LG LAM770T1 Instrukcja obsługi
LM770T1/LAM770_POL_MFL41488902
7-calowy TFT kolorowy
System TV/Monitor przenośny
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
LAM770T1/LAM770
Przed podłączaniem, regulowaniem lub
korzystaniem z tego produktu prosimy o
dokładne i całkowite przeczytanie
niniejszej broszury.
Spis treści
Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa 3-6
Główne właściwości
7-8
Instalacja
9-14
Dostarczone części. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Przed instalacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Kolejność instalacji dla stojaka. . . . . . . . . . . . . . . . .10
Obchodzenie się z kable monitora . . . . . . . . . . . . . . .11
Instalacja jednostki monitora . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
Kolejność instalacji dla stojaka . . . . . . . . . . . . . . . . .13
(Monitor dla tylnych siedzeń)
Podłączanie jednostek zewnętrznych . . . . . . . . . . . .14
Nazwy części
15-17
Widok z przodu . . . . . . . .
Widok z tyłu . . . . . . . . .
Instalacja baterii . . . . . . .
Pilot zdalnego sterowania
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Obsługa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.15
.16
.17
.17
18-21
W ł . / Wył. zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Konwersja trybów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Regulacja głośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Wyciszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Wejście do menu FUNKCJI .
. . . . . . . . . . . . . . . . .19
Dostosowanie menu FUNKCJI . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Wejście do menu TV SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Dostosowanie menu TV SETUP . . . . . . . . . . . . . .20-21
Rozwiązywanie problemów
Specyfikacje
22-23
24
2
Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ
POKRYWY). WEZWAĆ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL SERWISOWY.
Symbol błyskawicy ostrzega o niebezpiecznym napięciu obecnym
w urządzeniu, które może narazić użytkownika na ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Symbol wykrzyknika informuje użytkownika o ważnej instrukcji dot.
działania i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej
do urządzenia.
Aby zapobiec przed uszkodzeniem fizycznym lub stratami finansowymi użytkownika lub innych osób, proszę przestrzegać
poniższych uwag. Poniższe oznaczenia opisują stopień zagrożenia
lub zniszczenia w przypadku niewłaściwego użytkowania.
Aby uniknąć ryzyka zwarcia elektrycznego nie należy narażać
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
1. Proszę przeczytać niniejsze instrukcje.
2. Proszę je zachować.
3. Zwracać uwagę na ostrzeżenia
4. Postępować zgodnie z ostrzeżeniami
5. Nie wolno używać produktu w pobliżu wody.
6. Czyścić tylko suchą szmatką.
3
Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa
Zakaz
Ostrzeżenie
1. Nie wolno używać TV w czasie jazdy.
Obsługa w trakcie jazdy może doprowadzić do poważnego lub śmiertelnego wypadku.
Zawsze należy użytkować urządzenie po zaparkowaniu pojazdu w bezpiecznym miejscu.
2. W trakcie jazdy, nie oglądać TV czy wideo.
Oglądanie TV lub wideo w trakcie jazdy może doprowadzić do poważnego
wypadku.
3. W przypadku problemów lub stanów nienormalnych, nie należy używać
urządzenia.
Jeśli urządzenie jest używane bez dźwięku lub jeśli wydobywa się z niego
dym lub dziwna woń, może być to przyczyną pożaru.
4. Nie wystawiać oczu lub twarzy w pobliżu słupka anteny.
Może być to przyczyną obrażeń.
5. W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne,
umieszczać TV z dala od zasięgu działania poduszek powietrznych.
W razie wypadku, uderzenie poduszek powietrznych w TV może
spowodować poważne obrażenia twarzy pasażerów.
6. Aby zamocować TV przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej, należy
wyczyścić dokładnie przyklejaną stronę, i zamocować jednostkę.
7. Nadmierne ciśnienie akustyczne pochodzące ze słuchawek może
spowodować utratę słuchu.
Ostrzeżenie
Demontaż zabroniony
1. Nie demontować ani nie modyfikować.
Może to być to przyczyną awarii lub pożaru.
Uwaga
Funkcja TV jest dostępna tylko dla LAM770T1..
4
Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa
Uwaga
Zakaz
1. Nie upuszczać urządzenia i unikać uderzeń.
Może to być to przyczyną awarii lub pożaru.
2. Nie oglądać TV przez długi czas przy wyłączonym silniku.
Pojazd może nie uruchomić się ze względu na rozładowanie akumulatora.
3. Nie chwytać za dolną część anteny, aby ustawiać jej kąt.
4. Nie ładować, demontować lub podgrzewać baterii, trzymać z dala od
ognia.
Może to być to przyczyną wybuchu lub wycieku.
5. Trzymać środek myjący do szyb z poza zasięgiem dzieci.
If it goes into eyes, wash them cleanly with water and consult with a doctor.
6. Nie wolno instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki,
nagrzewnice lub inne urządzenia (także wzmacniacze) wytwarzające
ciepło.
7. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych, należy zainstalować
zgodnie ze wskazówkami producenta.
8. Aby zapobiec obrażeniom, to urządzenie musi być dokładnie zamocowane, zgodnie z instrukcjami instalacji.
Uwaga
Funkcja TV jest dostępna tylko dla LAM770T1.
5
Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa
Uwaga
1
Obowiązek
Nie dotykać przewodu anteny lub TV podczas burzy z błyskawicami.
Może być to przyczyną porażenia elektrycznego.
2. Jeśli ten przewód biegnie przez otwór lub dotyka części metalowych,
należy go właściwie zabezpieczyć.
3. Trzymać baterię poza zasięgiem dzieci.
Jeśli dziecko ją połknie, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
4. Poprosić doświadczonego montera o zainstalowanie tego produktu.
Do instalacji i połączenia przewodów wymagana jest odpowiednia technika i doświadczenie Dla własnego bezpieczeństwa, należy poprosić
agencję sprzedającą o wykonanie tego rodzaju prac.
5. Zabezpieczyć przewód zasilający, w taki sposób, aby nie deptać po
nim ani nie ściskać, szczególnie jeśli chodzi o wtyczkę, gniazda i
punkt przyłączenia urządzenia.
6. Można używać tylko przystawek/akcesoriów podanych przez producenta.
7. Używać tylko z wózkiem, stojakiem, trójnogiem, wspornikiem lub stolikiem zatwierdzonym przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem. Jeśli używany jest wózek, należy zachować ostrożność, aby nie
odnieść obrażeń spowodowanych przez wózek z urządzeniem w przypadku jego przewrócenia.
8. Podczas burz z piorunami lub dłuższych okresów nieużywana należy
wyłączyć wtyczkę z gniazdka.
9. Wszystkie czynności serwisowe muszą być przeprowadzone przez
wykwalifikowany personel serwisowy. Serwis wymagany jest kiedy
urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przy
uszkodzeniu przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania cieczy na
produkt lub po jego upuszczeniu.
6
Główne właściwości
Jednostka przeznaczona jest do środowiska pojazdów. W przeciwieństwie do
jednostek przeznaczonych do użytkowania w domu, urządzenie dla pojazdów
wyposażone jest w specjalny obwód wewnątrz produktu zapewniający dobrą
jakość obrazu i dźwięku.
1. Wideo o niskim stopniu odbicia i wysokiej rozdzielczości LCD
Nasz LCD zapewnia ekran o jakości HD przy użyciu 7-calowego wyświetlacza TFT LCD.
Ponadto, posiada strukturę rozmieszczenia pikseli odpowiednią od oglądania
ekranu w trakcie nawigacji.
Wymuszony obwód synchronizacji
Obwód minimalizuje drgania ekranu zapewniając stabilność ekranu podczas ruchu.
2. Funkcja konwersji audio
Wbudowany głośnik o maks. mocy wyjść. 1W znajdujący się wewnątrz.
Obwód kasowania szumów
Obwód kasowania szumów przeznaczony jest do usuwania szumów, które
mogą pochodzić z pojazdu.
Funkcja słuchawki
Można słyszeć głos poprzez słuchawki w pojazdach.
3. Funkcja zewnętrznego audio/wejścia wideo
Nasza jednostka posiada wyjście do podłączenia audio/wideo.
Pozbywanie się urządzenia
1. Jeżeli do produktu dołączony jest niniejszy symbol przekreślonego kosza
oznacza to, że jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EU.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne urządzenia powinny być oddawane do
specjalnych punktów zbiórki wyznaczonych przez miejscowe lub regionalne
władze.
3. Właściwa likwidacja urządzenia pomoże chronić przed negatywnymi konsekwencjami dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4. Więcej szczegółowych informacji o likwidacji nieużywanego urządzenia
można uzyskać w urzędzie miasta, punktach uzdatniania odpadów lub w
sklepie, gdzie produkt został kupiony.
7
Główne właściwości
4. Wygodne funkcje
Funkcja przyciemniania
W zależności od jasności otoczenia można dostosować jasność ekranu.
Pamięć do 99 kanałów
Nasz TV może transmitować normalnie nadawaną telewizję (publiczną) i
automatycznie zapamiętuje do 99 kanałów normalnych stacji TV.
Pilot zdalnego sterowania
Przyjazny dla użytkownika pilot zdalnego sterowania.
Funkcja wyszukiwania automatycznego
Funkcja wyszukiwania automatycznego przeznaczona jest do znajdywania
następnej dostępnej stacji TV i automatycznego jej zapamiętania. Po prostu
należy przycisną przycisk wyszukiwania i można w łatwy sposób znaleźć
żądaną stację TV.
Pełne Menu rozwijane
Wszystkie funkcje wyświetlone są na jednym ekranie dla wygody użytkownika.
Funkcja wyboru AV1/AV2
Można wybrać pomiędzy AV1/AV2
Uwaga
Model LAM770T1 posiada trzy źródła sygnału ; AV1, AV2 i TV, ale LAM770
ma tylko dwa źródła sygnału; AV1 AV2.
LAM770T1 posiada tryb TV po naciśnięciu przycisku zmiany trybu.
Funkcja TV będzie aktywna, ale model LAM770 nie posiada trybu TV.
LAM770T1, w trybie TV, po naciśnięciu przycisku menu, pojawi się menu strojenia TV i funkcje - CHANNEL, BADD/ERASE, BSOUND SYSTERM, BFINE
TUNE, BAUTO MEMORY i ALL RESET są dostępne, ale LAM770 nie posiada
tych funkcji.
Piloty zdalnego sterowania są różne, LAM770T1 ma przyciski numeryczne 0-9,
a LAM770 ich nie posiada.
LAM770T1 posiada TV, której to funkcji nie posiada model LAM770. "
8
Instalacja
Dostarczone części
Kabel AV
Uchwyt montażowy
(Przód)
Zasilacz podłączany
do zapalniczki
Pilot zdalnego sterowania
Uchwyt montażowy (Ty ł )
Pokrowiec
Przed instalacją
W niskiej temperaturze (20°C… lub poniżej)
Włączyć nagrzewnicę dla uzyskania właściwej
temperatury.
(aby poprawić moc klejenia).
Przy dużej wilgotności (mgła, deszcz itd.)
Po wysuszeniu części klejącej za pomocą suszarki,
zainstalować TV.
Po instalacji stojaka
Pociąganie za stojak monitora lub instalowanie
monitora w ciągu 24 godzin od instalacji stojaka
może osłabić siłę spojenia stojaka.
9
Instalacja
Kolejność instalacji dla stojaka
1. Wybrać miejsce instalacji i uformować przez
zgięcie strony klejącej stojaka odpowiednio do
kształtu wybranego miejsca.
2. Umyć dokładnie stronę przyklejaną stosując
neutralny detergent lub alkohol.
3. Po odsłonięciu taśmy dwustronnej znajdującej
się na stojaku, zainstalować go.
Taśma dwustronna
Uwaga
Jeśli temperatura strony klejonej jest niska (20°C
lub poniżej), siła przylegania taśmy może zostać
osłabiona. Aby temu zapobiec, należy przykleić
stojak po uprzednim podgrzaniu.
4. Włożyć wkręty do produktu.
(Wkręty nie są dostarczone.)
Uwaga
Po wkręceniu, sprawdzić czy nie spowodowało to
uszkodzenia przewodów lub urządzeń wewnątrz
deski rozdzielczej.
5. Umieszczając wkręty w otworach stojaka
umieszczonych na tylnej stronie monitora,
ustawić wysokość i kąt.
Uwaga
Ustawić wysokość i kąt jednostki, aby dosięgnąć
deski rozdzielczej, w celu uniknięcie wstrząsów
powodowanych drganiami pojazdu. Po dostosowaniu wysokości i kąta, dokręcić mocno. Podczas
jazdy, niewłaściwe dokręcenie może być przyczyną wypadku.
10
Instalacja
Obchodzenie się z kable monitora
Ważne
• Jeśli monitor jest zainstalowany, a kabel
podłączony, należy ułożyć kabel w taki sposób,
aby nie przeszkadzał w bezpiecznej jeździe.
• Należy zwrócić uwagę, aby kabel nie dostał się
w prowadnicę drzwi lub siedzenia. Kabel może
zostać przecięty, jeśli dostanie się w te miejsca.
• Ponieważ bardzo niebezpieczna jest sytuacja,
kiedy kabel owinie się wokół dźwigni zmiany
biegów, należy go odpowiednio ułożyć i zamocować zaciskiem.
Instalacja jednostki monitora
Ważne
• Monitor tego urządzenia zaprojektowany został
przy zwróceniu szczególnej uwagi na bezpieczeństwo.
• O ile nie jest on stabilnie zamocowany w bezpiecznym miejscu, może być przyczyną
groźnego wypadku.
• Po wyborze miejsca zamocowania, należy
sprawdzić dokładnie następujące uwagi.
11
Instalacja
Zamontować w miejscu nie przeszkadzającym w
działaniu poduszek powietrznych.
Ważne
• Nie instalować w miejscu zakłócającym pole
widzenia do przodu i obsługiwanie kierownicy,
dźwigni zmiany biegów, pedału hamulca i
stwarzającym zagrożenie dla innych pasażerów.
Może to być to przyczyną wypadku lub obrażeń.
• Jak pokazano powyżej, należy zamocować go w
bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie
zakłócał widoczności lub nie będzie zbytnio
odwracał uwagi.
Uwaga
• Nie instalować w miejscu gdzie narażony jest na
ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.
Może to spowodować zniekształcenie jednostki
lub być przyczyną problemów.
• Parkując, należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych za
pomocą dostarczonego pokrowca ponieważ
wysoka temperatura może mieć niekorzystny
w p ł y w.
Ważne
• Nie montować w miejscu, gdzie strumień powi-
etrza z klimatyzatora może bezpośrednio padać
na monitor.
• Nie instalować w miejscu gdzie przeszkadza w
otwieraniu schowka.
• Nie instalować na panelach drewnianych lub tekstylnych ze względu na duże
prawdopodobieństwo uszkodzenia.
12
Instalacja
Kolejność instalacji dla stojaka
(Monitor dla siedzeń tylnych)
1. Najpierw, zdemontować zagłówek A.
Uwaga
Patrz instrukcja obsługi samochodu.
2. Włożyć zagłówek A do otworu znajdującego
się w górnej części uchwytu montażowego.
3. Włożyć zagłówek A do otworu znajdującego
się w górnej części siedzenia.
4. Włożyć wkręty do jednostki.
5. Umieszczając wkręty w otworze umieszczonym
na dolnej stronie jednostki, ustawić wysokość i
kąt instalacji.
Uwaga
Ustawić kąt jednostki, aby dosięgnąć deski
rozdzielczej, w celu uniknięcie wstrząsów
powodowanych drganiami pojazdu.
Po dostosowaniu wysokości i kąta, dokręcić
mocno.
Podczas jazdy, niewłaściwe dokręcenie może być
przyczyną wypadku.
13
A
Instalacja
Podłączanie jednostek zewnętrznych
Żółty (Video)
Czerwony (Audio)
Bi a ł y (Audio)
DVD, kamera wideo, LDP,
odtwarzacz itp.
OR
Żółty (Video)
Czerwony (Audio)
Bi a ł y (Audio)
Podłączanie za pomocą gniazda zapalniczki.
Można wykorzystać DC 12 V
za pomocą wolnego napięcia.
Uwaga
Funkcja TV jest dostępna tylko dla LAM770T1.
Podczas podłączania i odłączania kabla AV, obraz będzie przez chwilę migotał, jest to zjawisko normalne.
14
Nazwy części
Widok z przodu
1
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
: zasilania
2. • TV/AV : Zmiana trybu (TV t AV1 IN t AV2 IN) : LAM770T1
• AV1/AV2 : Zmiana trybu (AV1 IN t AV2 IN) : LAM770
3. V : • Wybór kanałów malejąco : LAM770T1
• Strzałka w dół/ Wybór pozycji menu
4. v : • Wybór kanałów rosnąco : LAM770T1
• Strzałka w górę/ Wybór pozycji menu
5. STBY (R) : Kontrolka trybu gotowości (kolor czerwony)
PWR (G ) : Kontrolka zasilania (kolor zielony)
6. B : Zwiększenie głośności / Dostosowanie pozycji menu
7. b: Zmniejszenie głośności / Dostosowanie pozycji menu
8. MENU : Wejście do menu
9.
: Gniazdo słuchawek
Uwaga
Proszę stosować odpowiedniej wtyczki dla wejścia antenowego.
15
Nazwy części
Widok z tyłu
1
3
2
1
1. Głośniki lewy/prawy
2. Antena TV (funkcja TV dostępna tylko dla LAM770T1.)
3. Złącze dokujące
Uwaga
Właściwy odtwarzacz może być inny niż pokazany na ilustracjach.
16
Nazwy części
Instalacja baterii
1. ZASILANIE
2. • TV/AV : Konwersja trybów
(TV t AV1 IN t AV2 IN) : LAM770T1
• AV1/AV2 : Konwersja trybów
(AV1 IN t AV2 IN) : LAM770
3. NUMERY [0 -9]
1
2
7
3
4. MENU
5. • KANAŁ ROSNĄCO U / MALEJĄCO u :
LAM770T1
6
4
• Wybór pozycji menu
5
6. • GŁOŚNOŚĆ GÓRA / DÓŁ
• Dostosowanie pozycji menu
7. WYCISZENIE (WYCISZENIE AUDIO)
Pilot zdalnego sterowania
1. Wyjąć palcami uchwyt baterii.
2. Zainstalować baterie w uchwycie.
3. Wsunąć uchwyt baterii na miejsce.
Uwagi
• Stosować tylko baterię litową CR2025 (3V).
• Jeżeli nie korzystasz z pilota przez dłuższy
okres czasu, wyjmij z niego baterię.
• Unikać użytkowania produktu w miejscach
gorących i wilgotnych.
• Nie manipuluj przy baterii metalowymi
narzędziami.
• Nie przechowuj baterii z elementami metalowymi.
• W wypadku wycieku z baterii wytrzyj pilota do
sucha i załóż nową baterię.
17
Uchwyt baterii
Obsługa
zasilania
• Podłączając zasilanie do głównego systemu,
zapali się czerwona dioda LED dla trybu STBY.
STBY : CZERWONY
PWR : ZIELONY
• Nacisnąć przycisk zasilania,
będzie odbywać
się przez naciskanie tego przycisku.
• Po włączeniu zasilania, zapali się zielona dioda
LED dla trybu PWR.
Uwaga
Kiedy zasilanie głównego systemu jest
włączane lub wyłączane, czasami może migać
obraz, co jest zjawiskiem normalnym.
Konwersja trybów
• Wciśnij kilkakrotnie przycisk TV/AV.
Tryb został zmieniony.
TV (LAM770T1) t AV1 IN t AV2 IN...
• W trybie wyświetlania " TV " wyświetlane są
numery kanałów. Poza tym wyświetla się też
AV1/AV2.
Uwaga
Jeśli główny system jest pod napięciem, TV zapamiętuje poprzedni stan i Wł/Wył. się automatycznie.
Regulacja głośności
Nacisnąć przycisk b lub B w celu regulacji
poziomu dźwięku. Minimalny poziom głośności to
0, a maksymalny 30.
Uwaga
Kiedy jednostka jest wyłączona, bieżący poziom
głośności zostaje automatycznie zapamiętany.
Wyciszenie
Naciśnij MUTE na pilocie aby wyciszyć urządzenie. Aby skasować naciśnij, MUTE jeszcze raz.
18
Obsługa
FUNCTION
Wejście do menu FUNKCJI
1. Wybrać TV, AV1 lub AV2 naciskając
kilkakrotnie przycisk TV/AV.
2. Nacisnąć przycisk MENU.
Wyświetli się menu “TV SETUP”.
Uwaga
COLOR
BRIGHT
CONTRAST
MODE
ROTATE
LANGUAGE
30
30
33
16 : 9
ENGLISH
Po naciśnięciu przełącznika AV1/AV2, obraz
może migać przez kilka sekund, co jest
zjawiskiem normalnym.
Dostosowanie menu FUNKCJI
COLOR (kolor)
VOL b
Jaśniej
VOL B
Głębiej
BRIGHT (jasność)
Słabiej
Mocniej
CONTRAST (kontrast)
Ciemniej
Jaśniej
MODE (tryb)
ROTATE (obróć)
16 : 9 n 4 : 3
Obracanie ekranu menu
16 : 9 n 4 : 3
Obracanie ekranu menu
LANGUAGE (język)
ANGIELSKI nROSYJSKI
ANGIELSKI nROSYJSKI
Pozycja
1. Nacisnąć przycisk v lub V aby wybrać
pozycję.
2. Nacisnąć przycisk b lub B w celu regulacji
poziomu dźwięku.
Uwaga
Jeżeli zmienisz ustawienie TRYB 16:9 i 4:3,
obraz przez sekundę będzie migotał, jest to
zjawisko normalne.
19
Obsługa
Wejście do menu TV SETUP
TV SETUP
SYSTEM
CHANNEL
FINE
BAND
SKIP
MANUAL
AUTO
PAL B/G
9
438.00MHZ
UHF
OFF
1. Wybierz TV przez wciśnięcie kilkakrotne
przycisku TV/AV.
2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk MENU.
Wyświetli się menu “TV SETUP”.
Dostosowanie menu TV SETUP
1. Nacisnąć przycisk v lub V aby wybrać
pozycję.
2. Nacisnąć przycisk b lub B celu regulacji
poziomu dźwięku.
Uwaga
Funkcja TV jest dostępna tylko dla LAM770T1.
SYSTEM
Jeśli dźwięk jest inny niż zwykle, może to
oznaczać złe ustawienia dźwięku. Możesz
wybrać właściwy system dźwięków w sposób
pokazany poniżej.
PAL B/G y SECAM D/K y PAL D/K
Nacisnąć przycisk b lub B w celu regulacji
odpowiedniego systemu dźwięku.
CHANNEL
Nacisnąć przycisk b lub B aby rozpocząć auto
wyszukiwanie.
Wszystkie aktywne kanały zostaną zaprogramowane i zapisane w pamięci automatycznie. Po zaprogramowaniu TV przejdzie do
kanału ustawionego przed rozpoczęciem
automatycznego wyszukiwania.
20
Obsługa
FINE
Strojenie dokładne nie jest wymagane w normalnych warunkach. Jednak, w obszarach o
słabszym poziomie sygnału nadawania
gdzie wymagana jest regulacja dla uzyskania
lepszego obrazu i dźwięku należy użyć funkcji
FINE TUNE.
1. Nacisnąć przycisk v lub V aby wybrać
pozycję CHANNEL
2. Nacisnąć przycisk b lub B aby wybrać
numer kanału, który wymaga dokładnego
strojenia. (Na przykład kanał 10)
3. Nacisnąć przycisk v lub V aby wybrać
pozycję „FINE”.
4. Nacisnąć przycisk b lub B Nacisnąć przyciski b lub B, aby dokładnie dostroić do
momentu uzyskania najlepszego możliwego
obrazu i dźwięku.
BAND
Aby wybrać żądaną częstotliwość, naciśnij
przycisk b lub B.
UHF y VHF L y VHF H
SKIP
Nacisnąć przycisk b lub B w celu pominięcia
kanału.
MANUAL
Nacisnąć przycisk b lub B aby rozpocząć auto
wyszukiwanie.
AUTO
Nacisnąć przycisk b lub B aby rozpocząć auto
wyszukiwanie.
Wszystkie aktywne kanały zostaną zaprogramowane i zapisane w pamięci automatycznie. Po zaprogramowaniu TV przejdzie do
kanału ustawionego przed rozpoczęciem
automatycznego wyszukiwania.
21
Rozwiązywanie problemów
Sprawdź następujące punkty przed uznaniem sytuacji za usterkę.
Jeśli po sprawdzeniu wszystkich punktów problem nadal nie ustępuje, należy
skontaktować się z punktem serwisowym podanym w niniejszej instrukcji w celu
podjęcia odpowiednich działań. (Ponieważ ten produkt składa się z delikatnych
elementów, zalecamy, aby tylko wykwalifikowany technik demontował ten produkt.)
Na ekranie wyświetlają się małe czerwone, niebieskie lub zielone punkty.
• Ekran LCD wykonany jest w zaawansowanej technologii. Może się to zdarzyć
z powodu braku pikseli o 0,001% lub częstego świecenia pikseli. Ale, nie jest
to przyczyną problemów.
Audio i Wideo nie działają.
• Sprawdzić czy przełącznik zapłonu pojazdu jest w pozycji ACC lub ON.
• Sprawdź czy przewód łączący jest poprawnie załączony.
• Nie działa to w trakcie jazdy.
Wideo działa, ale audio nie.
• Sprawdzić, regulatorem głośności, czy poziom dźwięku jest odpowiedni.
• Sprawdzić czy port wyjściowy dla głosu jest podłączony.
W rogu ekranu wyświetla się TV.
• Jeśli ekran LCD był używany przez długi czas w ciemności, staje się stopniowo ciemniejszy.
• Jeśli staje się bardzo ciemny, należy wymienić jego wyświetlacz fluorescencyjny.
Jakość dźwięku jest słaba przy odbieraniu sygnału TV.
• Zmienić częstotliwość w przypadku zakłóceń ze stacji radiowej.
TV wyświetlane jest tylko w kolorze czarnym.
• Sprawdzić kolor przez ustawienia koloru w Menu.
Uwaga
Funkcja TV jest dostępna tylko dla LAM770T1.
22
Rozwiązywanie problemów
Te przypadki to nie usterki.
W następujących przypadkach, trudno jest oglądać TV ze względu na słaby
sygnał nadawania TV.
Ekran
Dźwięk
Blaknie
Wstrząsy
Zakłócenia
Zakłócenia
Pomiędzy budynkami
Środowisko
Ekran
Dźwięk
Mijający samolot
lub pociąg
Pole staje się stopniowo gorsze.
Kolor pojawia się i
znika.
Zakłócenia
Głęboko w górach
Kropki na ekranie.
Pojawiają się
pasy.
Zakłócenia
W górach lub lesie
Środowisko
W pobliżu przewodów sieciowych
Daleko od stacji
radiowej
Pojazd
Motocykl
Przewód wysokiego
napięcia
Znak neonowy w
pobliżu
W sąsiedztwie stacji radiowej lub anteny nadawczej amatorskiej radiostacji
23
Specyfikacje
Typ ............................................................................... monitor kolorowy LCD
Zasilanie .............................................................................................DC 12 V
Zużycie prądu ..........................................................................................12 W
Ilość odbieranych kanałów ........................................................99 kanałów
Temperatura robocza...................................................................-10°C - 60°C
Temperatura obsługi ..................................................................-20°C - 80°C
Panel LCD ...........................................................7 – calowy panel TFT LCD
Piksele .............................................................................................234 x 480
Piksele efektywne ................................................................99.99% lub więcej
Wyświetlacz ............................................................Typ transmisji filtra koloru
System operacyjny ........................................................TFT matryca aktywna
Kąt widzenia (Lewo/Prawo) ..........................................................120° (±60°)
Kąt widzenia (Góra/Dół) ....................................................................20°- 40°
LCD ...............................................................................................L typ CCFL
Moc głosu...................................................................................1,5 Wata x 2
Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.) ......................................191,5 x120 x 27 mm
Ciężar . .....................................................................................................400 g
24
P/NO : MFL41488902
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement