LG RH387H Instrukcja obsługi

LG RH387H Instrukcja obsługi
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 1
POLSKI
RH399H/RH398H/RH397H/
RH388H/RH387H
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 2
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ
UWAGA: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM, NIE USUWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI).
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ
NAPARAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. POZOSTAWIĆ CZYNNOŚCI
SERWISOWE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.
Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego ma ostrzegać
użytkownika, że wewnątrz obudowy urządzenia znajdują się nieizolowane
przewodniki napięcia o niebezpiecznej wysokości, które mogą
spowodować poważne ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma informować
użytkownika o ważnych informacjach odnośnie używania i konserwacji
(serwisowania) urządzenia, zawartych w dokumentacji dołączonej do
urządzenia.
OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE
DESZCZU LUB WILGOCI.
OSTRZEŻENIE: Nie instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej
przestrzeni, takich jak półki lub regały.
UWAGA: Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Należy zainstalować
zgodnie z zaleceniami producenta.
Otwory znajdujące się w obudowie zostały wykonane dla zapewnienia
wentylacji, prawidłowego działania i zabezpieczenia przed przegrzaniem.
Otwory te nie mogą być zasłaniane przez położenie urządzenia na łóżku,
sofie, dywanie lub na podobnej powierzchni. Urządzenia tego nie wolno
umieszczać w powierzchni zabudowanej np. półkach na książki lub w szafkach,
chyba, że zapewniona jest właściwa wentylacja lub przestrzegane są
zalecenia producenta.
UWAGA: PO OTWARCIU OBUDOWY I UNIESZKODLIWIENIU
BLOKAD WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE KLASY 3B, NIE
WOLNO WYSTAWIAĆ SIĘ NA DZIAŁANIE PROMIENIA.
UWAGA: To urządzenie wykorzystuje system laserowy.
Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie tego urządzenia, należy dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość, a gdy
urządzenie będzie wymagało konserwacji skonsultować się z autoryzowanym
serwisem. Czynności obsługowe, regulacja oraz postępowanie inne niż określone
poniżej, mogą spowodować ryzyko narażenia na działanie niebezpiecznego
promieniowania. Aby uniknąć bezpośredniej ekspozycji na działanie promienia
laserowego, nie otwierać obudowy. Widzialne promieniowanie laserowe po
otwarciu. NIE WPATRYWAĆ SIĘ W PROMIEŃ LASERA.
2
UWAGA: Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie wody (kapanie
lub zachlapanie) i nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych naczyń z wodą,
takich jak na przykład flakony.
UWAGA dotycząca kabla zasilania
Zaleca się podłączanie większości urządzeń do wydzielonego obwodu;
Oznacza to, że pojedyncze gniazdko elektryczne zasilające tylko to urządzenie
nie posiada dodatkowych wejść lub rozgałęźników. Aby upewnić się, proszę
przejrzeć stronę ze specyfikacją w instrukcji obsługi. Nie przeciążać ściennych
gniazdek elektrycznych. Przeciążone gniazdka elektryczne, poluzowane lub
uszkodzone gniazdka, przedłużacze, pęknięte przewody zasilania lub
uszkodzone izolacje przewodów są niebezpieczne. Każdy z tych przypadków
może spowodować porażenie prądem lub pożar. Co jakiś czas sprawdzać
przewody podłączone do urządzenia i w razie uszkodzeń lub zużycia
odłączyć je od urządzenia i zastapić identycznym przewodem
dostarczonym przez autoryzowany serwis. Chronić przewód przed fizycznymi i
mechanicznymi działaniami, takimi jak wykręcanie, zapętlanie, ściskanie,
przytrząśniecie przez drzwi lub deptanie. Zwrócić szczególną uwagę na wtyczki,
gniazdka elektryczne i miejsce, gdzie przewód wychodzi z urządzenia. Aby
odłączyć zasilanie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Podczas instalacji
urządzenia należy zapewnić swobodny dostęp do wtyczki zasilania.
Utylizacja starych urządzeń
1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol
kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty
dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być
utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem
przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd
lub miejscowe władze.
3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec
potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń,
należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem
zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt
został kupiony.
To urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywą
EEC 2004/108/EC oraz dyrektywą niskich napięć 2006/95/EC.
Przedstawiciel na Europe:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 3
Prawa autorskie
Uwaga dotyczącą źródła oprogramowania typu otwartego - Open source
Urządzenia nagrywające powinny być używane tylko zgodnie z prawem i
należy dobrze sprawdzić, jakie materiały w kraju, w którym robi się kopię,
podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie materiałów objętych prawami
autorskimi, takich jak filmy lub muzyka jest sprzeczne z prawem, chyba że
wydane zostało odpowiednie pozwolenie lub zgoda właścicieli praw
autorskich.
Produkt niniejszy zawiera
Bibliotekę typu darmowego Freetype: wszelkie prawa zastrzeżone
© 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
Skompresowaną bibliotekę Zlib opracowaną przez Jean-loup Gailly oraz
Mark Adler.
wszelkie prawa zastrzeżone (C) 19951995 Jean-loup Gailly oraz Mark Adler
Ten produkt zawiera technologie ochrony praw autorskich, która jest
chroniona patentami USA oraz innymi prawami do własności intelektualnej
posiadanymi przez Macrovision Corporation i innych właścicieli praw.
Używanie tej technologii musi być autoryzowane przez Macrovision
Corporation i jest przeznaczone do użytku domowego i innych ograniczonych
zastosowań, chyba że inne zastosowanie zostanie autoryzowane przez
Macrovision corporation. Przebudowywanie lub rozmontowywanie jest
zabronione.
Podwójnie powiązana lista objęta licencją artystyczną.
Możesz pobrać to oprogramowanie z http://freshmeat.net/projects/linklist/
KONSUMENCI POWINNI WIEDZIEĆ, ŻE NIE WSZYSTKIE TELEWIZORY
HDTV SĄ W PEŁNI KOMPATYBILNE Z TYM PRODUKTEM I MOGĄ
POWODOWAĆ EFEKTY UBOCZNE WYŚWIETLANE W OBRAZIE. W
PRZYPADKU PROBLEMÓW Z OBRAZEM 625 PROGRESSIVE SCAN
ZALECA SIĘ PRZEŁĄCZENIE SYGNAŁU NA “STANDARDOWE”. JEŻELI
MAJĄ PAŃSTWO JAKIEKOLWIEK PYTANIA DOTYCZACE TEGO MODELU
NAGRYWARKI HDD/DVD 625p I KOMPATYBILNOSCI Z NASZYMI
TELEWIZORAMI, PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIE Z NASZYM CENTRUM
SERWISOWYM. CUSTOMER SERVICE CENTER.
Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.
3
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 4
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Pilot zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Jednostka główna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Podłączenie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-13
Obsługa pamięci przenośnej USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Konfiguracja automatyczna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Korzystanie z Home Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Dostosowanie ustawień SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-19
Wyświetlanie informacji o dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-20
Odtwarzanie dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21
Odtwarzanie plików DivX® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23
Odtwarzanie plików muzycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Przeglądanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Nagrywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-28
Edytowanie tytułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-31
Kopiowanie tytułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Kody języków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Kody obszarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-35
Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Przed podłączaniem, regulowaniem lub korzystaniem z tego
produktu prosimy o dokładne i całkowite przeczytanie
niniejszej broszury.
4
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 5
Wstęp
Dyski z możliwością nagrywania i odtwarzania
Jednostka może odtwarzać i nagrywać wszystkie typy używanych dysków DVD. Poniższa tabela pokazuje niektóre charakterystyczne różnice kompatybilności w
zależności od typu dysku.
HDD
DVD-R
HDD
-R
Wielokrotnego zapisu
Tak
Nie
Tryb formatowania
(dyski nowe)
–
Tak
Symbole używane
w niniejszej instrukcji
DVD-RW
DVD-RAM
DVD+R
RAM
+R
+R
+RW
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tryb Video
Tryb Video
Tryb VR
Auto
Auto
Auto
Ograniczone
Tak
Tak
Ograniczone
Ograniczone
Tak
-RWVR
-RWVideo
DVD+R(DL)
DVD+RW
Loga
Edycja
Odtwarzanie na
innych urządzeniach
–
Odtwarzacz musi być kompatybilny z odpowiednim medium, a medium musi być „sfinalizowane”
Zalecane dyski
Mitsubishi(8x,16x)
Verbatim(8x,16x)
–
Mitsubishi(4x)
Verbatim(4x)
JVC(4x)
Maxell(4x)
Mitsubishi(3x) Mitsubishi(8, 16x) Mitsubishi(2.4x, 8x) Mitsubishi(4x)
Maxell(5x)
Verbatim(8x,16x)
HP(4x)
Verbatim(4x)
Ricoh(4x)
Odtwarzane dyski
Poniższa tabela pokazuje formaty plików i rodzaje nośników, które ta jednostka może odtwarzać.
Symbole używane
w niniejszej instrukcji
DVD
Audio CD
DVD
ACD
Dysk danych (DivX, JPEG, MP3 lub WMA)
DivX
JPEG
MP3
WMA
Loga
Charakterystyka
P ł y t y, na których
znajdują się filmy do
sprzedaży lub
wypożyczania.
Kupione płyty muzyczne Dyski zawierające pliki DivX, JPEG, MP3 lub
lub CD-R/RW w formacie WMA.
płyt muzycznych.
5
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 6
O dyskach
Ograniczenie kopiowania
Niektóre materiały video są chronione przed kopiowaniem.
W zależności od jakości i warunków nagrywania lub od samej płyty
CD-R/RW (lub DVD±R/RW), niektóre CD-R/RW (lub DVD±R/RW) mogą nie
być odtwarzane na tym urządzeniu.
Nie naklejać żadnych uszczelek lub naklejek na płycie (zarówno na stronie
opisanej, jak i stronie nagrywanej).
Nie uzywać płyt o nieregularnym kształcie (np. w kształcie serca lub
ośmiokątnych). Może to spowodować uszkodzenie.
W zależności od oprogramowania do nagrywania i “finalizacji” niektórych
płyt (CD-R/WR lub DVD±R/RW) nie można odtworzyć.
Płyty DVD-R/RW, DVD+R/RW i CD-R/RW nagrane za pomocą komputera
osobistego lub na nagrywarce DVD lub CD mogą nie być odtwarzane, jeśli
płyta jest zniszczona lub brudna, lub jeśli soczewki odtwarzacza są
zabrudzone albo skrapla się na nich wilgoć.
W razie nagrywania płyty za pomocą komputera osobistego, nawet jeśli
jest nagrana w odpowiednim formacie, są przypadki, w których może nie być
odtwarzana ze względu na ustawienia oprogramowania stosowanego do
tworzenia płyt.(Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z
informacjami podanymi przez wydawcę oprogramowania.)
Urządzenie wymaga, by płyty oraz nagrania spełniały pewne techniczne
standardy, dla osiągnięcia optymalnej jakości odtwarzania. Nagrane płyty
DVD są automatycznie przystosowywane do tych standardów. Istnieje wiele
różnych rodzajów formatów dysków przeznaczonych do nagrywania
(łącznie z CD-R zawierającymi pliki MP3 lub MWA) i wymagają one
pewnych warunków (patrz powyżej), aby zapewnić kompatybilność
odtwarzania.
Klienci powinni również pamiętać o tym, że do ładowania plików MP3/WMA i
muzyki z Internetu potrzebne jest zezwolenie. Nasza firma nie ma prawa
udzielać tego typu zezwoleń. Zezwolenie należy uzyskać za każdym razem
od właściciela praw autorskich.
Możliwość kopiowania i przenoszenia
Z
Do
HDD
MP3/WMA
JPEG
DivX
Ty t u ł *1
PŁYTA
-
-
-
Tak
HDD
Tak
Tak
Tak
Tak
Napęd USB HDD
Tak
Tak
Tak
-
PŁYTA
*1 Tytuł jest nagrywany z tego urządzenia.
6
Taki materiał nie może zostać skopiowany na dysk twardy HDD lub na płytę
DVD. Można rozpoznać materiał chroniony przed kopiowaniem przez
wyświetlenie ekranu informacyjnego płyty.
Ta jednostka nie rejestruje poprawnie sygnałów w formacie NTSC ze
źródeł analogowych lub DV.
Sygnały wideo w formacie SECAM (z wbudowanego tunera TV lub ze
źródeł analogowych) rejestrowane są w formacie PAL.
O wyświetlanym symbolu
Ikona “
” pojawiająca się na ekranie telewizora oznacza, że funkcja
objaśniona w niniejszej instrukcji obsługi jest niedostępna dla danego nośnika.
Kody regionalne
Urządzenie to ma przypisany kod regionu, który jest podany na etykiecie
znajdującej się z tyłu. Urządzenie to może odtwarzać tylko płyty DVD
oznaczone tym samym kodem lub “Wszystko”.
Większość płyt DVD ma dobrze widoczne oznaczenie z kulą ziemską i
jedną lub więcej cyfr na okładce. Numer ten musi być taki sam jak kod
regionalny urządzenia, w przeciwnym wypadku płyta nie będzie odtwarzana.
Po próbie włączenia odtwarzania płyty DVD z innym kodem regionu, na
ekranie telewizora pojawi się komunikat “Nieprawidłowy kod regionu. Nie
można odtwarzać”.
Obsługa pilota zdalnego sterowania
Skierować pilota na czujnik i naciskać klawisze.
Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania
Zdjąć pokrywę baterii znajdującą się z tyłu pilota zdalnego sterowania i włożyć
dwie baterie R03 (rozmiar AAA) z 3 i # ustawionymi prawidłowo.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 7
Pilot zdalnego sterowania
a
a
d
TIMESHIFT: Włącza pauzę w trakcie oglądania programu
TV/ odtwarzania na żywo (oglądanie z opóźnieniem).
CLEAR: Usuwa numer ścieżki na liście programów.
Przyciski numeryczne 0-9: Wybiera ponumerowane opcje
w menu.
Dysk twardy: Ustawia tryb urządzenia na HDD.
AUDIO (
TV/DVD: Nacisnąć aby przełączać się pomiędzy „Trybem
TV”, w którym dźwięk i obraz pochodzą z tunera TV a „Trybem
DVD”, w którym obraz i dźwięk pochodzą z tej jednostki.
): Wybiera język lub kanał audio.
TITLE: Wyświetla menu tytułu płyty, jest dostępne.
b
HOME: Włączanie i wyłączenia menu HOME.
DISPLAY: Dostęp do wyświetlania na ekranie.
MENU/LIST: Dostęp do menu na płycie DVD. Przełącza
pomiędzy menu Listy tytułów oryginału i Listą tytułów
listy odtwarzania.
b / B / v / V (lewo/prawo/góra/dół): Używane do
nawigacji po ekranie.
Przyciski sterowania telewizorem: Można sterować
głośnością, źródłem wejściowym oraz zasilaniem
swojego telewizora.
Konfiguracja pilota zdalnego sterowania do telewizora.
Można sterować telewizorem za pomocą dostarczonego
pilota zdalnego sterowania. Jeśli telewizor znajduje się w
poniższej tabeli, ustaw odpowiedni kod producenta.
Trzymając wciśnięty przycisk TV POWER, naciskać
przyciski numeryczne, by wybrać kod dla swojego telewizora
(patrz tabela poniżej) Zwolnić przycisk TV POWER, aby
zakończyć ustawianie.
(ENTER): Potwierdza wybór menu.
PR/CH (v/V): Skanuje w górę lub w dół poprzez
zapamiętane kanały.
d
OPEN/CLOSE: Otwiera i zamyka podajnik płyt.
DVD: Ustawia tryb urządzenia na DVD.
c
REPEAT: Powtarza fragment, rozdział, utwór, tytuł lub
wszystko.
POWER (ZASILANIE): Włącza ON lub wyłącza OFF
urządzenie.
b
AV/INPUT: Zmienia źródło sygnału wejściowego (Tuner,
AV1-3 lub DV IN).
Producent
RETURN (O): Usuwa widok wyświetlany na ekranie.
LG / Gold Star
REC(z): Rozpoczyna nagrywanie. Naciskać wielokrotnie,
aby ustawić czas zapisu.
Zenith
MARKER: Wybiera wiele plików/ tytułów z listy.
c
PLAY (N): Rozpoczyna odtwarzanie.
STOP (x): Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie.
PAUSE/STEP (X): Przerywa czasowo odtwarzanie lub
nagrywanie.
SCAN (m / M): Przeszukuje wstecz lub w przód.
SKIP (. / >): Przejście do następnego lub
poprzedniego rozdziału/ ścieżki/ pliku.
Kod
1 (Domyślny), 2
1, 3, 4
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
W zależności od telewizora, niektóre lub wszystkie przyciski
mogą nie działać, nawet po wprowadzeniu poprawnego
kodu producenta. Po wymianie baterii pilota wprowadzony
kod może zostać zresetowany do wartości domyślnej.
Ustawić ponownie prawidłowy kod.
7
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 8
Urządzenie główne
: Wskazuje kiedy urządzenie jest w trybie zapisu z timerem lub kiedy
nagrywanie z timerem jest zaprogramowane.
RH388H/RH387H
a
b
c
d
e
fghij k
: Wskazuje na zegar, całkowity czas odtwarzania, czas
odtwarzania, który upłynął, numer tytułu, numer rozdziału/ ścieżki,
kanału, itp.
e Czujnik pilota
Kierować pilota zdalnego sterowania w to miejsce.
f N / X (PLAY/PAUSE)
Rozpoczyna odtwarzanie. Przerywa czasowo odtwarzanie lub nagrywanie.
Nacisnąć ponownie, aby zamknąć tryb wstrzymania.
l m
n
RH397H/RH398H/RH399H
a
b
j ck
d
e f ghi
g x (STOP)
Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie.
h z (REC)
Rozpoczyna nagrywanie. Naciskać wielokrotnie, aby ustawić czas zapisu.
i RESOLUTION
Ustawia rozdzielczość wyjściową dla gniazd HDMI oraz wtyczek
COMPONENT VIDEO OUT.
- HDMI: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- COMPONENT: 576i, 576p
l m
n
j DVD
Ustawia tryb urządzenia na DVD.
a 1 / I (przycisk POWER)
Włącza ON lub wyłącza OFF urządzenie.
k HDD
Ustawia tryb urządzenia na HDD.
b Podajnik płyt
Włożyć tu płytę.
l Port USB
Podłączyć pamięć USB Flash.
c OPEN/CLOSE (Z)
Otwiera i zamyka podajnik płyt.
m DV IN
Podłączyć sygnał wyjściowy DV kamery cyfrowej.
d Okienko wyświetlacza
Pokazuje bieżący status odtwarzacza.
n AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (Lewa/Prawa))
Podłączyć sygnał wyjściowy audio/wideo zewnętrznego źródła
zasilania (systemu audio, TV/monitora, magnetowidu, kamery cyfrowej,
itp.).
T/S: Wskazuje na tryb Timeshift (odtwarzania z opóźnieniem).
REC: Urządzenie w trakcie nagrywania.
Dysk twardy: Urządzenie w trybie HDD.
DVD: Urządzenie w trybie DVD.
HDD b B DVD: Urządzenie w trakcie dubbingu.
8
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 9
Podłączenie urządzenia
a Podłączenie anteny
Podłączyć antenę
telewizyjną do gniazda
ANTENNA IN rządzenia.
b Podłączenie anteny do
telewizora
Podłączyć jeden koniec
kabla RF do gniazda
ANTENNA OUT urządzenia,
a drugi koniec do gniazda
ANTENNA IN telewizora.
Przesyłanie sygnału z
gniazda ANTENNA IN do
telewizora/monitora.
c Połączenie SCART
Podłączyć jeden koniec
kabla scart do gniazda AV 1
SCART urządzenia, a drugi
koniec do odpowiadającego
mu gniazda telewizora.
Dzięki temu połączeniu
można uzyskać sygnał
audio oraz video.
d Podłączenie przewodu
zasilania
Podłączyć przewód
zasilający do gniazda AC IN
znajdującego się w
urządzeniu.
Następnie podłączyć
wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazdka
sieciowego.
9
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 10
Podłączenie urządzenia - pozostałe możliwości
Podłączenie komponentów
Podłączyć jeden koniec kabla komponentu (Y PB PR) do gniazda
COMPONENT OUTPUT urządzenia głównego, a drugi koniec do gniazda
COMPONENT INPUT telewizora.
Podłączyć jeden koniec kabla audio (czerwony i biały) do gniazda
analogowego AUDIO OUTPUT urządzenia, a drugi koniec do gniazda
AUDIO INPUT telewizora.
Podłączenie cyfrowego sygnału audio
Podłączanie cyfrowego wzmacniacza/odbiornika, dekodera Dolby
Digital/MPEG/DTS lub innego urządzenia za pomocą cyfrowego sygnału
wejściowego.
Podłączyć jeden koniec kabla cyfrowego audio (KONCENTRYCZNEGO lub
OPTYCZNEGO) do gniazda wyjściowego cyfrowego audio (KONCENTRYCZNEGO lub OPTYCZNEGO) urządzenia, a drugi koniec do gniazda
wejściowego cyfrowego audio (KONCENTRYCZNEGO lub OPTYCZNEGO)
wzmacniacza.
Jeżeli telewizor jest typu wysokiej rozdzielczości “high-definition” lub “digital
ready” można korzystać z wyjścia skanowania progresywnego nagrywarki i
uzyskać najwyższą możliwą rozdzielczość. Jeżeli telewizor nie obsługuje
formatu skanowania progresywnego, przy przesyłaniu sygnału
progresywnego obraz będzie zniekształcony. Ustawić rozdzielczość na 576p,
przy użyciu przycisku RES znajdującego się na panelu przednim, aby uzyskać
sygnał progresywny.
lub
Połączenie S-Video
Podłączyć jeden koniec kabla S-Video do gniazda S-Video OUTPUT
urządzenia, a drugi koniec do gniazda S-VIDEO INPUT telewizora. Podłączyć
jeden koniec kabla audio (czerwony i biały) do gniazda analogowego AUDIO
OUTPUT urządzenia, a drugi koniec do gniazda AUDIO INPUT telewizora.
10
Ta nagrywarka nie realizuje funkcji wewnętrznego (dwukanałowego)
dekodowania ścieżki dźwiękowej w systemie DTS. Aby korzystać z
wielokanałowego efektu otaczania w systemie DTS, musisz podłączyć
nagrywarkę do odbiornika kompatybilnego z systemem DTS poprzez jedno z
cyfrowych wyjść dźwięku tej nagrywarki.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 11
Połączenie HDMI
Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w dekoder DTS, należy ustawić opcję
[DTS] na [Wył] w menu konfiguracji (patrz strona 17). Aby korzystać z
wielokanałowego dźwięku DTS surround, należy podłączyć urządzenie
do wzmacniacza kompatybilnego z DTS przy pomocy jednego z
cyfrowych wyjść audio.
Jeżeli występują zakłócenia lub linie na ekranie, należy sprawdzić kabel
HDMI.
Zmiana rozdzielczości, gdy urządzenie jest podłączone przy pomocy
złącza HDMI może powodować wadliwe działanie. Aby rozwiązać
problem, należy wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie.
W razie podłaczania kompatybilnego urzadzenia HDMI lub DVI:
- Spróbować wyłączyć urządzenie HDMI/DVI oraz niniejszą jednostkę.
Następnie włączyć urządzenie HDMI/DVI i pozostawić je na ok. 30
sekund, a następnie właczyć niniejszą jednostkę.
Podłączyć jeden koniec kabla HDMI do gniazda HDMI OUTPUT urządzenia, a
drugi koniec do gniazda HDMI INPUT telewizora.
Nagrywarka
TV
W razie korzystania z połączenia HDMI można zmieniać rozdzielczość (576i,
576p, 720p lub 1080i lub 1080p) dla wyjścia HDMI, wielokrotnie naciskając
przycisk RES.
- Podłączone wejście video urządzenia jest ustawione prawidłowo
dla tej jednostki.
Informacje o HDMI
- Podłączone urządzenie jest zgodne z wejściem video
720(1440)x576i, 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i lub 1920x1080.
HDMI (High Definition Multimedia Interface) obsługuje na pojedynczym łączu
cyfrowym, dźwięk i obraz (video), a używa się go do odtwarzaczy DVD Players,
Set-Top Boxes oraz innych urządzeń audio-wideo.
HDMI opracowano dla technologii HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection). HDCP używane jest dla ochrony nadawanej i odbieranej treści
cyfrowej.
HDMI obsługuje sygnały wideo standardowe, wzbogacone lub wysokiej
rozdzielczości oraz audio standardowe do wielo-kanałowego dźwięku typu surround, HDMI to także nie skompresowany sygnał cyfrowy wideo, pasmo do 5
gigabajtów na sekundę, na jednym złączu (zamiast kilku kabli i złącz), a także
komunikacja pomiędzy źródłem audio-wideo a urządzeniem takim jak DTV.
- Obraz nie będzie wyświetlany prawidłowo na urządzeniach nie
zgodnych z HDCP.
Co to jest SIMPLINK?
Niektóre funkcje tej jednostki sterowane są pilotem telewizora, jeśli ta
jednostka i telewizor LG z systemem SIMPLINK połączone są złączem
HDMI.
HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface są znakami
handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy HDMI licensing LLC.
Uwagi na temat połączenia HDMI
Jeżeli telewizor NIE obsługuje częstotliwości próbkowania 96 kHz,
należy ustawić opcję [Częstotliw próbk] na [48 kHz] w menu konfiguracji
(patrz strona 17). Gdy dokonana zostanie ta zmiana, urządzenie to
będzie automatycznie konwertować sygnały 96 kHz na sygnały
48 kHz, tak aby system mógł je rozszyfrować.
Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w dekoder Dolby Digital oraz MPEG,
należy ustawić opcję [Dolby Digital] oraz [MPEG] na [PCM] w menu
konfiguracji (patrz strona 17).
Nie wszystkie urządzenia DVI kompatybilne z HDCP będą działać z tą
jednostką.
•
Funkcje, którymi może sterować pilot LG; Odtwarzaj, Pauza, Skanuj,
Przejdź, Zatrzymaj, Wył. zasilanie, itd.
•
Szczegóły na temat funkcji SIMPLINK patrz instrukcja obsługi telewizora.
•
Telewizor LG z funkcją SIMPLINK oznaczony jest powyższym logo.
11
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 12
Podłączanie dekodera PAY-TV/Canal Plus
Można oglądać lub nagrywać programy PAY-TV/Canal Plus, po podłączeniu do
jednostki dekodera (nie dostarczony z niniejszym urządzeniem). Podłączając
dekoder, należy odłączyć przewód zasilający urządzenia od sieci. Nie ma
potrzeby włączania urządzenia, aby oglądać sygnały z podłączonego tunera
swojego telewizora.
SCART AV
W razie odłączenia przewodu
zasilającego urządzenie
urządzenia, nie będzie można oglądać sygnałów z podłączonego
dekodera.
Tył nagrywarki
Podłączanie do gniazda AV2 DECODER
Podłączyć magnetowid lub podobne urządzenie nagrywające do gniazda AV2
DECODER niniejszej jednostki. Nie ma potrzeby włączania urządzenia, aby
oglądać sygnały z podłączonego tunera swojego telewizora.
Tył nagrywarki
12
Obrazów zawierających sygnały zabezpieczające przed kopiowaniem nie
można zapisać.
W przypadku przesyłania sygnałów urządzenia poprzez magnetowid,
można nie otrzymać wyraźnego obrazu na ekranie telewizora.
Należy upewnić się, że magnetowid został podłączony do urządzenia i
telewizora w kolejności pokazanej poniżej.
Aby oglądać kasety wideo, oglądać je przez wejście na drugiej linii
telewizora.
Aby oglądać lub nagrywać płatne
programy PAY-TV/Canal Plus,
ustawić opcję [AV2 Połączenie] na
[Dekoder] (patrz strona 16) oraz
ustawić opcję [CANAL] na [Wł] w
menu konfiguracji (strona 14).
Tył nagrywarki
PAY-TV/Canal Plus
Magnetowid, tuner TV
cyfrowej lub tuner
satelitarny, itp.
Aby oglądać lub nagrywać ze źródła
podłączonego do gniazda AV2
DECODER, ustawić opcję [AV2
Połączenie] na [Inne] (patrz strona
16) oraz ustawić opcję [AV2
Nagrywanie] na [Automatyczne],
[CVBS], [RGB] lub [S-Video], zgodnie
z potrzebą (patrz strona 18).
Wejście liniowe 1
Wejście liniowe 2
Podczas nagrywania z tej jednostki na magnetowid, nie przełączać źródła
wejściowego na telewizor, naciskając przycisk TV/DVD na pilocie.
W razie użycia tunera B Sky B, należy upewnić się, że gniazdko tunera jest
podłączane VCR SCART do gniazda AV2 DECODER.
W razie odłączenia przewodu zasilającego urządzenie, nie będzie można
oglądać sygnałów z podłączonego magnetowidu lub dekodera.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 13
Podłączanie do złącz AV IN 3
Obsługa pamięci USB Flash
Za pomocą kabli audio/wideo podłączyć gniazda wejściowe (AV IN 3),
urządzenia do złączy wyjściowych audio/video na składowej akcesoriów.
NA PILOCIE
1. Włożyć napęd USB Flash od portu USB:
–
2 Wybrać menu HOME:
HOME
3 Wybrać jedną z głównych opcji:
bB
[MUZYKA], [ZDJĘCIE] lub [FILM]
Panel gniazd urządzeń
zewnętrznych (magnetowid,
kamera, itp.)
4 Wybrać opcję [USB]:
vV
5 Wyświetli się odpowiednia lista menu: Należy
ENTER
odwiedzić odpowiednie strony, w celu uzyskania
szczegółów obsługi poszczególnych plików.
Przód nagrywarki
Używanie USB Flash - więcej możliwości.
Podłączanie kamery cyfrowej
Przy pomocy złącza DV IN znajdującego się na panelu przednim, można
podłączyć kamerę cyfrową DV i przesyłać cyfrowo obraz z taśm DV na DVD.
Używanie pamięci USB Flash
Niniejsze urządzenie może odtwarzać pliki MP3 / WMA / JPEG/DivX znajdujące
się w pamięci USB Flash.
Użyć kabla DV (nie dostarczony), aby podłączyć złącze DV in/out kamery DV
do gniazda DV IN na panelu przednim tej jednostki.
Podłączanie napędu USB Flash – wprowadzać prosto, aż do zablokowania
na miejscu.
Odłączanie napędu USB Flash – wyciągnąć ostrożnie napęd USB Flash,
jeśli podłączony napęd jest używany.
Uwagi dotyczące pamięci USB Flash
Kamera cyfrowa
Zawartość dysku lub dysku twardego nie może być przeniesiona lub
skopiowana na napęd USB Flash.
Napęd USB Flash należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W
przypadku połknięcia, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Urządzenie obsługuje tylko pamięć USB Flash w formacie FAT16 lub
FAT32.
Napędy USB Flash, które wymagają dodatkowego oprogramowania nie będą
obsługiwane.
Urządzenie jest kompatybilne z pamięcią USB Flash, która obsługuje USB
1.1.
Urządzenie to może nie obsługiwać niektórych pamięci USB Flash.
Nie wolno odłączać urządzenia USB Flash podczas działania
(odtwarzanie, kopiowanie, itp.) Może to spowodować nieprawidłowe
działanie niniejszego urządzenia.
Przód nagrywarki
Złącze DV IN służy wyłącznie do podłączania kamery cyfrowej DV. Nie jest
ono kompatybilne z cyfrowymi tunerami satelitarnymi czy magnetowidami DVHS. Odłączenie kabla DV, podczas nagrywania przez podłączoną kamerę
cyfrową, może spowodować powstanie usterek.
13
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 14
Konfiguracja automatyczna
Przy pierwszym włączeniu urządzenia, kreator
ustawień początkowych ustawia język, zegar i kanały
w sposób automatyczny.
NA PILOCIE
[Usuń]: Usunąć wybrany kanał z listy zaprogramowanych kanałów.
[Przesuń]: Zamienia kolejność kanałów i przycisków numerycznych im
odpowiadających.
[Zmiana nazwy]: Zmienia nazwę wybranego kanału.
[Edycja programu]: Zmienić ręcznie ustawienia kanału.
Edycja kanału
1 Włączyć urządzenie:
Na ekranie pojawia się kreator ustawień początkowych.
ZASILANIE
2 Wybrać język:
vV
3 Zaznaczyć wybrany język:
ENTER
4 Sparawdzić antenę i przejść do następnego kroku:
ENTER
5 Ustawić zegar:
v V b B , ENTER
6 Wybrać [Start] i uruchomić skanowanie kanałów:
ENTER
7 Zmaknąć konfigurację początkową:
ENTER
Konfiguracja automatyczna - dodatkowe
możliwości
Dostosowanie zaprogramowanych kanałów
Nacisnąć HOME, a następnie użyć b B, aby wybrać opcję [Proste Menu].
Nacisnąć ENTER, kiedy zaznaczony jest [Ustawienia]. Na ekranie pojawia się
menu SETUP (Konfiguracja). Wybrać opcję [Edycja programu] w opcjach
drugiego poziomu, po czym nacisnąć B, aby przejść do poziomu trzeciego.
Nacisnąć ENTER przy zaznaczonej opcji [Edycja]. Na ekranie pojawi się okno
edycji kanału.
Wybrać kanał, który chce się edytować i nacisnąć ENTER. Po lewej stronie
ekranu zostanie podświetlone menu opcji.
Można zmieniać ustawienia zaprogramowanego kanału, wybierając opcję
[Edycja programu], znajdującą się po lewej stronie ekranu edycji kanału.
[PR]: Wskazuje pozycję wybranego programu.
[Seek]: Automatycznie wyszukuje kanały. Wyszukiwanie zatrzymuje się po
znalezieniu kanału przez urządzenie.
[Ch.] Zmienia numer kanału.
[MFT] Przeprowadza dokładne strojenie kanału, aby uzyskać wyraźniejszy
obraz.
[CANAL]: Ustawia kanały dla dekodera. Takie ustawienie wymagane jest do
oglądania lub nagrywania programów PAY-TV/ Canal Plus.
[NICAM]: Ustawia kanały nadawane w standardzie NICAM.
[OK]: Potwierdza ustawienia i powraca do menu kanałów.
Ustawianie dekodera AV1
Ustawienia złącza AV1 SCART dla zakodowanych sygnałów wejściowych.
Opcja ta powoduje ustawienie urządzenia na wysyłanie zakodowanego
sygnału z gniazda AV1 scart do gniazda AV2 (DECODER) scart dla
odkodowania. Odkodowany sygnał jest wówczas przesyłany z powrotem do
AV2 (DECODER), tak aby można było nagrywać lub oglądać kodowane
kanały telewizji płatnej PAY-TV/Canal Plus.
Nacisnąć raz przycisk AV/INPUT, gdy pojawi się ekran edycji kanału. Nacisnąć
raz przycisk ENTER, aby włączyć opcję lub drugi raz, aby ją wyłączyć. Na
ekranie pojawia się [Canal+], gdy opcja ta jest włączona.
14
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 15
Proste Menu
Korzystanie z Home Menu
Ustawienia – Wyświetla menu konfiguracji. (strona 15)
NA PILOCIE
1 Wybrać menu HOME:
HOME
2 Wybrać jedną z głównych opcji:
bB
3 Wybrać jedną z opcji podrzędnych:
vV
4 Wykonać wybraną opcję:
ENTER
5 Wyjść z menu HOME:
HOME
Używanie Home Menu - więcej możliwości
FILM
HDD - Wyświetla menu [Lista tytułów], które pokazuje tytuły zapisane na
HDD. (strona 28)
HDD DivX - Wyświetla menu [Lista Filmów], które pokazuje pliki filmowe w
formacie DivX® znajdujące się na HDD. (strona 22)
DYSK
– Wyświetla menu [Lista tytułów], które pokazuje tytuły zapisane na
płycie. (strona 28)
– Wyświetla menu [Lista Filmów], które pokazuje pliki DivX® zapisane na
płycie. (strona 22)
– Odtwarza DVD-Video disc (strona 21)
USB - Wyświetla menu [Lista Filmów] dla karty pamięci USB Flash. (strona 22)
ZDJĘCIE
HDD - Wyświetla menu [Lista Zdjęć], które pokazuje tytuły zdjęć zapisanych na
HDD. (strona 25)
DYSK – Wyświetla menu [Lista Zdjęć], które pokazuje pliki zdjęć zapisane na
płycie. (strona 25)
USB - Wyświetla menu [Lista Zdjęć], które pokazuje tytuły zdjęć zapisanych w
pamięci USB Flash. (strona 25)
Tryb nag – Wyświetla opcję [Wybierz Tryb Nagr] w menu SETUP. (strona 18)
Dubbing – kopiuje aktualnie odtwarzany tytuł z płyty DVD±R lub DVD-ROM
nie zabezpieczony przeciwko kopiowaniu. (strona 32)
TV
HDD - Powrót do oglądania telewizji na żywo w trybie twardego dysku HDD.
Naciśnięcie przycisku HDD na pilocie pozwoli na bezpośrednie wybranie tej
opcji.
DVD - Powrót do oglądania telewizji na żywo w trybie twardego dysku DVD.
Naciśnięcie przycisku DVD na pilocie pozwoli na bezpośrednie wybranie tej
opcji.
Prog. nagryw. – Wyświetla menu [Prog. nagryw.]. (strona 26)
Ustawienia konfiguracji
NA PILOCIE
1 Wybrać menu HOME:
HOME
2 Wybrać opcję [Proste Menu]:
bB
3 Wybrać opcję [Ustawienia]:
V, ENTER
4 Wybrać żądaną opcję w pierwszym poziomie:
vV
5 Przejść do drugiego poziomu:
B
6 Wybrać żądaną opcję w drugim poziomie:
vV
7 Przejść do trzeciego poziomu:
B
8 Dostosować lub potwierdzić ustawienie:
v V, ENTER
9 Powrócić do poprzedniego poziomu:
b
MUZYKA
HDD - Wyświetla menu [Lista Muzyki], które pokazuje pliki muzyczne lub
ścieżki audio zapisane na płycie. (strona 24)
DYSK – Wyświetla menu [Lista Muzyki], które pokazuje pliki muzyczne lub
ścieżki audio zapisane na płycie. (strona 24)
USB - Wyświetla menu [Lista Muzyki], które pokazuje pliki muzyczne zapisane
w pamięci USB Flash. (strona 24)
Pierwszy poziom
Drugi poziom
Trzeci poziom
15
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 16
Ustawienia - dodatkowe możliwości
Dostosowanie ustawień ogólnych
AV2 Połączenie – Można podłączyć dekoder lub inne urządzenie do
gniazda AV2 (DECODER) znajdującego się z tyłu.
[Dekoder]: Zaznaczyć tę opcję, w razie podłączania dekoderu p ł a t n e j
telewizji PAY-TV lub Canal Plus do złącza AV2(DECODER) urządzenia.
[Inne]: Zaznaczyć tę opcję, w razie podłączania magnetowidu lub podobnego
urządzenia nagrywającego do złącza AV2(DECODER) urządzenia.
Format wyjścia Video – Wybrać opcję zgodnie z typem złącza telewizora.
[YPbPr]: Gdy telewizor jest połączony za pośrednictwem złącza
COMPONENT OUTPUT urządzenia.
[RGB]: Gdy telewizor jest połączony za pośrednictwem złącza SCART
urządzenia.
Auto prog – Ta opcja automatycznie skanuje i ustawia dostępne kanały.
[Start]: Rozpocząć skanowanie kanałów.
Edycja programu – Ta opcja pozwala na dodawanie kanałów i edycję
kanałów już zaprogramowanych.
[Add Channel]: Wybrać żądany kanał, używając v V i nacisnąć ENTER, aby
dodać wybrany kanał.
[Edycja]: Wyświetla ekran, który pokazuje listę zaprogramowanych kanałów
oraz opcje ich edycji. (strona 14)
Ustawienie zegara– Aby skorzystać z opcji nagrywania zaprogramowanego
[Prog. nagryw.], należy ustawić zegar.
Format wyswietlania – Wybrać współczynnik kształtu podłączonego
telewizora.
[4:3 Letter Box]: Wybrać to ustawienie, podłączając się do standardowego
telewizora z ekranem 4:3 i jeśli preferuje się szeroki obraz z paskami w
górnej i dolnej części ekranu.
[4:3 Pan Scan]: Wybrać to ustawienie podłączając się do standardowego
telewizora z ekranem 4:3 i jeśli preferuje się szeroki obraz na całym ekranie
z obciętymi częściami, które się nie mieszczą.
[16:9 Wide]: Wybrać tą opcję podłączając się do telewizora o monitorze
panoramicznym.
16
Tryb oszcz.energ. – Można wybrać czy urządzenie będzie przechodzić do trybu
oszczędzania energii, kiedy zasilanie jest wyłączone. Ta opcja nie jest dostępna
jeśli ustawione jest nagrywanie zaprogramowane.
[ W ł ]*1: Kiedy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz panelu przedniego
jest wyłączony i przechodzą tylko sygnały przesyłane przez wejście
anteny.
[Wy ł ] : Wyłącza tryb [Tryb oszcz.energ.].
*1 W razie wyłączenia urzadzenia podczas obioru sygnałów zakodowanych,
tryb oszczędzania energii nie działa
Inicjalizacja – Można zresetować urządzenie do jego oryginalnych ustawień
fabrycznych i sformatować dysk twardy.
[Ustawienia fabr.]: Można przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne
urządzenia. Niektórych opcji nie można zresetować (Wartość dla blokady
rodzicielskiej, Hasło oraz Kod regionu) Po przywróceniu ustawień
fabrycznych na ekranie pojawi się menu automatycznej konfiguracji.
[HDD format]: Cała zawartość twardego dysku zostanie wymazana.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 17
Ustawienia językowe
Częstotliw próbk (Częstotliwość) – Umożliwia wybór częstotliwości
próbkowania sygnału dźwiękowego.
[48 kHz]: W wypadku płyty DVD z próbkowaniem 96KHz sygnał
konwertowany jest do 48KHz. Jeśli odbiornik lub wzmacniacz NIE MOŻE
odbierać sygnałów 96 kHz, wybrać [48 kHz].
[96 kHz]: Cyfrowe sygnały dźwiękowe emitowane są w ich oryginalnym
formacie próbkowania.
DRC (Dynamic Range Control) – Dzięki tej opcji dźwięk staje się czystszy po
ściszeniu (tylko Dolby Digital). Ustawić [Wł], aby włączyć ten efekt.
Menu ekranowe – Wybrać język dla menu konfiguracji i informacji
wyświetlanych na ekranie.
Menu Dyskowe/Audio/NAPISY – Wybrać język dla menu płyty/ dźwięku/
napisów.
Vocal – Wybrać [Wł], aby miksować kanały karaoke z normalnym stereo. Ta
funkcja działa tylko w przypadku wielokanałowych DVD z karaoke.
Ustawienia blokady
[Oryginał]: Wybiera oryginalny język w którym została nagrana płyta.
[Inne]: Aby wybrać inny język, wybrać odpowiedni cyfrowy kod zgodnie z listą
kodów języków, przy pomocy przycisków numerycznych potwierdzonych
przyciskiem ENTER. Patrz strona 33. W razie pomyłki w trakcie
wprowadzania numeru nacisnąć CLEAR, aby go usunąć.
[Wył] (dla Napisów dysku): Wyłącza napisy.
DivX Napisy – Wybrać kod języka dla napisów DivX ®.
Ustawienia dźwięku
Aby uzyskać dostęp do opcji DVD Rating, Hasło oraz Kod regionu należy
wpisać 4-cyrowe hasło. Jeżeli jeszcze nie został wprowadzony kod,
użytkownik zostanie poproszony, aby to zrobić. Należy wpisać-cyfrowe hasło.
Wprowadzić je ponownie dla potwierdzenia. W razie pomyłki zw trakcie
wprowadzania numeru, nacisnąć CLEAR, aby go usunąć.
W przypadku utraty hasła, można je zresetować. Wyświetla menu SETUP (konfiguracji). Wprowadzić „210499 i nacisnąć ENTER. Hasło zostało usunięte.
DVD Ocena – Wybrać poziom oceny kategorii. Im niższy poziom, tym surowszy
poziom oceny kategorii. Wybrać [Bez limitu], aby wyłączyć ocenę kategorii.
Dolby Digital/DTS/MPEG – Użyć tej opcji cyfrowego sygnału audio, w
przypadku używania złącza DIGITAL AUDIO OUTPUT.
[Bitstream] – Użyć tej opcji, jeżeli do złącza DIGITAL AUDIO OUTPUT
urządzenia, zostało podłączone urządzenie audio z wbudowanym
dekoderem Dolby Digital, DTS lub MPEG.
[PCM](dla Dolby Digital/MPEG) - Użyć tej opcji, jeżeli do złącza DIGITAL
AUDIO OUTPUT urządzenia, zostało podłączone urządzenie audio bez
wbudowanego dekodera Dolby Digital lub MPEG.
[Wył] (dla DTS) - Użyć tej opcji, jeżeli do złącza DIGITAL AUDIO OUTPUT
urządzenia, zostało podłączone urządzenie audio bez wbudowanego
dekodera DTS.
Podaj Hasło – Zmienia lub usuwa hasło.
[Zmień]: Wprowadzić dwukrotnie nowe hasło, po wprowadzeniu bieżącego hasła.
[Usuń]: Usunąć bieżące hasło po jego uprzednim wprowadzeniu.
Kod regionu – Wybrać kod obszaru geograficznego dla poziomu oceny
kategorii odtwarzania. Funkcja ta określa obszar, którego standardy są używane
przez blokadę rodzicielską do oceny płyt DVD. Informacje na temat kodów
obszarów znajdują się na stronie 33.
DivX Reg. Code– Dostarczymy kod rejestracyjny DivX® VOD (Video na żądanie),
który umożliwi wypożyczanie i zakup wideo, korzystając z usługi DivX® VOD. Aby
uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową www.divx.com/vod.
Nacisnąć ENTER, gdy ikona [Podgląd] jest podświetlona, aby odczytać
17
kod rejestracyjny urządzenia.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 18
Dostosowanie ustawiań ogólnych
AV2 Nagrywanie – Wybiera metodę wprowadzania sygnałów wideo dla
gniazda AV2 (DECODER). Obraz nie będzie wyraźny jeśli to ustawienie nie jest
zgodne z typem wejściowego sygnału wideo.
[Automatyczne]: Sygnał wejściowy wideo będzie automatycznie podążał za
odbieranym sygnałem wideo.
[CVBS]: Wejście sygnałów wideo CVBS(złożonych).
[RGB]: Wejście sygnałów RGB.
[S-VIDEO]: Wejście sygnałów S-Video.
Wybierz Tryb Nagr – Wybrać jakość obrazu przy zapisie spośród opcji XP, SP,
LP, EP lub MLP. Informacje dotyczące czasu nagrywania dla każdego trybu
znajdziesz na stronie 36.
[XP]: Najwyższa jakość obrazu.
[SP]: Standardowa jakość obrazu.
[LP]: Nieznacznie niższa jakość obrazu niż w trybie [SP].
[EP]: Niska jakość obrazu.
[MLP]: Najdłuższy czas nagrywania przy najniższej jakości obrazu.
Time Shift – Ustawienie tej opcji w pozycję [Wł] spowoduje, że urządzenie
będzie używać funkcji Timeshift automatycznie, nie wymagając uprzedniego
wciśnięcia przycisku TIMESHIFT. Funkcja Timeshift uruchomi się automatycznie
po około 5 sekundach od momentu włączenia tunera TV.
Ustawienia płyty
Format Nagrywania – Ta opcja pozwala ustawić współczynnik kształtu
dopasowany do materiału nagrywanego na DVD.
Audio nagryw. DV – Trzeba ustawić tę opcję, jeśli podłącza się do gniazda DV
IN w przednim panelu kamerę z dźwiękiem 32kHz/12-bit.
Niektóre kamery cyfrowe mają dwie ścieżki stereo dla audio. Jedna ścieżka
zapisywana jest w trakcie nagrywania obrazu, a druga służy do dubbingu po
nagrywaniu obrazu.
Przy ustawieniu Audio 1, dźwięk był rejestrowany podczas nagrywania obrazu.
Przy ustawieniu Audio 2, używany jest dźwięk nakładany.
Inicjalizacja Dysku – Można zainicjować DVD, naciskając ENTER przy
wybranym przycisku [Start]. Pojawi się menu [Inicjalizacja Dysku]. Po
potwierdzeniu urządzenie rozpocznie formatowanie. Można wybrać tryb spośród
VR i Video dla DVD-RW. Po formatowaniu cała zawartość DVD zostanie
wymazana.
Audio nagryw. TV – Wybrać kanał audio do nagrywania programu
dwujęzycznego.
Po włożeniu czystej płyty urządzenie zainicjuje ją automatycznie. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz “Tryb formatowania (dyski nowe)” na stronie 5.
[Główny+Sub]: Język główny i język napisów
[Główn]: Tylko język główny
[Sub]: Tylko język napisów
Auto rozdział – Podczas nagrywania DVD dodawane są automatycznie
znaczniki rozdziałów w określonym odstępie czasowym (5, 10 lub 15 min.).
Finalizuj – Finalizowanie jest wymagane, jeśli płyty nagrane na tym
urządzeniu mają być odtwarzane na innym urządzeniu. Czas finalizacji zależy
od stanu płyty, długości nagrania oraz liczby tytułów.
[Finalizuj]: Pojawia się menu [Finalizuj]. Po potwierdzeniu urządzenie
rozpocznie finalizację.
[Otwórz Sesję]: Sfinalizowane płyty DVD-RW mogą mieć cofniętą finalizację
po potwierdzeniu w menu [Otwórz Sesję]. Po wykonaniu tej operacji, płyta
może być edytowana i nagrywana.
18
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 19
Przed finalizacją sprawdzić charakterystykę poszczególnych typów dysków w
poniższej tabeli.
Można odwrócić finalizację płyt DVD-RW, aby ponownie
je edytować i nagrywać.
-RW
+R
+RW
RAM
-R
Po sfinalizowaniu płyty, nie ma możliwości edycji
czy nagrywania na taką płytę.
Po wyjęciu z urządzenia płyty są automatycznie
finalizowane.
Finalizacja nie jest wymagana.
Nazwa Dysku – Ta funkcja pozwala na zmianę domyślnej nazwy płyty na
nazwę bardziej opisową. Ta nazwa pojawia się, gdy płyta zostanie włożona do
stacji i wyświetlone zostaną na ekranie informacje o płycie. Po wybraniu opcji
[Edycja] i naciśnięciu ENTER, na ekranie wyświetli się menu klawiatury.
Zabezpieczenia – Ta funkcja pozwala na zabezpieczenie płyty przed przypadkowym nagraniem, wymazaniem i edycją przez ustawienie jej na [Wł]. Płyty
DVD-RW formatowane w trybie DVD-R Video nie mogą być zabezpieczane.
Wyświetlanie informacji o płycie
NA PILOCIE
1 Odtworzyć płytę umieszczoną w napędzie
urządzenia:
PLAY
2 Wyświetli się bieżący stan odtwarzania:
DISPLAY
3 Wyświetli się menu odtwarzania:
DISPLAY
4 Wybrać element:
vV
5 Zmieniać ustawienia wyświetlanego menu:
bB
6 Wyjść z menu odtwarzania płyty:
DISPLAY
Wyświetlanie informacji o płycie - dodatkowe
możliwości
Dostosowanie elementów menu odtwarzania
Można wybrać element, naciskając vV i zmienić lub wybrać ustawienie
naciskając b B.
a
b
c
d
e
f
g
a Numer bieżącego tytułu/ ścieżki/ całkowita liczba tytułów/ ścieżek/
plików
b Numer bieżącego rozdziału/całkowita liczba rozdziałów
c Czas odtwarzania, jaki upłynął
d Wybrany język lub kanał audio
e Wybrane napisy
f Wybrany kąt/całkowita liczba kątów
g Wybrany tryb dźwięku
19
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Przechodzenie do kolejnego tytułu HDD
Page 20
DVD ALL
Jeżeli płyta ma nagrany więcej niż jeden tytuł, można przejść do innego
t y t u ł u . Nacisnąć dwukrotnie DISPLAY podczas odtwarzana, następnie przyciski
v / V, aby wybrać ikonę tytułu. Następnie nacisnąć odpowiedni przycisk
numeryczny (0-9) b / B, aby wybrać numer tytułu.
Wyświetlanie informacji podczas oglądania telewizji
Podczas oglądania telewizji można nacisnąć przycisk DISPLAY (wyświetl) w
celu wyświetlenia informacji na ekranie.
a
Rozpoczęcie odtwarzania od wybranego momentu
HDD
DVD ALL
b
c
DivX
Podczas odtwarzania nacisnąć dwukrotnie DISPLAY. Okno wyszukiwania czasu
pokaże czas odtwarzania, który upłynął. Wybrać okienko wyszukiwania
czasu, po czym wprowadzić żądany czas rozpoczęcia w godzinach, minutach i
sekundach, od lewej do prawej strony. Na przykład, aby znaleźć scenę po
czasie 2 godzina, 10 minut i 20 sekund, wprowadzić “21020” i nacisnąć
ENTER. W razie pomyłki nacisnąć b / B , aby przemieścić podkreślnik (_) do
niewłaściwej cyfry. Następnie wpisać poprawne cyfry.
Wybór języka napisów DVD
DivX
Podczas odtwarzania nacisnąć dwukrotnie DISPLAY, aby wyświetlić menu
odtwarzania. Użyć v V do wybrania opcji napisów, a następnie użyć b B , do
wybrania żądanego języka napisów.
d
a Podaje numer kanału, nazwę stacji, sygnał audio
(Stereo, Bilingual, Mono) odbierany przez tuner.
b Podaje nazwę nośnika i format.
c Podaje tryb nagrywania, wolną przestrzeń oraz pasek upływającego
czasu.
d Podaje aktualną datę i godzinę.
Oglądane pod różnym kątem DVD
Jeśli płyta zawiera sceny nakręcone z kilku kamer, podczas odtwarzania
można przełączać na inne widoki (ujęcia). Podczas odtwarzania nacisnąć
dwukrotnie DISPLAY, aby wyświetlić menu odtwarzania. Użyć v V do wybrania
opcji kąta, a następnie użyć b B do wybrania żądanego kąta.
Wybieranie trybu dźwięku DVD ALL
DivX
Urządzenie to może tworzyć efekt 3D Surround, który symuluje dźwięk
wielokanałowy na dwóch zwykłych głośnikach stereo, zamiast pięciu lub
więcej normalnie koniecznych do jego słuchania w systemie kina domowego.
Podczas odtwarzania nacisnąć dwukrotnie DISPLAY, aby wyświetlić menu
odtwarzania. Użyć v V do wybrania opcji dźwięku, a następnie użyć b B do
wybrania żądanego trybu dźwięku (3D SUR. lub NORMAL).
20
Odtwarzanie płyty
NA PILOCIE
1 Otwórz podajnik płyt:
Z)
OPEN/CLOSE (Z
2 Włożyć płytę:
-
3 Zamknąć podajnik płyt:
Z)
OPEN/CLOSE (Z
4 Dostosować ustawienia menu płyty:
Menu płyty może nie pojawić się na ekranie,
w zależności od płyty.
v V b B, ENTER
5 Rozpocząć odtwarzanie:
N)
PLAY (N
6 Zatrzymać odtwarzanie:
x)
STOP (x
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 21
Odtwarzanie płyt - dodatkowe możliwości
Różne warianty audio HDD
Odtwarzanie płyty zawierającej menu DVD
Nacisnąć AUDIO, następnie wielokrotnie b lub B, aby wybrać język, ścieżkę
audio lub sposób kodowania.
Ekran menu może zostać wyświetlony na początku, po załadowaniu DVD, które
zawiera menu.
Za pomocą przycisków b / B / v / V wybrać tytuł / rozdział, który chce się
oglądać, a następnie nacisnąć ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie Naciśnij
TITLE lub MENU/LIST, aby powrócić do ekranu menu.
Proszę przejść do następnego/ poprzedniego rozdziału/ ścieżki/
pliku. HDD DVD ALL ACD MP3 WMA DivX
Nacisnąć SKIP (>), aby przejść do następnego rozdziału/ ścieżki/ pliku.
Nacisnąć SKIP (.), aby cofnąć się do początku bieżącego rozdziału/ ścieżki/
pliku.
Nacisnąć szybko dwa razy przycisk SKIP (.), aby cofnąć się do
poprzedniego rozdziału/ ścieżki/ pliku.
Wstrzymanie odtwarzania
Nacisnąć PAUSE/STEP (X), aby wstrzymać odtwarzanie.
Nacisnąć PLAY ( N), aby kontynuować odtwarzanie.
Odtwarzanie klatka-po-klatce HDD
Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu
DVD ALL
ACD
DivX
Zwalnianie prędkości odtwarzania HDD
DVD ALL
Gdy podczas odtwarzania uruchomiona jest pauza, nacisnąć
SCAN (bb lub BB), aby zwolnić odtwarzanie do przodu lub do tyłu.
Można wybierać różne prędkości odtwarzania, naciskając wielokrotnie
SCAN (m lub M). Nacisnąć PLAY ( N), aby kontynuować odtwarzanie z
normalną prędkością.
Wyświetlanie menu tytułu DVD
Nacisnąć TITLE, aby wyświetlić menu tytułu lub menu płyty. Jeżeli aktualny
tytuł DVD posiada Menu, pojawia się ono na ekranie. W przeciwnym wypadku
może pojawić się menu płyty.
Odtwarzanie wielokrotne HDD
DVD ALL
ACD
MP3
WMA
Naciskać wielokrotnie REPEAT, aby wybrać element do powtórzenia. Bieżący
tytuł, rozdział, folder lub ścieżka będzie odtwarzany wielokrotnie. Aby
powrócić do normalnego odtwarzania, należy wybrać [Wył], naciskając
wielokrotnie REPEAT.
DVD ALL
Nacisnąć PAUSE/STEP (X), aby odtwarzać klatka-po-klatce.
Można przesuwać odtwarzanie klatka-po-klatce do przodu lub do tyłu,
naciskając odpowiednio przyciski b / B w trybie pauzy.
HDD
DVD ALL
Powtarzanie wybranego fragmentu (A-B) HDD
DVD ALL
ACD
Nacisnąć REPEAT, aby wybrać [A-], na początku i ponownie na końcu
fragmentu, który chce się powtórzyć. Wybrany fragment będzie powtarzany w
sposób ciągły. Nie można wybrać fragmentu krótszego niż 3 sekundy. Aby
powrócić do normalnego odtwarzania, naciskać REPEAT i wybrać opcję [Wy ł ] .
DivX
Nacisnąć SCAN (m lub M) w trakcie odtwarzania, aby odtwarzać szybko do
przodu lub szybko do tyłu.
Naciskając wielokrotnie SCA (m lub M), można wybierać różne prędkości
odtwarzania.
Nacisnąć PLAY ( N), aby kontynuować odtwarzanie z normalną prędkością.
Pamięć ostatniej sceny DVD
Urządzenie to zapamiętuje ostatnio oglądaną scenę z płyty. Ostatnia scena
pozostaje w pamięci nawet po wyjęciu płyty lub wyłączeniu urządzenia. Po
włożeniu płytyę z zapamiętaną sceną zostanie ona automatycznie
przywołana.
21
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 22
Odtwarzanie pliku z filmem DivX®
NA PILOCIE
1 Wyświetla menu HOME:
HOME
2 Wybiera opcję [FILM]:
bB
3 Wybiera opcję, która zawiera plik DivX:
v V, ENTER
4 Wybiera plik z filmem w menu:
vV
5 Odtwarza wybrany plik z filmem:
PLAY
6 Zatrzymuje odtwarzanie:
STOP
Odtwarzanie plików z filmem DivX® dodatkowe możliwości
Opcje menu listy filmów
Wybrać z menu plik, który chce się pokazać i nacisnąć ENTER. Po lewej stronie
ekranu pojawi się menu opcji.
Wymagania dotyczące plików DivX
Dostępne rozdzielczości: 720x576 (SZ x W) pikseli
Rozszerzenia plików DivX: “.avi”, “.divx”
Odtwarzane napisy DivX: “.smi”, “.srt”, “.sub (tylko format Micro DVD)”, “.txt
(tylko format Micro DVD)”
Odtwarzane formaty kodowania: “DIV3”, “MP43”, “DIVX”, “DX50”
Odtwarzane formaty audio: “AC3”, “PCM”, “MP2”, “MP3”, “WMA”
Częstotliwość próbkowania: W granicach 8 -48 kHz (MP3), w granicach 32
- 48kHz (WMA)
Prędkość danych: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)
Format CD-R: ISO 9660 oraz JOLIET.
Format DVD±R/RW: ISO 9660 (UDF Bridge format)
Maksymalna ilość plików / na płycie: Mniej niż 1999 (całkowita ilość
plików i katalogów).
Uwagi na temat formatu DivX
[Odtwórz]: Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku.
[Otwórz]: Otwiera folder i pojawia się lista plików danego folderu.
[Usuń]: Kasowanie wybranych plików z folderów na dysku twardym.
[Zmień nazwę]: Edytuje nazwę pliku na dysku twardym.
[Przesuń]: Przenosi wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym.
[Kopiuj]: Kopiuje wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym.
Wyświetlanie informacji o pliku filmowym
Nacisnąć DISPLAY, aby pokazać informacje o pliku zaznaczonym na liście
filmów.
22
Nazwy plików, które zawierają napisy do filmów DivX muszą być
utożsamione z nazwą pliku filmowego, aby urządzenie mogło je wyświetlić.
Jeśli napisy nie są wyświetlane poprawnie, należy zmienić kod języka w
opcjach [DivX Napisy] (patrz strona 17)
Jeżeli ilość ramek ekranowych jest większa niż 29,97 na sekundę, urządzenie
może nie działać poprawnie.
Jeżeli struktura video i audio pliku DivX nie jest przeplatana, następuje
powrót do menu ekranowego.
Jeżeli nazwa pliku filmowego DivX zawiera znak niemożliwy do wyświetlenia,
może on zostać pokazany jako symbol "_".
Jeśli prędkość przesyłu danych pliku DivX na USB jest wyższa niż 4Mbps,
plik może nie być wyświetlany poprawnie.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 23
Wybieranie wielu plików lub folderów z listy
Kopiowanie plików lub folderów na dysk twardy.
Przy pomocy przycisku MARKER, można wybrać jeden lub więcej plików.
Nacisnąć MARKER przy wybranych plikach, aby je zaznaczyć.
Można skopiować pliki lub foldery na twardy dysk.
Wybieranie wszystkich plików i folderów z bieżącej listy
Aby wybrać wszystkie pliki i foldery z listy, należy nacisnąć CLEAR na
dowolnym pliku lub folderze z listy. Ponowne naciśnięcie CLEAR
spowoduje usunięcie zaznaczenia plików i folderów.
Nadawanie nazw plikom lub folderom na twardym dysku
Można nadać nazwę plikom lub folderom na twardym dysku.
Długość nazwy może zawierać maksymalnie 32 znaki.
Wybrać pliki lub foldery, które chce się skopiować i nacisnąć ENTER. Wybrać
opcję [Edycja] i nacisnąć ENTER, aby pokazać opcje podrzędne. Po wybraniu
opcj [Kopiuj] i naciśnięciu ENTER na ekranie wyświetli się menu [Kopiuj].
Wybrać lokalizację, do której chce się skopiować.
Wybrać opcję [Kopiuj] i nacisnąć ENTER, aby rozpocząć kopiowanie.
Przenoszenie plików/ folderów do innego folderu na twardym dysku.
Można przenieść pliki/ foldery do innego folderu na twardym dysku.
Wybrać plik lub folder, którego nazwę chce się zmienić, po czym nacisnąć
ENTER. Wybrać opcję [Edycja] i nacisnąć ENTER, aby pokazać opcje
podrzędne. Po wybraniu opcji [Zmień nazwę] i naciśnięciu ENTER na ekranie
wyświetli się menu klawiatury.
Wybrać pliki lub foldery, które chce się przenieść i nacisnąć ENTER. Wybrać
opcję [Edycja] i nacisnąć ENTER, aby pokazać opcje podrzędne. Po wybraniu
opcji [Przesuń] i naciśnięciu ENTER na ekranie wyświetli się menu [Przesuń].
Wybrać lokalizację, do której chce się przenieść. Wybrać opcję [Przesuń] i nacisnąć ENTER, aby rozpocząć przenoszenie.
23
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 24
Wyświetlanie informacji o pliku MP3/WMA
Odtwarzanie plików muzycznych
NA PILOCIE
1 Wyświetla menu HOME:
HOME
2 Wybiera opcję [MUZYKA]:
bB
3 Wybiera opcję, która zawiera muzykę:
v V, ENTER
4 Wybiera plik muzyczny w menu:
vV
5 Odtwarza wybraną muzykę:
PLAY
6 Zatrzymuje odtwarzanie:
STOP
Odtwarzanie plików muzycznych - co możesz
zrobić więcej
Nacisnąć DISPLAY przy zaznaczonym pliku, którego informacje chce się
pokazać. Urządzenie pokazuje informacje ID3-Tag pliku. Jeśli plik nie posiada
informacji ID3-Tag, na ekranie pojawi się [ID3-Tag: Brak]
Wymagania odnośnie plików MP3/WMA
Rozszerzenia plików: “.mp3”, “.wma”.
Częstotliwość próbkowania: W granicach 8 - 48 kHz (MP3), w granicach 32
- 48kHz (WMA)
Prędkość danych: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)
Format CD-R: ISO 9660 oraz JOLIET.
Format DVD±R/RW: ISO 9660 (UDF Bridge format)
Maksymalna ilość plików/na płycie: Mniej niż 1999 (całkowita ilość
plików i katalogów).
Opcje menu listy plików muzycznych
Tworzenie własnego programu
Wybrać z menu plik/ ścieżkę, które chce się pokazać i nacisnąć ENTER.
Po lewej stronie ekranu pojawi się menu.
Można odtworzyć zawartość w żądanej kolejności, aranżując odpowiednio kolejność plików muzycznych. Program jest kasowany podczas opuszczania ekranu
[Lista Muzyki]. Aby dodać lub usunąć muzykę z listy programu, należy nacisnąć
MENU/LIST, aby wyświetlić [Lista programów]. Wybrać żądaną muzykę z [Lista
Muzyki], a następnie nacisnąć ENTER. Aby wybrać wiele plików/ ścieżek, należy
nacisnąć MARKER przy każdym z nich. Wybrać opcję [Program], a następnie
nacisnąć ENTER, aby dodać wybrane pliki/ ścieżki do [Lista programów].
Wybrać muzykę z [Lista programów] programu i nacisnąć ENTER, a następnie
PLAY, by rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie.
Kasowanie plików/ ścieżek z listy programu
Audio CD
MP3/WMA
[Odtwórz]: Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku/ ścieżki.
[Losowy]: Rozpoczyna lub zatrzymuje odtwarzanie losowe.
[Otwórz]: Otwiera folder i pojawia się lista plików danego folderu.
[Usuń]: Kasuje wybrane pliki z folderów na dysku twardym.
[Zmień nazwę]: Edytuje nazwę pliku na dysku twardym.
[Przesuń]: Przenosi wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym.
[Kopiuj]: Kopiuje wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym.
[Program]: Dodaje pliki/ ścieżki do [Lista programów].
[Zapisz]: Zapisuje [Lista programów], która została stworzona na dysku
twardym.
[Ładuj]: Ładuje [Lista programów] zapisaną na dysku twardym.
24
Aby usunąć pliki muzyczne z listy programu, należy wybrać pliki, które chce się
usunąć, a następnie nacisnąć ENTER. Opcja menu pojawi się z lewej strony
ekranu. Wybrać [Usuń], następnie nacisnąć ENTER, aby skasować pliki
muzyczne z listy.
Zapis swojej listy programu (tylko twardy dysk)
To urządzenie zapamiętuje [Lista programów] listę odtwarzania, którą
się zaprogramowało. Wybrać plik z [Lista programów] i nacisnąć ENTER.
Wybrać opcję [Zapisz] i nacisnąć ENTER. Wybrać opcję [Zapisz] i nacisnąć
ENTER, aby zapisać [Lista programów].
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 25
Wyświetlanie zdjęć w pokazie slajdów
Przeglądanie zdjęć
NA PILOCIE
1 Wyświetla menu HOME:
HOME
2 Wybiera opcję [ZDJĘCIE]:
bB
3 Wybiera opcję, która zawiera plik fotografii:
v V, ENTER
4 Wybiera plik fotografii w menu:
vVbB
5 Wyświetla wybrany plik na pełnym ekranie:
PLAY
6 Powraca do Listy fotografii:
STOP
Przeglądanie zdjęć - dodatkowe możliwości
Opcje menu Listy fotografii
Wybrać z menu plik, który chce się pokazać i nacisnąć ENTER.
Po lewej stronie ekranu pojawi się menu.
Aby włączyć pokaz slajdów na [Lista Zdjęć], wybrać opcję [Pokaz] po lewej
stronie ekranu, a następnie nacisnąć ENTER. Na ekranie pojawi się menu
[Pokaz]. Ustawić opcje [Obiekt] i [Prędkość], a następnie nacisnąć ENTER przy
wybranej opcji [Start]. Urządzenie rozpocznie pokaz slajdów, który został
ustawiony w menu.
Opcja [Obiekt]:
[Zaznaczone] Pokaz tylko plików wybranych.
Użyć przycisku MARKER, aby wybrać wiele plików.
[Wszystko] Pokaz wszystkich plików.
Opcja [Prędkość]:
Ustawia prędkość pokazu slajdów na [Powoli], [Standard], lub [Szybko].
Słuchanie muzyki w trakcie pokazu slajdów
Można oglądać pokaz slajdów, słuchając muzyki z plików MP3/WMA
zapisanych na dysku twardym. Nacisnąć ENTER przy wybranej opcji
[Równoczesne odtw. Muz] w menu [Pokaz]. Na ekranie pojawia się menu
wyboru plików muzycznych. Nacisnąć MARKER przy wybranych do
odtworzenia plikach, a następnie ENTER przy wybranej opcji [Start]. Urządzenie
rozpocznie pokaz slajdów z równoczesnym odtwarzaniem muzyki.
[Zazn wszyst]: Wybrać wszystkie pliki w bieżącej lokalizacji.
[Odzn wszyst]: Usuwa zaznaczenie wszystkich plików.
Wstrzymanie pokazu slajdów
Nacisnąć PAUSE/STEP, aby wstrzymać pokaz slajdów. Nacisnąć PLAY, aby
kontynuować pokaz slajdów.
Wymagania odnośnie plików graficznych
[Pełny ekran]: Wyświetla wybrany plik na pełnym ekranie.
[Otwórz]: Otwiera folder i pojawia się lista plików danego folderu.
[Usuń]: Kasuje wybrane pliki z folderów na dysku twardym.
[Zmień nazwę]: Edytuje nazwę pliku na dysku twardym.
[Przesuń]: Przenosi wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym.
[Kopiuj]: Kopiuje wybrane pliki do innego folderu na dysku twardym.
[Pokaz]: Wyświetla menu pokazu slajdów [Pokaz].
Przejście do następnego/ poprzedniego zdjęcia
Nacisnąć SKIP (. lub >), aby wyświetlić poprzednie/ następne zdjęcie
wyświetlane na pełnym ekranie.
Obrót zdjęcia
Rozszerzenia plików: “.jpg”
Wielkość: Zalecana mniej niż 4MB
Format CD-R: ISO 9660 oraz JOLIET.
Format DVD±R/RW: ISO 9660 (UDF Bridge format)
Maksymalna ilość plików/na płycie: Mniej niż 1999 (całkowita ilość plików i
katalogów).
Uwagi na temat plików JPEG
Pliki JPEG progresywne oraz o bezstratnej kompresji nie są obsługiwane.
W zależności od wielkości i ilości plików JPEG, może chwilę potrwać zanim
urządzenie odczyta zawartość nośnika.
Użyć vV, aby obrócić zdjęcie wyświetlane na pełnym ekranie.
25
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 26
Ustawianie nagrywania zaprogramowanego
Nagrywanie
Postępuj według poniższych instrukcji, aby nagrywać z
kanału telewizyjnego lub innego źródła.Nagrywanie
trwa do zapełnienia nośnika, zatrzymania zapisu lub po
czasie trwania zapisu dłuższym niż 12 godzin.
To urządzenie można zaprogramować, aby nagrywało do 16 zaprogramowanych zapisów w ciągu miesiąca. Przed ustawieniem timera nagrywania
należy ustawić zegar.
NA PILOCIE
1 Wybiera tryb nagrywania:
Można wybrać tryb nagrywania w menu SETUP
(XP, SP, LP, EP lub MLP)
HOME,
v V b B,
ENTER
2 Wybiera nagrywany nośnik:
HDD lub DVD
3 Wybiera kanał lub źródło, z którego
będzie nagrywać:
PR/CH, AV/INPUT
4 Rozpoczyna nagrywanie:
REC
5 Kończy nagrywanie:
STOP
Nagrywanie - dodatkowe możliwości
Zmiana kanału audio telewizora
Przed rozpoczęciem nagrywania można zmienić kanał audio telewizora dla
nadawania w stereo lub dwujęzycznego. Naciskać wielokrotnie AUDIO, aby
zmienić kanał audio. Bieżący kanał audio wyświetlony jest na ekranie.
Ustawić opcję [Audio nagryw. TV] w menu SETUP, aby nagrywać w trybie
dwujęzycznym.
Nagrywanie bezzwłoczne
Nagrywanie bezzwłoczne pozwala na łatwy zapis o wstępnie ustalonej
długości.
Po uprzednim naciśnięciu REC, rozpocznie się nagrywanie. Naciskając
wielokrotnie REC, należy wybrać odpowiedni przedział czasu. Każde
naciśnięcie REC wyświetla na ekranie wydłużony czas nagrywania. Można
ustawić nagrywanie bezzwłoczne na przedział czasu do 240 minut na dysku
twardym lub do 720 minut na DVD, w zależności od dostępnej przestrzeni.
26
Nacisnąć HOME i wybrać opcję TV. Nacisnąć v V, aby wybrać opcję [Prog.
nagryw.], a następnie nacisnąć ENTER, aby wyświetlić menu [Programy nagryw.]
(Lista nagrywania zaprogramowanego). Użyć v V, aby wybrać opcję [NOWY]
(Nowe), a następnie nacisnąć ENTER, aby wyświetlić menu [Prog. nagryw.].
Należy dostosować każde pole według poniższego opisu, używając v V b B.
[Media]: Wybrać nośnik do zapisu (HDD lub DVD).
[PR]: Wybrać zapisany numer programu lub jedno ze źródeł zewnętrznych,
z którego będzie odbywać się nagrywanie. ((nie można wybrać DV Input).
[Data]: Wybrać datę z maksymalnym wyprzedzeniem 1 miesiąca.
[Czas rozpoczęcia]: Wybrać czas rozpoczęcia odtwarzania.
[Czas końcowy]: Wybrać czas zakończenia.
[Powtórz] Wybrać żądany tryb powtórzeń ([Once](raz), [Everyday](codziennie)
lub [Mon-Fri] (Pon-Piąt)).
Naciskać wielokrotnie REC, aby ustawić tryb nagrywania (XP, SP, LP, EP lub
MLP), a następnie nacisnąć ENTER, aby ustawić nagrywanie zaprogramowane.
“Rec OK” lub “OK” w polu [Sprawdź] menu [Programy nagryw.] oznacza, że
nagrywanie zaprogramowane zostało ustawione poprawnie.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 27
Anulowanie nagrywania zaprogramowanego
Przesunięcie czasowe
Można anulować nagrywanie zaprogramowane zanim zapis w tym trybie się
zacznie. Wybrać w menu [Programy nagryw.] nagrywanie zaprogramowane,
które chce się anulować i nacisnąć CLEAR.
Dzięki tej funkcji można oglądać tytuł, który się właśnie nagrywa na dysk
twardy. Po upłynięciu 15 sekund czasu nagrywania nacisnąć PLAY, aby
odtworzyć aktualnie nagrywany tytuł. Po zatrzymaniu odtwarzania nagrywania
tytułu można przejść do aktualnie nagrywanego miejsca.
Rozwiązywanie problemów nagrywania zaprogramowanego
Pomimo ustawionego timera, urządzenie nie nagrywa kiedy:
– Nie włożono płyty, lub na dysku twardym nie ma wolnego miejsca.
– Włożono płytę, której nie można odczytać, a na dysku twardym nie ma
wolnego miejsca.
– Opcja [Zabezpieczenia] ustawiona jest na [Wł] w menu konfiguracji, a na
dysku twardym nie ma wolnego miejsca (patrz strona 19).
– Urządzenie jest zajęte (nagrywa, kopiuje, usuwa, itd.).
– Jest już 99 tytułów (DVD-RW, DVD-R), 49 tytułów (DVD+R,DVD+RW)
zapisanych na płycie, a na dysku twardym zapisano już 255 tytułów.
Nie można wejść do nagrywania zaprogramowanego kiedy:
– Właśnie trwa nagrywanie.
– Czas, który chce się wpisać już minął.
– Ustawiono już 16 pozycji nagrywania zaprogramowanego.
Jeśli dwie lub więcej pozycji nagrywania zaprogramowanego nakładają
się na siebie:
– Priorytet ma program wcześniejszy.
– Po zakończeniu programu wcześniejszego, rozpocznie się program
późniejszy.
– Jeśli dwa programy ustawione są dokładnie w tym samym czasie,
priorytet ma program wpisany wcześniej.
Jednoczesne odtwarzanie i nagrywanie
W trakcie nagrywania można odtwarzać inny materiał. Po prostu nacisnąć
HOME i wybrać żądany materiał, który można odtwarzać. Nie można odtwarzać
innego materiału podczas kopiowania lub dubbingu. Podczas nagrywania nie
można odtwarzać plików DivX. Nagrywając na DVD, nie można odtwarzać
zawartości DVD.
Nagrywanie z kamery
Można nagrywać z kamery wyposażonej w DV na dysk twardy, łącząc się z nią
za pomocą kabla DV. Można także nagrywać z kamery cyfrowej podłączonej
do gniazda DV IN na przednim panelu urządzenia. Naciskać wielokrotnie
AV/INPUT, aby wybrać sygnał wejściowy DV. Znaleźć miejsce nagrania
kamery, od którego chce się rozpocząć nagrywanie i nacisnąć REC, aby
rozpocząć zapis. W zależności od typu kamery można użyć pilota tego
urządzenia do sterowania funkcjami kamery: STOP, PLAY oraz PAUSE.
Nacisnąć STOP, aby zakończyć zapis.
Nagrywanie ze źródeł zewnętrznych
Można nagrywać z urządzeń zewnętrznych, takich jak kamera lub magnetowid,
podłączonych do dowolnego gniazda zewnętrznego nagrywarki. . Każde
naciśnięcie AV/INPUT zmienia źródło sygnału wejściowego w sposób
opisany poniżej. Należy upenić się, że urządzenie, z którego chce się nagrywać
jest prawidłowo podłączone do tej jednostki, zanim rozpocznie się nagrywanie
ze źródła zewnętrznego.
Tuner: Wbudowany tuner
AV1: Złącze AV1 SCART zamontowane na tylnej części urządzenia
AV2: Złącze AV2 DECODER SCART zamontowane na tylnej części urządzenia
AV3: AV IN 3 (VIDEO, AUDIO (L/R)) zamontowane na przedzie urządzenia
DV: DV IN zamontowane na przedzie urządzenia
27
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 28
Korzystanie z funkcji Time shift
Funkcja ta pozwala na wstrzymanie lub przesunięcie żywego obrazu TV, aby nie
tracić żadnego momentu z tego programu, jeśli coś przerwie jego oglądanie.
Nacisnąć TIMESHIFT, a następnie PAUSE/STEP podczas oglądania programu
na żywo. Funkcja Time shift, powoduje nagranie nadawanego programu, do
późniejszego obejrzenia. Przed użyciem tej funkcji należy upewnić się, że
urządzenie jest w trybie HDD.
Jeśli przez 6 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, funkcja time shift
zatrzyma się automatycznie. Można użyć funkcji trików odtwarzania (zwolnienie,
skanowanie, itp.) podczas korzystania z funkcji Time shift. (patrz odtwarzanie na
strona 21).
Można zatrzymać funkcję Timeshift, naciskając STOP i potwierdzić przez
naciśnięcie ENTER. Można powrócić do oglądania nadawanego programu w
czasie rzeczywistym.
Przeskok do początku lub końca podczas korzystania z funkcji Time
shift
Nacisnąć ENTER, aby pokazać pasek postępu w trakcie korzystania z Time
shift. Nacisnąć b, aby przeskoczyć na początek i B, aby przeskoczyć na koniec
timeshift.
Nagrywanie klipów
Aby nagrać program w trybie time shift, jako tytuł, należy nacisnąć REC w
miejscu początkowym i końcowym materiału, który chce się nagrać. Pasek
postępu time shift, pokaże klip, który został wybrany za pomocą czerwonego
paska. Można nagrać więcej klipów, powtarzając tę procedurę. Klipy zostaną
nagrane, kiedy zostanie włączona funkcjaę time shift.
Edytowanie tytułu
Używając menu Tytułu, można edytować zawartość wideo.
1 Wybiera nagrywany nośnik:
HDD lub DVD
2 Wyświetla menu [Lista tytułów]:
MENU/LIST
3 Wybiera tytuł do edycji:
vVbB
4 Wyświetla menu edycji: Opcje mogą być różne
w zależności od wybranego nośnika.
ENTER
5 Wybiera opcję menu:
v V b B, ENTER
6 Wyjście z menu [Lista tytułów]:
RETURN
Edytowanie tytułu - dodatkowe możliwości
Informacje o menu listy tytułów
Nacisnąć MENU/LIST, aby wyświetlić listę tytułów. Po wykonaniu tej czynności
odtwarzanie powinno być zatrzymane. Można także wejść do tej opcji przy
pomocy menu HOME, wybrać [FILM] następnie [HDD] lub [DYSK] i nacisnąć
ENTER.
Aby edytować płytę w trybie VR, należy nacisnąć MENU/LIST, aby przełączać
się pomiędzy menu oryginału i listą nagrywania.
a
b
Korzystanie z funkcji Time shift w sposób automatyczny
Jeśli opcja [Time Shift] w menu ustawień ustawiona jest na [ W ł ] , Timeshift
uruchomi się automatycznie, bez naciskania klawisza TIMESHIFT w trybie HDD.
Aby wyłączyć funkcję [Time Shift], należy ustawić ją na [Wy ł ] .
28
NA PILOCIE
d
e
f
c
a Bieżący nośnik
b Podaje tryb nagrywania, wolną przestrzeń oraz pasek upływającego czasu.
c Opcje menu: Aby wyświetlić opcje menu, wybrać tytuł lub rozdział, po
czym nacisnąć ENTER. Opcje mogą być różne w zależności od rodzaju
wybranej płyty.
d Aktualnie wybrany tytuł.
e Miniatura
f Pokazuje nazwę tytułu, datę nagrania i długość nagrania.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 29
Przed rozpoczęciem edycjię
Wyszukiwanie rozdziału
To urządzenie oferuje różne opcje edycji dla różnych typów płyt. Przed
rozpoczęciem edycji należy sprawdzić rodzaj płyty i wybrać opcję dostepną dla
p ł y t y. Można korzystać z zaawansowanych funkcji edycji płyt DVD
formatowanych w trybie VR (DVD-RW lub DVD-RAM). Edytowanie
oryginalnego nagrania (zwanego “Oryginał ), lub informacji dotyczącej
odtwarzania utworzonej z oryginału (zwanej „Listą odtwarzania”).
Edycja dokonana na tytułach oryginalnych jest ostateczna. Aby edytować
tytuł bez edycji oryginału, można utworzyć tytuł Listy odtwarzania dla celów
edycji. Lista odtwarzania jest grupą tytułów Listy odtwarzania, utworzonych z
oryginalnego tytułu dla celów edycji.
Tytuły oryginalnej zawartości płyty zawierają jeden lub więcej rozdziałów.
W razie umieszczania tytułu z płyty na Liście odtwarzania wszystkie jego
rozdziały także się pojawią. Inaczej mówiąc, rozdziały na Liście odtwarzania
zachowują się dokładnie tak samo, jak rozdziały na płycie wideo DVD.
Części są fragmentami oryginału lub tytułów Listy odtwarzania. Z menu
oryginału i Listy odtwarzania można dodać lub usunąć części. Dodanie
rozdziału lub tytułu do Listy odtwarzania tworzy nowy tytuł składający się z
fragmentów (tzn. rozdziałów) tytułu oryginalnego. Usunięcie części powoduje
usunięcie części tytułu z menu oryginału lub Listy odtwarzania.
HDD
-RWVR
-RWVideo
+RW
+R
-R
RAM
Można wybrać początek tytułu, wyszukując rozdział. Wybrać tytuł, który
chce się wyszukać i nacisnąć ENTER. Wybrać [Rozdział] w opcji [Szukaj]
menu po lewej stronie ekranu i nacisnąć ENTER, by wyświetlić menu [Lista
rozdziałów].
Użyć v V b B, aby znaleźć rozdział, którego odtwarzanie chce się rozpocząć i
nacisnąć PLAY.
Tworzenie nowej Listy odtwarzania -RWVR
RAM
Lista odtwarzania (PlayList) pozwala na edytowanie lub ponowne edytowanie
tytułu lub rozdziału bez zmiany nagrań oryginalnych. Użyć tej funkcji w celu
dodania oryginalnego tytułu lub rozdziału do nowej listy odtwarzania (Playlist)
lub zapisanej Listy odtwarzania.
Dodawanie znaczników rozdziałów
HDD
-RWVR
+RW
+R
RAM
W ramach tytułu można tworzyć rozdziały przez wprowadzenie znacznika
rozdziału w żądanym miejscu. Podczas odtwarzania lub nagrywania, w
żądanym miejscu nacisnąć MARKER. Na ekranie pojawi się ikona markera
rozdziału.
Znaczniki rozdziałów mogą być dodawane automatycznie w regularnych
interwałach przez ustawienie opcji [Auto rozdział] w menu konfiguracji.
Usuwanie tytułu lub rozdziału
Podczas usuwania tytułu lub rozdziału z Listy odtwarzania tytuł lub
rozdział oryginału pozostanie. Jeśli jednak, rozdział lub tytuł zostanie
usunięty z oryginału, ten tytuł lub rozdział zostanie także usunięty z Listy
odtwarzania.
Wybrać tytuł lub rozdział, który chce się usunąć i nacisnąć ENTER. Wybrać
opcję [Usuń] z menu po lewej stronie ekranu i nacisnąć ENTER, by potwierdzić.
Wybrać oryginalny tytuł lub rozdział, który chce się umieścić na Liście
odtwarzania i nacisnąć ENTER. Wybrać opcję [Dodaj Listę] i nacisnąć ENTER,
aby wyświetlić menu [Wybierz listę]. Wybrać tytuł Listy odtwarzania, na której
chce się umieścić wybrany oryginalny tytuł lub rozdział lub wybrać [Nowa
lista], aby utworzyć nową listę odtwarzania.
Przenoszenie rozdziału Listy odtwarzania -RWVR
RAM
Użyć tej funkcji do przeorganizowania kolejności odtwarzania tytułu Listy
odtwarzania w menu [Lista rozdziałów-Lista odtw.].
Wybrać opcję [Przesuń] z menu po lewej stronie ekranu [Lista rozdziałów Lista odtw.] i nacisnąć ENTER. Przy pomocy przycisków v V b B wybrać
miejsce, w które chce się przenieść rozdział i nacisnąć ENTER. Wyświetli się
zaktualizowane menu.
HDD – Można usuwać wiele plików, używając przycisku MARKER. Nacisnąć
MARKER przy wybranych plikach, aby je zaznaczyć, a następnie postępować
według powyższych instrukcji.
29
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 30
Wyszukiwanie według czasu
HDD
-RWVR
-RWVideo
+RW
Dzielenie tytułu HDD
+R
-R
RAM
Można wybrać początek tytułu, przeszukując przedział czasowy. Wybrać
tytuł, który chce się wyszukać i nacisnąć ENTER. Wybrać [Czas] w opcji
[Szukaj] menu po lewej stronie ekranu i nacisnąć ENTER, by wyświetlić menu
[Szukaj] (Wyszukiwanie).
+RW
Użyć tej funkcji do rozdzielenia tytułu na dwa tytuły. Wybrać tytuł, który chce
się podzielić i nacisnąć ENTER. Wybrać [Podziel] w opcji [Edycja] w menu po
lewej stronie ekranu i nacisnąć ENTER, by wyświetlić menu [Podziel]. Znaleźć
punkt, w którym chce się podzielić tytuł, używając przycisków PLAY, SCAN,
PAUSE/STEP i nacisnąć ENTER przy uprzednim wybraniu opcji [Podziel].
Na ekranie odtwarzania pojawi się punkt podziału. Wybrać opcję [Wykonano] i
nacisnąć ENTER, by podzielić. Nie można wybrać punktu podziału krótszego
niż 3 sekundy.
Zabezpieczenie tytułu -RWVR
+RW
+R
RAM
Użyć b B, aby wybrać czas rozpoczęcia. Każde naciśnięcie b B przesuwa o 1
minutę, a naciśnięcie z przytrzymaniem b B przesuwa o 5 minut. Nacisnąć
ENTER, aby obejrzeć tytuł od wybranego momentu w czasie.
Użyć tej funkcji do zabezpieczenia tytułu przed przypadkowym nagraniem,
edycją lub usunięciem. Wybrać tytuł, który chce się zabezpieczyć i nacisnąć
ENTER. Wybrać opcję [Chroniony] w menu po lewej stronie i nacisnąć ENTER.
Na miniaturze tytułu pojawia się ikona blokady. Aby usunąć zabezpieczenie
tytułu, należy wybrać ten tytuł i nacisnąć ENTER. Wybrać opcję
[Niezabezpiec] w menu po lewej stronie i nacisnąć ENTER, aby usunąć
zabezpieczenie.
Sortowanie tytułów HDD
Usuwanie części HDD
Nacisnąć ENTER, aby otworzyć menu opcji. Wybrać opcję [Sortuj] i nacisnąć
ENTER, aby zobaczyć dalsze opcje. Tutaj można sortować tytuły według
[Data] (daty nagrania), [Tytuł] (w porządku alfabetycznym) lub wg [Kategoria]
(sortowanie wg gatunków).
Można usunąć część tytułu, której nie chcesz.
Łączenie tytułów HDD
Użyć tej funkcji do połączenia wybranego tytułu z innym. Wybrać tytuł i
nacisnąć ENTER. Wybrać opcję [Połączone] w opcji [Edycja] i nacisnąć
ENTER. Wybrać tytuł, który chce się połączyć z bieżącym tytułem i nacisnąć
ENTER, by potwierdzić.
Ukrywanie tytułu lub rozdziału +RW
+R
Można pomijać odtwarzanie rozdziałów bez usuwania ich płyty. Wybrać tytuł
lub rozdział, który chce się ukryć i nacisnąć ENTER. Wybrać opcję [Ukryj] w
opcji [Edycja] i nacisnąć ENTER. Aby odzyskać ukryty tytuł lub rozdział,
należy wybrać ukryty tytuł lub rozdział i nacisnąć ENTER. Wybrać opcję
[Pokaż] w opcji [Edycja] i nacisnąć ENTER, by odzyskać.
30
-RWVR
RAM
Wybrać tytuł, z którego część chce się usunąć i nacisnąć ENTER. Wybrać
[Usuń część] w opcji [Edycja] w menu po lewej stronie ekranu i nacisnąć
ENTER, by wyświetlić menu [Usuń część]. Można znaleźć odpowiedni punkt
przy pomocy przycisków PLAY, SCAN, PAUSE/STEP.
[Początek]: Wybrać punkt początkowy części, którą chce się usunąć i
nacisnąć ENTER.
[Koniec]: Wybrać punkt końcowy części, którą chce się usunąć i nacisnąć
ENTER.
[Następny]: Nacisnąć ENTER, aby usunąć dodatkową część (tylko twardy
dysk).
[Przerwij]: Nacisnąć ENTER, aby anulować wybraną część.
[Wykonano]: Nacisnąć ENTER, aby usunąć wybraną część.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 31
Nadawanie nazwy tytułu
Kiedy tytuł jest nagrywany na tym urządzeniu, zostanie mu nadana nazwa w
postaci cyfr.
Obecny jest tylko jeden rozdział w zakresie tytułu.
Wybrany jest pierwszy rozdział.
Rozdziały, które chce się połączyć są utworzone poprzez kasowanie
fragmentów oryginalnego tytułu.
Rozdziały, które chce się połączyć są utworzone z różnych tytułów.
Jeden z rozdziałów Listy odtwarzania, który chce się połączyć został
przeniesiony.
Korzystanie z menu płyty
Używając menu Lista tytułów (Title List) w trybie DVD, można użyć funkcji
ustawień płyty bez wchodzenia do menu konfiguracji.
Można zmienić nazwę tytułu, przy użyciu tej funkcji. Wybrać tytuł, którego
nazwę chce się zmienić i nacisnąć ENTER. Wybrać opcję [Zmień nazwę] lub
[Tytuł] z menu po lewej stronie ekranu i naciśnij ENTER, by wyświetlić menu
klawiatury. Użyć przycisków v V b B, aby wybrać znak, a następnie nacisnąć
ENTER w celu potwierdzenia wyboru w menu klawiatury.
[OK]: Kończy proces nadawania nazwy
[Przerwij]: Anuluje wszystkie wprowadzone znaki
[Odstęp]: Wprowadza spację w miejscu ustawienia kursora.
[Usuń]: Usuwa poprzedni znak w pozycji kursora
Można używać przycisków pilota zdalnego sterowania do wprowadzenia nazwy
PLAY (N): Wprowadza spację w miejscu ustawienia kursora.
X (PAUSE/STEP): Usuwa znak następujący po pozycji kursora.
x (STOP), CLEAR: Usuwa poprzedni znak w pozycji kursora
. / >: Przesuwa kursor w lewo lub w prawo.
MENU/LIST, DISPLAY: Zmienia znak ustawiony w menu klawiatury.
Numbers (0-9): Wprowadza odpowiedni znak w pozycji kursora.
Można zastosować gatunek dla wybranego tytułu na dysku twardym. Kiedy
znak jest podświetlony w menu klawiatury, naciskać b do momentu, kiedy
kursor przejdzie do pola Gatunku. Wybrać żądany gatunek i nacisnąć ENTER,
aby go zaznaczyć. Wybrana nazwa gatunku pojawi się w prawym dolnym rogu
miniatury tytułu.
Łączenie rozdziałów HDD
-RWVR
+RW
+R
RAM
Użyć tej funkcji do połączenia wybranego rozdziału z rozdziałem sąsiednim.
Wybrać rozdział i nacisnąć ENTER. Wybrać opcję [Połącz] i przesunąć
wskaźnik łączenia pomiędzy miniaturami rozdziałów. Nacisnąć ENTER, aby
połączyć dwa wskazane rozdziały.
Ta funkcja nie jest dostępna w poniższych warunkach.
Użyć v V b B, aby wybrać opcję [Dysk] z menu listy tytułów DVD, po czym
nacisnąć ENTER, aby wyświetlić dalsze opcje.
[Inicjalizacja Dysku]: Formatuje włożoną płytę (strona 18).
[Finalizuj]: Finalizuje włożoną płytę (strona 18).
[Otwórz Sesję]: Cofa finalizację włożonej płyty (strona 18).
[Nazwa Dysku]: Etykieta dysku - Użyć tej opcji, aby nadać tytuł płycie. Ta
nazwa pojawia się, gdy płyta zostanie włożona do stacji i wyświetlone
zostaną na ekranie informacje o płycie (strona 19).
[Chroniony]: Ochrona- Użyć tej opcji, aby zapobiec przypadkowemu
nagrywaniu, edycji lub kasowaniu danych na włożonej płycie (strona 19).
[Niezabezpiec]: Zwalnia funkcję zabezpieczenia.
Nadpisywanie +RW
Można nadpisać nowe nagranie wideo na tytule już nagranym, który nie jest
zabezpieczony. Wybrać kanał telewizyjny lub źródło, z którego chce się
nagrywać. Nacisnąć MENU/LIST, aby wyświetlić listę tytułów. Użyć v V b B
do podświetlenia tytułu, który chce się nadpisać i nacisnąć REC, aby
rozpocząć nadpisywanie. Aby zatrzymać nagrywanie, nacisnąć STOP.
Jeżeli nadpisywane jest krótsze nagranie dłuższym, na w pełni nagranej
płycie, wówczas następny tytuł zostaje też nadpisany.
Jeżeli następny tytuł jest zabezpieczony przed nagraniem, nadpisywanie
zatrzymuje się na jego początku.
31
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 32
Informacje o kopiowaniu „Szybko”
Kopiowanie tytułu
Używając menu Tytułu, można kopiować zawartość wideo.
NA PILOCIE
1 Wybiera nagrywany nośnik:
HDD lub DVD
2 Wyświetla menu [Lista tytułów]:
MENU/LIST
Kopiowanie z DVD na dysk twardy jest w pełni cyfrowym procesem, dzięki
czemu nie ma utraty jakości materiału audio czy wideo. Pozwala to na
wygodne i szybkie kopiowanie.
Kopiując z DVD na dysk twardy, prędkość kopiowania zależy od trybu nagrywania oraz rodzaju używanej płyty DVD. Kopiowanie szybkie dostępne jest dla nie
edytowanych, oryginalnych tytułów wideo i może nie być możliwe jeśli używana
jest pł yta inicjalizowana na innym urządzeniu.
3 Wybiera tytuł do skopiowania:
vVbB
4 Wyświetla menu edycji:
ENTER
5 Wybiera opcję [Dubbing]:
vV
6 Wyświetla menu [Dubbing]:
ENTER
7 Ustawia opcję [Tryb nag]:
XP, SP, LP, EP, MLP, AUTO lub tryby szybkie
vVbB
8 Zaznacza ikonę [Start]:
vV
Kopiowanie wielu tytułów z dysku twardego na DVD HDD
9 Rozpoczyna nagrywanie:
ENTER
Przy pomocy przycisku MARKER, można wybrać jeden lub więcej tytułów.
Nacisnąć MARKER przy żądanych tytułach, aby wybrać wiele tytułów i
nacisnąć ENTER, aby wyświetlić menu po lewej stronie ekranu. Wybrać opcję
[Dubbing] z menu po lewej stronie ekranu i nacisnąć ENTER, by wyświetlić
menu [Dubbing]. Użyć v V b B, aby wybrać ikonę [Start], po czym nacisnąć
ENTER, aby potwierdzić.
Przy kopiowaniu tytułu z twardego dysku HDD do trybu VR na dysku DVD-RW
lub DVD-RAM, tryb [Szybko] nie jest dostępny dla edytowanych tytułów HDD
oraz tytułów “Clip Recording”. Dostępne tylko podczas kopiowania płyty w
trybie VR na dysk twardy. Kopiując edytowany tytuł z trybu VR płyty DVD-RW
lub DVD-RAM na HDD, również nie można skorzystać z trybu [Szybko].
Kopiowanie aktualnie odtwarzanego tytułu +R
-R
Dzięki tej funkcji można skopiować pojedynczy tytuł na dysk twardy w czasie
rzeczywistym. Po rozpoczęciu kopiowania, odtwarzanie rozpocznie się ponownie
od początku tytułu, następnie będzie trwało, aż do jego końca, kiedy
nagrywanie automatycznie się zatrzyma. Kopia będzie utworzona w trybie
nagrywania (XP, SP, LP, EP, lub MLP), który jest aktualnie ustawiony w menu
konfiguracji.
Kopiowanie tytułu - dodatkowe możliwości
Przed rozpoczęciem kopiowania
Użyć funkcji kopiowania tego urządzenia do:
Wykonania kopii zapasowej nagrań zapisanych na twardym dysku, na
płycie DVD.
Wykonania kopii DVD nagrania z twardego dysku, do odtwarzania na innym
urządzeniu.
Przesłania wideo z DVD na twardy dysk w celu edycji.
Przesłania wideo po edycji z twardego dysku na DVD.
32
Podczas odtwarzania DVD nacisnąć HOME, aby wyświetlić menu HOME.
Wybrać [Dubbing] w menu uproszczonym [Proste Menu] i nacisnąć ENTER,
aby rozpocząć kopiowanie. Opcja [Dubbing] w menu HOME będzie aktywowana
tylko dla tytułu ze sfinalizowanej płyty DVD±R lub DVD-ROM bez ochrony
przed kopiowaniem.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 33
Kody języków
Użyć tej listy by wprowadzić odpowiedni kod dla następujących ustawień początkowych: Dysk Audio, Dysk Napisy, Menu Dyskowe.
Język
Afar
Afrikaans
Albanian
Ameharic
Arabski
Armeński
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali, Bangla
Bhutani
Bihari
Breton
Bułgarski
Burmese
Białoruski
Chiński
Kod
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Język
Chorwacki
Czeski
Duński
Holenderski
Angielski
Esperanto
Estoński
Faroese
Fiji
Fiński
Francuski
Frisian
Galician
Georgian
Niemiecki
Grecki
Greenlandic
Guarani
Gujarati
Kod
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Język
Hausa
Hebrajski
Hindi
Węgierski
Icelandic
Indonezyjski
Interlingua
Irish
Włoski
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazahski
Kirghiz
Koreański
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian, Lettish
Kod
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Język
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maori
Marathi
Mołdawski
Mongolski
Nauru
Nepali
Norweski
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Perski
Polski
Portugalski
Kod
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Język
Quechua
Rhaeto-Romance
Rumanian
Rosyjski
Samoan
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbski
Serbo-Chorwacki
Shona
Sindhi
Singhalese
Słowacki
Słoweński
Spanish
Sudanese
Swahili
Szwedzki
Tagalog
Kod
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Język
Tajik
Tamil
Telugu
Tajski
Tonga
Turecki
Turkmen
Twi
Ukraiński
Urdu
Uzbek
Wietnamski
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Kod
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Kody obszarów
Wybrać kod obszaru z listy.
Obszar
Afganistan
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Bhutan
Bolivia
Brazylia
Kambodża
Kanada
Chile
Chiny
Kolumbia
Kongo
Kod
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Obszar
Costa Rica
Chorwacja
Republika Czeska
Dania
Ekwador
Egipt
El Salvador
Ethiopia
Fiji
Finlandia
Francja
Niemcy
Wielka Brytania
Grecja
Kod
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Obszar
Grenlandia
Hong Kong
Węgry
Indie
Indonezja
Izrael
Włochy
Jamaica
Japonia
Kenia
Kuwait
Libia
Luksembourg
Malezja
Kod
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Obszar
Malediwy
Maksyk
Monaco
Mongolia
Marok
Nepal
HOLANDIA
Antyle Holenderskie
Nowa Zelandia
Nigeria
Norwegia
Oman
Pakistan
Panama
Kod
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Obszar
Paragwaj
Filipiny
Polska
Portugalia
Rumunia
Federacja Rosyjska
Arabia Saudyjska
Senegal
Singapur
Republika Słowacka
Słowenia
Południowa Afryka
Korea Południowa
Hiszpania
Kod
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Obszar
Sri Lanka
Szwecja
Szwajcaria
Tajwan
Tajlandia
Turcja
Uganda
Ukraina
Stany Zjednoczone
Urugwaj
Uzbekistan
Wietnam
Zimbabwe
Kod
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
33
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 34
Rozwiązywanie problemów
Ogólne
Zasilanie nie włącza się.
b Włożyć pewnie wtyczkę do ściennego gniazdka zasilania.
Nie ma obrazu.
b Wybrać odpowiednie wejście video telewizora tak, aby obraz pochodzący
z urządzenia pojawił się na ekranie.
b Podłączyć pewnie kabel wideo.
b Sprawdzić, czy [Format wyjścia Video] w menu konfiguracji jest ustawiony
na właściwą pozycję, zgodną ze złączem wideo.
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
b Odtwarzanie płyty nagranej w systemie koloru innym niż system telewizora.
b Sygnał wideo z urządzenia zewnętrznego jest zabezpieczony przed
kopiowaniem
b Ustawić rozdzielczość, którą przyjmuje twój telewizor.
Nie można znaleźć lub zapisać kanału.
b Proszę sprawdzić podłączenie anteny.
Nie ma dźwięku.
b Podłączyć pewnie kabel audio.
b Ustawienie źródła sygnału wejściowego wzmacniacza lub połączenie
ze wzmacniaczem jest nieprawidłowe.
b Urządzenie jest w trybie skanowania, zwolnionego tempa lub włączona
jest pauza.
Pilot nie działa poprawnie.
b Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany na czujnik znajdujący się w
urządzeniu.
b Pilot zdalnego sterowania znajduje się za daleko od urządzenia.
b Na drodze pomiędzy pilotem a urządzeniem znajduje się przeszkoda.
b Baterie w pilocie są wyczerpane.
34
Odtwarzanie
Urządzenie nie rozpoczyna odtwarzania.
b Włożyć płytę, którą można odtworzyć. (Sprawdzić rodzaj płyty, system
koloru i kod regionu.)
b
b
b
b
Umieścić płytę stroną odtwarzaną skierowaną w dół.
Umieścić płytę na podajniku dokładnie wewnątrz prowadnika.
Wyczyścić płytę.
Włączyć funkcję oceny kategorii lub zmienić poziom kategorii.
Nie można odtworzyć płyty nagranej przy użyciu tego urządzenia na
innym odtwarzaczu.
b Przeprowadzić finalizację płyty.
b Sprawdzić kompatybilność płyty i odtwarzacza.
b Umieścić płytę na podajniku dokładnie wewnątrz prowadnika.
b Płyt zabezpieczonych przed powtórnym kopiowaniem (copy once) nie
można odtwarzać na innych urządzeniach.
Nie można zmienić kąta
b Widoki z wielu kątów nie są nagrane na odtwarzanej płycie DVD.
b Nie można zmienić kąta dla tytułów nagranych na tym urządzeniu.
Nie można zmienić języka napisów lub jest wyłączony.
b Napisy nie są nagrane na odtwarzanej płycie DVD.
b Nie można zmienić napisów nagranych na tym urządzeniu.
Nie można odtwarzać plików MP3/WMA/JPEG/DivX.
b Pliki nie są nagrane w formacie, który urządzenie może odtworzyć.
b To urządzenie nie obsługuje kodeków pliku filmu DivX.
b Rozdzielczość jest wyższa niż ta obsługiwana przez urządzenie.
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 35
Nagrywanie
Nie można nagrywać lub nagrywanie kończy się niepowodzeniem.
b Sprawdzić pozostałe miejsce na płycie.
b Sprawdzić, czy źródło, z którego próbuje się nagrać nie jest
zabezpieczone przed kopiowaniem.
b Podczas nagrywania mógł wystąpić zanik zasilania elektrycznego.
b Użyć płyty formatowanej w trybie VR, dla materiału jednokrotnego
kopiowania.
Nagrywanie zaprogramowane kończy się niepowodzeniem.
b Zegar nie jest właściwie ustawiony.
b Czas rozpoczęcia nagrywania zaprogramowanego jest czasem, który już
minął.
b Nałożyły się dwie pozycje nagrywania zaprogramowanego, a w takim
przypadku zostanie nagrana całkowicie tylko pozycja wcześniejsza.
b Ustawiając kanał nagrywania, należy upewnić się, że został ustawiony
wbudowany tuner urządzenia, a nie wbudowany tuner TV.
Nie ma możliwości nagrywania i/lub odtwarzania audio stereo.
b Telewizor nie jest kompatybilny z dźwiękiem stereo.
b Nadawany program nie jest w formacie stereo.
b Złącza wyjściowe A/V urządzenia nie są podłączone do gniazd A/V In
telewizora.
HDMI
Podłączone urządzenie HDMI nie wyświetla żadnego obrazu.
b Jeżeli telewizor nie obsługuje częstotliwości próbkowania 96 kHz,
ustawić opcję [Częstotliw próbk] na [48 kHz] w menu konfiguracji. Gdy
dokonana zostanie ta zmiana, urządzenie to będzie automatycznie konwertować sygnały 96 kHz na sygnały 48 kHz aby system mógł je
odkodować.
b Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w dekoder Dolby Digital oraz MPEG,
ustawić opcję [Dolby Digital] oraz [MPEG] na [PCM] w menu konfiguracji.
b Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w dekoder DTS, ustawić opcję [DTS]
na [Wył] w menu konfiguracji. Aby korzystać z wielokanałowego
dźwięku DTS surround, trzeba podłączyć urządzenie do wzmacniacza
kompatybilnego z DTS przy pomocy jednego z cyfrowych wyjść audio.
Resetowanie urządzenia
W razie wystąpienia poniższych objawów.
Gdy odtwarzacz jest podłączony, ale zasilanie nie włącza się, ani nie
wyłącza się.
Nie działa wyświetlacz na przednim panelu.
Urządzenie nie działa normalnie.
Można zresetować urządzenie w następujący sposób:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER przynajmniej 5 sekund.
Spowoduje to wyłączenie i włączenie zasilania urządzenia.
Odłączyć kabel zasilający, odczekać przynajmniej pięć sekund i
podłączyć go ponownie.
b Spróbować rozłączyć i ponownie podłączyć kabel HDMI.
b Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie urządzenia HDMI.
b Wejście video podłączonego urządzenia jest ustawione prawidłowo dla
tej jednostki.
b Używanie niestandardowego kabla może spowodować brak wysyłania
obrazu.
b Nie wszystkie urządzenia DVI kompatybilne z HDCP będą działać z tą
jednostką.
Podłączone urządzenie HDMI nie emituje żadnych dźwięków.
b Niektóre urządzenia kompatybilne z HDMI nie emitują dźwięków
(sprawdzić w instrukcji dostarczonej z podłączonym urządzeniem).
35
RH387H-P-BPOLLLK-POL
6/25/08
12:25 PM
Page 36
Odtwarzanie
Dane techniczne
Częstotliwość
Ogólne
Zasilanie
Pobór mocy
Wymiary (przybliżone)
Masa netto (przybliż.)
Temperatura robocza
Wilgotność robocza
System telewizji
Format nagrywania
AC 200-240V, 50/60 Hz
30W
430 X 49 X 275 mm (w x h x d) without foot
4 kg
5ŻC do 35ŻC
5 % do 65 %
system koloru PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1
PAL
Nagrywanie
Format nagrywania
DVD Video Recording, DVD-VIDEO
Nośniki z możliwością nagrywania HDD (RH387H/RH397H: 160GB,
RH388H/RH398H: 250GB, RH399H: 320GB),
DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+Recordable,
DVD+Recordable (podwójna warstwa), DVD-RAM
Czas nagrywania
DVD (4.7GB): Około 1 godziny (tryb XP),
2 godz. (tryb SP), 4 godz. (tryb LP),
6 godz. (tryb EP), 14 godz. (tryb MLP)
DVD+R DL (8,5GB): Około 3 godzin
(tryb XP), 3,8 godz. (tryb SP),
7,3 godz. (tryb LP), 9,1 godz. (tryb EP),
21 godzin (tryb MLP)
HDD (160/250/320GB, MPEG2 Recording):
Około 43/66/85 godzin (tryb XP),
84/129/165 godzin (tryb SP),
164/251/323 godz. (tryb LP),
233/356/456 godz. (tryb EP),
477/729/935 godz. (tryb MLP)
Format nagrywania wideo
Częstotliwość próbkowania
27MHz
Format kompresji
MPEG2
Format nagrywania audio
Częstotliwość próbkowania
48kHz
Format kompresji
Dolby Digital
36
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz do 22 kHz
CD: 8 Hz do 20 kHz
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz do 44 kHz
Proporcja sygnału do szumu Ponad 90 dB (złącze AUDIO OUT)
Odkształcenie harmoniczne Poniżej 0,02% (złącze AUDIO OUT)
Wejścia
ANTENNA IN
VIDEO IN
AUDIO IN
DV IN
USB IN
Wejście anteny, 75 omów
1.0 Vp-p, 75 Ω, sync negatyw., gniazdo RCA x 1
/ SCART x 2
2.0 Vrms więcej niż 47 kilo omów, gniazdo RCA
(L, P) x 1 / SCART x 2
4 pin (standard IEEE 1394)
4 pin (standard USB 1.1)
Wyjścia
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
1 Vp-p, 75 Ω, sync negatyw., SCART x 2
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, synch negatywna. Mini
DIN 4-pin x 1(C) 0,3 V (p-p) 75 Ω
COMPONENT VIDEO OUT (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatyw., gniazdo
RCA x 1 (Pb)/(PR) 0,7 V (p-p), 75 Ω, gniazdo
RCA x 2
Wyjście HDMI video/audio
19 pin (standardowy HDMI, typ A)
Wyjście audio (audio cyfrowe) 0.5 V (p-p), 75 Ω, gniazdo RCA x 1
Wyjście audio (audio optyczne) 3 V (p-p), gniazdo optyczne x 1
Wyjście audio (audio analogowe) 2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, gniazdo
RCA (L, R) x 1 / SCART x 2
Akcesoria
Kabel Scart (1), kabel RF (1), pilot zdalnego sterowania (1), bateria (1)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement