LG OLED77W7V Owner's manual

LG OLED77W7V Owner's manual
X7
X7
(M5 X L65)
12
14
16
20
OLED TV
OLED65W7*
OLED77W7*
AA
AA
CR2032
a X2
(M3 X L10)
b
c
OLED65W7*
e
d
OLED77W7*
e
X 5 (+2)
e
X 8 (+2)
f X 5 (+2)
(Ø5 X L65)
f X 8 (+2)
(Ø5 X L65)
X 5 (+4)
(Ø3 X L18)
X 8 (+4)
(Ø3 X L18)
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu /
Во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
www.lg.com
OLED65W7*
https://youtu.be/frR9EA89e4A
P/No: MFL69649062 (1705-REV03)
Printed in Korea
1
2
4
5
3
6
7
OLED65W7*
f
6
480 mm
e
7
OLED77W7*
e
f
400 mm
8
10
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
b
2
a
23
ANTENNA /
CABLE IN
HDMI IN
HDMI IN/ARC
USB IN
LAN
AUDIO OUT/
H/P OUT
LAN
AUDIO OUT/
H/P OUT
Satellite IN
PCMCIA CARD SLOT
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
AV IN
VIDEO
L/MONO AUDIO R
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
1
1
b
2
d
2
a
e
3
c
4
a
1
2
3
4
1
2
AA
1
2
3
3
4
1
2
1
2
3
0
1
2
A
C
B
E
D
F
G
H
B
A
C
D
I
E
F
G
H
I
OLED65W7V-Z
1450
825
3.85
7.6
1260
78
198
10.0
2.3
OLED77W7V-Z
1721
989
5.96
12.3
1460
84
208
13.1
5.0
Power Requirement
AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
*MFL69649062*
Bezbednost i informacije
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite
uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
Autorska prava ⓒ 2017. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
Upozorenje! Bezbednosna
uputstva
SRPSKI
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA, NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEĐINU). U UREĐAJU NEMA
DELOVA KOJE KORISNIK SAM MOŽE SERVISIRATI. OBRATITE SE
KVALIFIKOVANOM SERVISERU.
Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog
opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti
dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna
uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u
dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.
UPOZORENJE: DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I
STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE
IZLAŽITE GA VLAZI.
DA BISTE SPREČILI IZBIJANJE POŽARA, UVEK
DRŽITE SVEĆE I DRUGE PREDMETE SA OTVORENIM
PLAMENOM ŠTO DALJE OD OVOG PROIZVODA.
•• Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja:
-- Na lokaciju direktno izloženu sunčevim zracima
-- U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila
-- U blizini bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja koji
generišu toplotu
-- U blizini kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti
izloženi dejstvu pare ili ulja
-- U zonu izloženu kiši ili vetru
-- U blizini posuda s vodom poput vaza
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili
deformacije uređaja.
•• Ne stavljajte uređaj na mesta na kojima može biti izložen prašini. To
može izazvati opasnost od požara.
•• Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Utikač mora uvek
ostati u funkcionalnom stanju.
2
•• Ne dodirujte utikač napajanja mokrim rukama. Pored toga, ukoliko je
kontakt utikača mokar ili prašnjav, potpuno osušite utikač ili obrišite
prašinu. Višak vlažnosti može izazvati smrtonosni strujni udar.
•• Osigurajte da kabl za napajanje bude priključen na uzemljenu strujnu
instalaciju. (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.) Strujni
udar vas može ubiti ili povrediti.
•• Dobro pričvrstite kabl za napajanje, jer ukoliko ne pričvrstite dobro
kabl za napajanje, može doći do požara.
•• Vodite računa da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa vrućim
predmetima poput grejača. To može izazvati opasnost od požara ili
strujnog udara.
•• Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili kabl za napajanje.
U suprotnom može doći do opasnosti od požara ili strujnog udara.
•• Savijte antenski kabl na prelazu između unutrašnjeg i spoljnog dela
zgrade kako biste sprečili prodor kiše. Voda koja na ovaj način dospe u
uređaj može izazvati njegovo oštećenje i strujni udar.
•• Prilikom montaže televizora na zid, osigurajte da ga ne instalirate
tako da kablovi za napajanje i prenos signala ne vise sa zadnje strane
televizora, jer to može dovesti do požara i strujnog udara.
•• Ne priključujte preveliki broj električnih uređaja u jednu utičnicu sa
više priključaka. U suprotnom može doći do požara usled pregrevanja.
•• Nemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne prilikom
priključivanja spoljnih uređaja. U suprotnom može doći do povrede ili
oštećenja uređaja.
•• Materijal koji upija vlagu iz ambalaže i PVC ambalažu držite dalje
od domašaja dece. Materijal koji upija vlagu je štetan ukoliko ga
progutate. Ukoliko dođe do njegovog slučajnog gutanja, naterajte
pacijenta na povraćanje i odvedite ga u najbližu bolnicu. Pored toga,
PVC ambalaža može izazvati gušenje. Držite je dalje od domašaja
dece.
•• Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor.
U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati
ozbiljne povrede.
•• Pažljivo odložite stare baterije da biste sprečili decu da ih progutaju. U
slučaju da dete proguta baterije, odmah ga odvedite lekaru.
•• Ne gurajte metalne predmete/provodnike (poput metalnih štapića/
escajga/odvijača) u priključak kabla za napajanje koji je uključen u
zidnu utičnicu. Takođe, ne dodirujte utikač kabla za napajanje odmah
nakon što ga isključite iz zidne utičnice. Strujni udar vas može ubiti.
•• Koristite samo AC adapter i kabl za napajanje koje je odobrila
kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog
udara, kvara ili deformacije uređaja.
•• Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo može
izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
•• Pažljivo rukujte adapterom kako biste izbegli njegovo izlaganje bilo
kakvim spoljašnjim udarcima. Spoljašnji udarci mogu oštetiti adapter.
•• Pobrinite se za to da je kabl za napajanje čvrsto povezan sa
priključkom za napajanje na televizoru.
•• Uređaj instalirajte na mestu koje nije izloženo radio-talasima.
•• Između antene i strujnih vodova treba da bude dovoljno mesta kako
bi se izbeglo da antena dođe u kontakt sa vodovima, čak i u slučaju da
padne. To može dovesti do strujnog udara.
•• Nemojte da montirate uređaj na mestima poput nestabilnih polica
ili nagnutih površina. Takođe izbegavajte montažu na mestima
izloženim vibraciji i mestima koja ne podupiru uređaj u potpunosti.
U suprotnom može doći do pada ili prevrtanja uređaja, što može
izazvati povrede ili oštećenje uređaja.
•• Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da preduzmete
korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje. U suprotnom može doći
do preturanja uređaja, što može izazvati povrede.
•• Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite VESA
standardni interfejs za montiranje na zid (opcioni delovi) na zadnju
stranu televizora. Kada televizor montirate pomoću interfejsa za
montiranje na zid (opcioni delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi
pao. (Samo za modele OLED65/77G7*)
•• Koristite isključivo dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.
•• Montažu antene poverite kvalifikovanom serviseru. Postoji opasnost
od požara ili strujnog udara.
•• Preporučujemo da prilikom gledanja televizije održavate rastojanje
od najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana. Ukoliko dugo gledate
televiziju, vid vam se može zamutiti.
•• Koristite samo odgovarajući tip baterije. Postoji opasnost od oštećenja
daljinskog upravljača.
•• Ne mešajte nove i stare baterije. To može dovesti do pregrevanja
novih baterija i njihovog curenja.
•• Baterije ne smeju biti izložene previsokoj temperaturi. Npr. držite
dalje od direktne sunčeve svetlosti, kamina i grejalica.
SRPSKI
•• Ne postavljajte i ne skladištite zapaljive supstance u blizini uređaja.
Postoji opasnost od eksplozije ili požara usled nemarnog tretiranja
zapaljivih supstanci.
•• Nemojte da ispuštate metalne predmete poput novčića, igala za kosu,
metalnih štapova, žica ili zapaljive predmete poput papira i šibica u
uređaj. Neophodno je obratiti posebnu pažnju na decu. Može doći do
strujnog udara, požara ili povrede. Ukoliko u uređaj ispustite strani
predmet, izvucite kabl za napajanje i obratite se servisu.
•• Ne prskajte uređaj vodom i ne perite ga zapaljivom supstancom
(razređivačem ili benzenom). Može doći do požara ili strujnog udara.
•• Pazite da uređaj ne bude izložen udarcima, da ništa ne upadne u
njega i nemojte da ispuštate predmete na ekran. To može izazvati
povrede ili oštećenje uređaja.
•• Nikad ne dodirujte uređaj ili antenu tokom udara groma ili olujnog
nevremena.
Strujni udar vas može ubiti.
•• Nikad ne dodirujte zidnu utičnicu u slučaju curenja gasa, otvorite
prozore i provetrite prostoriju. Može doći do požara ili opekotina usled
varničenja.
•• Nemojte da na svoju ruku rastavljate, popravljate ili modifikujete
uređaj. Može doći do požara ili strujnog udara.
Obratite se servisu radi provere, kalibracije ili opravke uređaja.
•• Ukoliko nastupi bilo koja od sledećih situacija, odmah isključite uređaj
iz električne mreže i obratite se lokalnom servisu.
-- Uređaj je oštećen
-- U uređaj su upali strani predmeti
-- Uređaj je počeo da se dimi ili čudno miriše
Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
•• Ukoliko ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, izvucite kabl
za napajanje iz njega. Nagomilavanje prašine može izazvati požar, a
slabljenje izolacije može dovesti do nastanka curenja struje, strujnog
udara ili požara.
•• Uređaj ne sme biti izložen kapljicama tečnosti i on ne sme biti
poprskan, i na njega se ne smeju stavljati predmeti napunjeni
tečnošću, poput vaza.
•• Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen dejstvu
ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja uređaja i njegovog
padanja sa postolja.
•• Ako u proizvod (npr. AC adapter, kabl za napajanje, TV) dospe voda
ili neka druga supstanca, isključite kabl za napajanje i odmah se
obratite servisu. U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.
3
SRPSKI
•• Sunčeva svetlost ili drugi izvor jake svetlosti može ometati signal
daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite sobu.
•• Prilikom povezivanja spoljnih uređaja poput konzola za video-igre,
osigurajte da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugački. U
suprotnom može doći do pada uređaja, što može izazvati povrede ili
oštećenje uređaja.
•• Ne uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u utičnicu,
odnosno izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite utikač
umesto prekidača.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog
udara.
•• Postupite u skladu s uputstvom za montažu datim u nastavku da biste
sprečili pregrevanje uređaja.
-- Između uređaja i zida potrebno je da postoji razmak od najmanje
10 cm. (Nije primenljivo za OLED65/77W7*)
-- Ne postavljajte uređaj na mesto na kome ne postoji ventilacija (npr.
na policu ili u ormar).
-- Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
-- Osigurajte da stolnjak ili zavesa ne blokiraju otvor za ventilaciju.
U suprotnom, može doći do požara.
•• Pazite da ne dodirnete otvore za ventilaciju nakon dužeg gledanja
televizije, zato što mogu postati veoma vrući. To ne utiče na rad i
performanse uređaja.
•• Povremeno pregledajte kabl uređaja i, u slučaju da primetite vidno
oštećenje ili habanje, izvucite ga iz utičnice, prekinite sa korišćenjem
uređaja i zatražite od ovlašćenog servisera da vam zameni kabl
drugim s istom oznakom modela.
•• Pazite da na kontakte utikača i utičnicu ne pada prašina. To može
izazvati opasnost od požara.
•• Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao
što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i gaženje.
Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kojem
kabl izlazi iz uređaja.
•• Ne pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput eksera,
obične ili hemijske olovke i pazite da ga ne izgrebete.
•• Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može dovesti do
privremene izobličenosti slike na njemu.
4
•• Sve dok je uređaj priključen na zidnu utičnicu, on nije razdvojen od
izvora naizmeničnog napona, bez obzira na to da li ste ga isključili
pomoću PREKIDAČA.
•• Da biste izvukli kabl iz utičnice, povucite utikač. Ukoliko dođe do
prekida žica unutar kabla za napajanje, to može izazvati požar.
•• Prilikom premeštanja uređaja obavezno najpre isključite napajanje.
Zatim izvucite kabl za napajanje, antenski kabl i sve druge priključene
kablove.
Može doći do oštećenja televizora ili kabla za napajanje, što može
izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
•• Imajući u vidu težinu uređaja, njegovo premeštanje ili raspakivanje
treba da obave dve osobe. U suprotnom može doći do povrede.
•• Sve poslove oko servisiranja uređaja poverite kvalifikovanim
osobama. Servisiranje je neophodno ukoliko je uređaj na bilo koji
način, npr. ukoliko je kabl za napajanje ili utikač oštećen, ukoliko je
na uređaj prosuta tečnost ili su u njega upali neki predmeti, ukoliko
je bio izložen kiši ili vlazi, kao i ukoliko ne funkcioniše ispravno ili je
ispušten.
•• Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje blizu
televizora (npr. električnu mlatilicu za komarce). To može dovesti do
kvara uređaja.
•• Prilikom čišćenja uređaja i njegovih delova, najpre isključite
napajanje, a zatim ga obrišite mekom krpom. Preteran pritisak može
dovesti do ogrebotina ili gubitka boje. Nemojte prskati ploču vodom
i nemojte je brisati mokrom krpom. Ni u kom slučaju nemojte da
koristite sredstva za čišćenje stakla, osveživače vazduha, insekticide,
maziva, vosak (za automobile ili industrijski), abrazive, razređivače,
benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja proizvoda i ekrana. U
suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja
(izobličenja, korozije ili pucanja).
•• Da biste očistili gornju površinu pridruženog uređaja (AV prijemnika),
naprskajte vodu na meku tkaninu. Zatim obrišite površinu tako da
proizvod ne dođe u direktan dodir sa vodom. Nakon toga ponovo je
obrišite da biste uklonili svu vlagu. (Samo za modele OLED65/77W7*)
Priprema
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom.
•• Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati
na ekranu ili može doći do greške u vezi. (Preporučene vrste HDMI
kablova)
-- High-Speed HDMI®/TM kabl (3 m ili kraći)
-- High-Speed HDMI®/TM kabl sa Ethernetom (3 m ili kraći)
SRPSKI
•• Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike,
inicijalizacija televizora može potrajati nekoliko minuta.
•• Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
•• OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati od
onog koji je prikazan u ovom priručniku.
•• Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
•• Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
•• Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
•• Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika se promeniti bez
prethodne najave zbog unapređenja funkcija uređaja.
•• Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji
imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina manja od 18
mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne može umetnuti
u USB priključak televizora, upotrebite produžni kabl koji podržava
USB 2.0.
•• Kada podržani kabl nije dovoljno dugačak za
povezivanje televizora sa uređajem Companion Box
(AV prijemnik), možete koristiti produžni kabl. (Samo
za modele OLED65/77W7V)
•• Nemojte gomilati stvari iznad ili jako pritiskati zvučnik.
To može dovesti do oštećenja proizvoda. (Samo za
modele OLED65/77W7*)
•• Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja,
nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
•• Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe
pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
•• Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom
pričvršćenom za ekran, ovu foliju ne smete da
uklanjate.
•• Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na
mekanu ravnu površinu tako da ekran bude okrenut
nadole kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
•• Vodite računa da zavrtnji budu ispravno umetnuti i
dobro pričvršćeni. (Ako nisu dovoljno jako pričvršćeni,
televizor može da se nagne prema napred nakon
montaže.) Nemojte prejako da pritežete zavrtnje; u
suprotnom, zavrtnji se mogu oštetiti i biti nepravilno
pritegnuti.
•• Proverite da li ste iscedili višak vode ili sredstva za
čišćenje sa krpe.
•• Nemojte prskati vodu ili sredstvo za čišćenje direktno
na ekran televizora.
•• Vodite računa da naprskate samo onoliko vode ili
sredstva za čišćenje koliko je dovoljno na suvu krpu za
brisanje ekrana.
Opcioni dodaci
Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promenjene ili izmenjene
bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta. Ukoliko želite da ih
kupite, obratite se distributeru. Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa
pojedinim modelima. Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u
zavisnosti od nadogradnje za funkcije proizvoda, uslova rada i smernica
proizvođača.
Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakve povrede, oštećenja ili
probleme sa kvalitetom do kojih može doći ako se stavka koja nije
navedena u nastavku kupi odvojeno i koristi.
(U zavisnosti od modela)
W7AWB
Zidni nosač za pridruženi uređaj (AV
prijemnik)
5
Podizanje i premeštanje
televizora
•• Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
•• Nemojte premeštati televizor tako što ćete ga držati
za vezice za kablove, jer one mogu da se pokidaju, pa
može doći do povređivanja i oštećenja televizora.
•• Pre podizanja i premeštanja uređaja, na AV prijemnik
obavezno montirajte držač za fiksiranje AV prijemnika.
Ukoliko pokušate da premestite uređaj bez prethodnog
montiranja držača za fiksiranje AV prijemnika na AV
prijemnik postoji mogućnost da ćete povrediti prste.
(Samo za modele OLED65/77G7*)
SRPSKI
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte
tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i
obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
•• Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj je
isporučen.
•• Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje i
sve kablove.
•• Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste izbegli
oštećenja.
Korišćenje dugmeta
(U zavisnosti od modela)
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pomoću dugmeta.
<A tip>
•• Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da ne
držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
•• Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
•• U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan na
sledećoj slici.
•• Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
•• Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite na
bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
•• Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti ekran.
•• Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu
dugmad.
6
<B tip>
Pričvršćivanje televizora na zid
Osnovne funkcije
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje (Pritisnite i zadržite)1
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
SRPSKI
Upravljanje zvukom
Kontrola programa
1 Zatvoriće se sve aplikacije koje su bile pokrenute, i zaustaviće se sva
snimanja koja su u toku.
Podešavanje menija
Kada je TV uključen, pritisnite jednom dugme . Stavke menija možete
podešavati pomoću dugmeta.
Isključite napajanje.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
Promena ulaznog signala.
1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i
zavrtnje na zadnjoj strani televizora.
• Ukoliko se na mestu zavrtanja s ušicom nalaze obični zavrtnji,
uklonite ih.
2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima.
Poklopite zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom
na kojem se nalazi zidni nosač.
3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač.
Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.
Pristupanje meniju sa postavkama.
•• Ne dozvolite da se deca penju ili vešaju o televizor.
Montiranje na sto
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
• Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
•• Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da
bezbedno može da nosi televizor.
•• Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
•• Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na
njih, jer to može dovesti do požara i drugih oštećenja.
•• Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.)
na delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda.
(U suprotnom, možete oštetiti proizvod.)
7
Montiranje na zid
•• Pre montiranja televizora na zidni nosač, sklopite AV
prijemnik tako što ćete pratiti uputstva za montažu
postolja obrnutim redosledom.
•• Da biste instalirali zidni nosač, pomerite birač na
kao što je prikazano na slici ispod. (Samo
za modele OLED77G7*)
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
SRPSKI
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Samo za modele OLED65/77G7*)
Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i
montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko
želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog
materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da
montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. LG
zidni nosač se lako pomera sa povezanim kablovima. Preporučujemo
da koristite LG zidni nosač. Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite
zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za
povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove
pre nego što pričvrstite zidni nosač.
•• Pre montiranja uređaja na zidni nosač, sklopite AV prijemnik i na
njega postavite držač za fiksiranje AV prijemnika / odstojnik za
montiranje na zid. (Samo ako je navedeni deo u kompletu)
Deo u kompletu
Držač za fiksiranje AV prijemnika
Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj
tabeli.
Opcioni dodaci (Nosač za montiranje na zid)
Modeli
OLED65G7*
OLED77G7*
VESA (A x B) (mm)
400 x 200
600 x 300
Standardni zavrtanj M6
Broj zavrtanja
Zidni nosač
A
4
BOTW420B
A
B
8
M8
M4
4
2
OTW630B
1
2
x2
Deo u kompletu
Alat
Širina zida
Beton
Anker za montiranje
na zid, zavrtanj za
montiranje na zid,
burgija od Ø 3/6/8
mm
70 mm
Cigla
Držač za fiksiranje AV prijemnika /
Odstojnici zidnog nosača
Odstojnici zidnog nosača
Prirodni kamen
Metalne ploče
Šperploča
x2
x2
x2
EPS ploče
Gips + šperploča
Zavrtanj za
montiranje na zid,
burgija od Ø 1,8 mm
SRPSKI
Materijal zida
30 mm
Probija zid
30 mm
•• Prilikom postavljanja na zid od gipsanih ploča ili iverice, pričvrstite
zavrtnje na drvene stubove koji podržavaju zid. Ako nema drvenih
stubova, pre postavljanja proverite rastojanje do unutrašnjeg zida.
-- 30 mm ili manje: Postavite direktno na unutrašnji zid pomoću
zavrtnja od 65 mm.
-- 30 mm ili više: Postavite pomoću posebnog nosača.
(Samo za modele OLED65/77W7V)
Deo u kompletu
Zid
•• Prilikom postavljanja zidnog nosača proverite položaj drvenih zidnih
greda pomoću uređaja za detekciju zidnih greda. Zatim pričvrstite
zavrtnje na najmanje dve odvojene zidne grede pre nego što
nastavite.
Zidna greda
Zidni nosač
Vodilica za bušenje rupa
Zavrtanj za montiranje na zid
Ø5 x L65
Anker za montiranje na zid
Zavrtanj za montiranje na zid
za drvo
Ø3 x L18
•• Proverite od kog je materijala zid napravljen i debljinu zidne obloge.
•• Koristite anker za montiranje na zid za zidove od betona, lakog
betona, čvrstog prirodnog kamena, zidarskih cigli od mekog
prirodnog kamena i šuplje cigle koji ne pucaju.
Zidni nosač
•• Prilikom postavljanja proizvoda na zid od materijala koji nije
naznačen, postavite proizvod tako da svaka lokacija može da izdrži
silu povlačenja od 70 kgf (686 N) i silu smicanja od 100 kgf (980 N)
ili više.
•• Za betonski zid koristite burgiju od Ø 8 mm i udarnu bušilicu.
Alat koji će vam biti potreban
•• Krstasti odvijač + odvrtač (ručni ili motorni), burgija od Ø 3/6/8
mm, uređaj za nivelisanje, uređaj za detekciju elemenata metalne
konstrukcije, bušilica
9
Postavljanje na zidane zidove
Pridržavajte se sledećih uputstava.
1 Koristite burgiju od Ø 8 mm za bušenje rupe u koju ćete postaviti
anker na dubinu od 80 mm do 100 mm.
SRPSKI
2 Očistite probušenu rupu.
3 U rupu umetnite zapečaćeni anker za montiranje na zid. (Prilikom
umetanja ankera upotrebite čekić.)
Anker za montiranje na zid
4 Postavite zidni nosač na zid tako što ćete ga poravnati sa rupom.
Postavite deo za podešavanje ugla da bude okrenut nagore.
Zidni nosač
5 Poravnajte zavrtanj za montažu na zid sa rupom i pritegnite ga.
Zatim pričvrstite zavrtnje pomoću obrtnog momenta od 45 kgf/cm
do 60 kgf/cm.
Zavrtanj za montiranje na zid
10
•• Ne dozvolite da se deca penju ili vešaju o televizor.
•• Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i
velika da bezbedno može da nosi televizor.
•• Prilikom postavljanja proizvoda najpre proverite da
li je zid dovoljno jak. Koristite dostavljene ankere i
zavrtnje.
-- Ako koristite ankere i zavrtnje koje nije naveo
proizvođač, možda neće izdržati težinu proizvoda i
može doći do nesrećnih slučajeva.
•• Vodite računa da upotrebite kabl iz pribora koji se
dostavlja uz proizvod. U suprotnom, trenje između
proizvoda i zida može da ošteti konektor.
•• Prilikom bušenja rupa u zidu, postarajte se da koristite
burgiju i bušilicu odgovarajućeg prečnika. Isto tako
vodite računa da pratite uputstva u vezi sa dubinom
rupa.
-- U suprotnom, proizvod može biti nepravilno
postavljen i može doći do nesrećnih slučajeva.
•• Nosite bezbednosne rukavice prilikom postavljanja
proizvoda. Nemojte postavljati proizvod golim
rukama.
-- U suprotnom, može doći do telesnih povreda.
•• Ako neki delovi zidnog nosača nakon postavljanja ne
dodiruju zid, pomoću dvostrane samolepljive trake
koja se nalazi u kutiji za dodatni pribor zalepite nosač
na zid.
•• Ako neki delovi zidnog nosača ne dodiruju zid nakon
korišćenja zavrtanja za montiranje na zid za drvo,
iskoristite preostale zavrtnje.
•• Vodite računa da koristite samo određene zavrtnje
za montiranje na zid koji se dostavljaju kao dodatni
pribor.
•• Ako želite da povežete kabl televizora sa particijom na
zadnjoj strani, koristite priloženu vodilicu za bušenje
rupa.
Korišćenje Kensington sistema
bezbednosti
Priključivanje antene
(Samo za modele OLED65W7*)
Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se na zadnjem delu
uređaja Companion Box (AV prijemnik). Više informacija o montaži
i korišćenju potražite u priručniku koji se isporučuje sa Kensington
sistemom bezbednosti ili posetite lokaciju http://www.kensington.com.
•• Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu antenskog
signala.
•• Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačavač signala da biste
postigli bolji kvalitet slike.
•• Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite antenu
u odgovarajućem smeru.
•• Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
•• Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
•• Na lokacijama na kojima nije podržano emitovanje ULTRA HD kanala,
televizor ne može direktno da prima ULTRA HD kanale. (U zavisnosti
od modela)
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).
SRPSKI
Priključivanje satelitske antene
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu)
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω).
Priključci (obaveštenja)
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da
biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.
Podržani su sledeći spoljni uređaji: HD risiveri, DVD plejeri,
videorikorderi, ZVUK sistemi, USB memorije, računar, igračke konzole i
drugi spoljni uređaji.
•• Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
•• Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV
priključaka.
•• Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu ili videorikorderu
proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na televizor preko
DVD rikordera ili videorikordera. Da biste dobili više informacija o
snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.
•• Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
•• Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji se
isporučuje uz igračku konzolu.
•• U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako se javi šum,
promenite rezoluciju signala na računaru, promenite brzinu
osvežavanja ili podesite osvetljenost i kontrast u meniju SLIKA sve
dok slika ne postane jasna.
•• U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije možda
neće ispravno raditi u PC režimu.
•• Ako se ULTRA HD sadržaj reprodukuje na računaru, video ili zvuk
mogu povremeno da se prekidaju u zavisnosti od performansi
računara.
•• Prilikom povezivanja LAN kabla, preporučuje se da koristite CAT 7
kabl.
Povezivanje sa CI modulom
(U zavisnosti od modela)
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u
režimu digitalne televizije.
•• Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
•• Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan,
obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
USB povezivanje
Neki USB razvodnici možda neće funkcionisati. Ako USB uređaj koji je
povezan pomoću USB razvodnika nije prepoznat, direktno ga priključite
na USB priključak na televizoru.
11
SRPSKI
Ostale veze
A
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
(Uključivanje/isključivanje) Uključivanje ili isključivanje
televizora.
Možete da uključite ili isključite digitalni risiver dodavanjem
digitalnog risivera univerzalnom daljinskom upravljaču za televizor.
Podešavanje jačine zvuka.
Kretanje kroz snimljene emisije.
(BEZ ZVUKA) Isključivanje svih zvukova.
-- Pritiskom i držanjem dugmeta
možete pristupiti meniju Pristup.
Vraćanje na prethodni nivo.
* Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje sadržaja sa
poslednjeg ulaznog signala.
(POČETNI MENI) Pristup početnom meniju.
(ULAZ) Menjanje ulaznog signala.
-- Kada pritisnete i zadržite dugme , prikazuje se lista svih spoljnih
izvora ulaznog signala.
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno)
Pritiskajte dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali kroz
meni.
Opšte HDMI ULTRA HD Deep Colour :
-- Uključeno : Podržani format 4K pri 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Isključeno : Podržani format 4K pri 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Ako uređaj povezan na Ulaz takođe podržava tehnologiju ULTRA HD
Deep Colour, vaša slika može biti jasnija.
Međutim, ako je uređaj ne podržava, možda neće raditi ispravno.
U tom slučaju, povežite uređaj na drugi HDMI priključak Isključeno
podešavanje za tehnologiju HDMI ULTRA HD Deep Colour na
televizoru.
••
•• Podržani HDMI format zvuka :
DTS (44,1 kHz, 48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(U zavisnosti od modela)
Tanki daljinski upravljač
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Da zamenite baterije u obliku novčića, pomoću novčića okrenite
poklopac odeljka za baterije u smeru suprotnom od kretanja kazaljke
na satu. Potom izvadite poklopac odeljka za baterije, postavite bateriju
(CR2032) i fiksirajte je tako da strana sa oznakom bude okrenuta
ka napred. Vratite poklopac odeljka za baterije na daljinski upravljač i
okrenite ga u smeru kretanja kazaljke na satu da biste ga zatvorili. Da
biste izvadili baterije u obliku novčića, obavite korake za postavljanje
obrnutim redosledom.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
STB
PWR
A
BACK
EXIT
12
* Za korišćenje ovog dugmeta, pritisnite i držite duže od 3
sekunde.
Postavljanje baterija
•• BATERIJE NEMOJTE GUTATI. OPASNOST OD HEMIJSKIH
OPEKOTINA.
•• Baterija koja se nalazi u ovom uređaju može da
izazove požar ili hemijske opekotine ukoliko se njome
rukuje na pogrešan način. Nemojte da dopunjavate,
rasklapate, spaljujete ili zagrevate na temperaturi višoj
od 100 °C. Bateriju zamenite isključivo baterijom sa
brojem dela CR2032. Korišćenje neke druge baterije
može da dovede do požara ili eksplozije. Iskorišćenu
bateriju odložite na otpad. Bateriju držite van
domašaja dece. Nemojte rasklapati niti bacati u vatru.
•• [Daljinski upravljač se dostavlja sa] Ovaj uređaj sadrži
bateriju u obliku novčića/dugmeta. Ukoliko se baterija
u obliku novčića/dugmeta proguta, ona može da
izazove teške unutrašnje opekotine u roku od samo
2 sata i može da dovede do smrtnog ishoda. Nove i
iskorišćene baterije držite van domašaja dece. Ako
se poklopac odeljka za baterije ne zatvara čvrsto,
prekinite upotrebu uređaja i držite ga podalje od
dece. Ukoliko mislite da je došlo do gutanja baterija
ili njihovog umetanja u bilo koji deo tela, odmah
zatražite lekarsku pomoć.
•• Ukoliko imate dugačke nokte, nemojte prstom otvarati
poklopac odeljka za baterije. U suprotnom možete
slomiti nokat.
PWR
Kada se prikaže poruka „Baterija magičnog daljinskog upravljača je
1. @ 2 abc 3 def
prazna. Promenite bateriju.“, potrebno
je da zamenite bateriju.
5 jkl odeljka
4 ghipoklopac
6 mno
Da biste zamenili baterije, otvorite
s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AA) tako
da polovi
odgovaraju oznaci
7pqrs
8 tuv i 9wxyz
u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Usmerite
LIST
0 upravljač na televizoru.
daljinski upravljač prema senzoru za daljinski
Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim
redosledom.
Preporučuje se da pristupna tačka bude udaljena najmanje 0,2 m od
televizora. Ako se pristupna tačka instalira
/ na razdaljini manjoj od 0,2
m, Magični daljinski upravljač možda neće pravilnoSTB
funkcionisati jer
/
MENU
RECENT
može doći do smetnji.
Podešavanje jačine zvuka.
Kretanje kroz snimljene emisije.
(BEZ ZVUKA) Isključivanje svih zvukova.
-- Pritiskom i držanjem dugmeta
možete pristupiti meniju Pristup.
(Prepoznavanje glasa)
Da biste mogli da koristite funkciju za prepoznavanje glasa potrebna je
mrežna veza.
1 Pritisnite dugme za prepoznavanje glasa.
2 Kada se na ekrana televizora pojavi prozor za glas, počnite da
govorite.
(PRETRAGA)* Pretražite sadržaj poput televizijskih programa,
filmova i drugih video zapisa ili pretražite veb tako što ćete uneti
termine za pretragu u polje za pretragu.
1
•• Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od
modela ili regija.
BACK
B
GUIDE
EXIT
SRPSKI
Funkcije tastera na
magičnom daljinskom
upravljaču
STB
2
1
STB
PWR
TEXT
3 def
T.OPT
FOCUS
A
LIVE ZOOM
6 mno
9wxyz
B
STB
MENU
GUIDE
OCUS
E ZOOM
A
(Uključivanje/isključivanje) Uključivanje ili isključivanje
televizora.
Možete da uključite ili isključite digitalni risiver dodavanjem
digitalnog risivera univerzalnom daljinskom upravljaču za televizor.
Numerička tastatura Unos brojeva.
Dugmad sa slovima Unos slova.
(Razmak) Pritiska razmak na tastaturi na ekranu.
Pristupanje listi sačuvanih kanala ili programa.
(Daljinski upravljač na ekranu) Prikazivanje daljinskog
upravljača na ekranu.
-- U nekim regionima, otvara meni Univerzalno upravljanje.
* Možete da pristupite aplikaciji ili usluzi Live TV
pomoću numeričke dugmadi koja odgovara pojedinim funkcijama.
* Audio opis će biti omogućen.
(POČETNI MENI) Pristup početnom meniju.
* Prikazivanje istorije.
Prikazuje se početni meni digitalnog risivera.
1
-- Kada ne gledate sadržaje putem digitalnog risivera: prikazuje se ekran
digitalnog risivera.
Točkić (OK) Pritisnite sredinu točkića da biste izabrali željeni meni.
Pomoću dugmeta u obliku točkića možete da menjate programe.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno)
Pritiskajte dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali kroz
meni.
Ako pritisnete dugmad
dok se pokazivač koristi, pokazivač
će nestati sa ekrana i moći ćete da koristite Magični daljinski upravljač
kao običan daljinski upravljač. Da bi se pokazivač ponovo prikazao na
ekranu, protresite Magični daljinski upravljač levo-desno.
Vraćanje na prethodni nivo.
* Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje sadržaja sa
poslednjeg ulaznog signala.
Prikazivanje programskog vodiča.
13
SRPSKI
1 2 Dugmad za usluge striminga Povezivanje sa uslugom
striminga video zapisa.
(ULAZ) Menjanje ulaznog signala.
-- Kada pritisnete i zadržite dugme , prikazuje se lista svih spoljnih
izvora ulaznog signala.
(Q. Postavke) Otvaranje brzih postavki.
1
-- Kada pritisnete i zadržite dugme , prikazuje se meni Sva
podešavanja.
Dugmad za teletekst (
,
) Ova dugmad se koristi za
teletekst.
* Omogućava sadržaj koji je povezan sa programom koji
trenutno gledate.
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
Kontrolna dugmad (
) Upravljanje multimedijalnim
sadržajem.
Zumiranjem izabrane oblasti, možete da je gledate preko
celog ekrana.
* Možete da zumirate oblast u koju je daljinski upravljač
usmeren.
,
,
,
Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim
menijima.
* Za korišćenje ovog dugmeta, pritisnite i držite duže od 3
sekunde.
Registrovanje magičnog daljinskog
upravljača
Kako registrovati Magični daljinski
upravljač
Da biste koristili Magični daljinski upravljač, prvo ga uparite sa
televizorom.
1 Stavite baterije u Magični daljinski upravljač i uključite televizor.
2 Uperite Magični daljinski upravljač u televizor i pritisnite dugme
Točkić (OK) na daljinskom upravljaču.
* Ukoliko televizor ne registruje Magični daljinski upravljač, isključite
pa uključite televizor i pokušajte ponovo.
Kako poništiti registraciju Magičnog
daljinskog upravljača
Istovremeno pritisnite dugmad
i
(POČETNI MENI) i držite
ih pritisnutim pet sekundi da biste poništili uparivanje Magičnog
daljinskog upravljača sa televizorom.
* Ako pritisnete i zadržite dugme
, otkazaćete ovaj postupak i
odmah ponovo registrovati Magični daljinski upravljač.
14
Licence
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više
informacija o licencama potražite na lokaciji www.lg.com.
Napomena o softveru sa
otvorenim kodom
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda
na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju
cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da
pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [email protected]
com. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.
Konfiguracija spoljašnjeg
kontrolnog uređaja
Informacije o spoljašnjem kontrolnom uređaju potražite na
www.lg.com.
Rešavanje problema
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
Nema slike i zvuka.
•• Proverite je li uređaj uključen.
•• Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
•• Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih
uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
•• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u
napajanju.
•• Proverite da li je funkcija Tajmer za spavanje / Tajmer za
isključivanje aktivirana u postavkama menija Tajmeri.
•• Proverite da li je funkcija Automatsko isključivanje aktivirana u
Opšte Eko Režim postavkama. (U zavisnosti od modela)
•• Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Kada televizor povežete sa računarom (HDMI), prikazaće se poruka
„Nema signala“ ili „Neispravan format“.
•• Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
•• Ponovo povežite HDMI kabl.
•• Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
•• Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključenja može doći do
malog „treperenja“. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je uređaj u
bilo kom smislu neispravan.
•• Ovaj ekran je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela. Na
panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/ili svetle tačke (belo,
crveno, plavo ili zeleno) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar i ne
utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja.
Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne
podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca.
•• Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od
mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole).
Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije
povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.
•• Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do zadržavanja
slike. Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu
televizora.
•• Neke horizontalne linije se mogu pojaviti prilikom korišćenja funkcije
Osveživač piksela. To je uobičajeno i nema potrebe za zabrinutost.
SRPSKI
•• Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim pokušajte
opet.
•• Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog upravljača.
•• Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na
, na ).
Nenormalan prikaz
(Samo za modele OLED65/77W7*)
•• Plava svetlost trepće na prednjoj strani uređaja Companion Box
(AV prijemnik).
-- Televizor možda ima problem sa ventilatorom ili je temperatura
u televizoru previsoka. Obratite se ovlašćenom servisnom
centru.
•• Magenta svetlost trepće na prednjoj strani uređaja Companion
Box (AV prijemnik).
-- Možda postoji problem u pokretnom zvučniku televizora.
Obratite se ovlašćenom servisnom centru.
•• Narandžasta svetlost trepće na prednjoj strani uređaja Companion
Box (AV prijemnik).
-- Kabl sa ploče možda nije pravilno povezan na uređaj Companion
Box (AV prijemnik). Isključite kabl za napajanje i ponovo
povežite kabl, a zatim priključite kabl za napajanje i pritisnite
dugme za uključivanje/isključivanje. Ako i nakon gorenavedenih
koraka i dalje ne radi, obratite se ovlašćenom servisnom centru.
15
Zvuci koje uređaj stvara
SRPSKI
•• „Krckanje“: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili
isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled dejstva
toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih je termička
deformacija neophodna.
•• Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine
koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše šum
niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja.
On ne utiče na rad i performanse uređaja.
Specifikacije
Specifikacije bežičnog modula
•• Budući da se kanali iz opsega razlikuju u zavisnosti od države, korisnik
ne može da izmeni ili prilagodi radnu frekvenciju. Ovaj uređaj je
konfigurisan prema tabeli regionalnih frekvencija.
•• Zbog bezbednosti korisnika, tokom montaže i rada uređaj treba da se
nalazi najmanje 20 cm od korisnika.
Specifikacije bežičnog modula (LGSBWAC72)
Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvencijski opseg
Izlazna snaga (maksimalna)
2.400 do 2.483,5 MHz
5.150 do 5.725 MHz
5.725 do 5.850 MHz (Za države
izvan EU)
14 dBm
16,5 dBm
11,5 dBm
Bluetooth
Frekvencijski opseg
Izlazna snaga (maksimalna)
2.400 do 2.483,5 MHz
8,5 dBm
* “IEEE 802.11ac” nije dostupan u svim državama.
16
CI modul (Š x V x D)
Uslovi
okoline
100,0 mm x 55,0 mm x
5,0 mm
Radna
temperatura
od 0 °C do 40 °C
Radna relativna
vlažnost
Manja od 80 %
Temperatura za
skladištenje
od -20 °C do 60 °C
Relativna
vlažnost
skladištenja
Manja od 85 %
(Zavisno od zemlje)
DVB-S/S2
Pokrivenost kanala (Opseg)
Maksimalni broj programa
koji se mogu sačuvati
Induktivni otpor spoljne
antene
950 do 2.150 MHz
Analogna televizija
DVB-T
DVB-T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM, B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C
DVB-T/T2
46 do 890 MHz
VHF III : 174 do 230 MHz
UHF IV : 470 do 606 MHz
UHF V : 606 do 862 MHz
S opseg II : 230 do 300 MHz
S opseg III : 300 do 470 MHz
6.000
SRPSKI
Televizijski sistem
Digitalna televizija
46 do 862 MHz
2.000
75 Ω
17
SRPSKI
18
KORISNIČKI PRIRUČNIK
KONFIGURACIJA
SPOLJAŠNJEG
KONTROLNOG UREĐAJA
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
2
KODOVI ZA TASTERE
SRPSKI
SR
KODOVI za tastere
• Ova funkcija nije dostupna za sve modele.
Kôd
(heksadecimalni)
00
01
02
03
06
07
08
09
0B
0E
0F
10 - 19
1A
1E
20
21
28
30
39
40
41
42
43
44
45
4C
Funkcija
Napomena
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
CH -, PR upr.
Dugme na dalj.
Volume + (Jačina zvuka
+)
upr.
Dugme na dalj.
Volume - (Jačina zvuka -)
upr.
> (taster sa strelicom /
Dugme na dalj.
taster nadesno)
upr.
< (taster sa strelicom /
Dugme na dalj.
taster nalevo)
upr.
Dugme na dalj.
Power (Napajanje)
upr.
Dugme na dalj.
Mute (Bez zvuka)
upr.
Dugme na dalj.
Input (Ulaz)
upr.
Dugme na dalj.
SLEEP (Spavanje)
upr.
Dugme na dalj.
TV, TV/RAD
upr.
Dugme na dalj.
* Numerički tasteri 0 - 9
upr.
Q.View / Flashback (Brzi Dugme na dalj.
prikaz / flešbek)
upr.
Dugme na dalj.
FAV (Omiljeni kanal)
upr.
Dugme na dalj.
Text (Teletekst)
upr.
Dugme na dalj.
T. Opt (Opcija teleteksta)
upr.
Dugme na dalj.
BACK (Nazad)
upr.
Dugme na dalj.
AV (Audio / Video) režim
upr.
CH +, PR +
Caption/Subtitle (Titl)
Λ (taster sa strelicom /
taster nalevo)
V (taster sa strelicom /
kursor nadole)
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
My Apps (Moje aplikacije)
upr.
Menu / Settings (Meni /
Dugme na dalj.
postavke)
upr.
Dugme na dalj.
OK / Enter
upr.
Dugme na dalj.
Q.Menu (Brzi meni)
upr.
Dugme na dalj.
List (Lista), - (samo ATSC)
upr.
Kôd
(heksadecimalni)
Funkcija
53
List (Lista)
5B
Exit (Izlaz)
60
PP(AD)
61
Plavo
63
Žuto
71
Zeleno
72
Crveno
79
Ratio / Aspect Ratio
(Format / format slike)
91
AD (Audio opis)
7A
7C
7E
8E
8F
User Guide (Korisničko
uputstvo)
Smart Home (Pametni
početni ekran)
Simplink
►► (Premotavanje
unapred)
◄◄ (Premotavanje
unazad)
AA
Info (Informacije)
AB
Program Guide (Vodič za
programe)
B0
► (Reprodukuj)
B1
ꕗ (Zaustavi / Lista
datoteka)
BA
ꕘ (Zamrzavanje /
spora reprodukcija /
pauziranje)
BB
Soccer (Fudbal)
BD
ꔄ (SNIMANJE)
DC
3D
99
Automatska konfiguracija
9F
App / *
9B
TV/PC
Napomena
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
* Kôd za taster 4C (0x4C) dostupan je za modele ATSC/ISDB koji koriste primarni/sekundarni kanal.
(za Južnu Koreju, Japan, Severnu Ameriku i Južnu Ameriku osim Kolumbije)
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
3
SRPSKI
SR
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG
KONTROLNOG UREĐAJA
• Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
Povežite USB adapter za serijsku vezu/ulazni priključak RS-232C sa spoljnim kontrolnim uređajem (kao što
je računar ili A/V kontrolni sistem) da biste eksterno upravljali funkcijama televizora.
Napomena: Tip kontrolnog porta na televizoru može da se razlikuje između serija modela.
* Imajte u vidu da ovaj način povezivanja nije podržan na svim modelima.
* Kabl se ne dobija u kompletu.
USB adapter za serijsku vezu sa USB kablom
USB IN
USB priključak
(PC)
(TV)
• LGTV podržava PL2303 USB adapter za serijsku vezu u čipu (ID
proizvođača:
0x0557, ID proizvoda:
RS-232C
IN
(CONTROL & SERVICE)
0x2008) koji kompanija LG ne proizvodi i ne obezbeđuje.
• Može se nabaviti u prodavnicama računara koje drže pribor za profesionalce iz IT podrške.
(TV)
(PC)
USB IN
RS-232C sa RS232C kablom
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
Tip DE9 (D-Sub 9-pinski)
1
• Potrebno je da nabavite RS-232C (tip DE9, D-Sub
3 9-pinski žensko-ženski)-RS-232C kabl za povezivanje
računara i televizora, kao što je navedeno u uputstvima.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
1
3
SERVICE ONLY
(PC)
Interfejs za povezivanje može da se razlikuje od vašeg1televizora.
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
USB USB
IN IN
4
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROLa
& SERVICE)
• Treba da kupite kabl koji sa jedne strane ima telefonski priključak,
sa druge RS-232 konektor – ovaj
kabl služi za povezivanje računara i televizora, što je navedenoRS-232C
u priručniku.
IN
(PC)
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
* Kod drugih modela za povezivanje upotrebite USB priključak.
* Interfejs za povezivanje može da se razlikuje od vašeg televizora.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- ili
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Računar klijenta
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
SRPSKI
SR
Telefonski priključak
RS-232C konfiguracije
Konfiguracije sa 3 žice (nestandardno)
1
5
Računar
RXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
TXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
GND

6
2
2
TXD
3
1
RXD
5
3
GND
ILI
9
RS-232C
(Serijski port)
TV
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Telefon
SET ID
Za postavljanje ID-a uređaja, pogledajte „Stvarno mapiranje podataka“ na str.6
1. Pritisnite dugme PODEŠAVANJA da biste pristupili glavnim menijima.
2. Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do stavke (*Opšte → O ovom TV-u ili OPCIJA, a zatim
pritisnite dugme U redu.
3. Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do opcije Podesi ID, a zatim pritisnite dugme U redu.
4. Krećite se nalevo ili nadesno da biste podesili ID, a zatim izaberite opciju ZATVORI. Opseg podešavanja
je 1-99.
5. Kada završite, pritisnite dugme IZLAZ.
* (U zavisnosti od modela)
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
5
• Brzina prenosa: 9600 bps (UART)
• Dužina podataka: 8 bita
• Parnost: Nema
SRPSKI
SR
Parametri komunikacije
• Stop bit: 1 bit
• Kôd komunikacije: ASCII kôd
• Koristite ukršteni kabl.
Referentna lista komandi
(U zavisnosti od modela)
KOMANDA1 KOMANDA2
PODATAK
(heksadecimalni)
01.
Uključivanje*
k
a
00 do 01
02. Odnos
stranica slike
k
c
k
03. Screen
Mute
(Isključivanje
slike)
04. Volume
Mute
(Isključivanje
zvuka)
05. Kontrola
jačine zvuka
06. Kontrast
KOMANDA1 KOMANDA2
PODATAK
(heksadecimalni)
15. Balans
k
t
00 do 64
(str.7)
16.
Temperatura
boje
x
u
00 do 64
d
(str.7)
17. ISM
metoda (samo j
za plazma TV)
pj
(str.8)
k
e
00 do 01
18. Ekvalizator j
v
(str.8)
k
f
00 do 64
j
q
00 do 05
k
g
00 do 64
m
a
(p.9)
m
b
00 do 01
22. Taster
m
c
23.
Upravljanje
pozadinskim
osvetljenjem
24. Izbor
unosa
m
g
x
b
25. 3D
26. Prošireni
(3D)
x
x
t
v
27.
Automatska
konfiguracija
j
07.
Osvetljenje
k
h
00 do 64
08. Boja
k
i
00 do 64
09. Nijansa
k
j
00 do 64
10. Oštrina
k
k
00 do 32
11. OSD izbor k
12. Režim
zaključavanja
k
daljinskog
upravljača
l
00 do 01
m
00 do 01
k
r
00 do 64
14. Bass (Bas) k
s
00 do 64
13. Visoki
tonovi
19. Ušteda
energije
20.
Komanda za
podešavanje
21. Dodaj/
izbriši
(preskoči)
kanal
(program)
KODOVI za
tastere
00 do 64
(str.11)
(str.11)
(str.11)
u
(str.12)
* Napomena: Tokom reprodukcije ili snimanja multimedijalnih datoteka, sve komande se tretiraju kao
greška i ne izvršava se nijedna komanda osim napajanja (ka) i funkcije dugmadi (mc).
RS232C kabl omogućava televizoru da pošalje „ka komandu“ kada je uključen i isključen. Ako se
koristi USB-serijski pretvarački kabl, komanda radi samo kada je televizor uključen.
6
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
SRPSKI
SR
Protokol prenosa / prijema
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]: Prva komanda za upravljanje televizorom. (j, k, m ili x)
[Command 2]: Druga komanda za upravljanje televizorom.
[Set ID]
:Možete da podesite [Set ID] da biste odabrali željeni ID broj monitora u meniju Opcija.
Podesivi opseg za televizor je od 1 do 99. Ako je za vrednost [Set ID] izabrano „0“, može
se upravljati svim povezanim uređajima.
* Vrednost [Set ID] označena je kao decimalna vrednost (od 1 do 99) u meniju i kao
heksadecimalna vrednost (od 0x00 do 0x63) u protokolu prenosa/prijema.
[DATA]:
Za prenos podataka komandi (heksadecimalno). Prenosi „FF“ podatke za očitavanje statusa
komande.
[Cr]:
Povratak kursora na početak reda – ASCII kôd „0x0D“
[ ]:
Razmak – ASCII kôd „0x20“
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima normalne podatke. Ako je podatak u
režimu čitanja podataka, tada označava trenutni status podatka. Ako je podatak u režimu upisa, vratiće
se podaci sa računara.
Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* TV emituje ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima nestandardne podatke od
funkcija koje se ne mogu izvršiti ili kada prima komunikacione greške.
Podaci 00: Nevažeći kôd
Stvarno mapiranje podataka (Hexadecimal b Decimal)
* Kada unosite [data] u heksadecimalnom obliku, koristite sledeću tabelu konverzije.
* Komanda za podešavanje kanala (ma) koristi dvobajtnu heksadecimalnu vrednost ([data]) za izbor broja
kanala.
00 : Korak 0
01 : Korak 1 (Set ID 1)
...
0A : Korak 10 (Set ID 10)
...
0F : Korak 15 (Set ID 15)
10 : Korak 16 (Set ID 16)
...
32 : Korak 50 (Set ID 50)
33 : Korak 51 (Set ID 51)
...
63 : Korak 99 (Set ID 99)
...
C7 : Korak 199
C8 : Korak 200
...
FE : Korak 254
FF : Korak 255
...
01 00 : Korak 256
...
27 0E : Korak 9998
27 0F : Korak 9999
...
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
7
* Komande se mogu različito ponašati u zavisnosti od modela i signala.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00 : Napajanje
isključeno
01 : *Napajanje uključeno
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Za prikaz uključivanja/*isključivanja televizora
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Na sličan način, ako ostale funkcije prenose „FF“
podatak zasnovan na ovom formatu, onda povratna
sprega potvrđivanja podataka daje status o svim
funkcijama.
02. Odnos stranica slike (Command: k c)
(veličina glavne slike)
►► Za podešavanje formata slike. (Format glavne
slike)
Osim toga, format slike možete podesiti pomoću
opcije Odnos stranica slike u meniju Q.MENU ili
meniju PICTURE.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 01 : Standardan
ekran (4:3)
02 : Širok ekran
(16:9)
04 : Uvećanje
05 : Uvećanje 2
(samo za Južnu
Ameriku osim
Kolumbije)
06 : Podešeno po
programu/
Original
07 : 14:9
(Evropa, Kolumbija, Srednji
istok, Azija bez Južne Koreje
i Japana)
09 : * Samo skeniranje
0B : Potpuno široko
(Evropa, Kolumbija,
Srednji istok, Azija bez
Južne Koreje i Japana)
10 do 1F : Bioskopsko
uvećanje od 1
do 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako koristite računarski ulaz, izaberite format
slike 16:9 ili 4:3.
* U režimu DTV/HDMI/Komponentni (HD
rezolucija), dostupna je opcija Samo skeniranje.
* Režim Puno proširenje možda će se različito
ponašati u zavisnosti od modela. Kod digitalne
televizije podržan je u potpunosti, a kod
analogne televizije i AV sistema samo delimično.
03. Screen Mute (Isključivanje slike) (Command:
k d)
►► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem slike.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00: Opcija ekrana bez slike isključena (Slika
uključena)
Isključivanje slike za video snimak
01: Opcija isključivanja slike uključena (Slika
isključena)
10: Uključeno prigušivanje zvuka za video
snimak
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako je uključeno samo isključivanje slike za video
snimak, na televizoru se prikazuje meni na ekranu
(OSD). Ali, u slučaju da je ekran isključen, TV neće
prikazivati OSD.
04. Volume Mute (Isključivanje zvuka) (Command:
k e)
►► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem zvuka.
Takođe, možete podesiti isključivanje zvuka
upotrebom tastera MUTE na daljinskom
upravljaču.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00: O
pcija Bez zvuka je uključena (zvuk je
isključen)
01: O
pcija Bez zvuka je isključena (zvuk je
uključen)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Kontrola jačine zvuka (Command: k f)
►► Za podešavanje jačine zvuka.
Jačinu zvuka možete podesiti i pomoću dugmadi
za jačinu zvuka na daljinskom upravljaču.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Command: k g)
►► Za podešavanje kontrasta ekrana.
Kontrast takođe možete podesiti u meniju
PICTURE.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Osvetljenje (Command: k h)
►► Za podešavanje osvetljenosti ekrana.
Osvetljenost takođe možete podesiti u meniju
PICTURE.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Boja (Command: k i)
►► Za podešavanje boje na ekranu.
Boju takođe možete podesiti u meniju PICTURE.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
SRPSKI
SR
01. Uključivanje (Command: k a)
►► Za kontrolu *uključivanja/isključivanja napajanja.
8
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
Podatak Min: 00 do Maks: 64
* (U zavisnosti od modela)
SRPSKI
SR
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Nijansa (Command: k j)
►► Za podešavanje nijanse na ekranu.
Nijansu takođe možete podesiti u meniju PICTURE.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Crvena: 00 do Zelena: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (Bas) (Command: k s)
►► Da biste podesili bas.
Podešavanje takođe možete obaviti u meniju AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (U zavisnosti od modela)
15. Balans (Command: k t)
10. Oštrina (Command: k k)
►► Za podešavanje oštrine ekrana.
Oštrinu takođe možete podesiti u meniju PICTURE.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
►► Za podešavanje balansa.
Balans takođe možete podesiti u meniju AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 0
0 do Maks: 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Podatak Min: 00 do Maks: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Temperatura boje (Command: x u)
11. OSD izbor (Command: k l)
►► Za uključivanje/isključivanje prikaza na ekranu
(OSD) pomoću daljinskog upravljača.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
►► Za podešavanje temperature boje. Temperaturu boje
takođe možete podesiti iz menija PICTURE.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 0
0 do Maks: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Podatak 00: OSD isključen01: OSD uključen
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Režim zaključavanja daljinskog upravljača
(Command: k m)
►► Za zaključavanje komandi na prednjoj ploči monitora
i daljinskom upravljaču.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00 : Zaključavanje
isključeno
01 : Zaključavanje
uključeno
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako ne koristite daljinski upravljač, upotrebite ovaj
režim.
Kada se glavni prekidač isključi i uključi (izvucite kabl,
a zatim ga ponovo stavite posle 20–30 sekundi),
oslobađa se spoljno zaključavanje komandi.
17. ISM metoda (Command: j p) (samo za plazma
TV)
►► Za kontrolu ISM metoda. Takođe možete da
prilagodite opciju ISM metoda u meniju OPTION.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 0
2: Orbiter
08: Normalno
20: Uklanjanje boje
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Ekvilizator (Command: j v)
►► Podesite ekvilizator televizora.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
0
* U stanju pripravnosti (jednosmerna struja isključena
tajmerom ili komandom „ka“, „mc“) i ako je uključeno
zaključavanje tastature, televizor se neće uključiti
pritiskom na taster napajanja za IR niti lokalni taster.
13. Visoki tonovi (Command: k r)
►► Da biste podesili visoke tonove.
Podešavanje takođe možete obaviti u meniju ZVUK.
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

LSB
0
0
0
Frekvencija
0
0
0
0
PODATAK
7
6
5
Frekvencija
4
3
2
1
0
Korak
0
0
0
1. opseg
0
0
0
0
0
0 (decimalno)
0
0
1
2. opseg
0
0
0
0
1
1 (decimalno)
0
1
0
3. opseg
...
...
...
...
...
...
0
1
1
4. opseg
1
0
0
1
1
19 (decimalno)
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
0
0
5. opseg
1
0
1
0
0
20 (decimalno)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Zavisi od modela, a podešavanje je moguće kada
režim zvuka podržava ekvilizator.
19. Ušteda energije (Command: j q)
►► Da biste smanjili potrošnju energije od strane
televizora. Takođe možete da prilagodite opciju
Ušteda energije u meniju PICTURE.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
PODATAK
00: Isključeno
01: Minimalno
02: Srednje
03: Maksimalno
04: Automatski (za LCD/LED TV)/
Inteligentni senzor (za PDP TV)
05: Isključen ekran
* (U zavisnosti od modela)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Komanda za podešavanje (Command: m a)
* Ova komanda se može različito ponašati u
zavisnosti od modela i signala.
• Za tržište Evrope, Srednjeg istoka, Kolumbije,
Azije bez Južne Koreje i Japana
►► Izbor kanala sledećeg fizičkog broja.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analogna antena/kablovska
[Data 00][Data 01] Podaci kanala
Podatak 00:
Podaci kanala u bajtovima višeg
reda
Podatak 01:
Podaci kanala u bajtovima nižeg
reda
- 00 00 ~ 00 C7 (decimalna vrednost: 0 ~ 199)
Podatak 02: Ulaz (analogni)
- 00: Antena televizija (ATV)
- 80: Kablovska televizija (CATV)
* Digitalna antena/kablovska/satelitska
[Data 00][Data 01]: Podaci kanala
Podatak 00: Podaci visokog kanala
Podatak 01: Podaci niskog kanala
- 00 00 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 0 ~ 9999)
Podatak 02: Ulaz (digitalni)
- 10: Antena televizija (DTV)
- 20: Zemaljski radio (Radio)
- 40: Satelitska televizija (SDTV)
- 50: Satelitski radio (S-Radio)
- 90: Kablovska televizija (CADTV)
- a0: Kablovski radio (CA-Radio)
* Primeri komande za podešavanje kanala:
1. Pređite na analogni zemaljski (PAL) kanal 10.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 10 = 00 0a
Podatak 02 = Analogna antena televizija = 00
Rezultat = ma 00 00 0a 00
2. Pređite na digitalni zemaljski (DVB-T) kanal 01.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 1 = 00 01
Podatak 02 = Digitalna antena televizija = 10
Rezultat = ma 00 00 01 10
3. Pređite na satelitski (DVB-S) kanal 1000.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 1000 = 03 E8
Podatak 02 = Digitalna satelitska televizija = 40
Rezultat = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Za tržište Južne Koreje, Severne/Južne Amerike
bez Kolumbije
►► Da biste prebacili kanal na sledeći fizički/primarni/
sekundarni broj.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digitalni kanali imaju fizički, primarni i sekundarni broj
kanala. Fizički broj je stvarni broj digitalnog kanala,
primarni broj je broj na koji treba mapirati kanal, a
sekundarni broj je broj potkanala. Pošto ATSC tjuner
automatski mapira kanal sa primarnog/sekundarnog
broja, fizički broj nije neophodan prilikom slanja
komande u digitalnom režimu.
* Analogna antena/kablovska
Podatak 00
: Fizički broj kanala
- Zemaljski (ATV): 02~45 (decimalna vrednost: 2 ~
69)
- Kablovski (CATV): 01, 0E~7D (decimalna
vrednost: 1, 14~125)
[Data 01 ~ 04]: Primarni/sekundarni broj kanala
Podatak 01 i 02: xx (nije bitno)
Podatak 03 i 04: xx (nije bitno)
Podatak 05: Ulaz (analogni)
- 00: Antena televizija (ATV)
- 01: Kablovska televizija (CATV)
* Digitalna antena/kablovska
Podatak 00: xx (nije bitno)
[Data 01][Data 02]: Primarni broj kanala
Podatak 01: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 02: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
- 00 01 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Sekundarni broj kanala
Podatak 03: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 04: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
Podatak 05: Ulaz (digitalni)
- 02: Antena televizija (DTV) – Koristi fizički broj
kanala
- 06: Kablovska televizija (CADTV) – Koristi fizički
SRPSKI
SR
1
9
10 KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
SRPSKI
SR
broj kanala
- 22: Antena televizija (DTV) – Ne koristi fizički broj
kanala
- 26: Kablovska televizija (CADTV) – Ne koristi
fizički broj kanala
- 46: Kablovska televizija (CADTV) – Koristi samo
glavni broj kanala (jednodelni kanal)
Dva bajta su dostupna za sve glavne i manje važne
podatke kanala, ali se obično niži bajt koristi sam (viši
bajt je 0).
* Primeri komande za podešavanje kanala:
1.Pređite na analogni kablovski (NTSC) kanal 35.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = Podaci kanala su 35 = 23
Podatak 01 i 02 = nema primarnog = 00 00
Podatak 03 i 04 = nema sekundarnog = 00 00
Podatak 05 = Analogna kablovska televizija = 01
Ukupno = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Pređite na digitalni zemaljski (ATSC) kanal 30-3.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00
Podatak 01 i 02 = primarni broj je 30 = 00 1E
Podatak 03 i 04 = sekundarni broj je 3 = 00 03
Podatak 05 = Digitalna antena televizija = 22
Ukupno = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Za tržište Japana
►► Da biste prebacili kanal na sledeći fizički/primarni/
sekundarni broj.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Digitalna antena/satelitska
Podatak 00: xx (nije bitno)
[Data 01][Data 02]: Primarni broj kanala
Podatak 01: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 02: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
- 00 01 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Sekundarni broj kanala/ogranak
(nije bitno za satelitski)
Podatak 03: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 04: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
Podatak 05: Ulaz (digitalni/satelitski za Japan)
- 02: Antena televizija (DTV)
- 07: BS (satelit koji emituje)
- 08: CS1 (komunikacioni satelit 1)
- 09: CS2 (komunikacioni satelit 2)
* Primeri komande za podešavanje kanala:
1 Pređite na digitalni zemaljski (ISDB-T) kanal 17-1.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00
Podatak 01 i 02 = primarni broj je 17 = 00 11
Podatak 03 i 04 = sekundarni broj/ogranak je 1 =
00 01
Podatak 05 = Digitalna antena televizija = 02
Ukupno = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Pređite na BS (ISDB-BS) kanal 30.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00
Podatak 01 i 02 = primarni broj je 30 = 00 1E
Podatak 03 i 04 = nije bitno = 00 00
Podatak 05 = Digitalna BS TV = 07
Ukupno = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od
modela.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Dodaj/izbriši (preskoči) kanal (program)
(Command: m b)
►► Da biste preskočili trenutni kanal (program) za
naredni put.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00 : Izbriši (ATSC,ISDB)/
preskoči(DVB)
01 : Dodaj
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Postavite status sačuvanog kanala na Izbriši
(ATSC, ISDB)/preskoči (DVB) ili Dodaj.
22. Taster (Command: m c)
►► Za slanje IC daljinske šifre.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Kôd za taster – p.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Upravljanje pozadinskim osvetljenjem
(Command: m g)
• Za LCD TV / LED TV
►► Za upravljanje pozadinskim osvetljenjem.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
• Za plazma TV
►► Za kontrolu lampice na tabli.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
►► Za izbor ulaznog izvora za glavnu sliku.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
PODATAK
00: DTV
01: CADTV
02 : Satelitska DTV
10: ATV
ISDB-BS (Japan)
03 : ISDB-CS1 (Japan)
04 : ISDB-CS2 (Japan)
11: CATV
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
40 : Komponenta1
60 : RGB
41 : Komponenta2
90 : HDMI1
92 : HDMI3
91 : HDMI2
93 : HDMI4
26. Prošireni 3D (Command: x v) (samo 3D
modeli)
(u zavisnosti od modela)
►► Menjanje 3D opcije televizora.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ova funkcija zavisi od modela i signala.
25. 3D (Command: x t) (samo 3D modeli)
(u zavisnosti od modela)
►► Menjanje 3D režima televizora.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (U zavisnosti od modela)
Struktura podataka
[Data 00]00: 3D uključen
01: 3D isključen
02: 3D u 2D
03: 2D u 3D
[Data 01]00: Gore/dole
01: Levo/desno
02: Šahovska tabla
03: Sekvencijalni kadrovi
04: Preplitanje kolone
05: Preplitanje reda
[Data 02]00: Desno ka levom
01: Levo ka desnom
[Data 03]3D efekti (3D dubina): Min: 00 – Maks: 14
(*prenos heksadecimalnim kodom)
* Funkcije [Data 02] i [Data 03] zavise od modela i
signala.
* Ako je [Data 00] 00 (3D uključen), [Data 03] nema
značaja.
* Ako je [Data 00] 01 (3D isključen) ili 02 (3D u 2D),
[Data 01], [Data 02] i [Data 03] nemaju značaja.
* Ako je [Data 00] 03 (2D u 3D), [Data 01] i
[Data 02] nemaju značaja.
* Ako je [Data 00] na 00 (3D uključen) ili 03 (2D u
3D), [Data 03] rade samo kada je 3D režim (žanr)
postavljen na ručno.
* Možda neće sve opcije 3D obrasca ([Data 01]) biti
dostupne u skladu sa TV/video signalom.
[Data 02]
O
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
21 : AV2
[Data 01]
O
X: nije važno
20 : AV ili AV1
[Data 00]
00
[Data 03]
[Data 00]3D opcija
00: Ispravljanje 3D slike
01: 3D dubina (3D režim je samo ručni)
02: 3D ugao posmatranja
06: Ispravljanje 3D boje
07: Zumiranje 3D zvuka
08: Normalan prikaz slike
09: 3D režim (žanr)
[Data 01]Postoji poseban opseg za svaku 3D opciju
koji zavisi od vrednosti [Podatak 00].
1) Kada je[Data 00] 00
00: Desno ka levom
01: Levo ka desnom
2) Kada je[Data 00] 01, 02
PodatakMin: 0 – Maks: 14 (*prenos
heksadecimalnim kodom)
Opseg vrednosti podataka (0 - 20) automatski
konvertuje opseg ugla posmatranja (-10 do +10) (u
zavisnosti od modela)
*O
va opcija radi samo kad je 3D režim (žanr)
postavljen na ručno.
3) Kada je[Data 00] 06, 07
00: Isključeno
01: Uključeno
4) Kada je[Data 00] 08
00: Vraća u 3D video iz 3D video snimka
koji je konvertovan funkcijom 3D u 2D
01: Menja 3D video u 2D video, osim 2D u
3D video snimka
* Ako se ne zadovolje uslovi konvertovanja, komanda
se tretira kao NG.
5) Kada je [Data 00] 09
00 : Standard
02 : Bioskop
04 : Ručno
01 : Sport
03 : Ekstremno
05 : Automatski
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
SRPSKI
SR
24. Izbor unosa (Command: x b)
(ulaz za glavnu sliku)
11
12 KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
SRPSKI
SR
27. Automatska konfiguracija (Command: j u)
(U zavisnosti od modela)
►► Za podešavanje pozicije slike i automatsko
smanjivanje podrhtavanja slike. Ovo radi samo u
režimu RGB (PC).
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 01 : Pokreni Automatsku konfiguraciju
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement