LG AF115 Instrukcja obsługi

LG AF115 Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PROJEKTOR LCOS
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania.
AF115
www.lg.com
PROJEKTOR LCOS
Ostrzeżenie
Niniejszy produkt jest urządzeniem klasy B. W warunkach domowych może on powodować zakłócenia
radiowe. W takim przypadku konieczne może być podjęcie odpowiednich działa
Spis treści
Spis treści
Instrukcje bezpieczeństwa .....................4
Nazwy części
Urządzenie główn .........................................7
Części podłączeniow.....................................8
Panel sterowania ............................................9
Pilot zdalnego sterowania ...............................10
Instalowanie baterii .........................................10
Wskaźnik statusu projektora...........................11
Akcesoria ........................................................12
Opcje dodatkowe ............................................12
Instalacja i składanie
Instrukcje montażu .........................................13
Podstawowa obsługa projektor.....................14
Używanie systemu zabezpieczającego
Kensington..................................................15
Włączanie projektor ......................................16
Wyłączanie projektor.....................................16
Ustawianie ostrości i pozycjonowanie
obrazu.........................................................17
Wybieranie trybu źródłowego .......................17
Opcje menu EKRAN
Zmiana trybu PJT............................................24
Korzystanie z funkcji Proporcje ekranu...........24
Korekcja pochylenia ........................................25
Funkcja Wzór Testowy ....................................25
Funkcja automatycznej konfiguracji ................25
Konfiguracja RGB Funkcje..............................26
Funkcja Ust. Domyś lne-Ekran ........................26
Opcje menu OPCJE
Korzystanie z funkcji Still ...............................27
Wybieranie języka............................................27
Korzystanie z funkcji Blank ............................27
Wybór koloru obrazu Blank.............................28
Funkcja Czas wyłączenia ..............................28
Funkcja Auto wyłączanie ...............................29
Funkcja Ust. Domyślne -Opcje.......................29
Opcje menu INFORMACJA
Wyświetlanie informacji dotyczących
projektora....................................................29
Informacje
Podłączeniee
Podłączanie do komputera stacjonarnego....18
Podłączanie do źródła video ......................18
Podłączanie do DVD.....................................19
Podłączanie do STB D-TV............................19
Obsługiwane monitory ..................................30
Konserwacja....................................................31
Wymiana lampy...............................................32
Specyfikacje ....................................................35
Funkcja
Opcje menu OBRAZ
Tryb obrazu .....................................................20
Regulacja Video ..............................................20
Opcje menu OBRAZ-ZAAWANS.
Funkcja Auto Kontrast.....................................21
Funkcja Ster. zaawansowane .........................21
Funkcja Ust. Domyślne -Obraz ......................23
Pozbywanie się urządzenia
1. Jeżeli do produktu dołączony jest niniejszy symbol przekreślonego kosza oznacza to, że jest on
objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EU.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne urządzenia powinny być oddawane do specjalnych punktów
zbiórki wyznaczonych przez miejscowe lub regionalne władze.
3. Właściwa likwidacja urządzenia pomoże chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
4. Więcej szczegółowych informacji o likwidacji nieużywanego urządzenia można uzyskać w urzędzie
miasta, punktach uzdatniania odpadów lub w sklepie, gdzie produkt został kupiony
.
3
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa
Proszę dokładnie zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych wypadków lub niewłaściwego zastosowania projektora.
➟ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa są podane w dwóch formach, jak pokazano poniżej.
OSTRZEŻENIE : Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
UWAGI :Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować lekkie obrażenia lub uszkodzenie projektora.
➟ Po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi, należy przechowywać ją łatwo dostępnym miescu.
Instalacja we wnętrzu
OSTRZEŻENIE
Zainstalowany projektor przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Nie wystawiać projektora na bezpośrednie Nie umieszczać materiałów
działanie promieni słonecznych i nie
łatwopalnych za projektorem.
umieszczać w pobliżu źródeł ciepła
takich jak grzejniki, źródła ognia, piece itp. Może to spowodować zagrożenie
Może to spowodować zagrożenie pożarowe!
Instalacja we wnętrzu
Przed przenoszeniem odłączyć
od głównego źródła zasilania i
usunąć wszelkie podłącz
Projektor może spaść i spowodować
poważne obrażenia lub śmierć.
pożarowe!
UWAGI
Nie umieszczać projektora w
pobliżu źródeł wilgoci lub oleju,
takich jak nawilżacz.
Nie umieszczać projektora w
miejscu, w którym może być
narażony na pył.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub zniszczenie urządzenia.
W przypadku instalowania projektora na stole należy uważać, aby
nie umieścić go w pobliżu krawędzi.
Używać projektora tylko na
poziomych i stabilnych
powierzchniach.
Projektor może spaść i spowodować
poważne obrażenia dzieci lub
dorosłych i poważne uszkodzenie projektora.
Używać tylko stabilnych podłoży.
W innym przypadku projektor może
spaść i spowodować poważne
obrażenia ciała i/lub zniszczenie
urządzenia.
Nie blokować otworów wentylacyjnych projektora lub jakikolwiek sposób zakłócać
przepływu powietr
Może to spowodować wewnętrzny wzrost temperatury i doprowadzić do zagrożenia pożarowego lub
zniszczenia urządzenia!
Wokół projektora należy zapewnić
dobrą wentylację. Odległość
pomiędzy projektorem a ścianą
powinna być większa niż 30cm/12
cali.
Nadmierny wzrost temperatury
wewnątrz może spowodować zagrożenie
pożarowe lub uszkodzenie urządzenia!
Nie umieszczać projektora bezpośrednio na dywanie,
dywaniku lub w innym miejscu ograniczającym wentylację!
Może to spowodować wewnętrzny wzrost temperatury i doprowadzić
do zagrożenia pożarowego lub zniszczenia urządzenia!
Instalacja na zewnątrz
OSTRZEŻENIE
Nie używać projektora w zawilgoconych miejscach takich jak łazienka lub w innych miejscach, w których
może zamoknąć.
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym!
Zasilanie
Powinien być podłączony kabel uziemienia
Jeśli kabel uziemienia nie jest podłączony, możliwe jest
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
spowodowane przebiciem prądu. Jeśli uziemienie nie jest
możliwe, wykwalifikowany elektryk musi zainstalować oddzielny wyłącznik. Nie podłączać uziemienia do
okablowania telefonicznego, piorunochronu lub przewodów gazowych.
4
OSTRZEŻENIE
Wtyczka powinna być w
pełni wciśnięta w gniazdko, aby uniknąć zagrożenia
pożarem!
Może to spowodować
zagrożenie pożarowe lub
zniszczenie urządzenia.
Nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów na
przewodzie zasilającym.
Może to spowodować pożar
lub porażenie prądem elektrycznym!
Instrukcje bezpieczeństwa
Zasilanie
OSTRZEŻENIE
Nie używać zbyt wielu wtyczek na rozdzielnikach elektrycznych.
Może to spowodować przegrzanie się rozdzielnika i zagrożenie pożarowe!
Zasilanie
UWAGI
Nigdy nie dotykać wtyczki
mokrymi rękami.
Mocno trzymać wtyczkę podczas
Nie dopuścić do gromadzenia się
odłączania.W przypadku pociągnięcia kurzy na wtyczce lub rozdzielniku.
za przewód, może on ulec uszkodzeniu.
Może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym!
Może to spowodować zagrożenie pożarowe!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe!
Nie podłączać, gdy przewód zasilający albo wtyczka są zniszczone
lub gdy gniazdko jest poluzowane.
Upewnić się, że przewód zasilają- Umieścić projektor w miejscu, w
którym ludzie nie muszą
cy nie styka się z ostrymi lub
przekraczać przewodu zasilającego.
gorącymi obiektami.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Nie włączać/wyłączać projektora przez podłączenie/odłączenie przewodu zasilającego z gniazdka
ściennego.(Nie używać wtyczki to włączania/wyłączania.)
Może to spowodować mechaniczne uszkodzenie lub porażenie prądem elektrycznym.
Użytkowanie
Nie umieszczać na projektorze
żadnych pojemników z cieczami,
takich jak wazony, kubki, kosmetyki lub świeczki.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub zniszczenie urządzenia!
Jeśli do wnętrza projektora
dostanie się woda, natychmiast
odłączyć od źródła zasilania i
skonsultować się z agentem serwisowym.
OSTRZEŻENIE
W przypadku porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia projektora,
wyłączyći odłączyć urządzenie od
źródła zasilania i skontaktować się
centrum serwisowym.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym
lub zniszczenie urządzenia!
Usuwać zużyte baterie ostrożnie i
bezpiecznie.
W przypadku połknięcia baterii przez
dziecko, natychmiast skonsultować się
z lekarzem.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym lub
zniszczenie urządzenia.
Nie zdejmować żadnych pokryw
(poza pokrywą soczewek).
Duże ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
Nie dopuścić, aby do wnętrza
projektora dostały się jakiekolwiek przedmioty.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym lub
zniszczenie urządzenia.
Jeśli obraz nie pojawia się na
ekranie, proszę wyłączyć projektor i odłączyć go od źródła
zasilania, a następnie skontaktować się z agentem serwisowym
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Nie patrzyć bezpośrednio w
soczewki, gdy projektor jest w
użyciu.
Może to poważnie uszkodzić wzrok!
Nie dotykać metalowych części w
czasie pracy projektora lub tuż po
jej zakończeniu, ponieważ pokrywa lampy i otwory wentylacyjne
mogą być bardzo gorące!
Uwaga dotycząca przewodu zasilania
Dla większości urządzeń zalecane jest, aby były podłączone do osobnego obwodu: to znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub odgałęzień. Dla
pewności sprawdź stronę ze specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Nie przeciążać gniazdek zasilających. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable
zasilające lub przedłużające stwarzają zagrożenie.Jakakolwiek z powyższych sytuacji może być przyczyną
porażenia prądem lub pożaru.Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilający urządzenia i jeśli
pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i
wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.
Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem tj.
przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy
zwrócić uwagę na wtyczki, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.
5
Instrukcje bezpieczeństwa
Użytkowanie
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie dotykać gniazdka ściennego w przypadku wycieku gazu,
otworzyć okno i wywietrzyć.
Może to spowodować pożar lub wybuch
od iskry.
Nie upuszczać projektora, ani nie
dopuścić do uderzenia.
Może to spowodować mechaniczne
uszkodzenie lub obrażenia ciała!
Nie wolno patrzyć w wiązkę
laserową, gdyż może to
spowodować trwałe zniszczenie
oka!
Gdy lampa projektora jest włączona zawsze należy otwierać drzwiczki obiektywu lub zdejmować jego
pokrywę.
Użytkowanie
UWAGI
Nie stawiaj ciężkich przedmiotów
na projektorze.
Może to spowodować mechaniczne
uszkodzenie lub obrażenia ciała!
Należy uważać, aby nie uderzyć
soczewek w czasie
przenoszenia projektora.
Nie dotykać soczewek projektora.Są one delikatne i łatwo je
uszkodzić.
Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na projektorze, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
obudowy.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
Nie stosować wody do
czyszczenia projektora.
Może to spowodować zniszczenie
urządzenia lub porażenie prądem
elektrycznym.
W przypadku pojawienia się dziwnego lub
silnego zapachu z projektora należy
urządzenie wyłączyć, odłączyć od
źródła zasilania i skontaktować się z
przedstawicielem lub centrum serwisowym.
Może to spowodować zagrożenie pożarowe,
porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie
urządzenia!
Czyszczenie
Raz w roku należy kontaktować się z centrum
serwisowym w celu
dokonania czyszczenia
wewnętrznych części projektora.
Nagromadzony kurz może
spowodować uszkodzenie
mechaniczne.
Do usuwania kurzu lub plam
z soczewek projektora
należy stosować aerozolu
lub miękkiej szmatki
zwilżonej wodą z neutralnym
detergentem.
UWAGI
Podczas czyszczenia części plastikowych takich jak obudowa projektora,
odłączyć zasilanie i wyczyścić obudowę miękką szmatką. Nie używać środków
czyszczących, wody w spray’u lub mokrej szmatki. W szczególności nie wolno
używać środków czyszczących (do szyb), nabłyszczaczy samochodowych lub
przemysłowych, wosków, benzenu, alkoholu itp., ponieważ mogą one
spowodować zniszczenie produktu. Do usuwania kurzu lub plam z soczewek
projektora należy stosować aerozolu lub miękkiej szmatki zwilżonej wodą z neutralnym detergentem.
Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie produktu
(deformację, korozję i zniszczenie).
Inne
OSTRZEŻENIE
Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się z przedstawicielem lub
centrum serwisowym.
Samodzielna naprawa może spowodować uszkodzenie projektora i porażenie prądem elektrycznym a także utratę
gwarancji!
Inne
Należy upewnić się, że projektor jest odłączony od prądu,
jeśli nie jest używany przez dłuższy okres czasu.
Nagromadzony kurz może spowodować zagrożenie pożarowe lub
zniszczenie urządzenia!
UWAGI
Wezwać wykwalifikowany personel
serwisowy.
Używać baterii tylko określonego typu.
Inne działanie może spowodować zniszczenie pilota zdalnego sterowania.
6
Nie mieszać nowych
baterii ze starymi.
Może to spowodować przegrzanie się baterii i wyciek.
Nazwy części
Nazwy części
Urządzenie główn
* Projektor jest wyprodukowany w precyzyjnej technologii. Jednakże można zobaczyć maleńkie czarne punkty i/lub jasne punkty
(czerwone, niebieskie lub zielone). Może to być normalny wynik procesu produkcji i nie zawsze wskazuje na usterkę.
Pierścień ostrości
Pokrętło Lens Shift
Pierścień powiększenia
Przedni czujnik pilota zdalnego sterowania
7
Nazwy części
Części podłączeniow
Tylny czujnik pilota
zdalnego sterowania
USB(SVC Only)
RGB IN
Złącze systemu
zabezpieczającego
Kensington
(patrz strona 15)
VIDEO
COMPONENT IN
AC IN
S-VIDEO
HDMI IN 1/2
8
Panel sterowania
Nazwy części
Panel sterowania
Przycisk POWER
Włącza i wyłącza projket.
Przyciski INPUT
Przełącza na tryb RGB, HDMI,
Video, S-Video lub Component.
A Przycisk
OK
Sprawdza bieżący tryb i
zachowuje zmienione funkcje.
Przycisk
/
/
/
Ustawia funkcje menu.
Przycisk MENU
Wybiera lub zamyka menu.
Przycisk AUTO
Automatycznie koryguje pozycję i drgania
obrazu w trybie RGB.
9
Nazwy części
Pilot zdalnego sterowania
Przycisk POWER
Przycisk
OK,
Przycisk RATIO
Przycisk AUTO
Przycisk INPUT
Przycisk EXIT
Przycisk MENU
/
/
/
Przycisk Jasność
LIGHT
Przycisk Kontrast
Przycisk LIGHT
Przycisk BLANK
Przycisk PICTURE
Przycisk STILL
Przycisk C.TEMP
Przycisk A.IRIS
Przycisk KEYSTONE
Przycisk PATTERN
Przycisk GAMMA
Przycisk SLEEP
Instalowanie baterii
UWAGA
RYZYKO WYBUCHU, JEŚLI BATERIE ZOSTANĄ WYMIENIONE NA NIEODPOWIEDNI TYP.
WYRZUCIĆ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.
• Otworzyć pokrywę komory baterii z tyły pilota.
• Włożyć baterie określonego typu z prawidłową
biegunowością: “+” do “+”, “-” do “-”.
• Włoż dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V. Nie mieszać
starych baterii z nowymi.
10
Nazwy części
Wskaźnik statusu projektora
* Kontrolka, wskaźnik działania oraz wskaźnik temperatury na wierzchu projektora pokazuje użytkownikowi status.
Wskaźnik działania
Wskaźnik temperatury
Lens shift
>>
Up
Do
w
<<
n
Deco LED
(Pokrętło Lens Shift)
Kontrolka
Czerwony
Zielony
Pomarańczowy(mrugający)
Zielony (mrugający)
Wskaźnik działani
Wy ł
/ Wskaźnik temperatury
Pomarańczowy
Czerwony(mrugający)
Czerwony
Czerwony(mrugający)
Kontrolka
Dioda LED Deco
(Pokrętło Lens Shift)
Zielony (mrugający)
Niebieska (mrugający)
Faza spoczynku.
Jednostka jest włączona (lampka świeci się)
Trwa chłodzenie lampy (60 sekund)
Projektor został wyłączony z powodu przegrzania
(60 sekund).
Wyłączanie.
Jest to ostrzeżenie o przegrzaniu włączonego projektora.
Wyłącz projektor i sprawdź wentylator.
Zasilanie zostało wyłączone, ponieważ nie działa
wewnętrzny wentylator. Skontaktuj się z lokalnym serwisem.
Lampa projektora osiąga konie swojej żywotności i musi
być wymieniona na nową.
Wystąpił błąd lampy projektora. Włącz projektor
ponownie po upływie odpowiedniej ilości czasu. Jeśli
wskaźnik ten ponownie będzie migać na czerwono,
skontaktuj się z lokalnym serwisem.
Pokrywy lampy i filtra są otwarte.
Lamp is starting up.
11
Nazwy części
Akcesoria
LIGHT
1.5V
1.5V
Pilot zdalnego
sterowania
Przewód zasilania
2 baterie
Instrukcja
obsługi
CD ROM
Szmatka do czyszczenia
Filtr
Opcje dodatkowe
* W celu uzyskania tych elementów, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.
* W celu wymiany lampy, skontaktować się z obsługą.
* Lampa ulega zużyciu. Po przepaleniu należy ją wymienić na nową.
* Części opcjonalne mogą być zmienione bez uprzedzenia w celu poprawy jakości produktu. Mogą także zostać dodane nowe części opcjonalne.
Podwieszka do projektora
Ekran
12
Lampa
Przewód S-Video
Przewód HDMI
Przewód do komputera
Przewód Video
Gniazdo SCART do
RCA (opcja)
Kabel Component
Instalacja i składanie
Instalacja i składanie
Instrukcje montażu
* Nie umieszczać projektora w następujących warunkach. Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie produktu.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
● Projektor jest wyposażony w otwory wentylacyjne na
spodzie(pobór powietrza) i na przodzie (wydmuchiwanie
powietrza). Nie wolno blokować tych otworów ani kłaść
czegokolwiek w ich pobliżu, gdyż może dojść do przegrzania i spadku jakość obrazu a nawet zniszczenia projektora.
● Nigdy nie przesuwać projektora ani nie wlewać do
wewnątrz cieczy.
● Nie umieszczać projektora na dywanie, wykładzinie
lub innej podobnej powierzchni. Może to zakłócić
prawidłową wentylację. Ten produkt powinien być
mocowany jedynie na ścianie lub podwieszce pod
sufitem.
● Zachować odpowiednią przestrzeń wokół projektora
(30cm/12 cali lub więcej).
Przechowywać projektor w odpowiednich warunkach temperaturowych i wilgotności.
● Instalować ten projektor tylko w miejscu o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. (patrz str. 35)
Nie umieszczać projektora tam, gdzie może pokrywać się kurzem.
● Może to spowodować przegrzanie się projektora.
Nie zatykać gniazd i otworów projektora. Może to spowodować przegrzanie i stworzyć zagrożenie
pożarowe.
Projektor jest wyprodukowany w wysoko-precyzyjnej technologii. Jednakże można zobaczyć maleńkie czarne punkty i/lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które cały czas pojawiają się na ekranie projektora. Jest to
normalny wynik procesu produkcji i nie wskazuje na usterkę.
Aby odbierać programy D-TV, niezbędny jest zakup odbiornika D-TV (Set-Top Box) i podłączenie go do projektora.
Gdy pilot zdalnego sterowania nie działa w trakcie pracy urządzenia.
● Pilot może nie działać, gdy zainstalowana została lampa z balastem elektronicznym lub lampa emitująca światło o
trzech długościach fali.
Aby móc korzystać z pilota, wymień taką lampę na lampę zgodną z międzynarodowymi normami.
13
Instalacja i składanie
Podstawowa obsługa projektor
1.Umieścić projektor na stabilnej poziomej powierzchni ze źródłem PC lub AV.
2.Umieścić projektor w żądanej odległości od ekranu. Dystans pomiędzy projektorem a ekranem określa bieżący
rozmiar obrazu.
3.Umieścić projektor tak, aby soczewki były znajdowały się pod odpowiednim kątem w stosunku do ekranu. Jeśli
projektor nie jest ustawiony pod właściwym kątem, obraz będzie krzywy. Jeśli tak jest, regulacja keystone może to
skorygować (patrz strona 25).
4.Podłączyć przewody projektora do gniazdka ściennego i innych podłączonych źródeł.
odległość projekcji na podstawie formatu obrazu
Podniesienie obiektywu: Maksimum
X/2
Ekran
Wysokość ekranu (X)
Podniesienie obiektywu: 0
X/2
Stosunek wyrównania projekcji:120%)
(Podniesienie obiektywu: Maksimum)
Odległość projekcji (D)
Y/2
Ekran
Szerokość ekranu (Y)
n
<<
Lens shift
>>
Up
Do
w
Y/2
Odległość projekcji (D)
Skala 16 : 9
Odległość projekcji
Dystans
Rozmiar przekątnej
(inch)
14
Rozmiar przekątnej
Rozmiar w poziomie
Rozmiar w pionie
Szerokość
Odległość tele
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
30
762
664
374
877
1605
40
1016
886
498
1181
2152
50
1270
1107
623
1484
2699
60
1524
1328
747
1788
3246
70
1778
1550
872
2092
3794
80
2032
1771
996
2395
4341
90
2286
1992
1121
2699
4888
100
2540
2214
1245
3003
5435
120
3048
2657
1494
3610
6530
140
3556
3099
1743
4218
7624
160
4064
3542
1992
4825
8719
180
4572
3985
2241
5433
9813
200
5080
4428
2491
6040
10907
220
5588
4870
2740
6648
12002
240
6096
5313
2989
7255
13096
260
6604
5756
3238
7863
14191
280
7112
6199
3487
8470
15285
300
7620
6641
3736
9078
16380
* Najdłuższy/najkrótszy dystans
jest pokazany przez status,
podczas regulacji funkcji
zoom.
* Obraz można odsunąć od
środka o odległość
wynoszącą maksymalnie 70%
rozmiaru ekranu.
Instalacja i składanie
Używanie systemu zabezpieczającego Kensington
● Projektor ma na tylnym panelu złącze systemu zabezpieczającego “Kensington”. Podłączyć kabel systemu zabezpieczającego ‘Kensington’, jak pokazano poniżej.
● W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących użytkowania systemu zabezpieczającego
Kensington, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu systemu Kensington. Aby
uzyskać dalsze informacje, należy wejść na stronę internetową http://www.kensington.com. Firmy
Kensington, która rozprowadza sprzęt elektroniczny taki jak komputery przenośne lub projektory.
● System zabezpieczający Kensington jest elementem opcjonalnym.
15
Instalacja i składanie
Włączanie projektor
1. Prawidłowo podłączyć przewód zasilania.
2. Zdejmij pokrywę obiektywu. Jeżeli pozostanie ona założona, może ulec deformacji spowodowanej
przez ciepło wytwarzane przez lampę projektora.
3. Nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub na górnej pokrywie.
● Obraz pojawi się, gdy zapali się deco LED (Niebieska (mrugający)).
● Naciśnij przycisk INPUT (WEJŚCIE) na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk INPUT na panelu sterowania w celu wybra
nia sygnału wejściowego.
Uwaga!
* Nie odłączać przewodu zasilania, gdy pracuje wentylator. Jeśli przewód zasilania zostanie odłączony w czasie pracy
wentylatora, lampa może dłużej włączać się po uruchomieniu zasilania oraz żywotność lampy może ulec skróceniu.
Wyłączanie projektor
1. Nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub na górnej pokrywie.
2. Nacisnąć ponownie przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub na górnej pokrywie, aby
wyłączyć projektor.
3. Jeśli wskaźnik pracy miga na pomarańczowo, oznacza to, że działa wentylator (60 sekund) i nie
wolno wyłączać projektora. Gdy wskaźnik zacznie świecić czerwonym światłem stałym,
odłącz przewód zasilania.
● Jeśli kontrolka LED jest pomarańczowa i mruga, przycisk zasilania na górnej pokrywie lub na zdalnym
pilocie nie będzie działać.
Wyłącz zasilanie?
Naciśnij ponownie klawisz.
16
Instalacja i składanie
Ustawianie ostrości i pozycjonowanie obrazu
Jeśli na ekranie pojawia się obraz należy sprawdzić, czy jest on ostry i pasuje do ekranu.
Pierścień powiększenia
Pierścień ostrości
● Aby wyregulować ostrość obrazu, przekręcić pierścień ostrości, który jest wewnętrznym pierścieniem na soczewkach.
● Aby wyregulować rozmiar obrazu, przekręć pokrętło powiększania znajdujące się pod pokrętłem na obiektywie.
Gdy zachodzi potrzeba przesunięcia obrazu w górę lub w dół, użyj pokrętła Lens shift na
projektorze, aby wyregulować wysokość, jak pokazano poniżej.
Pokrętło Lens shift
● Przekręć pokrętło Lens shift w lewo lub w prawo, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
Uwaga!
Użycie zbyt dużej siły do przekręcenia pokrętła Lens shift może spowodować uszkodzenie projektora.
Wybieranie trybu źródłowego
1. Nacisnąć przycisk INPUT (ŹRÓDŁO).
Lista wejściowa
RGB
HDMI1
HDMI2
Video
S-Video
Component
2. Wybranie sygnału wejściowego za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania
lub przycisku INPUT na panelu sterowania spowoduje przełączenie do trybu wyświetlania
sygnału tylko z podłączonego źródła. Projektor można przełączyć do trybu wszystkich
sygnałów wejściowych za pomocą przycisku , .
17
Podłączeniee
Podłączeniee
Podłączanie do komputera stacjonarnego
* Można podłączyć projektor do wyjścia komputera VGA, SVGA, XGA i SXGA.
* Aby uzyskać informacje o obsługiwanych monitorach, patrz strona 30.
<Jak podłączyć>
Połącz port RCB IN projektora i port wyjściowy komputera
kablem komputerowym.
* W przypadku ustawienia komputera na wyjście sygnału
zarówno do obrazu z komputera jak do zewnętrznego projektora,
obraz z zewnętrznego projektora może nie być wystawiony prawidłowo. W takich przypadkach należy ustawić tryb komputera
na wyjście sygnału tylko do zewnętrznego projektora. W celu
uzyskania szczegółów, patrz instrukcje obsługi dołączone do
komputera.
Podłączanie do źródła video
* Można uzyskać lepszy obraz podłączając do projektora źródło S-Video.
<Jak podłączyć 1>
a. Podłączyć gniazda wejściowe video projektora do
gniazd wyjściowych źródła A/V za pomocą przewodu video.
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
OUT
IN
<Jak podłączyć 2>
b. Podłączyć gniazda wejściowe S-Video projektora
do gniazd wyjściowych S-Video źródła A/V za
pomocą przewodu S-Video.
* Można uzyskać lepszy obraz podłączając do projektora
źródło S-Video.
18
<VCR>
VIDEO
Podłączeniee
Podłączanie do DVD
* Gniazda wyjściowe (Y, PB, PR) DVD mogą być oznaczone Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr, w zależności od sprzętu.
<Jak podłączyć>
Kabel Component
a.Podłącz kabel Component odtwarzacza DVD do gniazd
Y, PB i PR portu COMPONENT IN projektora.
* Podczas podłączania kabla component, należy dopasować
(R) AUDIO (L)
kolory gniazda do kolorów kabla component (Y= zielony, PB=
niebieski, PR= czerwony)
PB
Y
PR
<DVD>
b. Tryb HDMI można ustawić tylko wtedy, gdy odtwarzacz
DVD ma port HDMI.
Signal
Component
480i
O
X
480p
O
O
HDMI
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
Podłączanie do STB D-TV
* Aby odbierać programy D-TV, niezbędny jest zakup odbiornika D-TV (Set-Top Box) i podłączenie go do projektora.
* Patrz instrukcja obsługi STB D-TV, w celu uzyskania informacji na temat podłączenia pomiędzy projektorem a STB D-TV.
< Jak podłączyć źródło HDMI>
<D-TV Set-Top Box>
a. Połącz port HDMI IN projektora i port wyjściowy HDMI
przystawki set-top box DTV kablem HDMI.
b. Używać odbiornika DTV w trybie DTV 480p(576p) /720p
/1080i/1080p.
<Jak podłączyć źródło Component
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
Kabel HDMI
Kabel Component
a. Podłącz kabel Component przystawki set-top box
DTV do gniazd Y, PB i PR portu COMPONENT IN projektora.
(R) AUDIO (L)
* Podczas podłączania kabla component, należy dopasować kolory
gniazda do kolorów kabla component (Y= zielony, PB= niebieski,
PR= czerwony)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
<D-TV Set-Top Box>
19
Funkcja
Funkcja
* W niniejszej instrukcji obsługi OSD(On Screen Display) może być inny niż na posiadanym projektorze, ponieważ jest
jedynie przykładem pomagającym w obsłudze projektor
* Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia głównie działanie trybu RGB(PC).
Opcje menu OBRAZ
Tryb obrazu
* Za pomocą Tryb obrazu ustawić projektor na najlepszą jakość obrazu.
1. Naciśnij przycisk PICTURE na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk
●
●
●
aby wybrać żądane ustawienie obrazu.
,
Każde naciśnięcie przycisku
F
Żywy
G
F
Ekspert2
G
zmienia ustawienie obrazu, tak jak pokazano poniżej.
,
F
standard.
F
G
Kino
F
Ekspert1
G
G
F
Sport
G
F
Gry
G
Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Regulacja Video
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu OBRAZ za pomocą
przycisków , , , , a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Przejdź do odpowiedniej opcji menu za pomocą przycisku .
Następnie użyj przycisków , , aby przejść do żądanej funkcji, i
naciśnij przycisk OK.
3. Dokonaj żądanych zmian za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK.
Tryb obrazu
, a następnie
●
Można ustawić różne wartości obrazu dla każdego źródła i trybuTryb obrazu.
Po zapisaniu wprowadzonych zmian w dostosowanym trybie Tryb obrazu zostanie wyświetlona
informacja (użyt) (nie dotyczy opcji Ekspert 1/2).
Aby przywrócić ustawienia domyślne, wykonaj Resetuj obraz dla każdego trybu Tryb obrazu.
●
Kontrast można ustawić za pomocą przycisku
●
Jasność można ustawić za pomocą przycisku
na pilocie zdalnego sterowania.
Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
●
●
20
,
OBRAZ
na pilocie zdalnego sterowania.
Przesuń
OK
: standard.
• Kontrast
50
• Jasnoś ć
50
• Ostroś ć
70
• Kolor
70
• Odcień
• Picture Reset
0
R
G
Funkcja
Opcje menu OBRAZ-ZAAWANS.
Funkcja Auto Kontrast
* Ta funkcja służy do regulowania jasności całego obrazu w zależności od sygnału wejściowego w celu
zapewnienia optymalnej jakości obrazu.
1. Naciśnij przycisk A.IRIS na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk
●
Każde naciśnięcie przycisku
●
Wy ł
,
zmienia ustawienie obrazu, tak jak pokazano poniżej.
G
F Auto Kontrast1 G
F Auto Kontrast1 G
F Auto Kontrast1 G
F
●
aby wybrać żądane ustawienie obrazu.
,
Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Funkcja Ster. zaawansowane
< Gdy Tryb obrazu to
Żywy/Standard/Cinema/Sport/Gry >
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu OBRAZ-ZAAWANS.
za pomocą przycisków , , , , a następnie naciśnij przycisk
OK.
Przesuń
OBRAZ-ZAAWANS.
•Czysty kontrast
Auto Kontrast
F
: Auto
•Czysty
kolorKontrast1
Ster. zaawansowane
•Temeratura koloru
2. Przejdź do odpowiedniej opcji menu za pomocą przycisku .
Następnie użyj przycisków , , aby przejść do menu Ster.
zaawansowane, i naciśnij przycisk OK.
3. Przejdź do żądanej opcji za pomocą przycisków
następnie naciśnij przycisk OK.
,
4. Dokonaj żądanych zmian za pomocą przycisków
następnie naciśnij przycisk OK.
,
●
●
Wy ł .
G
Wy ł .
Naturalne
Ust. Domyślne -Obraz
•Redukcja szumu
Wł.
•Gamma
Niski
•Real Cinema
Wy ł .
Niski
•Poziom czerni
Wysoki
•Tryb lamp
,a
OK
E
< Gdy Tryb obrazu to Ekspert 1/2 >
,a
Można ustawić różne wartości obrazu dla każdego źródła i trybu
Tryb obrazu.
Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Przesuń
OBRAZ-ZAAWANS.
•Czysty kontrast
Auto Kontrast
F
•Czysty
kolor
: Auto
Kontrast1
OK Wy
ł.
G
Wy ł .
Ster. zaawansowane
•Redukcja szumu
Wł.
Ust. Domyślne -Obraz
•Real Cinema
Wy ł .
Niski
•Poziom czerni
Wysoki
•Tryb lamp
100
•Overscan
Tryb Gamma
Ust.Uźyt.
E
21
Funkcja
G
G Czysty kontrast : Umożliwia ustawienie optymalnego kontrastu w zależności od jasności obrazu.
•Czysty kontrast
F
Niski
G
F
Wysoki
F
Wy ł .
G
G
F
Wysoki
G
G
F
Naturalne
G
G
F
OK
G
G Czysty kolor : Służy do ustawiania naturalnych kolorów obrazu.
•Czysty kolor
F
Wy ł .
G
F
Niski
F
OK
G
G Temeratura koloru : Umożliwia wybór typu kolorystyki.
•Temeratura koloru
F
Średnia
F
●
G
F
Zimny
F
Ciepły
G
OK
Tę funkcję można również ustawić za pomocą przycisku C.TEMP na pilocie zdalnego sterowania.
G
G Redukcja szumu : Usuwa zakłócenia z obrazu bez uszkadzania go.
•Redukcja szumu
F
Wł.
F
●
G
F
Wy ł .
G
OK
Tej funkcji można używać tylko w trybach Video, S-Video, Component(480i, 480p, 576i, 576p) i HDMI(480p, 576p).
G
G Gamma : Umożliwia ustawienie stopniowania w zależności od kodowania sygnału obrazu
•Gamma
F
Niski
F
●
G
F
Średnia
G
F
Wysoki
G
OK
Tę funkcję można również ustawić za pomocą przycisku GAMMA na pilocie zdalnego sterowania.
G
G Real Cinema : Służy do optymalizacji parametrów obrazu pod kątem wyświetlania filmów.
•Real Cinema
F
Wy ł .
F
●
G
F
Wł.
G
OK
Tej funkcji można używać tylko w trybach Video, S-Video, Component(480i/576i/1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz)
i HDMI(1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz).
G
G Poziom czerni : Służy do regulacji kontrastu i jasności obrazu przez modyfikację poziomu czerni ekranu.
•Poziom czerni
F
Niski
F
●
G
F
Wysoki
G
OK
Z tej funkcji nie można korzystać w przypadku sygnału SECAM, PAL 60 i PAL BGDK w trybach Video i S-Video
oraz RGB.
G
G Tryb lamp : Umożliwia regulację jasności lampy.
•Tryb lamp
F
F
22
Wysoki
G
OK
F
Niski
G
Funkcja
G
G Overscan : Można ustawić wartości 90, 92, 94...100.
•Overscan
F
90
F
●
●
G
~
100
F
G
OK
Z tej funkcji nie można korzystać, gdy sygnał jest odbierany z komputera, rodzaj sygnału to 1080i i 1080p lub gdy
Proporcje ekranu jest ustawiony na Oryginalny.
Szum może się pojawić na krawędziach obrazu przy sygnale 1080i/1080p, z uwagi na usterki urządzenia wejściowego
sygnału obrazu. W takim wypadku należy zmienić sygnał na taki, który można ustawić za pomocą funkcji Overscan
(Skalowanie), a następnie wybrać pozycję Overscan (Skalowanie).
G
G Tryb Gamma : Ten tryb można wybrać tylko w przypadku, gdy Tryb obrazu to Ekspert 1/2.
•Tryb Gamma
F
Ust.Uźyt.
F
●
●
●
●
G
F
Ust. Własne
G
OK
Regulacja : Można wybrać opcję Niski, Średnia lub Wysoki.
Zakres : Można ustawić wartości od -127 do 127.
IRE : Wartość ustawia się automatycznie od 0 do 100 w zależności od zmiany poziomu Zakres.
Czerwony/Zielony/Niebieski : Można ustawić wartości od -127 do 127.
G Balans bieli : Umożliwia dostosowanie ogólnego wyglądu obrazu do własnych upodobań. Ten tryb można wybrać
G
tylko w przypadku, gdy Tryb obrazu to Ekspert 1/2.
•Balans bieli
F
Średnia
G
F
Zimny
G
F
0
G
F
Naturalne
G
F
30
G
F
Ciepły
G
G
F
OK
•Kontrast-czerwony
F
F
●
●
-30
G
~
~
OK
Kontrast-Czerwony/Zielony/Niebieski : Można ustawić wartości od -30 do 30.
Jasność-czerwony/Zielony/Niebieski : Można ustawić wartości od -30 do 30.
Funkcja Ust. Domyślne -Obraz
* Ustawienia wybranej funkcji OBRAZ-ZAAWANS. przywracają każdy sygnał wejściowy i Tryb obrazu do ustawień
domyślnych.
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu OBRAZ-ZAAWANS.
za pomocą przycisków , , , , a następnie naciśnij przycisk
OK.
OBRAZ-ZAAWANS.
Auto Kontrast
Przesuń
OK
: Auto Kontrast1
Ster. zaawansowane
Ust. Domyślne -Obraz
2. Przejdź do odpowiedniej opcji menu za pomocą przycisku .
Następnie użyj przycisków , , aby przejść do menu Ust.
Domyślne -Obraz, i naciśnij przycisk OK.
3. Przejdź do opcji Tak za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK.
●
,
, a następnie
Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
23
Funkcja
Opcje menu EKRAN
Zmiana Tryby Projekcji
* Ta funkcja odwraca obraz z projektora górą do dołu lub w poziomie.
EKRAN
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu EKRAN za pomocą
przycisków , , , , a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Przejdź do odpowiedniej opcji menu za pomocą przycisku . Następnie
użyj przycisków , , aby przejść do menu Tryby Projekcji, i
naciśnij przycisk OK.
3. Przejdź do żądanej opcji za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK.
●
●
●
,
2. Za pomocą przycisków
●
24
: Projekcja Normalna
Proporcje ekranu
: 16 : 9
Korekcja trapez
Wzór Testowy
Konfiguracja RGB
Ust. Domyś lne-Ekran
W przypadku wyświetlania obrazu od tyłu przez ekran przezroczysty (zakupiony oddzielnie) wybierz opcję
Projekcja Lustrzana.
Jeśli produkt jest zainstalowany na suficie, wybierz opcję Odwrócona.
Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
1. Naciśnij przycisk RATIO na pilocie zdalnego sterowania.
,
można wybrać żądany rozmiar ekranu.
F
Auto
G
F
4:3
G
F
Oryginalny
G
F
16 : 9
G
Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
OK
Tryby Projekcji
, a następnie
Korzystanie z funkcji Proporcje ekranu
●
Przesuń
Funkcja
Korekcja pochylenia
* Z taj funkcji można korzystać wtedy, gdy ekran nie jest pod odpowiednim kątem w stosunku do projektora i obraz ma kształt
trapezu.
* Z funkcji Korekcja pochylenia można korzystać tylko wtedy, gdy nie można uzyskać najlepszego kąta projekcji.
1. Naciśnij przycisk KEYSTONE na pilocie zdalnego sterowania.
2. Przejdź do żądanej opcji za pomocą przycisków
przycisk
.
3. Wyreguluj ekran za pomocą przycisków
przycisk OK.
,
,
,
, a następnie naciśnij
Korekcja trapez
Góra,lewo
,
Przesuń
MENU Wstecz
G
Góra,prawo
, a następnie naciśnij
Dół ,lewo
Dla funkcji Korekcja trapez można wybrać wartości od -100 do 100.
Aby przywrócić ustawienia domyślne, użyj funkcji Reset.
● Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
● Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
Dół ,prawo
●
H:
0
V:
0
Reset
Funkcja Wzór Testowy
* Ta funkcja służy do regulowania rozmiaru ekranu i ostrości podczas ustawiania projektora.
Naciśnij przycisk PATTERN.
●
●
Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Funkcja automatycznej konfiguracji
* Ta funkcja zapewnia najlepszą jakość obrazu video przez automatyczną regulację rozmiaru poziomego i synchronizację
obrazu.
* Funkcja Auto Tracking działa tylko w wejściu RGB PC.
1. Nacisnąć przycisk AUTO na pilocie zdalnego sterowania.
●
Pozycjonowanie obrazu i synchronizacja są ustawiane automatycznie.
2. Po zakończeniu regulacji automatycznej, jeśli konieczna jest dodatkowa
regulacja ręczna w zależności od sygnału wejściowego w trybie PC,
przejdź do opcji Konfiguracja RGB w menu EKRAN. W niektórych
sytuacjach można uzyskać najlepszą jakość obrazu przez zastosowanie
jedynie automatycznej korekcji.
Auto RGB
Autokonfiguracja trwa.
Proszę czekać.
Uwaga!
Można również korzystać z te funkcji za pomocą przycisku MENU. (Tylko w trybie RGB)
W celu uzyskania najlepszych efektów, należy włączyć tą funkcję w czasie wyświetlania obrazu stałego.
25
Funkcja
Konfiguracja RGB Funkcje
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu EKRAN za pomocą
przycisków , , , , a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Przejdź do odpowiedniej opcji menu za pomocą przycisku
Następnie użyj przycisków , , aby przejść do menu
Konfiguracja RGB, i naciśnij przycisk OK.
3. Przejdź do żądanej opcji za pomocą przycisków
naciśnij przycisk
.
4. Wyreguluj ekran za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK.
,
,
,
,
.
Konfiguracja RGB
Auto. Konfiguracja
Przesuń
OK
G
Faza
Auto. Konfiguracja?
Zegar
Tak
Nie
Pozycja
, a następnie
, a następnie
Funkcja Auto. Konfiguracja działa tylko w przypadku sygnału RGB. W przypadku regulacji
ekranu pod kątem sygnału graficznego wideo z komputera znalezienie optymalnego ustawienia może
okazać się niemożliwe. Aby wyświetlić obraz nieruchomy, należy użyć funkcji Auto. Konfiguracja.
● Zakres zmian może się różnić w zależności od rozdzielczości sygnału wejściowego.
● Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
Funkcja Ust. Domyś lne-Ekran
* Przywracane są ustawienia domyślne wybranych trybów EKRAN.
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu EKRAN za pomocą
przycisków , , , , a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Przejdź do odpowiedniej opcji menu za pomocą przycisku
Następnie użyj przycisków , , aby przejść do menu
Ust. Domyś lne-Ekran, i naciśnij przycisk OK.
3. Przejdź do opcji Tak za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK.
●
26
,
.
, a następnie
Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
EKRAN
Przesuń
OK
Tryby Projekcji
: Projekcja Normalna
Proporcje ekranu
: 16 : 9
Korekcja trapez
Wzór Testowy
Konfiguracja RGB
Ust. Domyś lne-Ekran
Funkcja
Opcje menu OPCJE
Korzystanie z funkcji Still
1. Nacisnąć przycisk STILL.
* Można zamrażać obraz wyjściowy.
<Obraz poruszający się>
<Obraz stały>
2. Aby zamknąć funkcję STILL, nacisnąć jakikolwiek przycisk.
* Funkcja STILL wyłączy się automatycznie po około 10 minutach.
Wybieranie języka
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu OPCJE za pomocą
przycisków , , , , a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Przejdź do odpowiedniej opcji menu za pomocą przycisku . Następnie
użyj przycisków , , aby przejść do menu Język (Language), i naciśnij
przycisk OK.
3. Przejdź do żądanej opcji za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK.
●
●
,
OPCJE
Przesuń
OK
Język (Language)
: Polski
Pusty obraz
: Niebieski
Wyłacz sięo
: Wy ł .
Auto wyłączanie
: Wy ł .
Ust. Domyślne -Opcje
, a następnie
On-Screen-Display (OSD) jest wyświetlany w wybranym języku.
Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Korzystanie z funkcji Blank
* Ta funkcja może być przydatna, aby skupić uwagę publiczności podczas prezentacji, spotkań itp.
1. Nacisnąć przycisk BLANK.
●
●
Ekran powraca do koloru tła.
Można wybrać kolor tła.
(Patrz ‘Wybór koloru obrazu Blank’)
2. Nacisnąć jakikolwiek przycisk, aby anulować funkcję Blank.
●
Nie wolno zasłaniać obiektywu projektora żadnymi przedmiotami, gdy urządzenie pracuje gdyż może to spowodować ich
nagrzanie, deformację a nawet pożar. Aby na chwilę wyłączyć lampę, naciśnij przycisk BLANK na projektorze lub na pilocie
zdalnego sterowania.
27
Funkcja
Wybór koloru obrazu Blank
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu OPCJE za pomocą
przycisków , , , , a następnie naciśnij przycisk OK.
OPCJE
2. Przejdź do odpowiedniej opcji menu za pomocą przycisku .
Następnie użyj przycisków , , aby przejść do menu Pusty obraz, i
naciśnij przycisk OK.
3. Przejdź do opcji Tak za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK.
Przesuń
Język (Language)
: Polski
Pusty obraz
: Niebieski
Wyłacz sięo
: Wy ł .
Auto wyłączanie
: Wy ł .
Ust. Domyślne -Opcje
, a następnie
,
● Kolor tła będzie dostosowywał się do koloru funkcji Blank.
● Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Funkcja Czas wyłączenia
* Funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie projektora po upływie ustawionego czasu.
1. Naciśnij przycisk SLEEP na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk
●
F
●
28
aby wybrać żądane ustawienie ekranu.
Każde naciśnięcie przycisku
F
●
,
Wy ł
240 Min
G
G
zmienia ustawienie obrazu, tak jak pokazano poniżej.
,
F
F
10 Min
180 Min
G
G
Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
F
F
20 Min
120 Min
G
G
OK
F
30 Min
G
F
60 Min
G
F
90 Min
G
Funkcja
Funkcja Auto wyłączanie
* Funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie projektora po 10 minutach w
przypadku braku sygnału.
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu OPCJE za pomocą
przycisków , , , , a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Przejdź do odpowiedniej opcji menu za pomocą przycisku .
Następnie użyj przycisków , , aby przejść do menu Auto
wyłączani, i naciśnij przycisk OK.
3. Przejdź do opcji W ł . za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK.
,
OPCJE
Przesuń
OK
Język (Language)
: Polski
Pusty obraz
: Niebieski
Wyłacz sięo
: Wy ł .
Auto wyłączanie
: Wy ł .
Ust. Domyślne -Opcje
, a następnie
● Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Funkcja Ust. Domyślne -Opcje
* Przywracane są ustawienia domyślne wybranych trybów OPCJE.
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu OPCJE za pomocą
przycisków , , , , a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Przejdź do odpowiedniej opcji menu za pomocą przycisku
Następnie użyj przycisków , , aby przejść do menu
Ust. Domyślne -Opcje, i naciśnij przycisk OK.
3. Przejdź do opcji Tak za pomocą przycisków
naciśnij przycisk OK.
●
,
.
OPCJE
Przesuń
OK
Język (Language)
: Polski
Pusty obraz
: Niebieski
Wyłacz sięo
: Wy ł .
Auto wyłączanie
: Wy ł .
Ust. Domyślne -Opcje
, a następnie
Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Opcje menu INFORMACJA
Wyświetlanie informacji dotyczących projektora
1. Naciśnij przycisk MENU. Przejdź do menu INFORMACJA za pomocą
przycisków
,
,
,
, a następnie naciśnij przycisk
OK.
2. Funkcja umożliwia wyświetlenie aktualnych informacji dotyczących
projektora.
●
Naciśnij przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
INFORMACJA
Przesuń
Nr seryjny
: AF115-JS
Czas lamp
:
Wejście
: HDMI2
Rozdzielczość
: 480p
Fh/Fv
: 31.5KHz/60.1Hz
9
Godz.
29
Informacje
Obsługiwane monitory
* Poniższa tabela pokazuje listę formatów obsługiwanych przez projektor.
źrółowy
Częstotliwość pionowa(Hz)
Format
Częstotliwość pozioma (kHz)
* Jeśli projektor nie obsługuje sygnału wejściowego, na ekranie pojawia się komunikat “Złe ustawienia”.
* Projektor obsługuje typ DDC1/2B jako funkcję Plug & Play. (Automatyczne rozpoznawanie monitora PC).
* Wejściami synchronizacji dla częstotliwości poziomej i pionowej są Separate.
<DVD/DTV Input>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
24/25/30Hz
30
Component-*1 HDMI(DTV)-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
1080p
O
O
* Typ przewodu
1- Kabel Component
2- Kabel HDMI
Informacje
Konserwacja
* Projektor wymaga niewielkiej konserwacji. Należy utrzymywać soczewki w czystości, ponieważ brud może pojawić się na ekranie. Jeśli konieczna jest
wymiana jakichkolwiek części, należy skontaktować się z przedstawicielem. Podczas czyszczenia części projektora, zawsze wyłączać zasilanie i
Czyszczenie soczewek
Czyścić soczewki za każdym razem w przypadku dostrzeżenia brudu lub kurzu. Przetrzeć delikatnie soczewki za pomocą odpowiedniego spray’u lub
miękką, nie pozostawiającą włókien szmatką.
Aby usunąć brud, zwilżyć szmatkę wodą z neutralnym detergentem i delikatnie przetrzeć powierzchnię soczewki.
Czyszczenie obudowy projektora
PRzed przystąpieniem do czyszczenia obudowy projektora, najpierw odłączyć przewód zasilania. Aby usunąć brud lub kurz, przetrzeć obudowę
miękką, suchą i nie pozostawiającą włókien szmatką. Aby usunąć uparty brud, zwilżyć szmatkę wodą z neutralnym detergentem i przetrzeć obudowę.
Nie używać alkoholu, benzenu, rozcieńczalników ani innych chemicznych detergentów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy.
Czyszczenie filtr
W przypadku wyświetlenia monitu o wyczyszczenie filtra podczas korzystania z projektora wykonaj następujące czynności.
1
Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.
Obróć urządzenie spodem do góry i umieść na
stole lub płaskiej powierzchni.
3
Obróć pokrywę filtra dołem do góry, wyjmij filtr
i usuń z niego kurz.
(Jeśli filtr jest uszkodzony, użyj filtra zapasowego)
2
Filtr
Naciśnij obiema rękami w kierunku oznaczonym strzałkami i zdejmij pokrywę filtra.
Pokrywa filtra
4
Włóż filtr do pokrywy. Załóż pokrywę na projektor i naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
31
Informacje
Wymiana lampy
Wymiana lampy
Okres wymiany lampy może zależeć od warunków otoczenia w miejscu gdzie
używany jest projektor. Czas żywotności lamp jest podany w rozdziale ŻYWOTNOŚĆ LAMP w menu (str.29). Należy wymienić lampę, gdy:
<Przedni panel projektora>
●
Wyświetlany obraz jest ciemniejszy lub zaczyna pogarszać się.
Wskaźnik lampy świeci się na czerwono.
Pojawi się komunikat “Replace the lamp” („wymienić lampę”) podczas włączania
projektora.
n
Lens shift
>>
Up
●
Do
w
<<
●
Wskaźniki
lampy
Należy uważać podczas wymiany lampy
- Nacisnąć przycisk POWER na panelu sterowania lub pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć zasilanie.
- Jeśli kontrolka LED jest pomarańczowa i mruga, nie odłączać głównego źródła zasilania dopóki wskaźnik LED nie
przestanie mrugać (Czerwony).
- Przed przystąpieniem do wymiany lampy odczekać ok. 1 godzinę, aby schłodziła się.
- Wymieniać tylko na lampę tego samego typu dostarczoną z centrum serwisowego LG Electronics. Użycie lampy innego
producenta może spowodować zniszczenie projektora i lampy.
- Lampę wyciągać tylko w przypadku jej wymiany.
- Lampę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać lampę z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece itp.
- Aby zredukować ryzyko pożaru, nie narażać lampy na działanie cieczy lub obcych materiałów.
- Nie wymieniać lampy w pobliżu źródeł ciepła.
- Upewnić się, że lampa jest dobrze zabezpieczona za pomocą śrub. Jeśli nie jest, obraz może być ciemny lub może
wzrosnąć ryzyko pożaru.
- Nigdy nie dotykać szyby lampy, ponieważ jakość obrazu może pogorszyć się, lub żywotność lampy może ulec skróceniu.
Aby ułatwić wymianę lampy
Numer modelu lampy jest podany na stronie 35. Sprawdzić model lampy, a następnie zamówić ją w centrum serwisowym
LG Electronics.
Użycie lampy innego producenta może spowodować zniszczenie projktora.
Utylizacja lampy
Należy oddać zużytą lampę do centrum serwisowego LG Electronics.
32
Informacje
Replacing the Lamp
1
Wyłączyć projektor i odłączyć przewód zasilania.
Ostrożnie wyjąć podkładkę amortyzującą.
2
Za pomocą śrubokręta odkręcić pokrywę lampy.
(Przed rozpoczęciem wymiany lampy należy
odczekać godzinę, aby się schłodziła.)
Śruba obudowy lampy
3
Po zdemontowaniu pokrywy lampy, odkręcić
dwie śruby zabezpieczające za pomocą
śrubokręta.
4
Wyjąć lampę z projektora.
Dolna
część
lampy
Śruby
Gałka
5
7
Pociągnąć powoli za rączkę i wyjąć obudowę
lampy.
Przykręcić śruby odkręcone w kroku 3.
(Upewnić się, że są one dobrze przymocowane.)
6
8
Włożyć nową lampę i ustawić w odpowiedniej
pozycji. Naciśnij dolną część lampy, aby
sprawdzić, czy jest prawidłowo zainstalowana.
Zamknąć pokrywę lampę i przykręcić śruby
odkręcone w kroku 2.
(Jeśli pokrywa lampy nie jest poprawnie zainstalowana, urządzenie nie włączy się.)
Uwaga!
Użycie lampy innego producenta może spowodować zniszczenie projektora lub lampy.
Upewnić się, że pokrywa lampy jest dobrze dokręcona. Jeśli pokrywa lampy nie jest poprawnie zainstalowana,
urządzenie nie włączy się.
Jeśli pojawi się ten problem, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym LG.
33
Informacje
Odnośnie lampy projektora
OSTRZEŻENIE
34
●
Nie wolno wyłączać projektora wcześniej niź 5 minut od jegoł włączenia (aktywacji).
- Częste włączanie i wyłączanie On/Offmoźe być przyczyną pogorszenia właściwości lampy.
●
Nie wolno wyciągać wtyczki kabla zasilającego z gniazdka podczas aktywacji projektora i działania wentylatora
chłodzącego.
- Moźe to spowodować skrócenie okresu źywotności lampy i w rezultacie jej uszkodzenie.
●
Okres źywotności lampy moźe istotnie zaleźeć od warunków otoczenia oraz sposobu uźytkowania urządzenia.
●
Projektor ten ma zainstalowaną lampę rtęciową o wysokim ciśnieniu tak, więc podczas jego uźytkowania konieczna jest
szczególna uwaga. Watrząs lub uderzenie moźe spowodować wybuch źarówki.
●
W przypadku dalszego uźywania lampy po upłynięciu czasu jej wymiany, moźe wydarzyć się wybuch.
●
Jeźeli wystąpi wybuchy lampy naleźy :
- Od razu wyciągnąć z gniazdka kabel zasilający.
- Od razu wpuścić do pomieszczenia świeźe powietrze (przewietrzyć).
- Sprawdzić urządzenie w najbliźszym centrum serwisowym i wymienić lampę na nowa.
- Nie próbuj samemu rozmontowywać urządzenia, bez autoryzowanego technika serwisu.
Informacje
Specyfikacje
MODEL
AF115 (AF115-JS)
Rozdzielczość
1920(poziomych) x 1080(pionowych)pikseli
Pozycja pozioma/pionowa
16 : 9 (poziom:pion)
Rozmiar panelu LCOS
0,61 cala
Rozmiar ekranu
(Odległość projekcji )
Szerokość : 30 ~ 300 cala(0,9 ~ 9,1m)
Projekcja OFF SET
120%
Odlagłość pilota zdalnego sterowania
12m
Tele : 30 ~ 300 cala(1,6 ~ 16,4m)
Zoom
1:1,8
Kompatybilność video
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL 60
Zasilanie
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3,0A-1,2A
Wysokość (mm/cale)
173/6,8
Szerokość (mm/cale)
366/14,4
Długość (mm/cale)
447,5/17,6
Masa (kg/funty)
9,6/21,1
Warunki pracy
Lampa projektora
Temperatury
Model lampy
W czasie pracy: : 32~104°F(0°C~40°C)
W stanie spoczynku lub w transporcie: -4~140°F(-20°C~60°C)
Wilgotność
W czasie pracy: Wilgotnosc wzgledna 0~ 75% mierzona
higrometrem
W czasie spoczynku: Wilgotnosc wzgledna 0~ 85%
mierzona higrometrem
AJ-LAF1
Zużycie prądu przez lampę
220W
35
Model i numer seryjny projektora znajdują się z
tyłu lub z boku projektora. Warto zapisać je poniżej na wypadek, gdyby należało oddać urządzenie
do naprawy.
MODEL
NUMER SERYJNY
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement