LG HS101 Instrukcja obsługi

LG HS101 Instrukcja obsługi
Numer modelu
Numer seryjny
:
:
PROJEKTOR DLP LG
Prezd rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego
wykorzystania.
Zaleca się również zapisanie numeru seryjnego
oraz numeru modelu urządzenia.
Informacje te znajdują się
na tabliczce
znamionowej umieszczonej na na spodzie obudowy - w przypadku koneczności serwisowania
urządzenia należy przekazać je sprzedawcy.
HS101
INSTRUKCJA OBS£UGI
PROJEKTOR DLP
Spis treści
Spis treści
Instrukcje bezpieczeństwa .........................4
Nazwy części
Urządzenie główn .........................................7
Części podłączenio .......................................7
Panel sterowania ............................................8
Akcesoria ........................................................9
Opcje dodatkowe ............................................9
Instalacja i składanie
Instrukcje montażu .........................................10
W jaki sposób zainstalować projektor
używając statywu.............................................11
Podstawowa obsługa projektor.....................12
Używanie systemu zabezpieczającego
Kensington ....................................................13
Włączanie projektor ......................................14
Wyłączanie projektor.....................................14
Ustawianie ostrości i pozycjonowanie obrazu14
Wybieranie trybu źródłowego .......................14
Specjalne opcje menu
Wybieranie języka............................................20
Korzystanie z funkcji ARC...............................20
Funkcja odwracania w poziomie .....................20
Funkcja obracanie w pionie ............................21
Korekcja pochylenia ........................................21
Funkcja Regulacja jasności lampy .................21
Funkcja Tryb Chłodzenia ..............................21
Opcje ekranu menu
Funkcja automatycznej konfiguracji ................22
Korzystanie z funkcji Zegar.............................22
Korzystanie z funkcji Faza ..............................22
Korzystanie z funkcji Pozycja w poziom .........23
Korzystanie z funkcji Pozycja w pion ..............23
Informacje
Obsługiwane monitory ..................................24
Konserwacja....................................................24
Specyfikacje ....................................................25
Podłączeniee
Podłączanie do komputera stacjonarnego....15
Podłączanie do komputera przenośnego.....15
Podłączanie do źródła video ......................15
Podłączanie do DVD.....................................16
Podłączanie do STB D-TV............................16
Funkcja
Opcje menu video
Regulacja Video ..............................................17
Automatyczne sterowanie obrazem................17
Automatyczna kontrola temperatury koloru ....18
Funkcja Gamma..............................................18
Funkcja Poziom czerni ...................................19
Funkcja Dźwięk klawiszy Menu .......................19
Funkcja Podświetlenie klawiszy .....................19
Pozbywanie się urządzenia
1. Jeżeli do produktu dołączony jest niniejszy symbol przekreślonego kosza oznacza to, że jest
on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EU.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne urządzenia powinny być oddawane do specjalnych punktów zbiórki wyznaczonych przez miejscowe lub regionalne władze.
3. Właściwa likwidacja urządzenia pomoże chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
4. Więcej szczegółowych informacji o likwidacji nieużywanego urządzenia można uzyskać w
urzędzie miasta, punktach uzdatniania odpadów lub w sklepie, gdzie produkt został kupiony
.
3
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa
Proszę dokładnie zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych
wypadków lub niewłaściwego zastosowania projektora.
➟ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa są podane w dwóch formach, jak pokazano poniżej.
OSTRZEŻENIE : Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
UWAGI :Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować lekkie obrażenia lub uszkodzenie projektora.
➟ Po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi, należy przechowywać ją łatwo dostępnym miescu.
OSTRZEŻENIE
Instalacja we wnętrzu
Zainstalowany projektor przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Nie wystawiać projektora na bezpośrednie Nie umieszczać materiałów
działanie promieni słonecznych i nie
łatwopalnych za projektorem.
umieszczać w pobliżu źródeł ciepła
takich jak grzejniki, źródła ognia, piece itp. Może to spowodować zagrożenie
Może to spowodować zagrożenie pożarowe!
UWAGI
Instalacja we wnętrzu
Przed przenoszeniem odłączyć
od głównego źródła zasilania i
usunąć wszelkie podłącz
Projektor może spaść i spowodować
poważne obrażenia lub śmierć.
pożarowe!
Nie umieszczać projektora w
pobliżu źródeł wilgoci lub oleju,
takich jak nawilżacz.
Nie umieszczać projektora w
miejscu, w którym może być
narażony na pył.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub porażenia prądem elektrycznym!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub zniszczenie urządzenia.
W przypadku instalowania projektora na stole należy uważać, aby
nie umieścić go w pobliżu krawędzi.
Używać projektora tylko na
poziomych i stabilnych
powierzchniach.
Projektor może spaść i spowodować
poważne obrażenia dzieci lub
dorosłych i poważne uszkodzenie projektora.
Używać tylko stabilnych podłoży.
W innym przypadku projektor może
spaść i spowodować poważne
obrażenia ciała i/lub zniszczenie
urządzenia.
Nie blokować otworów wentylacyjnych projektora lub jakikolwiek sposób zakłócać
przepływu powietr
Może to spowodować wewnętrzny wzrost temperatury i doprowadzić do zagrożenia pożarowego lub
zniszczenia urządzenia!
Wokół projektora należy zapewnić
dobrą wentylację. Odległość
pomiędzy projektorem a ścianą
powinna być większa niż 20cm/8
cali.
Nadmierny wzrost temperatury
wewnątrz może spowodować zagrożenie
pożarowe lub uszkodzenie urządzenia!
Nie umieszczać projektora bezpośrednio na dywanie,
dywaniku lub w innym miejscu ograniczającym wentylację!
Może to spowodować wewnętrzny wzrost temperatury i doprowadzić
do zagrożenia pożarowego lub zniszczenia urządzenia!
OSTRZEŻENIE
Instalacja na zewnątrz
Nie używać projektora w zawilgoconych miejscach takich jak łazienka lub w innych miejscach, w których
może zamoknąć.
Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym!
Zasilanie
Powinien być podłączony kabel uziemienia
Jeśli kabel uziemienia nie jest podłączony, możliwe jest
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
spowodowane przebiciem prądu. Jeśli uziemienie nie jest
możliwe, wykwalifikowany elektryk musi zainstalować oddzielny wyłącznik. Nie podłączać uziemienia do
okablowania telefonicznego, piorunochronu lub przewodów gazowych.
4
OSTRZEŻENIE
Wtyczka powinna być w
pełni wciśnięta w gniazdko, aby uniknąć zagrożenia
pożarem!
Może to spowodować
zagrożenie pożarowe lub
zniszczenie urządzenia.
Nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów na
przewodzie zasilającym.
Może to spowodować pożar
lub porażenie prądem elektrycznym!
Instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Zasilanie
Nie używać zbyt wielu wtyczek na rozdzielnikach elektrycznych.
Może to spowodować przegrzanie się rozdzielnika i zagrożenie pożarowe!
UWAGI
Zasilanie
Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
Mocno trzymać wtyczkę podczas
odłączania.W przypadku pociągnięcia za przewód, może on ulec
uszkodzeniu.
Nie dopuścić do gromadzenia się
kurzy na wtyczce lub rozdzielniku.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe!
Nie podłączać, gdy przewód zasilający albo wtyczka są zniszczone
lub gdy gniazdko jest poluzowane.
Upewnić się, że przewód zasilają- Umieścić projektor w miejscu, w
którym ludzie nie muszą
cy nie styka się z ostrymi lub
przekraczać przewodu zasilającego.
gorącymi obiektami.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Nie włączać/wyłączać projektora przez podłączenie/odłączenie przewodu zasilającego z gniazdka
ściennego.(Nie używać wtyczki to włączania/wyłączania.)
Może to spowodować mechaniczne uszkodzenie lub porażenie prądem elektrycznym.
Użytkowanie
Nie umieszczać na projektorze
żadnych pojemników z cieczami,
takich jak wazony, kubki, kosmetyki lub świeczki.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe lub zniszczenie urządzenia!
OSTRZEŻENIE
W przypadku porażenia prądem
elektrycznym lub zniszczenia
projektora, wyłączyći odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i
skontaktować się centrum serwisowym.
Nie dopuścić, aby do wnętrza
projektora dostały się jakiekolwiek przedmioty.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym lub
zniszczenie urządzenia.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Jeśli do wnętrza projektora
dostanie się woda, natychmiast
odłączyć od źródła zasilania i
skonsultować się z agentem serwisowym.
Usuwać zużyte baterie ostrożnie i
bezpiecznie.
W przypadku połknięcia baterii przez
dziecko, natychmiast skonsultować się
z lekarzem.
Może to spowodować zagrożenie
porażeniem prądem elektrycznym lub
zniszczenie urządzenia.
Nie zdejmować żadnych pokryw
(poza pokrywą soczewek).
Duże ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
Jeśli obraz nie pojawia się na
ekranie, proszę wyłączyć projektor i odłączyć go od źródła
zasilania, a następnie skontaktować się z agentem serwisowym
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie urządzenia!
Nie patrzyć bezpośrednio w
soczewki, gdy projektor jest w
użyciu.
Może to poważnie uszkodzić wzrok!
Nie dotykać metalowych części w
czasie pracy projektora lub tuż po
jej zakończeniu, ponieważ pokrywa lampy i otwory wentylacyjne
mogą być bardzo gorące!
5
Instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Użytkowanie
Nigdy nie dotykać gniazdka ściennego w przypadku wycieku gazu,
otworzyć okno i wywietrzyć.
Może to spowodować pożar lub wybuch
od iskry.
Nie upuszczać projektora, ani nie
dopuścić do uderzenia.
Może to spowodować mechaniczne
uszkodzenie lub obrażenia ciała!
Nie wolno patrzyć w wiązkę
laserową, gdyż może to
spowodować trwałe zniszczenie
oka!
UWAGI
Użytkowanie
Nie stawiaj ciężkich przedmiotów
na projektorze.
Może to spowodować mechaniczne
uszkodzenie lub obrażenia ciała!
Należy uważać, aby nie uderzyć
soczewek w czasie
przenoszenia projektora.
Nie dotykać soczewek projektora.Są one delikatne i łatwo je
uszkodzić.
Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na projektorze, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
obudowy.
OSTRZEŻENIE
Czyszczenie
Nie stosować wody do
czyszczenia projektora.
Może to spowodować zniszczenie
urządzenia lub porażenie prądem
elektrycznym.
W przypadku pojawienia się dziwnego
lub silnego zapachu z projektora
należy urządzenie wyłączyć,
odłączyć od źródła zasilania i
skontaktować się z przedstawicielem
lub centrum serwisowym.
Do usuwania kurzu lub plam z
soczewek projektora należy
stosować aerozolu lub miękkiej
szmatki zwilżonej wodą z neutralnym detergentem.
Może to spowodować zagrożenie
pożarowe, porażenie prądem elektrycznym
lub zniszczenie urządzenia!
UWAGI
Czyszczenie
Raz w roku należy kontaktować się z centrum
serwisowym w celu
dokonania czyszczenia
wewnętrznych części projektora.
Nagromadzony kurz może
spowodować uszkodzenie
mechaniczne.
Podczas czyszczenia części plastikowych takich jak obudowa projektora,
odłączyć zasilanie i wyczyścić obudowę miękką szmatką. Nie używać środków
czyszczących, wody w spray’u lub mokrej szmatki. W szczególności nie wolno
używać środków czyszczących (do szyb), nabłyszczaczy samochodowych lub
przemysłowych, wosków, benzenu, alkoholu itp., ponieważ mogą one
spowodować zniszczenie produktu. Do usuwania kurzu lub plam z soczewek
projektora należy stosować aerozolu lub miękkiej szmatki zwilżonej wodą z neutralnym detergentem.
Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub zniszczenie produktu
(deformację, korozję i zniszczenie).
Inne
OSTRZEŻENIE
Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się z przedstawicielem lub
centrum serwisowym.
Samodzielna naprawa może spowodować uszkodzenie projektora i porażenie prądem elektrycznym a także utratę
gwarancji!
Inne
Używać baterii tylko określonego typu.
Inne działanie może spowodować zniszczenie pilota zdalnego sterowania.
6
UWAGI
Nazwy części
Nazwy części
Urządzenie główn
* Projektor jest wyprodukowany w precyzyjnej technologii. Jednakże można zobaczyć maleńkie czarne punkty
i/lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Może to być normalny wynik procesu produkcji i nie
zawsze wskazuje na usterkę.
Pierścień ostrości
Panel sterowania
Części podłączenio
Złącze systemu
zabezpieczającego
Kensington
(patrz strona 13)
A/V IN
SVC Only
DIGITAL VIDEO
DC IN
RGB IN (PC/DTV)
* Co to jest złącze cyfrowe video?
Jest to złącze wejściowe do odbioru i wyświetlania cyfrowego sygnału video z gniazda HDMI.
7
Nazwy części
Panel sterowania
Przycisk SOURCE
Przełącza na tryby RGB, Obraz Cyfrowy, Video.
SOURCE
A Przycisk
A
OK
Sprawdza bieżący tryb i
zachowuje zmienione funkcje.
Przycisk POWER
Przycisk MENU
Włącza i wyłącza projketor.
Wybiera lub zamyka
menu.
/
/
/
Przycisk
Ustawia funkcje menu.
8
Nazwy części
Akcesoria
Instrukcja
obsługi
Przewód zasilania
CD ROM
Przewód do komputera
Kabel RGB do składowej
Przewód A/V
Szmatka do czyszczenia
zewnętrznej części produktu
Adapter
Torba do noszenia
Opcje dodatkowe
* W celu uzyskania tych elementów, proszę skontaktować się z przedstawicielem.
Ekran
Kabel HDMI
Kabel Component
9
Instalacja i składanie
Instalacja i składanie
Instrukcje montażu
* Nie umieszczać projektora w następujących warunkach. Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie produktu.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
●Projektor jest wyposażony w otwory wentylacyjne na
●Nie umieszczać projektora na dywanie, wykładzinie
spodzie(pobór powietrza) i na przodzie (wydmuchiwanie
powietrza). Nie wolno blokować tych otworów ani kłaść
czegokolwiek w ich pobliżu, gdyż może dojść do przegrzania i spadku jakość obrazu a nawet zniszczenia projektora.
●Nigdy nie przesuwać projektora ani nie wlewać do
lub innej podobnej powierzchni. Może to zakłócić
prawidłową wentylację. Ten produkt powinien być
mocowany jedynie na ścianie lub podwieszce pod
sufitem.
●Zachować odpowiednią przestrzeń wokół projektora
wewnątrz cieczy.
(30cm/12 cali lub więcej).
W wysoko położonych miejscach, należy przed użyciem zmienić tryb na „High Altitude”.
● W miejscach położonych ponad 1250 m n.p.m. zaleca się korzystanie z trybu High Altitude. (Więcej informacji dotyczą-
cych Height Selection (funkcja wyboru wysokości) znajduje się na stronie 21.)
Przechowywać projektor w odpowiednich warunkach temperaturowych i wilgotności.
● Instalować ten projektor tylko w miejscu o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. (patrz str. 25)
Nie umieszczać projektora tam, gdzie może pokrywać się kurzem.
● Może to spowodować przegrzanie się projektora.
Nie zatykać gniazd i otworów projektora. Może to spowodować przegrzanie i stworzyć zagrożenie pożarowe.
Projektor jest wyprodukowany w wysoko-precyzyjnej technologii. Jednakże można zobaczyć maleńkie
czarne punkty i/lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które cały czas pojawiają się na
ekranie projektora. Jest to normalny wynik procesu produkcji i nie wskazuje na usterkę.
Aby odbierać programy D-TV, niezbędny jest zakup odbiornika D-TV (Set-Top Box) i podłączenie go do
projektora.
Jeśli nie ma sygnału wejściowego, menu nie wyświetli się.
10
Instalacja i składanie
W jaki sposób zainstalować projektor używając statywu
* Projektor można zamontować na statywie od kamery. Istnieje możliwość zamontowania projektora na statywie, zamiast
kamery.
Część do
połączenia z
projektorem
Część do
połączenia ze
statywem
Dolna strona projektora
Statyw kamery
- Jeżeli dostępny jest statyw kamery, przymocuj projektor do części łączącej.
Projektor zainstalowany na w statywie.
11
Instalacja i składanie
Podstawowa obsługa projektor
1.Umieścić projektor na stabilnej poziomej powierzchni ze źródłem PC lub AV.
2.Umieścić projektor w żądanej odległości od ekranu. Dystans pomiędzy projektorem a ekranem określa bieżący
rozmiar obrazu.
3.Umieścić projektor tak, aby soczewki były znajdowały się pod odpowiednim kątem w stosunku do ekranu. Jeśli
projektor nie jest ustawiony pod właściwym kątem, obraz będzie krzywy. Jeśli tak jest, regulacja keystone może to
skorygować (patrz strona 21.).
4.Podłączyć przewody projektora do gniazdka ściennego i innych podłączonych źródeł.
odległość projekcji na podstawie formatu obrazu
Ekran
Stosunek wyrównania projekcji:100%
X/2
Wysokość ekranu (X)
X/2
Odległość projekcji (D)
Y/2
Ekran
Szerokość ekranu (Y)
43mm
Y/2
Odległość projekcji (D)
Skala 4 : 3
Rozmiar przekątnej(mm)
12
Rozmiar przekątnej
(mm)
Rozmiar w
poziomie (mm)
Rozmiar w pionie
(mm)
Odległość projekcji
(D) (mm)
Instalacja i składanie
Używanie systemu zabezpieczającego Kensington
● Projektor ma na tylnym panelu złącze systemu zabezpieczającego ‘Kensington’. Podłączyć kabel systemu zabezpieczającego ‘Kensington’, jak pokazano poniżej.
● W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących użytkowania systemu zabezpieczającego
Kensington, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu systemu Kensington. Aby
uzyskać dalsze informacje, należy wejść na stronę internetową http://www.kensington.com. Firmy
Kensington, która rozprowadza sprzęt elektroniczny taki jak komputery przenośne lub projektory.
● System zabezpieczający Kensington jest elementem opcjonalnym.
13
Instalacja i składanie
Włączanie projektor
1. Prawidłowo podłączyć przewód zasilania.
2. Nacisnąć przycisk POWER(
) na panelu sterowania. (Zaświeci się lampka panelu sterowania)
● Użyć przycisku SOURCE na panelu sterowania, aby wybrać żądany sygnał wejściowy.
● Gdy naciśnięty zostanie przycisk POWER(
), podczas gdy projektor jest włączany, lampki wszystkich przy-
cisków panelu sterowania zostaną włączone.
Wyłączanie projektor
1.Nacisnąć przycisk POWER(
) na panelu sterowania.
2. Aby wyłączyć zasilanie, należy nacisnąć przycisk POWER(
) w panelu sterowania.
● Gdy naciśnięty zostanie przycisk POWER(
), podczas gdy projektor jest wyłączany, lampki wszystkich
przycisków panelu sterowania zostaną wyłączone. Gdy naciśnięty zostanie jakikolwiek przycisk w panelu
sterowania, podczas gdy projektor jest wyłączony, zaświeci się jedynie lampka przycisku POWER. (Jeżeli
podłączony jest przewód zasilający)
Wyłącz zasilanie?
Naciśnij ponownie klawisz
.
Ustawianie ostrości i pozycjonowanie obrazu
Jeśli na ekranie pojawia się obraz należy sprawdzić, czy jest on ostry i pasuje do ekranu.
Pierścień powiększenia
● Aby wyregulować ostrość obrazu, przekręcić pierścień ostrości, który jest wewnętrznym pierścieniem na soczewkach.
Wybieranie trybu źródłowego
1. Nacisnąć przycisk SOURCE (ŹRÓDŁO).
Wybierz
F
OK
RGB
G
2. Każde naciśnięcie przycisku
RGB
F, G
zmienia wyświetlacz jak poniżej.
Obraz Cyfrowy
Video
● Gdy podłączysz kabel RGB do składowej do gniazda RGB IN (PC/DTV) i wybierzesz wejście RGB, możesz odbierać
sygnał złożony.
● Digital video to sygnał do odbioru i wyświetlania cyfrowego sygnału video z gniazda HDMI.
14
Podłączeniee
Podłączeniee
Podłączanie do komputera stacjonarnego
* Można podłączyć projektor do wyjścia komputera VGA, SVGA, XGA i SXGA.
* Aby uzyskać informacje o obsługiwanych monitorach, patrz strona 24.
<Jak podłączyć>
Podłączyć przewód komputerowy do gniazd RGB IN
(PC/DTV) projektora.
Podłączanie do komputera przenośnego
<Jak podłączyć>
Podłączyć przewód komputerowy do gniazda RGB
IN (PC/DTV) projektora.
* W przypadku ustawienia komputera na wyjście
sygnału zarówno do obrazu z komputera jak do
zewnętrznego projektora, obraz z zewnętrznego projektora może nie być wystawiony prawidłowo. W takich
przypadkach należy ustawić tryb komputera na wyjście
sygnału tylko do zewnętrznego projektora. W celu
uzyskania szczegółów, patrz instrukcje obsługi
dołączone do komputera.
Podłączanie do źródła video
* Można uzyskać lepszy obraz podłączając do projektora źródło S-Video.
<Jak podłączyć >
a. Podłączyć gniazda wejściowe A/V IN projektora
do gniazd wyjściowych źródła A/V za pomocą
przewodu A/V.
<VCR>
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
VIDEO
OUT
IN
15
Podłączeniee
Podłączanie do DVD
* Gniazda wyjściowe (Y, PB, PR) DVD mogą być oznaczone Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr, w zależności od sprzętu.
<Jak podłączyć>
a. Po podłączeniu kabla Component DVD do kabla
RGB – komponent podłącz je do złączaRGB IN
(PC/DTV).
Kabel RGB do składowej
Kabel Component
* Podczas podłączania kabla component, należy dopasować
kolory gniazda do kolorów kabla component (Y= zielony,
PB= niebieski, PR= czerwony)
(R) AUDIO (L)
b. Można ustawić tryb cyfrowego video tylko wtedy, gdy w
urządzeniu DVD znajduje się złącze HDMI.
Sygnał
Component
RGB/DTV
480i
O
X
X
480p
O
O
O
PB
Y
PR
<DVD>
HDMI/DVI
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
Podłączanie do STB D-TV
* Aby odbierać programy D-TV, niezbędny jest zakup odbiornika D-TV (Set-Top Box) i podłączenie go do projektora.
* Patrz instrukcja obsługi STB D-TV, w celu uzyskania informacji na temat podłączenia
pomiędzy projektorem a STB D-TV.
<Jak podłączyć źródło RGB>
a.Podłączyć przewód RGB do RGB IN (PC/DTV) projektora.
<STB D-TV>
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
* Jeśli jest podłączony do STB D-TV za pomocą wyjścia
DVI, można oglądać w trybie Obraz cyfrowy za pomocą
przewodu DVI do HDMI.
b.Używać odbiornika DTV w trybie DTV 480p(576p)
/720p /1080i.
Kabel HDMI
<Jak podłączyć źródło Obraz cyfrowy >
a.Podłączyć złącze cyfrowego video projektora oraz
złącze wyjściowe HDMI urządzenia D-TV set top box
do kabla HDMI.
<STB D-TV>
b.Używać odbiornika DTV w trybie DTV 480p(576p)
/720p /1080i.
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
Y
DVI OUTPUT
<Jak podłączyć źródło Component >
a. Po podłączeniu przewodu Component urządzenia DTV do kabla RGB – komponent podłącz do złącza
RGB IN (PC/DTV) w projektorze.
Kabel RGB do składowej
Kabel Component
<STB D-TV>
* Podczas podłączania kabla component, należy dopasować
kolory gniazda do kolorów kabla component (Y= zielony,
PB= niebieski, PR= czerwony)
b.Używać odbiornika DTV w trybie DTV 480p(576p)
/720p /1080i.
16
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
PB
PR
PR
Funkcja
Funkcja
* W niniejszej instrukcji obsługi OSD(On Screen Display) może być inny niż na posiadanym projektorze, ponieważ jest
jedynie przykładem pomagającym w obsłudze projektora.
* Jeśli nie ma sygnału wejściowego, menu nie wyświetli się.
* Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia głównie działanie trybu RGB(PC).
Opcje menu video
< Tryb RGB >
Regulacja Video
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
), a następnie za pomocą przycisku
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać pozycję video do regulacji.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby wyregulować warunki ekranu.
●
●
●
●
Żadna regulacja opcji menu
nie ma wpływu na inne wejścia. Jeśli
wymagane, ponownie ustawić opcje menu
dla poniższych źródeł
wejściowych: Video/S-Video/Component (480i(576i)), Component
(480p(576p), 720p, 1080i)
Aby zachować oryginalne warunki obrazu po zmianie, nacisnąć przycisk
A A OK po wybraniu [Resetowanie].
Podczas odbierania sygnału NTSC, wyświetlany jest element obrazu
Odcień i możliwy do wyregulowania.(tylko 60Hz)
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
Kontrast
Jasność
Czerwony
Zielony
Niebieski
Resetowanie
50
50
50
50
50
MENU Wyjście
FG
Przesuń
OK
< Tryb Video >
Dynamiczny
Autom. kontrola obrazu F
Kontrast
80
Jasność
50
Kolor
50
Ostrość
70
Odcień
0
MENU Wyjście
FG
Przesuń
G
OK
Automatyczne sterowanie obrazem
* Za pomocą APC ustawić projektor na najlepszą jakość obrazu.
* Ta funkcja nie działa w trybie RGB/Obraz Cyfrowy.
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
), a następnie za pomocą przycisku
2. Nacisnąć przycisk
obrazu.
D , E,
aby wybrać pozycję Autom. kontrola
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby wyregulować warunki ekranu.
Autom. kontrola obrazu F
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Odcień
MENU Wstecz
●
Każde naciśnięcie przycisku
Dynamiczny
●
D, E
£agodny
zmienia ekran jak pokazano poniżej.
D
E
Dynamiczny
G
80
50
50
70
0
Przesuń F G Wybierz
Użytkownik
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
17
Funkcja
Automatyczna kontrola temperatury koloru
- Aby zainicjować wartości (zerowanie do stanu początkowego) wybierz opcję Normalny.
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
koloru.
3. Nacisnąć przycisk
●
F, G,
aby wybrać pozycję Autom. kontrola
aby wyregulować warunki ekranu.
Każde naciśnięcie przycisku
Normalny
●
D , E,
), a następnie za pomocą przycisku
D, E
Zimny
zmienia ekran jak pokazano poniżej.
Autom. kontrola koloru F
Normalny
G
Gamma
F
Normalny
G
Poziom czerni
F
Niski
G
Dźwięk klawiszy Menu F
Podświetlenie klawiszy F
Wł.
G
Wł.
G
MENU Wstecz
D
E
Przesuń
FG
Wybierz
Ciepły
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
Funkcja Gamma
1. Nacisnąć przycisk MENU(
), a następnie za pomocą
.
przycisku F, G wybrać menu
2. Nacisnąć przycisk
3. Nacisnąć przycisk
●
D , E,
F, G,
aby wybrać pozycję Gamma.
aby dokonać żądanych regulacji.
Każde naciśnięcie przycisku
D, E
Autom. kontrola koloru F
Normalny
G
Gamma
F
Normalny
G
Poziom czerni
F
Niski
G
Dźwięk klawiszy Menu F
Podświetlenie klawiszy F
Wł.
G
Wł.
G
zmienia ekran jak pokazano poniżej.
MENU Wstecz
Normalny
●
18
Film
Sport
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
D
E
Przesuń
FG
Wybierz
Funkcja
Funkcja Poziom czerni
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
), a następnie za pomocą przycisku
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać pozycję Poziom czerni.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby wybrać Niski lub Wysoki.
Ta funkcja działa w następujących trybach: Obraz Cyfrowy
● Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
● Niniejsze menu jest aktywne / nieaktywne w zależności od ustawień
DVD. Funkcja poziomu czerni jest aktywna tylko wtedy, gdy format
ustawiony jest na 4:4:4 lub 4:2:2 spośród dostępnych wartości w
urządzaniu DVD.
●
Autom. kontrola koloru F
Normalny
G
Gamma
F
Normalny
G
Poziom czerni
F
Niski
G
Dźwięk klawiszy Menu F
Podświetlenie klawiszy F
Wł.
G
Wł.
G
MENU Wstecz
D
E
Przesuń
FG
Wybierz
* Czym jest funkcja Poziom czerni?
Podczas oglądania filmu ta funkcja reguluje ustawienia obrazu tak, aby był
on najlepszy. Regulowanie kontrastu i jasności za pomocą ekranu poziomu
czerni.
Funkcja Dźwięk klawiszy Menu
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
Menu.
3. Nacisnąć przycisk
D , E,
F, G,
), a następnie za pomocą przycisku
aby wybrać pozycję Dź wię k klawiszy
Autom. kontrola koloru F
Normalny
G
Gamma
F
Normalny
G
Poziom czerni
F
Niski
G
Dźwięk klawiszy Menu F
Podświetlenie klawiszy F
Wł.
G
Wł.
G
aby wybrać Wł. lub Wył . .
MENU Wstecz
●
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
D
E
Przesuń
FG
Wybierz
).
Funkcja Podświetlenie klawiszy
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
klawiszy.
3. Nacisnąć przycisk
●
D , E,
F, G,
), a następnie za pomocą przycisku
aby wybrać pozycję Podś wietlenie
aby wybrać Wł. lub Wył . .
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
Autom. kontrola koloru F
Normalny
G
Gamma
F
Normalny
G
Poziom czerni
F
Niski
G
Dźwięk klawiszy Menu F
Podświetlenie klawiszy F
Wł.
G
Wł.
G
MENU Wstecz
D
E
Przesuń
FG
Wybierz
19
Funkcja
Specjalne opcje menu
Wybieranie języka
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
), a następnie za pomocą przycisku
aby wybrać pozycję Ję zyk (Language).
Język (Language)
F
Polski
G
ARC
F
4:3
G
Odwrócenie w poziom
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
Odwrócenie w pion
On-Screen-Display (OSD) jest wyświetlany w wybranym języku.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
●
●
MENU Wstecz
D
E
Przesuń
FG
Wybierz
Korzystanie z funkcji ARC
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
), a następnie za pomocą przycisku
aby wybrać pozycję ARC.
Język (Language)
F
Polski
G
ARC
F
4:3
G
Odwrócenie w poziom
3. Wybierz ustawienia ekranu używając przycisków
4:3
F
MENU Wstecz
16 : 9
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
●
Odwrócenie w pion
oraz G.
D
E
Przesuń
FG
Wybierz
).
Funkcja odwracania w poziomie
* Ta funkcja odwraca wyświetlany obraz w poziomie.
Korzystać z tej funkcji podczas odtwarzania obrazu od tyłu.
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
), a następnie za pomocą przycisku
Język (Language)
F
Polski
G
ARC
F
4:3
G
Odwrócenie w poziom
2. Nacisnąć przycisk
poziom.
D , E,
aby wybrać pozycję Odwrócenie w
Odwrócenie w pion
MENU Wstecz
3. Nacisnąć przycisk
●
●
20
A OK,
aby zobaczyć odwrócony obraz.
Z każdym naciśnięciem przycisku A OK, obraz będzie odwracany.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
Odwrócenie
D
E
Przesuń
OK
Funkcja
Funkcja obracanie w pionie
* Ta funkcja odwraca wyświetlany obraz w pionie.
* W przypadku ustawienia projektora „do góry nogami”, należy odwrócić
obraz w pionie i w poziomie.
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
), a następnie za pomocą przycisku
aby wybrać pozycję Odwrócenie w pion.
Język (Language)
F
Polski
G
ARC
F
4:3
G
Odwrócenie w poziom
3. Nacisnąć przycisk
●
●
A OK,
aby zobaczyć odwrócony obraz.
Odwrócenie w pion
Z każdym naciśnięciem przycisku A OK, obraz będzie odwracany.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
Odwrócenie
D
E
MENU Wstecz
Przesuń
OK
Korekcja pochylenia
* Z taj funkcji można korzystać wtedy, gdy ekran nie jest pod odpowiednim kątem w stosunku do projektora i obraz
ma kształt trapezu.
* Z funkcji Korekcja pochylenia można korzystać tylko wtedy, gdy nie można uzyskać najlepszego kąta projekcji.
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
), a następnie za pomocą przycisku
Korekcja pochylenia
2. Nacisnąć przycisk
3. Nacisnąć przycisk
D , E,
F, G,
0
aby wybrać pozycję Korekcja pochylenia.
Regulacja jasności lampy F
Normalny
G
aby dokonać żądanych regulacji.
Tryb Chłodzenia
F
Normalny
G
MENU Wstecz
●
Korekcja pochylenia może być regulowany od -50 do +50.
●
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
D
E
Przesuń
FG
Reguluj
).
Funkcja Regulacja jasności lampy
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
), a następnie za pomocą przycisku
Korekcja pochylenia
2. Nacisnąć przycisk
lampy.
D , E,
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
●
aby wybrać pozycję Regulacja jasności
0
Regulacja jasności lampy F
Normalny
G
F
Normalny
G
Tryb Chłodzenia
aby wybrać tryb Normalny lub Czerń.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
MENU Wstecz
D
E
Przesuń
FG
Wybierz
).
Funkcja Tryb Chłodzenia
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
3. Nacisnąć przycisk
D , E,
F, G,
), a następnie za pomocą przycisku
aby wybrać pozycję Tryb Chłodzenia.
aby wybrać tryb Normalny lub Zwiększony.
Korekcja pochylenia
0
Regulacja jasności lampy F
Normalny
G
F
Normalny
G
Tryb Chłodzenia
W miejscach znajdujących się na wysokości 1250 m n.p.m. zaleca się
korzystanie z trybu High Altitude (w menu Funkcja Tryb Chłodzenia).
● Kiedy projektor jest używany w trybie High Altitude, szybkość wentylatorów jest większa, aby podnieść wydajność systemu chłodzącego, co
może z kolei spowodować zwiększenie hałasu.
● Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
●
MENU Wstecz
D
E
Przesuń
FG
Wybierz
21
Funkcja
Opcje ekranu menu
Funkcja automatycznej konfiguracji
* Ta funkcja zapewnia najlepszą jakość obrazu video przez automatyczną regulację rozmiaru poziomego i synchronizację
obrazu.
* Funkcja Auto Tracking działa tylko w wejściu RGB PC.
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
3. Nacisnąć przycisk
A OK.
●
), a następnie za pomocą przycisku
aby wybrać pozycję Auto konfiguracja.
Pozycjonowanie obrazu i synchronizacja są ustawiane automatycznie.
Auto konfiguracja
Zegar
Faza
Pozycja w poziom
Pozycja w pion
MENU Zapisz
Wciśnij OK w celu rozpoczęcia
0
4
0
0
D
E
Przesuń
OK
4. Jeśli konieczne jest dokonania większej ilości ręcznych ustawień
zgodnie z różnymi wejściami PC nawet po automatycznej korekcji,
funkcji Zegar, Faza, Pozycja w poziom i Pozycja w pion w
menu
. W niektórych sytuacjach można uzyskać najlepszą
jakość obrazu przez zastosowanie jedynie automatycznej korekcji.
●
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
Korzystanie z funkcji Zegar
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
), a następnie za pomocą przycisku
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać pozycję Zegar.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
●
●
●
Zakres regulacji Clock wynosi -25 ~ +25.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
Auto konfiguracja
Zegar
Faza
Pozycja w poziom
Pozycja w pion
MENU Wstecz
0
4
0
0
D
E
Przesuń
FG
Reguluj
Korzystanie z funkcji Faza
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
), a następnie za pomocą przycisku
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać pozycję Faza.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
●
●
●
22
Zakres regulacji Faza wynosi 0 ~31.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
Auto konfiguracja
Zegar
Faza
Pozycja w poziom
Pozycja w pion
MENU Wstecz
0
4
0
0
D
E
Przesuń
FG
Reguluj
Funkcja
Korzystanie z funkcji Pozycja w poziom
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
), a następnie za pomocą przycisku
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać pozycję Pozycja w poziom.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
●
●
●
Zakres regulacji Pozycja w poziom wynosi -50 ~ +50.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
Auto konfiguracja
Zegar
Faza
Pozycja w poziom
Pozycja w pion
MENU Wstecz
0
4
0
0
D
E
Przesuń
FG
Reguluj
Korzystanie z funkcji Pozycja w pion
1. Nacisnąć przycisk MENU(
F, G wybrać menu
.
), a następnie za pomocą przycisku
2. Nacisnąć przycisk
D , E,
aby wybrać pozycję Pozycja w pion.
3. Nacisnąć przycisk
F, G,
aby dokonać żądanych regulacji.
●
●
●
Zakres regulacji Pozycja w pion wynosi -50 ~ +50.
Aby zamknąć menu, wielokrotnie nacisnąć przycisk MENU(
).
Zakres może być różny w zależności od rozdzielczości wejściowych.
Auto konfiguracja
Zegar
Faza
Pozycja w poziom
Pozycja w pion
MENU Wstecz
0
4
0
0
D
E
Przesuń
FG
Reguluj
23
Informacje
Obsługiwane monitory
* Poniższa tabela pokazuje listę formatów obsługiwanych przez projektor.
źrółowy
Format
Częstotliwość pionowa(Hz)
Częstotliwość pozioma (kHz)
* Jeśli projektor nie obsługuje sygnału wejściowego, na ekranie pojawia się komunikat „Out of range”.
* Projektor obsługuje typ DDC1/2B jako funkcję Plug & Play. (Automatyczne rozpoznawanie monitora PC).
* Wejściami synchronizacji dla częstotliwości poziomej i pionowej są Separate.
* Zgodnie z PC, optymalna częstotliwość pionowa może nie być wyświetlana jako optymalna częstotliwość ustawiona w „Informacji dot. rejestracji
(Informacje dot. rejestracji wyświetlacza)’. (np. optymalna częstotliwość pionowa może być wyświetlana do lub jako rozdzielczość 640X480 lub
800X600.)
* W wypadku uż ycia kabla HDMI to HDMI, komputer PC nie będzie obsługiwany.
<Wejście DVD/DTV>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
Component-*1 RGB(DTV)-*2
HDMI(DTV)-*3
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
* Typ przewodu
1- Przewód elementu
2- Przewód do komputera
3- Przewód HDMI
* Zaleca się 720p, w celu uzyskania lepszego obrazu.
Konserwacja
* Projektor wymaga niewielkiej konserwacji. Należy utrzymywać soczewki w czystości, ponieważ brud może pojawić się na ekranie. Jeśli
konieczna jest wymiana jakichkolwiek części, należy skontaktować się z przedstawicielem. Podczas czyszczenia części projektora, zawsze
wyłączać zasilanie i odłączać przewód.
Czyszczenie soczewek
Jeżeli na powierzchni soczewki znajduje się plama lub kurz, należy zawsze wyczyścić soczewkę. Należy używać sprężonego powietrza lub
szmateczki czyszczącej (dostarczonych wraz z produktem) w celu czyszczenia zewnętrznych powierzchni produktu. Aby usunąć kurz lub
plamy z soczewki, należy użyć sprężonego powietrza lub dostarczonej szmatki nasączonej neutralnym detergentem i wodą.
Czyszczenie obudowy projektora
PRzed przystąpieniem do czyszczenia obudowy projektora, najpierw odłączyć przewód zasilania. Aby usunąć brud lub kurz, przetrzeć obudowę
miękką, suchą i nie pozostawiającą włókien szmatką. Aby usunąć kurz lub zabrudzenia z soczewki należy użyć szmateczki do powierzchni
zewnętrznych, która została dostarczona wraz z produktem.
Nie używać alkoholu, benzenu, rozcieńczalników ani innych chemicznych detergentów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy.
24
Informacje
Specyfikacje
MODEL
HS101 (HS101-JE)
Rozdzielczość
800(Poziomych) x 600(Pionowych)pixel
Pozycja pozioma/pionowa
4:3(poziom:pion)
Rozmiar panelu DLP
0.55 cala
Rozmiar ekranu
(Odległość projekcji )
0.40 ~ 2.23m(15 ~ 80 cala)
Projekcja OFF SET
100%
Kompatybilność video
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
19V
Zasilanie
, 4.74A
Zasilacz AC-DC
Lite-on, PA-1900-08
Wysokość (mm/cale)
50/2.0
Szerokość (mm/cale)
154/6.1
Długość (mm/cale)
117/4.6
Waga (g/pound)
750/1.65
Warunki pracy
Temperatury
W czasie pracy : 32~95°F(0°C~35°C)
W stanie spoczynku lub w transporcie : -4~140°F(-20°C~60°C)
Wilgotność
W czasie pracy: Wilgotnosc wzgledna 0 ~ 75% mierzona
higrometrem
W czasie spoczynku: Wilgotnosc wzgledna 0 ~ 85%
mierzona higrometrem
25
Numer modelu
Numer seryjny
:
:
PROJEKTOR DLP LG
Prezd rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego
wykorzystania.
Zaleca się również zapisanie numeru seryjnego
oraz numeru modelu urządzenia.
Informacje te znajdują się
na tabliczce
znamionowej umieszczonej na na spodzie obudowy - w przypadku koneczności serwisowania
urządzenia należy przekazać je sprzedawcy.
HS101
INSTRUKCJA OBS£UGI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement