LG FH4G6TDM2R Owner's manual

LG FH4G6TDM2R Owner's manual
MFL69513968
RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSIONG Electronics
SHOULD BEACCUSED ACCORDING
TO THE LAWS ADN COMPANY
RULES.
图纸为LGEPN资产,非法流通时,
根据相关法律和公司有关规定追究法律责任 
WORK
SEC.
甲
乙
MODEL
P/NO.
FH4G6TDM(P)(0~9)N/R
MFL69513968
Rev.00_072518
BRAND
68
丙
PRINTING DEGREE
EXTERIER INTERIER
1
1
MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION
材质: 70g 双层纸
LANGUAGE
SUFFIX
LG MODEL NAME
FH4G6TDMP2N.ABWQEPL
ABWQEPL
PAGE
Polish
48
REMARK
Mega Touch 550
WD
Polish Panel
<<备注 >>
<BACK>
<FRONT>
甲
Global design
210
1.
2.
3.
4.
5.
材质,印刷,尺寸参照作业表.
印刷,文字大小和线条以LG设计基准.
数字大小依据一般规格.
批量生产前取的设计限度.
本部品不应含有禁止物质(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE),详细内容满足LGEPN-Z-1023.
乙
P/No.
148
丙
148
<< NOTES >>
1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)
and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.
Unit
MODELING
DESIGNED
黄智慧
2
陈芳
LGEPN
1
REV.No.
REVIEWED
REVISION DESCRIPTION
RER.NO.
DATE
PREPARED APPROVALED
LG Electronics Inc.
mm
SCALE
CHECKED
朱宇杰
1
1
APPROVALED
金坤
RELATED DRAWING
T
I
T
L
E
DWG.
No.
MANUAL,OWNER'S
DRUM-EXPORT 1/1
MFL69513968
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
PRALKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą
Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość
i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy
przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej
w przyszłości.
PL
POLISH
FH4G6TDM(P)(0~9)N/R
www.lg.com
MFL69513968
Rev.00_072518
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje
lub treści mogą różnić się od modelu
posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 3
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA������������������������ 3
Utylizacja starego urządzenia........................................................................ 9
MONTAŻ.................................................................................... 10
Części.......................................................................................................... 10
Akcesoria..................................................................................................... 10
Dane techniczne.......................................................................................... 11
Wymagania dotyczące miejsca montażu.................................................... 12
Rozpakowywanie i usuwanie bolców zabezpieczających........................... 13
Stosowanie podkładek antypoślizgowych (opcjonalnie).............................. 14
Drewniane podłogi (podłogi podniesione)................................................... 14
Poziomowanie pralki.................................................................................... 15
Podłączanie węża doprowadzającego wodę............................................... 15
Instalacja węża odpływowego..................................................................... 18
UŻYTKOWANIE........................................................................ 19
Korzystanie z pralki..................................................................................... 19
Sortowanie prania........................................................................................ 20
Dodawanie środków piorących.................................................................... 21
Panel sterowania......................................................................................... 23
Tabela programu.......................................................................................... 24
Opcje programu........................................................................................... 28
Suszenie (
)............................................................................................ 30
Pranie i suszenie......................................................................................... 31
FUNKCJE SMART................................................................... 32
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™..................................................... 32
KONSERWACJA...................................................................... 33
Czyszczenie pralki....................................................................................... 33
Czyszczenie filtra wlotu wody...................................................................... 33
Czyszczenie filtra pompy odpływowej......................................................... 34
Czyszczenie szuflady zasobnika................................................................. 35
Czyszczenie bębna (opcjonalnie)................................................................ 35
Uwaga na zamarzanie zimą........................................................................ 36
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW......................................... 38
Diagnozowanie problemów......................................................................... 38
Komunikaty o błędach................................................................................. 41
GWARANCJA........................................................................... 43
DANE ROBOCZE..................................................................... 46
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA”
opisane poniżej.
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z
którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie
przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i
postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas
używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności
obejmujących poniższe:
Dzieci w gospodarstwie domowym
To urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez
osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia
i wiedzy, chyba że są oni nadzorowani bądź instruowani w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu
zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
3
PL
Dla stosowania w Europie:
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy
i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić
dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od
urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
Montaż
•Nie
• wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo
lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym
uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
•Urządzenie
•
musi w bezpieczny sposób być transportowane dwoje
lub większą liczbę ludzi.
•Nie
• instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu.
Nie instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami
lub na terenie, który jest narażony na działanie warunków
atmosferycznych, takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz
temp. poniżej zera stopni Celsjusza.
•Należy
•
dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
•Jeśli
•
przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania
jest poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•Podczas
•
podłączania pralki do sieci elektrycznej nie należy
stosować rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.
4
PL
•Urządzenia
•
nie należy montować za zamykanymi drzwiami,
drzwiami suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie
przeciwnej do zawiasów pralki w sposób utrudniający pełne
otwarcie pralki.
•Urządzenie
•
musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub
awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia
prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia
elektrycznego.
•Urządzenie
•
jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą
uziemiającą urządzenie oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi
być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie
zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
•Niewłaściwe
•
podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie
może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku
wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia
należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub
pracownikiem serwisu.
•Nie
• należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia.
Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację
właściwego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
Działanie
•Nie
• należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli i
samego urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy
stosować żadnych ostrych przedmiotów.
•Nie
• należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek
elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe
muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników
serwisu, chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia.
Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez
producenta pralki.
5
PL
•Nie
• należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•Obszar
•
pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od
łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty,
chemikalia itp.
•Nie
• należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą
zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje
szkody oraz obrażenia ciała.
•Należy
•
zainstalować nowy zestaw węży dołączony do urządzenia.
Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i
zalania mieszkania.
•Nie
• należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu
odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach
łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi
substancjami (jak wosk, substancja do usuwania wosku, ropa,
farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania
chemicznego, nafta, benzyna, środki odplamiające, terpentyna,
olej roślinny, olej spożywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe
wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar lub porażenie
elektryczne.
•Nie
• należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy
poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
•W
• razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej
i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
•Nie
• należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
•Podczas
•
cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać
drzwiczek pralki
•Nie
• należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych,
(takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol
itp.) w pobliżu produktu.
•Jeśli
•
wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
•Wszystkie
•
detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
6
PL
•Nie
• wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem
mokrymi rękami.
•Nie
• należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać na
nim ciężkich przedmiotów.
•W
• pralce nie należy prać chodników, mat, butów, koców dla
zwierząt oraz innych artykułów innych niż ubrania i pościel.
•Urządzenie
•
to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i
nie może być traktowane jako urządzenie przenośne.
•Jeśli
•
wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu naturalnego
itp.), nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania. Należy za
to natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
Bezpieczeństwo techniczne podczas stosowania
suszarki
•W
• urządzeniu nie należy suszyć niewypranej odzieży.
•Przed
•
wysuszeniem w urządzeniu odzież zanieczyszczoną
substancjami takimi jak olej spożywczy, olej roślinny, aceton,
alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna,
wosk i środki usuwające wosk należy wyprać w gorącej wodzie
z podwójną dawką detergentu.
•Pracę
•
urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia można
zatrzymać tylko pod warunkiem, że wszystkie elementy odzieży
zostaną szybko wyjęte i rozwieszone, tak aby całe ciepło mogło się
ulotnić.
•W
• urządzeniu nie należy prać takich rzeczy, jak pianka gumowa
(pianka lateksowa), czepki kąpielowe, wodoodporne tekstylia,
produkty oraz odzież wyściełane gumą, a także poduszki
z wkładkami z pianki gumowej.
•Środki
•
do zmiękczania tkanin i podobne produkty powinny
być stosowane zgodnie z instrukcją dołączoną do nich przez
producenta.
•Należy
•
opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, jak np.
zapalniczki lub zapałki.
•Urządzenie
•
nie powinno być używane, jeśli do czyszczenia
stosowane były chemikalia przemysłowe.
7
PL
Konserwacja
•Po
• całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu włożyć ostrożnie wtyczkę do
gniazdka.
•Przed
•
rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od
zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONY nie
powoduje odłączenia pralki od zasilania.
•W
• celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą
wewnątrz ani na zewnątrz.
•Nie
• wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód
zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do
siebie wyciągnąć ją z gniazdka.
Usuwanie
•Przed
•
wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć go od
zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby
uniemożliwić niepożądane użycie.
•Opakowań
•
(np. worki plastikowe i styropian) należy pozbyć się
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
•Przed
•
zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji
należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku
uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.
8
PL
Utylizacja starego urządzenia
•• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne
lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
•• Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja
starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i
zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać
wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można
przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
•• Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować
się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym
punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami
obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information
about how to recycle LG products in your country”).
9
MONTAŻ
PL
Części
1
Bolce zabezpieczające
2
Wtyczka zasilania
3
Szuflada
4
Panel sterowniczy
5
Bęben
6
Drzwi
7
Wąż odpływowy
8
Korek spustowy
9
Filtr pompy odpływowej
10
Zaślepka (umiejscowienie
zależne od modelu)
11
Regulowane nóżki
Akcesoria
Wąż zimnej wody (1 szt.)
(Opcjonalnie wąż ciepłej
wody (1 szt.))
Klucz
Kolanko zabezpieczające
wąż odpływu
(opcjonalnie)
Opaska zaciskowa
(opcjonalnie)
10
Nakrywki na otwory
śrub transportowych
(opcjonalnie)
Podkładki antypoślizgowe
(2 szt.) (opcjonalnie)
PL
Dane techniczne
Model
FH4G6TDM(P)(0~9)N/R
Pojemność pralki
8 kg (Pranie) / 5 kg (Suszenie)
Zasilanie
220 - 240 V~, 50 Hz
Rozmiar
600 mm (szer.) x 550 mm (głęb.) x 850 mm (wys.)
Waga produktu
65 kg
Dopuszczalne ciśnienie wody
0,1-1,0 MPa (1,0-10,0 kgf / cm²)
••Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.
••Na wlocie zimnej wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.
11
PL
Wymagania dotyczące miejsca
montażu
Miejsce
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Poziom podłogi : Dopuszczalne pochylenie pod
całkowitą powierzchnią pralki wynosi 1°.
Gniazdo zasilania : Musi znajdować się
w odległości 1 metra z prawej lub lewej strony pralki.
••Nie należy zasilać z gniazda więcej niż jednego
urządzenia.
Dodatkowe odstępy : Od ściany 10 cm: od tyłu/2
cm: na prawą i lewą stronę
••Nigdy nie należy kłaść ani przechowywać
artykułów na pralce. Produkty te mogą zniszczyć
wykończenie oraz przyciski sterownicze.
OSTRZEŻENIE
••Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego
gniazda, które jest poprawnie zainstalowane
i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
••Jeśli nie można uniknąć umieszczenia urządzenia
obok kuchenki gazowej lub pieca węglowego,
pomiędzy urządzeniami należy zamontować
izolację (85x60 cm) pokrytą folią aluminiową po
stronie wychodzącej na kuchenkę lub piec.
••Nie należy instalować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura
powietrza może spaść poniżej 0 stopni C.
Zamrożone węże mogą wybuchnąć pod
ciśnieniem. Rzetelność elektronicznej jednostki
sterowniczej może się pogorszyć pod wpływem
ujemnej temperatury.
••Pralkę należy instalować w taki sposób, by w
przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla
pracownika serwisu.
••Po zamontowaniu urządzenia należy wyregulować
wszystkie cztery nóżki za pomocą klucza do
bolców zabezpieczających, aby zapewnić
stabilność urządzenia oraz odległość wynoszącą
około 5 mm pomiędzy górną powierzchnią pralki
i elementami, które mogą się nad nią znajdować.
••Jeśli pralka została dostarczona zimą,
w temperaturach poniżej zera, przed
uruchomieniem należy pozostawić ją
w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.
OSTRZEŻENIE
••Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania
w warunkach nadmorskich ani w przenośnych
instalacjach, takich jak przyczepy kempingowe,
samoloty itp.
Przyłączenie elektryczne
••Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
Umiejscowienie
••Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie
i wyłączyć źródło doprowadzenia wody.
••Urządzenie należy postawić na płaskiej, twardej
podłodze.
••Podłączyć pralkę do uziemionego gniazda zgodnie
z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
••Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
urządzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.
••Nie wolno korygować nierówności podłoża za
pomocą podkładanych pod urządzenie kawałków
drewna, kartonu czy podobnych materiałów.
12
••Pralka musi zostać ustawiona w taki sposób, aby
zagwarantowany był łatwy dostęp do wtyczki.
••Naprawa pralki może być przeprowadzona
wyłącznie przez wykwalifikowany
personel. Naprawy przeprowadzane przez
niedoświadczonych pracowników mogą skutkować
obrażeniami ciała oraz poważnymi awariami
sprzętu. Należy skontaktować się z miejscowym
centrum serwisowym.
PL
Rozpakowywanie i usuwanie
bolców zabezpieczających
1
3
Zamontuj nakrywki.
••Umiejscowić nakrywki zawarte w paczce z
akcesoriami lub załączone z tyłu.
Unieść urządzenie ponad piankową podstawę.
••Po usunięciu kartonu i opakowania, unieść
urządzenie ponad piankową podstawę.
Upewnić się, że konstrukcja wspierająca
znajduje się poza pralką, na podstawie, a nie
jest zakleszczona wewnątrz spodniej części
pralki.
Nakrywka
••Jeśli urządzenie trzeba położyć, aby zdjąć
z niego kartonowe opakowanie, należy
ostrożnie położyć je na boku. Nie wolno kłaść
pralki na tylnej ani przedniej st ronie.
NOTATKA
••Zachowaj bolce na przyszłość. Aby zapobiec
uszkodzeniu elementów wewnętrznych, przed
transportem pralki należy ponownie zamocować
bolce zabezpieczające.
Piankowy element
Kartonowa
wspierający
podstawa
(opcjonalna)
2
••Rozpoczęcie eksploatacji pralki z nieusuniętymi
śrubami transportowymi i podtrzymką może
spowodować wibracje i hałaśliwą pracę
pralki, a w konsekwencji doprowadzić do jej
trwałego uszkodzenia. Przewód zasilający
zamocowany jest do tylnej ścianki pralki bolcem
zabezpieczającym w celu uniemożliwienia
uruchomienia pralki z zamontowanymi bolcami.
Usunąć bolce.
••Poczynając od dwóch dolnych bolców
zabezpieczających, za pomocą klucza
(w zestawie) całkowicie poluzować wszystkie
bolce zabezpieczające, kręcąc nimi zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Usunąć bolce, wyciągając je i jednocześnie
kołysząc nimi na boki.
Ustalacz
Bolec
zabezpieczający
13
PL
Stosowanie podkładek
antypoślizgowych (opcjonalnie)
Drewniane podłogi (podłogi
podniesione)
Jeśli pralka zostanie ustawiona na śliskiej
powierzchni, może się przesuwać pod wpływem
silnych wibracji. Niepoprawne wypoziomowanie
może spowodować nieprawidłowości pracy
urządzenia w postaci hałasu i wibracji. Jeśli taka
sytuacja ma miejsce, należy umieścić podkładki
antypoślizgowe pod nóżkami poziomującymi
i wyrównać poziom.
••Drewniane podłogi są szczególnie podatne na
wibracje.
1
Oczyścić podłogę przed położeniem podkładki
antypoślizgowej.
••Za pomocą suchej szmatki oczyścić z obcych
przedmiotów i wilgoci. Jeśli wilgoć nie zostanie
usunięta, podkładka antypoślizgowa może się
przesuwać.
••Aby zapobiec wibracjom, zaleca się umieszczenie
na każdej nóżce gumowej nakładki o grubości co
najmniej 15 mm, przymocowanej do co najmniej
dwóch belek stropowych za pomocą śrub.
Gumowa
nakładka
••Jeśli jest taka możliwość, należy zainstalować
pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest
bardziej stabilna.
2
Dostosować poziom po umieszczeniu pralki
w miejscu montażu.
3
Umieścić podkładkę antypoślizgową przylepną
częścią na podłodze.
NOTATKA
••Najskuteczniejszym sposobem jest
przymocowanie podkładek antypoślizgowych
pod przednimi nóżkami. Jeśli podłożenie
podkładek pod przednie nóżki sprawia
trudności, należy umieścić je pod tylnymi.
••Pralka musi znajdować się w pozycji w 100%
horyzontalnej oraz stać stabilnie w miejscu.
Tą stroną do
góry
Część przylepna
••Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć
wibracje.
••Właściwe umieszczenie i wypoziomowanie pralki
zapewni długą, niezakłóconą i niezawodną pracę
urządzenia.
••Nie może się ona „huśtać” na rogach pod
obciążeniem.
••Powierzchnia montażu musi być czysta i wolna od
pasty podłogowej i innych poślizgowych powłok.
••Nie należy dopuścić do zamoczenia się nóżek
pralki. Może to wywołać wibracje i hałas.
••Gumowe nakładki (p/no.4620ER4002B) można
zamówić w centrum serwisowym LG.
4
Upewnić się, że pralka została wypoziomowana.
••Delikatnie popychać lub kołysać urządzeniem,
trzymając za górne krawędzie, aby upewnić
się, że urządzenie się nie chwieje. Jeśli
pralka się chwieje, należy ją ponownie
wypoziomować.
NOTATKA
••Podkładki antypoślizgowe można zamówić
w centrum serwisowym LG.
14
PL
Poziomowanie pralki
Jeśli podłoga jest nierówna, należy właściwie
dokręcić regulowaną nóżkę (Nie należy pod nóżki
podkładać kawałków drewna itp.). Należy się
upewnić, że wszystkie cztery nóżki są stabilne
i spoczywają na podłodze, a następnie sprawdzić,
czy pralka jest idealnie wypoziomowana (za pomocą
poziomicy).
••Gdy pralka jest już wypoziomowana, należy
dokręcić nakrętki kontrolujące w górę, w kierunku
podstawy pralki. Wszystkie nakrętki kontrolujące
muszą zostać dokręcone.
Podłączanie węża
doprowadzającego wodę
••Ciśnienie wody musi zawierać się między 0,1 MPa
a 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Podczas podłączania węża wlotowego należy
uważać, aby nie uszkodzić gwintu przez krzywe
nakręcenie.
••Jeśli ciśnienie wody wynosi więcej niż 1,0 MPa,
należy zainstalować urządzenie redukujące
ciśnienie.
••Należy okresowo sprawdzać stan węża i wymienić
go w razie konieczności.
Kontrola gumowych uszczelek na
wężu doprowadzającym wodę
Unoszenie
Obniżanie
Nakrętka kontrolująca
Wraz z wężem są dostarczane dwie gumowe
uszczelki. Zabezpieczają one węża przed
wyciekami. Należy upewnić się, że podłączenie do
kranu jest dost atecznie szczelne.
Mocno dokręcić 4
nakrętki kontrujące
Sprawdzenie po przekątnej
••Pod wpływem nacisku przyłożonego z góry
na krawędzie położone po przekątnej górnej
powierzchni pralki urządzenie nie powinno
wykonać żadnego ruchu w górę ani w dół
(sprawdzić oba kierunki). Jeśli urządzenie chwieje
się podczas przesuwania po przekątnej płyty
górnej maszyny należy ponownie wyregulować
nóżki.
Złącze węża
Gumowa uszczelka
NOTATKA
••Podłogi drewniane i podwieszane mogą przyczynić
się do silnych wibracji i braku stabilności.
••Jeśli pralka ustawiona została na podniesionej
platformie, należy ją mocno przymocować, aby
wyeliminować ryzyko przewrócenia.
Złącze węża
Gumowa uszczelka
15
PL
Podłączanie węża do kranu
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak,
aby za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić wszystkie cztery
śruby mocujące.
4
Wepchnąć pionowo wąż doprowadzający
wodę tak, aby gumowa uszczelka wewnątrz
węża mogła całkowicie przylgnąć do kranu,
a następnie dokręcić wąż w prawo.
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką
do gwintowanego kranu
Nakręcić złącze węża na kran z wodą.
Płytka
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką
Wąż
doprowadzający
wodę
do kranu bez gwintu
1
Poluzować wszystkie cztery śruby mocujące.
Górne
złącze
Uszczelka
gumowa
Podłączanie węża z szybkozłączem do
kranu bez gwintu
Śruba mocująca
2
1
Odkręcić pierścień adaptera i poluzować cztery
śruby mocujące.
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Prowadnica
Pierścień
2
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Prowadnica
16
PL
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak,
aby za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić cztery śruby
mocujące i okrągłą płytkę adaptera.
Podłączenie węża doprowadzenia
wody do pralki
Podłączyć wąż ciepłej wody do gniazda
doprowadzenia ciepłej wody, umiejscowionego
na tylnej ściance pralki. Podłączyć wąż zimnej
wody do gniazda doprowadzenia zimnej wody,
umiejscowionego na tylnej ściance pralki.
Doprowadzenie
zimnej wody
4
Doprowadzenie
ciepłej wody
Ściągnąć w dół zatrzask złącza i wepchnąć
wąż do adaptera, a następnie zwolnić zatrzask
złącza. Upewnić się, że adapter jest mocno
przymocowany.
NOTATKA
Zatrzask
••Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą
procedurę należy powtórzyć. Jako źródło wody
należy wykorzystać najbardziej konwencjonalny
typ kranu. W przypadku jeśli kran ma kwadratowy
przekrój albo jest za duży, przed założeniem
adaptera należy usunąć płytkę prowadzącą.
Korzystanie z kranu poziomego
Kran poziomy
NOTATKA
••Przed podłączeniem węża do kranu, odkręcić
i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich
możliwych zanieczyszczeń (zanieczyszczenia,
piasek, trociny itp). Należy odprowadzić wodę do
wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.
Kran przedłużany
Kran kwadratowy
17
PL
Instalacja węża odpływowego
••Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony
wyżej niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki
mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby
powoli.
••Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi
z wycieku wody.
••Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy
wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hałas.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy mocno
go przywiązać za pomocą sznurka.
••Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi
z wycieku wody.
Zlew gospodarczy
Uchwyt na wąż
max. 100 cm
Przypięcie
max. 100 cm
18
UŻYTKOWANIE
Korzystanie z pralki
PL
4
Wybrać żądany cykl prania.
5
Uruchomić cykl.
6
Koniec cyklu.
Przed pierwszym praniem należy wybrać i włączyć
program, tak by pralka wykonała jedno pranie bez
ubrań. Pozwoli to usunąć z bębna wszelkie osady
i wodę, które mogą stanowić pozostałość procesu
produkcyjnego.
1
2
Posortować pranie i załadować do środka.
••Pranie należy sortować według typu tkaniny,
poziomu zabrudzenia oraz ciężaru wsadu.
Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do pralki.
••Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
cykl. Widoczne będzie krótkotrwałe poruszenie
pozbawionego wody urządzenia, podczas
którego zmierzona zostanie waga wsadu. Jeśli
przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty
w przeciągu 5 minut, pralka się wyłączy
i ustawienia zostaną utracone.
Dodać środki czyszczące i/lub detergent oraz
zmiękczacz.
••Dodać odpowiednią ilość detergentu do
szuflady zasobnika na proszek/płyn. Można
dodać też wybielacz lub zmiękczacz do tkanin,
umieszczając je we właściwej przegródce
zasobnika.
3
••Naciskać wielokrotnie przycisk programatora
lub przekręcić pokrętło wyboru cyklu, aby
ustawić żądany cykl.
••Gdy cykl zostanie zakończony, słyszalna
będzie melodia. Aby ograniczyć zagniecenia,
należy natychmiast wyjąć ubrania z pralki.
Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy
w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się
niewielkie elementy.
Włączyć pralkę.
••Nacisnąć przycisk Zasilania, aby włączyć
pralkę.
19
PL
3
Sortowanie prania
1
Należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
••Powinny się w nich znajdować dane na temat
składu tkaniny oraz instrukcje dotyczące
prania.
••Symbole na metce.
Temperatura prania
Pranie normalne
Pranie z zachowaniem
ostrożności
Przed załadowaniem ubrań.
••Należy połączyć duże i małe sztuki w jednym
wsadzie. Duże sztuki powinny być ładowane
najpierw.
••Duże sztuki nie powinny stanowić więcej niż
połowy wsadu. Nie należy prać pojedynczych
sztuk. Może to skutkować nierównomiernym
obciążeniem. Należy dodać jedną lub dwie
podobne sztuki.
••Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są
puste. Przedmioty takie jak gwoździe, spinki
do włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze
mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.
Delicate (Delikatne)
Pranie ręczne
Nie prać w wodzie
2
Sortowanie prania.
••Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, ubrania
należy posortować tak, aby w każdym wsadzie
znalazły się ubrania, które można wyprać
w takim samym cyklu.
••Należy zamknąć wszystkie zamki
błyskawiczne, zatrzaski i zablokować sznurki,
żeby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.
••Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń,
należy wstępnie uprać zabrudzenia i plamy,
wcierając w nie niewielką ilość wody
z detergentem.
••Sprawdzić fałdy elastycznej uszczelki (szara)
i usunąć znalezione tam przedmioty.
••Różne tkaniny powinny być prane w różnych
temperaturach i z różną prędkością wirowania.
••Zawsze należy oddzielać ciemne kolory
od jasnych i białych ubrań. Należy prać je
osobno ze względu na ryzyko zafarbowania
i zanieczyszczenia kłaczkami białych i jasnych
ubrań. Jeśli to możliwe, należy unikać
prania bardzo brudnych rzeczy z tylko lekko
zabrudzonymi.
−−Stopień zanieczyszczenia (silne, normalne,
lekkie):
Podzielić ubrania ze względu na stopień
zabrudzenia.
−−Kolor (biały, jasny, ciemny):
Oddzielić białe tkaniny od kolorowych.
−−Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki):
Mechacące się ubrania i ubrania
zatrzymujące na sobie kłaczki należy prać
osobno.
20
UWAGA
••Sprawdzić wnętrze bębna i usunąć ewentualne
pozostałości po poprzednim praniu.
••Usunąć wszystkie ubrania i przedmioty
z elastycznej uszczelki, aby zapobiec uszkodzeniu
ubrania i uszczelki.
PL
Dodawanie środków piorących
Ilość detergentu
••Środków piorących należy używać zgodnie
z instrukcjami producenta. Należy dobierać je
wg kryterium typu, koloru, stopnia zabrudzenia
tkaniny oraz temperatury prania.
••Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu,
powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na
skuteczność prania i spowoduje nadmierne
obciążenie silnika.
••Jeśli użyty ma zostać środek piorący w płynie,
należy postępować zgodnie z wytycznymi
producenta.
••Można wlać płyn do prania bezpośrednio do
głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl prania
ma zostać rozpoczęty natychmiast.
••Nie należy stosować płynu do prania, jeśli
używana jest opcja Opóźnienie czasowe ani jeśli
wybrano Pranie wstępne, ponieważ płyn może
ulec zestaleniu.
••Jeśli wytworzą się zbyt obfite mydliny, należy
zmniejszyć ilość detergentu.
••Może wystąpić potrzeba dostosowania sposobu
stosowania detergentu w zależności od
temperatury wody, twardości wody, powierzchni
i stopnia zabrudzenia pranych rzeczy. Aby uzyskać
jak najlepszy efekt, należy unikać nadmiaru
mydlin.
••Przed wyborem detergentu i temperatury wody
należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
••Korzystając z pralki, należy stosować detergent
odpowiedni do danego typu ubrań:
NOTATKA
••Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu.
Może to doprowadzić do powstania zatorów, złego
wypłukiwania oraz nieprzyjemnego zapachu.
••Pełny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
••Wsad częściowy: 3/4 normalnej ilości
••Wsad minimalny: 1/2 normalnego wsadu
Dodawanie środka piorącego
i zmiękczającego tkaniny
Dodawanie środka piorącego
••Pranie główne →
••Pranie wstępne+Pranie główne→
NOTATKA
••Za duża ilość detergentu, wybielacza lub
zmiękczacza może spowodować przepełnienie
zbiornika.
••Należy upewnić się, że używana ilość detergentu
jest odpowiednia.
Dodawanie środka zmiękczającego tkaniny
••Nie należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie. Przepełnienie zbiornika
może spowodować przedwczesne uwolnienie
środka zmiękczającego tkaniny, co może
doprowadzić do zaplamienia ubrań. Powoli
zamknąć szufladę zasobnika.
−−Uniwersalne proszki do prania do wszystkich
typów tkanin.
−−Proszki do prania do tkanin delikatnych.
−−Płyny do prania do wszystkich typów tkanin lub
specjalne środki tylko do wełny.
••Aby uzyskać lepsze efekty prania i wybielania,
należy korzystać z detergentów z uniwersalnym
wybielaczem w proszku.
••Środek piorący zostaje wypłukany z zasobnika po
rozpoczęciu cyklu.
21
PL
••Nie należy pozostawiać środka do zmiękczania
tkanin w szufladzie przez okres dłuższy niż 2 dni
(zmiękczacz może ulec zestaleniu).
••Środek do zmiękczania tkanin zostanie dodany
automatycznie podczas ostatniego cyklu płukania.
Korzystanie z tabletek
1
Otworzyć drzwi i włożyć tabletki do bębna.
2
Załadować pranie do bębna i zamknąć drzwi.
••Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki
doprowadzana jest woda.
••Nie wolno używać rozpuszczalników (benzen itp.).
NOTATKA
••Nie należy wylewać środka zmiększającego
tkaniny bezpośrednio na ubrania.
Dodawanie środka zmiękczającego wodę
••Aby ograniczyć zużycie środków piorących w
przypadku wyjątkowo twardej wody, można
stosowac środki do zmiękczania wody, takie jak
środki zapobiegające odkładaniu się kamienia
(np. Calgon). Stosować zgodnie z instrukcją na
opakowaniu. Najpierw dodać środek piorący,
a następnie środek zmiękczający wodę.
••Stosować ilość detergentu odpowiednią do
miękkiej wody.
22
PL
Panel sterowania
1 Przycisk Zasilania
••Nacisnąć przycisk Zasilania, aby włączyć
pralkę.
2 Przycisk Start/Pauza
••Przycisk Start/Pauza stosowany jest do
uruchamiania oraz wstrzymywania cyklu
prania.
••Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie
cyklu prania, należy nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
3 Wyświetlacz
4 Pokrętło programatora
••Programy dostępne są w zależności od typu
prania.
••Zaświeci się kontrolka wskazująca wybrany
program.
5 Opcje
••Umożliwia wybór dodatkowego cyklu;
zaświeci się po aktywacji.
••Za pomocą tych przycisków można wybrać
żądane opcje programu dla wybranego cyklu.
••Na wyświetlaczu wyświetlane są ustawienia,
szacowany pozostały czas i komunikaty
stanu. Gdy urządzenie zostanie włączone, na
wyświetlaczu podświetlone zostaną domyślne
ustawienia.
••Na wyświetlaczu widoczny jest pozostały
szacowany czas. W trakcie automatycznego
obliczania wagi wsadu, na wyświetlaczu miga
lub pojawia się komunikat „Wykrywanie”.
23
PL
Tabela programu
Program prania
Program
Bawełna
Bawełna duże
Mało wymagające
Opis
Zapewnia lepsze
działanie dzięki
połączeniu różnych
ruchów bębna.
Zapewnia optymalną
skuteczność prania
dużych ilości ubrań przy
zmniejszonym zużyciu
energii.
Cykl odpowiedni
do prania koszul
niewymagających
prasowania po praniu.
Typ tkaniny
Kolorowe ubrania
do szybkiego prania
(koszule, koszule nocne,
piżamy itp.) i bawełna
o normalnym stopniu
zanieczyszczenia
(bielizna).
Poliamid, akryl, poliester
Usuwa zabrudzenia stałe
Lekko zabrudzone
Ubranka dziecięce i białkowe, zapewnia
ubranka dziecięce.
lepsze wyniki płukania.
Zalecana
Maksymalny
temperatura
wsad
40°C
(od Zimna do
95°C)
60°C
(od Zimna do
60°C)
Wartość
znamionowa
40°C
(od Zimna do
60°C)
3,0 kg
60°C
(od 60 °C do
95 °C)
6,0 kg
Odpowiedni do ubrań
sportowych, takich jak
strój do biegania.
Coolmax, Gore-tex, polar i
Sympatex.
Wełna
Umożliwia pranie
wełnianych materiałów.
(Należy użyć detergentu
przeznaczonego do
mechanicznego prania
wełny).
Jedynie wełniane
materiały, które mogą być
prane w pralce razem z
czystą, nową wełną.
Szybkie 30
Zapewnia szybkie pranie
niewielkich ilości lub
lekko zabrudzonych
ubrań.
Szybkie pranie kolorowego
prania o niewielkim
stopniu zabrudzenia.
20°C
(od Zimna do
40°C)
Intensywne 60
Podczas 60 minut
zapewnia lepsze wyniki
prania oraz oszczędność
energii.
Bawełna oraz mieszane
materiały. (60-minutowy
program specjalny dla
normalnie zabrudzonego
prania).
60°C
(od Zimna do
60°C)
4,0 kg
Używać dla prania
wymagającego jedynie
płukania lub dodać płynu
zmiękczającego do
prania.
Normalne materiały, które
można prać mechanicznie.
-
Wartość
znamionowa
Odzież sportowa
Płukanie+
Wirowanie
40°C
(od Zimna do
40°C)
2,0 kg
••Temperatura wody: Wybrać odpowiednią temperaturę dla wybranego cyklu prania. Zawsze prać zgodnie
z informacjami na metce ubrania.
NOTATKA
••Zaleca się neutralne detergenty.
24
PL
Program suszenia
Program
Do szafy
Do prasowania
Opis
Do bawełny. Wybrać ten program,
aby zmniejszyć zużycie czasu i
energii podczas realizacji cyklu
suszenia.
Typ tkaniny
Bawełniane i lniane tkaniny,
takie jak ręczniki bawełniane,
podkoszulki i bielizna
płócienna.
Bawełniane lub lniane tkaniny,
Ostatnia faza suszenia w wilgotnych
gotowe do prasowania pod
warunkach; ułatwia prasowanie.
koniec programu.
Suszenie w niskiej temperaturze;
Niska temperatura
chroni ubrania przed zniszczeniem.
Mało wymagające tekstylia,
włókna syntetyczne nadające
się do prania w cyklu Mało
wymagające, Mix
Maksymalny
wsad
5,0 kg
3,0 kg
Wartość
znamionowa
Suszenie czasowe
30 min.
1,0 kg
Suszenie czasowe
60 min.
2,0 kg
Możliwa jest zmiana czasu suszenia
Suszenie czasowe
w zależności od maksymalnego
Bawełna, ręczniki
90 min.
wsadu.
Suszenie czasowe
120 min.
Suszenie czasowe
150 min.
3,0 kg
4,0 kg
5,0 kg
••Ustawić program na „Pranie: Bawełna duże + 60ºC + Intensywne + 1400 obr./min.” oraz „Suszenie: Do
szafy + Intensywne”, aby sprawdzić zgodność z normą EN50229.
NOTATKA
••Należy wybrać najwyższą dostępną prędkość wirowania programu prania, aby zagwarantować wysuszenie
ubrań.
••W przypadkach, gdy ilość rzeczy przeznaczonych do prania i suszenia w jednym programie nie przekracza
maksymalnej dopuszczalnej dla tego programu wagi, zalecane jest pranie i suszenie w nieprzerwanym
cyklu.
••Program wełny to delikatne toczenie oraz wolne obroty w celu ochrony ubrań.
25
PL
Opcje dodatkowe
*
Pranie
Płukanie
Opóźnienie
wstępne
antyalergiczne
startu
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Mało wymagające
●
●
●
●
●
Ubranka dziecięce
●
●
●**
●**
●
Program
Suszenie
Intensywne
Bawełna
●
Bawełna duże
Odzież sportowa
●
Wełna
●
Szybkie 30
●
●
Intensywne 60
●
●*
Płukanie+Wirowanie
●
●
●
●
: Ta opcja jest automatycznie realizowana w ramach cyklu i nie może zostać usunięta.
: Ta opcja jest automatycznie wdrażana jako część cyklu i może zostać usunięta.
**
26
●
●
●
PL
Dane robocze
Program
Maks. RPM (obroty na minutę)
FH4G6TDM(P)(0~9)N/R
Bawełna
1400
Bawełna duże
1400
Mało wymagające
800
Ubranka dziecięce
800
Odzież sportowa
800
Wełna
800
Szybkie 30
1400
Intensywne 60
1400
Płukanie+Wirowanie
1400
27
PL
Opcje programu
Pranie wstępne
Opóźnienie startu
Jeśli pranie jest poważnie zabrudzone, zalecane
jest zastosowanie prania wstępnego.
Można ustawić opóźnienie czasowe, dzięki czemu
pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po
ściśle określonym czasie.
1
Nacisnąć przycisk Zasilania.
1
Nacisnąć przycisk zasilania Zasilania.
2
Należy wybrać program prania.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk Pranie wstępne.
3
Nacisnąć przycisk Opóźnienie startu i ustawić
żądany czas.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
NOTATKA
••Opóźnienie to czas do zakończenia programu,
a nie początku. Faktyczny czas pracy zależy do
temperatury wody, wsadu oraz innych czynników.
Intensywne
Jeśli stopień zabrudzenia pranych rzeczy waha się
między normalnym i silnym, skuteczna będzie opcja
Intensywne.
1
Nacisnąć przycisk Zasilania.
••Aby anulować funkcję opóźnionego startu, należy
wcisnąć przycisk zasilania.
2
Wybrać cykl.
••W przypadku tej opcji należy unikać stosowania
płynnych środków piorących.
3
Nacisnąć przycisk Intensywne.
Płukanie antyalergiczne
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów oraz
dokładniejszego płukania. Umożliwia podgrzanie
ostatecznego cyklu płukania do 40 stopni.
1
Nacisnąć przycisk Zasilania.
2
Należy wybrać program prania.
3
Nacisnąć przycisk
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
28
Płukanie antyalergiczne i ustawić żądany czas.
PL
Temperatura
Blokowanie panela sterowniczego
Przycisk Temperatura pozwala wybrać kombinację
temperatur prania i płukania dla wybranego
programu. Należy naciskać ten przycisk, aż
podświetlone zostanie żądane ustawienie. Do
wszystkich typów płukania stosowana jest zimna
woda kranowa.
1
Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy
Suszenie oraz Pranie wstępne.
2
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się .
••Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla
pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami
na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
Płukanie
Po ustawieniu blokady przed dziećmi wszystkie
przyciski z wyjątkiem przycisku Zasilania są
zablokowane.
NOTATKA
Stop płukanie
Po zakończeniu płukania program zostaje
wstrzymany do ponownego naciśnięcia przycisku
start.
Wirowanie
••Wyłączenie zasilania nie anuluje działania
blokady przed dziećmi. Aby uzyskać dostęp do
pozostałych funkcji, należy dezaktywować blokadę
przed dziećmi.
Odblokowanie panela sterowniczego
••Poziom prędkości wirowania można wybrać,
naciskając wielokrotnie przycisk Wirowanie.
••Tylko wirowanie
Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy Suszenie
oraz Pranie wstępne.
••Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu ponownie wyświetlony zostanie czas
pozostały do końca bieżącego programu.
1
Nacisnąć przycisk Zasilania.
2
Nacisnąć przycisk Wirowanie, aby wybrać liczbę
obrotów na minutę (RPM).
Dźwięk wł./wył.
3
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
1
Nacisnąć przycisk zasilania Zasilania.
2
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
3
Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przez 3
sekundy przyciski Opóźnienie startuy oraz
Płukanie antyalergiczne, by załączyć lub
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
NOTATKA
••Nawet jeśli wybrana zostanie opcja Bez
wirowania, bęben będzie się krótko obracał, aby
osuszyć pranie.
Blokada rodzicielska (
)
Należy wybrać tę opcję do zablokowania funkcji
kontrolnych pralki. Opcja ta uniemożliwia zmianę
cyklów i parametrów prania przez dzieci
NOTATKA
••Po włączeniu/wyłączeniu funkcji Dźwięk,
ustawienie zostaje zapisane i pozostaje
zapamiętane nawet po wyłączeniu zasilania.
••Aby wyłączyć Dźwięk, należy po prostu wykonać
całą procedurę ponownie.
29
PL
Suszenie (
)
Do suszenia większości wsadów należy korzystać
z programów automatycznych. Elektroniczne
czujniki mierzą temperaturę odprowadzanego
powietrza, zwiększając lub zmniejszając
temperaturę suszenia, co zapewnia szybszy czas
reakcji i ściślejszą kontrolę temperatury.
••Zimna woda kranowa musi być włączona podczas
programów suszenia.
••Wybór automatycznego procesu od prania do
suszenia w pralce jest prosty.
••W przypadku większości procesów
równomiernego suszenia należy się upewnić,
że wszystkie ubrania wykonane są z podobnych
tkanin i mają podobną grubość.
••Nie należy przeładowywać pralki przez
załadowanie zbyt wielu ubrań do bębna. Ubrania
muszą swobodnie poruszać się w bębnie.
••Jeśli drzwi mają zostać otwarte, aby wsad został
wyjęty przed zakończeniem cyklu, należy pamiętać
o naciśnięciu przycisku Start/Pauza.
••Przekręcając pokrętło wyboru programów możliwy
jest wybór: Do szafy, Do prasowania, Niska
temperatura, Suszenie czasowe (30-60-90-120150). Gdy wybrane jest Suszenie czasowe, należy
nacisnąć przycisk Suszenie, aby nastawić czas.
••Pod koniec suszenia wyświetlane jest oznaczenie
„ ”. „ ” oznacza zmniejszenie zagnieceń. Cykl
suszenia jest już niemal zakończony. Należy
nacisnąć dowolny przycisk, aby wyjąć ubrania.
Jeśli przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty,
program zostanie zakończony po upływie około
4 godzin.
NOTATKA
••Po wyłączeniu pralki podczas programu suszenia
stan silnika wentylatora suszenia można
zachować przez 30 sekund.
••Należy uważać podczas wyciągania ubrań z pralki,
ponieważ rzeczy lub pralka mogą być gorące.
30
Artykuły wełniane
••Nie należy suszyć bębnowo wełny. Takie artykuły
należy rozłożyć do wyschnięcia, nadając im ich
oryginalny kształt.
Materiały tkane i dziewiarskie
••Niektóre tkane i dziewiarskie materiały mogą się
skurczyć. Stopień skurczenia zależy od ich jakości.
••Takie materiały należy rozciągnąć natychmiast po
wysuszeniu.
Plisowane i syntetyczne
••Pralki nie należy przepełniać.
••Plisowane materiały należy wyjąć z pralki
natychmiast po tym, jak pralka zatrzyma pracę,
aby rozpocząć proces redukcji zagnieceń.
Ubranka dziecięce i koszule nocne
••Zawsze należy sprawdzać instrukcje podane
przez producenta.
Guma i plastik
••Suszeniu nie należy poddawać żadnych artykułów
zawierających elementy gumowe lub plastikowe,
jak:
−−fartuszki, śliniaczki, pokrowce na foteliki
−−zasłony i obrusy
−−maty kąpielowe
Włókno szklane
••W pralce nie należy suszyć artykułów z włókna
szklanego. Cząsteczki szklane pozostałe w pralce
mogą przedostać się na ubrania, które zostaną
uprane w przyszłości, i spowodować podrażnienie
skóry.
PL
Informacje o czasie suszenia
••Czas suszenia można wybrać, naciskając przycisk
Suszenie.
••Program suszenia może trwać do 7 godzin.
••Podane czasy suszenia służą jako pomoc dla
użytkownika ustawiającego ręczne suszenie.
NOTATKA
••Szacowany czas suszenia może się różnić
od faktycznego czasu suszenia w programie
automatycznym. Rodzaj tkaniny, rozmiar wsadu
oraz wybrany poziom wysuszenia mają wpływ na
czas suszenia.
••Jeśli wybrane zostanie tylko suszenie,
wirowanie uruchomi się automatycznie w celu
zaoszczędzenia energii.
Pranie i suszenie
Umożliwia to jednoczesne korzystanie z cyklu
prania i suszenia.
1
Nacisnąć przycisk Zasilania.
2
Wybrać program prania (Bawełna, Bawełna
duże, Mało wymagające, Intensywne
60, Ubranka dziecięce, Szybkie 30,
Płukanie+Wirowanie).
3
Nacisnąć przycisk Suszenie.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
31
FUNKCJE SMART
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis™
Należy skorzystać z tej funkcji, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka centrum serwisowania
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii
lub nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji
należy skorzystać wyłącznie w celu skontaktowania
się z przedstawicielem handlowym, a nie podczas
normalnej obsługi urządzenia.
1
Nacisnąć przycisk Zasilania, aby włączyć
pralkę. Nie należy naciskać żadnych innych
przycisków ani przekręcać pokrętła wyboru
cyklu.
2
Po odpowiedniej instrukcji z centrum
telefonicznego należy umieścić mikrofon telefonu
w pobliżu przycisku Zasilania.
x.
Ma
mm
10
5
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów należy
podjąć przerwaną rozmowę z pracownikiem
centrum telefonicznego, który może już udzielić
pomocy na podstawie danych przesłanych do
analizy.
NOTATKA
••Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne jest
od jakości lokalnego połączenia telefonicznego.
••Połączenie i zależna od niego jakość usługi
ulegnie poprawie, jeśli wykorzystany zostanie
telefon domowy.
••Jeśli jakość transmisji danych do Smart
Diagnosis™ jest zła z powodu niskiej jakości
połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart
Diagnosis™ może być ograniczona.
Deklaracja zgodności
3
Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk
Temperatura, trzymając mikrofon telefonu
w pobliżu ikony albo przycisku Zasilania.
4
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do
końca transferu danych.
••Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonu podczas tonowego przesyłu
danych.
••Jeśli pracownik centrum telefonicznego
nie będzie w stanie odebrać dokładnego
zapisu, użytkownik może zostać poproszony
o ponowne przesłanie danych.
Centrum serwisowe
LG Electronics
32
PL
Niniejszym firma LG Electronics deklaruje, że
pralka z modułem radiowym spełnia wymagania
Dyrektywy 2014/53/EU. Pełna treść deklaracji
zgodności EU jest dostępna pod następującym
adresem internetowym: http://www.lg.com/global/
support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
••Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki należy
ją odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu
prądem. Zaniechanie może doprowadzić
do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia
elektrycznego oraz śmierci.
••Do czyszczenia pralki nie wolno używać żrących
substancji chemicznych, substancji ściernych
ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić
zewnętrzną warstwę pralki.
Czyszczenie pralki
Pielęgnacja po praniu
••Po zakończeniu cyklu należy wytrzeć wilgoć
z drzwi i z wewnętrznej części uszczelki drzwiowej.
••Drzwi należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić
wyschnięcie bębna.
••Wytrzeć główną część pralki suchą szmatką,
usuwając z niej wilgoć.
PL
Czyszczenie wewnętrznej części
pralki
••Do wycierania otworu drzwi i szyby drzwiczek
należy wykorzystywać ręcznik lub miękką
szmatkę.
••Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie
po zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego
wsadu w pralce może spowodować zagniecenia,
zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.
••Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej)
należy uruchomić program Czyszczenie bębna,
aby usunąć pozostałości środków czyszczących
i inne osady.
Czyszczenie filtra wlotu wody
••Jeśli pralka nie będzie używana przez dłuższy
czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć krany
doprowadzające wodę, zwłaszcza jeśli w pobliżu
pralki w podłodze nie ma kratki ściekowej
(studzienki).
••Ikona pojawi się na wyświetlaczu panelu
sterowniczego w przypadku braku dopływu wody
do szuflady na proszek/płyn.
••Jeśli woda jest bardzo twarda lub zawiera
śladowe ilości wapna, filtr wlotu wody może zostać
zablokowany. Dobrą praktyką jest w związku z tym
okresowe czyszczenie filtra.
Czyszczenie zewnętrznej części
pralki
1
Należy zakręcić kran i odkręcić wąż
doprowadzający wodę.
2
Wyczyścić filtr za pomocą szczotki z twardym
włosiem.
Właściwa pielęgnacja pralki może wydłużyć jej
żywotność.
Drzwi:
••Zmyć część zewnętrzną i wewnętrzną za pomocą
zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć miękką
szmatką.
Część zewnętrzna:
••Natychmiast zetrzeć, jeśli coś się rozleje.
••Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki.
••Nie należy wywierać nacisku na powierzchnię ani
na wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.
33
PL
Czyszczenie filtra pompy
odpływowej
4
Po oczyszczeniu należy wkręcić filtr pompy
i włożyć korek spustowy.
5
Zamknąć zaślepkę.
••W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie
przedmioty pochodzące z pranych artykułów.
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra, aby
zapewnić bezproblemową pracę pralki.
••Przed przystąpieniem do czyszczenia pompy
odpływowej, awaryjnym opróżnieniem pralki albo
awaryjnym otwarciem drzwi należy pozwolić
wodzie ostygnąć.
1
Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż.
2
Wyjąć korek spustowy i otworzyć filtr, kręcąc nim
w lewo.
2
Zbiornik odbierający
odprowadzaną
wodę.
UWAGA
••W pierwszej kolejności, należy spuścić wodę
za pomocą węża odprowadzającego, a dopiero
potem otworzyć filtr pompy i usunąć nitki i inne
przedmioty.
••Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu
wody, ponieważ może być gorąca.
1
3
34
Usunąć wszystkie obce przedmioty z filtra
pompy.
PL
Czyszczenie szuflady zasobnika
Detergenty i środki do zmiękczania tkanin mogą
odkładać się w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa
razy w miesiącu należy wyjąć szufladę i wkłady, aby
sprawdzić, czy znajduje się na nich osad.
1
Czyszczenie bębna
(opcjonalnie)
Czyszczenie bębna to specjalny program
przeznaczony do czyszczenia wnętrza pralki.
Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do
samego końca.
W tym programie stosowany jest wyższy poziom
wody przy wyższej prędkości wirowania. Program
powinien być regularnie uruchamiany.
••Nacisnąć mocno przycisk odłączający i wyjąć
szufladę.
1
Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i artykuły,
a następnie zamknąć drzwi.
2
Wysunąć szufladę zasobnika i dodać środek
przeciw kamieniowi (np. Calgon) do głównej
przegrody.
••Jeśli jest to tabletka, należy ja wrzucić
bezpośrednio do bębna.
2
3
Wyjąć wkłady z szuflady.
••Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą,
aby usunąć osad ze środków do prania. Do
czyszczenia szuflady zasobnika należy używać
wyłącznie wody. Osuszyć wkłady oraz szufladę
za pomocą miękkiej szmatki lub ręcznika.
Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy
używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej
szczotki.
••Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej
części wnęki.
4
5
Zetrzeć wilgoć z wnęki za pomocą miękkiej
szmatki lub ręcznika.
Włożyć wkłady do właściwych przegród i wsunąć
szufladę z powrotem.
3
Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
4
Włączyć zasilanie, a następnie wcisnąć i przez
3 sekundy przytrzymać przyciski Intensywne
oraz Płukanie antyalergiczne. Na wyświetlaczu
zostanie wtedy wyświetlone oznaczenie
.
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
cykl.
6
Po zakończeniu programu należy pozostawić
drzwi do pralki otwarte, aby umożliwić
wyschnięcie otworu drzwi, elastycznej uszczelki
i szybki drzwi.
UWAGA
••Jeśli w domu znajduje się dziecko, nie należy
pozostawiać drzwi otwartych przez zbyt długi czas.
NOTATKA
••Nie należy umieszczać żadnego detergentu
w przegródkach na środki piorące. Mogłyby
powstać obfite mydliny i wydostać się poza pralkę.
35
PL
Uwaga na zamarzanie zimą
••Zamarznięte urządzenie nie pracuje prawidłowo.
Należy zadbać, aby urządzenie zostało
zamontowane w miejscu, w którym nie będzie
narażone zimą na zamarznięcie.
••W przypadku gdy produkt musi zostać
zainstalowany na ganku albo w innych warunkach
poza domem, należy zadbać o spełnienie
wymienionych poniżej zaleceń.
Jak zapobiegać zamarznięciu
produktu
••Po praniu należy całkowicie odprowadzić
wodę z pompy za pomocą korka spustowego
stosowanego do usuwania pozostałej wody.
Po całkowitym odprowadzeniu wody należy
zamknąć korek spustowy stosowany do usuwania
pozostałej wody, a także zaślepkę.
••Po zakręceniu kranu należy odłączyć od kranu
wąż doprowadzający zimną wodę i spuścić z niego
wodę, trzymając wąż zwieszony w dół.
Wąż
doprowadzający
wodę
Sprawdzanie, czy doszło do
zamarznięcia
••Jeśli woda nie spływa po wyjęciu korka
spustowego węża stosowanego do spuszczenia
pozostałej wody, należy skontrolowac zespół
odprowadzania wody.
Korek spustowy
Korek spustowy
Zaślepka
••Zwiesić wąż odpływowy, aby spuścić całą wodę
pozostałą w wężu.
Wąż odpływowy
UWAGA
••Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera
zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony
jest na zamarznięcie.
Zaślepka
••Włączyć zasilanie, wybrać program prania,
a następnie nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Szuflada na proszek/płyn
Wąż odpływowy
••Gdy podczas pracy pralki na wyświetlaczu
wyświetlane jest oznaczenie ' ', należy
skontrolować zespół doprowadzania wody i zespół
odprowadzania wody. (Niektóre modele nie są
wyposażone w funkcję alarmu sygnalizującego
zamarznięcie).
NOTATKA
••Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na
proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa
przez wąż odpływowy podczas wirowania.
36
PL
Co robić, gdy dojdzie do
zamarznięcia
••Należy opróżnić bęben, nalać ciepłą wodę w temp.
50–60°C tak, aby sięgała do gumowej części
wewnątrz bębna, zamknąć drzwi i odczekać 1–2
godziny.
••Po całkowitym odprowadzeniu wody z bębna,
należy zamknąć korek spustowy węża do
odprowadzenia pozostałej wody, wybrać program
prania, a następnie nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
Szuflada na proszek/płyn
Wąż odpływowy
50-60°C
NOTATKA
••Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na
proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa
przez wąż odpływowy podczas wirowania.
UWAGA
••Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera
zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony
jest na zamarznięcie.
••Otworzyć zaślepkę i korek spustowy węża do
odprowadzania pozostałej wody, aby spuścić
wodę całkowicie.
••Jeśli występuje problem z doprowadzeniem wody,
należy podjąć następujące środki.
−−Zakręcić kran i przykładając szmatkę nasączoną
gorącą wodą do kranu i obu miejsc złączy, starać
się spowodować odtajanie zamarznięcia.
−−Wyjąć wąż doprowadzający wodę i zanurzyć go
w ciepłej wodzie, nieprzekraczającej 50–60°C.
Korek spustowy
Zaślepka
Wąż doprowadzający
wodę
50-60°C
NOTATKA
••Jeśli woda nie spływa, oznacza to, że lód się
jeszcze nie rozpuścił całkowicie. Należy jeszcze
poczekać.
37
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
••Pralka wyposażona jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący
problemy we wczesnym stadium. Jeśli pralka działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed wezwaniem
serwisanta należy sprawdzić poniższe:
Diagnozowanie problemów
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Grzechotanie
i pobrzękiwanie
••Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie
są puste. Przedmioty takie jak wsuwki,
zapałki, długopisy, monety czy klucze
mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i
Ciała obce, takie jak monety lub
ubrania.
agrafki mogły utkwić w bębnie lub
••Przed praniem należy zasunąć wszystkie
pompie.
zamki błyskawiczne oraz zabezpieczyć
haczyki i linki tak, by podczas prania nie
zaplątywały się lub zaczepiały o pozostałe
artykuły.
Łomotanie
Ciężki wsad może spowodować
wystąpienie łomoczących
dźwięków. Zazwyczaj jest to
normalne zjawisko.
••Jeśli dźwięk nie ustaje, stabilność pralki
jest najprawdopodobniej zaburzona.
Należy zatrzymać pranie i zmienić
rozłożenie wsadu.
Czy usunięto wszystkie bolce
zabezpieczające i konstrukcję
wspierającą?
••Jeśli bolce zabezpieczające nie zostały
wyjęte podczas montażu pralki, należy
sięgnąć do Instrukcji montażu, aby
znaleźć informacje na ten temat.
Czy wszystkie nóżki spoczywają
stabilnie na podłodze?
••Sprawdzić, czy pralka jest idealnie
wypoziomowana (użyć poziomicy).
Wibrujący dźwięk
Woda wycieka
Węże doprowadzające lub
odprowadzające wodę poluzowały
••Sprawdzić i dokręcić złącza węży.
się w miejscu łączenia z kranem
lub pralką.
Domowe rury odpływowe są
zatkane.
Nadmiar mydlin
38
••Udrożnić instalację odpływową. W razie
potrzeby skontaktować się z hydraulikiem.
Zbyt duża ilość środka piorącego
lub nieodpowiedni środek może
••Użyć środka piorącego w ilości zalecanej
przez jego producenta.
spowodować zbyt obfitą pianę, co
doprowadzi do wycieku wody.
PL
Objawy
Przyczyny
Źródło wody jest nieodpowiednie
dla danego miejsca.
Kran, z którego doprowadzana
Woda nie jest
jest woda, nie jest całkowicie
doprowadzana do
odkręcony.
pralki albo płynie zbyt
Wąż (lub węże) doprowadzający
wolno
wodę jest zagięty.
Filtr węża doprowadzenia wody
jest zapchany.
Woda z pralki nie jest Wąż odpływowy jest splątany lub
zapchany.
odprowadzana albo
płynie powoli
Filtr odpływowy jest zapchany.
Pralka się nie włącza
Pralka nie wiruje
Rozwiązanie
••Sprawdzić inny kran domowy.
••Odkręcić kran do końca.
••Wyprostować wąż.
••Sprawdzić filtr węża doprowadzenia wody.
••Przeczyścić i wyprostować wąż
odpływowy.
••Wyczyścić filtr odpływowy.
Przewód zasilania może nie być
podłączony lub może być luźno
wpięty.
••Należy się upewnić, że wtyczka jest
dobrze wetknięta do gniazdka.
Bezpieczniki instalacji domowej
są przepalone, przerywacz
przerwał obwód lub wystąpiła
awaria zasilania.
••Nastawić przerywacz lub wymienić
bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności
bezpiecznika. Jeśli problemem jest
przeciążenie obwodu, należy zlecić jego
naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.
Kran, z którego doprowadzana
jest woda, nie jest odkręcony.
••Należy odkręcić kran z wodą.
Sprawdzić, czy drzwi są dobrze
zamknięte.
••Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk Start/
Pauza. Rozpoczęcie wirowania może
nastąpić kilka chwil po naciśnięciu
przycisku Start/Pauza. Aby doszło
do wirowania, drzwi muszą zost ać
zamknięte. Dodać 1 lub 2 podobne do
siebie artykuły, aby zrównoważyć wsad.
Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie
odbywało się prawidłowo.
39
PL
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Drzwi się nie
otwierają
Po uruchomieniu pralki drzwi nie ••Sprawdzić, czy podświetlona jest ikona
„Blokada drzwi”. Po wyłączeniu ikony
mogą zostać otwarte ze względów
„Blokada drzwi” można bezpiecznie
bezpieczeństwa.
otworzyć drzwi.
Przedłużony czas
cyklu prania
Jeśli wykryte zostanie zaburzenie
równowagi lub jeśli włączony jest
program usuwania mydlin, czas
prania zostanie wydłużony.
••Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany
czas pozostały do końca cyklu stanowi
jedynie wartość przybliżoną. Czas
rzeczywisty może się od niego różnić.
Przelanie się środka
do zmiękczania
tkanin
Zbyt duża ilość środka
zmiękczającego tkaniny może
spowodować przelanie się cieczy.
••Aby wykorzystać właściwą ilość
środka, należy postępować zgodnie
z wytycznymi producenta produktu. Nie
należy przekraczać linii wyznaczającej
maksymalne napełnienie.
Środki zmiękczające
uwalniane są zbyt
wcześnie
Zbyt duża ilość środka
zmiękczającego tkaniny może
spowodować jego przedwczesne
uwolnienie.
••Należy stosować środek piorący zgodnie z
zaleceniami jego producenta.
••Powoli zamknąć szufladę zasobnika. Nie
otwierać szuflady podczas cyklu prania.
Sprawdzić kran ze źródłem wody.
••Nie ładować nadmiernej ilości artykułów.
Sprawdzić, czy pralka odprowadza
właściwą dla wsadu ilość wody. Wsad
jest zbyt mały, aby suszenie bębnowe
przebiegało właściwie. Dodać kilka
ręczników.
••Zakręcić kran z wodą.
Problem z suszeniem
40
PL
Komunikaty o błędach
Objawy
Przyczyny
Źródło wody jest nieodpowiednie dla
danego miejsca.
Rozwiązanie
••Sprawdzić inny kran domowy.
Krany, z których doprowadzana jest woda,
••Odkręcić kran do końca.
nie są całkowicie odkręcone.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę jest
••Wyprostować wąż (węże).
zagięty.
Filtr węża (węży) doprowadzenia wody
jest zapchany.
••Sprawdzić filtr węża doprowadzenia wody.
Jeśli nastąpił wyciek wody z węża
doprowadzenia wody, wskaźnik
zaświeci się na czerwono.
••Należy zastosować wąż wyposażony w
zabezpieczenie „aqua stop”.
Mogą wystąpić różnice pomiędzy
modelami.
Wsad jest zbyt mały.
••Dodać 1 lub 2 podobne do siebie artykuły,
aby zrównoważyć wsad.
Równowaga wsadu jest zaburzona.
••Dodać 1 lub 2 podobne do siebie artykuły,
aby zrównoważyć wsad.
Urządzenie wyposażone jest w wykrywacz
zaburzenia równowagi i system korekcji.
Jeśli załadowano pojedyncze ciężkie
••Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie
artykuły (np. dywanik łazienkowy,
odbywało się prawidłowo.
szlafrok itp.), system ten może zatrzymać
wirowanie, a nawet przerwać cały cykl
wirowania.
Jeśli pranie jest wciąż zbyt mokre pod
koniec cyklu, należy dodać mniejsze
artykuły, aby zrównoważyć wsad,
i powtórzyć cykl wirowania.
••Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie
odbywało się prawidłowo.
41
PL
Objawy
42
Przyczyny
Rozwiązanie
Wąż odpływowy jest splątany lub
zapchany.
••Przeczyścić i wyprostować wąż
odpływowy.
Filtr odpływowy jest zapchany.
••Wyczyścić filtr odpływowy.
Sprawdzić, czy drzwi nie są otwarte.
••Zamknąć do końca drzwi. Jeśli ,
,
nie zostaną wyświetlone, należy
skontaktować się z serwisem.
Błąd sterowania.
••Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać
serwisanta.
Woda przelewa się z powodu wadliwego
zaworu wody.
••Zakręcić kran.
••Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
••Wezwać serwisanta.
Usterka czujnika poziomu wody.
••Zakręcić kran.
••Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
••Wezwać serwisanta.
Nadmierne obciążenie silnika.
••Należy pozostawić pralkę na 30 minut,
aby silnik się schłodził, a następnie
ponownie uruchomić cykl.
Woda wycieka.
••Wezwać serwisanta.
Brak suszenia
••Wezwać serwisanta.
GWARANCJA
PL
W zakres ograniczonej gwarancji nie wchodzi:
••Serwisowy przewóz, odebranie lub montaż, lub naprawa produktu; instrukcja dla klienta dotycząca obsługi
produktu; naprawa lub wymiana bezpieczników lub poprawki ożyłowania lub instalacji wodno-kanalizacyjnej,
lub poprawki po nieautoryzowanych naprawach/montażu.
••Niezdolność urządzenia do pracy podczas awarii zasilania i przerw w dostawie prądu lub niedostatecznej
mocy zasilania.
••Szkody spowodowane przez uszkodzoną lub nieszczelną instalację wodną, zamarznięcie instalacji, blokadę
rur odpływowych, niedostateczną lub przerywaną dostawę wody lub niedostateczną ilość dostarczanego
powietrza.
••Szkody wynikłe z obsługi Produktu w środowisku korozyjnym lub w sposób sprzeczny z zaleceniami
zawartymi w dołączonym do Produktu podręczniku użytkownika.
••Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku wypadków, działania szkodników i owadów, wyładowań
atmosferycznych, wiatru, ognia, powodzi lub losu.
••Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieautoryzowanymi zmianami lub przeróbkami, korzystaniem
z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wyciekiem wody na skutek nieprawidłowego
montażu urządzenia.
••Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieprawidłowym prądem elektrycznym, napięciem lub kodem
instalacji wodno-kanalizacyjnej albo spowodowane stosowaniem akcesoriów, komponentów lub
czyszczących produktów zużywalnych, które nie uzyskały akceptacji firmy LG.
••Szkody spowodowane transportem i obsługą, w tym zadrapania, wgniecenia, odpryśnięcia i/lub inne
uszkodzenia zewnętrznej warstwy produktu, chyba że uszkodzenia te wynikają z wadliwości materiałów lub
wykonania.
••Uszkodzenia lub brakujące elementy powystawowych, sprzedawanych po otwarciu opakowania,
przecenionych lub odnawianych egzemplarzy Produktu.
••Produkty z usuniętym, zmodyfikowanym lub niemożliwym do odczytania numerem seryjnym. Do uzyskania
oceny zgłoszenia gwarancyjnego konieczne jest podanie modelu i numeru seryjnego, a także okazanie
paragonu sklepowego.
••Zwiększenie kosztów użytkowania i dodatkowych wydatków związanych z użytkowaniem.
••Naprawy w przypadku gdy Produkt jest używany w celach innych niż normalne i typowe przeznaczenie
domowe lub w sposób sprzeczny z instrukcjami w podręczniku użytkownika dołączonego do Produktu.
••Koszty związane z przeniesieniem Produktu z domu użytkownika w celu przekazania do naprawy.
••Usunięcie i ponowny montaż Produktu, jeśli zainstalowany jest w niedostępnym miejscu lub jest
zamontowany niezgodnie z opublikowaną instrukcją montażu, w tym zamieszczoną w podręczniku
użytkownika LG i podręcznikach montażu.
••Szkody wynikające z nieprawidłowego używania, nieprawidłowego montażu, naprawy lub konserwacji.
Nieprawidłowa naprawa obejmuje także stosowanie części, które nie zostały zaakceptowane ani ujęte
w specyfikacji przez firmę LG.
43
PL
Nietypowe wibracje lub
hałasy spowodowane
przez nieusunięcie bolców
zabezpieczających lub
konstrukcji wspierającej.
Konstrukcja
wspierająca
Kartonowa
podst awa
Bolec
zabezpieczający
Usunąć bolce
zabezpieczające
i konstrukcję wspierającą.
Wyciek spowodowany przez
zanieczyszczenia (włosy,
kłaczki) na uszczelce i szybie
drzwiowej.
Oczyścić uszczelkę
i szybę.
Brak odpływu spowodowany
blokadą filtra pompy.
Wyczyścić filtr pompy.
Woda nie napływa, ponieważ
filtry zaworu wlotowego są
zanieczyszczone lub węże
doprowadzenia wody są
pozaginane.
Oczyścić filtr zaworu
wlotowego lub
zamontować ponownie
węże doprowadzenia
wody.
Woda nie napływa z powodu
zbyt dużej ilości zastosowanego
detergentu.
Prane rzeczy są gorące lub
ciepłe po zakończeniu prania,
ponieważ węże wlotowe
zainstalowano odwrotnie.
Woda nie dopływa do pralki
ponieważ kran jest zakręcony.
44
Filtr wlotowy
Wyczyścić szufladę
zasobnika na proszek/płyn
Zasobnik
Zimna
Wąż doprowadzenia
zimnej wody
Kran
Gorąco
Wąż doprowadzenia
ciepłej wody
Zamontować ponownie
węże doprowadzania
wody.
Odkręcić kran.
PL
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem
węża odpływowego lub
zablokowaniem węża
odpływowego.
Kolanko
Zamontować ponownie
wąż odpływowy.
Przypięcie
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem
węża doprowadzenia wody lub
stosowaniem węża innej marki.
Zamontować ponownie
wąż doprowadzenia wody.
Brak zasilania spowodowany
poluzowaniem styku przewodu
zasilania z gniazdem zasilania
lub problemem z gniazdem
zasilania.
Podłączyć ponownie
przewód zasilania
lub wymienić gniazdo
elektryczne.
Poziom
Serwisowy przejazd w celu
przewozu, odebrania lub
montażu produktu lub po
instrukcje stosowania produktu.
Usunięcie i ponowny montaż
Produktu.
Gwarancja obejmuje
jedynie wady wytwórcze.
Pomoc serwisowa
nie obejmuje skutków
nieprawidłowego montażu.
Jeśli nie wszystkie śruby są
zamontowane prawidłowo,
może to spowodować silne
wibracje (wyłącznie model na
podstawie).
Zamontować 4 śruby na
każdym rogu (16 szt).
Odgłos łomotania wody
(uderzania), gdy pralka jest
napełniana wodą.
Wysokie
ciśnienie
wody
Uderzenie
Głośny
dźwięk
Nagłe
zatrzymanie
przepływu
wody
Samoistny
przepływ
wody
Dostosować ciśnienie
wody przez przykręcenie
domowego zaworu wody
lub kranu.
45
DANE ROBOCZE
PL
Karta produktu wg Dyrektywy Komisji (UE) nr 96/60/EC .
Znak towarowy
LG
Identyfikator modelu
FH4G6TDM(P)(0~9)N/R
Klasa efektywności energetycznej modelu określona zgodnie z
załącznikiem IV. Wyrażona jako „Klasa efektywności energetycznej… w
skali od A (bardziej sprawna) do G (mniej sprawna)”. Jeżeli informacje te
podane są w formie tabeli, dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób
pod warunkiem, że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (bardziej
sprawna) a kończy na G (mniej sprawna).
A
Jeżeli informacje podawane są w formie tabeli oraz jeżeli urządzenia
wymienione w tabeli uzyskały „wspólnotowe oznakowanie ekologiczne”
zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 880/92, informacja ta może zostać
tam włączona. W tym przypadku w nagłówku umieszczony zostanie zapis:
„wspólnotowe oznakowanie ekologiczne”, a pozycja ta będzie się składać
z egzemplarza oznakowania ekologicznego. Niniejszy przepis nie narusza
jakichkolwiek wymogów opartych na systemie oznakowań ekologicznych
UE.
Nie
Zużycie energii na pranie, wirowanie i suszenie w kWh, na pełny cykl,
zgodne z pkt. V załącznika I.
5.44
kWh / cykl
Zużycie energii tylko na pranie i wirowanie w kWh na cykl prania zgodne z
pkt. VI załącznika I.
1.04
kWh / cykl
Klasa wydajności prania ustalona na podstawie załącznika IV. Wyrażona
jako „Klasa wydajności prania… w skali od A (wyższa) do G (niższa)”.
Dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika
z niego, że skala rozpoczyna się od A (wyższa), a kończy na G (niższa).
A
Wydajność odwirowywania wody dla standardowego cyklu prania bawełny
w temperaturze 60°C, ustalona zgodnie z procedurami badawczymi norm
zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2. Wyrażona jako „woda
pozostała po odwirowaniu…% (jako procent suchej masy prania)”.
44
%
Maksymalna osiągana prędkość wirowania zgodna z pkt. VIII załącznika I.
1400
obr./min
Pojemność prania urządzenia dla standardowego cyklu prania bawełny w
temperaturze 60°C, określona w załączniku I, pkt. IX.
8
kg
Pojemność suszenia urządzenia dla standardowego cyklu „sucha bawełna”
5
zgodna z pkt. X załącznika I.
kg
Zużycie wody na pranie, wirowanie i suszenie, w litrach, na pełny cykl
zgodne z pkt. XI załącznika I.
110
litry / cykl
Zużycie wody tylko na pranie i wirowanie, w litrach, na standardowy cykl
prania (i wirowania) bawełny w temperaturze 60°C, ustalone zgodnie z
procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonych w art. 1
ust. 2.
52
litry / cykl
46
PL
Karta produktu wg Dyrektywy Komisji (UE) nr 96/60/EC .
Czas prania i suszenia. Zaprogramowany czas pełnego cyklu (pranie
bawełny w temperaturze 60°C oraz suszenie „sucha bawełna”). Dla
znamionowej pojemności prania, ustalony zgodnie z procedurami
badawczymi norm zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2.
697
min.
Zużycie energii i wody równe dwustukrotnemu zużyciu wyrażonemu
w pkt. 5 (energia) i 12 (woda). Jest ono wyrażone jako „szacowane
roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy
każdorazowym użyciu suszarki (200 cykli)”.
1088
kWh / rok
22000
litry / rok
Zużycie energii i wody równe dwustukrotnemu zużyciu wyrażonemu w
pkt. 6 (energia) i 13 (woda). Jest ono wyrażone jako „szacowane roczne
zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez użycia
suszarki (200 cykli)”.
208
kWh / rok
10400
litry / rok
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement