LG | 47LD650 | Owner's Manual | LG 42LD751 Owner's Manual

LG 42LD751 Owner's Manual
SRPSKI
KORISNIČKO UPUTSTVO
LCD TV / LED LCD TV /
PLAZMA TELEVIZOR
Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre
nego što počnete sa koristite Vaš TV.
Sačuvajte ga za buduće potrebe.
www.lg.com
posebno se kupuje
Nosač za montiranje na zid
LSW200B ili
LSW100B ili
LSW200BG
LSW100BG
(32LE4***, 32LE5***,
32LE7***, 32LD4***,
32LD6***, 32LD7***,
32LD8***)
(37/42LE4***,
37/42/47LE5***,
37/42/47LE7***,
42/47LE8***, 37/42LD4***,
37/42/47LD6***,
42/47LD7***, 37/42LD8***,
42/47LX6***)
PSW400B ili PSW400BG ili
DSW400BG
(50PK5**, 50PK7***, 50PK9***, 50PX9***)
LSW400B ili
LSW400BG ili
DSW400B ili
DSW400BG
LSW200BX ili
LSW200BXG
(47LX9***)
(55LE5***,
55LE7***,
55LE8***,
55LD6***,
55LX9***)
PSW600B ili PSW600BG
(60PK5**, 60PK7***, 60PK9***, 60PX9***)
Opcioni dodaci mogu se, radi poboljšanja kvaliteta, promeniti ili izmeniti bez prethodnog
obaveštenja.
Da biste kupili ove komponente kontaktirajte prodavca.
Uređaj radi isključivo sa kompatibilnim LG LED LCD TV, LCD TV ili plazma TV uređajima.
Kutija bežičnog
medijuma
AV1
AV2
COM
RGB
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
WIRELESS
CONTROL
HDMI 4
Bežični LAN za
Širokopojasni/
Adapter jednosmerne struje
WIRELESS
OUT
(Osim za modele
32/37/42LD4***)
(Osim za modele 50/60PK950,
50/60PK950N, 50/60PK980,
50/60PK990, 50/60PX950N,
50/60PX980, 50/60PX990)
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su trgovačke oznake ili registrovane
trgovačke oznake HDMI Licensing LLC.
SADRŽAJI
LED LCD TV modeli : 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE8***, 42/47LX6*** .........................A-1
LCD TV modeli : 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8*** ...............................A-15
LED LCD TV modeli : 47/55LX9*** ..............A-27
LED LCD TV modeli : 42/47LE73** .............A-36
Modeli PLAZMA televizora : 50/60PK5**,
50/60PK7***, 50/60PK9*** , 50/60PX9*** ...A-45
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
PRIKLJUČIVANJE ANTENE ...............................1
Povezivanje sa komponentnim kablom ..............2
Povezivanje pomoću HDMI kabla .......................3
Povezivanje sa HDMI prema DVI kablom ..........4
Povezivanje sa Euro Scart kablom .....................5
Podešavanje USB funkcije..................................6
Povezivanje pomoću AN RF kabla .....................6
Povezivanje pomoću AN RCA kabla...................7
Povezivanje putem kabla sa 15-pinskim D-sub
konektorom..........................................................8
Umetanje A CI modula ........................................9
POSTAVLJANJE SLUŠALICA ............................9
KONFIGURACIJA DIGITALNOG AUDIO IZLAZA . 10
PRIKLJUČENJE SPOLJAŠNJE BEŽIČNE
OPREME ..........................................................11
Podržane rezolucije displeja .............................12
Konfiguracija ekrana za režim rada lični računar
(PC) ...................................................................15
Podešavanje mreže ..........................................19
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
UKLJUČIVANJE TV-A .......................................29
Započeti konfiguraciju ......................................29
IZBOR PROGRAMA .........................................29
PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA .....................29
BRZI MENI ........................................................30
IZBOR I PODEŠAVANJE MENIJA NA EKRANU .. 31
AUTOMATSKA PRETRAGA PROGRAMA ......33
POSTAVKA KABLOVSKE DTV (CABLE DTV
SETTING)..........................................................38
RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA............39
UREĐIVANJE PROGRAMA .............................43
Pojačivač ...........................................................47
INFORMACIJE O DEKODERU CI [ZAJEDNIČKI
INTERFEJS] ......................................................48
Ažuriranje softvera ............................................49
TEST SLIKE I TONA (PICTURE/SOUND TEST) .. 51
Test signala .......................................................52
INFORMACIJE O PROIZVODU I USLUZI
(PRODUCT/SERVICE INFORMATION) ...........53
TEST MREŽE ...................................................53
JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK ...........................54
IZABIRANJE TABELE SA PROGRAMIMA .......55
SPISAK ULAZA.................................................57
Ulazna oznaka ..................................................58
DATA SERVICE (USLUGA ZA PODATKE).......59
MHP usluga .......................................................60
MHP usluga .......................................................60
SIMPLINK..........................................................62
AV REŽIM..........................................................66
Inicijalizacija (vraćanja natrag u fabričkom
podešenju).........................................................67
SADRŽAJI
PRIPREMANJE
NETCAST
Pravno obaveštenje ..........................................68
Meni Netcast .....................................................70
YOUTUBE .........................................................71
AccuWeather .....................................................73
picasa ................................................................74
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
Bluetooth? ........................................................76
Podešavanje Bluetooth funkcije ........................77
Bluetooth slušalice ...........................................78
Uklanjanje Bluetooth uređaja ............................82
Moje Bluetooth informacije................................83
Prijem slika sa spoljašnjeg Bluetooth uređaja ..84
Slušanje muzike sa spoljašnjeg Bluetooth
uređaja ..............................................................85
3D SLIKE
3D TEHNOLOGIJA ...........................................86
Gledanje 3D slika ..............................................86
PRILIKOM KORIŠĆENJA 3D NAOČARA ........87
OPSEG ZA GLEDANJE 3D SLIKA...................87
GLEDANJE 3D SLIKA ......................................88
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI
RAČUNAR
Prilikom priključivanja USB uređaja ..................90
DLNA .................................................................92
Lista filmova ......................................................96
SPISAK FOTOGRAFIJA .................................107
SPISAK MUZIKE.............................................117
DivX registracioni kôd .....................................126
Deaktivacija .....................................................127
I
SADRŽAJI
IGRA
SADRŽAJI
Igra ..................................................................128
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI
VODIČ) (U DIGITALNOM REŽIMU)
Uključi/isključi EPG .........................................130
Izaberite a programme ....................................130
Funkcije tastera u režimu vodiča SADAŠNJI/
SLEDEĆI (program) ........................................130
Funkcija tastera za režim 8-dnevnog vodiča ..131
Funckija tastera u režimu menjanje datuma ...132
Funkcija tastera za okvir sa proširenim opisom . 132
Funkcija tastera u režimu podešavanje snimanja/
podsetnik .........................................................133
Funckija tastera u režimu spisak rasporeda ...134
UPRAVLJANJE SLIKOM
UPRAVLJANJE VELIČINOM SLIKE (FORMAT
SLIKE) .............................................................135
Čarobnjak za slike ...........................................137
Opcija energy saving (ušteda energije) ..........138
UNAPRED DEFINISANA PODEŠENJA .........139
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE ....................141
TEHNOLOGIJA POBOLJŠAVANJE SLIKE ....143
Stručna kontrola slike ......................................144
Resetovanje slike ............................................147
Trumotion ........................................................148
LOKALNO LED ZATAMNJENJE.....................149
INDIKATOR NAPAJANJA ...............................150
Image Sticking Minimization (ISM) metoda ....151
Postavke režima..............................................152
Demo mode (Demo režim) .............................153
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
AUTOMATSKI IZJEDNAČIVAČ GLASNOĆE .154
Izaberite Razgovetan glas II (Jasan glas II) ...155
UNAPRED POSTAVLJENA PODEŠENJA ZVUKA
- REŽIM ZVUK ................................................156
PODEŠAVANJE PODEŠENJA ZVUKA - REŽIM
KORISNIK .......................................................157
Infinite Sound ..................................................157
BALANS ..........................................................158
KONFIGURACIJA UKLJUČENI/ISKLJUČENI TV
ZVUČNICI .......................................................159
DTV Audio podešavanje (U DIGITALNOM
REŽIMU) .........................................................160
IZABIRANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA...161
RESETOVANJE AUDIO SIGNALA .................162
II
Audio description (Audio opis) (U DIGITALNOM
REŽIMU) .........................................................163
I/II
- Stereo/dual prijem (samo u analognom režimu)..164
- NICAM prijem (samo u analognom režimu) .165
- Izbor izlaza zvuka za zvučnike .....................165
IZBOR JEZIKA / DRŽAVE ZA PRIKAZ NA
EKRANU .........................................................166
IZBOR JEZIKA ................................................167
PODEŠAVANJE VREMENA
Podešavanje sata............................................169
PODEŠAVANJE ZA AUTOMATSKO
UKLJUČIVANJE./ISKLJUČIVANJE TAJMERA170
PODEŠAVANJE SLEEP TAJMERA ................171
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA
SADRŽAJA
PODEŠAVANJE LOZINKE I ZAKLJUČAVANJE
SISTEMA.........................................................172
Blokirati program .............................................173
RODITELJSKI NADZOR (SAMO U DIGITALNOM
REŽIMU) .........................................................174
BLOKIRANJE EKSTERNOG SIGNALA .........175
ZAKLJUČAVANJE TASTERA .........................176
TELETEKST
UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE ..............177
JEDNOSTAVAN TEKST ..................................177
NASLOVI .........................................................178
FASTEXT ........................................................178
SPECIJALNE FUNKCIJE TELTEKSTA ..........179
DIGITALNI TELETEKST
TELETEKST UNUTAR DIGITALNOG SERVISA. 180
TELETEKST U DIGITALNOM SERVISU........180
DODATAK
PRONALAŽENJE GREŠAKA .........................181
ODRŽAVANJE.................................................183
Specifikacije proizvoda ..................................184
IC KÓDOVI......................................................201
KONFIGURACIJA EKSTERNOG KONTROLNOG
UREĐAJA........................................................202
Napomena o softveru sa otvorenim izvorom ..209
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
LED LCD TV MODELI : 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***
PRIBORI
Uverite se da su sledeći pribori obuhvaćeni sa Vašim TV. Ako bilo kakav pribor nedostaje, molimo stupite u kontakt sa prodavcem gde ste kupili TV.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
x2
Držač kabla
Komponentni kabl za
povezivanje, AV kabl za
povezivanje
EN
ER
GY
AV
MO
DE
SAVI
NG
T
2 ab
hi
rs
CH
RA
NU
MU
/N
6m
no
v
9 wxy
HT
Nero MediaHome
4 Essentials CD
[
z
FA RK
V
AR
ef
l
8 tu
0
ME
3d
5 jk
LIS
T
MA
TV
RA /
D
c
7pq
LIG
INPU
1.,;@
4g
Q.V
IEW
UM
DE TIO
LE
TE
TE
P
P
A
G
E
Q.M
EN
U
OK
BA
CK
GU
ID
E
EX
IT
IN
FO
AD
AP
P/*
Korisničko uputstvo
Baterije
(AAA)
Daljinski upravljač
1-zavrtanj za učvršćivanje
postolja
(Samo za modele
3D naočare
(Samo za modele 32LE4***, 32LE5***)
42/47LX6***)
Ova stavka nije uključena za sve modele.
* Obrišite laganim pritiskom mrlje ili otiske prstiju
na ekranu TV-a sa ovom
krpom.
Krpa za čišćenje Nemojte koristiti rekomerKrpa za čišćenje nu silu. To može uzrokoekrana.
vati ogrebotine ili promenjenost boje.
krpe za čišćenje (rukavice)
(Samo za modele 32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**)
Ako na površini postoje mrlje ili otisci prstiju nežno
obrišite zaprljano mesto na površini samo sa krpom
(rukavicama) za čišćenje spoljašnjosti.
Da biste očistili prednji okvir, naprskajte vodu 1do 2 puta
na krpu za čišćenje, a zatim polako brišite u jednom
smeru. Nakon čišćenja obrišite preostalu tečnost.
Od preostale tečnosti mogu nastati mrlje na okviru.
(Samo za modele
32/37/42/47LE5***,
32/37/42/47LE75**,
32/37/42/47LE78**,
32/37/42/47LE79**,
42/47LX6***)
x8
(M4 x 16)
(Samo za modele
42/47/55LE8***)
(Samo za modele 55LE5***, (Samo za modele (Samo za modele (Samo za modele
32LE4***)
37/42LE4***)
32/37/42LE4***)
55LE75**, 55LE78**,
55LE79**)
x8
(M4 x 20)
x4
x4
x4
(M4 x 24) (M4 x 16)
(M4 x 22)
(M4 x 24)
x4
x4
(M4x16)
Zavrtnjevi za montažu postolja
Korišćenje feritnog jezgra (Ova funkcija nije dostupna za sve
modele.)
Feritno jezgro se može upotrebiti za
smanjivanje elektromagnetnih talasa prilikom priključivanja kabla za napajanje.
Što je feritno jezgro bliže kablu za napajanje, to bolje.
Feritno jezgro
(Ova
stavka nije
Postavite strujni utikač u blizini.
uključena za sve modele.)
A-1
PRIPREMANJE
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI
NAPOMENA
PRIPREMANJE
►TV uređaj se može podesiti na režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja električne energije.
TV uređaj možete i da isključite pomoću prekidača na televizoru ako neće raditi neko vreme, jer
to smanjuje potrošnju električne energije.
Potrošnja električne energije se može značajno smanjiti ako se nivo osvetljenosti slike smanji,
čime se smanjuju i ukupni tekući troškovi.
OPREZ
► Ne koračajte po staklenom postolju i ne izlažite ga udarcima. Može da se slomi, što može da prouzrokuje
moguće povrede od delova stakla ili TV uređaj može da padne.
► Ne vucite TV uređaj. Može doći do oštećenja poda ili proizvoda.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Samo za modele 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47LX6***
Inteligentni senzor
Podešava sliku u skladu sa
uslovima okruženja.
Senzor daljinskog upravljača
ZVUČNIK
Predajnik (Samo za modele 42/47LX6***)
Deo s predajnikom razmenjuje signal
s 3D naočarima.
Pazite da vam predmeti ili druge
osobe ne blokiraju ekran tokom
gledanja 3D videa.
Dugme
Pritisnite dugme da biste aktivirali željenu funkciju.
OK
PROGRAM
A-2
ZVUK
UNOS
MENI
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
(može se podesiti pomoću Indikatora
rada u meniju OPCIJA.)
NAPAJANJE
Samo za modele 42/47/55LE8***
PRIPREMANJE
Inteligentni senzor
Podešava sliku u skladu sa
uslovima okruženja.
Senzor daljinskog upravljača
ZVUČNIK
Dugme
Pritisnite dugme da biste aktivirali željenu funkciju.
ZVUK
PROGRAM
MENI
OK
NAPAJANJE
UNOS
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
(može se podesiti pomoću Indikatora rada u
meniju OPCIJA.)
Samo za modele 32/37/42LE4***
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
(može se podesiti pomoću Indikatora
rada u meniju OPCIJA.)
PROGRAM
ZVUK
OK
ZVUČNIK
Inteligentni senzor
Podešava sliku u skladu sa
uslovima okruženja.
Senzor daljinskog upravljača
MENI
UNOS
NAPAJANJE
A-3
PRIPREMANJE
INFORMACIJE NA ZADNJOJ PLOČI
PRIPREMANJE
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Samo za modele
32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE8***
Samo za modele
42/47LX6***
OPREZ
13
13
14
14
1
2
3
4
5
6
6
15
6
11
11
7
7
8 9
7
1
2
3
4
5
A-4
10
11
► Za optimalno povezivanje
HDMI kabla koristite kabl
sledeće debljine (Samo za
HDMI IN 4) / USB uređaj.
*A 10 mm
12
Utičnica napojnog kabla
Ovaj TV radi na naizmeničnoj struji. Napon je
naznačen na stranici tehničkih karakteristika.
(► str.184 do 200) Nemojte nikada uključivati
TV uređaj na jednosmernu struju.
LAN
Mrežna veza za AccuWeather, Picasa,
YouTube, itd.
Takođe, koristi se za video zapise, fotografije i
muzičke datoteke na lokalnoj mreži.
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Povežite digitalni audio izlaz sa različitom
vrstom opreme.
Povežite se sa digitalnom audio komponentom.
Koristite optički audio kabl.
RGB/DVI Audio ulaz
Connect the audio from a PC or DTV.
Euro Scart utičnica (AV1)
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od eksternog uređaja na ovim utikačima.
6
Komponentni ulaz
Povezuje komponentni video/audio uređaj na
ovim utikačima.
7
HDMI/DVI IN ulaz
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN, ili DVI
(VIDEO) signal prema HDMI/DVI port sa DVI
prema HDMI kablom.
8
RGB IN ulaz
Povezuje izlaz iz PC.
9
RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI )
PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
Ovaj port se koristi za režim „Usluga“ ili „Hotel“.
10
WIRELESS Control
Povežite bežični hardverski ključ sa TV
uređajem da biste upravljali spoljnim ulaznim
uređajima koji su povezani na kutiju bežičnog
medijuma.
11
Audio/Video ulaz
Povezuje audio/video izlaz od eksternog
uređaja na ovim utikačima.
12
Ulaz antene
Povežite antenu ili kabl sa ovim priključkom.
13
USB ulaz
Povežite USB uređaj za skladištenje sa ovim
priključkom.
14
PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijske kartice personalnih kompjutera)
konektor za karticu
Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT.
(Ova funkcija nije dostupna u svim
državama.)
15
Slušalice
Priključite slušalice u utičnicu za slušalice.
MONTAŽA POSTOLJA
1
Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da zaštitie ekran od
oštećivanje
4
Sastavite delove poklopca stalka sa zadnje strane sa TV uređajem.
PRIPREMANJE
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Prilikom sklapanja postolja za sto, proverite da li je zavrtanj potpuno pritegnut. (Ako nije potpuno
pritegnut, proizvod može da padne prema napred nakon njegovog postavljanja.) Ako zavrtanj previše
pritegnete, onda može da proklizi u unutrašnjem delu zbog prejake sile.
Poklopac
stalka sa zadnje strane
2
Sastavite delove osnove postolja sa
osnovom TV uređaja.
Zatim, pritegnite zavrtnje koji drže osnovu
postolja.
M4 X 16
M4 X 20
(Samo za modele
(Samo za modele
32/37/42/47LE5***,
42/47/55LE8***)
32/37/42/47LE75**,
32/37/42/47LE78**,
32/37/42/47LE79**, 42/47LX6***)
M4 X 22
(Samo za modele
32LE4***)
M4 X 24
M4 X 24
(Samo za modele 55LE5***,
55LE75**, 55LE78**,
55LE79**)
(Samo za modele
37/42LE4***)
Telo postolja
5
Učvrstite bezbedno 4 zavrtnja u otvorima
na pozadini TV-a.
M4 X 16
M4 X 20
(Samo za modele
32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**,
32/37/42/47/55LE79**
42/47LX6***)
(Samo za modele
42/47/55LE8***)
M4 X 16
(Samo za modele
32/37/42LE4***)
Postolje
3
Montirajte TV kao što je prikazano.
A-5
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
PRIČVRŠĆIVANJE TV
UREĐAJA NA STO
ZADNJI POKLOPAC ZA
UREĐENJE KABLOVA
(Samo za modele 32LE4***, 32LE5***)
■ Prikazana slika se može razlikovati od
Vašeg TV-a.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
TV mora biti pričvršćen na stolu tako da se ne
može okrenuti unazad/unapred i eventualno
uzrokovati povredu ili oštećenja na proizvodu.
Koristite samo priloženi zavrtanj.
1
Pričvstite kabl za napajanje pomoću
držača kablova na zadnjem poklopcu TV
uređaja.
Na taj način ćete sprečiti da se kabl nenamerno isključi.
Držač kabla
1-zavrtanj (isporučen kao deo proizvoda)
Postolje
2
Nakon povezivanja kablova kao što je
potrebno, instalirajte DRŽAČ KABLA kao
što je prikazano i objedinite kablove.
Sto
UPOZORENJE
►Da bi se sprečilo da se TV sruši, TV treba
bezbedno pričvrstiti na podu/zidu u skladu sa
instrukcijama za instaliranje. Nakretanje,
drmanje ili ljuljanje aparata može uzrokovati
povrede.
Držač kabla
OBRTNO POSTOLJE
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Nakon instaliranja TV-a možete ga okretati nalevo ili nadesno za 20 stepeni da biste ga prilagodili Vašoj poziciji gledanja.
A-6
KENSINGTON SISTEM
BEZBEDNOSTI
TV uređaj je opremljen sa konektorom za
Kensington sistem bezbednosti koji se nalazi na
zadnjoj ploči. Povežite kabl Kensington sistema
bezbednosti na način prikazan u produžetku.
Detaljne informacije o instalaciji i upotrebi
Kensington sistema bezbednosti potražite u
korisničkom vodiču koji je isporučen zajedno sa
Kensington sistemom bezbednosti.
Za više informacija, preko matične stranice http://
www.kensington. com na Internetu kontaktirajte
kompaniju
Kensington. Kompanija Kensington prodaje sisteme bezbednosti za skupu elektronsku opremu
kao što su prenosivi računari i LCD projektori.
■ Trebalo bi da kupite neophodne komponente
da biste bezbedno pričvrstili TV uređaj i bezbedno ga prikačili na zid.
■ Postavite TV uređaj blizu zida da biste izbegli
mogućnost njegovog pada kada ga slučajno
gurnete.
■ Niže navedeno uputstvo je jedan od sigurnih
načina kako da postavite TV, tako što ćete ga
pričvrstiti na zid, izbegavajući mogućnost njegovog padanja napred kada ga slučajno
povučete. Na taj način, preduzećete neophodne mere da sprečite pad televizora i
moguće povrede. Takođe, sprečićete i
oštećenje TV uređaja. Pobrinite se da se deca
ne penju ili vise na TV uređaju.
PRIPREMANJE
■ Ova krpa nije dostupna za sve modele.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
SAVETI ZA BEZBEDNU
INSTALACIJU
1
1
2
2
NAPOMENA
► Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor.
► Ako je proizvod hladan na dodir, onda može
nastati malo “treperenje” slike prilikom
uključivanja.
Ovo je normalno, sve je u redu sa televizorom.
► Neke manje tačkaste greške mogu biti vidljive
na ekranu, koje se pojavljuju kao male crvene,
zelene ili plave tačke. Međutim one nemaju
nikakav nepovoljan efekat na rad monitora.
► Nemojte dodirivati LCD ekran ili držati prst
(prste) na ekranu duži vremenski period.
Dodirivanje može izazvati privremenu
izobličenost na ekranu.
1
Da biste učvrstili TV uređaj na zid, na način prikazan na slici, upotrebite ušičaste zavrtnje ili
zavrtnje TV konzole.
(Ako Vaš TV uređaj ima zavrtnje u ušičastim
zavrtnjevima, onda ih olabavite.)
* Umetnite ušičaste zavrtnje ili zavrtnjeve TV
konzole i čvrsto ih pritegnite u gornjim otvorima.
2
Pomoću zavrtnjeva pritegnite zidne nosače na
zid. Izjednačite visinu nosača koji je montiran na
zid.
3
3
Koristite čvrst konopac kako biste ravno zakačili
proizvod. Sigurnije je da vežete uže horizontalno u odnosu na zid i TV-a.
NAPOMENA
► Kada pomerate TV prvo iskopčajte kablove.
► Upotrebite platformu ili orman koji je dovoljno jak i
veliki da podrži veličinu i težinu TV-a.
► Za bezbednu upotrebu TV-a obezbedite da je visina nosača na zidu ista sa visinom TV-a.
A-7
PRIPREMANJE
■ TV možete montirati na razne načine kao što su
na zidu, na radnom stolu itd.
■ TV je konstruisan da bude montiran horizontalno.
PRIPREMANJE
UZEMLJENJE
Proverite da li ste povezali kabl za uzemljenje za
zaštitu od mogućeg strujnog udara. Ako uzemljavanje nije moguće, neka vam kvalifkovani
električar namontira odvojenu sklopku.
Nemojte pokušavati da uzemljite TV uređaj
povezivanjem na telefonske kablove, gromobrane
ili gasne cevi..
Napajanje
Sklopka
POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA POSTOLJEM
NAPOMENA
►Instalirajte nosač na čvrst zid koji je pod
pravim uglom u odnosu na pod.
►Koristite poseban zidni nosač ako želite da
instalirate TV uređaj na plafon ili kosi zid.
►Površina na kojoj će biti montiran zidni
nosač treba da bude dovoljno jaka da bi
izdržala težinu TV uređaja: npr. beton,
prirodni kamen, cigla i šuplji blok.
►Dužina i tip zavrtnja koji se koriste za
pričvršćivanje zavise od toga koji zidni nosač
koristite. Za više i nformacija, pročitajte uputstva isporučena zajedno sa nosačem.
►Kompanija LG nije odgovorna za nezgode ili
štetu na imovini ili TV aparatu nastalu zbog
neispravne instalacije:
- U slučaju kada nije korišćen zidni nosač
koji je u skladu sa VESA standardom.
- U slučaju neispravnog pričvršćivanja zavrtanja na površinu što može da dovede do
pada TV uređaja i telesnih povreda.
- U slučaju nepridržavanja preporučenog
načina instalacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Radi adekvatne ventilacije ostavite slobodan prostor od 10 cm svuda oko TV uređaja.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MONTAŽA NA ZIDU:
HORIZONTALNO
POSTAVLJANJE
■ Preporučujemo korišćenje LG nosača za montiranje na zid prilikom montiranja TV-a na zid.
■ Preporučujemo da kupite nosač za montiranje
na zid koji podržava VESA standard.
■ LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovana profesionalna osoba za instaliranje.
A-8
VESA Standardni Količina
(A * B) Zavrtanj
32LE4***
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
37/42LE4***
4
200 * 100 M4
32LE5***
4
200 * 200 M6
37/42/47LE5***
4
400
*
400
M6
4
55LE5***
32LE75**, 32LE78**,32LE79** 200 * 100 M4
4
37/42/47LE75**, 37/42/47LE78**, 200 * 200 M6
4
37/42/47LE79**
55LE7***
400 * 400 M6
4
42/47LE8***
4
200 * 200 M6
55LE8***
4
400 * 400 M6
42/47LX6***
M6
4
200 * 200
Model
KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
(Samo za modele 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**,
32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***)
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na TV-u.
(NAPAJANJE) Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
stanje mirovanje.
UŠTEDA Podešava režim uštede energije za TV uređaj.(► str.138)
ENERGIJE
AV MODE Pomaže vam da izaberete i podesite sliku i zvuk
kada povežete AV uređaje.(► str.66)
PRIPREMANJE
LIGHT Možete uključiti ili isključiti svetlo na daljinskom
upravljaču.
INPUT Režim spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu. (► str.57)
TV/RAD Služi za biranje radija, TV i DTV kanala.
MENU Služi za izbor menija.
Briše sve prikaze na ekranu i vraća natrag na režim
gledanja iz bilo kog menija.(► str.31)
NetCast Bira željeni NetCast izvor menija. (► str.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube itd.)
NetCast izvor menija može se razlikovati u zavisnosti od države.
Q. MENU Bira željeni brzi izvor menija. (Format slike,
Razgovetan glas II , Režim slike, Režim zvuka,
Zvuk(ili Jezik za zvuk), Sleep tajmer, Preskakanje
isključeno/uključeno, USB uređaj).(► str.30)
DUGME ZA Omogućava vam da se krećete kroz menije na ekraSMER nu i podešava sistemska podešavanja prema vašim
(gore/dole/levo/ prioritetima.
desno)
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
BACK Omogućava korisniku da se vrati jedan korak
nazad u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalim interaktivnim funkcijama korisnika.
EXIT Briše sve poruke sa ekrana i vraća se na prikaz
TV-a sa bilo kog od menija.
VODIČ Prikazuje programski vodič. (► str.129)
INFO i Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
AD Uključuje ili isključuje audio opis.
APP/* Služi za biranje MHP TV izvora menija. (Samo u Italiji)
(Samo za modele 32/37/42LE48**,
32/37/42/47/55LE58**, 32/37/42/47/55LE78**,
42/47/55LE88**)
A-9
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
0 do 9 numeri- Izbor programa.
sana dugmad Izbor numerisanih stavki u meniju.
]
(Razmak) Pravi razmak na tastaturi ekrana.
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa. (► str.55)
Q.VIEW(b.prelged) Vraća prethodno gledani program.
Dugmad Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksu boji ta (samo za modele koji poseduju funkciju
TELETEKST), ili programa .
Pogledajte spisak priključenih AV uređaja sa
TV-om.
Kada uzastopno pritiskate ovo dugme, na ekranu
će se pojaviti meni za Simplink.(► str.62)
1
@ Direktan pristup vašem Internet portalu za zabavu i
vesti, usluge koje je razvila kompanija Orange.
(Samo u Francuskoj)
1
1
TASTERI ZA Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak „Teletekst“.
(► str.177)
SUBTITLE (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom
režimu.
A-10
MARK Izaberite ulaz da biste primenili podešavanja
(MARKIRANJE) Čarobnjaka za
slike.
Markira i demarkira programe u meniju USB.
PRIPREMANJE
VOLUME Podešava jačinu zvuka.
Naviše /Dole
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
CHAR/NUM Menja znak ili broj za NetCast meni.
RATIO Izaberite željeni odnos aspekta slike. (► str.135)
DELETE Briše uneseni znak kada unosite znak pomoću
tastature na ekranu.
MUTE (bez Uključuje i isključuje zvuk.
zvuka)
Programme Izbor programa.
Naviše/Dole
PAGE Naviše/ Kretanje iz jednog kompletnog skupa informacije
Dole na sledeći.
SIMPLINK / MY Za upravljanje menijem SIMPLINK ili MOJI
MEDIA meni MEDIJUMI (Foto lista, Lista muzike i lista filmova).
kontrolna dugmad
Postavljanje baterija
■ Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije
vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
■ Stavite dve AAA baterije od 1,5 V. Nemojte mešati stare sa
novim baterijama.
■ Zatvorite poklopac.
■ Da biste izvadili baterije, izvršite postupak obratnim redosledom od onog prilikom instalacije.
A-11
PRIPREMANJE
KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
(Samo za modele 42/47LX6***)
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na TV-u.
PRIPREMANJE
(NAPAJANJE) Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
stanje mirovanje.
LIGHT Možete uključiti ili isključiti svetlo na daljinskom
upravljaču.
UŠTEDA Podešava režim uštede energije za TV uređaj.(► str.138)
ENERGIJE
AV MODE Pomaže vam da izaberete i podesite sliku i zvuk
kada povežete AV uređaje.(► str.66)
INPUT Režim spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu. (► str.57)
TV/RAD Služi za biranje radija, TV i DTV kanala.
MENU Služi za izbor menija.
Briše sve prikaze na ekranu i vraća natrag na režim
gledanja iz bilo kog menija.(► str.31)
NetCast Bira željeni NetCast izvor menija. (► str.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube itd.)
NetCast izvor menija može se razlikovati u zavisnosti od države.
Q. MENU Bira željeni brzi izvor menija. (Format slike,
Razgovetan glas II , Režim slike, Režim zvuka,
Zvuk(ili Jezik za zvuk) , Sleep tajmer, Preskakanje
isključeno/uključeno, USB uređaj).(► str.30)
DUGME ZA Omogućava vam da se krećete kroz menije na ekraSMER nu i podešava sistemska podešavanja prema vašim
(gore/dole/levo/ prioritetima.
desno)
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
BACK Omogućava korisniku da se vrati jedan korak
nazad u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalim interaktivnim funkcijama korisnika.
EXIT Briše sve poruke sa ekrana i vraća se na prikaz
TV-a sa bilo kog od menija.
VODIČ Prikazuje programski vodič. (► str.129)
INFO i Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
AD Uključuje ili isključuje audio opis.
A-12
APP/* Služi za biranje MHP TV izvora menija. (Samo u
Italiji) (Samo za modele 42/47LX68**)
PRIPREMANJE
0 do 9 numeri- Izbor programa.
sana dugmad Izbor numerisanih stavki u meniju.
]
(Razmak) Pravi razmak na tastaturi ekrana.
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa. (► str.55)
Q.VIEW(b.prelged) Vraća prethodno gledani program.
Dugmad Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksu boji ta (samo za modele koji poseduju funkciju
TELETEKST), ili programa.
IZBOR L/D Služi za prikazivanje 3D video zapisa. (► str.89)
Pogledajte spisak priključenih AV uređaja sa
TV-om.
Kada uzastopno pritiskate ovo dugme, na ekranu
će se pojaviti meni za Simplink.(► str.62)
1
@ Direktan pristup vašem Internet portalu za zabavu i
vesti, usluge koje je razvila kompanija Orange.
(Samo u Francuskoj)
1
1
TASTERI ZA Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak „Teletekst“.
(► str.177)
SUBTITLE (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom
režimu.
A-13
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
VOLUME Podešava jačinu zvuka.
Naviše /Dole
MARK Izaberite ulaz da biste primenili podešavanja
(MARKIRANJE) Čarobnjaka za
slike.
Markira i demarkira programe u meniju USB.
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
CHAR/NUM Menja znak ili broj za NetCast meni.
3D Služi za prikazivanje 3D video zapisa. (► str.88)
DELETE Briše uneseni znak kada unosite znak pomoću
tastature na ekranu.
MUTE (bez Uključuje i isključuje zvuk.
zvuka)
Programme Izbor programa.
Naviše/Dole
PAGE Naviše/ Kretanje iz jednog kompletnog skupa informacije
Dole na sledeći.
SIMPLINK / MY Za upravljanje menijem SIMPLINK ili MOJI
MEDIA meni MEDIJUMI (Foto lista, Lista muzike i lista filmova).
kontrolna dugmad
Postavljanje baterija
A-14
■ Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije
vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
■ Stavite dve AAA baterije od 1,5 V. Nemojte mešati stare sa
novim baterijama.
■ Zatvorite poklopac.
■ Da biste izvadili baterije, izvršite postupak obratnim redosledom od onog prilikom instalacije.
Uverite se da su sledeći pribori obuhvaćeni sa Vašim TV. Ako bilo kakav pribor nedostaje, molimo stupite u kontakt sa prodavcem gde ste kupili TV.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
PRIPREMANJE
LCD TV MODELI : 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***
PRIBORI
EN
ER
GY
AV
MO
SAVI
NG
DE
INPU
1.,;@
T
2 ab
4g
hi
7pq
ef
l
6m
8 tu
LIS
T
no
v
9 wxy
0
z
[
MA
NU
3d
5 jk
rs
ME
TV
RA /
D
c
RK
CH FAV
AR
RA /NUM
DE TIO
MU LETE
TE
P
Q.V
IEW
P
A
G
E
Q.M
EN
U
OK
BA
CK
GU
ID
E
EX
IT
IN
FO
AD
AP
Korisničko uputstvo
Baterije
(AAA)
P/*
Daljinski upravljač
Nero MediaHome 4
Essentials CD
Ova stavka nije uključena za sve modele.
Feritno jezgro
(Ova stavka nije
uključena za sve modele.)
* Obrišite laganim pritiskom mrlje ili otiske prstiju
na ekranu TV-a sa ovom
krpom.
Napojni kabl
ili
x8
(M4x20)
Zavrtnjevi za montažu
postolja
Krpa za čišćenje Nemojte koristiti rekomerKrpa za čišćenje nu silu. To može uzrokoekrana.
vati ogrebotine ili promenjenost boje.
1-zavrtanj za
učvršćivanje postolja
(samo za modele
32/37/42LD4***,
32/37/42LD6***,
32/42LD7***,
32/37/42LD8***)
Zaštitni poklopac
Korišćenje feritnog jezgra (Ova stavka nije uključena za sve modele.)
Feritno jezgro se može upotrebiti za smanjivanje elektromagnetnih talasa prilikom priključivanje strujnog
kabla.
Što je bliže feritno jezgro prema strujnom kablu, to
bolje.
Postavite strujni utikač u blizini.
A-15
PRIPREMANJE
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI
NAPOMENA
PRIPREMANJE
►TV uređaj se može podesiti na režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja električne energije.
TV uređaj možete i da isključite pomoću prekidača na televizoru ako neće raditi neko vreme, jer
to smanjuje potrošnju električne energije.
Potrošnja električne energije se može značajno smanjiti ako se nivo osvetljenosti slike smanji,
čime se smanjuju i ukupni tekući troškovi.
OPREZ
► Ne koračajte po staklenom postolju i ne izlažite ga udarcima. Može da se slomi, što može da prouzrokuje
moguće povrede od delova stakla ili TV uređaj može da padne.
► Ne vucite TV uređaj. Može doći do oštećenja poda ili proizvoda.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Samo za modele 32/37/42/47/55LD6***
PROGRAM
ZVUK
OK
MENI
UNOS
NAPAJANJE
ZVUČNIK
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
(može se podesiti pomoću
Indikatora rada u meniju OPCIJA.)
Senzor daljinskog upravljača
Inteligentan senzor
Podešava sliku u skladu sa
uslovima okruženja.
A-16
Samo za modele 32/42/47LD7***
PRIPREMANJE
PROGRAM
ZVUK
OK
MENI
UNOS
NAPAJANJE
ZVUČNIK
Inteligentan senzor
Podešava sliku u skladu sa
uslovima okruženja.
Senzor daljinskog upravljača
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
(može se podesiti pomoću
Indikatora rada u meniju OPCIJA.)
A-17
PRIPREMANJE
Samo za modele 32/37/42LD8***
P PROGRAM
PRIPREMANJE
ZVUK
OK
MENI
UNOS
NAPAJANJE
ZVUČNIK
Senzor daljinskog upravljača
Inteligentan senzor
Podešava sliku u skladu sa
uslovima okruženja.
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
(može se podesiti pomoću Indikatora
rada u meniju OPCIJA.)
Samo za modele 32/37/42LD4***
PROGRAM
ZVUK
OK
MENI
UNOS
NAPAJANJE
ZVUČNIK
Senzor daljinskog upravljača
A-18
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
(može se podesiti pomoću Indikatora rada u
meniju OPCIJA.)
INFORMACIJE NA ZADNJOJ PLOČI
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Osim za modele
32/37/42LD4***
Samo za
32/37/42LD4***
1
2
7
1
2
3
8
3
9
12
4
5
PRIPREMANJE
12
6
10
13
13
7
7
14
14
15
15
11
(Samo za 10
32/37/42LD4***)
Utičnica napojnog kabla
Ovaj TV radi na naizmeničnoj struji. Napon je
naznačen na stranici tehničkih karakteristika.
(► p.184 do 200) Nemojte nikada uključivati
TV na jednosmernu struju.
LAN
Mrežno povezivanje za AccuWeather, Picasa,
YouTube, itd.
Takođe, koristi se za video zapise, fotografije i
muzičke datoteke na lokalnoj mreži.
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Povežite digitalni audio izlaz sa različitom
vrstom opreme.
Povežite se sa digitalnom audio komponentom.
Koristite optički audio kabl.
4
RGB/DVI Audio ulaz
Connect the audio from a PC or DTV.
5
Euro Scart utičnica (AV1)
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od eksternog uređaja na ovim utikačima.
6
Komponentni ulaz
Povezuje komponentni video/audio uređaj na
ovim utikačima.
7
HDMI/DVI IN ulaz
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN, ili DVI
(VIDEO) signal prema HDMI/DVI port sa DVI
prema HDMI kablom.
8
RGB IN ulaz
Povezuje izlaz iz PC.
9
WIRELESS Control(Osim za modele
32/37/42LD4***)
Povežite bežični hardverski ključ sa TV
uređajem da biste upravljali spoljnim ulaznim
uređajima koji su povezani na kutiju bežičnog
medijuma.
10
RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI )
PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
Ovaj port se koristi za režim „Usluga“ ili „Hotel“.
11
Ulaz antene
Povežite antenu ili kabl sa ovim priključkom.
12
USB ulaz
Povežite USB uređaj za skladištenje sa ovim
priključkom.
13
PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijske kartice personalnih kompjutera)
konektor za karticu
Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT.
(Ova funkcija nije dostupna u svim
državama.)
14
Slušalice
Priključite slušalice u utičnicu za slušalice.
15
Audio/Video ulaz
Povezuje audio/video izlaz od eksternog
uređaja na ovim utikačima.
A-19
PRIPREMANJE
MONTAŽA POSTOLJA
PRIPREMANJE
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV
uređaja.
Prilikom sklapanja postolja za sto, proverite da li je
zavrtanj potpuno pritegnut. (Ako nije potpuno
pritegnut, proizvod može da se iskrene prema
napred nakon njegovog postavljanja.) Ako zavrtanj
previše pritegnete, onda može da proklizi u
unutrašnjem delu zbog prejake sile.
Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da zaštitie ekran od
oštećivanje
1
2
ZADNJI POKLOPAC ZA
UREĐENJE KABLOVA
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Povežite neophodne kablove.
Da biste povezali dodatnu opremu,
pogledajte odeljak Podešavanje Spoljne
Opreme .
1
Spojite delove osnove postolja sa postoljem TV uređaja.
Telo postolja
2
Otvorite DRŽAČ ZA KABL kako je prikazano.
Postolje
3
Montirajte TV kao što je prikazano.
KARIKAZA UREĐIVANJE
KABLOVA
3
4
Podesite KARIKU ZA UREĐIVANJE
KABLOVA kao što je prikazano.
Učvrstite bezbedno 4 zavrtnja u otvorima
na pozadini TV-a.
NAPOMENA
5
A-20
Sastavite delove poklopca stalka sa zadnje
strane sa TV uređajem. (Samo za modele
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***)
Poklopac
stalka sa zadnje strane
►Nemojte koristiti KARIKU ZA UREĐIVANJE
KABLOVA da biste podizali TV.
- Ako ispustite TV uređaj, možete se povrediti ili
se TV uređaj može oštetiti.
PRIČVRŠĆIVANJE TV
UREĐAJA NA STO
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Nakon instaliranja TV-a možete ga okretati nalevo ili nadesno za 20 stepeni da biste ga prilagodili Vašoj poziciji gledanja.
(samo za modele 32/37/42LD4***,
NEKORIŠĆENJE VRSTE
POSTOLJA ZA RADNI
STO
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Prilikom instaliranja jedinice koja se montira na
zid koristite zaštitni poklopac.
GURNITE ZAŠTITINI POKLOPAC u TV dok ne
čujete klik.
32/37/42LD6***, 32/42LD7***, 32/37/42LD8***)
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
TV mora biti pričvršćen na stolu tako da se ne
može okrenuti unazad/unapred i eventualno
uzrokovati povredu ili oštećenja na proizvodu.
Koristite samo priloženi zavrtanj.
PRIPREMANJE
OBRTNO POSTOLJE
1-zavrtanj (isporučen kao deo proizvoda)
Postolje
Sto
UPOZORENJE
►Da bi se sprečilo da se TV sruši, TV treba
bezbedno pričvrstiti na podu/zidu u skladu sa
instrukcijama za instaliranje. Nakretanje,
drmanje ili ljuljanje aparata može uzrokovati
povrede.
Zaštitni Poklopac
A-21
PRIPREMANJE
KENSINGTON SISTEM
BEZBEDNOSTI
PRIPREMANJE
■ Ova krpa nije dostupna za sve modele.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
TV uređaj je opremljen sa konektorom za
Kensington sistem bezbednosti koji se nalazi na
zadnjoj ploči. Povežite kabl Kensington sistema
bezbednosti na način prikazan u produžetku.
Detaljne informacije o instalaciji i upotrebi
Kensington sistema bezbednosti potražite u
korisničkom vodiču koji je isporučen zajedno sa
Kensington sistemom bezbednosti.
Za više informacija, preko matične stranice http://
www.kensington. com na Internetu kontaktirajte
kompaniju
Kensington. Kompanija Kensington prodaje sisteme bezbednosti za skupu elektronsku opremu
kao što su prenosivi računari i LCD projektori.
SAVETI ZA BEZBEDNU
INSTALACIJU
■ Trebalo bi da kupite neophodne komponente
da biste bezbedno pričvrstili TV uređaj i da
biste ga bezbedno prikačili na zid.
■ Postavite TV blizu zida da biste izbegli
mogućnost njegovog padanja kada je gurnut.
■ Niže navedena instrukcija je jedan od sigurnih
načina kako da postavite TV, tako što ćete ga
pričvrstiti na zid, izbegavajući mogućnost njegovog padanja napred kada je povučen. Na taj
način, preduzećete neophodne mere da
sprečite pad televizora i moguće povrede. Ovo
će takođe sprečiti oštećenje TV uređaja.
Nemojte dozvoliti deci da se penju na TV
uređaj ili da se kače na njega.
1
1
2
2
NAPOMENA
► Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor.
► Ako je proizvod hladan na dodir, onda može
nastati malo “treperenje” slike prilikom
uključivanja.
Ovo je normalno, sve je u redu sa televizorom.
► Neke manje tačkaste greške mogu biti vidljive
na ekranu, koje se pojavljuju kao male crvene,
zelene ili plave tačke. Međutim one nemaju
nikakav nepovoljan efekat na rad monitora.
► Izbegavajte dodirivanje LCD ekrana ili držanje
prsta-iju za duži period vremena na ekranu.
Na taj način može nastati privremena
izobličenost na ekranu.
1
Upotrebite ušičaste zavrtnje ili zavrtnje TV konzole da biste učvrstili TV uređaj na zidu na način
prikazan na slici.
(Ako TV uređaj ima zavrtnje u ušičastim zavrtnjevima, onda ih olabavite.)
* Umetnite ušičaste zavrtnje ili zavrtnjeve TV
konzole i čvrsto ih pritegnite u gornjim otvorima.
2
Pomoću zavrtnjeva pritegnite zidnu konzolu na
zid. Izjednačite visinu konzole koja je montirana
na zid.
3
3
Koristite čvrst konopac kako biste ravno zakačili
proizvod. Sigurnije je da vežete uže horizontalno u odnosu na zid i TV-a.
NAPOMENA
► Kada pomerate TV prvo iskopčajte kablove.
► Upotrebite platformu ili orman koji je dovoljno jak i
veliki da podrži veličinu i težinu TV-a.
► Za bezbednu upotrebu TV-a obezbedite da je visina nosača na zidu ista sa visinom TV-a.
A-22
■ TV možete montirati na razne načine kao što su
na zidu, na radnom stolu itd.
■ TV je konstruisan da bude montiran horizontalno.
Proverite da li ste povezali kabl za uzemljenje za
zaštitu od mogućeg strujnog udara. Ako uzemljavanje nije moguće neka vam kvalifkovani
električar namontira odvojenu sklopku.
Nemojte pokušavati da uzemljite TV uređaj
povezivanjem na telefonske kablove, gromobrane
ili gasne cevi..
Napajanje
Sklopka
POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA POSTOLJEM
►Instalirajte nosač na čvrst zid koji je pod
pravim uglom u odnosu na pod.
►Koristite poseban zidni nosač ako želite da
instalirate TV uređaj na plafon ili kosi zid.
►Površina na kojoj će biti montiran zidni
nosač treba da bude dovoljno jaka da bi
izdržala težinu TV uređaja: npr. beton,
prirodni kamen, cigla i šuplji blok.
►Dužina i tip zavrtnja koji se koriste za
pričvršćivanje zavise od toga koji zidni nosač
koristite. Više i nformacija potražite u uputstvima koja ste dobili uz nosač.
►Kompanija LG nije odgovorna za nezgode ili
štetu na imovini ili TV aparatu nastalu zbog
neispravne instalacije:
- U slučaju kada nije korišćen zidni nosač
koji je u skladu sa VESA standardom.
- U slučaju neispravnog pričvršćivanja zavrtanja na površinu što može da dovede do
pada TV uređaja i telesnih povreda.
- Nepridržavanja preporučenog načina instalacije.
PRIPREMANJE
UZEMLJENJE
NAPOMENA
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Radi adekvatne ventilacije ostavite slobodan prostor od 10 cm svuda oko TV uređaja.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MONTAŽA NA ZIDU:
HORIZONTALNO
POSTAVLJANJE
■ Preporučujemo korišćenje LG nosača za montiranje na zid prilikom montiranja TV-a na zid.
■ Preporučujemo da kupite nosač za montiranje
na zid koji podržava VESA standard.
■ LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovana profesionalna osoba za instaliranje.
Model
32LD4***
37/42LD4***
32LD6***
37/42/47LD6***
55LD6***
32LD7***
42/47LD7***
32LD8***
37/42LD8***
VESA Standardni Količina
(A * B) Zavrtanj
4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
4
4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
4
A-23
PRIPREMANJE
KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na TV-u.
PRIPREMANJE
(NAPAJANJE) Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
stanje mirovanje.
UŠTEDA Podešava režim uštede energije za TV uređaj.(►
ENERGIJE str.138)
AV REŽIM Pomaže vam da izaberete i podesite sliku i zvuk
kada povežete AV uređaje.(► str.66)
ULAZ Režim spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu.
(► str.57)
TV/RAD Služi za biranje radija, TV i DTV kanala.
MENU Služi za izbor menija.
Briše sve prikaze na ekranu i vraća natrag na režim
gledanja iz bilo kog menija.(► str.31)
NetCast Bira željeni NetCast izvor menija. (► str.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube itd.)
NetCast izvor menija može se razlikovati u zavisnosti od države.
Q. MENU Bira željeni brzi izvor menija. (Format slike,
Razgovetan glas II , Režim slike, Režim zvuka,
Zvuk(ili Jezik za zvuk) , Sleep tajmer, Preskakanje
isključeno/uključeno, USB uređaj).(► str.30)
DUGME ZA Omogućava vam da se krećete kroz menije na ekraSMER nu i podešava sistemska podešavanja prema vašim
(gore/dole/levo/ prioritetima.
desno)
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
BACK Omogućava korisniku da se vrati jedan korak
nazad u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalim interaktivnim funkcijama korisnika.
EXIT Briše sve poruke sa ekrana i vraća se na prikaz
TV-a sa bilo kog od menija.
VODIČ Prikazuje programski vodič. (► str.129)
INFO i Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
AD Uključuje ili isključuje audio opis.
A-24
APP/* Služi za biranje MHP TV izvora menija. (Samo u Italiji)
(Samo za modele 32/37/42LD48**,
32/37/42/47/55LD68**, 32/42/47LD78**, 32/37/42LD88**)
]
(Razmak) Pravi razmak na tastaturi ekrana.
PRIPREMANJE
0 do 9 numeri- Izbor programa.
sana dugmad Izbor numerisanih stavki u meniju.
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa. (► str.55)
Q.VIEW(b.prelged) Vraća prethodno gledani program.
Dugmad Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksu boji ta (samo za modele koji poseduju funkciju
TELETEKST), ili programa .
Pogledajte spisak priključenih AV uređaja sa
TV-om.
Kada uzastopno pritiskate ovo dugme, na ekranu
će se pojaviti meni za Simplink.(► str.62)
1
@ Direktan pristup vašem Internet portalu za zabavu i
vesti, usluge koje je razvila kompanija Orange.
(Samo u Francuskoj)
1
1
TASTERI ZA Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak „Teletekst“.
(► str.177)
SUBTITLE (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom
režimu.
A-25
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
VOLUME Podešava jačinu zvuka.
Naviše /Dole
MARK Izaberite ulaz da biste primenili podešavanja
(MARKIRANJE) Čarobnjaka za
slike.
Markira i demarkira programe u meniju USB.
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
CHAR/NUM Menja znak ili broj za NetCast meni.
RATIO Izaberite željeni odnos aspekta slike. (► str.135)
DELETE Briše uneseni znak kada unosite znak pomoću
tastature na ekranu.
MUTE (bez Uključuje i isključuje zvuk.
zvuka)
Programme Izbor programa.
Naviše/Dole
PAGE Naviše/ Kretanje iz jednog kompletnog skupa informacije
Dole na sledeći.
SIMPLINK / MY Za upravljanje menijem SIMPLINK ili MOJI
MEDIA meni MEDIJUMI (Foto lista, Lista muzike i lista filmova).
kontrolna dugmad
Postavljanje baterija
■ Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije
vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
■ Stavite dve AAA baterije od 1,5 V. Nemojte mešati stare sa
novim baterijama.
■ Zatvorite poklopac.
■ Da biste izvadili baterije, izvršite postupak obratnim redosledom od onog prilikom instalacije.
A-26
LED LCD TV MODELI : 47/55LX9***
PRIBORI
PRIPREMANJE
Uverite se da su sledeći pribori obuhvaćeni sa Vašim TV. Ako bilo kakav pribor nedostaje, molimo stupite u kontakt sa prodavcem gde ste kupili TV.
■ Prikazana slika se može razlikovati od izgleda ekrana na vašem televizoru.
x2
3D naočare
Baterije
(AAA)
Korisnički
priručnik
Daljinski upravljač
Ova stavka nije uključena za sve modele.
* Obrišite laganim pritiskom mrlje ili otiske prstiju
na ekranu TV-a sa ovom
krpom.
Krpa za čišćenje Nemojte koristiti rekomerKrpa za čišćenje nu silu. To može uzrokoekrana.
vati ogrebotine ili promenjenost boje.
x4
M4x12
Feritno jezgro
(Ova stavka nije
uključena za sve modele.)
Nero MediaHome
4 Essentials CD
x4
x2
M4x22
Zavrtnjevi za montažu
postolja
Držač kabla
Komponentni kabl za
povezivanje, AV kabl za
povezivanje
Poklopac stalka
sa zadnje
strane
Korišćenje feritnog jezgra (Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
Feritno jezgro se može upotrebiti za smanjivanje elektromagnetnih talasa prilikom priključivanja kabla za
napajanje.
Što je feritno jezgro bliže kablu za napajanje, to bolje.
Postavite strujni utikač u blizini.
A-27
PRIPREMANJE
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI
NAPOMENA
PRIPREMANJE
►TV uređaj se može podesiti na režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja električne energije.
TV uređaj možete i da isključite pomoću prekidača na televizoru ako neće raditi neko vreme, jer
to smanjuje potrošnju električne energije.
Potrošnja električne energije se može značajno smanjiti ako se nivo osvetljenosti slike smanji, čime se smanjuju i ukupni tekući troškovi.
OPREZ
► Ne koračajte po staklenom postolju i ne izlažite ga udarcima. Može da se slomi, što može da prouzrokuje
moguće povrede od delova stakla ili TV uređaj može da padne.
► Ne vucite TV uređaj. Može doći do oštećenja poda ili proizvoda.
■ Prikazana slika se može razlikovati od izgleda ekrana na vašem televizoru.
PROGRAM
ZVUK
OK
MENU
INPUT
ZVUČNIK
NAPAJANJE
Predajnik
Deo s predajnikom razmenjuje signal s 3D
naočarima.
Pazite da vam predmeti ili
druge osobe ne blokiraju
ekran tokom gledanja 3D
videa.
Inteligentni senzor
Podešava sliku u skladu sa
uslovima okruženja.
Senzor daljinskog upravljača
Indikator napajanja/stanja pripravnosti
(Može se podesiti pomoću Indikatora napajanja u
meniju OPCIJA.)
A-28
INFORMACIJE SA ZADNJE PLOČE
■ Prikazana slika se može razlikovati od izgleda ekrana na vašem televizoru.
OPREZ
1
14
2
3
4
5
PRIPREMANJE
13
6
6
11
7
7
1
2
3
4
5
8 9
10
11
► Za optimalno povezivanje
HDMI kabla koristite kabl
sledeće debljine (Samo za
HDMI IN 4) / USB uređaj.
*A
10 mm
12
Utičnica napojnog kabla
Ovaj TV uređaj radi na naizmeničnoj struji.
Napon je naznačen na stranici sa tehničkim
karakteristikama. (► str.184 do 200) Nemojte
uključivati televizor u jednosmernu struju.
LAN
Mrežna veza za AccuWeather, Picasa,
YouTube, itd.
Takođe, koristi se za video zapise, fotografije
i muzičke datoteke na lokalnoj mreži.
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Povežite digitalni audio izlaz sa različitom
vrstom opreme.
Povežite se sa digitalnom audio komponentom.
Koristite optički audio kabl.
RGB/DVI Audio ulaz
Povezuje audio signal od PC ili DTV.
Euro Scart utičnica (AV1)
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od
eksternog uređaja na ovim utikačima.
6
Komponentni ulaz
Povezuje komponentni video/audio uređaj na
ovim utikačima.
7
HDMI/DVI IN ulaz
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN, ili
DVI (VIDEO) signal prema HDMI/DVI port sa
DVI prema HDMI kablom.
8
RGB IN ulaz
Povezuje izlaz iz PC.
9
RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I
SERVISNI ) PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
Ovaj port se koristi za režim „Usluga“ ili „Hotel“.
10
WIRELESS Control
Povežite bežični hardverski ključ sa TV
uređajem da biste upravljali spoljnim ulaznim
uređajima koji su povezani na kutiju
bežičnog medijuma.
11
Audio/Video ulaz
Povežite audio/video izlaz na spoljnom
uređaju sa ovim utičnicama.
12
Ulaz antene
Povežite antenu ili kabl sa ovim priključkom.
13
USB ulaz
Povežite USB uređaj za skladištenje sa ovim
priključkom.
14
PCMCIA (Međunarodno udruženje za
memorijske kartice personalnih
kompjutera) konektor za karticu
Umetnite CI modul u PCMCIA OTVOR ZA
KARTICU.
(Ova funkcija nije dostupna u svim
državama.)
A-29
PRIPREMANJE
MONTAŽA POSTOLJA
PRIPREMANJE
■ Prikazana slika se može razlikovati od izgleda
ekrana na vašem televizoru.
Prilikom sklapanja postolja za sto, proverite da li je
zavrtanj potpuno pritegnut. (Ako nije potpuno
pritegnut, proizvod može da se iskrene prema
napred nakon njegovog postavljanja.) Ako zavrtanj
previše pritegnete, onda može da proklizi u
unutrašnjem delu zbog prejake sile.
Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da biste zaštitili ekran od
oštećenja.
1
ZADNJI POKLOPAC ZA
UREĐIVANJE KABLOVA
■ Prikazana slika se može razlikovati od izgleda ekrana na vašem televizoru.
Pričvstite kabl za napajanje pomoću
držača kablova na zadnjem poklopcu TV
uređaja.
Na taj način ćete sprečiti da se kabl nenamerno isključi.
1
Držač kabla
2
Spojite delove osnove postolja sa postoljem TV uređaja.
Zatim, pritegnite zavrtnje koji drže osnovu
postolja.
2
Nakon povezivanja kablova kao što je
potrebno, instalirajte DRŽAČ KABLA kao
što je prikazano i objedinite kablove.
Osnova postolja
M4 X 22
Postolje
3
Bezbedno učvrstite 4 zavrtnja u otvorima
na pozadini TV uređaja.
M4 X 12
4
Montirajte delove zadnjeg poklopca postolja na televizor.
Poklopac
stalka sa zadnje strane
A-30
Držač kabla
OBRTNO POSTOLJE
■ Prikazana slika se može razlikovati od izgleda
ekrana na vašem televizoru.
Nakon instaliranja TV-a možete ga okretati nalevo ili nadesno za 20 stepeni da biste ga prilagodili Vašoj poziciji gledanja.
KENSINGTON SISTEM
BEZBEDNOSTI
TV uređaj je opremljen sa konektorom za
Kensington sistem bezbednosti koji se nalazi na
zadnjoj ploči. Povežite kabl Kensington sistema
bezbednosti na način prikazan u produžetku.
Detaljne informacije o instalaciji i upotrebi
Kensington sistema bezbednosti potražite u
korisničkom vodiču koji je isporučen zajedno sa
Kensington sistemom bezbednosti.
Za više informacija, preko matične stranice http://
www.kensington. com na Internetu kontaktirajte
kompaniju
Kensington. Kompanija Kensington prodaje sisteme bezbednosti za skupu elektronsku opremu
kao što su prenosivi računari i LCD projektori.
■ Trebalo bi da kupite neophodne komponente da biste
bezbedno pričvrstili TV uređaj i da biste ga bezbedno
prikačili na zid.
■ Postavite TV blizu zida da biste izbegli mogućnost njegovog padanja kada je gurnut.
■ Niže navedena instrukcija je jedan od sigurnih načina
kako da postavite TV, tako što ćete ga pričvrstiti na
zid, izbegavajući mogućnost njegovog padanja napred
kada ga slučajno povučete. Na taj način, preduzećete
neophodne mere da sprečite pad televizora i moguće
povrede. Ovo će takođe sprečiti oštećenje TV uređaja.
Nemojte dozvoliti deci da se penju na TV uređaj ili da
se kače na njega.
PRIPREMANJE
■ Ova krpa nije dostupna za sve modele.
■ Prikazana slika se može razlikovati od izgleda
ekrana na vašem televizoru.
SAVETI ZA BEZBEDNU
INSTALACIJU
1
1
2
2
NAPOMENA
► Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor.
► Ako je proizvod hladan na dodir, onda može
nastati malo “treperenje” slike prilikom
uključivanja.
Ovo je normalno, sve je u redu sa televizorom.
► Neke manje tačkaste greške mogu biti vidljive
na ekranu, koje se pojavljuju kao male crvene,
zelene ili plave tačke. Međutim one nemaju
nikakav nepovoljan efekat na rad monitora.
► Izbegavajte dodirivanje LCD ekrana ili držanje
prsta-iju za duži period vremena na ekranu.
To može dovesti do privremene izobličenosti
slike na ekranu.
1
Upotrebite ušičaste zavrtnje ili zavrtnje TV konzole
da biste učvrstili TV uređaj na način koji je prikazan na slici.
(Ako TV uređaj ima zavrtnje u ušičastim zavrtnjevima, onda ih olabavite.)
* Umetnite ušičaste zavrtnje ili zavrtnjeve TV konzole i čvrsto ih pritegnite u gornjim otvorima.
2
Pomoću zavrtnjeva pritegnite zidnu konzolu na
zid. Izjednačite visinu konzole koja je montirana na
zid.
3
3
Koristite čvrst konopac kako biste ravno zakačili
proizvod. Sigurnije je da vežete uže horizontalno u odnosu na zid i TV-a.
NAPOMENA
► Kada pomerate TV prvo iskopčajte kablove.
► Upotrebite platformu ili orman koji je dovoljno jak i
veliki da podrži veličinu i težinu TV-a.
► Za bezbednu upotrebu TV-a obezbedite da je visina nosača na zidu ista sa visinom TV-a.
A-31
PRIPREMANJE
■ TV možete montirati na razne načine kao što su
na zidu, na radnom stolu itd.
■ TV je konstruisan da bude montiran horizontalno.
PRIPREMANJE
UZEMLJENJE
Proverite da li ste povezali kabl za uzemljenje za
zaštitu od mogućeg strujnog udara. Ako uzemljavanje nije moguće neka vam kvalifkovani
električar namontira odvojenu sklopku.
Nemojte pokušavati da uzemljite TV uređaj
povezivanjem na telefonske kablove, gromobrane
ili gasne cevi..
Napajanje
Sklopka
POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA POSTOLJEM
■ Prikazana slika se može razlikovati od izgleda
ekrana na vašem televizoru.
NAPOMENA
►Instalirajte nosač na čvrst zid koji je pod
pravim uglom u odnosu na pod.
►Koristite poseban zidni nosač ako želite da
instalirate TV uređaj na plafon ili kosi zid.
►Površina na kojoj će biti montiran zidni
nosač treba da bude dovoljno jaka da bi
izdržala težinu TV uređaja: npr. beton,
prirodni kamen, cigla i šuplji blok.
►Dužina i tip zavrtnja koji se koriste za
pričvršćivanje zavise od toga koji zidni nosač
koristite. Više informacija potražite u uputstvima koja ste dobili uz nosač.
►Kompanija LG nije odgovorna za nezgode ili
štetu na imovini ili TV aparatu nastalu zbog
neispravne instalacije:
- U slučaju kada nije korišćen zidni nosač
koji je u skladu sa VESA standardom.
- U slučaju neispravnog pričvršćivanja zavrtanja na površinu što može da dovede do
pada TV uređaja i telesnih povreda.
- Nepridržavanja preporučenog načina instalacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Radi adekvatne ventilacije ostavite slobodan prostor od 10 cm svuda oko TV uređaja.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MONTAŽA NA ZIDU:
HORIZONTALNO
POSTAVLJANJE
■ Preporučujemo korišćenje LG nosača za montiranje na zid prilikom montiranja TV-a na zid.
■ Preporučujemo da kupite nosač za montiranje
na zid koji podržava VESA standard.
■ LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovana profesionalna osoba za instaliranje.
A-32
Model
47LX9***
55LX9***
VESA Standard Količina
(A * B) Zavrtanj
200 * 200 M6
4
M6
4
400 * 400
KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na TV-u.
LIGHT Možete uključiti ili isključiti svetlo na daljinskom
upravljaču.
ENERGY SAVING Podešava režim uštede energije za TV uređaj.(►
str.138)
PRIPREMANJE
Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
stanje
mirovanje.
(NAPAJANJE)
AV MODE Pomaže vam da izaberete i podesite sliku i zvuk
kada povežete AV uređaje.(► str.66)
INPUT Režim spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu.(► str.57)
TV/RAD Služi za biranje radija, TV i DTV kanala.
MENU Služi za izbor menija.
Briše sve prikaze na ekranu i vraća natrag na režim
gledanja iz bilo kog menija.(► str.31)
NetCast Bira željeni NetCast izvor menija. (► str.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube itd.)
Izvor NetCast meni se može razlikovati u zavisnosti od države.
Q. MENU Izabira željeni brzi izvor menija. (Format slike,
Razgovetan glas II , Režim slike, Režim zvuka,
Zvuk(ili Jezik za zvuk), Sleep tajmer, Preskakanje
isključeno/uključeno, USB uređaj).(► str.30)
DUGME ZA Omogućava vam da se krećete kroz menije na ekraSMER nu i podešava sistemska podešavanja prema vašim
(gore/dole/levo/desno) prioritetima.
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
BACK Omogućava korisniku da se vrati jedan korak
nazad u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalim interaktivnim funkcijama korisnika.
EXIT Briše sve poruke sa ekrana i vraća se na prikaz
TV-a sa bilo kog od menija.
VODIČ Prikazuje programski vodič. (► str.129)
INFO i Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
AD Uključuje ili isključuje audio opis.
APP/* Služi za biranje MHP TV izvora menija. (Samo u
Italiji) (Samo za modele 47/55LX98**)
A-33
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
0 do 9 numeri- Služi za biranje programa.
sana dugmad Služi za biranje numerisanih stavki u meniju.
]
(Razmak) Pravi razmak na tastaturi ekrana.
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa. (► str. 55)
Q.VIEW Vraća prethodno gledani program.
Dugmad Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksu boji ta (samo za modele koji poseduju funkciju
TELETEKST), ili programa .
IZBOR L/D Služi za prikazivanje 3D video zapisa. (► str.89)
Pogledajte spisak priključenih AV uređaja sa
TV-om.
Kada uzastopno pritiskate ovo dugme, na ekranu
će se pojaviti meni za Simplink.(► str.62)
1
@ Direktan pristup vašem Internet portalu za zabavu i
vesti, usluge koje je razvila kompanija Orange.
(Samo u Francuskoj)
1
1
TASTERI ZA Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak „Teletekst“.
(► str.177)
SUBTITLE (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom
režimu.
A-34
Obeleleži Izaberite ulaz da biste primenili podešavanja
Čarobnjaka za slike.
Markira i demarkira programe u meniju USB.
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
PRIPREMANJE
VOLUME GORE Podešava jačinu zvuka.
/DOLE
CHAR/NUM Menja znak ili broj za NetCast meni.
3D Služi za prikazivanje 3D video zapisa. (► str.88)
DELETE Briše uneseni znak kada unosite znak pomoću
tastature na ekranu.
MUTE Uključuje i isključuje zvuk.
Program Služi za biranje programa.
GORE/DOLE
PAGE Naviše/ Kretanje iz jednog kompletnog skupa informacije
Dole na sledeći.
SIMPLINK / MY Za upravljanje menijem SIMPLINK ili MY MEDIA
MEDIA meni (Foto lista, lista muzike i lista filmova).
kontrolna dugmad
Postavljanje baterija
■ Otvorite poklopac odeljka za baterije na pozadini i postavite
baterije vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
■ Stavite dve AAA baterije od 1,5 V. Nemojte mešati stare ili
korišćene baterije sa novim baterijama.
■ Zatvorite poklopac.
■ Da biste izvadili baterije, izvršite postupak obratnim redosledom od onog prilikom instalacije.
A-35
PRIPREMANJE
LED LCD TV MODELI : 42/47LE73**
PRIPREMANJE
PRIBORI
Uverite se da su sledeći pribori obuhvaćeni sa Vašim TV. Ako bilo kakav pribor nedostaje, molimo stupite u kontakt sa prodavcem gde ste kupili TV.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
EN
ER
GY
AV
MO
DE
SAVI
NG
T
2 ab
4g
hi
9 wxy
/N
HT
Nero MediaHome
4 Essentials CD
Držač kabla
[
z
FA RK
V
AR
no
v
MA
CH
6m
8 tu
0
RA
DE TIO
MU LETE
TE
ef
l
LIS
T
NU
3d
5 jk
rs
ME
TV
RA /
D
c
7pq
LIG
INPU
1.,;@
Q.V
IEW
UM
P
P
A
G
E
Q.M
EN
U
OK
BA
CK
GU
ID
E
EX
IT
IN
FO
AD
AP
P/*
Držač za kabl
Korisničko uputstvo
Baterije
(AAA)
Daljinski upravljač
Ova stavka nije uključena za sve modele.
* Obrišite laganim pritiskom mrlje ili otiske prstiju
na ekranu TV-a sa ovom
krpom.
Krpa za čišćenje Nemojte koristiti rekomerKrpa za čišćenje nu silu. To može uzrokoekrana.
vati ogrebotine ili promenjenost boje.
x3
x2
Komponentni kabl za
povezivanje, AV kabl za
povezivanje
x4
(M4 x 20) (M4 x 12)
Zavrtnjevi za montažu postolja
Korišćenje feritnog jezgra (Ova funkcija nije dostupna za sve
modele.)
Feritno jezgro se može upotrebiti za
smanjivanje elektromagnetnih talasa prilikom priključivanja kabla za napajanje.
Što je feritno jezgro bliže kablu za napajanje, to bolje.
A-36
Feritno jezgro
(Ova
stavka nije
Postavite strujni utikač u blizini.
uključena za sve modele.)
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI
NAPOMENA
PRIPREMANJE
►TV uređaj se može podesiti na režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja električne energije.
TV uređaj možete i da isključite pomoću prekidača na televizoru ako neće raditi neko vreme, jer
to smanjuje potrošnju električne energije.
Potrošnja električne energije se može značajno smanjiti ako se nivo osvetljenosti slike smanji,
čime se smanjuju i ukupni tekući troškovi.
OPREZ
► Ne koračajte po staklenom postolju i ne izlažite ga udarcima. Može da se slomi, što može da prouzrokuje
moguće povrede od delova stakla ili TV uređaj može da padne.
► Ne vucite TV uređaj. Može doći do oštećenja poda ili proizvoda.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
PROGRAM
ZVUK
OK
MENI
UNOS
NAPAJANJE
Senzor daljinskog upravljača
Inteligentni senzor
Podešava sliku u
skladu sa uslovima
okruženja.
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
(može se podesiti pomoću Indikatora rada u
meniju OPCIJA.)
A-37
PRIPREMANJE
INFORMACIJE NA ZADNJOJ PLOČI
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
PRIPREMANJE
13
OPREZ
1
14
2
3
4
5
6
6
11
15
7
7
1
2
3
4
5
A-38
8 9
10
11
► Za optimalno povezivanje HDMI kabla koristite
kabl sledeće debljine
(Samo za HDMI IN 4) /
USB uređaj.
*A 10 mm
12
Utičnica napojnog kabla
Ovaj TV radi na naizmeničnoj struji. Napon je
naznačen na stranici tehničkih karakteristika.
(► str.184 do 200) Nemojte nikada uključivati
TV uređaj na jednosmernu struju.
LAN
Mrežna veza za AccuWeather, Picasa,
YouTube, itd.
Takođe, koristi se za video zapise, fotografije i
muzičke datoteke na lokalnoj mreži.
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Povežite digitalni audio izlaz sa različitom
vrstom opreme.
Povežite se sa digitalnom audio komponentom.
Koristite optički audio kabl.
RGB/DVI Audio ulaz
Connect the audio from a PC or DTV.
Euro Scart utičnica (AV1)
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od eksternog uređaja na ovim utikačima.
6
Komponentni ulaz
Povezuje komponentni video/audio uređaj na
ovim utikačima.
7
HDMI/DVI IN ulaz
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN, ili DVI
(VIDEO) signal prema HDMI/DVI port sa DVI
prema HDMI kablom.
8
RGB IN ulaz
Povezuje izlaz iz PC.
9
RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI )
PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
Ovaj port se koristi za režim „Usluga“ ili „Hotel“.
10
WIRELESS Control
Povežite bežični hardverski ključ sa TV
uređajem da biste upravljali spoljnim ulaznim
uređajima koji su povezani na kutiju bežičnog
medijuma.
11
Audio/Video ulaz
Povezuje audio/video izlaz od eksternog
uređaja na ovim utikačima.
12
Ulaz antene
Povežite antenu ili kabl sa ovim priključkom.
13
USB ulaz
Povežite USB uređaj za skladištenje sa ovim
priključkom.
14
PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijske kartice personalnih kompjutera)
konektor za karticu
Umetnite CI modul u PCMCIA CARD SLOT.
(Ova funkcija nije dostupna u svim
državama.)
15
Slušalice
Priključite slušalice u utičnicu za slušalice.
MONTAŽA POSTOLJA
ZADNJI POKLOPAC ZA
UREĐENJE KABLOVA
1
1
Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da zaštitie ekran od
oštećivanje
2
Sastavite delove osnove postolja sa
osnovom TV uređaja.
Zatim, pritegnite zavrtnje koji drže osnovu
postolja.
PRIPREMANJE
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Prilikom sklapanja postolja za sto, proverite da li je
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
zavrtanj potpuno pritegnut. (Ako nije potpuno pritegnut,
proizvod može da padne prema napred nakon njegov- ZA STONO POSTOLJE
og postavljanja.) Ako zavrtanj previše pritegnete, onda
Postavite držač kablova kao što je primože da proklizi u unutrašnjem delu zbog prejake sile.
kazano.
držač kablova
2
Povežite neophodne kablove. Da biste
povezali dodatnu opremu, pogledajte odeljak Podešavanje Spoljne Opreme .
Telo postolja
M4 X 20
Postolje
ZA ZIDNI NOSAČ
1
3
Montirajte TV kao što je prikazano.
4
Nakon povezivanja kablova kao što je
potrebno, instalirajte DRŽAČ KABLA kao
što je prikazano i objedinite kablove. Da
biste povezali dodatnu opremu, pogledajte
odeljak Podešavanje Spoljne Opreme .
Učvrstite bezbedno 4 zavrtnja u otvorima
na pozadini TV-a.
Držač kabla
NAPOMENA
M4 X 12
►Nemojte koristiti KARIKU ZA
UREĐIVANJE KABLOVA da biste podizali
TV.
- Ako ispustite TV uređaj, možete se povrediti ili se TV uređaj može oštetiti.
A-39
PRIPREMANJE
KENSINGTON SISTEM
BEZBEDNOSTI
PRIPREMANJE
■ Ova krpa nije dostupna za sve modele.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
TV uređaj je opremljen sa konektorom za
Kensington sistem bezbednosti koji se nalazi na
zadnjoj ploči. Povežite kabl Kensington sistema
bezbednosti na način prikazan u produžetku.
Detaljne informacije o instalaciji i upotrebi
Kensington sistema bezbednosti potražite u
korisničkom vodiču koji je isporučen zajedno sa
Kensington sistemom bezbednosti.
Za više informacija, preko matične stranice http://
www.kensington. com na Internetu kontaktirajte
kompaniju
Kensington. Kompanija Kensington prodaje sisteme bezbednosti za skupu elektronsku opremu
kao što su prenosivi računari i LCD projektori.
SAVETI ZA BEZBEDNU
INSTALACIJU
■ Trebalo bi da kupite neophodne komponente
da biste bezbedno pričvrstili TV uređaj i bezbedno ga prikačili na zid.
■ Postavite TV uređaj blizu zida da biste izbegli
mogućnost njegovog pada kada ga slučajno
gurnete.
■ Niže navedeno uputstvo je jedan od sigurnih
načina kako da postavite TV, tako što ćete ga
pričvrstiti na zid, izbegavajući mogućnost njegovog padanja napred kada ga slučajno
povučete. Na taj način, preduzećete neophodne mere da sprečite pad televizora i
moguće povrede. Takođe, sprečićete i
oštećenje TV uređaja. Pobrinite se da se deca
ne penju ili vise na TV uređaju.
1
1
2
2
NAPOMENA
► Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor.
► Ako je proizvod hladan na dodir, onda može
nastati malo “treperenje” slike prilikom
uključivanja.
Ovo je normalno, sve je u redu sa televizorom.
► Neke manje tačkaste greške mogu biti vidljive
na ekranu, koje se pojavljuju kao male crvene,
zelene ili plave tačke. Međutim one nemaju
nikakav nepovoljan efekat na rad monitora.
► Nemojte dodirivati LCD ekran ili držati prst
(prste) na ekranu duži vremenski period.
Dodirivanje može izazvati privremenu
izobličenost na ekranu.
1
Da biste učvrstili TV uređaj na zid, na način prikazan na slici, upotrebite ušičaste zavrtnje ili
zavrtnje TV konzole.
(Ako Vaš TV uređaj ima zavrtnje u ušičastim
zavrtnjevima, onda ih olabavite.)
* Umetnite ušičaste zavrtnje ili zavrtnjeve TV
konzole i čvrsto ih pritegnite u gornjim otvorima.
2
Pomoću zavrtnjeva pritegnite zidne nosače na
zid. Izjednačite visinu nosača koji je montiran na
zid.
3
3
Koristite čvrst konopac kako biste ravno zakačili
proizvod. Sigurnije je da vežete uže horizontalno u odnosu na zid i TV-a.
NAPOMENA
► Kada pomerate TV prvo iskopčajte kablove.
► Upotrebite platformu ili orman koji je dovoljno jak i
veliki da podrži veličinu i težinu TV-a.
► Za bezbednu upotrebu TV-a obezbedite da je visina nosača na zidu ista sa visinom TV-a.
A-40
■ TV možete montirati na razne načine kao što su
na zidu, na radnom stolu itd.
■ TV je konstruisan da bude montiran horizontalno.
UZEMLJENJE
Napajanje
Sklopka
POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA POSTOLJEM
►Instalirajte nosač na čvrst zid koji je pod
pravim uglom u odnosu na pod.
►Koristite poseban zidni nosač ako želite da
instalirate TV uređaj na plafon ili kosi zid.
►Površina na kojoj će biti montiran zidni
nosač treba da bude dovoljno jaka da bi
izdržala težinu TV uređaja: npr. beton,
prirodni kamen, cigla i šuplji blok.
►Dužina i tip zavrtnja koji se koriste za
pričvršćivanje zavise od toga koji zidni nosač
koristite. Za više i nformacija, pročitajte uputstva isporučena zajedno sa nosačem.
►Kompanija LG nije odgovorna za nezgode ili
štetu na imovini ili TV aparatu nastalu zbog
neispravne instalacije:
- U slučaju kada nije korišćen zidni nosač
koji je u skladu sa VESA standardom.
- U slučaju neispravnog pričvršćivanja zavrtanja na površinu što može da dovede do
pada TV uređaja i telesnih povreda.
- U slučaju nepridržavanja preporučenog
načina instalacije.
PRIPREMANJE
Proverite da li ste povezali kabl za uzemljenje za
zaštitu od mogućeg strujnog udara. Ako uzemljavanje nije moguće, neka vam kvalifkovani
električar namontira odvojenu sklopku.
Nemojte pokušavati da uzemljite TV uređaj
povezivanjem na telefonske kablove, gromobrane
ili gasne cevi..
NAPOMENA
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Radi adekvatne ventilacije ostavite slobodan prostor od 10 cm svuda oko TV uređaja.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MONTAŽA NA ZIDU:
HORIZONTALNO
POSTAVLJANJE
■ Preporučujemo korišćenje LG nosača za montiranje na zid prilikom montiranja TV-a na zid.
■ Preporučujemo da kupite nosač za montiranje
na zid koji podržava VESA standard.
■ LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovana profesionalna osoba za instaliranje.
Model
42/47LE73**
VESA Standardni Količina
(A * B) Zavrtanj
200 * 200 M6
4
OBRTNO POSTOLJE
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Nakon instaliranja TV-a možete ga okretati nalevo ili nadesno za 20 stepeni da biste ga prilagodili Vašoj poziciji gledanja.
A-41
PRIPREMANJE
KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na TV-u.
PRIPREMANJE
(NAPAJANJE) Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
stanje mirovanje.
LIGHT Možete uključiti ili isključiti svetlo na daljinskom
upravljaču.
UŠTEDA Podešava režim uštede energije za TV uređaj.(► str.138)
ENERGIJE
AV MODE Pomaže vam da izaberete i podesite sliku i zvuk
kada povežete AV uređaje.(► str.66)
INPUT Režim spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu. (► str.57)
TV/RAD Služi za biranje radija, TV i DTV kanala.
MENU Služi za izbor menija.
Briše sve prikaze na ekranu i vraća natrag na režim
gledanja iz bilo kog menija.(► str.31)
NetCast Bira željeni NetCast izvor menija. (► str.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube itd.)
NetCast izvor menija može se razlikovati u zavisnosti od države.
Q. MENU Bira željeni brzi izvor menija. (Format slike,
Razgovetan glas II , Režim slike, Režim zvuka,
Zvuk(ili Jezik za zvuk), Sleep tajmer, Preskakanje
isključeno/uključeno, USB uređaj).(► str.30)
DUGME ZA Omogućava vam da se krećete kroz menije na ekraSMER nu i podešava sistemska podešavanja prema vašim
(gore/dole/levo/ prioritetima.
desno)
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
BACK Omogućava korisniku da se vrati jedan korak
nazad u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalim interaktivnim funkcijama korisnika.
EXIT Briše sve poruke sa ekrana i vraća se na prikaz
TV-a sa bilo kog od menija.
VODIČ Prikazuje programski vodič. (► str.129)
INFO i Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
AD Uključuje ili isključuje audio opis.
A-42
APP/* Služi za biranje MHP TV izvora menija. (Samo u Italiji)
(Samo za modele 42/47LE7380)
]
(Razmak) Pravi razmak na tastaturi ekrana.
PRIPREMANJE
0 do 9 numeri- Izbor programa.
sana dugmad Izbor numerisanih stavki u meniju.
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa. (► str.55)
Q.VIEW(b.prelged) Vraća prethodno gledani program.
Dugmad Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksu boji ta (samo za modele koji poseduju funkciju
TELETEKST), ili programa .
Pogledajte spisak priključenih AV uređaja sa
TV-om.
Kada uzastopno pritiskate ovo dugme, na ekranu
će se pojaviti meni za Simplink.(► str.62)
1
@ Direktan pristup vašem Internet portalu za zabavu i
vesti, usluge koje je razvila kompanija Orange.
(Samo u Francuskoj)
1
1
TASTERI ZA Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak „Teletekst“.
(► str.177)
SUBTITLE (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom
režimu.
A-43
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
VOLUME Podešava jačinu zvuka.
Naviše /Dole
MARK Izaberite ulaz da biste primenili podešavanja
(MARKIRANJE) Čarobnjaka za
slike.
Markira i demarkira programe u meniju USB.
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
CHAR/NUM Menja znak ili broj za NetCast meni.
RATIO Izaberite željeni odnos aspekta slike. (► str.135)
DELETE Briše uneseni znak kada unosite znak pomoću
tastature na ekranu.
MUTE (bez Uključuje i isključuje zvuk.
zvuka)
Programme Izbor programa.
Naviše/Dole
PAGE Naviše/ Kretanje iz jednog kompletnog skupa informacije
Dole na sledeći.
SIMPLINK / MY Za upravljanje menijem SIMPLINK ili MOJI
MEDIA meni MEDIJUMI (Foto lista, Lista muzike i lista filmova).
kontrolna dugmad
Postavljanje baterija
■ Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije
vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
■ Stavite dve AAA baterije od 1,5 V. Nemojte mešati stare sa
novim baterijama.
■ Zatvorite poklopac.
■ Da biste izvadili baterije, izvršite postupak obratnim redosledom od onog prilikom instalacije.
A-44
MODELI PLAZMA TELEVIZORA : 50/60PK5**, 50/60PK7***,
50/60PK9*** , 50/60PX9***
PRIBORI
LIGHT
ENERGY
AV MODE
LIGHT
INPUT
ENERGY
AV MODE
INPUT
TV/
RAD
TV/
RAD
SAVING
SAVING
1.,;@ 2 abc 3 def
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
LIST
Q.VIEW
MARK
CHAR/NUM
RATIO
FAV
P
CHAR/NUM
P
A
G
E
RATIO
DELETE
MENU
OK
Q.MENU
OK
x2
BACK GUIDE EXIT
FREEZE
AD
P
A
G
E
MUTE
Q.MENU
BACK GUIDE EXIT
INFO
P
DELETE
MUTE
Korisničko
uputstvo
Nero MediaHome Kabl za napajanje
4 Essentials CD
Q.VIEW
MARK
FAV
MENU
0
[
0
[
LIST
FREEZE
INFO
APP/*
AD
Zaštitni poklopac
APP/*
Bežični LAN za
(Osim za modele
(Samo za modele
širokopojasni
50/60PK9***, 50/60PX9***)
50/60PK9***, 50/60PX9***)
/adapter jednosmerne struje
Daljinski upravljač
(Samo za modele 50/60PK950,
Baterije (AAA)
50/60PK950N, 50/60PK980,
50/60PK990, 50/60PX950N,
50/60PX980, 50/60PX990)
x2
Držač za kabl
(Samo za modele
50/60PK7***,
50/60PK9***,
50/60PX9***)
Držač kabla
PRIPREMANJE
Uverite se da su sledeći pribori obuhvaćeni sa Vašim TV. Ako bilo kakav pribor nedostaje, molimo
stupite u kontakt sa prodavcem gde ste kupili TV.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
3D naočare
(Samo za modele
50/60PX9***)
krpe za čišćenje (rukavice)
(Samo za modele 50/60PX9***)
Ako na površini postoje mrlje ili otisci prstiju nežno obrišite
zaprljano mesto na površini samo sa krpom (rukavicama)
za čišćenje spoljašnjosti.
Da biste očistili prednji okvir, naprskajte vodu 1do 2 puta
na krpu za čišćenje, a zatim polako brišite u jednom smeru.
Nakon čišćenja obrišite preostalu tečnost.
Od preostale tečnosti mogu nastati mrlje na okviru.
Ova stavka nije uključena za sve modele.
x3
x4
M5x14
M4x28
(Samo za 50PK5**)
x4
x4
M4x14
M4x28
(Samo za 50PK7***,
50PK9***, 50PX9***)
Zavrtnjevi za montažu postolja
Feritno jezgro
(Ova stavka
nije uključena
za sve modele.)
Feritno jezgro se može
koristiti za smanjivanje elektromagnetnog zračenja pri
povezivanju priključka za
napajanje.
Što je bliže feritno jezgro
prema strujnom kablu, to
bolje.
Postavite strujni
utikač u blizini.
* Obrišite laganim pritiskom mrlje ili otiske prstiju
na ekranu TV-a sa ovom
krpom.
Krpa za čišćenje Nemojte koristiti rekomerKrpa za čišćenje nu silu. To može uzrokoekrana.
vati ogrebotine ili promenjenost boje.
Feritno jezgro
(Ova stavka
nije uključena
za sve modele.)
Feritno jezgro se može koristiti
za smanjivanje elektromagnetnog zračenja pri povezivanju
LAN kabla.
Postavite feritno jezgro dalje od
televizora i namotajte LAN kabl u
feritno jezgro jedanput.
A-45
PRIPREMANJE
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI
NAPOMENA
PRIPREMANJE
►TV uređaj se može podesiti na režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja električne energije.
TV uređaj možete i da isključite pomoću prekidača na televizoru ako neće raditi neko vreme, jer
to smanjuje potrošnju električne energije.
Potrošnja električne energije se može značajno smanjiti ako se nivo osvetljenosti slike smanji,
čime se smanjuju i ukupni tekući troškovi.
OPREZ
► Ne koračajte po staklenom postolju i ne izlažite ga udarcima. Može da se slomi, što može da prouzrokuje
moguće povrede od delova stakla ili TV uređaj može da padne.
► Ne vucite TV uređaj. Može doći do oštećenja poda ili proizvoda.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Samo za modele 50/60PK5**
Senzor daljinskog upravljača
Inteligentni senzor
Podešava sliku u skladu sa uslovima
okruženja.
Indikator napajanja/stanja mirovanja
• Svetli crveno u režimu mirovanja.
• Indikator je isključen dok je televizor uključen.
ZVUČNIK
Dugme
Pritisnite dugme da biste aktivirali željenu funkciju.
NAPAJANJE INPUT
A-46
MENI
OK
ZVUK
PROGRAM
Samo za modele 50/60PK7***, 50/60PK9***, 50/60PX9***
PRIPREMANJE
Inteligentni senzor
Podešava sliku u skladu sa
uslovima okruženja.
Senzor daljinskog
upravljača
ZVUČNIK
Indikator napajanja/stanja mirovanja
• Svetli crveno u režimu mirovanja.
• Indikator je isključen dok je televizor uključen.
Predajnik (Samo za modele
50/60PX9***)
Deo s predajnikom razmenjuje
signal s 3D naočarima.
Pazite da vam predmeti ili druge
osobe ne blokiraju ekran tokom
gledanja 3D videa.
Dugme
Pritisnite dugme da biste aktivirali željenu funkciju.
NAPAJANJE INPUT
MENI
OK
ZVUK
PROGRAM
A-47
PRIPREMANJE
INFORMACIJE NA ZADNJOJ PLOČI
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
PRIPREMANJE
12
1
2
3
4
5
6
7
13
8
14
8
10
11
1
Utičnica napojnog kabla
Ovaj TV uređaj radi na naizmeničnoj struji.
Nemojte nikada uključivati TV na jednosmernu
struju.
8
HDMI/DVI IN ulaz
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN, ili DVI
(VIDEO) signal prema HDMI/DVI port sa DVI
prema HDMI kablom.
2
LAN
Mrežno povezivanje za AccuWeather, Picasa,
YouTube, itd.
Takođe, koristi se za video zapise, fotografije i
muzičke datoteke na lokalnoj mreži.
9
RGB IN ulaz
Povezuje izlaz iz PC.
10
RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI )
PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
Ovaj port se koristi za režim „Usluga“ ili „Hotel“.
11
Ulaz antene
Povežite antenu ili kabl sa ovim priključkom.
12
USB ulaz
Povežite USB uređaj za skladištenje sa ovim
priključkom.
13
PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijske kartice personalnih kompjutera)
konektor za karticu
Umetnite CI modul u PCMCIA OTVOR ZA
KARTICU.
(Ova funkcija nije dostupna u svim
državama.)
14
Audio/Video ulaz
Povezuje audio/video izlaz od eksternog
uređaja na ovim utikačima.
3
WIRELESS Control
Povežite bežični hardverski ključ sa TV
uređajem da biste upravljali spoljnim ulaznim
uređajima koji su povezani na kutiju bežičnog
medijuma.
4
RGB/DVI Audio ulaz
Povezuje audio signal od PC ili DTV.
5
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Povežite digitalni audio izlaz sa različitom
vrstom opreme.
Povežite se sa digitalnom audio komponentom.
Koristite optički audio kabl.
6
Euro Scart utičnica (AV1)
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od eksternog uređaja na ovim utikačima.
7
A-48
9
Komponentni ulaz
Povezuje komponentni video/audio uređaj na
ovim utikačima.
MONTAŽA POSTOLJA
Samo za modele 50PK5**
1
2
Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da biste zaštitili ekran od
oštećenja.
Postavite postolje na ravan pod.
Spojite delove osnove postolja sa postoljem TV uređaja.
Samo za modele 550PK7***,
50PK9***, 50PX9***
1
Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da biste zaštitili ekran od
oštećenja.
2
Postavite postolje na ravan pod.
Spojite delove osnove postolja sa postoljem TV uređaja.
Osnova postolja
Osnova postolja
M5x14
M4x14
Postolje
3
Montirajte TV uređaj na način prikazan u
nastavku.
3
Postolje
Sastavite delove držača kabova sa osnovom postolja.
DRŽAČ
KABLOVA
4
PRIPREMANJE
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Prilikom sklapanja postolja za sto, proverite da li je zavrtanj potpuno pritegnut. (Ako nije potpuno
pritegnut, proizvod može da padne prema napred nakon njegovog postavljanja.) Ako zavrtanj previše
pritegnete, onda može da proklizi u unutrašnjem delu zbog prejake sile.
Osnova postolja
4
Montirajte TV uređaj na način prikazan u
nastavku.
5
Bezbedno učvrstite 4 zavrtnja u otvorima na
pozadini TV uređaja.
Bezbedno učvrstite 4 zavrtnja u otvorima na
pozadini TV uređaja.
M4x28
Kada sastavljate postolje,
proverite da li ste prepoznali
i da li ste pravilno pričvrstili
prednju i zadnju stranu postPrednja strana olja.
M4x28
A-49
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
ZADNJI POKLOPAC ZA
UREĐENJE KABLOVA
KAKO DA UKLONITE
DRŽAČ KABLOVA
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Nakon povezivanja kablova kao što je potrebno,
instalirajte DRŽAČ KABLA kao što je prikazano i
objedinite kablove.
U slučaju LAN kabla, instalirajte ga na prikazan
način da biste smanjili elektromagnetno zračenje.
Samo za modele 50/60PK7***,
50/60PK9***, 50/60PX9***
Držač kabla
Samo za modele 50/60PK7***,
50/60PK9***, 50/60PX9***
1
Povežite neophodne kablove. Da biste
priključili dodatnu opremu pogledajte odeljak „Konfigurisanje spoljnih uređaja“.
2
Gurajte držač kablova u TV uređaj dok
ne čujete klik.
NAPOMENA
►Nemojte koristiti KARIKU ZA UREĐIVANJE
KABLOVA da biste podizali TV.
- Ako je proizvod pao, može doći do povrede
ili oštećenja proizvoda.
A-50
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Držite držač kablova sa obe ruke i povucite
unazad kao što je to prikazano.
NEKORIŠĆENJE VRSTE
SAVETI ZA BEZBEDNU
POSTOLJA ZA RADNI STO INSTALACIJU
OBRTNO POSTOLJE
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Nakon instaliranja TV-a možete ga okretati nalevo ili nadesno za 20 stepeni da biste ga prilagodili Vašoj poziciji gledanja.
1
1
Zaštitni Poklopac
(Pričvrstite vođicu sa
spoljašnje strane.)
PRIPREMANJE
■ Trebalo bi da kupite neophodne komponente
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
da biste bezbedno pričvrstili TV uređaj i bezTV-a.
bedno ga prikačili na zid.
Prilikom instaliranja jedinice koja se montira na zid ■ Postavite TV uređaj blizu zida da biste izbegli
koristite zaštitni poklopac.
mogućnost njegovog pada kada ga slučajno
gurnete.
■ Niže navedena instrukcija je jedan od sigurnih
načina kako da postavite TV, tako što ćete ga
pričvrstiti na zid, izbegavajući mogućnost njegovog padanja napred kada ga slučajno
povučete. Na taj način, preduzećete neophodne mere da sprečite pad televizora i
moguće povrede. Takođe, sprečićete i
oštećenje TV uređaja. Pobrinite se da se deca
Gurnite Zaštitni Poklopac
ne penju ili vise na TV uređaju.
u televizor dok ne čujete
klik.
2
2
1
Upotrebite ušičaste zavrtnje ili zavrtnje TV konzole da biste učvrstili TV uređaj na način koji je
prikazan na slici.
(Ako Vaš TV uređaj ima zavrtnje u ušičastim
zavrtnjevima, onda ih olabavite.)
* Umetnite ušičaste zavrtnje ili zavrtnjeve TV
konzole i čvrsto ih pritegnite u gornjim otvorima.
2
Pomoću zavrtnjeva pritegnite zidne nosače na
zid. Izjednačite visinu nosača koji je montiran na
zid.
3
3
Koristite čvrst konopac kako biste ravno zakačili
proizvod. Sigurnije je da vežete uže horizontalno u odnosu na zid i TV-a.
NAPOMENA
► Kada pomerate TV prvo iskopčajte kablove.
► Upotrebite platformu ili orman koji je dovoljno jak i
veliki da podrži veličinu i težinu TV-a.
► Za bezbednu upotrebu TV-a obezbedite da je visina nosača na zidu ista sa visinom TV-a.
A-51
PRIPREMANJE
■ TV možete montirati na razne načine kao što su
na zidu, na radnom stolu itd.
■ TV je konstruisan da bude montiran horizontalno.
PRIPREMANJE
UZEMLJENJE
Proverite da li ste povezali kabl za uzemljenje za
zaštitu od mogućeg strujnog udara. Ako uzemljavanje nije moguće, neka vam kvalifkovani
električar namontira odvojenu sklopku.
Nemojte pokušavati da uzemljite TV uređaj
povezivanjem na telefonske kablove, gromobrane
ili gasne cevi..
Napajanje
Sklopka
POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA POSTOLJEM
NAPOMENA
►Instalirajte nosač na čvrst zid koji je pod
pravim uglom u odnosu na pod.
►Koristite poseban zidni nosač ako želite da
instalirate TV uređaj na plafon ili kosi zid.
►Površina na kojoj će biti montiran zidni
nosač treba da bude dovoljno jaka da bi
izdržala težinu TV uređaja: npr. beton,
prirodni kamen, cigla i šuplji blok.
►Dužina i tip zavrtnja koji se koriste za
pričvršćivanje zavise od toga koji zidni nosač
koristite. Za više i nformacija, pročitajte uputstva isporučena zajedno sa nosačem.
►Kompanija LG nije odgovorna za nezgode ili
štetu na imovini ili TV aparatu nastalu zbog
neispravne instalacije:
- U slučaju kada nije korišćen zidni nosač
koji je u skladu sa VESA standardom.
- U slučaju neispravnog pričvršćivanja zavrtanja na površinu što može da dovede do
pada TV uređaja i telesnih povreda.
- U slučaju nepridržavanja preporučenog
načina instalacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Radi adekvatne ventilacije ostavite slobodan prostor od 10 cm svuda oko TV uređaja.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MONTAŽA NA ZIDU:
HORIZONTALNO
POSTAVLJANJE
■ Preporučujemo korišćenje LG nosača za montiranje na zid prilikom montiranja TV-a na zid.
■ Preporučujemo da kupite nosač za montiranje
na zid koji podržava VESA standard.
■ LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovana profesionalna osoba za instaliranje.
A-52
Model
50PK5**
60PK5**
50PK7***
60PK7***
50PK9***
60PK9***
50PX9***
60PX9***
VESA Standardni Količina
(A * B) Zavrtanj
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
400 * 400 M6
4
600 * 400 M8
4
400 * 400 M6
M8
4
600 * 400
4
400 * 400 M6
M8
4
600 * 400
KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
(Samo za modele 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***)
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na TV-u.
LIGHT Možete uključiti ili isključiti svetlo na daljinskom
upravljaču.
UŠTEDA Podešava režim uštede energije za TV uređaj.(► str.138)
ENERGIJE
PRIPREMANJE
(NAPAJANJE) Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
stanje mirovanje.
AV MODE Pomaže vam da izaberete i podesite sliku i zvuk
kada povežete AV uređaje.(► str.66)
INPUT Režim spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu. (► str.57)
TV/RAD Služi za biranje radija, TV i DTV kanala.
MENU Služi za izbor menija.
Briše sve prikaze na ekranu i vraća natrag na režim
gledanja iz bilo kog menija.(► str.31)
NetCast Bira željeni NetCast izvor menija. (► str.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube itd.)
NetCast izvor menija može se razlikovati u zavisnosti od države.
Q. MENU Bira željeni brzi izvor menija. (Format slike,
Razgovetan glas II , Režim slike, Režim zvuka,
Zvuk(ili Jezik za zvuk), Sleep tajmer, Preskakanje
isključeno/uključeno, USB uređaj).(► str.30)
DUGME ZA Omogućava vam da se krećete kroz menije na ekraSMER nu i podešava sistemska podešavanja prema vašim
(gore/dole/levo/ prioritetima.
desno)
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
BACK Omogućava korisniku da se vrati jedan korak
nazad u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalim interaktivnim funkcijama korisnika.
EXIT Briše sve poruke sa ekrana i vraća se na prikaz
TV-a sa bilo kog od menija.
VODIČ Prikazuje programski vodič. (► str.129)
INFO i Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
AD Uključuje ili isključuje audio opis.
APP/* Služi za biranje MHP TV izvora menija. (Samo u Italiji)
(Samo za modele 50/60PK78**, 50/60PK98**)
A-53
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
0 do 9 numeri- Izbor programa.
sana dugmad Izbor numerisanih stavki u meniju.
]
(Razmak) Pravi razmak na tastaturi ekrana.
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa. (► str.55)
Q.VIEW(b.prelged) Vraća prethodno gledani program.
Dugmad Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksu boji ta (samo za modele koji poseduju funkciju
TELETEKST), ili programa .
FREEZE Pauzira trenutnu sliku na ekranu. (Ova funkcija nije
dostupna u USB i Simplink režimu.)
TV uređaj će se vratiti na normalni prikaz
automatski ukoliko ne primi signal ili ako ne bude
obavljena neka od operacija nakon 5 minuta.
Ako je prikaz na ekranu pauziran, može se pojaviti
zaostala slika.
Pogledajte spisak priključenih AV uređaja sa
TV-om.
Kada uzastopno pritiskate ovo dugme, na ekranu
će se pojaviti meni za Simplink.(► str.62)
1
@ Direktan pristup vašem Internet portalu za zabavu i
vesti, usluge koje je razvila kompanija Orange.
(Samo u Francuskoj)
1
1
TASTERI ZA Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak „Teletekst“.
(► str.177)
SUBTITLE (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom
režimu.
A-54
MARK Izaberite ulaz da biste primenili podešavanja
(MARKIRANJE) Čarobnjaka za
slike.
Markira i demarkira programe u meniju USB.
PRIPREMANJE
VOLUME Podešava jačinu zvuka.
Naviše /Dole
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
CHAR/NUM Menja znak ili broj za NetCast meni.
RATIO Izaberite željeni odnos aspekta slike. (► str.135)
DELETE Briše uneseni znak kada unosite znak pomoću
tastature na ekranu.
MUTE (bez Uključuje i isključuje zvuk.
zvuka)
Programme Izbor programa.
Naviše/Dole
PAGE Naviše/ Kretanje iz jednog kompletnog skupa informacije
Dole na sledeći.
SIMPLINK / MY Za upravljanje menijem SIMPLINK ili MOJI
MEDIA meni MEDIJUMI (Foto lista, Lista muzike i lista filmova).
kontrolna dugmad
Postavljanje baterija
■ Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije
vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
■ Stavite dve AAA baterije od 1,5 V. Nemojte mešati stare sa
novim baterijama.
■ Zatvorite poklopac.
■ Da biste izvadili baterije, izvršite postupak obratnim redosledom od onog prilikom instalacije.
A-55
PRIPREMANJE
KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
(Samo za modele 50/60PX9***)
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na TV-u.
PRIPREMANJE
(NAPAJANJE) Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
stanje mirovanje.
LIGHT Možete uključiti ili isključiti svetlo na daljinskom
upravljaču.
UŠTEDA Podešava režim uštede energije za TV uređaj.(► str.138)
ENERGIJE
AV MODE Pomaže vam da izaberete i podesite sliku i zvuk
kada povežete AV uređaje.(► str.66)
INPUT Režim spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu. (► str.57)
TV/RAD Služi za biranje radija, TV i DTV kanala.
MENU Služi za izbor menija.
Briše sve prikaze na ekranu i vraća natrag na režim
gledanja iz bilo kog menija.(► str.31)
NetCast Bira željeni NetCast izvor menija. (► str.68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube itd.)
NetCast izvor menija može se razlikovati u zavisnosti od države.
Q. MENU Bira željeni brzi izvor menija. (Format slike,
Razgovetan glas II , Režim slike, Režim zvuka,
Zvuk(ili Jezik za zvuk) , Sleep tajmer, Preskakanje
isključeno/uključeno, USB uređaj).(► str.30)
DUGME ZA Omogućava vam da se krećete kroz menije na ekraSMER nu i podešava sistemska podešavanja prema vašim
(gore/dole/levo/ prioritetima.
desno)
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
BACK Omogućava korisniku da se vrati jedan korak
nazad u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalim interaktivnim funkcijama korisnika.
EXIT Briše sve poruke sa ekrana i vraća se na prikaz
TV-a sa bilo kog od menija.
VODIČ Prikazuje programski vodič. (► str.129)
INFO i Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
AD Uključuje ili isključuje audio opis.
A-56
APP/* Služi za biranje MHP TV izvora menija. (Samo u
Italiji) (Samo za modele 50/60PX98**)
]
(Razmak) Pravi razmak na tastaturi ekrana.
PRIPREMANJE
0 do 9 numeri- Izbor programa.
sana dugmad Izbor numerisanih stavki u meniju.
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa. (► str.55)
Q.VIEW Vraća prethodno gledani program.
(b.prelged)
Dugmad Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksu boji ta (samo za modele koji poseduju funkciju
TELETEKST), ili programa.
IZBOR L/D Služi za prikazivanje 3D video zapisa. (► str.89)
FREEZE Pauzira trenutnu sliku na ekranu. (Ova funkcija nije
dostupna u USB i Simplink režimu.)
TV uređaj će se vratiti na normalni prikaz
automatski ukoliko ne primi signal ili ako ne bude
obavljena neka od operacija nakon 5 minuta.
Ako je prikaz na ekranu pauziran, može se pojaviti
zaostala slika.
1
Pogledajte spisak priključenih AV uređaja sa
TV-om.
Kada uzastopno pritiskate ovo dugme, na ekranu
će se pojaviti meni za Simplink.(► str.62)
@ Direktan pristup vašem Internet portalu za zabavu i
vesti, usluge koje je razvila kompanija Orange.
(Samo u Francuskoj)
1
1
TASTERI ZA Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak „Teletekst“.
(► str.177)
SUBTITLE (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom
režimu.
A-57
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
VOLUME Podešava jačinu zvuka.
Naviše /Dole
MARK Izaberite ulaz da biste primenili podešavanja
(MARKIRANJE) Čarobnjaka za
slike.
Markira i demarkira programe u meniju USB.
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
CHAR/NUM Menja znak ili broj za NetCast meni.
3D Služi za prikazivanje 3D video zapisa. (► str.88)
DELETE Briše uneseni znak kada unosite znak pomoću
tastature na ekranu.
MUTE (bez Uključuje i isključuje zvuk.
zvuka)
Programme Izbor programa.
Naviše/Dole
PAGE Naviše/ Kretanje iz jednog kompletnog skupa informacije
Dole na sledeći.
SIMPLINK / MY Za upravljanje menijem SIMPLINK ili MOJI
MEDIA meni MEDIJUMI (Foto lista, Lista muzike i lista filmova).
kontrolna dugmad
Postavljanje baterija
■ Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije
vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
■ Stavite dve AAA baterije od 1,5 V. Nemojte mešati stare sa
novim baterijama.
■ Zatvorite poklopac.
■ Da biste izvadili baterije, izvršite postupak obratnim redosledom od onog prilikom instalacije.
A-58
Uprošćen daljinski upravljač (Samo za modele 50/60PK9***, 50/60PX9***)
TV/INPUT Režim spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu.(► str.57)
PRIPREMANJE
(NAPAJANJE) Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
stanje mirovanje.
VOLUME Podešava jačinu zvuka.
GORE /DOLE
MUTE Uključuje i isključuje zvuk.
Program Služi za biranje programa.
GORE/DOLE
0 do 9 numeri- Služi za biranje programa.
sana dugmad Služi za biranje numerisanih stavki u meniju.
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
Q.VIEW Vraća prethodno gledani program.
Postavljanje baterija
■ Otvorite poklopac odeljka za baterije
na pozadini i postavite baterije vodeći
računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
■ Stavite dve AAA baterije od 1.5 V.
Nemojte mešati stare ili korišćene
baterije sa novim baterijama.
■ Zatvorite poklopac.
■ Da biste izvadili baterije, izvršite postupak obratnim redosledom od onog prilikom instalacije.
A-59
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
■ Da biste sprečili oštećenja nemojte priključivati TV na električnu mrežu dok ne povežete sve
uređaje.
PRIKLJUČIVANJE ANTENE
■ Radi optimalnog kvaliteta slike podesite pravac antene.
■ Kabl antene i pretvarač ne dobijaju se u kompletu.
Spoljna antena
(VHF, UHF)
RF koaksijalni kabl (75 Ω)
Stanovi/Apartmani za jednu porodicu
(Priključite na zidnu utičnicu za spoljnu
antenu)
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Zidna
utičnica
za antenu
Stanovi/Apartmani za više porodica
(Priključite u zidnu utičnicu za antenu)
UHF
Antena
Pojačivač
signala
VHF
■ U područjima sa slabim signalom, da biste postigli bolji kvalitet slike možda će biti potrebno instaliranje pojačivača signala kao što je prikazano gore.
■ Ukoliko signal treba podeliti između dva TV-a, onda upotrebiti razdvajač antenskog signala za
priključivanje.
1
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
■ Da biste sprečili oštećivanje bilo koje opreme, nikada nemojte priključivati bilo koji naponski kabl
dok ne završite sa povezivanjem celokupne opreme.
■ U poglavlju o PODEŠAVANJU SPOLJAŠNJE OPREME uglavnom se koriste slike modela
32/37/42/47/55LE7***.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
POVEZIVANJE SA KOMPONENTNIM KABLOM
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Ovaj TV može primiti digitalni RF/kablovski signal bez eksternog digitalnog dekodera. Međutim, ako
primate digitalne signale od dekodera ili drugih digitalnih eksternih uređaja, obratite pažnju na
dijagramu prikazanim niže.
1
Povežite video izlaze (Y, PB, PR) spoljašnje
opreme (digitalni TV pretvarač, DVD, itd.) na
COMPONENT IN VIDEO priključke na televizoru.
2
Povežite audio izlaze spoljašnje opreme (digitalni TV pretvarač, DVD, itd.) na
COMPONENT IN AUDIO priključke na televizoru.
3
Uključite spoljnu opremu.
(Uputstva potražite u priručniku za spoljašnju
opremu.)
4
Izaberite Component1 ulazni izvor pomoću
dugmeta INPUT na daljinskom upravljaču.
Ako je oprema povezana na COMPONENT IN
2 priključak, izaberite Component2 ulazni signal.
1
2
ili
► HDMI podržani audio format: Dolby Digital, PCM.
DTS Audio format nije podržan.
Signal
Komponenta
HDMI
480i/576i
480p/576p
720p/1080i
O
O
O
O
X
O
O
1080p
1
2
O
(samo za 50 / 60 Hz) (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)
Portovi komponentnih ulaza
Da biste postigli bolji kvalitet slike, povežite DVD plejer sa portovima komponentnih ulaza kao što je
prikazano dole.
Komponentni portovi na
TV-u
Video izlazni portovi na DVD
plejeru
2
Y
PB
PR
Y
Y
Y
Y
PB
B-Y
Cb
Pb
PR
R-Y
Cr
Pr
POVEZIVANJE POMOĆU HDMI KABLA
Povežite HDMI izlaz na spoljašnjoj opremi (digitalni TV
pretvarač, DVD plejer itd.) sa HDMI/DVI IN 1(DVI), HDMI/DVI
IN 2, HDMI/DVI IN 3 ili HDMI IN 4 (Izuzev za 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***)
priključkom na televizoru.
2
Uključite spoljnu opremu.
(Uputstva potražite u priručniku za spoljašnju
opremu.)
3
Izaberite HDMI1, HDMI2, HDMI3 ili HDMI4 (osim za modele
32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***) ulazni izvor pomoću dugmeta INPUT na daljinskom upravljaču.
NAPOMENA
► TV može primati simultano video i audio signale kada koristite HDMI
kabl.
► Ukoliko DVD plejer ne podržava automatski HDMI rezoluciju, onda
morate podesiti odgovarajuću izlaznu rezoluciju.
►Proverite da li HDMI kabl ima oznaku High Speed HDMI Cable.
Ako HDMI kablovi nisu High Speed HDMI, može doći do treperenja slike ili na ekranu neće biti slike. Koristite High Speed
HDMI kabl.
1
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
1
3
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
POVEZIVANJE SA HDMI PREMA DVI KABLOM
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
4
1
Povežite digitalni TV pretvarač ili DVI izlaz na
računaru sa HDMI/DVI IN 1 priključkom na
televizoru.
2
Povežite audio izlaz digitalnog set-top box-a ili
PC audio izlaz na AUDIO IN (RGB/DVI)
priključak TV-a.
3
Uključite digitalni set-top box ili PC i TV.
(Uputstva za rad potražite u priručniku za digitalni TV pretvarač ili računar.)
4
1
2
Izaberite HDMI1 ulazni izvor pomoću dugmeta
INPUT na daljinskom upravljaču.
ili
POVEZIVANJE SA EURO SCART KABLOM
Povežite Euro scart priključak spoljašnje
opreme (DVD, VCR, itd.) na AV1 Euro scart
priključak TV-a.
2
Uključite spoljnu opremu.
(Uputstva potražite u priručniku za spoljašnju
opremu.)
3
Izaberite AV1 ulazni izvor pomoću dugmeta
INPUT na daljinskom upravljaču.
Ulaz
Izlaz
Skart
Video
Audio
RGB
Video, audio
AV1
O
O
O
Analogna televizija, digitalna televizija
Tip izlaza
Trenutni
režim ulaza
1
AV1
(TV izlaz)
AV1
(Kada je u toku DTV zakazano snimanje pomoću opreme za snimanje.)
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
1
►►TV izlaz : Izlazni signali analognog ili digitalnog TV-a
O
O
Digitalna TV
Digitalna TV
Analogna TV, AV
Analogna TV
Komponenta/RGB
Analogna TV
(Režim unosa se konvertuje u
DTV.)
HDMI
X
X
NAPOMENA
►►Bilo koji Euro scart kabl mora biti oklopljen.
►Kada
►
gledate digitalni TV u 3D imaging modu, izlazni signali monitora ne mogu biti na izlazu
preko SCART kabla. (Samo za 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
►►Ako 3D mod postavite na On dok se vrši predviđeno snimanje na digitalnoj televiziji, izlazni signali monitora ne mogu biti na izlazu preko SCART kabla i snimanje ne može da se vrši. (Samo
za 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
5
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
PODEŠAVANJE USB FUNKCIJE
1
Povežite USB uređaj na USB IN 1 ili USB IN 2
priključak na televizoru.
1
ili
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
2
Nakon povezivanja na USB IN 1 ili USB IN 2
priključak, možete koristiti USB funkciju. (►
str.90)
POVEZIVANJE POMOĆU AN RF KABLA
Da izbegnete šum slike (smetnje), omogućite adekvatnu razdaljinu između video plejera i TV-a.
1
Povežite priključak ANT OUT na video rekorderu sa priključkom ANTENNA IN na televizoru TV.
1
2
Povežite antenski kabl na ANT IN priključak
na video rekorderu.
3
Pritisnite dugme PLAY na video rekorderu i
pronađite odgovarajući kanal između televizora
i video rekordera za gledanje.
2
Zidna utičnica
Antena
6
POVEZIVANJE POMOĆU AN RCA KABLA
1
1
Ubacite video kasetu u video plejer i pritisnite
PLAY (reprodukcija) na video plejeru.
(Pogledajte korisničko uputstvo za video
rekorder.)
Ili, radite prema odgovarajućoj spoljašnjoj
opremi.
(Pogledajte uputstvo za upotrebu eksterne
opreme.)
3
ili
Izaberite AV2 izvor upotrebom INPUT (unos)
dugmeta na daljinskom upravljaču.
Ako je uređaj povezan na AV IN 3 priključak,
izaberite AV3 ulazni izvor.
NAPOMENA
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
2
Povežite AUDIO/VIDEO priključke na televizoru i video rekorderu ili spoljašnjoj opremi.
Uskladite boje utičnica (Video = žuta, Audio
Left (audio levo)= bela i Audio Right (audio
desno) = crvena)
Konzola za video
igre
Kamkorder
► Ukoliko posedujete mono video rekorder, povežite audio
kabl od video rekordera na AUDIO L/MONO priključak
na televizoru.
ili
1
ili
Kamkorder
Konzola za video igre
7
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
POVEZIVANJE PUTEM KABLA SA 15-PINSKIM D-SUB
KONEKTOROM
Ovaj TV pruža mogućnost utakni i koristi, što znači da se stoni računar automatski podešava na
podešenja TV-a.
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
8
1
Povežite RGB izlaze ličnog računara sa
utičnicom RGB IN (PC) na TV-u.
2
Povežite PC audio izlaz sa utičnicom AUDIO
IN (RGB/DVI) na TV-u.
3
Uključite računar i TV.
4
Izaberite RGB ulazni izvor upotrebom dugmeta
INPUT (unos) na daljinskom upravljaču.
2
1
UMETANJE A CI MODULA
Da gledate šifrovani (plaćeni) servis u digitalnom režimu
TV-a. Ova karakteristika nije dostupna u svim državama.
1
Više informacija potražite na strani 48.
NAPOMENA
► Proverite da li je CI modul u ispravnom smeru umetnut u
PCMCIA otvor za karticu. Ako modul nije ispravno unet, to
može da prouzrokuje štetu na otvoruza TV i PCMCIA karticu.
Proverite ovaj deo kako
je prikazano i umetnite
CI modul.
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Umetnite CI modul u PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association) otvor za karticu na televizoru,
kao što je prikazano na slici.
POSTAVLJANJE SLUŠALICA
(Osim za modele 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***, 50/60PX9***,
42/47LX6***, 47/55LX9***)
Zvuk možete da slušate preko slušalica.
1
Priključite slušalice u utičnicu za slušalice.
2
Podesite jačinu zvuka pomoću dugmadi
+i
-. Ako pritisnete dugme MUTE (UTIŠAJ), zvuk
na slušalicama se isključuje.
NAPOMENA
► Stavke iz menija AUDIO su isključene kada se priključe slušalice.
► Prilikom izmene AV moda kada su priključene slušalice, promena se odnosi na video, ali ne i na audio.
► Optički digitalni audio izlaz (Optical Digital Audio Out) nije dostupan kada su priključene slušalice.
►Induktivni otpor slušalica: 16 Ω
►Maksimalna jačina zvuka slušalica: 10 mW do 15 mW
9
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
KONFIGURACIJA DIGITALNOG AUDIO IZLAZA
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Otpremanje audio signala od TV-a prema eksternoj audio opremi preko porta za digitalni audio izlaz
(optički).
Ako želite da uživate u digitalnom emitovanju putem 5.1 kanala zvučnika, povežite terminal OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT (Optički digitalni audio izlaz) sa zadnje strane TV-a na DVD kućni bioskop (ili
amp).
1
Povežite jedan kraj optičkog kabla u port za
digitalni audio izlaz televizora (optički).
2
Drugi kraj optičkog kabla povežite sa digitalnim
audio ulazom na audio opremi (optički) .
3
U meniju „AUDIO“ podesite opciju TV zvučnika
na „Isključeno“.(►str.159). Obratite se uputstvu za upotrebu eksterne audio opreme za rad
sa njome.
OPREZ
► Nemojte gledati u port optičkog izlaza. Gledanje u laserski
zrak može oštetiti vaš vid.
10
1
2
PRIKLJUČENJE SPOLJAŠNJE BEŽIČNE OPREME
(Osim za modele 32/37/42LD4***)
Kada povežete bežični ključ, pritisnite dugme INPUT da biste prikazali ekran za bežični ulaz.
Uputstva za rad potražite u priručniku za kutiju bežičnog medijuma.
1
2
Povežite WIRELESS CONTROL priključak
bežičnog hardverskog ključa sa WIRELESS
CONTROL priključkom na televizoru.
Povežite HDMI OUT priključak bežičnog hardverskog ključa sa HDMI/DVI IN 1(DVI), HDMI/
DVI IN 2, HDMI/DVI IN 3 ili HDMI IN 4 (Osim
za modele 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***) priključkom na televizoru.
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
LG televizori sa portom za bežičnu kontrolu podržavaju kutiju bežičnog medijuma, koja se kupuje
zasebno. Kada povežete bežični hardverski ključ (dobija se uz kutiju bežičnog medijuma) sa televizorom, spoljašnji uređaji se mogu povezati na LG kutiju bežičnog medijuma, a video i audio zapisi će se
slati na televizor bežičnim putem.
LG kutija bežičnog
medijuma
NAPOMENA
►BEŽIČNA KONTROLA: Napajanje i korišćenje kontrola bežičnog hardverskog ključa.
►HDMI : Video/zvučni signal je povezan bežičnim hardverskim ključem.
►Kada se povežete na bežični media box uređaj (proizvod se prodaje zasebno), možete da gledate sadržaj sa spoljnih uređaja koji su bežičnom vezom povezani sa bežičnim media box
uređajem.
► Kada koristite spoljni uređaj povezan sa bežičnim Media Box uređajem, neke funkcije TV menija možda
neće biti dostupne.
► U režimu bežičnog emitovanja, funkcije Real Cinema i smanjenje digitalnog šuma nisu podržane.
11
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
PODRŽANE REZOLUCIJE DISPLEJA
Modeli plazma televizora
RGB-PC, HDMI/DVI-PC režim
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
12
HDMI/DVI-DTV režim
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
31,469
59,94
31,5
60
720x576
31,25
50
37,5
50
1280x720
44,96
59,94
Rezolucija
720x480
1360x768
47,72
59,80
45
60
1280x1024
63,981
60,02
33,72
59,94
66,587
59,93
67,5
60,00
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
1920x1080
33,75
60
28,125
50
26,97
23,97
27
24
33,716
29,976
33,75
30,00
56,25
50
67,43
59,94
67,5
60
Modeli LCD televizora/modeli LED LCD televizora
RGB-PC, HDMI/DVI-PC režim
HDMI/DVI-DTV režim
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,981
60,02
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
66,587
59,93
67,5
60,00
Rezolucija
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
31,469
59,94
31,5
60
31,25
50
37,5
50
44,96
59,94
45
60
33,72
59,94
33,75
60
28,125
50
26,97
23,97
27
24
33,716
29,976
33,75
30,00
56,25
50
67,43
59,94
67,5
60
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Rezolucija
13
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
NAPOMENA
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
14
► Izbegavajte nepokretne slike za duži period vremena na ekranu TV-a. Nepokretne slike mogu
postati trajno utisnute na ekranu; koristite čuvar
ekrana ako je moguće.
► Mogu nastati smetnje u rezoluciji, u vertikalnom
obliku, kontrastu ili osvetljaju u režimu PC.
Promenite režim PC u drugu rezoluciju ili promenite brzinu osvežavanja ili podesite osvetljaj i
kontrast u meniju dok slika ne postane jasna.
Ukoliko se brzina osvežavanja grafičke kartice u
PC ne može promeniti, onda promenite grafičku
karticu u PC ili pitajte za savet proizvođača
grafičke kartice računara.
► Ulazni signali za sinhronizaciju horizontalne i vertikalne frekvencije su odvojeni.
► Preporučuje se rezolucija i frekvencija od
1920x1080, 60 Hz u režimu PC za postizanje
najboljeg kvaliteta slike.
► Povežite signalni kabl od izlaznog porta računara
za monitor sa RGB (PC) portom od TV-a ili signalni kabl od HDMI izlaznog porta od računara sa
HDMI IN (ili HDMI/DVI IN) portom od TV-a.
► Povežite audio kabl od računara sa audio ulazom
na TV-u. (Audio kablovi nisu obuhvaćeni sa TV-om).
► Ukoliko koristite zvučnu karticu, onda podesite zvuk
računara po potrebi.
► Ukoliko grafička kartica računara ne šalje simultano
analogne i digitalne RGB signale, onda povežite ili
RGB ili HDMI IN (ili HDMI/DVI IN) da biste prikazali
izlazne signale računara na TV-u.
► Ukoliko grafička kartica šalje simultano analogne i
digitalne RGB signale, onda prebacite TV ili na RGB
ili HDMI; (drugi režim je podešen automatski na
funkciju utakni i koristi od strane TV-a.)
► DOS režim možda neće raditi u zavisnosti od video
kartice ako koristite HDMI prema DVI kabl.
► Ako koristite previše dugački RGB-PC kabl, može
da dođe do smetnji na ekranu. Preporučujemo
dužinu kabla ispod 5 m. To omogućava najbolji
kvalitet slike.
KONFIGURACIJA EKRANA ZA REŽIM RADA LIČNI
RAČUNAR (PC)
Resetovanje ekrana
Vraća natrag na fabrička unapred definisana podešenja za poziciju, veličinu i fazu.
SLIKA
Premesti
• Oš
Ošttrin
ti a
70
• Boja
60
• Nijansa
EKRAN
OK
Premesti
Rezolucija
0
R
G
• Temperatura boje 0
W
C
Automatska konfiguracija
Pozicija
Podesiti
• Unapređeno upravljanje
Veličina
• Resetovanje slike
: Isključeno
►
• TruMotion
Ekran
•• Ekran
Prethodni
Da
Ne
Faza
Vrati na orginalno
1
2
3
4
5
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC].
Izaberite SLIKA.
Izaberite Ekran.
Izaberite Vrati na prvo stanje.
Izaberite Da.
Pokrenite Resetovanje.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
15
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Automatska konfiguracija (samo za RGB [PC] režim)
Automatski podešava položaj i umanjuje nestabilnost slike. Nakon podešavanja, ako je slika i dalje
nepravilna, onda Vaš TV radi ispravno ali mu trebaju dodatna podešavanja.
SLIKA
Premesti
• Oš
Ošttrin
ti a
70
• Boja
60
• Nijansa
EKRAN
OK
0
R
G
• Temperatura boje 0
W
C
Prethodni
Automatska konfiguracija
Pozicija
• Unapređeno upravljanje
Veličina
• Resetovanje slike
• TruMotion
Premesti
Rezolucija
: Isključeno
►
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Automatska konfiguracija
Ova funkcija je za automatsko podešavanje pozicije ekrana, veličine i faze. Prikazana slika neće biti
stabilna nekoliko sekundi dok je automatsko konfigurisanje u toku.
Ekran
•• Ekran
Automatska konfiguracija
Da
Ne
Faza
Vrati na orginalno
1
2
3
4
5
Izaberite SLIKA.
Izaberite Ekran.
• Ako je položaj slike i dalje nepravilan, ponovo
pokušajte sa automatskim podešavanjem.
• Ako je sliku potrebno ponovo podesiti nakon
automatskog podešavanja u RGB (PC)
režimu, podesite opcije Pozicija, Veličina ili
Faza.
Izaberite Auto. konfiguracija.
Izaberite Da.
Pokreni Auto. konfiguracija.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
16
Izbor rezolucije
Da biste gledali normalnu sliku, izjednačite rezoluciju RGB režima i izbor PC režima.
SLIKA
Premesti
• Oš
Ošttrin
ti a
70
• Boja
60
• Nijansa
EKRAN
OK
Rezolucija
0
R
G
• Temperatura boje 0
W
C
Automatska konfiguracija
Premesti
Prethodni
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Pozicija
• Unapređeno upravljanje
Veličina
• Resetovanje slike
: Isključeno
►
• TruMotion
Ekran
•• Ekran
Faza
Vrati na orginalno
1
2
3
4
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC] režim.
Izaberite SLIKA.
Izaberite Ekran.
Izaberite Rezolucija.
Izaberite željenu rezoluciju.
5
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
17
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Podešavanja za poziciju, veličinu i fazu ekrana
Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC].
EKRAN
SLIKA
Premesti
• Oš
Ošttrin
ti a
70
0
• Boja
60
• Nijansa
Premesti
Prethodni
OK
Rezolucija
Automatska konfiguracija
0
R
G
• Temperatura boje 0
W
C
• Unapređeno upravljanje
Pozicija
Veličina
• Resetovanje slike
• TruMotion
Ekran
•• Ekran
1
2
3
4
Faza
: Isključeno
►
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Ako slika nije dovoljno jasna nakon automatskog podešavanja, i ako slova i dalje podrhtavaju, ručno
podesite položaj slike.
Vrati na orginalno
Izaberite SLIKA.
Izaberite Ekran.
Izaberite opciju Pozicija, Veličina ili Faza.
Napravite odgovarajuća
podešavanja.
5
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
18
PODEŠAVANJE MREŽE
Povezivanje na kablovsku mrežu
Ovaj televizor se može povezati na lokalnu mrežu (LAN) preko LAN porta. Nakon povezivanja, televizor treba podesiti za mrežnu komunikaciju.
Širokopojasni modem
Ruter
Širokopojasni modem
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
1
Usluga širokopojasne veze
Usluga širokopojasne veze
1
Povežite LAN port modema ili rutera sa LAN portom na
televizoru.
2
Izaberite opciju „Podešavanje mreže“ u meniju „MREŽA“.
3
Nakon povezivanja na LAN port, moći ćete da koristite
NetCast meni.
Više informacija o Netcast podešavanju i rešavanju problema potražite na Web lokaciji http://lgknowledgebase.com.
Netcast pretraga.
OPREZ
►Nemojte povezivati modularni telefonski kabl na LAN port.
►Pošto postoji više načina za povezivanje, poštujte specifikacije vašeg telekomunikacijskog
prenosnika ili dobavljača Internet usluga.
19
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Podešavanje kablovske mreže
Ako su dostupne i kablovksa i bežična mreža, preporučuje se kablovska mreža za povezivanje.
Nakon fizičkog povezivanja, podešavanja TV mreže je potrebno podesiti za manji broj kućnih mreža.
Više informacija potražite od svog dobavljača Internet usluga ili u uputstvu za ruter.
MREŽA
Premesti
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Ako ste već podesili
Podešavanje mreže
OK
•• Podešavanje
Podešavanje mreže
mreže :: Kablovska
Kablovska
Tip mreže
Vrednost prethodnog podešavanja
postoji. Želite li da obavite povezivanje
sa prethodnim podešavanjem?
►
• Mrežni status
: Internet je povezan
• Pravno obaveštenje
Kablovska mreža je preporučena
Kablovska
OK
Bežična
Resetovanje
ꔉ Sledeće
Pojaviće se kada je
istovremeno povezana i žičana i bežična
mreža.
Izlaz
IP automatsko podešavanje IP ručno podešavanje
Mrežna postavka
Mrežna postavka
Mrežni status
Izaberite režim za podešavanje IP adrese.
IP režim
TV
Povezivanje sa mrežom...
IP automatsko podešavanje
►
Unesite IP adresu.
IP režim
●
● Maska podmreže
255 . 255 . 0 . 0
● Maska podmreže
255 . 255 . 0 . 0
● Mrežni
255 . 255 . 0 . 0
● Mrežni
255 . 255 . 0 . 0
255 . 255 . 0 . 0
●
●
prolaz
DNS server
IP adresa
prolaz
DNS server
OK
Podešavanje
Test
2
3
4
5
20
255 . 255 . 0 . 0
OK
Izlaz
Prethodno
Izaberite opciju MREŽA.
Izaberite opciju Podešavanje mreže.
Izaberite opciju Kablovska.
Ako ste već podesili postavke mreže: kliknite na dugme Resetovanje. Nova
podešavanja veze zameniće trenutna podešavanja mreže.
Izaberite IP automatsko podešavanje ili IP ručno podešavanje.
Ako ste izabrali IP ručno podešavanje:
IP adrese se moraju ručno uneti.
6
255 . 255 . 0 . 0
Zatvori
Prethodno
1
◄ IP ručno podešavanje ►
255 . 255 . 0 . 0
●
IP adresa
◄
Kliknite na dugme OK.
Izlaz
■ Za ovu funkciju je neophodna neprekidna širokopojasna Internet veza.
■ Televizor ne morate da povežete sa računarom da biste koristili ovu funkciju.
■ Ako Podešavanje mreže ne radi, proverite uslove za uspostvljanje mreže. Ako želite da koristite
„Atomatsko podešavanje“ proverite LAN kabl i da li je DHCP na ruteru uključen.
■ Ako Podešavanje mreže nije dovršeno, mreža možda neće raditi.
■ IP ručno podešavanje: Izaberite ovu opciju ako na mreži nema DHCP servera i ako želite da
podesite IP adresu ručno.
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
■ IP automatsko podešavanje: Izaberite ovu opciju ako postoji DHCP server u lokalnoj mreži
(LAN) preko kablovske veze; televizoru će automatski biti dodeljena IP adresa. Ako koristite
širokopojasni ruter ili širokopojasni modem koji poseduje funkciju DHCP (protokol za dinamičko
konfigurisanje računara) servera. IP adresa će automatski biti određena.
21
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
NAPOMENA
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
22
► Više informacija o podešavanju funkcije Netcast
i rešavanju problema potražite na Web lokaciji
http://lgknowledgebase.com. Netcast pretraga.
► S ovim televizorom koristite standardni LAN
kabl. Cat5 ili sa RJ45 konektorom.
► Veliki broj problema u vezi sa mrežom možete
rešiti ako resetujete ruter ili modem. Nakon
povezivanja plejera na kućnu mrežu, brzo
isključite kabl iz rutera ili kablovskog modema
kućne mreže. Zatim ponovo uključite kabl.
► U zavisnosti od vašeg dobavljača Internet
usluga (ISP), broj uređaja koji se mogu povezati na Internet može biti ograničen uslovima
pružanja usluge. Više informacija potražite od
svog dobavljača Internet usluga.
► Kompanija LG nije odgovorna ni za kakav kvar
televizora i/ili funkcije Internet veze do kojeg je
došlo usled grešaka/kvarova u komunikaciji sa
širokopojasnom Internet vezom ili drugom
povezanom opremom.
► Kompanija LG nije odgovorna za probleme sa
vašom Internet vezom.
► Neki sadržaji koji su dostupni preko mrežne
veze možda neće biti kompatibilni sa vašim
televizorom. Ako imate pitanja o takvim
sadržajima, obratite se proizvođaču sadržaja.
► Možda nećete dobiti očekivane rezultate ako
brzina mrežne veze ne ispunjava zahteve
sadržaja kojem se pristupa.
► Neke funkcije Internet veze možda neće biti
dostupne usled ograničenja koja je postavio
dobavljač Internet usluga (ISP) čiju
širokopojasnu Internet vezu koristite.
► Sve tarife koje naplaćuje dobavljač Internet
usluga uključujući, bez ograničenja, nadoknade
za povezivanje, isključivo su vaša odgovornost.
► Potreban je 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN port
za povezivanje sa ovim televizorom. Ako vaša
Internet usluga ne dozvoljava takvu vezu, nećete
moći da povežete televizor.
► Za DSL uslugu potreban je DSL modem, a za
kablovsku uslugu je potreban kablovski modem.
U zavisnosti od metoda pristupa i ugovora o
pretplati sa vašim dobavljačem Internet usluga,
možda nećete moći da koristite funkciju Internet
veze u vašem televizoru ili će biti ograničen broj
uređaja koji se mogu istovremeno povezati na
televizor. (Ako vaš dobavljač Internet usluga
ograničava prijavljivanje na jedan uređaj, ovaj
televizor možda neće moći da se poveže na
pristupnu tačku, ako je na nju već povezan
računar.)
► Upotreba rutera možda nije dozvoljena ili je
ograničena u zavisnosti od smernica i ograničenja
dobavljača Internet usluga. Više detalja možete
saznati od vašeg dobavljača Internet usluga.
► Bežična mreža radi na radio frekvencijama od
2,4 GHz koje takođe koriste drugi kućni uređaji
kao što su bežični telefon, Bluetooth® uređaji,
mikrotalasna pećnica, pa može doći do smetnji.
Uređaji koji koriste radio frekvencije od 5 Ghz
mogu da prekinu vezu. To može da bude uređaj
poput LG bežičnog media box uređaja, bežičnog
telefona i drugih Wi-Fi uređaja.
► Brzina usluge koja se koristi putem bežične
mreže može biti smanjena u zavisnosti od okolnih uslova.
► Isključite svu mrežnu opremu koju ne koristite u
lokalnoj kućnoj mreži. Neki uređaji stvaraju
mrežni saobraćaj.
► U nekim slučajevima, prijem može biti poboljšan
ako postavite pristupnu tačku ili bežični ruter na
veću visinu.
► Kvalitet prijema preko bežične mreže zavisi od
više faktora, poput tipa pristupne tačke, udaljenosti između televizora i pristupne tačke i lokacije
televizora.
► Ako se povezujete na Internet preko uređaja za
deljenje žične/bežične mreže, on može da ometa
vezu usled ograničenja upotrebe i dozvola kompanije koja pruža uslugu.
►Da biste se povezali na bežičnu pristupnu
tačku, neophodno je da ona podržava
bežično povezivanje kao i da funkcija
bežičnog povezivanja pristupne tačke bude
aktivirana. Obratite se vlasniku pristupne
tačke za informacije o mogućnosti bežičnog
povezivanja na pristupnu tačku.
►Proverite postavke bezbednosti SSID pristupne tačke za bežičnu vezu na pristupnoj
tački i raspitajte se kod vlasnika pristupne
tačke oko postavki bezbednosti SSID pristupne tačke.
►Rad televizora može da se uspori ili može
doći do kvara ako je mrežna oprema (bežični/
kablovski ruter, čvorište, itd.) pogrešno
podešena. Obavite instalaciju pravilno
koristeći uputstvo za upotrebu opreme i
podesite mrežu.
►Ako je pristupna tačka podešena da podržava
802,11 n(osim za Rusiju), a šifrovanje
označeno kao WEP(64/128-bitno) ili
WPA(TKIP/AES), povezivanje možda nije
moguće. U zavisnosti od proizvođača pristupne tačke, načini povezivanja se mogu razlikovati.
Bežična mrežna veza
LG Wireless LAN for Broadband/DLNA Adaptor omogućava povezivanje televizora na bežičnu mrežu.
Mrežna konfiguracija i način povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od opreme koju koristite i
mrežnog okruženja. Više informacija o koracima za povezivanje i podešavanjima mreže potražite u
uputstvima za podešavanje koja su isporučena sa vašom pristupnom tačkom ili bežičnim ruterom.
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
1
Povežite „LG bežičnu LAN mrežu za širokopojasni/DLNA
adapter“ na USB IN 1 ili USB IN 2 priključak na televizoru.
2
Izaberite opciju „Podešavanje mreže“ u meniju „MREŽA“.
Nakon povezivanja, možete koristiti NetCast meni.
NAPOMENA
►Da biste putem rutera uživali u slikama, muzici ili video snimcima sačuvanim na računaru,
preporučujemo korišćenje žičnog priključka u ruteru.
►Kada se koristi bežični priključak rutera, neke funkcije mogu biti ograničene.
23
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Podešavanje bežične mreže
Pre povezivanja televizora na mrežu potrebno je podesiti pristupnu tačku ili bežični ruter.
MREŽA
Premesti
OK
Ako ste već podesili
Podešavanje mreže
►
•• Podešavanje
Podešavanje mreže
mreže :: Kablovska
Kablovska
Tip mreže
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
• Mrežni status
: Internet je povezan
Izaberite tip podešavanja bežične mreže.
Kablovska mreža je preporučena
• Pravno obaveštenje
Vrednost prethodnog podešavanja
postoji. Želite li da obavite povezivanje
sa prethodnim podešavanjem?
Kablovska
Bežična
Izaberite tip podešavanja bežične mreže
Podešavanje iz liste pristupnih tačaka
Jednostavno podešavanje (režim WPS dugmeta)
OK
Podešavanje Ad-hoc mreže
Resetovanje
ꔉ Sledeće
Izlaz
ꔉ Sledeće
Prethodno
Pojaviće se kada je istovremeno
povezana i žičana i bežična mreža
Ako je vaša pristupna tačka zaključana
Mrežna postavka
IP režim
●
IP adresa
◄ IP automatsko podešavanje ►
255 . 255 . 0 . 0
● Mrežni
255 . 255 . 0 . 0
●
prolaz
DNS server
Strana 1/1
Unesite bezbednosni ključ za pristupnu tačku.
Unesite novi SSID
Unesite 8~63 ASCII znakova.
◄ ►
255 . 255 . 0 . 0
● Maska podmreže
Izbor pristupne tačke
Izaberite pristupnu tačku na koju želite
da se povežete.
Unos bezbednosnog ključa
Izaberite režim za podešavanje IP adrese.
Izlaz
iptime
ASW
Mreža1
Pretraga pristupnih tačaka...
255 . 255 . 0 . 0
Povezivanje pomoću režima PIN
OK
OK
Prethodno
1
2
3
4
5
24
Izlaz
Poništi
ꔉ Sledeće
Izlaz
Prethodni
Izaberite opciju MREŽA.
Izaberite opciju Podešavanje
mreže.
6
7
Izaberite opciju Bežična.
Ako ste već podesili postavke
mreže: kliknite na dugme
Resetovanje.
Nova podešavanja veze zameniće
trenutna podešavanja mreže.
Izaberite opciju Podešavanje iz
liste pristupnih tačaka.
8
9
Prethodno
Izlaz
Pronađite sve dostupne pristupne
tačke ili bežične rutere u opsegu koji
će biti prikazani u obliku liste.
Izaberite pristupnu tačku ili
bežični ruter sa liste.
(Ako je pristupna tačka
zaključana, unesite bezbednosni ključ za pristupnu tačku).
Unesite bezbednosni ključ za
pristupnu tačku.
Ponovite korake od 4 do 5 na str.20.
Kada je bezbednosni ključ već postavljen
PIN (Lični identifikacioni broj)
Koristite ovu funkciju za povezivanje na pristupnu tačku ili ruter pomoću PIN broja.
Izbor pristupne tačke
Povezivanje pomoću režima PIN
Izaberite pristupnu tačku na koju želite
da se povežete.
Unesite PIN broj na Web stranici pristupne tačke, a
zatim kliknite na dugme „Poveži“.
Unesite novi SSID
PIN broj: 12345670
iptime
ASW
Mreža1
Poveži
Pretraga pristupnih tačaka...
Više informacija potražite u priručniku za pristupnu tačku.
ꔉ Sledeće
Povezivanje pomoću režima PIN
ꔉ Sledeće
Prethodno
1
2
4
5
Izlaz
Izlaz
Ponovite korake od 1do 6 na str.24.
CRVENO
3
Prethodno
Povežite se na pristupnu tačku u
režimu PIN.
Na TV ekranu možete videti mrežnu identifikaciju i bezbednosni ključ.
Unesite PIN broj u uređaj.
■ PIN broj predstavlja jedinstveni osmocifreni broj hardverskog ključa.
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Strana 1/1
Kliknite na dugme Poveži.
Ponovite korake od 4 do 5 na str.20.
25
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Jednostavno podešavanje (režim WPS dugmeta)
Ako vaša pristupna tačka ili bežični ruter podržava PIN ili WPS (Wi-Fi Protected Setup), možete koristiti tu pristupnu tačku ili bežični ruter u roku od 120 sekundi. Ne morate da znate naziv (SSID: identifikator postavljene usluge) i sigurnosni kôd vaše pristupne tačke ili bežičnog rutera.
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Izaberite tip podešavanja bežične mreže.
Izaberite tip podešavanja bežične mreže.
Pritisnite dugme 'PBC Mode' za pristupnu tačku i pritisnite
dugme 'Poveži'.
Podešavanje iz liste pristupnih tačaka
Poveži
Jednostavno podešavanje (režim WPS dugmeta)
Podešavanje Ad-hoc mreže
Pažnja: Proverite da li je dugme 'PBC Mode' dostupno za
pristupnu tačku.
ꔉ Sledeće
ꔉ Sledeće
Prethodno
1
2
3
4
26
Jednostavno podešavanje (WPS-button režim)
Izlaz
Ponovite korake od 1do 4 na str.24.
Izaberite Jednostavno podešavanje
(režim WPS dugmeta).
Kliknite na dugme Poveži.
Ponovite korake od 4 do 5 na str.20.
Prethodno
Izlaz
AD-hoc režim
Ovo je direktan način da komunicirate sa uređajem bez pristupne tačke.
To je isto kao kada povežete dva računara pomoću ukrštenog kabla.
Izaberite tip podešavanja bežične mreže.
Podešavanje Ad-hoc mreže
Podešavanje Ad-hoc mreže
Izaberite tip podešavanja bežične mreže.
Unesite informacije o podešavanju u uređaj.
Funkcije koje koriste postojeću mrežu mogu biti
Podešavanje iz liste pristupnih tačaka
Jednostavno podešavanje (režim WPS dugmeta)
Bezbednosni ključ : 1111111111
OK
Podešavanje Ad-hoc mreže
Poništi
Prethodno
Prethodno
Izlaz
Menjanje informacija o podešavanju.
ꔉ Sledeće
ꔉ Sledeće
Poveži
Izlaz
Prethodno
Izlaz
Podešavanje Ad-hoc mreže
Mrežna postavka
Mrežni status
ꔉ Sledeće
Unesite u uređaj informacije o podešavanju.
Adhoc mreža je povezana.
(LGTV10)
TV
Snaga signala
Mrežni prolaz
Podešavanje
Mac adresa : 00:00:13:64:23:01
IP adresa
: 10,19.152,115
Podmrežna maska: 255,255.254,0
Mrežni prolaz : 10,19.152,1
Test
Unesite IP adresu.
IP Mode
ID mreže (SSID) : LGTV10
IP ručno podešavanje
●
IP adresa
192 . 168 . 0 . 10
●
Maska podmreže
255 . 255 . 255 . 0
●
Mrežni prolaz
192 . 168 . 0 . 1
●
DNS server
255 . 255 . 0 . 0
Bezbednosni ključ : 1111111111
Povezivanje ad-hoc mreže
Poništi
OK
Zatvori
● Primer postavki računara koje
podržavaju bežičnu mrežu
1. Pronađite uređaj za bežičnu
mrežu u računaru.
● Podešavanje računara
2. Izaberite LGTV10 koji se pojavInternet protokol(TCP/IP) računara mora da se podesi
ljuje na spisku. (Izaberite isto
ručno.
ime kao mrežni ID koji je prikaIP adresa, podmrežna maska i podrazumevani mrežni prozan na ekranu televizora.)
laz mogu da se podese po želji.
3. Unesite 1111111111 u dijalogu
npr.) IP adresa: 192.168.0.1 / podmrežna maska:
za unošenje bezbednosnog
255.255.255.0 / podrazumevani mrežni prolaz
ključa.
192.168.0.10
● Podešavanje televizora
(Unesite bezbednosni ključ koji je
prikazan na ekranu televizora.)
Proverite IP adresu i mrežni prolaz računara.
Unesite adresu mrežnog prolaza računara u IP adresu i IP
adresu računara u mrežni prolaz, pa izaberite OK.
npr.) IP adresa: 192.168.0.10 / podmrežna maska:
255.255.255.0 / podrazumevani mrežni prolaz 192.168.0.1
Prethodno
1
2
3
4
Izlaz
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
ID mreže (SSID) : LGTV10
nedostupne. Želite li da promenite mrežnu vezu?
Ponovite korake 1-3 na str.24.
Izaberite Podešavanje AD-hoc mreže.
Izaberite OK.
5
6
Unesite IP adresu.
Podešavanje mreže
je završeno.
Izaberite Zatvori.
Izaberite opciju Poveži da biste se povezali na Ad-hoc
mrežu.
Na TV ekranu možete videti mrežnu identifikaciju i bezbednosni ključ.
Unesite mrežnu identifikaciju i bezbednosni ključ u vaš
TV uređaj.
Ako mreža ne funkcioniše, promenite postavke pomoću
CRVENOG dugmeta.
27
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Mrežni status
Mrežni status
MREŽA
Premesti
OK
TV
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
• Podešavanje mreže : Kablovska
•• Mrežni
Mrežni status
status
:: Nije
povezano
Internet
je povezan
Povezivanje sa mrežom...
• Pravno obaveštenje
Podešavanje
Test
Zatvori
Izaberite tip podešavanja bežične mreže.
Mrežna postavka
Izaberite tip podešavanja bežične mreže.
Izaberite režim za podešavanje IP adrese.
IP režim
●
◄
IP adresa
IP automatsko podešavanje
255 . 255 . 0 . 0
● Maska podmreže
255 . 255 . 0 . 0
● Mrežni
255 . 255 . 0 . 0
●
prolaz
DNS server
255 . 255 . 0 . 0
Podešavanje iz liste pristupnih tačaka
Jednostavno podešavanje (režim WPS dugmeta)
Podešavanje Ad-hoc mreže
ꔉ Sledeće
Prethodno
Izlaz
Bežična veza
OK
Prethodno
►
Izlaz
Kablovska veza
1
2
3
28
Izaberite opciju MREŽA.
Izaberite Mrežni status.
Proverite mrežni status.
■ Podešavanje: Povratak na meni za
podešavanje mreže ili meni za
podešavanje bežičnog tipa mreže.
■ Test: Testiranje statusa mreže nakon
podešavanja.
■ Zatvori: Povratak na prethodni meni.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
UKLJUČIVANJE TV-A
Kada Vam je TV uključen, onda ćete biti u stanju da koristite ove karakteristike.
1
2
Najpre, ispravno priključite kabli.
U ovoj fazi TV je u stanju mirovanja.
Da biste uključili TV dok je u stanju mirovanja, pritisnite dugme
dugmad na televizoru ili pritisnite dugmad POWER, INPUT, P
na daljinskom upravljaču.
/ I, INPUT ili P
ili NUMERIČKU dugmad
1
Ako se OSD (Prikaz na ekranu) prikaže na ekranu nakon što uključite TV, možete podesiti opcije Jezik, Postavke režima, Indikator napajanja (kada izaberete opciju Kućna upotreba u
meniju Postavke režima-samo za modele LED LCD televizora), Država(Osim za modele
32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**, 42/47LE7390, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**,
32/37/42LD49**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**, 32/37/42LD89**, 42/47LX69**,
50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**) ili Vremenska zona (Kada kao državu
izaberete Rusiju) ili Postavi lozinku (kada je za državu izabrana Francuska), Automatsko
podešavanje.
Napomena:
a. Ako zatvorite, a da niste završili početna podešavanja, meni „Initial Setting“ (Početna
podešavanja) može ponovo da se prikaže.
b. Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste promenili trenutni OSD na prethodni OSD.
c. U onim državama gde nema emitovanje potvrđenih DTV standarda, neke DTV karakteristike možda neće raditi, u zavisnosti od okruženja DTV emitovanja.
d. Režim “Kućna upotreba” je optimalno podešenje za kućno okruženje i kod TV-a je unapred
definisan režim.
e.Režim “Demo za prodavnice” je optimalno podešenje za okruženje u prodavnici. “Ako korisnik
modifikuje podatke o kvalitetu slike, onda režim “Demo za prodavnice” postavlja proizvod u
početno stanje koje je od naše strane podešeno nakon određenog vremena.
f. Režim (Kućna upotreba, Demo za prodavnice) može da se promeni tako što će se
izvršavati Postavke režima u meniju OPCIJA.
g. Kada je za državu odabrana Francuska, lozinka nije ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, već ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
ZAPOČETI KONFIGURACIJU
IZBOR PROGRAMA
1
Izaberite broj programa pomoću dugmadi P
ili NUMERIČKE dugmadi.
PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA
1
2
Pomoću dugmadi
+ i - podesite jačinu zvuka.
Ukoliko želite da isključite zvuk, onda pritisnite dugme MUTE (bez zvuka).
Ako želite da otkažete ovu funkciju, pritisnite dugme MUTE (Bez zvuka),
+ , - ili AV Mode.
29
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
BRZI MENI
OSD (prikaz menija na ekranu) na vašem TV-u se može neznatno razlikovati od onoga prikazanog u
ovom uputstvu.
Q.Menu (brzi meni) je meni sa karakteristikama koje korisnik koristi najčešće.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Format slike: Izaberite željeni format slike.
Za podešavanje zuma, izaberite 14:9, Zoom ili
Bioskop zumiranje u meniju za formate. Nakon
završetka podešavanja zuma, ekran se vraća
nazad u B.Meni.
Razgovetan glas II : Ova funkcija pomaže da
korisnik bolje čuje ljudski glas tako što odvaja
opseg ljudskog glasa od drugih zvukova.
Režim slike: Izaberite željeni režim slike.
Režim zvuka: Pomoću ove funkcije automatski
se bira najoptimalnija kombinacija zvuka za
slike koje se pregledaju. Izbor željenog načina
zvuka.
Zvuk ili Jezik za zvuk: Izaberite izlaz za zvuk.
Tajmer spavanja: Podesite tajmer spavanja.
◄
Format Slike
Preskakanje isključeno/uključeno :
Selektujte Preskakanje isključeno/uključeno.
USB uređaj: Izaberite opciju „Izbaci“ da biste
uklonili USB uređaj.
►
16:9
Izlaz
1
2
3
30
Prikaži svaki meni.
Izaberite vaš željeni izvor.
• Pritisnite dugme Q.MENU/EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK da biste se vratili na prethodni ekran menija.
IZBOR I PODEŠAVANJE MENIJA NA EKRANU
OSD (prikaz menija na ekranu) na vašem TV-u se može neznatno razlikovati od onoga prikazanog u
ovom uputstvu.
1
2
Izbor stavke menija.
3
Premeštanje prema meniju koji iskače.
NAPOMENA
►Opcija ISM metod je dostupna samo na plazma televizorima.
►Opcije Pozadinsko osvetljenje, Indikator napajanja su dostupne samo na modelima LCD televizora/LED LCD televizora.
►Opcija CI informacije nije dostupna u analognom režimu.
PODEŠAVANJA
● Automatsko
PODEŠAVANJA
● Ručno
● Uređ.
SLIKA
OK
Premesti
● Format
SLIKA
podešavanje
programa
● Pojačavač
● CI
Premesti
podešavabje
●ꕊ
: Isključeno
Slike
● Čarobnjak
: 16:9
Ušteda energije : Isključeno
● Način
slike
informacije
: Standardan
• Pozadinsko osvetljenje 70
ZVUK
Premesti
● Automatska
glasnoća
● Razgovetan
glas II : Isključeno
zvuka
VREME
OK
: Isključeno
● Balans
● Način
OK
za slike
• Kontrast
ZVUK
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
• Pritisnite CRVENO dugme da biste otvorili meni Korisnička podrška.
• Pritisnite ZELENO dugme da biste otvorili
meni Pojednostavljeno uputstvo.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT da biste se
vratili na normalni TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK da biste se vratili
na prethodni ekran menija.
Prikaži svaki meni.
50
• Oš
Oštrin
trina
trin
a
70
Premesti
OK
● Časovnik
VREME
3
0
100
• Osvetljenje
L
: Standardan
R
● Vreme
isključivanja : Isključeno
● Vreme
uključivanja : Isključeno
● Sleep
tajmer
: Isključeno
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Bas
50
• Re
R setu
setuj
t j
31
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
ZAKLJUČAJ
● Postavi
OPCIJA
OK
lozinku
● Zaključav.
ZAKLJUČAJ
Premesti
: Isključeno
● Blokirati
● Blokiran
tastera
● Država
OPCIJA
program
● Roditeljski
: UK
● Onemogućena
nadzor: Blokiranje
pomoć
● Indikator
rada
ulaz
● Vraćanje
na fabričke postavke
: Isključeno
● Postavi
ID uređaja : 1
● Postavke
● IC
režima
o
od
dašilj
daši
šiljačč
: Kućna upotreba
: Isklj
ključen
učeno
č o
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
● Dodatna uputstva o korišćenju potražite u
opcionom uputstvu „Kutija bežičnog medijuma“.
(Osim za modele 32/37/42LD4***)
MREŽA
Premesti
MREŽA
• Mrežni status
Izlaz
Bluetooth
OK
• Podešavanje mreže : Kablovska
: Internet je povezan
Bluetooth uključen
BLUETOOTH
Premesti
OK
Bluetooth je isključen.
Kliknite na dugme „Bluetooth uključen“ sa leve strane
• Pravno obaveštenje
da biste uključili Bluetooth.
(Osim za modele 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***,
42/47LE73**, 32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***, 42/47LX6***,
47/55LX9***, 50/60PK5**, 50/60PX9***)
IGRA
MOJI MEDIJUM
IGRA
MOJI MEDIJUMI
Lista filmova
Foto lista
JUMP
HOLE IN ONE
) da pogledate fotograf. od USB.
opcija
Izlaz
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Ulazna Lista
ULAZ
WHACK A MOLE SUDOKU COOKING BURGER
Lista muzike
SAVING CRYSTAL INVADER
Pritisnite OK(
Premesti
Antena
USB1
USB2
AV1
AV2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
OK
Komponenta
HDMI4
Ulazna oznaka
Izlaz
(Samo za modele 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***, 42/47LE73**,
32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***, 42/47LX6***,
47/55LX9***, 50/60PK5**, 50/60PX9***)
32
OK
● Jezik(Jezik)
sistema
● Zaključavanje
Premesti
URGENT SURVIVAL
Izlaz
AUTOMATSKA PRETRAGA PROGRAMA
Upotrebite ovu funkciju da automatski pronađete i memorišete sve programe na raspolaganju.
Ako pokrenete automatsko programiranje u digitalnom režimu, onda će sve prethodno memorisane
servis informacije biti izbrisane.
Maksimalan broj programa koji se može uskladištiti je 1,000, ali taj broj može neznatno varirati zavisno
od emitovanih signala.
DVB-T, DVB-C Auto Tuning je meni za korisnike u zemljama koje podržavaju DVB kabli.
PODEŠAVANJA
Premesti
● Ručno
● Uređ.
podešavabje
podešavabje
podešavanje
: Isključeno
● Ručno
podešavanje
OK
Antena
Antena
: Isključeno
Antena
Kabl
informacije
Kada izaberete Antena ili Kabl,
prethodne informacije o kanalima
će biti izbrisane.
Antena
Kabl
Zatvori
1
2
3
4
5
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Automatsko podešavanje.
Izaberite Antene.
Izaberite opciju Počni.
Pokrenite Automatsko podešavanje.
Antena
Kabl
programa
● Pojačavač
● CI
informacije
Premesti
Izaberite povezivanje za svoj TV
● Automatsko
podešavabje
● Automatsko
podešavabje
● Uređ.
programa
● Pojačavač
● CI
►
● Automatsko
Automatsko
●
PODEŠAVANJA
OK
Proverite priključak antene.
Prethodne informacije o kanalu
biće ažurirane tokom automatskog
podešavanja.
SECAM L Pretraga
Automatsko numerisanje
Početak
Zatvori
• Pomoću NUMERIČKE dugmadi unesite
četvorocifrenu lozinku kada opciju Zaključav.
sistema postavite na vrednost „Uključeno“.
• Ako želite da nastavite sa automatskim
podešavanjem, izaberite opciju Počni
pomoću dugmadi
. Zatim, pritisnite
dugme OK. U suprotnom, izaberite
Zatvori.
• Automatsko numerisanje: Izaberite da li ćete
za podešavanje koristiti brojeve programa
koje šalju stanice koje emituju program.
• SECAM L Pretraga : osim za modele
32/37/42/47/55LE59**, 32/37/42/47/55LE79**,
32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**,
42/47LE7390, 32/37/42/47/55LE79**,
42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**,
32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**,
32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*,
50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**
• Ako je u meniju Zemlja izabrana Italija, a
iskačući ekran se prikaže nakon automatskog
podešavanja jer je došlo do konflikta u programima, izaberite željenu stanicu za
problematični broj programa.
• DVB kabl se može koristiti u sledećim državama: Nemačka, Holandija, Švedska, Švajcarska, Danska, Austrija,
Finska, Norveška, Slovenija, Mađarska, Ukrajina (osim za modele 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***).
(Moguće je da će se lista podržanih zemalja proširivati.)
• U sledećim zemljama digitalnu televiziju nije moguće koristiti: Slovačka, Bosna, Srbija, Bugarska, Albanija,
Kazahstan
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Ako želite da izaberete antenu,
33
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Ako želite da izaberete kabl,
PODEŠAVANJA
Premesti
● Ručno
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
● Uređ.
podešavabje
podešavabje
podešavanje
: Isključeno
● Podešavanje
Premesti
OK
● Ručno
● Ručno
podešavanje
Antena
Kabl
programa
● Pojačavač
● Uređ.
: Isključeno
Antena
Kabl
● CI
kablovske
DTV
Kada
izaberete Antena ili Kabl,
prethodne informacije o kanalima
će biti izbrisane.
Antena
podešavanjeComhem
programa
● Pojačavač
informacije
● Podešavanje
kablovske DTV
PODEŠAVANJA
OK
Operater servisa
● Automatsko
podešavabje
● Automatsko
podešavabje
● CI
informacije
Premesti
Izaberite povezivanje za svoj TV
● Automatsko
podešavabje
● Automatsko
podešavabje
● Uređ.
programa
● Pojačavač
● CI
►
● Automatsko
Automatsko
●
PODEŠAVANJA
OK
: Isključeno
informacije
● Podešavanje
Ostali operateri
Prethodni
Sledeći
kablovske DTV
Kabl
Zatvori
1
2
3
4
5
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Automatsko
podešavanje.
Izaberite Kabl.
Izaberite Comhem ili Ostali
operateri.
Izaberite Brzo ili Potpuno.
• Koristite NUMERIČKU dugmad da biste
uneli četvorocifrenu lozinku ako je
Zaključavanje sistema podešeno na
Uključeno.
• Kada izaberete opciju Kabl, ekran za izbor
opcije Operater kablovske usluge se
može razlikovati u zavisnosti od države.
• Iskačući prozor u kom možete izabrati
opciju Operater servisa se prikazuje u 3
slučaja kada pristupite meniju Vraćanje
na fabričke postavke, i to kada pređete
sa režima Antena na Kabl ili kada pristupite meniju nakon promene opcije Država.
• Ako želite da prikažete prozor za izbor
opcije Operater servisa u nekom drugom
osim u ova 3 slučaja, izaberite
Podešavanje->Podešavanje kablovske
DTV-> Operater servisa.
• Poseduju sertifikat SO: Švedska (Comhem, Canal Digital), Danska (YouSee, Canal Digital, Stofa),
Norveška (Canal Digital), Holandija (Ziggo) (osim za modele 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***), Ukrajina (Volia-Cable) (osim za modele 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***).
• Ako ne želite da izaberete ni jednog od ponuđenih operatera, izaberite Ostali operateri.
• Ako izaberete „Ostali operateri“ ili izabrana država podržava jedino opciju „Ostali operateri“, biće
potrebno više vremena za pretragu svih kanala ili neki od kanala neće biti pretraženi.
Ako se neki kanali ne pojave, postupite na sledeći način:
1. PODEŠAVANJE -> Automatsko podešavanje -> Kablovska -> Podešavanje
2. Opciju Kućno traženje programa postavite na vrednost „Uključeno“
3. Unesite dodatne vrednosti, poput frekvencije, brzine signala, modulacije i mrežne identifikacije.
(Navedene informacije možete potražiti od dobavljača usluga kablovske televizije.)
34
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
■ Kada selektujete Quick (Brzo),
Kućno traženje programa ◄ Uključeno ►
End Frekvencija(kHz)
● Učestalost simbola(kS/s)
Mreža
: 862000
● Modulacija
: Automatski
362000
6900
640QAM
0
OK
Početak Frekvencija(kHz)
End Frekvencija(kHz)
End Frekvencija(kHz)
Mreža
114000
862000
: 862000
: Automatski
Automatski
Podešavanje
Zatvori
Kabl
Podešavanje
OK
Zatvori
Kabl
Proverite priključak antene.
Prethodne informacije o kanalu
biće ažurirane tokom automatskog
podešavanja.
Preskoči zaštićene programe
Automatsko numerisanje
Početak
Zatvori
Vrati na orginalno
Zatvori
6
7
8
9
10
11
12
Selektujte Quick (Brzo).
Selektujte Setting (Postavka).
Napravite odgovarajuća
podešavanja.
Izaberite Zatvori.
Izaberite OK.
• Ako želite da nastavite sa automatskim
podešavanjem, izaberite opciju Počni
pomoću dugmadi
. Zatim, pritisnite
dugme OK. U suprotnom, izaberite
Zatvori.
• Automatsko numerisanje: Izaberite da li
ćete za podešavanje koristiti brojeve programa koje šalju stanice koje emituju program.
• Preskoči zaštićene programe:
Skremblovani kanal se preskače kada je
izabrano Automatsko podešavanje i
Ručno podešavanje.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Mrežna indentifik.
Brzo
Početak Frekvencija(kHz) : 114000
►
Početak Frekvencija(kHz) : 114000
● Frekvencija(kHz)
►
Brzo
Izaberite Počni.
Pokrenite Automatsko podešavanje.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
35
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
■■Kada selektujete Full (Puno),
Potpuno
Pretraga every available signal.
Kabl
Kabl
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Proverite priključak antene.
Prethodne informacije o kanalu
biće ažurirane tokom automatskog
podešavanja.
Preskoči zaštićene programe
Automatsko numerisanje
6
7
8
9
OK
Početak
Zatvori
Zatvori
Selektujte Full (Puno).
Izaberite OK.
Izaberite Počni.
Pokrenite Automatsko podešavanje.
• Ako želite da nastavite sa automatskim
podešavanjem, izaberite opciju Počni
pomoću dugmadi
. Zatim, pritisnite
dugme OK. U suprotnom, izaberite
Zatvori.
• Automatsko numerisanje: Izaberite da li
ćete za podešavanje koristiti brojeve programa koje šalju stanice koje emituju program.
• Preskoči zaštićene programe:
Skremblovani kanal se preskače kada je
izabrano Automatsko podešavanje i
Ručno podešavanje.
• Nije moguće izabrati opciju Potpuno kada
je operater usluge podešen na „Ziggo“ ili
„Ostali operateri“ za Holandiju.(osim za
modele 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***)
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
36
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Potrebne su sledeće vrednosti da biste brzo i tačno pretraživali sve dostupne programe.
Najčešće korišćene vrednosti date su kao „podrazumevane“.
Međutim, da biste dobili tačna podešavanja, raspitajte se u servisu za kabl.
Kada pokrenete automatsko podešavanje u režimu DVB kabla, izaberite opciju „Potpuno“ za pretragu svih frekvencija kako biste pronašli dostupne kanale.
U slučaju kada se program ne pretražuje selekcijom Default, onda pretraživanje izvršite selekcijom Full.
Međutim, u slučaju kada se program pretražuje pomoću Full, vreme za Auto Tuning (automatsko
podešavanje) može da bude previše veliko.
• Frekvencija: Unesite korisnički definisanu frekvenciju.
• Učestalost simbola : Unesite opseg simbola koji definiše korisnik (opseg simbola: brzina kojom
uređaj poput modema, šalje simbole nekom kanalu).
• Modulacija : Unesite modulaciju koju definiše korisnik. (Modulacija: učitavanje audio ili video signala u
uređaj).
• Mrežna identifil.: Jedinstveni identifikator koji se dodeljuje svakom korisniku.
• Početna frekvencija: Unesite korisnički definisanu početnu frekvenciju opsega.
• Krajnja frekvencija : Unesite korisnički definisanu krajnju frekvenciju opsega.
37
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
POSTAVKA KABLOVSKE DTV (CABLE DTV SETTING)
(SAMO U KABLOVSKOM MODU)
Koliko će izbora u odabiru kablovskog operatera neko imati zavisi od toga koliko kablovskih operatera
ima u toj zemlji, i ako je za svaku zemlju taj broj 1, onda nema odzivne funkcije.
PODEŠAVANJA
● Automatsko
● Ručno
● Uređ.
2
3
4
● Automatsko
podešavabje
● Ručno
● Uređ.
programa
● CI
informacije
OK
podešavabje
programa
informacije
Operater servisa
: Isključeno
Selektujte Cable DTV Setting
(Postavka kablovske DTV).
Selektujte Service Operator (Servis
operater) ili Channel Auto Update
(Automatski update kanala).
◄ Comhem ►
Automatsko ažuriranje kanala
Podešavanje kablovske
kablovske DTV
DTV
●● Podešavanje
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite vaš željeni izvor.
Premesti
podešavanje
● Pojačavač
: Isključeno
Podešavanje kablovske
kablovske DTV
DTV
●●Podešavanje
1
PODEŠAVANJA
OK
podešavanje
● Pojačavač
● CI
Premesti
►
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Nakon promene operatera, pojaviće se prozor sa upozorenjem da će mapa kanala biti izbrisana kada
pritisnete dugme OK ili ako izaberete opciju „Zatvori“, a ako izaberete DA, pojaviće se iskačući prozor
za automatsko podešavanje.
Isključeno
Zatvori
• Ako izaberete Kabl, prikazaće se meni
Podešavanje kablovske DTV.
• Ako je opcija Automatsko ažuriranje
kanala podešena na Uključeno, možete
ažurirati informacije za sve programe koji
se mogu ažurirati, uključujući i program
koji trenutno gledate.
• Ako je opcija Automatsko ažuriranje
kanala podešena na Isključeno, možete
ažurirati informacije samo o programu
koji trenutno gledate.
•N
ije moguće izabrati Podešavanje
kablovske DTV kada je operater usluge
podešen na „Ziggo“.(osim za modele
42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
38
RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
Ručna pretraga vam dopušta da ručno dodate program na vaš spisak za programe.
Ako želite da izaberete antenu,
● Uređ.
podešavanje
Premesti
◄
OK
: Isključeno
informacije
podešavabje
UHF CH.
● Ručno podešavanje
Frekvencija(kHz)
● Uređ. programa
● Pojačavač
● CI
informacije
►
DTV
● Automatsko
programa
● Pojačavač
● CI
PODEŠAVANJA
OK
►
● Ručno
Premesti
podešavabje
►
● Automatsko
30
474000
: Isključeno
● Jačina signala
● Kvalitet signala
50%
50%
Dodati
Zatvori
1
2
3
4
5
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Ručno podešavanje.
Izaberite DTV.
• Koristite NUMERIČKU dugmad da biste
uneli četvorocifrenu lozinku kada
Zaključavanje sistema postavite na vrednost „Uključeno“.
• Opciju SBAND možete izabrati ako je zemlja
podešena na „Norveška, Letonija“.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
Izaberite željeni broj kanala.
Selektujte update ili add ako je signal
prisutan.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
39
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Ako želite da izaberete kabl,
● Automatsko
● Uređ.
podešavanje
● Automatsko
programa
● Pojačavač
● CI
PODEŠAVANJA
OK
►
● Ručno
Premesti
podešavabje
►
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
: Isključeno
informacije
● Podešavanje
● Ručno
podešavanje Učestalost simbola(kS/s)
● Uređ. programa
Modulacija
● Pojačavač
● CI
kablovske DTV
Premesti Kablovksa
OK
◄
DTV
Frekvencija(kHz)
podešavabje
: Isključeno
►
362000
6875
64QAM
informacije
● Podešavanje
Jačina signala
kablovske● DTV
● Kvalitet signala
50%
50%
Dodati
Zatvori
1
2
3
4
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Ručno podešavanje.
Izaberite kablovsku DTV.
Napravite odgovarajuća
podešavanja.
•P
omoću NUMERIČKE dugmadi unesite
četvorocifrenu lozinku kada opciju
Zaključav. sistema postavite na vrednost „Uključeno“.
•U
čestalost simbola : Unesite
korisnički definisan opseg simbola
(opseg simbola: brzina kojom uređaj
poput modema, šalje simbole nekom
kanalu).
•M
odulacija : Unesite korisnički
definisanu modulaciju. (Modulacija:
učitavanje audio ili video signala u
uređaj).
•N
ije moguće izabrati opciju Kablovska
DTV kada je operater usluge podešen
na „Ziggo“ ili „Ostali operateri“ za
Holandiju.(osim za modele 42/47LX6***,
47/55LX9***, 50/60PX9***)
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
40
RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA
(SAMO U ANALOGNOM REŽIMU)
Ručno podešavanje vam omogućava da ručno podesite i uredite stanicu u bilo kakvom rasporedu po
vašoj želji.
● Uređ.
● Automatsko
podešavanje
● Ručno
programa
● Pojačavač
● CI
PODEŠAVANJA
OK
►
● Ručno
Premesti
podešavabje
►
● Automatsko
● Uređ.
: Isključeno
● CI
OK
◄
podešavanje
● Područje
2
3
4
5
Izaberite Ručno podešavanje.
Selektujte TV (TV) ili Cable TV
(Kablovska TV).
ili
Izaberite željeni broj
uključenog programa.
6
7
8
9
ili
V/UHF
0
3
V/UHF
● Kanal
◄►
● Fino
● Pretraga
◄►
● Pretraga
0
◄►
◄►
● Ime
C 02
►
BG
● Područje
● Fino
● Ime
Izaberite PODEŠAVANJA.
Kablovksa DTV
● Sistem
BG
● Kanal
1
◄
● Memorija
3
: Isključeno
● Sistem
informacije
►
TV
● Memorija
programa
● Pojačavač
informacije
Premesti
podešavabje
C 02
Sačuvaj
Sačuvaj
Zatvori
Zatvori
Izaberite V/UHF ili Kabl.
ili
Izaberite željeni broj
kanala.
Započni pretragu.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
Izaberite Sačuvaj.
Izaberite a TV system.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
• Pomoću NUMERIČKE dugmadi unesite četvorocifrenu lozinku kada opciju Zaključav. sistema
postavite na vrednost „Uključeno“.
• L : SECAM L/L’ (Francsuka)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Istočna Evropa/Azija/Novi Zeland/Bliski Istok/Afrika)
I : PAL I (U.K. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Istočna Evropa/Kina/Afrika/Zajednica nezavisnih država)
• Za memorisanje sledećeg kanala ponovite korake od 4 do 9.
41
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
podešavabje
programa
● Pojačavač
● CI
● Automatsko
podešavanje
►
● Uređ.
PODEŠAVANJA
OK
►
● Automatsko
● Ručno
Premesti
● Ručno
● Uređ.
: Isključeno
informacije
OK
podešavabje
◄
podešavanje
◄
V/UHF
● Kanal
0
● Fino
● Pretraga
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
● Ime
ili
V/UHF
● Kanal
● Fino
◄►
● Pretraga
C 02
BG
● Područje
◄►
►
3
● Sistem
BG
● Područje
Kablovksa DTV
● Memorija
3
● Sistem
: Isključeno
informacije
►
TV
● Memorija
programa
● Pojačavač
● CI
Premesti
0
◄►
◄►
● Ime
C 02
Sačuvaj
Sačuvaj
Zatvori
Zatvori
■ Određivanje naziva stanice
Možete odrediti naziv stanice sa pet slovnih mesta za svaki broj programa.
1
2
3
4
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Ručno
podešavanje.
Selektujte TV (TV) ili Cable
TV (Kablovska TV).
Izaberite Ime.
5
6
7
Izaberite poziciju i izvršite
svoj izbor za sledeći drugi
karakter, i na taj način
produžite u nastavku.
Možete koristiti slova od A do
Z, brojeve od 0 do 9, znakove
+/ - i razmak.
Izaberite Zatvori.
Izaberite Sačuvaj.
■ A Fino podešavanje
Normally fine tuning is only necessary if reception is poor.
1
2
3
Izaberite PODEŠAVANJA.
4
Izaberite Ručno
podešavanje.
5
Selektujte TV (TV) ili Cable
TV (Kablovska TV).
6
Izaberite Fino.
Izvršite fino podešavanje za
najbolju sliku i najbolji zvuk.
Izaberite Sačuvaj.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
42
UREĐIVANJE PROGRAMA
Ukoliko je neki broj programa preskočen, to onda znači da nećete biti u stanju da ga izaberete upotrebom dugmeta P
tokom gledanja TV-a.
Ako želite da izaberete preskočeni broj programa, onda direktno unesite broj programa sa tasterima
BROJKI ili izaberite ga u meniju uređivanja programa.
Ova funkcija vam omogućava da preskočite snimljeni programi.
Uređ. programa
podešavabje
podešavanje
● Pojačavač
● CI
►
●●Ručno
Uređ.
programa
podešavanje
Uređivanje
programa
TV
OK
►
● Ručno
Premesti
Strana 1/2
A
RADIO
DTV
PODEŠAVANJA
● Automatsko
Favourite Group :
: Isključeno
informacije
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
▼
Promena programa
P
FAV
Omiljeni programi
Q.MENU
Promena stranice
Omiljena grupa programa
Prethodni
Blokirati/Odblokirati
Preskoči
ili
Uređ. programa
Favourite Group :
DTV
Strana 1/2
A
RADIO
TV
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Možete da promenite broj programa tako što ćete koristiti funkciju „Move“ (Premesti), ako je opozvan
izbor opcije „Automatic Numbering“ (Automatsko numerisanje) kada pokrenete „Auto Tuning“
(Automatsko podešavanje).
▼
Promena programa
P
1
2
3
4
Promena stranice
FAV
Omiljeni programi
Q.MENU
Omiljena grupa programa
Prethodni
Blokirati/Odblokirati
Preskoči
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Uređivanje programa.
Unesite Uređivanje programa.
Izaberite program kojeg treba snimiti ili
preskočiti.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
43
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
U DTV/RADIO REŽIMU
■ Preskakanje broja programa
1
Izaberite broj programa kojeg treba
preskočiti.
2
PLAVI Okrenite broj programa na plavo.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
3
PLAVI Otpustite.
• Ako su neki programi preskočeni, biće prikazani u plavoj boji, a tokom gledanja televizije nećete moći da ih izaberete pomoću
dugmadi P
.
• Ako želite da izaberete program koji se
preskače, onda direktno unesite broj programa sa tasterima BROJKI ili izaberite ga
u uređivanju programa ili EPG.
■ Zaključavanje programiranog broja
1
• Može se registrovati kao
zaključani program (Lock programme) čak i kada je sistem
zaključavanja (Lock System)
isključen.
Odaberite programirani broj koji želite da
zaključate.
2
ŽUTO Prebacite programirani broj na žutu boju.
3
ŽUTO Otpustite.
U TV REŽIMU
Ova funkcija vam omogućava da izbrišete ili preskočite snimljene programe.
Takođe možete premestiti neke kanale na drugim brojevima programa.
■ Brisanje programa
1
2
CRVENO
Izaberite broj programa kojeg treba izbrisati.
Okrenite broj programa na crveno.
• The selected programme is deleted, all the
following programmes are shifted up one
■ Premeštanje programa
1
2
ZELENO
44
Izaberite broj programa kojeg želite da
premestite.
Okrenite broj programa na zeleno.
3
ZELENO Otpustite.
■ Preskakanje broja programa
1
Izaberite broj programa kojeg treba
preskočiti.
2
PLAVI Okrenite broj programa na plavo.
3
• Ukoliko je neki broj programa preskočen,
nećete moći da ga izaberete pomoću dugmadi P
tokom normalnog TV prikaza.
• Ako želite da izaberete program koji se
preskače, onda direktno unesite broj programa sa tasterima BROJKI ili izaberite ga
u uređivanju programa ili EPG.
PLAVI Otpustite.
1
• Kada jednom pokrenete automatsko sortiranje, više ne možete uređivati programe.
Pokrenite automatsko sortiranje.
■ Zaključavanje programiranog broja
1
Odaberite programirani broj koji želite da
zaključate.
2
ŽUTO Prebacite programirani broj na žutu boju.
• Može se registrovati kao
zaključani program (Lock programme) čak i kada je sistem
zaključavanja (Lock System)
isključen.
3
ŽUTO Otpustite.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
■ Auto sortiranje
■ Izbor omiljenog programa
Omiljeni program je zgodna funkcija koja vam omogućava da brzo potražite programe po svom izboru
bez čekanja dok TV uređaj skenira sve programe koji se nalaze između.
1
2
3
Izaberite željeniprogram.
Dodajte odgovarajući program na listu
omiljenih programa (Favourite list) vaše trenutno omiljene grupe (Favourite group).
Otpustite.
45
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
■ Selekcija omiljene grupe programa
1
2
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
46
3
Izaberite željeni program.
Prikažite pop-up iskačući prozor gde se
može promeniti omiljena grupa programa.
Selektujte Favourite group.
POJAČIVAČ
Ako je prijem slab uključite pojačavač.
Kada je signal jak, izaberite „Isključeno“.
3
4
Uključeno
:: Isključeno
OK
podešavanje
programa
● Pojačavač
Pojačavač
● CI
informacije
Premesti
podešavabje
informacije
Isključeno
: Uključeno
Isključeno
Uključeno
Teletext
►
2
● Uređ.
►
1
● Ručno
podešavanje
programa
Pojačavač
●●Pojačavač
● CI
● Automatsko
►
● Uređ.
PODEŠAVANJA
OK
►
● Ručno
Premesti
podešavabje
►
● Automatsko
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Pojačavač.
Izaberite „Uključeno“ ili
„Isključeno“.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
Sačuvajte.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
47
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
INFORMACIJE O DEKODERU CI [ZAJEDNIČKI
INTERFEJS]
Ova funkcija vam omogućava da gledate kodirani program (plaćeni). Ukoliko uklonite dekoder, onda
ne možete gledati plaćeni program.
Kada je dekoder ubačen u svojoj priključnici, onda možete pristupiti meniju dekodera.
Za kupovinu dekodera i pametne kartice stupite u kontakt sa vašim prodavcem. Nemojte uzastopno
umetati i vaditi dekoder kompaktne memorije iz TV-a. To može uzrokovati kvar. Ako je TV uključen
nakon umetanja dekodera, možda nećete imati bilo kakav izlaz zvuka.
Uzrok tome je nekompatibilnost dekodera i pametne kartice.
Prilikom korišćenja CAM modula (Conditional Access Module), proverite da li u potunosti ispunjava
zahteve DVB-CI ili CI modula.
Neki nenormalan postupak u CAM modulu (Conditional Access Module) može dovesti do lošeg prikaza
slike.
PODEŠAVANJA
● Automatsko
● Ručno
● Uređ.
i
OK
Viaccess Module
Consultations
podešavabje
Authorizations
podešavanje
Module information
programa
● Pojačavač
● CI
Premesti
: Isključeno
►
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Funkcije dekodera možda neće biti na raspolaganju u zavisnosti od okolnosti emitovanja u državi.
informacije
Izaberite the item
• Ovaj OSD (prikaz menija na displeju) je samo za
ilustraciju i opcije menija i format ekrana variraju
u skladu sa provajderom usluga za plaćeni digitalni program.
• Imate mogućnost da izmenite ekran menija
dekodera i servis ako pitate za savet vašeg prodavca.
1
2
3
4
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite CI Informacije.
Izaberite željenu stavku: Informacije o modulu, informacije
o pametnoj kartici, jeziku ili preuzimanje softvera itd.
Pritisnite Spremi.
• Pritisnite dugme BACK/EXIT (Nazad/Izlaz) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
48
AŽURIRANJE SOFTVERA
TV možete ažurirati najnovijim softverom kako biste poboljšali rad uređaja i/ili dodali nove funkcije.
Da biste ažurirali softver, povežite TV direktno na server za ažuriranje softvera.
Funkcija za ažuriranje softvera možda neće raditi ispravno u zavisnosti od vaše Internet veze. U tom slučaju, najnoviji softver za TV možete preuzeti od ovlašćenog LG Electronics servisnog centra.
Test slike
PODEŠAVANJA
SLIKA
ZVUK
VREME
ZAKLJUČAJ
Test zvuka
Test signala
Ažuriranje softvera
◄ Uključeno ►
● Trenutna verzija
00.00.01
Info. o proiz./serv.
Test mreže
OPCIJA
MREŽA
Pritisnite OK(
BLUETOOTH
2
3
4
CRVENO
IGRA
Izlaz
Izlaz
) da biste podesili programska podešenja.
Korisnička podrška
1
MOJI MEDIJUMI
Proveri verziju ažuriranja
Pojednostavljeno uputstvo
Izlaz
Selektujte Customer Support
(Podrška korisnicima).
• Pomoću opcije Proveri verziju ažuriranja
možete ručno preuzeti najnoviji softver sa
mrežnog servera.
Izaberite Ažuriranje softvera.
Izaberite „Uključeno“ ili
„Isključeno“.
• Ako izaberete „Uključeno“, pojaviće
se poruka da je pronađen novi softver.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Ažuriranje softvera
Pritisnite Sačuvaj.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
49
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
■ Kada vršite podešavanje “Ažuriranja softvera”
Povremeno će prenos ažurirane
informacije digitalnog softvera
rezultovati u meni na TV ekranu
kao što sledi.
?
Ažurirana verzija softvera je dostupna.
Dali želite da je sada preuzmete?
Download počinje kada se
selektuje "Yes" (DA).
Stanje napredovanja (progresa) download-a se može
proveriti sa menija Sostware
Update.
Ažuriranje je završeno.
Ponovno pokretanje u toku.
Da
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
No
Jednostavno ažuriranje: za
sadašnji tok ažuriranja
TV će se resetovati nakon
dovršetka preuzimanja podataka.
Ažuriranje softvera
◄ Uključeno ►
Software downloading progress.
Verzija 00.00.01 ► verzija
00.00.02
4%
Proveri verziju ažuriranja
? Novi softver se ažurira u vreme prikazano
dole.00/00/0 00:00.
Dali želite da je sada preuzmete?
Izlaz
Da
No
Ažuriranje rasporeda: za zakazani tok ažuriranja
Ako je meni za ažuriranje softvera
„Isključeno“, onda se pojavljuje
poruka za „Uključeno“.
Kada je dostupan novi softver dok je
televizor povezan na Internet,
pojaviće se sledeća poruka.
? Spremna je nova verzija softvera. Želite li
da je ažurirate?
Pokretanje ažuriranja
Podseti me kasnije
- Tokom ažuriranja softvera, uzmite u obzir sledeće:
• Napajanje TV-a se ne sme prekinuti.
• Nakon Software Update, možete da potvrdite obnovljenu verziju na meniju Software Update.
• Možda će biti potreban sat da se preuzme softver, tako da se uverite da je napajanje ostalo
uključeno tokom preuzimanja.
<Jednostavno ažuriranje, Ažuriranje rasporeda>
• Ne smete iskopčavati antenu.
• Softver se download-uje samo u Standby modu ili u MUX with Software Update Service, i
zaustavlja se kada se isključi kabli ili kada se prikaže MUX without Software Update Service.
• Kada se vratite na Standby mod ili MUX with Software Update Service, download softvera će se
nastaviti od onog mesta gde je stopiran.
<Ažuriranje mreže>
• Nemojte da isključujete mrežu dok se softver ažurira.
• Ako novo ažuriranje softvera postoji kada otvorite NetCast, nećete moći da koristite NetCast dok
ne ažurirate softver.
• Ne možete da otvorite NetCast tokom ažuriranja softvera.
50
TEST SLIKE I TONA (PICTURE/SOUND TEST)
Ova funkcija je namenjena kao podrška korisnicima tako da oni mogu da obave test slike i zvuka.
Ažuriranje softvera
SLIKA
ZVUK
VREME
ZAKLJUČAJ
?
Test zvuka
Da li ima problema na ovom test
ekranu?
Test signala
Info. o proiz./serv.
OPCIJA
MREŽA
BLUETOOTH
MOJI MEDIJUMI
Da
No
Test mreže
IGRA
Izlaz
Pritisnite OK(
) da biste podesili programska podešenja.
Korisnička podrška
1
2
3
CRVENO
Pojednostavljeno uputstvo
Izlaz
Selektujte Customer Support (Podrška korisnicima).
Selektujte Picture Test (Test slike) ili Sound Test (Test zvuka).
Izaberite DA ili NE.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
Test slike
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
51
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
TEST SIGNALA
Ova funkcija vam omogućava da pogledate informacije o proizvođaču, modelu/tipu, serijskom broju i o
verziji softvera.
Ovo prikazuje informaciju i jačinu signala od sinhronizovanog multipleksera.
Ovo prikazuje informacije o signalu i nazivu servisa izabranog multipleksera.
(*MUX: Viši direktorijum kanala u digitalnom emitovanju (jedan MUX sadrži više kanala.))
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Engineering Dijagnostika
Ažuriranje softvera
PODEŠAVANJA
SLIKA
ZVUK
VREME
ZAKLJUČAJ
Test slike
Test zvuka
Test
Test signala
signala
OPCIJA
MREŽA
BLUETOOTH
MOJI MEDIJUMI
Info. o proiz./serv.
Kanal 30
Kanal 34
Test mreže
Kanal 36
IGRA
Izlaz
Pritisnite OK(
) da biste podesili programska podešenja.
Korisnička podrška
Pojednostavljeno uputstvo
Proizvođač : LG Electronics Inc.
MODEL/TIP : 42LE7500-ZA
Serijski Broj : SKJY1107
Verzija softvera : V00.00.01
Kanal 38
Kanal 54
Kanal 60
Izlaz
Prethodni
1
2
3
4
CRVENO
Iskačuće
prozorče
MENU
Izlaz
Selektujte Customer Support (Podrška korisnicima).
Selektujte Signal Test (Test signala).
Prikažite proizvođača, Model/Vrsta, Serijski Broj i verziju softvera.
Prikažite informacije o kanalu.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
52
INFORMACIJE O PROIZVODU I USLUZI (PRODUCT/
SERVICE INFORMATION)
Ova funkcija je namenjena kao podrška korisnicima tako da oni mogu vide informacije o proizvodu ili usluzi, kao i
informacije o servisu.
Ažuriranje softvera
Test slike
PODEŠAVANJA
SLIKA
ZVUK
VREME
Test zvuka
ZAKLJUČAJ
Test signala
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Info. o proiz./serv.
Test mreže
MREŽA
OPCIJA
Pritisnite OK(
BLUETOOTH
CRVENO
2
Pojednostavljeno uputstvo
Izlaz
Selektujte Customer Support
(Podrška korisnicima).
Selektujte Product/Service Info
(Informacije o proizvodu/usluzi).
3
Izlaz
IGRA
) da biste podesili programska podešenja.
Korisnička podrška
1
MOJI MEDIJUMI
Pogledajte model/tip, verziju softvera,
serijski broj, korisnički centar i početnu
stranu.
TEST MREŽE
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da
biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili
na prethodni meni ekrana.
Proverite status mreže.
Ažuriranje softvera
Test slike
PODEŠAVANJA
SLIKA
ZVUK
VREME
ZAKLJUČAJ
Test zvuka
Mrežni status
TV
Test signala
Povezivanje sa mrežom...
Info. o proiz./serv.
Test mreže
OPCIJA
MREŽA
Pritisnite OK(
BLUETOOTH
2
3
CRVENO
IGRA
Izlaz
Podešavanje
) da biste podesili programska podešenja.
Korisnička podrška
1
MOJI MEDIJUMI
Pojednostavljeno uputstvo
Test
Zatvori
Izlaz
Selektujte Customer Support (Podrška korisnicima).
Izaberite Test mreže.
Proverite status mreže.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da
biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
53
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK
Možete lako i efikasno pristupiti TV informacijama pomoću pregleda funkcije jednostavnog priručnika u
TV-u.
Tokom rada sa funkcijom jednostava priručnik, audio zvuk će biti prigušen.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
SLIKA
ZVUK
OPCIJA
MREŽA
BLUETOOTH
Pritisnite OK(
2
ZAKLJUČAJ
MOJI MEDIJUMI
IGRA
) da biste podesili programska podešenja.
Korisnička podrška
1
VREME
Pojednostavljeno uputstvo
Izlaz
ZELENO Izaberite Pojednostavljeno uputstvo.
Izaberite deo priručnika koji želite da pogledate.
• CRVENO : Prelazak na stranicu Indeks.
• PLAVO : Automatska ili ručna reprodukcija
jednostavnog priručnika.
• Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
54
IZABIRANJE TABELE SA PROGRAMIMA
Možete proveriti koji programi su spremljeni u memoriji tako što ćete prikazati tabelu sa programima.
Mini rečnik
Izlaz
1 BBC
►
Prikazano kada je
Zaključan program.
Lista programa
2 BBC
4 BBC
5 BBC
A
Uređ.
programa
■ Prikazivanje SPISKA sa programima
1
Prikaži Spisak programa.
• Možda ćete videti neke programe u plavoj
boji. Oni su podešeni da budu preskočeni
pomoću automatskog programiranja ili u
režimu za ređivanje programa.
• Neki programi sa brojem kanala prikazanim u SPISKU za programe pokazuju da
nemaju upisano ime stanice.
BLUE
Uključite programme edit.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
3 BBC
■ Izabiranje programa iz spiska za programe
1
2
Izaberite program.
Ovaj režim se menja u TV, DTV i
Radio TV/RAD iz programa koji
trenutno gledate.
Prebacite na izabrani program.
55
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
■ Straničenje kroz spiska za programe
1
Okreće stranice.
2
Povratak nazad na gledanje TV-a.
Lista omiljenih programa
Izlaz
◄ ►Omiljena grupa programa
◄
Grupa
B
►
2 BBC
►
1 BBC
►
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
■ Prikazivanje liste omiljenih programa
3 BBC
Reg.progr.
1
Uređ.programa
PLAVI Uključite programme edit.
Prikažite listu omiljenih programa.
ŽUTO
Trenutni kanal se registruje ili
otkazuje kao omiljeni kanal u trenutno odabranoj grupi.
Menja se omiljena grupa.
56
SPISAK ULAZA
HDMI i AV1 (SCART) mogu biti prepoznati detekcijom pina i prema tome mogu se uključiti samo kada
spoljašnji uređaj odobri napon napajanja.
Pomoću dugmeta TV/RAD, možete preći sa spoljnog ulaza na RF ulaz i na poslednji gledani program
u režimu DTV/RADIO/TV.
Ulazna Lista
Premesti
Antena
USB1
USB2
AV1
AV2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
Odaberite izvor ulaza.
Komponenta
HDMI4
Ulazna oznaka
1
OK
Izlaz
• Antena ili Kabl: Izaberite ovu opciju kada
gledate DTV/RADIO/TV.
• USB: Izaberite ovu opciju kada koristite
USB koji je povezan preko konektora.
• AV: Izaberite ovu opciju kada gledate
video zapise preko video rekordera ili
spoljašnjih uređaja.
• Komponenta: Izaberite ovu opciju kada
koristite DVD plejer ili digitalni TV
pretvarač koji je povezan preko konektora.
• RGB:Izaberite ovu opciju kada koristite
računar koji je povezan preko konektora.
• HDMI: Izaberite ovu opciju kada koristite
DVD plejer, računar ili TV pretvarač koji je
povezan preko konektora.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
57
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
ULAZNA OZNAKA
Vrši izbor oznake za svaku ulaznu oznaku.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Ulazna oznaka
Ulazna Lista
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Antena
RGB
USB1
HDMI1
Premesti
USB2
HDMI2
AV1
AV2
HDMI3
OK
◄
►
AV2
◄
►
Komponenta ◄
►
RGB
◄
►
◄
►
Komponenta
HDMI4
Ulazna oznaka
AV1
Izlaz
HDMI1
▼
Zatvori
1
2
3
PLAVI Izaberite Ulazna oznaka.
Izaberite izvor.
Izaberite oznaku.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
58
DATA SERVICE (USLUGA ZA PODATKE)
(Ovaj meni je omogućen samo u Irskoj. )
Ova funkcija omogućava korisnicima da biraju između opcija MHEG(digitalni teletekst) i Teletekst ako su
obe istovremeno dostupne.
Ako postoji samo jedna od opcija, MHEG ili Teletekst će biti dostupni bez obzira koju ste opciju
izabrali.
Premesti
OPCIJA
OK
● Jezik(Language)
● Država
3
4
rež
reži
žima
ima
:K
Ku
Kuććna
ćna upot
p treba
b
pomoć
rada
● Data Service
● Vraćanje
● Postavi
MHEG
MHEG
MHEG
: :MHEG
►
2
na fabričke postavke
ID uređaja : 1
● Post
P tavke
k
1
● Indikator
MHEG
: :MHEG
►
● Postavi
: Ireland
● Onemogućena
rada
● Data Service
● Vraćanje
● Država
pomoć
►
● Indikator
OK
● Jezik(Language)
: Ireland
● Onemogućena
Premesti
Teletext
na fabričke postavke
ID uređaja : 1
● Post
P tavke
k
rež
reži
žima
ima
:K
Ku
Kuććna
ćna upot
p treba
b
Izaberite OPCIJA.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
OPCIJA
Izaberite Usluga za podatke.
Izaberite MHEG ili Teletext.
Pritisnite Spremi.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
59
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
MHP USLUGA
(Samo za 32/37/42LE48**, 32/37/42/47/55LE58**, 32/37/42/47/55LE78**,
42/47LE7380, 42/47/55LE88**, 32/37/42LD48**, 32/37/42/47/55LD68**,
32/42/47LD78**, 32/37/42LD88**, 42/47LX68**, 47/55LX98**, 50/60PK78**,
50/60PK98**, 50/60PX98**)
(Ovaj meni je dostupan samo u Italiji i MHP usluge u drugim zemljama možda neće ispravno raditi.)
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
● Jezik(Language)
● Država
● Onemogućena
2
3
na fabričke postavke
ID uređaja : 1
● Post
P tavke
k
1
● Indikator
Isključeno
: :MHEG
rež
reži
žima
ima
:K
Ku
Kuććna
ćna upot
p treba
b
pomoć
rada
MHP Auto
start
● Data
Service
● Vraćanje
● Postavi
MHEG
Uključeno
Isključeno
: :MHEG
►
● Postavi
OK
: Italija
● Onemogućena
rada
MHP Auto
start
● Data
Service
● Vraćanje
● Država
pomoć
►
● Indikator
Premesti
● Jezik(Language)
: Italija
►
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Ova funkcija je funkcija automatskog početka za MHP, italijansko emitovanje podataka.
Koristite za kanale sa MHP signalom.
Funkcija emitovanja podataka možda neće raditi neometano usled situacije sa stanice emitovanja.
Isključeno
na fabričke postavke
ID uređaja : 1
● Post
P tavke
k
rež
reži
žima
ima
:K
Ku
Kuććna
ćna upot
p treba
b
Izaberite OPCIJA.
Izaberite MHP Auto start.
Izaberite „Uključeno“ ili
„Isključeno“.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
60
■ Ako je MHP automatsko pokretanje podešeno na vrednost „Uključeno“
1
CRVENO
Prikažite MHP.
1
2
Prikažite Lista MHP aplikacija.
Izaberite željeno MHP emitovanje.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
■ Ako je MHP automatsko pokretanje podešeno na vrednost „Isključeno“
• Pritisnite dugme EXIT (Izlaz) da biste se vratili na normalan TV
prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni
meni ekrana.
61
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
SIMPLINK
Ova funkcija radi samo sa uređajima koji imaju logo SIMPLINK.
Molimo proverite logo SIMPLINK.
Ovaj TV možda neće raditi pravilno ako ga koristite sa drugim proizvodima koji imaju funkciju HDMICEC.
Ova funkcija vam omogućava da upravljate i reprodukujete ostale AV uređaje koji su priključeni na
ekran pomoću HDMI kabla bez dodatnih kablova i podešenja.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Ako ne želite da se prikazuje meni SIMPLINK, izaberite opciju „Isključeno“.
U režimu bežičnog emitovanja, funkcija SIMPLINK nije podržana.
Izlaz
OK
◄
►
Uključeno
◄
►
TV
DISK
VCR
VCR Rekorder
HDD
◄
1
2
3
Zvučnik
TV zvučnik
►
Prikažite SIMPLINK (SIMPLINK).
Izaberite opciju Uključeno ili Isključeno.
Pritisnite Spremi.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
62
Povezivanje sa kućnim bioskopom pomoću SIMPLINK logotipa.
Povežite HDMI/DVI IN 1(DVI), HDMI/DVI IN 2,
HDMI/DVI IN 3 ili HDMI IN 4 (Osim za
32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***) terminal na
poleđini televizora i HDMI izlazni terminal kućnog
bioskopa pomoću HDMI kablova.
2
Povežite izlazni terminal Digital Audio sa zadnje strane TV-a i Digital Audio ulazni terminal
kućnog bioskopa pomoću optičkih kablova.
3
Kliknite na dugme SIMPLINK, a zatim izaberite opciju „Kućni bioskop“ iz menija
„Zvučnik“.
► Kada izaberete ili upravljate sa media uređajem koji
ima funkciju kućnog bioskopa, onda se zvučnici
automatski prebacuju na zvučnike za kućni bioskop
(HT zvučnici).
1
2
Kućni bioskop
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
1
NAPOMENA
► Povežite HDMI/DVI IN ili HDMI IN terminal TV uređaja sa terminalom (HDMI terminal) SIMPLINK uređaja
pomoću HDMI kabla.
► Kada prebacite ulazni izvor upotrebom tastera ULAZ na daljinskom upravljaču, onda možete zasutaviti rad
uređaja kojim upravljate preko SIMPLINK.
63
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
SIMPLINK funkcije
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
64
Reprodukcija diska
Priključenim AV uređajima možete upravljati pomoću dugmadi
, OK, ►, ▀, l l, ◄◄ i ►► .
Direktna reprodukcija
Nakon priključivanja AV uređaja sa TV-om, možete direktno upravljati sa uređajima i reprodukovatimedije bez
dodatnih podešavanja.
Izaberite AV uređaj
Omogućava vam da izaberete jedan od AV uređaja povezanih sa TV-om i da radite sa njime.
Isključi napajanje svih uređaja
Kada isključite TV, svi priključeni uređaji su isključeni.
Prebaci audio-out
Nudi lak način prebacivanja audio izlaza.
Sinhronizovano uključivanje
Kada oprema sa funkcijom „Simplink“ povezana sa HDMI terminalom započne reprodukovanje,
* Uređaj koji je povezan na televizor pomoću HDMI kabla, ali koji ne podržava SIMPLINK, ne
podržava ovu funkciju.
* Uređaj, koji je priključen sa TV-om preko HDMI kabla ali ne podržava SIMPLINK, ne pruža ovu
Napomena: Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je koristiti High Speed HDMI kabl sa
funkcijom *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control - Kontrola elektronike široke potrošnje).
SIMPLINK meni
Pomoću dugmadi
izaberite željeni SIMPLINK izvor, a zatim kliknite na dugme „OK“.
TV gledanje : Prebacuje na prethodni TV
program bez obzira na trenutni režim.
2
Reprodukcija DISKA : Izabire i reprodukuje
povezani disk.
Kada je dostupno više diskova, tip uređaja za
reprodukciju diskova je prikazan na dnu ekrana.
OK
3
Video reprodukcija : Pušta u rad i upravlja
povezani video uređaj.
4
Reprodukcija snimaka sa čvrstog diska:
Reprodukujte i uređujte snimke uskladištene
na čvrstom disku.
5
Audio izlaz za kućni bioskop/audio izlaz
za TV: Izaberite zvučnik kućnog bioskopa ili
televizora za audio izlaz.
◄
Uključeno
1
◄
2
DISK
3
VCR
4
VCR Rekorder
HDD
5
◄
TV
Izlaz
►
►
Izabrani uređaj
Kada je priključen
uređaj (prikazano u
svetloj boji)
Zvučnik
TV zvučnik
►
Kada nijedan uređaj nije
priključen (prikazano u
sivoj boji)
• Kućni bioskop: Ne može se povezati više bioskopa istovremeno
• DVD, rekorder: Istovremeno se mogu povezati do tri (Samo za modele 32/37/42LD4***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***), odnosno četiri(Samo za modele
32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***,
47/55LX9***, 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***, 50/60PX9***) rekordera.
• Video rekorder: Ne može se povezati više rekordera istovremeno
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
1
65
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
AV REŽIM
Možete odabrati optimalnu sliku i opotimalan zvuk kada povežete AV uređaje na eksterni ulaz.
Isključeno Bioskop ili
Bioskop
Sport
Igra
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
1
Onemogućuje AV MODE (AV režim).
Optimizuje video i audio opcije za gledanje filmova.
Optimizuje video i audio opcije za gledanje sportskih događaja.
Optimizuje video i audio opcije za igranje igara.
Isključeno
Bioskop
Igra
Sport
ili
Bioskop
Pritiskajte dugme AV MODE da biste izabrali željeni izvor.
2
• Ako odaberete opciju Bioskop ili
Bioskop u AV režimu, Bioskop
ili
Bioskop će biti izabran za Režim slike i Režim zvuka u meniju
SLIKA, odnosno meniju ZVUK.
• Ako izaberete opciju Isključeno u AV režimu, biće izabrana slika koju
ste prvobitno zadali.
• Kada puštate neku video igru na PlayStation ili Xbox, preporučuje se
Igra mod.
• Kada je aktiviran režim Igra, funkcije u vezi sa kvalitetom slike biće optimizovane za igranje igara.
66
INICIJALIZACIJA (VRAĆANJA NATRAG U FABRIČKOM
PODEŠENJU)
Ova funkcija vraća podešavanja u prvobitno stanje.
Ali podešavanja za
Dan i
Noć opcije Režim slike se ne mogu vratiti na prvobitno stanje.
Korisno je vratiti prvobitna podešavanja proizvoda ili kada se preselite u drugi grad ili državu.
Kada je obavljena radnja Vraćanje na fabričke postavke, potrebno je da ponovo pokrenete opciju za
početna podešavanja.
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
● Jezik(Language)
● Država
: UK
● Onemogućena
● Indikator
● IC
1
2
3
4
►
ID uređaja : 1
● Postavke
režima
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
OK
: UK
● Onemogućena
rada
● Vraćanje na fabričke postavke
● Postavi
● Država
pomoć
►
● Indikator
Premesti
● Jezik(Language)
Sve početne korisničke postavke i postavke
kanala biće vraćene. Želite li ipak nastaviti?
● Postavi ID uređaja : 1
● Postavke
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
● IC
Izaberite Vraćanje na fabričke postavke.
rada
● Vraćanje na fabričke postavke
: Kućna upotreba
Izaberite OPCIJA.
pomoć
režima
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
: Kućna upotreba
Da
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
Ne
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Kada je Zaključav. sistema „Uključeno“, pojaviće se prozor za unos lozinke.
• Ako je Zaključav. sistema „Uključeno“, a
vi ste zaboravili svoju lozinku, pritisnite
dugmad '3', '2', '5' na daljinskom
upravljaču televizora.
Izaberite Da.
Pokrenite opciju Vraćanje na fabričke postavke.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
67
NETCAST
PRAVNO OBAVEŠTENJE
Pravno obaveštenje
Strana 1/3
MREŽA
Premesti
OK
• Podešavanje mreže : Kablovska
: Internet je povezan
Pravno obaveštenje
obaveštenje
•• Pravno
►
• Mrežni status
NETCAST
VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI SA MREŽNIM SERVISIMA Sav sadržaj i svi servisi kojima se
može pristupiti pomoću ovog uređaja pripadaju trećim licima i zaštićeni su autorskim pravima,
patentima, zaštitnim žigovima i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i
takve servise možete isključivo da koristite lično i u nekomercijalne svrhe. Nije vam dozvoljeno
da koristite sadržaj ili servise na način koji nije odobrio vlasnik sadržaja ili dobavljač servisa. Bez
ograničavanja na već pomenuto, osim ako to izričito ne dozvoli odgovarajući vlasnik sadržaja ili
dobavljač servisa, nije vam dozvoljeno da kopirate, otpremate, objavljujete, emitujete, prevodite,
prodajete, menjate, stvarate izvedena dela ili distribuirate na bilo koji način ili putem bilo kojeg
medijuma sadržaj i servise koji se prikazuju pomoću ovog uređaja. IZRIČITO POTVRĐUJETE I
SAGLASNI STE DA SE UREĐAJ I SAV SADRŽAJ I SVI SERVISI U VLASNIŠTVU TREĆIH
LICA PRUŽAJU 'U VIĐENOM STANJU' BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI
NAGOVEŠTENE. KOMPANIJA LG ELECTRONICS SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA I
USLOVA U VEZI SA SADRŽAJIMA I SERVISIMA, BILO IZRIČITIH ILI NAGOVEŠTENIH, ŠTO
OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA, GARANCIJE ZA MOGUĆNOST PRODAJE, ZA
▼
Zatvori
1
2
3
Izaberite opciju MREŽA.
Izaberite opciju Pravno obaveštenje.
Pročitajte pravno obaveštenje.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
68
VAŽNO OBAVEŠTENJE U
O VEZI
MREŽNOJ
SA MREŽNIM
USLUZI SERVISIMA
NETCAST
Sav sadržaj i svi servisi kojima se može pristupiti pomoću ovog uređaja pripadaju trećim licima i
zaštićeni su autorskim pravima, patentima, zaštitnim žigovima i/ili drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu. Takav sadržaj i takve servise možete isključivo da koristite lično i u nekomercijalne svrhe.
Nije vam dozvoljeno da koristite sadržaj ili servise na način koji nije odobrio vlasnik sadržaja ili
dobavljač servisa. Bez ograničavanja na već pomenuto, osim ako to izričito ne dozvoli odgovarajući
vlasnik sadržaja ili dobavljač servisa, nije vam dozvoljeno da kopirate, otpremate, objavljujete, emitujete, prevodite, prodajete, menjate, stvarate izvedena dela ili distribuirate na bilo koji način ili putem
bilo kojeg medijuma sadržaj i servise koji se prikazuju pomoću ovog uređaja.
IZRIČITO POTVRĐUJETE I SAGLASNI STE DA SE UREĐAJ I SAV SADRŽAJ I SVI SERVISI U
VLASNIŠTVU TREĆIH LICA PRUŽAJU 'U VIĐENOM STANJU' BEZ GARANCIJE BILO KOJE
VRSTE, IZRIČITE ILI NAGOVEŠTENE. KOMPANIJA LG ELECTRONICS SE IZRIČITO ODRIČE
SVIH GARANCIJA I USLOVA U VEZI SA SADRŽAJIMA I SERVISIMA, BILO IZRIČITIH ILI
NAGOVEŠTENIH, ŠTO OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA, GARANCIJE ZA MOGUĆNOST
PRODAJE, ZA ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, POGODNOST ZA ODREĐENU NAMENU I
NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. KOMPANIJA LG NE GARANTUJE PRECIZNOST, VALJANOST,
VREMENSKU TAČNOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST SADRŽAJA ILI SERVISA KOJI SU
DOSTUPNI POMOĆU OVOG UREĐAJA, TE NE GARANTUJE DA ĆE UREĐAJ ILI SERVISI
ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTEVE, ODNOSNO DA ĆE RAD UREĐAJA ILI PRUŽANJE SERVISA BITI
BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA. NI POD KOJIM USLOVIMA, ŠTO UKLJUČUJE I NEPAŽNJU, NEĆE
KOMPANIJA LG BITI ODGOVORNA, BILO NA OSNOVU UGOVORA ILI NA OSNOVU ZAKONA, ZA
DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI NEKE DRUGE
ŠTETE KOJE NASTANU IZ INFORMACIJA ILI SADRŽAJA ILI SERVISA KOJIMA PRISTUPATE VI
ILI TREĆE LICE, ČAK I AKO PRIMITE SAVET O MOGUĆEM NASTANKU TAKVIH ŠTETA.
Servisi trećih lica mogu da se izmene, obustave, uklone, okončaju ili prekinu, odnosno pristup može
biti onemogućen u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, a kompanija LG ne daje nikakve
izjave ili garancije da će sadržaj ili servis biti dostupan tokom nekog vremenskog perioda. Sadržaj i
servise emituju treća lica putem mreža i objekata za emitovanje nad kojima kompanija LG nema
kontrolu. Kompanija LG može ograničiti korišćenje ili pristup određenim servisima ili određenom
sadržaju u svakom slučaju i bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti. Kompanija LG se izričito
odriče svake odgovornosti u vezi sa izmenom, prekidom, onemogućavanjem, uklanjanjem ili obustavljanjem sadržaja ili servisa koji su dostupni pomoću ovog uređaja.
Kompanija LG nije odgovorna za korisnički servis u vezi sa sadržajem i servisima. Svako pitanje ili
svaki zahtev u vezi sa servisom, a koji se odnose na sadržaj ili servise treba uputiti odgovarajućim
dobavljačima sadržaja ili servisa.
69
NETCAST
MENI NETCAST
Ove usluge obezbeđuje zasebni dobavljač sadržaja.
Više informacija o uslugama potražite na Web stranici dobavljača sadržaja. (U zavisnosti od dobavljača
sadržaja, neka uputstva možda neće biti obezbeđena).
Izvor NetCast meni se može razlikovati u zavisnosti od države.
NETCAST
Accu
YouTube
Weather
1
2
Picasa
Izaberite neku opciju iz NETCAST menija.
Izaberite AccuWeather, Picasa ili YouTube.
NAPOMENA
► Lista video snimaka koja se pretražuje sa televizora može se razlikovati od liste koja se pretražuje
sa Web pregledača na računaru.
► Podešavanja na ovom televizoru ne utiču na kvalitet reprodukcije na lokaciji YouTube.
► Može doći do pauziranja reprodukcije video zapisa, njenog zaustavljanja ili punjenja bafera u zavisnosti od brzine širokopojasne veze.
Preporučuje se brzina veze od najmanje 1,5 Mbps. Za najbolju reprodukciju, potrebna je veza od
4 Mbps. Brzina širokopojasne veze može varirati u zavisnosti od mrežnih uslova vašeg dobavljača
Internet usluga. Obratite se dobavljaču Internet usluga ako ne možete da održite brzu i pouzdanu
vezu, odnosno ako želite da povećate brzinu veze. Mnogi dobavljači Internet usluga nude razne
pakete sa različitim brzinama širokopojasne veze.
► Da biste pregledali korisnički priručnik koji obezbeđuje dobavljač sadržaja, posetite našu Web lokaciju
http://www.lg.com.
► Da biste videli metod aktiviranja za Orange ili maxdome, kliknite na opciju Orange, maxdome u priručniku
na CD-u (samo za Francusku ili Nemačku).
► Za uslugu za koju je potrebno prijavljivanje, priključite se odgovarajućoj usluzi na Web lokaciji pomoću
računara i prijavite se preko televizora da biste uživali u različitim dodatnim funkcijama.
► Kada podesite željeni grad u podešavanju pritiskom na crveni taster, pozadina NetCast-a biće podešena
tako da prikazuje vreme za željeni grad.
► Ako korisnik ne obavi nikavu radnju u periodu od 2 minuta nakon zamrzavanja slike ili video zapisa na ekranu,
aktiviraće se čuvar ekrana kako ne bi došlo do zadržavanja slike na ekranu. (Samo za plazma televizore)
70
• Pritisnite CRVENO dugme da biste izabrali vremensku za neku oblast.
• Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
YOUTUBE
YouTube je Web lokacija za deljenje video zapisa na kojoj korisnici mogu otpremati, pregledati i deliti
video zapise.
Komponente YouTube ekrana
1
2
1
2
CRVENO
NETCAST
YouTube meni
Lista video zapisa
Podesite meni sa opcijama.
Vratite se na meni Netcast.
Vratite se na originalni TV prikaz.
NAPOMENA
► Kada pritisnete taster menija Q. tokom reprodukcije Youtube video zapisa u režimu preko celog ekrana,
možete da podesite opcije za video zapis.
71
NETCAST
YouTube uslužni meni
●
●
●
●
●
●
NETCAST
Home: Popularne video zapise možete da gledate u realnom vremenu.
Istaknuto: Prikazaće se lista istaknutih video snimaka.
Popularno: Prikazaće se lista najbolje ocenjenih video snimaka sa YouTube servera.
Najgledanije: Prikazaće se lista najgledanijih video snimaka.
Pretraga: Prikazaće se tastatura/meni tastature.
Istorija: Prikazaće se lista video snimaka koje ste prethodno pregledali. Može biti prikazano najviše
20 snimaka.
● Omiljene stavke: U statusu prijavljivanja, u ovom meniju će biti prikazana lista video snimaka koja je
sastavljena na YouTube serveru sa vašim nalogom (neki video snimci možda neće biti prikazani na listi
Omiljene stavke, čak i ako su video snimci uređeni na serveru).
● Prijavljivanje (Odjavljivanje): Prikazivanje tastature/menija tastature za prijavljivanje ili vraćanje na
status za odjavljivanje.
Korišćenje daljinskog upravljača
■
Zaustavite reprodukciju video snimka i prikažite listu srodnih video zapisa.
II
Pauzirajte prikazivanje video snimka.
►
Reprodukujte izabrani video snimak.
Premotajte unapred ili unazad video snimak.
CRVENO
Podesite meni sa opcijama.
Vratite se na meni Netcast.
Vratite se na originalni TV prikaz.
72
ACCUWEATHER
Accuweather je program za pregledanje vremenske prognoze za grad koji korisnik izabere.
Komponente AccuWeather ekrana
1
2
1
2
NETCAST
3
AccuWeather meni
Lista vremenskih prognoza po
gradovima
Odgovarajuća dugmad na
daljinskom upravljaču
3
CRVENO
Temperaturu možete izraziti u celzijusima
ili farenhajtima.
Pređite na željeni meni.
Izaberite željeni meni.
Vratite se na meni Netcast.
Vratite se na originalni TV prikaz.
AccuWeather uslužni meni
● Matična lokacija: Prikazuje se vremenska prognoza za izabrani grad.
● Omiljeni gradovi: Mogu se registrovati gradovi čiju vremensku prognozu često proveravate.
NAPOMENA
►Prema podrazumevanim podešavanjima, registrovani su Njujork, London i Pariz, a korisnik može
dodavati ili brisati gradove iz liste Omiljeni gradovi.
►LG nije odgovoran za preciznost vremenske prognoze.
►Primenjive informacije o vremenskim prilikama mogu da se razlikuju od stvarnih vremenskih prilika u zavisnosti od informacija koje pruža Accuweather.
73
NETCAST
PICASA
Picasa je Google aplikacija koja služi za rad sa datotekama digitalnih slika.
Komponente Picasa ekrana
NETCAST
1
Picasa meni
2
Lista fotografija
3
Odgovarajući tasteri na daljinskom upravljaču
1
2
3
Izaberite željenu fotografiju.
Prikazaće se izabrana fotografija.
Vratite se na meni Netcast.
Vratite se na originalni TV prikaz.
74
Picasa uslužni meni
● Kuća: Prikazaće se lista istaknutih fotografija.
● Prijatelji: Možete registrovati korisnike sa slikama kao svoje prijatelje. Možete dodati najviše 10 prijatelja.
● Pretraga: Prikazaće se tastatura/meni tastature.
● Moje fotografije: Možete pregledati slike koje ste otpremili na Web stranice. Ovu funkciju možete
koristiti samo ako ste prijavljeni.
● Prijavljivanje (Odjavljivanje): Prikazivanje tastature/menija tastature za prijavljivanje ili vraćanje na
status za odjavljivanje.
NETCAST
75
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
(Osim za modele 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 42/47LE73**,
32/37/42LD4***, 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***, 42/47LX6***,
47/55LX9***, 50/60PK5**, 50/60PX9***)
BLUETOOTH?
Bluetooth je tehnologija umrežavanja na maloj udaljenosti koja radi na frekvenciji od 2,4 GHz i povezuje različite tipove uređaja za razmenu podataka, kao što su računari, mobilni telefoni, PDA uređaji,
digitalni aparati, putem bežične veze, bez korišćenja kablova.
Sa Bluetooth funkcijom, možete na televizor povezati slušalice koje podržavaju Bluetooth tehnologiju,
primiti slike (samo JPEG format), slušati muziku sa Bluetooth mobilnog telefona.
•
•
•
•
•
•
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
Specifikacije komunikacije.: Bluetooth specifikacije, verzija 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Izlaz: Bluetooth specifikacije, klasa napajanja 2
Maksimalni opseg komunikacije: linija otvorenog prostora. 10 m (30 stopa)
Frekventni opseg: opseg od 2,4 GHz (2,4 GHz do 2,4835 GHz)
Bluetooth modul: RBFS-B921A(plazma televizor), RBFS-B721A(LCD/LED LCD TV) (LG Electronics)
Kompatibilni Bluetooth profili: GAVDP(Generic Audio/Video Distribution Profile)
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
HSP(Headset Profile)
OPP(Object Push Profile)
BIP(Basic Imaging Profile)
FTP(File Transfer Profile)
Mere predostrožnosti pri korišćenju Bluetooth uređaja
► Koristite Bluetooth uređaj u opsegu od 7 m (-45° do 45°) range.
► Ako budete koristili uređaj van ovog opsega ili u prostoriji sa preprekama, može doći do greške u komunikaciji.
► Do greške u komunikaciji može doći i u zavisnosti od uređaja u okruženju.
► Uređaji koji koriste istu frekvenciju od 2,4 GHz (bežični LAN, mikrotalasna pećnica itd.) mogu prouzrokovati
smetnje u komunikaciji jer koriste isti propusni opseg.
► Vreme pretrage uređaja zavisi od broja Bluetooth uređaja i uslova za rad.
► Sa manjim brojem uređaja u okruženju veća je verovatnoća da će uređaj biti pronađen.
► Bežični uređaji mogu ometati elektromagnetne talase.
► Pošto kod bežičnih uređaja postoji opasnost od ometanja elektromagnetnih talasa, ne možete pružati
usluge koja se tiču ljudskog života.
► Ne možete povezati više Bluetooth uređaja istovremeno.
► Ne možete primati fotografije (samo JPEG format) ili slušati muziku sa drugih Bluetooth uređaja dok koristite Bluetooth slušalice.
► Više informacija o Bluetooth uređaju potražite u korisničkom priručniku za taj uređaj.
► Rad uređaja podleže sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne sme izazvati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj
mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu prouzrokovati nepravilan rad ovog
uređaja.
► Bluetooth može da se koristi oko 30 sekundi nakon uključivanja napajanja.
► U zavisnosti od metode obrade emitovanja i performansi slušalica koje se koriste, zvuk može trenutno da
se isključi.
QDID(Qualified Design Identity) : B015199
76
PODEŠAVANJE BLUETOOTH FUNKCIJE
Ako želite da slušate emitovani zvuk preko Bluetooth slušalica ili da preuzmete jpeg slike sa
spoljašnjeg uređaja i prikažete ih na televizoru, slušate muziku sa mobilnog telefona (Bluetooth
uređaj), možete koristiti bežičnu komunikaciju bez povezivanja kablovima.
Izaberite opciju „Bluetooth uključen“ da biste koristili BLUETOOTH meni.
Ako ne želite da koristite Bluetooth funkciju, izaberite opciju „Bluetooth isključen“.
Ako je televizor povezan sa spoljašnjim Bluetooth uređajem, isključite povezani uređaj pre nego što
izaberete opciju „Bluetooth isključen“.
PODEŠAVANJA
SLIKA
ZVUK
VREME
ZAKLJUČAJ
Izlaz
Premesti
OK
Bluetooth uključen
Bluetooth je isključen.
Kliknite na dugme „Bluetooth uključen“ sa leve strane
da biste uključili Bluetooth.
OPCIJA
MREŽA
Pritisnite OK(
BLUETOOTH
2
IGRA
) da biste podesili programska podešenja.
Korisnička podrška
1
MOJI MEDIJUMI
Pojednostavljeno uputstvo
Izlaz
Izaberite BLUETOOTH.
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
Bluetooth
Izaberite opciju Bluetooth uključen.
• Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
77
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
BLUETOOTH SLUŠALICE
Kada izaberete Bluetooth slušalice, možete slušati TV preko slušalica koje su bežično povezane sa
televizorom.
Televizor morate upariti sa novim Bluetooth uređajem da biste mogli da ga koristite. Više informacija
potražite u korisničkom priručniku za odgovarajući uređaj.
Može biti upareno najviše 12 uređaja.
Kada uređaj traži Bluetooth slušalice, nije dostupno nijedno drugo dugme osim dugmeta „Zaustavi“
(dugme OK).
Povezivanje novih Bluetooth slušalica
Nove Bluetooth slušalice možete tražiti samo u statusu Isključeno.
Kada pokrenete pretragu, biće prikazana lista svih aktivnih Bluetooth slušalica.
Kada se pronađe novi Bluetooth uređaj, potrebno je uneti PIN broj da bi se televizor povezao sa
uređajem. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za odgovarajući uređaj.
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
Bluetooth
Bluetooth isključen
Izlaz
Premesti
Pretraga Bluetooth slušalica
OK
1/1
42LH70YD-SE
Novo
Nema Bluetooth uređaja.
Pretraga slušalica
Moje
informacije
1
2
3
4
5
Zaustavi pretragu
Izaberite BLUETOOTH.
Izaberite Pretraga slušalica.
Izaberite željene Bluetooth
slušalice.
Unesite PIN broj za željene Bluetooth
slušalice. PIN broj potražite u
korisničkom priručniku za odgovarajući
uređaj.
Povežite Bluetooth slušalice.
• Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
78
Povezivanje sa Bluetooth slušalicama koje su prethodno registrovane
Bluetooth slušalice su prikazane u rasporedu prema poslednje korišćenim slušalicama, a na vrhu liste
nalaze se slušalice koje su trenutno u upotrebi.
Bluetooth uređaj koji je prethodno registrovan možete izabrati i direktno povezati sa televizorom
bez PIN broja.
Izlaz
Bluetooth
Premesti
OK
Izlaz
Bluetooth
Premesti
OK
1/1
Bluetooth isključen
Bluetooth isključen
Bluetooth slušalice su povezane.
DR-BT140Q
PLT 510
sgh-e760
Nema uređaja
Isključi
Pretraga slušalica
1
2
3
Moje
informacije
Moje
informacije
Izaberite BLUETOOTH.
Izaberite željene Bluetooth slušalice.
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
Ukloni uređaj
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Povežite Bluetooth slušalice.
• Nakon povezivanja/korišćenja Bluetooth slušalica, status slušalica će automatski preću u
Isključeno kada isključite, a zatim uključite televizor.
• Kada se povežu Bluetooth slušalice, TV zvučnik se isključuje, a zvuk se reprodukuje samo preko
slušalica.
• Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
79
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
Isključivanje Bluetooth slušalica tokom korišćenja
Izlaz
Bluetooth
Premesti
OK
Bluetooth isključen
Izlaz
Bluetooth
Premesti
Bluetooth isključen
Bluetooth slušalice su povezane.
Isključi
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
2
3
4
Želite li da isključite slušalice?
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Isključi
Moje
informacije
1
OK
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Isključi
Poništi
Moje
informacije
Izaberite BLUETOOTH.
Izaberite Isključi.
Izaberite Isključi.
Isključite Bluetooth slušalice.
• Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
80
Zahtev za povezivanje Bluetooth slušalica sa televizorom
Kada je uključen Bluetooth meni i pojavi se zahtev za povezivanje
slušalica, prikazaće se ova poruka.
Ne podržavaju svi modeli slušalica ovu funkciju.(U korisničkom
priručniku pogledajte koji modeli Bluetooth slušalica podržavaju ovu
funkciju.)
Neki tipovi slušalica mogu da pokušaju povezivanje kada se isključe/
uključe čak i kada nisu naznačeni na listi registrovanih uređaja.
1
Želite li da koristite slušalice?
Da
Ne
Izaberite DA ili NE.
► LG preporučuje sledeće modele slušalica.
-Plantronics VOYAGER-855 / SONY HBHDS970, HBH-DS980 / Motorola S605
Može doći do kašnjenja zvuka, u zavisnosti
od veličine privremene memorije slušalica.
►Mogu se pretražiti i povezati samo stereo/
mono slušalice koje su kompatibilne sa
Bluetooth tehnologijom.
►Mogu se povezati stereo/mono slušalice koje
podržavaju A2DP ili HSP funkciju kod
Bluetooth uređaja.
►Uređaji se ne mogu pravilno pretražiti i
povezati ako se televizor nalazi u sledećem
okruženju.
-Ako su prisutni jaki elektromagnetni talasi.
-Ako se blizu televizora nalazi puno Bluetooth
uređaja.
-Ako su slušalice isključene, nisu postavljene
na mesto ili ako postoji greška.
-Uređaji kao što su mikrotalasne pećnice,
bežična LAN mreža, plazma lampe, uređaji
na gas itd. koriste isti opseg frekvencije, što
može dovesti do greške u komunikaciji.
►Ne možete istovremeno povezati više
Bluetooth slušalica.
►Veza koja se prekine kada se, na primer,
isključi televizor, ne može biti ponovo
automatski uspostavljena. Ponovo povežite
odgovarajući uređaj.
►Kada su slušalice povezane, za neke operacije
će biti potrebno više vremena.
►Čak i kada izaberete kućni bioskop pomoću
dugmeta Simplink, nakon korišćenja slušalica
za Simplink funkciju, uređaj neće automatski
preći na zvučnike kućnog bioskopa.
►Ako se veza sa slušalicama često prekida,
ponovo uparite uređaj.
►Kvalitet zvuka kod mono slušalica biće lošiji od
kvaliteta zvuka kod stereo slušalica.
►Kod mono slušalica se može javiti šum kada
se udaljavate od televizora jer ove slušalice
koriste drugačiji metod prenosa zvuka u odnosu na stereo slušalice.
► Kada se koriste Bluetooth slušalice, dugmad
za jačinu zvuka +/- i isključivanje zvuka ne
rade, a meni za zvuk se vraća na podrazumevane vrednosti i isključuje.
►Ako je neki od registrovanih uređaja uključen
kada je uključena funkcija Bluetooth, TV će
automatski preći u Bluetooth režim iako televizor već gledate u nekom drugom režimu. U
tom slučaju, isključite Bluetooth funkciju.
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
NAPOMENA
81
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
UKLANJANJE BLUETOOTH UREĐAJA
Može biti registrovano najviše 12 uređaja, ali tada spoljašnji uređaj više neće moći da se upari sa televizorom. U tom slučaju, izbrišite jedan uređaj (najpre isključite taj uređaj ako je povezan sa televizorom) da biste mogli da registrujete neki drugi uređaj.
Opcija „Ukloni uređaj“ će biti dostupna ako ste izabrali uređaj koji nije povezan sa televizorom.
Izlaz
Bluetooth
Premesti
OK
Izlaz
Bluetooth
Premesti
OK
1/1
Bluetooth isključen
Bluetooth isključen
Želite li da izbrišete izabrani Bluetooth
uređaj?
DR-BT140Q
PLT 510
sgh-e760
Nema uređaja
Pretraga slušalica
Pretraga slušalica
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
Ukloni uređaj
1
2
CRVENO
3
4
Moje
informacije
PLT 510
00:19:7f:ff:4a:1a
Izbriši
Poništi
Moje
informacije
Izaberite BLUETOOTH.
Izaberite Ukloni uređaj.
Izaberite Izbriši.
Uklonite Bluetooth uređaj.
• Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
82
MOJE BLUETOOTH INFORMACIJE
Ova funkcija obezbeđuje korisniku Moje Bluetooth informacije.
Funkcija „Uredi“ će biti dostupna kada TV nije povezan sa nekim uređajem.
Možete urediti opcije „Podešavanje TV PIN broja“ ili „Podesite TV ime“.
Možete proveriti TV adresu.
Za prihvatanje veze sa spoljašnjim Bluetooth uređajem ili za povezivanje sa spoljašnjim Bluetooth
uređajem je potreban PIN broj.
Više informacije o postavljanju PIN broja za spoljašnji Bluetooth uređaj potražite u korisničkom
priručniku za odgovarajući uređaj.
Izlaz
Bluetooth
Premesti
Bluetooth
OK
Izlaz
Bluetooth isključen
Bluetooth isključen
Podesite TV PIN.
0000
Podesite TV ime.
PLT 510
sgh-e760
DR-BT140Q
Nema uređaja
Pretraga slušalica TV adresa
Pretraga slušalica
Ukloni uređaj
1
GLOBAL-PLAT2
PLT 510
sgh-e760
Nema uređaja
00:05:c9:51:06:f3
Zatvori
Moje
informacije
Izaberite BLUETOOTH.
OK
1/1
1/1
DR-BT140Q
Premesti
Moje informacije
Ukloni uređaj
Moje
informacije
• Pritiskajte dugme DELETE da biste obrisali jednu po jednu cifru.
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
TV PIN broj se sastoji od najviše 16 cifara.
TV PIN broj mora imate više od 1 cifre.
2
PLAVI Izaberite Moje informacije.
3
4
5
Izaberite Podesite TV PIN ili Podesite TV ime.
Možete koristiti slova od A do Z, brojeve od 0
do 9, znakove +/ - i razmak.
Pritisnite Spremi.
• Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
83
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
PRIJEM SLIKA SA SPOLJAŠNJEG BLUETOOTH
UREĐAJA
Više informacija o slanju slika (samo JPEG datoteke) sa spoljašnjeg Bluetooth uređaja na TV potražite
u korisničkom uputstvu za odgovarajući uređaj.
Prijem slika
Poništi
F
◄
Rotiraj
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
84
1/2
Sakrij
G
►
Izlaz
• Kada izaberete opciju Sakrij pomoću dugmadi ꕌꕍ< >, prikaz na
ekranu će nestati.
A kad pritisnete dugme OK, prikaz će se ponovo pojaviti.
Izaberite željene fotografije.
(Rotiraj) : Rotirajte fotografije.
■ Fotografije se rotiraju za 90SDgr u smeru kazaljki na satu kada pritisnete dugme OK
posle izbora opcije
(Rotiraj).
• Maksimalna veličina primljenih slika je 10MB.
• Ne možete primati slike dok koristite Bluetooth slušalice.
• Ne možete primati slike dok slušate muziku sa Bluetooth uređaja.
• Ako spoljašnji Bluetooth uređaj trenutno šalje slike, pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste prekinuli prijem slika. Sve slike, koje su do tog trenutka primljene, biće izbrisane.
• Datoteke slika (JPEG) možda nećete moći da prebacite na televizor pomoću nekih Bluetooth
uređaja.
SLUŠANJE MUZIKE SA SPOLJAŠNJEG BLUETOOTH
UREĐAJA
Više informacija o slušanju muzike sa spoljašnjeg Bluetooth uređaja na televizoru, potražite u
korisničkom priručniku odgovarajućeg uređaja.
Koristite Bluetooth uređaj koji podržava A2DP(kao spoljašnji uređaj).
• Sa nekim Bluetooth uređajima možda nećete moći da slušate muziku preko zvučnika na TV
uređaju.
• Na pojedinim Bluetooth uređajima zvuk povremeno može biti usporen ili isprekidan.
Slušanje muzike sa Bluetooth uređaja...
Pritisnite bilo koji taster za kraj.
NAPOMENA
► Ne možete da slušate muziku dok koristite Bluetooth slušalice.
► Ne možete da slušate muziku dok primate sliku (slike).
KORIŠĆENJE BLUETOOTH FUNKCIJE
• Pritisnite dugme
+ ili - da biste podesili jačinu zvuka.
• Ako želite da isključite zvuk, pritisnite dugme „MUTE“.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na normalan prikaz TV uređaja.
85
3D SLIKE
(Samo za 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
3D TEHNOLOGIJA
Ovaj TV aparat može da prikazuje 3D signal putem 3D emitovanja ili kada je TV aparat povezan sa kompatibilnim uređajem, kao što je Blu-ray 3D plejer. Potreban vam je takav uređaj da biste gledali TV u 3D
režimu. 3D TV prikazuje dve odvojene slike koje su formatirane za svako oko. Gledalac treba da nosi 3D
naočare da bi video ove slike u 3D formatu.
Gledanje 3D slika
UPOZORENJE
3D SLIKE
►Kada se gledaju 3D slike, važno je gledati TV iz
efikasnog ugla za gledanje i sa odgovarajućeg
rastojanja. Odgovarajući ugao je 120°(kada je
rastojanje za gledanje 2 m (6,5 ft), a odgovarajuće
rastojanje je 2 m – 7 m (6,5 ft – 22,9 ft). Ako gledate van preporučenog ugla ili rastojanja, možda
nećete moći da vidite 3D slike.
Takođe, 3D slike nije moguće prikazati ako ih gledate dok ležite.(Samo za LCD TV/LED LCD TV)
►Ako gledate 3D slike izbliza ili suviše dugo, možete
oštetiti vid. Ako osetite bilo kakvo naprezanje oka,
prekinite gledanje 3D slika, skinite 3D naočare i
odmorite se.
►Dugotrajno gledanje televizora ili igranje video-igara sa 3D slikama dok koristite 3D naočare može
da vam izazove pospanost, glavobolju ili zamor
očiju. Ako doživite neki od ovih simptoma, prestanite da gledate 3D TV, skinite 3D naočare i odmorite se.
►Trudnice, starije osobe, osobe sa srčanim problemima ili osobe koje često osećaju pospanost ne
bi trebalo da gledaju 3D TV.
►Nemojte koristiti 3D slike ili 3D naočare dok hodate ili se krećete. Ako budete koristili 3D slike i
naočare dok se krećete, možete se povrediti zbog
udaranja u predmete, saplitanja i/ili padanja.
►Neke 3D slike mogu da izazovu da pokušate da
izbegnete sliku koja se prikazuje u video-zapisu.
Stoga je najbolje da izbegavate gledanje 3D televizora kada ste blizu lomljivih predmeta, odnosno
blizu objekata koje možete lako oboriti.
►Nemojte dozvoliti deci ispod 5 godina da gledaju 3D TV.
To može da utiče na razvoj njihovog vida.
►Opasnost od napada zbog osetljivosti na svetlost:
Neke osobe mogu iskusiti epileptični napad kada
se izlože određenim faktorima, što obuhvata svetla
ili slike koje trepću kao u TV ili video igrama. Ako
vi ili neko u vašoj porodici pati od epileptičnih napada, posetite doktora pre nego što gledate 3D TV.
Ako iskusite vrtoglavicu ili pometenost, ako slika
počne da vam „igra“ pred očima, ako vam se vid
izmeni, ako doživite nestabilnost vida ili lica, kao
što je drhtanje oka ili mišića, ako pravite nesvesne
pokrete, doživite konvulzije, izgubite svest, ako budete zbunjeni ili izgubite orijentaciju i osećaj za pravac, ako imate grčeve ili mučninu, odmah prekinite
da gledate 3D slike i obratite se doktoru. Roditelji
treba da nadgledaju decu, što obuhvata i tinejdžere,
da bi videli pojavu ovih simptoma pošto mlade osobe
mogu biti osetljivije na efekte gledanja 3D televizije.
Rizik od napada zbog preosetljivosti na svetlo
može se smanjiti na sledeći način.
- Pravite česte pauze kada gledate 3D TV.
- Osobe kod kojih se vid razlikuje na oba oka treba
da gledaju TV tek nakon što preduzmu mere za
ispravljanje vida.
-G
ledajte TV tako da vaše oči budu u istom nivou kao
3D ekran i nemojte sedeti suviše blizu TV aparata
- Nemojte gledati 3D slike kada ste bolesni i izbegavajte da gledate 3D slike u dugim periodima
bez prekida.
- Nemojte nositi 3D naočare u duge svrhe osim za
gledanje 3D slika na 3D televizoru.
- Neke osobe mogu da osete gubitak orijentacije nakon gledanja 3D televizora. Stoga, nakon gledanja 3D televizora, sačekate da ponovo postanete
svesni realnosti pre nego što se budete pomerili.
NAPOMENA
86
►Da biste gledali TV u 3D režimu, morate nositi 3D
naočare. Da biste dobili najbolje rezultate, treba
da nosite 3D naočare kompanije LG. 3D slike se
možda neće ispravno prikazivati ako koristite 3D
naočare drugog proizvođača. Pročitajte priručnik
za 3D naočare da biste se upoznali sa uputstvima
za korišćenje 3D naočara.
►Nakon što uključite TV, možda će biti potrebno nekoliko sekundi da se TV kalibriše.
►Možda će biti potrebno nekoliko trenutaka da vidite
3D sliku ako sklonite pogled sa televizora, a zatim
ponovo vratite pogleda na 3D program.
►TV može da malo treperi ako se 3D slike prikazuju
pod fluorescentnim svetlom koje daje lampa sa 3
talasne dužine (50 Hz – 60 Hz) ili pod magnetnom
fluorescentnom lampom (50 Hz – 60 Hz). U tim
slučajevima se preporučuje da isključite svetla.
►Ako se između televizora i 3D naočara nalazi prepreka, 3D slika se možda neće prikazati ispravno.
►Nemojte koristiti TV u blizini druge elektronske opreme i infracrvene opreme.
►Na analognim televizorima nije moguće prikazati
3D slike.
►Kada gledate dvodimenzionalne slike (2D),
preporučuje se da skinete trodimenzionalne (3D)
naočari. Ako gledate dvodimenzionalne slike (2D),
sa trodimenzionalnim (3D) naočarima, može se
desiti da je slika izobličena.
►Kada gledate digitalni TV u 3D imaging modu,
izlazni signali monitora ne mogu biti na izlazu
preko SCART kabla.
Ako 3D mod postavite na On dok se vrši
predviđeno snimanje na digitalnoj televiziji, izlazni signali monitora ne mogu biti na izlazu preko
SCART kabla i snimanje ne može da se vrši.
PRILIKOM KORIŠĆENJA 3D NAOČARA
►3D naočare se prodaju odvojeno. Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku koji ste dobili uz 3D
naočare.
►Nemojte koristiti 3D naočare umesto naočara za ispravljanje vida, naočara za sunce ili zaštitnih naočara.
►Nemojte da čuvate 3D naočare na hladnom ili vrućem mestu.
►Nemojte da čuvate 3D naočare na hladnom ili vrućem mestu.
►Pošto je stakla na 3D naočarama moguće lako izgrebati, vodite računa da ih čistite samo pomoću
mekane tkanine. Oduvajte prašinu pre nego što budete koristiti tkaninu pošto je naočare moguće lako
izgrebati.
3D SLIKE
OPSEG ZA GLEDANJE 3D SLIKA
Veličina televizora, ugao gledanja i ostale okolnosti mogu uticati na optimalnu udaljenost gledanja i ugao
gledanja.
Udaljenost
gledanja
TV
2m-7m
2m
Ugao gledanja
60 ◦ 60 ◦
2m
120 º
(Kada je udaljenost gledanja 2 m)
7m
87
3D SLIKE
GLEDANJE 3D SLIKA
1 Pokrenite reprodukciju video zapisa koji je proizveden 3D tehnikom.
Informacije o podržanim sistemima slika potražite u nastavku.
Signal
720p
Rezolucija
1280x720
Horizontalna
Frekvencija
(kHz)
45
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
60
89,9/90
59,94/60
37,5
1920X1080
HDMI ulaz
3D SLIKE
1080p
USB ulaz
Komponentni
ulaz (Samo
za plazma
televizore)
DTV
33,75
28,125
60
50
Gore/dole, levo/desno
67,50
60
Gore/dole, levo/desno,
Šahovska tabla,
Single Frame Sequential
56,250
50
27
24
53,95/54
23,98/24
33,75
30
Gore/dole, levo/desno
Gore/dole, levo/desno,
Šahovska tabla
HDMI (v 1.4 sa 3D)
Frame Packing
Gore/dole, levo/desno,
Šahovska tabla
33,75
30
Gore/dole, levo/desno, Šahovska
tabla, MPO (fotografije)
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,125
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
1920X1080
1080p
1920X1080
720p
1280x720
1080i
1920x1080
Gore/dole, levo/desno
HDMI (v 1.4 sa 3D)
Frame Packing
Gore/dole, levo/desno
HDMI (v 1.4 sa 3D)
Frame Packing
50
75
1080i
3D video formati koji se mogu
reprodukovati
Gore/dole, levo/desno
Gore/dole, levo/desno
Signal
3D video formati koji se mogu
reprodukovati
720p, 1080i
Gore/dole, levo/desno
Za 3D video sadržaj u formatu HDMI (v 1.4 sa 3D) Frame Packing, automatski će biti izabran 3D režim.
Multimedijalni sadržaji i plejeri treba da podržavaju sistem HDMI (V. 1.4 za 3D) Frame Packing da bi mogli
da se reprodukuju u 3D režimu.
Video zapis, koji se unosi u formatu HDMI (V. 1.4 za 3D) Frame Packing, automatski se prebacuje na 3D ekran.
2
Pošto ste izabrali oblik kao
što je prikazano na ekranu
televizora, stavite 3D naočari.
Da biste uključili 3D režim izaberite ovu ikonu.
Frame
Sequential
►
Pomeri
►
ili
Izaberite opciju 3D video ili
2D video.
Pošto ste izabrali oblik kao
što je prikazano na ekranu
televizora, stavite 3D naočari.
Izlaz
• 3 D video : izaberite ako želite da gledate 3D sadržaj.
• 2 D video : izaberite ako želite da gledate 2D sadržaj.
Levo/desno
Šahovska tabla
Da biste uključili 3D režim,izaberite ovu ikonu.
3D video
2D video
Frame
Sequential
►
88
OK
Gore/dole
►
Pomeri
Prelazak iz 2D režima
u 3D režim
OK
Gore/dole
Levo/desno
Šahovska tabla
Izlaz
3
Izaberite Podešavanje levo/desno ili Zamena leve/desne slike.
ili
Stavite 3D naočare.
Da biste uživali u najboljem 3D efektu,
udaljite se 2 metra od televizora.
(Da bi vam gledanje bilo prijatnije, promenite levu/desnu sliku u naočarama
pomoću dugmeta .)
Uključite i stavite svoje 3D naočari.
Sedite 2 metra od TV-a da biste uživali u
najboljem 3D prikazu.
ili
Poništi
OK
Uključite i stavite svoje 3D naočari.
Sedite 2 metra od TV-a da biste uživali u
najboljem 3D prikazu.
ili
3D efekti - postavke : 10
OK
Završi 3D video
4
Zamena leve/desne slike
• Ovaj meni na ekranu (OSD) omogućava
podešavanje opcije 3D efekat - postavke
pomoću dugmeta .
Podešavanje levo/desno
3D
Izaberite Levo/desno ili Desno/levo.
Izaberite režim u kojem najbolje vidite 3D sliku.
ili
Podešavanje levo/desno
3D efekti
Levo/desno
Desno/levo
10 ◄
◄
Levo/desno
►
ili
ili
Završi 3D video
3D režim - postavke
►
OK
Završi 3D video
OK
Završi 3D video
Izlaz
• Pritisnite dugme 3D da biste se vratili na normalan TV prikaz.
3D SLIKE
3D
Poništi
OK
NAPOMENA
► Ako izaberete 3D režim, automatski se isključuje „Indikator rada“.(Samo za LCD TV/LED LCD TV)
► Dok gledate 3D slike, nećete moći da podešavate video/audio postavke pomoću menija. (Samo za
LCD TV/LED LCD TV)
► Neki meniji neće raditi dok gledate TV u 3D režimu.
►Možete odabrati samo postavku „Standardan → Bioskop → Igra“ pomoću dugmeta AV MODE na
daljinskom upravljaču. AV režim se postavlja na opciju Standardan dok se reprodukuje 3D materijal. (Samo za LCD TV/LED LCD TV)
►Ako se primeni 3D efekat na 2D izvor, 3D režim možda neće raditi.
►Režim 3D slike se automatski isključuje kada se menjaju DTV kanali.
►Ekrani se možda neće ispravno prikazivati ako gledate 2D DTV slike u režimu 3D slike.
►3D efekat se može videti kada se 3D režim pravilno izabere za 3D ulazni signal.
► Ušteda energije je isključena dok se reprodukuje 3D materijal.
► Što se tiče MPO datoteka (datoteka sa 3D kamera), režim 3D slike se automatski uključuje.
►Ako želite da reprodukujete BGM kada koristite *.mpo datoteku (datoteku sa 3D kamera), unapred
treba podesiti putanju sadržaja za BGM da bude za ekran za prikaz fotografije pune veličine ako
datoteka nije *.mpo (datoteka sa 3D kamera). (Samo za LCD TV/LED LCD TV)
► Režim slike se postavlja na „Standardan, Ušteda energije – Isključeno“ ako se otvara 3D režim.
(Samo za LCD TV/LED LCD TV)
NAPOMENE U VEZI SA PRIKAZOM 3D SLIKE PRILIKOM 3D EMITOVANJA (* NA ANALOGNIM
TELEVIZORIMA NIJE MOGUĆE PRIKAZATI 3D SLIKE.)
Prilikom prebacivanja prikaza 2D slike na
prikaz 3D slike pomoću dugmeta 3D na
daljinskom upravljaču, možda će se prikazati
preklopljena slika.
Ako je ekran podeljen levo/
desno ili gore/dole kada
menjate kanal
Ako vam oči postanu bolne ili ekran izgleda
zamućeno kada gledate 3D slike
ꔛ
ꔛ
Isključite režim 3D sliku pomoću dugmeta 3D.
Režim 3D se automatski isključuje ako promenite
kanal.
ꔛ
Ovaj kanal podržava režim 3D slike. Izaberite tip
3D slike koji se prikazuje na ekranu tako što ćete
pritisnuti dugme 3D na daljinskom upravljaču.
ꔛ
Pritisnite dugme L/R SELECT na daljinskom
upravljaču i izaberite L/R ili R/L, u zavisnosti od
toga šta vam više odgovara za gledanje 3D slika.
89
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
PRILIKOM PRIKLJUČIVANJA USB UREĐAJA
Kada povežete USB uređaj, automatski će se pojaviti sledeći iskačući meni.
„ISKAČUĆI MENI“ se neće pojaviti ako je na ekranu prikazan meni, elektronski programski vodič ili
lista rasporeda, odnosno ako su povezane Bluetooth slušalice.
Kada se pojavi iskačući meni, možete izabrati opciju „Lista muzike“, „Foto lista“ ili „Lista filmova“ iz menija
„MOJI MEDIJUMI“.
Na USB uređaj ne možete dodati novu fasciklu ili izbrisati postojeću.
Kada izaberete željeni tip medijuma, izaberite uređaj sa koga želite da otvorite datoteke. Dostupne
opcije su: USB uređaj ili DLNA.
1 Povežite USB uređaj na USB IN 1 ili
• Podržane su samo fotografije (JPEG,
MPO(Samo za 42/47LX6***, 47/55LX9***,
50/60PX9***)), muzika (MP3) i filmovi (DAT,
MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS,
TRP, TP, ASF, WMV).
USB IN 2 priključak na televizoru.
ili
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Prilikom uklanjanja USB uređaja
2
Izaberite meni USB uređaja pre nego što
uklonite USB uređaj.
Izaberite Lista filmova, Foto lista
ili Lista muzike.
2
MOJI MEDIJUM
Lista filmova
Pritisnite OK(
3
4PLAVI
Foto lista
Izaberite USB uređaj.
Izaberite Izbaciti.
Lista muzike
) da pogledate fotograf. od USB.
opcija
Izaberite željeni uređaj.
Izlaz
NAPOMENA
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
►USB memorijski stik postavite u USB konektor,
a zatim u držač (prodaje se zasebno) na televizoru da ga ne biste izgubili. (Samo za plazma televizore)
Držač za USB konektor
Pronađite drugi mrežni uređaj.
Izaberite uređaj.
USB oznaka
USB
ulazni
port
USB oznaka
DLNA
Izbor uređaja
Pretraga
Prethodno
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se
vratili na prethodni meni ekrana.
90
1
USB konektor (prodaje se zasebno)
- Povežite jedan kraj USB konektora sa
USB memorijskim stikom, a drugi sa
držačem za USB konektor.
Mere opreza prilikom upotrebe USB uređaja
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
► Prepoznaje se samo USB memorijski uređaj.
► Ako je USB uređaj priključen preko USB razvodnika, onda se uređaj ne može prepoznati.
► USB memorijski uređaj koji ima u sebi program za automatsko prepoznavanje možda neće biti prepoznat.
► USB memorijski uređaj koji koristi svoj upravljački program možda neće biti prepoznat.
► Brzina prepoznavanja USB memorijskog uređaja zavisi od uređaja.
► Ne isključujte televizor i nemojte uklanjati USB uređaj dok je povezani USB uređaj aktivan. U slučaju
iznenadnog uklanjanja ili isključivanja uređaja, može doći do oštećenja sačuvanih uređaja ili samog
USB memorijskog uređaja.
► Nemojte priključivati USB memorijske uređaje koji je bio nasilno menjan na računaru. Takav uređaj
može dovesti do kvara na proizvodu ili greške u reprodukciji. Ne zaboravite da koristite USB uređaj za
skladištenje na kome se obično nalaze muzičke, slikovne ili filmske datoteke.
► Koristite samo USB uređaj za skladištenje koji je formatiran kao FAT32 sistem datoteke, NTFS sistem
datoteke koji obezbeđuje Windows operativni sistem. U slučaju da je memorisjki uređaj formatiran sa
drugačijim uslužnim programom koji nije podržan od strane Windows, onda možda neće biti prepoznat.
► USB memorijske uređaje koji koriste spoljni izvor napajanja (preko 0,5 A) priključite na napajanje. U
suprotnom, uređaj možda neće biti prepoznat.
► Povežite USB uređaj za skladištenje sa kablom koji je napravio proizvođač ovog uređaja.
► Neki USB memorijski uređaji možda neće biti podržani ili raditi besprekorno.
► Metoda poravnavanja datoteka USB memorijskog uređaja je slična onom iz operativnog sistema
Windows XP i naziv datoteke može prepoznati do 100 engleskih slova.
► Obavezno napravite rezervne kopije važnih datoteka jer podaci koji se smeštaju u USB memoriju mogu
da se oštete. Ne snosimo odgovornost za gubitak podataka.
► Ako USB HDD nema spoljašnji izvor napajanja, USB uređaj možda neće biti otkriven. Uverite se da ste
povezali spoljašnji izvor napajanja. - Molimo vas da koristite adapter snage (ispravljač) za spoljašnje izvore.
Mi ne garantujemo USB kabli za spoljašnji izvor.
► Ukoliko USB memorija ima više particija ili koristite USB čitač kartica, možete da koristite do 4 particije
ili USB memorijska uređaja.
► Ukoliko je USB memorija povezana sa USB čitačem više kartica, podaci za jačinu zvuka možda neće biti
prepoznati.
► Ukoliko USB memorija ne radi ispravno, isključite je, a zatim ponovo uključite.
► Brzina prepoznavanja USB memorijskog uređaja razlikuje se od uređaja do uređaja.
► Ako je USB povezan u režimu pripravnosti, određeni hard disk se automatski učitava kada se TV
uključi.
► Preporučeni kapacitet je 1 TB ili manje za USB spoljašnji čvrsti disk i 32 GB ili manje za USB memoriju.
► Svi uređaji sa kapacitetom većim od preporučenog možda neće ispravno raditi.
► Ako USB spoljašnji čvrsti disk sa funkcijom „Energy Saving“ (Ušteda energije) ne radi, isključite čvrsti
disk i ponovo ga uključite kako bi ispravno radio.
► USB uređaji za skladištenje koji koriste standard stariji od USB 2.0 su takođe podržani. Međutim, oni
možda neće ispravno raditi u listi filmova.
► U jednoj fascikli moguće je prepoznati do 999 fascikli ili datoteka.
► Ako fascikla sadrži previše fascikli i datoteka, možda neće pravilno raditi.
91
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
DLNA
Osnovni podaci o DLNA serveru
Na ovom TV-u se mogu prikazivati i puštati razne vrste filmskih, foto i muzičkih fajlova sa DLNA servera
i sertifikovan je od strane DLNA standarda za fotografije.
DLNA (Digital Living Network Alliance) je svestrana organizacija iz oblasti komercijalne elektronike,
računarske industrije i mobilne telefonije. Digital Living omogućuje korisnicima jednostavno deljenje
digitalnih medija putem bežične ili ožičene kućne mreže.
Logotip DLNA sertifikata olakšava pronalaženje proizvoda koji su u skladu sa DLNA smernicama o
interoperabilnosti. Ovaj uređaj je u skladu sa DLNA smernicama o interoperabilnosti, verzija 1.5. Kada
se računar sa softverom za DLNA server ili neki drugi DLNA kompatibilni uređaj poveže sa ovim televizorom, možda će biti potrebno da se promene podešavanja softvera ili drugih uređaja. Više informacija potražite u uputstvima za softver ili uređaj.
Molimo vas, pogledajte na stranicama 93 i 127 u vezi detaljnijih informacija o podržanim vrstama
fajlova i u vezi ostalih instrukcija.
NAPOMENA
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
92
►Isporučeni CD-ROM sa programom Nero MediaHome 4 Essentials je standardno izdanje softvera
predviđeno samo za deljenje datoteka i fascikli na ovom televizoru.
►Isporučeni softver Nero MediaHome 4 Essentials ne podržava sledeće funkcije: transkodiranje,
udaljeni korisnički interfejs, TV kontrola, Internet usluge i Apple iTunes
►U ovom priručniku su opisane radnje na primerima programa Nero MediaHome 4 Essentials na
engleskom jeziku. Pratite objašnjenja radnji za program na vašem jeziku.
►Ako fascikla sadrži previše fascikli i datoteka, možda neće pravilno raditi.
►Za opciju DLNA koristite program Nero MediaHome koji ste dobili uz televizor. Ne garantujemo da će
programi drugih proizvođača raditi bez greške.
►Možete izabrati kanal dok gledate malu listu s pregledom kanala na ekranu.
►Kada DLNA opcija ne radi kako treba proverite postavke mreže.
►Ako u programu Nero Media Home dođe do greške, opcija DLNA možda neće raditi ispravno. U
tom slučaju izađite iz programa Nero Media Home pa ga ponovo pokrenite. Najnoviju verziju programa Nero Media Home možete preuzeti tako što ćete kliknuti na upitnik u donjem levom uglu
ekrana.
►Kada je mreža nestabilna, uređaj može da radi sporije ili će morati da učitava prilikom reprodukcije.
►Kada reprodukujete video u DLNA režimu, funkcije Multi Audio i Closed Caption nisu podržane.
►Kada ste u DLNA režimu izabrali sliku preko celog ekrana, odnos prikazane slike može se razlikovati od originala.
►Kada je u DLNA režimu na jedan server povezano više televizora, datoteka se možda neće ispravno reprodukovati, u zavisnosti od sposobnosti servera.
►Ako server nije pružio vreme trajanja, ono će biti prikazano kao "--:--:--."
►Kada koristite spisak filmova, DRM/*.tp /*.trp datoteke na DLNA serveru ne mogu se prikazati.
►Dok je Lista filmova aktivna nije moguće reprodukovati *.MPO datoteke sa DLNA servera.
►DLNA možda neće funkcionisati ispravno, odnosno u skladu s navodima proizvođača pristupne
tačke.
Instaliranje programa Nero MediaHome 4 Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials je jednostavan softver za DLNA server za operativni sistem Windows.
1
Pokrenite računar i ubacite CD-ROM sa programom Nero MediaHome 4 Essentials u disk jedinicu
računara.
Čarobnjak za instalaciju će vas voditi kroz brz i jednostavan postupak instalacije.
2
Zatvorite sve Microsoft Windows programe i antivirusne programe koji su pokrenuti.
3
Ubacite CD-ROM sa Nero MediaHome 4 osnovama u disk jedinicu računara.
4
Izaberite Nero MediaHome 4 Essentials. Pripremiće se instalacija i pojaviće se čarobnjak za
instalaciju.
5
Kliknite na dugme Sledeće da biste prešli na ekran za unos serijskog broja.
Kliknite na dugme Sledeće da biste prešli na sledeći korak.
6
Ako prihvatate sve uslove, potvrdite izbor u polju Prihvatam uslove o licenciranju, a zatim kliknite
na dugme Sledeće. Instalacija nije moguća ako ne prihvatite uslove ovog ugovora.
7
Izaberite Standardna, a zatim kliknite na dugme Sledeće. Započeće postupak instalacije.
8
Ako želite da učestvujete u anonimnom prikupljanju podataka, potvrdite izbor u polju, a zatim
kliknite na dugme Sledeće.
9
Kliknite na dugme Izlaz da biste dovršili instalaciju.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Sistemski zahtevi računara za instalaciju programa Nero MediaHome 4 Essentials
■ Windows® XP (servisni paket 2 ili noviji), Windows Vista® (svi servisni paketi), Windows® XP
Media Center Edition 2005 (servisni paket 2 ili noviji), Windows Server® 2003
■ Windows Vista® 64-bitno izdanje (aplikacije se pokreću u 32-bitnom okruženju)
■ Prostor na črvstom disku: 200 MB memorije na čvrstom distku za standardnu instalaciju programa Nero MediaHome
■ 1,2 GHz Intel® Pentium® III ili AMD Sempron™ 2200+ procesori
■ Memorija: 256 MB RAM
■ Grafička karta sa najmanje 32 MB video memorije, minimalna rezolucija od 800 x 600 piksela i
16-bitno podešavanje boje
■ Windows® Internet Explorer® 6.0 ili noviji
■ DirectX® 9,0c revizija 30 (avgust 2006) ili noviji
■ Mrežno okruženje: Eternet od 100 Mb, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) (IEEE 802.11 n: osim za
Rusiju)
93
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Deljenje datoteka i fascikli
Kada instalirate „Nero MediaHome“, morate da dodate fascikle koje želite da delite.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
94
1
Dvaput kliknite na ikonu Nero MediaHome 4 Essentials na radnoj površini.
2
Kliknite na ikonu Mreža na levoj strani i unesite ime vaše mreže u polje Ime mreže. TV uređaj će
prepoznati ime mreže koje unesete.
3
Kliknite na ikonu Deljene fascikle na levoj strani.
4
Kliknite na karticu Lokalne fascikle na ekranu Deljene fascikle.
5
Kliknite na ikonu Dodati da biste otvorili prozor Pretraži fasciklu.
6
Izaberite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da delite. Izabrana fascikla će biti dodata na listu
deljenih fascikli.
7
Kliknite na ikonu Pokreni server da biste pokrenuli server.
NAPOMENA
► Ako deljene fascikle ili datoteke nisu prikazane na TV uređaju, kliknite na fasciklu na kartici
Lokalne fascikle, a zatim kliknite na Ponovo skeniraj fasciklu na dugmetu Još.
►Više informacija i softverskih alatki potražite na Web lokaciji www.nero.com.
Reprodukovanje deljenih sadržaja
Možete prikazivati i reprodukovati filmove, fotografije i muzičke sadržaje koji su uskladišteni na
računaru ili drugim DLNA medijskim serverima.
1
2
3
4
Pokrenite server na računaru ili drugom uređaju koji je povezan na vašu kućnu mrežu.
Izaberite MOJI MEDIJUMI.
Izaberite opciju Lista filmova, Foto lista ili Lista muzike.
Izaberite DLNA.
U zavisnosti od medijskog servera, za ovaj televizor možda neće biti potrebna dozvola od servera.
Ako želite ponovo da pretražite dostupne medijske servere, pritisnite plavo dugme.
►Da biste reprodukovali datoteku na medijskom serveru, TV uređaj i medijski server moraju biti
povezani na istu pristupnu tačku.
►Iz razloga kompatibilnosti i dostupnih funkcija za reprodukovanje na meniju MOJI MEDIJUMI koje
se testiraju u objedinjenom DLNA serverskom okruženju (Nero MediaHome 4 Essentials), zahtevi
za datoteke i funkcije za reprodukovanje u meniju MOJI MEDIJUMI mogu se razlikovati u zavisnosti od servera za medije.
►Zahtevi za datoteke na ovoj stranici nisu uvek usaglašeni. Mogu postojati određena ograničenja
funkcija datoteke i mogućnosti medijskih servera.
► Čak i datoteke koje nisu podržane mogu biti prikazane kao sličica fotografije ili sličica muzike.
►Funkcija za umanjeni prikaz filma nije podržana u režimu „DLNA film“.
►Ako na meniju MOJI MEDIJUMI postoje muzička datoteka koja se ne može reprodukovati, TV
uređaj će preskočiti tu datoteku i reprodukovaće sledeću.
►Informacije o datoteci koje su prikazane na ekranu možda neće uvek biti tačne za muzičke i filmske datoteke u meniju MOJI MEDIJUMI.
►Ovaj TV uređaj podržava samo datoteke sa titlovima za filmove koje su isporučene uz Nero
MediaHome 4.
►Naziv datoteke titla i naziv datoteke filma moraju biti isti i moraju se nalaziti u istoj fascikli.
►Ako su datoteke sa titlovima dodate nakon što je direktorijum već označen, korisnik mora da
ukloni i ponovo doda fasciklu na listu deljenih fascikli.
►Na reprodukovanje i radni kvalitet funkcija menija MOJI MEDIJUMI utiče stanje vaše kućne
mreže.
►Datoteke sa uklonjivih medijuma kao što su USB uređaj, DVD disk itd., možda neće biti pravilno
deljene na vašem medijskom serveru.
►Prilikom reprodukcije sadržaja preko DLNA veze nije podržana reprodukcija DivX datoteka
zaštićenih DRM-om.
►Uređaj prepoznaje do 200 fascikli u okviru jedne fascikle, odnosno 999 uključujući fascikle i
datoteke.
►Ako fascikla sadrži previše fascikli i datoteka, možda neće pravilno raditi.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
NAPOMENA
95
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
LISTA FILMOVA
Možete da reprodukujete filmske datoteke sa USB uređaja ili računara.
Lista filmova aktivira se u trenutku prepoznavanja USB uređaja. Koristi se tokom prikazivanja filmskih
datoteka na TV-u.
Prikazuje filmove u USB fascikli i podržava opciju Play (Reprodukuj).
Dozvoljava reprodukovanje svih filmova u fascikli i željenih datoteka korisnika.
To je lista filmova koja prikazuje informacije o fascikli i filmskoj datoteci.
Prikaz na ekranu se može razlikovati od vašeg TV-a. Slike su samo kao primer radi pomoći u rad sa
TV.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
96
Podržane filmske datoteke (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*.avi(motionjpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
Video format : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
Audio format: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Brzina u bitovima : od 32 kbps do 320 kbps(MP3)
Format spoljašnjeg titla : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Format unutrašnjeg titla: samo XSUB (to je format titla koji se koristi kod DivX6 fajlova)
• Neki od titlova koje je korisnik kreirao možda neće ispravno raditi.
• Neki specijalni znakovi nisu podržani u titlovima.
• HTML oznake nisu podržane u titlovima.
• Titlovi na jezicima osim podržanih nisu dostupni.
• Menjanje fonta i boje titlova nije podržano.
• Nisu podržani titlovi na jezicima koji nisu navedeni.
• Filmovi sa datotekom titlova većom od 1 MB možda neće biti pravilno prikazani.
• Na ekranu može doći do privremenih smetnji (zaustavljanje slike, brža reprodukcija itd.) kada se promeni audio jezik.
• Oštećena filmska datoteka se možda neće ispravno prikazivati ili neke funkcije plejera možda neće moći da se koriste.
• Filmske datoteke napravljene pomoću nekih uređaja za kodiranje možda neće biti ispravno prikazane.
• Ako video i audio struktura snimljene datoteke nije „interleaved“, reprodukovaće se samo slika ili zvuk.
• HD video snimci sa maksimumom od 1920x1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri 50/60P jesu podržani, u zavisnosti od
okvira
• Video snimci sa rezolucijom većom od 1920X1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri 50/60P možda neće ispravno raditi, u
zavisnosti od okvira.
• Filmske datoteke koje ne pripadaju navedenim tipovima i formatima možda neće ispravno raditi.
• Maksimalna brzina u bitovima filmske datoteke za reprodukovanje je 20 Mbps.
• Mi ne garantujemo neprekidno reprodukovanje datoteka kodiranih na nivo 4.1 ili veći u H.264/AVC.
• DTS audio kodek nije podržan.
• Datoteke filmova veće od 30 GB ne mogu se reprodukovati.
• Datoteka DivX filma i datoteka titla moraju se nalaziti u istoj fascikli.
• Potrebno je da ime video datoteke i ime datoteke podnaslova bude isto da bi moglo da bude prikazano.
• Reprodukovanje videa preko USB veze koja ne podržava veliku brzinu možda neće ispravno raditi.
• Filmovi kodirani pomoću standarda GMC (Global Motion Compensation) i Qpel (Quarterpel Motion Estimation) nisu
podržani.
• Kada gledate neki film pomoću funkcije Lista filmova, možete prilagođavati sliku pomoću tastera Energy Saving i AV
Mode na daljinskom upravljaču. Ne radi setup korisnika za svaki mod slike.
• Trik režim podržava samo funkciju ►► ako video datoteke ne sadrže informacije o indeksu.
• Kada se video datoteke reprodukuju preko mreže, Trik režim je ograničen na dvostruko veću brzinu.
• Video datoteke čije ime sadrži posebne znakove možda neće moći da se reprodukuju.
Podržana DivX datoteka
Oznake tipa datoteke
A/V
Kodek
Video
Audio
Video
Zvuk
AAC
AAC-LC i HE-AAC
Globalna kompenzacija pokreta ili
procena pokreta
preciznosti četvrtine
piksela nije
podržana. Tokovi
koji koriste ovu sintaksu nisu podržani.
Video
H.264 / AVC
Glavni profil@ nivo 4,1
Visoki profil@ nivo 4,1
(npr., 720p60, 1080i60, 1080p30)
Najveći deo dostupnog
MKV sadržaja je kodiran kodekom x264 sa
otvorenim izvorom.
Zvuk
AAC
Dolby Digital
Video
H.264 / AVC
MPEG-4 deo 2
Video
.vob
Zvuk
Video
Zvuk
Glavni profil@ nivo 4,1
Visoki profil@ nivo 4,1
(npr., 720p60, 1080i60, 1080p30)
Napredan jednostavni profil (npr.,
720p/1080i)
AAC-LC i HE-AAC
H.264 / AVC
Glavni profil@ nivo 4,1
Visoki profil@ nivo 4,1
(npr., 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-2
Glavni profil@Visoki nivo(npr., 720p60, 1080i60)
VC-1
Jednostavni profil@Srednji nivo
(npr., CIF, QVGA)
Glavni profil@Visoki nivo
(npr., 1080p30)
Napredni profil@nivo3
(npr., 720p60, 1080i60, 1080p30)
Video
Zvuk
.mpg
Glavni profil@ nivo 4,1
Visoki profil@ nivo 4,1
(npr., 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-1sloj I, II
MPEG-1 sloj III(MP3)
Dolby Digital
.mkv
.ts
.trp
.tp
Napredan jednostavni profil
(npr., 720p/1080i)
Globalna kompenzacija pokreta ili procena pokreta preciznosti četvrtine
piksela nije
podržana. Tokovi
koji koriste ovu sintaksu nisu podržani.
Podržani su samo
tokovi koji su
usklađeni sa
SMPTE 421M
VC-1 standardom.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
.mp4
.m4v
XViD
H.264 / AVC
Zvuk
Napredni profil@nivo 3
(npr., 720p60, 1080i60, 1080p30)
WMA 9 profesionalni
DivX3.11
DivX4
DivX5
DivX6
.divx
.avi
Objašnjenje
Podržani su samo tokovi koji su usklađeni sa
VC-1 jednostavni i glav- Jednostavan profil@Srednji nivo (npr., CIF, QVGA) SMPTE 421M VC-1
ni profili
Glavni profil@Visoki nivo (npr., 1080p30)
standardom.
WMA standard
VC-1 napredni profil
.asf
.wmv
Profil/nivo podrške
MPEG-1sloj I, II
MPEG-1 sloj III(MP3)
Dolby Digital
AAC-LC i HE-AAC
AAC
MPEG-1
MPEG-2
Glavni profil@Visoki nivo (npr., 720p60, 1080i60)
Dolby Digital
MPEG-1sloj I, II
DVD-LPCM
MPEG-1
MPEG-1sloj I, II
Glavni profil@Visoki nivo
(npr., 720p60, 1080i60)
Samo usklađeni tokovi
se mogu pravilno konfigurisati za TS, PS ili ES
97
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Komponente ekrana
Takođe, možete podesiti opciju USB u meniju ULAZ.
1
Selektujte MY
MEDIA (Moj medijum).
2
Izaberite Lista filmova.
2
1
1
2
3
4
5
Kretanje u viši nivo datoteke
Aktuelna strana/ukupno strana
Odgovarajući tasteri na daljinskom
upravljaču
Sadržaj foldera fokusiran na 1
Sadržaj trenutne strane / sadržaj
svih strana foldera fokusiran na 1
Strana 1/1
Uređaj1
USB1 External
001
002
005
006
003
5
004
4
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Premesti
Promena
uređaja
U foto listu
Promenite brojeve
Reprodukuj P
Promena
stranice
Režim
obeležavanja
MARK
Obeleleži
Izlaz
3
• Neke datoteke će možda u
režimu pregleda biti prikazane samo kao ikone.
98
Strana 1/1
Lista filmova
• Datoteke koje nisu
podržane u režimu
pregleda prikazuju se
samo kao ikone.
• Nestandardne
datoteke prikazuju se
u bitmap formatu.
Izbor filma
■ Prilikom reprodukcije filmova
Strana 1/1
Lista filmova
Uređaj1
USB1 External
Strana 1/1
001
002
003
005
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Premesti
Promena
uređaja
Izaberite ciljnu fasciklu ili upravljački
program.
2
3
Promenite brojeve
Reprodukuj P
Režim
obeležavanja
Promena
stranice
MARK
Obeleleži
Izlaz
• Koristite dugmad P
za navigaciju na
stranici sa filmovima.
Izaberite željene naslove filmova.
Prikazuju se filmovi.
Korišćenje daljinskog upravljača
CRVENO
Promena uređaja.
ZELENO
Pritiskajte ZELENO dugme da biste prešli sa Foto liste na Listu muzike.
ŽUTO
Način za prikazivanje 5 velikih sličica ili jednostavne liste.
PLAVI
Prebacite u Mark Mode (Režim obeležavanja).
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
1
U foto listu
004
Povratak na normalan TV prikaz.
EXIT
►
Pritisnite dugme PLAY(►) da biste normalno reprodukovali.
99
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
■ Kada se reprodukuju odabrani filmovi
Strana 1/1
Lista filmova
Režim obeležavanja
Uređaj1
USB1 External
Strana 1/1
001
002
003
005
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Premesti
Reprodukuj
obeleženo
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
1
Reprodukuj P
Demarkiraj sve
Promena
stranice
MARK
Izlaz iz režima
obeležavanja
Obeleleži
Izlaz
Izaberite ciljnu fasciklu ili upravljački program.
2
3
Obeleži sve
004
Izaberite željene naslove filmova.
PLAVI ili
4
• Kada je obeležena jedna filmska
datoteka ili više njih, obeleženi
filmovi se reprodukuju jedan za
drugim.
Prebacite u Mark Mode (Režim
obeležavanja).
Obeležite željeni film.
5CRVENO
Reprodukovaće se odabrani film.
NAPOMENA
► U slučaju da datoteke nisu podržane, prikazuje se poruka koja se odnosi na nepodržanu datoteku.
100
Korišćenje daljinskog upravljača
CRVENO
Reprodukujte izabrani film.
Kada se film završi, sledeći odabrani film će se reprodukovati automatski.
ZELENO
Obeleži sve filmove na ekranu.
ŽUTO
Poništi izbor svih označenih filmova.
PLAVI
Izađite iz moda Mark Mode(Režim obeležavanja).
EXIT
Povratak na normalan TV prikaz.
►Ako izaberete „Da“, nakon zaustavljanja video snimka, reprodukciju tog snimka možete nastaviti
od mesta gde je reprodukcija prethodno zaustavljena.
►Ako u fascikli postoji kontinuirana serija datoteka, sledeća datoteka će se automatski reprodukovati. Međutim, to neće biti slučaj kada je funkcija Ponavljanje za listu filmova postavljena na
vrednost „Uključeno“ (pogledajte str. 104) ili kada je izabrana opcija „Reprodukuj obeleženo“.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
NAPOMENA
101
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Reprodukujte koristeći funkciju Movie List (Lista filmova)
■ Prikazana slika se može razlikovati od
Vašeg TV-a.
Odaberite opcije.
Podešena video reprodukcija.
Podešen video.
Podešen zvuk.
■
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
102
1
2
Zatvori
◄►
►
►
II
ili
01:02:30 / 02:30:25
◄◄ ►►
Q.MENU
Opcija
Sakrij
Izlaz
Prikažite meni Option.(Opcija).
Izaberite Podešena video reprodukcija., Podešen video., Podešen zvuk. ili Postavi 3D
video.(Samo za 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***).
NAPOMENA
► Promena vrednosti za opciju Lista filmova ne utiče na opcije Foto lista i Lista muzike.
► Promena vrednosti za opciju Foto lista ili Lista muzike utiče na promenu opcija Foto lista i Lista muzike
izuzimajući opciju Lista filmova.
► Nakon zaustavljanja video snimka, reprodukciju možete nastaviti od mesta gde je reprodukcija zaustavljena.
Korišćenje daljinskog upravljača
■
►
Zaustavite reprodukciju filma.
Pritisnite dugme PLAY(►) da biste normalno reprodukovali.
Tokom reprodukcije pritisnite dugme Pauza(II).
■ ■ Prikazuje se zaustavljena slika.
■ ■ Ako se nijedno dugme ne pritisne da daljinskom upravljaču u roku od 10 minuta nakon pauziranja, TV se vraća u stanje reprodukcije.
■ Pritisnite dugme Pauza(II), a zatim pritisnite dugme FF(►►) za usporavanje
slike.
II
◄◄ / ►►
Prilikom reprodukcije
više puta pritisnite dugme REW(◄◄) da biste ubrzali premotavanje unazad
◄◄(x2) -> ◄◄◄(x4) -> ◄◄◄◄(x8) ->◄◄◄◄◄(x16) ->◄◄◄◄◄◄(x32) .
više puta pritisnite dugme FF(►►) da biste ubrzali premotavanje unapred
►►(x2)-> ►►►(x4) -> ►►►►(x8) ->►►►►►(x16) -> ►►►►►►(x32).
MENU
ili
BACK
Q.MENU
Prikažite meni Option(Opcija).
Sakrijte meni iz prikaza slike preko celog ekrana.
■ Da biste opet prikazali meni u prikazu preko celog ekrana, pritisnite dugme OK.
EXIT
Povratak na normalan TV prikaz.
<>
■ Pritiskom na dugme < ili > tokom reprodukovanja na ekranu će se videti kursor koji
označava položaj.
Pritisnite dugme ENERGY SAVING(UŠTEDA ENERGIJE) više puta da biste promenili osvetljenost ekrana. (Pogledajte str. 138)
Pritiskajte dugme AV MODE da biste izabrali željeni izvor.(pogledajte str. 66)
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
■ Pritiskanjem ovih dugmadi više puta povećava se brzina premotavanja unapred/
unazad.
103
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
■ Kada odaberete „Podešavanje video reprodukcije“,
Podešena video reprodukcija.
Veličina slike
◄
Potpuno
►
Jezik za zvuk
◄
1
►
Jezik titla
◄
Uključeno
►
● Jezik
◄
Engleski
►
● Kodna stranica
◄
● Sinhronizacija
◄
0
►
● Pozicija
◄
0
►
● Veličina
◄
Normalno
►
Ponavljanje
◄
Uključeno
►
Podrazumevano ►
Prethodni
1
Izaberite opciju Veličina slike, Jezik za
zvuk, Jezik titla ili Ponavljanje.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
2
Napravite odgovarajuća podešavanja.
Jezik titla
Podržani jezici
latinica1
engleski, španski, francuski, nemački, italijanski,
švedski, finski, holandski, portugalski, danski,
rumunski, norveški, albanski, Gelski, velški, irski,
katalonski, valensijski
latinica2
bosanski, poljski, hrvatski, češki,
slovački, slovenački, srpski, mađarski
latinica4
estonski, letonski, litvanski
ćirilica
bugarski, makedonski, ruski, ukrajinski, kazaški
grčki
grčki
turski
turski
►Veličina slike : Izaberite željeni format
slike tokom reprodukovanja filma.
►Jezik za zvuk : Izmene jezičke grupe
(Language Group) audio signala u toku
prikazivanja filma. Datoteke sa samo jednim audio kanalom ne mogu se izabrati.
► Jezik titla : Uključite / isključite titl.
►Jezik : Aktiviran za SMI titl i može selektovati jezik u okviru titla.
►Kodna stranica : Može selektovati font
(stil slova) za titl. Kada je postavljen na
default, koristi se isti font kao onaj koji će
se koristiti kao generalni meni.
►Sinhronizacija: Prilagodite sinhronizaciju
titla od -10 sekundi do +10 sekundi po 0,5
sekundi tokom reprodukovanja filma.
►Pozicija : Menja položaj titla u toku emitovanja filma, u gornjem ili u donjem delu
ekrana.
►Veličina: Izaberite željenu veličinu titla
tokom reprodukcije filma.
►Ponavljanje : Uključenje/isključenje
ponavljanja funkcije reprodukcije filma.
Kada se uključi, fajl iz foldera će se
reprodukovati više puta zaredom. Čak i
kada je ponovljena reprodukcija isključena,
moguće je pokrenuti reprodukciju ako je
ime datoteke slično imenu prethodne
datoteke.
NAPOMENA
► Samo 10000 sync blokova može biti podržano u okviru jednog fajla titla.
► Prilikom reprodukcije video datoteka možete podesiti veličinu slike tako što ćete pritisnuti dugme RATIO.
104
■ Kada odaberete „Podešavanje video snimka“,
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Samo LED LCD TV/LCD TV
Samo za plazma televizore
Podešen video.
Podešen video.
Način slike
◄
● Pozadinsko osvetljenje 70
◄
● Kontrast
100
◄
● Osvetljenje
50
◄
● Boja
60
◄
Način slike
►
● Kontrast
100
◄
● Osvetljenje
50
◄
►
Standardan
◄
►
►
● Oštrina
50
◄
►
►
● Boja
60
◄
►
◄
Srednje
►
● Nijansa
0
R
G
● Izoštrivač ivica
◄
Visoko
►
● Temperatura boje 0
W
C
● Smanjivanje šuma
◄
Srednje
►
● Smanjivanje šuma
TruMotion
◄
Nisko
►
Prethodni
Resetovanje slike
◄
Nisko
►
Prethodni
izaberite opciju Režim slike ili TruMotion.
Napravite odgovarajuća podešavanja. (Pogledajte str. 139 do 148)
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
2
►
● Dinamički kontrast
Resetovanje slike
1
Standardan
105
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
■■Kada odaberete „Podešavanje audio snimka“,
Podešen zvuk.
Način zvuka
◄
Standardan
►
Automatska glasnoća
◄
Isključeno
►
Razgovetan glas II
◄
Isključeno
►
Balans
◄
0
L
R ►
Prethodni
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
selekujte Sound Mode (Mod zvuka), Auto Volume (Automatsko
podešavanje jačine zvuka), Clear Voice II (Jasan zvuk II) ili
Balance (Balans).
1
2
Napravite odgovarajuća podešavanja. (Pogledajte str. 154 do 158)
■■ Kada izaberete stavku Postavi 3D video, (Samo za 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
Stavite 3D naočare.
Da biste uživali u najboljem 3D efektu,
udaljite se 2 metra od televizora.
(Da bi vam gledanje bilo prijatnije, promenite levu/desnu sliku u naočarama
pomoću dugmeta .)
OK
Podešavanje levo/desno
3D
ili
Uključite i stavite svoje 3D naočari.
Sedite 2 metra od TV-a da biste uživali u
najboljem 3D prikazu.
OK
Poništi
ili
3D efekti - postavke : 10
Završi 3D video
Više informacija potražite u odeljku 3D slike u korisničkom priručniku.
106
Uključite i stavite svoje 3D naočari.
Sedite 2 metra od TV-a da biste uživali u
najboljem 3D prikazu.
OK
Poništi
Zamena leve/desne slike
SPISAK FOTOGRAFIJA
Možete da prikazujete datoteke fotografija sa USB uređaja ili računara.
Prikaz na ekranu se može razlikovati od vašeg TV-a. Slike su samo kao primer radi pomoći u rad sa TV.
Kada gledate neku sliku pomoću funkcije Photo List, onda ne možete menjati mod slike.
Podržane datoteke fotografija (*.JPEG)
Osnovna linija: 64 x 64 to 15360 x 8640
Progresivno: 64 x 64 to 1920 x 1440
• Možete reprodukovati samo JPEG datoteke.
• Datoteke koje nisu podržane prikazuju se kao unapred definisane ikone.
• Ako je datoteka oštećena ili format datoteke nije podržan, prikazaće se poruka o grešci.
• Oštećene datoteke slike možda neće moći pravilno da se prikažu.
• Prikazivanje slika visoke rezolucije preko celog ekrana može potrajati.
Samo za 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***
Oznake tipa
Stavka
datoteke
Min: 64 x 64
Maks - normalni tip: 15360 (Š) x 8640 (V)
Progresivni tip: 1920 (Š) x 1440 (V)
veličina fotografije
podržani format datoteke
mpo
3D
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
SOF0: baseline
SOF1: Extend Sequential
SOF2: Progressive
podržani format datoteke
jpeg
jpg
jpe
2D
Profil
mpo
4:3 format: 3,648 x 2,736
2,592 x 1,944
2,048 x 1,536
3:2 format: 3,648 x 2,432
veličina fotografije
Komponente ekrana
Takođe, možete podesiti opciju USB u meniju ULAZ.
1
Selektujte MY
MEDIA (Moj medijum).
2
Izaberite Foto lista.
2
1
1
2
3
4
5
Kretanje u viši nivo datoteke
Aktuelna strana/ukupno strana
Odgovarajući tasteri na daljinskom upravljaču
Sadržaj foldera fokusiran na 1
Sadržaj trenutne strane /
sadržaj svih strana foldera
fokusiran na 1
Strana 1/1
Foto lista
Uređaj1
USB1 External
001
002
Strana 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
008
007
5
009
4
010
011
Premesti
Promena
uređaja
U listu muzike
Promenite brojeve
3
Prikaz P
Režim
obeležavanja
Promena
stranice
MARK
Obeleleži
Izlaz
107
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Izbor fotografije
■ Prilikom reprodukcije datoteka fotografija
Strana 1/1
Foto lista
Uređaj1
USB1 External
001
010
002
011
Strana 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Premesti
Promena
uređaja
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
1
Prikaz
P
Promena
stranice
Režim
obeležavanja
009
MARK
Obeleleži
Izlaz
• Upotrebite dugmad P
za navigaciju na
stranici sa fotografijama.
Izaberite željene fotografije.
Odabrane fotografije će biti prikazane.
Korišćenje daljinskog upravljača
CRVENO
Promena uređaja.
ZELENO
Pritiskajte ZELENO dugme da biste prešli sa Liste muzike na Listu filmova.
ŽUTO
Način za prikazivanje 5 velikih sličica ili jednostavne liste.
PLAVI
Prebacite u Mark Mode (Režim obeležavanja).
EXIT
108
Promenite brojeve
Izaberite ciljnu fasciklu ili upravljački
program.
2
3
U listu muzike
008
007
Povratak na normalan TV prikaz.
■ Kada se prikažu odabrane fotografije
Strana 1/1
Foto lista
Režim obeležavanja
Uređaj1
USB1 External
001
010
002
011
Strana 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Premesti
Vidi obeleženo
P
Izaberite ciljnu fasciklu ili upravljački program.
2
3
Demarkiraj sve
Obeleleži
Izlaz iz režima
obeležavanja
Izaberite željene fotografije.
PLAVI ili
4
5CRVENO
Prebacite u Mark Mode (Režim
obeležavanja).
Obeležite željenu fotografiju.
Odabrana fotografija će biti prikazana.
008
Promena
stranice
009
MARK
Obeleleži
Izlaz
• Kada je označena jedna fotografija ili više
njih, možete svaku od njih da prikažete
zasebno ili kao projekciju slajdova. Ukoliko
nema obeleženih fotografija, u fascikli
možete da prikazujete zasebno fotografije ili
kao projekciju slajdova svih fotografija.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
1
Obeleži sve
007
109
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Korišćenje daljinskog upravljača
CRVENO
Prikažite odabrane fotografije.
ZELENO
Označite sve fotografije na ekranu.
ŽUTO
Poništi izbor svih obeleženih slika.
PLAVI
Izađite iz moda Mark Mode(Režim obeležavanja).
EXIT
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
110
Povratak na normalan TV prikaz.
Način prikazivanja fotografija
Detaljne operacije dostupne su na prikazu fotografija u punoj veličini na ekranu.
Strana 1/1
Foto lista
Uređaj1
USB1 External
001
002
010
011
Strana 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Premesti
Promena
uređaja
U listu muzike
008
007
Prikaz P
Promena
stranice
Režim
obeležavanja
Promenite brojeve
009
MARK
Obeleleži
Izlaz
◄
►
Format fotografije može izmeniti veličinu prikazane fotografije na celom ekranu.
Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na prethodni ekran menija.
◄
Slajdšou
1
2
3
►
BGM
■
2/13
►
Q.MENU
Opcija
Izaberite ciljnu fasciklu ili upravljački
program.
Sakrij
Izlaz
• Koristite dugmad P
za navigaciju u
stranici sa fotografijama.
Izaberite željene fotografije.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
Izabrana fotografija biće prikazana u
punoj veličini.
• Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na foto listu.
• Pritisnite dugme BACK da biste zatvorili pomoć za prikaz na ekranu.
111
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
4
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
◄
►
◄
Slajdšou
►
BGM
■
2/13
Opcija
Sakrij
Izlaz
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
► Slajdšou : Ako nijedana slika nije izabrana, onda se sve fotografije u aktuelnoj fascikli prikazuju u vidu projekcije slajdova.
Ukoliko su izabrane neke fotografije, one će se prikazivati kao
projekcija slajdova.
■ Podesite vremenski interval projekcije slajdova u meniju Opcija.
► BGM (Muzika u pozadini) : Slušajte muziku dok pregledate fotografije u punoj veličini
■ Pre korišćenja ove funkcije, u meniju Opcije izaberite
uređaj sa kojeg će se puštati muzika, kao i album.
■ Meni Opcija možete podesiti pomoću dugmeta Q.MENU
ili MENU na daljinskom upravljaču.
► ꘤ (Rotiraj) : Rotirajte fotografije.
■ Rotirajte fotografije za 90°, 180°, 270°, 360SDgr u smeru
kazaljki na satu.
■ Fotografija se ne može rotirati ako je širina veća od
podržane visine fotografije.
►
/
: Fotografije možete pregledati u režimu „Maksimalna
veličina“ ili „Originalna“.
►
: Pritisnite dugme ENERGY SAVING više puta da
biste povećali osvetljenost ekrana.(Pogledajte str. 138)
► Opcija: Podesite vrednosti za stavke Brzina slajdova i Muzika
u pozadini.
■ Podešavajte vrednosti pomoću dugmadi
i dugmeta OK. Pritisnite dugme OK da biste sačuvali
podešavanja.
■ Stavku Muzika u pozadini ne možete da promenite dok
se muzika u pozadini reprodukuje.
■ Možete izabrati jedino fasciklu sa MP3 datotekama koja se
nalazi na uređaju sa kog se trenutno prikazuju fotografije.
► Sakrij : Sakrijte meni iz prikaza slike preko celog ekrana.
■ Da biste opet prikazali meni u prikazu preko celog ekrana, pritisnite dugme OK .
112
BGM, ꘤ (Rotiraj),
/ ,
, Opcija,
Sakrij ili Izlaz.
• Pomoću dugmadi
►
Q.MENU
Izaberite Slajdšou,
Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na meni Foto lista.
izaberite prethodnu ili sledeću fotografiju.
• Pomoću dugmadi
izaberite i
upravljajte menijem na ekranu u
punoj veličini.
Korišćenje funkcije „Foto lista“
■■ Prikazana slika se može razlikovati od
Vašeg TV-a.
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
Odaberite opcije.
◄
►
Podešen foto prikaz.
Podešen video.
Podešen zvuk.
Zatvori
◄
Slajdšou
2
ili
BGM
2/13
►
Q.MENU
■
Opcija
Sakrij
Izlaz
Prikažite meni Option(Opcija).
Izaberite Podešen foto prikaz., Podešen video., Podešavanje audio snimka. ili Postavi
3D video.(Samo za 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***).
NAPOMENA
►Promena
►
vrednosti za opciju Lista filmova ne utiče na opcije Foto lista i Lista muzike.
►Promena
►
vrednosti za opciju Foto lista ili Lista muzike utiče na promenu opcija Foto lista i
Lista muzike izuzimajući opciju Lista filmova.
►Ne
► možete da selektujete Option u 3D imaging modu. (Samo za 42/47LX6***, 47/55LX9***)
►Ako
►
želite da slušate muziku u pozadini, BGM (background music), dok gledate *mpo fajlove
slika, pustite neki od *jpg fajlova i postavite BGM folder na "Option - Set Photo View." Nakon
toga možete da birate i slušate BGM kada gledate *mpo fajlove slika. (Samo za 42/47LX6***,
47/55LX9***)
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
1
►
113
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
■ Kada odaberete „Podešen foto prikaz.“,
Podešen foto prikaz.
Brzina prikazivanja slajdova ◄
BGM
Brzo
►
Uređaj1
● Ponavljanje
◄
Uključeno
►
● Nasumično
◄
Isključeno
►
Prethodni
1
2
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
114
Izaberite Brzina prikazivanja
slajdova ili BGM.
Napravite odgovarajuća podešavanja.
■ Kada odaberete „Podešavanje video snimka“,
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Samo LED LCD TV/LCD TV
Samo za plazma televizore
Podešen video.
Podešen video.
Način slike
◄
● Pozadinsko osvetljenje 70
◄
● Kontrast
100
◄
● Osvetljenje
50
◄
● Boja
60
Standardan
◄
►
Način slike
►
● Kontrast
100
◄
● Osvetljenje
50
◄
►
Fotografija
◄
►
►
● Oštrina
50
◄
►
►
● Boja
60
◄
►
● Dinamički kontrast
◄
Srednje
►
● Nijansa
0
◄
R
G
►
● Izoštrivač ivica
◄
Visoko
►
● Temperatura boje 0
◄
W
C
►
● Smanjivanje šuma
◄
Srednje
►
● Dinamički kontrast
TruMotion
◄
Nisko
►
Resetovanje slike
2
►
◄
Isključeno
Resetovanje slike
Prethodni
izaberite opciju Režim slike ili TruMotion.
Napravite odgovarajuća podešavanja. (Pogledajte str. 139 do 148)
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
1
Prethodni
◄
115
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
■■Kada odaberete „Podešavanje audio snimka“,
Podešen zvuk.
Način zvuka
◄
Standardan
►
Automatska glasnoća
◄
Isključeno
►
Razgovetan glas II
◄
Isključeno
►
Balans
◄
0
L
R ►
Prethodni
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
selekujte Sound Mode (Mod zvuka), Auto Volume
(Automatsko podešavanje jačine zvuka), Clear Voice II
(Jasan zvuk II) ili Balance (Balans).
1
2
Napravite odgovarajuća podešavanja. (Pogledajte str. 154 do 158)
■■ Kada izaberete stavku Postavi 3D video, (Samo za 42/47LX6***, 47/55LX9***, 50/60PX9***)
Stavite 3D naočare.
Da biste uživali u najboljem 3D efektu,
udaljite se 2 metra od televizora.
(Da bi vam gledanje bilo prijatnije, promenite levu/desnu sliku u naočarama
pomoću dugmeta .)
OK
Podešavanje levo/desno
3D
ili
Uključite i stavite svoje 3D naočari.
Sedite 2 metra od TV-a da biste uživali u
najboljem 3D prikazu.
OK
Poništi
3D efekti - postavke : 10
Završi 3D video
Više informacija potražite u odeljku 3D slike u korisničkom priručniku.
116
ili
Uključite i stavite svoje 3D naočari.
Sedite 2 metra od TV-a da biste uživali u
najboljem 3D prikazu.
OK
Poništi
Zamena leve/desne slike
SPISAK MUZIKE
Možete da reprodukujete filmske datoteke sa USB uređaja ili računara.
Kupljene datoteke sa muzikom(*.MP3) mogu sadržati restrikcije autorskih prava. Reprodukciju tih
datoteka možda neće biti podržana od strane ovog modela.
Datoteke sa muzikom na vašem USB uređaju se mogu reprodukovati od strane tog uređaja.
Prikaz na ekranu se može razlikovati od vašeg TV-a. Slike su samo kao primer radi pomoći u rad sa
TV.
MUSIC (*.MP3) podržane datoteke
Brzina u bitovima: od 32 do 320kbps
• Brzina uzorkovanja MPEG1 sloj3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Brzina uzorkovanja MPEG2 sloj3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Takođe, možete podesiti opciju USB u meniju ULAZ.
1
Selektujte MY
MEDIA (Moj medijum).
2
Izaberite Lista muzike.
3
2
1
2
3
4
5
6
Preview (Pregled): Ukoliko postoji omot nekog albuma za
određenu datoteku (Album Art
Image), onda će se prikazati.
1
Kretanje u viši nivo datoteke
Aktuelna strana/ukupno strana
Odgovarajući tasteri na daljinskom upravljaču
Sadržaj foldera fokusiran na 2
Sadržaj trenutne strane /
sadržaj svih strana foldera
fokusiran na 2
Strana 1/1
Lista muzike
USB1 External
Uređaj1
001. - B01.mp3
00:00
Strana 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
5
Premesti
Promena
uređaja
6
U listu filmova
Promenite brojeve
Reprodukuj
P
Režim
obeležavanja
Promena
stranice
MARK
Obeleleži
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Komponente ekrana
Izlaz
4
117
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Izbor muzike
Strana 1/1
Lista muzike
Uređaj1
USB1 External
001. - B01.mp3
00:00
Strana 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Premesti
Promena
uređaja
U listu filmova
Promenite brojeve
Reprodukuj
P
Promena
stranice
Režim
obeležavanja
MARK
Obeleleži
Izlaz
■ Prilikom reprodukcije muzičkih datoteka
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
1
Izaberite ciljnu fasciklu ili upravljački
program.
2
da biste se kretali
nagore/nadole na stranici sa muzikom.
Izaberite željenu muziku.
3
Reprodukovaće se odabrana muzika.
Korišćenje daljinskog upravljača
CRVENO
Promena uređaja.
ZELENO
Pritiskajte ZELENO dugme da biste prešli sa Liste filmova na Foto listu.
ŽUTO
Način za prikazivanje 5 velikih sličica ili jednostavne liste.
PLAVI
Prebacite u Mark Mode (Režim obeležavanja).
EXIT
118
• Koristite dugmad P
Povratak na normalan TV prikaz.
■ Kada se reprodukuju odabrane muzičke datoteke
Strana 1/1
Lista muzike
Režim obeležavanja
Uređaj1
USB1 External
001. - B01.mp3
00:00
Strana 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Premesti
Reprodukuj
obeleženo
Izaberite ciljnu fasciklu ili upravljački program.
2
3
Demarkiraj sve
Izaberite željenu muziku.
PLAVI ili
4
5CRVENO
Prebacite u Mark Mode (Režim
obeležavanja).
Obeležite željenu muzičku
datoteku.
Reprodukovaće se odabrana muzika.
P
Promena
stranice
Izlaz iz režima
obeležavanja
MARK
Obeleleži
Izlaz
• Ako je izabran jedan ili više naslova, onda će
označeni naslovi biti reprodukovani po redosledu. Na primer, ako želite da slušate više
puta jedan naslov, onda obeležite samo taj
naslov i počnite sa njegovom reprodukcijom.
Ako nijedan naslov nije obeležen, onda će
svi naslovi u fascikli biti reprodukovani po
redosledu.
• Ako želite da aktivirate reprodukciju prema
slučajnom redosledu, izaberite Opcija>Podešena reprodukcija zvuka.>Nasumično, a zatim Uključeno.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
1
Obeleži sve
Reprodukuj
119
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Korišćenje daljinskog upravljača
CRVENO
Prikažite odabrane muzičke datoteke.
ZELENO
Obeležite sve muzičke datoteke na ekranu.
ŽUTO
Poništite izbor svih obeleženih muzičkih datoteka.
PLAVI
Izađite iz moda Mark Mode(Režim obeležavanja).
EXIT
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
120
Povratak na normalan TV prikaz.
Korišćenje funkcije „Lista muzike“, reprodukovanje
Strana 1/1
Lista muzike
3 obeležene datoteka(e)
Uređaj1
USB1 External
Strana 1/1
Podešena reprodukcija zvuka.
►
004. - B04.mp3
00:00
■
1
►
II ◄◄ ►►
ili
006. - B06.mp3
00:00
◄►
Reprodukuj uz fotografiju
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
Zatvori
02:30 / 03:25
Q.MENU
Opcija
Sakrij
Izlaz
Prikažite meni Option(Opcija).
Izaberite Podešena reprodukcija zvuka. ili Podešen zvuk.
NAPOMENA
► Promena vrednosti za opciju „Lista filmova“ ne utiče na opcije „Foto lista“ i „Lista muzike“.
► Promena vrednosti za opciju „Foto lista“ ili „Lista muzike“ utiče na promenu opcija „Foto lista“ i „Lista
muzike“ izuzimajući opciju „Lista filmova“.
► Muziku možete slušati samo sa uređaja sa kog se trenutno reprodukuje muzika.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
2
►
Podešen zvuk.
005. - B05.mp3
00:00
005. - B05.mp3
Odaberite opcije.
121
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
Korišćenje daljinskog upravljača
■
►
II
◄◄ / ►►
ZELENO
Zaustavite reprodukciju muzičke datoteke.
Pritisnite dugme PLAY(►) da biste normalno reprodukovali.
Ako pritisnete dugme Pauza(II), reprodukcija datoteke će se pauzirati.
Ako ponovo pritisnete dugme Pauza(II), reprodukcija će se nastaviti.
Prilikom reprodukcije
Ako pritisnete dugme REW(◄◄), reprodukovaće se prethodna muzička datoteka.
Ako pritisnete dugme FF(►►), reprodukovaće se sledeća muzička datoteka.
Započnite reprodukciju odabranih muzičkih datoteka, a zatim pređite na meni Foto
lista.
Pritisnite dugme ENERGY SAVING više puta da biste povećali osvetljenost ekrana.
(Pogledajte str. 138)
Dostupna je samo opcija „Isključen ekran“ u meniju „Lista filmova“, „Foto lista“,
„Lista muzike“ (samo LCD TV/LED LCD TV).
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
122
MENU
ili
BACK
EXIT
<>
Q.MENU
Prikažite meni Option(Opcija).
■ Kada pritisnete dugme Back dok se reprodukuje muzika, plejer će biti sakriven i
samo će muzička lista biti prikazana.
■ Kada pritisnete dugme Exit dok je prikazan muzički plejer, samo će se muzika
zaustaviti, a plejer neće zatvoriti.
■ Kada pritisnete dugme Exit dok je muzika zaustavljena ili dok je muzički plejer
sakriven, plejer će se vratiti na normalan TV prikaz.
■ Kada tokom reprodukcije koristite dugmad < i > pojaviće se kursor koji ukazuje
na poziciju.
■ Kada odaberete „Podešena reprodukcija zvuka“,
Podešena reprodukcija zvuka.
Ponavljanje
◄
Uključeno
►
Nasumično
◄
Isključeno
►
Prethodni
1
2
Izaberite Ponavljanje ili Nasumično.
Napravite odgovarajuća podešavanja.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
123
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
■ Kada odaberete „Podešavanje audio snimka“,
Podešen zvuk.
Način zvuka
◄
Standardan
►
Automatska glasnoća
◄
Isključeno
►
Razgovetan glas II
◄
Isključeno
►
Balans
◄
0
L
R ►
Prethodni
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
124
1
2
selekujte Sound Mode (Mod zvuka), Auto Volume (Automatsko
podešavanje jačine zvuka), Clear Voice II (Jasan zvuk II) ili Balance
(Balans).
Napravite odgovarajuća podešavanja. (Pogledajte str. 154 do 158)
■ Ako ne pritisnite nijedan taster tokom reprodukcije, onda će se
okvir sa informacijama o reprodukovanom naslovu kretati po
ekranu kao čuvar ekrana (kao što je prikazano niže).
■ ‘Čuvar ekrana’?
Čuvar ekrana služi za sprečavanje oštećenja piksela na ekranu zbog fiksirane slike koja ostaje na ekranu za duži period
vremena.
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
NAPOMENA
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
► Oštećena ili korumpirana muzika neće biti reprodukovana ali prikazuje 00:00 u vreme reprodukcije.
► Muzički naslov koji je preuzet od plaćenog servisa sa zaštitom od kopiranja ne počinje reprodukciju nego
prikazuje nedogovarajuće informacije u vreme reprodukcije.
► Ako pritisnete OK ili ■ tastere, prekida se čuvar ekrana.
► Tasteri PLAY(►)(reprodukcija), Pause(II)(pauza), ■ , ►►, ◄◄ na daljinskom upravljaču su takođe na
raspolaganju u ovom režimu rada.
► Možete upotrebiti taster ►► da biste izabrali sledeći naslov muzike i taster ◄◄ da biste izabrali prethodni
naslov muzike.
125
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
DIVX REGISTRACIONI KÔD
Potvrdite broj DivX registracionog koda za TV. Korišćenjem registracionog broja, filmovi se mogu
iznajmljivati ili kupiti na adresi www.divx.com/vod.
Korišćenjem DivX registracionog koda sa drugog TV-a, reprodukovanje iznajmljene ili kupljene DivX
datoteke nije dozvoljeno. (Moguće je reprodukovati samo DivX datoteke koje se podudaraju sa registracionim kodom kupljenog TV-a.)
MOJI MEDIJUM
DivX Reg.Code
Deaktivacija
Lista filmova
Pritisnite OK(
) da pogledate fotograf. od USB.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
1
2
3
Prethodni
Lista muzike
Foto lista
opcija
Morate da registrujete uređaj da biste
reprodukovali zaštićene DivX video zapise.
Kôd registracije: **********
Odregistrujte se na http://vod.divx.com
Zatvori
Izlaz
Selektujte MY MEDIA (Moj medijum).
Izaberite DivX reg. Kod.
PLAVI
Prikažite DivX reg. Kod.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
Osnovni podaci o DIVX video zapisima: DivX® je digitalni video format koji je
kreirala korporacija DivX, Inc. Ovo je zvanični sertifikovani DivX uređaj koji
reprodukuje DivX video zapise. Više informacija i softverske alatke za konvertovanje datoteka u DivX video zapis potražite na lokaciji www.divx.com.
Osnovni podaci o DIVX VIDEO-ON-DEMAND sadržaju: Ovaj DivX Certified®
uređaj mora biti registrovan da bi mogao da reprodukuje DivX Video-onDemand (VOD) sadržaj. Da biste generisali registracioni kod, locirajte DivX
VOD sekciju na setup meniju uređaja. Zatim idite na sajt vod.divx.com sa tim
kodom da biste kompletirali registracioni proces i saznali nešto više o DivX
VOD.
‘’DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content’’
(DivX Certified za reprodukciju video DivX fajlova do HD 1080p, uključujući i
premium sadržaj)
“Pat. 7,295,673; 7,460,668;7,515,710;7,519,274”
NAPOMENA
126
►►Filmske datoteke podržane su na sledeći način
Rezolucija : manje od 1920x1080 WxH piksela
Brzina kadrova : manje od 30 kadrova/sek, (1920x1080), manje od 60 kadrova/sek, (ispod 1280x720)
►►Video kodek: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1,
Sorenson H.263/H.264.
►Dok
►
je Lista filmova aktivna, nije moguće reprodukovati DRM/*.tp /*.trp datoteke sa DLNA servera.
DEAKTIVACIJA
Svrha deaktiviranja je da dozvoli deaktivaciju uređaja korisnicima koji su aktivirali sve dostupne
uređaje preko web servera i blokirana im je aktivacija dodatnih uređaja. DivX VOD omogućio je korisniku da aktivira i do 6 uređaja pod jednim nalogom, ali da bi zamenio ili deaktivirao ove uređaje, korisnik mora da se obrati DivX podršci i da zatraži brisanje. Sada, sa ovom dodatnom funkcijom, korisnici
će moći sami da deaktiviraju uređaj i na taj način bolje upravljaju svojim DivX VOD uređajima.
MOJI MEDIJUM
DivX Reg.Code
Deaktivacija
Lista filmova
Pritisnite OK(
4
opcija
Da
Ne
Izlaz
Selektujte MY MEDIA (Moj medijum).
PLAVI
Izaberite Deaktivacija.
Izaberite Da.
Prikažite opciju Deaktivacija.
DA BISTE KORISTILI USB UREĐAJ ILI RAČUNAR
3
Prethodni
Lista muzike
) da pogledate fotograf. od USB.
1
2
Foto lista
Kôd odregistracije:
********
Odregistrujte se na http://vod.divx.com
Nastaviti sa registracijom?
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
127
IGRA
IGRA
Uživajte u igrama koje su instalirane na televizor.
IGRA
PODEŠAVANJA
SLIKA
ZVUK
VREME
ZAKLJUČAJ
JUMP
HOLE IN ONE
SAVING CRYSTAL INVADER
OPCIJA
MREŽA
Pritisnite OK(
BLUETOOTH
MOJI MEDIJUMI
IGRA
2
3
URGENT SURVIVAL
Izlaz
) da biste podesili programska podešenja.
Korisnička podrška
1
IGRA
WHACK A MOLE SUDOKU COOKING BURGER
Pojednostavljeno uputstvo
Izlaz
Izaberite IGRA.
Izaberite željenu igru.
Unesite izabrani režim igre.
• Pritisnite dugme EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
128
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ)
(U DIGITALNOM REŽIMU)
Ovaj sistem ima Elektronski programski vodič (EPG) da vam pomogne u navigaciji kroz svih mogućih opcija
gledanja.
EPG daje informacije kao što su spiskovi programa, vremena početka i završetka za sve dostupne
servise. U dodatku su detaljne informacije o programima često na raspolaganju u EPG (dostupnost i
količina detalja programa se razlikuje u zavisnost od specifičnog emitera).
Ova funkcija se može koristiti samo ako se EPG informacije emituju od strane kompanije za emitovanje.
Morate podesiti sat u meniju Vreme da biste mogli da koristite elektronski programski vodič.
Elektronski programski vodič prikazuje informacije o sadržaju programa za narednih 8 dana.
►
Promena
programa
►
DTV 1 TV ONE
► Sledeći
Gledanje
Good Morning
21:00
00:00
Emisija/Kviz
16:9 720p
... HE-AAC
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with
ith reg
gular
l and
d spe
p cial
i lg
guests
sts.
t
▼
Gore
Dole
Prikazuje informacije o trenutnom programu
Prikazano uz teletekst program.
Prikazano uz radio program.
Prikazano uz program sa titlovima.
Prikazano uz MHEG program.
Prikazano uz skremblovan program.
Prikazan uz HE-AAC program.
Prikazano sa Dolby Dolby programom.
Odnos širina/visina za program koji se emituje
Prikazuje se koristeći Dolby Digital PLUS program.
Odnos širina/visina za program koji se emi- 576i/p, 720p, 1080i/p : Rezolucija programa koji se emituje
tuje
Može se desiti da se ikonica programa koji se emituje ne prikaže na izlazu monitora zavisno od informacija programa.
Prikazuje se sa MHP programom.
Prikazuje informacije o sledećem programu.
Prikazuju se drugi podaci o emisijama.
Tyra
2 TV2
Podseti
Tyra
21:00
►
Snimaj
DTV 2 TV2
►
28 Sep. 2008 21:00~00:00
Promena
programa
◄ Sada
Raspored
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI
VODIČ)
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
Prikazan sa TV ili DTV programom.
Zatvori
00:00
Emisija/Kviz
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Pojavljuje se pop-up iskačući prozor za snimanje/podsećanje postavki.
Selektujte Timer Record/Remind mod za postavke.
129
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ)
Uključi/isključi EPG
1
Uključi ili isključi EPG.
Izaberite a programme
1
ili
Izaberi željeni program.
Funkcije tastera u režimu vodiča SADAŠNJI/SLEDEĆI (program)
Možete da vidite program koji se emituje, kao i planirani sledeći program.
Vodič za programe
CRVENO
Menja režim EPG.
▲
25 Nov. 2008 10:05
That ’70s show
DTV 1 YLE TV1 25 nov. 2008 09:45~10:15
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI
VODIČ)
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
ŽUTO
PLAVI
Uđite u Manual Timer (Ručni tajmer)
mod.
Uđite u Schedule List (Lista rasporeda)
mod.
Kada odaberete „Sada“, bira se sledeći
izabrani program i elektronski programski
vodič nestaje
Kada odaberete „Sledeće“, pojavljuje se
iskačući prozor sa rezervacijom.
Program koji se trenutno emituje
That ’70s show
2 YLE TV2
Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
Sledeći program
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
▼
FAV Omiljeni
INFO i Informacija
Režim
Gledanje/rezervisanje TV/RAD RADIO
Ručni tajmer
ili
ili
Lista rasporeda
Isključuje EPG.
Izaberite program.
Izaberite DTV ili radio program.
Izaberite program emitovanja.
Detaljne informacije su uključene ili
isključene.
Stranica naviše/naniže.
130
SVE
1 YLE TV1
Funkcija tastera za režim 8-dnevnog vodiča
Vodič za programe
Menja režim EPG.
▲
25 Nov. 2008 10:05
That ’70s show
DTV 1 YLE TV1 25 nov. 2008 09:45~10:15
◄
ZELENO
Unesite režim podešavanje datuma.
SVE
14:00
2 YLE TV2
ŽUTO
Uđite u Manual Timer (Ručni tajmer)
mod.
Uđite u Schedule List (Lista rasporeda)
PLAVI
mod.
Kada odaberete „Program koji se trenutno emituje“, bira se sledeći izabrani program i elektronski programski vodič se
gubi.
Kada odaberete „Sledeći program“, pojavljuje se iskačući prozor sa rezervacijom.
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
FAV Omiljeni
Režim
...
Uto. 25 Nov.
15:00
▼
1 YLE TV1
◄
CRVENO
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▼
INFO i Informacija
Datum
Gledanje/rezervisanje TV/RAD RADIO
Ručni tajmer
Lista rasporeda
Stranica naviše/naniže.
ili
ili
Isključuje EPG.
Izaberite program.
Izaberite DTV ili radio program.
Izaberite program emitovanja.
Detaljne informacije su uključene ili
isključene.
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI
VODIČ)
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
131
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ)
Funckija tastera u režimu menjanje datuma
ili
Isključuje režim
podešavanje datuma.
Vodič za programe
▲
25 Nov. 2008 10:05
That ’70s show
DTV 1 YLE TV1 25 nov. 2008 09:45~10:15
◄
SVE
Izmenite u izabrani datumu.
2 YLE TV2
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
15:00
▼
4 TV..
Izaberite datum.
Uto. 25 Nov.
14:00
1 YLE TV1
...
◄
ZELENO ili
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▼
ili
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI
VODIČ)
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
132
Isključuje EPG.
Promena datuma
Izlaz iz postavki datuma
Funkcija tastera za okvir sa proširenim opisom
DTV 1 YLE TV1 25
Uključene ili isključene detaljneinformacije.
Tekst naviše/naniže.
Selektujte Timer Record/Remind mod za postavke.
Fia Champion
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry
of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;
Podseti
ili
Isključuje EPG.
25 Nov. 2008 10:05
Fia World Touring Car Chanpionship
Uto. 25 Nov. 2008 10:05
12:40
Snimaj
Zatvori
Funkcija tastera u režimu podešavanje snimanja/podsetnik
Podešavanje vremena početka ili završetka snimanja, emisije koju treba snimiti i vremena početka
emisije za podsetnik. Tada je vreme završetka emisije nedostupno.
Ova funkcija je dostupna jedino kada je oprema za snimanje koja koristi pin8 za snimanje signala
povezana na TV-OUT(AV1) terminal, pomoću SCART kabla.
Funkcija snimanja je podržana u digitalnom, ali ne i u analognom režimu.
Ručni tajmer
Prebacite na Manual Timer (Ručni tajmer) mod.
Selektujte Remind ili Record za postavku funkcija.
Selektujte Type (Tip), Start Time (Vreme starta), End time (Vreme završetka) ili Programme
(Program).
Izaberite datum za raspored.
Ned.
09
16
Pon.
Promenite u režim vodič.
Sre.
Izaberite
tip 11rasporeda
10
12
17
Tip
Čet.
13
Pet.
14
18 Vreme započinjanja
19
20
21
Vreme
završetka
Sub.
Sre. 12 Avg. 2009
15
22
Program
No Raspored list
▲
23
Snimaj
24
25
15 26
: 09
01
02
17
27
: 30
28
DTV29
801 ANTV D...
Zatvori
▼
30
31
Pomeri
ŽUTO
Sre. 12 Avg. 2009 13:46
Uto.
Programski vodič
03
OK
04
05
OK
Prethodni
Izlaz
Lista rasporeda
PLAVI Pređite u Schedule List (Lista raspored) mod.
Sačuvajte tajmer snimanje/podsetnik.
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI
VODIČ)
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
133
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ)
Funckija tastera u režimu spisak rasporeda
Ako ste napravili satnicu, planirani program se prikazuje u odgovarajuće vreme čak i kada gledate
drugi program u tom trenutku.
Sadržaj koji se trenutno snima se ne može uređivati ili brisati.
ŽUTO
Pređite na Manual Timer (Ručni tajmer)
mod.
Lista rasporeda
Strana1/1
Pet. 6 Apr. 2007 15:09
Datum započinjanja Vreme započinjanja
PLAVI ili
Promenite u režim vodič.
Naslov
6 Maj
16:00
Friend1
6 Maj
18:00
Friend2
Friend2
16:00
►
Izmeni
Izmeni
Obriši
Isključite opciju Lista rasporeda.
zaberite željenu opciju (Modify (Izmeni)/
Delete (Izbriši)/Delete All (Izbriši sve)).
Izaberite program.
Stranica naviše/naniže.
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI
VODIČ)
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
134
Izbriši sve
Podseti
DTV 19 Dave
(Pet.)06/05/2007
16:00
ꔀ Pomeri
Ručni tajmer
Zatvori
Izmeni/Obriši
Programski vodič
P
Promena stranice
Izlaz
UPRAVLJANJE SLIKOM
UPRAVLJANJE VELIČINOM SLIKE (FORMAT SLIKE)
Na ekranu možete da gledate različite formate slike; 16:9,
Automatski, Original, Puno proširenje, 4:3, 14:9, Zoom ili Bioskop
zumiranje
Ako je prikazana nepokretna slika za duže vreme, onda ta slika može
da postane utisnuta na ekranu i da ostane vidljiva.
Možete povećati odnos pomoću dugmadi
.
Ova funkcija radi u sledećem signalu:
1
2
Izaberite Format Slike.
Izaberite željeni format slike.
meniju SLIKA.
• Za podešavanje zuma, izaberite 14:9,
Zum i Bioskop zumiranje u meniju
„Razmera“. Nakon završetka podešavanja
zuma, ekran se vraća nazad u Brzi meni.
• Original
Kada vaš TV primi signal širokog ekrana on će
automatski promeniti format slike na osnovu emitovane slike.
Original
• Samo skeniranje
Sledeći izbor navodiće vas da gledate sliku u
najboljem kvalitetu bez gubitka visoke rezolucije originalne slike.
Napomena: Ako postoje smetnje na originalnoj
slici, primetićete ih na ivicama.
Samo skeniranje
• Puno proširenje
Kada TV dobije signal širokog ekrana, podesićete
sliku horizontalno ili vertikalno u linearnoj proporciji,
kako biste u potpunosti popunili ceo ekran. Video
zapis 4:3 i 14:9 je podržan preko celog ekrana bez
izobličenja preko DTV ulaza.
UPRAVLJANJE SLIKOM
• 16:9
Sledeći asortiman omogućiće vam da podesite sliku
horizontalno, po dužini formata, da biste popunili
ceo ekran (korsino kod gledanja DVD filma koji je
formatiran na 4:3)
• Takođe možete podešavati Format sliek u
Puno
proširenje
135
UPRAVLJANJE SLIKOM
• 4:3
Ova opcija vam omogućava da prikažete sliku u
originalnom odnosu širine i visine od 4:3.
• 14:9
Možete gledati format slike od 14:9 ili opšti TV program u režimu 14:9. Ekran sa odnosom stranica
ekrana 14:9 se vidi na isti način kao i onaj sa odnosom 4:3, ali je pomeren nagore i nadole.
• Zoom
Sledeći izbor omogućiće vam da gledate sliku
bez ikakvih promena, dok se ceo ekran popunjava. Međutim, pri vrhu i dnu slika će biti
isečena.
• Bioskop zumiranje
Odaberite Cinema Zoom (Bioskopsko zumiranje) kada želite da uvećate sliku u
odgovarajućoj proporciji.
Napomena: Prilikom uvećavanja ili smanjivanja
slike, slika može da postane razuđena.
UPRAVLJANJE SLIKOM
Dugme ◄ ili ► : Prilagodite uvećanu proporciju
opcije Cinema Zoom (Bioskopsko zumiranje).
Opseg prilagođavanja je od 1 do 16.
Dugme ▼ ili ▲ : Premestite ekran.
NAPOMENA
► Možete da izaberete samo opcije 4:3, 16:9 (široki ekran), 14:9, Zumiranje/Bioskop zumiranje u režimu
„Komponentni“.
► Možete da izaberete samo opcije 4:3, Original, 16:9 (široki ekran), 14:9, Zumiranje/Bioskop zumiranje u
HDMI režimu.
► Možete da izaberete samo opcije 4:3, 16:9 (široki ekran) u RGB-PC, HDMI-PC režimu.
► U režimu DTV/HDMI/Komponentni (iznad 720p), na raspolaganju je samo opcija Samo skeniranje.
► U modu Analogue/DTV/AV/Scart mode, moguća je opcija Full Wide.
136
ČAROBNJAK ZA SLIKE
This feature lets you adjust the picture quality of the original image.
Use this to calibrate the screen quality by adjusting the Black and Nivo beline etc. General users can
calibrate the screen quality by easily following each stage.
When you adjust the image to Nisko, Recommended or Visok, you can see the changed result as an
example.
In RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC mode, the changed Colour, Tint and H/V Oštrina values are not applied.
SLIKA
Premesti
● Format
Slike
Kvalitet originalne slike možete da podesite pomoću čarobnjaka
za slike.
: 16:9
►
● Čarobnjak za slike
►
●
Čarobnjak za slike
OK
Ušteda energije : Isključeno
● Način
slike
: Standardan
• Pozadinsko osvetljenje 70
• Kontrast
2
3
4
5
50
• Oštrin
i a
700
Prethodni
Izaberite SLIKA.
Izaberite Čarobnjak za slike.
Podesite Standardno (Nivo crnog, Nivo
beline, Nijansa, Boja, Horizontalna oštrina,
Vertikalna oštrina, Pozadinsko osvetljenje
(samo za LCD TV/LED LCD TV)) ili Prioritetno
(Nivo crnog, Nivo beline, Nijansa, Boja,
Oštrina, Dinamički kontrast, Temperatura
boje, Pozadinsko osvetljenje (samo za LCD
TV/LED LCD TV)).
Izaberite ulazni resurs da biste primenili
podešavanja.
Sledeći
• Ako zaustavite podešavanje
pre poslednjeg stadijuma,
promene neće biti primenjene
• Vrednost prilagođavanja se
čuva u meniju Ekspert1.
• Kada čarobnjak za slike podesi
kvalitet slike, opcija „Ušteda
energije“ se menja na vrednost
„Isključeno“.
• Ako se promeni postavka
kvaliteta slike za Ekspert1,
upotrebite funkciju
Resetovanje slike pre nego
što pokrenete Čarobnjak za
slike da biste resetovali
postavku kvaliteta slike.
• Standardni: režim za
podešavanje standardnog
kvaliteta slike.
• Željeni : režim za
podešavanje korisnički definisanog kvaliteta slike.
UPRAVLJANJE SLIKOM
1
100
• Osvetljenje
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
137
UPRAVLJANJE SLIKOM
OPCIJA ENERGY SAVING (UŠTEDA ENERGIJE)
Smanjuje potrošnju energije TV uređaja.
Podrazumevana fabrička postavka podešena je tako da obezbedi prijatan nivo za gledanje kod kuće.
Osvetljenje ekrana možete da povećate tako što ćete prilagoditi Nivo uštede energije ili podesiti
Režim slike.
Prilikom podešavanja uštede energije u režimu MHEG/MHP, postavka Ušteda energije primenjuje se
tek nakon izlaska iz MHEG/MHP režima.
Ako izaberete „Isključen ekran“dok je aktiviran kanal radio stanice smanjiće se potrošnja električne
energije.
Samo za LCD TV/LED LCD TV
SLIKA
Premesti
Slike
● Čarobnjak
: 16:9
● Format
za slike
ꕊ Ušteda
energije: Isključeno
: Isključeno
Ušteda
energije
slike
: Standardan
• Kontrast
1
UPRAVLJANJE SLIKOM
2
3
● Čarobnjak
Isključeno
Isključeno
●
●
100
• Osvetljenje
50
• Oš
O
Oštrin
trina
trin
a
70
Srednje
Maksimum
Ekran Isključeno
Izaberite SLIKA.
Izaberite
Ušteda energije.
Izaberite Automatski(Osim za
modele 32/37/42LD4***),
Isključeno, Minimalno,
Srednje, Maksimalno ili
Isključen ekran.
OK
: 16:9
za slike
Inteligentni senzor
Automatski
ꕊ
Ušteda
energije: Inteligentni
: Isključeno
Ušteda
energije
senzor Isključeno
● Režim slike
: Živopisno
Minimum
• Kontrast
100
Srednje
• Osvetljenje
50
Maksimum
• Oš
Oštrin
trina
trin
a
70
Ekran Isključeno
• Bo
B
Bojja
ja
7
70
0
Minimum
• Pozadinsko osvetljenje 70
Slike
Automatski
►
● Način
Premesti
1
2
3
►
●
●
SLIKA
OK
►
● Format
Samo za plazma televizore
Izaberite SLIKA.
Izaberite
Ušteda energije.
Izaberite Inteligentni senzor,
Isključeno, Minimalno,
Srednje, Maksimalno ili
Isključen ekran.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
• Kada odaberete „Isključen ekran“, ekran će se isključiti u roku od 3 sekunde, a zatim će se pokrenuti funkcija „Isključen ekran“.
• Ako podesite „Automatska ušteda energije(Osim za modele 32/37/42LD4***), Maksimalno”, fukcija Pozadinsko osvetljenje neće raditi. (Samo za LCD TV/LED LCD TV)
• Ako podesite „Ušteda energije - Inteligentni senzor“, opcije Oštrina, Boja, Temperatura boje
neće raditi. (Samo za plazma televizore)
• Ovu funkciju možete podesiti i pomoću dugmeta Energy Saving na daljinskom upravljaču.
• Kada izaberete opciju „Automatski“, „Pozadinsko osvetljenje“ se automatski prilagođava preko
inteligentnog senzora uslovima iz okruženja ako se inteligentni senzor nalazi u televizoru. (Samo
za LCD TV/LED LCD TV)(Osim za modele 32/37/42LD4***)
138
UNAPRED DEFINISANA PODEŠENJA
Unapred postavljeni režim za sliku
Živopisno Pojačajte kontrast, osvetljenje, boju i oštrinu za jasnu sliku.
Standardno
Opšti status prikaza ekrana.
Optimalan za potrošnju energije. (Samo za plazma televizore)
Bioskop ili
Bioskop
Optimizuje video snimak za gledanje filmova.
Bright RoomOvo je opcija za optimizovanje TV prikaza u svetloj prostoriji. (Samo za
42/47/55LE8***, plazma televizore)
Sport
Optimizuje video za gledanje sportskih događaja.
Igra
Optimizuje video za igranje igara.
Samo za LCD TV/LED LCD TV
SLIKA
Slike
● Čarobnjak
●
SLIKA
OK
● Format
: 16:9
Slike
OK
: 16:9
● Čarobnjak
za slike
Živopisno
Ušteda energije : Inteligentni senzor
Standardni
Režimslike
slike
●●Režim
::Živopisno
za slike
Ušteda energije : Isključeno
●●Režim
slikeslike
Način
Premesti
●
Standardni
::Standardan
• Kontrast
• Kontrast
• Osvetljenje
50
70
Sport
70
Igra
100
• Osvetljenje
50
• Oštrina
• Oštrina
70
• Boja
100
►
• Pozadinsko osvetljenje 70
►
● Format
Premesti
Samo za plazma televizore
Bioskop
Bright Room
ꕋ Ekspert1
Živopisno
Standardan
Standardan
Standard
Standardan
►
Živopisno
►
Bioskop
Bioskop
Bright Room
Sport
Igra
Sport
ꕋ Ekspert1
Igra
ꕋ Ekspert2
ꕋ Ekspert1
1
2
3
ꕋ Ekspert2
(Samo za 42/47/55LE8***)
Izaberite SLIKA.
Izaberite Način slike.
Izaberite Inteligentni
senzor(Osim za modele
32/37/42LD4***), Živopisno,
Standardno, Bioskop(Osim za
modele 42/47/55LE8***),
Bioskop(Samo za
42/47/55LE8***),
Bright
Room(Samo za 42/47/55LE8***),
Sport ili Igra.
1
2
3
Izaberite SLIKA.
Izaberite Način slike.
UPRAVLJANJE SLIKOM
(Osim za modele
42/47/55LE8***)
►
Inteligentni senzor
►
ꕋ Ekspert2
Inteligentni senzor
Izaberite Živopisno,
Standardno,
,
Bioskop,
Bright Room,
Sport ili Igra.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
139
UPRAVLJANJE SLIKOM
• Režim slike podešava TV uređaj za najbolje prikazivanje slike. Izaberite unapred postavljenu
vrednost u meniju Režim slike na osnovu kategorije programa.
• Kada je uključena funckija inteligentnog senzora, automatski se vrši podešavanje najpogodnije
slike u skladu sa uslovima okruženja. (Osim za modele 32/37/42LD4***)
• Takođe možete podesiti Režim slike u Q. meniju.
• Inteligentni senzor : Podešava sliku u skladu sa uslovima okruženja.(Osim za modele
32/37/42LD4***)
•
(Automatska ušteda energije) : Smanjuje potrošnju struje ne utičući na kvalitet slike. (Samo
za plazma televizore)
• Ako prilagodite „Režim slikeBioskop,
Bright Room“, funkcija „Ušteda energije-Inteligentni senzor, Minimalno, Srednje, Maksimalno“ neće raditi. (Samo za plazma televizore)
• Ako prilagodite „Režim slikeBioskop,
Bright Room“, funkcija „Ušteda energijeAutomatski, Minimalno, Srednje, Maksimalno“ neće raditi. (Samo za 42/47/55LE8***)
• Ako podesite „Režim slike”, funkcija „Ušteda energije-Isključeno, Minimalno, Srednje,
Maksimalno” neće raditi. (Samo za plazma televizore)
UPRAVLJANJE SLIKOM
140
•
Bioskop(samo za 42/47/55LE8***, plazma televizore) :Ovo je režim bioskopskog kvaliteta
koji omogućava iskustvo gledanja filma kod kuće. Korisnik je u mogućnosti da uživa u kvalitetnom prikazu bilo kod filma bez prethodnih podešavanja. Bioskopski režim pruža optimalni
kvalitet prikaza kada je najtamniji.
Bioskop,
Bright Room, format slike će se promeniti na „Samo skeniKada izaberete
ranje“.
•
Bioskop(Tomlins Holmanov eksperiment) je standard za audio i video sertifikaciju THX koji
je postavio Džordž Lukas, režiser filma Ratovi zveda i Tomlinson.
Ovaj proizvod koji je sertifikovan u oblasti THX ekrana i garantuje kvalitet ekrana koji premašuje
specifikacije standarda ekrana hardvera i softvera.
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE
Opcija korisnika za režim slike
Pozadinsko osvetljenje (samo za LCD TV/LED LCD TV)
Za upravljanje osvetljaja ekrana podesite osvetljaj LCD panela.
Preporučuje se prilagođavanje pozadinskog osvetljenja prilokom podešavanja osvetljenosti uređaja.
Kontrast
Prilagoćava nivo signala između crne i bele na slici. Možete da koristite opciju Contrast (Kontrast) kada se zamuti svetao deo slike.
Osvetljenje
Prilagođava osnovni nivo signala slike.
Oštrina
Podešava nivo oštrine kod ivica između svetlih i tamnih područja na slici.
Što je manji nivo, to je mekša slika.
Boja
Podešava intenzitet svih boja.
Nijansa
Podešava balans između crvene i zelene nivoe.
Temp. boje
Podešavajte u levom smeru da bi slika bila crvenija ili u desnom da bi slika bila više plava.
Ova funkcija nije dostupna u režimu „Inteligentni senzor“.(Osim za modele 32/37/42LD4***)
Samo za LCD TV/LED LCD TV
● Format
Premesti
Slike
● Čarobnjak
● Format
: 16:9
Standardni
::Standardan
• Kontrast
• Kontrast
• Osvetljenje
50
70
Sport
70
Igra
100
• Osvetljenje
50
• Oštrina
• Oštrina
70
• Boja
Standardan
Standardan
Standard
Standardan
►
Živopisno
►
Bioskop
Sport
Bright Room
Igra
Sport
ꕋ Ekspert1
Igra
ꕋ Ekspert2
ꕋ Ekspert1
3
4
5
Bright Room
ꕋ Ekspert1
ꕋ Ekspert2
ꕋ Ekspert2
(Samo za 42/47/55LE8***)
Izaberite SLIKA.
Izaberite Način slike.
Izaberite Živopisno, Standardno,
Bioskop(Osim za modele
42/47/55LE8***), Sport ili Igra.
Izaberite Pozadinsko
osvetljenje, Kontrast,
Osvetljenje, Oštrina, Boja,
Nijansa ili Temp. boje.
Napravite odgovarajuća
podešavanja.
1
2
3
4
5
Izaberite SLIKA.
Izaberite Način slike.
UPRAVLJANJE SLIKOM
Bioskop
Bioskop
►
Inteligentni senzor
100
►
• Pozadinsko osvetljenje 70
Živopisno
2
: 16:9
za slike
●
Inteligentni senzor
1
OK
Živopisno
Ušteda energije : Inteligentni senzor
Standardni
Režimslike
slike
●●Režim
::Živopisno
Ušteda energije : Isključeno
(Osim za modele
42/47/55LE8***)
Slike
● Čarobnjak
za slike
●●Režim
slikeslike
Način
Premesti
►
●
SLIKA
OK
►
SLIKA
Samo za plazma televizore
Izaberite Živopisno,
Standardno, Sport ili Igra.
Izaberite Kontrast,
Osvetljenje, Oštrina, Boja,
Nijansa ili Temperatura boje..
Napravite odgovarajuća
podešavanja.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
141
UPRAVLJANJE SLIKOM
• Benefits of using Pozadinsko osvetljenje
(Samo LCD TV/LED LCD TV)
- Potrošnja električne energije je smanjena do 60 %.
- The black brightness is reduced. (As the black has greater depth, you can enjoy a better quality
definition.)
- You can adjust brightness with maintaining original signal resolution.
NAPOMENA
UPRAVLJANJE SLIKOM
142
►Ne možete podešavati boju, oštrinu i nijansu boje u režimu RGB-PC/HDMI-PC.
► Kada izaberete Expert 1/2 , možete da izaberete opcije Pozadinsko osvetljenje, Kontrast,
Osvetljenje, H oštrina, V oštrina, Boja ili Nijansa.
TEHNOLOGIJA POBOLJŠAVANJE SLIKE
Možete da izvršite kalibraciju ekrana za svaki Način slike ili da postavite vrednost video snimka prema
posebnom video ekranu.
Možete da postavite različitu video vrednost za svaki unos.
Da biste vratili na podrazumevani fabrički ekran nakon prilagođavanja svakog video režima, pokrenite
funkciju „Resetovanje slike“ za svaki Način slike.
Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
SLIKA
Premesti
• Oštrin
t i a Dinamička
700 boja
• Boja
60
• Boja
R
G
• Temperatura boje0
W
C
►
• Unapređeno upravljanje
• Unapređeno upravljanje
►
0
• Resetovanje slike
: Isključeno
• TruMotion
• Ekran
• Ekran
OK
Premesti
sti OK
Dinamički
kontrast
70
0
• Nijansa
• TruMotion
Pomeri
SLIKA
OK
• Oš
Ošttrin
ti a
R
◄ Srednji►
Srednje
G
60
Clear White
C
W
• Nijansa
0
Boja teme
• Temperatura boje
Smanjivanje šuma
• Unapređeno
Unapređeno upravljanje
upravljanje
Smanj.dig.šuma
• Resetovanje slike
Gamma
: Isključeno
Isključeno
0
Nivo crnog
Zaštita očiju
▼
Zatvori
Dynamic Kontrast
◄ Visoko
Dinamička boja
R
Smanjivanje šuma
G
Srednje
Srednje
Gama
Srednje
Nivo crnog
Automatski
Srednje
Režim filma
Isključeno
Automatski
Skala boja
Nisko
►
Visoko
Srednje
Široko
▼
Zatvori
Samo za LCD TV/LED Samo za plazma televizore
LCD TV
1
3
4
Izaberite Unapređeno upravljanje.
Izaberite vaš željeni izvor.:
Dinamički kontrast, Dinamička boja, Jasna bela (samo za LCD TV/LED LCD TV),
Boja teme (samo za LCD TV/LED LCD TV), Smanjivanje šuma, Smanj.dig.šuma
(samo za LCD TV/LED LCD TV), Gama, Nivo crnog, Zaštita očiju (samo za LCD
TV/LED LCD TV), Pravi bioskop (samo za LCD TV/LED LCD TV), Režim filma
(samo za plazma TV uređaje), Skala boja, Izoštrivač ivica (samo za plazma TV
uređaje) ili xvYCC. (Pogledajte str. 145 do 146)
UPRAVLJANJE SLIKOM
2
Izaberite SLIKA.
Napravite odgovarajuća podešavanja.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
143
UPRAVLJANJE SLIKOM
STRUČNA KONTROLA SLIKE
Pomoću segmentiranja kategorija, opcije Expert1 i Expert2 obezbeđuju dodatne kategorije koje korisnici mogu da postave ukoliko im odgovaraju, čime se nudi optimalan kvalitet slike.
Ovo se koristi i kao pomoć pri profesionalnoj optimizaciji TV performansi pomoću određenih video snimaka.
Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
SLIKA
● Format
Premesti
Slike
● Čarobnjak
●
za slike
OK
◄ Srednje
• Vertikalna
oštrina60
Smanj.dig.šuma
Inteligentni senzor
::
Dynamic Kontrast
• Ho
Horizo
rii oSmanjivanje
ntalna
ntal
t lna o
ošt
št ina7
štri
našuma
70
70
: 16:9
Ušteda energije : Isključeno
slikeslike
Način
●●Režim
SLIKA
OK
• Boja
Živopisno
Ekspert1 Standardan
Standardan
70
• Pozadinsko osvetljenjeBioskop
• Kontrast
90
Sport
• Osvetljenje
50
Igra
• TruMotion
• H Oštr
Oštrina
ina
70 Ekspert1
ꕋ
Ekspert1
• Ekran
60 R
Nivo crnog
• Nijansa
0
Pravi bioskop
Unapređenoupravljanje
upravljanje
•• Ekspertsko
Skala boja
• Resetovanje slike
Izoštrivač ivica
: Isključeno
G
Smanjivanje šuma
Srednje
Gama
Automatski
Nivo crnog
Uključeno
Režim filma
UPRAVLJANJE SLIKOM
3
4
5
6
Isključeno
Skala boja
Standardno
Isključeno
Automatski
Isključeno
Ekspertski obrazac
Samo za LCD TV/LED
LCD TV
2
Srednje
Automatski
xvYCC
Zatvori
Isključeno
▼
Zatvori
Samo za plazma televizore
Izaberite SLIKA.
Izaberite Način slike.
Izaberite
Ekspert1 ili
Ekspert2.
Izaberite Ekspertsko upravljanje.
Izaberite vaš željeni izvor.
Napravite odgovarajuća podešavanja.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
144
►
Isključeno
Izoštrivač ivica
▼
1
◄ Isključeno
Automatski
Visoko
xvYCC
Dynamic Kontrast
Srednje
EBU
Ekspertski obrazac
Ekspert2
►
*Ova krpa nije dostupna za sve modele.
Dinamički kontrast
(Isključeno/Nisko/
Srednje(samo za LCD
TV/LED LCD TV)/
Visoko)
Dinamička boja
(Isključeno/Nisko/
Srednje(Samo za plazma televizore)/Visok )
Boja teme
(-5 do 5)
Smanjivanje šuma
(Isključeno/Nisko/
Srednje/Visoko/
Automatski(samo u
analognom režimu))
Smanj.dig.šuma
(Nisko/Srednje/Visok/
Isključeno)
■ Podesite kontrast tako da bude na najboljem nivou u skladu sa svetlinom
ekrana. Slika se poboljšava tako što se svetliji delovi dodatno posvetle, a
tamniji zatamne.
■ Podesite boje na ekranu tako da izgledaju življe, bogatije i jasnije. Ova funkcija povećava nijanse, zasićenost i osvetljenost tako da crvena, plava, zelena
i bela boja izgledaju življe.
■ Podešava boju teme slike tako da korisnik može da podesi svoju omiljenu
boju teme.
■ Smanjuje šum na ekranu bez ugrožavanja kvaliteta video snimka.
■ Smanjuje šum MPEG komprimovanog video snimka.
Nivo crnog
(Nisko/Visok/
Automatski)
Možete da prilagodite svetlinu tamne oblasti i nivo srednje sive oblasti na slici.
• Nisko/1.9 : Učinite da tamne i srednje sive oblasti slike postanu svetlije.
• Srednje/2.2 : Izrazite originalnu gradaciju slike.
• Visoko/2.4: Učinite da tamne i srednje sive oblasti slike postanu tamnije.
Kada se Antena koristi kao izvor ulaznog signala, biće podešen na Srednje i
deaktiviran.(Samo za plazma TV uređaje)
• Nisko : Slika na ekranu postaje tamnija.
• Visoko : Slika na ekranu postaje svetlija.
• Automatski : Automatski podešava nivo crne boje na ekranu na Visoko ili Nisko
u skladu sa nivoom ulaznog signala.
■ Ova funkcija omogućava da izaberete opciju „Nisko“ ili „Visoko“ u
sledećem režimu: AV(NTSC-M), HDMI ili Component (Komponenta). U
suprotnom, opcija „Nivo crnog“ postavljena je na „Automatski“.
Clear White
■ Čini beli deo ekrana svetlijim i jasnijim.
(Isključeno/Nisko/Visok)
*Ova krpa nije dostupna za sve modele.
■ Ako je ekran previše osvetljen automatski podešava osvetljenost ekrana
Zaštita očiju
na nivo koji najviše odgovara očima.
(Nisko/Visok/Isključeno)
■ Ova funkcija nije dostupna u režimu „Režim slike-Živopisno, Bioskop,
Expert1, Expert2, Inteligentni senzor(Osim za modele 32/37/42LD4***)“.
Pravi bioskop(samo za
LCD TV/LED LCD TV)/ ■ Možete gledati video u bioskopskom režimu tako što se eliminiše efekat
podrhtavanja.
Režim filma
(Samo za plazma tele- ■ Koristite ovu funkciju kada gledate sadržaj koji potiče iz nekog filma.
vizore)
■ Ova funkcija radi samo ako se isključi TruMotion (Pravi pokret).
(Uključeno/Isključeno)
UPRAVLJANJE SLIKOM
■
Gama
(Unapređeno upravljanje: Nisko/Srednje/
Visoko Ekspertsko
■
upravljanje: 1.9/2.2/2.4 )
145
UPRAVLJANJE SLIKOM
Skala boja
(LCD TV/LED LCD TV :
Unapređeno upravljanje • Standardno : Režim u kom se koristi originalna oblast boje bez obzira na
karakteristike ekrana.
& plazma TV :
Unapređeno upravljanje/ • Široko: Režim u kom se koristi maksimalna oblast boje ekrana TV uređaja.
Ekspertsko upravljanje)
(Široko/standardno)
Skala boja
(LCD TV/LED LCD TV :
Ekspertsko upravljanje)
(EBU/SMPTE/BT709/
Široko/Standardno)
• Standardan : Režim u kom se koristi originalna oblast boje bez obzira na karakteristike ekrana.
• Široko: Režim u kom se koristi maksimalna oblast boje ekrana TV uređaja.
• EBU : Režim u kom se prikazuje EBU oblast boje.
• SMPTE : Režim u kom se prikazuje SMPTE oblast boje.
• BT709 : Režim u kom se prikazuje BT709 oblast boje.
Izoštrivač ivica
(LCD TV/LED LCD TV
■ Čini ivice slike jasnijim i preciznijim.
:Isključeno/Nisko/Visoko
■ Ova funkcija se može koristiti u „Režim slike-Ekspertski.” (samo za LCD
Plazma TV
TV/LED LCD TV)
uređaji:Uključeno/
Isključeno)
xvYCC
(Automatski/
Isključeno/Uključeno)
UPRAVLJANJE SLIKOM
146
*Ova krpa nije dostupna za sve modele.
■ Ovo je funkcija kojom se izražavaju bogatije boje.
■ Ova funkcija se omogućava u opciji „Picture mode - Cinema, Expert (Režim slike Bioskop, Ekspert)“ kada se xvYCC signal uvede kroz HDMI.
Ekspertski obrazac
(Isključeno/Pattern1/
Pattern2)
■ Ovo je obrazac koji je neophodan za proveru slike digitalne televizije.
■ Ova funkcija je omogućena u opciji „Picture Mode - Expert (Režim za rad sa
slikama - Ekspert)“ dok gledate DTV.
Filter boje
(Isključeno/Crvena/
Zelena/Plava)
■ Ovo je funkcija kojom se filtriraju određene boje na video snimku.
Možete da koristite RGB filter da biste tačno podesili zasićenje boje i prelaze.
Temp. boje
(Srednje/Toplo/
Hladno)
■ Ovom funkcijom se ukupna boja na ekranu prilagođava osećaju koji vi želite
da postignete.
a. • Metod : 2 poena
• Obrazac: nutrašnji, spoljašnji
• Kontrast Red/Green/Blue (Crvena/zelena/plava), Osvetljenje (Crvena/zelena/plava):
Opseg prilagođavanja je od -50 do +50.
b. • Metod : 10 poena IRE(LCD TV/LED LCD TV), 20 poena IRE (samo za plazma TV uređaje)
• Obrazac: nutrašnji/spoljašnji
• IRE (Institute of Radio Engineers) je jedinica kojom se izražava jedinica
video signa la i može da se podesi u rasponu od 10, 20, 30 do 100(LCD
TV/LED LCD TV), 5, 10, 15 do 100(plazma TV uređaji). Možete da prilagodite crvenu, zelenu ili plavu boju u zavisnosti od podešavanja za svaku od
njih.
• Jačina osvetljenja: Ova funkcija prikazuje izračunatu vrednost osvetljenosti
za 2.2 gama. Možete da unesete željenu vrednost osvetljenosti na 100 IRE,
onda će se ciljna vrednost osvetljenosti za 2.2 gama prikazivati na svakih 10
nivoa od 10 IRE do 90 IRE. (LCD TV/LED LCD TV)
• Crvena/zelena/plava: Opseg prilagođavanja je od -50 do +50.
Sistem za upravljanje
bojom
■ Pošto je ovo alatka koju koriste stručnjaci da bi napravili prilagođavanja
pomoću probnih obrazaca, ona ne utiče na druge boje, već se selektivno
koristi za prilagođavanje 6 područja boja (Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/
Yellow (Crvena/zelena/plava/cijan/magenta/žuta)).
Različitost boja možda nije tako izražajna čak i kada napravite prilagođavanja
za opšti video snimak.
■ Prilagođava Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Crvena/Zelena/Plava/
Žuta/Cijan/Magenta))
• Boja Crvena/Zelena/Plava/Žuta/Cijan/Magenta: Opseg prilagođavanja je od
-30 do +30.
• Nijansa Crvena/Zelena/Plava/Žuta/Cijan/Magenta: Opseg prilagođavanja
je od -30 do +30.
■ Ova funkcija je onemogućena u režimu rada RGB-PC i HDMI (PC).
RESETOVANJE SLIKE
Podešavanje izabranog režima slike se ovim vraća nazad u fabričkom podešenju.
SLIKA
Premesti
• Oš
Ošttrin
ti a
70
• Boja
60
• Nijansa
SLIKA
OK
0
R
G
• Temperatura boje 0
W
C
►
: Isključeno
3
4
• TruMotion
Da
Ne
: Isključeno
• Ekran
Izaberite SLIKA.
Izaberite Resetovanje slike.
Izaberite Da.
Initialize the adjusted value.
UPRAVLJANJE SLIKOM
2
60
OK
• Unapređeno upravljanje
• Ekran
1
• Boja
•• Resetovanje
Resetovanje slike
►
• TruMotion
70
• Nijansa
0 R
na slici Gce biti vraćena u prvobitno stanje.
? Sva podešavanja
C
• Temperatura
boje W
Nastaviti?
• Unapređeno upravljanje
•• Resetovanje
Resetovanje slike
Premesti
• Oš
Ošttrin
ti a
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
147
UPRAVLJANJE SLIKOM
TRUMOTION
(SAMO LCD TV/LED LCD TV)
Se koristi za najbolji kvalitet slike bez zamagljenih pokreta ili treperenja kada ubacite brzu sliku ili izvor
filma.
Visoko : Omogućava mekše pokrete slike.
Nisko : Omogućava mekše pokrete slike. Koristite ovo podešenje za standardnu upotrebu.
Isključeno : Isključite TruMotion Operation.
Korisnik : Korisnik može posebno da podešava Judder i Blur nivo u TruMotion Operation.
- Judder : Podešava nivo šuma na ekranu.
- Blur : Podešava efekat stanja na ekranu nakon prikaza slike.
Ova karakteristika nije u funkciji u režimu RGB-PC i HDMI-PC.
Ako aktivirate funkciju „TruMotion“, na ekranu se može pojaviti šum.
Ako se ovo dogodi, podesite funkciju „TruMotion“ na vrednost „Isključeno“.
Ako izaberete „Režim slike-Igra“, podesite funkciju „TruMotion“ na vrednost „Isključeno“.
SLIKA
Premesti
• Oš
Ošttrin
ti a
70
• Boja
60
• Nijansa
OK
TruMotion
0
R
G
• Temperatura boje 0
W
C
• Unapređeno upravljanje
: Isključeno
Judder
3
●
Blur
3
►
OK
►
••TruMotion
TruMotion
►
• Resetovanje slike
◄ Nisko
●
• Ekran
UPRAVLJANJE SLIKOM
1
2
3
4
Izaberite SLIKA.
Selektujte TruMotion (TruMotion).
Selektujte Low (Nisko), High (Visoko), User
(Korisnik) ili Off (Isključeno).
Napravite odgovarajuća podešavanja.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
148
LOKALNO LED ZATAMNJENJE
(Samo za modele 32/37/42LE4***, 42/47/55LE5***, 42/47/55LE75**,
42/47/55LE78**, 42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***, 47/55LX9***)
Nakon analiziranja ulaznog video signala u oblastima na ekranu podešava pozadinsko osvetljenje na
ekranu kako bi poboljšao odnos kontrasta.
Premesti
• Boja
j
0
R
G
• Nijansa
0
R
G
W
C
• Temperatura boje 0
W
C
• Unapređeno upravljanje
• Resetovanje slike
• Resetovanje slike
: Isključeno
• TruMotion
• Ekran
1
2
►
:: Uključeno
Uključeno
•• Lok.
Lok. LED
LED zatam.
zatam.
Isključeno
:: Uključeno
Uključeno
Uključeno
Teletext
Izaberite SLIKA.
Izaberite Lok. LED zatam..
Izaberite „Uključeno“ ili
„Isključeno“.
UPRAVLJANJE SLIKOM
3
: Isključeno
• Ekran
•• Lok.
Lok. LED
LED zatam.
zatam.
OK
60
• Temperatura boje 0
• Unapređeno upravljanje
• TruMotion
Premesti
• Boja
j
►
• Nijansa
SLIKA
OK
60
►
SLIKA
• Pritisnite dugme MENU/EXIT da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
149
UPRAVLJANJE SLIKOM
INDIKATOR NAPAJANJA
(SAMO LCD TV/LED LCD TV)
Podesite indikatorsku lampicu napajanja/stanja pripravnosti na prednjoj strani televizora.
Lampica mi rovanja
Određuje da li svetlosni indikator na prednjoj strani TV uređaja treba podesiti na Uključeno ili
Isključeno u režimu mirovanja.
Lampica napajanja strujom
Određuje da li svetlosni indikator na prednjoj strani TV uređaja treba podesiti na Uključeno ili
Isključeno kada se uključi napajanje.
Ako izaberete 3D režim, Indikator rada će se automatski isključiti.
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
● Jezik(Language)
● Država
● Vraćanje
● Postavi
1
UPRAVLJANJE SLIKOM
2
3
4
►
rada
na fabričke postavke
režima
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
: UK
● Onemogućena
ID uređaja : 1
● Postavke
● IC
C
● Država
pomoć
►
● Indikator
OK
● Jezik(Language)
: UK
● Onemogućena
Premesti
● Indikator
pomoć
Lampica mirovanja ◄
rada
Power Light
● Vraćanje na fabričke postavke
● Postavi
Uključeno
►
Uključeno
ID uređaja : 1
: Kućna upotreba
● Postavke
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
● IC
C
režima
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
: Kućna upotreba
Zatvori
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Indikator rada.
Izaberite Lampica mirovanja ili Lampica
napajanja strujom.
Izaberite vaš željeni izvor.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
150
IMAGE STICKING MINIMIZATION (ISM) METODA
(SAMO ZA PLAZMA TELEVIZORE)
Zamrznuta ili nepokretna slika prikazana na ekranu duži vremenski period izazvaće zadržavanje
udvostručene slike čak i kada zamenite prikaz. Nemojte zadržavati nepokretnu sliku duži vremenski
period na ekranu.
Izbeljivanje
Izbeljivanje uklanja trajne slike sa ekrana.
Napomena: možda nećete moći da pomoću izbeljivanja očistite u potpunosti preveliku trajnu sliku.
Orbiter
Orbiter vam može pomoći da sprečite udvostručene slike. Međutim, najbolje je da ne dozvolite da
bilo kakva nepokretna slika ostane na ekranu. Da bi se izbegla trajna slika na ekranu, ekran će se
pomeriti na svaka 2 minuta.
Uklanjanje boje
Blok boja na ekranu se malo pomerio i beli obrazac se naizmenično prikazuje. Veoma je teško
primetiti zaostalu sliku koja se pojavila nakon što je privremena zaostala slika uklonjena, a obrazac
u boji radi.
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
4
● Vraćanje
● Postavi
na fabričke postavke
►
Normalno
Standardan
Orbiter
Uklanjanje boje
ID uređaja : 1
: Kućna upotreba
● Postavke
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
● IC
C
Izaberite OPCIJA.
: Normalno
režima
odaši
odaši
daš ljač
jač
Izbeljivanje
: Kućna upotreba
: IIsklj
s jučen
sklj
uče o
učen
• Ako vam ova funkcija nije potrebna, podes-
ite na Normalno.
Izaberite ISM Metod.
UPRAVLJANJE SLIKOM
3
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
● ISM
Method
Indikator
rada
►
2
režima
pomoć
►
1
na fabričke postavke
ID uređaja : 1
● Postavke
● IC
►
● Vraćanje
: Normalno
: UK
● Onemogućena
pomoć
● ISM
Method
Indikator
rada
● Postavi
● Država
: UK
● Onemogućena
OK
►
● Država
Premesti
● Jezik(Language)
● Jezik(Language)
Izaberite Normalno, Orbiter,
Uklanjanje boje ili Izbeljivanje.
Sačuvajte.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
151
UPRAVLJANJE SLIKOM
POSTAVKE REŽIMA
Preporučujemo da podesite televizor na režim „Kućna upotreba” da biste dobili najbolju sliku u
kućnom okruženju.
Režim „Prodavnica “ je optimalno podešavanje za prikazivanje u prodavnicama.
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
● Jezik(Language)
● Država
: UK
● Onemogućena
Premesti
● Država
pomoć
: UK
● Onemogućena
● Indikator
rada
● Indikator
● Vraćanje
na fabričke postavke
●
ID uređaja : 1
Izbor okruženja.
rada
Izaberite režim podešenja.
avke
ID uređaja : 1
Postavkerežima
režima
● Postavke
:: Kućna
upotreba
Kućna upotreba
● Postavke
● IC
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
● IC
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
pomoć
Vraćanje na fabričke post-
● Postavi
►
● Postavi
OK
● Jezik(Language)
režima
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
Seleccione [Uso en casa] para utilizar el televisor en
casa. Para utilizarlo en una tienda, seleccione
:: Kućna
Kućna upotreba
upotreba
[Demo Tienda].
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
Demo za prodavnice
Kućna upotreba
● Demonstracioni
Režim
Isključeno
Zatvori
UPRAVLJANJE SLIKOM
1
2
3
4
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Postavke režima.
Izaberite Prodavnica ili Kućna upotreba.
Pritisnite Spremi.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
152
DEMO MODE (DEMO REŽIM)
Nije moguće koristiti režim Prodavnica u režimu Kućna upotreba.
U režimu Prodavnica, Demonstracioni režim je automatski podešen na Uključeno.
Kada je Demonstracioni režim podešen na Isključeno u režimu Prodavnica, Demonstracioni režim
ne radi i resetuje se samo ekran.
U Demonstracionom režimu ekran se automatski resetuje nakon 5 minuta.
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
● Jezik(Language)
● Država
: UK
● Onemogućena
Premesti
● Država
pomoć
: UK
● Onemogućena
● Indikator
rada
● Indikator
● Vraćanje
na fabričke postavke
●
ID uređaja : 1
Izbor okruženja.
rada
Izaberite režim podešenja.
avke
ID uređaja : 1
● Postavke
Postavkerežima
režima
:: Kućna
upotreba
Kućna upotreba
● Postavke
● IC
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
● IC
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
pomoć
Vraćanje na fabričke post-
● Postavi
►
● Postavi
OK
● Jezik(Language)
režima
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
Izaberite [Demo za prodavnice] da biste ovaj TV
koristili
u prodavnici. Da biste ovaj TV koristili u kući,
:: Kućna
Kućna upotreba
upotreba
izaberite [Kućna upotreba].
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
Demo za prodavnice
Kućna upotreba
● Demonstracioni
Režim
Uključeno
Zatvori
1
3
4
5
Izaberite Postavke režima.
Izaberite Demo za prodavnice.
Izaberite Uključeno.
Pređite na prethodni meni.
Ako želite da prekinete demonstraciju, pritisnite bilo
koje dugme. (osim za dugme „MUTE“ (Bez zvuka),
+,-)
UPRAVLJANJE SLIKOM
2
Izaberite OPCIJA.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
153
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
AUTOMATSKI IZJEDNAČIVAČ GLASNOĆE
Automatska glasnoća omogućava zadržavanje iste jačine zvuka pri menjanju programa.
Pošto svaka radio stanica ima svoje uslove za signal, možda će biti potrebno podešavanje jačine
zvuka svaki put kada se kanal promeni.
Ova funkcija omogućava korisnicima da uživaju u stabilnim
ZVUK
Premesti
● Razgovetan
glas II : Isključeno
● Balans
● Način
3
0
zvuka
ZVUK
OK
: Isključeno
L
R
: Standardan
2
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
3
0
L
R
: Standardan
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Bas
• Bas
• Re
R setu
setuj
t j
1
zvuka
• Visoki tonovi 50
50
OK
glasnoća
● Balans
● Način
• Beskrajan zvuk : Isključeno
Premesti
MHEG
Isključeno
: Isključeno
Uključeno
● Razgovetan glas II : Isključeno
3
● Automatska
►
glasnoća
►
● Automatska
50
• Re
R setu
setuj
t j
Izaberite ZVUK.
Izaberite Automatska glasnoća.
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
154
IZABERITE RAZGOVETAN GLAS II (JASAN GLAS II)
Ova funkcija pomaže da korisnik bolje čuje ljudski glas tako što odvaja opseg ljudskog glasa od drugih
zvukova.
ZVUK
Premesti
glasnoća
: Isključeno
Isključeno3
:: Isključeno
● Balans
● Način
zvuka
3
0
L
R
: Standardan
zvuka
3
● Razgovetan
L
0 ● Nivo
◄ Isključeno ►
3
-
+
: Standardan
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Visoki tonovi 50
50
glas II
R
• Bas
Zatvori
50
• Re
Resetu
setuj
t j
Izaberite ZVUK.
• Ako izaberete „Uključeno” za Razgovetan
Izaberite Razgovetan glas I I.
glas II, funkcija Beskrajan zvuk neće
raditi.
• Izaberite nivoe od „-6“ do „+6“.
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
Prilagođavanje nivoa za Clear Voice (Jasan glas) pomoću izbora
„Uključeno“
4
5
Izaberite Nivo.
Napravite željena podešavanja.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
3
Isključeno3
:: Isključeno
● Balans
● Način
• Re
Reset
setuj
setu
t j
2
Razgovetan glas
glas IIII
●●Razgovetan
OK
: Isključeno
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Bas
1
glasnoća
►
Razgovetan glas
glas IIII
●●Razgovetan
Premesti
● Automatska
►
● Automatska
ZVUK
OK
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
155
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
UNAPRED POSTAVLJENA PODEŠENJA ZVUKA REŽIM ZVUK
Možete da izaberete željena podešavanja za jačinu zvuka: Standardan, Muzika, Bioskop, Sport ili Igra
(Igra) i takođe možete da prilagodite Visoki tonovi, Bas .
Režim rada zvuk vam omogućava da uživate u najboljem zvuku bez specijalnih podešavanja pošto TV
Standardno Omogućava zvuk standardnog kvaliteta.
Muzika
Optimizuje zvuk za slušanje muzike.
Bioskop Optimizuje zvuk za gledanje filmova.
Standardan Nudi zvuk standardnog kvaliteta.
Muzika
Optimizuje zvuk za slušanje muzike.
ZVUK
Premesti
● Automatska
glasnoća
● Razgovetan
glas II : Isključeno
3
L
R
►
0
►
Standardan
:: Standardan
Premesti
● Automatska
glasnoća
● Razgovetan
glas II : Isključeno
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
3
Muzika
• Visoki tonovi 50
• Bas
• Bas
50
• Re
Resetu
setuj
t j
2
Standardan
:: Standardan
Bioskop
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Visoki tonovi 50 Sport
• Beskrajan zvuk : Isključeno
1
3
L
R
Standardan
0 Standardan
● Balans
Način zvuka
zvuka
●●Način
OK
: Isključeno
Izaberite ZVUK.
►
● Balans
Način zvuka
zvuka
●●Način
ZVUK
OK
: Isključeno
50 Igra
• Re
Resetu
setuj
t j
• Takođe možete podesiti Režim slike u Q.
meniju.
Izaberite Način zvuka.
Izaberite Standardan, Muzika, Bioskop,
Sport ili Igra.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
156
PODEŠAVANJE PODEŠENJA ZVUKA - REŽIM
KORISNIK
ZVUK
Premesti
glasnoća
● Razgovetan
glas II : Isključeno
3
0
L
50
3
4
5
3
L
R
Standardni(Korisnik)
0 Standardan
Muzika
Standardan (Korisnik)
:: Standardan
• Bas
• Re
R setu
setuj
t j
2
glas II : Isključeno
OK
: Isključeno
Bioskop
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Visoki tonovi 50 Sport
• Visoki tonovi 50
1
● Razgovetan
Režimzvuka
zvuka
●●Način
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Bas
glasnoća
● Balans
R
►
Standardan (Korisnik)
:: Standardan
Premesti
● Automatska
►
● Balans
Režimzvuka
zvuka
●●Način
ZVUK
OK
: Isključeno
►
● Automatska
50 Igra
• Re
R setu
setuj
t j
Izaberite ZVUK.
Izaberite Način zvuka.
Izaberite Standardan, Muzika, Bioskop,
Sport ili Igra.
Izaberite Visoki tonovi ili Bas.
Podesite željeni nivo zvuka.
INFINITE SOUND
Izaberite this option to sound realistic.
1
2
3
Izaberite ZVUK.
Selektujte Infinite Sound
(Beskrajan zvuk).
Infinite Sound (Beskrajan zvuk): Infinite
Sound je LG patentirana tehnologija obrade
zakonom zaštićenog zvuka koja teži trodimenzionalnom 5.1 okruženju impresije zvuka
sa dva prednja zvučnika.
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
157
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
BALANS
Možete podesiti balans zvuka na zvučnicima do željenog nivoa.
ZVUK
Premesti
glasnoća
● Razgovetan
glas II : Isključeno
: Isključeno
● Način
zvuka
00
L
R
►
●● Balans
3
►
● Automatska
ZVUK
OK
: Standardan
2
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
3
glasnoća
● Razgovetan
glas II : Isključeno
3
0●0LBalans
●● Balans
zvuka
: Standardan
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Visoki tonovi 50
• Bas
50
OK
: Isključeno
• Bas
• Re
R setu
setuj
t j
1
● Automatska
● Način
• Beskrajan zvuk : Isključeno
Premesti
R
0
◄
L
R
►
Izlaz
50
• Re
R setu
setuj
t j
Izaberite ZVUK.
Izaberite Balance.
Napravite željena podešavanja.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
158
KONFIGURACIJA UKLJUČENI/ISKLJUČENI TV
ZVUČNICI
Možete podesiti status internih zvučnika.
Kad je za AV, KOMPONENTNI, RGB i HDMI1 HDMI povezan DVI kablom, zvučnik televizora može
da radi čak i kada nema video signala.
Ako želite da koristite eksterni Hi-Fi sistem, onda isključite interne zvučnike TV-a.
● Nači
N čin
Način
Premesti
zvuka
k
ZVUK
OK
● Nači
N čin
Način
: Standa
d rdan
d
Premesti
zvuka
k
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Visoki tonovi 50
• Bas
• Bas
50
• Resetuj
audio izlaz : PCM
● DTV Audio
1
2
Podešavanje
: Automatski
audio izlaz : PCM
●●TV
TVzvučnik
zvučnik
● DTV Audio
: :Uključeno
Uključeno
Podešavanje
: Automatski
Isključeno
Uključeno
PCM
Izaberite ZVUK.
Izaberite TV zvučnik.
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
NAPOMENA
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
3
● Digitalni
: :Uključeno
Uključeno
►
●●TV
TVzvučnik
zvučnik
50
• Resetuj
►
● Digitalni
OK
: Standa
d rdan
d
►
ZVUK
► Kada je zvučnik televizora isključen dok radi Simplink kućni bioskop, zvučni izlaz se automatski prebacuje
na zvučnik kućnog bioskopa, ali kada je zvučnik uključen, izlaz za zvuk je zvučnik televizora.
► Neki meniji u AUDIO su onemogućeni kada je zvučnik TV uređaja isključen.
159
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
DTV AUDIO PODEŠAVANJE (U DIGITALNOM REŽIMU)
Kada u ulaznom signalu postoje različiti audio tipovi, ova funkcija omogućava da izaberete audio tip
koji želite.
ZVUK
● Nači
N čin
Način
Premesti
zvuka
k
ZVUK
OK
● Nači
N čin
Način
: St
Standa
d rdan
d
Premesti
zvuka
k
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Bas
• Bas
50
• Resetuj
Automatski
Automatski
50
audio izlaz : PCM
zvučnik
DTVAudio
audioPodešavanje
podešavanje
●●DTV
1
2
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
160
3
● Digitalni
: Uključeno
Automatski
: :Automatski
● TV
►
● TV
HE-AAC
audio izlaz : PCM
zvučnik
: Uključeno
● DTV Audio
Podešavanje
audio podešavanje
►
• Visoki tonovi 50
• Resetuj
● Digitalni
OK
: St
Standa
d rdan
d
Dolby Digital+
Dolby Digital
: :Automatski
Automatski
MPEG
Izaberite ZVUK.
Izaberite DTV audio podešavanje.
Izaberite Automatski, HE-AAC, Dolby Digital
+, Dolby Digital ili MPEG.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
• Automatski: Automatski se prikazuje po redosledu HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital >
MPEG. (Osim u Italiji)
Automatski: Automatski se reprodukuje po sledećem redosleduHE-AAC > Dolby Digital+ >
MPEG > Dolby Digital. (Samo u Italiji).
• HE-AAC, Dolby Digital +, Dolby Digital, MPEG: Omogućava korisnicima izbor željenog tipa
datoteke.
ex) Ako je izabrano MPEG, MPEG je uvek izlazni signal.
Ako MPEG nije podržan, drugi audio tip će biti postavljen prema tom redosledu.
• Pogledajte str. 167 do 168 (Izbor jezika za zvuk)
IZABIRANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA
Ova funkcija vam omogućava da izaberete vaš prioritetni digitalni audio izlaz.
Kada je dostupan Dolby digital, biranje opcije Auto u meniju Digitalni audio izlaz (Digitalni audio izlaz)
postavićeSPDIF(Sony Philips Digital InterFace) izlaz na Dolby Digital.
Ako je izabran Auto u meniju digitalnog audio izlaza kada dolby digital nije dostupan, SPDIF izlaz će
biti PCM(Pulsecode modulation - Modulacija puls koda).
Čak i kada su obe funkcije Dolby Digital i Audio jezik konfigurisani u kanalu koji emituje Dolby Digital
audio signal, samo će biti reprodukovan Dolby Digital signal.
● Nači
N čin
Način
Premesti
zvuka
k
OK
ZVUK
: St
Standa
d rdan
d
● Nači
N čin
Način
Premesti
zvuka
ka
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Visoki tonovi 50
• Bas
• Bas
50
• Resetuj
● TV
● DTV Audio
1
3
● Digitalni
: Uključeno
Podešavanje
● TV
: Automatski
zvučnik
● DTV Audio
: Uključeno
Podešavanje
Automatski
PCM
PCM
: Automatski
Proizvedeno po licenci Dolby
Laboratories. „Dolby“ dvostruki
D simboli su zaštićeni žigovi
kompanije Dolby Laboratories.
Izaberite ZVUK.
Izaberite Digitalni audio izlaz.
Izaberite Automatski ili PCM.
audio izlaz : :PCM
PCM
• Postoji mogućnost u režimu HDMI, da neki
DVD plejeri ne daju SPDIF zvuk. Tada podesite izlaz digitalnog audio signala od DVD plejera na PCM. (Za HDMI, Dolby Digital Plus
nije podržan).
Stavka
Audio ulaz
Digitalni audio izlaz
Automatski
(Zvučnik uključen)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Automatski
(Zvučnik
isključen)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Sve
PCM
PCM
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
2
►
audio izlaz : :PCM
PCM
zvučnik
50
• Resetuj
►
● Digitalni
OK
: Standa
d rdan
d
►
ZVUK
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
161
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
RESETOVANJE AUDIO SIGNALA
Podešavanje izabranog režima zvuka se ovim vraća nazad u fabričkom podešenju.
ZVUK
● Nači
N čin
Način
Premesti
zvuka
k
ZVUK
OK
● Nači
N čin
Način
: St
Standa
d rdan
d
Premesti
zvuka
k
• Beskrajan zvuk : Isključeno
• Visoki tonovi
50 podešavanja biće poništena.
Sva audio
• Bas
• Bas
2
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
3
4
?
● Digitalni
: Uključeno
Podešavanje
50
Nastaviti?
Resetuj
• Resetovanje
►
50
audio izlaz : PCM
zvučnik
● DTV Audio
1
• Beskrajan zvuk : Isključeno
►
● TV
: St
Standa
d rdan
d
• Visoki tonovi 50
Resetuj
• Resetovanje
● Digitalni
OK
: Automatski
● TV
audio izlaz : PCM
zvučnik
● DTV Audio
Da
Ne
: Uključeno
Podešavanje
: Automatski
Izaberite ZVUK.
Izaberite Vrati na prvo stanje.
Izaberite Da.
Initialize the adjusted value.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
162
AUDIO DESCRIPTION (AUDIO OPIS) (U DIGITALNOM
REŽIMU)
Ova funkcija je za slepe osobe i pruža audio snimak sa objašnjenjem trenutne situacije u TV programu, pored osnovneaudio funkcije.
Kada je uključena opcija Audio Description (Audio opis), osnovne audio opcije i Audio Description
(Audio opis) obezbeđene su samo za programe koji sadrže opciju Audio Description (Audio opis).
Jačina zvuka Menjanje jačine zvuka audio opisa
Zvučni signal Kada se izabere kanal sa audio opisom, čuje se zvučni signal
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
● Jezik(Language)
: UK
● Indikator
rada
na fabričke postavke
● Vraćanje
• Jačina zvuka
na fabričke postavke
ID uređaja : 1
režima
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
● Postavi
ID uređaja : 1
: Kućna upotreba
● Postavke
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
● IC
režima
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
)
Isključeno
Audio opis
rada
● IC
3
: UK Za gluvoneme(
●● Onemogućena pomoć
● Vraćanje
● Postavke
2
OK
● Indikator
● Postavi
1
● Država
►
●● Onemogućena pomoć
►
● Država
Premesti
● Jezik(Language)
◄
0
Uključeno
-
• Zvučni signal
►
+
Isključeno
: Kućna upotreba
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
Zatvori
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Onemogućena
pomoć.
Izaberite Audio opis.
4
5
Selektujte Volume (Jačina
zvuka) ili Beep (Beep signal).
Napravite željena podešavanja.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
Prilagođavanje nivoa za Audio Description Volume (Jačinu zvuka audio
opisa) pomoću izbora „Uključeno“
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
163
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
I/II
STEREO/DUAL PRIJEM (SAMO U ANALOGNOM REŽIMU)
Kada odaberete neki program, informacije o zvuku se pojavljuju zajedno sa brojem programa inazivom
stanice.
1
Izaberite Zvuk ili Jezik za zvuk.
2
Izaberite izlaz zvuka.
Emitovanje
MONO
Stereo
STEREO
Dual
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
164
Prikaz na ekranu
Mono
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
■ Izbor mono zvuka
Ako je stereo signal slab u prijemu, onda možete da prebacite zvuk na mono. U mono prijemu,
jasnoća zvuka je poboljšana.
■ Izbor jezika kod emitovanja dostrukih jezika
Ako je prijem nekog programa na dva jezika (dvostruki jezici), onda možete da prebacite na DUAL
I, DUAL II ili DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
Šalje primarni jezik emitovanja na zvučnike.
Šalje sekundarni jezik emitovanja na zvučnike.
alje odvojeni jezik na svaki zvučnik.
NICAM PRIJEM (SAMO U ANALOGNOM REŽIMU)
Ako je TV opremljen sa prijemnikom za prijem NICAM signala, onda možete primiti digitalni zvukvisokog kvaliteta NICAM.
Izlaz zvuka se može odabrati prema vrsti primljenog emtiovanja.
1
Ako je NICAM mono na prijemu, možete izabrati NICAM MONO ili FM MONO.
2
Ako je NICAM stereo na prijemu, možete izabrati NICAM STEREO ili FM MONO.
Ako je stereo signal slab, prebacite na FM MONO.
3
Ako je NICAM dual na prijemu, možete izabrati NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ili
NICAM DUAL I+II ili FM MONO.
IZBOR IZLAZA ZVUKA ZA ZVUČNIKE
Izaberite izlaz zvuka.
L+R: Audio signal iz audio L ulaza je poslat levom zvučniku, a audio signal sa audio R
ulaza je poslat desnom zvučniku.
L+L: Audio signal iz audio L ulaza je poslat levim i desnim zvučnicima.
R+R: Audio signal iz audio R ulaza je poslat levim i desnim zvučnicima.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
U režimu AV, Komponentni, RGB i HDMI možete izabrati izlaz zvuka za levi i desni
zvučnik.
165
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
IZBOR JEZIKA / DRŽAVE ZA PRIKAZ NA EKRANU
Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
1
2
Izaberite željeni jezik.
Izaberite svoju zemlju. (Osim za modele 32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**, 42/47LE7390,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**,
32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**)
Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
1
2
3
4
5
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
166
Izaberite OPCIJA.
1
Izaberite Jezik(Language).
2
Selektujte Menu Language (Meni
jezika).
3
Izaberite vaš željeni jezik.
4
Pritisnite Spremi.
5
Izaberite OPCIJA.
Selektujte Država.
Izaberite svoju zemlju.
Izaberite Da ili Ne.
Sačuvajte.
(Osim za modele 32/37/42LE49**, 32/37/42/47/55LE59**, 42/47LE7390,
32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42LD49**,
32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**, 32/37/42LD89**, 42/47LX69**,
50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**, 50/60PX99**)
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
NAPOMENA
► Ako ne završite podešavanje Uputstva za instalaciju pritiskom na BACK ili ako je isteklo vreme za OSD
(Prikaz na ekranu) instalacioni meni će se stalno pojavljivati, sve dok se postavka ne završi kada se TV
uključi.
► Ako izaberete pogrešnu državu, onda se teletekst možda neće pojavljivati ispravno i mogu nastati neki
problemi tokom rada sa teletekstom.
► Funkcija dekodera se možda ne može primeniti u zavisnosti od prilika emitovanja države.
► Kontrolni tasteri za DTV režim možda neće raditi u zavisnosti od prilika emitovanja države.
► U državama gde propisi o digitalnom emitovanju nisu utvrđeni, neke DTV funkcije možda neće raditi u
zavisnosti od prilika digitalnog emitovanja.
► Podešenje države “UK” treba da bude aktivirano samo u Ujedinjenom Kraljevstvu.
► Ako u postavci Podešavanje države izaberete „- -“, biće dostupni evropski zemaljski digitalni standardni
programi, ali neke od DTV funkcija možda neće pravilno raditi.
IZBOR JEZIKA
Audio funkcija omogućava izbor željenog jezika.
Ako se ne emituju podaci na odabranom jeziku, onda će biti reprodukovan podrazumevani jezik audio
signala.
Koristite funkciju „Titl“ kada se emituju dva ili više jezika titla. Ako se ne emituju podaci titla na odabranom jeziku, onda će biti reprodukovan titl na podrazumevanom jeziku.
Ako jezici koje ste izabrali kao primarne za Jezik za zvuk, Jezik titla i Jezik za teletekst nisu podržani,
možete da izaberete neki od jezika iz sekundarne kategorije.
U digitalnom režimu, koristite funkciju jezika za teletekst kada se emituju dva ili više jezika za teletekst.
Akose teletekst podaci na izabranom jeziku ne emituju, prikazaće se stranica na podrazumevanom jeziku
teleteksta.
1
2
3
4
Izaberite Jezik(Language).
Izaberite Jezik za zvuk, Jezik titla ili
Jezik teksta(Osim za UK).
Izaberite vaš željeni jezik.
1
2
3
4
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Onemogućena
pomoć.
Izaberite Za gluvoneme (
).
Izaberite Uključeno ili
Isključeno.
Pritisnite Spremi.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
5
Izaberite OPCIJA.
167
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
Informacije o jeziku audio signala
< Izbor jezika audio signala >
► Kada se emituju dva ili više jezika audio signala, onda
možete izabrati jezik audio signala.
Ekran
N.A
Status
No disponible
MPEG Audio
Dolby Digital Audio
Audio para personas con "discapacidad visual”
1
Audio para personas con "discapacidad auditiva”
Izaberite Zvuk ili Jezik za zvuk.
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC Audio
2
Izaberite jezik audio signala.
< Izbor jezik titlova >
► Kada se emituju dva ili više jezika titla, jezik titla možete
izabrati pomoću tastera SUBTITLE na daljinskom
upravljaču.
► Pomoću dugmadi
izaberite jezik titla.
Informacije o jeziku audio signala
Ekran
N.A
Status
Not Available
Teletext Subtitle
Subtitle for “Hard of Hearing”
- Audio signali/titlovi se mogu emitovati/prikazati u jednostavnijem obliku sa 1 do 3 karaktera od strane
dobavljača usluga.
- Kada izaberete dopunski audio signal (audio signal za “osobe sa oštećenim vidom/sluhom”) onda TV može
ispuštati deo glavnog audio signala.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
168
PODEŠAVANJE VREMENA
PODEŠAVANJE SATA
Sat se automatski podešava kada je prijem digitalnog signala u režimu Automatski. Sat možete
podesiti i ručno u režimu Ručno.
Vreme morate tačno da podesite pre korišćenja funkcije za vreme Uključeno/Isključeno.
Vreme na televizoru se podešava informacijama o pomeranju vremena na osnovu vremenske zone i
Griničkog srednjeg vremena (GMT - Greenwich Mean Time) koje se primaju putem emitovanog signala i vreme se automatski podešava pomoću digitalnog signala.
Ako je ime grada u Vremenska zona promenjeno u odstupanje, možete da promenite vreme za 1 sat.
Meni Vremenska zona može se promeniti u Automatski režim.
VREME
Premesti
►
● Časovnik
● Vreme
isključivanja : Isključeno
● Vreme
uključivanja : Isključeno
● Sleep
tajmer
VREME
OK
: Isključeno
Premesti
OK
● Časovnik
OK
◄
Automatski
isključivanja : Isključeno
Datum
3
● Vreme uključivanja : Isključeno
Mesec
Mar.
● Sleep tajmer
: Isključeno
Godina
2008
● Vreme
Sat
16
Minut
09
Vremenska zona
►
London
GMT
Zatvori
1
2
3
5
Izaberite Časovnik.
Izaberite režim Automatski ili
Ručno.
Izaberite either the year, month,
date, time or Vremenska zona
option.
Set the year, month, date, time or
Vremenska zona option.
Vremenska zona
Magadan, Kamčatka
Vladivostok
Jakutsk
Irkutsk
Krasnojarsk
Omsk
Jekaterinburg
Moskva, Samara
Kalinjingrad
Međutim, iako je korisnik izabrao svoju
oblast, ako nije ponuđeno odstupanje lokalnog vremena stanice, odnosno ako se ne
poklapaju informacije o oblasti, korisnik
može da izabere odstupanje od vremenske
zone da bi podesio ispravno vreme.
VRE-
Ova tabela predstavlja tabelu vremenskih
zona za 9 oblasti u Rusiji, a kada korisnik izabere vremensku zonu za svoju oblast, automatski se podešava vreme za odgovarajuću
oblast.
PODEŠAVANJE
MENA
4
Izaberite VREME.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
169
PODEŠAVANJE VREMENA
PODEŠAVANJE ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE./
ISKLJUČIVANJE TAJMERA
Funkcija vreme isključivanja automatski prebacuje TV u režim mirovanja prema unapred definisanom
vremenu.
Dva časa nakon što je uključivanje TV-a postavljeno putem funkcije Na vreme, automatski će se vratiti
na način isključeno osim ako se ne pritisne dugme.
Funkcija vreme isključivanja poništava funkciju Na vreme ako su obe podešene na isto vreme.
TV mora da je u režimu mirovanja da bi funkcija Na vreme radila.
VREME
Premesti
VREME
OK
● Časovnik
● Časovnik
● Vreme
● Vreme
: Isključeno
tajmer
►
● Sleep
►
: Isključeno
OK
1. mart 2007, 16:09
isključivanja : Isključeno
Ponavljanje ◄ Isključeno
● Vreme uključivanja : Isključeno
Sat
00
● Sleep tajmer
: Isključeno
Minut
00
isključivanja : Isključeno
● Vreme uključivanja
Premesti
Unos
►
Antena
Program
TV1
Jačina
30
Zatvori
1
2
3
PODEŠAVANJE VREMENA
4
5
6
Izaberite VREME.
Izaberite Vreme isključivanja ili
Vreme uključivanja.
Izaberite Ponavljanje.
Izaberite opciju Isključeno, Jednom,
Dnevno, Pon. ~ Pet., Pon. ~ Sub., Sub.
~ Ned. ili Ned..
Podesite sat.
• Da biste otkazali funkciju Vreme uključivanja/
isključivanja, izaberite opciju Isključeno.
• Samo za funkcju Vreme uključivanja
1
2
3
4
Izaberite stavku Unos.
Odaberite izvor ulaza.
Podesite Program.
Podesite nivo glasnoće kada se
uključuje.
Podesite minute.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
170
PODEŠAVANJE SLEEP TAJMERA
Ne morate da se setite da ugasite TV pre nego što krenete na spavanje.
Sleep tajmer automatski isključuje TV u režim mirovanja nakon što istekne unapred podešeno vreme.
1
Izaberite Sleep tajmer.
2
Izaberite opciju Isključeno, 10, 20, 30, 60, 90, 120,
180 ili 240 min.
• Kada isključujete TV, onda je unapred podešeno vreme sleep
poništeno.
• Takođe, Tajmer spavanja možete podesiti u meniju VREME.
PODEŠAVANJE
MENA
VRE-
171
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA
SADRŽAJA
PODEŠAVANJE LOZINKE I ZAKLJUČAVANJE SISTEMA
Da biste uneli lozinku, pritisnite ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ na daljinskom upravljaču.
Kada je za državu odabrana Francuska, lozinka nije ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, već ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kada je za državu odabrana Francuska, lozinka ne može biti ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Ako je kanal zaključan, unesite lozinku da biste ga privremeno otključali.
ZAKLJUČAJ
Premesti
2
3
RODITELJSKI NADZOR /
KONTROLA SADRŽAJA
4
5
● Zaključav. sistema
program
● Roditeljski
ulaz
Izaberite ZAKLJUČAJ.
: Isključeno
: Isključeno
● Blokirati
nadzor: Blokiranje
: Isključeno
OK
● Blokiran
● Zaključavanje
tastera
Isključeno
Isključeno
►
● Blokiran
Premesti
lozinku
program
● Roditeljski
tastera
►
: Isključeno
: Isključeno
● Blokirati
● Zaključavanje
ZAKLJUČAJ
● Postavi
● Zaključav. sistema
1
OK
lozinku
►
● Postavi
Uključeno
nadzor: Blokiranje
ulaz
: Isključeno
• Ako zaboravite vašu lozinku, pritisnite ‘0’,
‘3’, ‘2’, ‘5’ na daljinskom upravljaču.
Izaberite Zaključav. sistema.
Izaberite Uključeno.
Podesite lozinku.
Unesite lozinku od 4 cifara.
Uverite se da ste zapamtili broj!
Ponov unesite novu lozinku radi potvrde.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
172
BLOKIRATI PROGRAM
Blocks any programme that you do not want to watch or that you do not want your children to watch.
It is available to use this function in Lock System ”On”.
Unesite lozinku da biste gledali ocenjen program.
Uređ. programa
Favourite Group :
RADIO
DTV
ZAKLJUČAJ
● Postavi
Premesti
OK
lozinku
● Zaključav.
sistema
: Uključeno
● Blokirati
program
● Roditeljski
● Blokiran
● Zaključavanje
tastera
Strana 1/1
C
TV
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
▲
▲
nadzor: Blokiranje
ulaz
: Isključeno
Promena programa
Navigacija
Promena stranice
P
Prethodni
Blokirati/Odblokirati
ili
Uređ. programa
Favourite Group :
Strana 1/1
C
RADIO
DTV
TV
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
Promena programa
Navigacija
P
Promena stranice
Prethodni
Blokirati/Odblokirati
1
Izaberite ZAKLJUČAJ.
3
4
Izaberite Zaključav. sistema.
Izaberite Blokirati program.
Unesite Blokirani program.
5
ŽUTO
RODITELJSKI NADZOR /
KONTROLA SADRŽAJA
2
Izaberite program koji treba da zaključate.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
173
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA
RODITELJSKI NADZOR (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
Ova funkcija radi u skladu sa informacijama emitovanim od strane stanice. Radi toga ako signal nosi
netačne informacije, onda ova funkcija neće raditi.
Potrebna je lozinka da pristupite ovo meniju.
Ovaj TV je programiran da upamti zadnju podešenu opciju čak iako isključite TV.
Sprečava deca da gledaju određene TV programe za odrasle, u skladu sa podešenom kontrolom
sadržaja.
Unesite lozinku da biste gledali ocenjen program.
Ocena se razlikuje prema državi.
ZAKLJUČAJ
● Postavi
Premesti
ZAKLJUČAJ
OK
lozinku
● Zaključav.
● Postavi
sistema
: Uključeno
● Blokirati
● Blokiran
● Zaključavanje
tastera
● Zaključav.
sistema
program
●●Roditeljski
nadzor
: Blokiranje
isključeno
Roditeljski
nadzor
: Blokiranje
OK
Blokiranje isključeno: dozvoljava sve programe
▲
: Uključeno
lozinku
● Blokirati
▲
▲
ulaz
: Isključeno
program 12 i iznad
13 i iznad
●●Roditeljski
nadzor
: Blokiranje
isključeno
Roditeljski
nadzor
: Blokiranje
● Blokiran
● Zaključavanje
tastera
ulaz
14 i iznad
Emisije za 18 i više godina
biće blokirane
▲
12 i iznad
▲
▲
: Isključeno15 i iznad
16 i iznad
13 i iznad
14 i iznad
15 i iznad
16 i iznad
17 i iznad
17 i iznad
18 i iznad
iznad
18 i preko
Blokiranje isključeno
(Osim u Francuskoj)
1
2
RODITELJSKI NADZOR /
KONTROLA SADRŽAJA
3
4
(Samo u Francuskoj)
Izaberite ZAKLJUČAJ.
Izaberite Zaključav. sistema.
Izaberite Roditeljski nadzor.
Napravite odgovarajuća podešavanja.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
174
BLOKIRANJE EKSTERNOG SIGNALA
Omogućava da blokirate ulaz.
Ova funkcija je na raspolaganju kada je Zaključav. sistema ”Uključeno”.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
ZAKLJUČAJ
● Postavi
Premesti
ZAKLJUČAJ
OK
lozinku
● Zaključav.
● Postavi
sistema
: Uključeno
● Blokirati
● Roditeljski
● Blokiran
● Zaključavanje
tastera
ulaz
sistema
● Blokirati
nadzor: Blokiranje
▲
: Isključeno
Isključeno
Isključeno
program
● RGB
Isključeno
nadzor
: Blokiranje
● HDMI1
● Blokiran ulaz
● HDMI2
● Zaključavanje tastera
: Isključeno
● HDMI3
● HDMI4
►
Isključeno
● Komponenta
: Uključeno
● Roditeljski
▲
◄
OK
● AV2
lozinku
● Zaključav.
program
● AV1Premesti
Isključeno
▲
▲
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Izlaz
1
2
3
5
Izaberite Zaključav. sistema.
Izaberite Blokiran ulaz.
Izaberite izvor.
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
RODITELJSKI NADZOR /
KONTROLA SADRŽAJA
4
Izaberite ZAKLJUČAJ.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
175
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA
ZAKLJUČAVANJE TASTERA
Ova funkcija može se koristiti za sprečavanje neovlašćenog gledanja zaključavanjem kontrola prednjeg panela, tako da se može koristiti samo pomoću daljinskog upravljača.
Ovaj televizor je programiran da zapamti poslednju opciju na koju je podešen čak i ako ga isključite.
ZAKLJUČAJ
Premesti
● Zaključav.
● Postavi
sistema
: Isključeno
● Blokirati
● Blokiran
2
3
: Isključeno
program
● Roditeljski
ulaz
: Isključeno
: Isključeno
sistema
● Blokirati
nadzor: Blokiranje
● Blokiran
Izaberite ZAKLJUČAJ.
Izaberite Zaključavanje tastera.
Izaberite Uključeno ili
Isključeno.
OK
● Zaključavanje tastera
nadzor: Blokiranje
ulaz
: Isključeno
: Isključeno
Isključeno
Isključeno
►
● Zaključavanje
tastera
● Zaključavanje
tastera
Premesti
lozinku
● Zaključav.
program
● Roditeljski
1
ZAKLJUČAJ
OK
lozinku
►
● Postavi
Uključeno
• Ako je Zaključavanje tastatera ‘Uključeno’, a TV je
RODITELJSKI NADZOR /
KONTROLA SADRŽAJA
isključen, pritisnite dugme
/ I, INPUT, P
na
televizoru ili dugme POWER INPUT, P
ili
numeričku dugmad na daljinskom upravljaču da
biste uključili televizor.
• Ako je zaključavanje tastature uključeno, na ekranu će se pojaviti poruka „
Zaključavanje
tastatera uključeno“ ako pritisnete neko od dugmadi na prednjoj tabli tokom gledanja televizije.
• Kada se prikaže neka druga poruka na ekranu, poruka „
Zaključavanje tastatera uključeno“ će
nestati.
• Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
176
TELETEKST
■ Prikazana slika se može
razlikovati od Vašeg TV-a.
Ova karakteristika nije dostupna u svim državama.
Teletekst je besplatna usluga emitovana od strane većine TV stanice, koja
daje najnovije informacije u vestima, vremenskoj prognozi, programima televizija, pokazuje cene i mnogo drugih tema.
Dekoder teleteksta u ovom TV-u može podržati JEDNOSTAVNE, NASLOVE i
FASTEXT sisteme. JEDNOSTAVAN (standardni teletekst) sadrži određen broj
stranica koje možete izabrati direktnim unosom odgovarajućeg broja stranice.
NASLOV i FASTEXT su više moderniji načini, omogućavajući vam brz i lak
izbor informacija teleteksta.
UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE
Pritisnite dugme TEXT da biste se prebacili na teletekst. Pojaviće se na ekranu početna strana ili strana koja je poslednji put gledana.
U zaglavlju su prikazani dva broja stranice, naziv TV stanice, datum i vreme.
Prvi broj stranice označava vaš izbor, dok drugi pokazuje trenutno prikazanu
stranicu.
Pritisnite dugme TEXT da biste isključili teletekst. Ponovo se pojavljuje prethodni režim.
JEDNOSTAVAN TEKST
■ Izabiranje stranice
1
2
Unesite željeni broj stranice sa trocifrenim brojem upotrebom tastera BROJKI. Ako tokom izbora pritisnite pogrešan broj, onda morate da kompletirate trocifreni broj i ponovo uneti pravilan broj stranice.
Pomoću dugmadi P
možete izabrati prethodnu ili sledeću stranicu.
TELETEKST
177
TELETEKST
NASLOVI
Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno, zeleno, žuto i plavo na dnu ekrana. Žuto polje oznčava
sledeću grupu a plavo polje označava sledeći blok.
■ Izabiranje stranicu bloka / grupe
1
2
3
4
Sa plavim tasterom možete napredovati od bloka do bloka.
Koristite žuti taster da produžite u sledeću grupu sa automatskim prekoračenjem u sledeći blok.
Sa zelenim tasterom možete produžiti u sledeću stranicu sa automatski prekoračenjem u sledećoj
grupi.
Takođe, možete upotrebiti dugmad P .
Crveni taster vraća nazad na prethodni izbor. Takođe, možete upotrebiti dugmad P .
■ Direktno izabiranje stranice
Kao u režimu JEDNOSTAVAN teletekst, možete odabrati stranicu unosom trocifrenog broja upotrebom tatsera BROJKI u režimu NASLOVI.
FASTEXT
Stranice teleteksta su kodirane bojama duž podnožja ekrana i njihov izbor se vrši pomoću pritiska
naodgovarajući taster u boji.
■ Izabiranje stranice
1
2
3
TELETEKST
178
4
Pritisnite dugme T.OPT , a zatim pomoću dugmadi
izaberite
meni. Prikazuje indeks stranice.
Možete izabrati stranice koje su kodirane bojama u podnožju sa odgovarajućim tasterom u boji.
Kao u režimu JEDNOSTAVAN teletekst, možete odabrati stranicu unosom trocifrenog broja upotrebom tatsera BROJKI u režimu FASTEXT.
Pomoću dugmadi P
možete izabrati prethodnu ili sledeću stranicu.
SPECIJALNE FUNKCIJE TELTEKSTA
■ Pritisnite taster T. OPT , a zatim pomoću dugmadi
izaberite meni Tekst opcija.
■ U Ujedinjenom Kraljevstvu (u digitalnom režimu) dugme T. OPT ne funkcioniše.
Tekst Opcija
■ Indeks
Izaberite stranicu indeksa.
Indeks
Vreme
Zadrži
Pokaži
■ Vreme
Update
Zatvori
Dok gledate TV program, izaberite ovaj meni da prikažete vreme u gornjem desnom
uglu ekrana.
U režimu teleteksta, pritisnite ovo dugme da biste izabrali broj podstranice. Broj podstranice je prikazan pri dnu ekrana. Podstranicu možete zadržati ili promeniti, pomoću CRVENOG/
ZELENOG dugmeta, dugmadi < > ili NUMERIČKE dugmadi.
■ Zadrži
Zaustavlja automatsku promenu stranice, ukoliko teletekst stranica sadrži 2 ili više podstranica. Broj
podstranica i prikazanih podstranica je obično prikazano na ekranu ispod vreme. Kada je ovaj meni
izabran, simbol stop je prikazan u gornjem levom uglu ekrana i funkcija auotmatske promene stranice
nije aktivna.
■ Pokaži
Izaberite ovaj meni ako želite da prikažete skrivene informacije, kao što su rešenja zagonetki.
■ Ažurirati
Prikazuje TV sliku na ekranu dok se čeka na novu stranicu teleteksta. Ovaj prikaz se pojavljuje u
gornjem levom uglu ekrana. Kada je ažurirana stranica na raspolaganju, onda če prikaz biti promenjen
prema broju stranice. Izaberite ponovo ovaj meni da pogledate ažuriranu stranicu teleteksta.
TELETEKST
179
DIGITALNI TELETEKST
*Ova funkcija radi samo u Britaniji i Irs koj.
TV vam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je jako poboljšan u raznim aspektima kao što su
tekst, grafike itd.
Ovaj digitalni teletekst može pristupiti specijalnom digitalnom teletekstu i specifičnim uslugama koji se
emituju od strane digitalnog teleteksta.
TELETEKST UNUTAR DIGITALNOG SERVISA
1
Pomoću numeričke dugmadi ili dugmadi P
izaberite digitalnu uslugu koja emituje digitalnu
televiziju.
2
Pratite uputstva na digitalnom teletekstu i
pređite na sledeći korak pomoću dugmeta
TEXT, OK,
, CRVENOG, ZELENOG,
ŽUTOG, PLAVOG dugmeta ili NUMERIČKE
dugmadi itd.
3
Da biste promenili uslugu digitalnog teleteksta,
izaberite neku drugu uslugu pomoću
numeričke dugmadi ili dugmadi P
.
TELETEKST U DIGITALNOM SERVISU
D I G I T A L N I
TELETEKST
180
1
Pomoću numeričke dugmadi ili dugmadi P
izaberite neku uslugu koja emituje digitalni
teletekst.
2
Pritisnite dugme TEXT ili neko od obojene
dugmadi da biste uključili teletekst.
3
Pratite uputstva na digitalnom teletekstu i pređite
na sledeći korak pritiskom na dugme OK,
, CRVENO, ZELENO, ŽUTO, PLAVO dugme ili
neko od NUMERIČKE dugmadi itd.
4
Pritisnite dugme TEXT ili neko od obojene
dugmadi da biste isključili digitalni teletekst i
vratili se na TV prikaz.
Kod nekih usluga, možete pristupiti teletekstu
pomoću CRVENOG dugmeta.
DODATAK
PRONALAŽENJE GREŠAKA
Tv ne radi ispravno.
■ Proverite da li ima neki predmet između daljinskog upravljača i TV-a koji
uzrokuje ometanje. Uverite se da ste usmerili daljinski upravljač u pravcu
Daljinski upravljač
TV-a.
ne radi
■ Uverite se da ste umetnuli baterije sa pravilnim polaritetom (+ na +, - na -).
■ Ubacite nove baterije.
■ Da li je konfigurisan sleep tajmer?
Napajanje je iznenada ■ Proverite podešenja upravljanja napajanja. Da li je napajanje prekinuto.
■ Ako je TV uključen i nema ulaznog signala, isključiće se automatski
isključeno
nakon 15 minuta.
Video funkcija ne radi.
Nema slike i nema
zvuka
Slika se sporo pojavljuje
nakon uključivanja
Nema ili slaba boja ili
slaba slika.
■
■
■
■
■
Proverite da li je TV uključen.
Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
Da li je kabl za napajanje pravilno utaknut u električnoj mreži?
Proverite smer vaše antene i/ili njenu lokaciju.
Proverite električnu mrežu uz pomoć priključivanja drugog TV-a u istoj
utičnici.
■ To je normalno, slika je prigušena tokom procesa pokretanja TV-a. Molim
obratite se servisnom centru ako se slika ne pojavi nakon 5 minuta.
■
■
■
■
■
Podesite boju u opcijama menija.
Napravite dovoljna prostora između TV-a i video plejera.
Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
Da li su video kablovi pravilno povezani?
Aktivirajte bilo koju funkciju da povratite osvetljaj slike.
Horizontalne/vertikalne
■ Proverite lokalne smetnje kao što je rad nekog električnog aparata ili
linije
eletričnog alata.
ili podrhtavanje slike
■ Kanal stanice ili kablovskog kanala ima probleme, podesite drugu stanicu.
Slab prijem
■ Signal stanice je slab, preusmeriti antenu da biste imali bolji prijem slabijih stanica.
na nekim kanalima.
■ Proverite da li postoje mogući izvori smetnje.
Linije ili pruge
■ Proverite antenu (promenite poziciju antene).
kada je povezano sa
HDMI
■ Proverite da li HDMI kabl ima oznaku High Speed HDMI Cable.
Ako HDMI kablovi nisu High Speed HDMI, može doći do treperenja slike ili
na ekranu neće biti slike. Koristite High Speed HDMI kabl.
DODATAK
na slici.
Nema slike
181
DODATAK
Audio funkcija ne radi.
Ima slike i nema zvuk
Nema izlazni audio
signal na jednom
od zvučnika
Neobičan zvuk koji
dolazi iz TV-a.
Nema zvuka kada je
povezano sa HDMI ili
preko USB
■
■
■
■
Pritisnite dugme
+ ili -.
Zvuk prigušen? Pritisnite taster MUTE (bez zvuka).
Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
Da li su audio kablovi pravilno povezani?
■ Podesite Balans u opcijama menija.
■ Promena u vlažnosti ili temperaturi okoline može uzrokovati neobičan
zvuk kada uključujete ili isključujete TV i to nije greška u TV.
■ Proverite da li HDMI kabl ima oznaku High Speed HDMI Cable.
■ Proverite USB kabl preko verzije 2.0.
*Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.
Pojavljuje se problem u režimu PC. (samo u režimu PC)
Signal je van dometa ■ Podesite rezoluciju, horizontalnu ili vertikalnu frekvenciju.
(nevažeći format)
■ Proverite ulazni izvor.
Vertilane pruge ili trake
u
■ Upotrebite automatsku konfiguraciju ili podesite časovnik fazu ili H/V
pozadini i horizontalni
poziciju. (Opcija)
šum i nepravilna
pozicija slike
Boja ekrana je nestal- ■ Proverite interkonekcijski kabl.
na ili jednobojna.
■ Reinstalirajte video karticu računara.
Postoji problem sa podešavanjima u meniju SLIKA.
Kada korisnik promeni
podešavanja slike, TV ■ To znači da se TV trenutno nalazi u režimu Demo za prodavnice.
se nakon izvesnog
Da biste se prebacili na režim Kućna upotreba, postupite na sledeći
vremena automatski
način:
U meniju TV, izaberite OPCIJA -> Postavke režima
vraća na prvobitne
-> Kućna upotreba. Sada ste u režimu Kućna upotreba.
postav ke .
DODATAK
182
ODRŽAVANJE
Prevremeni kvarovi se mogu sprečiti. Pažljivo i redovno čišćenje može produžiti vek trajanja vašeg
novog TV-a.
Pažnja : Uverite se da ste isključili napajanje i iskopčali kabl za napajanje pre nego što počnete sa
čišćenjem.
Čišćenje ekrana
1
Dobar način da odbijete prašinu od ekrana neko vreme je ako namokrite meku krpu sa
mešavinom mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za sudove. Iscedite krpu dok ne postane skoro suva i onda je upotrebite za brisanje ekrana.
2
Uverite se da ne zaostane prekomerna voda na ekranu. Omogućite da se isuši voda ili vlaga
pre nego što uključujete TV-a..
Čišćenje kutijet
■ Da biste uklonili prljavštinu ili prašinu, obrišite kutiju sa mekom i suvom magičnom krpom.
■ Nemojte koristiti vlažnu krpu.
Dugotrajna odsutnost
OPREZ
► Ako pretpostavljate da ćete ostaviti vaš TV nekorišćen za duži period vremena (kao što su odmori), onda
iskopčajte kabl za napajanje da biste sprečili eventualna oštećenja uzrokovana od grmljavine ili oscilacija u
napajanju.
DODATAK
183
DODATAK
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
32LE5500-ZA / 32LE550N-ZA
32LE5800-ZA / 32LE5900-ZA
32LE5510-ZB / 32LE551N-ZB
32LE5810-ZB / 32LE5910-ZB
sa postoljem
784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm
784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm
bez postolja
784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm
784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm
sa postoljem
bez postolja
12,7 kg
10,5 kg
12,7 kg
10,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
32LE5***
37LE5***
37LE5500-ZA / 37LE550N-ZA
37LE5800-ZA / 37LE5900-ZA
37LE5510-ZB / 37LE551N-ZB
37LE5810-ZB / 37LE5910-ZB
sa postoljem
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
bez postolja
905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm
905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm
sa postoljem
bez postolja
15,6 kg
12,8 kg
15,6 kg
12,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
184
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
42LE5500-ZA / 42LE550N-ZA
42LE5800-ZA / 42LE5900-ZA
42LE5510-ZB / 42LE551N-ZB
42LE5810-ZB / 42LE5910-ZB
sa postoljem
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
bez postolja
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
sa postoljem
bez postolja
19,5 kg
16,7 kg
19,5 kg
16,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
42LE5***
47LE5***
47LE5500-ZA / 47LE550N-ZA
47LE5800-ZA / 47LE5900-ZA
47LE5510-ZB / 47LE551N-ZB
47LE5810-ZB / 47LE5910-ZB
sa postoljem
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
bez postolja
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
sa postoljem
bez postolja
22,9 kg
19,6 kg
22,9 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
185
DODATAK
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
55LE5500-ZA / 55LE550N-ZA
55LE5800-ZA / 55LE5900-ZA
55LE5510-ZB / 55LE551N-ZB
55LE5810-ZB / 55LE5910-ZB
sa postoljem
1306,0 mm x 867,0 mm x 328,0 mm
1306,0 mm x 867,0 mm x 328,0 mm
bez postolja
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
sa postoljem
bez postolja
34,5 kg
28,8 kg
34,5 kg
28,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
42LX6***
47LX6***
42LX6500-ZD / 42LX650N-ZD
42LX6800-ZD / 42LX6900-ZD
47LX6500-ZD / 47LX650N-ZD
47LX6800-ZD / 47LX6900-ZD
sa postoljem
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
bez postolja
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
sa postoljem
bez postolja
19,5 kg
16,7 kg
22,9 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
55LE5***
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
186
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
32LE7500-ZA / 32LE750N-ZA
32LE7800-ZA / 32LE7900-ZA
32LE7510-ZB / 32LE751N-ZB
32LE7810-ZB / 32LE7910-ZB
sa postoljem
786,4 mm x 556,2 mm x 221 mm
786,4 mm x 556,2 mm x 221 mm
bez postolja
786,4 mm x 500,4 mm x 39,9 mm
786,4 mm x 500,4 mm x 39,9 mm
sa postoljem
bez postolja
14,8 kg
11,7 kg
14,8 kg
11,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
32LE7***
37LE7***
37LE7500-ZA / 37LE750N-ZA
37LE7800-ZA / 37LE7900-ZA
37LE7510-ZB / 37LE751N-ZB
37LE7810-ZB / 37LE7910-ZB
sa postoljem
907,4 mm x 628,3 mm x 269,8 mm
907,4 mm x 628,3 mm x 269,8 mm
bez postolja
907,4 mm x 569 mm x 39,9 mm
907,4 mm x 569 mm x 39,9 mm
sa postoljem
bez postolja
18,8 kg
14,7 kg
18,8 kg
14,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
187
DODATAK
42LE7***
42LE7500-ZA /
42LE750N-ZA /
42LE7800-ZA /
42LE7900-ZA
42LE7510-ZB /
42LE751N-ZB /
42LE7810-ZB /
42LE7910-ZB
42LE7300-ZA /
42LE730N-ZA /
42LE7380-ZA /
42LE7390-ZA
sa postoljem
1018,2 mm x 692,5 mm x 269,8 mm
1018,2 mm x 692,5 mm x 269,8 mm
1009,2 mm x 694,5 mm x 286,5 mm
bez postolja
1018,2 mm x 630,7 mm x 29,3 mm
1018,2 mm x 630,7 mm x 29,3 mm
1009,2 mm x 629,7 mm x 29,3 mm
sa postoljem
bez postolja
23,2 kg
19,1 kg
23,2 kg
19,1 kg
25,5 kg
21,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
47LE7***
47LE7500-ZA /
47LE750N-ZA /
47LE7800-ZA /
47LE7900-ZA
47LE7510-ZB /
47LE751N-ZB /
47LE7810-ZB /
47LE7910-ZB
47LE7300-ZA /
47LE730N-ZA /
47LE7380-ZA /
47LE7390-ZA
sa postoljem
1128,6 mm x 758,5 mm x 284,4 mm
1128,6 mm x 758,5 mm x 284,4 mm
1119,6 mm x 757,1 mm x 286,5 mm
bez postolja
1128,6 mm x 693,3 mm x 29,8 mm
1128,6 mm x 693,3 mm x 29,8 mm
1119,6 mm x 691,3 mm x 29,3 mm
sa postoljem
bez postolja
27,5 kg
23 kg
27,5 kg
23 kg
29,7 kg
25,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
188
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
55LE7500-ZA / 55LE750N-ZA
55LE7800-ZA / 55LE7900-ZA
55LE7510-ZB / 55LE751N-ZB
55LE7810-ZB / 55LE7910-ZB
sa postoljem
1306 mm x 868,1 mm x 328 mm
1306 mm x 868,1 mm x 328 mm
bez postolja
1306 mm x 797,4 mm x 31,2 mm
1306 mm x 797,4 mm x 31,2 mm
sa postoljem
bez postolja
39,6 kg
33,5 kg
39,6 kg
33,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
47LX9***
55LX9***
47LX9800-ZA
55LX9800-ZA
sa postoljem
1085,9 mm x 710,6 mm x 255,0 mm
1255,8 mm x 805,0 mm x 255,0 mm
bez postolja
1085,9 mm x 654,2 mm x 31,6 mm
1255,8 mm x 749,6 mm x 31,6 mm
sa postoljem
bez postolja
26,7 kg
22,1 kg
32,7 kg
28,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
55LE7***
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
189
DODATAK
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
42LE8500-ZA / 42LE850N-ZA
42LE8800-ZA / 42LE8900-ZA
42LE8510-ZB / 42LE851N-ZB
42LE8810-ZB / 42LE8910-ZB
sa postoljem
1013,3 mm x 705,8 mm x 235,5 mm
1013,3 mm x 705,8 mm x 235,5 mm
bez postolja
1013,3 mm x 645,8 mm x 34,5 mm
1013,3 mm x 645,8 mm x 34,5 mm
sa postoljem
bez postolja
27,2 kg
23,1 kg
27,2 kg
23,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
42LE8***
47LE8***
47LE8500-ZA / 47LE850N-ZA
47LE8800-ZA / 47LE8900-ZA
47LE8510-ZB / 47LE851N-ZB
47LE8810-ZB / 47LE8910-ZB
sa postoljem
1122,6 mm x 769,3 mm x 275 mm
1122,6 mm x 769,3 mm x 275 mm
bez postolja
1122,6 mm x 707,3 mm x 34,5 mm
1122,6 mm x 707,3 mm x 34,5 mm
sa postoljem
bez postolja
31,6 kg
27 kg
31,6 kg
27 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
190
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
55LE8500-ZA / 55LE850N-ZA
55LE8800-ZA / 55LE8900-ZA
55LE8510-ZB / 55LE851N-ZB
55LE8810-ZB / 55LE8910-ZB
sa postoljem
1292,6 mm x 875,4 mm x 311,9 mm
1292,6 mm x 875,4 mm x 311,9 mm
bez postolja
1292,6 mm x 802,9 mm x 34,5 mm
1292,6 mm x 802,9 mm x 34,5 mm
sa postoljem
bez postolja
43,8 kg
35,8 kg
43,8 kg
35,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
230 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
230 W
32LD4***
37LD4***
32LD480-ZB
32LD490-ZB
37LD480-ZB
37LD490-ZB
sa postoljem
799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
bez postolja
799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm
sa postoljem
bez postolja
9,1 kg
8,1 kg
12,5 kg
10,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
55LE8***
42LD4***
42LD480-ZB
42LD490-ZB
sa postoljem
1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
bez postolja
1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
sa postoljem
bez postolja
15,1 kg
13,5 kg
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
Vlaga skladištenja
191
DODATAK
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
32LD650-ZC / 32LD650N-ZC
32LD680-ZC / 32LD690-ZB
32LD651-ZB / 32LD651N-ZB
32LD681-ZB / 32LD691-ZB
sa postoljem
797 mm x 555 mm x 207 mm
797 mm x 555 mm x 207 mm
bez postolja
797 mm x 495 mm x 73,8 mm
797 mm x 495 mm x 73,8 mm
sa postoljem
bez postolja
9,8 kg
8,7 kg
9,8 kg
8,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
32LD6***
37LD6***
37LD650-ZC / 37LD650N-ZC
37LD680-ZC / 37LD690-ZB
37LD651-ZB / 37LD651N-ZB
37LD681-ZB / 37LD691-ZB
sa postoljem
916 mm x 625 mm x 261 mm
916 mm x 625 mm x 261 mm
bez postolja
916 mm x 560 mm x 77,7 mm
916 mm x 560 mm x 77,7 mm
sa postoljem
bez postolja
12,8 kg
11,2 kg
12,8 kg
11,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
192
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
42LD650-ZC / 42LD650N-ZC
42LD680-ZC / 42LD690-ZB
42LD651-ZB / 42LD651N-ZB
42LD681-ZB / 42LD691-ZB
sa postoljem
1024 mm x 685 mm x 261 mm
1024 mm x 685 mm x 261 mm
bez postolja
1024 mm x 621 mm x 76,8 mm
1024 mm x 621 mm x 76,8 mm
sa postoljem
bez postolja
15,5 kg
13,9 kg
15,5 kg
13,9 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
42LD6***
47LD6***
47LD650-ZC / 47LD650N-ZC
47LD680-ZC / 47LD690-ZB
47LD651-ZB / 47LD651N-ZB
47LD681-ZB / 47LD691-ZB
sa postoljem
1137 mm x 758 mm x 270 mm
1137 mm x 758 mm x 270 mm
bez postolja
1137 mm x 685 mm x 76,8 mm
1137 mm x 685 mm x 76,8 mm
sa postoljem
bez postolja
20,3 kg
18,3 kg
20,3 kg
18,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
193
DODATAK
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
55LD650-ZC / 55LD650N-ZC
55LD680-ZC / 55LD690-ZB
55LD651-ZB / 55LD651N-ZB
55LD681-ZB / 55LD691-ZB
sa postoljem
1329 mm x 872 mm x 330 mm
1329 mm x 872 mm x 330 mm
bez postolja
1329 mm x 796 mm x 96,5 mm
1329 mm x 796 mm x 96,5 mm
sa postoljem
bez postolja
33 kg
29,8 kg
33 kg
29,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
340 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
340 W
32LE4***
37LE4***
32LE4800-ZB
32LE4900-ZB
37LE4800-ZB
37LE4900-ZB
sa postoljem
786,0 mm x 559,0 mm x 221,0 mm
907,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
bez postolja
786,0 mm x 500,0 mm x 39,9 mm
907,0 mm x 565,0 mm x 39,9 mm
sa postoljem
bez postolja
12,4 kg
10,6 kg
14,6 kg
12,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
42LE4800-ZB
42LE4900-ZB
1018,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
bez postolja
1018,0 mm x 627,0 mm x 29,8 mm
sa postoljem
bez postolja
17,0 kg
14,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
DODATAK
194
42LE4***
sa postoljem
Potrebna energija
Uslovi sredine
55LD6***
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
32LD750-ZA / 32LD750N-ZA
32LD780-ZA / 32LD790-ZA
32LD751-ZB / 32LD751N-ZB
32LD781-ZB / 32LD791-ZB / 32LD752-ZD
sa postoljem
804 mm x 567 mm x 212 mm
804 mm x 567 mm x 212 mm
bez postolja
804 mm x 510 mm x 73,8 mm
804 mm x 510 mm x 73,8 mm
sa postoljem
bez postolja
10,2 kg
8,8 kg
10,2 kg
8,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
32LD7***
42LD7***
42LD750-ZA / 42LD750N-ZA
42LD780-ZA / 42LD790-ZA
42LD751-ZB / 42LD751N-ZB
42LD781-ZB / 42LD791-ZB / 42LD752-ZD
sa postoljem
1032 mm x 700 mm x 260 mm
1032 mm x 700 mm x 260 mm
bez postolja
1032 mm x 639 mm x 76,8 mm
1032 mm x 639 mm x 76,8 mm
sa postoljem
bez postolja
16,5 kg
13,8 kg
16,5 kg
13,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
195
DODATAK
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
47LD750-ZA / 47LD750N-ZA
47LD780-ZA / 47LD790-ZA
47LD751-ZB / 47LD751N-ZB
47LD781-ZB / 47LD791-ZB / 47LD752-ZD
sa postoljem
1144 mm x 764 mm x 260 mm
1144 mm x 764 mm x 260 mm
bez postolja
1144 mm x 704 mm x 76,8 mm
1144 mm x 704 mm x 76,8 mm
sa postoljem
bez postolja
20,9 kg
18,2 kg
20,9 kg
18,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
Potrebna energija
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
47LD7***
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
196
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
32LD840-ZA / 32LD840N-ZA
32LD880-ZA / 32LD890-ZA
sa postoljem
803,0 mm x 568,0 mm x 212,0 mm
bez postolja
803,0 mm x 502,0 mm x 73,4 mm
sa postoljem
bez postolja
10,0 kg
8,6 kg
Potrebna energija
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Potrošnja energije
MODELI
Dimenzije
32LD8***
37LD8***
37LD840-ZA / 37LD840N-ZA
37LD880-ZA / 37LD890-ZA
sa postoljem
922,0 mm x 640,0 mm x 260,0 mm
bez postolja
922,0 mm x 568,0 mm x 77,3 mm
sa postoljem
bez postolja
13,9 kg
11,3 kg
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Potrebna energija
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
197
DODATAK
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
42LD840-ZA / 42LD840N-ZA
42LD880-ZA / 42LD890-ZA
sa postoljem
1030,0 mm x 701,0 mm x 260,0 mm
bez postolja
1030,0 mm x 628,0 mm x 76,4 mm
sa postoljem
bez postolja
16,5 kg
13,9 kg
Potrebna energija
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
Potrošnja energije
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
42LD8***
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
DODATAK
198
50PK5**
60PK5**
50PK590-ZE
60PK590-ZE
sa postoljem
1171,4 mm x 786,2 mm x 309,7 mm
1392 mm x 915 mm x 384 mm
bez postolja
1171,4 mm x 724,4 mm x 55,3 mm
1392 mm x 852 mm x 55,3 mm
sa postoljem
bez postolja
31 kg
28,6 kg
45,9 kg
41,4 kg
50PK7***
60PK7***
50PK760-ZC / 50PK760N-ZC
50PK780-ZC / 50PK790-ZC
60PK760-ZC / 60PK760N-ZC
60PK780-ZC / 60PK790-ZC
sa postoljem
1184 mm x 801 mm x 294,5 mm
1402,8 mm x 934,3 mm x 384,0 mm
bez postolja
1184 mm x 738,5 mm x 52,4 mm
1402,8 mm x 866,8 mm x 52,4 mm
sa postoljem
bez postolja
34,5 kg
29,9 kg
50,3 kg
42,7 kg
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Manje od 85 %
Pogledajte str. 96 do 97
■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
■ Da biste saznali informacije u vezi sa mrežnim napajanjem i potrošnjom struje, pogledajte oznaku na proizvodu.
DODATAK
199
DODATAK
50PK9***
60PK9***
50PK950-ZA / 50PK960-ZA
50PK950N-ZA / 50PK980-ZA
50PK990-ZA
60PK950-ZA / 60PK960-ZA
60PK950N-ZA / 60PK980-ZA
60PK990-ZA
sa postoljem
1190,0 mm x 804,5 mm x 294,5 mm
1408,8 mm x 937,9 mm x 384 mm
bez postolja
1190,0 mm x 737 mm x 52,4 mm
1408,8 mm x 860,7 mm x 52,4 mm
sa postoljem
bez postolja
34,8 kg
30,2 kg
50,9 kg
43,3 kg
50PX9***
60PX9***
50PX960-ZA / 50PX950N-ZA /
50PX980-ZA / 50PX990-ZA
60PX960-ZA / 60PX950N-ZA /
60PX980-ZA / 60PX990-ZA
sa postoljem
1190,0 mm x 804,5 mm x 294,5 mm
1408,8 mm x 937,9 mm x 384,0 mm
bez postolja
1190,0 mm x 737,0 mm x 52,4 mm
1408,8 mm x 860,7 mm x 52,4 mm
sa postoljem
bez postolja
34,8 kg
30,2 kg
50,9 kg
43,3 kg
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
MODELI
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
Veličina CI modula
100 mm x 55 mm x 5 mm
(Širina x Visina x Dubina)
Uslovi sredine
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Radna vlaga
Manje od 80 %
Temperatura
skladištenja
-20 °C do 60° C
Manje od 85 %
Vlaga skladištenja
Podržane datoteke filma
Pogledajte str. 96 do 97
■■ Da biste saznali informacije u vezi sa mrežnim napajanjem i potrošnjom struje, pogledajte oznaku na proizvodu.
Televizijski sistemi
Digitalna TV
Analogna TV
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
SECAM L/L’
VHF: E2 do E12, UHF: E21 do E69,
Pokrivenost programa
VHF, UHF
CATV: S1 do S20, HYPER: S21 do
S47
Maksimalni broj memorijskih programa
Induktivni otpor spoljne antene
DODATAK
200
1,000
75 Ω
75 Ω
■■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
IC KÓDOVI
*Ova stavka nije uključena za sve modele.
Kôd (Heksa)
Funkcija
Napomena
95
Ušteda energije
R/C TASTER
08
POWER (napajanje)
R/C TASTER (NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
0B
INPUT (unos)
R/C TASTER
79
RATIO (Razmera)
R/C TASTER
F0
TV/RAD
R/C TASTER
45
Q.MENU (b.meni)
R/C TASTER
43
MENU (meni)
R/C TASTER
AB
GUIDE (vodič)
R/C TASTER
40
Nagore (
)
R/C TASTER
41
Nadole (
)
R/C TASTER
07
Nalevo (
)
R/C TASTER
06
Nadesno (
44
OK( )
R/C TASTER
28
BACK
R/C TASTER
)
R/C TASTER
5B
EXIT
R/C TASTER
AA
INFO i
R/C TASTER
30
AV MODE
R/C TASTER
02
+
03
-
R/C TASTER
R/C TASTER
1E
FAV (MARK) (CHAR/NUM)
R/C TASTER
09
MUTE (DELETE)
R/C TASTER
00
P
R/C TASTER
01
P
R/C TASTER
Numerički taster 0 do 9
R/C TASTER
10 do 19
LIST (spisak)
R/C TASTER
Q.VIEW (b.prelged)
R/C TASTER
72
CRVENI taster
R/C TASTER
71
ZELENI taster
R/C TASTER
63
ŽUTI taster
R/C TASTER
61
PLAVI taster (IZBOR L/D)
R/C TASTER
20
TEXT (TEKST)
R/C TASTER
21
T.OPT(T.Option)
R/C TASTER
39
SUBTITLE (titl)
R/C TASTER
7E
SIMPLINK
R/C TASTER
91
AD
R/C TASTER
B1
▀
R/C TASTER
B0
►
R/C TASTER
BA
l l (ZAMRZNI:samo za plazma televizore)
R/C TASTER
8F
◄◄
R/C TASTER
8E
►►
R/C TASTER
59
NetCast
R/C TASTER
58
@
R/C TASTER
DC
3D
R/C TASTER
9F
APP/*
R/C TASTER
DODATAK
53
1A
201
DODATAK
KONFIGURACIJA EKSTERNOG KONTROLNOG
UREĐAJA
RS-232C konfiguracija
Priključite ulaznu utičnicu RS-232C (serijski port)
na eksternom kontrolnom uređaju (kao što je
kompjuter ili A/V kontrolni sistem) da biste upravljali funkcije TV-a od spolja.
Priključite serijski port kontrolnog uređaja u RS232C utičnici na zadnjoj ploči TV-a.
Napomena: RS-232C kablovi nisu isporučeni sa
TV-om.
Tip konektora; D-Sub 9-pinski muški
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naziv pina
Nema vezu
RXD (za prijem podataka)
TXD (za prenos podataka)
DTR (spreman za bočnu terminalsku
opremu)
GND
DSR (spreman za bočnu opremu za
prenos podataka)
RTS (spreman za slanje)
CTS (čisto za slanje)
Nema vezu
1
5
6
9
RS-232C konfiguracije
Konfiguracije sa 7 žica (standardni RS-232C kabl)
DODATAK
202
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Konfiguracije sa 3 žice(nestandardno)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Set ID
Koristite ovu funkciju za određivanje ID broja.
Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka’. ► str.207
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
● Jezik(Language)
● Država
: UK
● Onemogućena
3
pomoć
rada
● Indikator
rada
● Vraćanje
na fabričke postavke
● Vraćanje
na fabričke postavke
::11
● Postavke
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
◄
● Postavi ID uređaja
::11
: Kućna upotreba
● Postavke
: Kućna upotreba
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
● IC
►
● Postavi ID uređaja
režima
OK
: UK
● Onemogućena
►
2
● Država
pomoć
● Indikator
● IC
1
Premesti
● Jezik(Language)
režima
o
odaši
dašiljač
daši
ljač
: IIsklj
sključen
sklj
učeno
učen
o
1
►
Zatvori
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Postavi ID uređaja.
Podesite opciju Postavi ID uređaja da biste izabrali
željeni ID broj televizora.
Opseg podešavanja opcije POSTAVI ID UREĐAJA je od
1 do 99.
DODATAK
• Pritisnite dugme BACK da biste se vratili na prethodni ekran menija.
203
DODATAK
Parametri komunikacije
■
■
■
■
■
Brzina prenosa : 9600 bps (UART)
Dužina podataka : 8 bita
Parnost : Nema
Stop bit : 1 bit
Kód komunikacije : ASCII kód
■ Koristite ukršteni kabl.
Spisak referecnih naloga
Transmisija / Prijem protokola
KOMANDA KOMANDA
PODATAK
(Heksadecimalno)
1
2
01. Napajanje
k
a
00 do 01
02. Format slike
k
c
Pogledajte
str. 205
03. Ekran Bez zvuka
k
d
Pogledajte
str. 205
04. Glasnoća Bez zvuka
k
e
00 do 01
05. Kontrola Glasnoće
k
f
00 do 64
06. Kontrast
k
g
00 do 64
07. Osvetljaj
k
h
00 do 64
08. Bojsa
k
i
00 do 64
09. Nijansa
k
j
00 do 64
10. Oštrina
k
k
00 do 64
11. OSD Izbor
k
l
00 do 01
k
m
00 do 01
12. Režim zaključavanja
daljinskog upravljača
13. Treble (Visoki tonovi)
k
r
00 do 64
14. Bass (Bas)
k
s
00 do 64
15. Balans
k
t
00 do 64
16. Temp. boje
x
u
00 do 64
17. ISM metod
j
p
Pogledajte
str. 207
18. Štednja energije
j
q
00 do 05
19. Auto Konfiguracija
j
u
01
m
a
Pogledajte
str. 207
21. Dodaj/Preskoči kanal
m
b
00 do 01
22. Taster
m
c
Key Code
m
g
00 do 64
20. Komanda za
podešavanje
23. Upravljanje
Pozadinskim
DODATAK
204
Prenos
[Komanda1][Komanda2][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
* [Komanda 1] : Prva komanda za upravljanje televizorom.
(j, k, m ili x)
* [Komanda 2] : Druga komanda za upravljanje televizorom.
* [Postavi ID uređaja] : Možete podesiti dodeljeni ID
tako da izaberete željeni identifikacioni broj monitora u meniju sa
opcijama. Opseg podešavanja je
1 to 99.
Kada izaberete Postavi ID ‘0’, onda
se upravlja svaka priključena garnitura.
„Postavi ID uređaja“ je označen kao
decimalna vrednost (1 do 99) u meniju u meniju i kao heksadecimalna
vrednost (0x0 do 0x63) u protokolu
prenosa/prijema.
: Za prenos podataka komande.
* [PODACI]
Prenosi 'FF' podatke za očitavanje
statusa komande.
: Povratak kursora na početak
* [Cr]
ASCII kod ’0x0D’
: ASCII kôd ‘razmak (0x20)’
* [ ]
OK Potvrda
[Komanda2][ ][Postavi ID][ ][OK][Podatak][x]
*TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima normalne podatke. Sada, kada je
podatak u režimu čitanja podataka, on pokazuje
trenutni status podatka. Ako je podatak u režimu
upisa, on vraća podatak računara.
Potvrda greške
Osvetljenjem
[Komanda2][ ][Postavi ID][ ][NG][Podatak][x]
*TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata
kada prima nepravilne podatake od
nepodržanih funkcija ili u slučaju grešaka u komuni* Napomena: Tokom USB operacija, na primer prikazivankaciji.
ja DivX ili EMF datoteka, sve komande se tretiraju kao
Podaci 00: Nevažeći kod
NG i ne izvršava se nijedna komanda osim
napajanja(ka) i funkcije dugmadi (mc).
24. Izbor unosa (glavni)
x
b
Pogledajte
str. 208
01. Napajanje (komanda: k a)
► Za kontrolu uključivanja/isključivanja napajanja TV-a.
Prenos
[k][a][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci00 : Napajanje isključeno
01 : Napajanje uključeno
Ack
[a][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
► Za prikaz uključenog/isključenog napajanja.
Prenos
[k][a][ ][Postavi ID][ ][FF][Cr]
► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem zvuka.
Takođe, možete podesiti isključivanje zvuka upotrebom
tastera MUTE (bez zvuka) na daljinskom upravljaču.
Prenos
[k][e][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 00 : Opcija „Bez zvuka“ je uključena (zvuk je isključen)
01 : Opcija bez zvuka isključena (Glasnoća uključena)
Ack
[e][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
05. Upravljanje Glasnoće (komanda: k f)
Ack
[a][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Na sličan način, ako ostale funkcije prenose ‘0xFF’
podatak zasnovan na ovom formatu, onda povratna sprega potvrđivanja podataka daje stat- us o
svim funkcijama.
* OK Ack. ,Potvrda greške ili druge poruke mogu biti
prikazane na ekranu ako je napajanje TV-a
uključeno.
02. Format slike (Komanda: k c) (veličina glavne slike)
► Za podešavanje formata slike. (format glavne slike)
Format slike takođe možete podesiti pomoću
opcije Format slike u brzom meniju. ili SLIKA.
Prenos
[k][c][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 01 : Normalni ekran (4:3)
02 : Širok ekran (16:9)
04 : Zoom
06 : Original
04. Opcija bez zvuka (komanda: k e)
► Za podešavanje glasnoće.
Jačinu zvuka možete podesiti i pomoću dugmadi za
JAČINU ZVUKA na daljinskom upravljaču.
Prenos
[k][f][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci
Ack
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“.
Pogledajte stranu 207.
[f][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
06. Kontrast (komanda: k g)
► Za podešavanje kontrasta ekrana.
Takođe možete podesiti kontrast iz menija SLIKA.
Prenos
[k][g][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
07 : 14:9
Podaci Min : 00 do Maks : 64
09 : Automatski
0B : Puno proširenje
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“.
Pogledajte stranu 207.
10 do 1F :Bioskopsko zumiranje 1 do 16
Ack
[c][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Ako koristite PC ulaz, izaberite format slike 16:9
ili 4:3.
* U DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz /
60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz) i
komponentnom (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60
Hz) režimu je dostupna opcija „Samo skeniranje“.
* Puno proširenje je podržano samo u digitalnom,
analognom i AV režimu.
03. Ekran Bez slike (komanda: k d)
► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem ekrana.
Prenos
[k][d][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
01 : Opcija ekrana bez slike uključena (Slika isključena)
10 : Uključeno prigušivanje zvuka za video snimaka
Ack
[d][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* U slučaju utišavanja samo videa, na TV-u se prikazuje On Screen Display(OSD). Ali, u slučaju utišavanja
ekrana, TV neće prikazivati OSD.
[g][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
07. Osvetljenje (komanda: k h)
► Za podešavanje osvetljaja ekrana.
Takođe možete podesiti osvetljaj iz menija SLIKA.
Prenos
[k][h][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci
Ack
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“.
Pogledajte stranu 207.
[h][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
08. Colour (komanda: k i)
► Za podešavanje boje na ekranu.
Takođe možete podesiti boju iz menija SLIKA.
Prenos
[k][i][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci
Ack
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“.
Pogledajte stranu 207.
DODATAK
Podaci 00 : Opcija ekrana bez slike isključena (Slika uključena)
Isključeno prigušivanje zvuka za video snimak
Ack
[i][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
205
DODATAK
09. Nijansa (komanda: k j)
► Za podešavanje nijanse na ekranu.
Takođe možete podesiti nijansu iz menija SLIKA.
► Da biste podesili visoke tonove.
Takođe možete da prilagodite visoke tonove u meniju ZVUK.
Prenos
Prenos
13. Treble (komanda: k r)
[k][j][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
[k][r][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci
Podaci
Ack
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“.
Pogledajte stranu 207.
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“.
Pogledajte stranu 207.
Ack
[j][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[r][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
14. Bass (Bas) (komanda: k s)
10. Oštrina (komanda: k k)
► Za podešavanje oštrine slike.
Takođe možete podesiti oštrinu iz menija SLIKA.
Prenos
[k][k][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci
Ack
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“.
Pogledajte stranu 207.
Prenos
[k][s][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“.
Pogledajte stranu 207.
Ack
[k][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[s][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
11. OSD izbor (komanda: k l)
► Za izbor uključivanja/isključivanja OSD-a (prikaz na
ekranu) kada upravljate daljinskim upravljačem.
15. Balans (komanda: k t)
Prenos
[k][l][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 00 : OSD isključen
01 : OSD uključen
Ack
[l][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
12. Režim zaključan daljinski upravljač (komanda: k m)
► Za zaključavanje kontrola na prednjoj ploči monitora i
daljinskom upravljaču.
Prenos
[k][m][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 00 : Zaključavanje isključeno
01 : Zaključavanje uključeno
Ack
[m][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
DODATAK
206
► Da biste podesili niske tonove.
Takođe možete da prilagodite bas tonove u meniju ZVUK.
* Ako ne koristite daljinski upravljač, onda upotrebite
ovaj režim.
Kada je glavno napajanje uključeno/isključeno,
onda se oslobađa spoljno zaključavanje kontrola.
* U stanju pripravnosti, ako je uključeno
zaključavanje tastature, televizor se neće uključiti
pritiskom na taster za napajanje na daljinskom
upravljaču niti lokalnog tastera.
► Za podešavanje balansa.
Takođe, možete podesiti balans iz menija ZVUK.
Prenos
[k][t][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci
Ack
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“.
Pogledajte stranu 207.
[t][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
16. Temp. boje (komanda: x u)
► Za podešavanje temperature boje. Takođe, možete
podešavati temperaturu boje iz menija SLIKA.
Prenos
[x][u][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci
Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“.
Pogledajte stranu 207.
Ack
[u][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
17. ISM metod (komanda: j p ) (Samo kod Plazma TV)
20. Komanda za podešavanje (komanda: m a)
► Za kontrolu ISM metode. Takođe, možete podesiti
ISM metodu iz menija OPCIJE.
Transmission
► Bira kanal sledećeg fizičkog broja.
Prenos
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 02:
04:
08:
20:
Orbiter
Čišćenje
Normalno
Isprane boje
Ack
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Štednja energije (komanda: j q)
► Da biste smanjili potrošnju energije za TV. Takođe možete
da prilagodite opciju Ušteda energije u meniju SLIKA.
Prenos
Nivo
Opis
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0 Mala snaga 0
0
0
0
Isključeno
0
0
0
0 Mala snaga 0
0
0
1
Minimum
0
0
0
0 Mala snaga 0
0
1
0
Srednje
0
0
0
0 Mala snaga 0
0
1
1
Maksimum
0
0
0
0 Mala snaga 0
1
0
0
Automatski
(Samo LCD TV/
LED LCD TV)
1
Isključen
ekran
0
Inteligentni
senzor
(Samo za plazma televizore)
0
0
0
0
0
0 Mala snaga 0
0 Mala snaga 0
1
1
0
0
Ack
Min. podaci : 00 ~ Maks : 7DH
7
0
Podaci 00 : Podaci visokog kanala
Podaci 01 : Podaci niskog kanala
osim Br. 47 -> 00 2F (2FH)
Br. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Br. 0 -> nije bitno
Podaci02 :
0x00 : Analogni glavni
0x10 : DTV glavni
0x20 : Radio
Opseg podataka kanala
Analogni- Min: 00 do Maks: 63 (0 do 99)
Digital - Min: 00 do Maks: 3E7 (0 do 999)
(Osim za Švedsku, Finsku, Norvešku, Dansku,
Irsku)
Digital - Min: 00 do Maks: 270F (0 do 9999)
(Samo Šveska, Finska, Norveška, Danska, Irska)
[a][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[j][q][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Funkcija
uštede energije
[m][a][ ][Postavi ID][ ][Podatak0][ ][Podatak1] [ ][Podatak2][Cr]
21. Dodaj/Preskoči kanal (komanda: m b)
Ack
[q][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
19. Autom. konfiguracija (komanda: j u)
[j][u][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 01: Za podešavanje
Ack
[u][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[m][b][ ][Postavi ID uređaja][ ][Podaci][Cr]
Podaci 00 : Preskoči :
01 : Dodati
Ack
[b][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Stvarno mapiranje podataka1
00 : Korak 0
A:
Korak 10 (Postavi ID
10)
F:
10 :
Korak 15 (Postavi ID
15)
Korak 16 (Postavi ID
16)
64 :
Korak 100
6E : Korak 110
73 :
74 :
Korak 115
Korak 116
CF : Korak 199
DODATAK
► Za podešavanje pozicije slike i automatsko smanjivanje
drhtanje slike. Ovo radi samo u režimu RGB (PC).
Prenos
► Za podešavanje statusa preskoči za trenutni program.
Prenos
FE : Korak 254
FF : Korak 255
207
DODATAK
22. Šifra (komanda: m c)
► Za slanje IC daljinske šifre.
Prenos
[m][c][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Kôd dugmeta - Pogledajte stranu 201.
Ack
[c][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
24. Izbor ulaza (komanda: x b)
(ulaz za glavnu sliku)
► Za izbora ulaznog izvora za glavnu sliku.
Prenos
[x][b][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Struktura podataka
MSB
0
LSB
0
0
0
Eksterni ulaz
0
0
0
Broj ulaza
Eksterni ulaz
Podaci
23. Upravljanje pozadinskim osvetljenjem (komanda: m g) (Samo LCD TV/LED LCD TV)
0
0
0
0
DTV
► Za upravljanje pozadinskim osvetljenjem.
Prenos
0
0
0
1
Analogni
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponentni
0
1
1
0
RGB
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
[m][g][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci : Min : 00 ~ Maks : 64
Ack
[g][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
0
Broj ulaza
HDMI
Podaci
0
0
0
0
Ulaz1
0
0
0
1
Ulaz2
0
0
1
0
Ulaz3
0
0
1
1
Ulaz4
Ack
[b][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
DODATAK
208
NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM IZVOROM
Sledeće izvršne GPL datoteke i LGPL, MPL biblioteke korišćene za ovaj proizvod podležu ugovorima o licenciranju GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1.:
IZVRŠNE GPL DATOTEKE:
Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, msdl-1.1, mtd-utils, ntpclient, procps
LGPL BIBLIOTEKE:
Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb,
pango, uClibc, webkit
MPL BIBLIOTEKE:
Nanox, spidermonkey
LG Electronics vam može isporučiti kôd izvora na disku, uz nadoknadu za troškove takve distribucije, kao što su cena medijuma i troškovi slanja i isporuke, ako pošaljete zahtev kompaniji na
e-adresu: opensource@lge.com
Ova ponuda važi samo za period od tri (3) godine od datuma kada je kompanija LG Electronics
započela distribuciju ovog proizvoda.
Možete da dobijete kopiju GPL, LGPL i MPL licenci na CD-ROM-u koji se isporučuje uz ovaj proizvod.
Takođe, prevode GPL i LGPL licenci možete pronaći na sledećim adresama http://www.gnu.org/
licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1translations.html.
DODATAK
Ovaj proizvod obuhvata i druge softvere sa otvorenim izvorom.
■■ boost C++: softver razvijen od strane http://www.boost.org, distribuiran pod licencom za nadogradnju softvera, verzija 1.0
■■ c-ares : copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology
■■ expat:
• copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd i Clark Cooper
• copyright © 2001-2007 Expat maintainers.
■■ fontconfig: copyright © 2001, 2003 Keith Packard
■■ freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
■■ ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others.
■■ libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
■■ libjpeg: Ovaj softver se delom zasniva na radu nezavisne JPEG grupe (Independent JPEG
Group) copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
■■ libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
■■ ibpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
■■ libupnp: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
■■ libxml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
■■ libxslt: copyright © 2001-2002 Daniel Veillard
■■ lua interpreter: copyright © 1994–2008 Lua.org, PUC-Rio
■■ md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
■■ openSSL:
• kriptografski softver – Eric Young.
• softver – Tim Hudson.
• softver razvijen od strane OpenSSL Project za OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)
209
DODATAK
■ pixman:
• copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
• copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
• copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
• copyright © 2000 SuSE, Inc.
• copyright © 2000 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.
• copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
• copyright © 2004 Nicholas Miell
• copyright © 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech
• copyright © 2005 Trolltech AS
• copyright © 2007 Luca Barbato
• copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
• copyright © 2008 Rodrigo Kumpera
• copyright © 2008 André Tupinambá
• copyright © 2008 Mozilla Corporation
• copyright © 2008 Frederic Plourde
■ portmap: copyright © 1983,1991 Članovi uprave Kalifornijskog univerziteta.
■ tiff: copyright © 1987, 1993, 1994 Članovi uprave Kalifornijskog univerziteta.
■ tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
■ xyssl:
• copyright © 2006-2008 Christophe Devine
• copyright © 2009 Paul Bakker
zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly i Mark Adler
Sva prava zadržana.
Ovim se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja ima kopiju ovog softvera i odgovarajućih
datoteka dokumentacije („Softver“) za rad sa softverom bez ikakvih ograničenja, uključujući bez
ograničenja prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, objedinjavanje, objavljivanje, distribuciju,
podlicenciranje i/ili prodaju kopija softvera, a osobama kojima se na taj način obezbedi softver dozvoljava se isto, u skladu sa sledećim uslovima:
SOFTVER SE OBEZBEĐUJE „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE,
IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, ŠTO OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA, GARANCIJE
ZA MOGUĆNOST PRODAJE, ZA ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, POGODNOST ZA ODREĐENU
NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA. AUTORI I VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NEĆE SE NI U KOM
SLUČAJU SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE ILI ŠTETU, BILO NA
OSNOVU UGOVORA ILI NA OSNOVU ZAKONA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, KOJA JE NASTALA
ILI JE U VEZI SA SOFTVEROM ILI KORIŠĆENJEM ILI DRUGOM UPOTREBOM SOFTVERA.
DODATAK
210
DODATAK
Zapišite broj modela i serijski broj TV-a.
Pogledajte nalepnicu na zadnjem poklopcu i
navedite tu informaciju vašem prodavcu kada
zahtevate servis.
Model:
Serijski br.:
211
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising