LG 32LS3450, 19LS3500, 32LS3400, 26CS460, 32LS3500, 26LS3590, 26LS3500, 32CS460, 32LS3590, 22LS3500 Owner's manual

LG 32LS3450, 19LS3500, 32LS3400, 26CS460, 32LS3500, 26LS3590, 26LS3500, 32CS460, 32LS3590, 22LS3500 Owner's manual
Korisnički vodič
Ovo je 「Korisnički vodič」 instaliran na TV.
Sadržaj ovog vodiča može da se promeni bez prethodnog obaveštenja radi
poboljšanja kvaliteta.
❐ ❐Za postavljanje omiljenih programa
SETTINGS ➾ PODEŠAVANJE ➙ Uređivanje pr.
1 Pritisnite dugme Q.MENU na ekranu Uređivanje programa i izaberite Grupu
omiljenih.
2 Izaberite željene programe.
3 Pritisnite dugme FAV. Izabrani program će biti sačuvan u omiljene.
❐ ❐Za korišćenje Omiljenih
Pritisnite dugme FAV.
Lista omiljenih kanala će se pojaviti. Izaberite željeni prethodno postavljeni
program iz Liste omiljenih A-D.
❐❐Automatsko podešavanje programa
SETTINGS ➾ PODEŠAVANJE ➙ Automatsko podešavanje
Automatsko podešavanje programa.
1 Izaberite zemlju u kojoj se televizor koristi. Podešavanja programa se razlikuju u
zavisnosti od izabrane zemlje.
2 Aktivirajte automatsko podešavanje.
3 Izaberite željeni ulaz.
4 Zadajte automatsko podešavanje prema uputstvima sa ekrana.
✎✎ Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa možda neće biti
uspešna.
✎✎ Automatsko podešavanje traži samo one programe koji se u tom trenutku
emituju.
✎✎ Ako je opcija Zaključav. sistema aktivirana, pojaviće se prozor u koji treba da
unesete lozinku.
❓❓Opcija „Podešavanje kablovske DTV“
Kada se za traženje programa koristi postavka Potpuno, proces može da potraje.
Potrebne su sledeće vrednosti da biste brzo i tačno pretraživali sve dostupne
programe. Najčešće korišćene vrednosti date su kao „podrazumevane“.
• Frekvencija: Unesite korisnički definisanu frekvenciju.
• Učestalost simbola: Unesite opseg simbola koji definiše korisnik (Učestalost
simbola: brzina kojom uređaj poput modema, šalje simbole nekom kanalu).
• Modulacija: Unesite korisnički definisanu modulaciju. (Modulacija: učitavanje
audio ili video signala u uređaj).
• Mrežna identifik.: Jedinstveni identifikator koji se dodeljuje svakom korisniku.
• Početna frekvencija: Unesite korisnički definisanu početnu frekvenciju opsega.
• Krajnja frekvencija: Unesite korisnički definisanu krajnju frekvenciju opsega.
❐❐Podešavanje kablovske DTV
SETTINGS ➾ PODEŠAVANJE ➙ Podešavanje kablovske DTV
[Samo u kablovskom režimu]
Ako je opcija Automatsko ažuriranje kanala podešena na Uključeno, možete
ažurirati informacije za sve programe koji se mogu ažurirati, uključujući i program
koji trenutno gledate. Ako je opcija Automatsko ažuriranje kanala podešena na
Isključeno, možete ažurirati informacije samo o programu koji trenutno gledate.
✎✎ Broj funkcija koje korisnik može da izabere u meniju „Operater servisa“ razlikuje
se u zavisnosti od broja podržanih operatera servisa u zemlji.
✎✎ Ako je podržan samo jedan operater servisa, odgovarajuća funkcija postaće
neaktivna.
✎✎ Nije moguće izabrati „Podešavanje kablovske DTV“ kada je operater podešen
na „Ziggo“.
❐❐Da biste koristili ručno podešavanje, izaberite
SETTINGS ➾ PODEŠAVANJE ➙ Ručno podešavanje
Ručno podešavanje programa i čuvanje rezultata.
Za digitalne programe možete proveriti jačinu i kvalitet signala i slične opcije.
Za analogne programe možete da podesite nazive stanica i da koristite fino
podešavanje. Normalno fino podešavanje neophodno je samo u slučaju lošeg
prijema.
❐❐Za uređivanje programa izaberite
SETTINGS ➾ PODEŠAVANJE ➙ Uređ. programa
Uređivanje sačuvanih programa.
Izabrani program podesite kao omiljeni program, blokirajte/deblokirajte program,
preskočite program itd.
Pritisnite taster TEXT.
[zavisi od države]
Teletekst je besplatna usluga koju pružaju televizijske stanice koja nudi
tekstualne informacije o televizijskim programima i vremenu, i vesti.
Teletekst dekoder ovog televizora podržava sisteme SIMPLE, TOP i FASTEXT.
• Obojeni taster: Za izbor prethodne ili sledeće strane.
• Numerički taster: Unosti broj željene strane.
• ꔵ : Za izbor prethodne ili sledeđe strane.
❐❐Specijalne funkcije teleteksta
Pritisnite taster T. OPT.
Izaberite meni Tekst opcija.
• ꔻ Indeks : Izabira svaku indeks stranu.
• ꔾ Vreme : Prilikom gledanja televizijskog programa, izaberite ovaj meni
da prikažete vreme u gornjem desnom uglu ekrana.
• ꕀ Zadrži : Zadržava automatsku promenu strane koja će se odvijati ako
stranica sadrži 2 ili više podstranica.
• ꔽ Pokaži : Izaberite ovaj meni da prikažete skrivene informacije, kao što
su rešenja zagonetki ili slagalica.
• ꔼ Ažuriraj : Prikazuje televizijsku sliku na ekranu dok čekate novu stranu
teleteksta.
• Jezik [Samo u digitalnom režimu] : Postavlja jezik teleteksta.
Pritisnite taster TEXT.
[Samo u UK/Irskoj]
TV vam omogućava da pristupite digitalnom teletekstu koji ima bolji tekst,
grafiku itd. od starog analognog teleteksta. Ovaj digitalni teletekst može pristupiti
specijalnom digitalnom teletekstu i specifičnim uslugama koji se emituju od strane
digitalnog teleteksta.
❓❓Teletekst u okviru digitalne usluge
1 Pritisnite numeričko ili dugme ꔵ da izaberete određeni servis koji emituje
digitalni teletekst.
2 Pratite pokazatelje na digitalnom teletekstu i pređite na sledeći korak
pritiskom dugmeta TEXT, OK, Navigacija, Crveni, Zeleni, Žuti, Plavi ili
NUMERIČKOG dugmeta, itd.
3 Pritisnite numeričko ili dugme ꔵ da izaberete drugi servis za digitalni
teletekst.
❓❓Teletekst u digitalnom servisu
1 Pritisnite numeričko ili dugme ꔵ da izaberete određeni servis koji emituje
digitalni teletekst.
2 Pritisnite dugme TEXT ili obojeni taster da uključite teletekst.
3 Pratite pokazatelje na digitalnom teletekstu i pređite na sledeći
korak pritiskom dugmeta OK, Navigacija, Crveni, Zeleni, Žuti, Plavi ili
NUMERIČKOG dugmeta, itd.
4 Pritisnite dugme TEXT ili obojeni taster da isključite digitalni teletekst i
vratite se na gledanje programa.
SETTINGS ➾ OPCIJA ➙ Data Service
[Zavisno od zemlje]
Ova funkcija korisnicima omogućava da izaberu između MHEG (digitalni
teletekst) i teleteksta ako su oba dostupna u isto vreme.
Ukoliko je dostupan samo jedan, ili MHEG ili teletekst je omogućen bez obzira
koju opciju odaberete.
SETTINGS ➾ PODEŠAVANJE ➙ CI informacije
• Ova funkcija vam omogućava da gledate neke zaštićene usluge (usluge
koje se plaćaju).
• Ako uklonite CI modul, ne možete da gledate usluge koje se plaćaju.
• CI (Zajednički interfejs) funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od
uslova u zemlji emitovanja.
• Kada je modul ubačen u CI slot, možete pristupiti meniju modula.
• Da kupite modul i pametnu karticum, kontaktirajte svog prodavca.
• Kada se televizor uključi nakon ubacivanja CI modula, zvuk možda neće biti
dostupan. Možda je nekompatibilan sa CI modulom i pametnom karticom.
• Kada koristite CAM (Modul za uslovni pristup), proverite da li zadovoljava
zahteve CI ili CI plus.
• Nepravilan rad CAM (Modula za uslovni pristup) može rezultovati lošom
slikom.
SETTINGS ➾ SLIKA ➙ Format Slike
Izbor formata slike na ekranu.
• 16:9: Promena veličine slike tako da odgovara širini ekrana.
• Automatski: Prikazivanje video zapisa u originalnoj veličini bez uklanjanja
delova slike po ivicama.
✎✎ U režimu DTV, Komponentni, HDMI i DVI (iznad 720p), na raspolaganju je
samo opcija Automatski.
• Originalna: Kada televizor primi signal širokog ekrana automatski će
promeniti format slike na osnovu emitovane slike.
• Puno proširenje: Kada TV primi signal širokog ekrana, podesićete sliku
horizontalno ili vertikalno u linearnoj proporciji, kako biste u potpunosti
popunili ceo ekran. Video zapis u formatu 4:3 i 14:9 podržan je preko celog
ekrana bez izobličenja preko DTV ulaza.
✎✎ U režimu Analogni/DTV/AV/Scart, dostupna je opcija Puno proširenje.
• 4:3: Promena veličine slike na raniji standard 4:3.
• 14:9: Možete gledati format slike 14:9 ili opšti TV program u režimu 14:9.
Slika u formatu 14:9 prikazuje se na isti način kao i ona u formatu 4:3, ali je
pomerena nagore i nadole.
• Zoom: Menjanje veličine slike kako bi se uklopila u širinu ekrana. Gornji i
donji deo slike može biti odsečen.
• Bioskop zumiranje: Odaberite ovu opciju ako želite da povećate sliku u
odgovarajućoj proporciji.
✎✎ Prilikom gledanja sadržaja sa spoljnog uređaja, u sledećim slučajevima
može doći do zadržavanja slike:
- video zapis sa statičnim natpisom (kao što je ime TV stanice)
- duže gledanje slike u formatu 4 : 3
Budite oprezni ako su navedeni uslovi ispunjeni.
✎✎ Dostupni režimi slike mogu da se razlikuju zavisno od ulaznog signala.
✎✎ Format slike za HDMI/RGB-PC ulaz može biti samo 4:3 i 16:9. (samo za
modele koji podržavaju vezu sa računarom)
❐❐Za podešavanje slike u računarskom ulaznom režimu
SETTINGS ➾ SLIKA ➙ Ekran
Podešava sliku u RGB režimu.
• Rezolucija: Postavlja željenu rezoluciju.
✎✎ Opcije se mogu izabrati samo kada se rezolucija na računaru podesi na
1024 x 768, 1280 x 768 ili 1360 x 768.
• Auto. konfiguracija: Optimizuje sliku.
• Pozicija/veličina/faza: Podešava veličinu ekrana i poziciju za optimalno
gledanje.
• Vrati na prvob. stanje: Pokreće podešavanja ekrana u računarskom
ulaznom režimu.
❐❐Za postavljanje računarske rezolucije
1 Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu na računaru i izaberite
「Svojstva」.
2 Kliknite na 「Podešavanja」 i pogledajte podržane formate da podesite
rezoluciju.
3 Izaberite 「Napredno → Monitor → Podešavanja monitora」 u prozoru
za podešavanje. Pogledajte podržane formate da izaberete optimalnu
vertikalnu frekvenciju.
✎✎ U računarskom režimu, rezolucija 1360 x 768 isporučuje optimalni kvalitet
slike.
✎✎ Metod za podešavanje rezolucije se razlikuje u zavisnosti od tipa računara.
❓❓Podržani formati
Horizontalna frekvencija
(KHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
640x350
31.468
70.09
720x400
31.469
70.08
640x480
31.469
59.94
800x600
37.879
60.31
1024x768
48.363
60.00
1152x864
54.348
60.053
1360x768
47.712
60.015
Režim PC ulaza
Rezolucija
HDMI, RGB-PC
[u zavisnosti od modela]
Pritisnite dugne AV MODE.
Postavlja najbolju SLIKU / ZVUK optimizovane za različite AV režime.
• Isključeno: Radi sa vrednošću podešenom u meniju SLIKA / ZVUK.
• Bioskop: Optimizuje podešavanja slike i zvuka za filmove.
• Sport: Optimizuje podešavanja slike i zvuka za sport.
• Igra: Optimizuje podešavanja slike i zvuka za igre.
❐❐Za podešavanje slike sa Čarobnjakom za slike
SETTINGS ➾ SLIKA ➙ Čarobnjak za sliku II
Kalibriše i podešava radi optimalnog kvaliteta slike koristeći daljinski upravljač
i Čarobnjaka za sliku bez skupih uređaja za testiranje obrascima ili pomoći
stručnjaka.
Pratite uputstva sa ekrana kako biste dobili optimalni kvalitet slike.
❐❐Za izabiranje Režima slike
SETTINGS ➾ SLIKA ➙ Režim slike
Izabira režim slike optimizovan prema uslovima gledanja ili programu.
• Inteligentni senzor : Detektuje ambijentalno osvetljenje i automatski
podešava nivo osvetljenja televizora da smanji potrošnju energije.
Automatski podešava osvetljenje, oštrinu, boju ili nijansu radi optimalnog
kvaliteta slike.
• ꕋ Stručnjak : Meni za podešavanje kvaliteta slike koji omogućava
stručnjacima i ljubiteljima da uživaju u najboljem iskustvu gledanja. Ovaj meni
je omogućen za stručnjake za podešavaje slike sa ISF sertifikatom. (ISF logo se
može koristiti samo na televizorima sa ISF sertifikacijom.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Kontrola za
kalibraciju sertifikovana od strane Fondacije za nauku o slikama)
✎✎ U zavisnosti od ulaznog signala, dostupan izbor režima slike se može razlikovati.
✎✎ Režim ꕋ za stručnjake namenjen je profesionalcima koji se bave
podešavanjem slike radi kontrole i finog podešavanja koristeći određenu
sliku. Kod normalnih slika, rezultati neće biti značajno vidljivi.
❐❐Za režim finog podešavanja slike
SETTINGS ➾ SLIKA ➙ Režim slike ➙ Pozadinsko osvetljenje / Kontrast
/ Osvetljenje / Oštrina / Boja / Nijansa / Temperatura boje
Izaberite željeni Režim slike.
• Pozadinsko osvetljenje : Podešava osvetljenje ekrana izmenom osvetljenja
LCD panela.
✎✎ U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih podešavanja slike, izbor opisanih
stavki za podešavanje se može razlikovati.
❐❐Za podešavanje naprednih kontrola
SETTINGS ➾ SLIKA ➙ Način slike ➙ Unapređeno upravljanje /
Ekspertsko upravljanje
Kalibriše ekran za svaki režim slike; ili podešava postavke slike za specijalan
ekran. Izaberite željeni Način slike.
• Dinamički kontrast : Podešava kontrast na optimalni nivo u sladu sa
osvetljenjem slike.
• Dinamička boja : Podešava boje kako bi slika bila prikazana prirodnijim
bojama.
• Čisto belo : Pojačava belu boju na ekranu kako bi slika bila svetlija i oštrija.
• Boja kože : Podešava spektar boje kože zasebno radi implementacije boje
kože prema korisničkoj postavci.
• Smanjivanje šuma : Eliminiše šum na slici.
• Smanjivanje digitalnog šuma : Eliminiše šum koji se stvara prilikom
kreiranja digitalnih signala slike.
• Gama : Podešava gradacijsku krivu u skladu sa izlazom signala slike u
odnosu na ulazni signal.
• Nivo crnog : Podešava osvetljenje i kontrast ekrana radi prilagođavanja
nivou crnog u izlaznom signalu slike koristeći crnilo (novi crnog) na ekranu.
• Zaštita očiju / Zaštita očiju od dinamične slike: Štiti vas od odsjaja
podešavanjem osvetljenja ekrana.
✎✎ Zaštita očiju od dinamične slike: u zavisnosti od modela
• Pravi bioskop : Pomaže u održavanju ekrana u optimalnim uslovima.
• Skala boja : Izabira opseg boja koje može da prikaže.
• Izoštrivač ivica : Prikazuje jasnije, izraženije i prirodnije ivice videa.
• Ekspertski obrazac : Obrasci korišćeni za ekspertsko podešavanje
• Filter boje : Filtrira određeni spektar boja u RGB bojama radi preciznog
finog podešavanja saturacije i nijansi.
• Temperatura boje : Podešava ukupni ton ekrana po želji. U Režimu za
stručnjake, detaljno fno podešavanje se može izvesti putem Gama metode,
itd.
• Sistem za upravljanje bojom : Ovo je sistem koga stručnjaci koriste kada
podešavaju boju uz pomoć testnog obrasca. Oni mogu izabrati neku od šest
oblasti boja (crvena / zelena / plava / cijan / magenta / žuta) bez uticaja
na ostale boje. Za normalne slike, podešavanja možda neće rezultovati
primetnim izmenama u boji.
✎✎ U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih podešavanja slike, opseg opisanih
stavki za podešavanje se može razlikovati.
❐❐Za vraćanje na prvobitno stanja podešavanja slike
SETTINGS ➾ SLIKA ➙ Režim slike ➙ Resetovanje slike
Resetuje podešavanja slike koja je korisnik prilagodio.
Svaki režim slike je resetovan. Izaberite režim slike koga želite da resetujete.
❐❐Da biste koristili Način zvuka
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Način zvuka
Podešavanje zvuka televizora na optimalan nivo u zavisnosti od izabranog
režima zvuka.
❐❐Da biste ručno podesili Način zvuka
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Način zvuka ➙ Infinite Surround / Visoki tonovi
/ Bas / Vrati na originalno
Možete podesiti detaljne opcije za svaki režim zvuka.
Prvo izaberite željeni Način zvuka.
• Infinite Surround: Patentirana tehnologija kompanije LG za obradu zvuka
daje surround zvuk sličan 5-kanalnom iako se koriste samo dva zvučnika.
✎✎ Ako je opcija Razgovetan Glas II podešena na Uključeno, nećete moći da
izaberete opciju Infinite Surround .
• Visoki tonovi/Bas: Podešavanje visokih tonova i basa.
• Vrati na originalno: Vraćanje opcija glasa koje je korisnik promenio na
podrazumevano podešavanje. Vraćanje režima glasa na podrazumevano
podešavanje. Izaberite režim zvuka koji želite da vratite na podrazumevano
podešavanje.
❐❐Za podešavanje Automatske glasnoće
SETTINGS ➾ ZVUK ➙ Automatska glasnoća
Podešava opciju Automatska glasnoća na Uključeno. Jačina zvuka koja se
razlikuje od kanala do kanala se automatski podešava radi udobnog gledanja
televizije prilikom menjanja kanala.
❐❐Za podešavanje funkcije Razgovetan glas ll
SETTINGS ➾ ZVUK ➙ Razgovetan glas ll
Povećava jasnoću zvuka sa televizora.
❐❐Za podešavanje balansa zvuka
SETTINGS ➾ ZVUK ➙ Balans
Podešava balans levog/desnog zvuka.
❐❐Za korišćenje TV zvučnika
SETTINGS ➾ ZVUK ➙ TV zvučnik
[u zavisnosti od modela]
Prilikom slušanja zvučnika spoljnih zvučnih uređaja kao što su kućni bioskopi,
TV zvučnik se može isključiti. Kada postoje uređaji kućnog bioskopa povezani
putem SIMPLINK-a, postavljanje TV zvučnika na ISKLJUČENO će automatski
uključiti uređaje kućnog bioskopa.
• Isključeno : TV zvučnici nisu aktivni. Zvuk sa televizora se može
reprodukovati na zvučnicima spoljašnjih zvučnih uređaja.
✎✎ U ovom režimu, jačina zvuka se podešava na spoljašnjem zvučnom
uređaju povezanom sa televizorom.
• Uključeno : Ugrađeni TV zvučnici reprodukuju zvuk.
❐❐Da biste koristili digitalni audio izlaz
SETTINGS ➾ ZVUK ➙ Digitalni audio izlaz
[u zavisnosti od modela]
Podešavanje digitalnog audio izlaza.
Stavka
Automatski
PCM
Audio ulaz
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Sve
Digitalni audio izlaz
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐DTV Audio Podešavanje
SETTINGS ➾ ZVUK ➙ DTV Audio Podešavanje
[u zavisnosti od modela]
Kada ulazni signal sadrži različite audio signale, ova funkcija omogućava vam
da izaberete željeni tip zvuka.
Ako se podesi na AUTOMATSKI, redosled pretrage biće HE-AAC → Dolby
Digital+ → Dolby Digital → MPEG, a zvuk će se reprodukovati u prvom
pronađenom audio formatu.
✎✎ U Italiji se primenjuje sledeći redosled: HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG
→ Dolby Digital.
✎✎ Ako izabrani audio format nije podržan, moguće je koristiti drugi audio
format.
❐❐Da biste izabrali spoljni izlaz
Pritisnite dugme INPUT.
Moći ćete da izaberete spoljni izlaz.
✎✎ Uređivanje naziva uređaja: Možete da uredite naziv spoljnog uređaja koji je
spojen na ulaz za spoljni signal.
❐❐Da biste koristili SIMPLINK
SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da praktično upravljate sa više
multimedijalnih uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora i SIMPLINK
menija.
1 HDMI kablom povežite HDMI IN priključak na televizoru i HDMI izlazni
priključak na SIMPLINK uređaju.
• [u zavisnosti od modela] Kod kućnih bioskopa sa funkcijom SIMPLINK,
povežite HDMI priključke kao što je opisano iznad, pa optičkim kablom
povežite optički digitalni audio izlaz televizora sa optičkim digitalnim audio
ulazom SIMPLINK uređaja.
2 Izaberite INPUT ➾ SimpLink. Pojaviće se prozor sa SIMPLINK menijem.
3 U prozoru Podešavanja u okviru menija SIMPLINK, postavite funkciju
SIMPLINK na Uključeno.
4 U prozoru sa SIMPLINK menijem, izaberite uređaj kojim želite da upravljate.
✎✎ Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima na kojima se nalazi SIMPLINK
logotip.
Proverite da li se na spoljnom uređaju nalazi SIMPLINK logotip.
✎✎ Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je da koristite HDMIⓇ kabl
(sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control)). HDMIⓇ kablovi velike
brzine imaju povezan 13. pin koji služi za razmenu informacija između
uređaja.
✎✎ Ako pređete na neki od drugih ulaza, SIMPLINK uređaj će prestati sa radom.
✎✎ Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača sa funkcijom HDMI-CEC, SIMPLINK
uređaj možda neće pravilno raditi.
✎✎ [u zavisnosti od modela] Ako izaberete ili reprodukujete medije sa uređaja
koji ima funkciju kućnog bioskopa, HT zvučnik biće automatski priključen. Da
biste mogli da koristite funkciju HT zvučnik, potrebno je da povežete uređaje
optičkim kablom (prodaje se zasebno).
❓❓Opis funkcije SIMPLINK
• Direktna reprodukcija : Sadržaj sa multimedijalnog uređaja odmah se
reprodukuje na televizoru.
• Izbor multimedijalnog uređaja : Biranje željenog uređaja preko SIMPLINK
menija da biste odmah mogli da upravljate njime preko ekrana televizora.
• Reprodukcija diska : Upravljanje multimedijalnim uređajem pomoću
daljinskog upravljača televizora.
• Isključivanje svih uređaja : Kada isključite TV, isključuju se i svi povezani
uređaji.
• Sinhronizovano uključivanje : Kada uređaj sa SIMPLINK funkcijom koji
je priključen na HDMI terminal pokrene reprodukciju, televizor će se
automatski uključiti.
• Zvučnik : [u zavisnosti od modela] Biranje zvučnika kućnog bioskopa ili
televizora.
SETTINGS ➾ SLIKA ➙ Ušteda energije
Ova funkcija štedi električnu energiju tako što prilagođava osvetljenost
ekrana.
• Automatski : Senzor na televizoru detektuje okolno osvetljenje i automatski
prilagođava osvetljenost ekrana.
• Isključeno : Isključivanje funkcije Ušteda energije.
• Minimum/Srednje/Maksimum : Primenjivanje unapred podešenih postavki
za uštedu energije.
• Isključen ekran : Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk. Pritisnite bilo
koje dugme na daljinskom upravljaču da biste ponovo uključili ekran.
❐❐Da biste koristili Sleep tajmer
SETTINGS ➾ VREME ➙ Sleep tajmer
Isključivanje televizora nakon isteka podešenog broja minuta
Da biste otkazali Sleep tajmer, izaberite Isključeno.
❐❐Da biste podesili trenutno vreme
SETTINGS ➾ VREME ➙ Časovnik
Provera ili promena vremena tokom gledanja televizije.
• Automatski : Sinhronizovanje časovnika na televizoru sa digitalnim
informacijama o vremenu koje šalje TV stanica.
• Ručno : Ručno podešavanje vremena i datuma ako automatska postavka ne
odgovara trenutnom vremenu.
❐❐Da biste podesili televizor tako da se automatski uključi/
isključi
SETTINGS ➾ VREME ➙ Vreme uključivanja/Vreme isključivanja
Podešavanje vremena uključivanja/isključivanja.
Izaberite Isključeno za Ponavljanje da biste deaktivirali Vreme uključivanja/
Vreme isključivanja.
✎✎ Da biste koristili Vreme uključivanja/Vreme isključivanja, ispravno podesite
trenutno vreme.
✎✎ Čak i kada je uključena funkcija Vreme uključivanja, televizor će se
automatski isključiti nakon 120 minuta ako u tom periodu ne pritisnete
nijedno dugme.
❐❐Da biste podesili automatski režim pripravnosti
SETTINGS ➾ VREME ➙Aut. rež. priprav.
[u zavisnosti od modela]
Ako tokom određenog perioda ne budete pritisnuli nijedno dugme na
televizoru niti na daljinskom upravljaču, televizor će automatski preći u režim
pripravnosti.
✎✎ Ova funkcija ne radi u režimu „Demo za prodavnice“, odnosno tokom
ažuriranja softvera.
❐❐Za postavljanje lozinke
SETTINGS ➾ ZAKLJUČAJ ➙ Postavi lozinku
Postavljanje ili menjanje lozinke.
✎✎ Početna lozinka je 「0000」.
Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije 「0000」 već je 「1234」.
Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može biti 「0000」.
❐❐Za zaključavanje sistema
SETTINGS ➾ ZAKLJUČAJ ➙ Zaključav. sistema
Zaključava odabrani kanal ili spoljašnji ulaz.
Prvo postavite Zaključav. sistema na Uključeno.
• Blokiranje programa : Blokira programe sa sadržajem neprikladnim
za decu. Programi se mogu izabrati ali ekran će biti prazan a zvuk u
potpunosti utišan. Da biste gledali zaključan program, unesite lozinku.
• Roditeljski nadzor : Ova funkcija radi u skladu sa informacijama od emitera.
Stoga ako signal ima pogrešne informacije, ova funkcija neće raditi.
Sprečava da de.ca gledaju odrežene televizijske programe za odrasle u
skladu sa postavljenim limitom ocene. Unesite lozinku da gledate blokirane
programe. Ocene se razlikuju u različitim državama.
• Blokiranje ulaza : Blokira ulazne izvore.
❐❐Za upotrebu Zaključavanja tastera
SETTINGS ➾ ZAKLJUČAJ ➙ Zaključavanje tastera
Zaključava kontrolna dugmad na televizoru.
✎✎ Funkcija za Zaključavanje tastera ostaje aktivna čak i u slučaju nestanka
struje ili kada se kabl za napajanje izvadi iz strujne utičnice.
✎✎ Funkcija za Zaključavanje tastera se može podesiti samo putem daljinskog
upravljača, a ne preko dugmeta na televizoru.
✎✎ Ako izaberete UKLJUČENO, televizor se može uključiti putem dugmadi za
uključivanje, promenu kanala i TV/ulaz i daljinskog upravljača kada jese
televizor nalazi u stanju mirovanja.
SETTINGS ➾ OPCIJA ➙ Jezik
Možete da izaberete jezik za meni koji se prikazuje na ekranu i za digitalno
emitovanje zvuka.
• Jezik menija : Izbor jezika za tekst na ekranu.
• Jezik za zvuk [Samo u digitalnom režimu] : Izbor željenog jezika prilikom
gledanja digitalnog programa koji sadrži više jezika.
• Jezik titla [Samo u digitalnom režimu] : Koristite funkciju Titl kada se
emituju dva ili više jezika titla.
✎✎ Ako se ne emituju podaci titla na odabranom jeziku, onda će biti
reprodukovan titl na podrazumevanom jeziku.
• Jezik teksta [Samo u digitalnom režimu] : Koristite funkciju jezika za
teletekst kada se emituju dva ili više jezika za teletekst.
✎✎ Ako se teletekst podaci na izabranom jeziku ne emituju, prikazaće se
stranica podrazumevani jezik teleteksta.
✎✎ Ako ste izabrali pogrešnu državu, moguće je da se teletekst neće
ispravno pojavljivati na ekranu, a mogu se javiti i izvesni problemi u toku
rada teleteksta.
SETTINGS ➾ OPCIJA ➙ Država
Podešavanje zemlje na televizoru.
Postavke televizora biće promenjene u skladu sa TV standardom koji se koristi
u izabranoj zemlji.
✎✎ Ako se postavka zemlje promeni, možda će se prikazati ekran Automatsko
podešavanje.
✎✎ U državi u kojoj propisi za digitalno emitovanje nisu postavljeni, neke
od DTV funkcija možda neće raditi u zavisnosti od uslova za digitalno
emitovanje.
✎✎ Ako u postavci Podešavanje države izaberete „--“, biće dostupni evropski
zemaljski digitalni standardni programi, ali neke od DTV funkcija možda
neće pravilno raditi.
SETTINGS ➾ OPCIJA ➙ Pomoć onesposobljenima
Audio komentari ili titlovi su omogućeni za one koji imaju problem sa sluhom
ili vidom.
• Za gluvoneme : Ova funkcija je namenjena gluvonemim osobama. Ako je
uključena, titlovi će podrazumevano biti prikazani.
• Audio opis : Ova funkcija je namenjena slepima, i omogućava zvučno
objašnjenje trenutnog dešavanja na televizijskom programu pored
osnovnog zvuka. Kada je Audio opis Uključen, osnovni zvuk i Audio opis su
ponuđeni samo za one programe koji podržavaju Audio opis.
❐❐Da biste podesili indikator napajanja
SETTINGS ➾ OPCIJA ➙ Lampica mirovanja
Isključivanje/uključivanje indikatora stanja mirovanja na prednjoj tabli televizora.
❐❐Da biste promenili režim televizora
SETTINGS ➾ OPCIJA ➙ Postavke režima
Izaberite Kućna upotreba ili Demo za prodavnice.
Ako televizor koristite kod kuće, izaberite režim Kućna upotreba.
Režim Demo za prodavnice predviđen je za izlaganje proizvoda u prodavnici.
❐❐Da biste obavili vraćanje na fabričke postavke
SETTINGS ➾ OPCIJA ➙ Vraćanje na fabričke postavke
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će biti vraćen na fabričke
postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve postavke biće vraćene na
podrazumevane vrednosti.
✎✎ Ako je uključena opcija Zaključavanje sistema, pojaviće se iskačući prozor
za unos lozinke.
✎✎ Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku vraćanje na fabričke
postavke.
Omogućava laku i praktičnu reprodukciju sadržaja sa USB uređaja (spoljnog
čvrstog diska, USB memorijskih uređaja) pravo na televizoru.
❐❐Da biste priključili USB uređaj
Priključite USB uređaj na USB IN na televizoru.
Povezani USB uređaj moći ćete odmah da koristite.
❐❐Da biste uklonili USB uređaj
Q.MENU ➾ USB uređaj
Izaberite USB uređaj koji želite da uklonite.
Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB uređaj uklonjen, izvucite
uređaj iz televizora.
✎✎ Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj, televizor više neće moći da
ga čita. Uklonite USB uređaj, a zatim ga ponovo priključite.
❐❐Korišćenje USB uređaja - upozorenje
✎✎ Ako USB uređaj ima ugrađeni program za automatsko prepoznavanje ili
koristi poseban upravljački program, možda nećete moći da ga koristite.
✎✎ Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi ispravno.
✎✎ Koristite samo USB uređaje koji su formatirani Windows FAT32 ili NTFS
sistemom datoteka.
✎✎ Ako koristite spoljni USB čvrsti disk, preporučujemo da koristite uređaje
čiji je nominalni napon manji od 5 V, a nominalna struja manja od 500 mA.
✎✎ Preporučujemo da koristite USB memorijske uređaje čiji je kapacitet 32 GB
ili manji i USB čvrste diskove čiji je kapacitet 1 TB ili manji.
✎✎ Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi pravilno, uključite
i isključite napajanje. Više informacija potražite u korisničkom priručniku
USB čvrstog diska.
✎✎ Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB uređaju, pa
obavezno napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na nekom drugom
uređaju. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje podataka, pa proizvođač ne
snosi odgovornost za njihov gubitak.
❐❐Da biste koristili funkciju Moji mediji
SETTINGS ➾ MOJI MEDIJI ➙ Svi mediji / Lista filmova/Foto lista/Lista
muzike
Izbor datoteke sa liste. Prikazivanje datoteke koju ste izabrali.
Podešavanje postavki u vezi sa reprodukcijom (izborom opcije tokom
reprodukcije diska).
❐❐Da biste podesili funkciju Moji mediji
SETTINGS ➾ OPCIJA ➙ Podešavanje funkcije Moji mediji
• DivX VOD registracija: Provera DivX registracionog koda za reprodukciju
zaštićenih DivX video zapisa. Registrujte se na adresi http://vod.divx.com.
Registracioni kôd koristite za iznajmljivanje ili kupovinu filmova na adresi
www.divx.com/vod.
✎✎ Iznajmljene/kupljene DivX datoteke neće moći da se reprodukuju ako
se koristi DivX registracioni kôd drugog uređaja. Koristite samo DivX
registracioni kôd koji je dodeljen vašem uređaju.
✎✎ Konvertovane datoteke koje ne odgovaraju DivX standardu možda neće
moći da se reprodukuju ili se zvuk neće pravilno čuti.
• DivX deaktivacija: Deaktiviranje DivX opcije.
❐❐Podržani formati datoteka za funkciju Moji mediji
Maksimalna brzina protoka podataka:
20 Mb/s (megabita u sekundi)
Podržani formati spoljašnjeg titla:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX)
Podržani formati unutrašnjeg titla:
XSUB (podržava unutrašnje titlove generisane u okviru standarda DivX6)
❓❓Dostupne video datoteke
Maksimum: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)
.asf, .wmv
[Video] V
C-1 napredni profil, VC-1 jednostavni i glavni profili
[Audio] WMA standard
.divx, .avi
[Video] D
ivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG
[Audio] MPEG-1 Layer I, II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
.mp4, .m4v, .mov
[Video] H
.264/AVC, MPEG-4 Part 2, XViD
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.mkv
[Video] H
.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H
.264/AVC, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC
.vob
[Video] M
PEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg, .mpeg, .mpe
[Video] M
PEG-1
[Audio] MPEG-1 Layer I, II
❓❓Dostupne muzičke datoteke
Tip datoteke: mp3
[Brzina u bitovima] 32 Kb/s – 320 Kb/s
[Frekvencija uzorkovanja] 16 kHz – 48 kHz
[Podrška] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❓❓Dostupne datoteke fotografija
Kategorija: 2D(jpeg, jpg, jpe)
[Dostupni tipovi datoteka] SOF0: baseline,
SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive
[Veličina fotografije] M
inimalno: 64 x 64
Maksimalno: Normalni tip: 15360 (Š) x 8640 (V)
Progresivni tip: 1920 (Š) x 1440 (V)
❐❐Napomene u vezi sa reprodukcijom video zapisa
✎✎ Neki titlovi koje je kreirao korisnik možda neće pravilno raditi.
✎✎ Datoteka video zapisa i datoteka titla moraju se nalaziti u istoj fascikli. Da
bi se titl pravilno prikazivao, datoteka video zapisa i datoteka titla moraju
imati isto ime.
✎✎ Video zapisi koji koriste GMC (Global Motion Compensation) ili Qpel
(Quarterpel Motion Estimation) nisu podržani.
✎✎ Podržan je samo H.264/AVC profil čiji je nivo 4.1 ili niži.
✎✎ Video datoteke veće od 50 GB (gigabajta) ne mogu se reprodukovati.
Ograničenje veličine datoteke zavisi od okruženja za kodiranje.
Ako se jave sledeći simptomi, obavite sledeće provere i podešavanja. Možda
nije došlo do kvara.
❐❐Problemi u radu.
ꕢꕢ Nije moguće prikazati određene kanale.
• Podesite poziciju ili pravac antene.
• Sačuvajte kanale koje želite da gledate pomoću funkcije Automatsko podešavanje
ili Uređivanje programa.
ꕢꕢ Nakon uključivanja televizora potrebno je da prođe izvesno vreme dok se
slika ne prikaže u potpunosti.
• To je normalno. Kašnjenje slike posledica je procesa brisanja slike koji služi za
uklanjanje šuma na ekranu do kojeg može doći nakon uključivanja televizora.
❐❐Problemi sa slikom
SETTINGS ➾ Korisnička podrška ➙ Test slike
Prvo pokrenite Test slike da proverite da li je izlazni signal u redu.
Ako se tokom testiranja slike ne detektuju problemi, proverite povezane
spoljne uređaje i emitovani signal.
ꕢꕢ Zadržava se slika sa prethodnog ili nekog drugog kanala, ili se na ekranu
prikazuju linije koje ometaju gledanje.
• Podesite pravac antene u odnosu na TV predajnik ili potražite uputstva za
povezivanje antene u priručniku.
ꕢꕢ Na kratko se prikazuju horizontalne/vertikalne linije i mrežaste šare koje
podrhtavaju.
• Uzrok ove pojave mogu biti snažne elektromagnetne smetnje. U tom slučaju,
isključite mobilni telefon, fen ili električnu bušilicu ako ih ima u blizini.
ꕢꕢ Slika na ekranu se zamrzava ili se ne prikazuje pravilno u toku gledanja
digitalnog programa.
• To se može desiti ako je signal slab ili je prijem loš. Podesite pravac antene i
proverite da li su kablovi pravilno priključeni.
• Ako su signal ili kvalitet slabi prilikom korišćenja funkcije Ručno podešavanje,
obratite se TV stanici ili korisničkoj podršci.
ꕢꕢ Digitalni program nije dostupan iako je kabl priključen.
• Obratite se operatoru kablovske televizije čije usluge koristite. (U zavisnosti od
pretplate, digitalni program možda neće biti podržan.)
ꕢꕢ Kada je povezan HDMIⓇ izvor, ekran je prazan ili je slika nejasna.
• Proverite specifikacije HDMIⓇ kabla. Ako HDMIⓇ kabl nije originalan, slika se
može povremeno gubiti ili neće biti pravilno prikazana.
• Proverite da li su svi kablovi pravilno priključeni. Ako kablovi nisu dobro
priključeni, slika se možda neće pravilno prikazivati.
ꕢꕢ Nije moguće koristite USB uređaj za skladištenje.
• Proverite da li je verzija USB uređaja i kabla 2.0 ili novija.
❐❐Problemi sa zvukom
SETTINGS ➾ Korisnička podrška ➙ Test zvuka
Prvo pokrenite Test zvuka da proverite da li je izlazni signal u redu.
Ako se tokom testiranja zvuka ne detektuju problemi, proverite povezane
spoljne uređaje i emitovani signal.
ꕢꕢ Na ekranu se vidi slika, ali nema zvuka.
• Proverite druge TV kanale.
• [u zavisnosti od modela] Proverite da li je zvučnik televizora postavljen na Uključeno.
ꕢꕢ Kod analognog programa stereo efekat nije dobar ili se zvuk čuje samo sa
jednog zvučnika.
• U oblastima sa lošim prijemom (oblastima sa slabim ili nestabilnim signalom) ili
ako funkcija Multi Audio ne daje dobre rezultate, izaberite opciju Mono za Multi
Audio.
• Podesite Balans pomoću dugmeta za navigaciju.
ꕢꕢ Zvuk televizora nije sinhronizovan sa slikom ili povremeno dolazi do
problema sa zvukom.
• Ako se problem javlja samo na jednom kanalu, uzrok mogu biti problemi sa
emitovanim signalom te stanice. Obratite se TV stanici ili operatoru kablovske
televizije.
ꕢꕢ Jačina zvuka se menja kada promenim kanal.
• Jačina zvuka se može razlikovati u zavisnosti od kanala.
• Podesite opciju Automatska glasnoća na Uključeno.
ꕢꕢ Na određenim kanalima nema zvuka ili se čuje samo pozadinska muzika.
(u slučaju programa za inostrane gledaoce).
• U meniju Jezik, podesite Jezik ➙ Jezik za zvuk na jezik po svom izboru. Čak i
ako promenite jezik u okviru opcije Multi Audio, vratićete se na podrazumevanu
postavku nakon isključivanja televizora ili menjanja kanala.
ꕢꕢ Nema zvuka kada je povezan HDMIⓇ / USB izvor.
• Proverite da li koristite HDMIⓇ kabl velike brzine.
• Proverite da li je verzija USB uređaja i kabla 2.0 ili novija.
• Koristite samo standardne muzičke (*mp3) datoteke.
❐❐Problem sa vezom sa računarom (samo za modele koji
podržavaju vezu sa računarom)
ꕢꕢ Slika na ekranu se ne prikazuje nakon povezivanja sa računarom.
• Proverite da li su računar i televizor pravilno povezani.
• Proverite da li je rezolucija pravilno podešena za PC ulaz.
• Da biste koristili televizor kao sekundarni monitor, proverite da li povezani stoni ili
prenosni računar podržava prikazivanje slike na dva monitora.
ꕢꕢ Nakon povezivanja računara pomoću HDMI kabla, zvuk se ne čuje.
• Kod proizvođača grafičke kartice proverite da li je podržan HDMI audio izlaz. (Kod
grafičkih kartica koje podržavaju DVI format potrebno je da povežete zaseban kabl
za zvuk.)
ꕢꕢ Kada je povezan računar, slika je delimično isečena ili pomerena u jednu
stranu.
• Podesite rezoluciju tako da podržava PC ulaz. (Ako ovo ne uspe, ponovo pokrenite
računar.)
• Izaberite Ekran pa podesite opcije Pozicija/Veličina/Faza.
❐❐Problemi pri reprodukciji filmova iz menija Moji Mediji
ꕢꕢ Ne mogu da prikažem datoteke sa spiska Lista filmova.
• Proverite da li datoteku sa USB uređaja možete da pokrenete na računaru.
• Proverite da li je oznaka tipa datoteke podržana.
ꕢꕢ Datoteka je nevažeća. Pojavljuje se gornja poruka o grešci. Reprodukcija
zvuka, video zapisa ili titlova nije normalna.
• Proverite da li možete normalno da reprodukujete datoteku pomoću video plejera
na računaru. (Proverite da datoteka nije oštećena.)
• Proverite da li funkcija „Moji mediji“ podržava izabranu datoteku.
✎✎ Informacije o tome kako da zatražite servisiranje, potražite u sledećem
meniju.
SETTINGS ➾ Korisnička podrška ➙ Info. o proiz./serv.
❐❐ O odlaganju (Samo LCD TV sa Hg lampom)
• Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu količinu žive.
• Nemojte da odlažete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
• Odlaganje ovog proizvoda mora da se izvrši u skladu sa propisima vaših lokalnih
vlasti.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement