LG 32LM550BPLB Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Bezbednost i informacije
LED TV*
* LG LED TV koristi LCD ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da
koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
Autorska prava © 2019. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
Upozorenje! Bezbednosna
uputstva
SRPSKI
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA
NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEĐINU). U UREĐAJU NEMA
DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM DA SERVISIRA. OBRATITE SE
KVALIFIKOVANOM SERVISERU.
Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog
opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti
dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna
uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u
dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.
UPOZORENJE : DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I
STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE
IZLAŽITE GA VLAZI.
•• DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE POŽARA, UVEK DRŽITE SVEĆE I OSTALE
PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM DALJE OD OVOG PROIZVODA.
•• Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća
okruženja:
-- Držite uređaj van direktne sunčeve svetlosti.
-- U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila
-- U blizini bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja
koji generišu toplotu.
-- U blizini kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti
izloženi dejstvu pare ili ulja.
-- U zonu izloženu kiši ili vetru.
-- Ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i nemojte da stavljate
objekte koji su napunjeni tečnošću, kao što su vaze, čaše itd. na
aparat ili iznad njega (npr. na police iznad jedinice).
-- Blizu zapaljivih predmeta, kao što su benzin ili sveće, i ne izlažite
televizor direktno klima uređaju.
-- Nemojte da instalirate u naročito prašnjavim prostorijama.
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljivanja/
eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.
2
•• Ventilacija
-- Instalirajte televizor na mestima na kojima postoji pravilna
ventilacija. Nemojte da ga instalirate u zatvorenom prostoru, kao
što je polica za knjige.
-- Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
-- Nemojte da blokirate ili prekrivate proizvod tkaninom ili drugim
materijalima dok je jedinica uključena.
•• Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju. Otvori za ventilaciju
mogu da postanu vrući kada je televizor dugo u upotrebi.
•• Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja,
kao što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i
gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto
na kome kabl izlazi iz uređaja.
•• Nemojte da pomerate televizor dok je strujni kabl uključen.
•• Nemojte da koristite oštećeni ili olabavljeni strujni kabl.
•• Postarajte se da držite utikač prilikom isključivanja strujnog kabla.
Nemojte da vučete strujni kabl da biste isključili televizor.
•• Nemojte da povezujete previše uređaja na istu strujnu utičnicu zato
što tako može doći do požara ili strujnog udara.
•• Isključivanje uređaja iz glavnog napajanja
-- Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Ako dođe do
hitnog slučaja, utikač napajanja mora ostati na lako dostupnom
mestu.
•• Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor.
U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati
ozbiljne povrede.
•• Uzemljenje spoljašnje antene (može da se razlikuje u zavisnosti
od države):
-- Ako je spoljna antena instalirana, pratite dolenavedene mere
opreza.
Spoljni antenski sistem ne sme da se nalazi u blizini vazdušnih
električnih vodova ili ostalih strujnih kola i kola za osvetljenje,
ili na mestima na kojima može da dođe u kontakt sa električnim
vodovima ili kolima zato što može doći do teške povrede ili smrti.
Postarajte se da antenski sistem bude uzemljen da biste dobili
određenu zaštitu od naponskih udara i nagomilanog statičnog
opterećenja.
Odeljak 810 standarda National Electrical Code (NEC) u
Sjedinjenim Američkim Državama pruža informacije o pravilnom
uzemljenju stuba i noseće strukture, uzemljenju ulazne žice za
jedinicu pražnjenja antene, veličini provodnika za uzemljenje,
lokaciji jedinice za pražnjenje antene, povezivanju na elektrode
za uzemljenje i zahtevima za elektrodu za uzemljenje.
Uzemljenje antene u skladu sa standardom National Electrical
Code, ANSI/NFPA 70
•• Pažljivo rukujte adapterom da ga ne biste ispustili ili udarili. Udarac
može da ošteti adapter.
•• Nemojte da dodirujete televizor vlažnim rukama da biste umanjili
rizik od požara ili strujnog udara. Ako su kontaktni jezičci strujnog
kabla vlažni ili prekriveni prašinom osušite ih ili potpuno obrišite
prašinu.
•• Baterije
-- Pribor (baterija itd.) čuvajte na bezbednom mestu van domašaja
dece.
-- Nemojte da izazivate kratak spoj na baterijama, nemojte da
ih rasklapate i ne dozvolite da se pregreju. Nemojte da bacate
baterije u vatru. Baterije ne smeju biti izložene previsokoj
temperaturi.
•• Pomeranje
-- Postarajte se da uređaj bude isključen, isključen iz struje i da svi
kablovi budu uklonjeni prilikom pomeranja. Može biti potrebno
2 ili više osoba za prenos većih televizora. Nemojte da pritiskate
ili stežete prednji panel televizora. U suprotnom može doći do
oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili povrede.
•• Držite materijal pakovanja otporan na vlagu ili pakovanje od vinila
van domašaja dece.
•• Pazite da ne bude nikakvih udara, da predmeti ne padnu na
proizvod i ne ispuštajte ništa na ekran.
•• Ne pritiskajte jako na panel rukom ili oštrim predmetom kao što su
ekser, grafitna ili hemijska olovka i ne grebite po panelu. To može
izazvati oštećenje ekrana.
•• Čišćenje
-- Izvucite strujni kabl prilikom čišćenja i čistite nežno mekom/
suvom krpom. Nemojte da prskate vodu ili drugu tečnost
direktno na televizor. Ni u kom slučaju nemojte da koristite
sredstva za čišćenje stakla, osveživače vazduha, insekticide,
maziva, vosak (za automobile ili industrijski), abrazive,
razređivače, benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja
proizvoda i ekrana. U suprotnom može doći do strujnog udara ili
oštećenja proizvoda.
SRPSKI
•• Uzemljenje (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.)
-- Televizor sa uzemljenim strujnim utikačem sa tri kontaktna
jezička mora da bude povezan na uzemljenu strujnu utičnicu
sa tri kontaktna jezička. Postarajte se da povežete žicu za
uzemljenje da biste sprečili mogući strujni udar.
•• Nikada ne dodirujte ovaj uređaj ili antenu tokom oluje. Možete
doživeti strujni udar.
•• Postarajte se da strujni kabl bude čvrsto povezan sa televizorom i
zidnom utičnicom. Ako nije čvrsto povezan, može doći do oštećenja
na utikaču i utičnici, a u ekstremnim slučajevima i do požara.
•• Nemojte da ubacujete metalne ili zapaljive predmete u proizvod.
Ako strani objekat upadne u proizvod, izvucite strujni kabl i obratite
se korisničkoj službi.
•• Nemojte da dodirujete kraj strujnog kabla dok je uključen. Možete
doživeti strujni udar.
•• Ako dođe do neke od niženavedenih situacija, odmah
isključite proizvod i obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj
službi.
-- Uređaj je oštećen.
-- Ako voda ili neka druga supstanca uđe u proizvod (u strujni
adapter, strujni kabl ili televizor).
-- Ako miris dima ili neki drugi neprijatan miris dopire iz televizora
-- Tokom oluja ili kada se uređaj dugo ne koristi.
Čak i kad je televizor isključen preko daljinskog upravljača ili
tastera, i dalje ostaje uključen u strujni izvor ako nije isključen iz
struje.
•• Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje u blizini
televizora (npr. električni aparat protiv insekata). To može dovesti
do kvara uređaja.
•• Nemojte da pokušavate da na bilo koji način modifikujete ovaj
proizvod bez pisane dozvole kompanije LG Electronics. Može doći
do požara ili strujnog udara. Obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj
službi za servis ili popravku. Neovlašćena modifikacija može
poništiti ovlašćenje korisnika da rukuje ovim proizvodom.
•• Koristite samo ovlašćene dodatke / pribor koji je odobrila
kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara,
strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
•• Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo
može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
3
Priprema
Opcioni dodaci
SRPSKI
•• Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike,
inicijalizacija televizora može potrajati nekoliko minuta.
•• Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
•• OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati
od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
•• Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
•• Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
•• Uređaj mora da bude povezan sa utičnicom u blizini kojoj se lako
može pristupiti. Neki uređaji koji nemaju dugme za uključivanje/
isključivanje isključuju se iskopčavanjem kabla za napajanje.
•• Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
•• Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti
promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapređenja
funkcija proizvoda.
•• Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB
uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina
manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne
može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni
kabl koji podržava
.
B
B
A
A
4
Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj
tabeli.
A
B
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
Zidni nosač
[Televizor]
10 cm (+ / -2 cm)
Zidni nosač
Model
VESA (A x B) (mm)
Standardni zavrtanj
Broj zavrtanja
•• Koristite sertifikovani kabl sa HDMI logotipom.
•• Ako ne koristite sertifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati
na ekranu ili može doći do greške u vezi. (Preporučene vrste HDMI
kablova)
-- Ultra High-Speed HDMI kabl®/TM (3 m ili kraći)
•• Korišćenje feritnog jezgra (U zavisnosti od modela)
-- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne
smetnje na kablu za napajanje. Namotajte kabl za napajanje oko
feritnog jezgra jednom.
[Zid]
Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promenjene ili izmenjene
bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta. Ukoliko želite da ih
kupite, obratite se distributeru. Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa
pojedinim modelima.
Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u zavisnosti od
nadogradnje za funkcije proizvoda, uslova rada i smernica proizvođača.
32/43LM55*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
Podizanje i premeštanje
televizora
•• Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je isporučen.
•• Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje
i sve kablove.
•• Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste
izbegli oštećenja.
SRPSKI
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte
tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i
obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
•• Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
•• Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu
ravnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako
biste ga zaštitili od ogrebotina.
Montiranje na sto
1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
• Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
•• Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da
ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
10 cm
10 cm
10 cm
(U zavisnosti od modela)
2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
•• Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
•• U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan na
sledećoj slici.
•• Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
•• Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite
na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
•• Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
•• Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu
dugmad.
•• Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na
delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. (U
suprotnom, možete oštetiti proizvod.)
•• Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da
preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje.
U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može
izazvati povrede.
•• Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja,
nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
•• Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora
koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
•• Vodite računa da zavrtnji budu ispravno umetnuti i dobro
pričvršćeni. (Ako nisu dovoljno jako pričvršćeni, televizor
može da se nagne prema napred nakon montaže.) Nemojte
prejako da pritežete zavrtnje; u suprotnom, zavrtnji se
mogu oštetiti i biti nepravilno pritegnuti.
5
Pričvršćivanje televizora na zid
SRPSKI
(U zavisnosti od modela)
1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i
zavrtnje na zadnjoj strani televizora.
• Ukoliko se na mestu zavrtanja s ušicom nalaze obični zavrtnji,
uklonite ih.
2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima. Poklopite
zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom na kojem
se nalazi zidni nosač.
3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač.
Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.
•• Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da
može bezbedno da nosi televizor.
•• Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
6
Montiranje na zid
Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i
montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko
želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog
materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da
montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. LG
zidni nosač se lako pomera sa povezanim kablovima. Preporučujemo
da koristite LG zidni nosač. Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite
zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za
povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove
pre nego što pričvrstite zidni nosač.
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
(U zavisnosti od modela)
•• Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite postolje
tako što ćete pratiti uputstva za montažu postolja
obrnutim redosledom.
•• Za više informacija o vijcima i nosačima za zid proverite
Zasebnu kupovinu.
•• Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite
VESA standardni interfejs za montiranje na zid (opcioni
delovi) na zadnju stranu televizora. Kada televizor
montirate pomoću interfejsa za montiranje na zid (opcioni
delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
•• Postarajte se da strujni i signalni kablovi vise sa zadnje
strane televizora prilikom montiranja televizora na zid.
•• Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen
dejstvu ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja
uređaja i njegovog padanja sa postolja.
•• Prilikom postavljanja nosača za montiranje na zid, preporučuje se
da zaštitite otvor za postolje pomoću trake kako bi se sprečio ulazak
prašine i insekata u otvor. (U zavisnosti od modela)
Priključci
SRPSKI
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da
biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.
Antena/kabl
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).
Otvor za postolje
•• Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu
antenskog signala.
•• Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačivač signala da biste
postigli bolji kvalitet slike.
•• Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite
antenu u odgovarajućem smeru.
•• Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
Satelitska antena
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω). (U zavisnosti
od modela)
CI modul
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u
režimu digitalne televizije. (U zavisnosti od modela)
•• Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
•• Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan,
obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
7
Ostale veze
Pomoću dugmeta
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pomoću dugmeta.
SRPSKI
HDMI
•• Prilikom povezivanja HDMI kabla potrebno je isključiti proizvode i
eksterne uređaje i iskopčati njihove kablove.
•• Podržani HDMI format zvuka (U zavisnosti od modela):
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
Eksterni uređaji
Podržani su sledeći spoljni uređaji: Blu-ray plejer, HD risiveri, DVD
plejeri, videorekorderi, audio sistemi, USB uređaji za skladištenje, PC,
igrački uređaji i ostali eksterni uređaji.
•• Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
•• Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV
priključaka.
•• Pre snimanja TV programa na Blu-ray/DVD rekorderu ili
videorekorderu proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na
televizor preko DVD rekordera ili videorekordera. Da biste dobili više
informacija o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa
svakim uređajem.
•• Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
•• Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji se
isporučuje uz igračku konzolu.
•• U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako je šum
prisutan, promenite izlaz računara na drugu rezoluciju, promenite
brzinu osvežavanja na drugu brzinu i podesite osvetljenje i kontrast
u meniju SLIKA sve dok slika ne postane čista.
•• U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije možda
neće ispravno raditi u PC režimu.
•• Prilikom povezivanja LAN kabla, preporučuje se da koristite CAT 7
kabl. (Samo kada je priložen port .)
Osnovne funkcije
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje1 (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje menijem (Pritisnite2)
Izbor menija (Pritisnite i zadržite3)
1 Zatvoriće se sve aplikacije koje su bile pokrenute, i zaustaviće se sva
snimanja koja su u toku. (Zavisno od zemlje)
2 Kratko pritisnite dugme dok je televizor uključen da biste se kretali
kroz meni.
3 Funkciju možete koristiti kada pristupite meniju za upravljanje.
Podešavanje menija
Kada je TV uključen, pritisnite jednom dugme . Stavke menija možete
podešavati pomoću dugmeta.
Isključite napajanje.
Promena ulaznog signala.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Podešavanje jačine zvuka.
8
Pomoću daljinskog
upravljača
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
1
SRPSKI
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi i odgovaraju
oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Da biste
uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.
(UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) Uključivanje ili isključivanje
televizora.
Izbor radija, TV i DTV programa.
(PRETRAGA) Pretražite sadržaj poput televizijskih programa,
filmova i drugih video zapisa ili pretražite veb tako što ćete uneti
termine za pretragu u polje za pretragu. (U zavisnosti od modela)
Ponovo poziva željeni titl u digitalnom režimu.
(Podešavanja) Pristupanje meniju sa postavkama.
(ULAZ) Menjanje ulaznog signala.
Numerička tastatura Unos brojeva.
Pristupanje listi sačuvanih programa.
(VIŠE RADNJI) Prikazuje više funkcija daljinskog upravljača.
(U zavisnosti od modela)
**
Uređuje opciju BRZI PRISTUP.
-BRZI PRISTUP je funkcija koja vam omogućava da uđete u naznačenu
aplikaciju ili TV uživo direktno tako što ćete da pritisnete i zadržite
dugmad sa brojkama. (U zavisnosti od modela)
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje listi omiljenih programa.
Prikazivanje programskog vodiča.
(BEZ ZVUKA) Isključivanje svih zvukova.
**
(BEZ ZVUKA) Pristupa meniju [Pristup].
Kretanje kroz snimljene emisije.
Dugmad za teletekst (
) Ova dugmad se koristi
za teletekst.
(POČETNI MENI) Pristup početnom meniju.
Vraćanje na prethodni nivo.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno) Kretanje kroz
menije ili opcije.
(OK) Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
Audio opis će biti omogućen. (U zavisnosti od modela)
Pristupanje brzom meniju. (U zavisnosti od modela)
1
Dugmad za usluge striminga Povezivanje sa uslugom
striminga video zapisa. (U zavisnosti od modela)
Započinjanje snimanja i prikazivanje menija za snimanje.
(Samo za modele koji podržavaju funkciju Time MachineReady) (U
zavisnosti od modela)
(Kontrolna dugmad) Upravljanje
multimedijalnim sadržajem.
, , ,
Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim
menijima.
(Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od
modela ili regije.)
Da biste koristili dugme, pritisnite i držite ga duže od 1
sekunde.
: Neki televizori možda ne podržavaju funkciju ovog tastera.
9
SRPSKI
•• Ne mešajte nove i stare baterije. To može dovesti do
pregrevanja novih baterija i njihovog curenja.
•• Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju,
baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do
požara, telesne povrede ili zagađenja okoline.
•• Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici su možda na
snazi propisi koji od vas zahtevaju da ove baterije pravilno
odložite zbog zaštite životne sredine. Obratite se lokalnim
organima za informacije o odlaganju i reciklaži.
•• Baterije koje su u pakovanju ili u proizvodu ne smeju da
se izlažu preteranoj toploti kao što su sunčeva svetlost,
vatra i sl.
Podešavanja
Automatsko podešavanje programa
(Podešavanja) → [Kanali] → [Automatsko podešavanje]
Automatsko podešavanje programa.
•• Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa
možda neće biti uspešna.
•• [Automatsko podešavanje] pronalazi samo one programe koji se u
tom trenutku emituju.
•• Ako je opcija [Zaključav. sistema] aktivirana, pojaviće se prozor u
koji treba da unesete lozinku.
10
Da biste izabrali Način slike
(Podešavanja) → [Slika] → [Podešavanja režima slike] → [Način
slike]
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u kojem gledate ili
željeni program.
•• [Živopisno] : Povećava kontrast, osvetljenost i oštrinu kako bi se
prikazala živa slika.
•• [Standardan] : Prikazuje se slika sa standardnim nivoom kontrasta,
osvetljenosti i oštrine.
•• [Eco] / [APS] : (U zavisnosti od modela)
Funkcija Ušteda energije menja postavke televizora kako bi se
smanjila potrošnja.
•• [Bioskop] / [Igra] : Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i
fotografije.
•• [Sport] : (U zavisnosti od modela)
Optimizacija video slike kod veoma dinamičnih akcija
naglašavanjem osnovnih boja poput bele, trava zelene ili nebo
plave.
••
[Ekspert1] / [Ekspert2] : Meni za podešavanje kvaliteta slike
koji omogućava stručnjacima i amaterima da postignu najbolji
doživljaj pri gledanju televizije. Ovo je meni za podešavanje
namenjen stručnjacima za podešavanje slike sa ISF certifikatom.
(ISF logotip može se koristiti samo na televizorima sa ISF
certifikatom.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
•• U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti dostupni svi
načini slike.
•• Režim
Ekspert namenjen je stručnjacima za podešavanje
slike i omogućava upravljanje parametrima slike i njihovo detaljno
podešavanje. Kod normalne slike, efekat možda neće biti drastičan.
•• Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
•• Ako promenite [Način slike], može doći do promene postavki
[Ušteda energije] i [Pametna kontrola osvetljenja], što može da
utiče i na potrošnju energije.
Podešavanje unapređenog upravljanja
(Podešavanja) → [Slika] → [Podešavanja režima slike]
Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim slike.
(Podešavanja) → [Slika] → [Podešavanja režima slike] →
[Napredne kontrole] / [Kontrole za stručnjaka]
Omogućava kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili podešavanje
postavki slike za određeni sadržaj.
•• [Pozadinsko osvetljenje] : Upravljanje nivoom osvetljenja ekrana
podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što je izabrana postavka
bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
•• [Kontrast] : Podešavanje kontrasta između svetlih i tamnih oblasti
na slici. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će kontrast
biti veći.
•• [Osvetljenje] : Podešava ukupnu osvetljenost ekrana. Što je
izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
•• [Oštrina] : Podešavanje oštrine slike. Što je izabrana postavka bliža
vrednosti 50, to će slika biti oštrija i jasnija.
•• [Boja] : Ublažavanje ili povećavanje intenziteta boja na ekranu. Što
je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će boja biti intenzivnija.
•• [Nijansa] : Podešavanje balansa crvene i zelene boje na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti Crveno 50, to će boja biti
crvenija. Što je izabrana postavka bliža vrednosti Zeleno 50, to će
boja biti zelenija.
•• [Temp. boje] : Podešavanje hladnije ili toplije temperature boje.
•• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
SRPSKI
Detaljno podešavanje režima slike
•• [Dinamički kontrast] : Omogućava podešavanje optimalnog nivoa
kontrasta u skladu sa osvetljenošću slike.
•• [Dinamička boja] : Omogućava podešavanje boja kako bi izgledale
prirodnije.
•• [Željena boja] : Podešavanje boje kože, trave i neba u skladu sa
ličnim željama.
•• [Gama] : Omogućava podešavanje krive nijansi u skladu sa izlaznim
signalom slike u odnosu na ulazni signal.
•• [Skala boja] : Izbor opsega boja koji je moguće prikazati.
•• [Filter boje] : Filtrira određeni spektar RGB boja kako bi se detaljno i
precizno podesila zasićenost boja i nijanse.
•• [Ravnoteža bele boje] : Omogućava podešavanje opšteg tona
ekrana po želji.
•• [Sistem za upravljanje bojom] : Ovo je sistem koji stručnjaci koriste
prilikom podešavanja boja korišćenjem test obrasca. Mogu da
izaberu neku od šest oblasti boja (crvenu / zelenu / plavu / cijan
/ magenta / žutu) bez uticaja na druge boje. Kod normalne slike,
promena boje nakon podešavanja možda neće biti primetna.
•• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
11
SRPSKI
Podešavanje dodatne opcije slike
Korišćenje funkcije Režim za komfor očiju
(Podešavanja) → [Slika] → [Podešavanja režima slike] →
[Opcije za slike]
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
(Podešavanja) → [Slika] → [Dodatna podešavanja] → [Režim
za komfor očiju]
Ako uključite ovu opciju, temperatura boje će se automatski prilagoditi
da bi se smanjilo naprezanje oka.
•• [Smanjivanje šuma] : Uklanja šum sa slike.
•• [Smanjenje MPEG šuma] : Eliminiše šum koji nastaje pri stvaranju
digitalnog signala slike.
•• [Nivo crnog] : Podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana u skladu
sa nivoom crne boje u ulaznoj slici korišćenjem zatamnjenosti
(nivoa crne boje) ekrana.
•• [Pravi bioskop] : Optimizovanje ekrana za gledanje filmova.
•• [Pametna kontrola osvetljenja] : Automatski podešava osvetljenost
i smanjuje zamućenost slike na osnovu podataka o slici kako bi se
smanjilo naprezanje očiju.
•• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Resetovanje podešavanja slike
(Podešavanja) → [Slika] → [Podešavanja režima slike] →
[Resetovanje slike]
Resetuje podešavanja slike koja je prilagodio korisnik. Svaki režim slike
biće resetovan. Izaberite režim slike koji želite da resetujete.
Korišćenje funkcije Štednja energije
(Podešavanja) → [Slika] →
[Ušteda energije]
Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem maksimalnog osvetljenja
ekrana.
•• [Automatski] : (U zavisnosti od modela)
Senzor na televizoru detektuje okolno osvetljenje i automatski
prilagođava osvetljenost ekrana.
•• [Isključeno] : Isključivanje funkcije [Ušteda energije].
•• [Minimum] / [Srednje] / [Maksimum] : Primenjivanje unapred
podešenih postavki za [Ušteda energije].
•• [Isključen ekran] : Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk.
Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču osim dugmeta
za uključivanje/isključivanje da biste ponovo uključili ekran.
•• U zavisnosti od [Ušteda energije] ([Automatski] /
[Maksimum]), možda nećete moći da podešavate [Pozadinsko
osvetljenje].
U tom slučaju dođite do (Podešavanja) → [Slika] →
[Ušteda energije] i postavite na [Isključeno] ili [Minimum].
12
•• Uključeno : Automatski prilagođava temperaturu boje ekrana.
•• Isključeno : Isključuje [Režim za komfor očiju].
Izbor režima zvuka
(Podešavanja) → [Zvuk] → [Podešavanja režima zvuka] →
[Način zvuka]
Podešavanje zvuka televizora na optimalan nivo u zavisnosti od
izabranog režima zvuka.
•• [Standardan] : Optimizovanje zvuka za sve vrste sadržaja.
•• [Razgovetan glas] : Poboljšava razgovetnost ljudskih glasova.
•• [Muzika] : (U zavisnosti od modela) Optimizovanje zvuka za
muziku.
•• [Bioskop] : Optimizovanje zvuka za filmove.
•• [Sport] : (U zavisnosti od modela) Optimizovanje zvuka za sport.
•• [Igra] : Optimizovanje zvuka za igranje igara.
Da biste podesili balans zvuka
(Podešavanja) → [Zvuk] → [Podešavanja režima zvuka] →
[Balans]
Možete da podesite jačinu zvuka za levi i desni zvučnik.
Korišćenje funkcije Zvučni efekat
(Podešavanja) → [Zvuk] → [Podešavanja režima zvuka]
Korisnik može da bira razne zvučne efekte.
•• [Virtualno okruženje] : Uživajte u obuhvatajućem doživljaju zvuka
zahvaljujući virtuelnom višekanalnom okružujućem zvučnom
efektu.
•• [Ekvilajzer] : Željeni zvuk možete da dobijete direktnim
podešavanjem ekvalizatora.
•• [Vrati na orginalno] : Možete resetovati podešavanja zvučnih
efekata.
•• Ovaj režim je dostupan samo ako je opcija [Način zvuka] podešena
na [Standardan].
Korišćenje Izlaz digitalnog zvuka
(Podešavanja) → [Zvuk] → [Izlaz zvuka] → [Interni TV zvučnik]
(U zavisnosti od modela)
Izlaz zvuka kroz TV zvučnik.
(Podešavanja) → [Zvuk] → [Izlaz zvuka] → [Interni TV zvučnik
+ audio izlaz (Optički)] → [Izlaz digitalnog zvuka]
(U zavisnosti od modela)
Podešavanje [Izlaz digitalnog zvuka].
Korišćenje spoljašnjeg zvučnika
(Podešavanja) → [Zvuk] → [Izlaz zvuka] → [Audio izlaz
(Optički)]
(U zavisnosti od modela)
Izlaz zvuka kroz zvučnik koji je povezan na optički priključak.
•• SimpLink je podržan.
Korišćenje Interni TV zvučnik + audio izlaz
(optički)
(Podešavanja) → [Zvuk] → [Izlaz zvuka] → [Interni TV zvučnik
+ audio izlaz (Optički)]
(U zavisnosti od modela)
Zvuk se istovremeno reprodukuje kroz zvučnike u televizoru i i audio
uređaj povezan na digitalni optički priključak audio izlaza.
Povezivanje i korišćenje LG audio uređaja
(Podešavanja) → [Zvuk] → [Izlaz zvuka] → [LG Sinhronizacija
zvuka (Optički)]
(U zavisnosti od modela)
Uključite LG audio uređaj sa logotipom
u optički digitalni izlazni
priključak za zvuk. LG audio uređaj vam omogućava da sa lakoćom
dođete do bogatog i moćnog zvuka.
Stavka
[Automatski]
[PCM]
Audio ulaz
Digitalni audio izlaz
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Sve
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
SRPSKI
Korišćenje TV zvučnika
•• Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
Da biste sinhronizovali sliku i zvuk
(Podešavanja) → [Zvuk] → [AV Sync. podešavanje]
(U zavisnosti od modela)
Direktno sinhronizovanje slike i zvuka ako se ne podudaraju. Ako
opciju [AV Sync. Podešavanje] podesite na Uključeno, moći ćete
da sinhronizujete zvuk (sa zvučnika televizora ili eksterni zvučnik
priključka) i sliku na ekranu.
•• Ukoliko izaberete [Bajpas], zvuk će se emitovati sa eksternih audio
uređaja bez ikakvog kašnjenja. Zvuk će se možda reprodukovati pre
slike pošto je televizoru potrebno izvesno vreme da obradi video
signal.
13
Da biste koristili SIMPLINK
SRPSKI
(U zavisnosti od modela)
SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da praktično upravljate sa
više multimedijalnih uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora i
SIMPLINK menija.
1 HDMI kablom povežite HDMI IN priključak na televizoru i HDMI
izlazni priključak na SIMPLINK uređaju.
•• (U zavisnosti od modela)
Kod kućnih bioskopa sa funkcijom SIMPLINK, povežite HDMI
priključke kao što je opisano iznad, pa optičkim kablom povežite
optički digitalni audio izlaz televizora sa optičkim digitalnim audio
ulazom SIMPLINK uređaja.
2 Izaberite (Podešavanja) → [Opšte] → [SIMPLINK].
Pojaviće se prozor sa SIMPLINK menijem.
3 U prozoru Podešavanja u okviru menija SIMPLINK, postavite funkciju
SIMPLINK na [Uključeno].
4 Konfigurišite postavke [Sinhronizacija automatskog uključivanja] na
Uključeno ili Isključeno.
•• Takođe, funkciju SIMPLINK možete da podesite ako izaberete
(POČETNI MENI) → [Ulazi] → [SIMPLINK]. U prozoru sa
SIMPLINK menijem, izaberite uređaj kojim želite da upravljate.
•• Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima na kojima se nalazi
SIMPLINK logotip.
•• Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je da koristite HDMI®
kabl (sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control)). HDMI®
kablovi velike brzine imaju povezan 13. pin koji služi za razmenu
informacija između uređaja.
•• Ako pređete na neki od drugih ulaza, SIMPLINK uređaj će prestati
sa radom.
•• Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača sa funkcijom HDMI-CEC,
SIMPLINK uređaj možda neće pravilno raditi.
•• (U zavisnosti od modela)
Ako izaberete ili reprodukujete medije sa uređaja koji ima
funkciju kućnog bioskopa, [HT Zvučnik] (Zvučnik) biće automatski
priključen.
Da biste mogli da koristite funkciju [HT Zvučnik] (Zvučnik),
potrebno je da povežete uređaje optičkim kablom (prodaje se
zasebno).
14
Opis funkcije SIMPLINK
•• Direktna reprodukcija : Sadržaj sa multimedijalnog uređaja
odmah se reprodukuje na televizoru.
•• Upravljanje uređajima preko daljinskog upravljača za
televizor : Upravljanje multimedijalnim uređajem pomoću
daljinskog upravljača televizora.
•• Jedinstveno isključivanje : Ako opciju [Sinhronizacija
automatskog uključivanja] podesite na vrednost Uključeno u
postavkama funkcije SIMPLINK i isključite televizor, isključiće se i
svi uređaji koji su sa televizorom povezani preko funkcije SIMPLINK.
•• Jedinstveno uključivanje : Ako je u postavkama funkcije
SIMPLINK opcija [Sinhronizacija automatskog uključivanja]
podešena na vrednost Uključeno , kada uključite uređaj koji je
povezan putem veze SIMPLINK, uključiće se i televizor. (Ponašanje
se može razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja.)
•• [Zvučnik] : (U zavisnosti od modela)
Biranje zvučnika kućnog bioskopa ili televizora.
Za postavljanje lozinke
(Podešavanja) → [Bezbednost] → [Postavi lozinku]
Postavljanje ili menjanje lozinke.
•• Početna lozinka je ‘0000’.
•• Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije ‘0000’ već je
‘1234’.
•• Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može biti ‘0000’.
Opcija Resetuj na početna podešavanja
(Podešavanja) → [Opšte] → [Resetuj na početna podešavanja]
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će biti vraćen na
fabričke postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve postavke biće vraćene
na podrazumevane vrednosti.
•• Ako je uključena opcija [Zaključav. sistema], pojaviće se iskačući
prozor za unos lozinke.
•• Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku vraćanje na
fabričke postavke.
Da biste uklonili USB uređaj
•• Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj, televizor više neće
moći da ga čita. Uklonite USB uređaj, a zatim ga ponovo priključite.
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
•• Ako USB uređaj ima ugrađeni program za automatsko
prepoznavanje ili koristi poseban upravljački program, možda
nećete moći da ga koristite.
•• Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi ispravno.
•• Koristite samo USB uređaje koji su formatirani Windows FAT32 ili
NTFS sistemom datoteka.
•• Ako koristite spoljni USB čvrsti disk, preporučujemo da koristite
uređaje čiji je nominalni napon manji od 5 V, a nominalna struja
manja od 500 mA.
•• Preporučujemo da koristite USB memorijske uređaje čiji je kapacitet
32 GB ili manji i USB čvrste diskove čiji je kapacitet 2 TB ili manji.
•• Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi pravilno,
uključite i isključite napajanje. Više informacija potražite u
korisničkom priručniku USB čvrstog diska.
•• Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB uređaju,
pa obavezno napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na nekom
drugom uređaju. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje podataka,
pa proizvođač ne snosi odgovornost za njihov gubitak.
Podržani formati datoteka za funkciju Moji
mediji
•• Maksimalna brzina protoka podataka : 20 Mb/s (megabita u
sekundi)
•• Podržani formati spoljašnjeg titla: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
SRPSKI
Izaberite povezani USB uređaj na ekranu (POČETNI MENI) →
[Ulazi], pa izaberite dugme [Izbaciti] da biste uklonili USB memorijski
uređaj.
Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB uređaj uklonjen,
izvucite uređaj iz televizora.
Podržani video formati
•• Maksimalno: 1.920 x 1.080 pri 30p (samo Motion JPEG 640 x 480
pri 30p)
Oznaka
tipa
datoteke
Kodeci
Video
.asf, .wmv
Zvuk
Video
.avi
Zvuk
Video
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Zvuk
Video
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
.mkv
motion JPEG
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC,
AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I,
MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1
Layer III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1
Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, AAC, HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1
Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
15
Podržani audio formati
Format
datoteke
SRPSKI
.MP3
.AAC
.M4A
.WAV
.WMA
.WMA 10
Pro
.OGG
16
Stavka
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Dubina boje
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Podržani formati fotografija
Informacije
Format
datoteke
32 Kb/s – 320 Kb/s
Dostupni
tipovi
datoteka
16 kHz ~ 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
Slobodan format
.jpeg, .jpg,
.jpe
8 kHz ~ 48 kHz
ADIF, ADTS
Slobodan format
8 kHz ~ 48 kHz
.BMP
MPEG-4
64 Kb/s ~ 1,5 Mb/s
8 kHz ~ 48 kHz
LPCM
8 bita / 16 bita / 24 bita
128 Kb/s – 320 Kb/s
8 kHz ~ 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 Standard
~ 768 Kb/s
M0 : do 2 kanala pri 48 kHz (Osim
Kanal/
LBR režima),
frekvencija
M1 : do 5,1 kanala pri 48 kHz,
uzorkovanja
M2 : do 5,1 kanala pri 96 kHz
Podrška
WMA 10 Pro
Brzina protoka 64 Kb/s – 320 Kb/s
Frekvencija
8 kHz ~ 48 kHz
uzorkovanja
Podrška
Vorbis
Stavka
Veličina
fotografije
Veličina
fotografije
Dostupni
tipovi
datoteka
.PNG
Veličina
fotografije
Rezolucija
SOF0: Osnovni
SOF1: Prošireni sekvencijalni
SOF2: Progresivni
Minimum : 64 (Š) x 64 (V)
Maksimum (Normalni tip) :
15.360 (Š) x 8.640 (V)
Maksimum (Progresivni tip) :
1.920 (Š) x 1.440 (V)
Minimum : 64 (Š) x 64 (V)
Maksimalno: 9.600 (Š) x 6.440 (V)
Prepletena, Neprepletena
Minimum : 64 (Š) x 64 (V)
Maksimum (Prepletena) :
1.200 (Š) x 800 (V)
Maksimum (Neprepletena) :
9.600 (Š) x 6.400 (V)
* Datoteke u formatima BMP i PNG će se možda sporije prikazivati od
JPEG datoteka.
Pristupanje priručniku na
vebu
Rešavanje problema
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
•• Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte opet.
•• Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
•• Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na
, na ).
Nema slike i zvuka.
•• Proverite je li uređaj uključen.
•• Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
•• Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem
drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
•• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u
napajanju.
•• Proverite da li je funkcija automatskog isključivanja aktivirana na
podešavanjima vremena.
•• Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Nema signala prilikom povezivanja na PC (HDMI).
•• Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključivanja može doći
do malog „treperenja”. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je
uređaj u bilo kom smislu neispravan.
•• Ovaj ekran je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela.
Na panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/ili svetle tačke
(crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar
i ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja. Ovaj fenomen se
pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na
zamenu ili povraćaj novca.
•• Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od
mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole).
Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije
povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.
•• Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do zadržavanja
slike. Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu
televizora.
SRPSKI
Detaljno korisničko uputstvo potražite na adresi www.lg.com.
Nenormalan prikaz
Zvuci koje uređaj stvara
•• „Krckanje”: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili
isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled
dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih
je termička deformacija neophodna.
•• Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine
koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše
šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja. On
ne utiče na rad i performanse uređaja.
•• Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
•• Ponovo povežite HDMI kabl.
•• Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
17
Specifikacije
(Zavisno od zemlje)
SRPSKI
Specifikacije prenosa
Televizijski sistem
DVB-S/S2
Pokrivenost kanala
(Opseg)
Maksimalni broj
programa koji se mogu
sačuvati
950 do 2150 MHz
Digitalna televizija
Analogna televizija
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
PAL B/B,B/G, D/K,I
SECAM B/G, D/K, L
DVB-C
DVB-T/T2
46 do 890 MHz
VHF III : 174 do 230 MHz
UHF IV : 470 do 606 MHz
UHF V : 606 do 862 MHz
S opseg II : 230 do 300 MHz
S opseg III : 300 do 470 MHz
6 000
2 000
Impedansa spoljne
antene
75 Ω
CI modul (Š x V x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Uslovi okoline
Radna temperatura
18
od 0 °C do 40 °C
Radna relativna vlažnost
Manja od 80 %
Temperatura za skladištenje
od -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost skladištenja
Manja od 85 %
46 do 862 MHz
Režim koji podržava HDMI-DTV
Rezolucija
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Vertikalna
Frekvencija (Hz)
31,46
31,50
31,47
31,50
31,25
37,50
45,00
44,96
28,12
33,75
33,72
56,25
67,50
67,43
27,00
26,97
33,75
33,71
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
50,00
60,00
59,94
50,00
60,00
59,94
50,00
60,00
59,94
24,00
23,97
30,00
29,97
Komponentni priključci na televizoru
Video izlazi na DVD plejeru
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signala
Komponentni
480i / 576i
O
480p / 576p
O
720p / 1080i
O
1080p
O
(Samo 50 Hz / 60 Hz)
SRPSKI
640 x 480
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Informacije o komponentnim
priključcima
Režim koji podržava HDMI-PC
Za režim računara koristite priključak HDMI IN 1
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Vertikalna
Frekvencija (Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1024 x 768
48,36
60,00
1152 x 864
54,34
60,05
1360 x 768
47,71
60,01
1
1280 x 1024
63,98
60,02
1920 x 10801
67,50
60,00
1 Osim za 32LM55*
19
Napomena sa informacijama
o softveru otvorenog koda
SRPSKI
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda
na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju
cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da
pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu:
[email protected]om.
Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.
Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.
Licence
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
20
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i na
bočnoj strani proizvoda.
Možete ih zabeležiti u nastavku u slučaju da vam ikada
zatreba servisiranje.
Model
Serijski br.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement