LG OLED65E9PLA, OLED55E9PLA Owner's manual

LG OLED65E9PLA, OLED55E9PLA Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Bezbednost i informacije
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što
počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za
buduću upotrebu.
www.lg.com
Autorska prava © 2019. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
Upozorenje! Bezbednosna
uputstva
SRPSKI
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA
NE OTVARAJTE
OPREZ : DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEĐINU). U UREĐAJU NEMA
DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM DA SERVISIRA. OBRATITE SE
KVALIFIKOVANOM SERVISERU.
Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog
opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti
dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna
uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u
dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.
UPOZORENJE : DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I
STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE
IZLAŽITE GA VLAZI.
•• DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE POŽARA, UVEK DRŽITE SVEĆE I OSTALE
PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM DALJE OD OVOG PROIZVODA.
•• Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća
okruženja:
-- Držite uređaj van direktne sunčeve svetlosti.
-- U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila
-- U blizini bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja
koji generišu toplotu.
-- U blizini kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti
izloženi dejstvu pare ili ulja.
-- U zonu izloženu kiši ili vetru.
-- Ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i nemojte da stavljate
objekte koji su napunjeni tečnošću, kao što su vaze, čaše itd. na
aparat ili iznad njega (npr. na police iznad jedinice).
-- Blizu zapaljivih predmeta, kao što su benzin ili sveće, i ne izlažite
televizor direktno klima uređaju.
-- Nemojte da instalirate u naročito prašnjavim prostorijama.
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljivanja/
eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.
2
•• Ventilacija
-- Instalirajte televizor na mestima na kojima postoji pravilna
ventilacija. Nemojte da ga instalirate u zatvorenom prostoru,
kao što je polica za knjige.
-- Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
-- Nemojte da blokirate ili prekrivate proizvod tkaninom ili drugim
materijalima dok je jedinica uključena.
•• Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju. Otvori za ventilaciju
mogu da postanu vrući kada je televizor dugo u upotrebi.
•• Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja,
kao što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i
gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto
na kome kabl izlazi iz uređaja.
•• Nemojte da pomerate televizor dok je strujni kabl uključen.
•• Nemojte da koristite oštećeni ili olabavljeni strujni kabl.
•• Postarajte se da držite utikač prilikom isključivanja strujnog kabla.
Nemojte da vučete strujni kabl da biste isključili televizor.
•• Nemojte da povezujete previše uređaja na istu strujnu utičnicu
zato što tako može doći do požara ili strujnog udara.
•• Isključivanje uređaja iz glavnog napajanja
-- Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Ako dođe do
hitnog slučaja, utikač napajanja mora ostati na lako dostupnom
mestu.
•• Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor.
U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati
ozbiljne povrede.
•• Uzemljenje spoljašnje antene (može da se razlikuje u
zavisnosti od države):
-- Ako je spoljna antena instalirana, pratite dolenavedene mere
opreza. Spoljni antenski sistem ne sme da se nalazi u blizini
vazdušnih električnih vodova ili ostalih strujnih kola i kola za
osvetljenje, ili na mestima na kojima može da dođe u kontakt
sa električnim vodovima ili kolima zato što može doći do teške
povrede ili smrti.
Postarajte se da antenski sistem bude uzemljen da biste dobili
određenu zaštitu od naponskih udara i nagomilanog statičnog
opterećenja. Odeljak 810 standarda National Electrical Code
(NEC) u Sjedinjenim Američkim Državama pruža informacije
o pravilnom uzemljenju stuba i noseće strukture, uzemljenju
ulazne žice za jedinicu pražnjenja antene, veličini provodnika za
uzemljenje, lokaciji jedinice za pražnjenje antene, povezivanju
na elektrode za uzemljenje i zahtevima za elektrodu za
uzemljenje. Uzemljenje antene u skladu sa standardom National
Electrical Code, ANSI/NFPA 70
•• Baterije
-- Pribor (baterija itd.) čuvajte na bezbednom mestu van domašaja
dece.
-- Nemojte da izazivate kratak spoj na baterijama, nemojte da
ih rasklapate i ne dozvolite da se pregreju. Nemojte da bacate
baterije u vatru. Baterije ne smeju biti izložene previsokoj
temperaturi.
•• Pomeranje
-- Postarajte se da uređaj bude isključen, isključen iz struje i da svi
kablovi budu uklonjeni prilikom pomeranja. Može biti potrebno
2 ili više osoba za prenos većih televizora. Nemojte da pritiskate
ili stežete prednji panel televizora. U suprotnom može doći do
oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili povrede.
•• Držite materijal pakovanja otporan na vlagu ili pakovanje od vinila
van domašaja dece.
•• Pazite da ne bude nikakvih udara, da predmeti ne padnu na
proizvod i ne ispuštajte ništa na ekran.
•• Ne pritiskajte jako na panel rukom ili oštrim predmetom kao što su
ekser, grafitna ili hemijska olovka i ne grebite po panelu. To može
izazvati oštećenje ekrana.
•• Čišćenje
-- Izvucite strujni kabl prilikom čišćenja i čistite nežno mekom/
suvom krpom. Nemojte da prskate vodu ili drugu tečnost
direktno na televizor. Ni u kom slučaju nemojte da koristite
sredstva za čišćenje stakla, osveživače vazduha, insekticide,
maziva, vosak (za automobile ili industrijski), abrazive,
razređivače, benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja
proizvoda i ekrana. U suprotnom može doći do strujnog udara ili
oštećenja proizvoda.
SRPSKI
•• Uzemljenje (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.)
-- Televizor sa uzemljenim strujnim utikačem sa tri kontaktna
jezička mora da bude povezan na uzemljenu strujnu utičnicu
sa tri kontaktna jezička. Postarajte se da povežete žicu za
uzemljenje da biste sprečili mogući strujni udar.
•• Nikada ne dodirujte ovaj uređaj ili antenu tokom oluje. Možete
doživeti strujni udar.
•• Postarajte se da strujni kabl bude čvrsto povezan sa televizorom
i zidnom utičnicom. Ako nije čvrsto povezan, može doći do
oštećenja na utikaču i utičnici, a u ekstremnim slučajevima i do
požara.
•• Nemojte da ubacujete metalne ili zapaljive predmete u proizvod.
Ako strani objekat upadne u proizvod, izvucite strujni kabl i
obratite se korisničkoj službi.
•• Nemojte da dodirujete kraj strujnog kabla dok je uključen. Možete
doživeti strujni udar.
•• Ako dođe do neke od niženavedenih situacija, odmah
isključite proizvod i obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj
službi.
-- Uređaj je oštećen.
-- Ako voda ili neka druga supstanca uđe u proizvod (u strujni
adapter, strujni kabl ili televizor).
-- Ako miris dima ili neki drugi neprijatan miris dopire iz televizora
-- Tokom oluja ili kada se uređaj dugo ne koristi.
Čak i kad je televizor isključen preko daljinskog upravljača ili
tastera, i dalje ostaje uključen u strujni izvor ako nije isključen iz
struje.
•• Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje u blizini
televizora (npr. električni aparat protiv insekata). To može dovesti
do kvara uređaja.
•• Nemojte da pokušavate da na bilo koji način modifikujete ovaj
proizvod bez pisane dozvole kompanije LG Electronics. Može doći
do požara ili strujnog udara. Obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj
službi za servis ili popravku. Neovlašćena modifikacija može
poništiti ovlašćenje korisnika da rukuje ovim proizvodom.
•• Koristite samo ovlašćene dodatke / pribor koji je odobrila
kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara,
strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
•• Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo
može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
•• Pažljivo rukujte adapterom da ga ne biste ispustili ili udarili.
Udarac može da ošteti adapter.
•• Nemojte da dodirujete televizor vlažnim rukama da biste umanjili
rizik od požara ili strujnog udara. Ako su kontaktni jezičci strujnog
kabla vlažni ili prekriveni prašinom osušite ih ili potpuno obrišite
prašinu.
3
Priprema
Opcioni dodaci
SRPSKI
•• Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike,
inicijalizacija televizora može potrajati nekoliko minuta.
•• Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
•• OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati
od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
•• Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
•• Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
•• Uređaj mora da bude povezan sa utičnicom u blizini kojoj se lako
može pristupiti. Neki uređaji koji nemaju dugme za uključivanje/
isključivanje isključuju se iskopčavanjem kabla za napajanje.
•• Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
•• Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti
promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapređenja
funkcija proizvoda.
•• Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB
uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina
manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne
može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni
kabl koji podržava
.
Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promenjene ili izmenjene
bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta. Ukoliko želite da ih
kupite, obratite se distributeru. Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa
pojedinim modelima.
Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u zavisnosti od
nadogradnje za funkcije proizvoda, uslova rada i smernica proizvođača.
Magični daljinski upravljač
AN-MR19BA
Proverite da li vaš model televizora podržava Bluetooth u
Specifikacijama bežičnog modula da biste proverili da li može da se
koristi s Magičnim daljinskim upravljačem.
Zidni nosač
(U zavisnosti od modela)
Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj
tabeli.
A
B
B
A
A
* A ≦ 10 mm
* B ≦ 18 mm
•• Koristite sertifikovani kabl sa HDMI logotipom.
•• Ako ne koristite sertifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati
na ekranu ili može doći do greške u vezi. (Preporučene vrste HDMI
kablova)
-- Ultra High-Speed HDMI kabl®/TM (3 m ili kraći)
4
B
OLED55/65B9*
Model
OLED55/65C9*
OLED55/65E9*
VESA (A x B) (mm)
300 x 200
Standardni zavrtanj M6
Broj zavrtanja
4
Zidni nosač
OLW480B
OLED77B9*
OLED77C9*
400 x 200
M6
4
OLW480B
Podizanje i premeštanje
televizora
•• Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je isporučen.
•• Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje
i sve kablove.
•• Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste
izbegli oštećenja.
•• Čvrsto držite bočnu stranu i donji deo okvira televizora. Vodite
računa da ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika. (Nije
primenljivo za OLED55/65E9*)
SRPSKI
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte
tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i
obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
•• Držite stranu TV-a jednom rukom i držite dno zadnjeg poklopca
ili stranu postolja drugom rukom. (Držite zadnji poklopac kada
postavljate TV na pod. Držanje za staklo na dnu može dovesti do
povrede.) (Samo za OLED55/65E9*)
•• Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
•• Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite
na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
•• Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
•• Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu
dugmad.
• Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
• Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na
mekanu ravnu površinu tako da ekran bude okrenut
nadole kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
• Nemojte da grebete ili udarate staklo metalnim
materijalima ili predmetima. To može da ošteti TV ili da
dovede do nesrećnog slučaja. (Samo za OLED55/65E9*)
•• Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
•• U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan na
sledećoj slici.
(Samo za OLED55/65E9*)
5
Montiranje na sto
Pričvršćivanje televizora na zid
1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu. SRPSKI
•• Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(U zavisnosti od modela)
2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
• Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na
delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. (U
suprotnom, možete oštetiti proizvod.)
• Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da
preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje.
U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može
izazvati povrede.
• Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja,
nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
• Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe
pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
• Vodite računa da zavrtnji budu ispravno umetnuti i dobro
pričvršćeni. (Ako nisu dovoljno jako pričvršćeni, televizor
može da se nagne prema napred nakon montaže.)
Nemojte prejako da pritežete zavrtnje; u suprotnom,
zavrtnji se mogu oštetiti i biti nepravilno pritegnuti.
6
(U zavisnosti od modela)
1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i zavrtnje
na zadnjoj strani televizora.
•• Ukoliko se na mestu zavrtanja s ušicom nalaze obični zavrtnji,
uklonite ih.
2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima. Poklopite zavrtnje
s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom na kojem se nalazi
zidni nosač.
3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač.
Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.
•• Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da
može bezbedno da nosi televizor.
•• Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
Montiranje na zid
•• Koristite dodatni držač kabla prilikom kačenja na zid.
(Samo za OLED55/65C9*)
10 cm
10 cm
10 cm
SRPSKI
Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i
montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko
želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog
materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da
montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. LG
zidni nosač se lako pomera sa povezanim kablovima. Preporučujemo
da koristite LG zidni nosač. Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite
zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za
povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove
pre nego što pričvrstite zidni nosač.
•• Prikačite tri poklopca kada postavljate zidni
nosač. (Samo ako je stavka priložena.) (Samo za
OLED55/65E9*)
10 cm
10 cm
(U zavisnosti od modela)
• Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite postolje
tako što ćete pratiti uputstva za montažu postolja
obrnutim redosledom.
• Za više informacija o vijcima i nosačima za zid proverite
Zasebnu kupovinu.
• Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite
VESA standardni interfejs za montiranje na zid (opcioni
delovi) na zadnju stranu televizora. Kada televizor
montirate pomoću interfejsa za montiranje na zid
(opcioni delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
• Postarajte se da strujni i signalni kablovi vise sa zadnje
strane televizora prilikom montiranja televizora na zid.
• Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen
dejstvu ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja
uređaja i njegovog padanja sa postolja.
7
Priključci
SRPSKI
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da
biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.
Antena/kabl
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).
•• Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu
antenskog signala.
•• Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačivač signala da biste
postigli bolji kvalitet slike.
•• Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite
antenu u odgovarajućem smeru.
•• Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
•• Na lokacijama na kojima nije podržano emitovanje ULTRA HD
kanala, televizor ne može direktno da prima ULTRA HD kanale.
Satelitska antena
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω). (U zavisnosti
od modela)
CI modul
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u
režimu digitalne televizije. (U zavisnosti od modela)
•• Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
•• Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan,
obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
Ostale veze
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
8
HDMI
• Podržani HDMI format zvuka :
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(U zavisnosti od modela)
•
→ ( ) → [Slika] → [Dodatna podešavanja] → [HDMI
ULTRA HD Deep Colour]
-- Uključeno : Podržani format 4K pri 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Isključeno : Podržani format 4K pri 50/60 Hz 8 bita (4:2:0)
Ako uređaj povezan na Ulaz takođe podržava tehnologiju ULTRA HD
Deep Colour, vaša slika može biti jasnija. Međutim, ako je uređaj
ne podržava, možda neće raditi ispravno. U tom slučaju, isključite
podešavanje [HDMI ULTRA HD Deep Colour] na televizoru.
USB
Neki USB razvodnici možda neće funkcionisati. Ako USB uređaj koji
koristi USB razvodnik nije prepoznat, direktno ga priključite na USB
priključak na televizoru.
Eksterni uređaji
Podržani su sledeći spoljni uređaji: Blu-ray plejer, HD risiveri, DVD
plejeri, videorekorderi, audio sistemi, USB uređaji za skladištenje, PC,
igrački uređaji i ostali eksterni uređaji.
•• Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
•• Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV
priključaka.
•• Pre snimanja TV programa na Blu-ray/DVD rekorderu ili
videorekorderu proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na
televizor preko DVD rekordera ili videorekordera. Da biste dobili više
informacija o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa
svakim uređajem.
•• Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
Osnovne funkcije
<A tip>
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje 1 (Pritisnite i zadržite)
SRPSKI
•• Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji se
isporučuje uz igračku konzolu.
•• U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako je šum
prisutan, promenite izlaz računara na drugu rezoluciju, promenite
brzinu osvežavanja na drugu brzinu i podesite osvetljenje i kontrast
u meniju [SLIKA] sve dok slika ne postane čista.
•• U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije možda
neće ispravno raditi u PC režimu.
•• Ako se ULTRA HD sadržaj reprodukuje na računaru, video ili zvuk
mogu povremeno da se prekidaju u zavisnosti od performansi
računara. (U zavisnosti od modela)
•• Prilikom povezivanja LAN kabla, preporučuje se da koristite CAT 7
kabl. (Samo kada je priložen port .)
Upravljanje menijem (Pritisnite 2)
Izbor menija (Pritisnite i zadržite 3)
1 Zatvoriće se sve aplikacije koje su bile pokrenute, i zaustaviće se sva
snimanja koja su u toku. (Zavisno od zemlje)
2 Kratko pritisnite dugme dok je televizor uključen da biste se kretali
kroz meni.
3 Funkciju možete koristiti kada pristupite meniju za upravljanje.
<B tip>
Uključivanje (Pritisnite)
Pomoću dugmeta
Isključivanje 1 (Pritisnite i zadržite)
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pomoću dugmeta.
Upravljanje zvukom
<A tip>
Kontrola programa
1 Zatvoriće se sve aplikacije koje su bile pokrenute, i zaustaviće se sva
snimanja koja su u toku. (Zavisno od zemlje)
Podešavanje menija
<B tip>
Kada je TV uključen, pritisnite jednom dugme . Stavke menija možete
podešavati pomoću dugmeta.
<A tip>
Isključite napajanje.
Promena ulaznog signala.
Podešavanje jačine zvuka.
Kretanje kroz snimljene emisije.
<B tip>
Isključite napajanje.
Pristupanje meniju sa postavkama.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
Promena ulaznog signala.
9
Korišćenje Magičnog
daljinskog upravljača
SRPSKI
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Zamenite bateriju kada se prikaže poruka „[Baterija magičnog
daljinskog upravljača je prazna. Promenite bateriju.]“, potrebno je da
zamenite bateriju.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AA) tako da polovi i odgovaraju oznaci
u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Usmerite
daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.
Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim
redosledom.
1
1
1
1
1
(Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od
modela ili regije.)
10
Da biste koristili dugme, pritisnite i držite ga duže od 1
sekunde.
(UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE) Uključivanje ili isključivanje
televizora.
/
Možete da uključite ili isključite digitalni risiver
dodavanjem digitalnog risivera univerzalnom daljinskom upravljaču
za televizor.
Numerička tastatura Unos brojeva.
Pristupa opciji [Brza pomoć].
(CRTICA) Ubacite između brojeva, kao na primer 2-1 i 2-2.
/
Pristupanje listi sačuvanih programa.
(Više radnji) Prikazuje više funkcija daljinskog upravljača.
Uređuje opciju BRZI PRISTUP.
-- BRZI PRISTUP je funkcija koja vam omogućava da uđete u
naznačenu aplikaciju ili TV uživo direktno tako što ćete da
pritisnete i zadržite dugmad sa brojkama.
Audio opis će biti omogućen.
Podešavanje jačine zvuka.
(BEZ ZVUKA) Isključivanje svih zvukova.
(BEZ ZVUKA) Pristupa meniju [Pristup].
Kretanje kroz snimljene emisije.
(Prepoznavanje glasa) Da biste mogli da koristite funkciju
za prepoznavanje glasa potrebna je mrežna veza. Kada se na ekranu
televizora aktivira traka prozora za glas, pritisnite i zadržite dugme i
glasno izgovorite komandu.
(POČETNI MENI) Pristup početnom meniju.
(POČETNI MENI) Prikazivanje istorije.
(Q. Postavke) Otvaranje brzih postavki.
(Q. Postavke) Prikazuje meni [Sva podešavanja].
Točkić (OK) Pritisnite sredinu dugmeta u obliku da biste
izabrali željeni meni. Pomoću dugmeta u obliku možete da
menjate programe.
(Gore/dole/levo/desno) Pritiskajte dugmad za gore,
dole, levo i desno da biste se kretali kroz meni. Ako pritisnete dugmad
dok se pokazivač koristi, pokazivač će nestati sa ekrana i
moći ćete da koristite Magični daljinski upravljač kao običan daljinski
upravljač. Da bi se pokazivač ponovo prikazao na ekranu, protresite
Magični daljinski upravljač levo-desno.
/
Vraćanje na prethodni nivo.
/
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje
sadržaja sa poslednjeg ulaznog signala.
/
Prikazivanje programskog vodiča.
-- Kada ne gledate sadržaje putem digitalnog risivera: prikazuje se
ekran digitalnog risivera.
,
,
,
Služe za pristup specijalnim funkcijama u
nekim menijima.
Pokreće funkciju snimanja.
, (Kontrolna dugmad) Upravljanje multimedijalnim sadržajem.
Registrovanje Magičnog daljinskog
upravljača
• Preporučuje se da pristupna tačka bude udaljena
najmanje 0,2 m od televizora. Ako je pristupna
tačka instalirana na bliže od 0,2 m, magični daljinski
upravljač možda neće raditi kao što je očekivano zbog
frekvencijskih smetnji.
• Ne mešajte nove i stare baterije. To može dovesti do
pregrevanja novih baterija i njihovog curenja.
• Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju,
baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do
požara, telesne povrede ili zagađenja okoline.
• Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici su možda na
snazi propisi koji od vas zahtevaju da ove baterije pravilno
odložite zbog zaštite životne sredine. Obratite se lokalnim
organima za informacije o odlaganju i reciklaži.
• Baterije koje su u pakovanju ili u proizvodu ne smeju da
se izlažu preteranoj toploti kao što su sunčeva svetlost,
vatra i sl.
SRPSKI
1 Dugmad za usluge striminga Povezivanje sa uslugom
striminga video zapisa.
(ULAZ) Menjanje ulaznog signala.
(ULAZ) Pristupa opciji [Kontrolna tabla za dom].
Prikazuje se početni meni digitalnog risivera.
Kako registrovati Magični daljinski
upravljač
Da biste koristili Magični daljinski upravljač, prvo ga uparite sa
televizorom.
1 Stavite baterije u Magični daljinski upravljač i uključite televizor.
2 Uperite Magični daljinski upravljač u televizor i pritisnite dugme
Točkić (OK) na daljinskom upravljaču.
* Ukoliko televizor ne registruje Magični daljinski upravljač, isključite
pa uključite televizor i pokušajte ponovo.
Korisnički vodič
Za više informacija o ovom TV-u pročitajte KORISNIČKI VODIČ u okviru
proizvoda.
•• Da biste otvorili VODIČ ZA KORISNIKA
→
→ [O ovom TV-u] → [Korisnički vodič]
(
) → [Opšte]
Kako poništiti registraciju Magičnog
daljinskog upravljača
Istovremeno pritisnite dugmad
/
i (POČETNI MENI) i
držite ih pritisnutim pet sekundi da biste poništili uparivanje Magičnog
daljinskog upravljača sa televizorom.
* Ako pritisnete i zadržite dugme
/
, otkazaćete ovaj postupak i odmah ponovo registrovati Magični daljinski upravljač.
11
Rešavanje problema
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
SRPSKI
•• Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte opet.
•• Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
•• Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na
, na ).
Nema slike i zvuka.
•• Proverite je li uređaj uključen.
•• Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
•• Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem
drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
•• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u
napajanju.
•• Proverite da li je funkcija automatskog isključivanja aktivirana na
podešavanjima vremena.
•• Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Nema signala prilikom povezivanja na PC (HDMI).
•• Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
•• Ponovo povežite HDMI kabl.
•• Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
12
Nenormalan prikaz
•• Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključivanja može doći
do malog „treperenja”. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je
uređaj u bilo kom smislu neispravan.
•• Ovaj ekran je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela. Na
panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/ili svetle tačke (belo,
crveno, plavo ili zeleno) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar i
ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja.
Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne
podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca.
•• Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od
mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole).
Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije
povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.
Zvuci koje uređaj stvara
•• „Krckanje”: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili
isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled
dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih
je termička deformacija neophodna.
•• Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine
koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše
šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja.
On ne utiče na rad i performanse uređaja.
• Proverite da li ste iscedili višak vode ili sredstva za
čišćenje sa krpe.
• Nemojte prskati vodu ili sredstvo za čišćenje direktno na
ekran televizora.
• Vodite računa da naprskate samo onoliko vode ili
sredstva za čišćenje koliko je dovoljno na suvu krpu za
brisanje ekrana.
Specifikacije
(Zavisno od zemlje)
Digitalna televizija
Televizijski sistem
Pokrivenost kanala
(Opseg)
Analogna televizija
PAL B/B, PAL B/G, PAL
D/K, PAL-I,
DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
DVB-S/S2*
DVB-C*
950 do 2150 MHz
46 do 890 MHz
SRPSKI
Specifikacije prenosa
SECAM B/G, SECAM D/K,
NTSC-M
DVB-T/T2*
VHF III : 174 do 230 MHz
UHF IV : 470 do 606 MHz
UHF V : 606 do 862 MHz
46 do 862 MHz
S opseg II : 230 do 300 MHz
S opseg III : 300 do 470 MHz
Maksimalni broj
programa koji se
mogu sačuvati
6000
3000
Impedansa spoljne
antene
75 Ω
CI modul (Š x V x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
* Samo za modele koji podržavaju DVB-T2/C/S2.
Specifikacije bežičnog modula (LGSBWAC92)
Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvencijski opseg
Izlazna snaga (maksimalna)
2400 do 2483,5 MHz
18 dBm
5150 do 5725 MHz
18 dBm
5725 do 5850 MHz (Za države izvan EU)
12 dBm
Bluetooth
Frekvencijski opseg
Izlazna snaga (maksimalna)
2400 do 2483,5 MHz
8 dBm
Budući da se kanali iz opsega razlikuju u zavisnosti od države, korisnik ne može da izmeni ili prilagodi radnu frekvenciju. Ovaj uređaj je
konfigurisan prema tabeli regionalnih frekvencija.
Zbog bezbednosti korisnika, tokom montaže i rada uređaj treba da se nalazi najmanje 20 cm od korisnika.
* “IEEE 802.11ac” nije dostupan u svim državama.
Uslovi okoline
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Radna relativna vlažnost
Manja od 80 %
Temperatura za skladištenje
od -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost skladištenja
Manja od 85 %
13
Napomena sa
informacijama o softveru
otvorenog koda
SRPSKI
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda
na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju
cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da
pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [email protected]
lge.com.
Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.
Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.
Licence
(Samo model sa podrškom za magični daljinski upravljač)
14
OLED je tehnologija samostalnog emitovanja koja donosi veliki broj
značajnih prednosti u pogledu kvaliteta slike i učinka. Kao i kod
svih ekrana sa samostalnom emisijom, moguće je da korisnici OLED
televizora uoče privremeno zadržavanje slike pod određenim uslovima,
kao što je prilikom prikazivanja statičke slike na ekranu tokom dužeg
perioda. I pored toga, ova pojava je retka u uobičajenim uslovima
gledanja i ne predstavlja kvar. Ispod se nalaze korisne informacije koje
možete da pogledate kada koristite OLED TV.
Primeri slika koje mogu da dovedu
do zadržavanja slike
•• Nepomične slike ili fiksne slike koje sadrže određene informacije
koje se prikazuju bez prekida na ekranu, kao što su brojevi kanala,
logotipi stanica, naslovi programa, titlovi novosti ili filmova i
naslovi.
•• Fiksni meni ili ikonice za igračke konzole ili TV dekodere.
•• Crne trake prikazane na levoj, desnoj, gornjoj ili donjoj strani
ekrana, kao što je kod slika s odnosom stranica 4:3 ili 21:9.
Preporučene mere za sprečavanje
zadržavanja slike
•• Izbegavajte da gledate video koji prikazuje sliku koja je navedena
iznad tokom dužih perioda.
•• Podesite podešavanja televizora kao što je navedeno ispod kada
uključujete video sa slikom koja je navedena iznad tokom dužih
perioda.
-- [Slika] → [Podešavanja režima slike] → [Režim slike] → [Eco]
-- [Slika] → [Podešavanja režima slike] → [OLED OSVETLJENJE]
→ Podesite na nižu vrednost
-- [Slika] → [Dodatna podešavanja] → [Podešavanja OLED
panela] → [Podešavanje osvetljenja logotipa] → [Visoko]
•• Isključite traku menija eksternog uređaja, kao što je TV dekoder,
da biste sprečili dugotrajan prikaz trake menija sa tog uređaja.
(Pogledajte priručnik za odgovarajući eksterni uređaj za uputstva.)
•• Izmenite podešavanja kao što je prikazano u nastavku kada gledate
video kod koga su neprekidno prikazane crne trake na levoj, desnoj,
gornjoj ili donjoj strani da biste uklonili crne trake.
-- [Slika] → [Podešavanja odnosa stranica slike] → [Odnos
stranica slike] → [Vertikalno uvećanje] ili [Uvećanje u svim
pravcima]
Informacije o funkcijama koje
podržavaju kvalitet slike u odnosu
na privremeno zadržavanje slike
•• OLED televizor nudi funkciju pod nazivom Osveživač piksela koja
pomaže u sprečavanju privremenog zadržavanja slike. Ova funkcija
se može aktivirati automatski ili ručno.
•• Automatska funkcija će se aktivirati kada se napajanje televizora
isključi, ali isključivo nakon što je televizor bio uključen ukupno
četiri (4) ili više časova, što ne mora da bude uzastopno. Funkcija
Osveživač piksela će automatski raditi nekoliko minuta nakon
isključivanja ekrana. (Imajte na umu da nestanak napajanja
ili iskopčavanje kabla za napajanje iz utičnice dovodi do
onemogućavanja automatske funkcije.)
•• Da biste ručno aktivirali Osveživač piksela, u podešavanjima morate
da izaberete [Slika] → [Dodatna podešavanja] → [Podešavanja
OLED panela] → [Osveživač piksela]. Kada se ručno aktivira,
funkcija će raditi oko jedan (1) čas. Tokom tog perioda na ekranu se
može pojaviti horizontalna linija; međutim, to ne predstavlja kvar.
•• Ako funkcija Osveživač piksela nije ručno aktivirana određeni
period, na ekranu će se prikazati iskačući prozor sa savetom za
aktiviranje ove funkcije. Pratite uputstva iz iskačućeg prozora.
•• Pored funkcije Osveživač piksela, postoje druge dostupne funkcije
za zaštitu ekrana od zadržavanja slike. Na primer, funkcija koja
automatski smanjuje nivo osvetljenosti ekrana, delimično ili u
celini, aktiviraće se kada se statička slika prikazuje neprekidno
na ekranu. Kada statička slika nestane, nivo osvetljenosti će se
automatski vratiti na prethodni nivo. Ova funkcija je predviđena
funkcija i ne predstavlja kvar.
SRPSKI
Važne informacije u vezi sa
sprečavanjem zadržavanja
slike
15
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i na
bočnoj strani proizvoda. Možete ih zabeležiti u nastavku
u slučaju da vam ikada zatreba servisiranje.
Model
Serijski br.
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.
4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild
ANSCHLUSS
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Barrierefreiheit
( )
Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen
Alle Einstellungen
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild
Bild
Ton
Sender
ANSCHLUSS
Anschluss /
Sender
Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Anschluss
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Allgemein
Nicht verbunden
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Geräteanschluss
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
WI-FI-VERBINDUNG
Ton
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Einstellungen für den Screen Share
Barrierefreiheit
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Sender
Anschluss
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Über WPS-PIN verbinden
www.lg.com
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit
Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
müs-
Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
( )
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
Alle Einstellungen
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild
ANSCHLUSS
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Sender
Wi-Fi-Verbindung

Anschluss
Nicht verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
Allgemein
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Einstellungen für den Screen Share
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Barrierefreiheit
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]
) [Alle Einstellungen] →
[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender
ALLGEMEIN
AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Allgemein /
Softwareversion
Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen
INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Ton
Sprache
Zeit & Datum
Anschluss
Bild
Sender

Anschluss
Allgemein
Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN
TV-Informationen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Barrierefreiheit
Benutzeranleitung
Schnellhilfe
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image
CONNEXION
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Accessibilité
( )
Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image
Image
Son
Chaînes
CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
( )
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image
CONNEXION
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi

Connexion
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
Général
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Accessibilité
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]
[Général] → [À propos de ce téléviseur] →
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
GÉNÉRAL
Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité
Général /
Version logicielle
Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires
À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Son
Langue
Heure et date
Connexion
Image
Chaînes

Connexion
Général
Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR
Informations sur le téléviseur
Notifications
Sécurité
Accessibilité
Guide de l'utilisateur
Aide rapide
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Immagine
CONNESSIONE
Audio
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet
Generale
Connettore dispositivo
Mobile TV attivo
Sicurezza
( )
Accessibilità
Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI
Tutte le impostazioni
È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali
Immagine
CONNESSIONE
Connessione /
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione
Connessione Wi-Fi
Non connesso
Generale
Generale
Connettore dispositivo
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Mobile TV attivo
Sicurezza
CONNESSIONE WI-FI
Audio
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
Accessibilità
3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Canali
Connessione
Generale
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Accessibilità
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.
,
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
( )
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
Tutte le impostazioni
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine
CONNESSIONE
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Audio
Se appare una X accanto alla DNS:
Nome TV
Canali
Connessione
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi

Connessione
Non connesso
Generale
Connettore dispositivo
Generale
Mobile TV attivo
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Accessibilità
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]
[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
GENERALE
Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Generale /
Versione software
Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive
INFORMAZIONI SULLA TV
Audio
Lingua
Ora e data
Connessione
Immagine
Canali

Connessione
Generale
Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI
Informazioni TV
Notifiche
Sicurezza
Accessibilità
Manuale d'uso
Assistenza rapida
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen
CONEXIÓN
Sonido
Nombre TV
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet
General
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
( )
Accesibilidad
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Toda la configuración
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales
CONEXIÓN
Nombre TV
Imagen
Sonido
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
Conexión /
Canales
No conectado
General
CONEXIÓN WI-FI
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Canales
Conexión
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
( )
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
Toda la configuración
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen
CONEXIÓN
Imagen
Sonido
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Si aparece una X al lado de DNS:
Nombre TV
Canales
No conectado
Conexión
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi

Conexión
No conectado
General
Conector de dispositivo
General
TV Móvil activada
Seguridad
Configuración de Screen Share
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Accesibilidad
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]
(
) [Toda la configuración] →
[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales
GENERAL
Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad
General /
Versión de software
Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional
ACERCA DE ESTA TV
Sonido
Idioma
Fecha y hora
Conexión
Imagen
Canales

Conexión
General
Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES
Información de TV
Notificaciones
Seguridad
Accesibilidad
Guía del usuario
Ayuda rápida
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine
CONEXIUNE
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet
General
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
( )
Siguranţă
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale
CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Setări dispozitiv HDMI
Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conexiune Wi-Fi
Neconectat
General
Accesibilitate
General
Setări dispozitiv HDMI
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Setări Screen Share
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Accesibilitate
3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
General
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
( )
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE
Imagine
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune Wi-Fi
Când X apare în dreptul DNS:
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune

Conexiune
Neconectat
General
Conector dispozitiv
General
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Setări dispozitiv HDMI
Accesibilitate
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Accesibilitate
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(Setări) →
(
) [Toate setările] →
[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Canale
GENERAL
Serviciu AI
General
Siguranţă
Accesibilitate
General /
Versiune de software
Locaţie
Temporizatoare
Gestionare cont
Modul Eco
Despre acest TV
Setări suplimentare
DESPRE ACEST TV
Sunet
Limba
Ora şi data
Conexiune
Imagine
Canale

Conexiune
General
Permite actualizările automate
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii TV
Notificări
Siguranţă
Accesibilitate
Manual de utilizare
Ajutor rapid
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement