LG FH2G7NDN0 Owner's manual

LG FH2G7NDN0 Owner's manual
RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSION LG
Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE
LAWS AND COMPANY RULES.
MFL69515324
WORK
SEC.
BRAND CUSTOMER MODEL
LANGUAGE
P/NO.
FH0G6NDN2
01
FH2G7NDN0
LG
FH0G7NDN0
MFL69515324
1
OFFSET WHITE 80 g
F H/1 *G6/G7 N (D)(N)(W)(0~9)
A**QEPL
A**QWPL
48
POLISH
REMARK
PAGE
Mega Touch Slim
Non Steam
Washing Machine
FH0G6NDN4
210
FH0G7NDN1
148
148
1.
2.
3.
4.
Material, printing and exterier size are refer to work tables.
Printing, text size and line are based on LG design film.
Exterier size on the drawing is cutting line.
Before product controlled by criteria sample.
should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34
PDF
ILLUSTRATOR
TRIG.
UNIT
mm
SCALE
N
S
MODELING DESIGNED REVIEWED CHECKED APPROVED
A.Walaszczyk
1
S.Kozłowski
N.Kim
07.06.2016 07.06.2016 07.06.2016 07.06.2016
2
3
4
REV. NO.
M.Grabek
REVISION DESCRIPTION
REF. NO.
DATE
PREPARED APPROVED
LGEWR
LG Electronics Inc.
RELATED DWG.
T
I
T
L
E
DWG.
No.
DR COMPLETED
MANUAL,OWNER’S
DRUM-EXPORT 1/1
MFL69515324
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
PRALKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą
Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość
i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy
przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej
w przyszłości.
PL POLISH
F H/1 2 G6/G7 N D(N)(W)(0~9)
F H/1 0 G6/G7 N D(N)(W)(0~9)
MFL69515324
Rev.00_24062016
www.lg.com
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści
mogą różnić się od modelu posiadanego przez
użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom
wprowadzanym przez producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA .....................................3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ............................. 3
Utylizacja starego urządzenia ................................................................ 8
MONTAŻ...........................................................................9
Części ................................................................................................. 9
Akcesoria............................................................................................. 9
Dane techniczne .................................................................................10
Wymagania dotyczące miejsca montażu................................................11
Rozpakowywanie i usuwanie bolców zabezpieczających .........................12
Stosowanie podkładek antypoślizgowych (opcjonalnie) ..........................13
Drewniane podłogi (podłogi podniesione) .............................................13
Poziomowanie pralki ............................................................................14
Podłączanie węża doprowadzającego wodę ...........................................14
Instalacja węża odpływowego ..............................................................17
UŻYTKOWANIE ..............................................................18
Korzystanie z pralki .............................................................................18
Sortowanie prania ...............................................................................19
Dodawanie środków piorących .............................................................20
Panel sterujący....................................................................................22
Tabela programu .................................................................................23
Opcje programu ..................................................................................27
FUNKCJE SMART............................................................29
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™ ................................................29
KONSERWACJA ..............................................................30
Czyszczenie pralki ...............................................................................30
Czyszczenie filtra wlotu wody ...............................................................30
Czyszczenie filtra pompy odpływowej ...................................................31
Czyszczenie szuflady zasobnika ............................................................32
Czyszczenie bębna (opcjonalnie) ..........................................................32
Uwaga na zamarzanie zimą..................................................................33
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ...................................35
Diagnozowanie problemów ..................................................................35
Komunikaty o błędach .........................................................................38
GWARANCJA ..................................................................40
DANE ROBOCZE .............................................................43
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA”
opisane poniżej.
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z
którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie
przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i
postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci,
porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób
podczas używania produktu, należy przestrzegać środków
ostrożności obejmujących poniższe:
Dzieci w gospodarstwie domowym
To urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez
osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia
i wiedzy, chyba że są oni nadzorowani bądź instruowani w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w
celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
3
PL
Dla stosowania w Europie:
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku
sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej
wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia
im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie
bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią
ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie
urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie
urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych
przez dzieci bez nadzoru.
Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od
urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
Montaż
•Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo
lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym
uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
•Urządzenie musi w bezpieczny sposób transportować dwoje lub
większa liczba osób.
•Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu.
Nie instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami
lub na terenie, który jest narażony na działanie warunków
atmosferycznych takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz
oraz temp. poniżej zera stopni Celsjusza.
•Należy dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
•Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania
jest poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•Podczas podłączania pralki do sieci elektrycznej nie należy
stosować rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.
4
PL
•Urządzenia
•
nie należy montować za zamykanymi drzwiami,
drzwiami suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie
przeciwnej do zawiasów pralki w sposób utrudniający pełne
otwarcie pralki.
•Urządzenie
•
musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia
lub awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga
odprowadzenia prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko
porażenia elektrycznego.
•Urządzenie
•
jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą
uziemiającą urządzenie oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka
musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest
poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi
przepisami i normami.
•Niewłaściwe
•
podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie
może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku
wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia
należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub
pracownikiem serwisu.
•Nie
•
należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do
urządzenia. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić
instalację właściwego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
Działanie
•Nie
•
należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli i
samego urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy
stosować żadnych ostrych przedmiotów.
•Nie
•
należy podejmować prób naprawy lub wymiany
jakichkolwiek elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace
serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu, chyba że w Instrukcji zamieszczono inne
zalecenia. Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone
przez producenta pralki.
5
PL
•Nie
•
należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•Obszar
•
pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od
łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty,
chemikalia itp.
•Nie
•
należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci
mogą zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co
spowoduje szkody oraz obrażenia ciała.
•Należy
•
zainstalować nowy zestaw węży dołączony do
urządzenia. Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić
do wycieku i zalania mieszkania.
•Nie
•
należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy
poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
•Nie
•
należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć
w urządzeniu odzieży, która była czyszczona, prana,
namoczona w substancjach łatwopalnych lub wybuchowych,
lub miejscowo zwilżona takimi substancjami (jak wosk, ropa,
farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do
prania chemicznego, nafta, olej roślinny, olej spożywczy itp.).
Nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia może spowodować
pożar oraz porażenie elektryczne.
•W
• razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci
zasilającej i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG
Electronics.
•Nie
•
należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
•Podczas
•
cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy
dotykać drzwiczek pralki
•Nie
•
należy stosować palnych gazów ani substancji
wybuchowych, (takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik,
ropa naftowa, alkohol itp.) w pobliżu produktu.
6
PL
•Jeśli
•
wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
•Wszystkie
•
detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
•Nie
•
wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących
urządzeniem mokrymi rękami.
•Nie
•
należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać
na nim ciężkich przedmiotów.
•W
• pralce nie należy prać chodników, mat, butów, koców dla
zwierząt oraz innych artykułów innych niż ubrania i pościel.
•Urządzenie
•
to służy do stosowania w gospodarstwie domowym
i nie może być traktowane jako urządzenie przenośne.
•Jeśli
•
wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu
naturalnego itp.), nie należy dotykać urządzenia ani
wtyczki zasilania. Należy za to natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie.
Konserwacja
•Po
• całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu włożyć ostrożnie wtyczkę
do gniazdka.
•Przed
•
rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od
zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONY nie
powoduje odłączenia pralki od zasilania.
•W
• celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go
wodą wewnątrz ani na zewnątrz.
•Nie
•
wolno odłączać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód
zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do
siebie wyciągnąć ją z gniazdka.
7
PL
Usuwanie
•Przed
•
wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć go od
zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem,
aby uniemożliwić niepożądane użycie.
•Opakowań
•
(np. worki plastikowe i styropian) należy pozbyć się
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
•Przed
•
zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji
należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku
uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.
Utylizacja starego urządzenia
•• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty
elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów
komunalnych.
•• Stare urządzenia elektryczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, dlatego
właściwa likwidacja starego urządzenia pomoże chronić środowisko naturalne i
ludzkie zdrowie. Twoje stare urządzenie może zawierać części nadające się do
ponownego wykorzystania, które mogą być użyte do naprawy innych produktów
oraz inne cenne materiały, które mogą zostać poddane recyklingowi w celu ochrony
zasobów naturalnych.
•• Można zawieźć urządzenie do sklepu, w którym nabyto produkt lub skontaktować
się z stosownym lokalnym organem odpowiedzialnym za odpady w celu pozyskania
szczegółowych informacji o najbliższym punkcie odbioru odpadów elektrycznych
i elektronicznych. Najbardziej aktualne informacje dla twojego kraju, zob. www.
lg.com/global/recycling.
8
MONTAŻ
PL
Części
1
Bolce zabezpieczające
2
Wtyczka zasilania
3
4
Panel sterujący
5
Bęben
6
Drzwi
7
Wąż odpływowy
8
Korek spustowy
9
Filtr pompy odpływowej
10
Zaślepka (umiejscowienie
zależne od modelu)
11
Regulowana nóżka
Akcesoria
Wąż zimnej wody (1 szt.)
(Opcjonalnie wąż ciepłej
wody (1 szt.))
Klucz
Podkładki antypoślizgowe
(opcjonalnie)
9
PL
Dane techniczne
Model
F H/1 2 G6/G7 N D(N)(W)(0~9)
F H/1 0 G6/G7 N D(N)(W)(0~9)
Pojemność pralki
6 kg
Zasilanie
220 - 240 V~, 50 Hz
Rozmiar
600 mm (szer.) x 440 mm (głęb.) x 850 mm (wys.)
Waga produktu:
60 kg
Dopuszczalne ciśnienie wody:
0,1 - 1,0 MPa (1.0 - 10.0 kgf / cm²)
• Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.
• Na wlocie zimnej wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.
10
PL
Wymagania dotyczące miejsca
montażu
Miejsce
• Jeśli nie można uniknąć umieszczenia urządzenia
obok kuchenki gazowej lub pieca węglowego,
pomiędzy urządzeniami należy zamontować
izolację (85x60 cm) pokrytą folią aluminiową po
stronie wychodzącej na kuchenkę lub piec.
• Nie należy instalować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura powietrza
może spaść poniżej 0 stopni C. Zamrożone węże
mogą wybuchnąć pod ciśnieniem. Rzetelność
elektronicznej jednostki sterowniczej może się
pogorszyć pod wpływem ujemnej temperatury.
• Pralkę należy instalować w taki sposób, by w
przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla
pracownika serwisu.
10 cm
2 cm
2 cm
Poziom podłogi : Dopuszczalne pochylenie pod
całkowitą powierzchnią pralki wynosi 1°.
Przycisk outlet : Musi znajdować się w odległości 1,5
metra z prawej lub lewej strony pralki.
• Nie należy zasilać z gniazda więcej niż jednego
urządzenia.
Dodatkowe odstępy : Od ściany 10 cm: od tyłu/2
cm: na prawą i lewą stronę
• Nigdy nie należy kłaść ani przechowywać
artykułów na pralce.
• Produkty te mogą zniszczyć wykończenie oraz
przyciski sterownicze.
OSTRZEŻENIE
• Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego
gniazda, które jest poprawnie zainstalowane
i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
• Po zamontowaniu urządzenia należy wyregulować
wszystkie cztery nóżki za pomocą klucza do
bolców zabezpieczających, aby zapewnić
stabilność urządzenia oraz odległość wynoszącą
około 20 mm pomiędzy górną powierzchnią pralki
i elementami, które mogą się nad nią znajdować.
• Jeśli pralka została dostarczona zimą,
w temperaturach poniżej zera, przed
uruchomieniem należy pozostawić ją
w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.
OSTRZEŻENIE
• Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania
w warunkach nadmorskich ani w przenośnych
instalacjach, takich jak przyczepy kempingowe,
samoloty itp.
Przyłączenie elektryczne
• Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
• Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie
i wyłączyć źródło doprowadzenia wody.
Umiejscowienie
• Podłączyć pralkę do uziemionego gniazda zgodnie
z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
• Urządzenie należy postawić na płaskiej, twardej
podłodze.
• Pralka musi zostać ustawiona w taki sposób, aby
zagwarantowany był łatwy dostęp do wtyczki.
• Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
urządzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.
• Nie wolno korygować nierówności podłoża za
pomocą podkładanych pod urządzenie kawałków
drewna, kartonu czy podobnych materiałów.
• Naprawa pralki może być przeprowadzona
personel. Naprawy przeprowadzane przez
niedoświadczonych pracowników mogą skutkować
obrażeniami ciała oraz poważnymi awariami
sprzętu. Należy skontaktować się z miejscowym
centrum serwisowym.
11
PL
Rozpakowywanie i usuwanie
bolców zabezpieczających
1
Unieść urządzenie ponad piankową podstawę.
• Po usunięciu kartonu i opakowania, unieść
urządzenie ponad piankową podstawę.
Upewnić się, że konstrukcja wspierająca
znajduje się poza pralką, na podstawie, a nie
jest zakleszczona wewnątrz spodniej części
pralki.
3
Zamontuj nakrywki.
• Znajdź nakrywki dołączone do paczki
z akcesoriami i zamocuj w otworach po
bolcach zabezpieczających.
Nakrywka
• Jeśli urządzenie trzeba położyć, aby zdjąć
z niego kartonowe opakowanie, należy
ostrożnie położyć go na boku, chroniąc go
przy tym. Nie wolno kłaść pralki na tylnej ani
przedniej stronie.
NOTATKA
• Zachowaj bolce na przyszłość. Aby zapobiec
uszkodzeniu elementów wewnętrznych, przed
transportem pralki należy ponownie zamocować
bolce zabezpieczające.
Piankowy element Kartonowa
wspierający
podstawa
(opcjonalny)
2
Usunąć bolce.
• Poczynając od dwóch dolnych bolców
zabezpieczających, za pomocą klucza
(w zestawie) całkowicie poluzować wszystkie
bolce zabezpieczające, kręcąc nimi zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Usunąć bolce, wyciągając je i jednocześnie
kołysząc nimi na boki.
Ustalacz
Bolec
zabezpieczający
12
• Rozpoczęcie eksploatacji pralki z nieusuniętymi
śrubami transportowymi i piankowym elementem
wspierającym może spowodować wibracje i hałaśliwą
pracę pralki, a w konsekwencji doprowadzić do jej
trwałego uszkodzenia. Przewód zasilający zamocowany
jest do tylnej ścianki pralki bolcem zabezpieczającym
w celu uniemożliwienia uruchomienia pralki
z zamontowanymi bolcami.
PL
Stosowanie podkładek
antypoślizgowych (opcjonalnie)
Drewniane podłogi (podłogi
podniesione)
Jeśli pralka zostanie ustawiona na śliskiej
powierzchni, może się przesuwać pod wpływem
silnych wibracji. Niepoprawne wypoziomowanie
może spowodować nieprawidłowości pracy
urządzenia w postaci hałasu i wibracji. Jeśli taka
sytuacja ma miejsce, należy umieścić podkładki
antypoślizgowe pod nóżkami poziomującymi
i wyrównać poziom.
• Drewniane podłogi są szczególnie podatne na
wibracje.
1
Oczyścić podłogę przed położeniem podkładki
antypoślizgowej.
••Za pomocą suchej szmatki oczyścić z obcych
przedmiotów i wilgoci. Jeśli wilgoć nie zostanie
usunięta, podkładka antypoślizgowa może się
przesuwać.
2
Dostosować poziom po umieszczeniu pralki
w miejscu montażu.
3
Umieścić podkładkę antypoślizgową przylepną
częścią na podłodze.
••Najskuteczniejszym sposobem jest
przymocowanie podkładek antypoślizgowych
pod przednimi nóżkami. Jeśli podłożenie
podkładek pod przednie nóżki sprawia
trudności, należy umieścić je pod tylnymi.
Tą stroną do
góry
Część przylepna
• Aby zapobiec wibracjom, zaleca się umieszczenie
na każdej nóżce gumowej nakładki o grubości co
najmniej 15 mm, przymocowanej do co najmniej
dwóch belek stropowych za pomocą śrub.
Gumowa
nakładka
• Jeśli jest taka możliwość, należy zainstalować
pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest
bardziej stabilna.
• Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć
wibracje.
NOTATKA
• Właściwe umieszczenie i wypoziomowanie pralki
zapewni długą, niezakłóconą i niezawodną pracę
urządzenia.
• Pralka musi znajdować się w pozycji w 100%
horyzontalnej oraz stać stabilnie w miejscu.
• Nie może się ona „huśtać” na rogach pod
obciążeniem.
• Powierzchnia montażu musi być czysta i wolna od
pasty podłogowej i innych poślizgowych powłok.
• Nie należy dopuścić do zamoczenia się nóżek
pralki. Może to wywołać wibracje i hałas.
• Gumowe nakładki można zamówić w centrum
serwisowym LG.
4
Upewnić się, że pralka została wypoziomowana.
••Delikatnie popychać lub kołysać urządzeniem,
trzymając za górne krawędzie, aby upewnić
się, że urządzenie się nie chwieje. Jeśli
pralka się chwieje, należy ją ponownie
wypoziomować.
NOTATKA
••Podkładki antypoślizgowe można zamówić
w centrum serwisowym LG.
13
PL
Poziomowanie pralki
Jeśli podłoga jest nierówna, należy właściwie
dokręcić regulowaną nóżkę (Nie należy pod nóżki
podkładać kawałków drewna itp.). Należy się
upewnić, że wszystkie cztery nóżki są stabilne
i spoczywają na podłodze, a następnie sprawdzić,
czy pralka jest idealnie wypoziomowana (za pomocą
poziomicy).
• Gdy pralka jest już wypoziomowana, należy
dokręcić nakrętki kontrujące w górę, w kierunku
podstawy pralki. Wszystkie nakrętki kontrujące
muszą zostać dokręcone.
Podłączanie węża
doprowadzającego wodę
• Ciśnienie wody musi zawierać się między 0,1
MPa, a 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
• Podczas podłączania węża wlotowego należy
uważać, aby nie uszkodzić gwintu przez krzywe
nakręcenie.
• Jeśli ciśnienie wody wynosi więcej niż 1,0 MPa,
należy zainstalować urządzenie redukujące
ciśnienie.
• Należy okresowo sprawdzać stan węża i wymienić
go w razie konieczności.
Kontrola gumowych uszczelek na
wężu doprowadzającym wodę
Unoszenie
Obniżanie
Nakrętka kontrujące
Wraz z wężem są dostarczane dwie gumowe
uszczelki. Zabezpieczają one węża przed
wyciekami. Należy upewnić się, że podłączenie do
kranu jest dostatecznie szczelne.
Mocno dokręcić 4
nakrętki kontrujące
Sprawdzenie po przekątnej
• Pod wpływem nacisku przyłożonego z góry
na krawędzie położone po przekątnej górnej
powierzchni pralki urządzenie nie powinno
wykonać żadnego ruchu w górę ani w dół
(sprawdzić oba kierunki). Jeśli urządzenie chwieje
się po wpływem nacisku na przekątne krawędzie
górnej powierzchni, należy ponownie wyregulować
nóżki.
Złącze węża
Gumowa uszczelka
NOTATKA
• Podłogi drewniane i podnoszone mogą przyczynić
się do silnych wibracji i braku stabilności.
• Jeśli pralka ustawiona została na podniesionej
platformie, należy ją mocno przymocować, aby
wyeliminować ryzyko przewrócenia.
14
Złącze węża
Gumowa uszczelka
PL
Podłączanie węża do kranu
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak,
aby za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić wszystkie cztery
śruby mocujące.
4
Wepchnąć pionowo wąż doprowadzający
wodę tak, aby gumowa uszczelka wewnątrz
węża mogła całkowicie przylgnąć do kranu,
a następnie dokręcić wąż w prawo.
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką
do gwintowanego kranu
Nakręcić złącze węża na kran z wodą.
Płytka
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką
Wąż
doprowadzający
wodę
do kranu bez gwintu
1
Poluzować wszystkie cztery śruby mocujące.
Górne
złącze
Uszczelka
gumowa
Podłączanie węża z szybkozłączem do
kranu bez gwintu
Śruba mocująca
2
1
Odkręcić pierścień adaptera i poluzować cztery
śruby mocujące.
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Prowadnica
Pierścień
2
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Prowadnica
15
PL
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak,
aby za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić cztery śruby
mocujące i okrągłą płytkę adaptera.
Podłączenie węża doprowadzenia
wody do pralki
Podłączyć waż ciepłej wody do gniazda
doprowadzenia ciepłej wody, umiejscowionego
na tylnej ściance pralki. Podłączyć waż zimnej
wody do gniazda doprowadzenia zimnej wody,
umiejscowionego na tylnej ściance pralki.
Doprowadzenie
zimnej wody
4
Doprowadzenie
ciepłej wody
Ściągnąć w dół zatrzask złącza i wepchnąć
wąż do adaptera, a następnie zwolnić zatrzask
złącza. Upewnić się, że adapter jest mocno
przymocowany.
NOTATKA
Zatrzask
••Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą
procedurę należy powtórzyć. Jako źródło wody
należy wykorzystać najbardziej konwencjonalny
typ kranu. W przypadku jeśli kran ma kwadratowy
przekrój albo jest za duży, przed założeniem
adaptera należy usunąć płytkę prowadzącą.
Korzystanie z kranu poziomego
Kran poziomy
NOTATKA
••Przed podłączeniem węża do kranu, odkręcić
i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich
możliwych zanieczyszczeń (zanieczyszczenia,
piasek, trociny itp). Należy odprowadzić wodę do
wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.
Kran przedłużany
Kran kwadratowy
16
PL
Instalacja węża odpływowego
••Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony
wyżej niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki
mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby
powoli.
••Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi
z wycieku wody.
••Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy
wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hałas.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy mocno
go przywiązać za pomocą sznurka.
••Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi
z wycieku wody.
Zlew gospodarczy
Uchwyt na wąż
max. 100 cm
Przypięcie
max. 100 cm
17
UŻYTKOWANIE
Korzystanie z pralki
PL
4
Wybrać żądany program prania.
5
Uruchomić program.
6
Koniec programu.
Przed pierwszym praniem należy wybrać i włączyć
program, tak by pralka wykonała jedno pranie bez
ubrań. Pozwoli to usunąć z bębna wszelkie osady
i wodę, które mogą stanowić pozostałość procesu
produkcyjnego.
1
2
• Naciskać wielokrotnie przycisk programatora
lub przkręcić pokrętło programatora aby
ustawić żądany program.
Posortować pranie i załadować do środka.
• Pranie należy sortować według typu tkaniny,
poziomu zabrudzenia oraz ciężaru wsadu.
Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do pralki.
• Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
wybrany program. Widoczne będzie krótkotrwałe
poruszenie pozbawionego wody urządzenia,
podczas którego zmierzona zostanie waga wsadu.
Jeśli przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty
w przeciągu 5 minut, pralka się wyłączy
i ustawienia zostaną utracone.
Dodać środki czyszczące i/lub detergent oraz
zmiękczacz.
• Dodać odpowiednią ilość detergentu do
dodać też wybielacz lub zmiękczacz do tkanin,
umieszczając je we właściwej przegródce
zasobnika.
3
18
Włączyć pralkę.
• Nacisnąć przycisk Przycisk, aby włączyć
pralkę.
• Gdy cykl zostanie zakończony, słyszalna
będzie melodia. Aby ograniczyć zagniecenia,
należy natychmiast wyjąć ubrania z pralki.
Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy
w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się
niewielkie elementy.
PL
3
Sortowanie prania
1
Należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
••Powinny się w nich znajdować dane na temat
składu tkaniny oraz instrukcje dotyczące
prania.
••Symbole na metce.
Temperatura prania
Pranie normalne
Pranie z zachowaniem
ostrożności
Przed załadowaniem ubrań.
••Należy połączyć duże i małe sztuki w jednym
wsadzie. Duże sztuki powinny być ładowane
najpierw.
••Duże sztuki nie powinny stanowić więcej niż
połowy wsadu. Nie należy prać pojedynczych
sztuk. Może to skutkować nierównomiernym
obciążeniem. Należy dodać jedną lub dwie
podobne sztuki.
••Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są
puste. Przedmioty takie jak gwoździe, spinki
do włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze
mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.
Delicate (Pranie delikatne)
Pranie ręczne
Nie prać w wodzie
2
Sortowanie prania.
••Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, ubrania
należy posortować tak, aby w każdym wsadzie
znalazły się ubrania, które można wyprać
w takim samym cyklu.
••Należy zamknąć wszystkie zamki
błyskawiczne, zatrzaski i zablokować sznurki,
żeby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.
••Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń,
należy wstępnie uprać zabrudzenia i plamy,
wcierając w nie niewielką ilość wody
z detergentem.
••Sprawdzić fałdy elastycznej uszczelki (szara)
i usunąć znalezione tam przedmioty.
••Różne tkaniny powinny być prane w różnych
temperaturach i z różną prędkością wirowania.
••Zawsze należy oddzielać ciemne kolory
od jasnych i białych ubrań. Należy prać je
osobno ze względu na ryzyko zafarbowania
i zanieczyszczenia kłaczkami białych i jasnych
ubrań. Jeśli to możliwe, należy unikać
prania bardzo brudnych rzeczy z tylko lekko
zabrudzonymi.
−−Stopień zanieczyszczenia (Silne, Normalne,
Lekkie):
Podzielić ubrania ze względu na stopień
zabrudzenia.
−−Kolor (Biały, Jasny, Ciemny):
Oddzielić białe tkaniny od kolorowych.
−−Kłaczki (Mechacące się, Zbierające kłaczki):
Mechacące się ubrania i ubrania
zatrzymujące na sobie kłaczki należy prać
osobno.
UWAGA
••Sprawdzić wewnątrz bębna i usunąć ewentualne
pozostałości po poprzednim praniu.
••Usunąć wszystkie ubrania i przedmioty
z elastycznej uszczelki, aby zapobiec uszkodzeniu
ubrania i uszczelki.
19
PL
Dodawanie środków piorących
Ilość detergentu
••Środków piorących należy używać zgodnie
z instrukcjami producenta. Należy dobierać je wg
kryterium typu, koloru, stopnia zabrudzenia tkaniny
oraz temperatury prania.
••Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu,
powstanie za dużo mydlin, co będzie źle wpłynie
na skuteczność prania i spowoduje nadmierne
obciążenie silnika.
••Jeśli użyty ma zostać środek piorący w płynie,
należy postępować zgodnie z wytycznymi
producenta.
••Można wlać płyn do prania bezpośrednio do
głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl prania
ma zostać rozpoczęty natychmiast.
••Nie należy stosować płynu do prania, jeśli
używana jest opcja Opóźnienie czasowe ani jeśli
wybrano Pranie wstępne, ponieważ płyn może
ulec zestaleniu.
••Jeśli wytworzą się zbyt obfite mydliny, należy
zmniejszyć ilość detergentu.
••Może wystąpić potrzeba dostosowania sposobu
stosowania detergentu w zależności od
temperatury wody, twardości wody, powierzchni
i stopnia zabrudzenia pranych rzeczy. Aby uzyskać
jak najlepszy efekt, należy unikać nadmiaru
mydlin.
••Przed wyborem detergentu i temperatury wody
należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
••Korzystając z pralki należy stosować detergent
odpowiedni do danego typu ubrań:
−−Uniwersalne proszki do prania do wszystkich
typów tkanin.
−−Proszki do prania do tkanin delikatnych.
−−Płyny do prania do wszystkich typów tkanin lub
specjalne środki tylko do wełny.
••Aby uzyskać lepsze efekty prania i wybielania,
należy korzystać z detergentów z uniwersalnym
wybielaczem w proszku.
••Środek piorący zostaje wypłukany z zasobnika po
rozpoczęciu cyklu.
20
NOTATKA
••Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu.
Może to doprowadzić do powstania zatorów, złego
wypłukiwania oraz nieprzyjemnego zapachu.
••Pełny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
••Wsad częściowy: 3/4 normalnej ilości
••Wsad minimalny: 1/2 normalnego wsadu
Dodawanie środka piorącego
i zmiękczającego tkaniny
Dodawanie środka piorącego
••Pranie główne →
••Pranie wstępne+Pranie główne→
NOTATKA
••Za duża ilość detergentu, wybielacza lub
zmiękczacza może spowodować przepełnienie
zbiornika.
••Należy upewnić się, że używana ilość detergentu
jest odpowiednia.
Dodawanie środka zmiękczającego
tkaniny
••Nie należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie. Przepełnienie zbiornika
może spowodować przedwczesne uwolnienie
środka zmiękczającego tkaniny, co może
doprowadzić do zaplamienia ubrań. Powoli
zamknąć szufladę zasobnika.
PL
••Nie należy pozostawiać środka do zmiękczania
tkanin w szufladzie przez okres dłuższy niż 2 dni
(zmiękczacz może ulec zestaleniu).
••Środek do zmiękczania tkanin zostanie dodany
automatycznie podczas ostatniego cyklu płukania.
Korzystanie z tabletek
1
Otworzyć drzwi i włożyć tabletki do bębna.
2
Załadować pranie do bębna i zamknąć drzwi.
••Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki
doprowadzana jest woda.
••Nie wolno używać rozpuszczalników (benzen itp.).
NOTATKA
••Nie należy wylewać środka zmiększającego
tkaniny bezpośrednio na ubrania.
Dodawanie środka zmiękczającego wodę
••Aby ograniczyć zużycie środków piorących w
przypadku wyjątkowo twardej wody, można
stosowac środki do zmiękczania wody, takie jak
środki zapobiegające odkładaniu się kamienia
(np. Calgon). Stosować zgodnie z instrukcją na
opakowaniu. Najpierw dodać środek piorący,
a następnie środek zmiękczający wodę.
••Stosować ilość detergentu odpowiednią do
miękkiej wody.
21
PL
Panel sterujący
Bawełna duże
Bawełna
Mieszane
Mało wymagające
Pościel
Odzież sportowa
Delikatne
Wełna
Intensywne 60
Płukanie detergentów
Szybkie 30
Ubranka dziecięce
Płukanie+
wirowanie
1 Przycisk zasilania
••Nacisnąć przycisk zasilania Przycisk, aby
włączyć pralkę.
2 Przycisk Start/Pauza
••Przycisk Start/Pauza stosowany jest do
uruchamiania oraz wstrzymywania cyklu
prania.
••Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie
cyklu prania, należy nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
3 Wyświetlacz
••Na wyświetlaczu wyświetlane są ustawienia,
szacowany pozostały czas i komunikaty
stanu. Gdy urządzenie zostanie włączone, na
wyświetlaczu podświetlone zostaną domyślne
ustawienia.
••Na wyświetlaczu widoczny jest pozostały
szacowany czas. W trakcie automatycznego
obliczania wagi wsadu, na wyświetlaczu mig
lub pojawia się komunikat „Wykrywanie”.
22
W celu wybrania funkcji Czyszczenie bębna naciśnij i przytrzymaj 3 sek.
Opóźnienie
Płukanie
alergenów
Pranie wstępne
Intensywne
Bez wirowania
Wstrzymanie płukania
Zimne
Bez zagnieceń
Wirowanie Temperatura
4 Pokrętło programatora
••Programy dostępne są w zależności od typu
prania.
••Zaświeci się kontrolka wskazująca wybrany
program.
5 Opcje
••Umożliwia wybór dodatkowego cyklu;
zaświeci się po aktywacji.
••Za pomocą tych przycisków można wybrać
żądane opcje programu dla wybranego cyklu.
PL
Tabela programu
Program prania
Program
Opis
Bawełna
Zapewnia lepsze
działanie dzięki
połączeniu różnych
ruchów bębna.
Bawełna
duże
Zapewnia optymalną
skuteczność prania
dużych ilości ubrań przy
zmniejszonym zużyciu
energii.
Mało
wymagające
Typ tkaniny
Kolorowe ubrania do
szybkiego prania (koszule,
koszule nocne, piżamy itp.)
i bawełna o normalnym
stopniu zanieczyszczenia
(bielizna).
Cykl odpowiedni do
prania nieformalnych
poliamid, akryl, poliester
koszul, niewymagających
prasowania po praniu.
Zalecana
Maksymalny
temperatura
wsad
40°C
(od Zimna do
95°C)
60°C
(od Zimna do
60°C)
Wartość
znamionowa
40°C
(od Zimna do
60°C)
Mieszane
Umożliwia jednoczesne
pranie różnych rodzajów
tkanin.
Różne rodzaje tkanin
z wyjątkiem szczególnych
typów ubrań (jedwab/
tkaniny delikatne, sportowe,
ciemne ubrania, wełna,
pościel/zasłony).
40°C
(od Zimna do
40°C)
Ubranka
dziecięce
Usuwa zabrudzenia stałe
i białkowe, zapewnia
lepsze wyniki płukania.
Lekko zabrudzone ubranka
dziecięce.
60°C
(60°C do 95°C)
4,0 kg
40°C
(od Zimna do
60°C)
Wartość
znamionowa
Płukanie
detergentów
Pościel
Odzież
sportowa
Materiały, które mają
bezpośredni kontakt
Skutecznie usuwa resztki ze skórą np. bielizna,
detergentów z ubrań.
pieluszki, ręczniki, pościel,
ochroniacze na poduszki i
materac.
Do prania dużych
elementów, takich jak
kołdry, poduszki, narzuty
na kanapę itp.
Pościel bawełniana oprócz
tkanin specjalnych (tkaniny
delikatne, wełna, jedwab)
z wypełnieniem: kołdry,
poduszki, koce, pokrycia na
sofę i lekkie narzuty.
Odpowiedni do ubrań
sportowych, takich jak
strój do biegania.
Coolmax, Gore-tex, polar i
Sympatex.
3,0 kg
40°C
(od Zimna do
40°C)
1 pojedyncza
sztuka
2,0 kg
23
PL
Program
Opis
Typ tkaniny
Zalecana
Maksymalny
temperatura
wsad
Do delikatnego prania,
takiego jak bielizna, bluzki
itp.
Delikatne, łatwo
niszczące się materiały.
20°C
(od Zimna do
40°C)
Umożliwia pranie
wełnianych materiałów.
(Należy użyć detergentu
przeznaczonego do
mechanicznego prania
wełny).
Jedynie wełniane
materiały, które mogą
być prane w pralce
razem z czystą, nową
wełną.
40°C
(od Zimna do
40°C)
Szybkie 30
Zapewnia szybkie pranie
niewielkich ilości lub lekko
zabrudzonych ubrań.
Szybkie pranie
kolorowego prania
o niewielkim stopniu
zabrudzenia.
20°C
(od Zimna do
40°C)
Intensywne 60
Podczas 60 minut
zapewnia lepsze wyniki
prania oraz oszczędność
energii.
Bawełna oraz
mieszane materiały.
(60. minutowy program
specjalny dla normalnie
zabrudzonego prania).
60°C
(od Zimna do
60°C)
4,0 kg
Płukanie+Wirowanie
Używać dla prania
potrzebującego jedynie
płukania lub dodać płynu
zmiękczającego do prania.
Normalne materiały,
które można prać
mechanicznie.
-
Wartość
znamionowa
Delikatne
Wełna
2,0 kg
• Temperatura wody: Wybrać odpowiednią temperaturę dla wybranego cyklu prania. Zawsze prać zgodnie
z informacjami na metce ubrania.
• Należy ustawić program na opcję „ Bawełna duże 40°C +Intensywne(Połowa wsadu)”, „Bawełna
duże 60°C +Intensywne(Połowa wsadu)”, „Bawełna duże 60 °C +Intensywne(Pełny wsad)”, aby
sprawdzić zgodność z Normą EN60456 oraz Rozporządzeniem 1015/2010.
− Standardowy program dla bawełny 60°C: Bawełna duże
− Standardowy program dla bawełny 60°C: Bawełna duże
+ 60°C +Intensywne(Pełny wsad)
+ 60°C +Intensywne(Połowa wsadu)
+ 40°C +Intensywne(Połowa wsadu)
− (Są odpowiednie do czyszczenia prania o normalnym stopniu zabrudzenia.)
− Standardowy program dla bawełny 40°C: Bawełna duże
− (Są najbardziej wydajnymi programami pod względem poboru energii i wody w przypadku prania
bawełniany tego typu.)
• Faktyczna temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.
• Rezultaty testu zależą od ciśnienia wody, jej twardości, temperatury wody dolotowej, temperatury pokojowej,
typu i ilości wsadu, ilości detergentu względem stopnia zabrudzenia, wahań w dostawie prądu oraz
wybranych dodatkowych opcji.
NOTATKA
• Zaleca się neutralne detergenty.
24
PL
Extra Options (Opcje dodatkowe)
Program
*
Opóźnienie
Płukanie
Pranie
alergenów
wstępne
Intensywne
Bez
zagnieceń
Bawełna
●
●
●
●
●
Bawełna duże
●
●
●
●
●
Mało wymagające
●
●
●
●
●
Mieszane
●
●
●
●
●
Ubranka dziecięce
●
●**
●**
●
●
Płukanie detergentów
●
●
●
●
●
Pościel
●
●
●
Odzież sportowa
●
●
●
●
Delikatne
●
●
Wełna
●
●
Szybkie 30
●
Intensywne 60
●
Płukanie+Wirowanie
●
●
●
●*
●
●
: Ta opcja jest automatycznie realizowana w ramach programu i nie może zostać usunięta.
: Ta opcja jest automatycznie realizowana w ramach programu i może zostać usunięta.
**
25
PL
Dane robocze
Maks. RPM (obroty na minutę)
Program
1200
1000
Bawełna
1200
1000
1000
Bawełna duże
1200
Mało wymagające
800
800
Mieszane
1200
1000
Ubranka dziecięce
800
800
Płukanie detergentów
1200
1000
Pościel
800
800
Odzież sportowa
800
800
Delikatne
800
800
Wełna
800
800
Szybkie 30
1200
1000
Intensywne 60
1200
1000
Płukanie+Wirowanie
1200
1000
NOTATKA
• Informacja o głównych programach prania przy połowie wsadu.
Program
Czas w minutach
Pozostająca zawratość wilgoci
Woda w litrach
Energia w kWh
6 kg
1200 rpm
1000 rpm
6 kg
6 kg
Bawełna (40°C)
96
53 %
53 %
60
0.56
Bawełna duże (60°C)
116
53 %
53 %
48
0.84
26
PL
Opcje programu
Płukanie alergenów
Opóźnienie
W celu uzyskania najlepszych rezultatów oraz
dokładniejszego płukania. Umożliwia podgrzanie
ostatecznego cyklu płukania do 40 stopni.
Można ustawić opóźnienie czasowe, dzięki czemu
pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po
ściśle określonym czasie.
1
Nacisnąć przycisk zasilania Przycisk.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Opóźnienie i ustawić
żądany czas.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
NOTATKA
• Opóźnienie to czas do zakończenia programu,
a nie początku. Faktyczny czas pracy zależy do
temperatury wody, wsadu oraz innych czynników.
1
Nacisnąć przycisk zasilania Przycisk.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Płukanie alergenów
i ustawić żądany czas.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Pranie wstępne
Jeśli pranie jest poważnie zabrudzone, zalecane
jest zastosowanie prania wstępnego.
1
Nacisnąć przycisk zasilania Przycisk.
• Aby anulować funkcję opóźnionego startu, należy
wcisnąć przycisk zasilania.
2
Należy wybrać program prania.
• W przypadku tej opcji należy unikać stosowania
płynnych środków piorących.
3
Nacisnąć przycisk Pranie wstępne
Bez zagnieceń
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
W celu zapobiegnięcia zagnieceniom należy wybrać
opcję Minimalne Zagniecenia.
Intensywne
1
Nacisnąć przycisk zasilania Przycisk.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Bez zagnieceń.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Jeśli stopień zabrudzenia pranych rzeczy waha się
między normalnym i silnym, skuteczna będzie opcja
Intensywne.
1
Nacisnąć przycisk zasilania Przycisk.
2
Wybrać program.
3
Nacisnąć przycisk Intensywne.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
27
PL
Temperatura
Blokowanie panela sterującego
Przycisk Temperatura pozwala wybrać
kombinację temperatur prania i płukania
dla wybranego programu. Należy naciskać
ten przycisk, aż podświetlone zostanie żądane
ustawienie. Do wszystkich typów płukania
stosowana jest zimna woda kranowa.
1
Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy
Płukanie alergenów oraz Pranie wstępne.
2
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się .
• Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla
pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami
na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
Płukanie
Po ustawieniu blokady przed dziećmi wszystkie
przyciski z wyjątkiem przycisku Przycisk są
zablokowane.
NOTATKA
Wstrzymanie płukania
Po zakończeniu płukania program zostaje
wstrzymany do ponownego naciśnięcia przycisku
start.
• Wyłączenie zasilania nie anuluje działania blokady
przed dziećmi. Aby uzyskać dostęp do pozostałych
funkcji, należy dezaktywować blokadę przed
dziećmi.
Wirowanie
Odblokowanie panela sterującego
• Poziom prędkości wirowania można wybrać,
naciskając wielokrotnie przycisk Wirowanie.
Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy Płukanie
alergenów oraz Pranie wstępne.
• Tylko wirowanie
• Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu ponownie wyświetlony zostanie czas
pozostały do końca bieżącego programu.
1
Nacisnąć przycisk zasilania Przycisk.
2
Nacisnąć przycisk Wirowanie, aby wybrać
liczbę obrotów na minutę (RPM).
Dźwięk wł. / wył.
3
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
1
Nacisnąć przycisk zasilania Przycisk.
2
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
3
Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przez 3
sekundy przyciski Opóźnienie oraz Bez
zagnieceń, by załączyć lub wyłączyć sygnał
dźwiękowy.
NOTATKA
• Nawet jeśli wybrana zostanie opcja Bez wirowania
,
bęben będzie się krótko obracał, aby osuszyć
pranie.
Blokada rodzicielska (
)
Należy wybrać tę opcje do zablokowania funkcji
kontrolnych pralki. Opcja ta uniemożliwia zmianę
cyklów i parametrów prania przez dzieci
NOTATKA
• Po włączeniu/wyłączeniu funkcji Dźwięk,
ustawienie zostaje zapisane i pozostaje
zapamiętane nawet po wyłączeniu zasilania.
• Aby wyłączyć Dźwięk, należy po prostu wykonać
całą procedurę ponownie.
28
FUNKCJE SMART
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis™
Z funkcji Smart Diagnosis korzystamy wyłącznie
w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania
produktu. Funkcja ta zapewnia bezpośredni kontakt
z Autoryzowanym Zakładem Serwisowym
LG Electronics.
1
Nacisnąć przycisk Przycisk, aby włączyć pralkę.
Nie należy naciskać żadnych innych przycisków
ani przekręcać pokrętła wyboru programu.
2
Po odpowiedniej instrukcji z centrum
telefonicznego należy umieścić mikrofon
telefonu w pobliżu przycisku Przycisk.
PL
5
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów należy
podjąć przerwaną rozmowę z pracownikiem
centrum telefonicznego, który może już udzielić
pomocy na podstawie danych przesłanych do
analizy.
NOTATKA
• Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne jest
od jakości lokalnego połączenia telefonicznego.
• Połączenie i zależna od niego jakość usługi
ulegnie poprawie, jeśli wykorzystany zostanie
telefon domowy.
• Jeśli jakość transmisji danych do Smart
Diagnosis™i jest zła z powodu niskiej jakości
połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart
Diagnosis™ może być ograniczona.
x.
Ma
mm
0
1
Deklaracja zgodności UE
3
Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy
przycisk Temp., trzymając mikrofon telefonu
w pobliżu ikony albo przycisku Przycisk.
4
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do
końca transferu danych.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonu podczas tonowego przesyłu
danych.
• Jeśli pracownik centrum telefonicznego
nie będzie w stanie odebrać dokładnego
zapisu, użytkownik może zostać poproszony
o ponowne przesłanie danych.
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
niniejszym deklaruje, że pralka jest zgodna z wymogami
oraz innymi postanowieniami określonymi w dyrektywie
1999/5/EC. O treść pełnej deklaracji zgodności można
zarządać wysyłając zapytanie pod poniższy adres:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holandia
lub skorzystać z zawartości umieszczonej na dedykowanej
stronie internetowej (DoC):
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Centrum serwisowe
LG Electronics
29
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
••Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki należy
ją odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu
prądem. Zaniechanie może doprowadzić
do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia
elektrycznego oraz śmierci.
••Do czyszczenia pralki nie wolno używać żrących
substancji chemicznych, substancji ściernych
ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić
zewnętrzną warstwę pralki.
Czyszczenie pralki
Pielęgnacja po praniu
••Po zakończeniu cyklu należy wytrzeć wilgoć
z drzwi i z wewnętrznej części uszczelki
drzwiowej.
••Drzwi należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić
wyschnięcie bębna.
••Wytrzeć główną część pralki suchą szmatką,
usuwając z niej wilgoć.
PL
Czyszczenie wewnętrznej części
pralki
••Do wycierania otworu drzwi i szyby drzwiczek
należy wykorzystywać ręcznik lub miękką
szmatkę.
••Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie
po zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego
wsadu w pralce może spowodować zagniecenia,
zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.
••Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej)
należy uruchomić program Czyszczenie bębna,
aby usunąć pozostałości środków czyszczących
i inne osady.
Czyszczenie filtra wlotu wody
••Jeśli pralka nie będzie używana przez dłuższy
czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć krany
doprowadzające wodę, zwłaszcza jeśli w pobliżu
pralki w podłodze nie ma kratki ściekowej
(studzienki).
pojawi się na wyświetlaczu panelu
••Ikona
sterowniczego w przypadku braku dopływu wody
do szuflady na proszek/płyn.
••Jeśli woda jest bardzo twarda lub zawiera
śladowe ilości wapna, filtr wlotu wody może zostać
zablokowany. Dobrą praktyką jest w związku z tym
okresowe czyszczenie filtra.
Czyszczenie zewnętrznej części
pralki
1
Należy zakręcić kran i odkręcić wąż
doprowadzający wodę.
2
Wyczyścić filtr za pomocą szczotki z twardym
włosiem.
Właściwa pielęgnacja pralki może wydłużyć jej
żywotność.
Drzwi:
••Zmyć część zewnętrzną i wewnętrzną za pomocą
zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć miękką
szmatką.
Część zewnętrzna:
••Natychmiast zetrzeć, jeśli coś się rozleje.
••Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki.
••Nie należy wywierać nacisku na powierzchnię ani
na wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.
30
PL
Czyszczenie filtra pompy
odpływowej
4
Po oczyszczeniu należy wkręcić filtr pompy
i włożyć korek spustowy.
5
Zamknąć zaślepkę.
••W filtrze odpływowyw zbierają się nitki i niewielkie
przedmioty pochodzące z pranych artykułów.
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra, aby
zapewnić bezproblemową pracę pralki.
••Przed przystąpieniem do czyszczenia pompy
odpływowej, awaryjnym opróżnieniem pralki albo
awaryjnym otwarciem drzwi należy pozwolić
wodzie ostygnąć.
1
Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż.
2
Wyjąć korek spustowy i otworzyć filtr, kręcąc nim
w lewo.
UWAGA
••W pierwszej kolejności, należy spuścić wodę
za pomocą węża odprowadzającego, a dopiero
potem otworzyć filtr pompy i usunąć nitki i inne
przedmioty.
2
Zbiornik
odbierający
odprowadzaną
wodę.
••Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu
wody, ponieważ może być gorąca.
1
3
Usunąć wszystkie obce przedmioty z filtra
pompy.
31
PL
Czyszczenie szuflady
zasobnika
Czyszczenie bębna
(opcjonalnie)
Detergenty i środki do zmiękczania tkanin mogą
odkładać się w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa
razy w miesiącu należy wyjąć szufladę i wkłady, aby
sprawdzić, czy znajduje się na nich osad.
Czyszczenie bębna to specjalny program
przeznaczony do czyszczenia wnętrza pralki.
1
Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do
samego końca.
••Nacisnąć mocno przycisk odłączający i wyjąć
szufladę.
W tym programie stosowany jest wyższy poziom
wody przy wyższej prędkości wirowania. Program
powinien być regularnie uruchamiany.
1
Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i artykuły,
a następnie zamknąć drzwi.
2
Wysunąć szufladę zasobnika i dodać środek
przeciw kamieniowi (np. Calgon) do głównej
przegrody.
••Jeśli jest to tabletka, należy ja wrzucić
bezpośrednio do bębna.
2
Wyjąć wkłady z szuflady.
3
Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy
używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej
szczotki.
••Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą,
aby usunąć osad ze środków do prania. Do
czyszczenia szuflady zasobnika należy używać
wyłącznie wody. Osuszyć wkłady oraz szufladę
za pomocą miękkiej szmatki lub ręcznika.
••Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej
części wnęki.
4
5
Zetrzeć wilgoć z wnęki za pomocą miękkiej
szmatki lub ręcznika.
Włożyć wkłady do właściwych przegród i wsunąć
szufladę z powrotem.
3
Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
4
Włączyć zasilanie, a następnie wcisnąć i przez
3 sekundy przytrzymać przyciski Intensywne
oraz Bez zagnieceń. Na wyświetlaczu zostanie
.
wtedy wyświetlone oznaczenie
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
cykl.
6
Po zakończeniu programu należy pozostawić
drzwi do pralki otwarte, aby umożliwić
wyschnięcie otworu drzwi, elastycznej uszczelki
i szybki drzwi.
UWAGA
••Jeśli w domu znajduje się dziecko, nie należy
pozostawiać drzwi otwartych przez zbyt długi czas.
NOTATKA
••Nie należy umieszczać żadnego detergentu
w przegródkach na środki piorące. Mogłyby
powstać obfite mydliny i wydostać się poza pralkę.
32
PL
Uwaga na zamarzanie zimą
••Zamarznięte urządzenie nie pracuje prawidłowo.
Należy zadbać, aby urządzenie zostało
zamontowane w miejscu, w którym nie będzie
narażone zimą na zamarznięcie.
••Po zakręceniu kranu należy odłączyć od kranu
wąż doprowadzający zimną wodę i spuścić z niego
wodę, trzymając wąż zwieszony w dół.
••W przypadku gdy produkt musi zostać
zainstalowany na ganku albo w innych warunkach
Wąż
poza domem, należy zadbać o spełnienie
doprowadzający
wymienionych poniżej zaleceń.
wodę
Jak zapobiegać zamarznięciu
produktu
••Po praniu należy całkowicie odprowadzić
wodę z pompy za pomocą korka spustowego
stosowanego do usuwania pozostałej wody.
Po całkowitym odprowadzeniu wody należy
zamknąć korek spustowy stosowany do usuwania
pozostałej wody, a także zaślepkę.
Sprawdzanie, czy doszło do
zamarznięcia
••Jeśli woda nie spływa po wyjęciu korka
spustowego węża stosowanego do spuszczenia
pozostałej wody, należy skontrolowac zespół
odprowadzania wody.
Korek spustowy
Korek spustowy
Zaślepka
••Zwiesić wąż odpływowy, aby spuścić całą wodę
pozostałą w wężu.
Zaślepka
••Włączyć zasilanie, wybrać program prania,
a następnie nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Wąż odpływowy
Szuflada na proszek/płyn
UWAGA
••Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera
zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony
jest na zamarznięcie.
Wąż odpływowy
••Gdy podczas pracy pralki na wyświetlaczu
wyświetlane jest oznaczenie ' ', należy
skontrolować zespół doprowadzania wody i zespół
odprowadzania wody. (Niektóre modele nie są
wyposażone w funkcję alarmu sygnalizującego
zamarznięcie).
NOTATKA
••Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na
proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa
przez wąż odpływowy podczas wirowania.
33
PL
Co robić, gdy dojdzie do
zamarznięcia
••Należy opróżnić bęben, nalać ciepłą wodę w temp.
50–60°C tak, aby sięgała do gumowej części
wewnątrz bębna, zamknąć drzwi i odczekać 1–2
godziny.
50-60°C
••Po całkowitym odprowadzeniu wody z bębna,
należy zamknąć korek spustowy węża do
odprowadzenia pozostałej wody, wybrać program
prania, a następnie nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
Szuflada na proszek/
płyn
Wąż odpływowy
NOTATKA
••Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na
proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa
przez wąż odpływowy podczas wirowania.
UWAGA
••Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera
zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony
jest na zamarznięcie.
••Otworzyć zaślepkę i korek spustowy węża do
odprowadzania pozostałej wody, aby spuścić
wodę całkowicie.
••Jeśli występuje problem z doprowadzeniem wody,
należy podjąć następujące środki.
−−Zakręcić kran i przykładając szmatkę nasączoną
gorącą wodą do kranu i obu miejsc złączy, starać
się spowodować odtajanie zamarznięcia.
−−Wyjąć wąż doprowadzający wodę i zanurzyć go
w ciepłej wodzie, nieprzekraczającej 50–60°C.
Korek spustowy
Zaślepka
Wąż doprowadzający
wodę
NOTATKA
••Jeśli woda nie spływa, oznacza to, że lód się
jeszcze nie rozpuścił całkowicie. Należy jeszcze
poczekać.
34
50-60°C
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
••Pralka wyposażona jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący
problemy we wczesnym stadium. Jeśli pralka działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed wezwaniem
serwisanta należy sprawdzić poniższe:
Diagnozowanie problemów
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Grzechotanie
i pobrzękiwanie
••Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie
są puste. Przedmioty takie jak wsuwki,
zapałki, długopisy, monety czy klucze
mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i
Ciała obce, takie jak monety lub
ubrania.
agrafki mogły utkwić w bębnie lub
••Przed praniem należy zasunąć wszystkie
pompie.
zamki błyskawiczne oraz zabezpieczyć
haczyki i linki tak, by podczas prania nie
zaplątywały się lub zaczepiały o pozostałe
artykuły.
Łomotanie
Ciężki wsad może spowodować
wystąpienie łomoczących
dźwięków. Zazwyczaj jest to
normalne zjawisko.
••Jeśli dźwięk nie ustaje, stabilność pralki
jest najprawdopodobniej zaburzona.
Należy zatrzymać pranie i zmienić
rozłożenie wsadu.
Czy usunięto wszystkie bolce
zabezpieczające i konstrukcję
wspierającą?
••Jeśli bolce zabezpieczające nie zostały
wyjęte podczas montażu pralki, należy
sięgnąć do Instrukcji montażu, aby
znaleźć informacje na ten temat.
Czy wszystkie nóżki spoczywają
stabilnie na podłodze?
••Sprawdzić, czy pralka jest idealnie
wypoziomowane (użyć poziomicy).
Wibrujący dźwięk
Woda wycieka
Węże doprowadzające lub
odprowadzające wodę poluzowały
••Sprawdzić i dokręcić złącza węży.
się w miejscu łączenia z kranem
lub pralką.
Domowe rury odpływowe są
zatkane.
Nadmiar mydlin
••Udrożnić instalację odpływową. W razie
potrzeby skontaktować się z hydraulikiem.
Zbyt duża ilość środka piorącego
lub nieodpowiedni środek może
••Użyć środka piorącego w ilości zalecanej
spowodować zbyt obfitą pianę, co
przez jego producenta.
doprowadzi do wycieku wody.
35
PL
Objawy
Przyczyny
Źródło wody jest nieodpowiednie
dla danego miejsca.
Kran, z którego doprowadzana
Woda nie jest
jest woda, nie jest całkowicie
doprowadzana do
odkręcony.
pralki albo płynie zbyt
Wąż (lub węże) doprowadzający
wolno
wodę jest zagięty.
Woda z pralki nie jest
odprowadzana albo
płynie powoli.
Pralka się nie włącza.
Pralka nie wiruje
36
Rozwiązanie
••Sprawdzić inny kran domowy.
••Odkręcić kran do końca.
••Wyprostować wąż.
Filtr węża doprowadzenia wody
jest zapchany.
••Sprawdzić filtr węża doprowadzenia wody.
Wąż odpływowy jest splątany lub
zapchany.
••Przeczyścić i wyprostować wąż
odpływowy.
Filtr odpływowy jest zapchany.
••Wyczyścić filtr odpływowy.
Przewód zasilania może nie być
podłączony lub może być luźno
wpięty.
••Należy się upewnić, że wtyczka jest
dobrze wetknięta do gniazdka.
Bezpieczniki instalacji domowej
są przepalone, przerywacz
przerwał obwód lub wystąpiła
awaria zasilania.
••Nastawić przerywacz lub wymienić
bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności
bezpiecznika. Jeśli problemem jest
przeciążenie obwodu, należy zlecić jego
naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.
Kran, z którego doprowadzana
jest woda, nie jest odkręcony.
••Należy odkręcić kran z wodą.
Sprawdzić, czy drzwi są dobrze
zamknięte.
••Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza. Rozpoczęcie wirowania
może nastąpić kilka chwil po naciśnięciu
przycisku Start/Pauza. Aby doszło
do wirowania, drzwi muszą zostać
zamknięte. Dodać 1 lub 2 podobne do
siebie artykuły, aby zrównoważyć wsad.
Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie
odbywało się prawidłowo.
PL
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Drzwi się nie
otwierają
••Sprawdzić, czy podświetlona jest ikona
Po uruchomieniu pralki drzwi nie
„Blokada drzwi”. Po wyłączeniu ikony
mogą zostać otwarte ze względów
„Blokada drzwi” można bezpiecznie
bezpieczeństwa.
otworzyć drzwi.
Przedłużony czas
cyklu prania
Jeśli wykryte zostanie zaburzenie
równowagi lub jeśli włączony jest
program usuwania mydlin, czas
prania zostanie wydłużony.
••Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany
czas pozostały do końca cyklu stanowi
jedynie wartość przybliżoną. Czas
rzeczywisty może się od niego różnić.
Przelanie się środka
do zmiękczania
tkanin
Zbyt duża ilość środka
zmiękczającego tkaniny może
spowodować przelanie się cieczy.
••Aby wykorzystać właściwą ilość
środka, należy postępować zgodnie
z wytycznymi producenta produktu. Nie
należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie.
Środki zmiękczające
uwalniane są zbyt
wcześnie
Zbyt duża ilość środka
zmiękczającego tkaniny może
spowodować jego przedwczesne
uwolnienie.
••Należy stosować środek piorący zgodnie z
zaleceniami jego producenta.
••Powoli zamknąć szufladę zasobnika. Nie
otwierać szuflady podczas cyklu prania.
Sprawdzić kran ze źródłem wody.
••Nie ładować nadmiernej ilości artykułów.
Sprawdzić, czy pralka odprowadza
właściwą dla wsadu ilość wody. Wsad
jest zbyt mały, aby suszenie bębnowe
przebiegało właściwie. Dodać kilka
ręczników.
••Zakręcić kran z wodą.
Problem z suszeniem
37
PL
Komunikaty o błędach
Objawy
Przyczyny
Źródło wody jest nieodpowiednie dla
danego miejsca.
Rozwiązanie
••Sprawdzić inny kran domowy.
Krany, z których doprowadzana jest woda,
••Odkręcić kran do końca.
nie są całkowicie odkręcone.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę jest
••Wyprostować wąż (węże).
zagięty.
Filtr węża (węży) doprowadzenia wody
jest zapchany.
••Sprawdzić filtr węża doprowadzenia wody.
Jeśli nastąpił wyciek wody z węża
doprowadzenia wody, wskaźnik
zaświeci się na czerwono.
••Należy zastosować wąż wyposażony w
zabezpieczenie „aqua stop”.
Mogą wystąpić różnice pomiędzy
modelami.
Wsad jest zbyt mały.
••Dodać 1 lub 2 podobne do siebie artykuły,
aby zrównoważyć wsad.
Równowaga wsadu jest zaburzona.
••Dodać 1 lub 2 podobne do siebie artykuły,
aby zrównoważyć wsad.
Urządzenie wyposażone jest w wykrywacz
zaburzenia równowagi i system korekcji.
Jeśli załadowano pojedyncze ciężkie
••Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie
artykuły (np. dywanik łazienkowy,
odbywało się prawidłowo.
szlafrok itp.), system ten może zatrzymać
wirowanie, a nawet przerwać cały cykl
wirowania.
Jeśli pranie jest wciąż zbyt mokre pod
koniec cyklu, należy dodać mniejsze
artykuły, aby zrównoważyć wsad,
i powtórzyć cykl wirowania.
38
••Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie
odbywało się prawidłowo.
PL
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Wąż odpływowy jest splątany lub
zapchany.
• Przeczyścić i wyprostować wąż
odpływowy.
Filtr odpływowy jest zapchany.
•
Sprawdzić, czy drzwi nie są otwarte.
• Zamknąć do końca drzwi. Jeśli ,
,
w dalszym ciągu będą wyświetlane,
należy skontaktować się z serwisem.
Błąd sterowania.
• Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać
serwisanta.
Woda przelewa się z powodu wadliwego
zaworu wody.
• Zakręcić kran.
• Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
• Wezwać serwisanta.
Usterka czujnika poziomu wody.
• Zakręcić kran.
• Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
• Wezwać serwisanta.
Nadmierne obciążenie silnika.
• Należy pozostawić pralkę na 30 minut, aby
silnik się schłodził, a następnie ponownie
uruchomić cykl.
Woda wycieka.
• Wezwać serwisanta.
Brak suszenia
• Wezwać serwisanta.
39
GWARANCJA
PL
Warunki Gwarancji LG:
• Gwarancja dotyczy wyrobów powszechnego użytku dystrybuowanych przez LG Electronics Polska Sp. z o.o.
na terenie Unii Europejskiej. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który
wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem
i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
• Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku lub dostarczonym przez sprzedawcę
duplikacie oryginalnej karty gwarancyjnej i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer fabryczny, datę
sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy oraz podpis klienta. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie
gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
• LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy oraz ograniczonej gwarancji rozszerzonej
wskazanej w tabeli „Gwarancja rozszerzona”, licząc od daty wydania sprzętu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych
odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności
zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym lub bezspornym udowodnieniu przez konsumenta, iż sprzęt
znajduje się w okresie gwarancji.
• Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni,
licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
• W przypadku naprawy poza miejscem użytkowania, sprzęt powinien zostać dostarczony do właściwego miejsca lub
przekazany do wysyłki w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest
oryginalne opakowanie fabryczne).
• Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane
zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów
eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), wynikłe w procesie nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania
wewnętrznego urządzenia.
• LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne
powodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych
korzyści, utraty danych, informacji, uszkodzeń nośników.
• Gwarancją nie są objęte materiały i czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu,
programowanie, czyszczenie i konserwacja, wymiana bezpieczników, sprawdzenie działania. Usługi w/w są płatne przez Klienta.
• Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw
lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów
przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.
• LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli
działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
• Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 roku poz. 827).
40
PL
Nietypowe wibracje lub
hałasy spowodowane
przez nieusunięcie bolców
zabezpieczających lub
konstrukcji wspierającej.
Konstrukcja kartonowa
Podstawa wspierająca
Bolec
zabezpieczający
Wyciek spowodowany przez
zanieczyszczenia (włosy,
kłaczki) na uszczelce i szybie
drzwiowej.
Usunąć bolce
zabezpieczające
i konstrukcję wspierającą.
Oczyścić uszczelkę
i szybę.
Brak odpływu spowodowany
Woda nie napływa, ponieważ
wlotowego lub
zamontować ponownie
węże doprowadzenia
wody.
zanieczyszczone lub węże
doprowadzenia wody są
pozaginane.
Filtr wlotowy
Woda nie napływa z powodu
zbyt dużej ilości zastosowanego
detergentu.
Zasobnik
zasobnika na proszek/płyn
Zimna
Prane rzeczy są gorące lub
ciepłe po zakończeniu prania,
ponieważ węże wlotowe
zainstalowano odwrotnie.
Wąż
doprowadzenia
zimnej wody
Woda nie dopływa do pralki
ponieważ kran jest zakręcony.
Kran
Gorąco
Wąż
doprowadzenia
ciepłej wody
Zamontować ponownie
węże doprowadzania
wody.
Odkręcić kran.
41
PL
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem
węża odpływowego lub
zablokowaniem węża
odpływowego.
Kolanko
Zamontować ponownie
wąż odpływowy.
Przypięcie
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem
węża doprowadzenia wody lub
stosowaniem węża innej marki.
Zamontować ponownie
wąż doprowadzenia wody.
Brak zasilania spowodowany
poluzowaniem styku przewodu
zasilania z gniazdem zasilania
lub problemem z gniazdem
zasilania.
Podłączyć ponownie
przewód zasilania
lub wymienić gniazdo
elektryczne.
Poziom
Serwisowy przejazd w celu
przewozu, odebrania lub
montażu produktu lub po
instrukcje stosowania produktu.
Usunięcie i ponowny montaż
Produktu.
Gwarancja obejmuje
jedynie wady wytwórcze.
Pomoc serwisowa
nie obejmuje skutków
nieprawidłowego montażu.
Jeśli nie wszystkie śruby są
zamontowane prawidłowo,
może to spowodować silne
wibracje (wyłącznie model na
podstawie).
Odgłos łomotania wody
(uderzania), gdy pralka jest
napełniana wodą.
42
Zamontować 4 śruby na
każdym rogu (16 szt).
Wysokie
ciśnienie
wody
Uderzenie Głośny
dźwięk
nagłe zatrzymanie
przepływu wody
Samoistny
przepływ wody
Dostosować ciśnienie
wody, przez przykręcenie
domowego zaworu wody
lub kranu.
DANE ROBOCZE
PL
Produkt zgodny z wytycznymi Rozporządzenia EU 1061/2010
Znak towarowy
LG
F H/1 2 G6/G7
N D(N)(W)
(0~9)
Objętość znamionowa
Klasa energetyczna
F H/1 0 G6/G7
N D(N)(W)
(0~9)
6
6
kg
A+++
A+++
Produkt otrzymał tytuł „EU Ecolabel award” zgodnie z Rozporządzeniem
EC 66/2010
Nie
Nie
Roczne, ważone zużycie energii elektrycznej (AEC) liczone w kWh zostało
oparte na 220 standardowych cyklach pranie w temperaturze 60°C i 40°C
przy pełnym lub połowie wsadu oraz trybach niskiego zużycie energii.
Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania produktu.
150
150
kWh/rok
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy częściowym
wsadzie.
0.80
0.80
kWh
0.64
0.64
kWh
standardowy program prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym
wsadzie.
0.60
0.60
kWh
Zużycie energii
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie.
Ważone zużycie energii elektrycznej w trybie „off-mode” i „left-on”.
Roczne, ważone zużycie wody (AWC) liczone w litrach na rok zostało
oparte na 220 standardowych cyklach prania bawełny w temperaturze
60°C i 40°C przy pełnym lub połowie wsadu. Rzeczywiste zużycie energii
zależy od sposobu użytkowania produktu.
Wydajność wirowania w skali od G (najmniej wydajne) do A (najbardziej
wydajne).
Najwyższa prędkość wirowania osiągalna dla standardowego programu
prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie lub dla standardowego
programu prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym wsadzie,
którakolwiek niższa, oraz pozostała wilgotność tkanin dla standardowego
programu prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie lub dla
standardowego programu prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym
wsadzie, którakolwiek wyższa.
0.45
9500
B
W
9500
litrów/rok
B
1200
1000
obr/min
53
53
%
Standardowe programy prania zamieszczone na metkach i etykietach
oznaczają, że cykle te mogą być stosowane do prania artykułów normalnie „Bawełna duże 60°C/40°C
zabrudzonych i są to cykle najbardziej wydajne, biorąc pod uwagę łączne
+Intensywne"
zużycie wody i energii elektrycznej;
Czas trwania programu
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie.
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy częściowym
wsadzie.
238
238
min.
222
222
min.
standardowy program prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym
wsadzie.
222
222
min.
Czas pozostawania w trybie „left-on” (Tl)
10
10
min.
Emisja hałasu przenoszonego droga powietrzną w dB(A) pomnożona przez
1 pW i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej podczas fazy prania
i wirowania dla standardowego cyklu prania bawełny w temp. 60°C przy
pełnym wsadzie.
55
74
55
74
dB(A)
Wolnostojąca
43
Notatka
Notatka
Notatka
Notatka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement