LG AH215-JD, AH215 Owner's manual

LG AH215-JD, AH215 Owner's manual
Numer modelu
Numer seryjny
:
:
PROJEKTOR DLP LG
Prezd rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego
wykorzystania.
Zaleca się równieżzapisanie numeru seryjnego
oraz numeru modelu urządzenia.
Informacje te znajdują się na tabliczce
znamionowej umieszczonej na na spodzie obudowy - w przypadku koneczności serwisowania
urządzenia należy przekazać je sprzedawcy.
AH215
INSTRUKCJA OBS£UGI
PROJEKTOR DLP
Ostrzeżenie
Jest to produkt klasy B. W warunkach domowych produkt może spowodować zakłócenia radiowe w
przypadku, których użytkownik będzie musiał podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.
Spis treści
Spis treści
Instrukcje bezpieczeństwa .....................4
Nazwy części
Urządzenie główn .........................................7
Części podłączeniow.....................................7
Panel sterowania ............................................8
Pilot zdalnego sterowania ...............................9
Instalowanie baterii .........................................9
Wskaźnik statusu projektora...........................10
Akcesoria ........................................................11
Opcje dodatkowe ............................................11
Instalacja i składani
Instrukcje montażu .........................................12
Podstawowa obsługa projektor.....................13
Używanie systemu zabezpieczającego
Kensington ...................................................14
Włączanie projektor ......................................15
Wyłączanie projektor.....................................15
Ustawianie ostrości i pozycjonowanie obrazu16
Wybieranie trybu źródłowego .......................16
Podłączeniee
Podłączanie do komputera stacjonarnego....17
Podłączanie do komputera przenośnego.....17
Podłączanie do źródła video ......................17
Podłączanie do DVD.....................................18
Podłączanie do STB D-TV............................18
Funkcja
Specjalne opcje menu
Wybieranie języka............................................25
Korzystanie z funkcji Proporcje ekranu...........25
Funkcja Overscan ...........................................25
Funkcja odwracania w poziom........................26
Funkcja obracanie w pion ...............................26
Funkcja Czas wyłączenia ..............................26
Funkcja Auto wyłączanie ...............................27
Korekcja pochylenia ........................................27
Korzystanie z funkcji Blank .............................27
Korzystanie z funkcji Still ................................28
Wybór koloru obrazu Blank.............................28
Funkcja trybu lampy ......................................28
Sprawdzanie czasu lampy ..............................29
Opcje ekranu menu
Funkcja automatycznej konfiguracji ................30
Korzystanie z funkcji Faza ..............................30
Korzystanie z funkcji Zegar.............................30
Korzystanie z funkcji Pozycja w poziom .........31
Korzystanie z funkcji Pozycja w pion ..............31
Informacje
Obsługiwane monitory ..................................32
Konserwacja....................................................33
Wymiana lampy...............................................34
Jak mocować nasadkę obiektywu monitora ...36
Specyfikacje ....................................................37
Opcje menu video
Regulacja Video ..............................................19
Tryb obrazu .....................................................19
Kontrola temperatury koloru............................20
Funkcja Optymalizacja Obrazu .......................20
Funkcja Gamma .............................................21
Funkcja Brilliant Color TM ................................21
Funkcja Regulacja bieli ...................................22
Funkcja Poziom czerni ...................................22
Funkcja Zaawansowane-kolor ........................23
Funkcja I-Sensor .............................................24
Funkcja Film Mode (Tryb filmowy) ..................24
Resetowanie ...................................................24
Pozbywanie się urządzenia
1. Jeżeli do produktu dołączony jest niniejszy symbol przekreślonego kosza oznacza to, że jest
on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EU.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne urządzenia powinny być oddawane do specjalnych punktów zbiórki wyznaczonych przez miejscowe lub regionalne władze.
3. Właściwa likwidacja urządzenia pomoże chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
4. Więcej szczegółowych informacji o likwidacji nieużywanego urządzenia można uzyskać w
urzędzie miasta, punktach uzdatniania odpadów lub w sklepie, gdzie produkt został kupiony
.
3
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa
Proszę dokładnie zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych wypadków lub niewłaściwego zastosowania projektora.
➟ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa są podane w dwóch formach, jak pokazano poniżej.
OSTRZEŻENIE : Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
UWAGI :Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować lekkie obrażenia lub uszkodzenie projektora.
➟ Po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi, należy przechowywać ją łatwo dostępnym miescu.
OSTRZEŻENIE
Instalacja we wnętrzu
Zainstalowany projektor przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Nie wystawiać projektora na bezpośrednie Nie umieszczać materiałów
działanie promieni słonecznych i nie
łatwopalnych za projektorem.
umieszczać w pobliżu źródeł ciepła
takich jak grzejniki, źródła ognia, piece itp. Może to spowodować zagrożenie
Może to spowodować zagrożenie pożarowe!
UWAGI
Instalacja we wnętrzu
Przed przenoszeniem odłączyć
od głównego źródła zasilania i
usunąć wszelkie podłącz
Projektor może spaść i spowodować
poważne obrażenia lub śmierć.
pożarowe!
Nie umieszczać projektora w
pobliżu źródeł wilgoci lub oleju,
takich jak nawilżacz.
Nie umieszczać projektora w
miejscu, w którym może być
narażony na pył.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub zniszczenie urządzenia.
W przypadku instalowania projektora na stole należy uważać, aby
nie umieścić go w pobliżu krawędzi.
Używać projektora tylko na
poziomych i stabilnych
powierzchniach.
Projektor może spaść i spowodować
poważne obrażenia dzieci lub
dorosłych i poważne uszkodzenie projektora.
Używać tylko stabilnych podłoży.
W innym przypadku projektor może
spaść i spowodować poważne
obrażenia ciała i/lub zniszczenie
urządzenia.
Nie blokować otworów wentylacyjnych projektora lub jakikolwiek sposób zakłócać
przepływu powietr
Może to spowodować wewnętrzny wzrost temperatury i doprowadzić do zagrożenia pożarowego lub
zniszczenia urządzenia!
Wokół projektora należy zapewnić
dobrą wentylację. Odległość
pomiędzy projektorem a ścianą
powinna być większa niż 30cm/12
cali.
Nadmierny wzrost temperatury
wewnątrz może spowodować zagrożenie
pożarowe lub uszkodzenie urządzenia!
Nie umieszczać projektora bezpośrednio na dywanie,
dywaniku lub w innym miejscu ograniczającym wentylację!
Może to spowodować wewnętrzny wzrost temperatury i doprowadzić
do zagrożenia pożarowego lub zniszczenia urządzenia!
OSTRZEŻENIE
Instalacja na zewnątrz
Nie używać projektora w zawilgoconych miejscach takich jak łazienka lub w innych miejscach, w których
może zamoknąć.
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym!
Zasilanie
Powinien być podłączony kabel uziemienia
Jeśli kabel uziemienia nie jest podłączony, możliwe jest
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
spowodowane przebiciem prądu. Jeśli uziemienie nie jest
możliwe, wykwalifikowany elektryk musi zainstalować oddzielny wyłącznik. Nie podłączać uziemienia do
okablowania telefonicznego, piorunochronu lub przewodów gazowych.
4
OSTRZEŻENIE
Wtyczka powinna być w
pełni wciśnięta w gniazdko, aby uniknąć zagrożenia
pożarem!
Może to spowodować
zagrożenie pożarowe lub
zniszczenie urządzenia.
Nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów na
przewodzie zasilającym.
Może to spowodować pożar
lub porażenie prądem elektrycznym!
Instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Zasilanie
Nie używać zbyt wielu wtyczek na rozdzielnikach elektrycznych.
Może to spowodować przegrzanie się rozdzielnika i zagrożenie pożarowe!
UWAGI
Zasilanie
Nigdy nie dotykać wtyczki
mokrymi rękami.
Mocno trzymać wtyczkę podczas
Nie dopuścić do gromadzenia się
odłączania.W przypadku pociągnięcia kurzy na wtyczce lub rozdzielniku.
za przewód, może on ulec uszkodzeniu.
Może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym!
Może to spowodować zagrożenie pożarowe!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe!
Nie podłączać, gdy przewód zasilający albo wtyczka są zniszczone
lub gdy gniazdko jest poluzowane.
Upewnić się, że przewód zasilają- Umieścić projektor w miejscu, w
którym ludzie nie muszą
cy nie styka się z ostrymi lub
przekraczać przewodu zasilającego.
gorącymi obiektami.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Nie włączać/wyłączać projektora przez podłączenie/odłączenie przewodu zasilającego z gniazdka
ściennego.(Nie używać wtyczki to włączania/wyłączania.)
Może to spowodować mechaniczne uszkodzenie lub porażenie prądem elektrycznym.
Użytkowanie
Nie umieszczać na projektorze
żadnych pojemników z cieczami,
takich jak wazony, kubki, kosmetyki lub świeczki.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub zniszczenie urządzenia!
Jeśli do wnętrza projektora
dostanie się woda, natychmiast
odłączyć od źródła zasilania i
skonsultować się z agentem serwisowym.
OSTRZEŻENIE
W przypadku porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia projektora,
wyłączyći odłączyć urządzenie od
źródła zasilania i skontaktować się
centrum serwisowym.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym
lub zniszczenie urządzenia!
Usuwać zużyte baterie ostrożnie i
bezpiecznie.
W przypadku połknięcia baterii przez
dziecko, natychmiast skonsultować się
z lekarzem.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym lub
zniszczenie urządzenia.
Nie zdejmować żadnych pokryw
(poza pokrywą soczewek).
Duże ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
Nie dopuścić, aby do wnętrza
projektora dostały się jakiekolwiek przedmioty.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym lub
zniszczenie urządzenia.
Jeśli obraz nie pojawia się na
ekranie, proszę wyłączyć projektor i odłączyć go od źródła
zasilania, a następnie skontaktować się z agentem serwisowym
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Nie patrzyć bezpośrednio w
soczewki, gdy projektor jest w
użyciu.
Może to poważnie uszkodzić wzrok!
Nie dotykać metalowych części w
czasie pracy projektora lub tuż po
jej zakończeniu, ponieważ pokrywa lampy i otwory wentylacyjne
mogą być bardzo gorące!
Uwaga dotycząca przewodu zasilania
Dla większości urządzeń zalecane jest, aby były podłączone do osobnego obwodu: to znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub odgałęzień. Dla
pewności sprawdź stronę ze specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Nie przeciążać gniazdek zasilających. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable
zasilające lub przedłużające stwarzają zagrożenie.Jakakolwiek z powyższych sytuacji może być przyczyną
porażenia prądem lub pożaru.Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilający urządzenia i jeśli
pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i
wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.
Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem tj.
przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy
zwrócić uwagę na wtyczki, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.
5
Instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Użytkowanie
Nigdy nie dotykać gniazdka ściennego w przypadku wycieku gazu,
otworzyć okno i wywietrzyć.
Może to spowodować pożar lub wybuch
od iskry.
Nie upuszczać projektora, ani nie
dopuścić do uderzenia.
Może to spowodować mechaniczne
uszkodzenie lub obrażenia ciała!
Nie wolno patrzyć w wiązkę
laserową, gdyż może to
spowodować trwałe zniszczenie
oka!
Gdy lampa projektora jest włączona zawsze należy otwierać drzwiczki obiektywu lub zdejmować jego
pokrywę.
UWAGI
Użytkowanie
Nie stawiaj ciężkich przedmiotów
na projektorze.
Może to spowodować mechaniczne
uszkodzenie lub obrażenia ciała!
Należy uważać, aby nie uderzyć
soczewek w czasie
przenoszenia projektora.
Nie dotykać soczewek projektora.Są one delikatne i łatwo je
uszkodzić.
Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na projektorze, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
obudowy.
OSTRZEŻENIE
Czyszczenie
Nie stosować wody do
czyszczenia projektora.
Może to spowodować zniszczenie
urządzenia lub porażenie prądem
elektrycznym.
W przypadku pojawienia się dziwnego lub
silnego zapachu z projektora należy
urządzenie wyłączyć, odłączyć od
źródła zasilania i skontaktować się z
przedstawicielem lub centrum serwisowym.
Może to spowodować zagrożenie pożarowe,
porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie
urządzenia!
UWAGI
Czyszczenie
Raz w roku należy kontaktować się z centrum
serwisowym w celu
dokonania czyszczenia
wewnętrznych części projektora.
Nagromadzony kurz może
spowodować uszkodzenie
mechaniczne.
Do usuwania kurzu lub plam
z soczewek projektora
należy stosować aerozolu
lub miękkiej szmatki
zwilżonej wodą z neutralnym
detergentem.
Podczas czyszczenia części plastikowych takich jak obudowa projektora,
odłączyć zasilanie i wyczyścić obudowę miękką szmatką. Nie używać środków
czyszczących, wody w spray’u lub mokrej szmatki. W szczególności nie wolno
używać środków czyszczących (do szyb), nabłyszczaczy samochodowych lub
przemysłowych, wosków, benzenu, alkoholu itp., ponieważ mogą one
spowodować zniszczenie produktu. Do usuwania kurzu lub plam z soczewek
projektora należy stosować aerozolu lub miękkiej szmatki zwilżonej wodą z neutralnym detergentem.
Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie produktu
(deformację, korozję i zniszczenie).
OSTRZEŻENIE
Inne
Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się z przedstawicielem lub
centrum serwisowym.
Samodzielna naprawa może spowodować uszkodzenie projektora i porażenie prądem elektrycznym a także utratę
gwarancji!
UWAGI
Inne
Należy upewnić się, że projektor jest odłączony od prądu,
jeśli nie jest używany przez dłuższy okres czasu.
Nagromadzony kurz może spowodować zagrożenie pożarowe lub
zniszczenie urządzenia!
Wezwać wykwalifikowany personel
serwisowy.
Używać baterii tylko określonego typu.
Inne działanie może spowodować zniszczenie pilota zdalnego sterowania.
6
Nie mieszać nowych
baterii ze starymi.
Może to spowodować przegrzanie się baterii i wyciek.
Nazwy części
Nazwy części
Urządzenie główn
* Projektor jest wyprodukowany w precyzyjnej technologii. Jednakże można zobaczyć maleńkie
czarne punkty i/lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Może to być normalny
wynik procesu produkcji i nie zawsze wskazuje na usterkę.
Pierścień ostrości
Pierścień powiększenia
Panel sterowania
Przedni czujnik pilota zdalnego sterowania
Przycisk regulacji nóżki
Części podłączeniow
USB(SVC ONLY)
COMPONENT IN
HDMI IN
S-VIDEO
Tylny czujnik pilota
zdalnego sterowania
RGB IN
VIDEO
AC IN
Złącze systemu zabezpieczającego Kensington
(patrz strona 14)
7
Nazwy części
Panel sterowania
Przyciski
/
, KEYSTONE+/-
Naciśnij przycisk
/ , aby dostosować ustawienia
funkcji Keystone (Korekcja trapezu), gdy na ekranie jest
wyświetlane menu Keystone.
Przycisk MENU
Przyciski INPUT
Wybiera lub zamyka menu.
Przycisk
Przełącza na tryb RGB, HDMI, Video, S-Video lub Component.
/ Blank
Przycisk
Ustawia funkcje menu./
Umożliwia korzystanie z funkcji Blank
(Wygaszanie) polegającej na ujednoliceniu koloru tła ekranu (gdy nie
jest wyświetlane żadne menu).
A Przycisk
Przycisk AUTO
OK
Sprawdza bieżący tryb i zachowuje zmienione funkcje.
Automatycznie koryguje pozycję i
drgania obrazu w trybie RGB.
Przycisk POWER
Włącza i wyłącza projket.
8
/ I-Sensor
Ustawia funkcje menu./
Automatycznie reguluje jasność ekranu, dostosowując ją do
oświetlenia otoczenia w celu zapewnienia optymalnej jakości obrazu.
Nazwy części
Pilot zdalnego sterowania
Przycisk POWER
Przycisk
OK,
Przycisk RATIO
Przycisk AUTO
Przycisk INPUT
Przycisk EXIT
Przycisk MENU
/
/
/
Przycisk Jasność
Przycisk Kontrast
Przycisk LIGHT
Przycisk BLANK
Przycisk I-Sensor
Przycisk MODE
Przycisk KEYSTONE
Przycisk STILL
Przycisk C.TEMP
Przycisk LAMP
Przycisk PICTURE
Przycisk W.PEAK
Instalowanie baterii
UWAGA
RYZYKO WYBUCHU, JEŚLI BATERIE ZOSTANĄ WYMIENIONE NA NIEODPOWIEDNI TYP.
WYRZUCIĆ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.
• Otworzyć pokrywę komory baterii z tyły pilota.
• Włożyć baterie określonego typu z prawidłową
biegunowością: “+” do “+”, “-” do “-”.
• Włoż dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V. Nie mieszać
starych baterii z nowymi.
9
Nazwy części
Wskaźnik statusu projektora
* Kontrolka, wskaźnik działania oraz wskaźnik temperatury na wierzchu projektora pokazuje użytkownikowi status.
Kontrolka
Wskaźnik działania
Wskaźnik temperatury
Czerwony
Zielony (mrugający)
Zielony
Faza spoczynku.
Lampka włącza się.
Jednostka jest włączona (lampka świeci się)
Trwa chłodzenie lampy (10 sekund).
Pomarańczowy (mrugający)
Projektor został wyłączony z powodu przegrzania (1 minuta
i 30 sekund).
Wskaźnik działani
Wy ł
Wyłączanie.
/ Wskaźnik temperatury
Standby (Czuwanie) – W tym trybie rzutnik chłodzi się w
Pomarańczowy
sposób naturalny przez 4 minuty, po czym wyłącza się.
Jest to ostrzeżenie o przegrzaniu włączonego projektora.
Wyłącz projektor i sprawdź wentylator.
Czerwony(mrugający)
Czerwony
Kontrolka
Czerwony(mrugający)
Zielony (mrugający)
10
Zasilanie zostało wyłączone, ponieważ nie działa
wewnętrzny wentylator. Skontaktuj się z lokalnym serwisem.
Lampa projektora osiąga konie swojej żywotności i musi być
wymieniona na nową.
Wystąpił błąd lampy projektora. Włącz projektor ponownie
po upływie odpowiedniej ilości czasu. Jeśli wskaźnik ten
ponownie będzie migać na czerwono, skontaktuj się z
lokalnym serwisem.
The lamp cover is open.
Nazwy części
Akcesoria
1.5V
1.5V
Pilot zdalnego
sterowania
Przewód zasilania
2 baterie
Przewód do komputera
Instrukcja
obsługi
Przewód Video
CD ROM
Nasadka obiektywu i
nakładka
Opcje dodatkowe
* W celu uzyskania tych elementów, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.
* W celu wymiany lampy, skontaktować się z obsługą.
* Lampa ulega zużyciu. Po przepaleniu należy ją wymienić na nową.
* Części opcjonalne mogą być zmienione bez uprzedzenia w celu poprawy jakości produktu. Mogą także zostać
dodane nowe części opcjonalne.
Podwieszka do projektora
Ekran
Przewód S-Video
Lampa
Gniazdo SCART do
RCA (opcja)
Przewód HDMI
Kabel Component
11
Instalacja i składanie
Instalacja i składanie
Instrukcje montażu
* Nie umieszczać projektora w następujących warunkach. Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie produktu.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
● Projektor jest wyposażony w otwory wentylacyjne na
spodzie(pobór powietrza) i na przodzie (wydmuchiwanie
powietrza). Nie wolno blokować tych otworów ani kłaść
czegokolwiek w ich pobliżu, gdyż może dojść do przegrzania i spadku jakość obrazu a nawet zniszczenia projektora.
● Nigdy nie przesuwać projektora ani nie wlewać do
wewnątrz cieczy.
● Nie umieszczać projektora na dywanie, wykładzinie
lub innej podobnej powierzchni. Może to zakłócić
prawidłową wentylację. Ten produkt powinien być
mocowany jedynie na ścianie lub podwieszce pod
sufitem.
● Zachować odpowiednią przestrzeń wokół projektora
(30cm/12 cali lub więcej).
Przechowywać projektor w odpowiednich warunkach temperaturowych i wilgotności.
● Instalować ten projektor tylko w miejscu o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. (patrz str. 37)
Nie umieszczać projektora tam, gdzie może pokrywać się kurzem.
● Może to spowodować przegrzanie się projektora.
Nie zatykać gniazd i otworów projektora. Może to spowodować przegrzanie i stworzyć zagrożenie
pożarowe.
Projektor jest wyprodukowany w wysoko-precyzyjnej technologii. Jednakże można zobaczyć maleńkie
czarne punkty i/lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które cały czas pojawiają się na
ekranie projektora. Jest to normalny wynik procesu produkcji i nie wskazuje na usterkę.
Aby odbierać programy D-TV, niezbędny jest zakup odbiornika D-TV (Set-Top Box) i podłączenie go do
projektora.
Gdy pilot zdalnego sterowania nie działa w trakcie pracy urządzenia.
● Pilot może nie działać, gdy zainstalowana została lampa z balastem elektronicznym lub lampa emitująca światło o
trzech długościach fali.
Aby móc korzystać z pilota, wymień taką lampę na lampę zgodną z międzynarodowymi normami.
12
Instalacja i składanie
Podstawowa obsługa projektor
1.Umieścić projektor na stabilnej poziomej powierzchni ze źródłem PC lub AV.
2.Umieścić projektor w żądanej odległości od ekranu. Dystans pomiędzy projektorem a ekranem określa bieżący
rozmiar obrazu.
3.Umieścić projektor tak, aby soczewki były znajdowały się pod odpowiednim kątem w stosunku do ekranu. Jeśli
projektor nie jest ustawiony pod właściwym kątem, obraz będzie krzywy. Jeśli tak jest, regulacja keystone może to
skorygować (patrz strona 27).
4.Podłączyć przewody projektora do gniazdka ściennego i innych podłączonych źródeł.
odległość projekcji na podstawie formatu obrazu
Ekran
Stosunek wyrównania projekcji : 134%
X/2
Wysokość ekranu (X)
X/2
Odległość projekcji (D)
Y/2
Ekran
Szerokość ekranu (Y)
57.5mm
Y/2
Odległość projekcji (D)
Skala 16 : 9
Dystans
Rozmiar przekątnej
(inch)
Rozmiar przekątnej
(mm)
Odległość projekcji
Rozmiar w poziomie
(mm)
Rozmiar w pionie
Szerokość
Odległość tele
(mm)
(mm)
(mm)
* Najdłuższy/najkrótszy
dystans jest pokazany
przez status, podczas regulacji funkcji zoom.
13
Instalacja i składanie
Używanie systemu zabezpieczającego Kensington
● Projektor ma na tylnym panelu złącze systemu zabezpieczającego “Kensington”. Podłączyć kabel systemu zabezpieczającego ‘Kensington’, jak pokazano poniżej.
● W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących użytkowania systemu zabezpieczającego
Kensington, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu systemu Kensington. Aby
uzyskać dalsze informacje, należy wejść na stronę internetową http://www.kensington.com. Firmy
Kensington, która rozprowadza sprzęt elektroniczny taki jak komputery przenośne lub projektory.
● System zabezpieczający Kensington jest elementem opcjonalnym.
AC
IN
14
Instalacja i składanie
Włączanie projektor
1. Prawidłowo podłączyć przewód zasilania.
2. Zdejmij pokrywę obiektywu. Jeżeli pozostanie ona założona, może ulec deformacji spowodowanej
przez ciepło wytwarzane przez lampę projektora.
3. Nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub na górnej pokrywie.
(Jeśli urządzenie uruchamia się, mruga zielona lampka.)
● Obraz pojawi się, gdy zapali się wskaźnik działania (Zielony).
● Naciśnij przycisk INPUT (WEJŚCIE) na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk INPUT na panelu sterowania w celu wybra
nia sygnału wejściowego.
Uwaga!
* Nie odłączać przewodu zasilania, gdy pracuje wentylator. Jeśli przewód zasilania zostanie odłączony w czasie pracy
wentylatora, lampa może dłużej włączać się po uruchomieniu zasilania oraz żywotność lampy może ulec skróceniu.
Wyłączanie projektor
1. Nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub na górnej pokrywie.
2. Nacisnąć ponownie przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub na górnej pokrywie, aby
wyłączyć projektor.
3. Jeśli wskaźnik pracy miga na pomarańczowo, oznacza to, że działa wentylator (10 sekund) i nie
wolno wyłączać projektora. Gdy wskaźnik zacznie świecić pomarańczowym światłem stałym,
odłącz przewód zasilania.
● Jeśli kontrolka LED jest pomarańczowa i mruga, przycisk zasilania na górnej pokrywie lub na zdalnym
pilocie nie będzie działać.
● Projektor jest wyposażony w funkcję szybkiego włączania/wyłączania zasilania, która pozwala użytkown-
ikowi szybko go włączyć lub wyłączyć
Wyłącz zasilanie?
Naciśnij ponownie klawisz
* Co to jest szybkie włączanie/wyłączanie zasilania?
Projekt wchodzi w tryb Standby (Czuwanie), nie czekając na ochłodzenie.
Jeśli tryb Standby (Czuwanie) jest włączony przez pewien czas, po ponownym włączeniu projektor może
działać bez ochłodzenia.
15
Instalacja i składanie
Ustawianie ostrości i pozycjonowanie obrazu
Jeśli na ekranie pojawia się obraz należy sprawdzić, czy jest on ostry i pasuje do ekranu.
Pierścień ostrości
Pierścień powiększenia
●
Aby wyregulować ostrość obrazu, przekręcić pierścień ostrości, który jest wewnętrznym pierścieniem na soczewkach.
wyregulować rozmiar obrazu, przekręcić pierścień powiększenia, który jest zewnętrznym pierścieniem na soczewkach.
● Aby
Aby podnieść lub obniżyć obraz na ekranie, rozciągnąć lub wciągnąć nóżkę na spodzie
projektora poprzez pchnięcie przycisku regulacyjnego nóżkę, jak pokazano poniżej.
PUSH
1. Po naciśnięciu przycisku regulacji nóżki, podnieść lub obniżyć projektor tak, aby obraz był w odpowiedniej pozycji.
2. Zwolnić przycisk, aby zablokować nóżkę w nowej pozycji.
3. Przekręć tylną nóżkę aby wyregulować wysokość projektora.
Po podniesieniu przedniej nóżki, nie dociskać projektora.
Wybieranie trybu źródłowego
1. Nacisnąć przycisk INPUT (ŹRÓDŁO).
Wybierz
OK
RGB
2. Każde naciśnięcie przycisku
RGB
Component
16
,
zmienia wyświetlacz jak poniżej.
HDMI
S-Video
Video
Podłączeniee
Podłączeniee
Podłączanie do komputera stacjonarnego
* Można podłączyć projektor do wyjścia komputera VGA, SVGA, XGA i SXGA.
* Aby uzyskać informacje o obsługiwanych monitorach, patrz strona 32.
<Jak podłączyć>
Połącz port RCB IN projektora i port wyjściowy komputera kablem komputerowym.
Connecting to a Notebook PC
<Jak podłączyć>
Połącz port RCB IN projektora i port wyjściowy komputera kablem komputerowym.
* W przypadku ustawienia komputera na wyjście sygnału
zarówno do obrazu z komputera jak do zewnętrznego projektora, obraz z zewnętrznego projektora może nie być wystawiony prawidłowo. W takich przypadkach należy ustawić
tryb komputera na wyjście sygnału tylko do zewnętrznego
projektora. W celu uzyskania szczegółów, patrz instrukcje
obsługi dołączone do komputera.
Podłączanie do źródła video
* Można uzyskać lepszy obraz podłączając do projektora źródło S-Video.
<Jak podłączyć 1>
a. Podłączyć gniazda wejściowe video projektora do
gniazd wyjściowych źródła A/V za pomocą przewodu video.
<VCR>
<Jak podłączyć 2>
b. Podłączyć gniazda wejściowe S-Video projektora
do gniazd wyjściowych S-Video źródła A/V za
pomocą przewodu S-Video.
* Można uzyskać lepszy obraz podłączając do projektora
źródło S-Video.
17
Podłączeniee
Podłączanie do DVD
* Gniazda wyjściowe (Y, PB, PR) DVD mogą być oznaczone Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr, w zależności od sprzętu.
<Jak podłączyć>
a.Podłącz kabel Component odtwarzacza DVD do gniazd PR, PB i Y portu COMPONENT IN projektora.
Kabel Component
* Podczas podłączania kabla component, należy dopasować
kolory gniazda do kolorów kabla component (Y= zielony,
PB= niebieski, PR= czerwony)
b. Tryb HDMI można ustawić tylko wtedy, gdy odtwarzacz
DVD ma port HDMI.
Signal
Component
RGB/DTV
480i
O
X
X
480p
O
O
O
<DVD>
HDMI/DVI
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
1080p
O
X
O
Podłączanie do STB D-TV
* Aby odbierać programy D-TV, niezbędny jest zakup odbiornika D-TV (Set-Top Box) i podłączenie go do projektora.
* Patrz instrukcja obsługi STB D-TV, w celu uzyskania informacji na temat podłączenia pomiędzy projektorem a STB D-TV.
Przewód do komputera
<Jak podłączyć źródło RGB>
a. Połącz port RCB IN projektora i port wyjściowy komputera przystawki set-top box DTV kablem komputerowym.
<D-TV Set-Top Box>
b. Używać odbiornika DTV w trybie DTV 480p(576p) /720p
/1080i.
< Jak podłączyć źródło HDMI>
Kabel HDMI
a. Połącz port HDMI IN projektora i port wyjściowy HDMI
przystawki set-top box DTV kablem HDMI.
b. Używać odbiornika DTV w trybie DTV 480p(576p) /720p
/1080i/1080p.
<Jak podłączyć źródło Component
a. Podłącz kabel Component przystawki set-top box
DTV do gniazd PR, PB i Y portu COMPONENT IN
projektora.
* Podczas podłączania kabla component, należy dopasować
kolory gniazda do kolorów kabla component (Y= zielony,
PB= niebieski, PR= czerwony)
18
<D-TV Set-Top Box>
Kabel Component
<D-TV Set-Top Box>
Funkcja
Funkcja
* W niniejszej instrukcji obsługi OSD(On Screen Display) może być inny niż na posiadanym projektorze, ponieważ jest
jedynie przykładem pomagającym w obsłudze projektor
* Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia głównie działanie trybu RGB(PC).
Opcje menu video
Regulacja Video
< Tryb RGB >
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
,
2. Nacisnąć przycisk
,
aby wybrać pozycję video do regulacji.
3. Nacisnąć przycisk
,
aby wyregulować warunki ekranu.
●
Żadna regulacja opcji menu
nie ma wpływu na inne wejścia.
Jeśli wymagane, ponownie ustawić opcje menu
dla źródeł wejściowych.
●
Aby zachować oryginalne warunki obrazu po zmianie, nacisnąć przycisk A
OK
po wybraniu [Reset]. (Tylko do sygnału RGB i HDMI.)
Podczas odbierania sygnału NTSC, wyświetlany jest element obrazuTint i
możliwy do wyregulowania.(tylko 60Hz)
●
●
Kontrast można ustawić za pomocą przycisku
●
Jasność można ustawić za pomocą przycisku
●
Kontrast
Jasność
Czerwony
Zielony
Niebieski
Resetowanie
MENU Wyjście
Przesuń
OK
< Tryb Video >
na pilocie zdalnego sterowania.
na pilocie zdalnego sterowania.
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
50
50
50
50
50
Tryb obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Odcień
MENU Wyjście
Dynamiczny
80
50
50
50
0
Przesuń
OK
Tryb obrazu
* Za pomocą Tryb obrazu ustawić projektor na najlepszą jakość obrazu.
* Funkcja Tryb obrazu nie działa w trybie RGB i HDMI.
1. Naciśnij przycisk MODE na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk
●
●
aby wybrać żądane ustawienie obrazu.
Każde naciśnięcie przycisku
Dynamiczny
●
,
,
zmienia ustawienie obrazu, tak jak pokazano poniżej.
£agodny
Użytkownik
Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
19
Funkcja
Kontrola temperatury koloru
- Aby zainicjować wartości (zerowanie do stanu początkowego) wybierz opcję Średnia.
1. Naciśnij przycisk C.TEMP na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk
●
●
●
,
aby wybrać żądane ustawienie ekranu.
Każde naciśnięcie przycisku
,
zmienia ustawienie obrazu, tak jak pokazano poniżej.
Średnia
Ciepły
Zimny
Naturalne
Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Funkcja Optymalizacja Obrazu
1. Naciśnij przycisk PICTURE na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk
●
,
aby wybrać żądane ustawienie ekranu.
Każde naciśnięcie przycisku
Normalny
,
zmienia ustawienie obrazu, tak jak pokazano poniżej.
Sport
Gry
●
●
20
Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Prezentacje
Film
Funkcja
Funkcja Gamma
- This function shifts the gamma curves for Red, Green and Blue individually to adjust brightness.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
3. Naciskaj przyciski
,
aby wybrać pozycję Gamma.
,
OK.
4. Gdy zostanie wyświetlone poniższe okno, należy naciskać przyciski
,
aby przechodzić między opcjami, a przyciski
,
aby wyregulować ekran zgodnie z życzeniem.
Przesunięcie krzywych gamma dla koloru czerwonego, zielonego i
niebieskiego można regulować w zakresie od -20 do 20.
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
Temp. kolorów
Optymalizacja Obrazu
Gamma
Brilliant color TM
Regulacja bieli
10
Poziom czerni
Zaawansowane-kolor
Inteligentny czujnik
Tryb filmowy
Resetowanie
MENU Wstecz
Gamma Czerwony
Gamma Zielony
Gamma Niebieski
Resetowanie
Wciśnij OK
Wł.
Niski
Wy ł .
Wy ł .
Przesuń
OK
0
0
0
Wstecz
Przesuń
Funkcja Brilliant color
Reguluj
TM
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Nacisnąć przycisk
,
●
Naturalne
Prezentacje
,
aby wybrać pozycję Brilliant color TM.
aby wybrać Wł. lub Wy ł .
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
* Czym jest funkcja Brilliant color TM ?
Ta funkcja zwiększa całkowitą jasność ekranu lub zmniejsza ją, w celu osiągnięcia głębokiego koloru.
Temp. kolorów
Optymalizacja Obrazu
Gamma
Brilliant color TM
Regulacja bieli
10
Poziom czerni
Zaawansowane-kolor
Inteligentny czujnik
Tryb filmowy
Resetowanie
MENU Wstecz
Naturalne
Prezentacje
Przesuń
Wł.
Niski
Wy ł .
Wy ł .
Wybierz
21
Funkcja
Funkcja Regulacja bieli
1. Naciśnij przycisk W.PEAK na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk
Regulacja bieli
Wyjście
aby wybrać żądane ustawienie obrazu.
,
10
Reguluj
Wartość domyślną można zmieniać zależnie od trybu wejściowego.
Funkcję Regulacja bieli można regulować w zakresie od 0 do 10.
● Regulacja do wyższego ustawienia jasności obrazu. Regulacja do niższego
ustawienia w celu uzyskania ciemniejszego obrazu.
● Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
●
Funkcja Poziom czerni
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Nacisnąć przycisk
,
,
aby wybrać pozycję Poziom czerni.
aby wybrać Wysoki lub Niski.
Ta funkcja działa w następujących trybach: HDMI(YCbCr)
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
* Czym jest funkcja Poziom czerni?
Podczas oglądania filmu ta funkcja reguluje ustawienia obrazu tak, aby był on
najlepszy. Regulowanie kontrastu i jasności za pomocą ekranu poziomu czerni.
22
Temp. kolorów
Optymalizacja Obrazu
Gamma
Brilliant color TM
Regulacja bieli
10
Poziom czerni
Zaawansowane-kolor
Inteligentny czujnik
Tryb filmowy
Resetowanie
MENU Wstecz
Naturalne
Prezentacje
Przesuń
Wł.
Niski
Wy ł .
Wy ł .
Wybierz
Funkcja
Funkcja Zaawansowane-kolor
- Funkcja ta pozwala użytkownikowi wyregulować wzmocnienie, nasycenie i odcień indywidualnie dla kolorów
czerwonego, zielonego, niebieskiego, turkusowego, purpurowego i żółtego.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
,
aby wybrać pozycję Zaawansowane-kolor.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Naciskaj przyciski
OK.
4. Gdy zostanie wyświetlone poniższe okno, należy naciskać przyciski
,
aby przechodzić między opcjami, a przyciski
,
aby wyregulować ekran zgodnie z życzeniem.
Wzmocnienie dla koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego, turkusowego,
purpurowego i żółtego można regulować w zakresie od 0 do 100.
● Nasycenie dla koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego, turkusowego, purpurowego i żółtego można regulować w zakresie od 0 do 100.
● Odcień dla koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego, turkusowego, purpurowego i żółtego można regulować w zakresie od -50 do 50.
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
Wzmocnienie czerwonego
Wzmocnienie zielonego
Wzmocnienie niebieskiego
Wzmocnienie błękitny
Wzmocnienie amarantowy
Wzmocnienie żół t y
Nasycenie-czerwony
Nasycenie-zielony
Nasycenie-niebieski
Nasycenie-błękitny
Nasycenie-amarantowy
Nasycenie-żół t y
Odcień-czerwony
Odcień-zielony
Odcień-niebieski
Odcień-błękitny
Odcień-amarantowy
Odcień-żół t y
Resetowanie
Wstecz
Temp. kolorów
Optymalizacja Obrazu
Gamma
Brilliant color TM
Regulacja bieli
10
Poziom czerni
Zaawansowane-kolor
Inteligentny czujnik
Tryb filmowy
Resetowanie
MENU Wstecz
Naturalne
Prezentacje
Wł.
Niski
Wciśnij OK
Wy ł .
Wy ł .
Przesuń
OK
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
Przesuń
Reguluj
23
Funkcja
Funkcja I-Sensor
1. Naciśnij przycisk I-Sensor na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk
●
aby wybrać żądane ustawienie ekranu.
,
Każde naciśnięcie przycisku
zmienia ustawienie obrazu, tak jak pokazano poniżej.
,
Wy ł .
Wł.
Gdy funkcja I-Sensor jest włączona, funkcje Brilliant color
Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
● Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
TM
i White peaking (Poziom bieli) nie działają.
●
* Do czego służy funkcja I-Sensor(Inteligentny czujnik)?
Projektor reguluje jasność ekranu, dostosowując ją do zmieniającego się oświetlenia otoczenia i uwzględniając
adaptację wzroku do postrzegania kolorów w celu realistycznego odzwierciedlenia naturalnych barw obiektów.
Ta funkcja może nie działać prawidłowo, jeśli projektor jest zainstalowany na suficie lub gdy jest otoczony
innymi przedmiotami.
Funkcja Film Mode (Tryb filmowy)
- Ta funkcja zapewnia optymalne ustawienia ekranu podczas oglądania filmu. Tylko
do trybu AV oraz Component 480i i 576i.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Nacisnąć przycisk
,
●
,
aby wybrać pozycję Tryb filmowy.
aby wybrać Wł. lub Wy ł .
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Naturalne
Temp. kolorów
Optymalizacja Obrazu
Gamma
Brilliant color TM
Regulacja bieli
10
Poziom czerni
Zaawansowane-kolor
Inteligentny czujnik
Tryb filmowy
Resetowanie
MENU Wstecz
Prezentacje
Wł.
Niski
Wy ł .
Wy ł .
Przesuń
Resetowanie
●
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy wybrać polecenie [Reset] (Resetuj) za pomocą przycisków
następnie nacisnąć przycisk OK (
24
).
,
a
Wybierz
Funkcja
Specjalne opcje menu
Wybieranie języka
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Nacisnąć przycisk
,
●
●
,
aby wybrać pozycję Ję zyk (Language).
aby dokonać żądanych regulacji.
On-Screen-Display (OSD) jest wyświetlany w wybranym języku.
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Język ( Language)
Proporcje ekranu
Overscan
Odwrócenie w poziom
Odwrócenie w pion
Czas wyłączenia
Auto wyłączani
MENU Wstecz
Polski
16 : 9
10%
Wy ł .
Wy ł .
Przesuń
Wybierz
Korzystanie z funkcji Proporcje ekranu
1. Naciśnij przycisk RATIO na pilocie zdalnego sterowania.
Każde naciśnięcie przycisku zmienia wyświetlacz jak poniżej.
16:9
4:3
16:9
4:3
Uwaga!
Można również korzystać z te funkcji za pomocą przycisku MENU.
Funkcja Overscan
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Naciskaj przyciski
,
,
aby wybrać pozycję Overscan.
.
Funkcję Overscan (Obcinanie krawędzi obrazu) można regulować tylko w trybach RGB-DTV, HDMI-DTV i Component.
● Funkcję Overscan(Obcinanie krawędzi obrazu) można regulować w zakresie
od Wył. do 10%.
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
Język ( Language)
Proporcje ekranu
Overscan
Odwrócenie w poziom
Odwrócenie w pion
Czas wyłączenia
Auto wyłączani
MENU Wstecz
Przesuń
Polski
16 : 9
10%
Wy ł .
Wy ł .
Wybierz
25
Funkcja
Funkcja Odwrócenie w poziom
* Ta funkcja odwraca wyświetlany obraz w poziomie.
Korzystać z tej funkcji podczas odtwarzania obrazu od tyłu.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
3. Nacisnąć przycisk
●
●
,
,
aby wybrać pozycję Odwrócenie w poziom.
OK, aby zobaczyć odwrócony obraz.
Z każdym naciśnięciem przycisku
OK, obraz będzie odwracany.
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Język ( Language)
Proporcje ekranu
Overscan
Odwrócenie w poziom
Odwrócenie w pion
Czas wyłączenia
Auto wyłączani
MENU Wstecz
Polski
16 : 9
10%
Odwrócenie
Wy ł .
Wy ł .
Przesuń
OK
Funkcja Odwrócenie w pion
* Ta funkcja odwraca wyświetlany obraz w pionie.
* W przypadku ustawienia projektora „do góry nogami”, należy odwrócić obraz w
pionie i w poziomie.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
3. Nacisnąć przycisk
●
●
,
,
aby wybrać pozycję Odwrócenie w pion.
OK, aby zobaczyć odwrócony obraz.
Język ( Language)
Proporcje ekranu
Overscan
Odwrócenie w poziom
Odwrócenie w pion
Czas wyłączenia
Auto wyłączani
MENU Wstecz
Polski
16 : 9
10%
Odwrócenie
Wy ł .
Wy ł .
Przesuń
OK
Z każdym naciśnięciem przycisku
OK, obraz będzie odwracany.
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Funkcja Czas wyłączenia
* Funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie projektora po upływie ustawionego czasu.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Naciskaj przyciski
,
●
,
aby wybrać pozycję Czas wyłączenia.
aby ustawić żądany czas.
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Wy ł .
10 Min
20 Min
30 Min
60 Min
Język ( Language)
Proporcje ekranu
Overscan
Odwrócenie w poziom
Odwrócenie w pion
Czas wyłączenia
Auto wyłączani
MENU Wstecz
240 Min
26
180 Min
120 Min
90 Min
Przesuń
Polski
16 : 9
10%
Wy ł .
Wy ł .
Wybierz
Funkcja
Funkcja Auto wyłączanie
* Funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie projektora po upływie ustawionego czasu, gdy brak sygnału.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Naciskaj przyciski
,
●
,
aby wybrać pozycję Auto wyłączanie.
aby ustawić żądany czas.
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Wy ł .
10 Min
240 Min
20 Min
180 Min
30 Min
120 Min
60 Min
Język ( Language)
Proporcje ekranu
Overscan
Odwrócenie w poziom
Odwrócenie w pion
Czas wyłączenia
Auto wyłączani
MENU Wstecz
Polski
16 : 9
10%
Wy ł .
Wy ł .
Przesuń
Wybierz
90 Min
Korekcja pochylenia
* Z taj funkcji można korzystać wtedy, gdy ekran nie jest pod odpowiednim kątem w stosunku do projektora i obraz ma
kształt trapezu.
* Z funkcji Korekcja pochylenia można korzystać tylko wtedy, gdy nie można uzyskać najlepszego kąta projekcji.
1. Naciśnij przycisk KEYSTONE na pilocie zdalnego sterowania.
2. Nacisnąć przycisk
,
aby zobaczyć odwrócony obraz.
Korekcja pochylenia
Wyjście
0
Reguluj
Korekcja pochylenia może być regulowany od -20 do 20.
Z funkcji Keystone (Korekcja trapezu) można korzystać na ekranie menu
za pomocą przycisku Menu lub przycisków Keystone + i Keystone – na panelu sterowania.
●Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
●
Korzystanie z funkcji Blank
* Ta funkcja może być przydatna, aby skupić uwagę publiczności podczas prezentacji, spotkań itp.
1. Nacisnąć przycisk BLANK.
●
●
Ekran powraca do koloru tła.
Można wybrać kolor tła.
(Patrz ‘Wybieranie koloru obrazu blank’)
2. Nacisnąć jakikolwiek przycisk, aby anulować funkcję Blank.
●
Nie wolno zasłaniać obiektywu projektora żadnymi przedmiotami, gdy urządzenie pracuje gdyż może to spowodować ich
nagrzanie, deformację a nawet pożar. Aby na chwilę wyłączyć lampę, naciśnij przycisk BLANK na projektorze lub na pilocie
zdalnego sterowania.
27
Funkcja
Korzystanie z funkcji Still
1. Nacisnąć przycisk STILL.
* Można zamrażać obraz wyjściowy.
<Obraz stały>
<Obraz poruszający się>
2. Aby zamknąć funkcję STILL, nacisnąć jakikolwiek przycisk.
* Funkcja STILL wyłączy się automatycznie po około 10 minutach.
Wybór koloru obrazu Blank
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Wcisnąć przycisk
aby wybrać pozycję Pusty obraz.
,
3. Nacisnąć przycisk
,
aby wybrać żądany kolor.
,
Kolor tła będzie dostosowywał się do koloru funkcji Blank.
Obraz wygaszania może być wyświetlany w kolorze niebieskim, czarnym lub
zielonym bądź w postaci logo.
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
●
Funkcja trybu lampy
1. Naciśnij przycisk LAMP na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk
,
Naciśnij przycisk
,
●
Wysoka jasność
●
●
28
aby wybrać żądane ustawienie obrazu.
aby wybrać żądane ustawienie obrazu.
Ekonomiczny
Z funkcji tej można korzystać za pomocą przycisku MENU.
Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć ekran menu.
Korekcja pochylenia
Pusty obraz
Tryb lampy
Czas lampy
MENU Wstecz
0
Logo
Wysoka jasnoś ć
11 Godz.
Przesuń
Wybierz
Funkcja
Sprawdzanie czasu lampy
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
,
2. Wyświetla się czas zużycia lampy.
Jeśli lampa projektora osiąga koniec swojej żywotności, wskaźnik lampy świeci
się na czerwono.
● Ostrzegawcza lampka LED mruga na czerwono, w przypadku przekroczonego
czasu żywotności.
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
Korekcja pochylenia
Pusty obraz
Tryb lampy
Czas lampy
MENU Wyjście
0
Logo
Wysoka jasnoś ć
11 Godz.
Przesuń
OK
29
Funkcja
Opcje ekranu menu
Funkcja automatycznej konfiguracji
* Ta funkcja zapewnia najlepszą jakość obrazu video przez automatyczną regulację rozmiaru poziomego i synchronizację
obrazu.
* Funkcja Auto Tracking działa tylko w wejściu RGB PC.
1. Nacisnąć przycisk AUTO na pilocie zdalnego sterowania.
●
Pozycjonowanie obrazu i synchronizacja są ustawiane automatycznie.
2. Jeśli konieczne jest dokonania większej ilości ręcznych ustawień zgodnie
z różnymi wejściami PC nawet po automatycznej korekcji, funkcji Faza,
. W niekZegar, Pozycja w poziom i Pozycja w pion w menu
tórych sytuacjach można uzyskać najlepszą jakość obrazu przez zastosowanie jedynie automatycznej korekcji.
Auto. konfiguracja
Uwaga!
Można również korzystać z te funkcji za pomocą przycisku MENU. (Tylko w trybie RGB)
W celu uzyskania najlepszych efektów, należy włączyć tą funkcję w czasie wyświetlania obrazu stałego.
Korzystanie z funkcji Faza
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Nacisnąć przycisk
,
,
Auto. konfiguracja
Faza
Zegar
Pozycja w poziomie
Pozycja w pionie
aby wybrać Faza.
, aby dokonać żądanych regulacji.
Zakres regulacji Faza wynosi 0 ~63.
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
MENU Zapisz
8
0
0
0
Przesuń
Reguluj
●
Korzystanie z funkcji Zegar
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
aby wybrać Zegar.
3. Nacisnąć przycisk
,
aby dokonać żądanych regulacji.
,
Zakres regulacji Zegar wynosi -20 ~ 20.
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
●
30
Auto. konfiguracja
Faza
Zegar
Pozycja w poziomie
Pozycja w pionie
MENU Zapisz
8
0
0
0
Przesuń
Reguluj
Funkcja
Korzystanie z funkcji Pozycja w poziom
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Nacisnąć przycisk
,
,
Auto. konfiguracja
Faza
Zegar
Pozycja w poziomie
Pozycja w pionie
aby wybrać Pozycja w poziomie.
aby dokonać żądanych regulacji.
Zakres regulacji Pozycja w poziomie wynosi -50 ~ 50.
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
MENU Zapisz
8
0
0
0
Przesuń
Reguluj
●
Korzystanie z funkcji Pozycja w pion
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie za pomocą przycisku
wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
,
3. Nacisnąć przycisk
,
,
aby wybrać Pozycja w pionie.
aby dokonać żądanych regulacji.
Zakres regulacji Pozycja w pionie wynosi -25 ~ 25.
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
● Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU lub EXIT, aby zamknąć ekran menu.
●
Auto. konfiguracja
Faza
Zegar
Pozycja w poziomie
Pozycja w pionie
MENU Zapisz
8
0
0
0
Przesuń
Reguluj
●
31
Informacje
Obsługiwane monitory
* Poniższa tabela pokazuje listę formatów obsługiwanych przez projektor.
źrółowy
Format
Częstotliwość pionowa(Hz) Częstotliwość pozioma (kHz)
* Jeśli projektor nie obsługuje sygnału wejściowego, na ekranie pojawia się komunikat „Out of range”.
* Projektor obsługuje typ DDC1/2B jako funkcję Plug & Play. (Automatyczne rozpoznawanie monitora PC).
* Wejściami synchronizacji dla częstotliwości poziomej i pionowej są Separate.
* Zgodnie z PC, optymalna częstotliwość pionowa może nie być wyświetlana jako optymalna częstotliwość ustawiona w „Informacji dot. rejestracji
(Informacje dot. rejestracji wyświetlacza)’. (np. optymalna częstotliwość pionowa może być wyświetlana do lub jako rozdzielczość 640X480 lub
800X600.
<DVD/DTV Input>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
32
Component-*1 RGB(DTV)-*2
HDMI(DTV)-*3
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
1080p
O
X
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
1080p
O
X
O
* Typ przewodu
1- Kabel Component
2- Przewód do komputera
3- Kabel HDMI
Informacje
Konserwacja
* Projektor wymaga niewielkiej konserwacji. Należy utrzymywać soczewki w czystości, ponieważ brud może pojawić się na ekranie. Jeśli konieczna jest
wymiana jakichkolwiek części, należy skontaktować się z przedstawicielem. Podczas czyszczenia części projektora, zawsze wyłączać zasilanie i
odłączać przewód.
Czyszczenie soczewek
Czyścić soczewki za każdym razem w przypadku dostrzeżenia brudu lub kurzu. Przetrzeć delikatnie soczewki za pomocą odpowiedniego spray’u lub
miękką, nie pozostawiającą włókien szmatką.
Aby usunąć brud, zwilżyć szmatkę wodą z neutralnym detergentem i delikatnie przetrzeć powierzchnię soczewki.
Czyszczenie obudowy projektora
PRzed przystąpieniem do czyszczenia obudowy projektora, najpierw odłączyć przewód zasilania. Aby usunąć brud lub kurz, przetrzeć obudowę
miękką, suchą i nie pozostawiającą włókien szmatką. Aby usunąć uparty brud, zwilżyć szmatkę wodą z neutralnym detergentem i przetrzeć obudowę.
Nie używać alkoholu, benzenu, rozcieńczalników ani innych chemicznych detergentów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy.
33
Informacje
Wymiana lampy
Wymiana lampy
Okres wymiany lampy może zależeć od warunków otoczenia w miejscu gdzie
używany jest projektor. Czas żywotności lamp jest podany w rozdziale ŻYWOTNOŚĆ LAMP w menu (str.29). Należy wymienić lampę, gdy:
●
●
●
Wyświetlany obraz jest ciemniejszy lub zaczyna pogarszać się.
Wskaźnik lampy świeci się na czerwono.
Pojawi się komunikat “Replace the lamp” („wymienić lampę”) podczas włączania
projektora.
<Przedni panel projektora>
Wskaźniki
lampy
Należy uważać podczas wymiany lampy
- Nacisnąć przycisk POWER na panelu sterowania lub pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć zasilanie.
- Jeśli kontrolka LED jest pomarańczowa i mruga, nie odłączać głównego źródła zasilania dopóki wskaźnik LED nie
przestanie mrugać (pomarańczowy).
- Przed przystąpieniem do wymiany lampy odczekać ok. 1 godzinę, aby schłodziła się.
- Wymieniać tylko na lampę tego samego typu dostarczoną z centrum serwisowego LG Electronics. Użycie lampy innego
producenta może spowodować zniszczenie projektora i lampy.
- Lampę wyciągać tylko w przypadku jej wymiany.
- Lampę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać lampę z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece itp.
- Aby zredukować ryzyko pożaru, nie narażać lampy na działanie cieczy lub obcych materiałów.
- Nie wymieniać lampy w pobliżu źródeł ciepła.
- Upewnić się, że lampa jest dobrze zabezpieczona za pomocą śrub. Jeśli nie jest, obraz może być ciemny lub może
wzrosnąć ryzyko pożaru.
- Nigdy nie dotykać szyby lampy, ponieważ jakość obrazu może pogorszyć się, lub żywotność lampy może ulec skróceniu.
Aby ułatwić wymianę lampy
Numer modelu lampy jest podany na stronie 37. Sprawdzić model lampy, a następnie zamówić ją w centrum serwisowym
LG Electronics.
Użycie lampy innego producenta może spowodować zniszczenie projktora.
Utylizacja lampy
Należy oddać zużytą lampę do centrum serwisowego LG Electronics.
34
Informacje
Wymiana lampy
1
Wyłączyć projektor i odłączyć przewód zasilania.
Ostrożnie wyjąć podkładkę amortyzującą.
2
Za pomocą śrubokręta odkręcić pokrywę lampy.
(Przed rozpoczęciem wymiany lampy należy
odczekać godzinę, aby się schłodziła.)
Śruba obudowy lampy
3
Po zdemontowaniu pokrywy lampy, odkręcić
dwie śruby zabezpieczające za pomocą
śrubokręta.
4
Wyjąć lampę z projektora.
Śruby
Gałka
5
7
Pociągnąć powoli za rączkę i wyjąć obudowę
lampy.
Przykręcić śruby odkręcone w kroku 3.
(Upewnić się, że są one dobrze przymocowane.)
6
8
Włożyć nową lampę i ustawić w odpowiedniej
pozycji. Upewnić się, że jest ona włożona
prawidłowo.
Zamknąć pokrywę lampę i przykręcić śruby
odkręcone w kroku 2.
(Jeśli pokrywa lampy nie jest poprawnie zainstalowana, urządzenie nie włączy się.)
Uwaga!
Użycie lampy innego producenta może spowodować zniszczenie projektora lub lampy.
Upewnić się, że pokrywa lampy jest dobrze dokręcona. Jeśli pokrywa lampy nie jest poprawnie zainstalowana,
urządzenie nie włączy się.
Jeśli pojawi się ten problem, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym LG.
35
Informacje
Odnośnie lampy projektora
OSTRZEŻENIE
●
Nie wolno wyłączać projektora wcześniej niź 5 minut od jegoł włączenia (aktywacji).
- Częste włączanie i wyłączanie On/Offmoźe być przyczyną pogorszenia właściwości lampy.
●
Nie wolno wyciągać wtyczki kabla zasilającego z gniazdka podczas aktywacji projektora i działania wentylatora
chłodzącego.
- Moźe to spowodować skrócenie okresu źywotności lampy i w rezultacie jej uszkodzenie.
●
Okres źywotności lampy moźe istotnie zaleźeć od warunków otoczenia oraz sposobu uźytkowania urządzenia.
●
Projektor ten ma zainstalowaną lampę rtęciową o wysokim ciśnieniu tak, więc podczas jego uźytkowania konieczna jest
szczególna uwaga. Watrząs lub uderzenie moźe spowodować wybuch źarówki.
●
W przypadku dalszego uźywania lampy po upłynięciu czasu jej wymiany, moźe wydarzyć się wybuch.
●
Jeźeli wystąpi wybuchy lampy naleźy :
- Od razu wyciągnąć z gniazdka kabel zasilający.
- Od razu wpuścić do pomieszczenia świeźe powietrze (przewietrzyć).
- Sprawdzić urządzenie w najbliźszym centrum serwisowym i wymienić lampę na nowa.
- Nie próbuj samemu rozmontowywać urządzenia, bez autoryzowanego technika serwisu.
Jak mocować nasadkę obiektywu monitora
Jak mocować nasadkę obiektywu
1
3
36
Przygotować nasadkę obiektywu i pasek
dostarczone jako akcesoria.
Zamocować pasek w otworze projektora i
otworze nasadki obiektywu oraz wsuń nasadkę
w utworzone „lasso”.
2
Włożyć końcówkę paska bez supła w otwór
na spodzie części soczewki projektora.
4
Całkowicie są zmontowane tak, jak pokazano
na poniższym rysunku.
Informacje
Specyfikacje
MODEL
AH215 (AH215-JD)
Rozdzielczość
1280(poziomych) x 720(pionowych)pikseli
Pozycja pozioma/pionowa
16:9(poziom:pion)
Rozmiar panelu DLP
0,62 cala
Rozmiar ekranu
(Odległość projekcji )
Szerokość: 1,6 ~ 10,3m(40 ~ 250 cala)
Projekcja OFF SET
134%
Odlagłość pilota zdalnego sterowania
12m
Tele : 1,8 ~ 11,9m(40 ~ 250 cala)
Zoom
1:1,16
Kompatybilność video
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
Zasilanie
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3,0A-1,2A
Wysokość (mm/cala)
94,5/3,7(z nóżką)
Szerokość (mm/cala)
302/11,9
Długość (mm/cala)
271/10,7
Masa (kg/funty)
3,42/7,5
Warunki pracy
Lampa projektora
Temperatury
Model lampy
W czasie pracy: : 32~104°F(0°C~40°C)
W stanie spoczynku lub w transporcie: -4~140°F(-20°C~60°C)
Wilgotność
W czasie pracy: Wilgotnosc wzgledna 0~ 75% mierzona
higrometrem
W czasie spoczynku: Wilgotnosc wzgledna 0~ 85%
mierzona higrometrem
AJ-LAH2
Zużycie prądu przez lampę
220W
37
Numer modelu
Numer seryjny
:
:
PROJEKTOR DLP LG
Prezd rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego
wykorzystania.
Zaleca się równieżzapisanie numeru seryjnego
oraz numeru modelu urządzenia.
Informacje te znajdują się na tabliczce
znamionowej umieszczonej na na spodzie obudowy - w przypadku koneczności serwisowania
urządzenia należy przekazać je sprzedawcy.
AH215
INSTRUKCJA OBS£UGI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement