LG LAC7900RN Instrukcja obsługi
LAC8900RN/7900RN_LGEPL_POL_MFL41634292
POLSKI
MODELE : LAC8900RN / LAC7900RN
P/N : MFL41634292
Spis treści
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Spis treści
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
[LAC8900RN ] Panel przedni/ pilot zdalnego sterowania
[LAC7900RN ] Panel przedni/ pilot zdalnego sterowania
[LAC8900RN ] Odłączany panel
[LAC7900RN ] Odłączany panel
Instalacja
Instalacja podstawowa
Demontaż dotychczas używanego odbiornika
Instalacja ISO-DIN
Instalacja baterii
Podłączenie
Obsługa podstawowa
Wyciszenie
Korzystanie z EQ (korektora)
Regulacja poziomu dźwięku
XDSS+
Sprawdzanie zegara
Ustawianie zegara
Słuchanie płyt CD
Chwilowe zatrzymanie lub ponowne uruchomienie płyty CD
Wyszukiwanie wewnątrz utworu/ pliku
Przejście do innego utworu/ pliku
Skanowanie początków utworów
Powtarzanie
Losowo
Ścieżki MP3/WMA -10/+10
MP3/WMA Folder GÓRA/DÓŁ
Sprawdzanie informacji o utworach muzycznych
Słuchanie radia
Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
Zapisywanie i przywoływanie częstotliwości transmisji
Skanowanie zaprogramowanych stacji
Włączanie zaprogramowanych stacji
Słuchane stacji z RDS
Podłączanie urządzenia USB
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
13
14-15
16
17-18
19
20
Podłączanie urządzeń dodatkowych
Zmiana ustawień
Łączenie w bezprzewodowej technologii Bluetooth
Odłączanie telefonu
Rozpoczynanie i kończenie rozmowy
Odrzucanie połączenia
Wykonywanie połączenia na numer zapisany w pamięci
Informacje o nieodebranych połączeniach
Przesyłanie sygnału audio
Wykonywanie połączenia na ostatnio zapisane numery
Łączenie urządzeń przy pomocy technologii Bluetooth
Odtwarzanie plików MP3
Zapisywanie numeru z ostatnich połączeń
Informacje o profilach technologii bezprzewodowej Bluetooth
Przyciski w bezprzewodowej technologii Bluetooth
Dokonywanie ustawień (Technologia bezprzewodowa Bluetooth)
Lista kompatybilności telefonów (Technologia bezprzewodowa
Bluetooth)
Usuwanie usterek
Specyfikacje
Urządzenie to zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywami 2006/28/EC (ANNEX I , 3.2.9), 72/245/EEC, 99/5/EC
oraz 2006/95/EC.
Przedstawiciel na Europe:
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE
Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)
Urządzenie jest kompatybilne z pilotem znajdującym się na kierownicy.
Funkcja ta pozwala na działanie przez wysłanie do urządzenia
sygnału z pilota znajdującego się na kierownicy.
Aby uzyskać więcej szczegółów skontaktuj się ze sprzedawcą.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM NIE OTWIERAĆ
UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
WOLNO ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI OBUDOWY TYLNIEJ).
WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI SERWISOWANYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA. NAPRAWĘ URZĄDZENIA NALEŻY POZOSTAWIĆ
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
UWAGA: W urządzeniu zastosowano system laserowy.
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, proszę dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość w razie konieczności
kontaktu z serwisem (patrz procedura serwisowa). Użycie elementów sterowania,
regulacji, itp. producentów innych od podanych może spowodować powstanie niebezpiecznego promieniowania. Aby zabezpieczyć się przed bezpośrednim promieniowaniem
laserowym, nie wolno próbować otwierać obudowy. Otwarta obudowa odsł ania widoczne
promieniowanie laserowe. NIE WOLNO PATRZEĆ NA PROMIEŃ.
Symbol pioruna ze strzałką wewnątrz trójkąta ma na celu ostrzeżenie
użytkownika przed obecnością nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia
wewnątrz obudowy urządzenia, które może być powodem porażenia prądem.
Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych użytkowych i konserwacyjnych (serwisowych)
wskazówek zawartych w dokumentacji urządzenia.
Zawsze należy prowadzić pojazd w bezpieczny sposób. Nie wolno być roztargnionym podczas prowadzenia pojazdu, zawsze należy zwracać uwagę na
sytuację panującą na drodze. Nie zmieniać ustawień lub funkcji.
Przed przystąpieniem do tych czynności należy zjechać na pobocze w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób.
Nie wolno używać przez wiele godzin w bardzo wysokich lub niskich
temperaturach. (-10~60°C)
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmować pokrywy ani tylnej
części urządzenia. Wewnątrz nie ma części, które użytkownik mógłby
naprawiać własnoręcznie. Wezwać wykwalifikowany personel serwisowy.
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie wystawiać
urządzenia na działanie wody w postaci kropel, rozprysków, deszczu lub
wilgoci.
Z powodu wysokiej temperatury wytwarzającej się na obudowie urządzenia,
prosimy używać go tylko po zainstalowaniu w samochodzie.
8 cm
W urządzeniu nie można odtwarzać płyt 8cm (tylko 12cm).
Utylizacja starych urządzeń
1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane
niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do
tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.
3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń,
należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.
Uwaga
Jeżeli urządzenie jest nieprawidłowo podłączone, pojawiają się następujące
komunikaty:
- Zwarcie gniazda anteny : “ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK”
Po ponownym podłączeniu, uruchomić urządzenie jeszcze raz (restart).
Podczas formatowania płyt wielokrotnego zapisu, należy ustawić format na
[Mastered], tak aby płyta była kompatybilna z odtwarzaczami LG. Jeżeli
wybrana zostanie opcja ‘Live File System’, nie będzie można jej używać w odtwarzaczach LG. (Mastered/Live File System : System formatu płyty dla
Windows Vista)
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
3
[LAC8900RN ] Panel przedni/ pilot zdalnego sterowania
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
1
2
10
3
11
INT
4
BACK
21
20
19
U/AS]
• Automatyczne zapisywanie [U
u/PS]
• Skanowanie zapisanych [u
u
• Ścieżki MP3/WMA +10/-10 U/u
u
• Folder góra/dół U/u
Pominięcie/ Przeszukiwanie/
Szukanie/ Strojenie B?+
• ENTER
• Głośność
• [MUTE]
• Zasilanie [PWR]
• Equalizer [EQ]
• System dźwięku Extreme Dynamic
Sound System [XDSS+]
Technologia bezprzewodowa
Bluetooth [B/T]
ŹRÓDŁO [SRC]
Odbiornik sygnału sterowania
Wyświetlacz
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
18
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17
16
15
14
• Informacje o ruchu drogowym [TA]
• Typ programu [PTY]
Wyświetlacz [DISP]
Zwalnianie
Gniazdo USB
Wejście AUX in
Stacje zaprogramowane [1~6]
Losowo [SHF]
Powtarzanie [RPT]
Skanowanie początków utworów
[INT]
Odtwarzanie/ Pauza BX
• [BAND]
• [DRIVE]
Wybór [SEL] / [MENU]
Pominięcie/ wyszukiwanie/ szukanie/
strojenie/ wstecz -?b
12
5
6
7
13
8
14
9
15
16
13 12
1
2
3
4
5
6
7
8
Zasilanie [POWER] /
wyciszanie
Wybór [MENU/SEL]
Źródło [SRC]
Odtwarzanie /Pauza B/X
Skanowanie początków
utworów [INT]
Losowo [SHF]
• MP3/WMA ścieżki +10
• Folder wyższy U
• Pominięcie/
przeszukiwanie CD
• Szukanie/strojenie
?m m
9
10
11
12
13
14
15
16
• [BAND]
• DRIVE [DRV]
Głośność góra
/
dół
Numer [#]
Powtarzanie [RPT]
Numer [0 -9]
• Pominięcie/
przeszukiwanie CD
• Szukanie/strojenie
M M?
Wyświetlacz [DISP.]
• MP3/WMA ścieżki -10
• Folder w dół u
Uwaga
Po odłączeniu panelu sterowania u góry po lewej stronie
urządzenia znajduje się mikrofon.
[LAC7900RN ] Panel przedni/ pilot zdalnego sterowania
1 2 3
4
5 6
7
8
9
10
11 12 13
1
2
10
3
11
INT
4
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22
21
ŹRÓDŁO [SRC]
U/AS]
• Automatyczne zapisywanie [U
u/PS]
• Skanowanie zapisanych [u
u
• Ścieżki MP3/WMA +10/-10 U/u
u
• Folder góra/dół U/u
Pominięcie/ Przeszukiwanie/
Szukanie/ Strojenie B?+
• ENTER
• Głośność
• [MUTE]
• Zasilanie [PWR]
• Equalizer [EQ]
• System dźwięku Extreme Dynamic
Sound System [XDSS+]
Technologia bezprzewodowa
Bluetooth [B/T]
Odbiornik sygnału sterowania
Wejście na płyty CD
Wyświetlacz
20
19
18
17
16
15
10 • Informacje o ruchu drogowym [TA]
• Typ programu [PTY]
11 Wyświetlacz [DISP]
12 Otwarcie kieszeni
13 Zwalnianie
14 Gniazdo USB
15 Wejście AUX in
16 Stacje zaprogramowane [1~6]
17 Losowo [SHF]
18 Powtarzanie [RPT]
19 Skanowanie początków utworów
[INT]
20 Odtwarzanie/ Pauza BX
21 • [BAND]
• [DRIVE]
22 Wybór [SEL] / [MENU]
23 Pominięcie/ wyszukiwanie/ szukanie/
strojenie/ wstecz -?b
12
5
6
7
13
8
14
9
15
16
14
1
2
3
4
5
6
7
8
Zasilanie [POWER] /
wyciszanie
Wybór [MENU/SEL]
Źródło [SRC]
Odtwarzanie/Pauza B/X
Skanowanie początków
utworów [INT]
Losowo [SHF]
• MP3/WMA ścieżki +10
• Folder wyższy U
• Pominięcie/
przeszukiwanie CD
• Szukanie/strojenie
?m m
9
10
11
12
13
14
15
16
• [BAND]
• DRIVE [DRV]
Głośność góra
/
dół
Numer [#]
Powtarzanie [RPT]
Numer [0 -9]
• Pominięcie/
przeszukiwanie CD
• Szukanie/strojenie
M M?
Wyświetlacz [DISP.]
• MP3/WMA ścieżki -10
• Folder w dół u
Uwaga
Po odłączeniu panelu sterowania u góry po lewej stronie
urządzenia znajduje się mikrofon.
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
5
[LAC8900RN ] Odłączany panel
Zakładanie panelu przedniego
1
2
D
Mikrofon
B
C
3
Odłączanie panelu przedniego
Przymocować część A panelu do
części B urządzenia.
Przymocować część C panelu
sterowani ado części D urządzenia,
jednocześnie naciskając panel w lewo.
Zamknąć panel przedni.
1
2
3
4
A
Nacisnąć przycisk “
”, aby
odłączyć panel.
Nacisnąć panel w lewo.
Wyciągnąć panel z urządzenia.
Włożyć odłączony panel do etui
ochronnego.
Mikrofon
Uwaga
• Podczas odłączania lub podłączania panelu należy uważać, aby nie nacisnąć wyświetlacza lub przycisków sterowania.
• Przyciski sterownia mogą nie działać, jeżeli panel nie jest podłączony prawidłowo. Jeżeli tak się stanie, należy delikatnie docisnąć panel.
• Nie wolno pozostawiać panelu w miejscach narażonych na wysokie temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nie wolno upuszczać panelu lub w inny sposób narażać go na uderzenia.
• Nie wolno pozwalać, aby substancje takie jak benzyna, rozpuszczalnik lub
środki owadobójcze wchodziły w kontakt z powierzchnią panelu.
• Nie rozmontowywać panelu.
Mikrofon
Panel sterowania
Futerał ochronny
Uwaga
Co jakiś czas wycierać styki w tylnej części panelu przedniego wacikiem nasączonym alkoholem. Z powodów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
kluczyk ze stacyjki samochodu.
6
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
[LAC7900RN ] Odłączany panel
Zakładanie panelu przedniego
1
2
Odłączanie panelu przedniego
Zrównać lewą część panelu z
ogranicznikiem.
Nacisnąć prawą stronę panelu, aż do
zatrzaśnięcia.
1
1
2
2
Mikrofon
3
4
Nacisnąć przycisk
(Zwalnianie), aby odłączyć
panel.
Przytrzymać prawą część panelu.
Wyciągnąć panel.
Włożyć odłączony panel do
etui ochronnego.
2
3
1
Uwaga
• Przyciski sterownia mogą nie działać, jeżeli panel nie jest podłączony prawidłowo. Jeżeli tak się stanie, należy delikatnie docisnąć panel.
4
• Nie wolno pozostawiać panelu w miejscach narażonych na wysokie temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nie wolno upuszczać panelu lub w inny sposób narażać go na uderzenia.
• Nie wolno pozwalać, aby substancje takie jak benzyna, rozpuszczalnik lub
środki owadobójcze wchodziły w kontakt z powierzchnią panelu.
Mikrofon
Panel sterowania
Futerał ochronny
Uwaga
Co jakiś czas wycierać styki w tylnej części panelu przedniego wacikiem nasączonym alkoholem. Z powodów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć
kluczyk ze stacyjki samochodu.
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
7
Instalacja
Instalacja ISO-DIN
Instalacja podstawowa
1
Przed instalacją należy upewnić się, że
starter jest ustawiony w pozycji OFF i
odpiąć zacisk akumulatora, by uniknąć
zwarcia.
Zgiąć zaczepy
odpowiednio
do grubości
deski
rozdzielczej
1
2
3
4
Panel sterowania
Zdemontować dotychczas
używany odbiornik.
Wykonać potrzebne połączenia.
Zamontować kasetę montażową.
Zainstalować urządzenie w kasecie montażowej.
2
4
5
1
3
2
4
3
6
5
Panel sterowania
6
Wsunąć urządzenie w ramę ISODIN.
Zainstalować śruby wyjęte ze
starego urządzenia.
Wsunąć urządzenie i ramę do
otworu w desce rozdzielczej.
Zainstalować panel lub płytkę
maskującą.
Zainstalować na urządzeniu opaskę
wyrównującą.
Zainstalować panel sterowania w
urządzeniu.
Instalacja baterii
1
Demontaż dotychczas używanego odbiornika
Jeżeli w desce rozdzielczej jest już
zainstalowana kaseta na odbiornik,
należy ją zdemontować.
A
1
2
A
8
3
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
Zdjąć tylną podporę odbiornika.
Zdjąć z odbiornika panel przedni i
opaskę wyrównującą.
Włożyć dźwignię A do otworu z
boku urządzenia.
Wykonać taką samą operację z
drugiej strony, a następnie wyjąć
urządzenie z kasety montażowej.
2
3
Przy pomocy długopisu lub
ołówka wyciągnąć pokrywę baterii.
Włożyć baterię prawidłowo do
uchwytu.
Wsunąć uchwyt baterii na miejsce.
Uwaga
• Stosować tylko baterie litowe CR2025 (3V).
• Jeżeli nie korzysta z pilota przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z
niego baterię.
• Nie doładowywać nie rozmontowywać nie podgrzewać ani nie wrzucać
baterii do ognia.
• Nie manipulować przy baterii metalowymi narzędziami.
• Nie przechowywać baterii z elementami metalowymi.
Podłączenie
Przed podłączeniem należy upewnić się, że starter jest ustawiony w pozycji OFF i odpiąć zacisk zerowy akumulatora #, by uniknąć zwarcia.
Wejście pilota przewodowego (Czarny): Można podłączyć przewodowy adapter sterujący.
(Nie ma w zestawie/opcja)
Do wyjścia audio
Lewy przedni
Prawy przedni
B
A
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
Do wejścia audio
Lewy tylni (Subwoofer lewy)
Prawy tylni (Subwoofer prawy)
*Sub-woofer jest opcjonalny.
Wzmacniacz
(opcja)
Zasilanie
Antena
Przekaźnik sterujący
A 8 Zasilanie anteny (niebieski)
A 7 Ściemniacz (różowy)
A 2 Do zapłonu (czerwony)
Przełącznik
ściemniacza
Wyłącznik zapłonu
B 1
B 2
A 1 Do akumulatora (+) (żółty)
B 3
B 4
A 5 Masa (-) (czarny)
BATTERY
B 5
B 6
B 7
B 8
A 3 Pilot aktywny (niebiesko-biały)
B 1 Fioletowy/ Czarne pasmo: Prawy tylni B 2 Fioletowy : Prawy tylni +
B 3 Szary/ Czarne pasmo: Prawy przedni B 4 Szary : Prawy przedni +
B 5 Zielony/ Czarne pasmo: Lewy tylni B 6 Zielony : Lewy tylni +
B 7 Biały/ Czarne pasmo: Lewy przedni B 8 Biały : Lewy przedni +
Wzmacniacz
(opcja)
A4
Wyciszanie - telefon (pomarańczowy)
A 6 : Nie podłączone
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
9
Obsługa podstawowa
NA URZĄDZENIU
1. Włączanie urządzenia.
2. Wybór źródła.
3. Regulacja głośności.
PWR/MUTE
SRC
Obracaj pokrętło
PWR
NA PILOCIE
POWER
SRC
VOLUME
Obsługa podstawowa– co można zrobić
więcej
Wyciszenie
Nacisnąć PWR/MUTE (POWER
na pilocie), aby wyciszyć urządzenie. Aby
skasować, nacisnąć MUTE jeszcze raz.
Regulacja poziomu dźwięku
Naciskać wielokrotnie SEL/MENU (SEL/MENU na pilocie), aby wybrać tryb, dla
którego mają być regulowane VOL (głośność), BAL (lewy/prawy głośnik), FAD
(przedni/tylny głośnik) i SUB (Sub-woofer: Opcja). Aby nastawić jakość dźwięku,
obrócić PWR lub nacisnąć VOLUME
na pilocie.
Uwaga
Gdy EQ lub XDSS+ jest wyłączone - “Off”, można dokonać ustawień dźwięku
(BAS (tony niskie), MID (tony średnie) i TRB (tony wysokie)).
XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)
Naciśnij i przytrzymaj EQ/XDSS+. (XDSS+ : Poprawa jakości dźwięku dla
sopranów i basów). Aby skasować naciśnij i przytrzymaj jeszcze raz.
Sprawdzanie zegara
Korzystanie z EQ (korektora)
Korektor służy do zwiększania lub zmniejszania siły sygnału na poszczególnych częstotliwościach dźwięku. Funkcja ta pozwala na lepsze dopasowanie
barwy dźwięku. Nacisnąć przycisk EQ/XDSS+ Światełko wskaźnika podświetli
się w następującym porządku.
POP t CLASSIC t ROCK t JAZZ t VOCAL t SALSA t SAMBA t
REGGAE t RUSSY t USER1 t USER2 t Off (Niewyświetlane)
Uwaga
• Gdy XDSS+ jest wyłączone - “Off”, można dokonać ustawień korektora EQ .
• Można dostroić poziom dźwięku do swoich upodobań. Jeżeli wybierzesz tryb
USER i dokonasz ustawień poziomu dźwięku, zostaną one automatycznie
zapisane pod wybranym trybem USER. Dotyczy ”Regulacja poziomu dźwięku”
dla trybu USER 1/2 .
10
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
Można sprawdzić wskazanie zegara, naciskając przycisk DISP (DISP. na
pilocie).
Ustawianie zegara
Jeśli informacja RDS CT nie została odebrana i C-T w menu ustawień jest
ustawione na OFF (wył.), można własnoręcznie nastawić czas. Patrz strona
13, aby uzyskać informacje o ustawianiu C-T (czas zegara) ON/OFF.
1 Nacisnąć klawisz DISP (DISP. na pilocie), po czym nacisnąć go i przytrzymać
przez ponad 1 sekundę.
2 Nacisnąć B?+(BB> na pilocie) , aby ustawić godzinę.
3 Nacisnąć -?b (.bb na pilocie) , aby ustawić minuty.
4 Nacisnąć ponownie DISP (DISP. na pilocie) , aby zakończyć ustawienia.
Losowo
Słuchanie płyt CD
NA URZĄDZENIU
NA PILOCIE
1 Otworzyć panel przedni
-
[Tylko w LAC8900RN]
2. Włożyć płytę CD.
3. Dokonać regulacji głośności.
Obracać
pokrętło PWR
VOLUME
Nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać przycisk SHF (SHF na pilocie). Wszystkie
utwory/ pliki (
SHF) lub aktualnie wybrany folder (SHF) z danej płyty odtwarzane są w sposób losowy. Nacisnąć ponownie SHF, aby anulować.
Uwaga
Jeżeli podczas odtwarzania losowego naciśnie się przycisk -?b, urządzenie nie
przejdzie do poprzedniego utworu.
Ścieżki MP3/WMA -10/+10
Słuchanie płyt CD – co można zrobić więcej
(Jeżeli nie ma folderów lub jest tylko jeden). W czasie odtwarzania nacisnąć
przycisk w dół do u/PS, aby przejść do tyłu o 10 utworów lub w górę do
U/AS, aby przejść do przodu o 10 utworów.
Chwilowe zatrzymanie lub ponowne uruchomienie płyty CD
MP3/WMA Folder GÓRA/DÓŁ
Nacisnąć podczas odtwarzania B[] na przednim panelu (B
B/[] na pilocie). Aby
wznowić odtwarzanie, nacisnąć ponownie ten przycisk.
(Jeżeli jest więcej niż dwa foldery). W czasie odtwarzania nacisnąć przycisk w
dół do u/PS, aby przejść do poprzedniego folderu lub w górę do U/AS, aby
przejść do następnego folderu.
Wyszukiwanie wewnątrz utworu/ pliku
Nacisnąć i przytrzymać przycisk -?b / B?+ (.bb/BB> na pilocie) przez
ok. 1 sekundę podczas odtwarzania, a następnie zwolnić w odpowiednim
momencie.
Przejście do innego utworu/ pliku
Nacisnąć -?b / B?+ na urządzeniu (.bb/BB> na pilocie). Aby powrócić do
wcześniejszego utworu, Nacisnąć krótko-?b w ciągu 3 sekund od rozpoczęcia
odtwarzania. Nacisnąć [#] a następnie numer pliku/ utworu, do którego chce się
przejść.
Skanowanie początków utworów
Nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać przycisk INT (INT na pilocie). Odtwarzane
jest pierwsze 10 sekund każdego utworu/ pliku z aktualnie wybranego folderu
(
INT) lub pierwsze 10 sekund z każdego pliku (INT) danej płyty. Aby skasować, należy nacisnąć ten przycisk jeszcze raz.
Powtarzanie
Nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać przycisk RPT (RPT na pilocie). Powtarzane
są aktualnie wybrane utwory/ pliki (1 RPT) lub folder (
RPT) z odtwarzanej
p ł y t y. Aby skasować, należy nacisnąć ten przycisk jeszcze raz.
Sprawdzanie informacji o utworach muzycznych
Takie jak: tytuł utworu lub albumu czy nazwa artysty. Podczas odtwarzania
plików MP3/WMA/CD TEXT nacisnąć kilka razy przycisk DISP. Jeżeli nie ma
informacji dodatkowych, pojawia się komunikat “NO TEXT”.
Uwaga
•
: Ikona ta pojawia się podczas odtwarzania MP3/WMA.
• Kompatybilność dysków MP3 z niniejszym urządzeniem ma następujące
ograniczenia:
1. Częstotliwość próbkowania / 8 - 48kHz (MP3), 22.05 - 48kHz (WMA)
2. Szybkość transmisji w zakresie 8 - 320kbps (łacznie z VBR) (MP3),
32 - 320kbps (WMA)
3. Format plików CD-R/CD-RW powinien być zgodny z „ISO 9660”.
4. W razie odtwarzania plików MP3/WMA przy pomocy oprogramowania, które
nie może utworzyć systemu plików, jak np. „Direct CD”, odtwarzanie plików
MP3/WMA będzie niemożliwe. Zalecamy zastosowanie programu "Easy-CD
Creator", który tworzy system plików zgodny z ISO9660.
Należy również pamiętać o tym, że do ładowania plików MP3/WMA i muzyki
z Internetu potrzebne jest zezwolenie. Nasza firma nie ma prawa udzielać
tego typu zezwoleń. Zezwolenie należy uzyskać za każdym razem od
właściciela praw autorskich.
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
11
Słuchanie radia
Słuchane stacji z RDS
NA URZĄDZENIU
NA PILOCIE
SRC
SRC
BAND
-??b / B?+
BAND
?mm/MM?
Nacisnąć i
przytrzymać
-?b / B?+
Nacisnąć i
przytrzymać
?mm/MM?
1. Wybór tunera jako źródła.
2. Wybór pasma.
3. Automatyczne szukanie,
Ręczne szukanie.
1. Wybór tunera jako źródła.
2. Wybór zakresu/pasma FM.
3. Wybór typu programu radiowego.
4. Wybór stacji według typu PTY.
NA URZĄDZENIU
NA PILOCIE
SRC
BAND
Nacisnąć i
przytrzymać
TA/PTY
1- 6
SRC
BAND
-
1-6
Informacje RDS
Słuchanie radia – co można zrobić więcej
Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
Nacisnąć przycisk w górę do U/AS. Sześć najsilniejszych stacji zostanie
zapisanych pod numerami 1–6 w kolejności od najsilniejszej. Aby anulować,
nacisnąć przycisk w górę do U/AS.
Nacisnąć i przytrzymać TA/PTY, aby wybrać każdy z trybów.
Kategoria muzyka t kategoria audycje t koniec wyszukiwania
NO. MUSIC GROUP
1. POP M, ROCK M
2. EASY M, LIGHT M.
3. CLASSICS, OTHER M
4. JAZZ, COUNTRY
5. NATION M, OLDIES
6. FOLK M
NO. SPEECH GROUP
1. NEWS, AFFAIRS, INFO
2. SPORT, EDUCATE, DRAMA
3. CULTURE, SCIENCE, VARIED
4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
Zapisywanie i przywoływanie częstotliwości transmisji
1 Nacisnąć BAND, aby wybrać pasmo.
2 Wybrać odpowiednią częstotliwość, następnie nacisnąć i przytrzymać jeden z
przycisków 1-6, aż do potwierdzającego sygnału dźwiękowego.
3 Powtórzyć kroki 1-2, aby zaprogramować inne stacje. Następnym razem, po
naciśnięciu jednego z przycisków zaprogramowanych stacji zostanie przywołana zapisana częstotliwość.
Podłączenie urządzenia USB
NA URZĄDZENIU
1. Otworzyć pokrywę gniazda USB.
2. Podłączyćz urządzenie USB
3. Dokonać regulacji głośności
Skanowanie zaprogramowanych stacji
Obracać
pokrętło PWR
NA PILOCIE
VOLUME
u/PS. Pojawia się każda zapisana stacja.
Nacisnąć przycisk w dół dou
Aby anulować, nacisnąć przycisk w dół do u/PS.
Przechodzenie do kolejnego napędu
Włączanie zaprogramowanych stacji
Jeżeli urządzenie podłączone jest do multi czytnika, nacisnąć i przytrzymać
BAND/DRIVE (BAND/DRV na pilocie), aby przejść do następnego napędu. Za
każdym naciśnięciem tego przycisku zmienia się tryb napędu.
Nacisnąć BAND w celu wybrania żądanego pasma, a następnie nacisnąć przycisk żądanej stacji 1-6 (przyciski programowe 1-6 na pilocie).
Uwaga
Gdy zaprogramuje się stację pod numerem, pod którym uprzednio zaprogramowano inną stację w tym samym paśmie, uprzednio zaprogramowana
stacja będzie automatycznie wymazana.
12
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
Uwaga
• Jeżeli podłączone jest już urządzenie USB, nacisnąć przycisk SRC (SRC na
pilocie), aby wybrać USB jako źródło dźwięku.
• Pause (pauza)/ Scan (skanowanie)/ Repeat (powtarzanie)/ Shuffle (losowo)/ ... funkcje takie sama jak w “Słuchanie płyt CD -co więcej można zrobić”. (Patrz strona 11.).
Podłączanie urządzeń dodatkowych
NA PREHRÁVAČI
NA DIAĽKOVOM
-
-
2. Otworzyć pokrywę gniazda USB.
SRC
SRC
3. Podłączyćz urządzenie USB.
-
-
1. Podłączyć urządzenie pomocnicze
do gniazda AUX przy pomocy
kabla wejściowego linii.
4. Dokonać regulacji g ł o ś n o ś
Obracać
pomocou PWR
VOLUME
Zmena nastavení
1. Wybrać jedną pozycję.
NA URZĄDZENIU
NA PILOCIE
Nacisnąć i
przytrzymać
Nacisnąć i
przytrzymać
SEL/MENU
2. Wybrać źródło.
3. Kończy ustawienia.
Otáčajte
pomocou PWR
Nacisnąć
przytrzymać
SEL/MENU
SEL/MENU
VOLUME
Nacisnąć
przytrzymać
SEL/MENU
AF (alternatywna częstotliwość) ON/OFF
Gdy spada jakość odbioru, odbiornik automatycznie przestraja się inną stację
w obrębie danej sieci i umożliwia odbiór o lepszej jakości dzięki zastosowaniu
kodowania PI i AF.
REG (Regionalne) ON/OFF
REG ON: Urządzenie będzie przełączać się na kolejne stacje nadające ten
sam program, gdy odbierany sygnał będzie za słaby.
REG OFF: Urządzenie będzie przełączać się na kolejne stacje danej sieci,
gdy odbierany sygnał będzie za słaby. (W tym trybie program
może się różnić od poprzednio odbieranego).
TA (Komunikaty drogowe) ALARM/SEEK
TA ALARM: Gdy dostrojona stacja nie wysyła informacji TP przez 5 sekund,
rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy.
TA SEEK: Gdy dostrojona stacja nie wysyła informacji TP przez 5 sekund,
odbiornik dostraja się do kolejnej stacji, która posiada informacje TP.
PI (Identyfikacja programu) SOUND/MUTE
PI SOUND: Jeżeli dźwięk ze stacji z innym PI jest nieprzerwanie słyszany,
odbiornik wycisza dźwięk po 1 sekundzie.
PI MUTE: Jeżeli dźwięk ze stacji z innym PI jest przerywany, odbiornik od razu
wycisza go.
C-T(Czas zegara) ON/OFF
Można wykorzystać informacje RDS CT w celu aktualizacji czasu. Jeśli informacja RDS CT nie została odebrana i C-T jest ustawione na OFF (wył.), można
własnoręcznie nastawić czas. Patrz strona 10, aby uzyskać informacje dot.
ustawiania zegara.
AUX (Auxiliary) ON/OFF
Możliwe jest podłączenie urządzenia zewnętrznego. Aktywuj ustawienie „auxiliary” podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego.
AUX (Auxiliary) 00dB / +6dB
Tylko, po ustawieniu opcji AUX na ON (WŁ.) jako źródła przełączającego,
możesz wyregulować głośność dla każdego źródła tak, aby uniknąć nagłej
zmiany jej poziomu.
Można ustawić 0 dB lub +6 dB.
Po zmianie źródła dźwięku z urządzenia zewnętrznego na inne, może się
okazać, że poziom głośności będzie bardzo wysoki.
DEMO OFF/ON
Podczas słuchania można dokonać zmiany wskazań początkowych na wyświetlaczu (nazwa funkcji, nazwa korektora itp.).
LCD WHI / RED
Można zmieniać kolor okna wyświetlacza LCD. WHI (biały<-> RED (czerwony)
LED BLU/RED/AUTO
Można zmieniać kolor przycisku. BLU (niebiesk) <-> RED (czerwony) <-> AUTO
COL TM (Czas zmiany koloru)
Można ustawić czas zmiany koloru od 5 do 60 sekund, tylko gdy LED jest ustawione na AUTO.
SW(Subwoofer) OFF / 55HZ / 85HZ / 120HZ
Można włączyć subwoofer .
DIM(ściemniacz) OFF / ON / AUTO
Można zmienić jasność okna wyświetlacza w stanie włączonego zasilania.
Gdy DIMMER (ściemniacz) jest ustawiony na AUTO, pracuje on zgodnie z
ustawieniem ściemniacza samochodu.
DIM L (Dimmer level (Poziom ściemniacza))
Po ustawieniu DIM na ON/AUTO, można regulować poziom ściemniacza.
(-2,-1,0,+1,+2)
A-EQ (Auto EQ) ON/OFF
AUTO EQ pracuje tylko, gdy gatunek pliku muzycznego jest obsługiwany przez
urządzenie. Gdy AUTO EQ jest ustawione na ON (wł.), POP, CLASSIC, ROCK
lub JAZZ zostaną wybrane automatycznie w zależności od gatunku muzyki.
BEEP 2ND/ALL
BEEP 2ND: Dźwięk rozlega się tylko wtedy, gdy przycisk jest przytrzymany (1 sekunda).
BEEP ALL: Dźwięk rozlega się po przyciśnięciu dowolnego przycisku.
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
13
Łączenie w bezprzewodowej technologii Bluetooth
Przed rozpoczęciem procedury łączenia, należy upewnić się że tryb
Bluetooth został włączony w telefonie. Patrz instrukcja obsługi telefonu.
Dzięki temu urządzenie oraz telefon zostaną połączone bezprzewodową
technologią Bluetooth, a procedura ta konieczna jest tylko raz na początku.
Jeżeli połączenie powiedzie się, telefon zostanie zarejestrowany (urządzenie 1-5), a migająca kontrolka zapali się na urządzeniu. Proces łączenia
może być różny i zależy od typu telefonu. Kod PIN to 1234.
NA URZĄDZENIU
1. Wejść do menu.
2. Znaleźć zakładkę “CONNECTION”.
3. Odszukać telefony obsługujące technologię bezprzewodową Bluetooth.
4. Wybrać telefon, który chce się podłączyć.
B/T
Obracać pokrętło PWR
Nacisnąć PWR
Obracać pokrętło PWR
5. Podłączyć telefon.
Nacisnąć PWR
6. Wybrać opcję “CONNECT”.
Nacisnąć PWR
Wykonywanie połączenia na numer zapisany w pamięci
Nacisnąć B/T i numer pamięci (1~6).
Informacje o nieodebranych połączeniach
Jeżeli połączenie przychodzące nie zostanie odebrane, wówczas na ekranie
pojawia się odpowiednia informacja (bez profilu słuchawek). Gdy na ekranie
pojawi się “
”, przejść do menu (B/T -> CALL-> MISSED). Można sprawdzić
listę nieodebranych połączeń. Aby rozpocząć rozmowę, nacisnąć B/T. Aby
zakończyć rozmowę i rozłączyć się, nacisnąć i przytrzymać przycisk B/T.
Przesyłanie sygnału audio
Możliwe jest uruchomienie połączenia audio pomiędzy telefonem wyposażonym
w technologię bezprzewodową Bluetooth oraz niemniejszym urządzeniem.
1 Nacisnąć B/T, aby rozpocząć rozmowę.
2 Nacisnąć ponownie B/T. Pojawia się komunikat “Private”.
Jeżeli wybrano tryb prywatny, naciśnij B/T, aby powrócić do rozmowy w trybie
głośnomówiącym.
Wykonywanie połączenia na ostatnio zapisane numery
Łączenie w technologii bezprzewodowej
Bluetooth - co więcej można zrobić
Odłączanie telefonu
Patrz strona 16. Przejść do menu (B/T -> CONNECTION -> Nazwa
podłączonego urządzenia -> DISCONNECT)
Rozpoczynanie i kończenie rozmowy
Kiedy urządzenie dzwoni, nacisnąć B/T, aby rozpocząć rozmowę. Aby
zakończyć rozmowę, nacisnąć i przytrzymać jeszcze raz B/T.
Odrzucanie połączenia
Jeżeli dzwoni urządzenie, nacisnąć i przytrzymać B/T.
14
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
Lista posortowana jest od najnowszych do najstarszych połączeń.
Urządzane zapisuje w pamięci ostatnio otrzymane i wybierane numery. Patrz
strona 16.
Uwaga
• Aby wykonać połączenie międzynarodowe, należy nacisnąć B?+, aby dodać
znak “+” lub aby skasować nacisnąć przycisk jeszcze raz.
• “+” można dodać, gdy wybrana jest lista szczegółów rozmów nieodebranych,
wykonanych oraz otrzymanych.
• Odrzucanie połączenia/ Wykonywanie połączenia na numery zapisane w
pamięci/ Informacje o połączeniach nieodebranych
(Funkcje te dostępne są tylko dla telefonów z trybem słuchawkowym.)
Łączenie urządzeń przy pomocy technologii Bluetooth
(Odtwarzacz MP3, telefon MP3...)
Po dokonaniu aktywacji podłączonego urządzenia Bluetooth, można słuchać
plików MP3. Sposób korzystania z urządzenia Bluetooth jest taki sam jak
podczas używania telefonu Bluetooth. Korzystanie z tej funkcji - patrz instrukcja
obsługi telefonu.
Przyciski w bezprzewodowej technologii Bluetooth
B/T: Nacisnąć aby wejść do ustawień B/T.
B?+ : Podczas pisania kilku słów,
nacisnąćij ten przycisk, aby
wstawić odstęp ..
Odtwarzanie plików MP3
Gdy uruchomisz Bluetooth, urządzenie obsługujące bezprzewodową technologię wyświetli “Bluetooth” na ekranie głównym. Bluetooth pozostaje włączone aż
do momentu wyłączenia urządzenia. Naciskać SRC aż do wybrania opcji “B/T
Music”. Aby uruchomić odtwarzanie pliku MP3 zapisanego w urządzeniu.
Korzystanie z tej funkcji - patrz instrukcja obsługi telefonu.
• Nacisnąć PWR: Przejście do następnej
pozycji w ustawieniach.
• Obracać PWR: Przesuwanie
zawartości ustawień pionowo lub wybór
funkcji korekty podczas pisania.
Zapisywanie numeru z ostatnich połączeń
Można łatwo zapisywać do 6 numerów telefonów z ostatnich połączeń. Patrz
strona 14. Przejść do menu (CALL -> RECEIVED -> Obrócić
PWR aż do numeru telefonu, który chce się zapisać -> SAVE -> wybrać 1~6).
Informacje o profilach technologii bezprzewodowej Bluetooth
Aby korzystać z bezprzewodowej technologii Bluetooth, urządzenia muszą interpretować różne profile. Urządzenie to jest zgodne z następującymi profilami.
GAP (Generic Access Profile-profil dostępu rodzajowego)
HFP (Hands Free Profile-profil słuchawkowy)
HSP (Hands Set Profile-profil zwykły)
GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile-profil dystrybucji rodzajowej
audio/video)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile-zaawansowany profil dystrybucji
audio)
AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile-profil zdalnej dystrybucji audio/video)
OPP (Object Push Profile-profil przesyłania obiektów)
BACK
[LAC8900RN]
-?b: Nacisnąć aby usunąć korektę lub
przejść z powrotem do poprzedniej zawartości. Nacisnąć na
ponad 1 sekundę, aby skasować
wszystkie wprowadzone słowa.
Uwaga
Ustawienie przycisku BT dla LAC7900RN jest inne niż dla LAC8900RN , ale
jego funkcja jest taka sama.
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
15
Dokonywanie ustawień
B/T
CALL
(Technologia bezprzewodowa Bluetooth)
RECEIVED
DIALED
MISSED
PRESET
REDIAL
DIAL
PHONEBOOK
LIST
SEARCH
GET (ADD)
CONNECTION
SETUP
Podłączone
Urządzenie
Nazwa
Przeszukiwanie książki telefonicznej. (tylko angielski oraz rosyjski)
Nacisnąć B?+ na dłużej niż 1 sekundę, aby zmienić język pomiędzy rosyjskim i angielskim.
GET: Automatycznie pobranie książki telefonicznej z telefonu.
(Menu dostępne jest tylko dla telefonów obsługujących tą funkcję.
ADD (w trybie rozłączenia: PHONEBOOK -> ADD -> Naciśnij PWR -> pojawi się komunikat "000/500". Następnie wyślij dane książki telefonicznej ze swojego telefonu. Proces
wysyłania jest może być różny i zależy od telefonu. Patrz instrukcja obsługi telefonu.
Wyświetlona zostanie nazwa podłączonego urządzenia.
Jeżeli urządzenie nie jest połączone, można szukać telefonów dostępnych do połączenia.
Wybrać rejestr w menu połączenia.
VISIBILITY : Można wybrać opcję widoczności dla tego urządzenia. (SHOWN <-> HIDDEN)
AUTO CONN : Włączanie/wyłączanie podłączenia automatycznego. (ON <-> OFF)
AUTO
ANSWER
AUTO ANSWER : Włączanie/wyłączanie automatycznego odpowiadania. (ON <-> OFF)
NAME
ADDRESS
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
DIAL : Wprowadzenie numeru bezpośrednio do urządzenia. Aby wybrać 1~10 obrócić pokrętło
głośności. Nacisnąć B?+, aby wybrać numer telefonu. Aby wykonać połączenie, nacisnąć B/T.
LIST : Sprawdzanie listy numerów telefonów zapisanych w książce telefonicznej
AUTO CONN
PIN-1234
16
PRESET : Sprawdzanie i usuwanie zapisanych w pamięci numerów telefonów.. Aby usunąć numer
telefonu, wybierz zaprogramowany numer przy pomocy pokrętła PWR. Następnie naciśnij pokrętło
PWR. Naciśnij ponownie pokrętło PWR, gdy wyświetlany jest komunikat “DELETE”.
REDIAL : Podawanie ilości powtórnego wybierania. (1 TIME <-> 2 TIMES.)
VISIBILITY
MIC VOLUME
BT INFO
ODEBRANE/WYKONANE/NIEODEBRANE Lista numerów telefonów
Aby wykonać połączenie, wybrać numer telefonu i nacisnąć B/T.
Aby zapisać, wybrać numer telefonu i nacisnąć PWR. Pojawi się komunikat “SAVE”.
Nacisnąć ponownie PWR. Obrócić PWR tak, aby wybrać zapisany numer (1~6).
Naciśnij ponownie PWR. Numer telefonu zostaje zapisany.
MIC VOLUME : Regulacja głośności mikrofonu od 1 do5 6. Podczas rozmowy przez
telefon z bezprzewodową technologią bluetooth, obracaj pokrętłem
PWR, aby dokonać regulacji głośności mikrofonu MIC.
NAME : Zmiana nazwy urządzenia.
PIN code : Zmiana kodu PIN. Domyślnie to 1234.
ADDRESS : Kontrola adresu.
Lista kompatybilnych telefonu
Lista telefonów Bluetooth oraz
producentów
Producent
Lista
H
Nokia
3230
3250
3650
5300
6021
6103
6120
6131
6230
6270
6280
6600
6630
6650
6670
6680
6681
6820
7370
7380
7610
7650
7600
7610
7650
8600
8800
9500
3650 (Italy)
5500 SPORT
6230i
6820a
7500prism
7650 (Italy)
8910i
9300i
E50
E60
E61
E62
E70
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
O
H : Zestaw słuchawkowy
A : Przesyłanie audio (A2DP)
P
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
V
Producent
Lista
H
Nokia
N70
N71
N73
N77
N80
N90
N91
N92
N93
N95
N-Gage
N-Gage QD
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A1000
A780
E1000
E1070
E398
E550
E680
E680i
KRZR K1
L72
RAZR V3
RAZR V3i
RIZR Z8
ROKR E2
ROKR E6
SLVR L7
U6
V195
V360
V3X
V500
V525
V600
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P : Synchronizacja książki telefonicznej (GET)
V : Przesyłanie obiektów (vCard, ADD)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
(Technologia bezprzewodowa Bluetooth)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Motorola
A
P
O
V
Producent
Lista
H
A
P
V
O
O
O
O
SONY
ERICSSON
K610i
K618i
K700i
K750i
K770i
K800i
M600i
P990i
S500i
S700i
T610
T618
T628
T68i
V600
V800
W550i
W710i
W800i
W810i
W850i
Z1010
Z600
Z608
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
D500
D600
D820
D900
E770
E900
i600
T509
X820
Z540V
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
SAMSUNG
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
17
Lista telefonów Bluetooth oraz
producentów
A
H : Zestaw słuchawkowy
A : Przesyłanie audio (A2DP)
Producent
Lista
H
SIEMENS
EF81
S55
S65
S88
SK65
SL75
SX1
SXG75
O
O
O
O
O
O
O
O
BLACK
BERRY
8100(PEARL)
8800
8707v
O
O
O
O
O
HP
HW6915
O
O
O
PALM
Treo750v
O
P : Synchronizacja książki telefonicznej (GET)
V : Przesyłanie obiektów (vCard, ADD)
P
V
Producent
Lista
H
A
O
O
O
O
O
O
O
O
O
LG
CU500
KE970
KG245
KG800
U880
U890
KF600
KE850 PRADA
KG290
KE500
KM500
KU990 VIEWTY
KU580
KU970
KU960
U370
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P
V
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Producent
Lista
H
A
O
O
O
O
PHILIPS
KE770
M4410
O2 Xda Atom
SHARP
GX15
GX25
O
O
I-MATE
K-JAM
O
PANTECH
PG6200
O
NEC
N750
N930
O
O
SAGEM
MYX6-2
O
P
V
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Uwaga
1. Gdy telefon posiada funkcję oszczędzania energii <Bluetooth Power Save>, należy ją włączyć, aby uzyskać połączenie.
2. Po przełączeniu trybu połączenia ze słuchawki na telefon, połączenie może ulec przerwaniu.
3. Niektóre telefony nie obsługują funkcji Reject - Odrzuć.
4. Niski poziom baterii w telefonie może być przyczyną powstawania problemów.
“Nazwa Bluetooth oraz logo są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użytkowanie przez LG Electronics odbywa się na podstawie
licencji. Inne znaki oraz nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.”
Technologia bezprzewodowa Bluetooth® jest systemem pozwalającym na komunikację pomiędzy dwoma urządzeniami elektronicznymi w zasięgu do 10m.
Połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami za pomocą technologii Bluetooth® nie wiąże się z żadnymi opłatami. Telefonem komórkowym wyposażonym w technologię bezprzewodową Bluetooth® można się posługiwać poprzez układ kaskadowy, jeśli połączenie odbywa się z wykorzystaniem systemu Bluetooth®.
Warunki otoczenia dla używania technologii bezprzewodowej Bluetooth
- Zamknąć okna.
- Wyłączyć klimatyzator/nagrzewnicę.
- Zatrzymać pojazd lub zwolnić.
- Wykonać telefon w cichym miejscu.
• Mogą wystąpić różnice w jakości rozmowy, zależnie od typu telefonu, warunków drogowych, pogodowych itp.
• Korzystanie z telefonu podczas jazdy może być przyczyną niespodziewanych wypadków.
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth może nie działać prawidłowo w wypadku niektórych modeli telefonów.
18
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
Usuwanie usterek
Objawy
Ogólne
Brak zasilania/ Urządzenie
nie działa.
Dźwięk nie jest słyszalny/
Nie da się zmienić poziomu
głośności.
CD
Radio
Przyczyna
Przewody i złączki nie są podłączone
prawidłowo.
Sprawdzić jeszcze raz, czy wszystkie
połączenia zostały prawidłowo wykonane.
Bezpiecznik jest przepalony.
Usunąć przyczynę przepalenia bezpiecznika,
a następnie go wymienić. Należy pamiętać, by
zainstalować odpowiedni bezpiecznik o tych
samych parametrach.
Zakłócenia lub inne czynniki powodują, że
wbudowany mikroprocesor działa nieprawi d ł o w o.
Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć
urządzenie.
Przewody nie są podłączone prawidłowo.
Podłączyć przewody prawidłowo.
Dźwięk przeskakuje.
Urządzenie nie jest odpowiednio stabilnie
zamocowane.
Odtwarzanie jest niemożliwe. Płyta jest zabrudzona.
Załadowana płyta jest typu, który nie jest
obsługiwany.
Stacje radiowe nie są
odbierane.
Rozwiązanie
Zamocować urządzenie tak, by było stabilne.
Wyczyścić płytę.
Sprawdzić, jakiego typu jest płyta.
Siła sygnału stacji radiowych jest za słaba Dostroić stacje ręcznie.
(przy strojeniu automatycznym.)
Żadna stacja nie została zapamiętana lub
Wprowadzić stacje do pamięci.
stacje zostały usunięte (przy strojeniu skanu- (Patrz strona 12.)
jącym.)
Pilocie
Urządzenie nie
działaprawidłowo, nawet
gdy wciśnięte są
odpowiednie przyciski na
pilocie.
Niski poziom naładowania baterii.
Włożyć nową baterię.
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
19
Specyfikacje
Ogólne
Moc wyjściowa
Źródło zasilania
Impedancja głośników
System uziemienia
Wymiary (W x SZ x G)
Masa netto (przybliż.)
Radia
FM
Zakres częstotliwości
Stosunek sygnał/szum
Zniekształcenia
Wrażliwość użytkowa
AM (MW)
Zakres częstotliwości
Stosunek sygnał/szum
Zniekształcenia
Wrażliwość użytkowa
CD
Zakres częstotliwości
Stosunek sygnał/szum
Zniekształcenia
Oddzielenie kanałów (1kHz)
AUX
Zakres częstotliwości
Stosunek sygnał/szum
Zniekształcenia
Oddzielenie kanałów (1kHz)
Maks. poziom wejścia (1kHz)
BLUETOOTH
MOC TX
Częstotliwość
Wersja
USB
Wersja
Wyjście Line OUT
Subwoofer (opcja)
Odpowiedź częstotliwościowa
Wyjście zasilania
Wyjście
Odpowiedź częstotliwościowa
Wyjście zasilania
53W x 4CH (Maks.)
DC 12V
4Ω
Z biegunem ujemnym do masy
180 x 50 x 176 mm (Bez panela czołowego)
1.3 kg
87.5-107.9, 87.5-108 MHz
55 dB
0.7%
12 dBµV
520-1720 lub 522-1620 kHz
50 dB
1.0%
28 dBµV
20 Hz-20 kHz
80 dB
0.12%
55 dB
20 Hz-20 kHz
80 dB
0.1 %
45 dB
1.1V
4 dBm
2402 ~ 2480MHz
Bluetooth 2.0 + EDR
USB 1.1
20Hz ~ 120 Hz
1.8 V (Maks.)
20Hz ~ 20 KHz
1.8 V (Maks.)
Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
20
Radio samochodowe CD/MP3/WMA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement