla pliku
z wyższym poziomem, na ekranie pojawi się
wiadomość ostrzegawcza.
yy Odtwarzacz ten nie obsługuje plików, które
zostały nagrane przy pomocy GMC*1 lub
Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
,,Uwaga
yy Pliki „avi” kodowane przy pomocy „WMV 9”
nie będą obsługiwane
yy Odtwarzacz ten obsługuje pliki UTF-8 nawet,
jeżeli zawierają ona napisy w systemie
Unicode. Odtwarzacz ten nie obsługuje
plików z napisami w systemie Unicode.
yy W zależności od typów plików lub
sposobów ich nagrywania, mogą one nie
być odtwarzane.
yy Płyta nagrywana w trybie wielo-sesyjnym
na zwykłym komputerze PC nie będzie
obsługiwana.
yy Plik z filmem oraz plik z jego napisami
muszą mieć taką samą nazwę.
yy Jeżeli kodowanie wideo to MPEG2 TS
lub MPEG2 PS, wówczas napisy nie będą
odtwarzane.
yy Podany na ekranie całkowity czas
odtwarzania pliku muzycznego może nie
być prawidłowy dla plików VBR.
yy Kompatybilność kodeków Video/ Audio
może różnić się w zależności od pliku
filmowego.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Format AVCHD jest cyfrowym formatem high
definition dla kamer video.
yy Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia bardziej
wydajną kompresję obrazów niż tradycyjny
format kompresji obrazów.
yy Niektóre płyty AVCHD korzystają z formatu
“x.v.Colour” format.
yy Niektóre płyty ACCHD mogą się nie odtwarzać w
zależności od jakości nagrania.
yy Płyty w formacie AVCHD powinny być
sfinalizowane.
yy „x.v.Colour” oferuje większą rozpiętość kolorów
niż normalne płyty DVD nagrane w kamerach.
6
Załącznik
yy To urządzenie może odtwarzać płyty w formacie
AVCHD. Takie płyty są nagrywane i używane w
kamerach.
38 Załącznik
Wymagania systemowe
Dla odtwarzania video:
yy Wysokiej jakości wyświetlacz, który ma gniazda
wejściowe HDMI.
yy Płyty BD-ROM z zawartością high definition.
yy Dla niektórych treści zawartych na płytach
konieczne jest użycie wejścia DVI obsługującego
HDMI lub HUCP (jak określono przez autorów
płyty).
Dla wielokanałowego odtwarzania audio
Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD i DTS-HD :
yy Wzmacniacz/ odbiornik z wbudowanym
dekoderem (Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS lub DTS-HD).
Głośnik główny, środkowy, surround oraz subwoofer
w wybranym formacie.
Uwagi dotyczące
komaptybilności
yy Ponieważ BD-ROM jest nowym formatem,
możliwe są problemy kompatybilności
określonej płyty, podłączenia cyfrowego i
innych elementów. Jeśli wystąpią problemy z
kompatybilnością, prosimy o kontakt z centrum
obsługi klienta.
yy To urządzenie umożliwia korzystanie z takich
funkcji jak obraz-w obrazie, drugie źródło
video, wirtualne pakiety itd. z płytami BD-ROM,
obsługującymi BONUSVIEW (BD-ROM wersja 2
Profile 1 wersja 1.1). Drugie źródło video i audio
może być odtwarzanie z płyt kompatybilnych
z funkcją obraz-w-obrazie. Dla metody
odtwarzania, patrz instrukcje dla płyty.
yy Oglądania zawartości wysokiej rozdzielczości i
konwertowanie standardowej zawartości DVD
może wymagać odpowiedniego wejścia HDMI
lub DVI HDCP obsługującego urządzenie.
yy Niektóre płyty BD-ROM i DVD mogą wymagać
użycia komend operacyjnych lub właściwości.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus oraz
DTS-HD są obsługiwane dla maksymalnie 7.1
kanałów, jeżeli używasz złącza HDMI dla wyjścia
audio.
6
yy Można używać urządzenia USB, które zawiera
informacje związane z płytą, włączając informacje
pobrane z sieci. Długość przechowywania
informacji zależy od używanej płyty.
Załącznik
Załącznik 39
Specyfikacje wyjścia audio
Gniazdo/Ustawienie
Źródło
HDMI OUT
PCM
Powtórne kod. DTS *3
Prędkość przesyłu danych *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS 2ch
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Podrzędne i interaktywne sygnały audio mogą
nie być zawarte w wyjściowym strumieniu,
jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona na
[Auto]. (Poza kodekiem LPCM: wyjście zawsze
zawiera interaktywne i drugie źródło audio.)
*2 Ten odtwarzacz automatycznie wybiera HDMI
audio zgodne z możliwościami dekodowania
podłączonego urządzenia HDMI, nawet gdy
opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona na
[Auto].
yy Musisz wybrać cyfrowe wyjście audio i
maksymalną częstotliwość próbkowania, jaką
może obsłużyć wzmacniacz (lub odbiornik AV)
przy użyciu opcji [Wyjście cyfrowe] oraz [Częst.
próbkowania] w menu konfiguracji [Konfig.]
(patrz strona 20).
yy Przy cyfrowym połączeniu audio (HDMI OUT),
dźwięki przycisku menu płyty BD-ROM mogą nie
być słyszalne, jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] jest
ustawiona na [Prędkość przesyłu danych].
yy Jeżeli wzmacniacz nie ma możliwości obsłużenia
formatu cyfrowego wyjścia audio, wyda silny,
zniekształcony dźwięk lub w ogóle nie wyda
żadnego dźwięku.
yy Wielokanałowy cyfrowy dźwięk Surround, za
pośrednictwem cyfrowego łącza, jest możliwy,
tylko gdy wzmacniacz jest wyposażony w
wielokanałowy dekoder cyfrowy.
6
Załącznik
*3 Sygnał audio jest ograniczony do 48 kHz i 5.1
ch, jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona
na [Powtórne kod. DTS]. Jeżeli opcja [Wyjście
cyfrowe] ustawiona jest na [Powtórne kod. DTS],
sygnał audio DTS Re-encode przesyłany jest
dla płyt BD-ROM, natomiast oryginalny dźwięk
przesyłany jest dla innych płyt (np. [Auto]).
yy Podczas odtwarzania dźwięk przesyłany jest jako
PCM 48 kHz/16 bit dla plików MP3/WMA oraz
PCM 44.1kHz/16 bit dla płyt audio CD.
40 Załącznik
Lista kodów obszarów
Wybrać kod obszaru z listy.
Obszar:
Afganistan
Kod Obszar:
AF Fiji
Kod Obszar:
Kod Obszar:
Kod
FJ Monaco
MC Singapur
SG
SK
Argentyna
AR Finlandia
FI Mongolia
MN Republika Słowacka
Australia
AU Francja
FR Marok
MA Słowenia
Austria
AT Niemcy
DE Nepal
NP Południowa Afryka
ZA
Belgia
BE Wielka Brytania
GB Holandia
NL Korea Południowa
KR
Bhutan
BT Grecja
GR Antyle Holenderskie AN Hiszpania
ES
Bolivia
BO Grenlandia
GL Nowa Zelandia
LK
NZ Sri Lanka
SI
Brazylia
BR Hong Kong
HK Nigeria
NG Szwecja
SE
Kambodża
KH Węgry
HU Norwegia
NO Szwajcaria
CH
Kanada
CA Indie
IN Oman
OM Tajwan
TW
Chile
CL Indonezja
ID Pakistan
PK Tajlandia
Chiny
CN Izrael
IL Panama
PA Turcja
TR
Kolumbia
CO Włochy
IT Paragwaj
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamaica
JM Filipiny
PH Ukraina
UA
Costa Rica
CR Japonia
JP Polska
PL Stany Zjednoczone
US
Chorwacja
HR Kenia
KE Portugalia
PT Urugwaj
UY
RO Uzbekistan
UZ
TH
Republika Czeska
CZ Kuwait
Dania
DK Libia
LY Federacja Rosyjska
RU Wietnam
VN
Ekwador
EC Luksembourg
LU Arabia Saudyjska
SA Zimbabwe
ZW
SN
KW Rumunia
Egipt
EG Malezja
MY Senegal
6
El Salvador
SV Malediwy
MV
Załącznik
Ethiopia
ET Maksyk
MX
Załącznik
41
Lista kodów języków
Użyć tej listy, by wprowadzić odpowiedni kod dla następujących ustawień początkowych:
[Audio płyty], [Napisy płyty], [Menu płyty].
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Afar
6565
Francuski
7082
Litewski
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Frisian
7089
Macedoński
7775
Singhalese
8373
Albański
8381
Galician
7176
Malagasy
7771
Słowacki
8375
Ameharic
6577
Georgian
7565
Malay
7783
Słoweński
8376
Arabski
6582
Niemiecki
6869
Malayalam
7776
Hiszpański
6983
Armeński
7289
Grecki
6976
Maori
7773
Sudanese
8385
Assamese
6583
Greenlandzki
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Mołdawski
7779
Szwedzki
8386
Azerbaijani
6590
Gujarati
7185
Mongolski
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basque
6985
Hebrajski
7387
Nepali
7869
Tamil
8465
Bengali, Bangla
6678
Hindi
7273
Norweski
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Węgierski
7285
Oriya
7982
Tajski
8472
Bihari
6672
Icelandic
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonezyjski
7378
Pashto, Pushto
8083
Turecki
8482
Bułgarski
6671
Interlingua
7365
Perski
7065
Turkmen
8475
Burmese
7789
Irlandzki
7165
Polski
8076
Twi
8487
Białoruski
6669
Włoski
7384
Portugalski
8084
Ukraiński
8575
Chiński
9072
Japoński
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Chorwacki
7282
Kannada
7578
8590
6783
Kashmiri
7583
RhaetoRomance
Uzbek
Czechy
8277
Wietnamski
8673
Duński
6865
Kazahski
7575
Rumuński
8279
Volapük
8679
Holenderski
7876
Kirghiz
7589
Rosyjski
8285
Welsh
6789
POLSKI
6978
Koreański
7579
Samoan
8377
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdyjski
7585
Sanskrit
8365
Xhosa
8872
Estoński
6984
Laothian
7679
Scots Gaelic
7168
Yiddish
7473
8382
Yoruba
8979
Zulu
9085
Faroese
7079
Latin
7665
Serbski
Fiji
7074
Latvian, Lettish
7686
Fiński
7073
Lingala
7678
SerboChorwacki
8372
Shona
8378
6
Załącznik
Język
42 Załącznik
Znaki handlowe i
licencje
Wszystkie pozostałe znaki handlowe są
prawowitą własnością ich właścicieli.
Loga oraz nazwy handlowe Blu-ray Disc™,
Blu-ray™, BONUSVIEW™ są własnością
stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.
„Logo DVD” jest znakiem handlowym DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Java jest znakiem handlowym firmy Oracla oraz
jej spółek zależnych.
6
Załącznik
HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia
Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane
znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
„x.v.Colour” jest znakiem towarowym Sony
Corporation.
Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami
towarowymi Dolby Laboratories.
Wyprodukowano na licencji U.S. Patenty nr:
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 oraz inne U.S. i
światowe aktualne oraz bieżące. DTS, symbol, &
DTS oraz symbol są zarejestrowanymi znakami
handlowymi & DTS 2.0+Digital Out jest znakiem
handlowym firmy DTS, Inc. Produkt zawiera
oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Nazwa oraz logo „AVCHD” są znakami
handlowymi firm Panasonic Corporation oraz
Sony Corporation.
Załącznik 43
Powiadomienie o technologii
Cinavia™
W niniejszym produkcie zastosowano technologię
Cinavia w celu ograniczenia przypadków użycia
nieautoryzowanych kopii niektórych komercyjnych
produkcji filmowych i filmów oraz ich ścieżek
dźwiękowych. W razie wykrycia nielegalnego użycia
nieautoryzowanej kopii zostanie wyświetlony
komunikat, a odtwarzanie lub kopiowanie zostanie
przerwane.
Więcej informacji o technologii Cinavia znajduje
się w internetowym centrum informacji
konsumenckich Cinavia (Online Consumer
Information Center) na stronie http://www.cinavia.
com. Aby otrzymać dodatkowe informacje o
technologii Cinavia za pośrednictwem poczty,
należy wysłać kartę pocztową z adresem
korespondencyjnym na adres: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.”
Niniejszy produkt zawiera zastrzeżoną technologię
na licencji firmy Verance Corporation i jest chroniony
przez amerykański patent nr 7,369,677 oraz inne
amerykańskie i ogólnoświatowe patenty wydane
i oczekujące na wydanie, jak również przez prawo
autorskie i prawo ochrony tajemnic handlowych ze
względu na szczególne aspekty takiej technologii.
Cinavia™ jest znakiem towarowym Verance
Corporation. Copyright 2004-2013 Verance
Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone przez
firmę Verance. Inżynieria wsteczna i deasemblacja
są zabronione.
6
Załącznik
44 Załącznik
Specyfikacje
Ogólne
Zasilacz AC
yy
yy
yy
yy
Model : WA-12M12FG
Producent: Asian Power Devices Inc.
Wejście: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Maks.
Wyjście: 12 V 0 1 A
Pobór mocy w trybie gotowości z
połączeniem sieciowym
0,5 W (Jeżeli wszystkie porty sieci są aktywowane.)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Około 270 mm x 43 mm x 195 mm
Masa netto (około)
0.83 kg
Temperatura robocza
5 °C do 35 °C
Wilgotność robocza
5 % do 90 %
Wyjscia
HDMI OUT (video/audio)
19 pin (typ A, HDMI™ Connector)
System
Laser
Laser półprzewodnikowy
Długość fali
405 nm / 650 nm
System sygnałowy
Standardowy system kolorowy TV PAL / NTSC
Zasilanie Bus Power (USB)
DC 5 V 0 500 mA
yy Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
6
Załącznik
Załącznik 45
Konserwacja
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
Obsługa urządzenia
Wysyłanie urzadzenia
Proszę zachować oryginalne opakowanie i
materiały pakunkowe. W razie konieczności
wysłania urządzenia, w celu zapewnienia najlepszej
ochrony, zapakuj ponownie urządzenie tak jak było
zapakowane oryginalnie w fabryce.
Czyszczenie urządzenia
Odtwarzacz należy czyścić miękką szmatką. Jeżeli
powierzchnie są mocno zabrudzone, użyj miękkiej
szmatki lekko zwilżonej w roztworze delikatnego
detergentu. Nie stosuj rozpuszczalników, takich jak
alkohol, benzyna, rozcieńczalniki, ponieważ mogą
uszkodzić powierzchnię urządzenia.
Utrzymywanie czystości powierzchni zewnętrznych
yy Nie używać w pobliżu urządzenia cieczy
agresywnych, takich jak środki owadobujcze.
yy Czyszczenie z dużą siłą może zniszczyć
powierzchnię.
Nie dotykać zapisanej strony płyty. Trzymać ją za
krawędzie tak, by na powierzchni nie odbiły się
odciski palców. Nigdy nie nalepiać na płytę papieru
lub taśmy samoprzylepnej.
Przechowywanie płyt
Po odtworzeniu schować płytę do futerału. Nie
wystawiać płyt na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub źródeł ciepła i nigdy nie zostawiać
ich w zaparkowanym samochodzie wystawionych
na działanie słońca.
Czyszczenie płyt
Odciski palców na płycie mogą pogorszyć jakość
obrazu i zniekształcić jakość dźwięku. Przed
odtworzeniem przeczyścić płytę czystą szmatką.
Przetrzeć płytę w kierunku od środka do krawędzi.
Nie używać rozpuszczalników, takich jak alkohol,
benzyna, rozcieńczalniki czy powszechnie dostępne
środki czyszczące lub antystatyczne aerozole służące
do czyszczenia starszych płyt winylowych.
yy Nie pozostawiać przez dłuższy czas produktów
gumowych lub plastikowych w kontakcie z
urządzeniem.
Konserwacja urządzenia
6
Załącznik
Urządzenie to jest bardzo precyzyjne i
zaawansowane technologicznie. Jeżeli soczewki
optyczne oraz części napędu płyty są brudne
lub zużyte, jakość obrazu może być pogorszona.
Szczegółowe informacje można uzyskać w
najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement