LG BW286 Owner's manual

LG BW286 Owner's manual
Spis treści
Spis treści
Uwaga dotycząca używania
Instrukcje bezpieczeństwa...................................... 2
Wprowadzenie
Właściwości produktu............................................. 5
Przegląd zawartości opakowania........................... 6
Przegląd elementów produktu................................ 7
Porty połączeń..................................................... 8
Panel sterowania................................................. 9
Pilot zdalnego sterowania.................................. 10
Zakres działania pilota zdalnego sterowania..... 12
Instalacja
Podłączanie projektora......................................... 13
Podłączanie do komputera/notebooka.............. 13
Połączenie z video............................................. 14
Instrukcja użytkownika modułu LAN..................... 41
Wstęp................................................................. 41
Połączenie sieciowe.......................................... 41
Operacje na stronie sieci web............................ 42
Dodatki
Rozwiązywanie problemów.................................. 45
Wymiana lampy.................................................... 50
Tryby zgodności.................................................... 51
Zgodność komputera (Analogowy).................... 51
Zgodność komputera (HDMI)............................ 52
Konfiguracja złączy............................................... 54
Terminal : Analogowy RGB.
(Mini D-sub 15 pinowy)...................................... 54
Terminal : Mini DIN 3-pinowy............................. 54
Tabela poleceń RS232...................................... 55
Wymiary................................................................ 57
Uwagi dotyczące przepisów i bezpieczeństwa..... 58
Włączanie/wyłączanie zasilania projektora.......... 15
Włączanie zasilania projektora.......................... 15
Wyłączanie zasilania projektora........................ 16
Wskaźnik ostrzeżenia........................................ 17
Regulacja projektowanego obrazu....................... 18
Regulacja wysokości obrazu projektora............ 18
Regulacja ostrości projektora............................ 19
Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu..... 19
Elementy sterowania użytkownika
Menu ekranowe OSD........................................... 21
Jak używać........................................................ 21
OBRAZ.............................................................. 22
OBRAZ | Zaawansowane.................................. 24
OBRAZ | Zaawansowane | Źródło Wejścia........ 25
EKRAN.............................................................. 26
USTAWIENIE | Język......................................... 29
USTAWIENIE..................................................... 30
USTAWIENIE | Sieć........................................... 32
USTAWIENIE | Sygnał....................................... 33
USTAWIENIE | Zaawansowane......................... 34
OPTIONS ......................................................... 35
OPCJE | Ustawienia lampy................................ 37
OPCJE | Ustawienie zabezpieczenia................ 38
OPTIONS | Zaawansowane.............................. 39
INF O PROJEKTORZE...................................... 40
Polski
Polski
Uwaga dotycząca używania
Instrukcje bezpieczeństwa
Należy pamiętać, że instrukcje bezpieczeństwa zapobiegają
potencjalnym wypadkom lub nieprawidłowemu używaniu
projektora.
Instrukcje bezpieczeństwa są podawane w dwóch, określonych poniżej formach.
OSTRZEŻENIE : N
iezastosowanie się do tej instrukcji, może spowodować poważne obrażenia, a
nawet śmierć.
UWAGI : N
iezastosowanie się do tej instrukcji, może spowodować obrażenia lub uszkodzenie
projektora.
Po przeczytaniu tego podręcznika należy go umieścić w łatwo dostępnym miejscu.
Instalacja wewnątrz pomieszczeń
Nie należy umieszczać projektora
bezpośrednio na świetle
słonecznym lub w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak grzejniki, kominki,
piece, itd.
Nie należy umieszczać na
projektorze lub w jego pobliżu
łatwopalnych materiałów.
Nie należy blokować szczelin
wentylacyjnych projektora lub
przepływu powietrza.
Nie należy umieszczać projektora
w pobliżu źródeł pary lub oleju,
takich jak nawilżacz.
Nie należy umieszczać projektora
w miejscu, gdzie byłby narażony
na kurz.
Może to spowodować wzrost
temperatury wewnętrznej i pożar lub
uszkodzenie urządzenia!
Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym!
Może to spowodować pożar lub
uszkodzenie urządzenia!
Nie należy używać projektora
w wilgotnym miejscu, takim jak
łazienka, gdzie mógłby zostać
zamoczony.
Nie należy umieszczać projektora
bezpośrednio na dywanie, kocu
lub w miejscu o ograniczonej
wentylacji.
Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym!
Może to spowodować wzrost
temperatury wewnętrznej i pożar lub
uszkodzenie urządzenia.
Należy zapewnić dobrą wentylację
dookoła projektora. Odległość
pomiędzy projektorem a ścianą
powinna być większa niż 30cm/12
cali.
Może to spowodować pożar!
Może to spowodować pożar!
Instalacja wewnątrz pomieszczeń
Podczas instalacji projektora na
stole należy uważać, aby nie
ustawić go w pobliżu krawędzi.
Projektor może upaść, a w rezultacie
spowodować obrażenia i uszkodzenie.
Można używać wyłącznie
odpowiednią podstawę.
Przed czyszczeniem należy
odłączyć zasilanie i odłączyć
wszelkie połączenia.
Zasilanie
Należy podłączyć przewód
uziemienia.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym
należy upewnić się, że jest podłączony przewód
uziemienia (tzn. projektor z trzy-kołkową
wtyczką prądu zmiennego należy podłączyć
do uziemionego trzy stykowego gniazda prądu
zmiennego.
Jeśli nie jest możliwe zastosowanie metod
uziemienia należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektrykiem w celu
zainstalowania oddzielnego wyłącznika obwodu.
Polski
OSTRZEŻENIE
Nie należy uziemiać urządzenia poprzez
podłączenie do przewodów telefonicznych,
piorunochronów lub rur gazowych.
Nie należy zawieszać
zainstalowanego
projektora.
Może to spowodować upadek
projektora, powodując obrażenia lub
śmierć.
Nadmierny wzrost temperatury
wewnętrznej, może spowodować
pożar lub uszkodzenie urządzenia!
UWAGI
Projektor można używać wyłącznie
na równej, stabilnej powierzchni.
Upadek projektora może spowodować
obrażenia i/lub uszkodzenie
urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć pożaru należy
całkowicie włożyć wtyczkę
przewodu zasilającego do
gniazdka zasilania!
Może to spowodować pożar lub
uszkodzenie urządzenia.
Nie należy umieszczać na
przewodzie zasilającym ciężkich
obiektów.
Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym!
Uwaga dotycząca używania
Zasilanie
Nigdy nie należy dotykać wtyczki
zasilania mokrą ręką
Może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym!
Zasilanie
Podczas odłączania należy mocno
przytrzymać za wtyczkę. Ciągnięcie
za przewód, może spowodować
jego uszkodzenie.
OSTRZEŻENIE
Nie należy podłączać zbyt wielu
urządzeń do jednego gniazda
zasilania.
Należy zapobiegać gromadzeniu
się kurzu na kołkach wtyczki
zasilania lub stykach gniazda.
Może to spowodować przegrzanie
gniazda i pożar!
Może to spowodować pożar!
UWAGI
Może to spowodować pożar!
Nie należy używać urządzenia,
jeśli uszkodzony jest przewód
zasilający lub wtyczka albo, gdy
są luźne którekolwiek elementy
gniazda.
Projektor należy ustawić w miejscu,
gdzie nie będzie nadeptywany lub
zaczepiany przez ludzi przewód
zasilający.
Nie należy włączać/wyłączać projektora, poprzez podłączenie lub
odłączenie wtyczki zasilania do ściennego gniazdka zasilania.
(Przed odłączeniem zasilania należy zaczekać na ochłodzenie
urządzenia.)
Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym albo
uszkodzenie urządzenia!
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować awarię mechaniczną
lub porażenie prądem elektrycznym.
Używanie
Nie należy umieszczać na
projektorze żadnych obiektów
zawierających ciecz, takich jak
wazon na kwiatki, filiżanka,
kosmetyki lub świece.
Może to spowodować pożar lub
uszkodzenie urządzenia!
Jeśli do projektora
przedostanie się woda należy
go natychmiast odłączyć od
zasilania i skontaktować się z
przedstawicielem serwisu.
Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym albo
uszkodzenie urządzenia!
Należy upewnić się, że przewód
zasilający nie będzie miał kontaktu
z ostrymi lub gorącymi obiektami.
Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym albo
uszkodzenie urządzenia!
OSTRZEŻENIE
W przypadku uderzenia lub
uszkodzenia projektora należy go
wyłączyć i odłączyć od gniazda
zasilania oraz skontaktować
się z autoryzowanym punktem
serwisowym.
Nie należy dopuszczać do
przedostania się do projektora
jakichkolwiek obiektów.
Może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym lub uszkodzenie
urządzenia!
Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym albo
uszkodzenie urządzenia!
Zużyte baterie należy usuwać w sposób ostrożny i bezpieczny.
W przypadku połknięcia baterii przez dziecko należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem.
Może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym lub uszkodzenie
urządzenia!
Nie należy zdejmować pokryw.
Wysokie niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym!
W czasie używania projektora nie
należy bezpośrednio zaglądać w
obiektyw. Może to spowodować
uszkodzenie oczu!
Podczas działania lub zaraz po
działaniu urządzenia nie należy
dotykać metalowych części,
ponieważ mogą być one bardzo
gorące!
OSTRZEŻENIE dotyczące przewodu zasilającego
Zaleca się, aby większość urządzeń podłączać do wydzielonego obwodu; tzn. pojedynczego obwodu zasilającego
wyłącznie to urządzenie, bez dodatkowych gniazdek lub odgałęzień. Aby się upewnić należy sprawdzić stronę
specyfikacji tego podręcznika użytkownika.
Nie należy przeciążać gniazdek ściennych. Przeciążone gniazdka ścienne, poluzowane lub uszkodzone gniazdka
ścienne, przedłużacze, postrzępione przewody zasilające lub uszkodzona izolacja, są niebezpieczne. Wszystkie
wymienione elementy mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Należy regularnie sprawdzać
przewód urządzenia, a jeśli jego wygląd wskazuje na zużycie lub zniszczenie należy go odłączyć, zaprzestać
używania urządzenia i wymienić przewód zasilający przez personel serwisu, na taki sam przewód zamienny.
Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem fizycznym lub mechanicznym, takim jak skręcenie,
utworzenie węzłów, ściśnięcie, przytrzaśnięcie w drzwiach lub deptanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na
wtyczki, gniazdka ścienne i miejsce wychodzenia przewodu z urządzenia.
Polski
Polski
Uwaga dotycząca używania
Używanie
OSTRZEŻENIE
Nie należy dotykać projektora, jeśli
znajduje się on w pomieszczeniu,
gdzie wyciekł gaz.
Nie wolno zaglądać bezpośrednio
w promień lasera, ponieważ może
to spowodować uszkodzenie oczu!
Może to spowodować pożar lub
poparzenie zainicjowane iskrzeniem.
Używanie
Przed włączeniem projektora
należy zawsze otworzyć klapkę
obiektywu lub zdjąć nasadkę
obiektywu.
UWAGI
Nie należy umieszczać na
projektorze ciężkich obiektów.
Może to spowodować awarię
mechaniczną lub obrażenia operatora!
Nie należy używać jakichkolwiek
ostrych obiektów do obsługi
projektora, ponieważ może to
uszkodzić obudowę.
Należy uważać, aby nie uderzyć
obiektywu, szczególnie podczas
przenoszenia projektora.
Nie należy dotykać obiektywu
projektora. Jest to delikatny
element i łatwo go uszkodzić.
Jeśli na ekranie nie wyświetla
się obraz należy wyłączyć
urządzenie i odłączyć od gniazda
zasilania oraz skontaktować się z
przedstawicielem serwisu.
Nie wolno upuszczać projektora i
narażać go na uderzenia.
Może to spowodować awarię
mechaniczną lub obrażenia osobiste!
Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym albo
uszkodzenie urządzenia!
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
Podczas czyszczenia projektora
nie należy używać wody.
Może to spowodować uszkodzenie
projektora lub porażenie prądem
elektrycznym.
W mało prawdopodobnym
przypadku pojawienia się
dymu lub dziwnych zapachów
wydobywających się z projektora
należy go wyłączyć, odłączyć od
gniazdka ściennego i skontaktować
się z dostawcą lub z punktem
serwisowym.
Do usuwania kurzu lub plam
na obiektywie należy używać
sprężonego powietrza lub miękkiej
szmatki.
Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym albo
uszkodzenie urządzenia!
Czyszczenie
Raz na rok należy
skontaktować się z
punktem serwisowym
w celu oczyszczenia
elementów
wewnętrznych
projektora.
Zebrany kurz może
spowodować awarię
mechaniczną.
UWAGI
Podczas czyszczenia części plastykowych, takich jak obudowa projektora należy
odłączyć przewód zasilający i wytrzeć je miękką szmatką. Nie należy używać
środków czyszczących, wody w aerozolu lub wycierać wilgotną szmatką. Szczególnie
nigdy nie należy używać środków czyszczących (środków czyszczących do szkła),
nabłyszczaczy samochodowych lub przemysłowych, środków ścierających lub
wosków, benzenu, alkoholu, itd., które mogą spowodować uszkodzenie produktu.
Do usuwania kurzu lub plam na obiektywie należy używać sprężonego powietrza lub
miękkiej szmatki.
Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie produktu
(deformacja, korozja i uszkodzenie).
Inne
OSTRZEŻENIE
Nie należy próbować naprawiać projektor samodzielnie. Należy skontaktować się z dostawcą lub z punktem
serwisowym.
Może to spowodować uszkodzenie projektora i porażenie prądem oraz utratę gwarancji!
Inne
Projektor należy odłączyć, jeśli nie będzie długo
używany.
Zgromadzony kurz może spowodować pożar lub
uszkodzenie urządzenia!
Polski
UWAGI
Można używać wyłącznie określonego typu baterie.
Może to spowodować uszkodzenie pilota zdalnego
sterowania.
Wprowadzenie
Właściwości produktu
Produkt ten jest projektorem DLP® wyposażonym w
pojedynczy chip 0,65” WXGA / pojedynczy chip 0,55”
XGA.
Wśród doskonałych funkcji należy wymienić:
■� ���������������������������
���������������������������
Rozdzielczość
natywna WXGA ���������������
(1280x800)/XGA
(1024x768)
■ Jeden wbudowany głośnik ze wzmacniaczem 8 Wat
■� �����������
�����������z �����
Zgodność
HDTV �������
(720P, ��������
1080i/p)
■������������������������
�����������������������
Pętla
wyjścia monitora ����
RGB �����������������
(działa w trybie
wstrzymania > 1W)
■� ��������������������������
��������������������������
Technologia
BrilliantColorTM
■ Pilot zdalnego sterowania RS232
Polski
Polski
Wprowadzenie
Przegląd zawartości opakowania
Ten projektor jest dostarczany z pokazanymi poniżej
elementami. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest
kompletne. Jeśli czegoś brakuje należy jak najszybciej
skontaktować się z dostawcą.
N ot e
� Ze względu na
różnice zastosowań
w różnych krajach, w
niektórych regionach
mogą być dostarczane
różne akcesoria.
Nasadka obiektywu
projektora
Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
Kabel zasilający
Kabel RGB
Dokumentacja:
D-ROM z podręcznikiem
 C
użytkownika
Polski
Bateria
Wprowadzenie
Przegląd elementów produktu
2
1
3
7
4
7
pływ
Prze etrza 8
i
pow
8
2
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Panel sterowania
Sensory pilota
Pokrętło ostrości
Obiektyw
Nasadka na obiektyw
Regulowana nóżka
Wentylacja (wlot)
Wentylacja (wylot)
Polski
Polski
Wprowadzenie
Porty połączeń
2
3
4
5
7
8
9
10
LAN
1
N ot e
� “*” wyłącznie dla
“Złącze RGB IN 1”
1.AC IN (Wejście prądu
zmiennego)
2.Złącze RJ45
3.Złącze HDMI
4. * Złącze RGB OUT
5. Złącze RGB IN 1
6. Złącze RGB IN 2
System zabezpieczenia Kensington
���
Ten projektor posiada na panelu bocznym
złącze system Kensington. Podłącz linkę
systemu zabezpieczenia Kensington,
zgodnie z ilustracją poniżej.
���
Szczegółowe informacje dotyczące instalacji
i używania systemu zabezpieczenia
Kensington, zawiera podręcznik
użytkownika dostarczony z zestawem
zabezpieczenia Kensington. Dodatkowe
informacje dotyczące używania z drogim
sprzętem elektrinicznym, takim jak
komputery notebook PC lub projektory,
można uzyskać na stronie internetowej
firmy Kensington
http://www.kensington.com.
���
System zabezpieczenia Kensington jest
elementem opcjonalnym.
Polski
6
12
11
7. Złącze wejścia S-VIDEO
8. Złącze VIDEO
9. Port serwisowy RS232C
10. Gniazdo AUDIO IN
11. Złącze AUDIO OUT
12.Blokada KensingtonTM
Wprowadzenie
Panel sterowania
10
4
9
KE
2
6
S O U R CE
AUTO
5
YSTONE
VO
3
LUME
7
11
MENU
STILL
1
1
2
3
4
5
ZASILANIE
DIODA LED
ZASILANIA
DIODA LED
LAMPY
DIODA LED
TEMPERATURY
KEYSTONE
6
Cztery
kierunkowe
przyciski wyboru
SOURCE
7
MENU
8
VOLUME
9
10
OK
AUTO
11
STILL
8
Sprawdź informacje w części
“Włączanie/wyłączanie zasilania
projektora” na stronach 15~16.
Wskazuje stan projektora.
Wskazuje stan lampy projektora.
Wskazuje stan temperatury
projektora.
Regulacja zniekształceń obrazu
spowodowanych nachylaniem
projektora.
Użyj lub albo lub do
wyboru elementów lub regulacji
wybranych elementów.
Naciśnij “SOURCE” w celu wyboru
sygnału wejścia.
Naciśnij “MENU”, aby uruchomić
menu ekranowe (OSD). Aby opuścić
OSD, ponownie naciśnij “MENU”.
Regulacja zwiększenia/
zmniejszenia głośności.
Potwierdzenie wyboru elementu.
Automatyczna synchronizacja
projektora ze źródłem wejścia.
Wstrzymanie obrazu ekranowego.
Naciśnij ponownie, aby przywrócić
obraz ekranowy.
Polski
Polski
Wprowadzenie
Pilot zdalnego sterowania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
16
15
17
18
19
20
21
N ot e
� Projektor można
włączać/wyłączać
jedynie przyciskiem
ZASILANIE na
projektorze.
� Z pilota zdalnego
sterowania można
operować wszystkimi
funkcjami projektora.
Należy uważać, aby nie
zgubić pilota zdalnego
sterowania.
10
Polski
22
23
1
Nadajnik
podczerwieni
Wysyła sygnały do projektora.
2
LED
Wskaźnik LED.
3
Power
Sprawdź informacje w części
“Włączanie/wyłączanie zasilania
projektora”. (Patrz strony 15~16)
4
OK
Potwierdzenie wyboru elementów
w podmenu operacji.
5
Cztery
Użyj lub albo lub do
kierunkowe
wyboru elementów lub regulacji
przyciski wyboru wybranych elementów.
Wprowadzenie
6
Menu
Naciśnij “Menu”, aby uruchomić
menu ekranowe (OSD), przejść z
powrotem do poziomu górnego
OSD w celu uzyskania widoku
głównego menu OSD
7
Exit
Naciśnij “Wyjście”, aby zamknąć
menu OSD.
8
Zoom+
Powiększenie ekranu projektora.
9
Reset
Przywrócenie wartości fabrycznych
regulacji i ustawień. (oprócz
licznika lampy)
10
Auto
Automatyczna synchronizacja
projektora ze źródłem wejścia.
11
Source
Naciśnij “Source”, aby wybrać
źródła RGB, S-Video, Composite i
HDMI.
12
Zoom-
Zmniejszenie ekranu projektora.
13
Volume +/-
Zwiększenie/zmniejszenie
głośności głośnika.
14
Keystone +/-
Regulacja zniekształceń obrazu
spowodowanych nachylaniem
projektora.
15
Obraz
Wybór trybu Obraz z Prezentacja,
Jasny, Film, sRGB i Użytkownika.
16
AV-Mute
Chwilowe wyłączanie/włączanie
audio i video.
17
Ratio
Użyj tej funkcji do wyboru
wymaganego współczynnika
proporcji.
18
RGB1
Naciśnij “RGB1”, aby wybrać złącze
RGB IN 1.
19
HDMI
Naciśnij “HDMI”, aby wybrać
złącze HDMI .
20
RGB2
Naciśnij “RGB2”, aby wybrać złącze
RGB IN 2.
21
S-Video
Naciśnij “S-Video”, aby wybrać
złącze S-VIDEO.
11
Polski
Polski
Wprowadzenie
22
Video
Naciśnij “Video”, aby wybrać złącze
VIDEO.
23
Still
Wstrzymanie obrazu ekranowego.
Naciśnij ponownie, aby przywrócić
obraz ekranowy.
Zakres działania pilota zdalnego sterowania
Skieruj pilota zdalnego sterowania podczas naciskania
przycisku w kierunku projektora (odbiornika podczerwieni).
Maksymalny zakres działania pilota zdalnego sterowania
wynosi około 23,0’ (7m) i 30° z przodu projektora.
23,0’ (7m)
Około 15°
23,0’ (7m)
Około 15°
12
Polski
Instalacja
Podłączanie projektora
Podłączanie do komputera/notebooka
RGB, DVI
4
3
5
2
6
LAN
N ot e
� Ze względu na
różnice zastosowań
w różnych krajach, w
niektórych regionach
mogą być dostarczane
różne akcesoria.
R
1
PS50426E
7
Wyjście monitora
1............................................................................... Kabel zasilający (dostarczony)
2........................................................................................Kabel RGB (dostarczony)
3............................................................................................................Kabel RS232C
4............................................................................ Kabel audio Gniazdo/Gniazdo
5.................................................................................................... Kabel DVI/HDMI
6..........................................................................................................Kabel sieciowy
7........................................................................................... Kabel wyjścia monitora
13
Polski
Polski
Instalacja
Połączenie z video
Odtwarzacz DVD,
Przystawka telewizyjna
Odbiornik HDTV
Wyjście video
Wyjście S-Video
4
7
6
5
8
LAN
2
R
PS50426E
N ot e
� Ze względu na
różnice zastosowań
w różnych krajach, w
niektórych regionach
mogą być dostarczane
różne akcesoria.
6
3
1
Odtwarzacz DVD,
Przystawka telewizyjna
Odbiornik HDTV
1............................................................................... Kabel zasilający (dostarczony)
2............................................................................................. Adapter RGB do RCA
3........................................................................................Kabel 3 RCA Component
4........................................................................................... Kabel Composite video
5........................................................................................................... Kabel S-Video
6...................................................................................Kabel audio Gniazdo/RCA
7..............................................................................................................Kabel HDMI
8..........................................................................................................Kabel sieciowy
14
Polski
Instalacja
Włączanie/wyłączanie zasilania
projektora
Włączanie zasilania projektora
1. Upewnij się, że kabel zasilający i kabel sygnałowy są pewnie
podłączone. Dioda LED ZASILANIE zmieni kolor na
pomarańczowy.
2.� Zdejmij
�
���������������������������
��������������������������
nasadkę obiektywu. 
3.�������������������������
Włącz lampę naciskając “ZASILANIE” w panelu sterowania
������������������������
lub na pilocie zdalnego sterowania.  Zacznie migać dioda
LED ZASILANIE.
Po około 5 sekundach wyświetlony zostanie ekran startowy.
Po zniknięciu ekranu startowego, dioda LED ZASILANIE
zmieni kolor na zielony.
4.��������������
�������������
Włącz
źródło ���������������������������������������������
(komputer, notebook, odtwarzacz video, itd.)
Projektor wykryje źródło automatycznie.
AUTO
MENU
S O U R CE
�
Jeśli w tymTsamym czasie podłączonych jest więcej źródeł,
YS ONE
KE
użyj przycisku
“SOURCE” na pilocie zdalnego sterowania
lub użyj przycisku “RGB”, “S-video”, “Video”, “HDMI” na
pilocie zdalnego sterowania w celu przełączenia wejść.
VO
2 ZASILANIE
LUME
STILL
lub
N ot e
� Najpierw należy
włączyć projector,
a następnie źródła
sygnału.
Nasadka na obiektyw
1
15
Polski
Polski
Instalacja
Wyłączanie zasilania projektora
1. �������������������������������������������������
Naciśnij przycisk “ZASILANIE” w celu wyłączenia
������������������������������������������������
lampy projektora, pojawi się pokazany poniżej komunikat
ekranowy.
2.� P
onownie naciśnij “ZASILANIE” w celu potwierdzenia.
3.� Wentylator chłodzący kontynuuje działanie przez około
60 sekund w celu wykonania cyklu chłodzenia, po czym
zaczyna migać zielonym światłem dioda LED ZASILANIA.
Miganie diody LED ZASILANIE pomarańczowym
światłem, oznacza przejście projektora do trybu
oczekiwania.
Aby z powrotem włączyć projektor należy zaczekać na
zakończenie przez projektor cyklu chłodzenia i przejście do
trybu oczekiwania.
W trybie wstrzymania wystarczy nacisnąć “ZASILANIE”,
aby uruchomić projektor.
4.��������������������������������������������������������
Odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i od
�������������������������������������������������������
projektora.
5.����������������������������������������������������������
Nie należy włączać projektora natychmiast po zakończeniu
���������������������������������������������������������
procedury wyłączania.
16
Polski
Instalacja
Wskaźnik ostrzeżenia
�������������������������������
Gdy wskaźnik diody LED “TEMP” miga światłem
������������������������������
czerwonym, oznacza to przegrzanie projektora. Projektor
automatycznie przełączy się na tryb eco.
Gdy projektor pozostanie przegrzany przez 60 sekund w
trybie eco, projektor wyłączy się automatycznie.
Jeśli problem będzie się utrzymywał należy skontaktować
się z lokalnym dostawcą lub naszym punktem serwisowym.
� Wyświetlenie na ekranie pokazanego poniżej komunikatu
oznacza, że projektor wykrył zbliżający się koniec
użyteczności lampy. Należy jak najszybciej wymienić lampę
lub skontaktować się z lokalnym dostawcą lub z naszym
punktem serwisowym.
���������
Miganie czerwonego wskaźnika LED “TEMP” i
��������
wyświetlenie pokazanego poniżej komunikatu, oznacza
awarię wentylatora. Zatrzymaj używanie projektora i odłącz
kabel zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie
skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub naszym punktem
serwisowym.
17
Polski
Polski
Instalacja
Regulacja projektowanego obrazu
Regulacja wysokości obrazu projektora
Projektor jest wyposażony w regulowane nóżki, co
umożliwia podnoszenie i obniżanie obrazu w celu
wypełnienia ekranu.
Aby podnieść/obniżyć obraz:
1.������
Użyj  do dokładnego dostrojenia kąta wyświetlania.
�����
N ot e
� Przód projektora
można unieść pod
kątem do 4 stopnia,
obracając regulowane
nóżki.
1
Regulowana nóżka
Maksymalna długość: 13,8 mm
18
Polski
Instalacja
Regulacja ostrości projektora
Aby ustawić ostrość obrazu należy obrócić pokrętło ostrości, aż
do uzyskania czystego obrazu. Projektor może ustawić ostrość
dla odległości w zakresie 1,3 do 32,8 stóp (0,4 do 10,0 metrów) z
przesuwem mechanicznym.
Pokrętło
ostrości
Model WXGA
Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu
H : A = 8,065
B ÷ H x 100% = 112,4%(Przesunięcie)
H
B
A
Środek Obiektywu
35,6"
(90,5cm)
133,7"
(339,5cm)
267,3"
(679,0cm)
401,0"
(1.018,5cm)
534,7"
(1.358,1cm)
712,9"
(1.810,7cm)
891,1"
(2.263,4cm)
Środek Obiektywu
1,3'(0,4m)
4,9'(1,5m)
9,8'(3,0m)
14,8'(4,5m)
19,7'(6,0m)
26,2'(8,0m)
32,8'(10,0m)
Ekran
(Przekątna)
35,6”
(90,5cm)
133,7”
(339,5cm)
267,3”
(679,0cm)
401,0”
(1.018,5cm)
534,7”
(1.358,1cm)
712,9”
(1.810,7cm)
891,1”
(2.263,4cm)
Rozmiar
30,2”x18,9” 113,4”x70,9” 226,7”x141,7” 340,0”x212,5” 453,4”x283,4” 604,5”x377,8” 755,7”x472,3”
ekranu
76,7x48,0cm 287,9x179,9cm 575,8x359,9cm 863,7x539,8cm 1.151,7x719,8cm 1.535,5x959,7cm 1.919,4x1.199,6cm
Maks. (SxW)
Hd
2,34”
(6,00cm)
8,79”
(22,30cm)
17,57”
(44,60cm)
26,35”
(66,90cm)
35,14”
(89,30cm)
46,85”
(119,00cm)
58,56”
(148,8cm)
Odległość 1,3’ (0,4m) 4,9’ (1,5m) 9,8’ (3,0m) 14,8’ (4,5m) 19,7’ (6,0m) 26,2’ (8,0m) 32,8’ (10,0m)
� Ten wykres służy wyłącznie jako odniesienie dla użytkownika.
19
Polski
Polski
Instalacja
Model XGA
H : A = 6,67
B ÷ H x 100% = 115%(Przesunięcie)
H
B
A
Środek Obiektywu
31,4"
(79,9cm)
117,9"
(229,5cm)
235,8"
(559,0cm)
353,8"
(898,6cm)
471,7"
(1.198,1cm)
628,9"
(1.597,4cm)
786,1"
(1.996,8cm)
Środek Obiektywu
1,3'(0,4m)
4,9'(1,5m)
9,8'(3,0m)
14,8'(4,5m)
19,7'(6,0m)
26,2'(8,0m)
32,8'(10,0m)
Ekran
(Przekątna)
31,4”
(79,9cm)
117,9”
(229,5cm)
235,8”
(559,0cm)
353,8”
(898,6cm)
471,7”
(1.198,1cm)
628,9”
(1.597,4cm)
786,1”
(1.996,8cm)
Rozmiar
25,1”x18,8” 94,3”x70,7” 188,6”x141,5” 283,0”x212,3” 377,4”x283,0” 503,1”x377,3” 628,9”x471,7”
ekranu
63,9x47,9cm 239,6x179,7cm 479,2x359,4cm 718,9x539,2cm 958,5x718,9cm 1.227,9x958,4cm 1.597,4x1.198,1cm
Maks. (SxW)
Hd
2,83”
(7,20cm)
10,61”
(27,00cm)
21,22”
(53,90cm)
31,84”
(80,90cm)
42,45”
(107,80cm)
56,60”
(143,80cm)
70,75”
(179,70cm)
Odległość 1,3’ (0,4m) 4,9’ (1,5m) 9,8’ (3,0m) 14,8’ (4,5m) 19,7’ (6,0m) 26,2’ (8,0m) 32,8’ (10,0m)
� Ten wykres służy wyłącznie jako odniesienie dla użytkownika.
20
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Menu ekranowe OSD
Projektor posiada dużo wielojęzycznych menu
ekranowych, które umożliwiają regulację obrazu i zmianę
różnych ustawień. Projektor automatycznie wykrywa
źródło.
Jak używać
1.� Aby otworzyć OSD, naciśnij “MENU” na pilocie zdalnego
sterowania lub w panelu sterowania.
2.� Po wyświetleniu OSD, użyj przycisków
do wyboru
dowolnego elementu w menu głównym. Podczas wyboru
określonej strony, naciśnij przycisk
or “OK”, aby przejść do
podmenu.
3.� Użyj przycisków
do wyboru wymaganego elementu w
podmenu i wyreguluj ustawienie, przyciskiem
.
4. ��������������������������
Jeśli ustawienie ma ikonę
, można nacisnąć “OK”, aby przejść
do innego podmenu. Naciśnij “MENU”, aby po regulacji zamknąć
podmenu.
5.����������������������������������������������������������������
Po regulacji ustawień, naciśnij “MENU”, aby przejść z powrotem
���������������������������������������������������������������
do menu głównego.
N ot e
6.�����������������������������������������������������������
Aby opuścić ustawienia, ponownie naciśnij “MENU”. Nastąpi
����������������������������������������������������������
zamknięcie okna OSD i projektor automatycznie zapisze nowe
ustawienia.
Menu główne
� Jeśli przez 30
sekund nie zostanie
naciśnięty żaden
przycisk, OSD zamknie
się automatycznie.
Podmenu
Ustawienie
21
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
OBRAZ
Tryb Image
� Dostępnych jest wiele fabrycznie zoptymalizowanych wstępnych
ustawień dla różnych typów obrazów. Użyj
elementu.
or
do wyboru
 Prezentacja: Dla komputera lub notebooka.
 Jasny: Do jasnych pomieszczeń.
 Film: Do kina domowego.
 sRGB: Do standardowych kolorów.
 Użytkownika: Zapamiętanie ustawień użytkownika.
Jasność
Regulacja jasności obrazu.
 Naciśnij
, aby przyciemnić obraz.
 Naciśnij
Kontrast
w celu rozjaśnienia obrazu.
� Kontrast kontroluje stopień różnicy pomiędzy najjaśniejszymi i
najciemniejszymi częściami obrazu.
 Naciśnij , aby zmniejszyć kontrast.
 Naciśnij , aby zwiększyć kontrast.
Wyostrzanie
Regulacja ostrości obrazu.
 Naciśnij , aby zmniejszyć ostrość.
 Naciśnij , aby zwiększyć ostrość.
22
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Nasycenie koloru
Regulacja obrazu video z czarno-białego do w pełni nasyconych
N ot e
� Funkcje
“Wyostrzanie”,
“Nasycenie koloru”
i “Odcień”, są
obsługiwane wyłącznie
w trybie Video.
kolorów.
 Naciśnij , aby zmniejszyć liczbę koloru w obrazie.
 Naciśnij , aby zwiększyć ilość koloru w obrazie.
Odcień
Regulacja zrównoważenia koloru czerwonego i zielonego.
 Naciśnij , aby zwiększyć ilość koloru zielonego w obrazie.
 Naciśnij , aby zwiększyć ilość koloru czerwonego w obrazie.
23
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
OBRAZ |
Zaawansowane
BrilliantColorTM
� Tworzy rozszerzone spektrum kolorów ekranowych, które
zapewnia zwiększone nasycenie kolorów, dając jasne, prawdziwe
obrazy.
Temp. koloru
� Kolory ekranu wydają się być chłodniejsze przy wyższych
temperaturach barwowych i cieplejsze przy niższych temperaturach
barwowych.
Po wyregulowaniu wartości w menu regulacji kolorów,
uaktywniany jest tryb użytkownika. Wartości są zapisywane w
trybie użytkownika.
Przestrzeń barw
� Wybór odpowiedniego typu matrycy kolorów spośród RGB, YCbCr
lub YPbPr.
Czerwony
� Użyj ustawienia zaawansowanej regulacji indywidualnego koloru
czerwonego.
Zielony
Użyj ustawienia zaawansowanej regulacji indywidualnego koloru
zielonego.
Niebieski
� Użyj ustawienia zaawansowanej regulacji indywidualnego koloru
niebieskiego.
24
Polski
Elementy sterowania użytkownika
OBRAZ |
Zaawansowane |
Źródło Wejścia
Wejście
Użyj tej opcji, aby włączyć/wyłączyć źródła wejścia. Naciśnij
, aby przejść do podmenu i wybrać wymagane źródła. Naciśnij
“OK”, aby sfinalizować wybór. Projektor nie wyszuka nie
wybranych wejść.
25
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
EKRAN
Wsp. proporcji
Użyj tej funkcji do wyboru wymaganego współczynnika proporcji.
�4:3:
Ten format jest odpowiedni do źródeł wejścia 4×3 nie
rozszerzanych do ekranu telewizora szerokoekranowego.
����� �����������������������������������������������
Ten format jest przeznaczony do źródeł wejścia ������
16×9,
��16:9:
takich jak HDTV i DVD rozszerzonych do ekranu telewizora
szerokoekranowego.
�Oryginalny: Ten format wytświetla oryginalny obraz bez
żadnego skalowania.
D. zoom
Regulacja rozmiaru obszaru wyświetlania projektora.
, aby zmniejszyć rozmiar obrazu na ekranie projekcji.
�Naciśnij
 Naciśnij , aby powiększyć obraz na ekranie projekcji.
Regulacja poz.
Przesunięcie projektowanego obrazu w poziomie.
Regulacja pion.
Przesunięcie projektowanego obrazu w pionie.
Trapez (pion)
�
26
Polski
aciśnij lub , aby wyregulować pionowe zniekształcenia obrazu
N
i ustawić prostokątność obrazu.
Elementy sterowania użytkownika
Jak działa 3D
* Technologia 3D wykorzystuje różnicę w widzeniu kątowym
pomiędzy naszymi oczami, co umożliwia widzenie obrazów w trzech
wymiarach.
Jak oglądać video 3D
1.���������������������������������������������������������
Vodeo 3D można oglądać przez komputer PC lub odtwarzacz
��������������������������������������������������������
DVD. W komputerze PC, użyj odtwarzacz video 3D komputera,
wyposażonego w kartę graficzną (funkcja poczwórnego bufora),
który posiada funkcję poczwórnego bufora, z możliwością wyjącia
częstotliwości pionowej 120Hz.
2.����������������������������������������������������������������
W zależności od pojemności karty graficznej, mogą być widoczne
���������������������������������������������������������������
różnice w rozdzielczości obrazów video 3D. Obsługiwane
rozdzielczości są pokazane poniżej. Dla odtwarzacza 3D, wybierz
dysk 3D.
RGBPC
SYGNAŁY
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Rodzaj
obrazów
video 3D,
które można
odtwarzać
SVGA
800x600
-
120
Sekwencyjna
ramka
XGA
1024x768
-
120
Sekwencyjna
ramka
3.W menu projektora wybierz “3D function On (Włączenie funkcji
3D)”.
4.������������������������������������������������������������
Do przełączenia wyświetlania video od lewej do prawej i na
�����������������������������������������������������������
odwrót, można użyć funkcję L/R menu. Wybierz preferowaną
opcję.
Zapamiętaj następujące fakty.
Po włączeniu okularów, na początku prawy i lewy obraz
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
video mogą nakładać się na siebie. Należy zaczekać chwilę na
zoptymalizowanie urządzenia.
����������������������������������������������������������
Podczas oglądania obrazów video 3D w świetle jarzeniowym
 ���������������������������������������������������������
(50~60Hz), w świetle lampy 3 falowej lub w pobliżu okna,
zakłócenia moga spowodować przerywanie lub miganie obrazów
video.
W takim przypadku należy zasłonić zasłony, aby zablokować
wnikanie światła słonecznego lub przyciemnić oświetlenie.
Jeśli pomiędzy ekranem a okularami 3D znajduje się obiekt, może
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
nie być możliwe uzyskanie pełnego efektu video 3D.
 Okulary 3D obsługują wyłącznie łącza typu DLP.
Jakość działania okularów 3D zależy od producenta.
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
27
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
O czym trzeba pamiętać podczas oglądania video
3D
�Video 3D należy oglądać w zakresie zalecanych kątów i odległości
od ekranu. (Zalecana odległość: 1,5m~5m.)
-���������������������������������������������������������������
Po przekroczeniu zalecanego kąta lub odległości, może nie być
��������������������������������������������������������������
możliwe uzyskanie pełnego efektu 3D.
Długotrwałe oglądanie video 3D z bardzo bliskiej odległości od
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
ekranu, może spowodować osłabienie wzroku.
Wydłużone oglądanie video 3D przez okulary 3D, może
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
spowodować zawroty głowy lub zmęczenie oczu.
Nie powinny oglądać video 3D kobiety w ciąży, starsze osoby,
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
osoby ze słabym sercem lub osoby cierpiące na zaburzenia ruchu.
Nie należy także oglądać video 3D po spożyciu alkoholu.
-�������������������������������������������������������������
Oglądający może postrzegać obrazy 3D jako realne i może być
������������������������������������������������������������
przejęty i podekscytowany.
Podczas oglądania video 3D należy odsunąć od siebie obiekty,
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
które mogłyby się putłuc lub spowodować obrażenia.
-�����������������������������������������������������
Oglądający może wykonywać nagłe ruchy, po pomyleniu
����������������������������������������������������
obrazu 3D z prawdziwym obiektem lub zdarzeniem i może
odnieść obrażenia.
������������������������������������������������������������
powinni zwrócić szczególną uwagę na oglądanie video
�Rodzice
3D przez dzieci.
Nie należy pozwalać na oglądanie obrazów video 3D dzieciom
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
w wieku poniżej pięciu lat, ponieważ może to spowodować
komplikacje prawidłowego rozwoju wzroku.
Poprzez wykonanie wstępnych, podanych poniżej czynności,
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
można zmniejszyć niebezpieczeństwo problemów związanych z
oglądaniem video 3D, takich jak na przykład nagła nadwrażliwość
na światło.
-���������������������������������������������������������������
Po jednej godzinie oglądania video 3D należy odpocząć przez 5
��������������������������������������������������������������
do 15 minut.
-�������������������������������������������������������
Jeśli każde oko widzi inaczej przed oglądaniem należy
������������������������������������������������������
wykonać korektę widzenia.
-���������������������������������������������������������
Należy wyregulować poziom oczu do wysokości ekranu 3D i
��������������������������������������������������������
oglądać bezpośrednio przed ekranem.
-�����������������������������������������������������������
Po wystąpieniu bólu głowy, oznaków zmęczenia lub nudności
����������������������������������������������������������
należy zatrzymać oglądanie i odpocząć.
-��������������������������������������������������������������
Należy powstrzymać się od długiego oglądania video 3D, jeśli
�������������������������������������������������������������
odczuwana jest senność, zmęczenie lub w przypadku choroby.
28
Polski
Elementy sterowania użytkownika
USTAWIENIE |
Język
Język
������������������������������������
Wybór
wielojęzycznego OSD. Naciśnij
w podmenu , a następnie
użyj
lub
albo lub , aby wybrać preferowany język.
Naciśnij “OK”, aby sfinalizować wybór.
29
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
USTAWIENIE
Montaż

Przód-biurko
���������������������������������������������������������������
Domyślne ustawienie fabryczne. Obraz jest projektowany prosto
��������������������������������������������������������������
na ekranie.

Tył-biurko

Przód-sufit
���������������������������������������������������������������
Po wybraniu tej funkcji, projektor odwraca obraz, aby wykonać
��������������������������������������������������������������
projekcję zza przezroczystego ekranu.
���������������������������������������������������������������
Po wybraniu tej funkcji, projector odwraca obraz górą w dół w
��������������������������������������������������������������
celu projekcji przy montażu sufitowym.

Tył-sufit
����������������������������������������������������������������
Po wybraniu tej funkcji, projector odwraca obraz i w tym samym
���������������������������������������������������������������
czasie przekręca górą w dół. Przy montażu sufitowym, można
wykonać projekcję spoza przezroczystego ekranu.
30
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Położenie menu
Wybór lokalizacji menu na wyświetlanym ekranie.
�����������������������������������������������
Wycisz
 Wybierz “Wł”, aby wyciszyć głośność.
 Wybierz “Wył”, aby przywrócić głośność.
Poziom głośności alarmu
Umożliwia ustawienie głośności sygnału dźwiękowego alarmu
(Wył, Niska, Średnia lub Wysoka) włączania/wyłączania zasilania,
ostrzeżeń i przycisków poleceń.
Głośność
 Naciśnij , aby zmniejszyć głośność.
 Naciśnij , aby zwiększyć głośność.
ID projektora
Definicję ID można ustawić poprzez menu (zakres 0~99) i
umożliwić użytkownikowi sterowanie indywidualnym projektorem
przez RS232C.
31
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
USTAWIENIE |
Sieć
Adres DHCP
Wł: Automatyczne przydzielenie projektorowi adresu IP z
zewnętrznego serwera.
Wył: Ręczne przydzielenie adresu IP.
Adres IP
Wybór adresu IP.
Maska podsieci
Wybór numeru maski podsieci.
Brama
Wybór domyślnej bramy sieci podłączonej do projektora.
DNS
Wybór numeru DNS.
Zastosuj
Naciśnij “ ”, aby zapisać zmiany wykonane w ustawieniach
konfiguracji.
32
Polski
Elementy sterowania użytkownika
USTAWIENIE |
Sygnał
Dokł. synchr.
N ot e
Zmienia częstotliwość wyświetlania danych w celu dopasowania
częstotliwości karty graficznej. Funkcję tą należy użyć wyłącznie
wtedy, gdy obraz miga w pionei.
� Opcja “Sygnał” jest
obsługiwana wyłącznie
Razem punkt.
przy analogowym
Synchronizuje taktowanie sygnału wyświetlania karty graficznej.
sygnale VGA (RGB).
Użyj tej funkcji do poprawienia niestabilnego lub migającego
obrazu.
Pozycja poziom (Pozycja pozioma)
 Naciśnij , aby przesunąć obraz w lewo.
 Naciśnij , aby przesunąć obraz w prawo.
Pozycja pion (Pozycja pionowa)
 Naciśnij , aby przesunąć obraz w dół.
 Naciśnij , aby przesunąć obraz w górę.
33
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
USTAWIENIE |
Zaawansowane
Logo
Użyj tej funkcji do ustawienia wymaganego ekranu startowego.
Jeśli wykonane zostały zmiany, będą one widoczne po następnym
włączeniu zasilania projektora.
 Wył: Brak wyświetlania logo.
 Normalny: Ekran startowy LG.
 Przechwyć ekran: Użycie zapamiętanego obrazu z funkcji
“Przechwyć ekran”.
Przechw. ekranu
Naciśnij “ ”, aby wykonać natychmiast zdjęcie obrazu,
aktualnie wyświetlanego na ekranie.
Skasuj
Naciśnij “ ”, aby usunąć przechwycony obraz i przywrócić
domyślne ustawienie.
34
Polski
Elementy sterowania użytkownika
OPTIONS
Szukanie wejścia
 Po wybraniu “Wł”, projektor wyszuka inne sygnały, jeśli
utracony zostanie bieżący sygnał.
 Po wybraniu “Wył”, projektor wyszuka wyłącznie określony
port połączenia.
Duża wysokość
Po wybraniu “Wł”, zwiększają się obroty wentylatora. Ta funkcja
jest użyteczna w miejscach położonych na dużej wysokości, przy
rozrzedzonym powietrzu.
Tło
Użyj tej funkcji, aby wyświetlić ekran “Logo”, “Czarny”, “Czerw”,
“Nieb.”, “Ziel.”, “Biały”, “Szary” lub “Wychwycenie obrazu”, przy
braku dostępnego sygnału.
Blokada menu
Wybierz “Wł”, aby włączyć funkcję Blokada menu i ukryć menu
OSD.
 Wybierz “Wył”, aby wyłączyć funkcję Blokada menu. Aby
wyłączyć funkcję Blokada menu i spowodować zaprzestanie
wyświetlania OSD, naciśnij przez 15 sekund przycisk Menu w
panelu sterowania, a następnie wyłącz funkcję.
35
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
N ot e
� Opcja “Napisy”
jest dostępna
wyłącznie dla NTSC.
36
Polski
Napisy
Wybór odpowiedniej opcji napisy: CC1, CC2, CC3 i CC4.
Zerow. do fabr
Naciśnij “ ”, aby zresetować wszystkie ustawienia do
domyślnych wartości fabrycznych, pojawi się pokazany poniżej
komunikat ostrzeżenia.
Elementy sterowania użytkownika
OPCJE |
Ustawienia lampy
Zerowanie licznika lampy(Normalne)
Wyświetlanie czasu projekcji normalnego trybu.
Zerowanie licznika lampy(ECO)
Wyświetlanie czasu projekcji trybu ECO.
Tryb lampy
 ECO: �Wybierz “ECO”, aby przyciemnić lampę projektora, co
obniży zużycie energii i wydłuży żywotność lampy.
 Normalny: Wybierz “Normalny”, aby zwiększyć jasność.
Kasuj licznik godzin
Zerowanie licznika godzin lampy po wymianie lampy.
37
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
OPCJE |
Ustawienie
zabezpieczenia
Hasło
 Wł: Wybierz “Wł”, aby używać sprawdzania hasła przy
włączaniu projektora.
 Wył: Wybierz “Wył”, aby można było włączać projektor bez
sprawdzania hasła.
Zmień hasło
1. Naciśnij “
”, aby ustawić hasło.
2.Hasło musi zawierać 4 cyfry.
3. Wprowadź oryginalne hasło, a następnie wprowadź nowe hasło
i ponownie potwierdź nowe hasło.
38
Polski
Elementy sterowania użytkownika
OPTIONS |
Zaawansowane
Gotowość wyjścia RGB
Wybierz “Wł” lub “Wył” funkcji wyjścia RGB w trybie oczekiwania
projektora. Domyślne ustawienie to Wył.
Funkcja Wake On Lan
Wybierz “Wł” lub “Wył” funkcji Sieć w trybie oczekiwania
projektora. Domyślne ustawienie to Wył.
Włączenie
Wybierz “Wł”, aby uaktywnić tryb Włączenie. Projektor zostanie
włączony automatycznie po dostarczeniu zasilania prądem
zmiennym, bez naciskania przycisku “ZASILANIE” w panelu
sterowania projektora lub przycisku “ZASILANIE” na pilocie
zdalnego sterowania.
Automatyczne wyłączanie
Użyj tej funkcji, aby uaktywnić ustawienia zasilania. Domyślnie,
projektor jest ustawiony na automatyczne przechodzenie do trybu
wyłączenia zasilania po 120 minutach braku aktywności.
Na ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy, pokazując
60-sekundowe odliczanie, przed przełączeniem na tryb
automatycznego wyłączenia zasilania. Naciśnij dowolny przycisk
podczas odliczania, aby zatrzymać tryb wyłączenia zasilania.
Automatyczne wyłączenie zasilania, można ustawić na 30, 60, 90
lub 120 minut.
Po nie wykryciu sygnału wejścia w ciągu dwóch godzin trybu
automatycznego wyłączenia zasilania, projektor przełaczy się z
trybu automatycznego wyłaczenia zasilania na tryb wyłączenia
zasilania.
Szybkie wyłączenie
Wybierz “Wł”, aby wyłączyć projektor po pojedynczym naciśnięciu
przycisku zasilania. Ta funkcja umożliwia szybkie wyłączenie
zasilania projektora ze zwiększonymi obrotami wentylatora.
39
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
INF O PROJEKTORZE
BX286-SD
BW286-SD
Nazwa modelu
N ot e
� Wszystkie
funkcje w opcji
Inf o projektorze
pokazują wyłącznie
stan projektora.
Wyświetlanie nazwy modelu.
Źródło wejścia
Wyświetlanie typu złącza wejścia.
Rozdzielczość
Wyświetlanie bieżącej rozdzielczości ekranu.
Czas roboczy
Wyświetlanie godzin działania.
Napięcie lampy
Wyświetlanie napięcia lampy.
40
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Instrukcja użytkownika modułu LAN
Wstęp
Moduł LAN to połączenie mostowe pomiędzy projektorem,
a siecią miejską. Poprzez sieć, uzytkownicy komputerów PC
mogą zdalnie sterować projektorami i odbierać informacje z
projektorów.
Definicja terminów
Polecenie projektora RS232C: Pojedynczy priojektor może
wykonać polecenie odebrane z interfejsu RS232C. Interfejs
RS232C projektora należy skonfigurować jako funkcję
sieciową, bez innych funkcji.
Moduł LAN: Po połączeniu interfejsu RS232C z
projektorem i połączeniu interfesju RJ45 z siecią, może
komunikować się z nimi moduł LAN. Firmware modułu
LAN jest przygotowany do wykonania tego zadania.
Klienci PC: Sterowanie przez sieć web i aplikacja, którą
można wykorzystać do zdalnego sterowania.
N ot e
� Domyślne
konfiguracje tego
modułu to:
DHCP: Wyłączone
IP: 192.168.0.100
Mask (Maska):
255.255.255.0
Gateway (Brama):
192.168.0.254
DNS: 0.0.0.0
Konfiguracje te można
zmienić, w sposób
opisany poniżej.
Połączenie sieciowe
Moduł ten obsługuje Ethernet LAN oraz 802.3 LAN. Po
prawidłowej konfiguracji, użytkownik może połączyć się z
modułem przez przeglądarkę (Microsoft IE, Firefox, itd.).
Strony HTML są pokazywane po wprowadzeniu adresu IP
modułu.
41
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Operacje na stronie sieci web
Login
Przed zalogowaniem na serwerze web należy,uzyskać adres
IP z menu OSD projektora.
Wprowadź wymagany adres IP projektora.
Hasło jest wymagane do zalogowania przed wykonaniem
jakiejkolwiek innej pracy.
N ot e
� Domyślne hasła
dwóch użytkowników
to:
Administrator:
“admin”
Użytkownik: “user”
Bez znaków
przestankowych i duże
litery.
N ot e
� Strona Network
Setting (Ustawienia
sieci) oraz Alert
Setting (Ustawienia
alarmu) NIE zostanie
wyświetlona, jeśli
używane jest konto
Użytkownik.
42
Polski
• Wybierz użytkownika. Administrator to użytkownik o
wysokich uprawnieniach, który może wykonywać więcej
operacji takich, jak ustawienia sieci i ustawienia alarmu.
Użytkownik ma normalne uprawnienia.
• Kliknij przycisk Login w celu zalogowania. Jeśliw
prowadzone zostanie nieprawidłowe hasło, pojawi się
komunikat. Po wprowadzeniu prawidłowego hasła, można
przejść do stron sterowania.
Po zalogowaniu, pojawią się strony sterowania, np. Home
(Główna), Control Panel (Panel sterowania), Network
Setting (Ustawienia sieci), Alert Setting (Ustawienia
alarmu) oraz Logout (Wyloguj).
Strona Home (Główna) jest wybierana automatycznie, po
zalogowaniu.
Elementy sterowania użytkownika
Home (Główna)
To jest strona Home (Główna), gdzie pokazane są
podstawowe informacje dotyczące projektora. Na tej stronie
brak elementów sterowania.
N ot e
� Informacje na
tej stronie zostaną
zaktualizowane po
każdym rozpoczęciu
wyświetlania tej
strony.
Panel sterowania projektora
Na tej stronie przedstawionych jest wiele elementów
sterowania projektora, a także wyświetlany jest jego aktualny
status.
N ot e
� Informacje na
tej stronie zostaną
zaktualizowane po
każdym rozpoczęciu
wyświetlania tej
strony i 5 sekund po
ostatnim kliknięciu
przycisku, jeśli
wykonany został
szereg akcji.
43
Polski
Polski
Elementy sterowania użytkownika
N ot e
1. Po zmianie
konfiguracji
sieci, może
nastąpić ponowne
uruchomienie
modułu LAN, co
spowoduje krótką
przerwę przed
wznowieniem
normalnego
działania.
2. Informacje na tej
stronie zostaną
zaktualizowane po
każdym rozpoczęciu
wyświetlania tej
strony.
Network Setting (Ustawienia sieci)
Group Name (Nazwa grupy) i Name (Nazwa), muszą się
składać z co najmniej 32 znaków. Za długie ciągi zostaną
obcięte.
Alert Setting (Ustawienia alarmu)
N ot e
1. Informacje na tej
stronie zostaną
zaktualizowane
po każdym
rozpoczęciu
wyświetlania tej
strony.
2. Ustawienia należy
przesłać przed
wykonaniem testu.
Wysyłanie wiadomości e-mail z tekstem informującym o
wystąpieniu określonego zdarzenia.
Logout (Wyloguj)
Ta strona jest wyświetlana przez 5 sekund, po czym
następuje przejście do strony logowania
44
Polski
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
� Jeśli wystąpią problemy z projektorem należy
sprawdzić następujące informacje. Jeśli problem
pozostaje należy skontaktować się z lokalnym
dostawcą lub z punktem serwisowym.
Problem: Brak obrazu na ekranie
�Upewnij się, że są prawidłowo i pewnie podłączone wszystkie
kable i połączenia zasilania, w sposób opisany w części
“Instalacja”.
 Upewnij się, że nie są wygięte lub wyłamane szpilki złączy.
�Sprawdź, czy lampa projekcji została prawidłowo zainstalowana.
Sprawdź część “Wymiana lampy”.
�Upewnij się, że zdjęta została nasadka obiektywu oraz, że
włączony został projektor.
�Upewnij się, że nie jest włączona funkcja “AV-Mute (Wyłączenie
AV)”.
Problem: Częściowy, poskręcany lub nieprawidłowo
wyświetlany obraz
�Naciśnij “Auto” na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu
sterowania.
 Jeśli używany jest komputer PC:
Dla Windows 95, 98, 2000, XP:
1.����������������������������������������������������
Poprzez ikonę “Mój komputer”, otwórz folder “Panel
���������������������������������������������������
sterowania” i kliknij dwukrotnie ikonę “Ekran”.
2. Wybierz zakładkę “Ustawienia”
3. Kliknij “Zaawansowane właściwości”.
Dla Windows Vista:
1.����������������������������������������������������
Poprzez ikonę “Mój komputer”, otwórz folder “Panel
���������������������������������������������������
sterowania” i kliknij dwukrotnie ikonę “Wygląd i
personalizacja”.
2. Wybierz “Personalizacja”
3. ����������������������������������������������������������
Kliknij “Wyreguluj rozdzielczość ekranu”, aby wyświetlić
���������������������������������������������������������
“Ustawienia ekranu”. Kliknij “Zaawansowane właściwości”.
�
J eśli projektor nadal nie wyświetla całego obrazu, będzie
konieczna także zmiana używanego monitora. Sprawdź
następujące czynności.
45
Polski
Polski
Dodatki
4.����������������������������������������������������������
Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości jest mniejsze lub
���������������������������������������������������������
równe od rozdzielczości 1600 x 1200.
5.��������������������������������������
Wybierz “Zmień” w zakładce “Monitor”.
�������������������������������������
6.���������������������������������������������������������
Kliknij “Pokaż wszystkie urządzenia”. Następnie wybierz
��������������������������������������������������������
“Standardowe typy monitorów” w oknie SP; wybierz
wymagany tryb rozdzielczości w oknie “Modele”.
 Jeśli używany jest notebook:
1.������������������������������������������������
Najpierw wykonaj podane powyżej czynności, aby
�����������������������������������������������
wyregulować rozdzielczość komputera.
2.Naciśnij, aby przełączyć ustawienia wyjścia. Na przykład:
[Fn]+[F4]
Acer 
Asus 
Dell 
Gateway 
[Fn]+[F5]
[Fn]+[F8]
[Fn]+[F8]
[Fn]+[F4]
IBM/Lenovo 
HP/Compaq 
NEC 
Toshiba 
[Fn]+[F7]
[Fn]+[F4]
[Fn]+[F3]
[Fn]+[F5]
Mac Apple:
Preferencje systemu  Wyświetlanie  Aranżacja 
Ekran lustrzany
W przypadku wystąpienia trudności ze zmianą rozdzielczości lub
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
po zatrzymaniu obrazu monitora należy uruchomić ponownie
cały sprzęt, włącznie z projektorem.
Problem: Na ekranie notebooka lub komputera PowerBook
nie wyświetla się prezentacja
 Jeśli używany jest notebook PC:
��������������������������������������������������������
Niektóre notebooki PC mogą wyłączać własne ekrany, gdy
�������������������������������������������������������
używane jest drugie urządzenie wyświetlania. Każdy komputer
ma inny sposób reaktywacji. Szczegółowe informacje należy
sprawdzić w dokumentacji komputera.
46
Polski
Dodatki
Problem: Obraz jest niestabilny lub miga
� Wyreguluj “Razem punkt.” lub “Dokł. synchr.” w celu
wyeliminowania problemu. Dalsze informacje zawiera część
“USTAWIENIE|Sygnał”.
�
 Zmień w komputerze ustawienie kolorów monitora.
Sprawdź i skonfiguruj ponownie tryb wyświetlania karty
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
graficznej, aby była zgodna z produktem.
Problem: Brak ostrości obrazu
 Wyreguluj pokrętło ostrości obiektywu projektora.
Upewnij się, że ekran projekcji znajduje się w wymaganej
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
odległości 1,3 do 32,8 stopy (0,4 do 10,0 metra) od projektora
(sprawdź na stronie 19-20).
Problem: Podczas wyświetlania DVD 16:9 obraz jest
rozciągnięty
�����������������
Projektor
automatycznie wykrywa DVD 16:9 i dopasowuje
współczynnik proporcji, poprzez digitalizację do pełnego ekranu z
domyślnym ustawieniem 4:3.
����������������������������������������������������������������������
Jeśli
obraz jest nadal rozciągnięty, będzie konieczna także regulacja
współczynnika proporcji, poprzez następujące czynności:
�Wybierz typ współczynnika proporcji 4:3 w odtwarzaczu DVD,
jeśli odtwarzany jest obraz DVD 16:9.
w posiadanym odtwarzaczu DVD nie można wybrać
� Jeśli
współczynnika proporcji 4:3 należy wybrać współczynnik
proporcji 4:3 w menu ekranowym.
Problem: Obraz jest za mały lub za duży
Przesuń projector bliżej lub dalej od ekranu.
�������������
��������������
�������������������������������������������������������������
Naciśnij przycisk “MENU” na pilocie zdalnego sterowania lub
 ������������������������������������������������������������
na panelu projektora, przejdź do “EKRAN --> Wsp. proporcji” i
spróbuj wykonać inne ustawienia.
Problem: Odwrócony obraz
Wybierz w OAD “USTAWIENIE --> Montaż” i wyreguluj
������
�������
kierunek projekcji.
47
Polski
Polski
Dodatki
Problem: Lampa przepaliła się lub emituje piszczący dźwięk
� Gdy zbliży się koniec użyteczności lampy, przepali się i wyemituje
głośny, piszczący dźwięk. W takim przypadku, projektor nie
włączy się, dopóki nie zostanie wymieniony moduł lampy. Aby
wymienić lampę należy wykonać procedury z części “Wymiana
lampy”.
Problem: Komunikat światła LED
Komunikat
DIODA LED ZASILANIA
(Zielone)
(Pomarańczowe)
DIODA
LED
LAMPY
DIODA LED
TEMPERATURY
(Czerwone)
(Czerwone)
Wstrzymanie
(Wejście kabla zasilającego)
Normalne
(Włączenie zasilania)
Włączanie zasilania
(Rozgrzewanie)
Miganie
Wyłączenie zasilania
(Chłodzenie-I: W tym stanie
projektor nie reaguje na
żadne przyciski)
Miganie
Wyłączenie zasilania
(Chłodzenie-II: Można
nacisnąć przycisk zasilania w
celu włączenia projektora)
Miganie
Błąd (Awaria lampy)
Błąd (Blokada wentylatora)
Błąd
(Nadmierna temperatura)
N ot e
Stałe światło =>
Brak światła =>
48
Polski
Miganie
Dodatki
Problem: Przypomnienia
�Nadmierna temperatura – projektor przekroczył zalecaną
temperaturę działania i przed użyciem musi wykonać chłodzenie.
�Wymiana lampy – zbliża się maksymalna długość żywotności
lampy. Należy wkrótce przygotować się do wymiany.
 Uszkodzony wentylator – nie działa system wentylatora.
49
Polski
Polski
Dodatki
Wymiana lampy
Projektor wykryje stan żywotności lampy. Wyświetlony
zostanie komunikat ostrzegawczy
Ostrzeżenie: Wnęka
lampy może być
gorąca! Przed
wymianą lampy
należy zaczekać na jej
schłodzenie!
Po wyświetleniu tego komunikatu należy skontaktować się
z loaklnym sprzedawcą lub z punktem serwisowym, aby
jak najszybciej wymienić lampę. Przed wymianą lampy
należy upewnić się, że projektor wykonał chłodzenie przez
conajmniej 45 minut.
1
Ostrzeżenie:
Aby zmniejszyć
niebezpieczeństwo
obrażeń osobistych
nie należy dopuścić
do upuszczenia
modułu lampy lub
dotykania żarówki
lampy. Upuszczenie
może spowodować jej
stłuczenie, a przez to
obrażenia.
Procedura wymiany lampy:
50
Polski
3
2
4
1.�����������������������������������������������������
Wyłącz zasilanie projektora, naciskając “ZASILANIE”.
����������������������������������������������������
2.Zaczekaj na ochłodzenie projektora przez co najmniej 45 minut.
3. Odłącz kabel zasilający.
4. Użyj śrubokręta do wykręcenia z pokrywy 2 śrub. 
5. Naciśnij i zdejmij pokrywę.
6.�������������������������������
Wykręć 2 śruby z modułu lampy  i wyciągnij słupek lampy. 
������������������������������
7. Wyciągnij, używając siły moduł lampy. 
8. � Zainstaluj
�
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
nowy moduł lampy, odwracając poprzednie czynności.
9.����������������������������������������������������������������
Po wymianie lampy, włącz zasilanie i wybierz menu ->[OPTIONS |
���������������������������������������������������������������
Ustawienia lampy] ->[Kasuj licznik godzin] w celu wyzerowania licznika
godzin używania lampy. Patrz strona 37.
Dodatki
Tryby zgodności
Zgodność komputera (Analogowy)
Tryby
Rozdzielczość
Synchronizacja
pionowa
(Hz)
Synchronizacja
pozioma
(kHz)
VGA
640 x 350
70
31,50
640 x 350
85
37,90
640 x 400
85
37,90
640 x 480
60
31,50
640 x 480
72
37,90
640 x 480
75
37,50
640 x 480
85
43,30
720 x 400
70
31,50
720 x 400
85
37,90
800 x 600
56
35,20
800 x 600
60
37,90
800 x 600
72
48,10
800 x 600
75
46,90
800 x 600
85
53,70
*1024 x 768
60
48,40
*1024 x 768
70
56,50
*1024 x 768
75
60,00
*1024 x 768
85
68,70
*1280 x 768
60
47,40
*1280 x 768
75
60,30
*1280 x 720
60
45,00
*1280 x 800
60
49,702
*1152 x 864
60
53,50
*1152 x 864
70
63,80
*1152 x 864
75
67,50
*1152 x 864
85
77,10
*1024 x 768
60
63,98
*1280 x 1024
75
79,98
*1280 x 1024
85
91,10
*1280 x 960
60
60,00
SXGA+
*1400 x 1050
60
63,98
UXGA
*1600 x 1200
60
75,00
MAC LC 13”
640 x 480
66,66
34,98
MAC II 13”
640 x 480
66,68
35,00
MAC 16”
*832 x 624
74,55
49,725
MAC 19”
*1024 x 768
75
60,24
MAC
*1152 x 870
75,06
68,68
MAC G4
640 x 480
60
31,35
i Mac DV
*1024 x 768
75
60,00
i Mac DV
*1152 x 870
75
68,49
i Mac DV
*1280 x 960
75
75,00
SVGA
N ot e
� “*”
skompresowany
obraz komputera.
� Jeśli projektor
nie obsługuje
sygnału wejścia, na
ekranie pojawia się
komunuikat ” Out of
display range”.
� Jeśli sygnał
wejścia ma parametry
inne niż podane w
tabeli zgodności,
wyświetlany obraz
może nie być
wyraźny.
XGA
WXGA
SXGA
51
Polski
Polski
Dodatki
Zgodność komputera (HDMI)
 HDMI - Sygnał PC
Tryby
Rozdzielczość
Synchronizacja
pionowa
(Hz)
Synchronizacja
pozioma
(kHz)
VGA
640 x 480
60
31,47
640 x 480
72
37,86
640 x 480
75
37,50
640 x 480
85
43,27
800 x 600
56
35,20
800 x 600
60
37,88
800 x 600
72
48,08
800 x 600
75
46,88
800 x 600
85
53,67
800 x 600
119,85
77,20
1024 x 768
60
48,36
1024 x 768
70
56,48
1024 x 768
75
60,02
1024 x 768
119,8
98,80
1152 x 864
75
67,50
1152 x 864
85
77,1
1280 x 1024
60
64,00
1280 x 1024
75
79,98
1280 x 1024
85
91,15
1280 x 960
75
75,00
PowerBook G4
640 x 480
60
31,50
PowerBook G4
640 x 480
66,6(67)
35,00
PowerBook G4
800 x 600
60
37,88
PowerBook G4
1024 x 768
60
48,36
PowerBook G4
1152 x 870
75
68,68
PowerBook G4
1280 x 960
75
75,20
i Mac DV(G3)
1024 x 768
75
60,30
SVGA
XGA
SXGA
52
Polski
Dodatki
 HDMI - Rozszerzone taktowanie szerokoekranowe
Tryby
Rozdzielczość
Synchronizacja
pionowa
(Hz)
Synchronizacja
pozioma
(kHz)
WXGA
1280 x 768
60
47,78
1280 x 768
75
60,29
1280 x 768
85
68,63
1280 x 720
60
44,80
1280 x 800
60
49,60
1440 x 900
60
55,90
1680 x 1050
60
65,30
1366 x 768
60
47,71
*1920 x 1080-RB
60
66,60
Synchronizacja
pionowa
(Hz)
Synchronizacja
pozioma
(kHz)
59,94(29,97)
27,00
59,94
31,47
50(25)
27,00
50
31,25
N ot e
� “*” Obsługa
wyłącznie [email protected]
(ze zredukowanym
taktowaniem przy
pustym ekranie).
 HDMI - Sygnał video
Tryby
Rozdzielczość
576p
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
720p
1280 x 720
60
45,00
720p
1280 x 720
50
37,50
1080i
1920 x 1080
60(30)
33,75
1080i
1920 x 1080
50(25)
33,75
1080p
1920 x 1080
60
67,50
1080p
1920 x 1080
50
56,26
1080p
1920 x 1080
24
27,00
1080p
1920 x 1080
23,98
26,97
480i
480p
576i
53
Polski
Polski
Dodatki
Konfiguracja złączy
Terminal : Analogowy RGB
(Mini D-sub 15 pinowy)
5
4
10
15
3
9
14
2
1
8
13
7
12
6
11
1
Czerwony (R/Cr) Wejście/
R Wyjście
9
5V / ***
2
Zielony (G/Y) Wejście/
G Wyjście
10
Uziemienie (Synchr. pionowa)
3
Niebieski (B/Cb) Wejście/
B Wyjście
11
Pobieranie ICP
4
***
12
Dane DDC / ***
5
Uziemienie (Synchr. pozioma)
6
Uziemienie (Czerwone)
13
Wejście/wyjście synchr. poziomej
(Wejście Composite synchr.
poziomej/pionowej )
7
Uziemienie (Zielone)
14
Wejście/wyjście synchr. pionowa
8
Uziemienie (Niebieskie)
15
Zegar DDC / ***
Terminal : Mini DIN 3-pinowy
3
2
54
Polski
1
1
TXD
2
RXD
3
GND
Dodatki
Tabela poleceń RS232
LG
BX286-SD RS232 Command Table
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
Baud�Rate�:�9600� �
�
��������������
Note�:��There�is�a�<CR>�after�all�ASCII�commands�
Data�Bits:�8�
�
�
��������������
�
0D�is�the�HEX�code�for�<CR>�in�ASCII�code�
Parity:�None�
�
�
�
Stop�Bits:�1�
Flow�Control�:�None�
�
�
�
UART16550�FIFO:�Disable�
Projector�Return�(Pass):�P�
�
�����������������
Projector�Return�(Fail):�F�
�
�����������������
XX=01ˀ99,�projector's�ID,�XX=00�is�for�all�projectors�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
SEND
to projector�������������������
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 ASCII Code
HEX Code
Function
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX00�1�
7E�30�30�30�30�20�31�0D�
Power�ON�
�
�
� �
~XX00�0�
� 7E�30�30�30�30�20�30�0D�
Power�OFF�
(0/2�for�backward�compatible)�
~XX00�1�~nnnn�
7E�30�30�30�30�20�31�20�a�0D�
Power�ON�with�Password�
�
~nnnn�=�~0000�(a=7E�30�30�30�30)�-�~9999(a=7E�39�39�39�39)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX01�1�
7E�30�30�30�31�20�31�0D�
Resync�
~XX02�1�
7E�30�30�30�32�20�31�0D�
AV�Mute�
On�
~XX02�0�
7E�30�30�30�32�20�30�0D�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
~XX03�1�
7E�30�30�30�33�20�31�0D�
Mute�
On�
~XX03�0�
7E�30�30�30�33�20�30�0D�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
~XX04�1�
7E�30�30�30�34�20�31�0D�
Freeze�
~XX04�0�
7E�30�30�30�34�20�30�0D�
Unfreeze�
(0/2�for�backward�compatible)�
~XX05�1�
7E�30�30�30�35�20�31�0D�
Zoom�Plus�
~XX06�1�
7E�30�30�30�36�20�31�0D�
Zoom�Minus�
~XX07�1�
7E�30�30�30�37�20�31�0D�
Up�(Pan�under�zoom)�
~XX08�1�
7E�30�30�30�38�20�31�0D�
Down�(Pan�under�zoom)�
~XX09�1�
7E�30�30�30�39�20�31�0D�
Left�(Pan�under�zoom)�
~XX10�1�
7E�30�30�31�30�20�31�0D�
Right�(Pan�under�zoom)�
~XX12�1�
7E�30�30�31�32�20�31�0D�
Direct�Source�Commands�
HDMI�
�
~XX12�5�
7E�30�30�31�32�20�35�0D�
�
RGB�1�
~XX12�6�
7E�30�30�31�32�20�36�0D�
�
RGB�2�
~XX12�9�
7E�30�30�31�32�20�39�0D�
�
S-Video�
~XX12�10�
7E�30�30�31�32�20�31�30�0D�
�
Video�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX20�1�
7E�30�30�32�30�20�31�0D�
Display�Mode��������
Presentation�
�
�
~XX20�2�
7E�30�30�32�30�20�32�0D�
�
Bright�
�
�
~XX20�3�
7E�30�30�32�30�20�33�0D�
�
Movie�
�
�
~XX20�4�
7E�30�30�32�30�20�34�0D�
�
sRGB�
~XX20�5�
7E�30�30�32�30�20�35�0D�
�
Customer�
�
� �
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX21�n�
7E�30�30�32�31�20��a�0D�
Brightness�
�
n�=�0�(a=30)�~�100�(a=31�30�30)�
~XX22�n�
7E�30�30�32�32�20��a�0D�
Contrast�
�
n�=�0�(a=30)�~�100�(a=31�30�30)�
~XX23�n�
7E�30�30�32�33�20��a�0D�
Sharpness�
�
n�=�0�(a=30)�~�31��(a=33�31)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
TM
�
�
n�=�0�(a=30)�~�10�(a=31�30)�
�
~XX34�n�
7E�30�30�33�34�20�a�0D�
BrilliantColor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX36�1�
7E�30�30�33�36�20�31�0D�
Color�Temp.�
Warm�
�
�
~XX36�2�
7E�30�30�33�36�20�32�0D�
�
Medium�
�
�
~XX36�3�
7E�30�30�33�36�20�33�0D�
�
Cold�
�
�
�
~XX37�1�
7E�30�30�33�37�20�31�0D�
Color�Space�
RGB�
�
�
~XX37�2�
7E�30�30�33�37�20�32�0D�
�
YCbCr�
�
�
~XX37�3�
7E�30�30�33�37�20�33�0D�
�
YPbPr�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX44�n�
7E�30�30�34�34�20��a�0D�
Color�(Saturation)�
�
n�=�0�(a=30)�~�100�(a=31�30�30)�
~XX45�n�
7E�30�30�34�35�20��a�0D�
Tint�
�
n�=�0�(a=30)�~�100�(a=31�30�30)�
~XX90�1�
7E�30�30�39�30�20�31�0D�
3D�
On����������������������������������
~XX90�0�
7E�30�30�39�30�20�30�0D�
�
Off�����������������������������������
~XX91�1�
7E�30�30�39�31�20�31�0D�
3D�Sync�Invert�
On�����������������������������������
~XX91�0�
7E�30�30�39�31�20�30�0D�
�
Off������������������������������������
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX60�1�
7E�30�30�36�30�20�31�0D�
Format�
�4:3�
�
�
~XX60�2�
7E�30�30�36�30�20�32�0D�
�
�16:9�
�
�
~XX60�6�
7E�30�30�36�30�20�36�0D�
�
�Native�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX62�n�
7E�30�30�36�32�20�a�0D�
Zoom�
��
n�=�-5�(a=2D�35)�~�25�(a=32�35)���
~XX63�n�
7E�30�30�36�33�20�a�0D�
H�Image�Shift�
��
n�=�-50�(a=2D��35�30)�~�+50�(a=35�30)�
~XX64�n�
7E�30�30�36�34�20�a�0D�
V�Image�Shift�
��
n�=�-50�(a=2D��35�30)�~�+50�(a=35�30)�
~XX66�n�
7E�30�30�36�36�20�a�0D�
V�Keystone�
��
n�=�-40�(a=2D�34�30)�~�40�(a=34�30)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX70�1�
7E�30�30�37�30�20�31�0D�
Language�
English��
�
�
~XX70�2�
7E�30�30�37�30�20�32�0D�
�
German��
�
�
~XX70�3�
7E�30�30�37�30�20�33�0D�
�
French��
�
�
~XX70�4�
7E�30�30�37�30�20�34�0D�
�
Italian��
�
�
~XX70�5�
7E�30�30�37�30�20�35�0D�
�
Spanish��
�
�
~XX70�6�
7E�30�30�37�30�20�36�0D�
�
Polish��
�
�
~XX70�7�
7E�30�30�37�30�20�37�0D�
�
Swedish�
�
�
~XX70�8�
7E�30�30�37�30�20�38�0D�
�
Norwegian/Danish�
�
�
~XX70�9�
7E�30�30�37�30�20�39�0D�
�
Portugese�
�
�
~XX70�10�
7E�30�30�37�30�20�31�30�0D�
�
Japanese�
�
�
~XX70�11�
7E�30�30�37�30�20�31�31�0D�
�
Traditional�Chinese��
�
� �
~XX70�12�
7E�30�30�37�30�20�31�32�0D�
�
Simplified�Chinese�
�
~XX70�13�
7E�30�30�37�30�20�31�33�0D�
�
Korean��
�
�
~XX70�14�
7E�30�30�37�30�20�31�34�0D�
�
Russian���
�
�
~XX70�15�
7E�30�30�37�30�20�31�35�0D�
�
Arabic�
�
�
~XX70�16�
7E�30�30�37�30�20�31�36�0D�
�
Greek�
�
�
~XX70�17�
7E�30�30�37�30�20�31�37�0D�
�
Hungarian�
�
�
~XX70�18�
7E�30�30�37�30�20�31�38�0D�
�
Czech�
�
�
~XX70�19�
7E�30�30�37�30�20�31�39�0D�
�
Turkish�
�
�
~XX70�20�
7E�30�30�37�30�20�32�30�0D�
�
Indonesian�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX71�1�
7E�30�30�37�31�20�31�0D�
Projection�
Front-Desktop�
�
�
~XX71�2�
7E�30�30�37�31�20�32�0D�
�
Rear-Desktop�
�
�
~XX71�3�
7E�30�30�37�31�20�33�0D�
�
Front-Ceiling�
�
�
~XX71�4�
7E�30�30�37�31�20�34�0D�
�
Rear-Ceiling�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX72�1�
7E�30�30�37�32�20�31�0D�
Menu�Location�
Top�Left�
�
�
~XX72�2�
7E�30�30�37�32�20�32�0D�
�
Top�Right�
�
�
~XX72�3�
7E�30�30�37�32�20�33�0D�
�
Centre�
�
�
~XX72�4�
7E�30�30�37�32�20�34�0D�
�
Bottom�Left�
�
�
~XX72�5�
7E�30�30�37�32�20�35�0D�
�
Bottom�Right�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX73�n�
7E�30�30�37�33�20�a�0D�
Signal��
Frequency�
n�=�-5�(a=2D�35)�~�5�(a=35)�By�signal�
~XX74�n�
7E�30�30�37�34�20�a�0D�
�
Phase�
n�=�0�(a=30)�~�31�(a=33�31)��By�signal�
~XX75�n�
7E�30�30�37�35�20�a�0D�
�
H.�Position�
n�=�-5�(a=2D�35)�~�5�(a=35)�By�timing�
~XX76�n�
��7E�30�30�37�36�20�a�0D�
�
V.�Position�
n�=�-5�(a=2D�35)�~�5�(a=35)�By�timing�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX79�n�
7E�30�30�37�39�20�a�0D�
Projector�ID�
��
�n�=�00�(a=30�30)�~�99�(a=39�39)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX81�n�
7E�30�30�38�31�20�a�0D�
Volume�
��
�n�=�0�(a=30)�~�20�(a=31�30)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX83�1�
7E�30�30�38�33�20�31�0D�
Logo�Capture�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX88�0�
7E�30�30�38�38�20�30�0D�
Closed�Captioning�
Off��
�
55
Polski
Polski
Dodatki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 ASCII Code
HEX Code
Function
Projector Return
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX88�1�
7E�30�30�38�38�20�31�0D�
�
cc1�
�
�
~XX88�2�
7E�30�30�38�38�20�32�0D�
�
cc2�
�
~XX88�3�
7E�30�30�38�38�20�31�0D�
�
cc3�
�
�
~XX88�4�
7E�30�30�38�38�20�32�0D�
�
cc4�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX100�1�
7E�30�30�31�30�30�20�31�0D�
Source�Lock�
On�
��
~XX100�0�
7E�30�30�31�30�30�20�30�0D�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
~XX100�3�
7E�30�30�31�30�30�20�33�0D�
Next�Source�
~XX101�1�
7E�30�30�31�30�31�20�31�0D�
High�Altitude�
On�
��
~XX101�0�
7E�30�30�31�30�31�20�30�0D�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
�� ��
~XX103�1�
7E�30�30�31�30�33�20�31�0D�
Menu��Lock�
On�
��
~XX103�0�
7E�30�30�31�30�33�20�30�0D�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
��
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX105�1�
7E�30�30�31�30�35�20�31�0D�
Advanced��������������������������
Direct�Power�On�
On�
��
~XX105�0�
7E�30�30�31�30�35�20�30�0D�
�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
~XX106�0�
7E�30�30�31�30�36�20�30�0D� �Auto�Power�Off���
off�
~XX1061�
7E�30�30�31�30�36�20�31�0D�
��������
30�min�
��
��
~XX106�2�
7E�30�30�31�30�36�20�32�0D�
�������������������������������������������
60�min�
~XX106�3�
7E�30�30�31�30�36�20�33�0D�
�������������������������������������������
90�min�
~XX106�4�
7E�30�30�31�30�36�20�34�0D�
�������������������������������������������
120�min�
~XX114�1�
7E�30�30�31�31�34�20�31�0D�
�
Standby�RGB�Out�
�On�
~XX114�0�
7E�30�30�31�31�34�20�30�0D�
�
�
��Off�
~XX113�1�
7E�30�30�31�31�33�20�31�0D�
�
Wake�On�Lan�
�On�
~XX113�0�
7E�30�30�31�31�33�20�30�0D�
�
�
��Off�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX110�1�
7E�30�30�31�31�30�20�31�0D�
�
Brightness�Mode�
Normal�
��
~XX110�0�
7E�30�30�31�31�30�20�30�0D�
�
��
ECO�(0/2�for�backward�compatible)� ���
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX112�1�
7E�30�30�31�31�32�20�31�0D�
Reset�
��
Yes�
��
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
SEND from projector automatically
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 ASCII Code
HEX Code
Function
Projector Return
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
when�Standby/Warming/Cooling/Out�of�Range/Lamp�fail/�
INFOn�
n�:�0/1/2/3/4/6/7/8/9�=�Standby/Warming/Cooling/Out�of�Range/Lamp�fail/�
Fan�Lock/Over�Temperature/Lamp�Hours�Running�Out/Cover�Open�
�
Fan�Lock/Over�Temperature/Lamp�Hours�Running�Out/Cover�Open�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
READ from projector
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 ASCII Code
HEX Code
Function
Projector Return
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX150�1�
7E�30�30�31�35�30�20�31�0D�
Information�
OKabbbbccdddde�
a�:�0/1�=�Off/On����
�
�
�
�
bbbb:�LampHour�����
�
�
�
�
cc:�source�� 00/01/02/03/04/05�=�None/VGA1/VGA2/S-Video/Video/HDMI��
�
�
�
�
dddd:�FW�version�
�
�
�
�
e�:�Display�mode�0/1/2/3/4/5�
�
�
�
�
����������������������������None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/Customer�
~XX150�2� ������������7E�30�30�31�35�30�20�32�0D������Info.�to�web�only�
�������������������OK[data]� �
�(�!!!�Caution�!!!������data[�]�are�all�ASCII�character.)�
���������������������������������������������������������������data[0]�:�NA�������������������������������1�
���������������������������������������������������������������data[1]�:�NA�������������������������������1�
���������������������������������������������������������������data[2]�:�Bright�Mode����������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[3]�:�Freeze��������������������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[4]�:�Source�Lock����������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[5]�:�AV�������������������������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[6]�:�NA�������������������������������0�
���������������������������������������������������������������data[7]�:�NA�������������������������������0��
���������������������������������������������������������������data[8]�:�High�Altitude��������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[9]�:�Menu�Lock�����������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[10]�:�NA�����������������������������0�
���������������������������������������������������������������data[11]�:�Wake�On�Lan������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[12]�:�Direct�Power�On��������/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[13]�:�Standby�RGB�Out�����1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[14]�:�Source������������������������0/1/2/3/4/5=�None/RGB1/RGB2/S-���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Video/Video/HDMI1
���������������������������������������������������������������data[15]�:�Aspect�Ratio���������������0/1/2=4:3/16:9/Native�
���������������������������������������������������������������data[16]�:�Display�mode��������������0/1/2/3/4/5/6/7/8=None/Presentation�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/Bright/Movie/sRGB/�Customer�
���������������������������������������������������������������data[17]�:Colour�temperature�������0/1/2/=low/med/high��
���������������������������������������������������������������data[18]�:NA��������������������������������0�
���������������������������������������������������������������data[19]�:Projection����������������������0/1/2/3=front/front-ceiling/rear/rear-��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ceiling.����
���������������������������������������������������������������data[20]�:Logo������������������������������0/1=LG�Logo/Screen�Capture�
���������������������������������������������������������������data[21]�:�Background�Color��������0/1/2/3/4/5/6/7=Logo/Capture���Screen�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/Black/Red/Blue/Green/White/Gray��
���������������������������������������������������������������data[22]�:�Color�Space������������������0/1/2=�RGB�/Ycbcr/Ypbpr�
���������������������������������������������������������������data[23..24]�:�Projector�ID������������XX��
���������������������������������������������������������������data[25..26]�:�Volume�������������������XX��
���������������������������������������������������������������data[27..28]�:�Sharpness����������������XX��
���������������������������������������������������������������data[29..30]�:�Phase�����������������������XX��
���������������������������������������������������������������data[31..32]�:�BrilliantColor����������XX��
���������������������������������������������������������������data[33..34]�:�Zoom�����������������������XX���(zoomÆ0~20�)�
���������������������������������������������������������������data[35..37]�:�Brightness���������������XXX�
���������������������������������������������������������������data[38..40]�:�Contrast�������������������XXX��
���������������������������������������������������������������data[41..43]�:�V�Image�Position����XXX�
���������������������������������������������������������������data[44..46]�:�Ver.�keystone����������XXX��
���������������������������������������������������������������data[47..49]�:�Auto�Power�Off�������XXX��
���������������������������������������������������������������data[50..52]�:�NA���������������������������000�
���������������������������������������������������������������data[53]:�Closed�Captioning����������0/1/2/3/4=Off/cc1/cc2/cc3/cc4�
���������������������������������������������������������������data[54]:���NA��������������������������������0�
���������������������������������������������������������������data[55]:�3D�����������������������������������0/1=off/on�
���������������������������������������������������������������data[56]:�3D�Sync�Invert����������������0/1=off/on�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
Query
Lan
module
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 Code
Function
Lan module Return
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
Q01�
�
Query�lan�module�
�OKn�
�
n�:�n=AAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGDDDDDDDDPC�
A:�IP�Address�
N:�Subnet�Mask��
G:�Gateway�
D:�DNS�
P:�DHCP�Mode(0/1:�Off/ON)�
C:�RJ-45�Connector�State(0/1:�Disconnect/Connect)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
Set Lan module
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 Code
Function
Lan module Return
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
S01n�
�
Set�lan�module�
P�or�F�
�
n�:�n=AAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGDDDDDDDD�
A:�IP�Address�
N:�Subnet�Mask��
G:�Gateway�
D:�DNS�
S02n�
�
Set�lan�module�
P�or�F�
�
n�:�1/0=DHCP�on/off�
56
Polski
Dodatki
Wymiary
53,39
62,88
48,58
Środek Obiektywu
305,88
241,60
170,00
14,30
4,0°
98,47
124,50
14,55
72,35
86,05
137,94
61,99
63,82
18,48
121,30
Otwory na śruby do montażu
sufitowego
Śruba M3
Głębokość: 7,0 mm
55,00
Jednostka: mm
174,35
55,00
131,53
57
Polski
Polski
Dodatki
Uwagi dotyczące przepisów i
bezpieczeństwa
Ten dodatek zawiera ogólne uwagi dotyczące projektora.
Uwaga FCC
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że
jest zgodne z ograniczeniami dla urządzeń klasy B, zgodnie
z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają zapewnić
odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, wykorzystuje
i może emitować energię częstotliwości radiowej i, jeśli
nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie
z instrukcjami, może spowodować szkodliwe zakłócenia
komunkacji radiowej.
Jednakże, nie gwarantuje się, że zakłócenia nie wystąpią w
określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe
zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można stwierdzić
poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się
użytkownika do usunięcia zakłóceń poprzez wykorzystanie
jednego lub więcej spośród następujących sposóbów:
• Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a
odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego
obwodu, niż ten do którego podłączony jest odbiornik.
• Kontakt z dostawcą lub doświadczonym technikiem
radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Uwaga: Kable ekranowane
Aby zachować zgodność z przepisami FCC, wszystkie
połączenia z innymi urządzeniami komputerowymi
należy wykonać poprzez użycie kabli ekranowanych.
Ostrzeżenie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego
pozwolenia producenta, mogą spowodować utratę
przez użytkownika, zgodnie z ustaleniami Federal
Communications Commission, prawa do używania tego
projektora.
58
Polski
Dodatki
Warunki działania
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego
działanie podlega dwóm warunkom:
1.To urządzenie nie może powodować szkodliwych
zakłóceń i
2.To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane
zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą
powodować niepożądane działanie.
Uwaga: Uwaga dla użytkowników z Kanady
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską
normą ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs
canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme
NMB-003 du Canada.
Deklaracja zgodności dla krajów UE
• Dyrektywa EMC 2004/108/EC (włącznie z
poprawkami)
• Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC
• Dyrektywa R & TTE 1999/5/EC (jeśli produkt ma
funkcję RF)
Instrukcje dotyczące usuwania
Nie należy wyrzucać, po zużyciu, tego
urządzenia elektronicznego do kosza
z odpadami. Aby zminimalizować
zanieczyszczenie i zapewnić jak największe
zabezpieczenie środowiska naturalnego,
urządzenie należy przekazać do recyklingu.
59
Polski
Polski
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement