LG F4J8VS2WD Instrukcja obsługi

LG F4J8VS2WD Instrukcja obsługi
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
PRALKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą
Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość
i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy
przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej
w przyszłości.
PL POLISH
F4J8VS(P)(0~9)W/SD
F4J8TS(P)(0~9)W/SD
www.lg.com
MFL70439965
Rev.00_030218
© 2018 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub
treści mogą różnić się w zależności od
modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA..................................................3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA�����������������������������������3
Utylizacja starego urządzenia...................................................................................8
INSTALACJA.......................................................................................9
Elementy...................................................................................................................9
Akcesoria..................................................................................................................9
Dane techniczne.....................................................................................................10
Wymagania dotyczące miejsca montażu............................................................... 11
Rozpakowywanie i usuwanie bolców zabezpieczających�������������������������������������12
Stosowanie podkładek antypoślizgowych (opcjonalnie)����������������������������������������13
Drewniane podłogi (podłogi podniesione)..............................................................13
Poziomowanie pralki...............................................................................................14
Podłączanie węża doprowadzającego wodę..........................................................14
Instalacja węża odpływowego................................................................................17
UŻYTKOWANIE.................................................................................18
Korzystanie z pralki................................................................................................18
Sortowanie prania...................................................................................................19
Dodawanie środków piorących...............................................................................20
Panel sterowania....................................................................................................22
Tabela programu.....................................................................................................23
Opcje programu......................................................................................................29
FUNKCJE SMART............................................................................32
Korzystanie z aplikacji LG SmartThinQ..................................................................32
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™................................................................35
KONSERWACJA...............................................................................37
Czyszczenie pralki..................................................................................................37
Czyszczenie filtra wlotu wody.................................................................................37
Czyszczenie filtra pompy odpływowej....................................................................38
Czyszczenie szuflady zasobnika............................................................................39
Czyszczenie bębna (opcjonalnie)...........................................................................39
Uwaga na zamarzanie zimą...................................................................................40
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW..................................................42
Diagnozowanie problemów....................................................................................42
Komunikaty o błędach............................................................................................45
GWARANCJA....................................................................................47
DANE ROBOCZE..............................................................................50
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA”
opisane poniżej.
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z
którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie
przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i
postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas
używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności
obejmujących poniższe:
Dzieci w gospodarstwie domowym
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez
osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia
i wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu
zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
3
PL
Dla stosowania w Europie:
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy
i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić
dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od
urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
Montaż
•Nie
• wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo
lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym
uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
•Urządzenie
•
musi w bezpieczny sposób być transportowane przez
dwoje lub większą liczbę osób.
•Nie
• instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w
miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich
jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temp. poniżej zera
stopni Celsjusza.
•Należy
•
dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
•Jeśli
•
przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania
jest poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•Podczas
•
podłączania pralki do sieci elektrycznej nie należy
stosować rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.
4
PL
•Urządzenia
•
nie należy montować za zamykanymi drzwiami,
drzwiami suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie
przeciwnej do zawiasów urządzenia w sposób utrudniający pełne
otwarcie urządzenia.
•Urządzenie
•
musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub
awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia
prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia
elektrycznego.
•Urządzenie
•
jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą
uziemiającą oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być
podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie
zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
•Niewłaściwe
•
podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie
może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku
wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia
należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub
pracownikiem serwisu.
•Nie
• należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia.
Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację
właściwego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
•Não
•
deite o aparelho totalmente quando mover ou instalar o
aparelho. Tal pode provocar ruído ou danos no aparelho.
Działanie
•Nie
• należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli i
samego urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy
stosować żadnych ostrych przedmiotów.
•Nie
• należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek
elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe
muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników
serwisu, chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia.
Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez
producenta pralki.
5
PL
•Nie
• należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•Obszar
•
pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od
łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty,
chemikalia itp.
•Nie
• należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą
zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje
szkody oraz obrażenia ciała.
•Należy
•
zainstalować nowy zestaw węży dołączony do urządzenia.
Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i
zalania mieszkania.
•Nie
• należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu
odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach
łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi
substancjami (jak wosk, substancja do usuwania wosku, ropa,
farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania
chemicznego, nafta, benzyna, środki odplamiające, terpentyna,
olej roślinny, olej spożywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe
wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar lub porażenie
elektryczne.
•Nie
• należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy
poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
•W
• razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej
i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
•Nie
• należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
•Podczas
•
cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać
drzwiczek pralki
•Nie
• należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych,
(takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol
itp.) w pobliżu produktu.
•Jeśli
•
wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
•Wszystkie
•
detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
6
PL
•Nie
• wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem
mokrymi rękami.
•Nie
• należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać na
nim ciężkich przedmiotów.
•W
• pralce nie należy prać chodników, mat, butów, koców dla
zwierząt oraz innych artykułów innych niż ubrania i pościel.
•Urządzenie
•
to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i
nie może być traktowane jako urządzenie przenośne.
•Jeśli
•
wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu naturalnego
itp.), nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania. Należy za
to natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
Konserwacja
•Po
• całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu włożyć ostrożnie wtyczkę do
gniazda.
•Przed
•
rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od
zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONY nie
powoduje odłączenia pralki od zasilania.
•W
• celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą
wewnątrz ani na zewnątrz.
•Nie
• wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód
zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do
siebie wyciągnąć ją z gniazda.
Utylizacja
•Przed
•
wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć go od
zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby
uniemożliwić niepożądane użycie.
•Opakowania
•
(np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
•Przed
•
zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji
należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku
uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.
7
PL
Utylizacja starego urządzenia
•• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne
lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
•• Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja
starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i
zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać
wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można
przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
•• Możesz oddać urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się
z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym
punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami
obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information
about how to recycle LG products in your country”.
8
INSTALACJA
PL
Elementy
1 Bolce zabezpieczające
2 Wtyczka zasilania
3 Szuflada
4 Panel sterowania
5 Bęben
6 Drzwi
7 Wąż odpływowy
8 Korek spustowy
9 Filtr pompy odpływowej
10 Zaślepka (umiejscowienie
zależne od modelu)
11 Regulowane nóżki
Akcesoria
Wąż zimnej wody (1 szt.)
(Opcjonalnie wąż ciepłej
wody (1 szt.))
Klucz
Kolanko zabezpieczające
wąż odpływu
(opcjonalnie)
Opaska zaciskowa
(opcjonalnie)
Nakrywki na otwory
śrub transportowych
(opcjonalnie)
Podkładki antypoślizgowe
(2 szt.) (opcjonalnie)
9
PL
Dane techniczne
Model
F4J*VS(P)(0~9)*D
F4J*TS(P)(0~9)*D
Pojemność pralki
9 kg
8 kg
Zasilanie
220 - 240 V~, 50 Hz
Rozmiar
600 mm (S) x 560 mm (G) x 850 mm (W)
Waga produktu
76 kg
Dopuszczalne ciśnienie wody:
0,1-1,0 MPa (1,0-10,0 kgf / cm²)
••Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.
••Na wlocie zimnej wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.
10
PL
Wymagania dotyczące miejsca
montażu
Miejsce
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Poziom podłogi : Dopuszczalne pochylenie pod
całkowitą powierzchnią pralki wynosi 1°.
Gniazdo zasilania : Musi znajdować się
w odległości 1 metra z prawej lub lewej strony pralki.
••Nie należy zasilać z gniazda więcej niż jednego
urządzenia.
Dodatkowe odstępy : Od ściany 10 cm: od tyłu/2
cm: na prawą i lewą stronę
••Nigdy nie należy kłaść ani przechowywać
artykułów na pralce. Produkty te mogą zniszczyć
wykończenie oraz przyciski sterownicze.
OSTRZEŻENIE
••Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego
gniazda, które jest poprawnie zainstalowane
i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
••Jeśli nie można uniknąć umieszczenia urządzenia
obok kuchenki gazowej lub pieca węglowego,
pomiędzy urządzeniami należy zamontować
izolację (85x60 cm) pokrytą folią aluminiową po
stronie kuchenki lub pieca.
••Nie należy instalować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura
powietrza może spaść poniżej 0 stopni C.
Zamrożone węże mogą wybuchnąć pod
ciśnieniem. Precyzja pracy elektronicznej jednostki
sterującej może się pogorszyć pod wpływem
ujemnej temperatury.
••Pralkę należy instalować w taki sposób, by w
przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla
pracownika serwisu.
••Po zamontowaniu urządzenia należy wyregulować
wszystkie cztery nóżki za pomocą klucza do
bolców zabezpieczających, aby zapewnić
stabilność urządzenia oraz odległość wynoszącą
około 5 mm pomiędzy górną powierzchnią pralki
i elementami, które mogą się nad nią znajdować.
••Jeśli pralka została dostarczona zimą,
w temperaturach poniżej zera, przed
uruchomieniem należy pozostawić ją
w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.
OSTRZEŻENIE
••Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania
w warunkach nadmorskich ani w przenośnych
instalacjach, takich jak przyczepy kempingowe,
samoloty itp.
Przyłączenie elektryczne
••Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
Umiejscowienie
••Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie
i wyłączyć źródło doprowadzenia wody.
••Urządzenie należy postawić na płaskiej, twardej
podłodze.
••Podłączyć pralkę do uziemionego gniazda zgodnie
z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
••Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
urządzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.
••Nie wolno korygować nierówności podłoża za
pomocą podkładanych pod urządzenie listew,
tektury czy podobnych materiałów.
••Pralka musi zostać ustawiona w taki sposób, aby
zagwarantowany był łatwy dostęp do wtyczki.
••Naprawa pralki może być przeprowadzona
wyłącznie przez wykwalifikowany
personel. Naprawy przeprowadzane przez
niedoświadczonych pracowników mogą skutkować
obrażeniami ciała oraz poważnymi awariami
sprzętu. Należy skontaktować się z miejscowym
centrum serwisowym.
11
PL
Rozpakowywanie i usuwanie
bolców zabezpieczających
1
3
Zamontuj nakrywki.
••Umiejscowić nakrywki zawarte w paczce z
akcesoriami lub załączone z tyłu.
Unieść urządzenie ponad piankową podstawę.
••Po usunięciu kartonu i opakowania, unieść
urządzenie ponad piankową podstawę.
Upewnić się, że konstrukcja wspierająca
znajduje się poza pralką, na podstawie, a nie
jest zakleszczona wewnątrz spodniej części
pralki.
••Jeśli urządzenie trzeba położyć, aby zdjąć
z niego kartonowe opakowanie, należy
ostrożnie położyć je na boku. Nie wolno kłaść
pralki na tylnej ani przedniej stronie.
Nakrywka
UWAGA
••Zachowaj bolce na przyszłość. Aby zapobiec
uszkodzeniu elementów wewnętrznych, przed
transportem pralki należy ponownie zamocować
bolce zabezpieczające.
••Rozpoczęcie eksploatacji pralki z nieusuniętymi
śrubami transportowymi i podtrzymką może
spowodować wibracje i hałaśliwą pracę pralki,
a w konsekwencji doprowadzić do jej trwałego
uszkodzenia. Przewód zasilający zamocowany jest
do tylnej ścianki pralki bolcem zabezpieczającym
w celu uniemożliwienia uruchomienia pralki
z zamontowanymi bolcami.
Piankowy element Kartonowa
wspierający
podstawa
(opcjonalna)
2
Usunąć bolce.
••Poczynając od dwóch dolnych bolców
zabezpieczających, za pomocą klucza
(w zestawie) całkowicie poluzować wszystkie
bolce zabezpieczające, kręcąc nimi zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Usunąć bolce, wyciągając je i jednocześnie
kołysząc nimi na boki.
Ustalacz
Bolec
zabezpieczający
12
PL
Stosowanie podkładek
antypoślizgowych (opcjonalnie)
Drewniane podłogi (podłogi
podniesione)
Jeśli pralka zostanie ustawiona na śliskiej
powierzchni, może się przesuwać pod wpływem
silnych wibracji. Niepoprawne wypoziomowanie
może spowodować nieprawidłowości pracy
urządzenia w postaci hałasu i wibracji. Jeśli taka
sytuacja ma miejsce, należy umieścić podkładki
antypoślizgowe pod nóżkami poziomującymi
i wyrównać poziom.
••Drewniane podłogi są szczególnie podatne na
wibracje.
1
••Aby zapobiec wibracjom, zaleca się umieszczenie
na każdej nóżce gumowej nakładki o grubości co
najmniej 15 mm, przymocowanej do co najmniej
dwóch belek stropowych za pomocą śrub.
Gumowa nakładka
Oczyścić podłogę przed położeniem podkładki
antypoślizgowej.
••Za pomocą suchej szmatki usunąć
zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie
zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa
może się przesuwać.
2
Dostosować poziom po umieszczeniu pralki
w miejscu montażu.
3
Umieścić podkładkę antypoślizgową przylepną
częścią na podłodze.
Tą stroną do góry
Część przylepna
••Jeśli jest taka możliwość, należy zainstalować
pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest
bardziej stabilna.
••Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć
wibracje.
UWAGA
••Właściwe umieszczenie i wypoziomowanie pralki
zapewni długą, niezakłóconą i niezawodną pracę
urządzenia.
••Pralka musi znajdować się w pozycji w 100%
horyzontalnej oraz stać stabilnie w miejscu.
••Nie może się ona „huśtać” na rogach pod
obciążeniem.
••Powierzchnia montażu musi być czysta i wolna od
pasty podłogowej i innych poślizgowych powłok.
••Nie należy dopuścić do zamoczenia się nóżek
pralki. Może to wywołać wibracje i hałas.
••Gumowe nakładki (p/no.4620ER4002B) można
zamówić w centrum serwisowym LG.
4
Upewnić się, że pralka została wypoziomowana.
••Delikatnie popychać lub kołysać urządzeniem,
trzymając za górne krawędzie, aby upewnić
się, że urządzenie się nie chwieje. Jeśli
pralka się chwieje, należy ją ponownie
wypoziomować.
UWAGA
••Podkładki antypoślizgowe można zamówić
w centrum serwisowym LG.
13
PL
Poziomowanie pralki
Jeśli podłoga jest nierówna, należy właściwie
dokręcić regulowaną nóżkę (Nie należy pod nóżki
podkładać kawałków drewna itp.). Należy się
upewnić, że wszystkie cztery nóżki są stabilne
i spoczywają na podłodze, a następnie sprawdzić,
czy pralka jest idealnie wypoziomowana (za pomocą
poziomicy).
••Gdy pralka jest już wypoziomowana, należy
dokręcić nakrętki kontrolujące w górę, w kierunku
podstawy pralki. Wszystkie nakrętki kontrolujące
muszą zostać dokręcone.
Podłączanie węża
doprowadzającego wodę
••Ciśnienie wody musi zawierać się między 0,1 MPa
a 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Podczas podłączania węża wlotowego należy
uważać, aby nie uszkodzić gwintu przez krzywe
nakręcenie.
••Jeśli ciśnienie wody wynosi więcej niż 1,0 MPa,
należy zainstalować urządzenie redukujące
ciśnienie.
••Należy okresowo sprawdzać stan węża i wymienić
go w razie konieczności.
Kontrola gumowych uszczelek na
wężu doprowadzającym wodę
Unoszenie
Obniżanie
Nakrętka kontrolująca
Wraz z wężem są dostarczane dwie gumowe
uszczelki. Zabezpieczają one węża przed
wyciekami. Należy upewnić się, że podłączenie do
kranu jest dostatecznie szczelne.
Mocno dokręcić 4
nakrętki kontrujące
Sprawdzenie po przekątnej
••Urządzenie nie powinno przechylać się po
dociśnięciu jego górnych krawędzi(sprawdzić
oba kierunki). Jeśli urządzenie chwieje się w
wyniku dociskania jego górnej powierzchni, należy
ponownie wyregulować nóżki.
Złącze węża
Gumowa uszczelka
UWAGA
••Podłogi drewniane i podwieszane mogą przyczynić
się do silnych wibracji i braku stabilności.
••Jeśli pralka ustawiona została na podniesionej
platformie, należy ją mocno przymocować, aby
wyeliminować ryzyko przewrócenia.
14
Złącze węża
Gumowa uszczelka
PL
Podłączanie węża do kranu
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak,
aby za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić wszystkie cztery
śruby mocujące.
4
Wepchnąć pionowo wąż doprowadzający
wodę tak, aby gumowa uszczelka wewnątrz
węża mogła całkowicie przylgnąć do kranu,
a następnie dokręcić wąż w prawo.
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką
do gwintowanego kranu
Nakręcić złącze węża na kran z wodą.
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką
Płytka
do kranu bez gwintu
1
Poluzować wszystkie cztery śruby mocujące.
Górne
złącze
Uszczelka
gumowa
Wąż
doprowadzający
wodę
Podłączanie węża z szybkozłączem do
kranu bez gwintu
Śruba mocująca
2
1
Odkręcić pierścień adaptera i poluzować cztery
śruby mocujące.
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Prowadnica
Pierścień
15
PL
2
Podłączenie węża doprowadzenia
wody do pralki
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Podłączyć wąż ciepłej wody do gniazda
doprowadzenia ciepłej wody, umiejscowionego
na tylnej ściance pralki. Podłączyć wąż zimnej
wody do gniazda doprowadzenia zimnej wody,
umiejscowionego na tylnej ściance pralki.
Prowadnica
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak,
aby za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić cztery śruby
mocujące i okrągłą płytkę adaptera.
Doprowadzenie
zimnej wody
Doprowadzenie
ciepłej wody
(opcjonalnie)
UWAGA
4
Ściągnąć w dół zatrzask złącza i wepchnąć
wąż do adaptera, a następnie zwolnić zatrzask
złącza. Upewnić się, że adapter jest mocno
przymocowany.
••Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą
procedurę należy powtórzyć. Jako źródło wody
należy wykorzystać najbardziej konwencjonalny
typ kranu. W przypadku jeśli kran ma kwadratowy
przekrój albo jest za duży, przed założeniem
adaptera należy usunąć płytkę prowadzącą.
Korzystanie z kranu poziomego
Kran poziomy
Zatrzask
Kran przedłużany
UWAGA
••Przed podłączeniem węża do kranu, odkręcić
i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich
możliwych zanieczyszczeń (zanieczyszczenia,
piasek, trociny itp). Należy odprowadzić wodę do
wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.
16
Kran kwadratowy
PL
Instalacja węża odpływowego
••Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony
wyżej niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki
mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby
powoli.
••Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi
z wycieku wody.
••Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy
wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hałas.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy mocno
go przywiązać za pomocą sznurka.
••Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi
z wycieku wody.
Zlew gospodarczy
Uchwyt na wąż
max. 100 cm
Przypięcie
max. 100 cm
17
UŻYTKOWANIE
Korzystanie z pralki
PL
4
Wybrać żądany cykl prania.
5
Uruchomić cykl.
6
Koniec cyklu.
Przed pierwszym praniem należy wybrać i włączyć
program, tak by pralka wykonała jedno pranie bez
ubrań. Pozwoli to usunąć z bębna wszelkie osady
i wodę, które mogą stanowić pozostałość procesu
produkcyjnego.
1
2
••Naciskać wielokrotnie przycisk programatora
lub przekręcić pokrętło wyboru cyklu, aby
ustawić żądany cykl.
Posortować pranie i załadować do środka.
••Pranie należy sortować według typu tkaniny,
poziomu zabrudzenia oraz ciężaru wsadu.
Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do pralki.
••Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
uruchomić cykl. Widoczne będzie krótkotrwałe
poruszenie pozbawionego wody urządzenia,
podczas którego zmierzona zostanie waga
wsadu. Jeśli przycisk Start/Pauza nie zostanie
naciśnięty w przeciągu 15 minut, pralka się
wyłączy i ustawienia zostaną utracone.
Dodać środki czyszczące i/lub detergent oraz
zmiękczacz.
••Dodać odpowiednią ilość detergentu do
szuflady zasobnika na proszek/płyn. Można
dodać też wybielacz lub zmiękczacz do tkanin,
umieszczając je we właściwej przegródce
zasobnika.
3
18
Włączyć pralkę.
••Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć
pralkę.
••Gdy cykl zostanie zakończony, słyszalna
będzie melodia. Aby ograniczyć zagniecenia,
należy natychmiast wyjąć ubrania z pralki.
Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy
w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się
niewielkie elementy.
PL
3
Sortowanie prania
1
Należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
••Powinny się w nich znajdować dane na temat
składu tkaniny oraz instrukcje dotyczące
prania.
••Symbole na metce.
Temperatura prania
Pranie normalne
Pranie z zachowaniem ostrożności
Przed załadowaniem ubrań.
••Należy połączyć duże i małe sztuki w jednym
wsadzie. Duże sztuki powinny być ładowane
najpierw.
••Duże sztuki nie powinny stanowić więcej niż
połowy wsadu. Nie należy prać pojedynczych
sztuk. Może to skutkować nierównomiernym
obciążeniem. Należy dodać jedną lub dwie
podobne sztuki.
••Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są
puste. Przedmioty takie jak gwoździe, spinki
do włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze
mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.
Delikatne
Pranie ręczne
Nie prać w wodzie
2
Sortowanie prania.
••Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, ubrania
należy posortować tak, aby w każdym
wsadzie znalazły się ubrania, które można
wyprać w takim samym cyklu.
••Różne tkaniny powinny być prane w różnych
temperaturach i z różną prędkością wirowania.
••Zawsze należy oddzielać ciemne kolory
od jasnych i białych ubrań. Należy prać je
osobno ze względu na ryzyko zafarbowania
i zanieczyszczenia kłaczkami białych i jasnych
ubrań. Jeśli to możliwe, należy unikać
prania bardzo brudnych rzeczy z tylko lekko
zabrudzonymi.
−−Stopień zanieczyszczenia (silne, normalne,
lekkie):
Podzielić ubrania ze względu na stopień
zabrudzenia.
−−Kolor (biały, jasny, ciemny):
Oddzielić białe tkaniny od kolorowych.
••Należy zamknąć wszystkie zamki
błyskawiczne, zatrzaski i zablokować sznurki,
żeby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.
••Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń,
należy wstępnie uprać zabrudzenia i plamy,
wcierając w nie niewielką ilość wody
z detergentem.
••Sprawdzić fałdy elastycznej uszczelki (szara)
i usunąć znalezione tam przedmioty.
UWAGA
••Sprawdzić wnętrze bębna i usunąć ewentualne
pozostałości po poprzednim praniu.
••Usunąć wszystkie ubrania i przedmioty
z elastycznej uszczelki, aby zapobiec uszkodzeniu
ubrania i uszczelki.
−−Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki):
Mechacące się ubrania i ubrania
zatrzymujące na sobie kłaczki należy prać
osobno.
19
PL
Dodawanie środków piorących
Ilość detergentu
••Środków piorących należy używać zgodnie
z instrukcjami producenta. Należy dobierać je wg
kryterium typu, koloru, stopnia zabrudzenia tkaniny
oraz temperatury prania.
••Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu,
powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na
skuteczność prania i spowoduje nadmierne
obciążenie silnika.
••Jeśli użyty ma zostać środek piorący w płynie,
należy postępować zgodnie z wytycznymi
producenta.
••Można wlać płyn do prania bezpośrednio do
głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl prania
ma zostać rozpoczęty natychmiast.
••Nie należy stosować płynu do prania, jeśli
używana jest opcja Opóźnienie czasowe ani jeśli
wybrano Pranie wstępne, ponieważ płyn może
ulec zestaleniu.
••Jeśli wytworzą się zbyt obfite mydliny, należy
zmniejszyć ilość detergentu.
••Może wystąpić potrzeba dostosowania sposobu
stosowania detergentu w zależności od
temperatury wody, twardości wody, powierzchni
i stopnia zabrudzenia pranych rzeczy. Aby uzyskać
jak najlepszy efekt, należy unikać nadmiaru
mydlin.
••Przed wyborem detergentu i temperatury wody
należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
••Korzystając z pralki, należy stosować detergent
odpowiedni do danego typu ubrań:
−−Uniwersalne proszki do prania do wszystkich
typów tkanin.
−−Proszki do prania do tkanin delikatnych.
−−Płyny do prania do wszystkich typów tkanin lub
specjalne środki tylko do wełny.
••Aby uzyskać lepsze efekty prania i wybielania,
należy korzystać z detergentów z uniwersalnym
wybielaczem w proszku.
••Środek piorący zostaje wypłukany z zasobnika po
rozpoczęciu cyklu.
20
UWAGA
••Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu.
Może to doprowadzić do powstania zatorów, złego
wypłukiwania oraz nieprzyjemnego zapachu.
••Pełny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
••Wsad częściowy: 3/4 normalnej ilości
••Wsad minimalny: 1/2 normalnego wsadu
Dodawanie środka piorącego
i zmiękczającego tkaniny
Dodawanie środka piorącego
••Pranie główne →
••Pranie wstępne+Pranie główne→
UWAGA
••Za duża ilość detergentu, wybielacza lub
zmiękczacza może spowodować przepełnienie
zbiornika.
••Należy upewnić się, że używana ilość detergentu
jest odpowiednia.
Dodawanie środka zmiękczającego tkaniny
••Nie należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie. Przepełnienie zbiornika
może spowodować przedwczesne uwolnienie
środka zmiękczającego tkaniny, co może
doprowadzić do zaplamienia ubrań. Powoli
zamknąć szufladę zasobnika.
PL
••Nie należy pozostawiać środka do zmiękczania
tkanin w szufladzie przez okres dłuższy niż 2 dni
(zmiękczacz może ulec zestaleniu).
••Środek do zmiękczania tkanin zostanie dodany
automatycznie podczas ostatniego cyklu płukania.
Korzystanie z tabletek
1
Otworzyć drzwi i włożyć tabletki do bębna.
2
Załadować pranie do bębna i zamknąć drzwi.
••Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki
doprowadzana jest woda.
••Nie wolno używać rozpuszczalników (benzen itp.).
UWAGA
••Nie należy wylewać środka zmiękczającego
tkaniny bezpośrednio na ubrania.
Dodawanie środka zmiękczającego wodę
••Aby ograniczyć zużycie środków piorących w
przypadku wyjątkowo twardej wody, można
stosować środki do zmiękczania wody, takie jak
środki zapobiegające odkładaniu się kamienia
(np. Calgon). Stosować zgodnie z instrukcją na
opakowaniu. Najpierw dodać środek piorący,
a następnie środek zmiękczający wodę.
••Stosować ilość detergentu odpowiednią do
miękkiej wody.
21
PL
Panel sterowania
1 Przycisk Zasilanie
••Należy nacisnąć przycisk Zasilanie, aby
włączyć pralkę.
2 Przycisk Start/Pauza
••Przycisk Start/Pauza służy do uruchamiania
oraz wstrzymywania cyklu prania.
••Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie
cyklu prania, należy nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
3 Wyświetlacz
••Na wyświetlaczu wyświetlane są ustawienia,
szacowany pozostały czas i komunikaty
stanu. Gdy urządzenie zostanie włączone, na
wyświetlaczu podświetlone zostaną domyślne
ustawienia.
••Na wyświetlaczu widoczny jest pozostały
szacowany czas. W trakcie automatycznego
obliczania wagi wsadu, na wyświetlaczu miga
lub pojawia się komunikat „Wykrywanie”.
••Liczba obrotów może się różnić w zależności
od modelu.
22
4 Pokrętło programatora
••Programy są dostępne według rodzaju prania.
••Lampka włączy się, wskazując wybrany
program.
5 Opcje
••Umożliwia wybór dodatkowego cyklu; zaświeci
się po aktywacji.
••Za pomocą tych przycisków można wybrać
żądane opcje programu dla wybranego cyklu.
••Aby skorzystać z funkcji zdalnego włączania,
patrz FUNKCJE SMART
PL
Tabela programu
Program prania
Program
Bawełna
Bawełna+
Opis
Typ tkaniny
Zapewnia lepsze pranie
dzięki połączeniu różnych Kolorowe ubrania
ruchów bębna.
do szybkiego prania
(koszule, koszule nocne,
Zapewnia optymalną
piżamy itp.) i bawełna
skuteczność prania
o normalnym stopniu
dużych ilości ubrań przy
zabrudzenia (bielizna).
zmniejszonym zużyciu
energii.
Zalecana
Maksymalny
temperatura
wsad
40°C
(Zimna do 95°C)
60°C
(Zimna do 60°C)
Wartość
znamionowa
Cykl odpowiedni
do prania koszul
niewymagających
prasowania po praniu.
Poliamid, akryl, poliester
40°C
(Zimna do 60°C)
Mieszane
Umożliwia jednoczesne
pranie różnych rodzajów
tkanin.
Różne rodzaje tkanin
z wyjątkiem szczególnych
typów ubrań (jedwab/
tkaniny delikatne,
sportowe, ciemne
ubrania, wełna, pościel/
zasłony).
40°C
(Zimna do 40°C)
Antyalergiczny
Pomaga usunąć
alergeny, takie jak
roztocza domowe, pyłki
i kocia sierść.
Bawełna, bielizna,
poszewki na poduszki, prz
eścieradła,Odświeżaniee
60°C
(60 °C do 95 °C)
Pościel
Cykl przeznaczony
jest do prania dużych
elementów, takich jak
poduszki, narzuty na
łóżko czy kanapę itp.
Pościel bawełniana
oprócz tkanin specjalnych
(tkaniny delikatne,
wełna, jedwab itp.) z
wypełnieniem: kołdry,
poduszki, koce, pokrycia
na sofę z lekkim
wypełnieniem
Zimna
(Zimna do 40°C)
1 pojedyncza
sztuka
Odzież
sportowa
Odpowiedni do ubrań
sportowych, takich jak
strój do biegania.
Coolmax, Gore-tex, polar i
Sympatex
40°C
(Zimna do 40°C)
2,0 kg
Syntetyczne
4,0 kg
23
PL
Zalecana
Maksymalny
temperatura
wsad
Koszule i bluzki
z mieszanki włókien
bawełny, mieszanek
poliestrowych
Brak opcji wyboru
3 sztuki
Zapewnia mniej
hałasu i wibracji oraz
oszczędność pieniędzy
przy używaniu w
czasie nocnej taryfy
elektrycznej.
Kolorowe ubrania
do szybkiego prania
(koszule, koszule
nocne, piżamy itp.) i
biała bawełna o lekkim
stopniu zabrudzenia
(bielizna).
40°C
(Zimna do 60°C)
4,0 kg
Pomaga zapobiegać
odbarwieniu (należy
stosować środek piorący
do kolorowych tkanin).
Ciemne ubrania
wykonane z bawełny lub
tkanin mieszanych.
20°C
(Zimna do 40°C)
1,5 kg
Ten cykl zapewnia
krótki czas prania do
niewielkich wsadów i
delikatnie zabrudzonej
odzieży.
Szybkie pranie kolorowej,
delikatnie zabrudzonej
odzieży. UWAGA: Należy
stosować mniej niż 20
g środka piorącego
(na 2,0 kg wsadu). W
przeciwnym razie środek
piorący pozostanie na
odzieży.
20 °C
(20 °C do 40 °C)
2,0 kg
Gentle Care (Delikatne)
Wełna, ubrania
wymagające prania
ręcznego, delikatne,
łatwo ulegające
uszkodzeniu.
20°C
(Zimna do 30°C)
1,5 kg
Spiera wiele rodzajów
plam, takich jak plamy
z wina, soku, brudu itp.
(temperatura wody jest
stopniowo zwiększana
w celu usunięcia różnych
rodzajów zabrudzenia).
Tkaniny z mieszanek
bawełny, NIE prać
delikatnych tkanin.
60 °C
(30°C do 60°C)
3,0 kg
Program
Opis
Odświeżanie
Pomaga usunąć
zagniecenia za pomocą
pary w ciągu 20 minut
(Ubrania mogą być
potem mokre. Można je
rozwiesić do wysuszenia
na 10-30 minut).
Ciche pranie
Delikatne
Szybki 14
Wełna+
Usuwanie
plam
Mój program
24
Typ tkaniny
Dla możliwych do pobrania programów. Jeśli nie pobrano żadnego programu, domyślnym
programem jest Płukanie+Wirowanie.
PL
••Temperatura wody: Wybrać odpowiednią temperaturę dla wybranego cyklu prania. Zawsze prać zgodnie
z informacjami na metce ubrania.
••Należy ustawić program na opcję „Bawełna+, 40°C (Połowa wsadu)”, „Bawełna+, 60°C (Połowa wsadu)”,
„Bawełna+, 60°C (Pełny wsad)”, aby sprawdzić zgodność z Normą EN60456 oraz Rozporządzeniem
1015/2010.
−−Standardowy program dla bawełny 60°C: Bawełna+
+ 60°C (Pełny wsad)
−−Standardowy program dla bawełny 60°C: Bawełna+
+ 60°C (Połowa wsadu)
+ 40°C (Połowa wsadu)
−−Standardowy program dla bawełny 40°C: Bawełna+
(Są odpowiednie do czyszczenia prania o normalnym stopniu zabrudzenia.)
(Są najbardziej wydajnymi programami pod względem poboru energii i wody w przypadku prania bawełniany
tego typu.)
••Faktyczna temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.
••Rezultaty testu zależą od ciśnienia wody, jej twardości, temperatury wody dolotowej, temperatury pokojowej,
typu i ilości wsadu, ilości detergentu względem stopnia zabrudzenia, wahań w dostawie prądu oraz
wybranych dodatkowych opcji.
UWAGA
••Zaleca się neutralne detergenty.
25
PL
Opcje dodatkowe
Program
Zmiękc-
Pranie
Inten-
Pranie
turbo
sywne
wstępne
●
●
●
●
●
Para
Opóźnienie
Płukanie+
●
●
●
●
●
●
zanie
parowe
Bawełna
●
Bawełna+
●
Mieszane
●
●
●
●
●
●
●
Syntetyczne
●
●
●
●
●
●
●
Pościel
●
●
●
●
Antyalergiczny
●
●*
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Odświeżanie
●*
Odzież
sportowa
●
Wełna+
Delikatne
●
Usuwanie plam
●*
Ciche pranie
Szybki 14
●
●*
••*: Ta opcja jest automatycznie realizowana w ramach cyklu i nie może zostać usunięta.
26
PL
Dane robocze
Program
Maks. RPM (obroty na minutę)
Bawełna
1400
Bawełna+
1400
Mieszane
1400
Syntetyczne
1000
Pościel
1000
Antyalergiczny
1400
Odświeżanie
-
Odzież sportowa
800
Wełna+
800
Delikatne
800
Usuwanie plam
1400
Ciche pranie
1000
Szybki 14
800
27
PL
Dane robocze
Czas w minutach
Program
Pozostała
Woda w
ilość wilgoci
litrach
1400 obr./min
9kg/8kg
9 kg
8 kg
Energia w kWh
9 kg
8 kg
1400 obr./min
1400 obr./min
Bawełna
(40°C)
96
96
44%
52
0,40
0,40
Bawełna+
(60°C)
225
245
44%
38
0,61
0,45
UWAGA
••Informacje na temat głównych programów prania przy połowie wsadu.
28
PL
Opcje programu
Para (opcja)(
Opóźnienie
Funkcja prania parowego zapewnia doskonałe
efekty prania przy niskim poborze energii. Podczas
zmiękczania parowego po każdym cyklu wirowania
wsad jest przesączany parą w celu eliminacji
zagnieceń i nadania odzieży lekkości.
Można ustawić opóźnienie czasowe, dzięki czemu
pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po
ściśle określonym czasie.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Opóźnienie i ustawić żądany
czas.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
W przypadku prania parowego należy wybrać
programy parowe. Dla funkcji zmiękczania
parowego należy wybrać programy Bawełna lub
Bawełna+, Mieszane, Syntetyczne.
3
Nacisnąć przycisk Para, aby włączyć/wyłączyć
funkcję pary. Nacisnąć i przytrzymać przycisk
Zmiękczanie parowe przez 3 sekundy, aby
włączyć/wyłączyć funkcję Zmiękczanie parowe.
Obie funkcje mogą być uruchomione w tym
samym czasie.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
••Opóźnienie to czas do zakończenia programu,
a nie początku. Faktyczny czas pracy zależy do
temperatury wody, wsadu oraz innych czynników.
••Aby anulować funkcję, należy wcisnąć przycisk
zasilania.
••W przypadku tej opcji należy unikać stosowania
płynnych środków piorących.
Pranie wstępne (
)
Jeśli pranie jest poważnie zabrudzone, zalecane jest
zastosowanie prania wstępnego.
)
Intensywne (
)
Jeśli stopień zabrudzenia pranych rzeczy waha się
między normalnym i silnym, skuteczna będzie opcja
Intensywne.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Należy wybrać program prania.
2
Należy wybrać program prania.
3
Naciskać przycisk Pranie turbo i Para przez
trzy sekundy.
3
Nacisnąć przycisk Intensywne i przytrzymać
przez trzy sekundy.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
29
PL
Wi-Fi ( )
Płukanie
Po podłączeniu Wi-Fi, ikona Wi-Fi na panelu
sterowania świeci.
Płukanie+ (
Pranie turbo (
)
Cykl prania krótszy niż 1 godz. w trybie
oszczędzania energii i wody. (Dla połowy wsadu).
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Pranie turbo.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Dodaj odzież (
)
Pranie można dodać lub wyjąć po rozpoczęciu
programu piorącego.
1
Naciśnij przycisk Dodaj odzież, gdy dioda LED
jest włączona.
2
Dodaj lub wyjmij pranie.
3
Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
Temp.
Przycisk Temp. pozwala wybrać kombinację
temperatur prania i płukania dla wybranego
programu. Należy naciskać ten przycisk, aż
podświetlone zostanie żądane ustawienie. Do
wszystkich typów płukania stosowana jest zimna
woda kranowa.
••Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla
pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami
na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
Wirowanie
••Poziom prędkości wirowania można wybrać,
naciskając wielokrotnie przycisk Wirowanie.
••Tylk wirowanie
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Nacisnąć przycisk Wirowanie, aby wybrać
liczbę obrotów na minutę (RPM).
3
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
••Nawet jeśli wybrana zostanie opcja No, bęben
będzie się krótko obracał, aby osuszyć pranie.
30
)
Dodaj jedno płukanie.
••Ze względów bezpieczeństwa drzwi zostają
zamknięte, gdy poziom wody lub temperatura są
wysokie. Nie jest możliwe dodawanie prania w tym
czasie.
••Jeżeli temperatura wody w bębnie jest wysoka,
należy odczekać, aż się schłodzi.
UWAGA
••Podczas dodawania prania upewnij się, że zostało
ono całkowicie wepchnięte do bębna. Jeżeli pranie
utknie w otworze zatrzasku drzwi, może dojść
do uszkodzenia gumowej uszczelki, powodując
wyciek wody i awarię.
••Otwieranie drzwi siłą może spowodować
uszkodzenie części, zniszczenie lub problemy
związane z bezpieczeństwem.
••Jeżeli drzwi zostaną otwarte, gdy wewnątrz jest
dużo mydlin oraz wody w bębnie, mydliny i woda
mogą wypłynąć, powodując oparzenia ciała lub
zamoczenie podłogi.
PL
Blokada rodzicielska
Dźwięk wł./wył.
Należy wybrać tę opcję do zablokowania funkcji
kontrolnych pralki. Opcja ta uniemożliwia zmianę
cyklów i parametrów prania przez dzieci
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
3
Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przez 3
sekundy przyciski Temp. oraz Wirowanie, aby
załączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy.
Blokowanie panela sterowniczego
1
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Blokada
rodzicielska przez trzy sekundy.
2
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się .
Po ustawieniu blokady przed dziećmi wszystkie
przyciski z wyjątkiem przycisku Zasilanie są
zablokowane.
UWAGA
UWAGA
••Po włączeniu/wyłączeniu funkcji Dźwięk,
ustawienie zostaje zapisane i pozostaje
zapamiętane nawet po wyłączeniu zasilania.
••Aby wyłączyć Dźwięk, należy po prostu wykonać
całą procedurę ponownie.
••Wyłączenie zasilania nie anuluje działania blokady
przed dziećmi. Aby uzyskać dostęp do pozostałych
funkcji, należy dezaktywować blokadę przed
dziećmi.
Odblokowanie panela sterowniczego
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Blokada
rodzicielska przez trzy sekundy.
••Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu ponownie wyświetlony zostanie czas
pozostały do końca bieżącego programu.
31
FUNKCJE SMART
PL
Korzystanie z aplikacji LG
SmartThinQ
UWAGA
Do sprawdzenia przed korzystaniem
z aplikacji LG SmartThinQ
••Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4
GHz.
Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy
skontaktować się z dostawcą Internetu lub zajrzeć
do instrukcji obsługi routera.
••Dla urządzeń z logo
1
lub
Sprawdzić odległość między urządzeniem a
routerem bezprzewodowym (siecią Wi-Fi).
••Jeżeli odległość między urządzeniem a
routerem bezprzewodowym jest zbyt duża,
siła sygnału będzie słabsza. Rejestracja
może trwać dłużej lub instalacja może się nie
powieść.
2
Wyłączyć ustawienie Dane mobilne lub Dane
sieci kom. na smartfonie.
••W smartfonie iPhone wyłączyć transfer
danych, wybierając Ustawienia → Sieć
komórkowa → Dane sieci kom..
••Aby zweryfikować połączenie z siecią WiFi, sprawdzić, czy ikona Wi-Fi
na panelu
sterowania jest podświetlona.
••LG SmartThinQ nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek problemy z połączeniem sieciowym,
usterki, awarie lub błędy spowodowane przez
nieprawidłowe połączenie sieciowe.
••Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia
sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt
dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę
sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz
sygnału Wi-Fi.
••Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać
połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego
zakłócenia.
••W zależności od dostawcy usług internetowych
połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
••Inne urządzenia połączone z siecią
bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
••Nie można zarejestrować urządzenia z
powodu problemów z transmisją sygnału
bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i
odczekać około minuty przed ponowną próbą.
3
Połączyć smartfon z routerem
bezprzewodowym.
••Jeżeli w routerze bezprzewodowym jest włączona
zapora sieciowa, wyłączyć zaporę lub dodać do
niej wyjątek.
••Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może
zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz
cyfry. (Nie należy stosować znaków specjalnych).
••Interfejs smartfonu może się różnić w zależności
od systemu operacyjnego oraz producenta.
••Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze
to WEP, skonfigurowanie połączenia sieciowego
może nie powieść się. Należy zmienić protokół
na inny (zalecamy WPA2) i ponowić rejestrację
produktu.
32
PL
Instalowanie LG SmartThinQ
Wyszukać aplikację LG SmartThinQ w sklepie
Google Play & Apple App Store na smartfonie.
Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i
zainstalować aplikację.
Alarm
Alarm należy włączyć, aby otrzymywać
powiadomienia o statusie urządzenia.
Powiadomienia są wysyłane, nawet jeśli aplikacja
LG SmartThinQ została wyłączona.
UWAGA
UWAGA
••Po wybraniu prostego logowania do aplikacji LG
SmartThinQ należy zarejestrować urządzenie przy
każdej zmianie smartfonu lub ponownej instalacji
aplikacji.
••Jeśli po zarejestrowaniu urządzenia zostaną
zmienione router Wi-Fi, dostawca Internetu lub
hasło, należy usunąć rejestrację w aplikacji LG
SmartThinQ, wybierając Ustawienia → Edytuj
produkt i zarejestrować ponownie.
Funkcja Wi-Fi
••Aplikacja może być modyfikowana w celu
poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego
powiadomienia.
••Dla urządzeń z logo
lub
••Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.
Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu
oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.
Cykl prania (Zdalne uruchamianie, Mój
program)
Wybierz lub pobierz preferowany cykl i steruj nim
zdalnie.
Wskaźnik czystości bębna
Ta funkcja pokazuje za ile cykli będzie trzeba użyć
funkcji czyszczenia bębna.
Wskaźnik zużycia energii
Sprawdź ile zużyto energii podczas ostatnio
używanych cykli oraz jaka jest miesięczna średnia.
Smart Diagnosis™
Ta funkcja podaje informacje przydatne w
diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z
urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.
Ustawienia
Dostępne są różne funkcje.
33
PL
Używanie cyklu prania
Zdalne uruchamianie(
)
Użyj smartfonu, aby zdalnie sterować swoim
urządzeniem. Możesz też obserwować przebieg
cyklu, aby wiedzieć, ile zostało czasu do jego
zakończenia.
Aby skorzystać z funkcji zdalnego włączania:
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Włóż pranie do bębna pralki.
3
Naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk
Zdalne uruchamianie, aby użyć funkcji
zdalnego włączania.
4
Rozpocznij cykl za pomocą aplikacji LG Smart
ThinQ w swoim smartfonie.
UWAGA
••Po włączeniu trybu zdalnego włączania można
rozpocząć cykl za pomocą aplikacji LG Smart
ThinQ na smartfonie. Jeśli cykl nie zostanie
włączony, urządzenie będzie czekać z jego
rozpoczęciem aż do wyłączenia przez aplikację
lub do wyłączenia trybu zdalnego włączania.
••Po włączeniu trybu zdalnego włączania drzwi
pralki automatycznie się blokują.
Aby wyłączyć Zdalne uruchamianie:
Po aktywowaniu Remote Start naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy przycisk Zdalne uruchamianie .
34
Mój program
Pobieraj nowe oraz specjalne cykle, które nie
zostały zawarte w podstawowym zestawie cykli
urządzenia.
Na poprawnie zarejestrowane urządzenia można
pobierać wiele specjalnych cykli opracowanych
specjalnie dla danego urządzenia.
Na urządzeniu może być przechowywany tylko
jeden cykl jednocześnie.
Pobrany cykl jest przechowywany na urządzeniu aż
do pobrania następnego.
Pobór mocy (stan czuwania)
0,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości
sieciowej
3, 0 W
Czas, po upływie którego funkcja
zarządzania energią, lub podobna
funkcja, automatycznie przełącza
urządzenie w tryb czuwania lub
wyłączenia, lub w stan zapewniający
tryb czuwania przy podłączeniu do
sieci
20 min.
PL
Informacje dotyczące oprogramowania
Open Source
Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy
w ramach licencji GPL, LGPL, MPL oraz innych
licencji Open Source, należy odwiedzić witrynę
internetową http://opensource.lge.com.
Witryna, oprócz kodu źródłowego, umożliwia
pobranie wszystkich informacji o warunkach
użytkowania, wyłączeniach gwarancji oraz prawach
autorskich.
Po wysłaniu na adres [email protected]
prośby o dostarczenie kodu źródłowego na płycie
CD-ROM firma LG Electronics wyśle ją za opłatą
(pokrywającą m.in. koszty nośnika, wysyłki i
przetwarzania). Niniejsza oferta jest ważna przez
trzy (3) lata od daty zakupu produktu.
Smart Diagnosis™ Korzystanie ze
smartfonu
••Dla urządzeń z logo
lub
Z tej funkcji należy skorzystać, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub
nieprawidłowego działania urządzenia.
Funkcji Smart Diagnosis™ nie można uruchomić,
jeżeli urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
Jeżeli urządzenia nie można włączyć, wówczas
należy wykonać proces diagnostyki problemu bez
pomocy funkcji Smart Diagnosis™ .
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Informacje
centrum obsługi klienta
Należy skorzystać z tej funkcji, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka centrum serwisowania
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii
lub nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji
należy skorzystać wyłącznie w celu skontaktowania
się z przedstawicielem handlowym, a nie podczas
normalnej obsługi urządzenia.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć
pralkę. Nie należy naciskać żadnych innych
przycisków ani przekręcać pokrętła wyboru
cyklu.
2
Po odpowiedniej instrukcji z centrum
telefonicznego należy umieścić mikrofon
telefonu w pobliżu przycisku Zasilanie.
x.
Ma
mm
0
1
35
PL
3
Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy
przycisk Temp., trzymając mikrofon telefonu
w pobliżu ikony albo przycisku Zasilanie.
4
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do
końca transferu danych.
••Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonu podczas tonowego przesyłu
danych.
••Jeśli pracownik centrum telefonicznego
nie będzie w stanie odebrać dokładnego
zapisu, użytkownik może zostać poproszony
o ponowne przesłanie danych.
5
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów należy
podjąć przerwaną rozmowę z pracownikiem
centrum telefonicznego, który może już udzielić
pomocy na podstawie danych przesłanych do
analizy.
UWAGA
••Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne jest
od jakości lokalnego połączenia telefonicznego.
••Połączenie i zależna od niego jakość usługi
ulegnie poprawie, jeśli wykorzystany zostanie
telefon domowy.
••Jeśli jakość transmisji danych do Smart
Diagnosis™ jest zła z powodu niskiej jakości
połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart
Diagnosis™ może być ograniczona.
36
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
••Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki należy
ją odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu
prądem. Zaniechanie może doprowadzić
do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia
elektrycznego oraz śmierci.
••Do czyszczenia pralki nie wolno używać żrących
substancji chemicznych, substancji ściernych
ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić
zewnętrzną warstwę pralki.
Czyszczenie pralki
Pielęgnacja po praniu
••Po zakończeniu cyklu należy wytrzeć wilgoć
z drzwi i z wewnętrznej części uszczelki drzwiowej.
••Drzwi należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić
wyschnięcie bębna.
••Wytrzeć główną część pralki suchą szmatką,
usuwając z niej wilgoć.
PL
Czyszczenie elementów
wewnętrznych
••Otwórz drzwi i szybę drzwiczek należy wycierać
ręcznikiem lub miękką szmatką.
••Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie
po zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego
wsadu w pralce może spowodować zagniecenia,
zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.
••Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej)
należy uruchomić program Czyszczenie bębna,
aby usunąć pozostałości środków czyszczących
i inne osady.
Czyszczenie filtra wlotu wody
••Jeśli pralka nie będzie używana przez dłuższy
czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć krany
doprowadzające wodę, zwłaszcza jeśli w pobliżu
pralki w podłodze nie ma kratki ściekowej
(studzienki).
••Ikona pojawi się na wyświetlaczu panelu
sterowniczego w przypadku braku dopływu wody
do szuflady na proszek/płyn.
••Jeśli woda jest bardzo twarda lub zawiera
śladowe ilości wapna, filtr wlotu wody może zostać
zablokowany. Dobrą praktyką jest w związku z tym
okresowe czyszczenie filtra.
Czyszczenie elementów
zewnętrznych
1
Należy zakręcić kran i odkręcić wąż
doprowadzający wodę.
2
Wyczyścić filtr za pomocą szczotki z twardym
włosiem.
Właściwa pielęgnacja pralki może wydłużyć jej
żywotność.
Drzwi:
••Zmyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za
pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć
miękką szmatką.
Elementy zewnętrzne:
••Natychmiast zetrzeć, jeśli coś się rozleje.
••Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki.
••Nie należy wywierać nacisku na powierzchnię ani
na wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.
37
PL
Czyszczenie filtra pompy
odpływowej
4
Po oczyszczeniu należy wkręcić filtr pompy
i włożyć korek spustowy.
5
Zamknąć zaślepkę.
••W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie
przedmioty pochodzące z pranych artykułów.
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra, aby
zapewnić bezproblemową pracę pralki.
••Przed przystąpieniem do czyszczenia pompy
odpływowej, awaryjnym opróżnieniem pralki albo
awaryjnym otwarciem drzwi należy pozwolić
wodzie ostygnąć.
1
Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż.
2
Wyjąć korek spustowy i otworzyć filtr, kręcąc
nim w lewo.
2
Zbiornik odbierający
odprowadzaną wodę.
1
3
38
Usunąć wszystkie obce przedmioty z filtra
pompy.
UWAGA
••W pierwszej kolejności, należy spuścić wodę
za pomocą węża odprowadzającego, a dopiero
potem otworzyć filtr pompy i usunąć nitki i inne
przedmioty.
••Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu
wody, ponieważ może być gorąca.
PL
Czyszczenie szuflady zasobnika
Detergenty i środki do zmiękczania tkanin mogą
odkładać się w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa
razy w miesiącu należy wyjąć szufladę i wkłady, aby
sprawdzić, czy znajduje się na nich osad.
1
Czyszczenie bębna
(opcjonalnie)
Czyszczenie bębna to specjalny program
przeznaczony do czyszczenia wnętrza pralki.
Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do
samego końca.
W tym programie stosowany jest wyższy poziom
wody przy wyższej prędkości wirowania. Program
powinien być regularnie uruchamiany.
••Nacisnąć mocno przycisk odłączający i wyjąć
szufladę.
1
Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i artykuły,
a następnie zamknąć drzwi.
2
Wysunąć szufladę zasobnika i dodać środek
przeciw kamieniowi (np. Calgon) do głównej
przegrody.
••Jeśli jest to tabletka, należy ja wrzucić
bezpośrednio do bębna.
2
3
Wyjąć wkłady z szuflady.
••Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą,
aby usunąć osad ze środków do prania.
Do czyszczenia szuflady zasobnika należy
używać wyłącznie wody. Osuszyć wkłady
oraz szufladę za pomocą miękkiej szmatki lub
ręcznika.
Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy
używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej
szczotki.
••Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej
części wnęki.
4
5
Zetrzeć wilgoć z wnęki za pomocą miękkiej
szmatki lub ręcznika.
Włożyć wkłady do właściwych przegród
i wsunąć szufladę z powrotem.
3
Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
4
Włączyć urządzenie, a następnie przycisnąć i
przytrzymać przyciski Płukanie+ i Opóźnienie
przez 3 sekundy. Następnie na wyświetlaczu
pojawi się
.
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
cykl.
6
Po zakończeniu programu pozostawić drzwi
otwarte, aby otwór drzwi, elastyczna uszczelka i
szyba drzwi mogły wyschnąć.
UWAGA
••Jeśli w domu znajduje się dziecko, nie należy
pozostawiać drzwi otwartych przez zbyt długi czas.
UWAGA
••Nie należy umieszczać żadnego detergentu
w przegródkach na środki piorące. Mogłyby
powstać obfite mydliny i wydostać się poza pralkę.
39
PL
Uwaga na zamarzanie zimą
••Zamarznięte urządzenie nie pracuje prawidłowo.
Należy zadbać, aby urządzenie zostało
zamontowane w miejscu, w którym nie będzie
narażone zimą na zamarznięcie.
••W przypadku gdy produkt musi zostać
zainstalowany na ganku albo w innych warunkach
poza domem, należy zadbać o spełnienie
wymienionych poniżej zaleceń.
Jak zapobiegać zamarznięciu
produktu
••Po praniu należy całkowicie odprowadzić
wodę z pompy za pomocą korka spustowego
stosowanego do usuwania pozostałej wody. Po
całkowitym odprowadzeniu wody należy zamknąć
korek spustowy stosowany do usuwania pozostałej
wody, a także zaślepkę.
••Po zakręceniu kranu należy odłączyć od kranu
wąż doprowadzający zimną wodę i spuścić z niego
wodę, trzymając wąż zwieszony w dół.
Wąż dopływowy
Sprawdzanie, czy doszło do
zamarznięcia
••Jeśli woda nie spływa po wyjęciu korka
spustowego węża stosowanego do spuszczenia
pozostałej wody, należy skontrolowac zespół
odprowadzania wody.
Korek spustowy
Korek spustowy
Zaślepka
••Zwiesić wąż odpływowy, aby spuścić całą wodę
pozostałą w wężu.
Wąż odpływowy
UWAGA
••Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera
zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony
jest na zamarznięcie.
Zaślepka
••Włączyć zasilanie, wybrać program prania,
a następnie nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Szuflada na proszek/płyn
Wąż odpływowy
••Gdy podczas pracy pralki na wyświetlaczu
wyświetlane jest oznaczenie ' ', należy
skontrolować zespół doprowadzania wody i zespół
odprowadzania wody. (Niektóre modele nie są
wyposażone w funkcję alarmu sygnalizującego
zamarznięcie).
UWAGA
••Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na
proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa
przez wąż odpływowy podczas wirowania.
40
PL
Co robić, gdy dojdzie do
zamarznięcia
••Należy opróżnić bęben, nalać ciepłą wodę w temp.
50–60°C tak, aby sięgała do gumowej części
wewnątrz bębna, zamknąć drzwi i odczekać 1–2
godziny.
••Po całkowitym odprowadzeniu wody z bębna,
należy zamknąć korek spustowy węża do
odprowadzenia pozostałej wody, wybrać program
prania, a następnie nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
Szuflada na proszek/płyn
Wąż odpływowy
50-60°C
UWAGA
••Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na
proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa
przez wąż odpływowy podczas wirowania.
UWAGA
••Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera
zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony
jest na zamarznięcie.
••Otworzyć zaślepkę i korek spustowy węża do
odprowadzania pozostałej wody, aby spuścić wodę
całkowicie.
••Jeśli występuje problem z doprowadzeniem wody,
należy podjąć następujące środki.
−−Zakręcić kran i przykładając szmatkę nasączoną
gorącą wodą do kranu i obu miejsc złączy, starać
się spowodować odtajanie zamarznięcia.
−−Wyjąć wąż doprowadzający wodę i zanurzyć go
w ciepłej wodzie, nieprzekraczającej 50–60°C.
Korek spustowy
Zaślepka
Wąż dopływowy
50-60°C
UWAGA
••Jeśli woda nie spływa, oznacza to, że lód się
jeszcze nie rozpuścił całkowicie. Należy jeszcze
poczekać.
41
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
••Pralka wyposażona jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący
problemy we wczesnym stadium. Jeśli pralka działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed wezwaniem
serwisanta należy sprawdzić poniższe:
Diagnozowanie problemów
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Grzechotanie
i pobrzękiwanie
••Należy sprawdzić, czy wszystkie
kieszenie są puste. Przedmioty takie jak
wsuwki, zapałki, długopisy, monety czy
klucze mogą uszkodzić zarówno pralkę,
Ciała obce, takie jak monety lub agrafki
jak i ubrania.
••Przed praniem należy zasunąć
mogły utkwić w bębnie lub pompie.
wszystkie zamki błyskawiczne oraz
zabezpieczyć haczyki i linki tak, by
podczas prania nie zaplątywały się lub
zaczepiały o pozostałe artykuły.
Łomotanie
Ciężki wsad może spowodować
wystąpienie łomoczących dźwięków.
Zazwyczaj jest to normalne zjawisko.
••Jeśli dźwięk nie ustaje, stabilność pralki
jest najprawdopodobniej zaburzona.
Należy zatrzymać pranie i zmienić
rozłożenie wsadu.
Czy usunięto wszystkie bolce
zabezpieczające i konstrukcję
wspierającą?
••Jeśli bolce zabezpieczające nie zostały
wyjęte podczas montażu pralki, należy
sięgnąć do Instrukcji montażu, aby
znaleźć informacje na ten temat.
Czy wszystkie nóżki spoczywają
stabilnie na podłodze?
••Należy upewnić się, że pralka jest
wypoziomowana i dokręcić nakrętki
blokujące w kierunku podstawy
urządzenia.
Wibrujący dźwięk
Czy kiedykolwiek kładziono urządzenie ••Skontaktować się z centrum obsługi
klienta.
podczas przenoszenia lub instalacji?
Woda wycieka
Nadmiar mydlin
Woda nie jest
doprowadzana do
pralki albo płynie
zbyt wolno
42
Węże doprowadzające lub
odprowadzające wodę poluzowały
się w miejscu łączenia z kranem lub
pralką.
••Sprawdzić i dokręcić złącza węży.
Domowe rury odpływowe są zatkane.
••Udrożnić instalację odpływową. W
razie potrzeby skontaktować się
z hydraulikiem.
Zbyt duża ilość środka piorącego
lub nieodpowiedni środek może
spowodować zbyt obfitą pianę, co
doprowadzi do wycieku wody.
••Użyć środka piorącego w ilości
zalecanej przez jego producenta.
Źródło wody jest nieodpowiednie dla
danego miejsca.
••Sprawdzić inny kran domowy.
Kran, z którego doprowadzana jest
woda, nie jest całkowicie odkręcony.
••Odkręcić kran do końca.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę
jest zagięty.
••Wyprostować wąż.
Filtr węża doprowadzenia wody jest
zapchany.
••Sprawdzić filtr węża doprowadzenia
wody.
PL
Objawy
Przyczyny
Wąż odpływowy jest splątany lub
Woda z pralki nie
jest odprowadzana zapchany.
albo płynie powoli Filtr odpływowy jest zapchany.
Rozwiązanie
••Przeczyścić i wyprostować wąż
odpływowy.
••Wyczyścić filtr odpływowy.
Przewód zasilania może nie być
••Należy się upewnić, że wtyczka jest
dobrze wetknięta do gniazdka.
podłączony lub może być luźno wpięty.
Bezpieczniki instalacji domowej są
przepalone, przerywacz przerwał
obwód lub wystąpiła awaria zasilania.
••Nastawić przerywacz lub wymienić
bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności
bezpiecznika. Jeśli problemem jest
przeciążenie obwodu, należy zlecić
jego naprawę wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Kran, z którego doprowadzana jest
woda, nie jest odkręcony.
••Należy odkręcić kran z wodą.
Pralka nie wiruje
Sprawdzić, czy drzwi są dobrze
zamknięte.
••Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza. Rozpoczęcie wirowania
może nastąpić kilka chwil po naciśnięciu
przycisku Start/Pauza. Aby doszło
do wirowania, drzwi muszą zostać
zamknięte. Dodać 1 lub 2 podobne
do siebie artykuły, aby zrównoważyć
wsad. Zmienić rozłożenie wsadu, aby
wirowanie odbywało się prawidłowo.
Drzwi się nie
otwierają
Po uruchomieniu pralki drzwi nie
mogą zostać otwarte ze względów
bezpieczeństwa.
••Sprawdzić, czy podświetlona jest ikona
„Blokada drzwi”. Po wyłączeniu ikony
„Blokada drzwi” można bezpiecznie
otworzyć drzwi.
Przedłużony czas
cyklu prania
Jeśli wykryte zostanie zaburzenie
równowagi lub jeśli włączony jest
program usuwania mydlin, czas prania
zostanie wydłużony.
••Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany
czas pozostały do końca cyklu stanowi
jedynie wartość przybliżoną. Czas
rzeczywisty może się od niego różnić.
Przelanie się
środka do
zmiękczania
tkanin
Zbyt duża ilość środka zmiękczającego
tkaniny może spowodować przelanie
się cieczy.
••Aby wykorzystać właściwą ilość
środka, należy postępować zgodnie
z wytycznymi producenta produktu. Nie
należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie.
Środki
zmiękczające
uwalniane są zbyt
wcześnie
••Należy stosować środek piorący
Zbyt duża ilość środka zmiękczającego
zgodnie z zaleceniami jego producenta.
tkaniny może spowodować jego
••Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
Nie otwierać szuflady podczas cyklu
przedwczesne uwolnienie.
prania.
Przyciski mogą
nie działać
prawidłowo.
Przycisk nie może zostać rozpoznany,
gdy drzwiczki są otwarte.
••Naciśnij ponownie po zamknięciu drzwi.
Sprawdzić kran ze źródłem wody.
••Nie ładować nadmiernej ilości artykułów.
Sprawdzić, czy pralka odprowadza
właściwą dla wsadu ilość wody. Wsad
jest zbyt mały, aby suszenie bębnowe
przebiegało właściwie. Dodać kilka
ręczników.
••Zakręcić kran z wodą.
Pralka się nie
włącza
Problem
z suszeniem
43
PL
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Źródłem zapachu są elementy gumowe ••To normalny zapach nowej gumy, który
zniknie po kilkukrotnym użyciu pralki.
pralki.
Zapach
Urządzenie AGD
i smartfon nie są
połączone z siecią
Wi-Fi.
44
Jeśli gumowa uszczelka w drzwiach
oraz obszar jej przylegania nie są
regularnie czyszczone, źródłem
zapachów mogą być pleśń oraz
zanieczyszczenia
••Regularnie czyścić uszczelkę i miejsce
jej przylegania oraz sprawdzać po
opróżnieniu pralki, czy pod uszczelką
drzwi nie zostały małe sztuki prania.
Zapachy mogą się pojawić, jeśli
filtr pompy odpływowej pozostanie
zanieczyszczony.
••Regularnie czyścić filtr pompy
odpływowej.
Zapachy mogą się pojawić, jeśli
wąż odpływowy jest nieprawidłowo
zamontowany, co powoduje zasysanie
wody z powrotem do pralki.
••Montując wąż odpływowy, upewnić się,
że nie jest skręcony ani niedrożny.
Podczas suszenia źródłem zapachów
mogą być strzępki materiału
przyklejające się do grzałki. (Tylko w
modelu z suszarką).
••To nie jest usterka.
Charakterystyczny zapach może być
spowodowany suszeniem gorącym
powietrzem mokrej odzieży. (Tylko w
modelu z suszarką).
••Po krótkim czasie zapach zniknie.
Hasło do sieci Wi-Fi, z którą
próbowano się połączyć, jest
niepoprawne.
••Odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy
się smartfon i usunąć ją, a następnie
zarejestrować urządzenie w aplikacji LG
SmartThinQ
Dane mobilne w smartfonie są
włączone.
••Wyłączyć Dane mobilne w smartfonie i
zarejestrować urządzenie poprzez sieć
Wi-Fi.
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)
jest ustawiona nieprawidłowo.
••Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)
może zawierać litery alfabetu języka
angielskiego oraz cyfry. (Nie należy
stosować znaków specjalnych).
Częstotliwość sygnału routera jest
inna niż 2,4 GHz.
••Obsługiwana jest wyłącznie
częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router
bezprzewodowy na częstotliwość
sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim
urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną
częstotliwość, skontaktować się z
dostawcą usług internetowych lub
producentem routera.
Odległość między urządzeniem a
routerem jest zbyt duża.
••Jeżeli odległość między urządzeniem a
routerem jest zbyt duża, sygnał może
być słaby i połączenie może nie zostać
skonfigurowane prawidłowo. Umieścić
router bliżej urządzenia.
PL
Komunikaty o błędach
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Źródło wody jest
nieodpowiednie dla danego
miejsca.
••Sprawdzić inny kran domowy.
Krany, z których doprowadzana
jest woda, nie są całkowicie
odkręcone.
••Odkręcić kran do końca.
Wąż (lub węże) doprowadzający
wodę jest zagięty.
••Wyprostować wąż (węże).
Filtr węża (węży) doprowadzenia ••Sprawdzić filtr węża
doprowadzenia wody.
wody jest zapchany.
Jeśli nastąpił wyciek wody z
węża doprowadzenia wody,
wskaźnik
czerwono.
zaświeci się na
••Należy zastosować wąż
wyposażony w zabezpieczenie
„aqua stop”.
Mogą wystąpić różnice
pomiędzy modelami.
Wsad jest zbyt mały.
••Dodać 1 lub 2 podobne do siebie
artykuły, aby zrównoważyć wsad.
Równowaga wsadu jest
zaburzona.
••Dodać 1 lub 2 podobne do siebie
artykuły, aby zrównoważyć wsad.
Urządzenie wyposażone jest
w wykrywacz zaburzenia
równowagi i system korekcji.
Jeśli załadowano pojedyncze
ciężkie artykuły (np. dywanik
łazienkowy, szlafrok itp.),
system ten może zatrzymać
wirowanie, a nawet przerwać
cały cykl wirowania.
••Zmienić rozłożenie wsadu,
aby wirowanie odbywało się
prawidłowo.
Jeśli pranie jest wciąż zbyt
mokre pod koniec cyklu, należy ••Zmienić rozłożenie wsadu,
dodać mniejsze artykuły, aby
aby wirowanie odbywało się
prawidłowo.
zrównoważyć wsad, i powtórzyć
cykl wirowania.
45
PL
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Wąż odpływowy jest splątany lub
zapchany.
••Przeczyścić i wyprostować wąż
odpływowy.
Filtr odpływowy jest zapchany.
••Wyczyścić filtr odpływowy.
Sprawdzić, czy drzwi nie są otwarte.
••Zamknąć drzwi do końca. Jeśli ,
,
,
nie zostaną wyświetlone, należy
skontaktować się z serwisem.
dE4
Usterka czujnika drzwi
_
46
Błąd sterowania.
••Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać
serwisanta.
Woda przelewa się z powodu wadliwego
zaworu wody.
••Zakręcić kran.
••Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
••Wezwać serwisanta.
Usterka czujnika poziomu wody.
••Zakręcić kran.
••Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
••Wezwać serwisanta.
Nadmierne obciążenie silnika.
••Należy pozostawić pralkę na 30 minut, aby
silnik się schłodził, a następnie ponownie
uruchomić cykl.
Usterka czujnika drzwi
••Wlać ciepłą wodę do bębna i rozmrozić
wąż odpływowy i pompę odpływową.
Zmoczyć ręcznik ciepłą wodą i przyłożyć
do węża dopływowego.
Woda wycieka.
••Wezwać serwisanta.
Brak suszenia
••Wezwać serwisanta.
GWARANCJA
PL
W zakres ograniczonej gwarancji nie wchodzi:
••Serwisowy przewóz, odebranie lub montaż, lub naprawa produktu; instrukcja dla klienta dotycząca obsługi
produktu; naprawa lub wymiana bezpieczników lub poprawki ożyłowania lub instalacji wodno-kanalizacyjnej,
lub poprawki po nieautoryzowanych naprawach/montażu.
••Niezdolność urządzenia do pracy podczas awarii zasilania i przerw w dostawie prądu lub niedostatecznej
mocy zasilania.
••Szkody spowodowane przez uszkodzoną lub nieszczelną instalację wodną, zamarznięcie instalacji, blokadę
rur odpływowych, niedostateczną lub przerywaną dostawę wody lub niedostateczną ilość dostarczanego
powietrza.
••Szkody wynikłe z obsługi Produktu w środowisku korozyjnym lub w sposób sprzeczny z zaleceniami
zawartymi w dołączonym do Produktu podręczniku użytkownika.
••Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku wypadków, działania szkodników i owadów, wyładowań
atmosferycznych, wiatru, ognia, powodzi lub losu.
••Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieautoryzowanymi zmianami lub przeróbkami, korzystaniem
z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wyciekiem wody na skutek nieprawidłowego
montażu urządzenia.
••Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieprawidłowym prądem elektrycznym, napięciem lub kodem
instalacji wodno-kanalizacyjnej albo spowodowane stosowaniem akcesoriów, komponentów lub
czyszczących produktów zużywalnych, które nie uzyskały akceptacji firmy LG.
••Szkody spowodowane transportem i obsługą, w tym zadrapania, wgniecenia, odpryśnięcia i/lub inne
uszkodzenia zewnętrznej warstwy produktu, chyba że uszkodzenia te wynikają z wadliwości materiałów lub
wykonania.
••Uszkodzenia lub brakujące elementy powystawowych, sprzedawanych po otwarciu opakowania,
przecenionych lub odnawianych egzemplarzy Produktu.
••Produkty z usuniętym, zmodyfikowanym lub niemożliwym do odczytania numerem seryjnym. Do uzyskania
oceny zgłoszenia gwarancyjnego konieczne jest podanie modelu i numeru seryjnego, a także okazanie
paragonu sklepowego.
••Zwiększenie kosztów użytkowania i dodatkowych wydatków związanych z użytkowaniem.
••Naprawy w przypadku gdy Produkt jest używany w celach innych niż normalne i typowe przeznaczenie
domowe lub w sposób sprzeczny z instrukcjami w podręczniku użytkownika dołączonego do Produktu.
••Koszty związane z przeniesieniem Produktu z domu użytkownika w celu przekazania do naprawy.
••Usunięcie i ponowny montaż Produktu, jeśli zainstalowany jest w niedostępnym miejscu lub jest
zamontowany niezgodnie z opublikowaną instrukcją montażu, w tym zamieszczoną w podręczniku
użytkownika LG i podręcznikach montażu.
••Szkody wynikające z nieprawidłowego używania, nieprawidłowego montażu, naprawy lub konserwacji.
Nieprawidłowa naprawa obejmuje także stosowanie części, które nie zostały zaakceptowane ani ujęte
w specyfikacji przez firmę LG.
47
PL
Nietypowe wibracje lub
hałasy spowodowane
przez nieusunięcie bolców
zabezpieczających lub
konstrukcji wspierającej.
Konstrukcja
wspierająca
Kartonowa
podstawa
Usunąć bolce
zabezpieczające
i konstrukcję wspierającą.
Bolec
zabezpieczający
Wyciek spowodowany przez
zanieczyszczenia (włosy,
kłaczki) na uszczelce i szybie
drzwiowej.
Oczyścić uszczelkę
i szybę.
Brak odpływu spowodowany
blokadą filtra pompy.
Wyczyścić filtr pompy.
Woda nie napływa, ponieważ
filtry zaworu wlotowego są
zanieczyszczone lub węże
doprowadzenia wody są
pozaginane.
Oczyścić filtr zaworu
wlotowego lub
zamontować ponownie
węże doprowadzenia
wody.
Woda nie napływa z powodu
zbyt dużej ilości zastosowanego
detergentu.
Prane rzeczy są gorące lub
ciepłe po zakończeniu prania,
ponieważ węże wlotowe
zainstalowano odwrotnie.
Woda nie dopływa do pralki
ponieważ kran jest zakręcony.
48
Filtr wlotowy
Wyczyścić szufladę
zasobnika na proszek/płyn
Zasobnik
Zimna
Wąż doprowadzenia
zimnej wody
Kran
Gorąco
Wąż doprowadzenia
Zamontować
ciepłej wody
ponownie
węże doprowadzania
wody.
Odkręcić kran.
PL
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem
węża odpływowego lub
zablokowaniem węża
odpływowego.
Kolanko
Zamontować ponownie
wąż odpływowy.
Przypięcie
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem
węża doprowadzenia wody lub
stosowaniem węża innej marki.
Zamontować ponownie
wąż doprowadzenia wody.
Brak zasilania spowodowany
poluzowaniem styku przewodu
zasilania z gniazdem zasilania
lub problemem z gniazdem
zasilania.
Podłączyć ponownie
przewód zasilania
lub wymienić gniazdo
elektryczne.
Poziom
Serwisowy przejazd w celu
przewozu, odebrania lub
montażu produktu lub po
instrukcje stosowania produktu.
Usunięcie i ponowny montaż
Produktu.
Gwarancja obejmuje
jedynie wady wytwórcze.
Pomoc serwisowa
nie obejmuje skutków
nieprawidłowego montażu.
Jeśli nie wszystkie śruby są
zamontowane prawidłowo,
może to spowodować silne
wibracje (wyłącznie model na
podstawie).
Zamontować 4 śruby na
każdym rogu (16 szt).
Odgłos łomotania wody
(uderzania), gdy pralka jest
napełniana wodą.
Nagłe zatrzymanie
przepływu wody Dostosować
Wysokie
ciśnienie
wody
Uderzenie
Głośny dźwięk
Samoistny
przepływ wody
ciśnienie
wody przez przykręcenie
domowego zaworu wody
lub kranu.
49
DANE ROBOCZE
PL
Produkt zgodny z wytycznymi Rozporządzenia EU 1061/2010
Znak towarowy dostawcy
LG
Identyfikator modelu dostawcy
F4J*TS(P)
(0~9)*D
F4J*VS(P)
(0~9)*D
Objętość znamionowa
8
9
Klasa energetyczna
A+++
A+++
Produkt otrzymał tytuł „EU Ecolabel award” zgodnie z Rozporządzeniem
EC 66/2010
Nie
Nie
Zużycie energii X kWh rocznie na podstawie 220 standardowych cykli
prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i
40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycie w trybach
niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu
użytkowania urządzenia.
117
152
kWh/
rok
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy częściowym
wsadzie.
0,66
0,81
kWh
0,45
0,61
kWh
standardowy program prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym
wsadzie.
0,42
0,58
kWh
Ważone zużycie energii elektrycznej w trybie „off-mode” i „left-on”.
0,45
0,45
W
Zużycie wody X litrów na rok na podstawie 220 standardowych cykli prania
w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy
pełnym i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody zależy od
sposobu użytkowania urządzenia.
8900
9000
litrów/
rok
klasa »X« efektywności wirowania w skali od G (najmniejsza efektywność)
do A (największa efektywność)
A
A
1400
1400
obr./
min
44
44
%
kg
Zużycie energii
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie.
Najwyższa prędkość wirowania osiągalna dla standardowego programu
prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie lub dla standardowego
programu prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym wsadzie,
którakolwiek niższa, oraz pozostała wilgotność tkanin dla standardowego
programu prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie lub dla
standardowego programu prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym
wsadzie, którakolwiek wyższa.
Standardowe programy prania zamieszczone na metkach i etykietach
oznaczają, że cykle te mogą być stosowane do prania artykułów normalnie
zabrudzonych i są to cykle najbardziej wydajne, biorąc pod uwagę łączne
zużycie wody i energii elektrycznej;
Bawełna+, 60°C/40°C
Czas trwania programu
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie.
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy częściowym
wsadzie.
298
278
min.
245
225
min.
standardowy program prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym
wsadzie.
240
220
min.
Czas pozostawania w trybie „left-on” (Tl)
10
10
min.
53/74
dB(A)
Emisja hałasu przenoszonego droga powietrzną w dB(A) pomnożona przez
1 pW i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej podczas fazy prania
55/73
i wirowania dla standardowego cyklu prania bawełny w temp. 60°C przy
pełnym wsadzie.
Wolnostojąca
50
Notatka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement