LG AN215, AN215-JD Owner's manual

LG AN215, AN215-JD Owner's manual
Numer modelu :
Numer seryjny :
PROJEKTOR DLP LG
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania.
Zaleca się również zapisanie numeru seryjnego oraz
numeru modelu urządzenia.
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na na spodzie obudowy — w przypadku
konieczności serwisowania urządzenia należy przekazać
je sprzedawcy.
AN215
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PROJEKTOR DLP
Spis treści
Spis treści
Wstęp
Instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa...... 4
Opis elementów
Korpus.............................................................. 7
Panel sterowania ............................................. 8
Pilot zdalnego sterowania................................ 9
Wkładanie baterii ........................................... 9
Wskaźniki stanu projektora............................ 10
Akcesoria ....................................................... 11
Elementy dodatkowe...................................... 11
Instalowanie i składanie
Instrukcja instalacji......................................... 12
Podstawowa obsługa projektora.................. 13
Mocowanie projektora na ścianie.................. 14
Włączanie projektora ................................... 22
Wyłączanie projektora ................................. 22
Wybieranie trybu źródła............................... 22
Ostrość, powiększenie i pozycja obrazu na ekranie ...23
Połączenia
Podłączanie do komputera PC .................... 24
Podłączanie do notebooka .......................... 24
Podłączanie do źródła wideo .................... 25
Podłączanie do odtwarzacza DVD .............. 25
Podłączanie do przystawki set-top box D-TV........... 26
Opcje menu Special (Specjalne)
Wybieranie języka .......................................... 30
Używanie funkcji ARC .................................... 30
Funkcja Overscan (Skalowanie) .................... 31
Funkcja Flip horizontal (Odwracanie w poziomie)..... 31
Funkcja Auto sleep (Automatyczne zasypianie)..... 31
Używanie funkcji Keystone (Korekcja trapezu)....... 32
Używanie funkcji Blank (Wygaszanie) ........... 32
Wybieranie koloru wygaszania obrazu .......... 32
Funkcja Lamp mode (Tryb lampy) ................. 33
Sprawdzanie pozostałego czasu eksploatacji lampy ....... 33
Używanie funkcji Still (Stopklatka) ................. 33
Opcje menu Screen (Ekran)
Funkcja Auto Configure (Konfiguracja automatyczna) ...
Używanie funkcji Phase (Przejście)...............
Używanie funkcji Clock (Zegar)......................
Używanie funkcji Horizontal (Poziom)............
Używanie funkcji Vertical (Pion) .....................
34
34
34
35
35
Informacje
Obsługiwane formaty obrazu....................... 36
Konserwacja .................................................. 37
Wymienianie lampy........................................ 38
Notatki............................................................ 41
Dane techniczne ............................................ 43
Funkcje
Opcje menu Video (Wideo)
Regulowanie parametrów wideo.................... 27
APC (Automatyczne sterowanie obrazem).... 27
Automatyczne sterowanie temperaturą barwową ..... 28
Funkcja Gamma (Gamma) ............................ 28
Funkcja Brilliant Color TM ............................... 28
Funkcja White peaking (Regulacja poziomu bieli)..... 29
Funkcja Black Level (Poziom czerni)............. 29
Funkcja Smart Iris (Inteligentna przysłona) . 29
Utylizacja urządzenia
POLSKI
1. Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego kosza na śmieci z kółkami
oznacza, że urządzenie jest objęte europejską dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne powinny zostać zutylizowane niezależnie
od miejskiego systemu usuwania odpadów, za pośrednictwem punktów zbiórki wyznaczonych przez władze krajowe lub lokalne.
3. Poprawne zutylizowanie wcześniej używanego urządzenia zapobiega potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji dotychczas używanego urządzenia można
uzyskać w urzędzie miasta, u służb oczyszczania miasta lub w sklepie, w którym dokonano zakupu.
3
Instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa
Aby zapobiec potencjalnym wypadkom lub niewłaściwemu użytkowaniu projektora, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa.
➟ Instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa zostały podane w dwóch formach wyszczególnionych poniżej.
OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie zasad użytkowania przedstawionych w instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub
śmierć.
UWAGI: Nieprzestrzeganie zasad użytkowania przedstawionych w instrukcji może spowodować lekkie obrażenia lub uszkodzenie
projektora.
➟ Po zapoznaniu się z niniejszym podręcznikiem należy przechowywać go w łatwo dostępnym miejscu.
Instalacja w pomieszczeniach
Podczas instalowania projektora
należy umieścić go na stabilnym
podłożu.
W przeciwnym wypadku zasilanie
zostanie odłączone.
OSTRZEŻENIE
Nie należy umieszczać projektora
bezpośrednio w świetle słonecznym lub
w pobliżu źródeł ciepła (radiatory, otwarty
ogień, piece itd.).
Może to spowodować zagrożenie pożarem!
Nie należy umieszczać materiałów
łatwopalnych obok projektora.
Może to spowodować zagrożenie
pożarem!
Nie należy pozwalać dzieciom na dotykanie zainstalowanego projektora.
Urządzenie może upaść, powodując obrażenia lub śmierć.
Instalacja w pomieszczeniach
Przed przeniesieniem urządzenia
należy odłączyć zasilanie i
wszystkie połączenia.
UWAGI
Nie należy umieszczać projektora
w pobliżu źródeł pary wodnej
lub oleju, takich jak nawilżacze.
Nie należy umieszczać projektora w
miejscach, w których może być
narażony na nadmierną ilość kurzu.
Może to spowodować zagrożenie
pożarem lub porażenie prądem elektrycznym!
Może to spowodować zagrożenie
pożarem!
Projektora należy używać
wyłącznie po umieszczeniu go
na poziomym i stabilnym
podłożu.
Należy zapewnić dobrą wentylację
wokół projektora. Odległość projektora od sufitu lub podłogi powinna być większa niż 20 cm.
Nie należy blokować otworów
wentylacyjnych projektora ani
ograniczać przepływu powietrza.
Niestabilność może mieć wpływ na
działanie urządzenia.
Nadmierny wzrost temperatury
wewnątrz urządzenia może
spowodować zagrożenie pożarem!
Może to spowodować wzrost temperatury wewnątrz urządzenia, a w konsekwencji zagrożenie pożarem!
Nie należy umieszczać projektora
bezpośrednio na dywanie, macie
lub w innym miejscu o ograniczonej wentylacji.
Może to spowodować wzrost temperatury wewnątrz urządzenia, a w konsekwencji zagrożenie pożarem!
Powietrze dostaje się do projektora przez otwór znajdujący się w dolnej lewej części urządzenia, a wydostaje się przez otwór w górnej
prawej części projektora. W związku z tym podczas mocowania
zasłony wentylatora należy uważać, aby nie zmienić kierunku
przepływu powietrza.
Zainstalowanie wentylatora w dolnej części projektora może spowodować pożar
z powodu wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia.
Instalacja na zewnątrz pomieszczeń
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać projektora w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka, gdzie urządzenie może zostać zamoczone.
Może to spowodować pożar lub zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Zasilanie
Należy podłączyć przewód z
uziemieniem.
Używanie przewodu bez uziemienia grozi
porażeniem z powodu upływu prądu elektrycznego.
Jeśli uziemienie nie jest możliwe, należy zastosować oddzielny wyłącznik automatyczny zainstalowany przez wykwalifikowanego elektryka.
Nie należy podłączać uziemienia do przewodów telefonicznych, piorunochronów ani
rur z gazem.
4
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć zagrożenia pożarem,
należy całkowicie włożyć wtyczkę sieciową do gniazda zasilania.
W przeciwnym wypadku może wystąpić zagrożenie pożarem!
Nie wolno umieszczać ciężkich
przedmiotów na przewodzie zasilającym.
Może to spowodować pożar lub
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Zasilanie
Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do jednego gniazdka.
Może to spowodować przegrzanie gniazdka i zagrożenie pożarem!
UWAGI
Zasilanie
Nigdy nie należy dotykać wtyczki
zasilania wilgotną ręką.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym!
Nie należy podłączać urządzenia,
jeśli przewód zasilający lub wtyczka
są uszkodzone albo jeśli gniazdko
zasilania jest poluzowane.
Może to spowodować pożar lub zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym!
Podczas wyjmowania wtyczki należy
ją mocno trzymać. Nie należy ciągnąć
za przewód, ponieważ w ten sposób
można go uszkodzić.
Należy zapobiegać gromadzeniu
się kurzu na bolcach wtyczki zasilania lub w gniazdku.
Może to spowodować zagrożenie pożarem!
Może to spowodować zagrożenie
pożarem!
Należy upewnić się, że przewód zasilający nie dotyka ostrych lub gorących obiektów, takich jak grzejniki.
Projektor należy ustawić w miejscu,
które uniemożliwi potykanie się o
przewód zasilający lub deptanie go.
Może to spowodować pożar lub
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Może to spowodować pożar lub
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Nie należy włączać i wyłączać projektora, wkładając wtyczkę zasilania do gniazdka ściennego lub wyjmując ją.
(Nie należy używać przełączanego gniazdka zasilania do włączania lub wyłączania urządzenia).
Może to spowodować awarię mechaniczną lub porażenie prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE
Na urządzeniu nie należy stawiać
przedmiotów zawierających
płyn, takich jak wazony, szklanki, kosmetyki lub świece.
W przypadku uderzenia lub
uszkodzenia projektora należy go
wyłączyć i odłączyć od gniazdka zasilania, a następnie skontaktować się z serwisem.
Może to spowodować zagrożenie
pożarem!
Może to spowodować pożar lub
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Jeśli do projektora dostanie się
woda,
należy odłączyć go od gniazdka
i skontaktować się z pracownikiem serwisu.
Zużyte baterie należy wyrzucać
ostrożnie i w bezpieczny sposób.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym!
Nie należy usuwać żadnych elementów obudowy (poza pokrywą
obiektywu). Wysokie ryzyko
porażenia prądem elektrycznym!
W przypadku
połknięcia baterii przez dziecko
należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
Nie należy patrzeć bezpośrednio
w obiektyw podczas pracy projektora. Może to uszkodzić wzrok!
Należy uniemożliwić upadek
jakichkolwiek przedmiotów na
projektor.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym!
W przypadku braku obrazu na
ekranie należy
wyłączyć urządzenie iodłączyć
je od gniazdka zasilania, a
następnie skontaktować się z pracownikiem serwisu.
Może to spowodować pożar lub
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Nie należy dotykać elementów metalowych w trakcie lub zaraz po
zakończeniu pracy urządzenia,
ponieważ otwory wentylacyjne i pokrywa lampy będą bardzo gorące!
POLSKI
Używanie
5
Instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa
Używanie
Nigdy nie należy dotykać gniazdka
ściennego, gdy ulatnia się gaz. W
takim wypadku trzeba otworzyć
okna i przewietrzyć pomieszczenie.
OSTRZEŻENIE
Nie należy upuszczać projektora ani narażać go na wstrząsy.
Może to spowodować awarię mechaniczną lub obrażenia ciała!
Może to spowodować pożar lub spalenie
z powodu iskry.
Używanie
Nie należy umieszczać ciężkich
obiektów na projektorze.
Może to spowodować awarię mechaniczną lub obrażenia ciała!
UWAGI
Nie należy uderzać obiektywu
szczególnie podczas
przenoszenia projektora.
Nie należy dotykać obiektywu projektora. Jest to delikatny element i
można go łatwo uszkodzić.
Nie należy używać ostrych narzędzi na projektorze, ponieważ uszkodzi to obudowę.
Czyszczenie
Do czyszczenia projektora nie
należy używać wody.
Może to uszkodzić
projektor lub spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE
Choć jest to mało prawdopodobne z projektora może wydobywać
się dym lub nietypowy zapach. W
takim wypadku należy wyłączyć
urządzenie, odłączyć od gniazdka ściennego iskontaktować się ze
sprzedawcą lub serwisem.
Podczas usuwania kurzu lub
zabrudzeń z obiektywu projektora
należy używać miękkiej szmatki
nawilżonej łagodnym detergentem
i wodą.
Może to spowodować pożar lub zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym!
Czyszczenie
Raz w roku należy skontaktować
się z serwisem w celu
wyczyszczenia wewnętrznych
elementów projektora.
Zgromadzony kurz może spowodować
awarię mechaniczną.
Inne
UWAGI
Podczas czyszczenia plastikowych elementów, takich jak obudowa projektora, należy odłączyć zasilanie i użyć miękkiej szmatki. Nie należy
używać zmywacza, wody w rozpylaczu lub mokrej szmatki. W szczególności nie należy używać zmywacza (do czyszczenia szkła), samochodowych lub przemysłowych preparatów do polerowania, ścierniw,
wosku, benzenu, alkoholu itd., ponieważ może to uszkodzić produkt.
Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub awarię produktu
(deformację, korozję i uszkodzenia).
OSTRZEŻENIE
Nie należy próbować samodzielnie serwisować projektora. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
Może to spowodować uszkodzenie projektora, porażenie prądem elektrycznym, a także utratę gwarancji!
Inne
Jeśli projektor ma być
nieużywany przez dłuższy czas,
należy odłączyć go od zasilania.
Zgromadzony kurz może spowodować
zagrożenie pożarem!
6
UWAGI
Informacje dotyczące wymiany
lampy znajdują się na stronach
38-39.
Nie należy łączyć starych baterii
z nowymi.
Może to spowodować przegrzanie i
wyciek z baterii.
Należy używać wyłącznie baterii
określonego typu.
Obraz z projektora należy oglądać z odległości równej 5-7
przekątnych ekranu.
W przeciwnym wypadku może dojść do
uszkodzenia pilota zdalnego sterowania.
Oglądanie ekranu ze zbyt małej odległości może pogorszyć wzrok.
Opis elementów
Opis elementów
Korpus
*Projektor został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnej technologii. Możliwe jest jednak zaobserwowanie na ekranie projektora niewielkich, czarnych i/lub jasnych punktów (czerwonych, niebieskich lub zielonych). Może to być naturalnym wynikiem
procesu produkcji i nie zawsze oznacza nieprawidłowe działanie.
Pokrętło FOCUS (Ostrość)
Czujnik zdalnego
sterowania
Podniesieni
e obiektywu
Wskaźniki
Wejście RGB
(PC/DTV)
Wejście wideo
Wejście S-Video
Wejście COMPONENT
Wejście zasilania sieciowego
POLSKI
Wejście HDMI
7
Opis elementów
Panel sterowania
Przycisk MENU (Menu)
Przycisk SOURCE (Źródło)
Przycisk A OK
Przycisk
Przycisk
E
D
/ KEY STONE (Korekcja trapezu)
/ SMART IRIS (Inteligentna przysłona)
Przycisk
Przycisk
G
F
/ ZOOM + (Powiększenie +)
/ ZOOM + (Powiększenie -)
Przycisk POWER
(Zasilanie)
8
Opis elementów
Pilot zdalnego sterowania
POWER
Przycisk POWER (Zasilanie)
Przycisk MENU (Menu)
Przycisk
F
MENU
SOURCE
Przycisk SOURCE (Źródło)
/G
Przycisk AUTO (patrz str. 34)
AUTO
OK
Przycisk BLANK (Wygaszenie) (patrz str. 32)
BLANK
Przycisk KEYSTONE (Korekcja trapezu)
(patrz str. 32)
KEYSTONE
Przycisk SMART IRIS (Inteligentna przysłona)
(patrz str. 29)
SMART IRIS
ARC
STILL
ZOOM
Przycisk
D
Przycisk
A
/
E
OK
Przycisk ARC (patrz str. 30)
Przycisk STILL (Stopklatka)
(patrz str. 33)
Przycisk ZOOM +/- (Powiększenie +/-)
(patrz str. 23)
Wkładanie baterii
PRZESTROGA
UŻYCIE BATERII NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI EKSPLOZJĄ.
ZUŻYTE BATERIE NALEŻY WYRZUCIĆ, POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.
POLSKI
• Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania i włóż baterie
zgodnie z oznaczeniem biegunów (dopasuj znak „+” do znaku „+” oraz znak „-” do
znaku „-”).
• Włóż dwie baterie 1,5 V.
Nie łącz baterii zużytych z nowymi.
9
Opis elementów
Wskaźniki stanu projektora
*Wskaźniki lampy, pracy i temperatury przedstawiają stan projektora.
Wskaźnik pracy
Wskaźnik lampy
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik pracy
Pomarańczowy
Zielony (migający)
Zielony
Pomarańczowy (migający)
Nie świeci
Czerwony
Wskaźnik lampy
Czerwony (migający)
Zielony (migający)
Pomarańczowy
Wskaźnik temperatury
10
Czerwony
Czerwony (migający)
Tryb gotowości.
Chłodzenie lampy do momentu jej włączenia.
Pracuje (włącz lampę).
Lampa projektora chłodzi się z powodu braku zasilania (2 minuty).
Zasilanie wyłączone.
Lampa projektora jest bliska zużycia i wymaga
wymiany na nową (ponad 2000 godzin).
Na ekranie wyświetlany jest komunikat „Replace the lamp” (Wymień
lampę) przez 5 sekund od pierwszego włączenia zasilania.
Wystąpił problem z lampą lub związanymi z nią elementami podczas włączania
zasilania. Spróbuj ponownie włączyć zasilanie później. Jeśli wskaźnik lampy
ponownie miga na czerwono, skontaktuj się z serwisem.
Pokrywa lampy jest otwarta.
Temperatura projektora jest wysoka. Wyłącz zasilanie i sprawdź
wentylator.
Projektor został wyłączony z powodu wysokiej temperatury.
Zasilanie zostało wyłączone z powodu problemu zwewnętrznym
wentylatorem. Skontaktuj się z serwisem.
Opis elementów
Akcesoria
POWER
MENU
SOURCE
AUTO
BLANK
KEYSTONE
OK
ARC
STILL
ZOOM
SMART IRIS
1.5V
1.5V
Pilot zdalnego
sterowania
2 baterie
Przewód zasilania
Kabel wideo
PROJECTOR
Owner’s manual
Kabel komputerowy
Instrukcja obsługi
CD ROM
Uchwyt do mocowania na
ścianie
*Tulejki i wkręty dołączone są do
uchwytu ściennego.
Elementy dodatkowe
*Aby zakupić te produkty, skontaktuj się ze sprzedawcą.
*Aby wymienić lampę na nową, skontaktuj się z personelem serwisu.
*Lampa projektora jest bliska zużycia i wymaga wymiany na nową.
*Różne akcesoria sprzedawane osobno mogą ulec zmianie w celu poprawy jakości. Mogą także zostać dodane nowe produkty.
Kabel S-Video
Lampa
Kabel HDMI
Podstawka na
biurko
Kabel Component
Przejściówka SCART na RCA
(opcjonalna)
Osłona kabla
POLSKI
Ekran projekcyjny
*Tulejki i wkręty są
dołączone do uchwytu
ściennego.
11
Instalowanie i składanie
Instalowanie i składanie
Instrukcja instalacji
*Nie należy narażać projektora na sytuacje przedstawione poniżej. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie
produktu.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację projektora.
● Projektor ma otwory wentylacyjne u spodu (wlot) i z przo-
du (wylot). Nie należy blokować tych otworów ani
umieszczać niczego w ich pobliżu. W przeciwnym wypadku może wzrosnąć temperatura wewnątrz urządzenia, co
spowoduje obniżenie jakości obrazu lub uszkodzenie projektora.
● Należy zapewnić dobrą wentylację wokół projektora.
Odległość między projektorem a sufitem lub podłogą
powinna być większa niż 20 cm.
● Nigdy nie należy umieszczać materiałów takich jak
papier pod projektorem.
● Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
zapewnić odstęp 1 cm między każdą ścianą boczną
projektora a ścianą.
1cm
1cm
1cm
Projektor należy umieścić w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.
● Projektor należy instalować wyłącznie w miejscach o odpowiedniej temperaturze i wilgotności (patrz str. 43).
Nie należy umieszczać projektora w miejscach, w których może ulec zakurzeniu.
● Może to spowodować przegrzanie projektora.
Projektor został wyprodukowany przy użyciu technologii o dużej precyzji. Możliwe jest jednak zaobserwowanie na ekranie projektora niewielkich, czarnych i/lub jasnych punktów (czerwonych, niebieskich
lub zielonych). Jest to normalny rezultat procesu produkcji i nie oznacza nieprawidłowego działania
urządzenia.
Aby wyświetlać programy telewizji cyfrowej, konieczne jest podłączenie odbiornika DTV (Set-top Box)
i podłączenie go do projektora.
W przypadku braku sygnału wejściowego na ekranie nie zostanie wyświetlone
menu.
12
Instalowanie i składanie
Podstawowa obsługa projektora
1. Zamocuj projektor na ścianie.
2. Umieść projektor w poprawnej odległości od ekranu. Odległość między projektorem a ekranem decyduje o
faktycznym rozmiarze obrazu.
3. Ustaw projektor w taki sposób, aby obiektyw był skierowany na ekran pod właściwym kątem. Jeśli projektor nie jest ustawiony pod właściwym kątem, obraz na ekranie będzie zakrzywiony. W takiej sytuacji korekcja trapezu może poprawić obraz (patrz strona 32).
4. Podłącz kable projektora do ściennego gniazda zasilania i innych podłączonych źródeł.
Odległość projekcyjna w zależności od formatu obrazu
Odległość projekcyjna (O)
Odległość projekcyjna (O)
Format obrazu 16:9
Ekran
Rozmiar ekranu (mm)
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1016
1270
1524
1778
2032
2286
2540
3048
3556
4064
4572
5080
5588
6036
6604
7112
7620
Odległość projekcyjna
Rozmiar ekranu w
pionie (mm)
498
623
747
872
996
1121
1245
1494
1743
1992
2241
2491
2740
2989
3238
3487
3736
Najmniejsza odległość
(mm)
Największa
odległość (mm)
1532
1921
2311
2700
3069
3478
3867
4645
5424
6202
6980
7759
8537
9315
10093
10372
11650
2144
2688
3233
3777
4322
4866
5411
6500
7589
8678
9767
10656
11945
13064
14123
15212
16300
POLSKI
Rozmiar ekranu (cale)
Rozmiar ekranu w
poziomie (mm)
886
1107
1328
1550
1771
1992
2214
2657
3099
3542
3985
4428
4870
5313
5756
6199
6641
mm / cale
*Najdłuższa/najkrótsza odległość przedstawia stan po wyregulowaniu za pomocą funkcji powiększenia.
13
Instalowanie i składanie
Mocowanie projektora na ścianie
Instrukcje związane z bezpieczeństwem mocowania na ścianie
Aby zapobiec potencjalnym wypadkom lub niewłaściwemu użytkowaniu projektora, należy zapoznać się z
instrukcjami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa.
➟ Instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa zostały podane w dwóch formach wyszczególnionych poniżej.
OSTRZEŻENIE: naruszenie takiej instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć..
UWAGI: naruszenie takiej instrukcji może spowodować lekkie obrażenia lub uszkodzenie projektora.
➟ Po zapoznaniu się z niniejszym podręcznikiem należy przechowywać go w łatwo dostępnym miejscu.
OSTRZEŻENIE
Nie należy instalować tego produktu w niestabilnym
miejscu.
Urządzenie może upaść, powodując obrażenia.
Nie należy obciążać ani uderzać tego produktu.
Urządzenie może upaść, powodując obrażenia.
UWAGI
Podczas instalowania produktu należy postępować
zgodnie z instrukcją.
Nie należy instalować projektora samodzielnie.
Warto uzyskać pomoc od innych osób.
W przeciwnym wypadku może to spowodować poważne
obrażenia lub uszkodzenie produktu.
Urządzenie może upaść, powodując obrażenia.
Przed instalacją należy sprawdzić, czy materiał, z którego
wykonana jest ściana, jest zgodny z danymi technicznymi i
upewnić się, że używane są tulejki dołączone do produktu.
Podczas wiercenia należy używać wiertarki i
wiertła określonych przez producenta.
Głębokość otworów powinna być zgodna z danymi technicznymi.
W przeciwnym wypadku może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
W przeciwnym wypadku może to stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa.
Nie należy umieszczać źródeł ciepła (radiatora lub
grzejnika) bądź nawilżaczy pod zainstalowanym produktem.
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Przed instalacją należy odłączyć produkt od zasilania.
W przeciwnym wypadku może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
14
Nie należy instalować produktu w pobliżu zraszaczy, czujników, linii elektrycznych wysokiego
napięcia, źródeł zasilania lub w miejscach, w
których występuje zagrożenie uderzeniami lub
wibracjami.
Nie należy instalować projektora bez użycia
narzędzi.
Może to spowodować obrażenia.
Instalowanie i składanie
Akcesoria do uchwytu ściennego
Uchwyt do mocowania
na ścianie
Wkręty do uchwytu
ściennego
Tulejki rozporowe
Wkręty do blokowania uchwytu
Śruby blokujące
Wkręty do drewna
Instalowanie uchwytu do mocowania na ścianie
1
Rozmontuj elementy
- Usuń wkręt z uchwytu ściennego.
- Wymontuj uchwyt do blokowania produktu z uchwytu ściennego.
Uchwyt do blokowania projektora
Uchwyt do mocowania
na ścianie
➡ Przyciśnij obiema rękami górną część uchwytu ściennego,
aby wcisnąć uchwyt. Jest to przydatne podczas łączenia
z wkrętami blokującymi (patrz str. 18).
2
Wkręt do blokowania uchwytu
* Po umieszczeniu projektora należy
użyć tego wkrętu (patrz str. 18).
Połącz projektor z uchwytem do blokowania projektora
a. Ostrożnie umieść projektor obiektywem skierowanym w dół na miękkiej powierzchni, aby zabezpieczyć obiektyw
przed uszkodzeniem.
b. Włóż 2 śruby blokujące do górnej części projektora (przy drzwiczkach automatycznej wentylacji).
c. Połącz uchwyty blokowania projektora wymontowane na rysunku 1 z projektorem za pomocą wkrętów do blokowania
uchwytu.
Wkręt do blokowania uchwytu
POLSKI
Śruba blokująca
15
Instalowanie i składanie
3
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Włóż tulejki lub wkręty do drewna po oznaczeniu miejsc, w których będą one mocowane na ścianie
Sprawdź powierzchnię i grubość ściany, do której będzie mocowany uchwyt.
Jeśli powierzchnia, do której będzie mocowany uchwyt, jest wykonana z betonu, twardego lub miękkiego kamienia,
cegieł lub pustaków,
można użyć dołączonych do projektora tulejek i wkrętów.
Dołączonych tulejek i wkrętów można użyć wyłącznie wtedy, gdy grubość tynku nie przekracza 20 mm.
Dołączonych wkrętów do drewna można użyć wyłącznie w przypadku ścian wykonanych z drewna.
Okładzina tynkowa nie jest wystarczająco wytrzymałym materiałem.
Używanie tulejek rozporowych i wkrętów do mocowania uchwytu ściennego
a. Po dopasowaniu pozycji uchwytu ściennego zaznacz pozycje tulejek.
b. W miejscu zaznaczenia miejsca na tulejkę na ścianie, używając odpowiedniego dla danego materiału wiertła o
średnicy 6 mm,
wywierć otwory o głębokości ok. 40-50 mm.
c. Oczyść wszystkie wywiercone otwory i wsuń do każdego z nich tulejki dołączone do uchwytu do mocowania na
ścianie.
a
b
Wi e r t ł o
Ściana
c
➡
: miejsce umieszczenia tulejek
Tulejka
16
Instalowanie i składanie
4
Zainstaluj uchwyt do mocowania na ścianie
Używanie tulejek rozporowych i wkrętów do mocowania uchwytu ściennego
a. Po przygotowaniu otworów zamontuj uchwyt ścienny na ścianie.
b. Wsuń wkręty do mocowania uchwytu ściennego do każdego z otworów.
a
b
Wkręt do uchwytu ściennego
Używanie wkrętów do drewna
Ó
Wkrętów do drewna można użyć wyłącznie w przypadku ścian wykonanych z drewna.
POLSKI
- Po dopasowaniu miejsc na ścianie zamocuj uchwyt ścienny przy użyciu dołączonych wkrętów do drewna.
17
Instalowanie i składanie
5
Ó
Połącz projektor z uchwytem do mocowania na ścianie
Połącz projektor z uchwytem do mocowania na ścianie, jak przedstawiono na poniższym rysunku. Nie instaluj projektora
samodzielnie.
Warto uzyskać pomoc od innych osób. Urządzenie może upaść, powodując obrażenia.
a. Umieść projektor na 2 śrubach blokujących w wycięciach w górnej krawędzi uchwytu.
b. Wsuń uchwyt projektora do szczeliny w dolnej części uchwytu ściennego.
c. Po zamocowaniu i zablokowaniu projektora wsuń wkręty blokujące uchwyt do otworów.
d. Dokładnie sprawdź, czy projektor jest zablokowany, ciągnąc projektor w dół.
a
Śruba blokująca
b
Uchwyt projektora
c
Wkręt do blokowania uchwytu
18
Instalowanie i składanie
Zarządzanie kablami
2
Umieść odbiornik ekranem skierowanym w dół na
poduszce lub miękkiej tkaninie.
Podnieś tylną pokrywę.
Panel tylny urządzenia
Podłącz kable zgodnie z potrzebami.
Najpierw zepnij kable HDMI, wideo i S-Video przy użyciu
dołączonej opaski zaciskowej do kabli zgodnie z
rysunkiem.
Kabel HDMI powinien zostać umieszczony w dolnej części.
Opaska zaciskowa
Kabel RGB
Opaska blokująca kable
Przewód zasilający
POLSKI
1
19
Instalowanie i składanie
3
Załóż poprawnie tylną pokrywę i przykręć ją przy użyciu
śruby skrzydełkowej.
Śruba skrzydełkowa
4
Oddziel kabel HDMI i przewód zasilający od innych, a
następnie zwiąż je zgodnie z rysunkiem.
Pokrywa panelu tylnego
Kabel HDMI
Uchwyt ścienny
Przewód zasilający
Kable
20
Instalowanie i składanie
Regulowanie kąta odchylenia
- Zakres regulacji kątów wynosi 5° (góra/dół/lewo/prawo), a zakres obrotu wynosi ?10°.
- Nie należy regulować kątów odchylenia przy użyciu zbyt dużej siły. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia.
<Regulowanie kąta odchylenia>
<Obrót>
Odpowiednia odległość zainstalowanego projektora od ściany
- Podczas mocowania projektora na ścianie należy pozostawić odległość 16,8 mm między ścianą a urządzeniem.
POLSKI
16,8 mm
21
Instalowanie i składanie
Włączanie projektora
1. Podłącz poprawnie kabel zasilający.
2. Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu sterowania.
(Podczas chłodzenia lampy miga zielony wskaźnik pracy).
●
●
Po zapaleniu się zielonego wskaźnika pracy na ekranie pojawi się obraz.
Wybierz tryb źródła przy użyciu przycisku SOURCE (Źródło).
Uwaga!
* Nie odłączaj przewodu zasilającego podczas pracy wentylatora (wlotowego/wylotowego). W przeciwnym wypadku włączanie lampy potrwa dłużej.
Wyłączanie projektora
1. Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu sterowania.
Power off?
Please press Power key again.
2. Naciśnij ponownie przycisk POWER (Zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu
sterowania, aby wyłączyć zasilanie.
3. Jeśli wskaźnik LED pracy miga na pomarańczowo, nie odłączaj źródła zasilania, dopóki
wskaźnik pracy nie będzie nieprzerwanie świecić na pomarańczowo.
●
Jeśli wskaźnik LED pracy miga na pomarańczowo, przycisk zasilania na panelu sterowania lub na pilocie
zdalnego sterowania nie będzie działać.
Wybieranie trybu źródła
1. Naciśnij przycisk SOURCE (Źródło).
Select
F
RGB
OK
G
2. Każde naciśnięcie przycisków
F, G
zmienia źródło wyświetlania zgodnie ze schematem poniżej.
RGB
Component
22
HDMI
S-Video
Video
Instalowanie i składanie
Ostrość, powiększenie i pozycja obrazu na ekranie
Po wyświetleniu obrazu na ekranie sprawdź jego ostrość i dopasowanie do ekranu.
● Wyreguluj ostrość za pomocą pokrętła FOCUS (Ostrość) na urządzeniu.
Pokrętło FOCUS (Ostrość)
● Wyreguluj rozmiar obrazu za przy użyciu przycisku ZOOM+/- (Powiększenie+/-) na pilocie
zdalnego sterowania lub na panelu sterowania.
ZOOM
Aby wyregulować obraz na ekranie w pionie, wyreguluj podniesienie obiektywu zgodnie z rysunkiem poniżej.
POLSKI
Podniesienie
obiektywu
● Dostosuj podniesienie obiektywu w górę lub w dół, aby uzyskać pożądaną pozycję na ekranie.
23
Połączenia
Połączenia
Podłączanie do komputera PC
* Projektor można podłączyć do komputera z wyjściem VGA, SVGA, XGA lub SXGA.
* Informacje o obsługiwanych przez projektor formatach obrazu można znaleźć na stronie 36.
<Sposób łączenia>
Podłącz kabel komputerowy do gniazda RGB IN (PC/DTV)
projektora.
* Lepszą jakość obrazu można uzyskać, podłączając do projektora źródło zgodne ze standardem HDMI.
RGB IN (PC/DTV)
VIDEO
S-VIDEO
PB
PR
COMPONENT IN
Y
HDMI IN
Podłączanie do notebooka
<Sposób łączenia>
Podłącz kabel komputerowy do gniazda RGB IN
(PC/DTV) projektora.
* Jeśli komputer zostanie ustawiony tak, aby wyświetlał
obraz zarówno na monitorze komputera, jak i na
zewnętrznym projektorze, obraz projektora może nie być
poprawnie wyświetlany. W takich przypadkach należy
ustawić przesyłanie obrazu wyjściowego komputera
wyłącznie do zewnętrznego projektora. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.
RGB IN (PC/DTV)
VIDEO
24
PB
S-VIDEO
PR
COMPONENT IN
Y
HDMI IN
Połączenia
Podłączanie do źródła wideo
*Do projektora można podłączyć magnetowid, kamerę cyfrową lub dowolne zgodne źródło obrazu wideo.
<Sposób łączenia 1 >
a. Za pomocą kabla wideo połącz gniazda wejścia wideo
projektora z gniazdami wyjścia źródła audio-wideo.
<Sposób łączenia 2 >
b. Za pomocą kabla S-Video połącz gniazdo wejścia SVideo projektora
z wyjściem S-Video źródła audio-wideo.
* Lepszą jakość obrazu można uzyskać, podłączając
do projektora źródło S-Video.
<Magnetowid>
RGB IN (PC/DTV)
VIDEO
PB
COMPONENT IN
Y
S-VIDEO
PR
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
HDMI IN
VIDEO
OUT
IN
Podłączanie do odtwarzacza DVD
*W zależności od sprzętu gniazda wyjścia (Y, PB, PR) odtwarzacza DVD mogą być oznaczone jako Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr.
<Sposób łączenia>
a. Podłącz kabel Component odtwarzacza DVD do gniazd Pr,
Pb i Y złącza Component projektora.
* Podczas podłączania kabla Component, należy dopasować
kolory gniazd do kabla (Y=zielony, PB=niebieski, PR=czerwony).
b. Jeśli odtwarzacz DVD jest wyposażony w wyjście HDMI,
można wybrać tryb HDMI.
<DVD>
RGB/DTV
HDMI/DVI
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
RGB IN (PC/DTV)
VIDEO
Y
PB
S-VIDEO
PR
HDMI IN
(R) AUDIO (L)
Kabel HDMI - DVI
DVI OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
Kabel
Component
POLSKI
Component
COMPONENT IN
Sygnał
Kabel HDMI
25
Połączenia
Podłączanie do przystawki set-top box D-TV
* Aby odbierać programy telewizji cyfrowej, należy zakupić odpowiedni odbiornik (set-top box) i
podłączyć go do projektora.
* Informacje dotyczące podłączania urządzenia set-top box D-TV do projektora można znaleźć w
podręczniku użytkownika urządzenia set-top box.
< Podłączanie źródła RGB >
a. Podłącz kabel RGB do gniazda RGB IN (PC/DTV)
projektora.
b. Użyj odbiornika telewizji cyfrowej z trybem
480p(576p)/720p/1080i.
*Złącze HDMI obsługuje technologię HDCP.
<Set-top box D-TV>
VIDEO
Y
S-VIDEO
PB
PR
COMPONENT IN
< Podłączanie źródła HDMI >
RGB IN (PC/DTV)
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
HDMI OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
HDMI IN
a. Podłącz kabel HDMI urządzenia set-top box HDMI gniazda HDMI projektora.
b. Użyj odbiornika telewizji cyfrowej z trybem
480p(576p)/720p/1080i.
Kabel RGB
Kabel HDMI - DVI
Kabel HDMI
< Podłączanie źródła Component >
a. Podłącz kabel Component urządzenia set-top box D-TV
do gniazd PR, PB i Y złącza Component projektora.
* Podczas podłączania kabla Component należy dopasować
kolory gniazd i kabel komponent(Y=zielony, PB=niebieski,
PR=czerwony).
b. Użyj odbiornika telewizji cyfrowej z trybem
480p(576p)/720p/1080i.
<Set-top box D-TV>
RGB IN (PC/DTV)
VIDEO
PB
S-VIDEO
PR
COMPONENT IN
Y
(R) AUDIO (L)
HDMI IN
Kabel Component
26
DTV OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
PR
Funkcje
Funkcje
* Menu ekranowe (OSD) występujące w niniejszym podręczniku służy jedynie do ułatwienia obsługi projektora i może
różnić się od tego występującego w posiadanym urządzeniu.
* W przypadku braku sygnału wejściowego na ekranie nie zostanie wyświetlone menu.
* Niniejsza instrukcja obsługi objaśnia głównie obsługę trybu RGB (PC).
Opcje menu Video (Wideo)
Regulowanie parametrów wideo
< Tryb RGB >
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu) a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
Contrast
Brightness
Color R
Color G
Color B
Reset
2. Naciśnij przycisk D , E, aby wybrać pozycję wideo do wyregulowania.
3. Naciśnij przycisk F, G, aby wyregulować żądane ustawienia ekranu.
● Wyregulowanie poszczególnych
opcji menu nie wpływa na inne źródła
wejściowe.
Wyreguluj zgodnie z potrzebami
opcje menu dla następujących źródeł
wejściowych: Video/S-Video/Component (480i(576i)), Component (480p(576p),
720p, 1080i).
● Aby odzyskać oryginalne ustawienie po jego zmianie, naciśnij przyciskA OK po
wybraniu pozycji [Reset] (Resetuj).
● W przypadku odbierania sygnału NTSC wyświetlana jest pozycja Tint (Ton),
którą można regulować (tylko 60 Hz).
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
MENU Exit
50
50
50
50
50
FG
Move
Enter
< Tryb wideo >
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Exit
F
G
Clear
80
50
50
50
0
FG
Move
Enter
< Tryb HDMI >
Contrast
Brightness
Reset
APC (Automatyczne sterowanie obrazem)
MENU Exit
50
50
FG
Move
Enter
*Funkcji APC projektora należy użyć, aby zapewnić najlepszą jakość obrazu.
*Funkcja ta nie działa w trybie RGB.
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu) a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
2. Naciskaj przyciski D , E, aby wybrać pozycję APC.
● Każde naciśnięcie przycisków
D,E
zmienia ustawienia ekranu zgodnie ze
schematem poniżej.
Clear
Soft
User
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Prev.
F
Clear
G
80
50
50
50
0
D
E
POLSKI
3. Naciskaj przyciski F, G , aby wyregulować żądane ustawienia ekranu.
Move
FG
Select
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
27
Funkcje
Automatyczne sterowanie temperaturą barwową
- Aby zainicjować wartości (przywrócić ustawienia domyślne), wybierz opcję Normal (Normalny).
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu) a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Smart Iris
2. Naciskaj przyciski D , E, aby wybrać pozycję ACC.
3. Naciskaj przyciski F, G, aby dokonać żądanych zmian.
● Każde naciśnięcie przycisków
D,E
zmienia ustawienia ekranu zgodnie ze
MENU Exit
schematem poniżej.
Cool
Normal
F
Normal
G
F
F
Normal
On
G
G
F
step0
G
10
D
E
Move
FG
Select
Warm
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
Funkcja Gamma (Gamma)
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu) a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Smart Iris
2. Naciskaj przyciski D , E, aby wybrać pozycję Gamma.
3. Naciskaj przyciski F, G, aby wyregulować żądane ustawienia ekranu.
● Każde naciśnięcie przycisków
D,E
zmienia ustawienia ekranu zgodnie ze
MENU Exit
schematem poniżej.
Normal
Film
F
Normal
G
F
F
Normal
On
G
G
F
step0
G
10
D
E
Move
FG
Select
Sports
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
Funkcja Brilliant Color
TM
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu) a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
2. Naciskaj przyciski D , E, aby wybrać pozycję Brilliant Color .
TM
3. Naciskaj przycisk F, G, aby wybrać ustawienie On (Wł.) lub Off (Wył.).
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Smart Iris
TM
* Do czego służy funkcja Brilliant Color ?
Funkcja ta zwiększa lub zmniejsza ogólną jasność, poprawiając wyświetlanie
odcieni kolorów.
28
MENU Exit
F
Normal
G
F
F
Normal
On
G
G
F
step0
G
10
D
E
Move
FG
Select
Funkcje
Funkcja White peaking (Poziom bieli)
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu) a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Smart Iris
2. Naciskaj przyciski D , E, aby wybrać pozycję White peaking (Poziom bieli).
3. Naciśnij przycisk F, G, aby wyregulować żądane ustawienia ekranu.
● Wyreguluj ustawienie na wyższy poziom, aby uzyskać jaśniejszy obraz.
Wyreguluj ustawienie na niższy poziom, aby uzyskać ciemniejszy obraz.
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
● Funkcję White peaking (Poziom bieli) można regulować wyłącznie wtedy, gdy
włączona jest funkcja Brilliant Color TM .
F
Normal
G
F
F
Normal
On
G
G
F
step0
G
10
D
E
MENU Exit
Move
FG
Adjust
Funkcja Black Level (Poziom czerni)
- Funkcję Black Level (Poziom czerni) można regulować wyłącznie w trybie HDMI.
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu) a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
< Tryb HDMI >
aby
2. Naciskaj przyciski D , E, aby wybrać pozycję Black Level (Poziom czerni).
3. Naciskaj przycisk F, G, aby wybrać ustawienie Low (Niski) lub High (Wysoki).
● Low (Niski): odbicia światła na ekranie stają się ciemniejsze.
● High (Wysoki): odbicia światła na ekranie stają się jaśniejsze.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black Level
Smart Iris
MENU Exit
F
Normal
G
F
F
Normal
On
G
G
F
High
G
F
step0
G
10
D
E
Move
FG
Select
Funkcja Smart Iris (Inteligentna przysłona)
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu) a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
2. Naciskaj przyciski
przysłona).
D , E,
F, G,
aby
aby wybrać pozycję Smart Iris (Inteligentna
3. Naciskaj przyciski F, G, aby wyregulować kontrast do żądanego poziomu.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Smart Iris
MENU Exit
● Każde naciśnięcie przycisków
D,E
F
Normal
G
F
Normal
G
On
G
step0
G
10 F
F
D
E
Move
FG
Select
zmienia ustawinia ekranu zgodnie ze schematem
poniżej.
Step 1
Step 2
Step 3
POLSKI
Step 0
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
● Kontrast zostanie zwiększony na poziom Step 0.
29
Funkcje
Opcje menu Special (Specjalne)
Wybieranie języka
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu) a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
2. Naciskaj przyciski D , E, aby wybrać pozycję Language (Język).
3. Naciskaj przyciski F, G, aby wybrać żądany język.
aby
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Auto sleep
F
English
G
F
F
4:3
On
G
G
F
Off
G
● Menu ekranowe (OSD) będzie wyświetlane w wybranym języku.
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
MENU Prev.
Używanie funkcji ARC
1. Naciśnij przycisk ARC.
Każde naciśnięcie przycisku zmienia wyświetlanie zgodnie ze schematem poniżej.
16:9
4:3
16:9
4:3
Uwaga!
Funkcji tej można także używać za pomocą przycisku MENU (Menu).
30
D
E
Move
FG
Select
Funkcje
Funkcja Overscan (Skalowanie)
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu), a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Auto sleep
2. Naciskaj przyciski D, E, aby wybrać pozycję Overscan (Skalowanie).
3. Naciskaj przycisk F, G, aby wybrać ustawienie On (Wł.) lub Off (Wy ł . ) .
F
English
G
F
4:3
G
F
On
G
F
Off
G
● Funkcję Overscan można regulować wyłącznie w trybach RGB-DTV, HDMI-
DTV i Component.
MENU Prev.
D
E
Move
FG
Select
Funkcja Flip horizontal (Odwracanie w poziomie)
* Funkcja ta odwraca obraz z projektora w poziomie.
Należy jej używać podczas tylnej projekcji obrazu.
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu), a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
2. Naciskaj przyciski
poziomie).
D, E,
F, G,
aby
aby wybrać pozycję Flip horizontal (Odwracanie w
3. Naciśnij przycisk A OK, aby wyświetlić odwrócony obraz.
● Każde naciśnięcie przycisku A OK spowoduje odwrócenie obrazu.
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Auto sleep
MENU Prev.
F
English
G
F
4:3
G
F
On
G
To flip
F
D
E
Move
G
Off
A
Enter
Funkcja Auto sleep (Automatyczne zasypianie)
*Zegar zasypiania wyłącza projektor w ustawionym czasie.
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu), a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
2. Naciskaj przyciski D, E, aby wybrać pozycję Auto sleep (Automatyczne zasypianie).
3. Naciskaj przyciski F, G, aby wybrać żądane ustawienie czasu.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Auto sleep
F
English
G
F
4:3
G
F
On
G
F
Off
G
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
D
E
Move
FG
Select
POLSKI
MENU Prev.
31
Funkcje
Opcje menu Special (Specjalne)
Używanie funkcji Keystone (Korekcja trapezu)
* Funkcji tej należy użyć, gdy ekran nie znajduje się pod właściwym kątem względem projektora, a obraz ma kształt
trapezu.
* Funkcji Keystone (Korekcja trapezu) należy używać tylko wtedy, gdy nie można uzyskać właściwego kąta projekcji.
1. Naciśnij przycisk KEYSTONE (Korekcja trapezu).
2. Naciskaj przyciski D, E, aby wybrać pozycję V Keystone (Korekcja pionowa) lub
H Keystone (Korekcja pozioma).
3. Naciskaj przyciski F, G , aby dokonać żądanych zmian.
● Funkcja Keystone (Korekcja trapezu) może przyjmować wartości od -20 do +20.
● Dostęp do tej funkcji można także uzyskać za pomocą przycisku MENU
(Menu).
V Keystone
0
H Keystone
0
Używanie funkcji Blank (Wygaszanie)
* Funkcja ta może być przydatna podczas prezentacji, spotkań lub odpraw, gdy wymagana jest uwaga publiczności.
1. Naciśnij przycisk BLANK (Wygaszanie).
Obraz zmieni się na kolor tła.
Można wybrać kolor tła
(patrz rozdział „Wybieranie koloru wygaszania obrazu”).
●
●
2. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć funkcję wygaszania.
Wybieranie koloru wygaszania obrazu
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu), a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
2. Naciskaj przyciski D, E, aby wybrać pozycję Blank image (Obraz wygaszania).
3. Naciskaj przyciski F, G, aby wybrać żądany kolor.
● Kolor tła zostanie zmieniony na wybrany kolor funkcji Blank (Wygaszanie).
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
32
0
0
F
Logo
G
F
High Bright
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Funkcje
Funkcja Lamp mode (Tryb lampy)
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu), a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
2. Naciskaj przyciski D, E, aby wybrać pozycję Lamp mode (Tryb lampy).
3. Naciskaj przycisk F, G, aby wybrać ustawienie High Bright (Wysoka jasność)
lub Economic (Ekonomiczny).
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
0
0
F
Logo
G
F
High Bright
G
11 Hr
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
MENU Prev.
D
E
Move
Select
FG
Sprawdzanie pozostałego czasu lampy
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu), a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
aby
2. Zostanie wyświetlony wykorzystany czas lampy.
● Jeśli lampa projektora będzie bliska zużycia (około 2000 godzin), wskaźnik lampy zmieni
kolor na czerwony.
● W przypadku przekroczonego czasu lampy dioda ostrzeżenia lampy będzie świecić
nieprzerwanie na czerwono.
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Exit
0
0
F
Logo
G
F
High Bright
G
11 Hr
FG
Move
A
Enter
Używanie funkcji Still (Stopklatka)
1. Naciśnij przycisk STILL (Stopklatka).
* Możliwe jest zatrzymanie obrazu wejściowego.
<Ruchomy obraz>
<Zatrzymany obraz>
2. Aby opuścić tryb STILL (Stopklatka), naciśnij dowolny przycisk.
POLSKI
* Funkcja STILL (Stopklatka) zostanie wyłączona automatycznie po około 10 minutach.
33
Funkcje
Opcje menu Screen (Ekran)
Funkcja Auto Configure (Konfiguracja automatyczna)
* Funkcja ta zapewnia uzyskanie najlepszej jakości obrazu wideo poprzez automatyczne regulowanie rozmiaru w poziomie i
synchronizację obrazu.
* Funkcja Auto Tracking (Automatyczne śledzenie) działa wyłącznie w przypadku wejścia RGB PC.
1. Naciśnij przycisk AUTO (Auto).
● Pozycja i synchronizacja obrazu zostaną dostosowane automatycznie.
2. Aby dostosować więcej różnych trybów wejścia komputera PC, należy
wyregulować pozycje Phase (Przejście), Clock (Zegar), Horizontal
(Poziom) i Vertical (Pion) w
menu. W szczególnych przypadkach
uzyskanie najlepszej jakości obrazu wyłącznie przy użyciu funkcji
automatycznej korekcji może być niemożliwe.
Auto Configure
Uwaga!
Funkcji tej można także używać za pomocą przycisku MENU (Menu). (Wyłącznie w trybie RGB).
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy użyć tej funkcji podczas wyświetlania obrazu nieruchomego.
Używanie funkcji Phase (Przejście)
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu), a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
2. Naciskaj przyciski
D, E,
aby wybrać pozycję Phase (Przejście).
3. Naciskaj przyciski
F, G,
aby dokonać żądanych zmian.
aby
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
● Zakres regulacji funkcji Phase (Przejście) wynosi 0-31.
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
● Zakres zmian może się różnić w zależności od rozdzielczości wejściowej.
MENU Store
8
0
0
0
D
E
Move
FG
Adjust
FG
Adjust
Używanie funkcji Clock (Zegar)
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu), a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
2. Naciskaj przyciski
D, E,
aby wybrać pozycję Clock (Zegar).
3. Naciskaj przyciski
F, G,
aby dokonać żądanych zmian.
F, G,
● Zakres regulacji funkcji Clock (Zegar) wynosi -20/+20.
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
● Zakres zmian może się różnić w zależności od rozdzielczości wejściowej.
34
aby
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
8
0
0
0
D
E
Move
Funkcje
Używanie funkcji Horizontal (Poziom)
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu), a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
F, G,
2. Naciskaj przyciski
D, E,
aby wybrać pozycję Horizontal (Poziom).
3. Naciskaj przyciski
F, G,
aby dokonać żądanych zmian.
aby
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
● Zakres regulacji funkcji Horizontal (Poziom) wynosi -25/+25.
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
● Zakres zmian może się różnić w zależności od rozdzielczości wejściowej.
MENU Store
8
0
0
0
D
E
Move
FG
Adjust
FG
Adjust
Używanie funkcji Vertical (Pion)
2. Naciskaj przyciski
3. Nciskaj przyciski
D, E,
F, G,
F, G,
aby wybrać pozycję Vertical (Pion).
aby dokonać żądanych zmian.
● Zakres regulacji funkcji Vertical (Pion) wynosi -25/+25.
● Aby opuścić menu ekranowe, naciśnij ponownie przycisk MENU (Menu).
● Zakres zmian może się różnić w zależności od rozdzielczości wejściowej.
aby
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
8
0
0
0
D
E
Move
POLSKI
1. Naciśnij przycisk MENU (Menu), a następnie użyj przycisków
wybrać
menu.
35
Informacje
Obsługiwane formaty obrazu
* Poniższa tabela przedstawia listę formatów obrazu obsługiwanych przez projektor.
Sources
Format
Vertical Freq.(Hz)
Horizontal Freq. (kHz)
EGA
640X350
640X350
70.09Hz
85.08Hz
31.468kHz
37.861kHz
PC98
640X400
85.08Hz
37.861kHz
DOS
720X400
720X400
70.08Hz
85.03Hz
31.469kHz
37.927kHz
VGA
640X480
640X480
640X480
640X480
59.94Hz
72.80Hz
75.00Hz
85.00Hz
31.469kHz
37.861kHz
37.500kHz
43.269kHz
SVGA
800X600
800X600
800X600
800X600
800X600
56.25Hz
60.31Hz
72.18Hz
75.00Hz
85.06Hz
35.156kHz
37.879kHz
48.077kHz
46.875kHz
53.674kHz
XGA
1024X768
1024X768
1024X768
1024X768
60.00Hz
70.06Hz
75.02Hz
84.99Hz
48.363kHz
56.476kHz
60.023kHz
68.677kHz
SXGA
1152X864
1152X864
1152X864
1280X768
1280X960
1280X1024
1280X1024
60.05Hz
70.01Hz
75.00Hz
60.00Hz
60.00Hz
60.02Hz
75.025Hz
54.348kHz
63.995kHz
67.500kHz
47.693kHz
60.000kHz
63.981kHz
79.976kHz
* W wypadku użycia kabla HDMI TO HDMI, komputer PC nie będzie obsł ugiwany.
* Jeśli projektor nie obsługuje sygnału wejściowego, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Out of range” (Brak zasięgu).
* Projektor obsługuje standard DDC1/2B za pomocą funkcji Plug and Play (automatyczne rozpoznawanie monitora komputerowego).
* Obsługiwane formaty synchronizacji sygnału wejściowego dla częstotliwości poziomych i pionowych to Separate.
* W zależności od komputera PC częstotliwość pionowa może być inna niż optymalna częstotliwość projektora podana w dokumencie „Registration information (Display registration information)” (Informacje rejestracyjne: informmacje rejestracyjne dotyczące wyświetlania), np. optymalna częstotliwość pionowa może mieć wartość maks. 85 Hz w rozdzielczości 640x480 lub
800x600.
< Wejście DVD/DTV >
Sygnał
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
Component-*1 RGB(DTV)-*2
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
*Typ kabla
1- Kabel Component
2- Kabel komputerowy
3- Kabel HDMI
*Zalecana rozdzielczość to 720p.
36
HDMI(DTV)-*3
480i
Informacje
Konserwacja
* Projektor wymaga pewnych czynności konserwacyjnych. Obiektyw powinien być utrzymywany w czystości,
ponieważ kurz lub brud mogą być wyświetlane na ekranie. W przypadku konieczności wymiany jakichkolwiek
elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą. Przed czyszczeniem elementów projektora należy
najpierw wyłączyć zasilanie i odłączyć projektor.
Czyszczenie obiektywu
Obiektyw należy czyścić za każdym razem, gdy na jego powierzchni pojawi się brud lub kurz. Powierzchnię obiektywu należy czyścić delikatnie przy użyciu sprężonego powietrza lub miękkiej, suchej tkaniny bez kłaczków.
Aby usunąć brud lub kurz z obiektywu, należy nawilżyć miękką tkaninę wodą i neutralnym detergentem, a
następnie przetrzeć delikatnie powierzchnię obiektywu.
Czyszczenie obudowy projektora
POLSKI
Aby oczyścić obudowę projektora, najpierw należy odłączyć przewód zasilający. Aby usunąć kurz lub brud z
obudowy, należy przetrzeć ją miękką, suchą, tkaniną bez kłaczków. Aby usunąć trudny do usunięcia brud lub
kurz, należy zwilżyć miękką tkaninę wodą i neutralnym detergentem, a następnie przetrzeć obudowę.
Nie należy używać alkoholu, benzenu, rozcieńczalników ani innych detergentów, ponieważ mogą one zniekształcić lub odbarwić obudowę.
37
Informacje
Wymienianie lampy
Trwałość lampy wymiennej
Czas pracy lampy projektora wynosi zwykle około 2000 godzin. Sposób sprawdzania pozostałego czasu lampy został opisany w sekcji „Funkcje”. Lampę należy
wymienić w przypadku, gdy:
Wyświetlany obraz staje się ciemniejszy i ma gorszą jakość.
Wskaźnik lampy świeci na czerwono.
Po włączeniu lampy projektora na ekranie zostaje wyświetlony komunikat
“Replace the lamp” („Wymień lampę”).
<Panel przedni projektora>
Wskaźniki lampy
Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy
- Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu sterowania, aby wyłączyć zasilanie.
- Jeśli wskaźnik LED pracy miga na pomarańczowo, nie odłączaj źródła zasilania, dopóki nie świeci bez przerw na
pomarańczowo.
- Przed wymianą lampy należy ją chłodzić przez 1 godzinę.
- Lampy należy zastępować wyłącznie lampami tego samego typu z serwisu firmy LG Electronics; użycie innej lampy
może spowodować uszkodzenie projektora i samej lampy.
- Lampę należy wyjmować wyłącznie podczas jej wymiany.
- Lampę należy przechowywać z dala od dzieci i źródeł ciepła takich jak radiatory i piece.
- Aby ograniczyć zagrożenie pożarem, lampy nie należy narażać na kontakt z cieczą i innymi substancjami.
- Nie należy umieszczać lampy w pobliżu źródeł ciepła.
- Należy upewnić się, że nowa lampa jest mocno dokręcona śrubami. Jeśli tak nie jest, obraz może być ciemny lub może
powstać zagrożenie pożarem.
- Nie należy dotykać szkła lampy, w przeciwnym wypadku jakość obrazu może być gorsza lub czas eksploatacji lampy
będzie krótszy.
Aby uzyskać lampę wymienną
Numer modelu lampy podano na stronie 15. Sprawdź model lampy i dokonaj zakupu w serwisie firmy LG Electronics.
Użycie innej lampy może spowodować uszkodzenie projektora.
Utylizacja lampy
Lampę należy zutylizować, zwracając ją do serwisu firmy LG Electronics.
38
Informacje
Wymienianie lampy
1
Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.
Ostrożnie umieść projektor obiektywem
skierowanym w dół na
miękkiej powierzchni, która ochroni obiektyw
przed uszkodzeniem.
Przed wymianą lampy należy ją chłodzić
przez 1 godzinę.
3
Po zdjęciu pokrywy lampy wykręć dwie pozostałe
śruby z obudowy lampy za pomocą śrubokrętu.
2
Odkręć wkręty mocujące pokrywy lampy za
pomocą śrubokrętu.
Wkręt pokrywy
lampy
4
Podnieś blokadę lampy.
Blokada
Wkręt
5
Powoli przesuń blokadę i wyjmij pokrywę lampy.
6
Delikatnie umieść nową lampę we właściwej
pozycji. Upewnij się, że została poprawnie
włożona.
7
Dokręć śruby usunięte w punkcie 3.
8
Zamknij pokrywę lampy i przykręć ją wkrętami z
punktu 2
Upewnij się, że są mocno dokręcone.
(jeśli pokrywa lampy jest otwarta, wskaźnik lampy będzie
POLSKI
migać na zielono, a projektor nie włączy się).
Uwaga!
Użycie innej lampy może spowodować uszkodzenie projektora lub lampy.
Upewnij się, że pokrywa lampy jest bezpiecznie zamocowana. Jeśli pokrywa lampy jest otwarta, projektor nie
włączy się.
W takim przypadku po sprawdzeniu lampy skontaktuj się z serwisem w celu jej poprawnego zablokowania.
39
Informacje
Odnośnie lampy projektora
OSTRZEŻENIE
●
Nie wolno wyłączać projektora wcześniej niź 5 minut od jegoł włączenia (aktywacji).
- Częste włączanie i wyłączanie On/Offmoźe być przyczyną pogorszenia właściwości lampy.
●
Nie wolno wyciągać wtyczki kabla zasilającego z gniazdka podczas aktywacji projektora i działania wentylatora
chłodzącego.
- Moźe to spowodować skrócenie okresu źywotności lampy i w rezultacie jej uszkodzenie.
●
Okres źywotności lampy moźe istotnie zaleźeć od warunków otoczenia oraz sposobu uźytkowania urządzenia.
●
Projektor ten ma zainstalowaną lampę rtęciową o wysokim ciśnieniu tak, więc podczas jego uźytkowania konieczna jest
szczególna uwaga. Watrząs lub uderzenie moźe spowodować wybuch źarówki.
●
W przypadku dalszego uźywania lampy po upłynięciu czasu jej wymiany, moźe wydarzyć się wybuch.
●
Jeźeli wystąpi wybuchy lampy naleźy :
- Od razu wyciągnąć z gniazdka kabel zasilający.
- Od razu wpuścić do pomieszczenia świeźe powietrze (przewietrzyć).
- Sprawdzić urządzenie w najbliźszym centrum serwisowym i wymienić lampę na nowa.
- Nie próbuj samemu rozmontowywać urządzenia, bez autoryzowanego technika serwisu.
40
Informacje
POLSKI
Notatki
41
Informacje
Notatki
42
Informacje
Dane techniczne
AN215
MODEL
AN215-JD
Rozdzielczość
1280 (pozioma) x 720 (pionowa) pikseli
Współczynnik proporcji
16:9 (poziom:pion)
Rozmiar panelu DLP
15,75 mm
Rozmiar ekranu
1,53-11,65m (40-300 cali)
Zasięg zdalnego sterowania
12 m
Współczynnik powiększenia
1:1,4
Zgodność wideo
NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-M / PAL-N
Zasilanie
Napięcie zmienne 100-240 V, ~50/60 Hz, 3 A do 1 A, 260 W
Wysokość (mm/cale)
285/11,3
Szerokość (mm/cale)
470,0/18,5
Głębokość (mm/cale)
107,8/4,3
Warunki pracy
Lampa projektora
Temperatura
Model lampy
Podczas pracy: 0°C-40°C
Podczas przechowywania i transportu: -20°C do
60°C
AJ-LAN2
Pobór mocy lampy
Wilgotność
210 W
POLSKI
Podczas pracy: 0-80% wilgotności względnej mierzonej za pomocą suchego higrometru
Podczas przechowywania: 0-90% wilgotności
względnej mierzonej za pomocą suchego
higrometru
43
Skriv model- og fabrikationsnummeret på enheden ned
herunder.
Opgiv oplysningerne på mærkatet i bunden af enheden til din
forhandler, hvis du får brug
for service.
Modelnummer
Fabrikationsnummer
:
:
LG DLP PROJEKTOR
Du bedes læse denne brugervejledning grundigt igennem,
førend du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til fremtidig brug.
AN215-JD
BRUGERVEJLEDNING
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement