LG DP371B Owner's manual

LG DP371B Owner's manual
POLSKI
DP371B
P/NO : MFL56732812
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL567328121 1
8/19/08 2:28:34 PM
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ
POKRYWY (LUB TYLNEJ ŚCIANY). WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI DO
SAMODZIELNEJ NAPRAWY. NAPRAWĘ ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANEMU
SERWISOWI.
Symbol błyskawicy w trójkącie ostrzega o niebezpiecznym napięciu obecnym
w urządzeniu, które może narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o ważnej instrukcji
dot. działania i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do
urządzenia.
OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY
UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM.
OSTRZEŻENIE: Nie instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej jak np. półki z
książkam, itd.
UWAGA: Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z zaleceniami
producenta. Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie zapewniają niezawodną
pracę urządzenia i chronią je przed przegrzaniem. Nie należy kłaść urządzenia na
łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni, która mogłaby doprowadzić
do zatkania tych otworów. Nie należy umieszczać urządzenia w
zabudowie izolującej, takiej jak półki na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z instrukcją producenta.
UWAGA: To urządzenie jest wyposażone w laser. Aby
zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia, prosimy o
uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na
przyszłość. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem,
jeżeli zajdzie potrzeba konserwacji urządzenia. Wykonywanie
procedur sterowania, regulacji lub jakichkolwiek innych niż
tutaj podane może być przyczyną wystawienia się na niebezpieczne promieniowanie. Nie otwierać obudowy, ponieważ może to być przyczyną wystawienia się na
bezpośrednie działanie wiązki lasera. Widzialne promieniowanie lasera po otwarciu.
NIE PATRZEĆ NA WIĄZKĘ.
UWAGA: To urządzenie nie może być wystawione na działanie wody (kapiącej lub
rozpryskiwanej) i nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich
jak wazony.
UWAGA
• Wentylacja nie może być ograniczana poprzez przykrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takim jak gazety, obrusy, zasłony itp.
• Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone
świece.
• Zużyte baterie powinny być bezpiecznie zutylizowane a nie spalone. Należy
zwrócić uwagę na względy ochrony środowiska przy utylizacji baterii.
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku tylko w klimatach tropikalnych i
umiarkowanych.
• Nadmierne ciśnienie akustyczne pochodzące ze słuchawek może
spowodować utratę słuchu.
• Baterie nie mogą być wystawiane na nadmierne ciepło jak np. promienie
słoneczne, ogień itp.
UWAGA dotycząca przewodu zasilania
Dla większości urządzeń zalecane jest, aby były podłączone do osobnego
obwodu;
to znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila tylko dane urządzenie i nie ma
innych wyjść lub odgałęzień. Dla pewności sprawdzić stronę ze specyfikacjami
technicznymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nie przeciążać gniazdek zasilających.
Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable zasilające lub
przedłużające stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych sytuacji może być
przyczyną porażenia prądem lub pożaru.
Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilający urządzenia i jeśli pojawią
się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z
urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.
Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym, niewłaściwym
użytkowaniem, tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem
drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.
Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego, aby odłączyć od zasilania. Podczas instalacji
urządzenia upewnić się, że wtyczka jest łatwo dostępna.
Pozbywanie się starego urządzenia
1. Jeżeli do produktu dołączony jest niniejszy symbol przekreślonego kosza,
oznacza to, że jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EU.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne urządzenia powinny być oddawane
do specjalnych punktów zbiórki wyznaczonych przez miejscowe lub
regionalne władze.
3. Właściwa likwidacja urządzenia pomoże chronić przed negatywnymi
konsekwencjami dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4. Więcej szczegółowych informacji o likwidacji nieużywanego urządzenia
można uzyskać w urzędzie miasta, punktach uzdatniania odpadów lub w
sklepie, gdzie produkt został kupiony.
To urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywą EEC
2004/108/EC oraz dyrektywą niskich napięć 2006/95/EC.
Przedstawiciel na Europe:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31–036–547–8940)
2
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL567328122 2
8/19/08 2:28:35 PM
Spis treści
Typy odtwarzanych płyt .............................................................................. 3
Bateria akumulatorowa............................................................................... 3
Urządzenie główne ..................................................................................... 4
Pilot zdalnego sterowania .......................................................................... 5
Podłączenie zasilania ................................................................................. 6
Podłączenie urządzenia ............................................................................ 7
Obrotowy wyświetlacz LCD ........................................................................ 7
Wybór trybu pracy ...................................................................................... 7
Ustawienia językowe .................................................................................. 8
Wyświetlanie informacji o płycie ................................................................. 9
Odtwarzanie płyty ..................................................................................... 10
Odtwarzanie plików z filmem DivX ............................................................11
Odtwarzanie płyt lub plików muzycznych ................................................. 12
Wyświetlanie zdjęć .................................................................................. 12
Używanie pamięci USB Flash .................................................................. 13
Kody j´zyków ............................................................................................ 14
Kody obszarów ......................................................................................... 14
Rozwiàzywanie problemów ...................................................................... 15
Dane techniczne....................................................................................... 15
Typy odtwarzanych płyt
Typ
Logo
DVD-VIDEO: Płyty, na których znajdują się filmy do
sprzedaży lub wypożyczania
DVD-R: Tryb video i tylko “sfinalizowane”
O wyświetlanym symbolu
Ikona “
” pojawiająca się na ekranie telewizora oznacza, że funkcja
objaśniona w niniejszej instrukcji obsługi jest niedostępna dla danego nośnika.
Kod regionalne
Urządzenie to ma przypisany kod regionu, który jest podany na etykiecie
znajdującej się z tyłu. Urządzenie to może odtwarzać tylko płyty DVD oznaczone tym samym kodem lub “ALL”.
• Większość płyt DVD ma dobrze widoczne oznaczenie z kulą ziemską i
jedną lub kilkoma cyframi na okładce. Numer ten musi być taki sam jak kod
regionalny urządzenia, w przeciwnym wypadku płyta nie będzie odtwarzana.
• Przy próbie włączenia odtwarzania płyty DVD z innym kodem regionu, na
ekranie telewizora pojawi się komunikat “Check Regional Code” (sprawdź
kod regionu).
Prawa autorskie
Prawo zabrania kopiowania, rozpowszechniania, pokazywania,
rozpowszechniania za pomocą przewodu, publicznego odtwarzania lub
wypożyczania materiału objętego prawami autorskimi bez zezwolenia. To
urządzenie ma funkcję zabezpieczającą przed kopiowaniem, dostarczoną przez
Macrovision. Niektóre płyty zawierają sygnały zabezpieczające przed
kopiowaniem. Podczas nagrywania lub odtwarzania, na obrazie pojawią się
zakłócenia. Ten produkt współpracuje z technologiami zabezpieczeń praw
autorskich, które są chronione przez odpowiednie patenty U.S. oraz inne prawa
własności należące do Macrovision Corporation. Użycie tej technologii
ochronnej musi być autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest ona
przeznaczona do użytku domowego, chyba że inaczej postanawia autoryzacja
Macrovision Corporation. Przeróbka lub demontaż są zabronione.
DVD-RW: Tryb VR, tryb Video i tylko ”sfinalizowane”
Bateria akumulatorowa
DVD+R: Tylko tryb video
• Wbudowana bateria akumulatorowa, umożliwia przenoszenie urządzenia i
odtwarzanie plików, bez przewodu zasilającego.
• Wbudowana bateria akumulatorowa rozpocznie ładowanie tylko, gdy
urządzanie jest wyłączone, a przewód zasilający jest podłączony do
gniazdka zasilającego.
• Włączenie urządzenia spowoduje zatrzymanie ładowania.
• Ładowanie trwa około 2 godziny 30 minut.
• Czas pracy na zasilaniu z baterii: w przybliżeniu 2 godziny 20 minut.
Czas pracy na zasilaniu z baterii może się różnić w zależności od stanu
baterii, stopnia eksploatacji i warunków zewnętrznych.
• Wskaźnik baterii pozostanie czerwony w trakcie ładowania. Po zakończeniu
ładowania, wskaźnik zmieni barwę na zieloną.
• Jeżeli pozostały czas pracy na zasilaniu z baterii będzie krótszy niż pięć
minut, na wyświetlaczu będzie migać “
”.
DVD+RW: Tylko tryb video
Audio CD: Kupione płyty muzyczne lub CD-R/CD-RW
w formacie płyt muzycznych.
Dodatkowo, urządzenie to odtwarza płyty DVD±R/RW oraz CD-R/RW, zawierające
pliki audio, DivX, MP3, WMA i/lub JPEG. Niektórych płyt DVD±RW/DVD±R lub
CD-RW/CD-R, nie da się odtworzyć ze względu na jakość nagrania, stan fizyczny,
właściwości urządzenia nagrywającego lub oprogramowanie antypirackie.
3
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL567328123 3
8/19/08 2:28:35 PM
Urządzenie główne
a Wyświetlacz LCD
b Przyciski sterowania do odtwarzaniem
• N (Odtwarzanie): Rozpoczyna odtwarzanie.
• x (Stop): Zatrzymuje odtwarzanie..
• X (Pauza/Krok): Wstrzymuje odtwarzanie chwilowo/naciskany wielokrotnie
odtwarza obraz klatka po klatce.
• . (Przeskocz): Przeszukiwanie wstecz* lub powrót do początku aktualnego
rozdziału lub ścieżki lub do poprzedniego rozdziału lub ścieżki.
• > (Przeskocz): Przeszukiwane do przodu* lub przejście do następnego
rozdziału lub ścieżki.
* Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około dwie sekundy.
c Odbiornik sygnału sterowania: Należy kierować pilota zdalnego sterowania w to
miejsce. Aby sterować urządzeniem przy pomocy pilota, nie wolno składać ekranu
LCD.
d Głośniki
e Przyciski funkcyjne
•
•
•
•
•
•
•
*
POWER (1): Włącza ON lub wyłącza OFF urządzenie.
SETUP: Otwiera lub zamyka menu konfiguracji.
MENU: Dostęp do menu DVD.
DISPLAY: Dostęp do wyświetlania na ekranie.
LCD MODE: Wybór trybu wyświetlacza LCD. (16:9, 4:3 lub Off)
COLOR/BRIGHT*: Wyświetla menu jasności lub kolorów wyświetlacza LCD.
MODE: Wybór trybu pracy pomiędzy [DISC](płyta) a [USB].
W celu ustawienia koloru lub jasności wyświetlacza LCD, należy naciskać
wielokrotnie COLOR/BRIGHT, aby wyświetlić menu jasności lub koloru, po czym
ustawić żądaną wartość, używając przycisków b / B. Nacisnąć ENTER , aby
potwierdzić ustawienie.
f Przyciski sterowania w menu
• b B v V (lewo/prawo/góra/dół): Wybiera opcję w menu.
• ENTER: Potwierdza wybór menu.
g OPEN (Z): Otwiera pokrywę płyty.
h Pokrywa płyty
Głośność: Można ustawić poziom głośności przy pomocy sterownika
głośności po prawej stronie.
Słuchawki: Podłączyć słuchawki do gniazda słuchawek po prawej
stronie, aby cieszyć się dźwiękiem indywidualnie.
i Wskaźnik ładowania baterii i zasilania
• Wskaźnik zmienia się na kolor czerwony w trakcie ładowania, a po jego
zakończeniu na kolor zielony. (Szczegóły patrz strona 3).
• Wskaźnik zmienia kolor na zielony na kilka sekund po włączeniu urzadzenia.
j Port USB: Podłączyć pamięć USB Flash.
4
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL567328124 4
8/19/08 2:28:37 PM
Pilot zdalnego sterowania
* Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około
dwie sekundy.
SLOW (t / T): Powolne odtwarzanie wstecz/ w
przód.
a
l
b
l
d
l
l
l
l
l
l
a
l
l
l
l
l
l
l
l
l
b
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
c
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
POWER (1): Włącza ON lub wyłącza OFF
urządzenie.
AUDIO (
): Wybiera język lub kanał audio.
SUBTITLE ( ): Wybiera język napisów.
ANGLE ( ): Wybiera kąt kamery DVD, jeśli opcja
jest dostępna.
SKIP/SEARCH (. / >): Przeszukuje* wstecz/
w przód, przejście do następnego lub poprzedniego
rozdziału/ ścieżki.
l
l
l
l
l
l
d
l
l
l
l
l
l
Nacisnąć zaczep uchwytu baterii, następnie
pociągnąć, aby wyjąć. Włożyć baterię z biegunem + skierowanym w tą samą stronę co znak
+ znajdujący się na uchwycie baterii. Założyć z
powrotem uchwyt baterii, upewniając się, że zostały
wsunięte do końca.
• Wymienić baterię pilota na baterię litową 3V
mikro, taką jak CR. 2025 lub odpowiednią.
• Baterii należy pozbywać się zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie wrzucać do ognia.
l
PAUSE/STEP (X): Wstrzymuje odtwarzanie
chwilowo/ naciskany wielokrotnie odtwarza obraz
klatka po klatce.
PLAY (N): Rozpoczyna odtwarzanie.
STOP (x): Zatrzymuje odtwarzanie.
Przyciski numeryczne: Wybiera ponumerowane
opcje w menu.
PROG.: Wejście do trybu edycji programu.
CLEAR: Usuwa numer ścieżki na liście programów.
c
l
l
SETUP: Otwiera lub zamyka menu konfiguracji.
MENU: Dostęp do menu DVD.
vV b B: Poruszanie się w menu.
ENTER ( ): Potwierdza wybór menu.
RETURN (O): Przejście o krok wstecz lub wyjście
z menu.
DISPLAY: Dostęp do wyświetlania na ekranie.
Włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania
l
TITLE: Wejście do menu tytułu płyty.
REPEAT: Powtarza rozdział, utwór, tytuł lub
wszystko.
A-B: Powtarza sekcję.
ZOOM: Powiększa obraz wideo.
MARKER: Oznacza dowolny punkt podczas odtwarzania.
SEARCH: Wyświetla menu [Marker Search]
(Szukanie oznaczeń).
RANDOM: Odtwarza utwory w kolejności losowej.
Ostrzeżenie dot. wymiennej baterii litowej
• Niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku
nieprawidłowo wymienionej baterii.
• Wymieniać tylko na baterię tego samego typu.
• W pobliżu baterii znajdują się dodatkowe
ostrzeżenia na wypadek zamiaru wymiany ich
przez użytkownika.
Ostrzeżenie: Bateria znajdująca się w
urządzeniu, jeśli jest używana nieodpowiednio może być przyczyną pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować,
rozmontowywać, spalać lub nagrzewać powyżej
100 °C (212 °F).
Wymieniaj tylko na baterię Matsushita Elec.
Ind. Co., Ltd. (Panasonic), nr części CR. 2025.
Użycie innej baterii może spowodować ryzyko
pożaru lub eksplozji. Pozbywać się w odpowiedni sposób zużytych baterii. Trzymać baterie z
daleka od dzieci. Nie wolno rozmontowywać ani
wrzucać do ognia.
5
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL567328125 5
8/19/08 2:28:38 PM
Podłączenie zasilania
Prawa strona urządzenia
Podłączanie przewodu zasilającego
Za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego, podłączyć urządzenie do
gniazdka zasilania.
Podłączyć zasilacz AC do przewodu zasilającego.
(Rzeczywisty zestaw może różnić się od rysunku.)
Podłączyć do gniazda
zapalniczki
samochodu.
Prawa strona urządzenia
Podłączyć do gniazda
“DC 12V IN”.
Wpiąć do
źródła
zasilania
elektrycznego.
Dźwignia
zwalniania
przewodu
zasilającego
Adapter samochodowy
• Ten adapter samochodowy działa przy zasilaniu DC 8.5-16V.
• Skontaktować się z dystrybutorem części elektrycznych, aby uzyskać pomoc
w wyborze odpowiedniego adaptera samochodowego.
• Wyprodukowane przez NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD
Uwaga
Podłączyć do gniazda “DC 12V IN”.
Zasilacz AC
• Zasilacz AC działa przy napięciu 100-240V~ 1A 50/60Hz.
• Skontaktować się z dystrybutorem części elektrycznych, aby uzyskać pomoc
w wyborze odpowiedniego złącza zasilacza AC lub zestawu okablowania
AC.
• Wyprodukowane przez NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD
Podłączyć zasilacz samochodowy
To urządzenie i łącznik zapalniczki są przeznaczone dla pojazdów, które mają
instalacje elektryczne systemu ujemnego uziemienia 8,5-16V. Jest to standard w
większości pojazdów. Jeśli Twój pojazd posiada inny układ elektryczny, zasilanie DC
nie może być stosowane.
• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i możliwego uszkodzenia
pojazdu, zawsze odłączać adapter samochodowy z gniazda zapalniczki
przed odłączeniem wtyczki zasilania z urządzenia.
• W adapterze samochodowym jest zainstalowany bezpiecznik 3 A 250V.
• Odłączyć adapter samochodowy z gniazda zapalniczki w czasie rozruchu
silnika pojazdu.
• Nie używać urządzenia, gdy akumulator samochodu jest rozładowany. Prąd
szczytowy generatora pojazdu może spowodować przepalenie bezpiecznika
DC.
• Jeżeli napięcie zasilania pojazdu spadnie poniżej 10 Voltów, urządzenie
może nie działać prawidłowo.
• Nie pozostawiać urządzenia w miejscu, gdzie temperatura może przekroczyć
70°C (158°F), lub może zostać uszkodzone urządzenie podnoszące.
Przykłady:
- Wewnątrz pojazdu, wystawionego na bezpośrednie działanie.
promieniowania słonecznego.
- W pobliżu urządzenia grzewczego.
6
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL567328126 6
8/19/08 2:28:38 PM
Podłączenie urządzenia
Obrotowy wyświetlacz LCD
Podłączenie audio i video
Wyświetlacz LCD urządzenia może być obrócony maksymalnie o kąt 180
stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyświetlacz LCD można również
złożyć, po obróceniu o kąt 180 stopni.
Przy pomocy dostarczonego kabla AV, połączyć złącze AV OUT urządzenia z
odpowiednimi złączami telewizora, jak pokazano poniżej
Prawa strona urządzenia
TV
Wpiąć do
złącza “AV
OUT”.
Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. “Dolby” i symbol podwójnego
D są znakami handlowymi Dolby Laboratories.
Aby obrócić wyświetlacz LCD, położyć urządzenie na stabilnej powierzchni, takiej jak
stół. Odchylić wyświetlacz LCD do pozycji pionowej. Powoli obrócić wyświetlacz LCD
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt 180 stopni. Jeżeli zachodzi taka
potrzeba, wyświetlacz LCD można złożyć po obróceniu.
Aby obrócić wyświetlacz LCD z powrotem do pozycji wyjściowej, należy otworzyć
go do pozycji pionowej. Powoli obrócić wyświetlacz LCD przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o kąt 180 stopni.
• Po zakończeniu pracy z urządzeniem, obrócić wyświetlacz do jego oryginalnej
pozycji.
• Nie pozostawiać wyświetlacza odwróconego do góry, ponieważ może dojść do
jego uszkodzenia.
Wybór trybu pracy
Po włączeniu urządzenia, należy wybrać jego tryb
pracy. Po naciśnięciu przycisku MODE na urządzeniu,
pojawi się menu wyboru trybu. Użyć przycisków b / B
, aby wybrać tryb i nacisnąć ENTER.
• Wybrać tryb [DISC], aby odtworzyć włożoną płytę.
• Wybrać tryb [USB], aby odtworzyć plik(i) z podłączonej pamięci USB Flash.
7
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL567328127 7
8/19/08 2:28:39 PM
Ustawienia wyświetlania
Ustawienia językowe
PRZYCISK
1
Wyświetlić menu konfiguracji:
SETUP
2
Wybrać żądaną opcję w pierwszym poziomie:
vV
3
Przejść do drugiego poziomu:
B
4
Wybrać żądaną opcję w drugim poziomie:
vV
5
Przejść do trzeciego poziomu:
B
6
Zmienić ustawienie:
v V / ENTER
Ustawienia – więcej możliwości
W trakcie pierwszego uruchomienia
W trakcie pierwszego uruchomienia pojawi się menu wyboru języka. Należy
wybrać język, który będzie używany w urządzeniu. Należy użyć vV b B, by
wybrać język, po czym nacisnąć ENTER, aby przejść do menu potwierdzenia.
Użyć b B , aby wybrać [Enter] i nacisnąć ENTER.
Ustawienia językowe
Menu – wybrać język dla menu konfiguracji i informacji wyświetlanych na
ekranie.
Dysk Audio/Dysk Napisy/Dysk Menu – Wybrać język dla dźwięku/napisów/
menu płyty.
[Domyślne]: Wybiera oryginalny język, w którym została nagrana płyta.
[inny]: Aby wybrać inny język, należy wybrać odpowiedni 4-cyfrowy kod
zgodnie z listą kodów języków, przy pomocy przycisków numerycznych
potwierdzonych przyciskiem ENTER (patrz strona 14). W razie pomyłki przy
wprowadzaniu kodu nacisnąć CLEAR, aby go wymazać i poprawić.
[Wył] (dla napisów): Wyłącza napisy.
Format wyświetlania – Wybór proporcji wyświetlanego obrazu w zależności od
kształtu ekranu telewizora.
[4:3]: Wybrać dla telewizora w standardzie 4:3.
[16:9]: Wybrać dla telewizora w standardzie 16:9.
Tryb wyświetlania – Jeżeli wybrano 4:3, należy określić w jaki sposób mają
być wyświetlane programy i filmy szeroko-obrazowe.
[Letterbox]: Obrazy szerokie będą wyświetlane na ekranie z czarnymi pasami
na dole i na górze ekranu.
[Panscan]: TPrzycina szeroki obraz po obu stronach tak, by wypełnić cały
ekran 4:3.
Ustawienia dźwięku
DRC (Dynamic Range Control) – Dzięki tej opcji dźwięk staje się czystszy po
ściszeniu (tylko Dolby Digital). Ustawić [Wł], aby włączyć ten efekt.
Vocal – Włączyć tylko wtedy, gdy odtwarzana jest wielokanałowa płyta DVD
karaoke. Kanały karaoke płyty są przetwarzane w normalny dźwięk stereo.
Ustawienia blokady
Ustawić opcję [Kod regionu], aby używać opcji blokady. Wybrać opcję [Kod
regionu] i nacisnąć B. Wprowadzić 4-cyfrowe hasło i nacisnąć ENTER.
Wprowadzić je ponownie i nacisnąć ENTER, aby zweryfikować. W razie pomyłki
w trakcie wprowadzania hasła nacisnąć CLEAR i poprawić.
Jeżeli się zapomni hasło, można je zresetować. Na początku należy wyjąć płytę
z urządzenia. Należy wyświetlić menu konfiguracji i wprowadzić 6-cyfrowy kod
“210499”, aby usunąć hasło.
Ocena – Wybrać poziom oceny kategorii. Im niższy poziom, tym surowszy
poziom oceny kategorii. Wybrać [Odblokuj], aby wyłączyć ocenę kategorii.
Hasło – Włącza lub zmienia hasło dla ustawień blokady.
[Nowy]: Przy pomocy klawiszy numerycznych wprowadzić nowe 4-cyfrowe
hasło i nacisnąć ENTER. Wprowadź hasło ponownie dla potwierdzenia.
[Zmień]: Wprowadzić dwukrotnie nowe hasło, po wprowadzeniu bieżącego
hasła.
Kod regionu – Wybrać kod obszaru geograficznego dla poziomu oceny
kategorii odtwarzania. Funkcja ta określa obszar, którego standardy są używane
przez blokadę rodzicielską do oceny płyt DVD (patrz strona 14).
8
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL567328128 8
8/19/08 2:28:40 PM
Inne ustawienia
DivX(R) VOD – Dostarczymy kod rejestracyjny DivX® VOD (Video na
żądanie), który umożliwi wypożyczanie i kupowanie filmów, za pośrednictwem
usługi DivX® VOD. Proszę odwiedzić stronę internetową www.divx.com/vod,
aby uzyskać więcej informacji. Nacisnąć ENTER, gdy ikona [Wybierz] jest
podświetlona, aby odczytać kod rejestracyjny urządzenia.
Wszystkie filmy ściągnięte z DivX® VOD, mogą być odtwarzane tylko na tym
urządzeniu.
Wyświetlanie informacji o płycie
PRZYCISK
1
Nacisnąć DISPLAY podczas odtwarzania:
DISPLAY
2
Wybrać element:
vV
3
Zmieniać ustawienia wyświetlanego menu:
b B / ENTER
4
Aby wyjść:
DISPLAY
Wyświetlanie informacji o płycie – dodatkowe
możliwości
Można wybrać element, naciskając vV i zmienić lub wybrać ustawienia,
naciskając b B.
Numer bieżącego tytułu (lub ścieżki)/ całkowita liczba tytułów
(lub ścieżek)
Numer bieżącego rozdziału/ całkowita liczba rozdziałów
Czas odtwarzania jaki upłynął
Wybrany język lub kanał audio
Wybrane napisy
Wybrany kąt/ całkowita liczba kątów
Symbole zastosowane w instrukcji
Sekcja, której tytuł ma jeden z poniższych symboli dotyczy tylko płyt lub plików
reprezentowanych przez ten symbol.
ALL
Wszystkie płyty i pliki
ACD
Audio CD
DVD
DVD oraz zakończone
DVD±R/RW
MP3
Pliki MP3
DivX
Pliki DivX
WMA
Pliki WMA
9
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL567328129 9
8/19/08 2:28:41 PM
PRZYCISK
1
Otworzyć pokrywę płyty:
2
3
4
Włożyć płytę:
Zamknąć pokrywę płyty:
Rozpocząć odtwarzanie:
5
6
Wyregulować głośność:
Aby zatrzymać odtwarzanie:
ALL
Wstrzymanie odtwarzania
Odtwarzanie płyty
OPEN (Z)
N PLAY
VOLUME
x STOP
Odtwarzanie płyt – dodatkowe możliwości
Zatrzymuje odtwarzanie
Nacisnąć STOP (x), aby zatrzymać odtwarzanie. Urządzenie zapamiętuje
punkt zatrzymania dla danej płyty. Na ekranie chwilowo pojawia się “ Xx”.
Nacisnąć PLAY ( N ), aby wznowić odtwarzanie (od punktu sceny). Po
ponownym naciśnięciu STOP (x) lub wyjęciu płyty na ekranie pojawi się
(“x”), urządzenie wyczyści punkt zatrzymania. (Xx = Wstrzymanie, x =
Zatrzymanie) Punkt wznowienia może być wyczyszczony po naciśnięciu przycisku (np. POWER, OPEN, itp.)
Odtwarzanie płyty DVD zawierającej menu DVD
Nacisnąć PAUSE/STEP (X) aby wstrzymać odtwarzanie. Nacisnąć
PLAY ( N), aby kontynuować odtwarzanie.
DVD
Odtwarzanie klatka-po-klatce
DivX
PNacisnąć PAUSE/STEP (X), aby odtwarzać klatka-po-klatce.
ALL
Odtwarzanie wielokrotne
Nacisnąć wielokrotnie REPEAT, aby wybrać element do powtórzenia. Bieżący
tytuł, rozdział lub ścieżka będą odtwarzane wielokrotnie. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wybrać [Wył], naciskając wielokrotnie REPEAT.
Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu
DVD
DivX
ACD
WMA
MP3
Nacisnąć i przytrzymać SKIP (. lub >) w trakcie odtwarzania, aby
odtwarzać szybko do przodu lub szybko do tyłu. Naciskając przycisk
SKIP (. lub >) można wybierać różne prędkości odtwarzania. Nacisnąć
PLAY ( N), aby kontynuować odtwarzanie z normalną prędkością.
Powtarzanie wybranego fragmentu (A-B)
DVD
DivX
ACD
Nacisnąć A-B na początku i ponownie na końcu fragmentu, który chce się
powtórzyć. Wybrany fragment będzie powtarzany w sposób ciągły. Aby
powrócić do normalnego odtwarzania, wybrać [Wył], naciskając A-B.
Wybór języka napisów
DVD
DivX
Podczas odtwarzania, naciskać wielokrotnie przycisk SUBTITLE (
wybrać odpowiedni język napisów.
Oglądane pod różnym kątem
), aby
DVD
Obecnie większość płyt DVD ma własne menu, które jest uruchamiane przed
rozpoczęciem wyświetlania filmu. Można poruszać się po tym menu używając
vV b B lub przycisków numerycznych. Naciśnij ENTER, aby wybrać.
Jeżeli na ekranie pojawia się na chwilę wskaźnik kąta, można zmieniać kąty
kamery, naciskając ANGLE ( ).
Odtwarzanie płyty DVD VR
Różne warianty audio
Niniejsze urządzenie będzie odtwarzać płyty DVD-RW, które zostały nagrane
przy pomocy formatu Video Recording (VR). Po włożeniu płyty DVD VR, na
ekranie pojawi się menu. Użyć przycisków vV, aby wybrać tytuł i nacisnąć
PLAY ( N). Nacisnąć MENU lub TITLE, aby wyświetlić menu DVD-VR.
Niektóre płyty DVD-VR zapisane są przy pomocy danych CPRM, przy pomocy
DVD RECORDER. Odtwarzacz nie obsługuje płyt tego typu.
Podczas odtwarzania naciskać wielokrotnie przycisk AUDIO ( ), aby
przełączać między dostępnymi językami audio, kanałami audio lub sposobami
kodowania.
Należy przejść do następnego/poprzedniego rozdziału/ ścieżki/ pliku ALL
Nacisnąć SKIP (>), aby przejść do następnego rozdziału/ ścieżki/ pliku.
Nacisnąć SKIP (.), aby cofnąć się do początku bieżącego rozdziału/ ścieżki/
pliku.
Wcisnąć szybko dwa razy przycisk SKIP (.), aby cofnąć się do
poprzedniego rozdziału/ ścieżki/ pliku.
DVD
DivX
Zwalnianie prędkości odtwarzania DVD ( DivX : tylko w przód)
Podczas odtwarzania, nacisnąć SLOW (t lub T), aby zwolnić odtwarzanie do
przodu lub do tyłu. Naciskając wielokrotnie przycisk SLOW (t lub T) można
wybierać różne prędkości odtwarzania. Nacisnąć PLAY ( N), aby kontynuować
odtwarzanie przy normalnej prędkości.
10
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL5673281210 10
8/19/08 2:28:42 PM
Oglądanie powiększonego obrazu wideo
DVD
DivX
Naciskać wielokrotnie ZOOM w czasie odtwarzania lub w trybie wstrzymania, aby
wybrać tryb powiększenia. Przy pomocy przycisków vVb B, można poruszać się
po powiększonym obrazie. Nacisnąć CLEAR, aby wyjść.
Odtwarzanie plików z filmem DivX
PRZYCISK
DVD
1
Otworzyć pokrywę płyty: :
Nacisnąć TITLE, aby wyświetlić menu tytułu płyty, jeśli jest dostępne.
2
3
4
Włożyć płytę:
Zamknąć pokrywę płyty:
Wybrać plik z filmem w menu:
5
Rozpocząć odtwarzanie:
N PLAY
6
Aby zatrzymać odtwarzanie:
x STOP
Wyświetlanie menu tytułu
Wyświetlanie menu DVD
DVD
Nacisnąć MENU, aby wyświetlić menu płyty, jeśli jest dostępne.
Rozpoczęcie odtwarzania od wybranego momentu filmu DVD
DivX
Wyszukuje punkt startowy, dla wprowadzonego kodu czasu. Nacisnąć DISPLAY
i wybrać ikonę zegara. Wprowadzić czas i nacisnąć ENTER. Na przykład aby
znaleźć scenę po czasie 1 godzina, 10 minut i 20 sekund, należy wprowadzić
“11020” i nacisnąć ENTER. W razie pomyłki przy wprowadzaniu numeru,
nacisnąć CLEAR by spróbować ponownie.
Odtwarzanie w kolejności losowej
ACD
WMA
MP3
Podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymanie, nacisnąć RANDOM dla
odtwarzania w kolejności losowej.
Nacisnąć ponownie RANDOM, aby powrócić do trybu odtwarzania zwykłego.
Oznaczanie ulubionej sceny
DVD
DivX
Na płycie można zaznaczyć moment, do którego będzie można powrócić.
Wystarczy nacisnąć przycisk MARKER w żądanym momencie. Ikona
oznaczenia pojawi się na chwilę na ekranie. Procedurę można powtórzyć, aby
wprowadzić maksymalnie dziewięć znaczników. Można również przywoływać
lub kasować znaczniki. Nacisnąć SEARCH i menu [Marker Search] (Szukanie
znaczników). Użyć b lub B, aby wybrać żądany znacznik w menu po czym
nacisnąć ENTER, aby przywołać go, lub CLEAR, aby usunąć.
Pamięć ostatniej sceny
DVD
ACD
Urządzenie to zapamiętuje ostatnio oglądaną scenę z płyty. Ostatnia scena
pozostaje w pamięci nawet po wyjęciu płyty lub wyłączeniu urządzenia. Po
włożeniu płyty z zapamiętaną sceną zostaje ona automatycznie przywołana.
Wygaszacz ekranu
Wygaszacz ekranu pojawi się, jeżeli urządzenie zostanie pozostawione w
trybie zatrzymania przez około pięć minut. Po upływie pięciu minut wyświetlania
wygaszacza ekranu następuje samoczynne wyłączenie urządzenia.
Mieszane płyty lub pamięć USB Flash – DivX, MP3/WMA i JPEG
Podczas odtwarzania płyty lub pamięci USB Flash, zawierającej
jednocześnie pliki DivX, MP3/WMA i JPEG, naciskając TITLE mżona
wybrać menu dla plików, które chce się odtwarzać.
OPEN (Z)
v V, MENU
Odtwarzanie plików z filmem DivX –
dodatkowe możliwości
Zmiana czcionki, aby poprawnie wyświetlić napisy DivX®
Nacisnąć i przytrzymać podczas odtwarzania przez około 3 sekundy przycisk
SUBTITLE. Pojawi się kod języka. Naciskać b B, aby wybrać inny kod języka,
aż do momentu, kiedy napisy są poprawnie wyświetlane, po czym nacisnąć
ENTER.
Wymagania odnośnie plików DivX
Kompatybilność plików DivX z niniejszym urządzeniem ma następujące
ograniczenia:
• Dostępne rozdzielczości: 720x576 (SZ x W) pikseli.
• Nazwy plików DivX i napisów są ograniczone do 20 znaków.
• Rozszerzenia plików DivX: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Odtwarzane napisy DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Odtwarzane formaty kodowania: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”,
“3IVX”
• Dla DivX 6.0 jest dostępna tylko funkcja odtwarzania.
• Odtwarzane formaty audio: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Częstotliwość próbkowania: W granicach 8 - 48 kHz (MP3),
w granicach 32 - 48kHz (WMA)
• Prędkość danych: w granicach 8 - 320 kbps (MP3),
w granicach 32 - 192 kbps (WMA), ponizej 4Mbps (pliki DivX)
• Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
• Maksymalna ilość plików /płyta: Mniej niż 650 (całkowita ilość plików i
katalogów).
11
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL5673281211 11
8/19/08 2:28:44 PM
Odtwarzanie płyt lub plików muzycznych
Wyświetlanie zdjęć
PRZYCISK
1
Otworzyć pokrywę płyty:
2
3
4
Włożyć płytę:
Zamknąć pokrywę płyty:
Wybrać plik muzyczny w menu:
5
Rozpocząć odtwarzanie:
N PLAY
6
Aby zatrzymać odtwarzanie:
x STOP
OPEN (Z)
v V, MENU
Słuchanie płyt lub plików muzycznych –
dodatkowe możliwości
Tworzenie własnego programu
Można ustawić kolejność odtwarzania zawartości płyty zgodnie z upodobaniami.
Aby dodać muzykę do listy programu, należy wejść do trybu edycji programu,
naciskając PROG. (w menu pojawi się znak E ).
Z [Lista] wybrać muzykę i nacisnąć ENTER, by dodać ją do listy programu.
Wybrać muzykę z listy programu i nacisnąć ENTER, by rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie. Aby usunąć muzykę z listy programu, należy
zaznaczyć ją w trybie edycji programu i nacisnąć CLEAR. Aby usunąć całą
zawartość listy programu, należy zaznaczyć [Wyczyść wszystko] w trybie edycji
programu i nacisnąć ENTER. Program jest usuwany po wyjęciu płyty lub po
wyłączeniu urządzenia.
Wyświetlanie informacji o pliku (ID3 TAG)
Podczas odtwarzania pliku MP3 zawierającego informacje, można wyświetlić je,
naciskając wielokrotnie DISPLAY.
Wymagania odnośnie plików MP3/WMA
Kompatybilność plików MP3/WMA z niniejszym urządzeniem ma następujące
ograniczenia:
• Rozszerzenia plików: “.mp3”, “.wma”.
• Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
• Prędkość danych: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)
• Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
• Maksymalne ilość plików/na płycie: mniej niż 650 (całkowita ilość plików i
folderów)
PRZYCISK
1
2
3
4
5
6
Otworzyć pokrywę płyty:
Włożyć płytę:
Zamknąć pokrywę płyty:
Wybrać plik muzyczny w menu:
Rozpocząć odtwarzanie:
Aby zatrzymać odtwarzanie:
OPEN (Z)
v V, MENU
N PLAY
x STOP
Wyświetlanie zdjęć – dodatkowe mozliwości
Wyświetlanie zdjęć w pokazie slajdów
Użyć vV b B, aby zaznaczyć ikonę (
), po czym nacisnąć ENTER, aby
rozpocząć pokaz slajdów. Używając b B , gdy ikona (
) jest podświetlona,
można zmienić szybkość pokazu slajdów.
Przejść do następnego/poprzedniego zdjęcia
Nacisnąć SKIP (. lub >), aby wyświetlić poprzednie/następne zdjęcie.
Obrót zdjęcia
Użyć vV, aby obrócić zdjęcie na pełnym ekranie, przeciwnie lub zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, w trakcie wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie.
Wstrzymanie pokazu slajdów
Nacisnąć PAUSE/STEP (X), aby wstrzymać pokaz slajdów. Nacisnąć
PLAY ( N), aby kontynuować pokaz slajdów.
Słuchanie muzyki w trakcie pokazu slajdów
Jeżeli płyta zawiera zdjęcia i pliki muzyczne jednocześnie, można słuchać
muzyki w trakcie pokazu slajdów. Należy użyć vV b B, aby zaznaczyć ikonę
(
), po czym nacisnąć ENTER, aby rozpocząć pokaz slajdów.
Oglądanie powiększonego zdjęcia
Nacisnąć wielokrotnie przycisk ZOOM w trakcie wyświetlania zdjęcia, aby
przejść do trybu powiększenia. Przy pomocy przycisków vVb B można
poruszać się po powiększonym zdjęciu. Nacisnąć CLEAR, aby wyjść.
Wymagania odnośnie plików graficznych
Kompatybilność plików JPEG z niniejszym urządzeniem ma następujące
ograniczenia:
• Rozszerzenia plików: “.jpg”
• Wielkość: Zalecana mniej niż 2MB
• Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
• Maksymalna ilość plików /płyta: Mniej niż 650 (całkowita ilość plików i
katalogów).
12
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL5673281212 12
8/19/08 2:28:45 PM
Używanie pamięci USB Flash
Można odtwarzać pliki MP3/WMA/JPEG/DivX z pamięci USB Flash
wersji 1.1.
PRZYCISK
1
2
3
4
5
6
Podłączyć pamięć USB Flash do
portu USB urządzenia:
Wyświetlić menu, aby wybrać tryb
działania USB:
Wybrać [USB]:
Wybierz plik:
Odtworzyć plik:
Wysunąć pamięć USB FLash:
MODE
b B, ENTER
v V, MENU
N PLAY
-
Uwagi dotyczące pamięci USB Flash
• Przy pomocy przycisku MODE, można przełączać pomiędzy trybami [DISC] i
[USB].
• Nie wyjmować urządzenia USB podczas działania.
• Zalecamy wykonanie kopi zapasowej ważnych plików znajdujących się w
pamięci USB Flash, aby uchronić je przed przypadkowym usunięciem.
• Podczas korzystania z przedłużacza USB lub koncentratora USB lub
urządzenie USB może nie być rozpoznane.
• Można odtwarzać pliki muzyczne (MP3/WMA), obrazy (JPEG) oraz pliki
DivX. Proszę odwiedzić odpowiednie strony w celu uzyskania szczegółów
obsługi poszczególnych plików.
• Maksymalna ilość plików/ Pamięć USB Flash: Mniej niż 650 (całkowita ilość
plików i katalogów).
• Funkcja USB nie obsługuje wszystkich urządzeń USB.
• Aparaty cyfrowe i telefony komórkowe nie są obsługiwane.
13
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL5673281213 13
8/19/08 2:28:45 PM
Kody języków
Użyć tej listy, by wprowadzić odpowiedni kod dla następujących ustawień początkowych: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
Język
Afar
Afrikaans
Albanian
Ameharic
Arabski
Armeński
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali, Bangla
Bhutani
Bihari
Breton
Bułgarski
Burmese
Białoruski
Chiński
Kod
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Język
Chorwacki
Czeski
Duński
Holenderski
Angielski
Esperanto
Estoński
Faroese
Fiji
Fiński
Francuski
Frisian
Galician
Georgian
Niemiecki
Grecki
Greenlandic
Guarani
Gujarati
Kod
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Język
Hausa
Hebrajski
Hindi
Węgierski
Icelandic
Indonezyjski
Interlingua
Irish
Włoski
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazahski
Kirghiz
Koreański
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian, Lettish
Kod
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Język
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maori
Marathi
Mołdawski
Mongolski
Nauru
Nepali
Norweski
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Perski
Polski
Portugalski
Kod
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Język
Quechua
Rhaeto-Romance
Rumanian
Rosyjski
Samoan
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbski
Serbo-Chorwacki
Shona
Sindhi
Singhalese
Słowacki
Słoweński
Spanish
Sudanese
Swahili
Szwedzki
Tagalog
Kod
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Język
Tajik
Tamil
Telugu
Tajski
Tonga
Turecki
Turkmen
Twi
Ukraiński
Urdu
Uzbek
Wietnamski
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Kod
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Kody obszarów
Wybrać kod obszaru z listy.
Obszar
Afganistan
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Bhutan
Bolivia
Brazylia
Kambodża
Kanada
Chile
Chiny
Kolumbia
Kongo
Kod
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Obszar
Costa Rica
Chorwacja
Republika Czeska
Dania
Ekwador
Egipt
El Salvador
Ethiopia
Fiji
Finlandia
Francja
Niemcy
Wielka Brytania
Grecja
Kod
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Obszar
Grenlandia
Hong Kong
Węgry
Indie
Indonezja
Izrael
Włochy
Jamaica
Japonia
Kenia
Kuwait
Libia
Luksembourg
Malezja
Kod
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Obszar
Malediwy
Maksyk
Monaco
Mongolia
Marok
Nepal
HOLANDIA
Antyle Holenderskie
Nowa Zelandia
Nigeria
Norwegia
Oman
Pakistan
Panama
Kod
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Obszar
Paragwaj
Filipiny
Polska
Portugalia
Rumunia
Federacja Rosyjska
Arabia Saudyjska
Senegal
Singapur
Republika Słowacka
Słowenia
Południowa Afryka
Korea Południowa
Hiszpania
Kod
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Obszar
Sri Lanka
Szwecja
Szwajcaria
Tajwan
Tajlandia
Turcja
Uganda
Ukraina
Stany Zjednoczone
Urugwaj
Uzbekistan
Wietnam
Zimbabwe
Kod
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
14
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL5673281214 14
8/19/08 2:28:46 PM
Rozwiązywanie problemów
Objawy
Brak zasilania.
Przyczyna
Kabel zasilania jest odłączony.
Bateria jest rozładowana.
Zasilanie jest
włączone, ale
urządzenie nie
działa.
Nie włożono płyty.
Brak obrazu.
Telewizor nie jest ustawiony na
sygnał z urządzenia.
Brak dźwięku
Urządzenie nie
rozpoczyna
odtwarzania.
Pilot nie działa
poprawnie.
Wybrano nieodpowiedni tryb
pracy.
Dane techniczne
Rozwiązanie
Ogólne
Włożyć pewnie wtyczkę do
ściennego gniazdka zasilania.
Zasilanie
DC 12V
Pobór mocy
12W
Naładować baterię.
Wymiary (około)
207 x 39 x 168 mm (S x W x G)
Włożyć płytę.
Masa netto (około)
0,85kg
Temperatura robocza
5°C do 40°C
Wilgotność robocza
5% do 90%
Wybrać tryb pracy, używając
przycisku MODE. (strona 7)
Laser
Laser półprzewodnikowy
Wybrać odpowiednie wejście
sygnału wideo w telewizorze.
System sygnałowy
PAL
Kabel wideo jest podłączony
niedokładnie.
Podłączyć pewnie kabel wideo.
Złącza
Wyświetlacz LCD jest w trybie
[Off] (wył.).
Wybrać tryb wyświetlacza LCD
inny niż [Off].
Sprzęt podłączony do kabla audio
nie jest ustawiony na sygnał z
urządzenia.
Wybarć odpowiedni tryb wejścia
audio wzmacniacza.
Głośność jest ustawiona na minimum.
Użyć sterownika głośności, aby
wyregulować głośność.
Wyjście Audio/ Video
Opcje AUDIO są żle ustawione.
Skonfigurować odpowiednio
ustawienia AUDIO.
Włożono nieodpowiednią płytę.
Włożyć odtwarzalną płytę.
(Sprawdzić typ płyty oraz kod
regionu).
Wartość oceny kategorii jest
ustawiona.
Zmienić wartość oceny kategorii.
Pilot zdalnego sterowania nie jest
skierowany na czujnik znajdujący
się w urządzeniu.
Skierować pilota na czujnik
znajdujący się na urządzeniu.
Pilot zdalnego sterowania
znajduje się za daleko od
urządzenia.
Przybliżyć pilota do urządzenia.
gniazdo ø3,5mm mini x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, synch. negatywna.
- Audio: 1,5 Vrms (1 KHz, 0 dB)
Gniazdo słuchawek
gniazdo ø3,5mm stereo mini x 2
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Wielkość wyswietlacza
Szerokokątny o przekątnej 7 cali
System projekcji
Paskowy R.G.B.
System prowadzący
Aktywna matryca TFT
Rozdzielczość
480 x 234 (WQVGA)
Akcesoria
•
•
•
•
•
Przewód RCA Video/Audio
Adapter AC (MPA-630)
Adapter samochodowy (DPDC1)
Pilot zdalnego sterowania
Bateria do pilota zdalnego sterowania (bateria litowa)
Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
15
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL5673281215 15
8/19/08 2:28:47 PM
Oglądanie w samochodzie
dzięki mocowaniu do
zagłówka
Wspornik do mocowania na zagłówku
Instalacja
a Zdjąć zagłówek
(Patrz instrukcja
obsługi samochodu.)
Można oglądać filmy na urządzeniu przymocowanym z tyłu zagłówka przedniego siedzenia.
Ostrzeżenia
• Kierowca nie może obsługiwać tego urządzenia
podczas gdy pojazd porusza się.
Nie wolno ustawiać tego urządzenia w miejscu
gdzie będzie widziane przez kierowcę.
Obsługa urządzenia przez kierowcę lub jego
oglądanie podczas gdy pojazd porusza się,
powoduje rozproszenie jego uwagi i może być
przyczyną poważnych wypadków lub
uszkodzenia mienia.
• Nie wolno mocować i zdejmować podczas jazdy
oraz ustawiać w poniżej opisanych miejscach,
w przeciwnym razie może dojść do wypadku lub
uszkodzenia mienia.
– W miejscu innym niż tylna strona zagłówka
siedzenia
– W miejscach zasłaniających widoczność dla
kierowcy lub przeszkadzających w
prowadzeniu samochodu
– W obszarach działania poduszek powietrznych
– W miejscach gdzie urządzenie zakłóca pracę
instrumentów samochodu
• W zależności od typu zagłówka, w niektórych
przypadkach zamocowanie wspornika może
okazać się niemożliwe.
19 cm
lub
mniej
DP372B-P_ACZELLK_POL_MFL5673281216 16
b Założyć mocowanie
do zagłówka, tak
jak to pokazano na
rysunku.
a Śruba mocująca
Mocowanie urządzenia na wsporniku.
b Śruba ustalająca
Blokowanie urządzenia pod określonym kątem
na wsporniku.
c Śruba ustalająca w poziomie
Blokowanie urządzenia pod określonym kątem
w poziomie na wsporniku.
d Przycisk zwalniający
Nacisnąć oba przyciski zwalniające, aby
zwolnić wspornik z mocowania.
e Mocowanie do zagłówka
c Przymocować
wspornik do
mocowania.
d Założyć urządzenie
na wspornik i
dokręcić je przy
pomocy śruby
mocującej.
e Ustawić pochylenie
wspornika w
pionie oraz
poziomie – teraz
można oglądać
filmy.
8/19/08 2:28:48 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement