LG 43LK5100PLA Owner's Manual

LG 43LK5100PLA Owner's Manual
*MFL70400412*
(1712-REV00)
www.lg.com
LK51*
1
2
3
1
2
AAA
A
B
X4
(M4 X L14)
4
5
DC-IN
(19 V
)
3
2
Read Safety and Reference.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.
Magyar
Bitte lesen Sie Sicherheitshinweise und Referenzen!
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.
Français
Česky
.
riferiment
Consultare la sezione Sicur
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Leer
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Consulte o manual de Segurança e Referência.
1
Lásd: Biztonsági óvintézkedések.
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Przeczytaj
Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.
Přečtěte si část Bezpečnost areference.
Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku
připevněném k výrobku.
Slovenčina
Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Română
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Български
Прочетете Безопасност и справки.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Lugege jaotist Ohutus ja viited.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Perskaitykite Saugumas ir nuorodos
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.
Lees Veiligheid en referentie
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.
Eesti
Ελληνικά
Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Lietuvių k.
Slovenščina
Preberite Varnostne informacije in napotki.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.
Latviešu
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i reference.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.
Srpski
Shqip
Lexo Sigur
. konsumin e energjisë,
Për ushqimin me energji dhe
shih etiketën e ngjitur në produkt.
Norsk
Les Sikkerhet og referanse.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
Pročitajte Sigurnost i upućivanje.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.
Dansk
Læs Sikkerhed og Reference.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.
Про
Suomi
Lue Turvatoimet ja viittaukset.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.
Македонски
За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het
model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model
/ В зависимост от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të
modelit / Ovisno o modelu / Во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
ANTENNA /
CABLE IN
PCMCIA CARD SLOT
Satellite IN
HDMI IN
USB IN
AUDIO
0
1
A
2
VIDEO
B
G
A
B
C
D
E
F
F G
976
628
217.9
583
81.5
8.1
7.8
10.9
10.6
VIDEO/Y
PB
VIDEO L/MONO AUDIO R
L/MONO AUDIO R
C
F
AV IN
PR
E
D
VIDEO/Y
PB
PR
L/MONO AUDIO R
COMPONENT IN
LAN
43LK5100PLA
43LK5100PLB
19 V
49LK5100PLA
49LK5100PLB
1108
702
217.9
657
81.5
19 V
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
2.7 A
3.2 A
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Bezbednost i informacije
LED TV*
* LG LED TV koristi LCD ekran sa LED pozadinskim
osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite
uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
Autorska prava © 2018. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
Upozorenje! Bezbednosna
uputstva
SRPSKI
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE
OPREZ : DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEĐINU). U UREĐAJU NEMA
DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM DA SERVISIRA. OBRATITE SE
KVALIFIKOVANOM SERVISERU.
Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog
opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti
dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna
uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u
dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.
UPOZORENJE : DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I
STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE
IZLAŽITE GA VLAZI.
•• DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE POŽARA, UVEK DRŽITE SVEĆE I OSTALE
PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM DALJE OD OVOG PROIZVODA.
•• Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća
okruženja:
-- Držite uređaj van direktne sunčeve svetlosti.
-- U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila
-- U blizini bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja
koji generišu toplotu.
-- U blizini kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti
izloženi dejstvu pare ili ulja.
-- U zonu izloženu kiši ili vetru.
-- Ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i nemojte da stavljate
objekte koji su napunjeni tečnošću, kao što su vaze, čaše itd. na
aparat ili iznad njega (npr. na police iznad jedinice).
-- Blizu zapaljivih predmeta, kao što su benzin ili sveće, i ne izlažite
televizor direktno klima uređaju.
-- Nemojte da instalirate u naročito prašnjavim prostorijama.
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljivanja/
eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.
2
•• Ventilacija
-- Instalirajte televizor na mestima na kojima postoji pravilna
ventilacija. Nemojte da ga instalirate u zatvorenom prostoru, kao
što je polica za knjige.
-- Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
-- Nemojte da blokirate ili prekrivate proizvod tkaninom ili drugim
materijalima dok je jedinica uključena.
•• Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju. Otvori za ventilaciju
mogu da postanu vrući kada je televizor dugo u upotrebi.
•• Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja,
kao što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i
gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto
na kome kabl izlazi iz uređaja.
•• Nemojte da pomerate televizor dok je strujni kabl uključen.
•• Nemojte da koristite oštećeni ili olabavljeni strujni kabl.
•• Postarajte se da držite utikač prilikom isključivanja strujnog kabla.
Nemojte da vučete strujni kabl da biste isključili televizor.
•• Nemojte da povezujete previše uređaja na istu strujnu utičnicu zato
što tako može doći do požara ili strujnog udara.
•• Isključivanje uređaja iz glavnog napajanja
-- Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Ako dođe do
hitnog slučaja, utikač napajanja mora ostati na lako dostupnom
mestu.
•• Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor.
U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati
ozbiljne povrede.
•• Uzemljenje spoljne antene (može se razlikovati po zemljama):
-- Ako je spoljna antena instalirana, pratite dolenavedene mere
opreza.
Spoljni antenski sistem ne sme da se nalazi u blizini vazdušnih
električnih vodova ili ostalih strujnih kola i kola za osvetljenje,
ili na mestima na kojima može da dođe u kontakt sa električnim
vodovima ili kolima zato što može doći do teške povrede ili smrti.
Postarajte se da antenski sistem bude uzemljen da biste dobili
određenu zaštitu od naponskih udara i nagomilanog statičnog
opterećenja.
Odeljak 810 standarda National Electrical Code (NEC) u
Sjedinjenim Američkim Državama pruža informacije o pravilnom
uzemljenju stuba i noseće strukture, uzemljenju ulazne žice za
jedinicu pražnjenja antene, veličini provodnika za uzemljenje,
lokaciji jedinice za pražnjenje antene, povezivanju na elektrode
za uzemljenje i zahtevima za elektrodu za uzemljenje.
Uzemljenje antene u skladu sa standardom National Electrical
Code, ANSI/NFPA 70
•• Pažljivo rukujte adapterom da ga ne biste ispustili ili udarili. Udarac
može da ošteti adapter.
•• Nemojte da dodirujete televizor vlažnim rukama da biste umanjili
rizik od požara ili strujnog udara. Ako su kontaktni jezičci strujnog
kabla vlažni ili prekriveni prašinom osušite ih ili potpuno obrišite
prašinu.
•• Baterije
-- Pribor (baterija itd.) čuvajte na bezbednom mestu van domašaja
dece.
-- Nemojte da izazivate kratak spoj na baterijama, nemojte da
ih rasklapate i ne dozvolite da se pregreju. Nemojte da bacate
baterije u vatru. Baterije ne smeju biti izložene previsokoj
temperaturi.
•• Pomeranje
-- Postarajte se da uređaj bude isključen, isključen iz struje i da svi
kablovi budu uklonjeni prilikom pomeranja. Može biti potrebno
2 ili više osoba za prenos većih televizora. Nemojte da pritiskate
ili stežete prednji panel televizora. U suprotnom može doći do
oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili povrede.
•• Držite materijal pakovanja otporan na vlagu ili pakovanje od vinila
van domašaja dece.
•• Pazite da ne bude nikakvih udara, da predmeti ne padnu na
proizvod i ne ispuštajte ništa na ekran.
•• Ne pritiskajte jako na panel rukom ili oštrim predmetom kao što su
ekser, grafitna ili hemijska olovka i ne grebite po panelu. To može
izazvati oštećenje ekrana.
•• Čišćenje
-- Izvucite strujni kabl prilikom čišćenja i čistite nežno mekom/
suvom krpom. Nemojte da prskate vodu ili drugu tečnost
direktno na televizor. Ni u kom slučaju nemojte da koristite
sredstva za čišćenje stakla, osveživače vazduha, insekticide,
maziva, vosak (za automobile ili industrijski), abrazive,
razređivače, benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja
proizvoda i ekrana. U suprotnom može doći do strujnog udara ili
oštećenja proizvoda.
SRPSKI
•• Uzemljenje (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.)
-- Televizor sa uzemljenim strujnim utikačem sa tri kontaktna
jezička mora da bude povezan na uzemljenu strujnu utičnicu
sa tri kontaktna jezička. Postarajte se da povežete žicu za
uzemljenje da biste sprečili mogući strujni udar.
•• Nikada ne dodirujte ovaj uređaj ili antenu tokom oluje. Možete
doživeti strujni udar.
•• Postarajte se da strujni kabl bude čvrsto povezan sa televizorom i
zidnom utičnicom. Ako nije čvrsto povezan, može doći do oštećenja
na utikaču i utičnici, a u ekstremnim slučajevima i do požara.
•• Nemojte da ubacujete metalne ili zapaljive predmete u proizvod.
Ako strani objekat upadne u proizvod, izvucite strujni kabl i obratite
se korisničkoj službi.
•• Nemojte da dodirujete kraj strujnog kabla dok je uključen. Možete
doživeti strujni udar.
•• Ako dođe do neke od niženavedenih situacija, odmah
isključite proizvod i obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj
službi.
-- Uređaj je oštećen.
-- Ako voda ili neka druga supstanca uđe u proizvod (u strujni
adapter, strujni kabl ili televizor).
-- Ako miris dima ili neki drugi neprijatan miris dopire iz televizora
-- Tokom oluja ili kada se uređaj dugo ne koristi.
Čak i kad je televizor isključen preko daljinskog upravljača ili
tastera, i dalje ostaje uključen u strujni izvor ako nije isključen iz
struje.
•• Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje u blizini
televizora (npr. električni aparat protiv insekata). To može dovesti
do kvara uređaja.
•• Nemojte da pokušavate da na bilo koji način modifikujete ovaj
proizvod bez pisane dozvole kompanije LG Electronics. Može doći
do požara ili strujnog udara. Obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj
službi za servis ili popravku. Neovlašćena modifikacija može
poništiti ovlašćenje korisnika da rukuje ovim proizvodom.
•• Koristite samo ovlašćene dodatke / pribor koji je odobrila
kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara,
strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
•• Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo
može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
3
Priprema
Opcioni dodaci
SRPSKI
•• Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike,
inicijalizacija televizora može potrajati nekoliko minuta.
•• Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
•• OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati
od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
•• Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
•• Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
•• Uređaj mora da bude povezan sa utičnicom u blizini kojoj se lako
može pristupiti. Neki uređaji koji nemaju dugme za uključivanje/
isključivanje isključuju se iskopčavanjem kabla za napajanje.
•• Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
•• Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika može se promeniti
bez prethodne najave zbog unapređenja funkcija uređaja.
•• Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB
uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina
manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne
može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni
kabl koji podržava
.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Koristite sertifikovani kabl sa HDMI logotipom.
•• Ako ne koristite sertifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati
na ekranu ili može doći do greške u vezi. (Preporučene vrste HDMI
kablova)
-- High-Speed HDMI®/TM kabl (3 m ili kraći)
-- High-Speed HDMI®/TM kabl sa Ethernetom (3 m ili kraći)
•• Korišćenje feritnog jezgra (U zavisnosti od modela)
-- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne
smetnje na kablu za napajanje. Namotajte kabl za napajanje oko
feritnog jezgra jednom.
[Televizor]
[Zid]
10 cm (+ / -2 cm)
4
Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promenjene ili izmenjene
bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta. Ukoliko želite da ih
kupite, obratite se distributeru. Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa
pojedinim modelima.
Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u zavisnosti od
nadogradnje za funkcije proizvoda, uslova rada i smernica proizvođača.
(U zavisnosti od modela)
Zidni nosač
Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj
tabeli.
A
B
Model
VESA (A x B) (mm)
Standardni zavrtanj
Broj zavrtanja
Zidni nosač
32/43LK51*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
49LK51*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
Podizanje i premeštanje
televizora
•• Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je isporučen.
•• Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje
i sve kablove.
•• Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste
izbegli oštećenja.
•• Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da
ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
SRPSKI
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte
tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i
obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
•• Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
•• Nemojte premeštati televizor tako što ćete ga držati za
vezice za kablove, jer one mogu da se pokidaju, pa može
doći do povređivanja i oštećenja televizora.
•• Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu
ravnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako
biste ga zaštitili od ogrebotina.
Montiranje na sto
1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
• Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(U zavisnosti od modela)
•• Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
•• U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan na
sledećoj slici.
•• Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
•• Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite
na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
•• Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
•• Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu
dugmad.
2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
•• Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na
delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. (U
suprotnom, možete oštetiti proizvod.)
•• Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da
preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje.
U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može
izazvati povrede.
•• Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja,
nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
•• Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora
koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
•• Vodite računa da zavrtnji budu ispravno umetnuti i dobro
pričvršćeni. (Ako nisu dovoljno jako pričvršćeni, televizor
može da se nagne prema napred nakon montaže.) Nemojte
prejako da pritežete zavrtnje; u suprotnom, zavrtnji se
mogu oštetiti i biti nepravilno pritegnuti.
5
Pričvršćivanje televizora na zid
SRPSKI
(U zavisnosti od modela)
1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i
zavrtnje na zadnjoj strani televizora.
• Ukoliko se na mestu zavrtanja s ušicom nalaze obični zavrtnji,
uklonite ih.
2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima. Poklopite
zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom na kojem
se nalazi zidni nosač.
3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač.
Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.
•• Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da
može bezbedno da nosi televizor.
•• Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
6
Montiranje na zid
Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i
montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko
želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog
materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da
montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. LG
zidni nosač se lako pomera sa povezanim kablovima. Preporučujemo
da koristite LG zidni nosač. Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite
zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za
povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove
pre nego što pričvrstite zidni nosač.
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
(U zavisnosti od modela)
•• Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite postolje
tako što ćete pratiti uputstva za montažu postolja
obrnutim redosledom.
•• Za više informacija o vijcima i nosačima za zid proverite
Zasebnu kupovinu.
•• Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite
VESA standardni interfejs za montiranje na zid (opcioni
delovi) na zadnju stranu televizora. Kada televizor
montirate pomoću interfejsa za montiranje na zid (opcioni
delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
•• Postarajte se da strujni i signalni kablovi vise sa zadnje
strane televizora prilikom montiranja televizora na zid.
•• Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen
dejstvu ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja
uređaja i njegovog padanja sa postolja.
•• Prilikom postavljanja nosača za montiranje na zid, preporučuje se
da zaštitite otvor za postolje pomoću trake kako bi se sprečio ulazak
prašine i insekata u otvor. (U zavisnosti od modela)
CI modul
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u
režimu digitalne televizije. (U zavisnosti od modela)
Otvor za postolje
SRPSKI
•• Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
•• Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan,
obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
Ostale veze
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
HDMI
•• Podržani HDMI format zvuka (U zavisnosti od modela):
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
Adapter
Priključci
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da
biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.
(U zavisnosti od modela)
•• Televizor obavezno priključite na DC adapter pre nego što
utikač za napajanje televizora priključite u zidnu utičnicu.
Antena/kabl
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).
•• Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu
antenskog signala.
•• Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačivač signala da biste
postigli bolji kvalitet slike.
•• Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite
antenu u odgovarajućem smeru.
•• Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
Satelitska antena
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω). (U zavisnosti
od modela)
7
Eksterni uređaji
Podržani su sledeći spoljni uređaji: Blu-ray plejer, HD risiveri, DVD
plejeri, videorekorderi, audio sistemi, USB uređaji za skladištenje, PC,
igrački uređaji i ostali eksterni uređaji.
SRPSKI
•• Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
•• Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV
priključaka.
•• Pre snimanja TV programa na Blu-ray/DVD rekorderu ili
videorekorderu proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na
televizor preko DVD rekordera ili videorekordera. Da biste dobili više
informacija o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa
svakim uređajem.
•• Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
•• Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji se
isporučuje uz igračku konzolu.
•• U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako se javi šum,
promenite rezoluciju signala na računaru, promenite brzinu
osvežavanja ili podesite osvetljenost i kontrast u meniju SLIKA sve
dok slika ne postane jasna.
•• U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije možda
neće ispravno raditi u PC režimu.
•• Prilikom povezivanja LAN kabla, preporučuje se da koristite CAT 7
kabl. (Samo kada je priložen port .)
Podešavanje kontrolnog
uređaja RS-232C
Informacije o podešavanju spoljašnjeg kontrolnog uređaja RS-232C
potražite na adresi www.lg.com. Preuzmite i pročitajte priručnik. (U
zavisnosti od modela)
•• Nemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne
prilikom priključivanja spoljnih uređaja. U suprotnom može
doći do povrede ili oštećenja uređaja.
•• Prilikom povezivanja spoljnih uređaja poput konzola za
video-igre, osigurajte da kablovi za povezivanje budu
dovoljno dugački. U suprotnom može doći do pada uređaja,
što može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.
8
Pomoću dugmeta
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pomoću dugmeta. (U
zavisnosti od modela)
Osnovne funkcije
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje menijem (Pritisnite1)
Izbor menija (Pritisnite i zadržite2)
1 Kratko pritisnite dugme dok je televizor uključen da biste se kretali
kroz meni.
2 Funkciju možete koristiti kada pristupite meniju za upravljanje.
Podešavanje menija
Kada je TV uključen, pritisnite jednom dugme . Stavke menija možete
podešavati pomoću dugmeta.
Isključite napajanje.
Promena ulaznog signala.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Podešavanje jačine zvuka.
Pomoću daljinskog
upravljača
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
SRPSKI
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi i odgovaraju
oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Da biste
uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.
(Uključivanje/isključivanje) Uključivanje ili isključivanje
televizora.
Izbor radija, TV i DTV programa.
Ponovo poziva željeni titl u digitalnom režimu.
Audio opis će biti omogućen. (U zavisnosti od modela)
Promena dimenzija slike.
(ULAZ) Menjanje ulaznog signala.
Numerička tastatura Unos brojeva.
-- Pritiskom i držanjem dugmeta možete pristupiti meniju
Brzi Pristup.
Pristupanje listi sačuvanih programa.
Pristupanje brzim menijima.
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje listi omiljenih programa.
Prikazivanje programskog vodiča.
(BEZ ZVUKA) Isključivanje svih zvukova.
-- Pritiskom i držanjem dugmeta možete pristupiti meniju
Pristup.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
Dugmad za teletekst (
) Ova dugmad se koristi
za teletekst.
(POČETNI MENI) Pristup početnom meniju.
(Podešavanja) Pristupanje meniju sa postavkama.
Pristupanje brzom meniju.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno) Kretanje kroz
menije ili opcije.
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Vraćanje na prethodni nivo.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
Započinjanje snimanja i prikazivanje menija za snimanje.
(Samo za modele koji podržavaju funkciju Time MachineReady) (U
zavisnosti od modela)
Kontrolna dugmad (
) Upravljanje
multimedijalnim sadržajem.
,
,
,
Služe za pristup specijalnim funkcijama u
nekim menijima.
(Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od
modela ili regije.)
9
SRPSKI
•• Ne mešajte nove i stare baterije. To može dovesti do
pregrevanja novih baterija i njihovog curenja.
•• Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju,
baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do
požara, telesne povrede ili zagađenja okoline.
•• Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici su možda na
snazi propisi koji od vas zahtevaju da ove baterije pravilno
odložite zbog zaštite životne sredine. Obratite se lokalnim
organima za informacije o odlaganju i reciklaži.
•• Baterije koje su u pakovanju ili u proizvodu ne smeju da
se izlažu preteranoj toploti kao što su sunčeva svetlost,
vatra i sl.
Podešavanja
Automatsko podešavanje programa
(Podešavanja) → Kanali → Automatsko podešavanje
Automatsko podešavanje programa.
•• Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa
možda neće biti uspešna.
•• Automatsko podešavanje pronalazi samo one programe koji se
u tom trenutku emituju.
•• Ako je opcija Zaključav. sistema aktivirana, pojaviće se prozor u
koji treba da unesete lozinku.
10
Da biste izabrali Način slike
(Podešavanja) → Slika → Podešavanja režima slike →
Način slike
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u kojem gledate ili
željeni program.
•• Živopisno : Povećava kontrast, osvetljenost i oštrinu kako bi se
prikazala živa slika.
•• Standardan : Prikazuje se slika sa standardnim nivoom kontrasta,
osvetljenosti i oštrine.
•• Eco /
: [U zavisnosti od modela]
Funkcija Ušteda energije menja postavke televizora kako bi se
smanjila potrošnja.
•• Bioskop / Igra : Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i
fotografije.
•• Sport : [U zavisnosti od modela]
Optimizacija video slike kod veoma dinamičnih akcija
naglašavanjem osnovnih boja poput bele, trava zelene ili nebo
plave.
••
Ekspert1 / Ekspert2 : Meni za podešavanje kvaliteta slike
koji omogućava stručnjacima i amaterima da postignu najbolji
doživljaj pri gledanju televizije. Ovo je meni za podešavanje
namenjen stručnjacima za podešavanje slike sa ISF certifikatom.
(ISF logotip može se koristiti samo na televizorima sa ISF
certifikatom.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
•• U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti dostupni svi
načini slike.
•• Režim
Ekspert namenjen je stručnjacima za podešavanje
slike i omogućava upravljanje parametrima slike i njihovo detaljno
podešavanje. Kod normalne slike, efekat možda neće biti drastičan.
•• Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
•• Ako promenite Način slike, može doći do promene postavki
Ušteda energije i Pametna kontrola osvetljenja, što može da
utiče i na potrošnju energije.
Detaljno podešavanje režima slike
(Podešavanja) → Slika → Podešavanja režima slike
Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim slike.
Podešavanje unapređenog upravljanja
(Podešavanja) → Slika → Podešavanja režima slike →
Napredne kontrole / Kontrole za stručnjaka
Omogućava kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili podešavanje
postavki slike za određeni sadržaj.
•• Dinamički kontrast : Omogućava podešavanje optimalnog nivoa
kontrasta u skladu sa osvetljenošću slike.
•• Dinamička boja : Omogućava podešavanje boja kako bi izgledale
prirodnije.
•• Željena boja : Podešavanje boje kože, trave i neba u skladu sa
ličnim željama.
•• Gama : Omogućava podešavanje krive nijansi u skladu sa izlaznim
signalom slike u odnosu na ulazni signal.
•• Skala boja : Izbor opsega boja koji je moguće prikazati.
•• Filter boje : Filtrira određeni spektar RGB boja kako bi se detaljno i
precizno podesila zasićenost boja i nijanse.
•• Ravnoteža bele boje : Omogućava podešavanje opšteg tona
ekrana po želji.
SRPSKI
•• Pozadinsko osvetljenje : Upravljanje nivoom osvetljenja ekrana
podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što je izabrana postavka
bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
•• Kontrast : Podešavanje kontrasta između svetlih i tamnih oblasti
na slici. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će kontrast
biti veći.
•• Osvetljenje : Podešava ukupnu osvetljenost ekrana. Što je
izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
•• Oštrina : Podešavanje oštrine slike. Što je izabrana postavka bliža
vrednosti 50, to će slika biti oštrija i jasnija.
•• Boja : Ublažavanje ili povećavanje intenziteta boja na ekranu. Što
je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će boja biti intenzivnija.
•• Nijansa : Podešavanje balansa crvene i zelene boje na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti Crveno 50, to će boja biti
crvenija. Što je izabrana postavka bliža vrednosti Zeleno 50, to će
boja biti zelenija.
•• Temp. boje : Podešavanje hladnije ili toplije temperature boje.
•• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
•• Sistem za upravljanje bojom : Ovo je sistem koji stručnjaci
koriste prilikom podešavanja boja korišćenjem test obrasca. Mogu
da izaberu neku od šest oblasti boja (crvenu / zelenu / plavu / cijan
/ magenta / žutu) bez uticaja na druge boje. Kod normalne slike,
promena boje nakon podešavanja možda neće biti primetna.
•• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Podešavanje dodatne opcije slike
(Podešavanja) → Slika → Podešavanja režima slike →
Opcije za slike
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
•• Smanjivanje šuma : Uklanja šum sa slike.
•• Smanjenje MPEG šuma : Eliminiše šum koji nastaje pri stvaranju
digitalnog signala slike.
•• Nivo crnog : Podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana u skladu
sa nivoom crne boje u ulaznoj slici korišćenjem zatamnjenosti
(nivoa crne boje) ekrana.
•• Pravi bioskop : Optimizovanje ekrana za gledanje filmova.
•• Pametna kontrola osvetljenja : Automatski podešava
osvetljenost i smanjuje zamućenost slike na osnovu podataka o slici
kako bi se smanjilo naprezanje očiju.
•• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Resetovanje podešavanja slike
(Podešavanja) → Slika → Podešavanja režima slike →
Resetovanje slike
Resetuje podešavanja slike koja je prilagodio korisnik. Svaki režim slike
biće resetovan. Izaberite režim slike koji želite da resetujete.
11
SRPSKI
Korišćenje funkcije Štednja energije
Izbor režima zvuka
(Podešavanja) → Slika →
Ušteda energije
Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem maksimalnog osvetljenja
ekrana.
(Podešavanja) → Zvuk → Podešavanja režima zvuka →
Način zvuka
Podešavanje zvuka televizora na optimalan nivo u zavisnosti od
izabranog režima zvuka.
•• Automatski : [U zavisnosti od modela]
Senzor na televizoru detektuje okolno osvetljenje i automatski
prilagođava osvetljenost ekrana.
•• Isključeno : Isključivanje funkcije Ušteda energije.
•• Minimum / Srednje / Maksimum : Primenjivanje unapred
podešenih postavki za Ušteda energije.
•• Isključen ekran : Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk.
Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču osim dugmeta
za uključivanje/isključivanje da biste ponovo uključili ekran.
•• U zavisnosti od Ušteda energije (Automatski /
Maksimum), možda nećete moći da podešavate Pozadinsko
osvetljenje.
U tom slučaju dođite do (Podešavanja) → Slika →
Ušteda energije i postavite na Isključeno ili Minimum.
Korišćenje funkcije Režim za komfor očiju
(Podešavanja) → Slika → Dodatna podešavanja → Režim
za komfor očiju
Ako uključite ovu opciju, temperatura boje će se automatski prilagoditi
da bi se smanjilo naprezanje oka.
•• Uključeno : Automatski prilagođava temperaturu boje ekrana.
•• Isključeno : Isključuje Režim za komfor očiju.
•• Standardan : Optimizovanje zvuka za sve vrste sadržaja.
•• Razgovetan glas : Poboljšava razgovetnost ljudskih glasova.
•• Muzika : [U zavisnosti od modela] Optimizovanje zvuka za muziku.
•• Bioskop : Optimizovanje zvuka za filmove.
•• Sport : [U zavisnosti od modela] Optimizovanje zvuka za sport.
•• Igra : Optimizovanje zvuka za igranje igara.
Da biste podesili balans zvuka
(Podešavanja) → Zvuk → Podešavanja režima zvuka →
Balans
Možete da podesite jačinu zvuka za levi i desni zvučnik.
Korišćenje funkcije Zvučni efekat
(Podešavanja) → Zvuk → Podešavanja režima zvuka
Korisnik može da bira razne zvučne efekte.
•• Virtualno okruženje : Uživajte u obuhvatajućem doživljaju zvuka
zahvaljujući virtuelnom višekanalnom okružujućem zvučnom
efektu.
•• Ekvilajzer : Željeni zvuk možete da dobijete direktnim
podešavanjem ekvalizatora.
•• Vrati na orginalno : Možete resetovati podešavanja zvučnih
efekata.
•• Ovaj režim je dostupan samo ako je opcija Način zvuka podešena
na Standardan.
Korišćenje TV zvučnika
(Podešavanja) → Zvuk → Izlaz zvuka → Interni TV zvučnik
[U zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz TV zvučnik.
12
Da biste sinhronizovali sliku i zvuk
(Podešavanja) → Zvuk → Izlaz zvuka → Audio izlaz
(Optički)
[U zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz zvučnik koji je povezan na optički priključak.
(Podešavanja) → Zvuk → AV Sync. podešavanje
[U zavisnosti od modela]
Direktno sinhronizovanje slike i zvuka ako se ne podudaraju. Ako
opciju AV Sync. Podešavanje podesite na Uključeno, moći ćete
da sinhronizujete zvuk (sa zvučnika televizora ili eksterni zvučnik
priključka) i sliku na ekranu.
•• SimpLink je podržan.
Korišćenje Interni TV zvučnik + audio izlaz
(optički)
(Podešavanja) → Zvuk → Izlaz zvuka → Interni TV zvučnik
+ audio izlaz (Optički)
[U zavisnosti od modela]
Zvuk se istovremeno reprodukuje kroz zvučnike u televizoru i i audio
uređaj povezan na digitalni optički priključak audio izlaza.
Povezivanje i korišćenje LG audio uređaja
(Podešavanja) → Zvuk → Izlaz zvuka → LG Sinhronizacija
zvuka (Optički)
[U zavisnosti od modela]
Uključite LG audio uređaj sa logotipom
u optički digitalni izlazni
priključak za zvuk. LG audio uređaj vam omogućava da sa lakoćom
dođete do bogatog i moćnog zvuka.
Korišćenje Izlaz digitalnog zvuka
(Podešavanja) → Zvuk → Izlaz zvuka → Interni TV zvučnik
+ audio izlaz (Optički) → Izlaz digitalnog zvuka
[U zavisnosti od modela]
Podešavanje Izlaz digitalnog zvuka.
Stavka
Automatski
PCM
Audio ulaz
Digitalni audio izlaz
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Sve
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
•• Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
SRPSKI
Korišćenje spoljašnjeg zvučnika
•• Ukoliko izaberete Bajpas, zvuk će se emitovati sa eksternih audio
uređaja bez ikakvog kašnjenja. Zvuk će se možda reprodukovati pre
slike pošto je televizoru potrebno izvesno vreme da obradi video
signal.
Da biste koristili SIMPLINK
[U zavisnosti od modela]
SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da praktično upravljate sa
više multimedijalnih uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora i
SIMPLINK menija.
1 HDMI kablom povežite HDMI IN priključak na televizoru i HDMI
izlazni priključak na SIMPLINK uređaju.
•• [U zavisnosti od modela]
Kod kućnih bioskopa sa funkcijom SIMPLINK, povežite HDMI
priključke kao što je opisano iznad, pa optičkim kablom povežite
optički digitalni audio izlaz televizora sa optičkim digitalnim audio
ulazom SIMPLINK uređaja.
2 Izaberite (Podešavanja) → Opšte → SIMPLINK.
Pojaviće se prozor sa SIMPLINK menijem.
3 U prozoru Podešavanja u okviru menija SIMPLINK, postavite funkciju
SIMPLINK na Uključeno.
4 Konfigurišite postavke Sinhronizacija automatskog
uključivanja na Uključeno ili Isključeno.
•• Takođe, funkciju SIMPLINK možete da podesite ako izaberete
(POČETNI MENI) → Ulazi → SIMPLINK. U prozoru sa SIMPLINK
menijem, izaberite uređaj kojim želite da upravljate.
•• Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima na kojima se nalazi
SIMPLINK logotip.
•• Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je da koristite HDMI®
kabl (sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control)). HDMI®
kablovi velike brzine imaju povezan 13. pin koji služi za razmenu
informacija između uređaja.
•• Ako pređete na neki od drugih ulaza, SIMPLINK uređaj će prestati
sa radom.
•• Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača sa funkcijom HDMI-CEC,
SIMPLINK uređaj možda neće pravilno raditi.
•• [U zavisnosti od modela]
Ako izaberete ili reprodukujete medije sa uređaja koji ima funkciju
kućnog bioskopa, HT Zvučnik (Zvučnik) biće automatski
priključen.
Da biste mogli da koristite funkciju HT Zvučnik (Zvučnik),
potrebno je da povežete uređaje optičkim kablom (prodaje se
zasebno).
13
Opis funkcije SIMPLINK
SRPSKI
•• Direktna reprodukcija : Sadržaj sa multimedijalnog uređaja
odmah se reprodukuje na televizoru.
•• Upravljanje uređajima preko daljinskog upravljača za
televizor : Upravljanje multimedijalnim uređajem pomoću
daljinskog upravljača televizora.
•• Jedinstveno isključivanje : Ako opciju Sinhronizacija
automatskog uključivanja podesite na vrednost Uključeno u
postavkama funkcije SIMPLINK i isključite televizor, isključiće se i
svi uređaji koji su sa televizorom povezani preko funkcije SIMPLINK.
•• Jedinstveno uključivanje : Ako je u postavkama funkcije
SIMPLINK opcija Sinhronizacija automatskog uključivanja
podešena na vrednost Uključeno , kada uključite uređaj koji je
povezan putem veze SIMPLINK, uključiće se i televizor. (Ponašanje
se može razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja.)
•• Zvučnik : [U zavisnosti od modela]
Biranje zvučnika kućnog bioskopa ili televizora.
Za postavljanje lozinke
(Podešavanja) → Bezbednost → Postavi lozinku
Postavljanje ili menjanje lozinke.
•• Početna lozinka je ‘0000’.
•• Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije ‘0000’ već je
‘1234’.
•• Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može biti ‘0000’.
Opcija Resetuj na početna podešavanja
(Podešavanja) → Opšte → Resetuj na početna podešavanja
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će biti vraćen na
fabričke postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve postavke biće vraćene
na podrazumevane vrednosti.
•• Ako je uključena opcija Zaključav. sistema , pojaviće se iskačući
prozor za unos lozinke.
•• Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku vraćanje na
fabričke postavke.
14
Da biste uklonili USB uređaj
Izaberite povezani USB uređaj na ekranu (POČETNI MENI) →
Ulazi, pa izaberite dugme Izbaciti da biste uklonili USB memorijski
uređaj.
Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB uređaj uklonjen,
izvucite uređaj iz televizora.
•• Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj, televizor više neće
moći da ga čita. Uklonite USB uređaj, a zatim ga ponovo priključite.
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
•• Ako USB uređaj ima ugrađeni program za automatsko
prepoznavanje ili koristi poseban upravljački program, možda
nećete moći da ga koristite.
•• Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi ispravno.
•• Koristite samo USB uređaje koji su formatirani Windows FAT32 ili
NTFS sistemom datoteka.
•• Ako koristite spoljni USB čvrsti disk, preporučujemo da koristite
uređaje čiji je nominalni napon manji od 5 V, a nominalna struja
manja od 500 mA.
•• Preporučujemo da koristite USB memorijske uređaje čiji je kapacitet
32 GB ili manji i USB čvrste diskove čiji je kapacitet 2 TB ili manji.
•• Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi pravilno,
uključite i isključite napajanje. Više informacija potražite u
korisničkom priručniku USB čvrstog diska.
•• Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB uređaju,
pa obavezno napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na nekom
drugom uređaju. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje podataka,
pa proizvođač ne snosi odgovornost za njihov gubitak.
Podržani formati datoteka za funkciju Moji
mediji
Format
datoteke
MP3
Podržani video formati
•• Maksimalno: 1.920 x 1.080 pri 30p (samo Motion JPEG 640 x 480
pri 30p)
Oznaka
tipa
datoteke
Kodeci
Video
.asf, .wmv
Zvuk
Video
.avi
Zvuk
Video
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Zvuk
Video
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
.mkv
motion JPEG
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
AAC
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC,
AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I,
MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1
Layer III (MP3), DTS1
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1
Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, AAC, HE-AAC, DTS1
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1
Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), DTS1
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), LPCM, DTS1
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
M4A
WAV
WMA
WMA 10
Pro
OGG
Stavka
Brzina
protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina
protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina
protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina
protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Dubina boje
Brzina
protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina
protoka
Informacije
32 Kb/s – 320 Kb/s
SRPSKI
•• Maksimalna brzina protoka podataka : 20 Mb/s (megabita u
sekundi)
•• Podržani formati spoljašnjeg titla: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
Podržani audio formati
16 kHz ~ 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
Slobodan format
8 kHz ~ 48 kHz
ADIF, ADTS
Slobodan format
8 kHz ~ 48 kHz
MPEG-4
64 kbps ~ 1,5 Mb/s
8 kHz ~ 48 kHz
LPCM
8 bita / 16 bita / 24 bita
128 Kb/s – 320 Kb/s
8 kHz ~ 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 Standard
~ 768 Kbps
M0 : do 2 kanala pri 48 kHz (Osim LBR
Kanal/
režima),
frekvencija
M1 : do 5.1 kanala pri 48 kHz,
uzorkovanja
M2 : do 5.1 kanala pri 96 kHz
Podrška
WMA 10 Pro
Brzina
Slobodan format
protoka
Frekvencija
8 kHz ~ 48 kHz
uzorkovanja
Podrška
OGG Vorbis
1 U zavisnosti od modela
15
Podržani formati fotografija
Format
datoteke
Stavka
SRPSKI
Dostupni
tipovi
datoteka
jpeg, jpg, jpe
Veličina
fotografije
BMP
Veličina
fotografije
Dostupni
tipovi
datoteka
PNG
Veličina
fotografije
Rezolucija
SOF0: Osnovni
SOF1: Prošireni sekvencijalni
SOF2: Progresivni
Minimum : 64 (Š) x 64 (V)
Maksimum (Normalni tip) :
15.360 (Š) x 8.640 (V)
Maksimum (Progresivni tip) :
1.920 (Š) x 1.440 (V)
Minimum : 64 (Š) x 64 (V)
Maksimalno: 9.600 (Š) x 6.400 (V)
Prepletena, Neprepletena
Minimum : 64 (Š) x 64 (V)
Maksimum (Prepletena) :
1.200 (Š) x 800 (V)
Maksimum (Neprepletena) :
9.600 (Š) x 6.400 (V)
* Datoteke u formatima BMP i PNG će se možda sporije prikazivati od
JPEG datoteka.
Pristupanje priručniku na
vebu
Detaljno korisničko uputstvo potražite na adresi www.lg.com.
Rešavanje problema
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
•• Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte opet.
•• Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
•• Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na
, na ).
Nema slike i zvuka.
•• Proverite je li uređaj uključen.
•• Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
•• Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem
drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
•• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u
napajanju.
•• Proverite da li je funkcija automatskog isključivanja aktivirana na
podešavanjima vremena.
•• Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Nema signala prilikom povezivanja na PC (HDMI).
•• Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
•• Ponovo povežite HDMI kabl.
•• Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
16
Nenormalan prikaz
SRPSKI
•• Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključivanja može doći
do malog „treperenja”. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je
uređaj u bilo kom smislu neispravan.
•• Ovaj ekran je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela.
Na panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/ili svetle tačke
(crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar
i ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja. Ovaj fenomen se
pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na
zamenu ili povraćaj novca.
•• Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od
mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole).
Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije
povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.
•• Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do zadržavanja
slike. Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu
televizora.
Zvuci koje uređaj stvara
•• „Krckanje”: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili
isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled
dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih
je termička deformacija neophodna.
•• Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine
koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše
šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja. On
ne utiče na rad i performanse uređaja.
17
Specifikacije
(Zavisno od zemlje)
SRPSKI
Specifikacije prenosa
Digitalna televizija
Analogna televizija
DVB-S/S2
DVB-T/T21
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
1
Televizijski sistem
DVB-S/S21
Pokrivenost kanala
(Opseg)
950 do 2.150 MHz
Maksimalni broj
programa koji se mogu
sačuvati
DVB-C
DVB-T/T21
46 do 890 MHz
VHF III : 174 do 230 MHz
UHF IV : 470 do 606 MHz
UHF V : 606 do 862 MHz
S opseg II : 230 do 300 MHz
S opseg III : 300 do 470 MHz
6.000
46 do 862 MHz
2.000
Impedansa spoljne
antene
75 Ω
CI modul (Š x V x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Samo za modele koji podržavaju DVB-T2/C/S2
AC/DC adapter
32LK51*
43/49LK51*
Proizvođač : Lien Chang
Model : LCAP45
Proizvođač : APD
Model : DA-48G19
Proizvođač : Chicony
Model : A16-048N2A
Proizvođač : Lien Chang
Model : LCAP40
Proizvođač : APD
Model : DA-65F19
Proizvođač : Chicony
Model : A16-065N4A
Ulaz : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
2,53 A
Ulaz : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
3,42 A
Uslovi okoline
Radna temperatura
18
od 0 °C do 40 °C
Radna relativna vlažnost
Manja od 80 %
Temperatura za skladištenje
od -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost skladištenja
Manja od 85 %
Režim koji podržava HDMI-DTV
Rezolucija
720 x 480
720 x 576
1.280 x 720
1.920 x 1.080
Vertikalna
Frekvencija (Hz)
31,46
31,50
31,47
31,50
31,25
37,50
45,00
44,96
28,12
33,75
33,72
56,25
67,50
67,43
27,00
26,97
33,75
33,71
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
50,00
60,00
59,94
50,00
60,00
59,94
50,00
60,00
59,94
24,00
23,97
30,00
29,97
Komponentni priključci na televizoru
Video izlazi na DVD plejeru
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signala
Komponentni
480i / 576i
O
480p / 576p
O
720p / 1.080i
O
1.080p
O
(Samo 50 Hz / 60 Hz)
SRPSKI
640 x 480
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Informacije o komponentnim
priključcima
Režim koji podržava HDMI-PC
Za režim računara koristite priključak HDMI IN 1
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Vertikalna
Frekvencija (Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1.024 x 768
48,36
60,00
1.152 x 864
54,34
60,05
1.360 x 768
47,71
60,01
1.280 x 1.0241
63,98
60,02
1.920 x 1.080
67,50
60,00
1
1 Osim za 32LK51*
19
Napomena o softveru sa
otvorenim kodom
SRPSKI
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda
na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju
cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da
pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [email protected]
lge.com.
Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.
Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.
Licence
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
20
KORISNIČKI PRIRUČNIK
KONFIGURACIJA
SPOLJAŠNJEG
KONTROLNOG UREĐAJA
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
2
KODOVI ZA TASTERE
SRPSKI
SR
KODOVI za tastere
• Ova funkcija nije dostupna za sve modele.
Kôd
(heksadecimalni)
00
01
02
03
06
07
08
09
0B
0E
0F
10 - 19
1A
1E
20
21
28
30
39
40
41
42
43
44
45
4C
Funkcija
Napomena
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
CH -, PR upr.
Dugme na dalj.
Volume + (Jačina zvuka
+)
upr.
Dugme na dalj.
Volume - (Jačina zvuka -)
upr.
> (taster sa strelicom /
Dugme na dalj.
taster nadesno)
upr.
< (taster sa strelicom /
Dugme na dalj.
taster nalevo)
upr.
Dugme na dalj.
Power (Napajanje)
upr.
Dugme na dalj.
Mute (Bez zvuka)
upr.
Dugme na dalj.
Input (Ulaz)
upr.
Dugme na dalj.
SLEEP (Spavanje)
upr.
Dugme na dalj.
TV, TV/RAD
upr.
Dugme na dalj.
* Numerički tasteri 0 - 9
upr.
Q.View / Flashback (Brzi Dugme na dalj.
prikaz / flešbek)
upr.
Dugme na dalj.
FAV (Omiljeni kanal)
upr.
Dugme na dalj.
Text (Teletekst)
upr.
Dugme na dalj.
T. Opt (Opcija teleteksta)
upr.
Dugme na dalj.
BACK (Nazad)
upr.
Dugme na dalj.
AV (Audio / Video) režim
upr.
CH +, PR +
Caption/Subtitle (Titl)
Λ (taster sa strelicom /
taster nalevo)
V (taster sa strelicom /
kursor nadole)
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
My Apps (Moje aplikacije)
upr.
Menu / Settings (Meni /
Dugme na dalj.
postavke)
upr.
Dugme na dalj.
OK / Enter
upr.
Dugme na dalj.
Q.Menu (Brzi meni)
upr.
Dugme na dalj.
List (Lista), - (samo ATSC)
upr.
Kôd
(heksadecimalni)
Funkcija
53
List (Lista)
5B
Exit (Izlaz)
60
PP(AD)
61
Plavo
63
Žuto
71
Zeleno
72
Crveno
79
Ratio / Aspect Ratio
(Format / format slike)
91
AD (Audio opis)
7A
7C
7E
8E
8F
User Guide (Korisničko
uputstvo)
Smart Home (Pametni
početni ekran)
Simplink
►► (Premotavanje
unapred)
◄◄ (Premotavanje
unazad)
AA
Info (Informacije)
AB
Program Guide (Vodič za
programe)
B0
► (Reprodukuj)
B1
ꕗ (Zaustavi / Lista
datoteka)
BA
ꕘ (Zamrzavanje /
spora reprodukcija /
pauziranje)
BB
Soccer (Fudbal)
BD
ꔄ (SNIMANJE)
DC
3D
99
Automatska konfiguracija
9F
App / *
9B
TV/PC
Napomena
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
* Kôd za taster 4C (0x4C) dostupan je za modele ATSC/ISDB koji koriste primarni/sekundarni kanal.
(za Južnu Koreju, Japan, Severnu Ameriku i Južnu Ameriku osim Kolumbije)
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
3
SRPSKI
SR
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG
KONTROLNOG UREĐAJA
• Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
Povežite USB adapter za serijsku vezu/ulazni priključak RS-232C sa spoljnim kontrolnim uređajem (kao što
je računar ili A/V kontrolni sistem) da biste eksterno upravljali funkcijama televizora.
Napomena: Tip kontrolnog porta na televizoru može da se razlikuje između serija modela.
* Imajte u vidu da ovaj način povezivanja nije podržan na svim modelima.
* Kabl se ne dobija u kompletu.
USB adapter za serijsku vezu sa USB kablom
USB IN
USB priključak
(PC)
(TV)
• LGTV podržava PL2303 USB adapter za serijsku vezu u čipu (ID
proizvođača:
0x0557, ID proizvoda:
RS-232C
IN
(CONTROL & SERVICE)
0x2008) koji kompanija LG ne proizvodi i ne obezbeđuje.
• Može se nabaviti u prodavnicama računara koje drže pribor za profesionalce iz IT podrške.
(TV)
(PC)
USB IN
RS-232C sa RS232C kablom
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
Tip DE9 (D-Sub 9-pinski)
1
• Potrebno je da nabavite RS-232C (tip DE9, D-Sub
3 9-pinski žensko-ženski)-RS-232C kabl za povezivanje
računara i televizora, kao što je navedeno u uputstvima.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
1
3
SERVICE ONLY
(PC)
Interfejs za povezivanje može da se razlikuje od vašeg1televizora.
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
USB USB
IN IN
4
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROLa
& SERVICE)
• Treba da kupite kabl koji sa jedne strane ima telefonski priključak,
sa druge RS-232 konektor – ovaj
kabl služi za povezivanje računara i televizora, što je navedenoRS-232C
u priručniku.
IN
(PC)
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
* Kod drugih modela za povezivanje upotrebite USB priključak.
* Interfejs za povezivanje može da se razlikuje od vašeg televizora.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- ili
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Računar klijenta
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
SRPSKI
SR
Telefonski priključak
RS-232C konfiguracije
Konfiguracije sa 3 žice (nestandardno)
1
5
Računar
RXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
TXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
GND

6
2
2
TXD
3
1
RXD
5
3
GND
ILI
9
RS-232C
(Serijski port)
TV
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Telefon
SET ID
Za postavljanje ID-a uređaja, pogledajte „Stvarno mapiranje podataka“ na str.6
1. Pritisnite dugme PODEŠAVANJA da biste pristupili glavnim menijima.
2. Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do stavke (*Opšte → O ovom TV-u ili OPCIJA, a zatim
pritisnite dugme U redu.
3. Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do opcije Podesi ID, a zatim pritisnite dugme U redu.
4. Krećite se nalevo ili nadesno da biste podesili ID, a zatim izaberite opciju ZATVORI. Opseg podešavanja
je 1-99.
5. Kada završite, pritisnite dugme IZLAZ.
* (U zavisnosti od modela)
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
5
• Brzina prenosa: 9600 bps (UART)
• Dužina podataka: 8 bita
• Parnost: Nema
SRPSKI
SR
Parametri komunikacije
• Stop bit: 1 bit
• Kôd komunikacije: ASCII kôd
• Koristite ukršteni kabl.
Referentna lista komandi
(U zavisnosti od modela)
KOMANDA1 KOMANDA2
PODATAK
(heksadecimalni)
01.
Uključivanje*
k
a
00 do 01
02. Odnos
stranica slike
k
c
k
03. Screen
Mute
(Isključivanje
slike)
04. Volume
Mute
(Isključivanje
zvuka)
05. Kontrola
jačine zvuka
06. Kontrast
KOMANDA1 KOMANDA2
PODATAK
(heksadecimalni)
15. Balans
k
t
00 do 64
(str.7)
16.
Temperatura
boje
x
u
00 do 64
d
(str.7)
17. ISM
metoda (samo j
za plazma TV)
pj
(str.8)
k
e
00 do 01
18. Ekvalizator j
v
(str.8)
k
f
00 do 64
j
q
00 do 05
k
g
00 do 64
m
a
(p.9)
m
b
00 do 01
22. Taster
m
c
23.
Upravljanje
pozadinskim
osvetljenjem
24. Izbor
unosa
m
g
x
b
25. 3D
26. Prošireni
(3D)
x
x
t
v
27.
Automatska
konfiguracija
j
07.
Osvetljenje
k
h
00 do 64
08. Boja
k
i
00 do 64
09. Nijansa
k
j
00 do 64
10. Oštrina
k
k
00 do 32
11. OSD izbor k
12. Režim
zaključavanja
k
daljinskog
upravljača
l
00 do 01
m
00 do 01
k
r
00 do 64
14. Bass (Bas) k
s
00 do 64
13. Visoki
tonovi
19. Ušteda
energije
20.
Komanda za
podešavanje
21. Dodaj/
izbriši
(preskoči)
kanal
(program)
KODOVI za
tastere
00 do 64
(str.11)
(str.11)
(str.11)
u
(str.12)
* Napomena: Tokom reprodukcije ili snimanja multimedijalnih datoteka, sve komande se tretiraju kao
greška i ne izvršava se nijedna komanda osim napajanja (ka) i funkcije dugmadi (mc).
RS232C kabl omogućava televizoru da pošalje „ka komandu“ kada je uključen i isključen. Ako se
koristi USB-serijski pretvarački kabl, komanda radi samo kada je televizor uključen.
6
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
SRPSKI
SR
Protokol prenosa / prijema
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]: Prva komanda za upravljanje televizorom. (j, k, m ili x)
[Command 2]: Druga komanda za upravljanje televizorom.
[Set ID]
:Možete da podesite [Set ID] da biste odabrali željeni ID broj monitora u meniju Opcija.
Podesivi opseg za televizor je od 1 do 99. Ako je za vrednost [Set ID] izabrano „0“, može
se upravljati svim povezanim uređajima.
* Vrednost [Set ID] označena je kao decimalna vrednost (od 1 do 99) u meniju i kao
heksadecimalna vrednost (od 0x00 do 0x63) u protokolu prenosa/prijema.
[DATA]:
Za prenos podataka komandi (heksadecimalno). Prenosi „FF“ podatke za očitavanje statusa
komande.
[Cr]:
Povratak kursora na početak reda – ASCII kôd „0x0D“
[ ]:
Razmak – ASCII kôd „0x20“
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima normalne podatke. Ako je podatak u
režimu čitanja podataka, tada označava trenutni status podatka. Ako je podatak u režimu upisa, vratiće
se podaci sa računara.
Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* TV emituje ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima nestandardne podatke od
funkcija koje se ne mogu izvršiti ili kada prima komunikacione greške.
Podaci 00: Nevažeći kôd
Stvarno mapiranje podataka (Hexadecimal b Decimal)
* Kada unosite [data] u heksadecimalnom obliku, koristite sledeću tabelu konverzije.
* Komanda za podešavanje kanala (ma) koristi dvobajtnu heksadecimalnu vrednost ([data]) za izbor broja
kanala.
00 : Korak 0
01 : Korak 1 (Set ID 1)
...
0A : Korak 10 (Set ID 10)
...
0F : Korak 15 (Set ID 15)
10 : Korak 16 (Set ID 16)
...
32 : Korak 50 (Set ID 50)
33 : Korak 51 (Set ID 51)
...
63 : Korak 99 (Set ID 99)
...
C7 : Korak 199
C8 : Korak 200
...
FE : Korak 254
FF : Korak 255
...
01 00 : Korak 256
...
27 0E : Korak 9998
27 0F : Korak 9999
...
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
7
* Komande se mogu različito ponašati u zavisnosti od modela i signala.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00 : Napajanje
isključeno
01 : *Napajanje uključeno
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Za prikaz uključivanja/*isključivanja televizora
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Na sličan način, ako ostale funkcije prenose „FF“
podatak zasnovan na ovom formatu, onda povratna
sprega potvrđivanja podataka daje status o svim
funkcijama.
02. Odnos stranica slike (Command: k c)
(veličina glavne slike)
►► Za podešavanje formata slike. (Format glavne
slike)
Osim toga, format slike možete podesiti pomoću
opcije Odnos stranica slike u meniju Q.MENU ili
meniju PICTURE.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 01 : Standardan
ekran (4:3)
02 : Širok ekran
(16:9)
04 : Uvećanje
05 : Uvećanje 2
(samo za Južnu
Ameriku osim
Kolumbije)
06 : Podešeno po
programu/
Original
07 : 14:9
(Evropa, Kolumbija, Srednji
istok, Azija bez Južne Koreje
i Japana)
09 : * Samo skeniranje
0B : Potpuno široko
(Evropa, Kolumbija,
Srednji istok, Azija bez
Južne Koreje i Japana)
10 do 1F : Bioskopsko
uvećanje od 1
do 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako koristite računarski ulaz, izaberite format
slike 16:9 ili 4:3.
* U režimu DTV/HDMI/Komponentni (HD
rezolucija), dostupna je opcija Samo skeniranje.
* Režim Puno proširenje možda će se različito
ponašati u zavisnosti od modela. Kod digitalne
televizije podržan je u potpunosti, a kod
analogne televizije i AV sistema samo delimično.
03. Screen Mute (Isključivanje slike) (Command:
k d)
►► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem slike.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00: Opcija ekrana bez slike isključena (Slika
uključena)
Isključivanje slike za video snimak
01: Opcija isključivanja slike uključena (Slika
isključena)
10: Uključeno prigušivanje zvuka za video
snimak
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako je uključeno samo isključivanje slike za video
snimak, na televizoru se prikazuje meni na ekranu
(OSD). Ali, u slučaju da je ekran isključen, TV neće
prikazivati OSD.
04. Volume Mute (Isključivanje zvuka) (Command:
k e)
►► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem zvuka.
Takođe, možete podesiti isključivanje zvuka
upotrebom tastera MUTE na daljinskom
upravljaču.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00: O
pcija Bez zvuka je uključena (zvuk je
isključen)
01: O
pcija Bez zvuka je isključena (zvuk je
uključen)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Kontrola jačine zvuka (Command: k f)
►► Za podešavanje jačine zvuka.
Jačinu zvuka možete podesiti i pomoću dugmadi
za jačinu zvuka na daljinskom upravljaču.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Command: k g)
►► Za podešavanje kontrasta ekrana.
Kontrast takođe možete podesiti u meniju
PICTURE.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Osvetljenje (Command: k h)
►► Za podešavanje osvetljenosti ekrana.
Osvetljenost takođe možete podesiti u meniju
PICTURE.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Boja (Command: k i)
►► Za podešavanje boje na ekranu.
Boju takođe možete podesiti u meniju PICTURE.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
SRPSKI
SR
01. Uključivanje (Command: k a)
►► Za kontrolu *uključivanja/isključivanja napajanja.
8
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
Podatak Min: 00 do Maks: 64
* (U zavisnosti od modela)
SRPSKI
SR
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Nijansa (Command: k j)
►► Za podešavanje nijanse na ekranu.
Nijansu takođe možete podesiti u meniju PICTURE.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Crvena: 00 do Zelena: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (Bas) (Command: k s)
►► Da biste podesili bas.
Podešavanje takođe možete obaviti u meniju AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (U zavisnosti od modela)
15. Balans (Command: k t)
10. Oštrina (Command: k k)
►► Za podešavanje oštrine ekrana.
Oštrinu takođe možete podesiti u meniju PICTURE.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
►► Za podešavanje balansa.
Balans takođe možete podesiti u meniju AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 0
0 do Maks: 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Podatak Min: 00 do Maks: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Temperatura boje (Command: x u)
11. OSD izbor (Command: k l)
►► Za uključivanje/isključivanje prikaza na ekranu
(OSD) pomoću daljinskog upravljača.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
►► Za podešavanje temperature boje. Temperaturu boje
takođe možete podesiti iz menija PICTURE.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 0
0 do Maks: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Podatak 00: OSD isključen01: OSD uključen
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Režim zaključavanja daljinskog upravljača
(Command: k m)
►► Za zaključavanje komandi na prednjoj ploči monitora
i daljinskom upravljaču.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00 : Zaključavanje
isključeno
01 : Zaključavanje
uključeno
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako ne koristite daljinski upravljač, upotrebite ovaj
režim.
Kada se glavni prekidač isključi i uključi (izvucite kabl,
a zatim ga ponovo stavite posle 20–30 sekundi),
oslobađa se spoljno zaključavanje komandi.
17. ISM metoda (Command: j p) (samo za plazma
TV)
►► Za kontrolu ISM metoda. Takođe možete da
prilagodite opciju ISM metoda u meniju OPTION.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 0
2: Orbiter
08: Normalno
20: Uklanjanje boje
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Ekvilizator (Command: j v)
►► Podesite ekvilizator televizora.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
0
* U stanju pripravnosti (jednosmerna struja isključena
tajmerom ili komandom „ka“, „mc“) i ako je uključeno
zaključavanje tastature, televizor se neće uključiti
pritiskom na taster napajanja za IR niti lokalni taster.
13. Visoki tonovi (Command: k r)
►► Da biste podesili visoke tonove.
Podešavanje takođe možete obaviti u meniju ZVUK.
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

LSB
0
0
0
Frekvencija
0
0
0
0
PODATAK
7
6
5
Frekvencija
4
3
2
1
0
Korak
0
0
0
1. opseg
0
0
0
0
0
0 (decimalno)
0
0
1
2. opseg
0
0
0
0
1
1 (decimalno)
0
1
0
3. opseg
...
...
...
...
...
...
0
1
1
4. opseg
1
0
0
1
1
19 (decimalno)
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
0
0
5. opseg
1
0
1
0
0
20 (decimalno)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Zavisi od modela, a podešavanje je moguće kada
režim zvuka podržava ekvilizator.
19. Ušteda energije (Command: j q)
►► Da biste smanjili potrošnju energije od strane
televizora. Takođe možete da prilagodite opciju
Ušteda energije u meniju PICTURE.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
PODATAK
00: Isključeno
01: Minimalno
02: Srednje
03: Maksimalno
04: Automatski (za LCD/LED TV)/
Inteligentni senzor (za PDP TV)
05: Isključen ekran
* (U zavisnosti od modela)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Komanda za podešavanje (Command: m a)
* Ova komanda se može različito ponašati u
zavisnosti od modela i signala.
• Za tržište Evrope, Srednjeg istoka, Kolumbije,
Azije bez Južne Koreje i Japana
►► Izbor kanala sledećeg fizičkog broja.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analogna antena/kablovska
[Data 00][Data 01] Podaci kanala
Podatak 00:
Podaci kanala u bajtovima višeg
reda
Podatak 01:
Podaci kanala u bajtovima nižeg
reda
- 00 00 ~ 00 C7 (decimalna vrednost: 0 ~ 199)
Podatak 02: Ulaz (analogni)
- 00: Antena televizija (ATV)
- 80: Kablovska televizija (CATV)
* Digitalna antena/kablovska/satelitska
[Data 00][Data 01]: Podaci kanala
Podatak 00: Podaci visokog kanala
Podatak 01: Podaci niskog kanala
- 00 00 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 0 ~ 9999)
Podatak 02: Ulaz (digitalni)
- 10: Antena televizija (DTV)
- 20: Zemaljski radio (Radio)
- 40: Satelitska televizija (SDTV)
- 50: Satelitski radio (S-Radio)
- 90: Kablovska televizija (CADTV)
- a0: Kablovski radio (CA-Radio)
* Primeri komande za podešavanje kanala:
1. Pređite na analogni zemaljski (PAL) kanal 10.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 10 = 00 0a
Podatak 02 = Analogna antena televizija = 00
Rezultat = ma 00 00 0a 00
2. Pređite na digitalni zemaljski (DVB-T) kanal 01.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 1 = 00 01
Podatak 02 = Digitalna antena televizija = 10
Rezultat = ma 00 00 01 10
3. Pređite na satelitski (DVB-S) kanal 1000.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 1000 = 03 E8
Podatak 02 = Digitalna satelitska televizija = 40
Rezultat = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Za tržište Južne Koreje, Severne/Južne Amerike
bez Kolumbije
►► Da biste prebacili kanal na sledeći fizički/primarni/
sekundarni broj.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digitalni kanali imaju fizički, primarni i sekundarni broj
kanala. Fizički broj je stvarni broj digitalnog kanala,
primarni broj je broj na koji treba mapirati kanal, a
sekundarni broj je broj potkanala. Pošto ATSC tjuner
automatski mapira kanal sa primarnog/sekundarnog
broja, fizički broj nije neophodan prilikom slanja
komande u digitalnom režimu.
* Analogna antena/kablovska
Podatak 00
: Fizički broj kanala
- Zemaljski (ATV): 02~45 (decimalna vrednost: 2 ~
69)
- Kablovski (CATV): 01, 0E~7D (decimalna
vrednost: 1, 14~125)
[Data 01 ~ 04]: Primarni/sekundarni broj kanala
Podatak 01 i 02: xx (nije bitno)
Podatak 03 i 04: xx (nije bitno)
Podatak 05: Ulaz (analogni)
- 00: Antena televizija (ATV)
- 01: Kablovska televizija (CATV)
* Digitalna antena/kablovska
Podatak 00: xx (nije bitno)
[Data 01][Data 02]: Primarni broj kanala
Podatak 01: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 02: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
- 00 01 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Sekundarni broj kanala
Podatak 03: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 04: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
Podatak 05: Ulaz (digitalni)
- 02: Antena televizija (DTV) – Koristi fizički broj
kanala
- 06: Kablovska televizija (CADTV) – Koristi fizički
SRPSKI
SR
1
9
10 KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
SRPSKI
SR
broj kanala
- 22: Antena televizija (DTV) – Ne koristi fizički broj
kanala
- 26: Kablovska televizija (CADTV) – Ne koristi
fizički broj kanala
- 46: Kablovska televizija (CADTV) – Koristi samo
glavni broj kanala (jednodelni kanal)
Dva bajta su dostupna za sve glavne i manje važne
podatke kanala, ali se obično niži bajt koristi sam (viši
bajt je 0).
* Primeri komande za podešavanje kanala:
1.Pređite na analogni kablovski (NTSC) kanal 35.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = Podaci kanala su 35 = 23
Podatak 01 i 02 = nema primarnog = 00 00
Podatak 03 i 04 = nema sekundarnog = 00 00
Podatak 05 = Analogna kablovska televizija = 01
Ukupno = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Pređite na digitalni zemaljski (ATSC) kanal 30-3.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00
Podatak 01 i 02 = primarni broj je 30 = 00 1E
Podatak 03 i 04 = sekundarni broj je 3 = 00 03
Podatak 05 = Digitalna antena televizija = 22
Ukupno = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Za tržište Japana
►► Da biste prebacili kanal na sledeći fizički/primarni/
sekundarni broj.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Digitalna antena/satelitska
Podatak 00: xx (nije bitno)
[Data 01][Data 02]: Primarni broj kanala
Podatak 01: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 02: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
- 00 01 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Sekundarni broj kanala/ogranak
(nije bitno za satelitski)
Podatak 03: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 04: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
Podatak 05: Ulaz (digitalni/satelitski za Japan)
- 02: Antena televizija (DTV)
- 07: BS (satelit koji emituje)
- 08: CS1 (komunikacioni satelit 1)
- 09: CS2 (komunikacioni satelit 2)
* Primeri komande za podešavanje kanala:
1 Pređite na digitalni zemaljski (ISDB-T) kanal 17-1.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00
Podatak 01 i 02 = primarni broj je 17 = 00 11
Podatak 03 i 04 = sekundarni broj/ogranak je 1 =
00 01
Podatak 05 = Digitalna antena televizija = 02
Ukupno = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Pređite na BS (ISDB-BS) kanal 30.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00
Podatak 01 i 02 = primarni broj je 30 = 00 1E
Podatak 03 i 04 = nije bitno = 00 00
Podatak 05 = Digitalna BS TV = 07
Ukupno = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od
modela.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Dodaj/izbriši (preskoči) kanal (program)
(Command: m b)
►► Da biste preskočili trenutni kanal (program) za
naredni put.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00 : Izbriši (ATSC,ISDB)/
preskoči(DVB)
01 : Dodaj
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Postavite status sačuvanog kanala na Izbriši
(ATSC, ISDB)/preskoči (DVB) ili Dodaj.
22. Taster (Command: m c)
►► Za slanje IC daljinske šifre.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Kôd za taster – p.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Upravljanje pozadinskim osvetljenjem
(Command: m g)
• Za LCD TV / LED TV
►► Za upravljanje pozadinskim osvetljenjem.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
• Za plazma TV
►► Za kontrolu lampice na tabli.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
►► Za izbor ulaznog izvora za glavnu sliku.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
PODATAK
00: DTV
01: CADTV
02 : Satelitska DTV
10: ATV
ISDB-BS (Japan)
03 : ISDB-CS1 (Japan)
04 : ISDB-CS2 (Japan)
11: CATV
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
40 : Komponenta1
60 : RGB
41 : Komponenta2
90 : HDMI1
92 : HDMI3
91 : HDMI2
93 : HDMI4
26. Prošireni 3D (Command: x v) (samo 3D
modeli)
(u zavisnosti od modela)
►► Menjanje 3D opcije televizora.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ova funkcija zavisi od modela i signala.
25. 3D (Command: x t) (samo 3D modeli)
(u zavisnosti od modela)
►► Menjanje 3D režima televizora.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (U zavisnosti od modela)
Struktura podataka
[Data 00]00: 3D uključen
01: 3D isključen
02: 3D u 2D
03: 2D u 3D
[Data 01]00: Gore/dole
01: Levo/desno
02: Šahovska tabla
03: Sekvencijalni kadrovi
04: Preplitanje kolone
05: Preplitanje reda
[Data 02]00: Desno ka levom
01: Levo ka desnom
[Data 03]3D efekti (3D dubina): Min: 00 – Maks: 14
(*prenos heksadecimalnim kodom)
* Funkcije [Data 02] i [Data 03] zavise od modela i
signala.
* Ako je [Data 00] 00 (3D uključen), [Data 03] nema
značaja.
* Ako je [Data 00] 01 (3D isključen) ili 02 (3D u 2D),
[Data 01], [Data 02] i [Data 03] nemaju značaja.
* Ako je [Data 00] 03 (2D u 3D), [Data 01] i
[Data 02] nemaju značaja.
* Ako je [Data 00] na 00 (3D uključen) ili 03 (2D u
3D), [Data 03] rade samo kada je 3D režim (žanr)
postavljen na ručno.
* Možda neće sve opcije 3D obrasca ([Data 01]) biti
dostupne u skladu sa TV/video signalom.
[Data 02]
O
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
21 : AV2
[Data 01]
O
X: nije važno
20 : AV ili AV1
[Data 00]
00
[Data 03]
[Data 00]3D opcija
00: Ispravljanje 3D slike
01: 3D dubina (3D režim je samo ručni)
02: 3D ugao posmatranja
06: Ispravljanje 3D boje
07: Zumiranje 3D zvuka
08: Normalan prikaz slike
09: 3D režim (žanr)
[Data 01]Postoji poseban opseg za svaku 3D opciju
koji zavisi od vrednosti [Podatak 00].
1) Kada je[Data 00] 00
00: Desno ka levom
01: Levo ka desnom
2) Kada je[Data 00] 01, 02
PodatakMin: 0 – Maks: 14 (*prenos
heksadecimalnim kodom)
Opseg vrednosti podataka (0 - 20) automatski
konvertuje opseg ugla posmatranja (-10 do +10) (u
zavisnosti od modela)
*O
va opcija radi samo kad je 3D režim (žanr)
postavljen na ručno.
3) Kada je[Data 00] 06, 07
00: Isključeno
01: Uključeno
4) Kada je[Data 00] 08
00: Vraća u 3D video iz 3D video snimka
koji je konvertovan funkcijom 3D u 2D
01: Menja 3D video u 2D video, osim 2D u
3D video snimka
* Ako se ne zadovolje uslovi konvertovanja, komanda
se tretira kao NG.
5) Kada je [Data 00] 09
00 : Standard
02 : Bioskop
04 : Ručno
01 : Sport
03 : Ekstremno
05 : Automatski
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
SRPSKI
SR
24. Izbor unosa (Command: x b)
(ulaz za glavnu sliku)
11
12 KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
SRPSKI
SR
27. Automatska konfiguracija (Command: j u)
(U zavisnosti od modela)
►► Za podešavanje pozicije slike i automatsko
smanjivanje podrhtavanja slike. Ovo radi samo u
režimu RGB (PC).
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 01 : Pokreni Automatsku konfiguraciju
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement