LG F4WV709P1B Owner's manual

LG F4WV709P1B Owner's manual
MFL69478484
RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSIONG Electronics
SHOULD BEACCUSED ACCORDING
TO THE LAWS ADN COMPANY
RULES.
图纸为LGEPN资产,非法流通时,
根据相关法律和公司有关规定追究法律责任 
WORK
SEC.
甲
乙
丙
MODEL
BRAND
P/NO.
MFL69478484
Rev.00_030819
F4WV710P*
F4WV709P*
F4WV708P*
F4WV709P*B
84
PRINTING DEGREE
EXTERIER INTERIER
1
1
MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION
材质: 70g 双层纸
LANGUAGE
SUFFIX
LG MODEL NAME
F4V7VWP1W.ABWQPPL
PAGE
48
Polish
ABWQPPL
REMARK
VC3 550
<<备注 >>
<BACK>
<FRONT>
甲
Global design
210
1.
2.
3.
4.
5.
材质,印刷,尺寸参照作业表.
印刷,文字大小和线条以LG设计基准.
数字大小依据一般规格.
批量生产前取的设计限度.
本部品不应含有禁止物质(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE),详细内容满足LGEPN-Z-1023.
乙
P/No.
148
丙
148
<< NOTES >>
1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)
and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.
Unit
MODELING
1
黄智慧
2
3
REVIEWED
REVISION DESCRIPTION
RER.NO.
DATE
PREPARED APPROVALED
SCALE
CHECKED
何学锋 朱宇杰
LGEPN
4
REV.No.
DESIGNED
mm
LG Electronics Inc.
1
1
APPROVALED
金坤
RELATED DRAWING
T
I
T
L
E
DWG.
No.
MANUAL,OWNER'S
DRUM-EXPORT 1/1
MFL69478484
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
PRALKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję.
Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu
montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc
skorzystać z niej w przyszłości.
PL
POLSKI
F4WV710P* F4WV709P*
F4WV709P*B
MFL69478484
Rev.00_030819
F4WV708P*
www.lge.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści
mogą różnić się w zależności od modelu
posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez producenta.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ���������� 3
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI
INSTRUKCJAMI.................................................................................................3
OSTRZEŻENIE..................................................................................................3
TROSKA O ŚRODOWISKO...............................................................................8
MONTAŻ..........................................................................................9
Części i specyfikacja..........................................................................................9
Wymagania dotyczące miejsca montażu......................................................... 11
Rozpakowywanie urządzenia..........................................................................12
Poziomowanie urządzenia...............................................................................13
Podłączanie węża doprowadzającego wodę...................................................14
Instalacja węża odpływowego..........................................................................16
UŻYTKOWANIE.............................................................................17
Informacje ogólne dotyczące użytkowania......................................................17
Przygotowywanie wsadu..................................................................................17
Dodawanie detergentów i płynów do płukania.................................................19
Panel sterowania.............................................................................................21
Tabela programów...........................................................................................23
Dane o zużyciu................................................................................................27
Dodatkowe opcje i funkcje...............................................................................28
FUNKCJE SMART.........................................................................31
Korzystanie z aplikacji LG SmartThinQ...........................................................31
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis.............................................................33
KONSERWACJA...........................................................................35
Czyszczenie urządzenia po każdym praniu.....................................................35
Okresowe czyszczenie urządzenia..................................................................35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...............................................38
Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego...................................................38
DANE ROBOCZE..........................................................................45
Karta produktu.................................................................................................45
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PL
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE
WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz
„PRZESTROGA” opisane poniżej.
Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi
może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać
sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z
instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
PRZESTROGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie
obrażenia lub uszkodzenia produktu.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas
używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności
obejmujących poniższe:
3
PL
Dzieci w gospodarstwie domowym
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że
są one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci
powinny znajdować się pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie
bawią się urządzeniem.
Dla stosowania w Europie
•• Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy
i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić
dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
•• Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od
urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
Montaż
•• Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo
lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym
uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
•• Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez
dwoje lub większą liczbę osób.
•• Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w
miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich
jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temperatury poniżej zera
stopni Celsjusza.
•• Należy dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
4
PL
•• Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest
poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•• Podczas podłączania pralki do sieci elektrycznej nie należy stosować
rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.
•• Urządzenia nie należy montować za zamykanymi drzwiami,
drzwiami suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie przeciwnej
do zawiasów urządzenia w sposób utrudniający pełne otwarcie
urządzenia.
•• Urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub
awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia
prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia
elektrycznego.
•• Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą
oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do
odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie zainstalowane i
uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
•• Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może
skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co
do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
•• Nie należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia.
Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację właściwego
gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
Działanie
•• Nie należy próbować zdejmować żadnych paneli ani demontować
urządzenia.
•• Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na panelu sterowania w
celu obsługi urządzenia.
•• Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek
elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą
być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu,
chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować
tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta pralki.
5
PL
•• Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•• Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od
łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty,
chemikalia itp.
•• Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą
zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje
szkody lub obrażenia ciała.
•• Należy zainstalować nowy zestaw węży dołączony do urządzenia.
Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i
zalania mieszkania.
•• Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu
odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach
łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi
substancjami (jak wosk, substancja do usuwania wosku, ropa,
farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania
chemicznego, nafta, benzyna, środki odplamiające, terpentyna,
olej roślinny, olej spożywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe
wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar lub porażenie
elektryczne.
•• Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy
poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
•• W razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej
i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
•• Nie należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
•• Podczas cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać
drzwiczek pralki.
•• Nie należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych
(takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol
itp.) w pobliżu produktu.
•• Jeśli wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
•• Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
•• Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem
mokrymi rękami.
6
PL
•• Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania ani stawiać na
nim ciężkich przedmiotów.
•• W pralce nie należy prać chodników, mat, butów, koców dla zwierząt
oraz innych artykułów innych niż ubrania i pościel.
•• Urządzenie to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i nie
może być traktowane jako urządzenie przenośne.
•• Jeśli wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego itp.),
nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania. Należy za to
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
Konserwacja
•• Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu ostrożnie włożyć wtyczkę do
gniazda.
•• Przed rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od
zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONA nie
powoduje odłączenia pralki od zasilania.
•• W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą
wewnątrz ani na zewnątrz.
•• Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód
zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie
wyciągnąć ją z gniazda.
Utylizacja
•• Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć je od
zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby
uniemożliwić niepożądane użycie.
•• Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
•• Przed zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji
należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku
uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.
7
PL
TROSKA O ŚRODOWISKO
Utylizacja starego urządzenia
•• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkty elektryczne lub
elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
•• Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa
utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków
dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego
użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów, lub
inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby
naturalne.
•• Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione, lub skontaktować
się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o
najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu
gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.
lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-networkeurope (plik PDF: „For more information about how to recycle LG products in your
country”.)
8
MONTAŻ
PL
Części i specyfikacja
UWAGA
•• Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.
Widok od przodu
a
b
c
d
e
f
g
h
Panel sterowania
Szuflada zasobnika na proszek/płyn
Bęben
Drzwi
Zaślepka
Filtr pompy odpływowej
Korek spustowy
Regulowane nóżki
Widok od tyłu
a Wtyczka zasilania
b Bolce zabezpieczające
c Wąż odpływowy
9
PL
Akcesoria
* Elementy te mogą być różne zależnie od zakupionego modelu.
a
b
c
d
e
f
Wąż doprowadzający zimną wodę*
Klucz
Osłony otworów na śruby transportowe*
Podkładki antypoślizgowe*
Kolanko zabezpieczające węża odpływowego*
Opaska*
Dane techniczne
Model
Pojemność pralki
Zasilanie
Wymiary
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga urządzenia
Dopuszczalne ciśnienie wody
F4WV710P*
10,5 kg
F4WV709P*
F4WV709P*B
F4WV708P*
9 kg
8 kg
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm x 560 mm x 850 mm
70 kg
100 - 1000 kPa (1,0-10,0 kgf / cm2)
•• Na wlocie wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.
10
PL
Wymagania dotyczące
miejsca montażu
5 mm
Instalując urządzenie, należy zwrócić uwagę na
poniższe informacje dla pewności, że zostanie
zainstalowane we właściwym miejscu.
Miejsce instalacji
•• Urządzenie należy zainstalować na płaskim,
twardym podłożu. (Dopuszczalne pochylenie pod
urządzeniem: 1°)
•• Nie wolno korygować nierówności podłoża za
pomocą podkładanych pod urządzenie listew,
tektury czy podobnych materiałów.
•• Jeśli nie można uniknąć umieszczenia
urządzenia obok kuchenki gazowej lub pieca
węglowego, pomiędzy urządzeniami należy
zamontować izolację (850 x 600 mm) pokrytą
folią aluminiową po stronie kuchenki lub pieca.
•• Urządzenie należy instalować w taki sposób, by
w przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla
pracownika serwisu.
•• Po zamontowaniu urządzenia należy
wyregulować wszystkie cztery nóżki za pomocą
klucza do bolców zabezpieczających, aby
zapewnić stabilność urządzenia oraz odległość
wynoszącą około 5 mm pomiędzy górną
powierzchnią urządzenia i elementami, które
mogą się nad nim znajdować.
•• Dodatkowe odstępy powinny wynosić
100 mm od ściany oraz 20 mm od tyłu, z prawej
i z lewej strony.
20 mm
20 mm
OSTRZEŻENIE
•• Urządzenie to służy do stosowania w
gospodarstwie domowym i nie może być
traktowane jako urządzenie przenośne.
UWAGA
•• Jeśli urządzenie zostało ustawione na
podniesionej platformie, należy ją solidnie
przymocować, aby wyeliminować ryzyko
przewrócenia.
Drewniane podłogi (podłogi
podniesione)
W przypadku instalowania urządzenia na
drewnianych podłogach należy zastosować
gumowe nakładki, aby zapobiec nadmiernym
drganiom i niestabilności urządzenia.
•• Aby zapobiec drganiom, zaleca się umieszczenie
na każdej nóżce gumowej nakładki a o grubości
co najmniej 15 mm, przymocowanej do co
najmniej dwóch belek stropowych za pomocą
śrub.
100 mm
11
PL
•• Jeśli jest taka możliwość, należy zamontować
pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest
bardziej stabilna.
•• Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć
drgania.
UWAGA
•• Gumowe nakładki (nr katalogowy 4620ER4002B)
można nabyć w centrum serwisowym LG
Electronics.
Wentylacja
•• Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
urządzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.
Temperatura otoczenia
•• Nie należy montować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura
powietrza może spaść poniżej 0 stopni C.
Zamarznięte węże mogą pęknąć pod ciśnieniem.
Działanie elektronicznej jednostki sterującej
może się pogorszyć pod wpływem ujemnej
temperatury.
•• Jeśli urządzenie zostało dostarczone
zimą, w temperaturach poniżej zera, przed
uruchomieniem należy pozostawić je
w temperaturze pokojowej na kilka godzin.
Podłączanie do zasilania
•• Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda
zgodnie z normami dotyczącymi instalacji
elektrycznej.
•• Urządzenie należy zamontować w sposób
pozwalający na łatwy dostęp do wtyczki.
•• Napraw urządzenia może dokonywać
wyłącznie wykwalifikowany personel.
Naprawy przeprowadzane przez osoby
niedoświadczone mogą skutkować obrażeniami
ciała oraz poważnymi awariami sprzętu. Należy
skontaktować się z centrum serwisowym LG
Electronics.
•• Gniazdo elektryczne musi znajdować się w
odległości co najmniej 1 metra od jednego z
boków urządzenia.
OSTRZEŻENIE
•• Wtyczka zasilania musi być podłączona do
odpowiedniego gniazda, które jest zainstalowane
oraz uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami
i normami.
Rozpakowywanie
urządzenia
Unoszenie urządzenia z piankowej
podstawy
* Instrukcje te mogą być różne zależnie od
zakupionego modelu.
1
Po wyjęciu urządzenia z kartonu i materiału
do pakowania unieść urządzenie z piankowej
podstawy. Upewnić się, że podpora bębna
a została usunięta razem z podstawą i nie
przywarła do spodu urządzenia.
2
Jeśli konieczne jest położenie urządzenia
na podłodze w celu usunięcia podstawy
kartonowej b, należy zadbać o odpowiednią
ochronę bocznej ścianki urządzenia i ostrożnie
położyć urządzenie na boku. Nie kłaść
urządzenia na przedniej lub tylnej stronie.
•• Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
•• Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie
i wyłączyć źródło doprowadzania wody.
12
*
PL
Usuwanie bolców
Regulacja i poziomowanie nóżek
1
Podczas montażu należy ustawić urządzenie
równo i idealnie je wypoziomować. Jeśli urządzenie
nie zostanie ustawione równo i odpowiednio
wypoziomowane, może ulec uszkodzeniu albo nie
działać prawidłowo.
Rozpoczynając od dwóch dolnych bolców
zabezpieczających a, za pomocą klucza
(w zestawie) poluzować wszystkie bolce
zabezpieczające, odkręcając je w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2
Usunąć bolce, nieznacznie poruszając nimi
podczas wyjmowania.
3
Zamontować osłony.
•• Należy znaleźć osłony b znajdujące się w
paczce z akcesoriami lub zamocowane z tyłu
urządzenia.
1
Jeśli podłoga jest nierówna, odpowiednio
przekręcić regulowane nóżki.
•• Nie wsuwać pod nóżki kawałków drewna itp.
•• Upewnić się, że wszystkie cztery nóżki są
stabilne i dotykają podłogi.
2
Sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie
wypoziomowane, używając poziomicy a.
Poziomowanie urządzenia
Sprawdzanie wypoziomowania
Urządzenie nie powinno przechylać się po
dociśnięciu jego górnych krawędzi (sprawdzić w
obu kierunkach). Jeśli urządzenie chwieje się w
wyniku dociskania jego górnej powierzchni, należy
ponownie wyregulować nóżki.
13
PL
3
4
Przymocować regulowane nóżki do spodu
urządzenia za pomocą nakrętek kontrujących
b, obracając je w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
2
Dostosować poziom po umieszczeniu pralki
w miejscu montażu.
3
Umieścić samoprzylepną część a podkładek
antypoślizgowych na podłodze.
•• Najlepszym sposobem jest ułożenie mat
antypoślizgowych pod przednimi stopkami
pralki. Jeżeli umieszczenie podkładek pod
przednimi nóżkami sprawia trudność, należy
je umieścić pod tylnymi nóżkami.
4
Postawić urządzenie na podkładkach
antypoślizgowych.
•• Nie przyczepiać samoprzylepnej części
a podkładek antypoślizgowych do nóżek
urządzenia.
Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki kontrujące
na spodzie urządzenia są należycie
zabezpieczone.
UWAGA
•• Właściwe ustawienie i wypoziomowanie
urządzenia zapewni jego długą, niezakłóconą
i niezawodną pracę.
•• Urządzenie musi stać idealnie poziomo i
stabilnie.
•• Jego rogi nie mogą się kołysać pod obciążeniem.
•• Nie dopuścić do zamoczenia nóżek urządzenia.
Może to wywołać drgania i hałas.
Stosowanie podkładek
antypoślizgowych
Elementy te mogą się różnić zależnie od
zakupionych modeli.
Jeśli urządzenie zostanie ustawione na śliskiej
powierzchni, może się przesuwać pod wpływem
silnych drgań. Niepoprawne wypoziomowanie może
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia
w postaci hałasu i drgań. Jeśli taka sytuacja ma
miejsce, należy umieścić podkładki antypoślizgowe
pod nóżkami poziomującymi i wyregulować poziom.
1
14
Oczyścić podłogę przed położeniem podkładki
antypoślizgowej.
•• Za pomocą suchej szmatki usunąć
zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie
zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa
może się przesuwać.
UWAGA
•• Dodatkowe podkładki antypoślizgowe można
zamówić w centrum serwisowym LG Electronics.
Podłączanie węża
doprowadzającego wodę
Uwagi dotyczące podłączania
•• Ciśnienie wody musi wynosić od 100 kPa do
1000 kPa (1.0‒10.0 kgf/cm²). Jeśli ciśnienie
wody wynosi więcej niż 1000 kPa, należy
zainstalować urządzenie do dekompresji.
•• Nie dokręcać zbyt mocno węża
doprowadzającego wodę do zaworów.
•• Należy okresowo sprawdzać stan węża
i wymienić go w razie konieczności.
PL
Kontrola gumowych uszczelek na
wężu doprowadzającym wodę
Wraz z wężem doprowadzającym wodę
dostarczane są dwie gumowe uszczelki a.
Zapobiegają one wyciekom. Należy upewnić się, że
podłączenie do kranu jest dostatecznie szczelne.
UWAGA
•• Przed podłączeniem węża do kranu odkręcić
i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich
możliwych substancji obcych (zanieczyszczenia,
piasek, trociny itp). Należy odprowadzić wodę do
wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.
Podłączanie węża do urządzenia
Przykręcić wąż wody do źródła wody z tyłu
urządzenia.
UWAGA
Podłączanie węża do kranu
•• Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą
procedurę należy powtórzyć. Jako źródło wody
należy wykorzystać najbardziej konwencjonalny
typ kranu. Jeśli kran ma kwadratowy przekrój
albo jest za duży, przed założeniem adaptera
należy usunąć płytkę prowadzącą.
•• Upewnić się, że wąż nie jest skręcony lub
przytrzaśnięty.
Śruba — podłączanie węża z nakręcaną
końcówką do gwintowanego kranu
Przykręcić złącze węża do źródła wody ze złączem
z gwintem ¾”.
15
PL
Instalacja węża
odpływowego
Modele z pompą odpływową
Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony
wyżej niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki
mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby
powoli.
•• Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami powstałymi
wskutek wycieku wody.
_DN
16
•• Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy
wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hałas.
•• Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy
pewnie go przywiązać za pomocą sznurka.
UŻYTKOWANIE
Informacje ogólne
dotyczące użytkowania
Korzystanie z urządzenia
Przed pierwszym praniem należy wybrać program
Bawełna i dodać połowę ilości detergentu.
Uruchomić urządzenie bez wsadu. W ten sposób z
bębna zostaną usunięte ewentualne osady i woda,
które mogły dostać się do urządzenia podczas
produkcji.
1
Posortować pranie i załadować do środka.
•• Pranie należy sortować według typu tkaniny,
stopnia zabrudzenia, koloru oraz ciężaru
wsadu. Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do
urządzenia.
2
Dodać detergent lub płyn do płukania tkanin.
•• Dodać odpowiednią ilość detergentu do
szuflady zasobnika na proszek/płyn. Można
dodać też wybielacz lub płyn do płukania
tkanin, umieszczając je we właściwej
przegródce zasobnika.
3
Włączyć urządzenie.
•• Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć
urządzenie.
4
Wybrać żądany cykl.
•• Naciskać wielokrotnie przycisk programatora
lub przekręcić pokrętło wyboru cyklu, aby
ustawić żądany cykl.
•• Następnie wybrać temperaturę prania i
prędkość wirowania. Zwrócić uwagę na
wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach
ubrań.
5
Uruchomić cykl.
•• Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
uruchomić cykl. Bęben pralki poruszy
się kilka razy bez wody w celu zważenia
ciężaru wsadu. Jeśli przycisk Start/Pauza
nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 minut,
urządzenie wyłączy się i wszystkie
ustawienia zostaną utracone.
PL
6
Koniec cyklu.
•• Zakończenie cyklu zostanie zasygnalizowane
melodią. Aby ograniczyć zagniecenia, należy
natychmiast wyjąć ubrania z urządzenia.
Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy
w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się
niewielkie elementy.
Przygotowywanie wsadu
Aby uzyskać najlepsze efekty prania, należy
najpierw posortować rzeczy do wyprania, a
następnie dobrać metodę prania zgodnie z
symbolami na metkach.
Sortowanie prania
•• Aby uzyskać możliwie najlepsze efekty prania,
należy posortować ubrania według symboli
na metkach dotyczących pielęgnacji, zależnie
od rodzajów tkanin oraz temperatury prania, i
wyprać je z dostosowaną prędkością wirowania.
•• Zawsze należy oddzielać ciemne kolory
od jasnych i białych ubrań. Należy prać je
osobno ze względu na ryzyko zafarbowania
i zanieczyszczenia kłaczkami białych i jasnych
ubrań. Jeśli to możliwe, należy unikać
prania bardzo brudnych rzeczy z tylko lekko
zabrudzonymi.
UWAGA
•• Stopień zabrudzenia (mocny, normalny,
lekki): podzielić ubrania ze względu na
stopień zabrudzenia. Opcja Intensywne jest
przeznaczona do prania normalnie i mocno
zabrudzonych ubrań.
•• Kolorowe (białe, jasne, ciemne): oddzielić
białe tkaniny od tkanin kolorowych. Prać nowe
ciemne i kolorowe ubrania oddzielnie podczas
pierwszego prania.
•• Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki):
mechacące się ubrania i ubrania zatrzymujące
na sobie kłaczki należy prać osobno.
17
PL
Sprawdzanie metek ubrań
Symbole na metce
Symbole służą do przekazywania informacji na
temat składu tkaniny oraz instrukcji dotyczących
prania.
Symbol
Rodzaj prania/tkaniny
•• Pranie normalne
•• Bawełna, tkaniny mieszane
•• Syntetyczne
•• Tkaniny syntetyczne, mieszane
•• Specjalne pranie delikatne
•• Delikatne
•• Tylko pranie ręczne
•• Wełna, jedwab
•• Nie prać w wodzie
•• Rzeczy delikatne (rajstopy, staniki z fiszbinami)
należy prać w siatce do prania.
•• Należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne
i haftki oraz zawiązać sznurki, aby nie zaczepiły
się o pozostałe ubrania.
•• Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń, należy
wstępnie uprać zabrudzenia i plamy, wcierając
w nie niewielką ilość wody z detergentem.
•• Sprawdzić fałdy elastycznej uszczelki (szara)
i usunąć znalezione tam przedmioty.
UWAGA
•• Sprawdzić, czy ubrania nie tkwią między
drzwiczkami a uszczelką, ponieważ mogłyby ulec
uszkodzeniu podczas prania.
UWAGA
•• Kreski pod symbolami oznaczają informacje
o rodzaju tkaniny oraz maksymalnym
dopuszczalnym naprężeniu mechanicznym.
Sprawdzanie ubrań przed
załadowaniem pralki
•• Należy połączyć duże i małe rzeczy w jednym
wsadzie. Najpierw należy załadować duże
rzeczy.
•• Duże rzeczy nie powinny stanowić więcej niż
połowy wsadu. Nie należy prać pojedynczych
rzeczy. Może to skutkować nierównomiernym
rozłożeniem obciążenia. Należy dodać jedną lub
dwie podobne rzeczy.
•• Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są
puste. Przedmioty takie, jak gwoździe, spinki do
włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze mogą
uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.
18
•• Usunąć wszystkie rzeczy z elastycznej uszczelki,
aby zapobiec uszkodzeniu ubrań i uszczelki
drzwi.
PL
Dodawanie detergentów i
płynów do płukania
Ilość detergentu
•• Detergentów należy używać zgodnie
z instrukcjami producenta. Należy dobierać je
według typu, koloru, stopnia zabrudzenia tkaniny
oraz temperatury prania.
•• Jeśli tworzą się zbyt obfite mydliny, należy
zmniejszyć ilość detergentu.
•• Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu,
powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na
skuteczność prania i spowoduje nadmierne
obciążenie silnika.
•• Jeśli użyty ma zostać detergent w płynie, należy
postępować zgodnie z wytycznymi producenta.
•• Można wlać płyn do prania bezpośrednio do
głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl
prania ma zostać rozpoczęty natychmiast.
•• Nie używać detergentów w płynie podczas
korzystania z funkcji Opóźnienie lub jeśli
wybrano opcję Pranie wstępne, ponieważ może
to prowadzić do zestalenia detergentu w płynie.
•• W zależności od temperatury i twardości wody,
rozmiaru oraz stopnia zabrudzenia pranych
rzeczy może być konieczne dostosowanie ilości
detergentu. Aby uzyskać jak najlepszy efekt,
należy unikać nadmiaru mydlin.
•• Przed wyborem detergentu i temperatury wody
należy sprawdzić informacje na metkach ubrań.
•• Używać tylko odpowiednich detergentów do
poszczególnych rodzajów ubrań:
−− Detergenty w płynie są często przeznaczone
do zastosowań specjalnych, np. do tkanin
kolorowych, wełny, ubrań delikatnych czy
ciemnych.
UWAGA
•• Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu.
Może to doprowadzić do powstania zatorów,
złego wypłukiwania oraz nieprzyjemnego
zapachu.
•• Pełny wsad: zgodnie z zaleceniami producenta.
•• Wsad częściowy: ¾ normalnej ilości
•• Wsad minimalny: ½ pełnego wsadu
Dodawanie środka piorącego
•• Detergent tylko do prania głównego a ~ J
•• Detergent do prania wstępnego b i
prania głównego a ~ d # J
UWAGA
•• Użyć odpowiedniej ilości detergent. Za duża ilość
detergentu, wybielacza lub płynu do płukania
może spowodować przepełnienie zbiornika.
•• Jeśli wybrano Pranie wstępne, zmniejszyć ilość
detergentu do ⅓ w przypadku prania wstępnego i
do ⅔ w przypadku prania głównego.
−− Proszki do prania nadają się do wszystkich
rodzajów tkanin.
−− Aby uzyskać lepsze efekty prania rzeczy
białych lub jasnych, należy używać proszku
do prania z wybielaczem.
−− Detergent zostaje wypłukany z zasobnika po
rozpoczęciu cyklu prania.
19
PL
Dodawanie środka piorącego w
tabletkach
Do prania odzieży można również używać środka
piorącego w tabletkach.
1
Należy otworzyć drzwiczki i włożyć tabletki do
bębna.
•• Nie należy pozostawiać środka do zmiękczania
tkanin w szufladzie przez okres dłuższy niż 2 dni
(zmiękczacz może ulec zestaleniu).
•• Środek do zmiękczania tkanin zostanie dodany
automatycznie podczas ostatniego cyklu
płukania.
•• Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki
doprowadzana jest woda.
•• Nie wolno używać rozpuszczalników (np. benzen
itp.).
UWAGA
•• Nie lać zmiękczacza do tkanin bezpośrednio
na ubrania, ponieważ może to skutkować
poplamieniem odzieży.
2
Załadować pranie do bębna i zamknąć drzwi.
UWAGA
•• Nie wkładać tabletek do szuflady.
Dodawanie środka
zmiękczającego tkaniny
•• Nie należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie. Przepełnienie zbiornika
może spowodować przedwczesne uwolnienie
środka zmiękczającego tkaniny, co może
doprowadzić do zaplamienia ubrań. Powoli
zamknąć szufladę zasobnika.
20
Dodawanie środka
zmiękczającego wodę
Aby ograniczyć zużycie środka piorącego w
miejscach o wysokiej twardości wody, można
stosować środki do zmiękczania wody, takie jak
środki zapobiegające odkładaniu się kamienia.
•• Najpierw dodać środek piorący, a następnie
środek zmiękczający wodę. Stosować zgodnie
z instrukcją na opakowaniu.
PL
Panel sterowania
Funkcje panelu sterowania
a Przycisk Zasilanie
•• Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć urządzenie.
b Pokrętło programatora
•• Programy są dostępne według rodzaju prania.
•• Lampka włączy się, wskazując wybrany program.
c Przycisk Start/Pauza
•• Przycisk Start/Pauza służy do uruchamiania oraz wstrzymywania cyklu prania.
•• Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie cyklu prania, należy nacisnąć przycisk Start/Pauza.
d Dodatkowe opcje i funkcje
•• Dodatkowe opcje i funkcje służą do zwiększania wydajności prania. Dostępnych jest kilka
dodatkowych opcji i funkcji, które można dowolnie ustawić.
•• Aby skorzystać z dodatkowych funkcji, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk przez 3
sekundy. Odpowiedni symbol zostanie podświetlony na wyświetlaczu.
•• Informacje dotyczące korzystania z funkcji Zdalny uruchamianie podano w rozdziale FUNKCJE
SMART.
•• Funkcje te służą do wyboru dodatkowego programu i zostaną podświetlone po wybraniu danego
programu.
−− G : ta ikona zaświeci się po wybraniu liczby płukań.
−− o : ta ikona zaświeci się podczas intensywnego prania mocno zabrudzonych ubrań.
−− f : ta ikona zaświeci się, gdy urządzenie połączy się z siecią WLAN.
21
PL
e Wyświetlacz
•• Na wyświetlaczu pokazywane są ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie.
Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu zostaną wyświetlone ustawienia domyślne.
−− 18:88: po wybraniu programu wyświetlony zostanie domyślny czas wybranego programu. Domyślny
czas można zmienić zgodnie z wybraną opcją.
−− k : ta ikona zaświeci się podczas wirowania po praniu parowym.
−− l : ta ikona zaświeci się podczas płukania po zakończeniu programu prania.
−− p : ta ikona zaświeci się podczas wirowania prania w celu usunięcia z niego wody.
−− H : kiedy ta ikona jest podświetlona, nie można otworzyć drzwi.
f Intello DD
•• Intello DD M zapewnia pożądany stopień prania i wirowania.
•• M włącza się po wyborze programu Bawełna, Mieszane lub Syntetyczne i będzie działać podczas
wykonywania wybranych programów.
22
PL
Tabela programów
Program prania
Program
Bawełna
Opis
Zapewnia lepsze pranie dzięki połączeniu różnych ruchów bębna.
Służy do szybkiego prania kolorowych ubrań (koszule, koszule nocne, piżamy
itp.) i bawełny o normalnym stopniu zabrudzenia (bielizna).
Odpowiednia
temperatura
40 °C (od Zimna do
95 °C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
Bawełna+
Opis
Zapewnia optymalną skuteczność prania dużych ilości ubrań przy
zmniejszonym zużyciu energii.
Służy do szybkiego prania kolorowych ubrań (koszule, koszule nocne, piżamy
itp.) i bawełny o normalnym stopniu zabrudzenia (bielizna).
Odpowiednia
temperatura
60 °C (od Zimna do
60 °C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
TurboWash 59
Opis
Cały cykl prania zostaje ukończony w ciągu 59 minut bez obniżania
skuteczności prania i ochrony tkanin.
Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów ubrań
(jedwab/tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna, pościel/zasłony).
Odpowiednia
temperatura
40 °C (od Zimna do
60 °C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
Mieszane
Opis
Umożliwia jednoczesne pranie różnych rodzajów tkanin.
Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów ubrań
(jedwab/tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna, pościel/zasłony).
Odpowiednia
temperatura
40 °C (od Zimna do
60 °C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Wartość znamionowa
Wartość znamionowa
5 kg
4 kg
23
PL
Program
Syntetyczne
Opis
Cykl odpowiedni do prania koszul niewymagających prasowania po praniu.
Służy do prania poliamidu, akrylu, poliestru.
Odpowiednia
temperatura
40 °C (od Zimna do
60 °C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
Ciche pranie
Opis
Ogranicza hałas i drgania oraz pozwala oszczędzić pieniądze w ramach
korzystania z nocnej taryfy elektrycznej.
Służy do szybkiego prania kolorowych ubrań (koszule, koszule nocne, piżamy
itp.) i białej bawełny o lekkim stopniu zabrudzenia (bielizna).
Odpowiednia
temperatura
40 °C (od Zimna do
60 °C)
Maks. prędkość
wirowania
1000 obr/min
Program
Antyalergiczny
Opis
Pomaga usunąć alergeny, takie jak roztocza domowe, pyłki i sierść.
Odpowiednia
temperatura
60 °C
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
Delikatne
Opis
Odpowiedni do prania delikatnej odzieży np. bielizny, bluzek itp.
Odpowiednia
temperatura
20 °C (od Zimna do
40 °C)
Maks. prędkość
wirowania
800 obr/min
Program
Ręczny/wełna
Opis
Do prania delikatnej odzieży, którą należy prać ręcznie lub w pralce, np.
wełnianych ubrań, bielizny, sukienek itp. (Używać detergentu do prania
odzieży wełnianej w pralce). Przeznaczony do prania wełny, jedwabiu, odzieży
pranej ręcznie oraz delikatnych ubrań, które łatwo uszkodzić.
Odpowiednia
temperatura
30 °C (od Zimna do
40 °C)
Maks. prędkość
wirowania
800 obr/min
24
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
4 kg
5 kg
4 kg
3 kg
2 kg
PL
Program
Odzież sportowa
Opis
Cykl odpowiedni do prania odzieży specjalnej, na przykład sportowej czy
wierzchniej.
Służy do tkanin takich jak Coolmax, Gore-tex, polar i Sympatex.
Odpowiednia
temperatura
40 °C (od Zimna do
40 °C)
Maks. prędkość
wirowania
800 obr/min
Program
Szybki 14
Opis
Zapewnia szybkie pranie niewielkich ilości lub lekko zabrudzonych ubrań.
Odpowiednia
temperatura
20 °C (od 20 °C do 40
°C)
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Program
Pościel
Opis
Służy do prania dużych przedmiotów, np. narzut na łóżko lub sofę, poduszek
itp. Przeznaczony do prania pościeli bawełnianej oprócz tkanin specjalnych
(tkanin delikatnych, wełny, jedwabiu itp.) z wypełnieniem: kołdry, poduszki,
koce, narzuty na sofę z lekkim wypełnieniem.
Odpowiednia
temperatura
Zimna (od Zimna do
40 °C)
Maks. prędkość
wirowania
1000 obr/min
Program
Czyszczenie bębna
Opis
Jest to specjalna funkcja do czyszczenia wnętrza urządzenia.
Program
Mój program
Opis
Mój program umożliwia pobranie za pomocą smartfonu nowych, specjalnych
programów prania do pralki. Domyślny program jest zapisany w programie
Płukanie + Wirowanie.
Odpowiednia
temperatura
-
Maks. prędkość
wirowania
1400 obr/min
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
Maks. wsad
3 kg
2 kg
1 rzecz
1 rzecz
UWAGA
•• Wybrać odpowiednią temperaturę prania i prędkość wirowania dla wymaganych programów.
•• Podczas prania zawsze zwracać uwagę na wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach ubrań.
•• Rzeczywista maksymalna prędkość wirowania może się różnić w zależności od modelu, programu i
wsadu.
25
PL
Opcje dodatkowe
Program
Para
Bez
Zagnieceń
Pranie
Opóźnienie
wstępne
Dodaj
odzież
Bawełna
#
#
#
#
#
#
Płukanie+ Intensywne
#
Bawełna+
#
#
#
#
#
#
TurboWash 59
#
#
#
#
#
#
Mieszane
#
#
#
#
#
#
#
Syntetyczne
#
#
#
#
#
#
#
Ciche pranie
#
#
#
#
#
#
Antyalergiczny
#*
#
#
#
#
Delikatne
#
#
#
#
Ręczny/wełna
#
#
#
#
Odzież
sportowa
#
#
#
#
Szybki 14
#
#
#
Pościel
#
#
#
#
#
#
Czyszczenie
bębna
Mój program
* Ta opcja jest automatycznie umieszczana w programie i nie można jej anulować.
26
#
PL
Dane o zużyciu
Programy prania głównego
F4WV710P*
Program
Bawełna+ R*
Wsad (kg)
Czas
trwania
(g:mm)
Woda (l)
Energia
(kWh)
Wilgotność
resztkowa
(%)
T
10,5
4:52
50
0,670
44
T
5,25
4:18
41
0,630
44
S
5,25
4:08
41
0,560
44
Temp. (°C)
F4WV709P*
F4WV709P*B
Program
Bawełna+ R*
Wsad (kg)
Czas
trwania
(g:mm)
Woda (l)
Energia
(kWh)
Wilgotność
resztkowa
(%)
T
9
4:27
46
0,620
44
T
4,5
4:14
39
0,560
44
S
4,5
4:04
39
0,460
44
Temp. (°C)
F4WV708P*
Program
Bawełna+ R*
Wsad (kg)
Czas
trwania
(g:mm)
Woda (l)
Energia
(kWh)
Wilgotność
resztkowa
(%)
T
8
4:27
46
0,570
44
T
4
3:34
37
0,470
44
S
4
3:34
36
0,410
44
Temp. (°C)
* Standardowy program prania bawełny to Bawełna+ R, T z pełnym wsadem, Bawełna+ R, T z
połową wsadu oraz Bawełna+ R ,S z połową wsadu zgodnie z Rozporządzeniami (EU) No. 1061/2010 i
EN 60456.
UWAGA
•• Wyniki testu zależą od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury wody na wlocie, temperatury w
pomieszczeniu, rodzaju i wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia, stosowanego detergentu, wahań w
zasilaniu sieciowym oraz wybranych opcji dodatkowych.
•• Zalecany jest detergent neutralny.
•• Rzeczywista temperatura prania może się różnić od temperatury programu prania podanej w tabeli.
27
PL
Dodatkowe opcje i funkcje
Za pomocą dodatkowych opcji i funkcji można
wprowadzić niestandardowe ustawienia programów.
Para
Ta opcja zwiększa skuteczność prania. Ta opcja jest
energooszczędna.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Para.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Płukanie l
Liczbę płukań można wybrać przez naciśnięcie
przycisku Płukanie+. Ta opcja jest zalecana
użytkownikom uczulonym na detergenty.
Płukanie+ G
Ta opcja pozwala dodać pojedyncze płukanie.
Pranie wstępne
Ta opcja jest zalecana podczas prania mocno
zabrudzonych ubrań.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Wybrać program prania.
Bez Zagnieceń
3
Nacisnąć przycisk Pranie wstępne.
Ta opcja służy do ograniczenia zagnieceń przez
zastosowanie prania parowego po wirowaniu.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Bez Zagnieceń i
przytrzymać przez 3 sekundy.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
PRZESTROGA
•• Podczas dodawania prania należy je całkowicie
wepchnąć do bębna. Jeżeli pranie utknie
w otworze zatrzasku drzwi, może dojść
do uszkodzenia uszczelki drzwi. Może to
spowodować wyciek wody i awarię.
•• Otwieranie drzwi siłą może spowodować
uszkodzenie części, zniszczenie lub problemy
związane z bezpieczeństwem.
•• Jeżeli drzwi bębna zostaną otwarte, gdy
wewnątrz jest dużo mydlin oraz wody, mydliny
i woda mogą wypłynąć. Może to spowodować
oparzenia lub zalanie podłogi.
28
PL
Intensywne o
Dodaj odzież
Opcję tę można wybrać w celu wyprania normalnie
lub mocno zabrudzonego prania.
Ta opcja umożliwia dodanie lub usunięcie rzeczy z
wsadu po rozpoczęciu programu prania.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
1
2
Nacisnąć przycisk Dodaj odzież, gdy dioda
LED jest włączona.
Wybrać program prania.
3
2
Otworzyć drzwi, kiedy się odblokują.
Nacisnąć przycisk Intensywne i przytrzymać
przez 3 sekundy.
3
Dodać lub wyjąć pranie.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
4
Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
Opóźnienie
Ta funkcja służy do ustawienia opóźnienia
czasowego, dzięki czemu pranie rozpocznie się
automatycznie i zakończy po ściśle określonym
czasie.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Opóźnienie w celu
ustawienia pożądanego czasu.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
•• Opóźnienie to czas do zakończenia programu,
a nie do jego rozpoczęcia. Faktyczny czas pracy
zależy do temperatury wody, wsadu oraz innych
czynników.
•• Aby anulować tę funkcję, należy nacisnąć
przycisk Power.
•• W przypadku tej funkcji należy unikać stosowania
płynnych detergentów.
UWAGA
•• Ze względów bezpieczeństwa drzwi pozostają
zamknięte, gdy poziom wody lub temperatury
wewnątrz bębna jest wysoki. Dodawanie prania
w tym czasie nie jest możliwe.
Temp.
Ta opcja służy do ustawiania temperatury prania
i płukania dla wybranego programu. Naciskać
przycisk aż do podświetlenia pożądanego
ustawienia. Do wszystkich etapów płukania
wykorzystywana jest zimna woda z kranu.
•• Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią
dla pranych rzeczy. Należy kierować się
informacjami na metce, aby uzyskać jak
najlepsze rezultaty.
Wi-Fi f
Po nawiązaniu połączenia z siecią WLAN na panelu
sterowania wyświetli się ikona Wi-Fi.
29
PL
Wirowanie p
Blokada rodzicielska
Prędkość wirowania można wybrać, naciskając
wielokrotnie przycisk Wirowanie.
Należy wybrać tę funkcję w celu zablokowania
sterowania pralki. Funkcja ta uniemożliwia zmianę
cyklów i parametrów prania przez dzieci.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Wirowanie w celu wyboru
prędkości wirowania.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
•• Nawet jeśli wybrana zostanie opcja No, bęben
będzie się krótko obracał, aby osuszyć pranie.
Dźwięk wł./wył. q
Ta funkcja działa tylko podczas pracy urządzenia.
•• Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przyciski
Bez zagnieceń oraz Pranie wstępne przez 3
sekundy, aby ustawić tę funkcję.
UWAGA
•• Po skonfigurowaniu tej funkcji ustawienie zostaje
zapisane i pozostaje zapamiętane nawet po
wyłączeniu zasilania.
•• Aby wyłączyć dźwięk, należy po prostu wykonać
całą procedurę ponownie.
30
Blokowanie panelu sterowania
1
Nacisnąć i przytrzymać przyciski Opóźnienie
oraz Dodaj odzież przez 3 sekundy.
2
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się symbol CL. Po
ustawieniu funkcji Blokada rodzicielska
wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku
Zasilanie zostaną zablokowane.
UWAGA
•• Wyłączenie zasilania nie spowoduje dezaktywacji
tej funkcji. Aby uzyskać dostęp do pozostałych
funkcji, należy dezaktywować tę funkcję.
Odblokowanie panelu sterowania
Nacisnąć i przytrzymać przyciski Opóźnienie oraz
Dodaj odzież przez 3 sekundy.
FUNKCJE SMART
Korzystanie z aplikacji LG
SmartThinQ
Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach
oznaczonych symbolem a lub b .
Przed użyciem aplikacji LG
SmartThinQ
1
Sprawdzić odległość między urządzeniem a
routerem sieci bezprzewodowej (siecią WLAN).
•• Jeżeli odległość między urządzeniem
a routerem sieci bezprzewodowej jest
zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza.
Rejestracja może trwać dłużej lub instalacja
może się nie powieść.
2
Wyłączyć na smartfonie ustawienie Dane
mobilne lub Dane sieci kom.
3
Połączyć smartfon z routerem sieci
bezprzewodowej.
PL
UWAGA
•• Aby sprawdzić połączenie WLAN, sprawdzić, czy
ikona Wi-Fi f na panelu sterowania świeci.
•• Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci WLAN
2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci,
należy skontaktować się z dostawcą usług
internetowych lub zajrzeć do instrukcji obsługi
routera.
•• LG SmartThinQ nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek problemy z połączeniem sieciowym,
usterki, awarie lub błędy spowodowane przez
nieprawidłowe połączenie sieciowe.
•• Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia
sieciowego WLAN, może znajdować się w zbyt
dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę
sygnału WLAN, należy zakupić wzmacniacz
sygnału WLAN.
•• Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać
połączenie z siecią WLAN lub powodować jego
zakłócenia.
•• W zależności od dostawcy usług internetowych
połączenie sieciowe może nie działać
prawidłowo.
•• Inne urządzenia połączone z siecią
bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
•• Nie można zarejestrować urządzenia z
powodu problemów z transmisją sygnału
bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i
odczekać około minuty przed ponowną próbą.
•• Jeżeli w routerze sieci bezprzewodowej jest
włączona zapora sieciowa, wyłączyć zaporę lub
dodać do niej wyjątek.
•• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może
zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz
cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
•• Interfejs smartfonu może się różnić w zależności
od systemu operacyjnego oraz producenta.
•• Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze
to WEP, skonfigurowanie połączenia sieciowego
może nie powieść się. Należy zmienić protokół
na inny (zalecamy WPA2.) i ponowić rejestrację
produktu.
Instalowanie LG SmartThinQ
Należy wyszukać aplikację LG SmartThinQ
w sklepie Google Play lub Apple App Store na
smartfonie. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby
pobrać i zainstalować aplikację.
31
PL
Funkcja Wi-Fi
Zdalne sterowanie urządzeniem
Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu
oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.
Zdalne uruchamianie
Cykl pralki (Zdalne uruchamianie,
Mój program)
Wybierz lub pobierz preferowany cykl i steruj nim
zdalnie.
Wskaźnik czystości bębna
Ta funkcja pokazuje, za ile cykli będzie trzeba użyć
funkcji Czyszczenie bębna.
Wskaźnik zużycia energii
Ta funkcja służy do sprawdzenia, ile energii zużyto
podczas ostatnio używanych cykli oraz jaka jest
miesięczna średnia.
Smart Diagnosis
Ta funkcja podaje informacje przydatne w
diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z
urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.
Ustawienia
Dostępne są różne funkcje.
Alarm
Ta funkcja służy do przesyłania powiadomień o
stanie urządzenia do użytkownika. Powiadomienia
są wysyłane nawet, jeśli aplikacja LG SmartThinQ
jest wyłączona.
UWAGA
•• Jeśli zmieniono ustawienia routera sieci
bezprzewodowej, dostawcę usług internetowych
lub hasło, należy usunąć zarejestrowane
urządzenie z aplikacji LG SmartThinQ i
zarejestrować je ponownie.
•• Aplikacja może być modyfikowana w celu
poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego
powiadomienia.
•• Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.
32
Urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą
smartfonu. Można też obserwować przebieg cyklu,
aby dowiedzieć się, ile czasu zostało do jego
zakończenia.
Korzystanie z funkcji
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Włożyć pranie do bębna pralki.
3
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Zdalne
uruchamianie przez 3 sekundy, aby
aktywować tę funkcję.
4
Uruchomić cykl za pomocą aplikacji
LG SmartThinQ na smartfonie.
UWAGA
•• Po aktywowaniu funkcji można uruchomić cykl
za pośrednictwem aplikacji LG SmartThinQ na
smartfonie. Jeśli cykl nie został uruchomiony,
urządzenie będzie czekać na uruchomienie
cyklu aż do zdalnego wyłączenia urządzenia za
pośrednictwem aplikacji lub dezaktywacji funkcji.
•• Po włączeniu funkcji drzwi pralki zostają
automatycznie zablokowane.
Dezaktywacja funkcji
Kiedy funkcja jest aktywowana, nacisnąć i
przytrzymać przycisk Zdalny start przez 3 sekundy
w celu dezaktywacji funkcji. Funkcję tę należy
wyłączyć, aby móc ręcznie sterować urządzeniem.
Mój program
Ta funkcja służy do pobierania nowego,
specjalnego cyklu, który nie wchodzi w skład
zestawu podstawowych cykli urządzenia. Różne
specjalne cykle mogą zostać pobrane na pomyślnie
zarejestrowane urządzenia. Jednocześnie można
przechowywać w pamięci urządzenia tylko jeden
cykl. Po zakończeniu pobierania cyklu urządzenie
przechowuje dany cykl w pamięci aż do pobrania
nowego cyklu.
PL
Pobór mocy w trybie gotowości
Pobór mocy w trybie gotowości
0,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości
sieciowej
2,0 W
Czas, po upływie którego funkcja
zarządzania energią lub podobna
funkcja automatycznie przełącza
urządzenie w tryb gotowości lub
wyłączenia albo w stan zapewniający
tryb gotowości przy podłączeniu do
sieci
20 min.
Informacja dotycząca
oprogramowania open source
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie
kodu źródłowego typu open source na płycie
CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty dystrybucji
(koszty nośnika, transportu i obsługi) po przesłaniu
prośby na adres [email protected] Oferta ta
obowiązuje przez okres trzech (3) lat po zakupie
produktu. Oferta ta obowiązuje dla każdego, kto
otrzymał niniejszą informację.
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis przez Centrum Obsługi
Klienta
Z funkcji tej należy skorzystać, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii
lub nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji
należy korzystać wyłącznie w celu kontaktowania
się z przedstawicielem serwisu, a nie podczas
normalnej obsługi urządzenia.
1
Nacisnąć przycisk Power, aby włączyć
urządzenie. Nie naciskać żadnych innych
przycisków.
2
Po odpowiedniej instrukcji z centrum
telefonicznego należy umieścić mikrofon
telefonu w pobliżu ikony Smart Diagnosis.
x.
Ma
mm
10
Funkcja Smart Diagnosis w
smartfonie
Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach
oznaczonych symbolem c lub d.
Z tej funkcji należy skorzystać, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub
nieprawidłowego działania urządzenia.
Funkcji tej nie można aktywować, jeżeli urządzenie
nie jest podłączone do zasilania. Jeżeli urządzenia
nie można włączyć, wówczas należy wykonać
proces diagnostyki problemu bez pomocy tej
funkcji.
33
PL
3
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Temp. przez
3 sekundy.
4
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do
końca transferu danych.
•• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonem podczas tonowego
przesyłu danych.
•• Jeśli pracownik centrum telefonicznego
nie będzie w stanie odebrać dokładnego
zapisu, użytkownik może zostać poproszony
o ponowne przesłanie danych.
5
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów
należy podjąć przerwaną rozmowę
z pracownikiem centrum telefonicznego, który
może już udzielić pomocy na podstawie danych
przesłanych do analizy.
UWAGA
•• Działanie funkcji zależy od jakości lokalnego
połączenia telefonicznego.
•• Połączenie i zależna od niego jakość usługi
będą lepsze w przypadku korzystania z telefonu
stacjonarnego.
•• Zła jakość transmisji danych z powodu niskiej
jakości połączenia telefonicznego może
uniemożliwić odpowiednią realizację usługi
diagnostycznej.
34
KONSERWACJA
PL
OSTRZEŻENIE
•• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania, aby zapobiec
porażeniu prądem. Zaniechanie może doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia prądem
oraz śmierci.
•• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żrących substancji chemicznych, substancji ściernych ani
rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę pralki.
Czyszczenie urządzenia po
każdym praniu
Pielęgnacja po praniu
•• Po zakończeniu cyklu prania należy wytrzeć
wilgoć z drzwi i ich uszczelki.
•• Drzwi należy pozostawić lekko uchylone, żeby
umożliwić wyschnięcie bębna.
•• Wytrzeć urządzenie suchą szmatką, usuwając
z niego wilgoć.
OSTRZEŻENIE
•• Nie należy podejmować prób demontażu
jakichkolwiek paneli ani samego urządzenia. Do
obsługi panelu sterowania nie należy używać
żadnych ostrych przedmiotów.
Czyszczenie elementów
wewnętrznych
•• Obszar wokół otworu drzwiowego i szyby drzwi
należy wycierać ręcznikiem lub miękką szmatką.
•• Pranie należy wyjmować z urządzenia
niezwłocznie po zakończeniu cyklu.
Pozostawienie wilgotnego wsadu w urządzeniu
może spowodować zagniecenia, zafarbowanie
i nieprzyjemny zapach.
Okresowe czyszczenie
urządzenia
Czyszczenie bębna
Czyszczenie elementów
zewnętrznych
Właściwa pielęgnacja urządzenia może wydłużyć
jego okres eksploatacji.
Drzwi
Umyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za
pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć
miękką szmatką.
Ta funkcja służy do czyszczenia wnętrza
urządzenia.
W ramach tego programu stosuje się wyższy
poziom wody i wyższą prędkość wirowania. Należy
uruchamiać tę funkcję raz w miesiącu (lub częściej,
jeśli to konieczne), aby usunąć osad pochodzący z
detergentu i inne pozostałości.
1
Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i przedmioty,
a następnie zamknąć drzwi.
2
Wysunąć szufladę zasobnika i dodać proszek
do usuwania kamienia do głównej przegrody.
•• Włożyć tabletki do bębna.
Elementy zewnętrzne
Natychmiast wytrzeć rozlane płyny.
Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki.
35
PL
3
Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
4
Włączyć zasilanie, a następnie wybrać funkcję
Czyszczenie bębna.
•• Na wyświetlaczu pojawi się komunikattcL.
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
6
Po zakończeniu programu pozostawić drzwi
otwarte, aby otwór drzwiowy, uszczelka i szyba
drzwi mogły wyschnąć.
PRZESTROGA
•• Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze
urządzenia wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci
w domu są nadzorowane.
Czyszczenie filtra wlotu wody
Filtr wlotu wody zatrzymuje wapń oraz niewielkie
obiekty, które mogą znajdować się w wodzie
dostarczanej do urządzenia. W przypadku bardzo
twardej wody lub wody zawierającej osad wapienny
może dojść do zapchania filtra wlotu wody.
1
Należy zakręcić kran i odkręcić wąż
doprowadzający wodę.
2
Wyczyścić filtr za pomocą szczoteczki do
zębów o średniej twardości włosia.
36
UWAGA
•• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas (np. podczas wakacji), należy
zamknąć kran doprowadzający wodę, zwłaszcza
jeśli w podłodze w pobliżu urządzenia nie ma
kratki ściekowej (studzienki).
•• 1E pojawi się na wyświetlaczu panelu sterowania
w przypadku braku dopływu wody do szuflady na
proszek/płyn.
Czyszczenie filtra pompy
odpływowej
W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie
przedmioty pochodzące z pranej odzieży. Należy
regularnie sprawdzać czystość filtra, aby zapewnić
bezproblemowe działanie urządzenia.
Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra pompy
odpływowej należy zaczekać, aż woda ostygnie.
Drzwi otwierać w sytuacji awaryjnej lub aby
przeprowadzić opróżnienie awaryjne.
1
Odłączyć urządzenie od sieci.
2
Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż.
PL
3
Odkręcić korek spustowy a, a następnie spuścić
wodę. Powoli odkręcić filtr pompy odpływowej b,
aby spuścić wodę i usunąć małe przedmioty.
4
Po wyczyszczeniu filtra pompy odpływowej
należy go wyjąć i włożyć korek spustowy.
5
Zamknąć zaślepkę.
Czyszczenie szuflady zasobnika
Detergenty i płyny do płukania tkanin mogą
odkładać się w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa
razy w miesiącu należy wyjąć szufladę wraz z jej
elementami, aby sprawdzić, czy znajduje się na
nich osad z detergentów lub płynów do płukania
tkanin.
1
Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do
momentu zablokowania.
•• Wyjąć szufladę, naciskając jednocześnie
przycisk zwalniający.
2
Usunąć osad pochodzący z detergentu i płynu
do płukania.
•• Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą,
aby usunąć osad pochodzący z detergentu i
płynu do płukania. Do czyszczenia szuflady
zasobnika należy używać wyłącznie wody.
Osuszyć wkłady oraz szufladę za pomocą
miękkiej ścierki lub ręcznika.
3
Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy
używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej
szczotki.
•• Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej
części wnęki.
4
Zetrzeć wilgoć z wnęki za pomocą miękkiej
szmatki lub ręcznika.
5
Ponownie włożyć elementy szuflady do
właściwych komór i włożyć szufladę do pralki.
PRZESTROGA
•• Należy zachować ostrożność przy
odprowadzaniu wody, ponieważ może ona być
gorąca.
•• Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej)
należy uruchamiać program Czyszczenie
bębna, aby usunąć nadmiar detergentów i inne
pozostałości.
37
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
Podczas obsługi urządzenia mogą wystąpić błędy i nieprawidłowe działanie. W poniższych tabelach
przedstawiono możliwe przyczyny i instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów zasugerowanych w
komunikatach o błędach lub nieprawidłowym działaniu. Zaleca się dokładne zapoznanie się z poniższymi
tabelami w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów związanych z telefoniczną komunikacją z centrum
serwisowym LG Electronics.
Zanim zadzwonisz do centrum serwisowego
Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący
problemy we wczesnym stadium. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed
kontaktem telefonicznym z centrum serwisowym LG Electronics należy sprawdzić informacje zawarte w
poniższych tabelach.
Komunikaty o błędach
Objawy
1E
BŁĄD WLOTU
Przyczyny i rozwiązania
Zaopatrzenie w wodę nie jest w tym miejscu odpowiednie. Woda nie
wpływa do urządzenia lub wpływa powoli.
•• Sprawdzić inny kran w domu.
Kran doprowadzający wodę nie jest całkowicie otwarty. Woda nie
wpływa do urządzenia lub wpływa powoli.
•• Całkowicie otworzyć kran.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę jest zagięty.
•• Wyprostować wąż albo ponownie zainstalować wąż doprowadzający wodę.
Filtr węża (węży) doprowadzającego wodę jest niedrożny.
•• Sprawdzić i wyczyścić filtr węża doprowadzającego wodę.
Jeśli nastąpi wyciek wody z węża doprowadzającego wodę, wskaźnik
zaświeci się na czerwono.
•• Wymienić wąż wyposażony w zabezpieczenie „aqua stop”.
OE
BŁĄD ODPŁYWU
WODY
Wąż odpływowy jest zagięty lub niedrożny. Woda nie wypływa z
urządzenia lub wypływa powoli.
•• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy.
Filtr odpływowy jest niedrożny.
• Sprawdzić i wyczyścić filtr odpływowy.
UE
BŁĄD NIEWYWAŻENIA
Urządzenie jest wyposażone w system wykrywający i korygujący
niewyważenie.
•• Pranie może być zbyt mokre po zakończeniu cyklu. Należy zmienić
rozłożenie wsadu, aby wirowanie odbywało się prawidłowo. Zamknąć drzwi
i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Rozpoczęcie wirowania może nastąpić po
kilku chwilach. Aby doszło do wirowania, drzwi muszą zostać zablokowane.
Obciążenie jest zbyt małe. System może zatrzymać wirowanie lub
przerwać cykl, jeśli załadowane są pojedyncze ciężkie rzeczy (na
przykład dywanik łazienkowy, szlafrok itp.).
•• Dodać do prania 1 lub 2 podobne albo mniejsze rzeczy, aby zrównoważyć
obciążenie. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Zanim
urządzenie zacznie pracować, może upłynąć kilka chwil. Drzwi muszą
zostać zablokowane, zanim rozpocznie się wirowanie.
38
PL
Objawy
dE dE1 dEz dE4
BŁĄD DRZWI
Przyczyny i rozwiązania
Usterka czujnika drzwi.
•• Należy zadzwonić do centrum serwisowego LG Electronics. Numer
telefonu lokalnego centrum serwisowego LG Electronics można znaleźć na
karcie gwarancyjnej.
tE LE
Jest to błąd kontrolny.
BŁĄD ZABLOKOWANIA •• Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
SILNIKA
Przeciążenie silnika
•• Pozostawić urządzenie na 30 minut, aby silnik ostygł, a następnie
uruchomić cykl ponownie.
FE
BŁĄD PRZEPEŁNIENIA
Woda przelewa się z powodu wadliwego zaworu wody.
•• Zakręcić kran.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania.
•• Wezwać serwisanta.
PE
BŁĄD CZUJNIKA
CIŚNIENIA
Usterka czujnika poziomu wody.
•• Zakręcić kran.
•• Odłączyć wtyczkę zasilania.
•• Wezwać serwisanta.
vs
BŁĄD CZUJNIKA
DRGAŃ
Usterka czujnika drgań.
•• Wezwać serwisanta.
FF
AWARIA ZWIĄZANA Z
ZAMARZNIĘCIEM
Czy doszło do zamarznięcia wody w przewodzie doprowadzającym/
odpływowym lub w pompie odpływowej?
•• Należy podać ciepłą wodę do bębna, aby rozmrozić wąż odpływowy i
pompę odpływową. Owinąć wąż doprowadzający wilgotnym i ciepłym
ręcznikiem.
AE
WYCIEK WODY
Woda wycieka.
•• Wezwać serwisanta.
PF
AWARIA ZASILANIA
Wystąpiła awaria zasilania urządzenia.
•• Ponownie uruchomić cykl.
39
PL
Nietypowe odgłosy
Objawy
Przyczyny i rozwiązania
Grzechotanie
i pobrzękiwanie
W bębnie mogą być przedmioty, takie jak klucze, monety lub agrafki.
•• Zatrzymać urządzenie, sprawdzić bęben pod kątem obecności
przedmiotów. Jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia hałas nadal
występuje, należy wezwać serwisanta.
Łomotanie
Ciężki wsad może spowodować wystąpienie łomotania. Zazwyczaj jest to
normalne zjawisko.
•• Jeśli dźwięk nie ustaje, najprawdopodobniej zaburzona jest stabilność
pralki. Należy zatrzymać urządzenie i zmienić rozłożenie wsadu.
Rozkład ciężaru wsadu może być nierównomierny.
•• Należy przerwać cykl i zmienić rozłożenie wsadu po odblokowaniu drzwi.
Wibrujący dźwięk
Materiały opakowaniowe nie zostały usunięte.
•• Usunąć materiały opakowaniowe.
Pranie może być nierównomiernie rozłożone w bębnie.
•• Należy przerwać cykl i zmienić rozłożenie wsadu po odblokowaniu drzwi.
Nie wszystkie nóżki poziomujące są ustawione stabilnie i równomiernie
na podłodze.
•• Informacje dotyczące regulowania wypoziomowania urządzenia zawiera
rozdział Poziomowanie urządzenia.
Podłoga nie jest wystarczająco sztywna.
•• Należy sprawdzić, czy podłoga jest stabilna i nie ugina się. Należy wybrać
odpowiednie miejsce zgodnie z informacjami w rozdziale Wymagania
dotyczące miejsca montażu.
Działanie
Objawy
Woda wycieka.
Przyczyny i rozwiązania
Domowe rury odpływowe są niedrożne.
•• Udrożnić rurę odpływową. W razie potrzeby skontaktować się
z hydraulikiem.
Wyciek spowodowany nieprawidłowym montażem lub niedrożnością
węża odpływowego.
•• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy. Regularnie sprawdzać i czyścić
filtr odpływowy.
Urządzenie nie działa.
Panel sterowania wyłączył się z powodu braku aktywności.
•• To normalne zjawisko. Należy wcisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć
urządzenie.
Urządzenie jest odłączone od zasilania.
•• Należy upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do
sprawnego gniazda.
Źródło wody jest odłączone.
•• Należy całkowicie odkręcić kran z wodą.
40
PL
Objawy
Urządzenie nie działa.
Przyczyny i rozwiązania
Elementy sterowania nie są ustawione prawidłowo.
•• Upewnić się, że cykl został ustawiony prawidłowo. Zamknąć drzwi i
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Drzwi są otwarte.
•• Zamknąć drzwi, zwracając uwagę, czy żaden przedmiot nie uniemożliwia
ich domknięcia.
Wyłącznik instalacyjny/bezpiecznik został wyzwolony/przepalił się.
•• Sprawdzić domowe wyłączniki instalacyjne/bezpieczniki. Wymienić
bezpieczniki lub zresetować wyłącznik. Urządzenie powinno być
podłączone do dedykowanego obwodu odgałęzionego. Po przywróceniu
zasilania urządzenie wznowi cykl, w którym się zatrzymało.
Sterownik wymaga zresetowania.
•• Nacisnąć przycisk Zasilanie, wybrać ponownie pożądany program i
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Przycisk Start/Pauza nie został naciśnięty po ustawieniu cyklu.
•• Nacisnąć przycisk Zasilanie, wybrać ponownie pożądany program i
nacisnąć przycisk Start/Pauza. Urządzenie zostanie wyłączone, jeśli
przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty w ciągu 15 minut.
Wyjątkowo niskie ciśnienie wody.
•• Należy sprawdzić inny kran w domu, aby upewnić się, czy ciśnienie wody w
domu jest wystarczające.
Urządzenie podgrzewa wodę lub wytwarza parę.
•• Bęben może chwilowo przestać działać podczas pewnych cykli, podczas
gdy woda jest bezpiecznie podgrzewana do ustawionej temperatury.
Przyciski mogą nie
działać prawidłowo.
Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów
bezpieczeństwa.
•• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest podświetlona ikona CL. Drzwi można
bezpiecznie otworzyć, gdy ikona Door Lock zgaśnie.
Drzwi się nie
otwierają.
Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów
bezpieczeństwa.
•• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest podświetlona ikona H. Drzwi można
bezpiecznie otworzyć, gdy ikona H zgaśnie.
Urządzenie nie
napełnia się
prawidłowo.
Filtr jest niedrożny.
•• Należy sprawdzić, czy filtry wlotowe na zaworach napełniających nie są
niedrożne.
Węże dopływowe mogą być zagięte.
•• Sprawdzić, czy węże dopływowe nie są zagięte lub niedrożne.
Niewystarczające podawanie wody.
•• Upewnić się, że krany gorącej i zimnej wody są całkowicie odkręcone.
Węże dopływu gorącej i zimnej wody są zamienione.
•• Sprawdzić połączenia węży dopływowych.
41
PL
Objawy
Urządzenie nie
odprowadza wody.
Przyczyny i rozwiązania
Zagięty wąż odpływowy.
•• Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zagięty.
Odpływ znajduje się wyżej niż 1,2 m nad podłogą.
•• Upewnić się, że wąż odpływowy nie znajduje się wyżej niż 1,2 m nad
podstawą urządzenia.
Detergent nie jest
podawany w całości
lub w ogóle nie jest
podawany.
Użyto zbyt dużo detergentu.
•• Należy stosować środek piorący zgodnie z zaleceniami jego producenta.
Czas trwania cyklu
jest dłuższy niż
zwykle.
Wsad jest za mały.
•• Dodać więcej rzeczy, aby urządzenie mogło wyrównać rozłożenie wsad.
Ciężkie rzeczy są wymieszane z lżejszymi.
•• Należy zawsze starać się prać rzeczy o podobnym ciężarze, aby umożliwić
równomierne rozłożenie wsadu przez urządzenie podczas wirowania.
Wsad nie jest równomiernie rozłożony.
•• Jeśli ubrania się splątały, rozłożyć ciężar ręcznie.
Czas trwania jest
opóźniony
Wykryto niewyważenie lub włączony jest program usuwania mydlin.
•• Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany czas pozostały do końca cyklu
stanowi jedynie wartość szacunkową. Czas rzeczywisty może się od niego
różnić.
Wydajność
Objawy
Przyczyny i rozwiązania
Słabe usuwanie plam
Stare plamy.
•• Rzeczy uprzednio prane mogą mieć stare plamy. Mogą one być trudne
do usunięcia i wymagać prania ręcznego lub obróbki wstępnej w celu
ułatwienia usunięcia.
Farbowanie
Wybielacz lub płyn do płukania jest podawany zbyt wcześnie.
•• Komora dozownika jest przepełniona. Sprawia to, że ​​wybielacz lub płyn do
płukania jest gwałtownie podawany. Zawsze należy odmierzać wybielacz
lub płyn do płukania, aby unikać przepełnienia.
•• Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
Wybielacz lub płyn do płukania dodano bezpośrednio do prania w
bębnie.
•• Zawsze korzystać z dozowników, aby mieć pewność, że produkty do prania
są prawidłowo dozowane we właściwym momencie cyklu.
Ubrania nie zostały odpowiednio posortowane.
•• Należy zawsze prać oddzielnie ubrania ciemne oraz jasne i białe, aby
zapobiegać powstawaniu przebarwień.
•• Nigdy nie prać mocno zabrudzonych ubrań z lekko zabrudzonymi.
42
PL
Objawy
Skurczenie
Przyczyny i rozwiązania
Urządzenie nie zostało natychmiast rozładowane.
•• Należy zawsze wyjąć ubrania z urządzenia, gdy tylko cykl się zakończy.
Urządzenie jest przeładowane.
•• Urządzenie może być całkowicie załadowane, ale bęben nie powinien być
ciasno zapakowany. Drzwi urządzenia powinny łatwo się zamykać.
Węże dopływu gorącej i zimnej wody są zamienione.
•• Płukanie gorącą wodą może powodować kurczenie się odzieży. Sprawdzić
połączenia węży.
Stęchły lub mdły
zapach w urządzeniu
Wnętrze bębna nie jest prawidłowo czyszczone.
•• Regularnie uruchamiaj funkcję Czyszczenie bębna.
Wąż odpływowy nie jest prawidłowo zamontowany, powodując zasysanie
(woda wraca do wnętrza urządzenia).
•• Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani
niedrożny.
Szuflada zasobnika na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczona.
•• Wyczyścić szufladę zasobnika na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną
część otworu szuflady.
Nieprzyjemne zapachy mogą się pojawić, gdy wąż odpływowy jest
nieprawidłowo zamontowany, powodując zasysanie (woda wraca do
wnętrza urządzenia).
•• Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani
niedrożny.
Jeśli szuflada zasobnika na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczona,
źródłem zapachów mogą być pleśń oraz zanieczyszczenia.
•• Wyczyścić szufladę zasobnika na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną
część otworu szuflady.
43
PL
Wi-Fi
Objawy
Urządzenie AGD
i smartfon nie są
połączone z siecią
Wi-Fi.
Przyczyny & Rozwiązanie
Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne.
•• Należy odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon, i usunąć ją, a
następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG SmartThinQ.
Dane mobilne na smartfonie są włączone.
•• Wyłączyć dane mobile na smartfonie i zarejestrować urządzenie przez sieć
Wi-Fi.
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo.
•• Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka
angielskiego oraz cyfry (nie stosować znaków specjalnych).
Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz.
•• Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router sieci
bezprzewodowej na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim
urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, należy skontaktować
się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża.
•• Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał
może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo.
Umieścić router bliżej urządzenia.
44
DANE ROBOCZE
PL
Karta produktu
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010
Nazwa lub znak towarowy dostawcy
LG
Model dostawcy
Pojemność znamionowa
kg
F4WV710P*
F4WV709P*
F4WV709P*B
F4WV708P*
10,5
9
8
Klasa efektywności energetycznej
A+++
Przyznana nagroda „EU Ecolabel” określona w
rozporządzeniu [(WE) nr 66/2010]
Ważone roczne zużycie energii (AEC) kWh
na rok*1
Nie
kWh/rok
143
128
115
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z pełnym wsadem
kWh
0,670
0,620
0,570
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z częściowym wsadem
kWh
0,630
0,560
0,470
Standardowy program prania bawełny w 40 ºC
z częściowym wsadem
kWh
0,560
0,460
0,410
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia i
w trybie czuwania
W
0,50
0,50
0,50
Ważone roczne zużycie wody (AWC) w litrach
na rok*2
litry/rok
9900
9240
9020
Zużycie energii
Klasa efektywności wirowania w skali od G
(najwyższa efektywność) do A (najniższa
efektywność).
Maksymalna prędkość wirowania*3
Wilgotność resztkowa*3
Standardowe programy prania bawełny
A
obr./min
1360
1360
1360
%
44
44
44
Bawełna+R, 60 °C/40 °C
*4
Czas programu
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z częściowym wsadem*5
min.
292
267
267
Standardowy program prania bawełny w 60 ºC
z częściowym wsadem*5
min.
258
254
214
45
PL
Standardowy program prania bawełny w 40 ºC
z częściowym wsadem*5
min.
248
244
214
Czas trwania trybu czuwania (TI)
min.
10
10
10
Faza prania*6
dB(A)
48
48
48
Faza wirowania*6
dB(A)
71
71
71
Poziom emitowanego hałasu
Konfiguracja wolnostojąca
*1: Na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania bawełny w 60 ºC i 40
ºC z pełnym i częściowym wsadem, a także zużycia w trybach o niskim poborze mocy. Rzeczywiste
zużycie energii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.
*2: Na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania bawełny w 60 ºC i 40 ºC
z pełnym i częściowym wsadem. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu użytkowania
urządzenia.
*3: Dane pozyskane na podstawie standardowego programu prania bawełny w 60 ºC z pełnym wsadem
lub standardowego programu prania bawełny w 40 ºC z częściowym wsadem, zależnie od tego,
które są niższe, oraz pozostającej zawartości wilgotności pozyskanej dla standardowego programu
prania bawełny w 60 ºC z pełnym wsadem lub standardowego programu prania bawełny w 40 ºC z
częściowym wsadem, zależnie od tego, które są wyższe.
*4: Programy, do których odnoszą się informacje umieszczone na metce i na karcie produktu, i które są
odpowiednie do prania bawełny zabrudzonej w stopniu normalnym oraz są najbardziej wydajnymi
programami pod względem łącznego zużycia energii i wody.
*5: Standardowy program prania bawełny to Bawełna+ R , T z pełnym wsadem, Bawełna+ R , T
z połową wsadu oraz Bawełna+ R , S z połową wsadu zgodnie z Rozporządzeniem (EU) No.
1061/2010 i EN 60456.
*6: Dane wyrażone w dB(A) re 1 pW i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej w fazach prania i
wirowania dla standardowego programu prania bawełny w 60 ºC z pełnym wsadem.
46
Notatki
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement