LG RC8066AS2Z Owner's manual

LG RC8066AS2Z Owner's manual
PODR¢CZNIK U˚YTKOWNIKA
LG SUSZARKA
Dok∏adnie przeczytaj ten podr´cznik przed rozpocz´ciem u˝ytkowania
suszarki i zachowaj go na przysz∏oÊç.
RC8066****
P/NO. : MFL67653027
W ∏aÊciwoÊci
B´ben o du˝ej pojemnoÊci
B´ben o du˝ej pojemnoÊci suszarki LG umo˝liwia suszenie
wi´kszej iloÊci prania ni˝ dotychczas.
Oszcz´dnoÊç
Niskie zu˝ycie energii
Dzi´ki zastosowaniu najnowszej technologii w systemie suszenia
i mechanizmie sterowania ciep∏em suszarki LG zu˝ywajà mniej
energii ni˝ suszarki tradycyjne.
Suszarka LG umo˝liwia oszcz´dzanie pieni´dzy.
Krótsze czasy suszenia
energii
Czas schni´cia jest krótszy dzi´ki skutecznemu
mechanizmowi przep∏ywu powietrza i zoptymalizowanemu
grzejnikowi zastosowanemu w suszarce LG.
Obni˝ony poziom ha∏asu
ZmniejszyliÊmy ha∏as towarzyszàcy pracy tej suszarki LG
dzi´ki zastosowaniu innowacyjnych technologii
absorbujàcych ha∏as. Suszarka ta jest du˝o cichsza ni˝
suszarki tradycyjne.
OdÊwie˝anie parowe
Technologia parowa LG umo˝liwia nasàczenie ubraƒ goràcà parà,
Dzi´ki za wszystko czemu mo˝na je odÊwie˝yç, zredukowaç
napi´cie statyczne i u∏atwiç ich prasowanie. Wystarczy wybraç cykl
‘OdÊwie˝anie parowe’ lub dodaç opcj´ pary do wybranych cykli.
¸atwa obs∏uga
Du˝y, elektroniczny wyÊwietlacz LED na tym urzàdzeniu jest
bardzo prosty w obs∏udze. Wystarczy wybraç wymagany cykl, a
suszarka LG zrobi reszt´.
S
pis treÊci
Zasady bezpieczeƒstwa
Instrukcje dotyczàce instalacji
Wyglàd i konstrukcja
Obs∏uga suszarki
Funkcje dodatkowe
Konserwacja suszarki
Dodatkowe wskazówki dla lepszego u˝ytkowania
Rozwiàzywanie problemów
Dane techniczne
Gwarancja
2
3
6
12
13
17
19
23
26
29
30
Z
asady bezpieczeƒstwa
OSTRZE˚ENIE
• Nieprzestrzeganie poni˝szych zasad mo˝e doprowadziç do powa˝nych obra˝eƒ lub Êmierci.
• Zabrania si´ stosowania tego produktu do jakichkolwiek innych celów ni˝ okreÊlone przez producenta.
Firma LG nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem.
• Nie wolno naprawiaç lub wymieniaç jakiejkolwiek cz´Êci suszarki lub jej serwisowaç, chyba ˝e czynnoÊç
ta jest wyszczególniona w instrukcji konserwacji lub naprawy, którà potrafisz wykonaç samodzielnie.
Niebezpieczeƒstwa
• Przed pod∏àczeniem przewodu
zasilajàcego nale˝y upewniç si´,
czy jest on uziemiony i pod∏àczony
do obwodu zabezpieczonego
bezpiecznikiem.
Brak uziemienia mo˝e doprowadziç
do awarii lub pora˝enia pràdem.
• Nie stosowaç adapterów. Nie
stosowaç przed∏u˝aczy.
Przegrzanie gniazdka mo˝e
doprowadziç do po˝aru.
• Nie u˝ywaç uszkodzonego
przewodu zasilajàcego i nie
umieszczaç na nim ci´˝kich
przedmiotów.
Uszkodzony przewód
zasilajàcy mo˝e spowodowaç
po˝ar lub pora˝enie pràdem.
• Nie wolno dotykaç
urzàdzenia lub wtyczki
mokrymi r´koma
Mo˝e to spowodowaç
pora˝enie pràdem.
• Nie zdejmowaç p∏yty górnej w
czasie instalacji suszarki.
• Nie modyfikowaç tego produktu.
• Przewód zasilajàcy nale˝y
od∏àczaç, przytrzymujàc go za
wtyczk´, a nie za przewód.
Mo˝e to doprowadziç do awarii,
po˝aru lub pora˝enia pràdem.
W przeciwnym razie mo˝e
dojÊç do uszkodzenia
przewodu i w konsekwencji
po˝aru lub pora˝enia pràdem.
• Suszarka powinna znajdowaç
si´ z daleka od kuchenek,
otwartego p∏omienia lub innych
∏atwopalnych obiektów.
• OczyÊciç przewód zasilajàcy
i w∏o˝yç wtyczk´ do
gniazdka.
Mo˝e to doprowadziç do
stopienia lub spalenia cz´Êci.
Zanieczyszczenia lub
niedok∏adne pod∏àczenie
mo˝e spowodowaç po˝ar.
3
Zasady bezpieczeƒstwa
Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nale˝y przestrzegaç informacji zawartych w niniejszej instrukcji obs∏ugi tak, aby zminimalizowaç ryzyko powstania po˝aru, pora˝enia pràdem, uszkodzenia mienia, powstania obra˝eƒ cia∏a lub Êmierci.
asady bezpieczeƒstwa
Zasady bezpieczeƒstwa
Z
• Nie u˝ywaç urzàdzenia w
przypadku uszkodzonego
przewodu, wtyczki lub gniazdka.
• Zwierz´ta nie powinny
znajdowaç si´ w pobli˝u
suszarki.
Mo˝e to doprowadziç do po˝aru
lub pora˝enia pràdem.
Zwierz´ta mogà uszkodziç
urzàdzenie lub ulec pora˝eniu
pràdem.
• Nie instalowaç suszarki w
miejscu, gdzie b´dzie nara˝ona
na czynniki atmosferyczne.
• Nie wciskaç przycisków
ostrymi narz´dziami, takimi
jak no˝e lub Êrubokr´ty.
Mo˝e to doprowadziç do po˝aru,
pora˝enia pràdem lub
niesprawnoÊci.
Mo˝e to doprowadziç do
uszkodzenia suszarki lub
pora˝enia pràdem.
• Nie u˝ywaç przed∏u˝aczy lub
rozga∏´êników do pod∏àczania
przewodu zasilajàcego.
• Nie suszyç artyku∏ów, które by∏y
czyszczone, prane, namaczane
lub nakrapiane substancjami
∏atwopalnymi lub wybuchowymi
(takimi jak wosk, olej, farba, benzyna, odt∏uszczacze, substancje
do prania na sucho, nafta itp.).
Mo˝e to doprowadziç do po˝aru
lub pora˝enia pràdem.
Mo˝e to doprowadziç do
po˝aru lub wybuchu.
• Nie chlapaç wodà na suszark´.
Mo˝e to doprowadziç do po˝aru
lub pora˝enia pràdem.
• Nie trzymaç substancji
∏atwopalnych w pobli˝u
suszarki.
Mo˝e to doprowadziç do
powstania toksycznych
gazów, uszkodzenia cz´Êci,
po˝aru lub wybuchu.
• Od∏àczyç przewód zasilajàcy w
czasie czyszczenia lub gdy
suszarka nie jest u˝ywana.
Woda lub zabrudzenia mogà
spowodowaç pora˝enie
elektryczne.
• Nie pozwalaç dzieciom ani
zwierz´tom domowym na zabaw´ lub
wchodzenie do suszarki.
• Urzàdzenie nie jest przeznaczone do
u˝ytkowania bez nadzoru przez ma∏e
dzieci lub osoby niepe∏nosprawne.
• Ma∏e dzieci nale˝y nadzorowaç, aby
nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
Dzieci lub zwierz´ta mogà si´ zraniç
lub udusiç wewnàtrz suszarki.
4
• W przypadku wycofania z
eksploatacji lub pozbywania si´
urzàdzenia nale˝y zdemontowaç drzwiczki i odciàç
przewód zasilajàcy, aby zabezpieczyç je przed u˝ytkowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem.
Mo˝e to doprowadziç do
wypadku lub zranienia.
• Folia opakowania nie jest
zabawkà. Wyrzuciç po otwarciu.
Aby uniknàç ryzyka
uduszenia, trzymaç foli´
opakowania z dala od dzieci.
Z
asady bezpieczeƒstwa
Mo˝e to spowodowaç po˝ar, pora˝enie elektryczne, awari´ lub deformacj´.
• Przedmioty nakropione lub zamoczone w oleju roÊlinnym lub spo˝ywczym, stwarzajà zagro˝enie
po˝arowe i nie nale˝y ich umieszczaç w suszarce.
• Przedmioty zanieczyszczone substancjami takimi jak olej spo˝ywczy, aceton, alkohol, benzyna,
nafta, odplamiacze, terpentyna lub woski, powinny byç wyprane w goràcej wodzie z detergentem
przed suszeniem w suszarce b´bnowej.
Mo˝e to spowodowaç samoczynny zap∏on prowadzàcy do wybuchu lub po˝aru.
• Przedmioty, które by∏y uprzednio czyszczone, nasàczone lub zaplamione benzynà,
suchymi rozpuszczalnikami lub innych substancjami ∏atwopalnymi lub wybuchowymi nie
powinny byç suszone w suszarce.
Mo˝e to spowodowaç samoczynny zap∏on prowadzàcy do wybuchu lub po˝aru.
• W suszarce nie wolno suszyç elementów z pianki, gumy, plastiku lub innych materia∏ów
wra˝liwych na ciep∏o (takich jak np. zas∏ony, maty ∏azienkowe, p∏aszcze przeciwdeszczowe).
• Przedmioty takie jak spieniona guma (piana lateksowa), czepki kàpielowa, materia∏y
wodoodporne, artyku∏y zawierajàce gum´ oraz ubrania lub poÊciel w wk∏adkami ze
spienionej gumy nie powinny byç suszone w suszarce b´bnowej.
Mo˝e to spowodowaç samoczynny zap∏on prowadzàcy do wybuchu lub po˝aru.
• W suszarce nie wolno suszyç czepków kàpielowych lub wodoszczelnych pieluszek
dzieci´cych.
Mo˝e to spowodowaç samoczynny zap∏on prowadzàcy do wybuchu lub po˝aru.
• Wentylowane powietrze z suszarki mo˝e uszkodziç dywan, na którym postawiono suszark´.
Mo˝e to spowodowaç samoczynny zap∏on prowadzàcy do wybuchu lub po˝aru.
• Zmi´kczacze lub podobne produkty powinny byç stosowane zgodnie z instrukcjà ich producenta.
• Aby zmniejszyç ryzyko wypadków, nale˝y stosowaç si´ do wszystkich zalecanych procedur
bezpieczeƒstwa, w tym u˝ycia d∏ugich r´kawic oraz gogli ochronnych.
Nieprzestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeƒstwa mo˝e skutkowaç uszkodzeniem
mienia, wypadkiem lub Êmiercià.
5
Zasady bezpieczeƒstwa
• Je˝eli urzàdzenie jest zasilane za poÊrednictwem przed∏u˝acza lub ∏àcznika elektrycznego,
po∏àczenie przewodów nie mo˝e mieç kontaktu z wodà ani wilgocià.
Instrukcje dotyczàce instalacji
I
nstrukcje dotyczàce instalacji
Nast´pujàce instrukcje pomogà przy pierwszych krokach i ustawianiu suszarki.
Ka˝da cz´Êç tej instrukcji zawiera wa˝ne informacje dotyczàce przygotowania i u˝ytkowania suszarki,
dlatego nale˝y si´ zapoznaç z ca∏à instrukcjà przed przystàpieniem do instalacji lub u˝ytkowania.
Nale˝y przestrzegaç wszystkich ostrze˝eƒ i uwag. Te instrukcje instalacji sà przeznaczone dla
wykwalifikowanych instalatorów. Nale˝y je przeczytaç dok∏adnie i w ca∏oÊci.
Informacja dotyczàce bezpieczeƒstwa
Ryzyko zranienia
Suszarka jest bardzo ci´˝ka, wi´c nie nale˝y jej
przenosiç samodzielnie.
Nie podnosiç suszarki, chwytajàc za jej wystajàce
cz´Êci np. pokr´t∏o lub drzwi, poniewa˝ mogà si´
one od∏amaç.
Ryzyko przewrócenia si´
Upewnij si´, ˝e nie ma ˝adnych luênych w´˝y lub
przewodów.
Sprawdê, czy suszarka nie uleg∏a
uszkodzeniu w czasie transportu.
Nie pod∏àczaj suszarki, jeÊli ma widoczne Êlady
uszkodzenia.
W razie wàtpliwoÊci skontaktuj si´ z miejscowym
przedstawicielem firmy LG. Przed przenoszeniem
suszarki nale˝y jà ca∏kowicie opró˝niç.
Suszarka nie mo˝e si´ znajdowaç w pobli˝u
kuchenki gazowej, piekarnika, grzejnika lub grilla,
W przypadku monta˝u suszarki pod blatem
roboczym, nale˝y zapewniç 30-50 cm wolnej
przestrzeni po obu stronach i z ty∏u, aby
umo˝liwiç wyprowadzanie powietrza przez tylnà
kratk´. Ten przep∏yw powietrza jest bardzo wa˝ny
do skraplania wody w czasie suszenia.
Je˝eli suszarka jest zainstalowana obok lub na
pralce, nale˝y u˝yç oddzielnego gniazdka dla
ka˝dego urzàdzenia.
Nie stosowaç rozdzielaczy lub przed∏u˝aczy.
Aby zaoszcz´dziç miejsce, suszark´ mo˝na
umieÊciç na pralce. Odpowiedni zestaw mocujàcy
mo˝na nabyç u lokalnego przedstawiciela.
Instrukcje dotyczàce monta˝u suszarki na pralce
Twoja suszarka LG mo˝e byç umieszczona na pralce ∏adowanej od przodu i zabezpieczona za pomocà
zestawu mocujàcego (instrukcje na nast´pnej stronie). Ta instalacja musi byç wykonana przez
doÊwiadczonego instalatora, aby zapewniç poprawne dzia∏anie suszarki.
Instalator upewni si´, ˝e zakupiony zestaw mocujàcy jest odpowiedni do Twojego modelu pralki i ˝e
jest odpowiednio zamocowany. Z tych powodów monta˝ powinna wykonaç osoba profesjonalnie si´
tym zajmujàca.
UWAGA
UWAGA dotyczàca przewodu zasilania
Dla wi´kszoÊci urzàdzeƒ zalecane jest, aby by∏y pod∏àczone do osobnego obwodu; to znaczy do pojedynczego
gniazdka, które zasila tylko dane urzàdzenie i nie ma innych wyjÊç lub odga∏´zieƒ. Dla pewnoÊci sprawdê
stron´ ze specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji obs∏ugi.
Nie przecià˝aç gniazdek zasilajàcych. Przecià˝one, luêne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable
zasilajàce lub przed∏u˝ajàce stwarzajà zagro˝enie. Jakakolwiek z powy˝szych mo˝e byç przyczynà pora˝enia
pràdem lub po˝aru. Raz na jakiÊ czas nale˝y sprawdzaç przewód zasilajàcy urzàdzenia i jeÊli pojawià si´
oznaki uszkodzenia lub przetarcia si´, od∏àczyç go, zaprzestaç korzystania z urzàdzenia i wymieniç przewód w
autoryzowanym serwisie.
Zabezpieczyç przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem tj. przed
skr´caniem, zap´tleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´ na wtyczki, gniazdka Êcienne oraz miejsce, w którym przewód ∏àczy si´ z urzàdzeniem.
6
I
nstrukcje dotyczàce instalacji
Zestaw mocujàcy
Suszarka
Pralka
Ta suszarka mo˝e byç umieszczona tylko na pralce
LG. Nie próbowaç umieszczaç tej suszarki na pralce
innej firmy, poniewa˝ mo˝e to doprowadziç do
uszkodzenia lub zranienia.
OSTRZE˚ENIE
• B∏´dna instalacja mo˝e doprowadziç do
powa˝nych wypadków.
• Procedura umieszczania suszarki na pralce
jest zbyt ryzykowna dla jednej osoby, z
powodu ci´˝aru suszarki i wysokoÊci
monta˝u. Procedura ta powinna byç
wykonywana przez min. 2 wykwalifikowanych serwisantów.
• Ta suszarka nie nadaje si´ do zabudowy.
Nie montowaç suszarki w zabudowie.
• Nie uruchamiaç rozmontowanej suszarki.
3. Wyrównaç otwory w zestawie mocujàcym z
otworami w pokrywie tylnej.
3-1) 600mm
Wymiary p∏yty górnej pralki
550 mm
600 mm
Kszta∏t i
kierunek
monta˝u
Procedura instalacji
1. UmieÊciç suszark´ LG na pralce LG.
2. Odkr´ciç dwie Êruby z do∏y tylnej pokrywy po ka˝dej
stronie, tak jak pokazano na ilustracji poni˝ej.
3-2) 550mm
• Dokr´ciç do zestawu mocujàcego 2 Êruby, które
zosta∏y wczeÊniej wykr´cone z suszarki.
• U˝yç 4 Êruby z pude∏ka akcesoriów [16 mm] do
przymocowania tylnej pokrywy pralki i zestawu
mocujàcego.
• Procedura dla odwrotnej strony b´dzie taka
sama.
7
Instrukcje dotyczàce instalacji
Aby umieÊciç suszark´ na pralce, konieczny jest
zestaw mocujàcy LG.
Instrukcje dotyczàce instalacji
I
nstrukcje dotyczàce instalacji
Instrukcje dotyczàce uziemiania
Notatka
Urzàdzenie musi byç uziemione. Uziemienie
zmniejszy ryzyko pora˝enia elektrycznego w
przypadku niesprawnoÊci lub awarii, zapewniajàc odp∏yw o najmniejszym oporze dla pràdu
elektrycznego.
To urzàdzenie jest wyposa˝one w kabel zasilajàcy i wtyczk´ z uziemieniem. Wtyczka musi
byç pod∏àczona do odpowiedniego gniazdka,
które jest bezpiecznie zainstalowane i
uziemione zgodnie z odpowiednià normà.
- W celu poprawienia wydajnoÊci suszenia,
nale˝y pozostawiç odst´p pomi´dzy
Êcianà a suszarkà.
- Nie instalowaç suszarki w miejscu gdzie
b´dzie nara˝ona na ujemne temperatury
(kurz).
• Suszarka mo˝e nie pracowaç poprawnie
lub mo˝e dojÊç do jej uszkodzenia na
skutek zamro˝enia skroplonej wody w
pompie i w´˝u odp∏ywowym.
Procedura dodatkowego uziemiania
Âciana
W niektórych krajach mo˝e byç wymagane oddzielne uziemienie. W takim przypadku nale˝y
nabyç oddzielnie opcjonalny kabel uziemiajàcy,
zacisk i Êrub´.
Odp∏yw skroplonej wody
To urzàdzenie mo˝e byç pod∏àczone
bezpoÊrednio do instalacji kanalizacyjnej za
pomocà dostarczonej z∏àczki. Skroplona woda
b´dzie odp∏ywaç do kanalizacji. Pod∏àczenie
powinien wykonaç hydraulik.
OSTRZE˚ENIE
OSTRZE˚ENIE
Suszarka nie powinna byç instalowana obok
urzàdzenia ch∏odniczego.
Nie nale˝y instalowaç suszarki obok
urzàdzeƒ wydzielajàcych wysokà temperatur´, takich jak lodówka, kuchenka, piec
itd., poniewa˝ mogà one negatywnie
wp∏ywaç na wydajnoÊç i czas schni´cia.
Suszarka pracuje najlepiej w temperaturze
pokojowej (23°)
8
Unikaç instalowania tego urzàdzenia w
pobli˝u goràcych miejsc.
Ciep∏e powietrze, wyp∏ywajàce z tylnej cz´Êci
suszarki, musi byç dobrze wentylowane.
W przeciwnym razie mogà wystàpiç
problemy.
I
nstrukcje dotyczàce instalacji
Poziomowanie suszarki
Suszark´ nale˝y umieÊciç z dala od
materia∏ów palnych, w miejscu gdzie nie
b´dzie nara˝ona na kondensacj´ wilgoci lub
mróz.
2. Je˝eli suszarka nie jest wypoziomowana,
nale˝y wyregulowaç przednie nó˝ki.
Regulowana nó˝ka
Suszarka jest podnoszona
Regulowana nó˝ka
Obracaç je zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aby podnieÊç lub przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aby obni˝yç. Suszarka
nie mo˝e si´ chwiaç z ty∏u do przodu, na boki
i po przekàtnej.
Suszarka jest opuszczana
Regulowana nó˝ka
Sprawdzenie po przekàtnej
Po przyciÊni´ciu kraw´dzi urzàdzenia,
urzàdzenie nie mo˝e poruszaç si´ w gór´ ani
w dó∏. (Nale˝y sprawdziç oba kierunki).
Je˝eli urzàdzanie ko∏ysze si´ przy naciskaniu
jego górnej p∏yty, nale˝y ponownie
wyregulowaç nó˝ki.
9
Instrukcje dotyczàce instalacji
1. Wypoziomowanie suszarki zabezpieczy przed
niepo˝àdanym ha∏asem i wibracjami. Suszark´
nale˝y umieÊciç na twardym, p∏askim pod∏o˝u.
I
nstrukcje dotyczàce instalacji
Instrukcje dotyczàce instalacji
Przy∏àczanie w´˝a zasilajàcego wody
Suszark´ nale˝y pod∏àczyç do kurka z zimnà wodà za pomocà nowego w´˝a zasilajàcego wody. Nie
stosowaç starych w´˝y.
Uwaga
•
•
•
•
CiÊnienie wody powinno mieÊciç si´ w zakresie od 100 kPa do 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm2).
Uwa˝aç, aby nie uszkodziç gwintu podczas pod∏àczania przewodu wlotowego do zaworu.
JeÊli ciÊnienie wody jest wy˝sze ni˝ 1000kPa, nale˝y zastosowaç urzàdzenie redukujàce ciÊnienie.
Regularnie kontrolowaç stan w´˝a i wymieniç go, jeÊli zajdzie taka potrzeba.
Okresowo sprawdzaç i wymieniaç w´˝e w przypadku ich uszkodzenia lub nieszczelnoÊci.
Krok 1: Sprawdziç gumowà uszczelk´ w w´˝u
wlotowym.
Dwie gumowe uszczelki sà do∏àczone do ka˝dego
w´˝a zasilajàcego wody.
Zabezpieczajà przed przeciekami wody.
Upewniç si´, ˝e pod∏àczenie do kurka jest
odpowiednio dokr´cone.
Z∏àcze
w´˝a
Uszczelka
gumowa
Trójnik
Krok 2: Sprawdê lokalizacj´ instalacji.
Typ A
-. Gdy z jednego kurka z wodà jest zasilana
zarówno pralka jak i suszarka.
Zamontowaç trójnik i krótki wà˝.
Pod∏àczyç ˝eƒska stron´ krótkiego w´˝a do
kurka z wodà.
Pod∏àczyç m´skà cz´Êç trójnika do ˝eƒskiej
cz´Êci d∏ugiego w´˝a.
Pod∏àczyç drugà m´skà cz´Êç trójnika do
˝eƒskiej cz´Êci w´˝a zasilajàcego pralk´.
Typ B
-. Gdy z jednego kurka jest zasilana tylko suszarka.
Pod∏àczyç ˝eƒska stron´ d∏ugiego w´˝a do
kurka z wodà.
• Pod∏àczyç w´˝e zasilania wody do kurka z
COLD(ZIMNÑ) wodà, dokr´ciç mocno r´kà, a
nast´pnie dokr´ciç jeszcze o 2/3 obrotu kleszczami.
D∏ugi
wà˝
Krótki
wà˝
Trójnik
A
B
Uwaga
• Po pod∏àczeniu w´˝a zasilajàcego wody,
odkr´ciç kurek tak, aby przep∏ukaç substancje
obce (brud, piasek lub trociny) znajdujàce si´ w
rurach. Pozwól, aby woda wyp∏ywa∏a do wiadra i
skontroluj jej temperatur´.
10
I
nstrukcje dotyczàce instalacji
Krok 4: Otworzyç kurek zimnej wody.
Sprawdziç szczelnoÊç.
Sprawdziç, czy kurki z zimnà wodà sà otwarte.
Sprawdziç szczelnoÊç na trójniku, kurku i
w´˝ach.
Uwaga
• JeÊli po pod∏àczeniu woda cieknie z w´˝a,
nale˝y powtórzyç powy˝sze kroki.
11
Instrukcje dotyczàce instalacji
Krok 3: Pod∏àcz wà˝ do suszarki.
• Pod∏àczyç w´˝e zasilania wody do kurka z
COLD (ZIMNÑ) wodà, dokr´ciç mocno r´kà, a
nast´pnie dokr´ciç jeszcze o 2/3 obrotu
kleszczami.
Upewniç si´, czy na w´˝u nie ma ˝adnego
zap´tlenia i czy nie jest on przygnieciony.
W yglàd i konstrukcja
Rozplanowanie produktu
RC8066****
Panel sterowania
Wyglàd i konstrukcja
Zbiornik wody
Drzwi
Obudowa skraplacza
Kratka wentylacji
powietrza
Panel sterowania
Funkcja Smart Diagnosis™ jest
dost´pna tylko w produktach z
oznaczeniem Smart Diagnosis™.
Opcje
• Opóênienie
czasowe
• Bez zagnieceƒ
• Ulubione
• Brz´czyk
Program
dodatkowy
Zasilanie
Start/Pauza
Pokr´t∏o programatora
12
• (Zwi´kszanie)
• Para
• Pr´dkoÊç
(*OÊwietlenie b´bna)
• Poziom wysuszenia
(*Blokada przed
dzieçmi)
• (Zmniejszanie)
O bs∏uga suszarki
Tabela wyboru cyklu
Jeans
Jeans i blaknàce kolory
Parowy
antyalergiczny
Bielizna poÊcielowa i
ubranka dzieci´ce
OdÊwie˝anie
parowe
Koszule i bluzki
Odzie˝ sportowa
Strój pi∏karski, odzie˝ treningowa Materia∏y poliestrowe
Bawe∏na
Mieszane
materia∏y
Syntetyczne
Poziom wysuszenia
Ekstra
Bardzo
Do szafy
Lekko
Prasowanie
Bardzo
Do szafy
Prasowanie
Do szafy
Prasowanie
-
Jeans, który nie wymaga prasowania
Szybko i ∏atwo sanityzuje materia∏y za pomocà pary.
Zaleca si´ u˝ywaç tego cyklu z tkaninami
bawe∏nianymi i poliestrowymi.
Redukuje zagniecenia i zapachy. Ubrania nie b´dà
wysuszone ca∏kowicie - nale˝y je rozwiesiç.
-
PoÊciel i r´czniki z wyjàtkiem
materia∏ów zaliczanych do
Szybkie suszenie cykli delikatnych,
Ma∏e wsady materia∏ów, które majà krótki czas
sportowych, we∏nianych lub schni´cia.
du˝ych przedmiotów.
Delikatny
We∏na
Jedwab, materia∏y
delikatne i bielizna
We∏na
-
Materia∏y nieodporne na wysokie temperatury, takie
jak materia∏y syntetyczne
-
Materia∏y we∏niane
Cykle suszenia czasowego
Suszenie na stojaku Jedwab, we∏na Delikatna bielizna OdÊwie˝a bez suszenia b´bnowego
Obracanie b´bna bez grzania
Wszystkie materia∏y
Zimne powietrze wymagajàce odÊwie˝enia
R´czniki kàpielowe,
Ma∏e przedmioty i wilgotna odzie˝. Rzeczy codzienCiep∏e powietrze szlafroki, serwetki, mate- nego u˝ytku nadajàce si´ do suszenia na goràco.
ria∏y ocieplane z akrylu
-
UWAGA
Je˝eli wsad wa˝y mniej ni˝ 1 kg, nale˝y ustawiç cykl "Ciep∏e powietrze” w cyklu suszenia czasowego. Przedmioty
we∏niane powinny byç suszone za pomocà cyklu „We∏na”, a materia∏y wra˝liwe na ciep∏o, w∏àcznie z jedwabiem i bieliznà
powinny byç suszone za pomocà cyklu „Delikatny”. Przy wyborze cyklu nale˝y post´powaç zgodnie z zalecanym
wsadem prania, który znajduje si´ na stronie 20. W przeciwnym razie mo˝e dojÊç do uszkodzenia ubraƒ.
13
Obs∏uga suszarki
Du˝e przedmioty
Cykle suszenia z czujnikiem
Typ prania
Szczegó∏y
R´czniki, suknie i poÊciel Dla grubych i ocieplanych materia∏ów
Dla grubych i ocieplanych materia∏ów, które nie
R´czniki aksamitne,
serwetki, r´czniki i poÊciel wymagajà prasowania
R´czniki kàpielowe, serwetki, Dla materia∏ów, które nie wymagajà prasowania
bielizna i skarpety bawe∏niane
PrzeÊcierad∏a, poszewki i r´czniki Dla materia∏ów, które nie wymagajà prasowania
PoÊciel, obrusy, r´czniki, podkoszulMateria∏y, które wymagajà prasowania
ki, koszulki polo i odzie˝ robocza
PoÊciel, obrusy, odzie˝
Dla grubych i ocieplanych materia∏ów, które nie
wierzchnia, anorak, koce wymagajà prasowania
Dla materia∏ów, które nie wymagajà prasowania
Koszule i bluzy
Spodnie, fartuchy,
Dla materia∏ów, które wymagajà prasowania
spódnice i bluzy
Koszule, podkoszulki,
Materia∏y poliamidowe, akrylowe i poliestrowe, które
spodnie, bielizna i skarpetki nie wymagajà prasowania
Koszule, podkoszulki,
Materia∏y poliamidowe, akrylowe i poliestrowe, które
bielizna anorak i skarpetki wymagajà prasowania
Du˝e przedmioty
PoÊciel, przeÊcierad∏a
Program
O bs∏uga suszarki
Przeczytaç przed pierwszym u˝yciem suszarki LG
Po rozpakowaniu nale˝y wykonaç nast´pujàce kontrole, aby upewniç si´, ˝e suszarka LG jest
odpowiednio zainstalowana i gotowa do u˝ycia. (Patrz instrukcje instalacji)
1. Sprawdziç w∏aÊciwe wypoziomowanie przy pomocy poziomicy. W przypadku niew∏aÊciwego
wypoziomowania, nale˝y odpowiednio wyregulowaç nó˝ki suszarki LG.
2. Sprawdziç pojemnik na wod´, filtr, panel sterowania i b´ben, aby upewniç si´, ˝e wszystko jest na
swoim miejscu.
3. Ustawiç urzàdzenie na suszenie na 5 minut, aby podgrzaç b´ben.
4. Pozostawiç otwarte drzwi pomi´dzy pierwszymi cyklami suszenia, aby umo˝liwiç odprowadzenie
zapachów z wn´trza suszarki LG.
Obs∏uga suszarki
Notatka
Koƒcowa cz´Êç programu suszenia w b´bnie odbywa si´ bez ogrzewania (cykl sch∏adzania), aby temperatura
przedmiotów w suszarce na koniec programu by∏a na tyle niska, aby nie dosz∏o do ich uszkodzenia.
1. W∏àczyç zasilanie.
W∏àczyç
zasilanie.
Najpierw nacisnàç przycisk „Zasilanie”. Lampka
wskaênikowa powy˝ej przycisku zaÊwieci si´,
informujàc, ˝e urzàdzenie jest gotowe do pracy.
2. Otwórz drzwi.
3. Sprawdziç, czy filtr i pojemnik na wod´
sà czyste.
Filtr znajduje si´ w obrze˝u lub z ty∏u drzwi.
Nale˝y go czyÊciç przed i po cyklu suszenia.
Otworzyç drzwi i sprawdziç, czy filtr jest czysty.
Je˝eli nie, nale˝y go wyczyÊciç, post´pujàc
zgodnie z instrukcjami na str. 17. Sprawdziç
równie˝, czy nie trzeba opró˝niç zbiornika wody
dla lepszych wyników suszenia.
Otwórz
drzwi.
Pociàgnij
4. UmieÊciç posortowane pranie w b´bnie.
Ubrania nale˝y posegregowaç wed∏ug typu
tkaniny i poziomu suchoÊci. Dodatkowo
wszystkie paski i sznurki ubraƒ nale˝y zwiàzaç i
umocowaç przed w∏o˝eniem do b´bna.
Wepchnàç pranie g∏´boko, aby by∏o jak najdalej
do uszczelki drzwi.
W przeciwnym razie mo˝e dojÊç do
uszkodzenia uszczelki i ubraƒ.
UWAGA
Nie suszyç niewypranych przedmiotów.
14
Szklane drzwi
Przezroczyste drzwi
Sprawdziç
filtr.
O bs∏uga suszarki
5. Zamknij drzwi.
Wybraç
˝àdany
cykl.
Przed zamkni´ciem drzwi upewniç si´, czy
materia∏ jest w∏aÊciwie umiejscowiony
wewnàtrz i czy w pobli˝u drzwi nie znajdujà
si´ obce przedmioty zw∏aszcza ∏atwopalne.
UWAGA
- Nale˝y uwa˝aç, aby nie przytrzasnàç prania pomi´dzy
drzwiami za∏adunkowymi a gumowà uszczelkà.
6. Wybraç ˝àdany cykl suszenia.
Wyjàç
pranie.
7. Wcisnàç przycisk start.
B´dzie s∏ychaç obracanie b´bna.
8. Po zakoƒczeniu cyklu, otworzyç drzwi i
wyjàc pranie.
UWAGA
Ostro˝nie! Wewn´trzna strona b´bna mo˝e byç nadal goràca.
(Czas pracy jest zmienny i zale˝y od
wybranego cyklu i opcji.)
WyczyÊciç
filtr.
(W przypadku
uszkodzenia
filtra nale˝y
go wymieniç.)
Notatka
Koƒcowa cz´Êç programu suszenia w b´bnie
odbywa si´ bez ogrzewania (cykl sch∏adzania),
aby temperatura przedmiotów w suszarce na
koniec programu by∏a na tyle niska, aby nie
dosz∏o do ich uszkodzenia.
9. OczyÊciç filtr i opró˝niç zbiornik wody.
Filtr powinien byç czyszczony po ka˝dym suszeniu.
10. Wy∏àczyç suszark´.
Wcisnàç przycisk zasilania.
UWAGA
- Nale˝y bardzo ostro˝nie czyÊciç filtr za
pomocà odkurzacza, poniewa˝ mo˝na go
∏atwo odkszta∏ciç lub rozedrzeç.
Je˝eli na filtrze pozostanà niewielkie
nawarstwienia, mo˝na wyszczotkowaç jego
sito przy pomocy szczotki.
- W celu otwarcia drzwi w czasie trwania cyklu
nale˝y najpierw nacisnàç przycisk Start/Pauza,
poczekaç na ca∏kowite zatrzymanie b´bna i
dopiero wtedy otworzyç drzwi.
OSTRZE˚ENIE
Nigdy nie zatrzymywaç suszarki przed
zakoƒczeniem cyklu suszenia, je˝eli wszystkie
przedmioty nie zostanà natychmiast wyj´te i
roz∏o˝one w celu rozproszenia ciep∏a.
UWAGA
Suszarki nie mo˝na u˝ywaç do celów innych
ni˝ jej przeznaczenie.
15
Obs∏uga suszarki
Cykl mo˝na wybraç, obracajàc pokr´t∏em
programatora a˝ zostanie wskazany wybrany cykl.
Je˝eli zostanie naciÊni´ty przycisk start/pauza bez
wybrania ˝adnego cyklu, suszarka wykona
program Do szafy. [Patrz tabela wyboru cyklu
(strona 11), aby uzyskaç szczegó∏owe informacje.]
O bs∏uga suszarki
Suszenie na stojaku
Stojak umieszcza si´ wewnàtrz b´bna tak jak
pokazano na rysunku. Przed u˝yciem zdejmij
opakowanie. Stojak jest przeznaczony do u˝ytku z
przedmiotami, których nie nale˝y wirowaç, takich
jak swetry lub delikatne materia∏y.
Aby u˝yç stojak:
Notatka
Sprawdziç filtr i wyjàç wszystkie w∏ókna, które
si´ na nim zebra∏y z przedmiotów suszonych
na stojaku.
Obs∏uga suszarki
1. Otwórz drzwi.
2. Nie wyjmowaç filtra.
3. UmieÊciç stojak na dole otworu drzwi
suszarki.
Oprzeç stojak w tylnym otworze
suszarki.
Nacisnàç w dó∏ przód ramy, aby
zabezpieczyç ja nad filtrem.
4. UmieÊciç mokre przedmioty na stojaku.
Pozostawiç wolnà przestrzeƒ
pomi´dzy przedmiotami dla lepszej
cyrkulacji powietrza.
Stojak b´dzie nieruchomy, ale b´ben
b´dzie si´ obraca∏.
5. Zamknij drzwi.
6. W∏àczyç zasilanie i wybraç cykl
Suszenie na stojaku
16
1. W∏o˝yç ostry
koniec do
otworu w
Êrodku
b´bna.
2. W∏o˝yç
delikatne
tkaniny lub
obuwie
sportowe
F
unkcje dodatkowe
Przyciski opcji
Pokr´t∏o Start/Pauza
programatora
Zasilanie
• NaciÊnij przycisk zasilania, aby w∏àczyç lub
wy∏àczyç.
• Aby anulowaç funkcj´ opóênionego startu,
nale˝y wcisnàç przycisk zasilania.
Pokr´t∏o programatora
• Cykle sà wybierane w zale˝noÊci od typu
prania.
• Zapali si´ kontrolka wskazujàca wybrany
cykl.
Przyciski programów
dodatkowych
Program dodatkowy
• U˝yj tych przycisków, aby wybraç odpowiednie opcje dodatkowe dla wybranego
cyklu.
Opcje
• U˝yj tych przycisków w celu wybrania
dodatkowych opcji suszenia. Zapalà si´
odpowiednie kontrolki.
Start/Pauza
• Przycisk ten s∏u˝y do uruchamiania lub
wstrzymywania cyklu suszenia.
• NaciÊnij przycisk Start/Pauza w celu
wstrzymywania cyklu suszenia.
• W trybie pauzy po 4 minutach jest
automatycznie wy∏àczane zasilanie.
17
Funkcje dodatkowe
Zasilanie
F
unkcje dodatkowe
Para
Opóênienie czasowe
Mo˝na u˝yç opcji opóênienia czasowego, aby
opóêniç czas zakoƒczenia cyklu suszenia.
Maksymalny czas opóênienia wynosi 19 godzin.
Minimalny czas opóênienia wynosi 3 godziny.
1. W∏àcz suszark´.
2. Wybierz cykl.
3. Ustaw czas opóênienia za pomocà przycisków „ ”, „ ”.
4. NaciÊnij przycisk Start/Pauza.
Funkcje dodatkowe
Bez zagnieceƒ
Opcja Bez zagnieceƒ zapobiega
powstawaniu zagnieceƒ w przypadku, gdy
pranie nie zostanie wyj´te natychmiast po
zakoƒczeniu cyklu suszenia. Po wybraniu
tej opcji suszarka naprzemiennie obraca i
zatrzymuje b´ben, dajàc Ci 2 godziny na
roz∏adowanie prania.
Ulubione
Opcja Ulubione pozwala zapisaç dopasowany
cykl prania w celu u˝ycia w przysz∏oÊci.
1. W∏àcz suszark´.
2. Wybierz cykl.
3. Wybierz opcj´ lub program dodatkowy.
(Bez zagnieceƒ, pr´dkoÊç wirowania itd.)
4. NaciÊnij i przytrzymaj na 3 sekundy
przycisk opcji Ulubione.
Ulubiony program zosta∏ zapisany w celu u˝ycia w
przysz∏oÊci. Aby ponownie u˝yç zapisany cykl,
wybierz opcj´ Ulubione i naciÊnij przycisk Start/Pauza.
OSTRZE˚ENIE
Nie otwieraç drzwi suszarki w czasie trwania
cyklów parowych. Nie dotykaç dyszy pary w
b´bnie w czasie lub po cyklu parowym.
Korzystanie z cyklu parowego
Cykl Steam Refresh wykorzystuje par´ do szybkiego zmniejszenia zagnieceƒ na ubraniach.
1. W∏àcz suszark´.
2. Wybierz program pary.
3. NaciÊnij przycisk “ ”, “ ”.
4. NaciÊnij przycisk Start / Pauza.
Suszarka obraca b´bnem a woda w
generatorze pary jest podgrzewana.
Parowy antyalergiczny
Cykl
parowy OdÊwie˝anie parowe
¸atwe prasowanie Bawe∏na, syntetyCykl z / Os∏ona statyczna czne, mieszane
opcjà
Jeansy, du˝e
Os∏ona statyczna
pary
przedmioty
Uwaga
Nie u˝ywaç cyklu parowego do tkanin delikatnych takich
jak we∏na, jedwab i tkanin o nietrwa∏ych kolorach.
Zabezpieczenie przed dzieçmi (
&
)
OÊwietlenie b´bna
Po wybraniu funkcji OÊwietlenie b´bna
mo˝na zobaczyç wn´trze b´bna w czasie
pracy suszarki.
- Âwiat∏o w∏àczone: drzwi sà otwarte.
- Âwiat∏o wy∏àczone: drzwi sà zamkni´te.
Wy∏àczy si´ automatycznie.
Dla bezpieczeƒstwa dzieci, naciÊnij i przytrzymaj
przez oko∏o 3 sekundy przycisk Poziom wysuszenia.
Na wyÊwietlaczu LED pojawi si´ oznaczenie „ ”.
Na wyÊwietlaczu LED pojawi si´ znak „
”.
- Wszystkie elementy sterowania z wyjàtkiem zabezpieczenia
przed dzieçmi i przycisku zasilania b´dà nieaktywne.
- Blokada jest utrzymywana równie˝ po zakoƒczeniu cyklu.
Pr´dkoÊç wirowania
Ten dodatkowy program s∏u˝y do dok∏adniejszej
kontroli czasu suszenia. Do wyboru sà opcje wysoka i normalna. (Opcja domyÊlna to normalna).
- Wysoka : ponad 1200 obr/min.
- Normalna : mniej ni˝ 1000 obr/min.
Pr´dkosç wirowania oparta jest na
pr´dkoÊci u˝ytej w prace.
18
Notatka
Aby wy∏àczyç blokad´ zabezpieczenia przed
dzieçmi, naciÊnij i przytrzymaj przez oko∏o 3
sekundy przycisk "Poziom wysuszenia"
Brz´czyk
Ta funkcja umo˝liwia wyregulowanie
poziomu g∏oÊnoÊci sygna∏u dêwi´kowego.
K onserwacja suszarki
Konserwacja i czyszczenia sà bardzo wa˝ne
Opró˝nij zbiornik wody
Konserwacja suszarki jest ∏atwa i bardzo wa˝na.
Post´puj wed∏ug poni˝szych instrukcji.
Skroplona woda jest gromadzona w zbiorniku wody.
Zbiornik wody nale˝y opró˝niaç po ka˝dym suszeniu.
W przeciwnym razie spadnie wydajnoÊç suszenia.
Lampka „Usuƒ wod´” i sygna∏ dêwi´kowy
informujà o koniecznoÊci opró˝nienia zbiornika
wody. W takim przypadku zbiornik na wod´ nale˝y
opró˝niç w ciàgu nast´pnej godziny.
WyczyÊç filtr
Filtr nale˝y czyÊciç i kontrolowaç przed ka˝dym
u˝yciem. Nale˝y go równie˝ wyczyÊciç w czasie
pracy, gdy zaÊwieci si´ kontrolka „WyczyÊç filtr” i
zostanie wyemitowany sygna∏ dêwi´kowy.
Czyszczenie i opró˝nianie filtra powoduje skrócenie
czasu suszenia, zmniejszenie zu˝ycia energii i
wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç suszarki.
UWAGA
- Separator w∏ókien musi byç czyszczony regularnie, jeÊli jest
dost´pny.
- W∏ókna nie mogà gromadziç si´ wokó∏ suszarki b´bnowej.
- Filtr nale˝y czyÊci po zakoƒczeniu ka˝dego cyklu.
1. Wyciàgnij
pojemnik na
wod´.
Konserwacja suszarki
1. Otwórz drzwi.
2. Wylej
zawartoÊç
zbiornika do
zlewu.
2. Wyjmij filtr.
3. W∏ó˝ go z powrotem.
3. WyczyÊç filtr
przy pomocy
odkurzacza lub
op∏ucz pod
bie˝àcà wodà.
4. W∏ó˝ filtr z powrotem
na miejsce.
- Wsuƒ filtr
ca∏kowicie w dó∏,
aby nie kolidowa∏ z
drzwiami.
5. Zamknij drzwi
UWAGA
- Po myciu filtra nale˝y go dobrze wysuszyç.
- Nie nale˝y zostawiaç w∏ókien w pralce.
Notatka
Je˝eli w czasie pracy pojawi si´ komunikat
„WyczyÊç filtr”, nale˝y natychmiast wyczyÊciç filtr.
1.Odczekaç na ostygni´cie suszarki i post´powaç
wed∏ug powy˝szych instrukcji.
2.NaciÊnij przycisk Start/Pauza.
4. NaciÊnij przycisk Start/Pauza.
Notatka
Wysoka temperatura otoczenia i ma∏e
pomieszczenie mogà spowodowaç wyd∏u˝enie
czasu suszenia i zwi´kszenie zu˝ycia energii.
OSTRZE˚ENIE
Nie piç skroplonej wody.
UWAGA
Nieodwirowanie prania z du˝à szybkoÊcià
w pralce spowoduje wyd∏u˝enie czasu
suszenia i zwi´kszy zu˝ycie energii.
W niektórych przypadkach na wyÊwietlaczu
LED mo˝e pojawiç si´ komunikat „
”
(symbol „Usuƒ wod´”) i nastàpiç zatrzymanie suszarki, poniewa˝ zbiornik wody
jest pe∏ny.
19
K onserwacja suszarki
Skraplacz
Skraplacz ma równie˝ bardzo du˝y wp∏yw na efektywne suszenie i wymaga odpowiedniej konserwacji. Zaleca si´,
aby czyÊciç skraplacz trzy lub cztery razy w roku lub gdy miga lampka wskazujàca na koniecznoÊç jego
oczyszczenia.
1. WciÊnij i otwórz pokryw´ skraplajàcà.
4. WyczyÊç skraplacz dok∏adnie pod bie˝àcà
wodà.
Konserwacja suszarki
< Przód >
Pokrywa skraplajàca
2. Otwórz pokryw´ uszczelniajàcà, obracajàc
dêwigni´.
< Bok >
5. W∏o˝yç wszystkie elementy z powrotem,
wykonujàc instrukcje w odwrotnej kolejnoÊci.
UWAGA
Pokrywa
uszczelniajàca
Dêwignia blokujàca musi byç zamkni´ta po
czyszczeniu skraplacza, tak jak to pokazano poni˝ej.
3. Wyciàgnij skraplacz, wk∏adajàc palec w
uszko znajdujàce si´ z przodu.
(Nie wyciàgaj na si∏´).
Góra
UWAGA
Dó∏
Notatka
Po pojawieniu si´ symbolu „WyczyÊç
skraplacz”, nale˝y zastosowaç si´ do tego
zalecenia.
20
- Korzystanie z suszarki, kiedy skraplacz jest zatkany
w∏óknami mo˝e spowodowaç jej uszkodzenie.
Zwi´ksza to równie˝ zu˝ycie energii.
- Nie nale˝y u˝ywaç ostrych przedmiotów do
czyszczenia wymiennika ciep∏a. Mo˝e to
spowodowaç uszkodzenia i przeciekanie.
- Nie nale˝y korzystaç z suszarki bez wymiennika
ciep∏a.
K onserwacja suszarki
Kratka wentylacyjna i kratka
wlotu zimnego powietrza
Odkurzaç kratk´ wentylacyjnà z przodu 3-4 razy w
roku, aby zapobiec osadzaniu si´ w∏ókien, które
mogà ograniczaç przep∏yw powietrza.
3. Pod∏àczyç
wà˝
odp∏ywowy
do
zestawu.
Czujnik wilgoci
Notatka
Odp∏yw skroplin
W normalnych warunkach skroplona woda jest
pompowana do zbiornika wody, który jest
opró˝niany r´cznie. Woda mo˝e byç równie˝
odprowadzana do sieci kanalizacyjnej,
zw∏aszcza gdy suszarka jest umieszczona na
pralce. Za pomocà zestawu po∏àczeniowego do
w´˝a odp∏ywowego pod∏àczyç suszark´ do
odp∏ywu w nast´pujàcy sposób:
1. Wyjàç
zestaw
po∏àczenio
wy.
2. Od∏àczyç
wà˝
zbiornika
wody od
zestawu
po∏àczenio
wego.
21
Konserwacja suszarki
- Przez kratk´ wentylacyjnà wydostaje si´
ciep∏e powietrze
- Nale˝y zapewniç odpowiednià wentylacj´,
aby zapobiec cofaniu si´ gazów do
pomieszczenia z urzàdzeƒ spalajàcych
inne paliwa, w∏àcznie z otwartym p∏omieniem.
Urzàdzenie mierzy poziom wilgoci prania w
czasie pracy, co oznacza, ˝e czujnik wilgoci
musi byç regularnie czyszczony w celu
usuni´cia osadów kamienia na jego
powierzchni.
Przetrzyj czujniki wewnàtrz b´bna
(jak na rysunku)
K onserwacja suszarki
Przed przystàpieniem do czyszczenia wn´trza suszarki od∏àcz przewód zasilajàcy, aby uniknàç ryzyka pora˝enia pràdem.
• Zakr´ç dop∏yw wody, je˝eli suszarka nie b´dzie u˝ywana przez d∏ugi okres czasu (np. w czasie
wakacji), zw∏aszcza je˝eli w pod∏odze nie ma kratki odp∏ywowej.
Filtr na wlocie wody
• Ikona "
" wyÊwietli si´ na panelu sterowania, gdy woda nie b´dzie dochodziç do suszarki.
• Je˝eli woda jest bardzo twarda lub zawiera kawa∏ki osadów kamienia, mo˝e dojÊç do zapchania filtra
na wlocie wody. Dlatego dobrze jest go wyczyÊciç od czasu do czasu.
Konserwacja suszarki
1. Zakr´ç kurek wody.
2. Odkr´ç wà˝ zasilajàcy wody.
3. Ostro˝nie wyjmij filtr z zaworu wlotowego i
oczyÊç za pomocà szczoteczki.
4. W∏ó˝ filtr z powrotem na miejsce i dokr´ç wà˝.
22
D odatkowe wskazówki dla lepszego u˝ytkowania
Przewodnik suszenia i zu˝ycie energii
CYKL
PojemnoÊç suszarki
Tkaniny we∏niane
Tkaniny we∏niane suszyç cyklem „we∏na”. Nale˝y przestrzegaç symboli na etykiecie ubrania. Program nie suszy we∏ny
ca∏kowicie; nie nale˝y powtarzaç suszenia.Roz∏o˝yç ubranie
we∏niane w jego oryginalnym kszta∏cie i wysuszyç na p∏asko.
Materia∏y tkane i robione na drutach
Niektóre materia∏y tkane mogà si´ kurczyç w zale˝noÊci od
jakoÊci
Materia∏y plisowane i syntetyczne
Poni˝ej znajdujà si´ etykiety tkanin.
Symbole
Instrukcje
Suszenie
Mo˝na suszyç w suszarce
b´bnowej
Zaprasowanie na sta∏e/Odporne
na zagniecenia
Nie prze∏adowywaç suszarki. Wyjàc materia∏y plisowane zaraz
po zakoƒczeniu suszenia, aby zmniejszyç zagniecenia.
¸agodny/Delikatny
Ubranka dzieci´ce i koszule nocne
Nie suszyç w suszarce
b´bnowej
Zawsze sprawdzaç instrukcje producenta.
Guma i tworzywa sztuczne
Nie suszyç ˝adnych przedmiotów z gumy lub zawierajàce
gum´ lub tworzywo sztuczne, takich jak:
a) Fartuchy, Êliniaki, i pokrowce na krzes∏a
b) Zas∏ony i obrusy
c) Maty kàpielowe
W¸ÓKNO SZKLANE
Nie suszyç materia∏ów z w∏ókna szklanego w tej suszarce.
Czàsteczki szk∏a pozostawione w b´bnie mogà pozostaç na
ubraniach przy nast´pnym u˝yciu suszarki i spowodowaç
podra˝nienia skóry.
Etykiety dotyczàce materia∏u
Ubrania majà swoje etykiety dotyczàce prania, dlatego
nale˝y si´ do nich stosowaç równie˝ w czasie suszenia.
Oprócz tego pranie nale˝y posortowaç w zale˝noÊci od
wielkoÊci i typu materia∏u.
W celu uzyskania najlepszej wydajnoÊci suszenia i
oszcz´dnoÊci energii nie mo˝na prze∏adowywaç suszarki.
Nie suszyç w suszarce
Wysoka temperatura
Ârednia temperatura
Niska temperatura
Bez podgrzewania /
powietrze
Suszenie liniowe / suszyç
rozwieszone
Suszyç bez wy˝ymania lub
odwirowywania
Suszyç roz∏o˝one
W cieniu
23
Dodatkowe wskazówki dla lepszego u˝ytkowania
8 kg
Ekstra
8 kg
Bardzo
Bawe∏na
8 kg
Do szafy
8 kg
Lekko
8 kg
Prasowanie
4 kg
Bardzo
Mieszane Do szafy
4 kg
materia∏y
4 kg
Prasowanie
Do szafy
4 kg
Syntetyczne
Prasowanie
4 kg
Du˝e przedmioty
2 kg
Jeans
3 kg
Parowy antyalergiczny
3 kg
OdÊwie˝anie parowe
Bluzki i koszule max. 5 sztuk
Odzie˝ sportowa
2 kg
Szybkie suszenie
3 kg
Delikatny
1,5 kg
We∏na
1 kg
WyÊwietlaj czas suszenia (w tym czas ch∏odzenia)
Normalny
High
125 min
115 min
120 min
110 min
115 min
105 min
103 min
93 min
97 min
87 min
53 min
43 min
48 min
38 min
41 min
31 min
58 min
38 min
51 min
31 min
60 min
36 min
56 min
25 min
24 min
50 min
45 min
21 min
-
D odatkowe wskazówki dla lepszego u˝ytkowania
Specyfikacje produktu
Dodatkowe wskazówki dla lepszego u˝ytkowania
AUTOMATYCZNA SUSZARKA LG
Producent
Model
Obj´toÊç znamionowa
Typ suszarki
Klasa energetyczna
Roczne zu˝ycie energii (AEc )
Automatyczna suszarka b´bnowa
Oznakowanie ekologiczne UE — Ecolabel
Edry
Edry1/2
Zu˝ycie energii przy pe∏nym wsadzie
-. Tryb wy∏àczony (Po )
-. Tryb czuwania (PI )
Czas trwania trybu czuwania (PI )
Standardowy program prania tkanin bawe∏nianych
Czas suszenia (Tt )
-. Tdry
-. Tdry1/2
Klasa efektywnoÊci kondensacji
Ct
-. Cdry
-. Cdry1/2
Poziom mocy akustycznej
kg
kWh/rok
kWh
kWh
LG Electronics
RC8066****
8kg
Suszarka b´bnowa kondensacyjna
B
561
Tak
Nie
4.75
2.55
0,4
0,4
10
Bawe∏na lekko Normalna
102
134
79
A
91
91
91
66
W
W
min
min
min
min
%
%
%
dB
Szacunkowa wydajnoÊç
Program
Poziom Pr´dkoÊç
wysuszenia wirowania
Bawe∏na
Lekko
Normalny
Sk∏ad wsadu
Bawe∏na 100%
Bawe∏na 100%
Pojemn- WydajnoÊç
Czas
energetyczna suszenia
oÊç
8kg
4kg
(kWh)
(min)
4.75
2.55
134
79
Tryb
w∏àczony
(PI) (W)
Tryb
w∏àczony
(Po) (W)
0,4
0,4
Notatka
• Test przeprowadzony zgodnie z normà EN61121 oraz dyrektywà 932/2012
• Ustaw program na „Bawe∏na / poziom wysuszenia: lekko / pr´dkoÊç wirowania: Normalna (przy pe∏nym i
cz´Êciowym za∏adowaniu)”, dla testu zgodnie z normà EN61121 oraz dyrektywà 932/2012.
- Standardowy program suszenia tkanin bawe∏nianych: Bawe∏na / poziom wysuszenia: lekko / pr´dkoÊç
wirowania: Normalna (domyÊlnie)
(Jest to najbardziej efektywny program zgodnie warunkami testu przedstawionymi w EN61121 oraz dyrektywie 932/2012)
• Program „Bawe∏na / poziom wysuszenia: lekko / pr´dkoÊç wirowania: Normalna” przy pe∏nym i cz´Êciowym
za∏adowaniu oznacza standardowy program suszenia, do którego odnoszà si´ informacje zawarte na etykiecie oraz w karcie produktu. Jest on odpowiedni do suszenia tkanin bawe∏nianych o normalnym poziomie
wilgotnoÊci i jest najbardziej efektywnym programem pod wzgl´dem zu˝ycia energii w przypadku tkanin
bawe∏nianych.
• Wyniki testu zale˝à od temperatury otoczenia, typu oraz iloÊci wsadu, twardoÊci wody i temperatury wody
na wlocie.
• Je˝eli produkt zostanie zainstalowany w zabudowie, mo˝e to spowodowaç pogorszenie jego wydajnoÊci.
24
D odatkowe wskazówki dla lepszego u˝ytkowania
Cz´Êci zamienne
Akcesoria
Cz´Êci zamienne wymagane w ramach
gwarancji sà dostarczane bezp∏atnie. Po
up∏ywie gwarancji cz´Êci nale˝y kupiç w
centrum serwisowym.
• Suszarka jest wyposa˝one w nast´pujàce
akcesoria:
1. Wà˝ odp∏ywu skraplacza i uchwyt do w´˝a
(sprzedawane osobno)
Utylizacja suszarki
2. Stojak do suszenia
Dodatkowe wskazówki dla lepszego u˝ytkowania
Suszark´ nale˝y zutylizowaç w sposób
bezpieczny, aby chroniç dzieci i innych przed
mo˝liwym zranieniem.
Drzwi, uszczelka i inne wystajàce cz´Êci muszà
byç zdemontowane a przewód zasilajàcy
odci´ty.
3. Trójnik i wà˝
Kontakt z serwisem
W razie problemów z suszarkà najpierw nale˝y
sprawdziç tabel´ rozwiàzywania problemów.
Je˝eli w tabeli nie odnaleziono przyczyny
problemu i nie mo˝na go rozwiàzaç, nale˝y
skontaktowaç si´ z serwisem.
Zestaw mocujàcy
Przedstawiciel obs∏ugi klienta zada nast´pujàce
pytania:
1. Nazwisko, adres i kod pocztowy.
2. Numer telefonu
3. Opis problemu.
4. Numer modelu i numer seryjny suszarki.
5. Data zakupu.
Uchwyt : 2EA, Âruba : 4EA
Do kupienia oddzielnie
• Zestaw mocujàcy mo˝na zastosowaç do
pralki o wymiarach p∏yty górnej 550 i
600 mm.
Je˝eli konieczne jest ustawienie w
kolumnie, suszark´ nale˝y ustawiç na
pralce LG.
Zestaw mocujàcy jest do nabycia
oddzielnie.
25
R ozwiàzywanie problemów
Najcz´stsze usterki
Aby zaoszcz´dziç czas i pieniàdze, zapoznaj si´ z treÊcià poni˝szej strony przed wezwaniem serwisu.
Pytania
Suszarka nie
w∏àcza si´
Rozwiàzywanie problemów
Suszenie trwa d∏ugo
Co nale˝y zrobiç
1. Sprawdziç, czy suszarka jest pod∏àczona.
2. Sprawdziç, czy zosta∏ naciÊni´ty przycisk „Start”.
3. Sprawdziç, czy drzwi sà w∏aÊciwie zamkni´te.
4. Sprawdziç, czy temperatura w pomieszczeniu nie spad∏a poni˝ej 5°C.
5. Sprawdziç, czy nie przepali∏ si´ bezpiecznik lub czy nie zadzia∏a∏ przerywacz
obwodu. Wymieniç w razie potrzeby.
(Uwaga: Suszarki elektryczne zwykle majà dwa bezpieczniki lub przerywacze)
Po opró˝nieniu zbiornika wody i oczyszczeniu filtra w czasie suszenia, nale˝y
ponownie nacisnàç przycisk Start, aby wznowiç prac´ suszarki.
1. Filtr powinien byç czyszczony po ka˝dym suszeniu.
2. Sprawdziç, czy zbiornik wody jest opró˝niony.
3. Sprawdziç, czy zbiornik wody jest opró˝niony.
4. Wybraç odpowiedni cykl dla danego typu tkaniny
5. Sprawdziç, czy kratka wentylacyjna i tylny otwór wentylacyjny suszarki sà
dro˝ne.
6. Sprawdziç, czy ubrania nie sà bardzo mokre.
7. Sprawdziç, czy suszarka nie jest prze∏adowana.
8. Sprawdziç, czy suszarka jest prze∏adowana.
1. Sprawdziç, czy filtr jest czysty.
2. Sprawdziç, czy skraplacz nie jest zatkany.
Ubrania sà pokryte
k∏aczkami
1. Sprawdziç, czy filtr jest pusty.
2. Sprawdziç, czy wszystkie rzeczy w suszarce sà czyste.
3. Sprawdziç, czy ca∏e pranie zosta∏o w∏aÊciwie posortowane w zale˝noÊci od
typu tkaniny.
4. Sprawdziç, czy suszarka nie jest prze∏adowana.
5. Sprawdziç, czy w praniu nie ma papieru, chusteczek lub innych przedmiotów ulegajàcych rozk∏adowi i wyjàç je.
Czas suszenia jest
zmienny
Czas suszenia dla wsadu mo˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci od ustawionej temperatury,
wielkoÊci wsadu, typu tkaniny, stopnia zawilgocenia ubraƒ i od stanu filtra.
Wycieka woda
Sprawdziç, czy drzwi lub pokrywa uszczelniajàca nie sà zabrudzone lub
uszkodzone.
Ubrania sà
pogniecione
Sprawdziç, czy suszarka nie jest prze∏adowana. Spróbowaç krótszego czasu
suszenia i wyjàç rzeczy z suszarki, gdy sà jeszcze troch´ wilgotne. U˝yç funkcji
zapobiegajàcej zagnieceniom.
Ubrania uleg∏y
skurczeniu
Aby uniknàç skurczenia, nale˝y przestrzegaç instrukcji prania i suszenia na
etykiecie ubrania, poniewa˝ niektóre materia∏y kurczà si´ naturalnie w czasie
suszenia i nie mo˝na ich suszyç w suszarce.
26
R ozwiàzywanie problemów
Tryb b∏´du
•
•
: Aby wznowiç prac´, nale˝y zamknàç drzwi i nacisnàç przycisk Start/Pauza. Je˝eli
komunikat b∏´du nadal si´ pojawia, od∏àczyç przewód zasilajàcy i skontaktowaç si´ z
centrum serwisowym.
,
: Je˝eli komunikat b∏´du nadal si´ pojawia, od∏àczyç przewód zasilajàcy i skontaktowaç si´
z centrum serwisowym.
OÊwietlenie b´bna nie dzia∏a
• Skontaktowaç si´ z centrum serwisowym.
Rozwiàzywanie problemów
27
R ozwiàzywanie problemów
Notatka
Funkcja SmartDiagnosis™ jest dost´pna tylko
w produktach z oznaczeniem SmartDiagnosis™.
W przypadku telefonu z opcjà statycznà funkcja
Smart Diagnosis mo˝e nie dzia∏aç.
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™
Rozwiàzywanie problemów
• U˝yj tej funkcji, gdy zostaniesz o to poproszony przez infolini´. Transmisja przypomina
dêwi´k wysy∏ania faksu i dlatego mo˝e byç
odczytana tylko przez infolini´.
• Funkcj´ Smart Diagnosis™ mo˝na u˝yç
tylko, gdy suszark´ da si´ w∏àczyç. Gdy
suszarki nie da si´ w∏àczyç, poszukiwanie
usterki musi byç wykonywane bez u˝ycia
funkcji Smart Diagnosis™.
W przypadku problemów z suszarkà zadzwoƒ do centrum informacji klienta. Post´puj
zgodnie z instrukcjami pracownika infolinii i
wykonaj nast´pujàce kroki, gdy zostaniesz
o to poproszony:
1. NaciÊnij przycisk zasilania, aby w∏àczyç suszark´.
Nie naciskaj ˝adnego innego przycisku i nie
obracaj pokr´t∏em Pokr´t∏o programatora.
2. Gdy zostaniesz o to poproszony przez
infolini´, zbli˝ mikrofon swojego telefonu do
przycisku zasilania.
Max. 10 mm
3. NaciEnij i przytrzymaj przycisk
„ (wi´cej Czasu)” przez trzy sekundy,
trzymajac mikrofon telefonu w pobli˝u
ikony lub przycisku zasilania.
4. Trzymaj telefon w tym miejscu a˝ do
zakoƒczenia transmisji tonowej.
Zajmie to oko∏o 6 sekund i b´dzie
odliczane na wyÊwietlaczu.
• Zajmie to oko∏o 6 sekund i b´dzie
odliczane na wyÊwietlaczu.
• Je˝eli pracownik infolinii nie b´dzie w
stanie uzyskaç odpowiedniego nagrania
danych, mo˝esz byç poproszony o
powtórzenie tej procedury.
• NaciÊni´cie przycisku zasilania w czasie
transmisji, spowoduje wy∏àczenie
funkcji Smart Diagnosis™.
5. Po zakoƒczeniu odliczania i dêwi´ków
tonowych kontynuuj swojà rozmow´ z
pracownikiem infolinii, który pomo˝e Ci,
korzystajàc z informacji przes∏anych do
analityka w centrum obs∏ugi klienta.
Notatka
„Smart Diagnosis to funkcja pomagajàca w
rozwiàzywaniu problemów, która nie zast´puje
tradycyjnej metody rozwiàzywania problemów
za poÊrednictwem po∏àczenia z infolinià.
SkutecznoÊç tej metody zale˝y od wielu
czynników, w∏àczajàc w to jakoÊç odbioru
telefonu komórkowego, który jest u˝ywany do
transmisji, dêwi´ków, które wyst´pujà w
otoczeniu w czasie transmisji, oraz akustyki
pomieszczenia, w którym znajduje si´
urzàdzenie.
Dlatego firma LG nie gwarantuje, ˝e funkcja
Smart Diagnosis rozwià˝e poprawnie dany
problem”.
28
D ane techniczne
3”
(8cm)
60 in.2
(387 cm2)
850mm
60 in.2
(387 cm2)
640mm
1”
(2,5 cm)
600mm
24”
(61,0 cm)
1”
(2,5 cm)
3”
(8cm)
Drzwi do szafy —
wymagania dotyczàce
wentylacji
Waga : 46.8kg, drzwi czarne
46.5kg, drzwi szklane (Cr)
Wymogi elektryczne
Wymagania dot. wentylacji
Napi´cie
Cz´stotliwoÊç
Moc
230 V
50 Hz
2450
Zapewniç
strumieƒ
powietrza o
wartoÊci
3,2 m3/min
Szafka
Drzwi do szafy muszà
mieç 2 ˝aluzjowe
otwory, ka˝dy o
powierzchni min. 387
cm2 oddalone o 8 cm
od do∏u i góry drzwi.
29
Dane techniczne
Upewnij si´, ˝e suszarka jest pod∏àczana do
êród∏a zasilania o w∏aÊciwym napi´ciu.
Poprawna wartoÊç napi´cia znajduje si´ na
tabliczce znamionowej na suszarce.
Wn´ka lub
pod blatem
G warancja
Likwidacja starego urzàdzenia
1. Je˝eli do produktu do∏àczony jest symbol przekreÊlonego kosza
oznacza to, ˝e jest on obj´ty Dyrektywà Europejskà 2002/96/EC.
2. Je˝eli do produktu do∏àczony jest symbol przekreÊlonego kosza
oznacza to, ˝e jest on obj´ty Dyrektywà Europejskà 2002/96/EC.
3. W∏aÊciwa likwidacja urzàdzenia pomo˝e chroniç Êrodowisko
naturalne i ludzkie zdrowie.
4. Wi´cej szczegó∏owych informacji o likwidacji nieu˝ywanego
urzàdzenia mo˝na uzyskaç w urz´dzie miasta, punktach zbiórki
odpadów lub w sklepie, gdzie produkt zosta∏ kupiony.
Notatka
• W przypadku usuwania tego urzàdzenia, odciàç kabel zasilajàcy, zniszczyç wtyczk´ i zdemontowaç
drzwiczki, aby zapobiec uwi´zieniu dzieci wewnàtrz.
Gwarancja
Gwarancja nie obejmuje
• Pomocy serwisanta w domu u˝ytkownika majàcej na celu nauczenie prawid∏owej obs∏ugi produktu.
• Sytuacji, gdy urzàdzenie jest pod∏àczone do zasilania o innym napi´ciu ni˝ wartoÊç przedstawiona
na tabliczce znamionowej.
• Awarii spowodowanej wypadkiem, nieprawid∏owym u˝ytkowaniem, zaniedbaniem lub si∏à wy˝szà.
• Sytuacji, w której przyczyna awarii wykracza poza normalne u˝ytkowanie w gospodarstwie
domowym lub jest niezgodna z instrukcjà obs∏ugi.
• Instrukta˝u na temat korzystania z produktu lub zmiany konfiguracji produktu.
• Awarii spowodowanej przez szkodniki, np. szczury lub karaluchy.
• Ha∏asów i wibracji uwa˝anych za normalne, np. dêwi´ku przep∏ywu wody, wirowania lub sygna∏ów
ostrzegawczych.
• Poprawianie monta˝u. Na przyk∏ad wyrównywania produktu, regulacji odp∏ywu.
• Normalnej konserwacji zgodnie z instrukcjà obs∏ugi.
• Wyjmowania obcych materia∏ów/substancji z urzàdzenia w∏àcznie z pompà i filtrem na w´˝u np.
˝wiru, gwoêdzi, pasków od staników, guzików itp.
• Wymiany bezpieczników w prawid∏owym okablowaniu lub instalacjach hydraulicznych w domu.
• Poprawiania nieupowa˝nionych napraw.
• Uszkodzeƒ mienia spowodowanych przez mo˝liwe defekty tego urzàdzenia.
• Produkt u˝ywany do celów komercyjnych nie jest obj´ty gwarancjà.
(Przyk∏ad: miejsca publiczne, takie jak publiczne toalety, pensjonaty, centra treningowe, akademiki).
Je˝eli produkt zainstalowany jest poza obszarem normalnej obs∏ugi serwisowej, wówczas
jakiekolwiek koszty transportu koniecznego dla naprawy lub wymiany uszkodzonej cz´Êci, b´dà po
stronie w∏aÊciciela.
30
M emo
A
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement