LG AH115-JD, AH115 Owner's manual

LG AH115-JD, AH115 Owner's manual
Numer modelu
Numer seryjny
:
:
PROJEKTOR DLP LG
Prezd rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego
wykorzystania.
Zaleca się również zapisanie numeru seryjnego
oraz numeru modelu urządzenia.
na tabliczce
Informacje te znajdują się
znamionowej umieszczonej na na spodzie obudowy - w przypadku koneczności serwisowania
urządzenia należy przekazać je sprzedawcy.
AH115
INSTRUKCJA OBS£UGI
PROJEKTOR DLP
Spis treści
Spis treści
Instrukcje bezpieczeństwa .........................4
Nazwy części
Urządzenie główn .........................................7
Części podłączeniow.....................................7
Panel sterowania ............................................8
Pilot zdalnego sterowania ...............................9
Instalowanie baterii .........................................9
Wskaźnik statusu projektora...........................10
Akcesoria ........................................................11
Opcje dodatkowe ............................................11
Instalacja i składanie
Instrukcje montażu .........................................12
Podstawowa obsługa projekto ......................13
Używanie systemu zabezpieczającego
Kensington... .................................................14
Włączanie projektor ......................................15
Wyłączanie projektor.....................................15
Ustawianie ostrości i pozycjonowanie obrazu16
Wybieranie trybu źródłowego .......................16
Podłączeniee
Podłączanie do komputera stacjonarnego....17
Podłączanie do komputera przenośnego.....17
Podłączanie do źródła video ......................17
Podłączanie do DVD.....................................18
Podłączanie do STB D-TV............................18
Specjalne opcje menu
Wybieranie języka............................................22
Korzystanie z funkcji ARC...............................22
Funkcja Overscan ...........................................23
Funkcja odwracania w poziomie .....................23
Funkcja obracanie w pionie ............................23
Automatyczny tryb nocny................................23
Korzystanie z funkcji Keystone .......................24
Korzystanie z funkcji Blank ............................24
Wybór koloru obrazu Blank.............................24
Funkcja trybu lampy .......................................25
Sprawdzanie czasu lampy ..............................25
Korzystanie z funkcji Still ...............................25
Opcje ekranu menu
Funkcja automatycznej konfiguracji ................26
Korzystanie z funkcji Phase ............................26
Korzystanie z funkcji Clock .............................26
Korzystanie z funkcji Horizontal .....................27
Korzystanie z funkcji Vertical ..........................27
Informacje
Obsługiwane monitory ..................................28
Konserwacja....................................................28
Wymiana lampy...............................................29
Jak mocować nasadkę obiektywu monitora ...31
Specyfikacje ....................................................32
Funkcja
Opcje menu video
Regulacja Video ..............................................19
APC (Automatyczne sterowanie obrazem) .....19
Automatyczna kontrola temperatury koloru ....20
Funkcja Gamma..............................................20
Funkcja Brilliant Color TM ................................20
Funkcja White peaking ..................................21
Funkcja Black level ........................................21
Pozbywanie się urządzenia
1. Jeżeli do produktu dołączony jest niniejszy symbol przekreślonego kosza oznacza to, że jest
on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EU.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne urządzenia powinny być oddawane do specjalnych
punktów zbiórki wyznaczonych przez miejscowe lub regionalne władze.
3. Właściwa likwidacja urządzenia pomoże chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
4. Więcej szczegółowych informacji o likwidacji nieużywanego urządzenia można uzyskać w
urzędzie miasta, punktach uzdatniania odpadów lub w sklepie, gdzie produkt został kupiony
.
3
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa
Proszę dokładnie zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych
wypadków lub niewłaściwego zastosowania projektora.
➟ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa są podane w dwóch formach, jak pokazano poniżej.
OSTRZEŻENIE : Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
UWAGI :Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować lekkie obrażenia lub uszkodzenie projektora.
➟ Po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi, należy przechowywać ją łatwo dostępnym miescu.
OSTRZEŻENIE
Instalacja we wnętrzu
Zainstalowany projektor przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Nie wystawiać projektora na bezpośrednie Nie umieszczać materiałów
działanie promieni słonecznych i nie
łatwopalnych za projektorem.
umieszczać w pobliżu źródeł ciepła
takich jak grzejniki, źródła ognia, piece itp. Może to spowodować zagrożenie
Może to spowodować zagrożenie pożarowe!
UWAGI
Instalacja we wnętrzu
Przed przenoszeniem odłączyć
od głównego źródła zasilania i
usunąć wszelkie podłącz
Projektor może spaść i spowodować
poważne obrażenia lub śmierć.
pożarowe!
Nie umieszczać projektora w
pobliżu źródeł wilgoci lub oleju,
takich jak nawilżacz.
Nie umieszczać projektora w
miejscu, w którym może być
narażony na pył.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub zniszczenie urządzenia.
W przypadku instalowania projektora na stole należy uważać, aby
nie umieścić go w pobliżu krawędzi.
Używać projektora tylko na
poziomych i stabilnych
powierzchniach.
Projektor może spaść i spowodować
poważne obrażenia dzieci lub
dorosłych i poważne uszkodzenie projektora.
Używać tylko stabilnych podłoży.
W innym przypadku projektor może
spaść i spowodować poważne
obrażenia ciała i/lub zniszczenie
urządzenia.
Nie blokować otworów wentylacyjnych projektora lub jakikolwiek sposób zakłócać
przepływu powietr
Może to spowodować wewnętrzny wzrost temperatury i doprowadzić do zagrożenia pożarowego lub
zniszczenia urządzenia!
Wokół projektora należy zapewnić
dobrą wentylację. Odległość
pomiędzy projektorem a ścianą
powinna być większa niż 20cm/8
cali.
Nadmierny wzrost temperatury
wewnątrz może spowodować zagrożenie
pożarowe lub uszkodzenie urządzenia!
Nie umieszczać projektora bezpośrednio na dywanie,
dywaniku lub w innym miejscu ograniczającym wentylację!
Może to spowodować wewnętrzny wzrost temperatury i doprowadzić
do zagrożenia pożarowego lub zniszczenia urządzenia!
OSTRZEŻENIE
Instalacja na zewnątrz
Nie używać projektora w zawilgoconych miejscach takich jak łazienka lub w innych miejscach, w których
może zamoknąć.
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym!
Zasilanie
Powinien być podłączony kabel uziemienia
Jeśli kabel uziemienia nie jest podłączony, możliwe jest
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
spowodowane przebiciem prądu. Jeśli uziemienie nie jest
możliwe, wykwalifikowany elektryk musi zainstalować oddzielny wyłącznik. Nie podłączać uziemienia do
okablowania telefonicznego, piorunochronu lub przewodów gazowych.
4
OSTRZEŻENIE
Wtyczka powinna być w
pełni wciśnięta w gniazdko, aby uniknąć zagrożenia
pożarem!
Może to spowodować
zagrożenie pożarowe lub
zniszczenie urządzenia.
Nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów na
przewodzie zasilającym.
Może to spowodować pożar
lub porażenie prądem elektrycznym!
Instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Zasilanie
Nie używać zbyt wielu wtyczek na rozdzielnikach elektrycznych.
Może to spowodować przegrzanie się rozdzielnika i zagrożenie pożarowe!
UWAGI
Zasilanie
Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
Mocno trzymać wtyczkę podczas
odłączania.W przypadku pociągnięcia za przewód, może on ulec
uszkodzeniu.
Nie dopuścić do gromadzenia się
kurzy na wtyczce lub rozdzielniku.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe!
Nie podłączać, gdy przewód zasilający albo wtyczka są zniszczone
lub gdy gniazdko jest poluzowane.
Upewnić się, że przewód zasilają- Umieścić projektor w miejscu, w
którym ludzie nie muszą
cy nie styka się z ostrymi lub
przekraczać przewodu zasilającego.
gorącymi obiektami.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Nie włączać/wyłączać projektora przez podłączenie/odłączenie przewodu zasilającego z gniazdka
ściennego.(Nie używać wtyczki to włączania/wyłączania.)
Może to spowodować mechaniczne uszkodzenie lub porażenie prądem elektrycznym.
Użytkowanie
Nie umieszczać na projektorze
żadnych pojemników z cieczami,
takich jak wazony, kubki, kosmetyki lub świeczki.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub zniszczenie urządzenia!
OSTRZEŻENIE
W przypadku porażenia prądem
elektrycznym lub zniszczenia
projektora, wyłączyći odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i
skontaktować się centrum serwisowym.
Nie dopuścić, aby do wnętrza
projektora dostały się jakiekolwiek przedmioty.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym lub
zniszczenie urządzenia.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Jeśli do wnętrza projektora
dostanie się woda, natychmiast
odłączyć od źródła zasilania i
skonsultować się z agentem serwisowym.
Usuwać zużyte baterie ostrożnie i
bezpiecznie.
W przypadku połknięcia baterii przez
dziecko, natychmiast skonsultować się
z lekarzem.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym lub
zniszczenie urządzenia.
Nie zdejmować żadnych pokryw
(poza pokrywą soczewek).
Duże ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
Jeśli obraz nie pojawia się na
ekranie, proszę wyłączyć projektor i odłączyć go od źródła
zasilania, a następnie skontaktować się z agentem serwisowym
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Nie patrzyć bezpośrednio w
soczewki, gdy projektor jest w
użyciu.
Może to poważnie uszkodzić wzrok!
Nie dotykać metalowych części w
czasie pracy projektora lub tuż po
jej zakończeniu, ponieważ pokrywa lampy i otwory wentylacyjne
mogą być bardzo gorące!
5
Instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Użytkowanie
Nigdy nie dotykać gniazdka ściennego w przypadku wycieku gazu,
otworzyć okno i wywietrzyć.
Może to spowodować pożar lub wybuch
od iskry.
Nie upuszczać projektora, ani nie
dopuścić do uderzenia.
Może to spowodować mechaniczne
uszkodzenie lub obrażenia ciała!
Nie wolno patrzyć w wiązkę
laserową, gdyż może to
spowodować trwałe zniszczenie
oka!
UWAGI
Użytkowanie
Nie stawiaj ciężkich przedmiotów
na projektorze.
Może to spowodować mechaniczne
uszkodzenie lub obrażenia ciała!
Należy uważać, aby nie uderzyć
soczewek w czasie
przenoszenia projektora.
Nie dotykać soczewek projektora.Są one delikatne i łatwo je
uszkodzić.
Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na projektorze, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
obudowy.
OSTRZEŻENIE
Czyszczenie
Nie stosować wody do
czyszczenia projektora.
Może to spowodować zniszczenie
urządzenia lub porażenie prądem
elektrycznym.
W przypadku pojawienia się dziwnego
lub silnego zapachu z projektora
należy urządzenie wyłączyć,
odłączyć od źródła zasilania i
skontaktować się z przedstawicielem
lub centrum serwisowym.
Do usuwania kurzu lub plam z
soczewek projektora należy
stosować aerozolu lub miękkiej
szmatki zwilżonej wodą z neutralnym detergentem.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym
lub zniszczenie urządzenia!
UWAGI
Czyszczenie
Raz w roku należy kontaktować się z centrum
serwisowym w celu
dokonania czyszczenia
wewnętrznych części projektora.
Nagromadzony kurz może
spowodować uszkodzenie
mechaniczne.
Podczas czyszczenia części plastikowych takich jak obudowa projektora,
odłączyć zasilanie i wyczyścić obudowę miękką szmatką. Nie używać środków
czyszczących, wody w spray’u lub mokrej szmatki. W szczególności nie wolno
używać środków czyszczących (do szyb), nabłyszczaczy samochodowych lub
przemysłowych, wosków, benzenu, alkoholu itp., ponieważ mogą one
spowodować zniszczenie produktu. Do usuwania kurzu lub plam z soczewek
projektora należy stosować aerozolu lub miękkiej szmatki zwilżonej wodą z neutralnym detergentem.
Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie produktu
(deformację, korozję i zniszczenie).
OSTRZEŻENIE
Inne
Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się z przedstawicielem lub
centrum serwisowym.
Samodzielna naprawa może spowodować uszkodzenie projektora i porażenie prądem elektrycznym a także utratę
gwarancji!
UWAGI
Inne
Należy upewnić się, że projektor jest odłączony od
prądu, jeśli nie jest używany przez dłuższy okres
czasu.
Wezwać wykwalifikowany personel
serwisowy.
Nagromadzony kurz może spowodować zagrożenie pożarowe
lub zniszczenie urządzenia!
Używać baterii tylko określonego typu.
Inne działanie może spowodować zniszczenie pilota zdalnego sterowania.
6
Nie mieszać nowych
baterii ze starymi.
Może to spowodować przegrzanie się baterii i wyciek.
Nazwy części
Nazwy części
Urządzenie główn
* Projektor jest wyprodukowany w precyzyjnej technologii. Jednakże można zobaczyć maleńkie czarne punkty
i/lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Może to być normalny wynik procesu produkcji i nie
zawsze wskazuje na usterkę.
Pierścień ostrości
Pierścień powiększenia
Przycisk zasilania
Panel sterowania
Przycisk regulacji nóżki
Przedni czujnik pilota zdalnego sterowania
Części podłączenio
RGB IN (PC/DTV)
COMPONENT IN (PR, PB, Y)
USB(tylko SVC)
Video
Tylny czujnik pilota
HDMI
S-Video
zdalnego sterowania
AC IN
Złącze systemu
zabezpieczającego
Kensington
(patrz strona 14)
7
Nazwy części
Panel sterowania
Przycisk KEYSTONE
Nacisnąć przycisk
, aby uruchomić
funkcję KEYSTONE.
SOURCE
MENU
KEYSTONE
Przycisk MENU
Przycisk SOURCE
Wybiera lub zamyka menu.
Przełącza na tryby RGB, HDMI, Video, S-Video, Compoment.
/
Przycisk
Ustawia funkcje menu.
Przycisk AUTO
Automatycznie koryguje pozycję
i drgania obrazu w trybie RGB.
A Przycisk
AUTO
OK
Przycisk POWER
Włącza i wyłącza projketor.
POWER
8
A
OK
Sprawdza bieżący tryb i
zachowuje zmienione funkcje.
Nazwy części
Pilot zdalnego sterowania
POWER
Przycisk POWER
MENU
SOURCE
Przycisk MENU
Przycisk
F
Przycisk SOURCE
Przycisk
D /E
Przycisk
A
/G
Przycisk AUTO (patrz str. 26)
AUTO
OK
BLANK
ARC
KEYSTONE
STILL
Przycisk BLANK (patrz str. 24)
OK
Przycisk ARC (patrz str. 22)
Przycisk KEYSTONE (patrz str. 24)
Przycisk STILL (patrz str. 25)
Instalowanie baterii
UWAGA
RYZYKO WYBUCHU, JEŚLI BATERIE ZOSTANĄ WYMIENIONE NA NIEODPOWIEDNI TYP.
WYRZUCIĆ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.
• Otworzyć pokrywę komory baterii z tyły pilota.
• Włożyć baterie określonego typu z prawidłową
biegunowością: “+” do “+”, “-” do “-”.
• Nie mieszać starych baterii z nowymi.
9
Nazwy części
Wskaźnik statusu projektora
* Kontrolka, wskaźnik działania oraz wskaźnik temperatury na wierzchu projektora pokazuje użytkownikowi status.
Kontrolka
Wskaźnik działania
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik działani
Pomarańczowy
Zielony (mrugający)
Zielony
Pomarańczowy (mrugający)
Wy ł
Czerwony
Kontrolka
Wskaźnik temperatury
Czerwony (mrugający)
Zielony (mrugający)
Pomarańczowy
Czerwony
Czerwony (mrugający)
10
Faza spoczynku.
Lampka włącza się.
Jednostka jest włączona (lampka świeci się)
PLampa projektora schładza się (2 min.)
Wyłączanie.
Lampa projektora osiąga konie swojej żywotności i musi być
wymieniona na nową. (powyżej 2000 godzin)
Projektor wykazuje błąd. Należy ponownie spróbować
włączyć później. Jeśli kontrolka ponownie jest czerwona
(mrugająca), skontaktować się z centrum serwisowym.
Pokrywa lampy jest otwarta.
Wykryto wysoka temperaturę. Wyłączyć projektor.
Projektor wyłączył się z powodu zbyt wysokiej temperatury.
Zasilanie wyłączyło się z powodu problemu z wewnętrznym
wentylatorem. Skontaktować się z centrum serwisowym.
Nazwy części
Akcesoria
POWER
MENU
KEYSTONE
AUTO
KEYSTONE
BLANK
SOURCE
OK
ARC
STILL
1.5V
1.5V
Pilot zdalnego
sterowania
Przewód zasilania
2 baterie
Przewód do komputera
Instrukcja
obsługi
Przewód Video
CD ROM
Nasadka obiektywu
i nakładka
Opcje dodatkowe
* W celu uzyskania tych elementów, proszę skontaktować się z przedstawicielem.
* W przypadku stosowania podwieszki, należy stosować tylko specjalną podwieszkę do projketora.
* W celu wymiany lampy, skontaktować się z obsługą.
Podwieszka do projektora
Ekran
Przewód S-Video
Lampa
Kabel HDMI
Gniazdo SCART do
RCA (opcja)
Kabel Component
11
Instalacja i składanie
Instalacja i składanie
Installation Instructions
* Nie umieszczać projektora w następujących warunkach. Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie produktu.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
●Nie umieszczać projektora na dywanie, wykładzinie
●Projektor jest wyposażony w otwory wentylacyjne na
lub innej podobnej powierzchni. Może to zakłócić
prawidłową wentylację. Ten produkt powinien być
mocowany jedynie na ścianie lub podwieszce pod
sufitem.
spodzie(pobór powietrza) i na przodzie (wydmuchiwanie
powietrza). Nie wolno blokować tych otworów ani kłaść
czegokolwiek w ich pobliżu, gdyż może dojść do przegrzania i spadku jakość obrazu a nawet zniszczenia projektora.
●Nigdy nie przesuwać projektora ani nie wlewać do
●Zachować odpowiednią przestrzeń wokół projektora
wewnątrz cieczy.
(30cm/12 cali lub więcej).
Przechowywać projektor w odpowiednich warunkach temperaturowych i wilgotności.
● Instalować ten projektor tylko w miejscu o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. (patrz str. 32)
Nie umieszczać projektora tam, gdzie może pokrywać się kurzem.
● Może to spowodować przegrzanie się projektora.
Nie zatykać gniazd i otworów projektora. Może to spowodować przegrzanie i stworzyć zagrożenie
pożarowe.
Projektor jest wyprodukowany w wysoko-precyzyjnej technologii. Jednakże można zobaczyć maleńkie
czarne punkty i/lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które cały czas pojawiają się na
ekranie projektora. Jest to normalny wynik procesu produkcji i nie wskazuje na usterkę.
Aby odbierać programy D-TV, niezbędny jest zakup odbiornika D-TV (Set-Top Box) i podłączenie go do
projektora.
Jeśli nie ma sygnału wejściowego, menu nie wyświetli się.
12
Instalacja i składanie
Podstawowa obsługa projekto
1.Umieścić projektor na stabilnej poziomej powierzchni ze źródłem PC lub AV.
2.Umieścić projektor w żądanej odległości od ekranu. Dystans pomiędzy projektorem a ekranem określa bieżący
rozmiar obrazu.
3.Umieścić projektor tak, aby soczewki były znajdowały się pod odpowiednim kątem w stosunku do ekranu. Jeśli
projektor nie jest ustawiony pod właściwym kątem, obraz będzie krzywy. Jeśli tak jest, regulacja keystone może to
skorygować (patrz strona 24.).
4.Podłączyć przewody projektora do gniazdka ściennego i innych podłączonych źródeł.
odległość projekcji na podstawie formatu obrazu
Ekran
Stosunek wyrównania projekcji:130%
X/2
Wysokość ekranu (X)
X/2
Około 75%
wysokości ekran
Około 30%
wysokości ekran
Odległość projekcji (D)
Y/2
Ekran
Szerokość ekranu (Y)
100mm
Y/2
Odległość projekcji (D)
Skala
Dystans
Rozmiar przekątnej
Rozmiar przekątnej
Rozmiar w poziomie
Odległość projekcji
Rozmiar w pionie
Szerokość
Odległość tele
* Najdłuższy/najkrótszy
dystans jest pokazany
przez status, podczas
regulacji funkcji zoom.
13
Instalacja i składanie
Używanie systemu zabezpieczającego Kensington
● Projektor ma na tylnym panelu złącze systemu zabezpieczającego ‘Kensington’. Podłączyć kabel systemu zabezpieczającego ‘Kensington’, jak pokazano poniżej.
● W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących użytkowania systemu zabezpieczającego
Kensington, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu systemu Kensington. Aby
uzyskać dalsze informacje, należy wejść na stronę internetową http://www.kensington.com. Firmy
Kensington, która rozprowadza sprzęt elektroniczny taki jak komputery przenośne lub projektory.
● System zabezpieczający Kensington jest elementem opcjonalnym.
14
Instalacja i składanie
Włączanie projektor
1. Prawidłowo podłączyć przewód zasilania.
2. Nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub na górnej pokrywie.
(Jeśli urządzenie uruchamia się, mruga zielona lampka.)
● Obraz pojawi się, gdy zapali się wskaźnik działania (Zielony).
● Wybrać tryb źródłowy za pomocą przycisku SOURCE.
Uwaga!
* Nie odłączać przewodu zasilania, gdy pracuje wentylator. Jeśli przewód zasilania zostanie odłączony w
czasie pracy wentylatora, lampa może dłużej włączać się po uruchomieniu zasilania oraz żywotność lampy
może ulec skróceniu.
Wyłączanie projektor
1. Nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub na górnej pokrywie.
2. Nacisnąć ponownie przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub na górnej pokrywie, aby wyłączyć
projektor.
3. Jeśli kontrolka LED jest pomarańczowa i mruga, nie odłączać głównego źródła zasilania dopóki wskaźnik
LED nie przestanie mrugać (pomarańczowy).
● Jeśli kontrolka LED jest pomarańczowa i mruga, przycisk zasilania na górnej pokrywie lub na zdalnym pilocie nie będzie działać.
Power Off?
Please press Power key again.
15
Instalacja i składanie
Ustawianie ostrości i pozycjonowanie obrazu
Jeśli na ekranie pojawia się obraz należy sprawdzić, czy jest on ostry i pasuje do ekranu.
Pierścień ostrości
Pierścień powiększenia
● Aby wyregulować ostrość obrazu, przekręcić pierścień ostrości, który jest wewnętrznym pierścieniem na soczewkach.
● Aby wyregulować rozmiar obrazu, przekręcić pierścień powiększenia, który jest zewnętrznym pierścieniem na soczewkach.
Aby podnieść lub obniżyć obraz na ekranie, rozciągnąć lub wciągnąć nóżkę na spodzie projektora
poprzez pchnięcie przycisku regulacyjnego nóżkę, jak pokazano poniżej.
1. Po naciśnięciu przycisku regulacji nóżki, podnieść lub obniżyć projektor tak, aby obraz był w odpowiedniej pozycji.
2. Zwolnić przycisk, aby zablokować nóżkę w nowej pozycji.
3. Przekręcić tylną nóżkę w lewo lub w prawo, aby ustawić odpowiednią długość.
Po podniesieniu przedniej nóżki, nie dociskać projektora.
Wybieranie trybu źródłowego
1. Nacisnąć przycisk SOURCE (ŹRÓDŁO).
select
F
OK
RGB
G
2. Każde naciśnięcie przycisku
RGB
Component
16
F, G
zmienia wyświetlacz jak poniżej.
HDMI
S-Video
Video
Podłączeniee
Podłączeniee
Podłączanie do komputera stacjonarnego
* Można podłączyć projektor do wyjścia komputera VGA, SVGA, XGA i SXGA.
* Aby uzyskać informacje o obsługiwanych monitorach, patrz strona 28.
<Jak podłączyć>
Podłączyć przewód komputerowy do gniazd RGB IN
(PC/DTV) projektora.
Podłączanie do komputera przenośnego
<Jak podłączyć>
Podłączyć przewód komputerowy do gniazda RGB
IN (PC/DTV) projektora.
* W przypadku ustawienia komputera na wyjście
sygnału zarówno do obrazu z komputera jak do
zewnętrznego projektora, obraz z zewnętrznego projektora może nie być wystawiony prawidłowo. W takich
przypadkach należy ustawić tryb komputera na wyjście
sygnału tylko do zewnętrznego projektora. W celu
uzyskania szczegółów, patrz instrukcje obsługi
dołączone do komputera.
Podłączanie do źródła video
* Można uzyskać lepszy obraz podłączając do projektora źródło S-Video.
<Jak podłączyć 1>
a. Podłączyć gniazda wejściowe video projektora do
gniazd wyjściowych źródła A/V za pomocą przewodu video.
<VCR>
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
VIDEO
OUT
IN
<Jak podłączyć 2>
a. Podłączyć gniazda wejściowe S-Video projektora
do gniazd wyjściowych S-Video źródła A/V za
pomocą przewodu S-Video.
* Do projektora można podłączyć VTR, kamerę lub inne
kompatybilne źródło obrazu video.
17
Podłączeniee
Podłączanie do DVD
* Gniazda wyjściowe (Y, PB, PR) DVD mogą być oznaczone Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr, w zależności od sprzętu.
<Jak podłączyć>
Kabel Component
a. Podłączyć przewód DVD Component PR, PB, Y do elementu projektora.
* Podczas podłączania kabla component, należy dopasować
kolory gniazda do kolorów kabla component (Y= zielony,
PB= niebieski, PR= czerwony)
(R) AUDIO (L)
PB
Y
PR
<DVD>
b. Tryb HDMI można ustawić tylko wtedy, gdy urządzenie
DVD ma terminal HDMI.
Sygnał
Component
RGB/DTV
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
HDMI/DVI
Podłączanie do STB D-TV
* Aby odbierać programy D-TV, niezbędny jest zakup odbiornika D-TV (Set-Top Box) i podłączenie
go do projektora.
* Patrz instrukcja obsługi STB D-TV, w celu uzyskania informacji na temat podłączenia pomiędzy
projektorem a STB D-TV.
<Jak podłączyć źródło RGB>
a. Podłączyć przewód RGB do RGB IN (PC/DTV) projektora.
<D-TV Set-Top Box>
* Jeśli jest podłączony do STB D-TV za pomocą wyjścia DVI,
można oglądać w trybie HDMI za pomocą przewodu DVI do
HDMI.
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
b. Używać odbiornika DTV w trybie DTV 480p(576p) /720p
/1080i.
Kabel HDMI
<Jak podłączyć źródło HDMI >
a. Podłączyć terminal HDMI projektora do wyjścia terminala
HDMI STB D-TV przez przewód HDMI.
<D-TV Set-Top Box>
b. Używać odbiornika DTV w trybie DTV 480p(576p) /720p
/1080i.
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
<Jak podłączyć źródło Component >
a. Podłączyć kabel Component PR, PB, Y STB D-TV do
wejścia projektora.
* Podczas podłączania kabla component, należy dopasować
kolory gniazda do kolorów kabla component (Y= zielony,
PB= niebieski, PR= czerwony)
b. Używać odbiornika DTV w trybie DTV 480p(576p)
/720p /1080i.
18
Kabel Component
<D-TV Set-Top Box>
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Funkcja
Funkcja
* W niniejszej instrukcji obsługi OSD(On Screen Display) może być inny niż na posiadanym projektorze, ponieważ jest
jedynie przykładem pomagającym w obsłudze projektora.
* Jeśli nie ma sygnału wejściowego, menu nie wyświetli się.
* Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia głównie działanie trybu RGB(PC).
Opcje menu video
< Tryb RGB >
Regulacja Video
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
F, G
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać pozycję video do regulacji.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby wyregulować warunki ekranu.
●
●
●
●
Żadna regulacja opcji menu
nie ma wpływu na inne wejścia. Jeśli
wymagane, ponownie ustawić opcje menu
dla poniższych źródeł
wejściowych: Video/S-Video/Component (480i(576i)), Component
(480p(576p), 720p, 1080i)
Aby zachować oryginalne warunki obrazu po zmianie, nacisnąć przycisk A
A OK po wybraniu [Reset].
Podczas odbierania sygnału NTSC, wyświetlany jest element obrazu Tint i
możliwy do wyregulowania.(tylko 60Hz)
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
Contrast
Brightness
Color R
Color G
Color B
Reset
50
50
50
50
50
MENU Exit
FG
Move
Enter
< Tryb Video >
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Exit
F
G
Clear
80
50
50
50
0
FG
Move
Enter
APC (Automatyczne sterowanie obrazem)
* Za pomocą APC ustawić projektor na najlepszą jakość obrazu.
* Ta funkcja nie działa w trybie RGB/HDMI.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać pozycję APC.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby wyregulować warunki ekranu.
●
Każde naciśnięcie przycisku
Clear
●
D, E
Soft
F, G
zmienia ekran jak pokazano poniżej.
User
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Prev.
F
Clear
G
80
50
50
50
0
D
E
Move
Enter
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
19
Funkcja
Automatyczna kontrola temperatury koloru
- Aby zainicjować wartości (zerowanie do stanu początkowego) wybierz opcję Normal.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
3. Nacisnąć przycisk
●
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
aby wybrać pozycję ACC.
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
Każde naciśnięcie przycisku
Cool
●
D , E,
F, G
D, E
zmienia ekran jak pokazano poniżej.
Normal
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
Warm
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
Funkcja Gamma
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
3. Nacisnąć przycisk
●
D , E,
●
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
aby wybrać pozycję Gamma.
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
Każde naciśnięcie przycisku
Normal
F, G
D, E
zmienia ekran jak pokazano poniżej.
Film
Normal
G
F
F
Film
G
G
F
High
On
10
D
E
Move
FG
G
Select
Sports
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
Funkcja Brilliant Color
TM
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
3. Nacisnąć przycisk
D , E,
F, G,
F, G
aby wybrać pozycję Brilliant Color TM.
aby wybrać On lub Off.
* Czym jest funkcja Brilliant Color TM ?
Ta funkcja zwiększa całkowitą jasność ekranu lub zmniejsza ją, w
celu osiągnięcia głębokiego koloru.
20
MENU Prev.
F
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
Funkcja
Funkcja White peaking
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
3. Nacisnąć przycisk
D , E,
F, G,
F, G
aby wybrać pozycję White peaking.
aby dokonać żądanych regulacji.
Regulacja do wyższego ustawienia jasności obrazu. Regulacja do niższego
ustawienia w celu uzyskania ciemniejszego obrazu.
● Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
● Funkcji White peaking można używać tylko przy włączonej funkcji
Brilliant Color TM.
●
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Adjust
Funkcja Black level
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
3. Nacisnąć przycisk
D , E,
F, G,
F, G
aby wybrać pozycję Black level.
aby wybrać High lub Low.
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
●
Ta funkcja działa w następujących trybach: HDMI(YCbCr)
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
G
G
F
High
On
10
D
E
Move
FG
G
Select
* Czym jest funkcja Black level?
Podczas oglądania filmu ta funkcja reguluje ustawienia obrazu tak, aby był on
najlepszy. Regulowanie kontrastu i jasności za pomocą ekranu poziomu czerni.
21
Funkcja
Specjalne opcje menu
Wybieranie języka
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać pozycję Language.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
●
●
F, G
On-Screen-Display (OSD) jest wyświetlany w wybranym języku.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
Korzystanie z funkcji ARC
1. Nacisnąć przycisk ARC.
Każde naciśnięcie przycisku zmienia wyświetlacz jak poniżej.
16:9
4:3
16:9
4:3
Uwaga!
Można również korzystać z te funkcji za pomocą przycisku MENU.
22
F
English
G
F
F
4:3
On
G
G
F
Off
G
D
E
Move
FG
Select
Funkcja
Funkcja Overscan
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Wcisnąć przycisk
D , E,
3. Nacisnąć przycisk
●
F, G
aby wybrać pozycję Overscan.
F, G,
aby wybrać On lub Off.
Funkcja Overscan może być regulowana jedynie w trybie RGB-DTV, HDMIDTV lub Component.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
F
English
G
F
4:3
G
F
On
G
F
Off
G
D
E
Move
Select
FG
Funkcja odwracania w poziomie
* Ta funkcja odwraca wyświetlany obraz w poziomie.
Korzystać z tej funkcji podczas odtwarzania obrazu od tyłu.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Wcisnąć przycisk
D , E,
3. Nacisnąć przycisk
F, G
aby wybrać pozycję Flip horizontal.
A OK,
aby zobaczyć odwrócony obraz.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
F
English
G
F
F
4:3
G
G
On
To Flip
F
D
E
G
Off
Move
Enter
Z każdym naciśnięciem przycisku A OK, obraz będzie odwracany.
● Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
●
Funkcja obracanie w pionie
* Ta funkcja odwraca wyświetlany obraz w pionie.
* W przypadku ustawienia projektora „do góry nogami”, należy odwrócić obraz w
pionie i w poziomie.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Wcisnąć przycisk
D , E,
3. Nacisnąć przycisk
●
●
F, G
aby wybrać pozycję Flip vertical.
A OK,
aby zobaczyć odwrócony obraz.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
F
English
G
F
F
4:3
G
G
On
To Flip
F
D
E
G
Off
Move
Enter
Z każdym naciśnięciem przycisku A OK, obraz będzie odwracany.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
Automatyczny tryb nocny
* Tryb nocny wyłącza projektor w określonym czasie.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Wcisnąć przycisk
D , E,
3. Nacisnąć przycisk
●
F, G,
aby wybrać pozycję Auto sleep.
aby wybrać żądany czas.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
F, G
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
D
E
F
English
G
F
F
4:3
On
G
G
F
Off
G
Move
FG
Select
23
Funkcja
Specjalne opcje menu
Korzystanie z funkcji Keystone
* Z taj funkcji można korzystać wtedy, gdy ekran nie jest pod odpowiednim kątem w stosunku do projektora i obraz
ma kształt trapezu.
* Z funkcji Keystone można korzystać tylko wtedy, gdy nie można uzyskać najlepszego kąta projekcji.
1. Nacisnąć przycisk KEYSTONE.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
V Keystone
lub
H Keystone.
●
Keystone może być regulowany od -20 do +20.
●
Można również uzyskać dostęp do tej funkcji za pomocą przycisku MENU.
V Keystone
0
H Keystone
0
Korzystanie z funkcji Blank
* Ta funkcja może być przydatna, aby skupić uwagę publiczności podczas prezentacji, spotkań itp.
1. Nacisnąć przycisk BLANK.
●
●
Ekran powraca do koloru tła.
Można wybrać kolor tła.
(Patrz ‘Wybieranie koloru obrazu blank’)
2. Nacisnąć jakikolwiek przycisk, aby anulować funkcję Blank.
Wybór koloru obrazu Blank
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Wcisnąć przycisk
D , E,
3. Nacisnąć przycisk
●
●
24
F, G,
aby wybrać pozycję Blank image.
aby wybrać żądany kolor.
Kolor tła będzie dostosowywał się do koloru funkcji Blank.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
F, G
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Funkcja
Funkcja trybu lampy
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
F, G
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać tryb Lamp mode.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby wybrać tryb High Bright lub Economic.
●
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Sprawdzanie czasu lampy
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
F, G
2. Wyświetla się czas zużycia lampy.
Jeśli lampa projektora osiąga koniec swojej żywotności, (ok. 2000 godzin),
wskaźnik lampy świeci się na czerwono.
● Ostrzegawcza lampka LED mruga na czerwono, w przypadku przekroczonego
czasu żywotności.
● Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
●
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Korzystanie z funkcji Still
1. Nacisnąć przycisk STILL.
* Można zamrażać obraz wyjściowy.
<Obraz poruszający się>
<Obraz stały>
2. Aby zamknąć funkcję STILL, nacisnąć jakikolwiek przycisk.
* Funkcja STILL wyłączy się automatycznie po około 10 minutach.
25
Funkcja
Opcje ekranu menu
Funkcja automatycznej konfiguracji
* Ta funkcja zapewnia najlepszą jakość obrazu video przez automatyczną regulację rozmiaru poziomego i synchronizację
obrazu.
* Funkcja Auto Tracking działa tylko w wejściu RGB PC.
1. Nacisnąć przycisk AUTO na pilocie zdalnego sterowania.
●
Pozycjonowanie obrazu i synchronizacja są ustawiane automatycznie.
2. Jeśli konieczne jest dokonania większej ilości ręcznych ustawień zgodnie
z różnymi wejściami PC nawet po automatycznej korekcji, funkcji Phase,
. W niektórych sytuacjach
Clock, Horizontal i Vertical w menu
można uzyskać najlepszą jakość obrazu przez zastosowanie jedynie
automatycznej korekcji.
Auto Configure
Uwaga!
Można również korzystać z te funkcji za pomocą przycisku MENU. (Tylko w trybie RGB)
W celu uzyskania najlepszych efektów, należy włączyć tą funkcję w czasie wyświetlania obrazu stałego.
Korzystanie z funkcji Phase
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać Phase.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
●
●
●
F, G
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
Zakres regulacji Phase wynosi 0 ~31.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
Move
FG
Adjust
FG
Adjust
Korzystanie z funkcji Clock
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać Clock.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
●
●
●
26
Zakres regulacji Clock wynosi -20 ~+20.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
F, G
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
Move
Funkcja
Korzystanie z funkcji Horizontal
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać Horizontal.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
●
●
●
F, G
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
Zakres regulacji Horizontal wynosi -25 ~+25.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
Move
FG
Adjust
Move
FG
Adjust
Korzystanie z funkcji Vertical
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać Vertical.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
●
●
●
Zakres regulacji Vertical wynosi -25 ~+25.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU.
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
F, G
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
27
Informacje
Obsługiwane monitory
* Poniższa tabela pokazuje listę formatów obsługiwanych przez projektor.
źrółowy
Format
EGA
640X350
640X350
Częstotliwość pionowa(Hz) Częstotliwość pozioma (kHz)
70.09Hz
85.08Hz
31.468kHz
37.861kHz
PC98
640X400
85.08Hz
37.861kHz
DOS
720X400
720X400
70.08Hz
85.03Hz
31.469kHz
37.927kHz
VGA
640X480
640X480
640X480
640X480
59.94Hz
72.80Hz
75.00Hz
85.00Hz
31.469kHz
37.861kHz
37.500kHz
43.269kHz
SVGA
800X600
800X600
800X600
800X600
800X600
56.25Hz
60.31Hz
72.18Hz
75.00Hz
85.06Hz
35.156kHz
37.879kHz
48.077kHz
46.875kHz
53.674kHz
XGA
1024X768
1024X768
1024X768
1024X768
60.00Hz
70.06Hz
75.02Hz
84.99Hz
48.363kHz
56.476kHz
60.023kHz
68.677kHz
SXGA
1152X864
1152X864
1152X864
1280X768
1280X960
1280X1024
1280X1024
60.05Hz
70.01Hz
75.00Hz
60.00Hz
60.00Hz
60.02Hz
75.025Hz
54.348kHz
63.995kHz
67.500kHz
47.693kHz
60.000kHz
63.981kHz
79.976kHz
* Jeśli projektor nie obsługuje sygnału wejściowego, na ekranie pojawia się komunikat „Out of range”.
* Projektor obsługuje typ DDC1/2B jako funkcję Plug & Play. (Automatyczne rozpoznawanie monitora PC).
* Wejściami synchronizacji dla częstotliwości poziomej i pionowej są Separate.
* Zgodnie z PC, optymalna częstotliwość pionowa może nie być wyświetlana jako optymalna częstotliwość ustawiona w „Informacji
dot. rejestracji (Informacje dot. rejestracji wyświetlacza)’. (np. optymalna częstotliwość pionowa może być wyświetlana do lub
jako rozdzielczość 640X480 lub 800X600.)
* W wypadku uż ycia kabla HDMI to HDMI, komputer PC nie będzie obsługiwany.
<Wejście DVD/DTV>
Sygnał
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
Component-*1 RGB(DTV)-*2
HDMI(DTV)-*3
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
* Typ przewodu
1- Przewód elementu
2- Przewód do komputera
3- Przewód HDMI
* Zaleca się 720p, w celu uzyskania lepszego obrazu.
Konserwacja
* Projektor wymaga niewielkiej konserwacji. Należy utrzymywać soczewki w czystości, ponieważ brud może pojawić się na
ekranie. Jeśli konieczna jest wymiana jakichkolwiek części, należy skontaktować się z przedstawicielem. Podczas
czyszczenia części projektora, zawsze wyłączać zasilanie i odłączać przewód.
Czyszczenie soczewek
Czyścić soczewki za każdym razem w przypadku dostrzeżenia brudu lub kurzu. Przetrzeć delikatnie soczewki za pomocą
odpowiedniego spray’u lub miękką, nie pozostawiającą włókien szmatką.
Aby usunąć brud, zwilżyć szmatkę wodą z neutralnym detergentem i delikatnie przetrzeć powierzchnię soczewki.
Czyszczenie obudowy projektora
PRzed przystąpieniem do czyszczenia obudowy projektora, najpierw odłączyć przewód zasilania. Aby usunąć brud lub kurz,
przetrzeć obudowę miękką, suchą i nie pozostawiającą włókien szmatką. Aby usunąć uparty brud, zwilżyć szmatkę wodą z
neutralnym detergentem i przetrzeć obudowę.
Nie używać alkoholu, benzenu, rozcieńczalników ani innych chemicznych detergentów, ponieważ mogą one spowodować
uszkodzenie obudowy.
28
Informacje
Wymiana lampy
Wymiana lampy
Okres wymiany lampy może zależeć od warunków otoczenia w miejscu gdzie używany
jest projektor. Czas żywotności lamp jest podany w rozdziale ŻYWOTNOŚĆ LAMP w
menu (str.25). Należy wymienić lampę, gdy:
●
●
●
<Przedni panel projektora>
Wskaźniki lampy
Wyświetlany obraz jest ciemniejszy lub zaczyna pogarszać się.
Wskaźnik lampy świeci się na czerwono.
Pojawi się komunikat “Replace the lamp” („wymienić lampę”) podczas włączania projektora.
Należy uważać podczas wymiany lampy
- Nacisnąć przycisk POWER na panelu sterowania lub pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć zasilanie.
- Jeśli kontrolka LED jest pomarańczowa i mruga, nie odłączać głównego źródła zasilania dopóki wskaźnik LED nie
przestanie mrugać (pomarańczowy).
- Przed przystąpieniem do wymiany lampy odczekać ok. 1 godzinę, aby schłodziła się.
- Wymieniać tylko na lampę tego samego typu dostarczoną z centrum serwisowego LG Electronics. Użycie lampy innego
producenta może spowodować zniszczenie projektora i lampy.
- Lampę wyciągać tylko w przypadku jej wymiany.
- Lampę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać lampę z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece itp.
- Aby zredukować ryzyko pożaru, nie narażać lampy na działanie cieczy lub obcych materiałów.
- Nie wymieniać lampy w pobliżu źródeł ciepła.
- Upewnić się, że lampa jest dobrze zabezpieczona za pomocą śrub. Jeśli nie jest, obraz może być ciemny lub może
wzrosnąć ryzyko pożaru.
- Nigdy nie dotykać szyby lampy, ponieważ jakość obrazu może pogorszyć się, lub żywotność lampy może ulec skróceniu.
Aby ułatwić wymianę lampy
Numer modelu lampy jest podany na stronie 32. Sprawdzić model lampy, a następnie zamówić ją w centrum serwisowym
LG Electronics.
Użycie lampy innego producenta może spowodować zniszczenie projktora.
Utylizacja lampy
Należy oddać zużytą lampę do centrum serwisowego LG Electronics.
29
Informacje
Wymiana lampy
1
Wyłączyć projektor i odłączyć przewód
zasilania.
Ostrożnie wyjąć podkładkę amortyzującą.
2
Za pomocą śrubokręta odkręcić pokrywę lampy.
(Przed rozpoczęciem wymiany lampy należy
odczekać godzinę, aby się schłodziła.)
Śruba obudowy lampy
3
Po zdemontowaniu pokrywy lampy, odkręcić
dwie śruby zabezpieczające za pomocą
śrubokręta.
4
Lift the lamp up from the projector.
Gałka
Śruby
5
7
Pociągnąć powoli za rączkę i wyjąć obudowę
lampy.
6
Przykręcić śruby odkręcone w kroku 3.
8
(Upewnić się, że są one dobrze przymocowane.)
Włożyć nową lampę i ustawić w odpowiedniej
pozycji. Upewnić się, że jest ona włożona
prawidłowo.
Zamknąć pokrywę lampę i przykręcić śruby
odkręcone w kroku 2.
(Jeśli pokrywa lampy nie jest poprawnie zainstalowana, urządzenie nie włączy się.)
Uwaga!
Użycie lampy innego producenta może spowodować zniszczenie projektora lub lampy.
Upewnić się, że pokrywa lampy jest dobrze dokręcona. Jeśli pokrywa lampy nie jest poprawnie zainstalowana,
urządzenie nie włączy się.
Jeśli pojawi się ten problem, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym LG.
30
Informacje
Odnośnie lampy projektora
OSTRZEŻENIE
●
Nie wolno wyłączać projektora wcześniej niź 5 minut od jegoł włączenia (aktywacji).
- Częste włączanie i wyłączanie On/Offmoźe być przyczyną pogorszenia właściwości lampy.
●
Nie wolno wyciągać wtyczki kabla zasilającego z gniazdka podczas aktywacji projektora i działania wentylatora
chłodzącego.
- Moźe to spowodować skrócenie okresu źywotności lampy i w rezultacie jej uszkodzenie.
●
Okres źywotności lampy moźe istotnie zaleźeć od warunków otoczenia oraz sposobu uźytkowania urządzenia.
●
Projektor ten ma zainstalowaną lampę rtęciową o wysokim ciśnieniu tak, więc podczas jego uźytkowania konieczna jest
szczególna uwaga. Watrząs lub uderzenie moźe spowodować wybuch źarówki.
●
W przypadku dalszego uźywania lampy po upłynięciu czasu jej wymiany, moźe wydarzyć się wybuch.
●
Jeźeli wystąpi wybuchy lampy naleźy :
- Od razu wyciągnąć z gniazdka kabel zasilający.
- Od razu wpuścić do pomieszczenia świeźe powietrze (przewietrzyć).
- Sprawdzić urządzenie w najbliźszym centrum serwisowym i wymienić lampę na nowa.
- Nie próbuj samemu rozmontowywać urządzenia, bez autoryzowanego technika serwisu.
Jak mocować nasadkę obiektywu monitora
Jak mocować nasadkę obiektywu
1
Przygotować nasadkę obiektywu i pasek
dostarczone jako akcesoria.
2
Włożyć końcówkę paska bez supła w otwór
na spodzie części soczewki projektora.
3
Zamocować pasek w otworze projektora i
otworze nasadki obiektywu oraz wsuń nasadkę
w utworzone „lasso”.
4
Całkowicie są zmontowane tak, jak pokazano
na poniższym rysunku.
31
Informacje
Specyfikacje
MODEL
AH115 (AH115-JD)
Rozdzielczość
1280(poziomych) x 720(pionowych)pikseli
Pozycja pozioma/pionowa
16:9(poziom:pion)
Rozmiar panelu DLP
0.62 cala
Szerokość: 1.40 ~ 10.63m(40 ~ 300 cali)
Rozmiar ekranu
(Odległość projekcji )
Tele : 1.66 ~ 12.66m(40 ~ 300 cali)
130%
Projekcja OFF SET
12m
Odlagłość pilota zdalnego sterowania
1:1.2
Zoom
Kompatybilność video
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
Zasilanie
Wysokość (mm/cale)
Szerokość (mm/cale)
Długość (mm/cale)
114/4.5 (z nóżką))
346/13.6
263/10.4
Warunki pracy
Lampa projektora
Temperatury
Model lampy
W czasie pracy: 32~104°F(0°C~40°C)
W stanie spoczynku lub w transporcie: -4~140°F(-20°C~60°C)
Wilgotność
W czasie pracy: Wilgotnosc wzgledna 0~ 75% mierzona
higrometrem
W czasie spoczynku: Wilgotnosc wzgledna 0~ 85% mierzona
higrometrem
32
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3A-1A
AJ-LAH1
Zużycie prądu przez lampę
210W
Numer modelu
Numer seryjny
:
:
PROJEKTOR DLP LG
Prezd rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego
wykorzystania.
Zaleca się również zapisanie numeru seryjnego
oraz numeru modelu urządzenia.
na tabliczce
Informacje te znajdują się
znamionowej umieszczonej na na spodzie obudowy - w przypadku koneczności serwisowania
urządzenia należy przekazać je sprzedawcy.
AH115
INSTRUKCJA OBS£UGI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement