LG FH2J3TDN0 User manual

LG FH2J3TDN0 User manual
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
PRALKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą
Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość
i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy
przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej
w przyszłości.
PL POLISH
FH2J3TDN0
www.lg.com
MFL69478414
Rev.00_051918
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub
treści mogą różnić się w zależności od
modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez
producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA........................................3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....................... 3
Utylizacja starego urządzenia...................................................................... 8
INSTALACJA.............................................................................9
Elementy...................................................................................................... 9
Akcesoria..................................................................................................... 9
Dane techniczne........................................................................................ 10
Wymagania dotyczące miejsca montażu.................................................. 11
Rozpakowywanie i usuwanie bolców zabezpieczających......................... 12
Stosowanie podkładek antypoślizgowych (opcjonalnie)............................ 13
Drewniane podłogi (podłogi podniesione)................................................. 13
Poziomowanie pralki.................................................................................. 14
Podłączanie węża doprowadzającego wodę............................................. 14
Instalacja węża odpływowego................................................................... 17
UŻYTKOWANIE.......................................................................18
Korzystanie z pralki................................................................................... 18
Sortowanie prania...................................................................................... 19
Dodawanie środków piorących.................................................................. 20
Panel sterowania....................................................................................... 22
Tabela programu........................................................................................ 23
Opcje programu......................................................................................... 27
FUNKCJE SMART..................................................................29
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™................................................... 29
KONSERWACJA.....................................................................30
Czyszczenie pralki..................................................................................... 30
Czyszczenie filtra wlotu wody.................................................................... 30
Czyszczenie filtra pompy odpływowej....................................................... 31
Czyszczenie szuflady zasobnika............................................................... 32
Czyszczenie bębna(opcjonalnie)............................................................... 32
Uwaga na zamarzanie zimą...................................................................... 33
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW........................................35
Diagnozowanie problemów....................................................................... 35
Komunikaty o błędach............................................................................... 38
GWARANCJA..........................................................................40
DANE ROBOCZE....................................................................43
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA”
opisane poniżej.
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z
którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie
przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i
postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas
używania produktu, należy przestrzegać środków
ostrożności obejmujących poniższe:
Dzieci w gospodarstwie domowym
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i
wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu
zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
3
PL
Dla stosowania w Europie:
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i
doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić
dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od
urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
Montaż
•Nie
•
wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo lub
jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym
uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
•Urządzenie
•
musi w bezpieczny sposób być transportowane przez
dwoje lub większą liczbę osób.
•Nie
•
instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w
miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych,
takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temp. poniżej
zera stopni Celsjusza.
•Należy
•
dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
•Jeśli
•
przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest
poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•Podczas
•
podłączania pralki do sieci elektrycznej nie należy
stosować rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.
4
PL
•Urządzenia
•
nie należy montować za zamykanymi drzwiami,
drzwiami suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie
przeciwnej do zawiasów urządzenia w sposób utrudniający pełne
otwarcie urządzenia.
•Urządzenie
•
musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub
awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia
prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia
elektrycznego.
•Urządzenie
•
jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą
uziemiającą oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być
podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie
zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
•Niewłaściwe
•
podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie
może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku
wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia należy
skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub
pracownikiem serwisu.
•Nie
•
należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia.
Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację
właściwego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
Działanie
•Nie
•
należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli i
samego urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy
stosować żadnych ostrych przedmiotów.
•Nie
•
należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek
elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe
muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników
serwisu, chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia.
Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez
producenta pralki.
5
PL
•Nie
•
należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•Obszar
•
pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od
łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty,
chemikalia itp.
•Nie
•
należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą
zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje
szkody oraz obrażenia ciała.
•Należy
•
zainstalować nowy zestaw węży dołączony do urządzenia.
Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i
zalania mieszkania.
•Nie
•
należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu
odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach
łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi
substancjami (jak wosk, substancja do usuwania wosku, ropa,
farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania
chemicznego, nafta, benzyna, środki odplamiające, terpentyna,
olej roślinny, olej spożywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe
wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar lub porażenie
elektryczne.
•Nie
•
należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy
poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
•W
• razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej
i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
•Nie
•
należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
•Podczas
•
cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać
drzwiczek pralki
•Nie
•
należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych,
(takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol
itp.) w pobliżu produktu.
•Jeśli
•
wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
•Wszystkie
•
detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
6
PL
•Nie
•
wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących
urządzeniem mokrymi rękami.
•Nie
•
należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać na
nim ciężkich przedmiotów.
•W
• pralce nie należy prać chodników, mat, butów, koców dla
zwierząt oraz innych artykułów innych niż ubrania i pościel.
•Urządzenie
•
to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i
nie może być traktowane jako urządzenie przenośne.
•Jeśli
•
wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu naturalnego
itp.), nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania. Należy
za to natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
Konserwacja
•Po
• całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu włożyć ostrożnie wtyczkę
do gniazda.
•Przed
•
rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od
zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONY nie
powoduje odłączenia pralki od zasilania.
•W
• celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą
wewnątrz ani na zewnątrz.
•Nie
•
wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód
zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do
siebie wyciągnąć ją z gniazda.
Utylizacja
•Przed
•
wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć go od
zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby
uniemożliwić niepożądane użycie.
•Opakowania
•
(np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
•Przed
•
zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji
należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku
uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.
7
PL
Utylizacja starego urządzenia
••Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne
lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
••Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja
starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i
zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać
wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można
przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
••Możesz oddać urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z
lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie
zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami
obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information
about how to recycle LG products in your country”.
8
INSTALACJA
PL
Elementy
1 Bolce zabezpieczające
2 Wtyczka zasilania
3 Szuflada
4 Panel sterowania
5 Bęben
6 Drzwi
7 Wąż odpływowy
8 Korek spustowy
9 Filtr pompy odpływowej
10 Zaślepka (umiejscowienie
zależne od modelu)
11 Regulowane nóżki
Akcesoria
Wąż zimnej wody (1 szt.)
(Opcjonalnie wąż ciepłej
wody (1 szt.))
Klucz
Kolanko zabezpieczające
wąż odpływu
(opcjonalnie)
Opaska zaciskowa
(opcjonalnie)
Nakrywki na otwory śrub
transportowych
(opcjonalnie)
Podkładki antypoślizgowe
(2 szt.) (opcjonalnie)
9
PL
Dane techniczne
Model
FH2J3TDN0
Pojemność pralki
8 kg
Zasilanie
220 - 240 V~, 50 Hz
Rozmiar
600 mm (sz.) x 550 mm (gł.) x 850 mm (wys.)
Waga produktu
60 kg
Dopuszczalne ciśnienie wody:
0,1-1,0 MPa (1,0-10,0 kgf / cm²)
••Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.
••Na wlocie zimnej wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.
10
PL
Wymagania dotyczące miejsca
montażu
Miejsce
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Poziom podłogi: Dopuszczalne pochylenie pod
całkowitą powierzchnią pralki wynosi 1°.
Gniazdo elektryczne: Musi znajdować się w
odległości do 1,0 m od jednego z boków
urządzenia.
••Nie należy zasilać z gniazda więcej niż jednego
urządzenia.
Dodatkowe odstępy: Od ściany 10 cm: od tyłu/2
cm: na prawą i lewą stronę
••Nigdy nie należy kłaść ani przechowywać
artykułów na pralce. Produkty te mogą zniszczyć
wykończenie oraz przyciski sterownicze.
••Jeśli nie można uniknąć umieszczenia urządzenia
obok kuchenki gazowej lub pieca węglowego,
pomiędzy urządzeniami należy zamontować
izolację (85x60 cm) pokrytą folią aluminiową po
stronie kuchenki lub pieca.
••Nie należy instalować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura
powietrza może spaść poniżej 0 stopni C.
Zamrożone węże mogą wybuchnąć pod
ciśnieniem. Precyzja pracy elektronicznej
jednostki sterującej może się pogorszyć pod
wpływem ujemnej temperatury.
••Pralkę należy instalować w taki sposób, by w
przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla
pracownika serwisu.
••Po zamontowaniu urządzenia należy wyregulować
wszystkie cztery nóżki za pomocą klucza do
bolców zabezpieczających, aby zapewnić
stabilność urządzenia oraz odległość wynoszącą
około 5 mm pomiędzy górną powierzchnią pralki
i elementami, które mogą się nad nią znajdować.
••Jeśli pralka została dostarczona zimą,
w temperaturach poniżej zera, przed
uruchomieniem należy pozostawić ją
w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.
OSTRZEŻENIE
••Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania
w warunkach nadmorskich ani w przenośnych
instalacjach, takich jak przyczepy kempingowe,
samoloty itp.
OSTRZEŻENIE
••Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego
gniazda, które jest poprawnie zainstalowane i
uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
Umiejscowienie
••Urządzenie należy postawić na płaskiej, twardej
podłodze.
••Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
urządzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.
••Nie wolno korygować nierówności podłoża za
pomocą podkładanych pod urządzenie listew,
tektury czy podobnych materiałów.
Przyłączenie elektryczne
••Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
••Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie
i wyłączyć źródło doprowadzenia wody.
••Podłączyć pralkę do uziemionego gniazda
zgodnie z normami dotyczącymi instalacji
elektrycznej.
••Pralka musi zostać ustawiona w taki sposób, aby
zagwarantowany był łatwy dostęp do wtyczki.
••Naprawa pralki może być przeprowadzona
wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Naprawy przeprowadzane przez
niedoświadczonych pracowników mogą
skutkować obrażeniami ciała oraz poważnymi
awariami sprzętu. Należy skontaktować się
z miejscowym centrum serwisowym.
11
PL
Rozpakowywanie i usuwanie
bolców zabezpieczających
1
3
Zamontuj nakrywki.
••Umiejscowić nakrywki zawarte w paczce z
akcesoriami lub załączone z tyłu.
Unieść urządzenie ponad piankową podstawę.
••Po usunięciu kartonu i opakowania, unieść
urządzenie ponad piankową podstawę.
Upewnić się, że konstrukcja wspierająca
znajduje się poza pralką, na podstawie, a nie
jest zakleszczona wewnątrz spodniej części
pralki.
••Jeśli urządzenie trzeba położyć, aby zdjąć
z niego kartonowe opakowanie, należy
ostrożnie położyć je na boku. Nie wolno kłaść
pralki na tylnej ani przedniej stronie.
Nakrywka
UWAGA
••Zachowaj bolce na przyszłość. Aby zapobiec
uszkodzeniu elementów wewnętrznych, przed
transportem pralki należy ponownie zamocować
bolce zabezpieczające.
••Rozpoczęcie eksploatacji pralki z nieusuniętymi
śrubami transportowymi i podtrzymką może
spowodować wibracje i hałaśliwą pracę pralki, a
w konsekwencji doprowadzić do jej trwałego
uszkodzenia. Przewód zasilający zamocowany
jest do tylnej ścianki pralki bolcem
zabezpieczającym w celu uniemożliwienia
uruchomienia pralki z zamontowanymi bolcami.
Piankowy element Kartonowa
wspierający
podstawa
(opcjonalna)
2
Usunąć bolce.
••Poczynając od dwóch dolnych bolców
zabezpieczających, za pomocą klucza
(w zestawie) całkowicie poluzować wszystkie
bolce zabezpieczające, kręcąc nimi zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Usunąć bolce, wyciągając je i jednocześnie
kołysząc nimi na boki.
Ustalacz
Bolec
zabezpieczający
12
PL
Stosowanie podkładek
antypoślizgowych (opcjonalnie)
Drewniane podłogi (podłogi
podniesione)
Jeśli pralka zostanie ustawiona na śliskiej
powierzchni, może się przesuwać pod wpływem
silnych wibracji. Niepoprawne wypoziomowanie
może spowodować nieprawidłowości pracy
urządzenia w postaci hałasu i wibracji. Jeśli taka
sytuacja ma miejsce, należy umieścić podkładki
antypoślizgowe pod nóżkami poziomującymi
i wyrównać poziom.
••Drewniane podłogi są szczególnie podatne na
wibracje.
1
Oczyścić podłogę przed położeniem podkładki
antypoślizgowej.
••Za pomocą suchej szmatki usunąć
zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie
zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa
może się przesuwać.
2
Dostosować poziom po umieszczeniu pralki
w miejscu montażu.
3
Umieścić podkładkę antypoślizgową przylepną
częścią na podłodze.
••Najlepiej położyć maty antypoślizgowe pod
przednimi stopkami pralki. Jeżeli umieszczenie
mat pod przednimi stopkami jest trudne,
umieścić je pod tylnymi stopkami.
Tą stroną do góry
Część przylepna
••Aby zapobiec wibracjom, zaleca się umieszczenie
na każdej nóżce gumowej nakładki o grubości co
najmniej 15 mm, przymocowanej do co najmniej
dwóch belek stropowych za pomocą śrub.
Gumowa nakładka
••Jeśli jest taka możliwość, należy zainstalować
pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest
bardziej stabilna.
••Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć
wibracje.
UWAGA
••Właściwe umieszczenie i wypoziomowanie pralki
zapewni długą, niezakłóconą i niezawodną pracę
urządzenia.
••Pralka musi znajdować się w pozycji w 100%
horyzontalnej oraz stać stabilnie w miejscu.
••Nie może się ona „huśtać” na rogach pod
obciążeniem.
••Powierzchnia montażu musi być czysta i wolna od
pasty podłogowej i innych poślizgowych powłok.
••Nie należy dopuścić do zamoczenia się nóżek
pralki. Może to wywołać wibracje i hałas.
••Gumowe nakładki (p/no.4620ER4002B) można
zamówić w centrum serwisowym LG.
4
Upewnić się, że pralka została wypoziomowana.
••Delikatnie popychać lub kołysać urządzeniem,
trzymając za górne krawędzie, aby upewnić
się, że urządzenie się nie chwieje. Jeśli pralka
się chwieje, należy ją ponownie
wypoziomować.
UWAGA
••Podkładki antypoślizgowe można zamówić
w centrum serwisowym LG.
13
PL
Poziomowanie pralki
Jeśli podłoga jest nierówna, należy właściwie
dokręcić regulowaną nóżkę (Nie należy pod nóżki
podkładać kawałków drewna itp.). Należy się
upewnić, że wszystkie cztery nóżki są stabilne
i spoczywają na podłodze, a następnie sprawdzić,
czy pralka jest idealnie wypoziomowana (za
pomocą poziomicy).
••Gdy pralka jest już wypoziomowana, należy
dokręcić nakrętki kontrolujące w górę, w kierunku
podstawy pralki. Wszystkie nakrętki kontrolujące
muszą zostać dokręcone.
Podłączanie węża
doprowadzającego wodę
••Ciśnienie wody musi zawierać się między 0,1
MPa a 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Podczas podłączania węża wlotowego należy
uważać, aby nie uszkodzić gwintu przez krzywe
nakręcenie.
••Jeśli ciśnienie wody wynosi więcej niż 1,0 MPa,
należy zainstalować urządzenie redukujące
ciśnienie.
••Należy okresowo sprawdzać stan węża
i wymienić go w razie konieczności.
Kontrola gumowych uszczelek na
wężu doprowadzającym wodę
Unoszenie
Obniżanie
Nakrętka
kontrolująca
Wraz z wężem są dostarczane dwie gumowe
uszczelki. Zabezpieczają one węża przed
wyciekami. Należy upewnić się, że podłączenie do
kranu jest dostatecznie szczelne.
Mocno dokręcić 4
nakrętki kontrujące
Sprawdzenie po przekątnej
••Urządzenie nie powinno przechylać się po
dociśnięciu jego górnych krawędzi(sprawdzić oba
kierunki). Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku
dociskania jego górnej powierzchni, należy
ponownie wyregulować nóżki.
Złącze węża
Gumowa uszczelka
UWAGA
••Podłogi drewniane i podwieszane mogą
przyczynić się do silnych wibracji i braku
stabilności.
••Jeśli pralka ustawiona została na podniesionej
platformie, należy ją mocno przymocować, aby
wyeliminować ryzyko przewrócenia.
14
Złącze węża
Gumowa uszczelka
PL
Podłączanie węża do kranu
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak, aby
za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić wszystkie cztery
śruby mocujące.
4
Wepchnąć pionowo wąż doprowadzający wodę
tak, aby gumowa uszczelka wewnątrz węża
mogła całkowicie przylgnąć do kranu,
a następnie dokręcić wąż w prawo.
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką
do gwintowanego kranu
Nakręcić złącze węża na kran z wodą.
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką
Płytka
do kranu bez gwintu
1
Poluzować wszystkie cztery śruby mocujące.
Górne
złącze
Wąż
doprowadzający
wodę
Uszczelka
gumowa
Podłączanie węża z szybkozłączem do
kranu bez gwintu
Śruba mocująca
2
1
Odkręcić pierścień adaptera i poluzować cztery
śruby mocujące.
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Prowadnica
Pierścień
15
PL
2
Podłączenie węża doprowadzenia
wody do pralki
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Podłączyć wąż ciepłej wody do gniazda
doprowadzenia ciepłej wody, umiejscowionego na
tylnej ściance pralki. Podłączyć wąż zimnej wody
do gniazda doprowadzenia zimnej wody,
umiejscowionego na tylnej ściance pralki.
Prowadnica
3
Doprowadzenie
zimnej wody
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak, aby
za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić cztery śruby
mocujące i okrągłą płytkę adaptera.
Doprowadzenie
ciepłej wody
(opcjonalnie)
UWAGA
4
Ściągnąć w dół zatrzask złącza i wepchnąć
wąż do adaptera, a następnie zwolnić zatrzask
złącza. Upewnić się, że adapter jest mocno
przymocowany.
••Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą
procedurę należy powtórzyć. Jako źródło wody
należy wykorzystać najbardziej konwencjonalny
typ kranu. W przypadku jeśli kran ma kwadratowy
przekrój albo jest za duży, przed założeniem
adaptera należy usunąć płytkę prowadzącą.
Korzystanie z kranu poziomego
Kran poziomy
Zatrzask
Kran przedłużany
UWAGA
••Przed podłączeniem węża do kranu, odkręcić i
przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich
możliwych zanieczyszczeń (zanieczyszczenia,
piasek, trociny itp). Należy odprowadzić wodę do
wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.
16
Kran kwadratowy
PL
Instalacja węża odpływowego
••Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony
wyżej niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki
mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby
powoli.
••Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi
z wycieku wody.
••Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy
wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hałas.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy mocno
go przywiązać za pomocą sznurka.
••Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi
z wycieku wody.
Zlew gospodarczy
Uchwyt na wąż
max. 100 cm
Przypięcie
max. 100 cm
17
UŻYTKOWANIE
Korzystanie z pralki
PL
4
Wybrać żądany cykl prania.
5
Uruchomić cykl.
6
Koniec cyklu.
Przed pierwszym praniem należy wybrać i włączyć
program, tak by pralka wykonała jedno pranie bez
ubrań. Pozwoli to usunąć z bębna wszelkie osady
i wodę, które mogą stanowić pozostałość procesu
produkcyjnego.
1
2
••Naciskać wielokrotnie przycisk programatora
lub przekręcić pokrętło wyboru cyklu, aby
ustawić żądany cykl.
Posortować pranie i załadować do środka.
••Pranie należy sortować według typu tkaniny,
poziomu zabrudzenia oraz ciężaru wsadu.
Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do pralki.
Dodać środki czyszczące i/lub detergent oraz
zmiękczacz.
••Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
uruchomić cykl. Widoczne będzie krótkotrwałe
poruszenie pozbawionego wody urządzenia,
podczas którego zmierzona zostanie waga
wsadu. Jeśli przycisk Start/Pauza nie
zostanie naciśnięty w przeciągu 5 minut,
pralka się wyłączy i ustawienia zostaną
utracone.
••Dodać odpowiednią ilość detergentu do
szuflady zasobnika na proszek/płyn. Można
dodać też wybielacz lub zmiękczacz do
tkanin, umieszczając je we właściwej
przegródce zasobnika.
3
18
Włączyć pralkę.
••Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć
pralkę.
••Gdy cykl zostanie zakończony, słyszalna
będzie melodia. Aby ograniczyć zagniecenia,
należy natychmiast wyjąć ubrania z pralki.
Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy
w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się
niewielkie elementy.
PL
3
Sortowanie prania
1
Należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
••Powinny się w nich znajdować dane na temat
składu tkaniny oraz instrukcje dotyczące
prania.
••Symbole na metce.
Temperatura prania
Pranie normalne
Pranie z zachowaniem ostrożności
Przed załadowaniem ubrań.
••Należy połączyć duże i małe sztuki w jednym
wsadzie. Duże sztuki powinny być ładowane
najpierw.
••Duże sztuki nie powinny stanowić więcej niż
połowy wsadu. Nie należy prać pojedynczych
sztuk. Może to skutkować nierównomiernym
obciążeniem. Należy dodać jedną lub dwie
podobne sztuki.
••Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są
puste. Przedmioty takie jak gwoździe, spinki
do włosów, zapałki, długopisy, monety
i klucze mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak
i ubrania.
Delikatne
Pranie ręczne
Nie prać w wodzie
2
Sortowanie prania.
••Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, ubrania
należy posortować tak, aby w każdym
wsadzie znalazły się ubrania, które można
wyprać w takim samym cyklu.
••Różne tkaniny powinny być prane w różnych
temperaturach i z różną prędkością
wirowania.
••Zawsze należy oddzielać ciemne kolory od
jasnych i białych ubrań. Należy prać je
osobno ze względu na ryzyko zafarbowania
i zanieczyszczenia kłaczkami białych
i jasnych ubrań. Jeśli to możliwe, należy
unikać prania bardzo brudnych rzeczy z tylko
lekko zabrudzonymi.
−−Stopień zanieczyszczenia (silne, normalne,
lekkie):
Podzielić ubrania ze względu na stopień
zabrudzenia.
−−Kolor (biały, jasny, ciemny):
Oddzielić białe tkaniny od kolorowych.
••Należy zamknąć wszystkie zamki
błyskawiczne, zatrzaski i zablokować sznurki,
żeby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.
••Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń,
należy wstępnie uprać zabrudzenia i plamy,
wcierając w nie niewielką ilość wody
z detergentem.
••Sprawdzić fałdy elastycznej uszczelki (szara)
i usunąć znalezione tam przedmioty.
UWAGA
••Sprawdzić wnętrze bębna i usunąć ewentualne
pozostałości po poprzednim praniu.
••Usunąć wszystkie ubrania i przedmioty
z elastycznej uszczelki, aby zapobiec uszkodzeniu
ubrania i uszczelki.
−−Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki):
Mechacące się ubrania i ubrania
zatrzymujące na sobie kłaczki należy prać
osobno.
19
PL
Dodawanie środków piorących
Ilość detergentu
••Środków piorących należy używać zgodnie
z instrukcjami producenta. Należy dobierać je wg
kryterium typu, koloru, stopnia zabrudzenia
tkaniny oraz temperatury prania.
••Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu,
powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na
skuteczność prania i spowoduje nadmierne
obciążenie silnika.
••Jeśli użyty ma zostać środek piorący w płynie,
należy postępować zgodnie z wytycznymi
producenta.
••Można wlać płyn do prania bezpośrednio do
głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl prania
ma zostać rozpoczęty natychmiast.
••Nie należy stosować płynu do prania, jeśli
używana jest opcja Opóźnienie czasowe ani jeśli
wybrano Pranie wstępne, ponieważ płyn może
ulec zestaleniu.
••Jeśli wytworzą się zbyt obfite mydliny, należy
zmniejszyć ilość detergentu.
••Może wystąpić potrzeba dostosowania sposobu
stosowania detergentu w zależności od
temperatury wody, twardości wody, powierzchni
i stopnia zabrudzenia pranych rzeczy. Aby
uzyskać jak najlepszy efekt, należy unikać
nadmiaru mydlin.
••Przed wyborem detergentu i temperatury wody
należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
••Korzystając z pralki, należy stosować detergent
odpowiedni do danego typu ubrań:
−−Uniwersalne proszki do prania do wszystkich
typów tkanin.
−−Proszki do prania do tkanin delikatnych.
−−Płyny do prania do wszystkich typów tkanin lub
specjalne środki tylko do wełny.
••Aby uzyskać lepsze efekty prania i wybielania,
należy korzystać z detergentów z uniwersalnym
wybielaczem w proszku.
••Środek piorący zostaje wypłukany z zasobnika po
rozpoczęciu cyklu.
20
UWAGA
••Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu.
Może to doprowadzić do powstania zatorów,
złego wypłukiwania oraz nieprzyjemnego
zapachu.
••Pełny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
••Wsad częściowy: 3/4 normalnej ilości
••Wsad minimalny: 1/2 normalnego wsadu
Dodawanie środka piorącego
i zmiękczającego tkaniny
Dodawanie środka piorącego
••Pranie główne →
••Pranie wstępne+Pranie główne→
UWAGA
••Za duża ilość detergentu, wybielacza lub
zmiękczacza może spowodować przepełnienie
zbiornika.
••Należy upewnić się, że używana ilość detergentu
jest odpowiednia.
Dodawanie środka zmiękczającego tkaniny
••Nie należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie. Przepełnienie zbiornika
może spowodować przedwczesne uwolnienie
środka zmiękczającego tkaniny, co może
doprowadzić do zaplamienia ubrań. Powoli
zamknąć szufladę zasobnika.
PL
••Nie należy pozostawiać środka do zmiękczania
tkanin w szufladzie przez okres dłuższy niż 2 dni
(zmiękczacz może ulec zestaleniu).
••Środek do zmiękczania tkanin zostanie dodany
automatycznie podczas ostatniego cyklu płukania.
Korzystanie z tabletek
1
Otworzyć drzwi i włożyć tabletki do bębna.
2
Załadować pranie do bębna i zamknąć drzwi.
••Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki
doprowadzana jest woda.
••Nie wolno używać rozpuszczalników (benzen itp.).
UWAGA
••Nie należy wylewać środka zmiękczającego
tkaniny bezpośrednio na ubrania.
Dodawanie środka zmiękczającego wodę
••Aby ograniczyć zużycie środków piorących w
przypadku wyjątkowo twardej wody, można
stosować środki do zmiękczania wody, takie jak
środki zapobiegające odkładaniu się kamienia
(np. Calgon). Stosować zgodnie z instrukcją na
opakowaniu. Najpierw dodać środek piorący,
a następnie środek zmiękczający wodę.
••Stosować ilość detergentu odpowiednią do
miękkiej wody.
21
PL
Panel sterowania
1 Przycisk Zasilanie
••Należy nacisnąć przycisk Zasilanie, aby
włączyć pralkę.
2 Przycisk Start/Pauza
••Przycisk Start/Pauza służy do uruchamiania
oraz wstrzymywania cyklu prania.
••Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie
cyklu prania, należy nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
3 Wyświetlacz
••Na wyświetlaczu wyświetlane są ustawienia,
szacowany pozostały czas i komunikaty
stanu. Gdy urządzenie zostanie włączone, na
wyświetlaczu podświetlone zostaną domyślne
ustawienia.
••Na wyświetlaczu widoczny jest pozostały
szacowany czas. W trakcie automatycznego
obliczania wagi wsadu, na wyświetlaczu miga
lub pojawia się komunikat „Wykrywanie”.
22
4 Pokrętło programatora
••Programy są dostępne według rodzaju
prania.
••Lampka włączy się, wskazując wybrany
program.
5 Opcje
••Umożliwia wybór dodatkowego cyklu;
zaświeci się po aktywacji.
••Za pomocą tych przycisków można wybrać
żądane opcje programu dla wybranego cyklu.
PL
Tabela programu
Program prania
Program
Opis
Bawełna
Zapewnia lepsze pranie
dzięki połączeniu
różnych ruchów bębna.
Bawełna+
Zapewnia optymalną
skuteczność prania
dużych ilości ubrań przy
zmniejszonym zużyciu
energii.
Typ tkaniny
Kolorowe ubrania
do szybkiego
prania (koszule,
koszule nocne,
piżamy itp.)
i bawełna
o normalnym
stopniu zabrudzenia
(bielizna).
Zalecana
Maksymalny
temperatura
wsad
40 °C
(0 °C do 95 °C)
60 °C
(0 °C do 60 °C)
Wartość
znamionowa
Cykl odpowiedni do
prania koszul
niewymagających
prasowania po praniu.
Poliamid, akryl,
poliester
Umożliwia jednoczesne
pranie różnych rodzajów
tkanin.
Różne rodzaje
tkanin z wyjątkiem
szczególnych typów
ubrań (jedwab/
tkaniny delikatne,
sportowe, ciemne
ubrania, wełna,
pościel/zasłony).
40 °C
(0 °C do 40 °C)
Odzież sportowa
Odpowiedni do ubrań
sportowych, takich jak
strój do biegania.
Coolmax, Gore-tex,
polar i Sympatex
40 °C
(0 °C do 40 °C)
2,0 kg
Delikatne
Do delikatnego prania,
takiego jak bielizna,
bluzki itp.
Delikatne, łatwo
niszczące się
materiały.
Lekko zabrudzone
kolorowe rzeczy.
20 °C
(0 °C do 40 °C)
3,0 kg
Szybki 30
Zapewnia szybkie pranie
niewielkich ilości lub
lekko zabrudzonych
ubrań.
Ciemne kolory
Umożliwia pranie
wełnianych materiałów.
(Należy użyć detergentu
przeznaczonego do
mechanicznego prania
wełny).
Jedynie wełniane
materiały, które
mogą być prane w
pralce razem z
czystą, nową
wełną.
40 °C
(0 °C do 40 °C)
2,0 kg
Płukanie+Wirowanie
Używać dla prania
wymagającego jedynie
płukania lub dodać płynu
zmiękczającego do
prania.
Normalne materiały,
które można prać
mechanicznie.
–
Wartość
znamionowa
Ubranka dziecięce
Usuwa zabrudzenia stałe
i białkowe, zapewnia
Lekko zabrudzone
lepszą skuteczność
ubranka dziecięce.
płukania
60°C
(60°C do 95°C)
4,5 kg
Syntetyczne
Mieszane
40 °C
(0 °C do 60 °C)
4,0 kg
23
PL
••Temperatura wody: Wybrać odpowiednią temperaturę dla wybranego cyklu prania. Zawsze prać zgodnie
z informacjami na metce ubrania.
••Należy ustawić program na opcję „Bawełna+ 40°C (połowa wsadu)”, „Bawełna+ 60°C (połowa wsadu)”,
„Bawełna+ 60°C + Intensywne (pełny wsad)”, aby sprawdzić zgodność z Normą EN60456 oraz
Rozporządzeniem 1015/2010.
−−Standardowy program do prania bawełny 60°C: Cotton Large
−−Standardowy program do prania bawełny 60°C: Cotton Large
+ 60°C + Intensive (pełny wsad)
+ 60°C + Intensive (połowa wsadu)
−−Standardowy program do prania bawełny 40°C: Cotton Large
+ 40°C + Intensive (połowa wsadu)
−−(Są odpowiednie do czyszczenia prania o normalnym stopniu zabrudzenia.)
−−(Są najbardziej wydajnymi programami pod względem poboru energii i wody w przypadku prania
bawełniany tego typu.)
••Faktyczna temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.
••Rezultaty testu zależą od ciśnienia wody, jej twardości, temperatury wody dolotowej, temperatury
pokojowej, typu i ilości wsadu, ilości detergentu względem stopnia zabrudzenia, wahań w dostawie prądu
oraz wybranych dodatkowych opcji.
UWAGA
••Zaleca się neutralne detergenty.
24
PL
Opcje dodatkowe
Program
Pranie wstępne
Opóźnienie startu
Bawełna
●
●
●
Bawełna+
●
●
●
Mieszane
●
●
●
Syntetyczne
●
●
●
Ubranka dziecięce
●
●**
●
Odzież sportowa
●
●
Delikatne
●
●
Ciemne kolory
●
Szybki 30
●
Płukanie+Wirowanie
**
Intensywne
●
●
●
●
: Ta opcja jest automatycznie realizowana w ramach cyklu i może zostać usunięta.
25
PL
Dane robocze
FH2J3TDN0
Program
26
Maks. RPM (obroty
Domyślna wartość
na minutę)
obr./min
Domyślna
Temp.
Bawełna
1200
1200
40℃
Bawełna+
1200
1200
60℃
Mieszane
1200
1200
40℃
Syntetyczne
800
800
40℃
Ubranka dziecięce
800
800
60℃
Odzież sportowa
800
800
40℃
Delikatne
800
800
20℃
Ciemne kolory
800
800
40℃
Szybki 30
1200
800
20℃
Płukanie+Wirowanie
1200
1200
-
PL
Opcje programu
Temperatura
Opóźnienie startu
Przycisk Temperatura pozwala wybrać kombinację
temperatur prania i płukania dla wybranego
programu. Należy naciskać ten przycisk, aż
podświetlone zostanie żądane ustawienie. Do
wszystkich typów płukania stosowana jest zimna
woda kranowa.
Można ustawić opóźnienie czasowe, dzięki czemu
pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po
ściśle określonym czasie.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Opóźnienie startu i ustawić
żądany czas.
Wirowanie
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
••Tylk wirowanie
4
UWAGA
••Opóźnienie to czas do zakończenia programu,
a nie początku. Faktyczny czas pracy zależy do
temperatury wody, wsadu oraz innych czynników.
••Aby anulować funkcję, należy wcisnąć przycisk
zasilania.
••W przypadku tej opcji należy unikać stosowania
płynnych środków piorących.
Pranie wstępne
••Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią
dla pranych rzeczy. Należy kierować się
informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze
rezultaty.
••Poziom prędkości wirowania można wybrać,
naciskając wielokrotnie przycisk Wirowanie.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Nacisnąć przycisk Wirowanie, aby wybrać
liczbę obrotów na minutę (RPM).
3
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
UWAGA
••Nawet jeśli wybrana zostanie opcja 0, bęben
będzie się krótko obracał, aby osuszyć pranie.
Jeśli pranie jest poważnie zabrudzone, zalecane
jest zastosowanie prania wstępnego.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Pranie wstępne.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
27
PL
Blokada rodzicielska
Dźwięk wł./wył.
Należy wybrać tę opcję do zablokowania funkcji
kontrolnych pralki. Opcja ta uniemożliwia zmianę
cyklów i parametrów prania przez dzieci
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
3
Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przez 3
sekundy przyciski Opóźnienie startu oraz
Temperatura, by włączyć lub wyłączyć sygnał
dźwiękowy.
Blokowanie panela sterowniczego
1
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
Wirowanie+Temperatura przez trzy sekundy.
2
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się .
Po ustawieniu blokady przed dziećmi wszystkie
przyciski z wyjątkiem przycisku Źródło
zasilania są zablokowane.
UWAGA
••Po włączeniu/wyłączeniu funkcji Dźwięk,
ustawienie zostaje zapisane i pozostaje
zapamiętane nawet po wyłączeniu zasilania.
UWAGA
••Aby wyłączyć Dźwięk, należy po prostu wykonać
całą procedurę ponownie.
••Wyłączenie zasilania nie anuluje działania
blokady przed dziećmi. Aby uzyskać dostęp do
pozostałych funkcji, należy dezaktywować
blokadę przed dziećmi.
Intensywne
Odblokowanie panela sterowniczego
Jeśli stopień zabrudzenia pranych rzeczy waha się
między normalnym i silnym, skuteczna będzie opcja
Intensive.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
Wirowanie+Temperatura przez trzy sekundy.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Intensywne i przytrzymać
przez trzy sekundy.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
••Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu ponownie wyświetlony zostanie
czas pozostały do końca bieżącego programu.
28
FUNKCJE SMART
Smart Diagnosis™ Korzystanie ze
smartfonu
••Dla urządzeń z logo
PL
4
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do
końca transferu danych.
••Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonu podczas tonowego
przesyłu danych.
lub
Z tej funkcji należy skorzystać, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub
nieprawidłowego działania urządzenia.
••Jeśli pracownik centrum telefonicznego nie
będzie w stanie odebrać dokładnego zapisu,
użytkownik może zostać poproszony
o ponowne przesłanie danych.
Funkcji Smart Diagnosis™ nie można uruchomić,
jeżeli urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
Jeżeli urządzenia nie można włączyć, wówczas
należy wykonać proces diagnostyki problemu bez
pomocy funkcji Smart Diagnosis™ .
5
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis™
UWAGA
Smart Diagnosis™ Informacje
centrum obsługi klienta
Należy skorzystać z tej funkcji, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka centrum serwisowania LG
Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub
nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji
należy skorzystać wyłącznie w celu skontaktowania
się z przedstawicielem handlowym, a nie podczas
normalnej obsługi urządzenia.
1
Nacisnąć przycisk Źródło zasilania, aby
włączyć pralkę. Nie należy naciskać żadnych
innych przycisków ani przekręcać pokrętła
wyboru cyklu.
2
Po odpowiedniej instrukcji z centrum
telefonicznego należy umieścić mikrofon
telefonu w pobliżu przycisku Źródło zasilania.
x.
Ma
mm
0
1
3
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów
należy podjąć przerwaną rozmowę
z pracownikiem centrum telefonicznego, który
może już udzielić pomocy na podstawie danych
przesłanych do analizy.
••Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne jest
od jakości lokalnego połączenia telefonicznego.
••Połączenie i zależna od niego jakość usługi
ulegnie poprawie, jeśli wykorzystany zostanie
telefon domowy.
••Jeśli jakość transmisji danych do Smart
Diagnosis™ jest zła z powodu niskiej jakości
połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart
Diagnosis™ może być ograniczona.
Deklaracja zgodności
Niniejszym firma LG Electronics deklaruje, że
pralka z modułem radiowym spełnia wymagania
Dyrektywy 2014/53/EU. Pełna treść deklaracji
zgodności EU jest dostępna pod następującym
adresem internetowym: http://www.lg.com/global/
support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Center
B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy
przycisk Temperatura, trzymając mikrofon
telefonu w pobliżu ikony albo przycisku Źródło
zasilania.
29
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
••Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki
należy ją odłączyć od zasilania, aby zapobiec
porażeniu prądem. Zaniechanie może
doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru,
porażenia elektrycznego oraz śmierci.
••Do czyszczenia pralki nie wolno używać żrących
substancji chemicznych, substancji ściernych ani
rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić
zewnętrzną warstwę pralki.
Czyszczenie pralki
Pielęgnacja po praniu
••Po zakończeniu cyklu należy wytrzeć wilgoć
z drzwi i z wewnętrznej części uszczelki
drzwiowej.
••Drzwi należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić
wyschnięcie bębna.
••Wytrzeć główną część pralki suchą szmatką,
usuwając z niej wilgoć.
PL
Czyszczenie elementów
wewnętrznych
••Otwórz drzwi i szybę drzwiczek należy wycierać
ręcznikiem lub miękką szmatką.
••Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie po
zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego
wsadu w pralce może spowodować zagniecenia,
zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.
••Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej)
należy uruchomić program Czyszczenie bębna,
aby usunąć pozostałości środków czyszczących
i inne osady.
Czyszczenie filtra wlotu wody
••Jeśli pralka nie będzie używana przez dłuższy
czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć
krany doprowadzające wodę, zwłaszcza jeśli
w pobliżu pralki w podłodze nie ma kratki
ściekowej (studzienki).
••Ikona
pojawi się na wyświetlaczu panelu
sterowniczego w przypadku braku dopływu wody
do szuflady na proszek/płyn.
••Jeśli woda jest bardzo twarda lub zawiera
śladowe ilości wapna, filtr wlotu wody może
zostać zablokowany. Dobrą praktyką jest
w związku z tym okresowe czyszczenie filtra.
1
Należy zakręcić kran i odkręcić wąż
doprowadzający wodę.
2
Wyczyścić filtr za pomocą szczotki z twardym
włosiem.
Czyszczenie elementów
zewnętrznych
Właściwa pielęgnacja pralki może wydłużyć jej
żywotność.
Drzwi:
••Zmyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za
pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć
miękką szmatką.
Elementy zewnętrzne:
••Natychmiast zetrzeć, jeśli coś się rozleje.
••Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki.
••Nie należy wywierać nacisku na powierzchnię ani
na wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.
30
PL
Czyszczenie filtra pompy
odpływowej
4
Po oczyszczeniu należy wkręcić filtr pompy
i włożyć korek spustowy.
5
Zamknąć zaślepkę.
••W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie
przedmioty pochodzące z pranych artykułów.
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra, aby
zapewnić bezproblemową pracę pralki.
••Przed przystąpieniem do czyszczenia pompy
odpływowej, awaryjnym opróżnieniem pralki albo
awaryjnym otwarciem drzwi należy pozwolić
wodzie ostygnąć.
1
Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż.
2
Wyjąć korek spustowy i otworzyć filtr, kręcąc
nim w lewo.
2
Zbiornik odbierający
odprowadzaną wodę.
UWAGA
••W pierwszej kolejności, należy spuścić wodę za
pomocą węża odprowadzającego, a dopiero
potem otworzyć filtr pompy i usunąć nitki i inne
przedmioty.
••Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu
wody, ponieważ może być gorąca.
1
3
Usunąć wszystkie obce przedmioty z filtra
pompy.
31
PL
Czyszczenie szuflady zasobnika
Czyszczenie bębna(opcjonalnie)
Detergenty i środki do zmiękczania tkanin mogą
odkładać się w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa
razy w miesiącu należy wyjąć szufladę i wkłady,
aby sprawdzić, czy znajduje się na nich osad.
Czyszczenie bębna to specjalny cykl przeznaczony
do czyszczenia wnętrza pralki.
1
Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do
samego końca.
••Nacisnąć mocno przycisk odłączający i wyjąć
szufladę.
2
3
Wyjąć wkłady z szuflady.
••Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą, aby
usunąć osad ze środków do prania. Do
czyszczenia szuflady zasobnika należy
używać wyłącznie wody. Osuszyć wkłady
oraz szufladę za pomocą miękkiej szmatki lub
ręcznika.
Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy
używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej
szczotki.
••Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej
części wnęki.
W tym cyklu stosowany jest wyższy poziom wody
przy wyższej prędkości wirowania. Cykl powinien
być regularnie uruchamiany.
1
Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i artykuły,
a następnie zamknąć drzwi.
2
Wysunąć szufladę zasobnika i dodać środek
przeciw kamieniowi (np. Calgon) do głównej
przegrody.
3
Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
4
Włączyć zasilanie, a następnie nacisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy przyciski
Opóźnienie startu i Pranie wstępne. Na
wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol
'
'.
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
cykl.
6
Po zakończeniu cyklu należy pozostawić drzwi
pralki otwarte, pozwalając, by otwór drzwi,
elastyczna uszczelka i szyba drzwi wyschły.
UWAGA
4
Zetrzeć wilgoć z wnęki za pomocą miękkiej
szmatki lub ręcznika.
••Jeśli w domu znajduje się dziecko, nie należy
pozostawiać drzwi otwartych przez zbyt długi
czas.
5
Włożyć wkłady do właściwych przegród
i wsunąć szufladę z powrotem.
UWAGA
32
••Nie należy umieszczać żadnego detergentu
w przegródkach na środki piorące. Mogłyby
powstać obfite mydliny i wydostać się poza
pralkę.
PL
Uwaga na zamarzanie zimą
••Zamarznięte urządzenie nie pracuje prawidłowo.
Należy zadbać, aby urządzenie zostało
zamontowane w miejscu, w którym nie będzie
narażone zimą na zamarznięcie.
••W przypadku gdy produkt musi zostać
zainstalowany na ganku albo w innych warunkach
poza domem, należy zadbać o spełnienie
wymienionych poniżej zaleceń.
Jak zapobiegać zamarznięciu
produktu
••Po praniu należy całkowicie odprowadzić wodę
z pompy za pomocą korka spustowego
stosowanego do usuwania pozostałej wody. Po
całkowitym odprowadzeniu wody należy zamknąć
korek spustowy stosowany do usuwania
pozostałej wody, a także zaślepkę.
••Po zakręceniu kranu należy odłączyć od kranu
wąż doprowadzający zimną wodę i spuścić
z niego wodę, trzymając wąż zwieszony w dół.
Wąż dopływowy
Sprawdzanie, czy doszło do
zamarznięcia
••Jeśli woda nie spływa po wyjęciu korka
spustowego węża stosowanego do spuszczenia
pozostałej wody, należy skontrolowac zespół
odprowadzania wody.
Korek spustowy
Korek spustowy
Zaślepka
••Zwiesić wąż odpływowy, aby spuścić całą wodę
pozostałą w wężu.
Wąż odpływowy
UWAGA
••Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera
zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony
jest na zamarznięcie.
Zaślepka
••Włączyć zasilanie, wybrać program prania,
a następnie nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Szuflada na proszek/płyn
Wąż odpływowy
••Gdy podczas pracy pralki na wyświetlaczu
wyświetlane jest oznaczenie ' ', należy
skontrolować zespół doprowadzania wody
i zespół odprowadzania wody. (Niektóre modele
nie są wyposażone w funkcję alarmu
sygnalizującego zamarznięcie).
UWAGA
••Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na
proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa
przez wąż odpływowy podczas wirowania.
33
PL
Co robić, gdy dojdzie do
zamarznięcia
••Należy opróżnić bęben, nalać ciepłą wodę
w temp. 50–60°C tak, aby sięgała do gumowej
części wewnątrz bębna, zamknąć drzwi
i odczekać 1–2 godziny.
••Po całkowitym odprowadzeniu wody z bębna,
należy zamknąć korek spustowy węża do
odprowadzenia pozostałej wody, wybrać program
prania, a następnie nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
Szuflada na proszek/płyn
Wąż odpływowy
50-60°C
UWAGA
••Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na
proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa
przez wąż odpływowy podczas wirowania.
UWAGA
••Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera
zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony
jest na zamarznięcie.
••Otworzyć zaślepkę i korek spustowy węża do
odprowadzania pozostałej wody, aby spuścić
wodę całkowicie.
••Jeśli występuje problem z doprowadzeniem wody,
należy podjąć następujące środki.
−−Zakręcić kran i przykładając szmatkę nasączoną
gorącą wodą do kranu i obu miejsc złączy,
starać się spowodować odtajanie zamarznięcia.
−−Wyjąć wąż doprowadzający wodę i zanurzyć go
w ciepłej wodzie, nieprzekraczającej 50–60°C.
Korek spustowy
Zaślepka
Wąż dopływowy
50-60°C
UWAGA
••Jeśli woda nie spływa, oznacza to, że lód się
jeszcze nie rozpuścił całkowicie. Należy jeszcze
poczekać.
34
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
••Pralka wyposażona jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący
problemy we wczesnym stadium. Jeśli pralka działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed wezwaniem
serwisanta należy sprawdzić poniższe:
Diagnozowanie problemów
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Grzechotanie
i pobrzękiwanie
Ciała obce, takie jak monety lub
agrafki mogły utkwić w bębnie lub
pompie.
••Należy sprawdzić, czy wszystkie
kieszenie są puste. Przedmioty takie
jak wsuwki, zapałki, długopisy, monety
czy klucze mogą uszkodzić zarówno
pralkę, jak i ubrania.
••Przed praniem należy zasunąć
wszystkie zamki błyskawiczne oraz
zabezpieczyć haczyki i linki tak, by
podczas prania nie zaplątywały się lub
zaczepiały o pozostałe artykuły.
Łomotanie
Ciężki wsad może spowodować
wystąpienie łomoczących dźwięków.
Zazwyczaj jest to normalne zjawisko.
••Jeśli dźwięk nie ustaje, stabilność pralki
jest najprawdopodobniej zaburzona.
Należy zatrzymać pranie i zmienić
rozłożenie wsadu.
Czy usunięto wszystkie bolce
zabezpieczające i konstrukcję
wspierającą?
••Jeśli bolce zabezpieczające nie zostały
wyjęte podczas montażu pralki, należy
sięgnąć do Instrukcji montażu, aby
znaleźć informacje na ten temat.
Czy wszystkie nóżki spoczywają
stabilnie na podłodze?
••Należy upewnić się, że pralka jest
wypoziomowana i dokręcić nakrętki
blokujące w kierunku podstawy
urządzenia.
Węże doprowadzające lub
odprowadzające wodę poluzowały się
w miejscu łączenia z kranem lub
pralką.
••Sprawdzić i dokręcić złącza węży.
Domowe rury odpływowe są zatkane.
••Udrożnić instalację odpływową. W razie
potrzeby skontaktować się
z hydraulikiem.
Zbyt duża ilość środka piorącego lub
nieodpowiedni środek może
spowodować zbyt obfitą pianę, co
doprowadzi do wycieku wody.
••Użyć środka piorącego w ilości
zalecanej przez jego producenta.
Źródło wody jest nieodpowiednie dla
danego miejsca.
••Sprawdzić inny kran domowy.
Kran, z którego doprowadzana jest
woda, nie jest całkowicie odkręcony.
••Odkręcić kran do końca.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę
jest zagięty.
••Wyprostować wąż.
Filtr węża doprowadzenia wody jest
zapchany.
••Sprawdzić filtr węża doprowadzenia
wody.
Wibrujący dźwięk
Woda wycieka
Nadmiar mydlin
Woda nie jest
doprowadzana do
pralki albo płynie
zbyt wolno
35
PL
Objawy
Przyczyny
Woda z pralki nie Wąż odpływowy jest splątany lub
jest odprowadzana zapchany.
albo płynie powoli Filtr odpływowy jest zapchany.
Rozwiązanie
••Przeczyścić i wyprostować wąż
odpływowy.
••Wyczyścić filtr odpływowy.
Przewód zasilania może nie być
podłączony lub może być luźno
wpięty.
••Należy się upewnić, że wtyczka jest
dobrze wetknięta do gniazdka.
Bezpieczniki instalacji domowej są
przepalone, przerywacz przerwał
obwód lub wystąpiła awaria zasilania.
••Nastawić przerywacz lub wymienić
bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności
bezpiecznika. Jeśli problemem jest
przeciążenie obwodu, należy zlecić
jego naprawę wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Kran, z którego doprowadzana jest
woda, nie jest odkręcony.
••Należy odkręcić kran z wodą.
Pralka nie wiruje
Sprawdzić, czy drzwi są dobrze
zamknięte.
••Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza. Rozpoczęcie wirowania
może nastąpić kilka chwil po
naciśnięciu przycisku Start/Pauza. Aby
doszło do wirowania, drzwi muszą
zostać zamknięte. Dodać 1 lub 2
podobne do siebie artykuły, aby
zrównoważyć wsad. Zmienić rozłożenie
wsadu, aby wirowanie odbywało się
prawidłowo.
Drzwi się nie
otwierają
Po uruchomieniu pralki drzwi nie
mogą zostać otwarte ze względów
bezpieczeństwa.
••Sprawdzić, czy podświetlona jest ikona
„Blokada drzwi”. Po wyłączeniu ikony
„Blokada drzwi” można bezpiecznie
otworzyć drzwi.
Przedłużony czas
cyklu prania
Jeśli wykryte zostanie zaburzenie
••Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany
równowagi lub jeśli włączony jest
czas pozostały do końca cyklu stanowi
jedynie wartość przybliżoną. Czas
program usuwania mydlin, czas prania
rzeczywisty może się od niego różnić.
zostanie wydłużony.
Przelanie się
środka do
zmiękczania
tkanin
Zbyt duża ilość środka
zmiękczającego tkaniny może
spowodować przelanie się cieczy.
••Aby wykorzystać właściwą ilość środka,
należy postępować zgodnie
z wytycznymi producenta produktu. Nie
należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie.
Środki
zmiękczające
uwalniane są zbyt
wcześnie
Zbyt duża ilość środka
zmiękczającego tkaniny może
spowodować jego przedwczesne
uwolnienie.
••Należy stosować środek piorący
zgodnie z zaleceniami jego producenta.
••Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
Nie otwierać szuflady podczas cyklu
prania.
Przyciski mogą
nie działać
prawidłowo.
Przycisk nie może zostać rozpoznany,
gdy drzwiczki są otwarte.
••Naciśnij ponownie po zamknięciu drzwi.
Pralka się nie
włącza
36
PL
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Źródłem zapachu są elementy gumowe ••To normalny zapach nowej gumy, który
zniknie po kilkukrotnym użyciu pralki.
pralki.
Zapach
Jeśli gumowa uszczelka w drzwiach
oraz obszar jej przylegania nie są
regularnie czyszczone, źródłem
zapachów mogą być pleśń oraz
zanieczyszczenia
••Regularnie czyścić uszczelkę i miejsce
jej przylegania oraz sprawdzać po
opróżnieniu pralki, czy pod uszczelką
drzwi nie zostały małe sztuki prania.
Zapachy mogą się pojawić, jeśli filtr
pompy odpływowej pozostanie
zanieczyszczony.
••Regularnie czyścić filtr pompy
odpływowej.
Zapachy mogą się pojawić, jeśli wąż
odpływowy jest nieprawidłowo
zamontowany, co powoduje zasysanie
wody z powrotem do pralki.
••Montując wąż odpływowy, upewnić się,
że nie jest skręcony ani niedrożny.
Podczas suszenia źródłem zapachów
mogą być strzępki materiału
przyklejające się do grzałki. (Tylko w
modelu z suszarką).
••To nie jest usterka.
Charakterystyczny zapach może być
spowodowany suszeniem gorącym
powietrzem mokrej odzieży. (Tylko w
modelu z suszarką).
••Po krótkim czasie zapach zniknie.
37
PL
Komunikaty o błędach
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Źródło wody jest
nieodpowiednie dla danego
miejsca.
••Sprawdzić inny kran domowy.
Krany, z których doprowadzana
jest woda, nie są całkowicie
odkręcone.
••Odkręcić kran do końca.
Wąż (lub węże) doprowadzający
••Wyprostować wąż (węże).
wodę jest zagięty.
Filtr węża (węży)
doprowadzenia wody jest
zapchany.
••Sprawdzić filtr węża
doprowadzenia wody.
Jeśli nastąpił wyciek wody z
węża doprowadzenia wody,
wskaźnik
zaświeci się na
czerwono.
••Należy zastosować wąż
wyposażony w zabezpieczenie
„aqua stop”.
Mogą wystąpić różnice
pomiędzy modelami.
Wsad jest zbyt mały.
••Dodać 1 lub 2 podobne do
siebie artykuły, aby
zrównoważyć wsad.
Równowaga wsadu jest
zaburzona.
••Dodać 1 lub 2 podobne do
siebie artykuły, aby
zrównoważyć wsad.
Urządzenie wyposażone jest
w wykrywacz zaburzenia
równowagi i system korekcji.
Jeśli załadowano pojedyncze
ciężkie artykuły (np. dywanik
łazienkowy, szlafrok itp.),
system ten może zatrzymać
wirowanie, a nawet przerwać
cały cykl wirowania.
••Zmienić rozłożenie wsadu, aby
wirowanie odbywało się
prawidłowo.
Jeśli pranie jest wciąż zbyt
mokre pod koniec cyklu, należy ••Zmienić rozłożenie wsadu, aby
dodać mniejsze artykuły, aby
wirowanie odbywało się
prawidłowo.
zrównoważyć wsad, i powtórzyć
cykl wirowania.
38
PL
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Wąż odpływowy jest splątany lub
zapchany.
••Przeczyścić i wyprostować wąż
odpływowy.
Filtr odpływowy jest zapchany.
••Wyczyścić filtr odpływowy.
Sprawdzić, czy drzwi nie są otwarte.
••Zamknąć drzwi do końca. Jeśli ,
,
,
nie zostaną wyświetlone,
należy skontaktować się z serwisem.
Błąd sterowania.
••Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać
serwisanta.
Woda przelewa się z powodu wadliwego
zaworu wody.
••Zakręcić kran.
••Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
••Wezwać serwisanta.
Usterka czujnika poziomu wody.
••Zakręcić kran.
••Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
••Wezwać serwisanta.
Nadmierne obciążenie silnika.
••Należy pozostawić pralkę na 30 minut,
aby silnik się schłodził, a następnie
ponownie uruchomić cykl.
Usterka czujnika drzwi
••Wlać ciepłą wodę do bębna i rozmrozić
wąż odpływowy i pompę odpływową.
Zmoczyć ręcznik ciepłą wodą i przyłożyć
do węża dopływowego.
39
GWARANCJA
PL
W zakres ograniczonej gwarancji nie wchodzi:
••Serwisowy przewóz, odebranie lub montaż, lub naprawa produktu; instrukcja dla klienta dotycząca obsługi
produktu; naprawa lub wymiana bezpieczników lub poprawki ożyłowania lub instalacji wodnokanalizacyjnej, lub poprawki po nieautoryzowanych naprawach/montażu.
••Niezdolność urządzenia do pracy podczas awarii zasilania i przerw w dostawie prądu lub niedostatecznej
mocy zasilania.
••Szkody spowodowane przez uszkodzoną lub nieszczelną instalację wodną, zamarznięcie instalacji,
blokadę rur odpływowych, niedostateczną lub przerywaną dostawę wody lub niedostateczną ilość
dostarczanego powietrza.
••Szkody wynikłe z obsługi Produktu w środowisku korozyjnym lub w sposób sprzeczny z zaleceniami
zawartymi w dołączonym do Produktu podręczniku użytkownika.
••Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku wypadków, działania szkodników i owadów, wyładowań
atmosferycznych, wiatru, ognia, powodzi lub losu.
••Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieautoryzowanymi zmianami lub przeróbkami, korzystaniem
z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wyciekiem wody na skutek nieprawidłowego
montażu urządzenia.
••Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieprawidłowym prądem elektrycznym, napięciem lub kodem
instalacji wodno-kanalizacyjnej albo spowodowane stosowaniem akcesoriów, komponentów lub
czyszczących produktów zużywalnych, które nie uzyskały akceptacji firmy LG.
••Szkody spowodowane transportem i obsługą, w tym zadrapania, wgniecenia, odpryśnięcia i/lub inne
uszkodzenia zewnętrznej warstwy produktu, chyba że uszkodzenia te wynikają z wadliwości materiałów
lub wykonania.
••Uszkodzenia lub brakujące elementy powystawowych, sprzedawanych po otwarciu opakowania,
przecenionych lub odnawianych egzemplarzy Produktu.
••Produkty z usuniętym, zmodyfikowanym lub niemożliwym do odczytania numerem seryjnym. Do uzyskania
oceny zgłoszenia gwarancyjnego konieczne jest podanie modelu i numeru seryjnego, a także okazanie
paragonu sklepowego.
••Zwiększenie kosztów użytkowania i dodatkowych wydatków związanych z użytkowaniem.
••Naprawy w przypadku gdy Produkt jest używany w celach innych niż normalne i typowe przeznaczenie
domowe lub w sposób sprzeczny z instrukcjami w podręczniku użytkownika dołączonego do Produktu.
••Koszty związane z przeniesieniem Produktu z domu użytkownika w celu przekazania do naprawy.
••Usunięcie i ponowny montaż Produktu, jeśli zainstalowany jest w niedostępnym miejscu lub jest
zamontowany niezgodnie z opublikowaną instrukcją montażu, w tym zamieszczoną w podręczniku
użytkownika LG i podręcznikach montażu.
••Szkody wynikające z nieprawidłowego używania, nieprawidłowego montażu, naprawy lub konserwacji.
Nieprawidłowa naprawa obejmuje także stosowanie części, które nie zostały zaakceptowane ani ujęte
w specyfikacji przez firmę LG.
40
PL
Nietypowe wibracje lub hałasy
spowodowane przez
nieusunięcie bolców
zabezpieczających lub
konstrukcji wspierającej.
Konstrukcja
wspierająca
Kartonowa
podstawa
Usunąć bolce
zabezpieczające
i konstrukcję wspierającą.
Bolec zabezpieczający
Wyciek spowodowany przez
zanieczyszczenia (włosy,
kłaczki) na uszczelce i szybie
drzwiowej.
Oczyścić uszczelkę
i szybę.
Brak odpływu spowodowany
blokadą filtra pompy.
Wyczyścić filtr pompy.
Woda nie napływa, ponieważ
filtry zaworu wlotowego są
zanieczyszczone lub węże
doprowadzenia wody są
pozaginane.
Oczyścić filtr zaworu
wlotowego lub
zamontować ponownie
węże doprowadzenia
wody.
Woda nie napływa z powodu
zbyt dużej ilości
zastosowanego detergentu.
Prane rzeczy są gorące lub
ciepłe po zakończeniu prania,
ponieważ węże wlotowe
zainstalowano odwrotnie.
Woda nie dopływa do pralki
ponieważ kran jest zakręcony.
Filtr wlotowy
Wyczyścić szufladę
zasobnika na proszek/
płyn
Zasobnik
Zimna
Wąż doprowadzenia
zimnej wody
Kran
Gorąco
Wąż doprowadzenia
Zamontować
ciepłej wody
ponownie
węże doprowadzania
wody.
Odkręcić kran.
41
PL
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem
węża odpływowego lub
zablokowaniem węża
odpływowego.
Kolanko
Zamontować ponownie
wąż odpływowy.
Przypięcie
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem
węża doprowadzenia wody lub
stosowaniem węża innej marki.
Zamontować ponownie
wąż doprowadzenia wody.
Brak zasilania spowodowany
poluzowaniem styku przewodu
zasilania z gniazdem zasilania
lub problemem z gniazdem
zasilania.
Podłączyć ponownie
przewód zasilania lub
wymienić gniazdo
elektryczne.
Poziom
Serwisowy przejazd w celu
przewozu, odebrania lub
montażu produktu lub po
instrukcje stosowania produktu.
Usunięcie i ponowny montaż
Produktu.
Gwarancja obejmuje
jedynie wady wytwórcze.
Pomoc serwisowa nie
obejmuje skutków
nieprawidłowego montażu.
Jeśli nie wszystkie śruby są
zamontowane prawidłowo,
może to spowodować silne
wibracje (wyłącznie model na
podstawie).
Zamontować 4 śruby na
każdym rogu (16 szt).
Odgłos łomotania wody
(uderzania), gdy pralka jest
napełniana wodą.
42
Nagłe zatrzymanie
przepływu wody Dostosować
Wysokie
ciśnienie wody
Uderzenie
Samoistny
przepływ wody
Głośny dźwięk
ciśnienie
wody przez przykręcenie
domowego zaworu wody
lub kranu.
DANE ROBOCZE
PL
Produkt zgodny z wytycznymi Rozporządzenia EU 1061/2010
Znak towarowy dostawcy
LG
Identyfikator modelu dostawcy
FH2J3TDN0
Objętość znamionowa
8
Klasa energetyczna
A+++
Produkt otrzymał tytuł „EU Ecolabel award” zgodnie z Rozporządzeniem EC
66/2010
Nie
Zużycie energii X kWh rocznie na podstawie 220 standardowych cykli prania w
przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym
i częściowym załadowaniu oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii.
Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
137
kWh/rok
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie.
0,78
kWh
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy częściowym wsadzie.
0,64
kWh
standardowy program prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym wsadzie.
0,48
kWh
Ważone zużycie energii elektrycznej w trybie „off-mode” i „left-on”.
0,50
W
Zużycie wody X litrów na rok na podstawie 220 standardowych cykli prania w
przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym
i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu
użytkowania urządzenia.
10500
litrów/rok
klasa »X« efektywności wirowania w skali od G (najmniejsza efektywność) do A
(największa efektywność)
B
kg
Zużycie energii
Najwyższa prędkość wirowania osiągalna dla standardowego programu prania
bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie lub dla standardowego programu
prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym wsadzie, którakolwiek niższa,
oraz pozostała wilgotność tkanin dla standardowego programu prania bawełny
w temp. 60°C przy pełnym wsadzie lub dla standardowego programu prania
bawełny w temp. 40°C przy częściowym wsadzie, którakolwiek wyższa.
Standardowe programy prania zamieszczone na metkach i etykietach
oznaczają, że cykle te mogą być stosowane do prania artykułów normalnie
zabrudzonych i są to cykle najbardziej wydajne, biorąc pod uwagę łączne
zużycie wody i energii elektrycznej;
1200
obr./min
53
%
Bawełna+ 60°C/40°C
Czas trwania programu
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie.
312
min.
standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy częściowym wsadzie.
259
min.
standardowy program prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym wsadzie.
254
min.
Czas pozostawania w trybie „left-on” (Tl)
10
min.
Emisja hałasu przenoszonego droga powietrzną w dB(A) pomnożona przez 1
pW i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej podczas fazy prania i
wirowania dla standardowego cyklu prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym
wsadzie.
53/74
dB(A)
Wolnostojąca
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement