LG BH6530T, BH6430P Owner's manual
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE
3D Blu-ray™/ DVD
kućni bioskop
Pre nego što pustite vaš set u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za ubuduće.
BH6730T (BH6730T, S63T2-S, S63S2-C, S63T1-W)
BH6730P (BH6730P, S63T2-S, S63S2-S/ C, S63T1-W)
BH6730S (BH6730S, S63S2-S/ C, S63T1-W)
BH6530T (BH6530T, S63T1-S/ C, S63T1-W)
BH6430P (BH6430P, S63T1-S/ C, S63S1-S, S63T1-W)
BH6330H (BH6330H, S63H1-S, S63H1-C, S63H1-W)
BH6230S (BH6230S, S63S1-S, S63T1-C, S63T1-W)
2
Prvi koraci
Informacije o
bezbednosti
1
Prvi koraci
OPREZ
NE OTVARAJTE, RIZIK OD
STRUJNOG UDARA
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI
ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA
DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA.
ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
Simbol munje unutar
jednakostraničnog trougla
upozorava korisnika na prisustvo
opasnog neizolovanog napona
unutar proizvoda koji može biti
dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog
udara.
Uzvičnik unutar jednakostraničnog
trougla upozorava korisnika
na važne instrukcije o radu i
održavanju (servisu) koje se mogu
naći u uputstvu koje prati uređaj.
UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA
ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI
VLAGI.
UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj
u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili
nešto slično.
OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju.
Instalirajte prema uputstvima datim od strane
proizvođača.
Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije
da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se
zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da
se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč,
tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da
se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne
obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi
zahtevi prema instrukcijama proizvođača.
Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa
performansama drugačijim od onih koje su ovde
opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja
radijaciji.
UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl
Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu
prema električnom kolu koje im je namenjeno;
Tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj
i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se
granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite
na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu
za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice.
Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice,
produžni nastavci, iskrzani električni kablovi,
oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja
su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti
do električnog udara ili požara. Zato povremeno
proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled
ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu
kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a
kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštitite
električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg
postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje,
priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja
po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke,
utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.
Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač
iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je
priključak lako dostupan.
Prvi koraci
Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili
akumulatorom.
OPREZ: Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju
ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju
predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze.
Odlaganje starog uređaja
1. Simbol precrtane korpe za otpatke na
proizvodu znači da se na njega odnosi
Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje
treba odložiti odvojeno od opšteg
gradskog otpada, i to preko namenskih
tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od
strane vlade ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja
pomoći će u sprečavanju potencijalnog
negativnog uticaja na životnu sredinu i
zdravlje ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju
starog uređaja zatražite od gradske
uprave, komunalnog preduzeća ili
prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje baterija/akumulatora
1. Ako je baterija/akumulator označen
simbolom precrtane korpe za otpatke,
znači da se na bateriju/akumulator
odnosi Direktiva Evropske Unije
2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa
hemijskim simbolima za živu (Hg),
kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba
odložiti odvojeno od opšteg gradskog
otpada, i to preko namenskih tačaka za
prikupljanje, ustanovljenih od strane
vlade ili lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih baterija/
akumulatora sprečavate potencijalne
negativne efekte na okolinu, zdravlje
životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju
starih baterija/akumulatora zatražite
od gradske uprave, komunalnog
preduzeća ili prodavnice u kojoj ste
kupili proizvod.
1
Prvi koraci
Bezbedan način za odlaganje baterije ili
vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju
ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada
postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje
okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi
i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući
kontejner na određenim prihvatnim lokacijama.
Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim
otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne
baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne
treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što
su na primer sunce, vatra ili slično.
3
4
Prvi koraci
Napomene o autorskim pravima
1
Prvi koraci
LG ovim deklariše da je ovaj proizvod (tj. da su ovi
proizvodi) u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
važnim odredbama direktiva: Directive 2004/108/
EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC i 2011/65/EU.
Ako imate primedbe na ovaj proizvod, molimo
Vas da kontaktirate našu kancelariju:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon
korisničke službe. Informacije o korisničkom
servisu potražite na garantnom listu ili se obratite
prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.
yy Pošto je AACS (Advanced Access Content
System) odobren kao system za zaštitu sistema
za Blu-ray format diska, slično korišćenju CSS
(Content Scramble System) za DVD format,
postoje neka ograničenja za reprodukciju,
analogni izlazni signal itd. za sadržaje zaštićene
AACS-om. Rad i ograničenja u radu ovog
uređaja mogu da se razlikuju zavisno od
trenutka kupovine jer ta ograničenja mogu biti
usvojena i/ili promenjena od strane AACS nakon
proizvodnje ovog proizvoda.
yy Pored toga, oznake BD-ROM i BD+se takođe
koriste kao sistemi za zaštitu Blu-ray formata
diska, što podrazumeva neka ograničenja
reprodukcije za sadržaj zaštićen znacima
BD-ROM i/ili BD+. Da biste dobili dodatne
informacije o AACS, BD-ROM Mark, BD+ ili ovom
proizvodu, molimo vas da kontaktirate korisnički
servis centar kompanije LG.
yy Mnogi BD-ROM/DVD diskovi su kodirani sa
zaštitom od kopiranja. Zbog toga, vaš plejer
treba da povežete direktno na TV, ne na video
rekorder. Ako povežete na video rekorder onda
ćete sa diska koji ima zaštitu od kopiranja dobiti
izobličenu sliku.
yy Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih
prava koja je zaštićena američkim patentnim
zakonima i drugim pravima zaštite intelektualne
svojine. Korišćenje ove tehnologije zaštite
autorskih prava mora odobriti kompanija Rovi i
odnosi se na kućnu upotrebu i slično ograničeno
prikazivanje osim ukoliko je drugačije odobrila
kompanija Rovi. Zabranjen je inverzni inženjering
ili rasklapanje.
yy Pod američkim zakonima autorskog prava i
zakonima autorskog prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, korišćenje, prikaz,
distribucija ili ponovno emitovanje TV programa,
video kaseta, BD-ROM diskova, DVD diskova, CD
diskova i drugog materijala može biti predmet
građanske i/ili krivične odgovornosti.
Prvi koraci
5
Važna napomena u vezi TV sistema u
boji
Sistem u boji ovog plejera se razlikuje zavisno od
diska koji se pušta.
Samo multi sistem TV u boji može da prima sve
signale sa izlaza plejera.
yy Ako imate PAL TV sistem u boji, onda ćete
prilikom puštanja diska snimljenog u NTSC
sistemu videti samo izobličene slike.
yy Multi sistem TV u boji menja sistem boja
automatski prema ulaznim signalima. U slučaju
da se kolor sistem ne menja automatski, isključite
ga i videćete normalnu sliku na ekranu.
yy Čak i kada se sistem snimljen u NTSC kolor
sistemu lepo prikazuje na vašem TV-u, može
se desiti da se ovo ne snimi korektno na vašem
rekorderu.
>>Oprez
yy Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može
dovesti do vrtoglavice i zamora.
yy Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju
nejake osobe, deca i trudnice.
yy Čvrsto se preporučuje da ako imate
glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom
gledanja trodimenzionalne slike, da
zaustavite reprodukciju i odmorite se.
1
Prvi koraci
Na primer, kada je na plejeru pušten disk snimljen
u NTSC kolor sistemu, slika na izlazu je takođe NTSC
signal.
6
Sadržaj
Sadržaj
1
Prvi koraci
2
8
8
Informacije o bezbednosti
Uvod
– Diskovi koji se mogu reprodukovati i
simboli korišteni u ovom uputstvu
– O simbolu “7”
– Regionalni kodovi
– Izbor sistema
Daljinski upravljač
Prednji panel
Zadnji panel
9
9
9
10
11
11
31
Zvučni efekti
4
Rukovanje
32
32
32
33
33
33
34
Prikaz početnog ekrana
– Korišćenje [Početna] menija
– Korišćenje pametnog deljenja
Reprodukovanje povezanih uređaja
– Reprodukcija diska
– Reprodukcija Blu-ray 3D diskova
– Reprodukovanje datoteke na disku/
USB uređaju
– Reprodukovanje datoteke na
mrežnom serveru
Povezivanje sa računarskim serverom
kućne mreže
– Instalacija Nero MediaHome 4
Essentials
– Deljenje datoteka i fascikli
– Nero MediaHome 4 Essentials
– Sistemski zahtevi
Osnovna reprodukcija
– Osnovne operacije za video i audio
sadržaj
– Osnovne operacije za foto sadržaj
– Upotreba menija diska
– Obnova reprodukcije
– Poslednje upamćena scena
Prikaz na ekranu
– Za kontrolu reprodukovanja video
zapisa
– Za kontrolu pregleda fotografija
Napredna reprodukcija
– Ponavljanje reprodukcije
– Ponovno reprodukovanje određenog
dela
– Reprodukovanje od odabranog
vremena
– Biranje jezika titlova
– Slušanje različitog audio zapisa
– Posmatranje iz drugog ugla
– Menjanje odnosa širine/visine TV
ekrana
– Menjanje kodne stranice titla
– Menjanje USB režima
– Prikaz informacija o sadržaju
– Menjanje prikaza liste sadržaja
35
36
36
2
Povezivanje
12
13
13
14
15
15
16
17
17
17
18
18
19
19
20
Postavljanje sistema
Priključivanje zvučnika
– Priključivanje zvučnika na plejer
Povezivanje na TV aparat
– Šta je SIMPLINK?
– Funkcija ARC (povratni audio kanal Audio Return Channel)
– Postavka rezolucije
Priključivanje antene
Veze sa spoljašnjim uređajem
– Priključak AUX
– Priključak PORT. IN
– Priključak OPTICAL IN
Povezivanje na vašu kućnu mrežu
– Žičana mreža
– Setup žičane mreže
3
Podešavanje sistema
42
22
23
23
24
25
26
27
28
29
Početno podešavanje
Postavke
– Podešavanje postavki
– Meni [MREŽA]
– Meni [DISPLEJ]
– Meni [JEZIK]
– Meni [Zvuk]
– Meni [ZAKLJUČATI]
– Meni [OSTALI]
43
43
43
43
36
37
37
38
38
38
38
39
39
40
40
41
42
42
42
44
44
44
45
Sadržaj
45
46
46
47
47
47
47
48
49
49
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
53
53
54
54
55
– Biranje datoteke sa titlom
– Slušanje muzike tokom projekcije
slajdova
– Postavka [3D] opcije
Napredne funkcije
– Uživanje u BD-Live™
– LG AV Remote
– Režim za privatan zvuk
– Prikaz informacija iz Gracenote Media
Database
– Snimanje sa audio diskova
– Snimanje sa FM radia ili AUX/
PORTABLE izvora
Radio operacije
– Slušanje radija
– Memorisanje radio stanica
– Brisanje memorisane stanice
– Brisanje svih sačuvanih stanica
– Poboljšanje lošeg FM prijema
– Pogledajte informacije o radio stanici
Reprodukcija sa iPod-a
– Uživanje u iPod-u na ekranu
– Uživanje u režimu IN iPod
Korišćenje funkcije Premium
Korišćenje „LG Smart World“-a
– Prijavljivanje
– Pretraživanje sadržaja na internetu
Korišćenje menija „My Apps“
7
6
Dodatak
59
Upravljanje televizorom pomoću
daljinskog upravljača
– Podešavanje daljinskog upravljača da
upravlja vašim televizorom
Update mrežnog softvera
– Notifikacija za update mrež
– Update softvera
Dodatne informacije
– Zahtevi fajlova
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– DLNA
– Određeni zahtevi sistema
– Napomene u vezi kompatibilnosti
Specifikacije audio izlaza
Lista kodova regiona
Lista kodova jezika
Trgovačke marke i licence
Specifikacije
Održavanje
– Rukovanje uređajem
– Napomene u vezi diskova
Važne informacije koje se odnose na
mrežne usluge
59
60
60
60
62
62
63
64
64
64
65
66
67
68
71
79
79
79
80
1
2
3
4
5
6
5
Rešavanje problema
56
56
57
58
58
58
58
Rešavanje problema
– Opšte
– Mreža
– Slike
– Zvuk
– Podrška kupcima
– Obaveštenje o softveru otvorenog
izvornog koda
Neki sadržaj ovog uputstva se može razlikovati od vašeg plejera u zavisnosti od softvera plejera ili
vašeg servisnog provajdera.
8
Prvi koraci
Uvod
1
Prvi koraci
Diskovi koji se mogu reprodukovati i simboli korišteni u ovom
uputstvu
Medij/termin
Logotip
Simbol
Opis
yy Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili
iznajmiti
e
yy Samo „Blu-ray 3D“ diskovi i „SAMO Blu-ray 3D“
diskovi.
yy BD-R/RE diskovi koji su snimljeni u BDAV
formatu.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike ili slika.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
yy Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili
iznajmiti.
yy Režim filma i samo finalizirani
yy Podržava i dvoslojne diskove
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Audio CD
(8 cm, 12 cm)
o
Finalizirani AVCHD format
y
u
i
yy DVD±R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike i slika.
r
VR režim i samo finalizovani
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
yy CD-R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike i slika.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
Napomena
–
,
Ukazuje na specijalne napomene i radne
karakteristike.
Pažnja
–
>
Označava oprez za sprečavanje oštećenja usled
nepravilnog korišćenja.
Prvi koraci
,,Napomena
yy Zavisno od opreme za snimanje ili samih
diskova CD-R/RW (ili DVD±R/±RW), neki
CD-R/RW diskovi (ili DVD±R/±RW) ne mogu
da se koriste na ovom uređaju.
O simbolu “7”
Tokom rada se na TV-u može pojaviti simbol
“7” koji ukazuje na to da neka funkcija koja je
objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna za taj
konkretni medijum.
Regionalni kodovi
yy Može se desiti da BD-R/RE, DVD±R/RW i
CD-R/RW diskovi snimljeni na kompjuteru,
DVD ili CD rekorderu, ne mogu raditi ako je
disk oštećen ili prljav, ili ako ima prljavštine
ili kondenzacije na sočivima rekordera.
Kod ovog uređaja regionalni kod je odštampan sa
donje strane. Na ovom uređaju se mogu puštati
samo BD-ROM ili DVD diskovi sa oznakom istom
kao sa zadnje strane ili sa oznakom “ALL”.
yy Ako disk snimate na kompjuteru, čak i ako
je disk snimljen u kompatibilnom formatu,
postoje slučajevi u kojima oni ne mogu
raditi zbog postavki aplikativnog softvera
koji se koristi za snimanje diska. (Proverite sa
izdavačem softvera za detaljnije informacije
o tome.)
Izbor sistema
yy Ovaj plejer zahteva diskove i snimke
koji odgovaraju određenim tehničkim
standardima da bi se postigao optimalni
kvalitet reprodukcije.
yy Prethodno snimani DVD diskovi su
automatski postavljeni da zadovolje ove
standarde. Ima mnogo različitih vrsta
formata diskova na koje može da se snima
(uključujući i CD-R diskove koji sadrže MP3
ili WMA fajlove) i oni zahtevaju određene
uslove (vidi gore) da bi se obezbedila
kompatibilnost u radu.
yy Korisnici treba da uzmu u obzir da se
zahteva dozvola da bi se preuzimali MP3/
WMA fajlovi i muzika sa interneta. Naša
kompanija nema prava da daje takve
dozvole. Dozvola treba uvek da se traži od
vlasnika tih autorskih prava.
yy Morate da postavite opciju formata
diska na [Mastered] da biste napravili da
diskovi budu kompatibilni sa LG plejerima
prilikom formatiranja diskova koji se mogu
presnimavati. Ako postavite na Live System,
ne možete koristiti LG plejer. (Mastered/Live
File System : Sistem formatiranja diska za
Windows Vista)
Uklonite disk koji se nalazi u uređaju, otvorite ležište
diska pomoću dugmadi B (OPEN/CLOSE), zatim
pritisnite i duže od pet sekundi držite pritisnutim
dugme M (PAUSE) za odabir sistema. (PAL, NTSC,
AUTO)
1
Prvi koraci
yy Zavisno od softvera za snimanje i finalizacije,
neki diskovi (CD-R/RW, DVD±R/RW ili BD-R/
RE) ne mogu da rade na ovom uređaju.
9
10
Prvi koraci
Daljinski upravljač
1
Prvi koraci
FUNCTION
• • • • • • a • • • • • • • • • • • • c • • • • • •
FUNCTION: Menja FUNCTION
režim unosa.
SPEAKER LEVEL: PostavljaFUNCTION
nivo
jačine zvuka zvučnika po želji.
SUBTITLE: izaberite jezik titla.
INFO/MENU
INFO/MENU
1 (POWER): Uključuje i isključuje
plejer (ON/OFF).
B (OPEN/CLOSE): Izbacite i
umetnite disk.
SLEEP: Postavlja vremenski period
nakon koga će se jedinica isključiti.
INFO/MENU (m): Prikaz ili izlazak
iz displeja na ekranu (On-Screen
Display).
HOME ( ): Prikaz ili izlaz iz menija
[Home Menu].
DISC MENU: Pristupa meniju na
disku.
• • • • • • b • • • • • •
OPTICAL/ TV SOUND: Menja
režim unosa direktno u optički.
MUTE: Potpuno utišava zvuk
jedinice.
Dugmad u boji (R, G, Y, B):
- Koristite da upravljate BDROM menijima. Oni su takođe
korišćeni kao šortkatovi (prečice)
za posebne menije.
- Dugme B: Bira mono/ stereo u
FM režimu.
RDS: Sistem radio podataka.
PRESET +/-: Bira program radija.
PTY SEARCH:
Traži tip programa.
ENTER (b): Potvrda izbora
menija.
BACK (1): Izlazi iz menija ili se
vraća na prethodni ekran.
TITLE/POPUP: Prikazuje DVD
meni naslova ili pop-up iskačući
meni BD-ROM ako postoje.
Z (STOP): Zaustavlja
reprodukciju.
d (PLAY): Započinje reprodukciju.
M (PAUSE/STEP): Pauzira
reprodukciju.
Skinite poklopac baterije na
poleđini daljinskog upravljača i
umetnite jednu bateriju (veličine
AAA) vodeći računa o položaju
oznaka 4 i 5.
VOL +/-: Podešava jačinu zvuka
zvučnika.
Strelice: Izbor neke od opcija iz
menija.
TUNING +/-: Uključuje željenu
radio stanicu.
Postavljanje baterije
INFO/MENU
SOUND EFFECT: Bira režim
zvučnih efekata.
C/V (SKIP): Prelazi na
sledeće ili prethodno poglavlje /
traku / fajl.
c/v (SCAN): Vrši pretragu
unazad ili unapred.
PTY: Prikazuje tip programa RDS-a.
Numerisana dugmad 0-9: Služi
za izbor numerisane opcije sa
menija.
CLEAR: Briše oznaku na meniju
pretrage ili broj prilikom
postavljanja šifre.
REPEAT (h): Ponavlja željeni
odeljak ili redosled.
MUSIC ID: Kada se poveže na
mrežu, može da da informaciju
o pesmi koja se čuje dok se
prikazuje film.
AUDIO: izaberite audio jezik ili
kanal.
X (REC): Snima sa Audio CD-a,
FM radia ili AUX izvora na USB.
? : Ovo dugme nije u funkciji.
• • • • • • d • • • • • •
Dugmad za kontrolu TV-a: Vidite
o tome na strani 59.
Prvi koraci
11
Prednji panel
a
b
c
1
Prvi koraci
d e
a Nosač diska
d PORT. IN
b Displej
e USB (iPod/iPhone/iPad) Port
c Dugmad za rad
R (Отвори / Затвори)
T (Reprod. / Pauza)
I (Стоп)
F (funkcija)
Menja izvor ulaza ili funkciju.
VOL -/+
1/! (Power)
a
d
b
c
e f
Zadnji panel
a
b
c
d e f g
a Kabli za naizmeničnu struju
g LAN port
b Priključci za zvučnike
h HDMI OUT TO TV
c Ventilator
d AUX (L/R) INPUT
e OPTICAL IN
f Priključak antene
h
C
A
G
Povezivanje
A A
A
F 12
>>Pažnja
Postavljanje sistema
E
A
Sledeća ilustracija prikazuje jedan primer
postavljanja
sistema. Obratite pažnju na činjenicu
A
D se ilustracije u ovom uputstvu razlikuju od
da
stvarne jedinice u cilju boljeg objašnjenja.
Za najbolji mogući prostorni zvuk svi zvučnici osim
sabvufera treba da se nalaze na istom rastojanju od
pozicije slušaoca (A). A B C D E F G
2
Povezivanje
B
B
C
CG
G
A A
A BA
B
G
F
A
C
A
A
GB
A
A
B
A
A
E
E
A
E
A
D
A
A
E
A ABCD E F G
leviEi prednji
F G gornji levi zvučnik (L)/
A A Prednji
BCD
desni
i prednji gornji desni zvučnik
CD E
F
A A B Prednji
G
E
(R): A
Postavite prednje zvučnike sa strane monitora ili
E
A
ekrana i ako je moguće, poravnajte ih sa površinom
ekrana.
A A B C Centralni
D E F zvučnik:
G
Postavite centralni zvučnik iznad ili ispod monitora
ili ekrana.
E
A
A A B C D Okruženi
E F Glevi i okruženi gornji levi zvučnik
(L)/
desni i okruženi gornji desni
F G
A B C D E Okruženi
A
zvučnik (R):
Ove zvučnike postavite iza pozicije slušaoca,
postavljajući ih delimično okrenute ka unutrašnjoj
E
strani.
B C D E F Sabvufer:
G
Položaj sabvufera nije ključan jer niski bas zvukovi
nisu izrazito usmereni. Bolje je da sabvufer postavite
bliže prednjim zvučnicima. Okrenite ga blago
prema sredini prostorije da biste smanjili refleksiju
od zidova.
C D E F G Jedinica
yy Postavite centralni zvučnik na bezbedno
rastojanje od dohvata dece.
U suprotnom, zvučnik može pasti uzrokujući
ozledu i/ili materijalnu štetu.
yy Zvučnici sadrže magnetne delove tako da
se mogu javiti neporavilnosti u bojama na
CRT-u TV ekran ili monitor kompjutera.
Koristite zvučnike na rastojanju u odnosu na
TV ekrana ili monitor kompjutera.
yy Pre upotrebe sabvufera, uklonite zaštitni
najlon.
C
A
yy Pazite da deca ne stavljaju ruke ili bilo koje
druge predmete u *otvor zvučnika.
*Otvor zvučnika: Praznina za bogati bas zvuk
na kućištu zvučnika (zatvoreni deo).
Povezivanje
Priključivanje zvučnika
13
2. Povežite kablove sa zvučnicima
Ubacite kraj svakog kabla u zvučnike u skladu sa
bojama na kablovima i zvučniku:
Priključivanje zvučnika na
plejer
Boja
konektora
Zvučnik
Pozicija
Sivi
Zadnji
Zadnji desni
1. Povežite kablove sa uređajem
Dobro vodite računa da spojite istu boju kabla
na žici i na utičnici koja se nalazi pozadi uređaja.
Da biste povezali kabl za uređaj, pritisnite svaki
odbojnik da biste otvorili priključak. Ubacite
kabl i otpustite odbojnik.
Plavi
Zadnji
Zadnji levi
Zelena
Centralni
Centralni
2
Narandžasta
Sabvufer
Bilo koja prednja
pozicija
Crvena
Prednji
Prednji desni
Bela
Prednji
Prednji levi
Povezivanje
Da biste povezali kabl za uređaj, pritisnite svaki
odbojnik da biste otvorili priključak koji se nalazi na
svakom zvučniku. Ubacite kabl i otpustite odbojnik.
Povežite crnu traku svakog kabla sa
priključcima označenim sa - (minus) i drugi kraj
sa priključcima označenim sa + (plus).
Povežite vufer kabl sa plejerom. Kada
povezujete vufer kabl sa plejerom, ubacite
konektor dok ne klikne da je ušao.
>>Pažnja
yy Pazite da deca ne stavljaju ruke ili neke
druge predmete u *otvor zvučnika.
*Otvor zvučnika : Otvor na kućištu zvučnika
za bogatiji bass zvuk.
yy Zvučnici sadrže neke magnetne delove
tako da se može desiti da se pojave neke
nepravilnosti na TV ekranu ili na monitoru
PC-ja. Zbog toga vas molimo da udaljite
zvučnike od TV ekrana ili PC monitora.
14
Povezivanje
Povezivanje na TV
aparat
2
Ako imate HDMI TV ili monitor, onda ga možete
povezati na ovaj plejer korišćenjem HDMI kabla.
(tip A, High Speed HDMI™ Cable). Povežite HDMI
OUT džek na plejeru sa HDMI džekom na HDMI
kompatibilnom televizoru ili monitoru.
Povezivanje
Zadnja strana uređaja
Dodatne informacije o HDMI
yy Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa
HDMI ili DVI povedite računa o sledećem:
-- Prvo isključite HDMI/DVI uređaj i ovaj plejer.
Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite
ga tako oko 30 sekundi, pa onda uključite i
plejer.
-- Proverite da li je video ulaz povezanog
uređaja postavljen ispravno.
-- Proverite da li je povezani uređaj
kompatibilan sa 720 x 576p, 1280 x 720p,
1920 x 1080i ili 1920 x 1080p video ulazima.
yy Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni
sa HDCP raditi sa ovim plejerom.
-- Slika se neće lepo prikazati kod uređaja koji
nije na HDCP principu.
,,Napomena
HDMI kabl
TV
Postavite izvor televizije na HDMI (pogledajte o
tome u uputstvu za televizor).
,,Napomena
Ako je potrebno, pogledajte uputstva i za
TV, stereo sistem ili neki drugi uređaj da biste
ostvarili najbolju konekciju.
yy Ako priključeni HDMI uređaj ne podržava
audio izlaz plejera, onda se može desiti da
audio zvuk HDMI uređaja bude izobličen ili
da uopšte nema zvuka na izlazu
yy Kada koristite HDMI priključak, možete
menjati rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte
o tome u odeljku ‘’Postavka rezolucije’’ na
strani 16.)
yy Odaberite tip video izlaza sa HDMI OUT
priključka preko opcije [HDMI postavka
boja] na meniju [Podešavanja] (vidite stranu
26).
yy Izmena rezolucije kada je veza već
uspostavljena može dovesti do problema u
radu. Da biste rešili problem, isključite plejer
i ponovo ga uključite.
yy Kada HDMI konekcija sa HDCP nije
potvrđena, onda se TV ekran zatamnjuje. U
tom slučaju, proverite HDMI vezu ili isključite
HDMI kabli.
yy Ako ima smetnji ili linija na ekranu, proverite
HDMI kabl (dužina je obično ograničena na
4.5 m (15 ft.))
Povezivanje
Šta je SIMPLINK?
Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se
kontrolišu pomoću daljinskog upravljača televizora
kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom
povezani preko HDMI priključka.
Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora
za detalje o SIMPLINK funkciji.
LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je
prikazano gore.
,,Napomena
Zavisno od vrste diska ili statusa reprodukcije,
može se desiti da se neke od SIMPLINK
operacija razlikuju od onoga što vam treba ili
da uopšte ne rade.
Funkcija ARC (povratni audio
kanal - Audio Return Channel)
Funkcija ARC omogućava televizorima sa opcijom
HDMI da šalju audio zapise na HDMI izlaz (OUT)
ovog plejera.
Za korišćenje ove funkcije:
-- Vaš televizor mora da podržava funkcije HDMICEC i ARC, i HDMI-CEC i ARC moraju da budu
podešeni na Uključeno (On).
-- Metod podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC
može se razlikovati u zavisnosti od televizora.
Detalje o funkciji ARC pogledajte u uputstvu za
upotrebu televizora.
-- Morate koristiti HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl za
velike brzine sa eternetom).
-- Morate se povezati sa HDMI ulazom (IN) koji
podržava funkciju ARC pomoću HDMI izlaza
(OUT) na ovom plejeru.
-- Samo jedan kućni bioskop možete povezati na
televizor koji podržava funkciju ARC.
,,Napomena
Da aktivirate [SIMPLINK / ARC] funkciju,
postavite ovu opciju na [Uključeno]. (stranica
30)
2
Povezivanje
Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću
daljinskog upravljača LG televizora su: Play, Pause,
Scan, Skip, Stop, Power Off, itd.
15
16
Povezivanje
Postavka rezolucije
Plejer ima nekoliko izlaznih rezolucija za HDMI OUT
priključke. Rezoluciju možete da menjate na meniju
[Podešavanja].
1. Pritisnite HOME ( ).
2. Koristite A/D da biste selektovali
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b). Pojavljuje
se meni [Podešavanja].
2
Povezivanje
3. Koristite W/S da biste selektovali opciju
[DISPLEJ], a zatim pritisnite D da biste prešli na
sledeći nivo.
4. Koristite W/S da biste selektovali opciju
[Rezolucija], a zatim pritisnite ENTER (b) da
biste prešli na treći nivo.
5. Koristite strelice W/S da biste selektovali
željene postavke, a zatim pritisnite ENTER (b)
da biste potvrdili svoj izbor.
,,Napomena
yy Ako vaš TV ne prihvata rezoluciju koju ste
postavili za plejer, onda možete postaviti
rezoluciju na 576p na sledeći način:
1. Pritisnite B da bi se otvorio nosač diska.
2. Pritisnite Z (STOP) u trajanju dužem od
5 sekundi.
yy Ako ručno selektujete rezoluciju i zatim
povežete priključak HDMI sa televizorom
i vaš TV ne prihvati to, onda se rezolucija
postavlja na [Automatski].
yy Ako odaberete rezoluciju koju vaš TV ne
prihvata, onda će se pojaviti upozoravajuća
poruka. Nakon izmene rezolucije, ako se
ne vidi ekran, molimo vas da sačekate 20
sekundi i rezolucija će se automatski vratiti
na onu koja je bila prethodno.
yy Broj frejmova (kadrova) za 1080p video izlaz
se može automatski postaviti na 24 Hz ili
na 50 Hz zavisno od mogućnosti i osobina
povezanog televizora i na osnovu prirodnog
broja video frejmova u sadržaju BD-ROM
diskova.
Povezivanje
Priključivanje antene
Povežite dostavljenu antenu da biste slušali radio.
17
Veze sa spoljašnjim
uređajem
Priključak AUX
Preko zvučnika ovog sistema možete uživati u
zvuku sa spoljašnje komponente.
Takođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Zadnja strana uređaja
Zadnja strana
uređaja
,,Napomena
Nakon povezivanja FM žičane antene, budite
sigurni da ste je izvukli do kraja.
Bela
Crvena
Na audio izlazne priključke
komponente (televizor,
video uređaj za snimanje
itd.)
2
Povezivanje
Priključite analogne audio izlazne priključke
komponente na AUX L/D (INPUT) ove jedinice.
Zatim odaberite [AUX] opciju pritiskom na
FUNCTION.
18
Povezivanje
Priključak PORT. IN
Priključak OPTICAL IN
Preko zvučnika ovog sistema možete uživati u
zvuku sa prenosivog audio plejera.
Preko zvučnika ovog sistema možete uživati
u zvuku sa komponente s digitalnim optičkim
priključkom.
Povežite priključak slušalica (ili izlaz) prenosivog
audio plejera na PORT. IN utičnicu ove jedinice.
Zatim odaberite opciju [PORTABLE] pritiskom na
FUNCTION.
2
akođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa
Povežite optički izlazni priključak komponente na
priključak OPTICAL IN na jedinici. Zatim odaberite
[OPTICAL] opciju pritiskom na FUNCTION. Ili
pritisnite OPTICAL / TV SOUND da biste direktno
odabrali tu opciju.
Povezivanje
akođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Zadnja strana
uređaja
MP3 plejer itd...
Na digitalni optički
izlazni priključak
komponente
Povezivanje
Povezivanje na vašu
kućnu mrežu
Broadband
servis
Ovaj uređaj može se povezati sa lokalnom mrežom
(LAN) preko LAN porta na zadnjoj strani uređaja.
Povezivanjem uređaja sa širokopojasnom kućnom
mrežom, imate pristup uslugama poput ažuriranja
softvera, BD-interakcije uživo i uslugama vezanih za
sadržaj na mreži.
2
Ruter
Korišćenje žičane veze obezbeđuje najbolje
performanse, jer se priključeni uređaji direktno
povezuju na mrežu i nisu subjekt radio frekventnih
smetnji.
Molimo vas da pogledate u dokumentaciji vašeg
mrežnog uređaja u vezi daljih instrukcija.
Povežite LAN port plejera sa odgovarajućim portom
na vašem modemu ili ruteru pomoću komercijalno
dostupnog LAN ili Ethernet kabla.
DLNA sertifikovani
serveri
,,Napomena
yy Prilikom uključivanja ili isključivanja LAN
kabla, držite utikački deo kabla. Prilikom
isključivanja kabla nemojte da vučete LAN
kabl, već to učinite pritiskom nadole da ga
otključate prvo.
yy Nemojte priključivati modularni telefonski
kabl na LAN port.
yy Pošto postoje različite konfiguracije veza,
molimo vas da sledite specifikacije vašeg
nosioca telekomuniacionih usluga ili
provajdera internet usluga.
yy Ukoliko želite da pristupite sadržaju sa DLNA
servera, ovaj plejer mora biti povezan na istu
lokalnu mrežu s njima preko rutera.
yy Da biste podesili računar kao DLNA server,
instalirajte na vašem računaru Nero Media
Home 4. (pogledajte stranu 36)
Zadnja strana uređaja
Povezivanje
Žičana mreža
19
20 Povezivanje
2
Setup žičane mreže
Napredna podešavanja
Ako ima nekog DHCP servera na lokalnoj mreži
(LAN) kod žičane veze, ovaj plejer će automatski
dodeliti neku IP adresu. Nakon uspostavljanja
fizičke veze, neke konfiguracije kućnih mreža mogu
zahtevati podešavanje postavki mreže na kojoj se
nalazi plejer. Podesite postavke mreže [MREŽA] na
sledeći način.
Ukoliko želite da ručno podesite mrežna
podešavanja, koristite W/S da biste izabrali
Napredno podešavanje [Napredna podešavanja]
na meniju Podešavanje mreže [Mrežne postavke], a
zatim pritisnite ENTER (b).
Pripreme
1. Koristite W/S/A/D da biste odabrali jedan
od IP modova [Dinam.] ili [Statički].
Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski
želite da dodelite neku IP adresu.
Povezivanje
Pre postavke žičane mreže potrebno je da
prvo obezbedite broadband internet na vašoj
kućnoj mreži.
1. Selektujte opciju [Postavka veze] sa menija
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
2. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je [Start]
istaknuto.
Ako na mreži nema DHCP servera i želite da
ručno postavite IP adresu, selektujte [Statički],
a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask],
[Gateway] i [DNS Server] pomoću W/S/A/D
i numerisanih dugmadi. Ako napravite neku
grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite
CLEAR da biste obrisali naznačeni deo.
2. Odaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b) da
primenite podešavanja mreže.
Mreža će se automatski povezati sa jedinicom.
Status mrežne veze je prikazan na ekranu.
3. Pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [OK] da
biste završili podešavanja ožičene mreže.
Povezivanje
Napomene u vezi povezivanja na
mrežu
yy Mnogi problemi koji se pojavljuju prilikom
povezivanja na mrežu prilikom set up-a često
mogu da se reše resetovanjem rutera ili modema.
Nakon povezivanja plejera na kućnu mrežu, brzo
isključite i/ili izvadite glavni kabl kućne mreže ili
kablovskog modema. Zatim ponovo uključite
glavni kabl.
yy Naša kompanija nije odgovorna za bilo kakve
probleme plejera i/ili internet veze usled grešaka
u komunikaciji ili problema u vezi sa internetom,
ili neke druge povezane opreme.
yy Karakteristike BD-ROM diskova koji su dostupni
preko internet veze se ne kreiraju i ne pružaju
od strane naše kompanije, tako da ona nije
odgovorna za njihovu funkcionalnost ili
neprekidnu dostupnost. Neki materijal sa
diska dostupan preko interneta možda nije
kompatibilan sa ovim plejerom. Ako imate
pitanja u vezi takvog sadržaja, molimo vas da
kontaktirate proizvođača diska.
yy Može se desiti da neki internet sadržaj zahteva
vezu sa širim propusnim opsegom.
yy Čak i kada je plejer ispravno povezan i
konfigurisan, može se desiti da neki od sadržaja
sa interneta ne rade zbog zagušenja na internetu,
kvaliteta ili propusnog opsega interneta, ili zbog
problema kod provajdera.
yy Može se desiti da neke od veza nisu moguće
zbog ograničenja postavljenih od strane
provajdera internet usluga (Internet service
provider - ISP).
yy Bilo koje takse koje vam obračuna vaš ISP,
uključujući i troškove veze, ali bez ograničenja,
potpuno su vaša odgovornost.
yy 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN port je potreban
kada se vrši žičano umrežavanje ovog plejera.
Ako vaš internet ne dozvoljava takvu vezu, onda
nećete moći da povežete plejer.
yy Morate da koristite ruter da biste koristili xDSL
uslugu.
yy Potreban je DSL modem da bi se koristila
DSL usluga, kao i kablovski modem da bi se
koristila usluga povezivanja na internet preko
kablovske mreže. Zavisno od metode pristupa i
pretplatničkog ugovora sa vašim provajderom
internet usluga, možda nećete moći da koristite
karakteristiku ovog plejera za povezivanje na
internet ili vam može biti ograničen broj uređaja
koje možete priključiti na internet u isto vreme.
(Ako vaš provajder internet usluga ograničava
pretplatu na samo jedan uređaj, može se desiti
da ovom plejeru ne bude dozvoljen pristup ako
je već i PC kompjuter priključen.)
2
Povezivanje
yy Zavisno od provajdera internet usluga (ISP), može
se desiti da je odgovarajućim uslovima servisa
(usluge) ograničen broj uređaja koji mogu dobiti
internet prijem. U vezi detalja, kontaktirajte vašeg
provajdera internet usluga (ISP)
21
22 Podešavanje sistema
Početno podešavanje
Kada uključite jedinicu po prvi put, na ekranu se
javlja čarobnjak za početno podešavanje. Podesite
jezik na ekranu i mrežna podešavanja preko
čarobnjaka za početno podešavanje.
4. Izaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
5. Pritisnite ENTER (b) da proverite probne tonske
signale na zvučnicima.
1. Pritisnite 1 (POWER).
Na ekranu se javlja čarobnjak za početno
podešavanje.
2. Koristite W/S/A/D da biste izabrali jezik na
ekranu i pritisnite ENTER (b).
Nakon potvrde zvučnih signala za testiranje,
pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [Stop].
Izaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
6. TV zvuk možete da slušate automatski preko
zvučnika ovog uređaja, kada je TV uključen.
TV i ovaj uređaj treba da budu povezani preko
optičkog kabla.
3
Podešavanje sistema
3. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja,
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto
[Start].
Pritisnite W da pomerite i pritisnite A/D da
odaberete [Uključeno] ili [Isključeno]. Odaberite
[Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
7. Proverite sva podešavanja u prethodnim
koracima.
Ukoliko je ožičena mreža povezana, podešavanja
za mrežnu vezu se automatski završavaju.
Ukoliko imate bezbednosnu proveru na tački
pristupa, potrebno je da unesete bezbednosnu
šifru ukoliko je potrebno.
Pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [Kraj] da
biste završili početna podešavanja. Ukoliko
postoje podešavanja koja je potrebno izmeniti,
koristite W/S/A/D da biste izabrali 1, a
zatim pritisnite ENTER (b).
Podešavanje sistema 23
Postavke
Podešavanje postavki
Postavke plejera možete izmeniti na meniju
[Podešavanja].
1. Pritisnite HOME ( ).
3
3. Koristite W/S da biste selektovali prvu opciju
iz menija, pa pritisnite D da biste prešli na drugi
nivo.
4. Koristite W/S da biste selektovali drugu opciju
iz menija i pritisnite ENTER (b) da biste prešli na
treći nivo.
5. Koristite W/S da biste selektovali neku željenu
postavku, a zatim pritisnite ENTER (b) da biste
potvrdili svoj izbor.
Podešavanje sistema
2. Koristite A/D da biste selektovali
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b). Pojavljuje
se meni [Podešavanja].
24 Podešavanje sistema
Meni [MREŽA]
Podešavanja za [MREŽA] su neophodna da bi se
izvršilo ažuriranje softvera, BD Live i drugih usluga u
mreži.
[Postavke države]
Postavka veze
[Pokreni]
Ako je okruženje vaše kućne mreže spremno za
povezivanje na plejer, plejer treba da se postavi za
mrežnu komunikaciju. (Vidite o tome u odeljku
‘’Povezivanje na kućnu mrežu’’ na stranama 19.)
U zavisnosti od regiona, funkcija [Pokreni]
možda neće biti dostupna.
Status veze
3
Podešavanje Smart uređaja
Podešavanje sistema
Ako želite da proverite status mreže na ovom
plejeru, selektujte opciju [Status veze], pa priitisnite
ENTER (b) da proverite da li je uspostavljena veza
sa mrežom i internetom.
BD-LIVE konekcija
Možete ograničiti pristup internetu kada se koristi
BD-Live.
[Dozvoljeno]
Internet pristup je dozvoljen za sav BD-Live
sadržaj.
[Delimično dozv.]
Internet pristup je dozvoljen samo za BD-Live
sadržaj koji ima sertifikat vlasnika sadržaja.
Internet pristup i AACS online funkcije
su zabranjene za sav BD-Live sadržaj bez
sertifikata.
[Zabranjeno]
Internet pristup je zabranjen za sav BD-Live
sadržaj.
Odaberite oblast za prikazivanje odgovarajućeg
sadržaja na internetu.
Naziv uređaja
Možete dati ime mreži pomoću virtuelne tastature.
Ovaj uređaj se prepoznaje po imenu koje unosite
na vašoj kućnoj mreži.
Reprodukcija preko mreže
Ova funkcija vam omogućava da upravljate
reprodukcijom medija strimovanih sa „smart“
telefona koji ima DLNA sertifikat servera medija.
Većina „smart“ telefona koji imaju DLNA sertifikat
servera medija imaju funkciju upravljanja
reprodukcijom medija na kućnoj mreži. Podesite ovu
mrežu na uključeno [Uključeno] da biste mogli preko
“smart” telefona da upravljate uređajem. Pogledajte
detalje u uputstvima za „smart“ telefon koji ima
DLNA sertifikat servera medija ili za aplikaciju.
,,Napomena
yy Ovaj uređaj i „smart“ telefon koji ima DLNA
sertifikat moraju biti povezani sa istom
mrežom.
yy Da biste koristili funkciju reprodukcije preko
mreže [Reprodukcija preko mreže] preko
„smart“ telefona koji ima DLNA sertifikat,
pritisnite HOME ( ) za prikaz početnog
menija pre povezivanja ovog uređaja.
yy Tokom upravljanja uređajem korišćenjem
funkcije [Reprodukcija preko mreže],
daljinski upravljač možda neće raditi.
yy Dostupni formati opisani na strani 62 nisu
uvek podržani na funkciji [Reprodukcija
preko mreže].
Podešavanje sistema 25
Meni [DISPLEJ]
Rezolucija
TV Aspect Ratio
Podešavanje izlazne rezolucije HDMI video signala.
Pogledajte strane 16 u vezi detalja o postavkama
rezolucije.
Selektujte odnos stranica ekrana (TV aspect ratio)
prema tipu televizora koji imate.
[Automatski]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 4:3. Prikazuje se pozorišna slika
sa maskirajućim trakama iznad i ispod slike.
Ako je HDMI OUT priključak povezan na TV
koji ima informacije na displeju (EDID), onda
se automatski selektuje rezolucija koja najbolje
odgovara povezanom televizoru.
[4:3 Pan Scan]
[576p]
[4:3 Letter Box]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 4:3. Prikazuje se odsečena slika
tako da se ispuni TV ekran. Odsečene su obe
strane slike.
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 16:9. Prikazuje se slika sa
odnosom stranica 4:3 kako i jeste u originalu, sa
crnim prugama sa leve i desne strane.
[16:9 Full]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 16:9. Slika sa odnosom stranica
4:3 se podešava horizontalno (sa linearnom
proporcijom) tako da ispuni ceo ekran.
,,Napomena
Ne možete selektovati opcije [4:3 Letter Box] i
[4:3 Pan Scan] kada je rezolucija veća od 720p.
[720p]
Na izlazu ima 720 linija u progresivnom video
formatu.
[1080i]
Na izlazu ima 1080 linija u preplitajućem
(interlaced) video formatu.
[1080p]
Na izlazu ima 1080 linija u progresivnom video
formatu.
1080p displej mod
Kada je rezolucija postavljena na 1080p, selektujte
[24 Hz] za ujednačenu prezentaciju filmskog
materijala (1080p/24 Hz) na HDMI displeju
kompatibilnim sa ulazom 1080p/24 Hz.
,,Napomena
yy Kada odaberete [24 Hz], može se desiti da
ima smetnji na slici kada video prelazi sa
video na filmski materijal. U tom slučaju,
odaberite [50 Hz].
yy Čak u slučaju podešavanja [1080p displej
mod] na [24 Hz], ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080p/24 Hz, stvarna
frekvencija okvira video izlaza biće 50 Hz
kako bi bila u skladu sa izvornim video
formatom.
3
Podešavanje sistema
[16:9 Original]
Na izlazu ima 576 linija u progresivnom video
formatu.
26 Podešavanje sistema
HDMI postavka boja
Meni [JEZIK]
Selektujte tip izlaza sa priključka HDMI OUT.
U vezi ovog podešavanja, pogledajte u uputstvu za
vaš video uređaj.
Displej meni
[YCbCr]
Selektujte kada povezujete sa HDMI displej
uređajem.
[RGB]
Selektujte kada povezujete sa DVI displej
uređajem.
3D mod
3
Podešavanje sistema
Odaberite vrstu izlaznog moda za reprodukciju Bluray 3D diska.
[Isključeno]
Blu-ray 3D disk će prilikom reprodukcije biti u
2D modu, kao i normalna reprodukcija BD-ROM
diska.
Izaberite jezik za [Podešavanja] meni i prikaz na
displeju ekrana.
Meni diska / Audio disk / Titl diska
Odaberite jezik koji želite za audio trake (audio disk),
titlove, meni diska.
[Original]
Odnosi se na originalni jezik u kome je disk
snimljen.
[Ostali]
Pritisnite ENTER (b) da biste odabrali neki
drugi jezik. Koristite numerisanu dugmad,
a zatim pritisnite ENTER (b) da biste uneli
odgovarajući 4-cifreni broj prema listi kodova
jezika sa strane 67.
[Isključeno] (Samo za titl diska)
[Uključeno]
Isključuje titl.
Prilikom reprodukcije Blu-ray 3D diska na izlazu
će biti 3D mod.
,,Napomena
Vodič za glavni meni
Ova funkcija vam omogućava da prikažete ili
izbrišete mehurić sa uputstvom u meniju početne
stranice. Postavite ovu opciju na [Uključeno] za
prikaz uputstva.
Zavisno od vrste diska, može se desiti da
postavka jezika ne radi.
System Setting 27
Meni [Zvuk]
Svaki disk ima različite opcije za audio izlaz.
Postavite audio opcije plejera prema tipu audio
sistema koji koristite.
,,Napomena
Pošto više faktora utiču na vrstu audio izlaza,
pogledajte o tome detaljnije u odeljku ‘
’Specifikacije audio izlaza’’ na stranama 65.
Digitalni izlaz
[PCM Stereo] (samo HDMI)
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz u uređaj sa
dvokanalnim digitalnim stereo dekoderom.
Selektujte ako povezujete izlazni priključak
HDMI OUT ovog uređaja na uređaj sa
višekanalnim digitalnim dekoderom.
[DTS Re-Encode] (samo HDMI)
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz u uređaj sa
dvokanalnim digitalnim stereo dekoderom.
[BitStream] (samo HDMI)
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz uređaja
na uređaj sa LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS i DTS-HD dekoderom.
,,Napomena
yy Ako je opcija [Digitalni izlaz] postavljena
na [PCM Multi-Ch], može se desiti da je
audio izlaz PCM stereo ako PCM Multi-Ch
informacija nije detektovana s HDMI uređaja
sa EDID informacijom.
yy Kada su opcije [Digitalni izlaz] postavljene
na [DTS re-encode], DTS Re-encode
audio će biti na izlazu BD-ROM diskova sa
sekundarnim audio signalom, a originalni
audio će biti na izlazu drugih diskova (kao
na primer [BitStream]).
yy Ovo podešavanje nije dostupno na ulaznom
signalu sa spoljnog uređaja.
Ova funkcija vam omogućava da slušate film sa
nižom jačinom zvuka bez gubljenja jasnoće.
[Isključeno]
Isključite ovu funkciju.
[Uključeno]
Kompresujte dinamički opseg Dolby Digital,
Dolby Digital Plus ili Dolby TrueHD audio izlaza.
[Automatski]
Dinamički opseg Dolby TrueHD audio izlaza je
specificiran sam po sebi.
Dinamički opseg za Dolby Digital i Dolby
Digital Plus rade isto kao i mod [Uključeno].
,,Napomena
Postavka za DRC se može menjati jedino
kada nema diska unutra ili kada je uređaj u
kompletnom stop modu.
3
Podešavanje sistema
[PCM Multi-Ch] (samo HDMI)
DRC (Dynamic Range Control –
Dinamički kontrolisan algoritam)
28 Podešavanje sistema
Speaker Setup
Meni [ZAKLJUČATI]
Da biste dobili najbolji mogući zvuk, koristite displej
za postavljanje zvučnika da biste podesili jačinu
zvuka na zvučnicima koje ste povezali, kao i njihovo
rastojanje od pozicije slušaoca. Koristite test da
biste podesili jačinu zvuka zvučnika na isti nivo.
Postavke zaključavanja [ZAKLJUČATI] utiču samo na
reprodukciju sa Blu-ray Disc i DVD diskova.
Da biste pristupili karakteristikama postavke
[ZAKLJUČATI], morate prvo da unesete 4-cifreni
sigurnosni kod koji ste postavili.
Ako još niste uneli sigurnosni kod, tražiće se od
vas da to učinite. Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a
zatim pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
Lozinka
Možete kreirati novu ili promeniti postojeću šifru.
3
[Nema]
Podešavanje sistema
[Speaker]
Odaberite zvučnik koji želite da podesite.
[Volume]
Podesite izlazni nivo svakog od zvučnika.
[Distance]
Podesite rastojanje između zvučnika i pozicije
slušaoca.
Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim
pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
[Izmena]
Unesite postojeću šifru i pritisnite ENTER (b).
Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim
pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
[Test/ Stop test tone]
Ako zaboravite svoju šifru
Zvučnici će emitovati probni zvuk.
Ako zaboravite svoju šifru, možete je obrisati na dva
načina:
[OK]
Potvrđuje podešavanje.
HD AV Sync
Ponekad se kod digitalne televizije pojavljuje
kašnjenje između slike i zvuka. Ako se to desi,
kašnjenje možete kompenzovati postavljanjem
zvuka tako da kasni i zapravo „čeka“ da se slika
pojavi: to se zove audio video sinhronizacija (HD
AV Sync). Koristite A D da biste se kretali kroz nivo
kašnjenja koji možete postaviti na iznose od 0 do
300 ms.
1. Ako se u plejeru nalazi neki disk, izvadite ga.
2. Selektujte opciju [Lozinka] na meniju
[Podešavanja].
3. Koristite numerisanu dugmad da biste
uneli“210499”. Šifra se briše.
,,Napomena
Ako napravite grešku pritisnite ENTER (b), a
zatim pritisnite CLEAR. Zatim unesite ispravnu
šifru.
Podešavanje sistema 29
DVD ocena
Blokira reprodukciju DVD diskova sa ocenama
zavisno od njihovog sadržaja. (Nemaju baš svi
diskovi ocene.)
[1-8 ocena]
Ocena (1) ima najveća ograničenja, a ocena (8)
je sa najmanje ograničenja.
[Otključavanje]
Ako odaberete [Otključavanje] tada roditeljska
kontrola nije aktivna i disk se prikazuje u celini.
Blu-ray disk ocena
[255]
Svi BD-ROM sadržaji mogu da se reprodukuju.
[0-254]
Zabranjuje reprodukciju BD-ROM-a sa
odgovarajućim ocenama snimljenim na njemu.
,,Napomena
[Blu-ray disk ocena] će biti primenjen samo
na Blu-ray disk koji sadrži Advanced Rating
Control.
Regionalni kod
Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni da bi
se ocenio taj DVD video disc, i to na osnovu liste sa
strane 66.
Meni [OSTALI]
DivX VOD
DETALJNIJ EO DIVX VIDEU: DivX® je digitalni video
format koji je napravila kompanija DivX, LLC,
podružnica kompanije Rovi Corporation. Ovo je
uređaj sa zvaničnom oznakom DivX Certified® koji
omogućava reprodukciju DivX video zapisa. Više
informacija i softverskih alatki za konvertovanje
datoteka u video zapise formata DivX potražite na
lokaciji divx.com.
OSNOVNI PODACI O FORMATU DIVX VIDEO NA
ZAHTEV: Neophodno je registrovati ovaj uređaj
sa oznakom DivX Certified® kako bi bilo moguće
reprodukovati kupljene DivX video na zahtev
[Registrujte]
Prikazuje registracioni kod plejera.
[Poništite registraciju]
Deaktivira vaš plejer i prikazuje deaktivacioni
kod.
,,Napomena
Svi preuzeti video zapisi iz DivX(R) VOD-a sa
ovim kodom za registraciju plejera mogu se
reprodukovati samo na ovoj jedinici.
Brzi početak
Ovaj plejer može ostati u režimu pripravnosti
sa niskom potrošnjom struje, tako da se može
odmah pokrenuti bez odlaganja kada uključite
uređaj. Podesite opciju na [Uključeno] za aktiviranje
funkcije [Brzi početak]
,,Napomena
yy [Brzi početak] funkcija možda nije trenutno
dostupna. Ova funkcija će biti ponovo
dostupna nakon ažuriranja softvera.
yy Ako je opcija [Brzi početak] podešenja
na [Uključeno] a napajanje je ponovo
uspostavljeno (zbog nestanka struje i
sl.) plejer se automatski pokreće u režim
pripravnosti. Pre upotrebe plejera, sačekajte
malo dok plejer ne uđe u režim pripravnosti.
yy Kada je [Brzi početak] postavljen na
[Uključeno], konzumiranje struje će biti veće
nego kada je [Brzi početak] postavljen na
[Isključeno].
3
Podešavanje sistema
Postavite starosnu granicu za reprodukciju
BD-ROM-a. Koristite dugmad s brojevima da
unesete starosnu granicu za gledanje BD-ROM-a.
(Video-on-Demand - VOD) filmove. Kod za
registraciju potražite u odeljku DivX VOD u meniju
za podešavanje uređaja. Više informacija o načinu
obavljanja registracije potražite na web lokaciji vod.
divx.com.
30 Podešavanje sistema
Automat. isključenje
Screen saver (čuvar ekrana) se pojavljuje kada
ostavite plejer u stop modu oko pet minuta. Ako
postavite ovu opciju na [Uključeno], jedinica će se
automatski isključiti tokom 15 minuta nakon što
se prikaže čuvar ekrana. Postavite ovu opciju na
[Isključeno] čime ostavljate screen saver sve dok
korisnik radi sa uređajem.
, Napomena
3
Kada podesite funkciju [Automat. isključenje]
u meniju za podešavanje, ova jedinica će se
sama isključiti da bi uštedela potrošnju energije
u slučaju da glavna jedinica nije povezana sa
spoljnim uređajem i ne koristi se 20 minuta.
Podešavanje sistema
Ova jedinica se tako ponaša nakon šest sati
pošto se glavna jedinica poveže sa drugim
uređajem korišćenjem analognog ulaza.
Inicijalizacija
[Fabričke postavke]
Možete resetovati plejer na njegove originalne
fabričke postavke.
[Brisanje Blu-ray mem.]
Pokreće BD-Live sadržaj sa povezanog USB
uređaja.
,,Napomena
Ako resetujete plejer na njegove originalne
fabričke postavke korišćenjem opcije [Fabričke
postavke], onda morate opet da postavite
mrežne postavke.
Softver
[Informacija]
Povezivanje zvuka sa TV uređaja
Prikazuje trenutnu verziju softvera.
TV zvuk možete da slušate automatski preko
zvučnika ovog uređaja, kada je TV uključen. TV i
ovaj uređaj treba da budu povezani preko optičkog
kabla.
[Update]
Update softvera možete izvršiti povezivanjem
uređaja direktno na server za update softvera
(vidite strane 60).
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK funkcija vam dozvoljava da ovaj uređaj
kontrolišete preko daljinskog upravljača LG TV-a.
Pritisnite W da pomerite i pritisnite A/D da
odaberete [Uključeno] ili [Isključeno]. Odaberite
[OK] i pritisnite ENTER (b).
-- Funkcija ARC omogućava televizoru koji
poseduje HDMI opciju da šalje audio zapis na
izlaz HDMI OUT ovog plejera.
Postavite ovu opciju na [Uključeno] za aktiviranje
[SIMPLINK / ARC] funkcije (stranica 15).
Podešavanje sistema
Zvučni efekti
31
Podešavanje [User EQ]
Možete odabrati neki od odgovarajućih zvučnih
režima. Pritisnite SOUND EFFECT nekoliko puta
uzastopno dok se ne pojavi željeni režim na
prednjoj strani displeja ili ekrana televizora. Može se
desiti da prikazane stavke regulatora budu različite
zavisno od izvora zvuka i efekata.
[NaturalPlus]: Možete da uživate u prirodnim
zvucima, istim kao na kanalu 5.1.
[Prirodno]: Možete uživati u ugodnom i prirodnom
zvuku.
[Bypass]: Softver sa signalima višekanalnog
prostornog zvuka reprodukuje se onako kako je
snimljen.
[Loudness]: Poboljšava bas i visoke zvukove.
[User EQ]: Možete podesiti zvuk povećanjem ili
smanjenjem nivoa određene frekvencije.
[Zid zvuka] (Izborno): Možete da uživate u
harmoničnom zvuku. Ovaj režim je napravljen za
sve zvučnike postavljene u nizu.
2. Koristite A/D za odabir željenog nivoa.
Odaberite opciju [CANCEL], a zatim pritisnite ENTER
(b) za poništavanje podešavanja.
Odaberite opciju [RESET], a zatim pritisnite ENTER
(b) za ponovno postavljanje svih podešavanja.
3
Podešavanje sistema
[BassBlast]: Pojačava bass zvučni efekat sa
prednjeg levog i desnog zvučnika, kao i sabvufera.
1. Koristite W/S za odabir željene frekvencije.
32 Rukovanje
Prikaz početnog
ekrana
Korišćenje [Početna] menija
Korišćenje pametnog deljenja
Možete da reprodukujete video, foto i audio sadržaj
na uređaju umetanjem diska, povezivanjem USB
uređaja ili korišćenjem kućne mreže (DLNA).
1. Pritisnite HOME ( ) za prikaz početnog menija.
2. Odaberite [Smart Share] i pritisnite ENTER (b).
Početni ekran se pojavljuje kada pritisnete HOME
( ). Koristite W/S/A/D za biranje kategorije i
pritisnite ENTER (b).
4
Rukovanje
,,Napomena
U zavisnosti od regiona, [LG Smart World],
[Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje]
funkcija možda neće biti dostupni.
a [Smart Share] - Prikazuje meni „Smart
Share“ (pametno deljenje).
b [Premium] - Prikazuje Premium početni
ekran. (strana 53)
c [LG Smart World] - Prikazuje nazive LG Apps
za ovaj uređaj. (strana 53)
d [Moje aplikacije] - Prikazuje ekran [Moje
aplikacije]. (strana 55)
e [Input] - Menja režim unosa.
f [Podešavanja] - Prilagođava podešavanja
sistema.
g [Pretraživanje] - Traži željene LG Apps i
drugi sadržaj.
h [Log In] - Prikazuje meni za prijavljivanje.
a Prikazuje sve povezane uređaje.
b Prikazuje video, foto i audio sadržaj.
c Prikazuje datoteku ili fasciklu na povezanom
uređaju.
Rukovanje 33
Reprodukovanje
povezanih uređaja
Reprodukcija diska
erot
Reprodukcija Blu-ray 3D
diskova
e
Ovaj plejer može da reprodukuje „Blu-ray 3D“
diskove i sadrži različite prikaze za levo i desno oko.
Priprema
1. Pritisnite B (OPEN/CLOSE), i postavite disk u
ležište predviđeno za njega.
Da biste pustili Blu-ray 3D u stereoskopskom
3D modu, potrebno je da:
2. Pritisnite B (OPEN/CLOSE) da biste zatvorili
nosač diska.
yy Proverite da li je vaš TV namenjen za 3D sliku
i da li ima HDMI ulaz/ulaze.
Kod većine Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM
diskova, reprodukcija automatski počinje.
yy Nosite 3D naočari ako je to neophodno da
biste uživali u 3D slici.
3. Pritisnite HOME ( ) a zatim odaberite [Smart
Share].
yy Proverite da li je BD-ROM naslov „Blu-ray 3D“
disk ili ne.
4. Odaberite ikonicu za disk.
yy Priključite HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl
velike brzine) između HDMI izlaza plejera i
HDMI ulaza TV-a.
,,Napomena
yy Zavisno od BD-ROM naslova, može se
desiti da vam je potrebna USB jedinica za
korektnu reprodukciju.
yy Nefinalizovani diskovi DVD-VR formata ne
mogu biti reprodukovani u ovom plejeru.
yy Neki DVD-VR diskovi su napravljeni sa CPRM
podacima pomoću DVD RECORDER-a. Ovaj
uređaj ne može da podrži ovakvu vrstu
diskova.
1. Pritisnite HOME ( ), i postavite opciju [3D mod]
na [Podešavanja] meniju na [Uključeno] (strana
26).
2. Pritisnite B (OPEN/CLOSE), i postavite disk u
ležište predviđeno za njega.
3. Pritisnite B (OPEN/CLOSE) da biste zatvorili
nosač diska.
Reprodukcija kreće automatski.
4. Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg 3D
televizora za detaljnije instrukcije.
Možda će biti potrebe da prilagodite postavke
displeja i fokusirate se na postavke televizora da
biste poboljšali 3D efekat.
>>Oprez
yy Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može
dovesti do vrtoglavice i zamora.
yy Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju
nejake osobe, deca i trudnice.
yy Čvrsto se preporučuje da ako imate
glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom
gledanja trodimenzionalne slike, da
zaustavite reprodukciju i odmorite se.
4
Rukovanje
yy Funkcije reprodukovanja opisane u ovom
uputstvu za upotrebu nisu uvek dostupne
za svaku datoteku ili medija Neke funkcije
mogu biti zabranjene, što zavisi od mnogo
faktora.
34 Rukovanje
Reprodukovanje datoteke na
disku/USB uređaju
yui
Na ovom plejeru se mogu puštati video, audio
datoteke i slike sa diskova ili USB jedinica.
1. Umetnite disk sa podacima u otvor za disk ili
priključite USB uređaj.
Napomene o USB uređaju
yy Ovaj plejer podržava USB memoriju/spoljni
čvrsti disk formatiran pomoću sistema FAT32
i NTFS pri pristupanju datotekama (datoteke
muzike, fotografije, filma). Kako god, za BD-Live i
snimanje Audio CD-a, koristite koristite USB fleš
drajv / eksterni HDD formatiran samo u FAT32.
yy Ovaj plejer može da podrži do 4 particije na USB
uređaju.
yy Nemojte isključivati USB uređaj tokom rada
(reprodukovanja itd.).
yy Nije podržan USB uređaj za koji je potrebna
instalacija dodatnog programa nakon
povezivanja sa računarom.
yy USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB 1.1 i
USB 2.0 vezu.
4
Rukovanje
Kada priključite USB uređaj na HOME meniju, plejer
automatski reprodukuje audio datoteku sa USB
memorijskog uređaja. Ako USB memorijska jedinica
sadrži različite vrste datoteka, pojaviće se meni za
biranje vrste datoteke.
Vreme učitavanja može da traje nekoliko minuta
i zavisi od količine sadržaja smeštenog na USB
memorijskoj jedinici. Pritisnite ENTER (b) kada je
odabrano [Cancel] da bi se zaustavilo učitavanje.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Smart Share] i pritisnite ENTER (b).
yy Mogu se reprodukovati video, audio datoteke i
fotografije. U odgovarajućim odeljcima možete
pronaći uputstva za rad sa svim vrstama
datoteka.
yy Preporučuje se da redovno pravite rezervnu
kopiju da ne biste izgubili podatke.
yy Ako koristite USB produžni kabl, USB HUB ili USB
Multi-reader, može se desiti da USB jedinica ne
bude prepoznata.
yy Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa
ovim uređajem.
yy Digitalni fotoaparati i mobilni uređaji nisu
podržani.
yy USB priključak na plejeru se ne može povezati
sa računarom. Uređaj se ne može koristiti kao
uređaj za skladištenje podataka.
4. Odaberite željeni povezani uređaj u kategoriji.
5. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika].
6. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/
D i pritisnite d(PLAY) ili ENTER (b) da biste
pokrenuli datoteku.
Rukovanje 35
Reprodukovanje datoteke na
mrežnom serveru
yui
Ovaj plejer može da reprodukuje video, audio i foto
datoteke smeštene na DLNA serveru preko vaše
kućne mreže.
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
19).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Smart Share] i pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Zahtevi vezani za datoteke opisani su na
strani 62.
yy Umanjeni prikazi datoteka koje se mogu
prikazati, ali se ne mogu reprodukovati na
ovom plejeru.
yy Naziv datoteke sa titlom i naziv video
datoteke moraju biti isti i moraju biti
smešteni u istoj fascikli.
yy Radni i kvalitet reprodukovanja mogu
zavisiti od stabilnosti vaše kućne mreže.
yy Možete da se suočite sa problemima sa
vezom, u zavisnosti od okruženja vašeg
servera.
yy Da biste postavili vaš računar kao DLNA
server, instalirajte na vaš računar priloženi
„Nero MediaHome 4“. (strana 36)
4. Odaberite DLNA medijski server u kategoriji.
5. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika].
Rukovanje
6. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/
D i pritisnite d(PLAY) ili ENTER (b) da biste
pokrenuli datoteku.
4
36 Rukovanje
Povezivanje sa
računarskim serverom
kućne mreže
DLNA je skraćenica za Digital Living Network
Alliance, koja omogućava korisnicima da pristupe
filmovima/muzici/slikama koje se nalaze na serveru
i da u njima uživaju na TV uređaju preko kućne
mreže.
Pre povezivanja računara radi reprodukcije
datoteke, na računaru treba instalirati program
Nero MediaHome 4 Essentials.
Instalacija Nero MediaHome 4
Essentials
4
Windows
Rukovanje
Pokrenite računar i umetnite disk koji ste dobili
u CD jedinicu. Čarobnjak za instalaciju će vas
voditi kroz brzu i laku instalaciju. Instalirajte Nero
MediaHome 4 Essentials, na sledeći način:
1. Zatvorite sve Microsoft Windows programe
i isključite sve anti-virus programe koji su
pokrenuti.
2. Umetnite disk koji ste dobili u disk jedinicu
računara.
3. Kliknite na [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Kliknite na[Run] da pokrenete instalaciju.
5. Kliknite na [Nero MediaHome 4 Essentials].
Instalacija je spremna i pojavljuje se čarobnjak
za instalaciju.
6. Kliknite na dugme [Sledeći] za prikaz ekrana
za unos serijskog broja. Kliknite na [Sledeći] da
pređete na sledeći korak.
7. Ako prihvatate sve uslove, obeležite polje [I
accept the License Conditions] i kliknite na
[Sledeći]. Bez ove saglasnosti instalacije nije
moguća.
8. Kliknite na [Typical], a zatim na [Sledeći]. Pokreće
se proces instalacije.
9. Ako želite da učestvujete u anonimnom
prikupljanju podataka, obeležite polje i kliknite
na [Sledeći].
10. Kliknite na [Exit] da završite instalaciju.
Mac OS X
1. Pokrenite računar i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM disk jedinicu.
2. Pregledajte CD-ROM jedinicu i otvorite
“MediaHome_4_Essentials_MAC” fasciklu.
3. Kliknite dvaput na “Nero MediaHome.dmg”
datoteku slike. Nero MediaHome prozor je
otvoren.
4. U Nero MediaHome prozoru, prevucite Nero
MediaHome ikonu ili u fasciklu Applications u
okviru prozora, ili na bilo koju željenu lokaciju.
5. Sada možete pokrenuti aplikaciju dvostrukim
klikom na ikonu Nero MediaHome na lokaciji na
koju ste je prevukli.
Deljenje datoteka i fascikli
Na računaru morate da podelite fasciklu u kojoj se
nalazi video, audio i/ili slike da biste mogli da ih
reprodukujete na ovom uređaju.
U ovom delu opisana je procedura za izbor deljenih
fascikli na vašem računaru.
1. Kliknite dvaput na ikonicu “Nero MediaHome 4
Essentials” na radnoj površini.
2. Kliknite na ikonicu [Network] sa leve strane
i definišite ime vaše mreže u polju [Network
name]. Ime mreže koje unesete prepoznaće vaš
uređaj.
3. Kliknite na ikonicu [Shares] sa leve strane.
4. Kliknite na karticu [Local Folders] na ekranu
[Shares].
5. Kliknite na ikonicu [Add] da otvorite prozor
[Browse Folder].
6. Izaberite fasciklu u kojoj se nalaze datoteke koje
želite da delite. Izabrana fascikla dodaje se listi
deljenih fascikli.
7. Kliknite na ikonicu [Start Server] da pokrenete
server.
,,Napomena
yy Ako se deljene fascikle ili datoteke ne
prikazuju na uređaju, kliknite na fasciklu na
kartici [Local Folders] I kliknite na [Rescan
Folder] na opciji [More].
yy Posetite www.nero.com za dodatne
informacije o softverskim alatkama
Rukovanje 37
Nero MediaHome 4 Essentials
Nero Media Home 4 Essentials je softver za
zajedničko korišćenje (deljenje) filmova, muzike
i slika sa vašeg kompjutera na ovom plejeru kao
DLNA kompatibilnom digitalnom medija serveru.
,,Napomena
yy Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je
napravljen za PC-je i ne treba da se ubacuje
u ovaj plejer ili u bilo koji drugi uređaj osim
u PC.
yy Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM je prilagođeno izdanje softvera
samo za deljenje fajlova i foldera na ovom
plejeru.
yy Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials
softver ne podržava sledeće funkcije:
Transcoding, Remote UI, TV control, Internet
services i Apple iTunes.
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy U ovom uputstvu su na engleskom
objašnjene operacije softvera Nero
MediaHome 4 Essentials sa primerima.
Pratite objašnjenja koja se odnose na
aktuelne operacije na vašem jeziku.
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 ili noviji),
Windows Vista® (ne zahteva se Service Pack),
Windows® 7 (nije potreban Servisni paket),
Windows® XP Media Centre Edition 2005 (Service
Pack 2 ili noviji), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit edition (aplikacija radi u
32-bitnom modu)
yy Windows® 7 64-bit izdanje (aplikacija radi u
32-bitnom sistemu)
yy Prostor na hard drajvu: 200 MB prostora na hard
drajvu kod tipične instalacije Nero Media Home
stand-alone
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III ili AMD Sempron™
2200+ procesori
yy Memorija: 256 MB RAM
yy Grafička kartica sa bar 32 MB video memorije,
minimalnom rezolucijom 800 x 600 piksela, i
16-bitnom postavkom boja
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 ili noviji
yy DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) ili noviji
yy Mrežno okruženje: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) ili 10,6 (Snow Leopard)
yy Macintosh računar sa Intel x86 procesorom
yy Prostor na hard drajvu: 200 MB prostora na hard
drajvu kod tipične instalacije Nero Media Home
stand-alone
yy Memorija: 256 MB RAM
4
Rukovanje
yy Nero MediaHome 4 Essentials softver, koji
ste dobili u kompletu, se može preuzeti na
internet stranici
Sistemski zahtevi
38 Rukovanje
Osnovna reprodukcija
Osnovne operacije za foto
sadržaj
Osnovne operacije za video i
audio sadržaj
Za reprodukciju projekcije slajdova
Za zaustavljanje reprodukcije
Za zaustavljanje projekcije slajdova
Pritisnite Z (STOP) za vreme reprodukcije.
Za pauziranje reprodukcije
Pritisnite M (PAUSE) za vreme reprodukcije.
Pritisnite d (PLAY) za nastavak reprodukcije.
Za reprodukciju okvir po okvir (video)
Pritisnite M (PAUSE) za vreme reprodukcije filmova.
Pritiskajte M (PAUSE) da biste imali reprodukciju
kadar po kadar (Frame-by-Frame playback).
Da biste skanirali unapred ili unazad
Pritiskajte c ili v da biste imali reprodukciju
sa brzim kretanjem unapred ili unazad u toku
reprodukcije.
Brzinu reprodukcije možete menjati pritiskanjem
c ili v.
Da biste usporili brzinu reprodukcije
U toku pauze, pritiskajte v da biste dobili različite
brzine usporene reprodukcije.
Pritisnite d (PLAY) za pokretanje projekcije slajdova.
Pritisnite Z (STOP) za vreme projekcije slajdova.
Za pauziranje projekcije slajdova
Pritisnite M (PAUSE) za vreme projekcije slajdova.
Pritisnite d (PLAY) za ponovno pokretanje
projekcije slajdova.
Za preskakanje na sledeću/
prethodnu fotografiju
Za vreme prikaza fotografije na celom ekranu
pritisnite A ili D za prelaz na prethodnu ili sledeću
fotografiju.
Upotreba menija diska
ero
Za prikaz menija diska
Ekran menija će biti prikazan odmah nakon
učitavanja diska koji sadrži meni. Ako želite da
prikažete meni diska za vreme reprodukcije,
pritisnite DISC MENU.
Da biste prešli na sledeće/prethodno
poglavlje/traku/fajl.
Koristite dugmad W/S/A/D za usmeravanje
kroz stavke menija.
U toku reprodukcije, pritiskajte C ili V da biste
prešli na sledeće poglavlje/traku/fajl ili da biste se
vratili na početak trenutnog poglavlja/trake/fajla.
Za prikaz iskačućeg menija
Pritisnite dvaput kratko C da biste išli korak
nazad na prethodno poglavlje/traku/fajl.
U meniju liste fajlova servera možda postoji mnogo
tipova sadržaja zajedno u folderu. U tom slučaju
pritisnite C ili V za prelaz na prethodni ili
sledeći sadržaj sa istim tipom.
Neki BD-ROM diskovi sadrže iskačući meni koji se
pojavljuje za vreme reprodukcije.
Pritisnite TITLE/POPUP za vreme reprodukcije i
koristite dugmad W/S/A/D za usmeravanje
kroz stavke menija.
Rukovanje 39
Obnova reprodukcije
eroyt
u
Uređaj pamti mesto na kome ste pritisnuli Z (STOP)
zavisno od diska.
Ako se na ekranu pojavi nakratko “MZ (Resume
Stop)”, pritisnite d (PLAY) da biste nastavili
reprodukciju (od mesta te scene).
Ako dvaput pritisnete Z (STOP) ili izbacite disk, na
ekranu se pojavljuje “Z (Complete Stop)”.
Uređaj će obrisati mesto zaustavljanja.
,,Napomena
yy Mesto obnove može biti obrisano kada se
pritisne dugme (na primer; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), itd).
yy Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija
nastavka reprodukcije nije dostupna.
Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji
je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i
kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj.
Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta
scena se automatski poziva.
,,Napomena
yy Funkcija memorisanja poslednje gledane
scene (Last Scene Memory) za prethodni
disk se briše kada se pusti neki drugi disk.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi kod
nekih diskova.
yy Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija
pamćenja poslednje gledane scene nije
dostupna.
yy Ovaj uređaj ne memoriše postavke diska
ako ga isključite pre nego što započne
reprodukciju.
4
Rukovanje
yy Ako jednom pritisnete Z (STOP) za vreme
interaktivne reprodukcije BD-ROM naslova,
uređaj će preći u kompletni stop mod.
Poslednje upamćena scena
er
40 Rukovanje
Prikaz na ekranu
Prikazivanje informacija o sadržaju
na ekranu
Možete da kontrolišete prikaz i da prilagođavate
razne informacije i podešavanja u vezi sadržaja.
eroy
Za kontrolu reprodukovanja
video zapisa
eroy
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
Možete da kontrolišete reprodukovanje i da
podesite opcije dok gledate video zapise.
Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
4
Rukovanje
a Traka sa prikazom vremena
reprodukovanja - Prikazuje trenutno i
ukupno vreme reprodukovanja.
b [Meni diska] - Pristupa meniju na disku.
a Naslov – Broj trenutnog naslova/ukupan broj
naslova
b Poglavlje – Broj trenutnog poglavlja/ukupan
broj poglavlja
c [Title/popup] - Prikazuje se meni sa naslovom
DVD-a ili iskačući meni BD-ROM-a, ako je
dostupan.
c Vreme – Proteklo vreme reprodukcije/ukupno
vreme reprodukcije
d [Opcija] - Prikazuju se informacije o
reprodukovanju.
e Titl – Odabrani titl.
e [ID numere] - Kada se poveže na mrežu,
može da da informaciju o pesmi koja se čuje
dok se prikazuje film.
g Odnos širine/visine TV ekrana – Odabrani
odnos širine/visine TV ekrana
f [Ponavljanje] - Ponavlja željeni deo ili
sekvencu. (strana 42)
g [3D] - Prilagođava 3D podešavanja. (strana 46)
d Zvuk – Odabrani audio jezik ili kanal
f Ugao – Odabrani ugao/ukupan broj uglova
h Režim slike – Odabrani režim slike
i Informacije o filmu – Selektujte ovu opciju
i pritisnite ENTER (b) da biste prikazali
informacije o filmu iz baze podataka Gracenote
Media Database (samo BD-ROM/DVD).
Rukovanje
,,Napomena
yy Ako nijedno dugme nije pritisnuto nekoliko
sekundi, displej na ekranu se gubi.
yy Broj numere ne može da se odabere na
nekim diskovima.
yy Dostupne stavke mogu da se razlikuju, u
zavisnosti od diskova ili numera.
yy Ako je u toku reprodukcija Blu-ray diska,
neke informacije o postavki prikazane
su na ekranu ali njihovo menjanje je
onemogućeno.
41
Podešavanje opcije projekcije
slajdova
Možete koristiti različite opcije za vreme prikaza
fotografije preko celog ekrana.
1. Tokom pregleda slika , pritisnite INFO/MENU
(m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
yy Da biste koristili opciju [Informacije o filmu],
plejer mora biti povezan na broadband
internet zbog pristupa bazi podataka
Gracenote Media Database.
yy LG je licenca Gracenote tehnologije i nije
odgovoran ili pouzdan za informacije iz
baze podataka Gracenote Media Database.
Kontroliše reprodukovanje i postavlja opcije tokom
pregleda slika u režimu punog ekrana.
Možete da kontrolišete reprodukovanje i
podešavate opcije tokom pregleda slika u režimu
punog ekrana.
Tokom pregleda slika , pritisnite INFO/MENU (m).
a [Slajd šou] - Započinje ili pauzira projekciju
slajdova.
b [Muzika] - Bira muziku u pozadini za
projekciju slajdova. (strana 46)
c [Opcija] - Prikazuje opcije projekcije slajdova.
d [Rotiranje] - Rotira fotografiju u smeru
kazaljke.
e [Zumiranje] - Prikazuje [Zumiranje] meni.
a [Brzina] - Koristite A/D za biranje brzine
odlaganja fotografija u projekciji slajdova.
b [Efekt] - Koristite A/D za biranje efekata
prelaza između fotografija u projekciji slajdova.
c [Izbor muzike] – Bira muziku u pozadini za
projekciju slajdova (strana 46).
4
Rukovanje
Za kontrolu pregleda
fotografija
42 Rukovanje
Napredna reprodukcija
Ponavljanje reprodukcije
erotu
y
„Blu-ray“ disk / DVD / video datoteke
U toku reprodukcije, pritisnite REPEAT (h) da
biste izabrali željeni režim ponavljanja.
A-B – Odabrani deo biće neprestano ponavljan.
Poglavlje – Aktuelno poglavlje će se reprodukovati
sa ponavljanjem.
Titl – Aktuelni titl će se reprodukovati sa
ponavljanjem.
Sve – Svi titlovi ili datoteke će se reprodukovati sa
ponavljanjem.
4
Isključeno – Vraća se na normalnu reprodukciju.
Rukovanje
Audio diskovi / Muzičke datoteke
Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritisnite CLEAR.
U toku reprodukcije, pritiskajte neprestano REPEAT
(h) da biste izabrali željeni režim ponavljanja.
– Odabrani deo biće neprestano ponavljan.
(Ovo važi samo za AUDIO CD)
Numera– Tekuća numera ili datoteka će se
ponovo reprodukovati.
Sve – Sve numere ili datoteke će se
reprodukovati sa ponavljanjem.
Sve – Sve numere ili datoteke će se
reprodukovati prema slučajnom redosledu.
– Numere ili datoteke će se reprodukovati
prema slučajnom redosledu.
Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritisnite CLEAR.
,,Napomena
Može se desiti da ova funkcija ne radi na
nekom disku ili naslovu.
Ponovno reprodukovanje
određenog dela
eroty
Ovaj plejer može da ponovo reprodukuje odabrani
deo.
1. Tokom reprodukcije, pritisnite REPEAT (h) za
biranje [A-B] i pritisnite ENTER (b) na početku
dela koji želite da ponovite.
2. Pritisnite ENTER (b) na kraju dela. Odabrani deo
biće neprestano ponavljan.
3. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritisnite CLEAR.
,,Napomena
yy Ne možete da odaberete deo manji od 3
sekunde.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi na
nekom disku ili naslovu.
Reprodukovanje od odabranog
vremena
eroy
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Odaberite opciju [Vreme] a zatim unesite
potrebno vreme početka u satima, minutima i
sekundama s leva nadesno.
Na primer, kako biste našli scenu na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi, unesite „21020“.
Pritisnite A/D za preskakanje reprodukovanja
60 sekundi napred ili nazad.
4. Pritisnite ENTER (b) za pokretanje
reprodukovanja od željenog vremena.
,,Napomena
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi kod
nekih diskova ili naslova.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi, u
zavisnosti od vrste datoteke i mogućnosti
DLNA servera.
Rukovanje 43
Biranje jezika titlova
eroy
Posmatranje iz drugog ugla
er
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
Ako disk sadrži scene snimljene pod različitim
uglovima kamere, onda ih tokom reprodukcije
možete promeniti.
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite W/S za biranje opcije [Prevod].
4. Koristite A/D za biranje željenog jezika titlova.
Pritiskom na ENTER (b), možete da podesite
razne opcije titlova.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
,,Napomena
Neki diskovi vam dopuštaju da menjate
ponuđene titlove samo preko menija diska.
Ako je tako, pritisnite „TITLE/POPUP“ ili dugme
„DISC MENU“ i odaberite odgovarajući titl sa
ponuđenog izbora na meniju diska.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite W/S za biranje opcije [Zvuk].
4. Koristite A/D za biranje željenog audio jezika,
muzičke numere ili audio kanala.
,,Napomena
yy Neki diskovi vam dopuštaju da menjate
ponuđene audio zapise samo preko
menija diska. Ako je tako, pritisnite „TITLE/
POPUP“ ili dugme „DISC MENU“ i odaberite
odgovarajući audio zapis sa ponuđenog
izbora na meniju diska.
yy Neposredno nakon što ste promenili zvuk,
može doći do neusklađenosti između slike i
aktuelnog zvuka.
yy Na BD-ROM disku, multi-audio format (5.1CH
ili 7.1CH) je prikazan sa [MultiCH] na prikazu
ekrana.
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite W/S za biranje opcije [Ugao].
4. Koristite A/D za biranje željenog ugla.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
Menjanje odnosa širine/visine
TV ekrana
eoy
Možete podesiti odnos širine/visine TV ekrana
tokom reprodukcije.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite W/S za biranje opcije [TV Aspect
Ratio].
4. Koristite A/D za biranje željene opcije.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
,,Napomena
Čak i ako izmenite vrednost opcije [TV Aspect
Ratio] na prikazu ekrana, opcija [TV Aspect
Ratio] na meniju [Podešavanja] se neće
izmeniti.
4
Rukovanje
Slušanje različitog audio
zapisa
eroy
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
44 Rukovanje
Menjanje kodne stranice titla
y
Ako je titl prikazan sa pogrešnim znakovima i
slovima, možete da promenite kodnu stranicu titla
kako bi bio prikazan na odgovarajući način.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
Podešavanje [Vaša postavk] opcije
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite W/S za biranje opcije [Mod slika].
4. Koristite A/D za biranje opcije [Vaša postavk] i
pritisnite ENTER (b).
3. Koristite W/S za biranje opcije [Kodna strana].
4. Koristite A/D za biranje željene opcije
kodiranja.
5. Koristite W/S/A/D za prilagođavanje opcija
[Mod slika].
Odaberite opciju [Default] a zatim pritisnite
ENTER (b) za resetovanje svih video
podešavanja.
4
Rukovanje
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
6. Koristite W/S/A/D za biranje opcije
[Zatvoriti] i pritisnite ENTER (b) za kraj
podešavanja.
Menjanje USB režima
eroy
Prikaz informacija o sadržaju
y
Možete promeniti opciju [Mod slika] tokom
reprodukcije.
Plejer može da prikaže informacije o sadržaju.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz menija sa
opcijama.
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite W/S za biranje opcije [Mod slika].
4. Koristite A/D za biranje željene opcije.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
1. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/D.
Na ekranu su prikazane informacije o datoteci.
Tokom reprodukcije video zapisa, možete prikazati
informacije o datoteci pritiskom na TITLE/POPUP.
,,Napomena
Informacije prikazane na ekranu se možda
neće odgovarati informacijama aktivnog
sadržaja.
Rukovanje 45
Menjanje prikaza liste sadržaja
yui
Biranje datoteke sa titlom
y
Na meniju [Smart Share], možete da promenite
prikaz liste sadržaja.
Ako je naziv datoteke sa titlom drugačiji od naziva
video datoteke, moraćete da odaberete datoteku sa
titlom na meniju [Film] pre reprodukcije filma.
Pritiskajte neprestano crveno (R) dugme.
1. Koristite W/S/A/D za biranje datoteke sa
titlom koju želite da reprodukujete u meniju
[Film].
2. Pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Ako pritisnete Z (STOP) tokom reprodukcije,
izbor titla biće otkazan.
yy Ova funkcija nije dostupna za reprodukciju
datoteke na serveru putem kućne mreže.
4
Rukovanje
Pritisnite ENTER (b) ponovo da poništite biranje
datoteke sa titlom. Odabrana datoteka sa titlom
će biti prikazana tokom reprodukcije video
datoteke.
46 Rukovanje
Slušanje muzike tokom
projekcije slajdova
i
Dok slušate muzičke datoteke, mogu biti
prikazivane i fotografije.
Ova funkcija vam omogućava da reprodukujete
3D sadržaj u slučaju da je datoteka kodirana u 3D
formatu.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
1. Tokom prikaza fotografija preko celog ekrana,
pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz menija sa
opcijama.
2. Odaberite [3D] koristeći A/D, i pritisnite ENTER
(b).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite W/S/A/D za biranje željenih
opcija.
3. Koristite W/S za biranje opcije [Izbor muzike],
i pritisnite ENTER (b) za prikaz menija [Izbor
muzike].
4. Koristite W/S za biranje uređaja, i pritisnite
ENTER (b).
Dostupni uređaj može da se razlikuje u
zavisnosti od lokacije aktuelne slike.
4
Postavka [3D] opcije
y
Lokacija slike
Dostupan uređaj
Rukovanje
Disk, USB
Disk, USB
DLNA server
DLNA server
5. Koristite W/S za biranje datoteke ili fascikle
koju želite da bude reprodukovana.
Odaberite g i pritisnite ENTER (b) za prikaz
gornjeg direktorijuma.
,,Napomena
Prilikom biranja audio datoteke sa servera,
biranje fascikle nije moguće. Moguće je samo
biranje datoteka.
6. Koristite D za biranje [OK], i pritisnite ENTER (b)
za završetak biranja muzike.
Možete da podesite 3D dubinu i udaljenost na
[3D podešavanje] opciji.
Na [3D podešavanje], odaberite opciju [Init] a
zatim pritisnite ENTER (b) za resetovanje svih
podešavanja.
Rukovanje 47
Napredne funkcije
Uživanje u BD-Live™
e
BD-ROM podržava BD-Live koji ima funkciju
mrežnog proširenja, omogućava vam da uživate u
više funkcija kao što je preuzimanje najava novih
filmova povezivanjem ovog uređaja na internet.
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
19).
2. Ubacite vaš USB u ulaz za USB sa prednje strane.
USB memorijski uređaj je neophodan za
preuzimanje dodatnog sadržaja.
3. Pritisnite HOME ( ), i postavite opciju [BD-LIVE
konekcija] na meniju [Podešavanja] (strana 24).
4. Umetnite BD-ROM sa BD-Live.
Radnje se mogu razlikovati u zavisnosti od diska.
Videti uputstvo za upotrebu priloženo uz disk.
>>Pažnja
Nemojte isključivati povezani USB uređaj
dok se sadržaj preuzima ili dok je Blu-ray disk
još uvek u ležištu diska. Na taj način možete
oštetiti USB jedinicu i može se desiti da BDLive karakteristike više ne rade ispravno sa
oštećenom USB jedinicom. Ako priključena
USB jedinica izgleda oštećena nekom takvom
akcijom, onda je možete formatirati na
kompjuteru, a zatim da je ponovo koristite na
ovom plejeru.
,,Napomena
yy Može da se desi da je pristup nekom BDLive sadržaju ograničen na određene
teritorije, što zavisi od pružaoca sadržaja.
yy Može biti potrebno nekoliko minuta da se
učita i da se uživa u BD-Live sadržaju.
yy Za BD-Live, koristite USB memoriju / spoljni
čvrsti disk isključivo formatiran pomoću
sistema FAT32.
Ovim plejerom možete upravljati pomoću vašeg
iPhone ili Android telefona preko vaše kućne mreže.
Ovaj plejer i vaš telefon moraju biti povezani sa
uređajem bežične mreže kao što je pristupna tačka.
Posetite “Apple iTunes” ili “Google Android Market
(Google Play Store)” za detaljne informacije o “LG AV
Remote”.
Režim za privatan zvuk
Skidanjem “LG AV Remote” aplikacije na vaš smart
telefon ili tablet, možete da priključite vaše slušalice
i uživate u zvuku sa vašeg plejera na vašim smart
uređajima.
Ova funkcija šalje video signal ka TV-u preko HDMI-a
i audio signal ka smart telefonu ili tabletu preko WiFi-a. Za više detalja, molimo Vas da pogledate Help
na “LG AV Remote” aplikaciji.
4
Rukovanje
U zavisnosti od diska, BD-Live funkcija možda
neće raditi ako je opcija [BD-LIVE konekcija]
podešena na [Delimično dozv.].
LG AV Remote
48 Rukovanje
Prikaz informacija iz
Gracenote Media Database
Ovaj plejer ima pristup bazi podataka Gracenote
Media Database i može pročitati informacije
o muzici kao što su Track name (Naziv trake),
Artist Name (Izvođač), Genre (Žanr), kao i ostale
tekstualne informacije.
Audio CD
Kada ubacite neki Audio CD, plejer automatski
počinje reprodukciju i učitava naslov muzike sa
Gracenote Media Database.
Ako u bazu podataka nema informacija o toj muzici,
naslov muzike se neće prikazati na ekranu.
Muzički fajl
4
Odaberite muzički fajl koristeći W/S/A/D i
pritisnite INFO/MENU(m) ili MUSIC ID.
Plejer pristupa Gracenote medijskoj bazi podataka
za muzičke informacije.
Rukovanje
Blu-ray Disc/DVD/Movie file
1. Ako želite da znate informacije o muzici koja je
puštena iz filma, pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [ID numere] koristeći A/D i pritisnite
ENTER (b).
Plejer počinje da učitava muzičke informacije iz
Gracenote medijske baze podataka.
,,Napomena
Takođe, možete da počnete sa direktnim
učitavanjem muzičkih informacija pritiskom na
MUSIC ID.
,,Napomena
yy Plejer mora biti povezan na broadband
internet da bi mogao da pristupi bazi
podataka Gracenote Media Database.
yy Ako nema nikakvih informacija o toj muzici
u bazi podataka Gracenote Media Database,
na ekranu se pojavljuje poruka.
yy Zavisno od slučaja, biće potrebno i do
nekoliko minuta da bi se učitala informacija
sa Gracenote Media Database.
yy Može se desiti da se informacije prikažu
u prelomljenim slovima, ako jezik koji ste
odabrali nije dostupan u bazi podataka
Gracenote Media Database.
yy Ova funkcija nije dostupna za sadržaj na
mreži i sadržaj na DLNA serverima.
yy LG je licenca Gracenote tehnologije i nije
odgovoran ili pouzdan za informacije iz
baze podataka Gracenote Media Database.
yy Audio diskovi koje korisnici snimaju samo
u svoje privatne svrhe nisu podržani ovom
karakteristikom jer oni nisu u bazi podataka
Gracenote Media Database.
yy Podržani tipovi muzičkih datoteka: mp3,
wma, m4a, wav
Rukovanje 49
Snimanje sa audio diskova
Možete da snimite jednu željenu pesmu ili sve sa
Audio CD-a na USB fleš.
1. Ubacite vaš USB u ulaz za USB sa prednje strane.
2. Ubacite Audio CD u plejer.
Reprodukcija kreće automatski.
3. Pritisnite dugme (X) REC da započnete [CD
snimanj].
Režim
zaustavljanja
U toku
reprodukcije
Snimanje
pesme
Sve pesme
puštena
pesma
Trajanje
snimanja
Brzina 4X
normalna
brzina
Snimanje sa FM radia ili AUX/
PORTABLE izvora
1. Ubacite vaš USB u ulaz za USB sa prednje strane.
2. U režimu za FM radio, naštimujte željenu radio
stanicu (pogledajte “Radio operacije” na 50.
stranici) ili u AUX/ PORTABLE režimu pokrenite
reprodukciju sa eksternog izvora.
3. Pritisnite (X) REC dugme na daljinskom
upravljaču.
-- Snimanje je sačuvano kao fajl u “EXT_REC”
folderu.
yy Audio pesma je snimljena kao audio fajl sa
192 kbps. FM radio i AUX izvor su snimljeni
na audio fajl sa 128 kbps.
yy Vreme snimanja audio CD-a u tabeli nije
tačno određeno.
yy Stvarno vreme snimanja za USB memorijski
uređaj se razlikuje u zavisnosti od
mogućnosti USB memorijskog uređaja.
yy Proverite da li imate minimum od 50 MB
slobodnog prostora prilikom snimanja na
USB memorijski uređaj.
yy Dužina trajanja snimanja treba da bude
duže od 20 sekundi da bi se snimanje
obavilo kako treba.
yy Nemojte da isključujete plejer ili da vadite
USB memorijsku jedinicu tokom snimanja.
>>Pažnja
Funkcije snimanja i kopiranja na ovom plejeru
su predviđene za vašu ličnu i nekomercijalnu
upotrebu. Pravljenje neovlašćenih kopija
materijala koji je zaštićen od kopiranja,
uključujući kompjuterske programe, fajlove,
emisije i zvučne zapise, može da predstavlja
kršenje autorskih prava i krivično delo. Ovu
opremu ne bi trebalo koristiti u takve svrhe. LG
se izričito odriče odgovornosti za nelegalnu
distribuciju ili upotrebu neovlašćenog sadržaja
u komercijalne svrhe.
Budite odgovorni
Poštujte autorska prava
4
Rukovanje
Možete da snimite sa FM radia ili AUX/ PORTABLE
izvora na USB fleš.
,,Napomena
yy Za snimanje koristite samo USB fleš /
eksterni HDD formatiran u FAT32.
50 Rukovanje
Radio operacije
Proverite da li su antene priključene.
(Pogledajte stranicu 17)
Slušanje radija
1. Pritiskajte FUNCTION dok se TUNER (FM)
ne pojavi na prozoru displeja. Podešava se
poslednja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite pritisnuto TUNING (-/+)
približno dve sekunde dok indikator frekvencije
ne počne da se menja. Traženje se zaustavlja
kada jedinica precizno podesi stanicu. Ili
uzastopno pritiskajte TUNING (-/+).
3. Podesite jačinu pritiskom na VOL (+/-).
Memorisanje radio stanica
4
Rukovanje
Možete da memorišete 50 stanica za FM.
Pre podešavanja, proverite da li je jačina zvuka
smanjena na minimum.
1. Pritiskajte FUNCTION dok se TUNER (FM) ne
pojavi na prozoru displeja.
2. Odaberite željenu frekvenciju pomoću TUNING
(-/+).
3. Pritisnite ENTER (b) i unapred postavljeni broj
će zasvetleti na prozoru displeja.
4. Pritisnite PRESET (-/+) da biste odabrali
prethodno postavljeni broj koji želite.
Brisanje memorisane stanice
1. Pritisnite PRESET (-/+) da biste odabrali
prethodno postavljeni broj koji želite da
izbrišete.
2. Pritisnite CLEAR i unapred postavljeni broj će
treptati na prozoru displeja.
3. Ponovo pritisnite CLEAR za brisanje odabranog
unapred postavljenog broja.
Brisanje svih sačuvanih stanica
Pritisnite i zadržite CLEAR u trajanju od dve sekunde.
Zasvetleće „ERASE ALL“. Ponovo pritisnite CLEAR.
Zatim će sve memorisane stanice biti izbrisane.
Poboljšanje lošeg FM prijema
Pritisnite B (plavo) (MONO/STEREO) dugme u boji
na daljinskom upravljaču. Na taj način će se tjuner
promeniti iz stereo u mono i po pravilu poboljšati
prijem.
Pogledajte informacije o radio
stanici
FM tjuner sadrži RDS opremu (sistem radio
podataka). Prikazuje informacije o radio stanici
koju slušate. Pritisnite RDS više puta uzastopno za
prolazak kroz različite tipove podataka:
PS
(naziv usluge programa)
Naziv kanala će se pojaviti na displeju.
PTY
(prepoznavanje tipa programa)
Tip programa (npr. Jazz ili News) će se
pojaviti na ekranu.
RT
(radio tekst)
Tekstualna poruka sadrži posebne
informacije radio stanice. Ovaj tekst se
može kretati preko displeja.
CT
(vreme koje kontroliše kanal)
Prikazuje vreme i datum onako kako ih
emituje stanica.
5. Pritisnite ENTER (b). Stanica se memoriše.
6. Ponovite korake od 2 do 5 za memorisanje
drugih stanica.
Rukovanje
51
Reprodukcija sa iPod-a
Možete uživati u zvuku iPod-a. Detalje o iPod-u
pogledajte u uputstvu za upotrebu iPod-a.
Priprema
Pre povezivanja iPod-a isključite ovu jedinicu i
utišajte je do minimuma.
,,Napomena
Koristite kabl za iPod koji je priložen uz vaš
iPod.
1. Povežite iPod u ulaz za USB u prednjem panelu.
Ako uključite ovu jedinicu, iPod se automatski
uključuje i punjenje počinje.
Kada priključite iPod na meni HOME, plejer
automatski reprodukuje muziku.
2. Odaberite fajl pomoću W/S/A/D i pritisnite
ENTER (b) za reprodukciju fajla.
1. Povežite iPod u ulaz za USB u prednjem panelu.
,,Napomena
Ako je za OSD jezik iPod-a odabran
pojednostavljeni kineski, funkcija naprednog
kretanja ne funkcioniše na pravilan način.
Uživanje u režimu IN iPod
Pritisnite kontrol direktno sa vašeg iPod. Mužete
da kontrolišete vašu muziku na vašem iPod sa
daljinskim upravljačem koji ste dobili uz uređaj.
1. Povežite iPod u ulaz za USB u prednjem panelu.
Ako uključite ovu jedinicu, iPod se automatski
uključuje i punjenje počinje.
2. Pritisnite FUNCTION za odabir režima iPod IN.
2. Pritisnite HOME ( ).
W/S/A/D
Bira opciju na meniju.
3. Odaberite [Smart Share] koristeći A/D,
odaberite opciju iPod u meniju.
ENTER (b)
Pokreće se reprodukcija
muzike.
M ili d (PLAY)
Za pauziranje u toku
reprodukcije. Za nastavak
reprodukcije ponovo pritisnite
M ili d (PLAY).
(Pritisnite i
zadržite)
c/v
Premotajte pesmu unapred ili
unazad
C/V
Preskakanje reprodukcije
unapred ili unazad.
4. Odaberite fajl koristeći W/S/A/D, i pritisnite
ENTER (b) da ga pustite.
Dugme za
napajanje
Sadržaj možete jednostavno pretraživati
pomoću naprednog kretanja na ekranu.
Izaberite dugme za napajanje koristeći D i
izaberite inicijal željenog sadržaja.
4
Rukovanje
Uživanje u iPod-u na ekranu
Pritisnite REPEAT (h) da izaberete željeni
režim ponavljanja: Track (;), All (:), Shuffle
All (l :), Shuffle (l), Off (bez prikaza).
52 Rukovanje
,,Napomena
yy Poruka o grešci „CHECK“ ili „Priključeni iPod
model nije podržan.“ pojavljuje se ako:
-- vaš iPod nije dostupan za vršenje funkcije.
yy Poruka o grešci „CHECK“ ili „Izvršite update za
vaš iPod softver.“ pojavljuje se ako:
-- vaš iPod ima staru verziju softvera.
/ Ažurirajte softver iPod-a na najnoviju
verziju.
4
Rukovanje
yy Ako ova jedinica prikaže poruku o grešci,
postupajte u skladu s porukom. Poruka
o grešci „CHECK“ ili „Proverite vaš iPod.“
pojavljuje se ako:
-- komunikacija između ove jedinice i vašeg
iPod-a nije uspešna.
/ Priključite i ponovo priključite iPod u
uređaj.
-- vaš iPod nije pravilno priključen.
-- ova jedinica prepoznaje vaš iPod kao
nepoznat uređaj.
yy Vaš iPod ima izuzetno nizak nivo napajanja.
/ Treba da napunite bateriju.
/ Ako punite bateriju dok iPod ima izuzetno
nizak nivo napajanja, punjenje može duže
potrajati.
yy Kompatibilnost s vašim iPod-om može da se
razlikuje zavisno od vrste iPod-a.
yy Funkcije koje imaju iPod touch i iPhone
mogu da se razlikuju od funkcija iPod-a.
Možda će vam biti potrebna dodatna
kontrola da biste ih koristili sa ovim
uređajem. (npr. „slide to unlock“)
yy Ako koristite aplikaciju, zovete ili šaljete ili
primate SMS poruku itd, na iPod touch ili
iPhone, isključite ga sa ležišta za iPod na ovoj
jedinici i tek tada ga koristite.
yy U zavisnosti od verzije softvera iPod-a
kontrola vašeg iPod-a možda neće biti
moguća sa ove jedinice. Preporučujemo da
instalirate najnoviju verziju softvera.
yy Ovaj uređaj podržava sledeće modele.
- iPad mini
- iPad nano 4G, 5G, 6G
- iPod touch 1G, 3G, 4G, 5G, 7G
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5
- iPad, iPad2, New iPad, iPad4
yy Ako imate neki problem sa iPod-om,
posetite web lokaciju www.apple.com/
support/ipod.
Rukovanje 53
Korišćenje funkcije
Premium
Korišćenje „LG Smart
World“-a
Funkcija Premium omogućava korišćenje različitih
usluga za sadržaj sa Interneta.
Možete da koristite servise LG aplikacija na ovom
plejeru putem interneta. Možete na jednostavan
način da preuzimate razne aplikacije sa „LG Smart
World“-a.
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
19).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Premium] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
19).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [LG Smart World], i pritisnite ENTER
(b).
4. Odaberite uslugu putem interneta koristeći W/
S/A/D, i pritisnite ENTER (b).
yy Za detaljne informacije o svakoj usluzi,
kontaktirajte pružaoca sadržaja ili posetite
priloženi link usluge.
4. Odaberite kategoriju koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
5. Koristite W/S/A/D za biranje aplikacije, i
pritisnite ENTER (b) za prikaz informacija.
yy Sadržaj Premium usluga i informacije u vezi
sa uslugama, što podrazumeva korisnički
interfejs, podložni su promenama. Najnovije
informacije potražite na Web lokaciji svake
usluge.
6. Pritisnite ENTER (b) dok je označena ikonica
[instaliraj]. Aplikacija će biti instalirana na plejeru.
yy Kod prvog pristupa [Premium] ili [TV apps]
funkciji, pojavljuju se trenutna podešavanja
zemlje. Ako želite da promenite podešavanje
zemlje, odaberite [Uredi], a zatim pritisnite
ENTER (b).
7. Pritisnite žuto (Y) dugme za prikaz ekrana [Moje
aplikacije].
Da bi instalirao aplikaciju na plejer, korisnik mora
da se prijavi. Videti stranu 54 za više informacija
o prijavljivanju.
8. Odaberite instaliranu aplikaciju i pritisnite ENTER
(b) za njeno pokretanje.
,,Napomena
yy U zavisnosti od regiona, [LG Smart World],
[Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje]
funkcija možda neće biti dostupni.
yy Za instaliranje plaćene aplikacije, morate
da budete član sa plaćenom članarinom.
Za više informacija, posetite www.lgappstv.
com.
4
Rukovanje
,,Napomena
54 Rukovanje
Prijavljivanje
Da biste koristili funkciju [LG Smart World], morate
da se prijavite preko svog naloga.
1. Na [LG Smart World] ili ekranu [Moje aplikacije],
pritisnite crveno (R) dugme.
2. Popunite polja [ID] i [Lozinka] koristeći virtuelnu
tastaturu.
Ako nemate nalog, pritisnite crveno (R) dugme
radi registrovanja.
3. Koristite W/S/A/D za biranje [OK], i
pritisnite ENTER (b) za prijavljivanje preko
vašeg naloga.
Ako označite polje za potvrdu [Automatsko
prijavljivanje], vaš ID i lozinka će biti upamćeni
i automatski ćete se prijavljivati bez ponovnog
unosa.
,,Napomena
4
Rukovanje
yy Ako želi te da se prijavite sa drugog
naloga, pritisnite crveno (R) dugme na [LG
Smart World] ili [Moje aplikacije] ekranu, i
odaberite opciju [Promena korisnika].
yy Za prikaz informacija o vašem nalogu i
aplikacijama, pritisnite crveno (R) dugme
na [LG Apps] ili [Moje aplikacije] ekranu, i
odaberite opciju [Podešavanje naloga].
Pretraživanje sadržaja na
internetu
Ako ne možete da pronađete određeni sadržaj
preko internet servisa, možete da koristite opciju
pretrage sve-u-jednom unosom ključnih reči u
meni[Pretraživanje].
1. Pritisnite HOME ( ).
2. Odaberite ikonicu [Pretraživanje] na početnom
meniju koristeći W/S/A/D, i pritisnite
ENTER (b).
Meni [Pretraživanje] će se pojaviti na ekranu sa
virtuelnom tastaturom.
3. Koristite W/S/A/D za biranje slova a zatim
pritisnite ENTER (b) za potvrdu vašeg izbora na
virtuelnoj tastaturi.
4. Kada završite sa unosom ključne reči, odaberite
[OK] i pritisnite ENTER (b) za prikaz rezultata
pretrage.
5. Koristite W/S/A/D za biranje željenog
sadržaja, i pritisnite ENTER (b) za direktan
prelazak na odabrani sadržaj.
,,Napomena
yy U zavisnosti od regiona, [LG Smart World],
[Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje]
funkcija možda neće biti dostupni.
yy Funkcija [Pretraživanje] ne pretražuje sadržaj
na svim internet servisima. Radi samo na
određenim internet servisima.
Rukovanje 55
Korišćenje menija „My
Apps“
Možete da premeštate ili da izbrišete instaliranu
aplikaciju u meniju [Moje aplikacije].
1. Pritisnite HOME ( ).
2. Odaberite [Moje aplikacije], i pritisnite ENTER
(b).
Premeštanje aplikacije
1. Odaberite aplikaciju, i pritisnite zeleno (G)
dugme za prikaz opcija.
3. Koristite W/S/A/D za biranje mesta na koje
želite da je premestite, i pritisnite ENTER (b).
Brisanje aplikacije
1. Odaberite aplikaciju, i pritisnite zeleno (G)
dugme za prikaz opcija.
2. Koristite W/S za biranje [Brisanje], i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite A/D za biranje [Da], i pritisnite ENTER
(b) radi potvrde.
,,Napomena
U zavisnosti od regiona, [LG Smart World],
[Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje]
funkcija možda neće biti dostupni.
4
Rukovanje
2. Koristite W/S za biranje [Prebaciti], i pritisnite
ENTER (b).
56 Rešavanje problema
Rešavanje problema
Opšte
Simtom
Uzrok i rešenje
Nema napajanja strujom.
yy Uključite pažljivo kabl u struju.
Plejer ne radi.
yy Ubacite odgovarajući disk. (Proverite tip diska, kolor sistem i regionalni
kod.)
yy Namestite disk tako da je snimljena strana okrenuta nadole.
yy Obrišite disk.
yy Otkažite funkciju ocenjivanja ili promenite ocenu.
Povezani USB fleš nije
prepoznat.
yy Pokušajte sa drugim USB kablom, može se dogoditi da neki USB
kablovi nisu dovoljno podržani za normalan rad USB memorije.
yy Ako koristite produženi USB kabl ili USB HUB, može se dogoditi da
USB uređaji ne budu prepoznati.
yy Nisu podržani USB uređaji za koje je potrebna instalacija dodatnog
programa nakon povezivanja sa računarom.
yy Ova jedinica podržava samo USB fleš drajv i USB eksterni HDD sa
FAT32 ili NTFS formatom.
5
Rešavanje problema
Ugao ne može da se promeni.
yy Nema snimaka pod više uglova na DVD Video disku koji je pušten.
Nema reprodukcije muzike/
slika/filmova.
yy Fajlovi nisu snimljeni u formatu u kome ih uređaj može prikazati.
Daljinski upravljač ne radi kako
treba.
yy Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja.
yy Ovaj uređaj ne podržava kodek tog fajla filma.
yy Daljinski upravljač je predaleko od uređaja.
yy Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i
uređaja.
yy Baterije daljinskog upravljača su se ispraznile.
Uređaj je uključen u struju, ali
se ne uključuje i isključuje.
Uređaj ne radi normalno.
Možete resetovati uređaj na sledeći način.
yy Izvadite utikač kabla iz utičnice, sačekajte bar pet sekundi, pa ponovo
vratite utikač u utičnicu.
Rešavanje problema 57
Mreža
Simtom
Uzrok i rešenje
BD-Live ne radi.
yy Može se desiti da nema dovoljno slobodnog prostora na USB jedinici.
Priključite USB jedinicu sa najmanje 1GB slobodnog prostora.
yy Proverite da li je uređaj pravilno povezan na lokalnu mrežu i da li
može pristupiti internetu (vidite strane 19).
yy Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za BD-Live.
Kontaktirajte svog dostavljača (provajdera) internet usluga (ISP Internet Service Provider) i povećajte brzinu.
yy Opcija [BD-LIVE konekcija] na meniju [Podešavanja] je postavljena na
[Zabranjeno]. Postavite ovu opciju na [Dozvoljeno].
Streaming video servisi (kao
što su YouTube™, itd.) se često
stopiraju ili ‘’baferuju’’ u toku
reprodukcije.
yy Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za streaming
video servise. Kontaktirajte svog dostavljača internet usluga i
povećajte brzinu.
Serveri medija nisu prikazani
na listi uređaja.
yy Na vašem medija serveru rade firewall i antivirusni program. Isključite
zaštitni zid ili anti-virusni softver na serveru medija.
yy Plejer nije povezan sa lokalnom mrežom sa kojom je povezan vaš
server medija.
5
Rešavanje problema
58 Rešavanje problema
Slike
Simtom
Uzrok i rešenje
Nema slike.
yy Selektujte odgovarajući mod video ulaza na TV-u tako da se slika sa
uređaja pojavi na TV ekranu.
yy Dobro učvrstite video priključak.
yy Proverite da li je [HDMI postavka boja] sa menija [Podešavanja]
postavljena na odgovarajuću stavku koja odgovara vašoj video
konekciji.
yy Može se desiti da vaš TV ne podržava rezoluciju koju ste postavili na
plejeru. Promenite rezoluciju na onu koju vaš TV prihvata.
yy Priključak plejera HDMI OUT je povezan na DVI uređaj koji ne
podržava zaštitu autorskih prava.
Pojavljuju se smetnje na slici
yy Pustili ste disk koji je snimljen u kolor sistemu koji se razlikuje od onog
na vašem televizoru.
yy Postavite onu rezoluciju koju vaš TV prihvata.
Reprodukcija Blu-ray 3D diska
ne daje 3D sliku.
yy Povežite plejer sa vašim televizorom pomoću HDMI kabla (tip A, High
Speed HDMI™ Cable).
yy Možda vaš TV ne podržava “HDMI 3D mandatory format”.
yy Opcija [3D mod] na [Podešavanja] meniju je postavljena na
[Isključeno]. Postavite ovu opciju na [Uključeno].
5
Rešavanje problema
Zvuk
Simtom
Uzrok i rešenje
Zvuk se ne čuje ili je izobličen.
yy Jedinica je u režimu traženja, usporene reprodukcije ili pauze.
yy Jačina zvuka je na niskom nivou.
yy Proverite da li je kabl zvučnika dobro priključen. (stranica 13)
Podrška kupcima
Svoj plejer možete ažurirati pomoću najnovijeg softvera da biste poboljšali rad proizvoda i/ili dodali neke
nove osobine. Da biste dobili najnoviji softver za ovaj plejer (ako on postoji), molimo posetite sajt
http://www.lg.com/global/support ili kontaktirajte LG Electronics korisnički centar.
Obaveštenje o softveru otvorenog izvornog koda
Za dobijanje odgovarajućeg izvornog koda pod GPL, LGPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda
posetite http://opensource.lge.com. Svi pomenuti uslovi licenciranja, odricanja garancije i beleške o
zaštićenim autorskim pravima dostupni su za preuzimanje sa izvornim kodom.
Dodatak 59
Upravljanje
televizorom pomoću
daljinskog upravljača
Možete da kontrolišete vaš TV koristeći dole
prikazanu dugmad.
Podešavanje daljinskog
upravljača da upravlja vašim
televizorom
Možete da kontrolišete vaš TV pomoću
dostavljenog daljinskog upravljača.
Ako je vaš televizor naveden u donjoj listi, onda
postavite odgovarajući fabrički kod.
1. Dok držite dugme 1 (TV POWER), unesite kod
proizvođača za vaš TV pomoću numerisanih
dugmadi (vidite donju tabelu).
Proizvođač
Kodni broj
LG
1(po difoltu), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Pritiskom na
dugme
Možete da
1 (TV POWER)
Uključuje ili isključuje TV.
Sony
8, 9
AV/INPUT
Prebacuje izvor ulaza TV-a
između televizora i drugih
izvora ulaza.
Hitachi
4
PR/CH W/S
Skanira memorisane kanale.
VOL +/–
Podešava nivo zvuka TV-a.
MUTE
Uključiti i isključiti zvuk
televizora.
,,Napomena
Zavisno od vašeg televizora, neka dugmad ili možda
čak i sva, neće raditi, čak i kada unesete ispravan
fabrički kod. Kada menjate baterije na daljinskom
upravljaču, kod koji ste stavili se može resetovati na
fabrički podešene postavke. Postavite odgovarajući
kodni broj ponovo.
6
Dodatak
Zavisno od uređaja koji se povezuje, može
se desiti da nećete moći da upravljate
televizorom.
2. Otpustite dugme 1 (TV POWER) da biste
završili sa postavkom.
60 Dodatak
Update mrežnog
softvera
Notifikacija za update mrež
S vremena na vreme, unapređuju se neke od
karakteristika i/ili se dodaju neke dodatne
karakteristike ili servisi i one mogu biti dostupne
uređajima koji su povezani na broadband kućnu
mrežu. Ako ima novog softvera i ako je uređaj
povezan na mrežu, plejer će vas informisati za
update na sledeći način:
Opcija 1:
1. Meni za ažuriranje će se pojaviti na ekranu kada
isključite uređaj.
2. Koristite A/D da biste odabrali neku od
željenih opcija, pa pritisnite ENTER (b).
Update softvera
Plejer možete nadograditi najnovijim softverom
da biste unapredili rad proizvoda i/ili dodali nove
osobine. Softver možete ažurirati povezivanjem
uređaja direktno na server za update softvera.
,,Napomena
yy Pre nego što započnete update softvera,
izvadite disk ili USB jedinicu ako se slučajno
nalaze u plejeru.
yy Pre nego što započnete update softvera,
isključite plejer, pa ga zatim ponovo
uključite.
yy U toku update procesa, nemojte da
isključujete plejer ili da isključujete
napajanje, a nemojte ni da pritiskate
nijedno dugme.
yy Ako otkažete update, isključite napajanje
i ponovo ga uključite za stabilnije
performanse.
yy Ovaj uređaj se ne može vratiti na prethodne
verzije softvera.
1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 19).
2. Selektujte opciju [Softver] sa menija
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b).
3. Selektujte opciju [Update], pa pritisnite ENTER
(b).
6
Dodatak
[OK]
Startuje se update softvera.
[Odustati]
Izlaz iz menija za ažuriranje i
isključivanje napajanja.
Opcija 2:
Ako je update softvera dostupan sa update servera,
ikonica “Update” se pojavljuje na dnu menija Home.
Pritisnite plavo dugme (B) da biste startovali update
postupak.
Plejer će izvršiti proveru da li ima neki novi
update.
,,Napomena
yy Pritiskom na ENTER (b) dok se pretražuje
update, prekidate taj postupak.
yy Ako nije dostupan nijedan update pojavljuje
se poruka “Nije pronađen nijedan update.”.
Pritisnite ENTER (b) da biste se vratili na
[Home Menu].
Dodatak
61
4. Ako postoji neka nova verzija, pojavljuje se
poruka “Da li želite da izvršite update?”.
5. Odaberite [OK] za pokretanje ažuriranja.
(Odabirom [Odustati] prekidate ažuriranje.)
6. Plejer počinje download najnovijeg update sa
servera. (Download će potrajati nekoliko minuta
zavisno od uslova u kojima se nalazi vaša kućna
mreža)
7. Kada se završi download, pojavljuje se poruka
“Download je završen. Da li želite da izvršite
update?”.
8. Selektujte [OK] da biste startovali update.
(Seleckcija opcije [Odustati] će prekinuti update
i preuzeti fajl će biti neupotrebljiv. Da biste
izvršili update softvera sledeći put, postupak
mora da se započne opet od početka.)
>>Pažnja
Nemojte da isključujete napajanje dok se vrši
update softvera.
,,Napomena
Ako softver uključuje i drajver za update, može
se desiti da se nosač diska otvori u toku update
procesa.
9. Kada je ažuriranje završeno, uređaj će se
automatski isključiti za nekoliko sekundi.
10. Ponovo uključite napajanje. Sistem će sada raditi
sa novom verzijom.
Može se desiti da funkcija update softvera ne
radi pravilno kod nekih internet okruženja. U
tom slučaju, najnoviji softver možete dobiti u
autorizovanom LG Electronics Service Centru,
pa tada možete izvršiti update za svoj plejer.
Pogledajte ‘’Podrška kupcima’’ na strani 58.
6
Dodatak
,,Napomena
62 Dodatak
Dodatne informacije
Zahtevi fajlova
Fajlovi filmova
Fajl
Lokacija
Fajl
Tip
Disk,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(bez DRM-a), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (samo standardna
reprodukcija)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(bez DRM-a), “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (samo standardna
reprodukcija)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Audio
Format
Codec format
Titl
Muzički fajlovi
6
Dodatak
Fajl
Lokacija
Fajl
Tip
Frekvencija
uzorkovanja
Disk,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(bez DRM-a),
“.flac”
unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 32 - 192 kbps
unutar 16 - 48 kHz (MP3) (WMA),
unutar 32 - 320 kbps (MP3)
Neki od wav fajlova
nisu podržani na
ovom plejeru.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(bez DRM-a)
unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 32 - 192 kbps
unutar 16 - 48 kHz (MP3) (WMA),
unutar 32 - 320 kbps (MP3)
Neki od wav fajlova
nisu podržani na
ovom plejeru.
Brzina protoka
Napomena
Fajlovi slike
Fajl
Lokacija
Disk,
USB,
DLNA
Fajl
Tip
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Preporuka Dimenzije
Manje od 4000 x 3000 x 24 bit/piksel
Manje od 3000 x 3000 x 32 bit/piksel
Napomena
Progresivna i kompresija bez
gubitaka fajlova slike nisu
podržane.
yy Isporučeni DLNA server za Macintosh izdanje ima ograničenja u kompatibilnosti fajlova, kao što su ASF.
WMA i WMV.
Dodatak 63
,,Napomena
yy Naziv fajla je ograničen na 180 znakova.
yy Maksimalan broj fajlova/foldera: Manji od
2000 (ukupan broj fajlova i foldera)
yy U zavisnosti od veličine i broja fajlova, može
biti potrebno nekoliko minuta da bi se
pročitao sadržaj na mediju.
yy Kompatibilnost fajlova može se razlikovati u
zavisnosti od servera.
yy Zato što je kompatibilnost DLNA servera
testirana u okruženju integrisanog DLNA
servera (Nero MediaHome 4 Essentials),
zahtevi fajlova i funkcije reprodukcije mogu
se razlikovati u zavisnosti od medija servera.
yy Zahtevi fajlova na stranici 62 nisu uvek
kompatibilni. Određena ograničenja mogu
postojati u zavisnosti od osobina fajla i
mogućnosti medija servera.
yy Puštanje naslovnih video fajlova je jedino
dostupno na DLNA media serveru, koji je
kreiran preko softvera Nero MediaHome
4 Essentials koji je veoma važan na ovom
plejer paketu.
yy Fajlovi sa prenosivog medija kao što su USB
disk, DVD disk itd. na vašem medija serveru
možda neće biti pravilno deljeni.
yy Ovaj uređaj ne podržava MP3 fajl sa
integrisanom ID3 oznakom.
yy Ukupno vreme reprodukcije audio fajla
označeno na ekranu može biti netačno za
VBR fajlove.
yy Ovaj plejer podržava H.264/MPEG-4 AVC
profil Main, na nivou visine 4.1. Može se
dogoditi da fajl sa višim nivoem ne bude
podržan.
yy Ovaj plejer ne podržava fajlove snimljene
pomoću GMC*1 ili Qpel*2.
*1 GMC - Globalna kompenzacija pokreta
*2 Qpel - Povećanje preciznosti
yy Ovaj uređaj podržava UTF-8 datoteke čak i
kada sadrže Unikod prevode. Ovaj uređaj ne
podržava čiste Unikod datoteke prevoda.
yy U zavisnosti od tipa datoteke ili načina
snimanja, reprodukcija možda neće biti
moguća.
yy Ovaj uređaj ne podržava disk koji je snimljen
za više sesija na normalnom računaru.
yy Prilikom reprodukcije filma, naziv filma i
naziv prevoda se moraju podudarati.
yy Kada puštate video fajlove sa sledećim
tipovima fajla: “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” ili
“.m2t”, može se dogoditi da vaš plejer ne
podrži fajlove za titl.
yy Ukupno vreme reprodukcije prikazano na
ekranu ne mora da bude tačno za sve VBR
fajlove.
yy Video/ Audio kompatibilni kodek može da
se razlikuje u zavisnosti od video fajla.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Na ovom plejeru se mogu puštati diskovi u
AVCHD formatu. Ovi diskovi su normalno
snimljeni i koriste se u kamkorderima.
yy AVCHD format je digitalni video format visoke
definicije za kamere.
yy MPEG-4 AVC/H.264 format može da kompresuje
slike sa većom efikasnošću nego što to mogu
konvencionalni formati za kompresovanje slike.
yy Na ovom plejeru se mogu puštati AVCHD diskovi
pomoću formata ‘’x.v.Colour’.
yy Može se desiti da se neki od diskova u AVCHD
formatu ne mogu reprodukovati, zavisno od
uslova snimanja.
yy Diskovi u AVCHD formatu moraju da se
finaliziraju.
yy ‘’x.v.Colour’ nudi širi opseg boja od normalnih
diskova za DVD kamkordere.
6
Dodatak
yy Fajlovi HD filmova koji se nalaze na CD/
DVD ili USB 1.0/1.1 možda se neće pravilno
reprodukovati. Za reprodukciju fajlova HD
filmova preporučuju se Blu-ray disk ili USB
2.0. play back HD video files.
,,Napomena
yy Datoteka „avi“ koja je kodirana „WMV 9
kodekom“ nije podržana.
64 Dodatak
DLNA
Ovaj plejer je DLNA sertifikovani digitalni medija
plejer na kome se mogu prikazivati ili puštati filmovi,
slike i muzika sa DLNA kompatibilnih digitalnih
medija servera (PC i potrošačka elekronika).
Digital Living Network Alliance (DLNA) je
organizacija koja povezuje više industrijskih grana
i kompanija potrošačke elektronike, kompjuterske
industrije i mobilnih uređaja. Organizacija Digital
Living pruža korisnicima mogućnost jednostavnog
deljenja digitalnih medija preko kućne mreže.
DLNA sertifikacioni logo olakšava pretragu
proizvoda koji odgovaraju smernicama DLNA
Interoperability Guidelines. Ovaj uređaj je u skladu
sa smernicama DLNA Interoperability Guidelines
v1.5.
Kada se kompjuter koji ima instaliran DLNA softver
ili neki drugi drugi DLNA kompatibilan uređaj
poveže na ovaj plejer, mogu biti neophodne neke
izmene postavki softvera ili nekih drugih uređaja.
Molimo vas da u vezi toga pogledate u uputstvu
softvera ili uređaja za više informacija.
Određeni zahtevi sistema
Za high definition video reprodukciju:
yy High definition displej koji ima ulazne priključke
HDMI.
6
yy BD-ROM diska sa sadržajem visoke definicije
(high definition).
Dodatak
yy Za neke sadržaje na vašem displeju potrebno je
da imate DVI ulaz sa HDMI ili HDCP (kao što se
specificira od strane autora).
Napomene u vezi
kompatibilnosti
yy Pošto je BD-ROM novi format, moguće je
očekivati i nešto drugačije prilike kod nekih
određenih diskova, digitalnih veza i dr. Ako imate
neke probleme u vezi kompatibilnosti, molimo
vas da kontaktirate ovlašćeni servis centar.
yy Ovaj uređaj vam omogućava da uživate u
funkcijama poput slike u slici, sekundarnih
audio i video paketa itd., sa BD-ROM koji
podržava BONUSVIEW (BD-ROM verzija 2 Profil
1 verzija 1.1). Sekundarni video i audio može
se reprodukovati sa diska koji je kompatibilan
s funkcijom slike u slici. Za metod reprodukcije
pogledajte uputstva na disku.
yy Prikazivanje sadržaja visoke definicije i konverzija
naviše standardnog DVD sadržaja može da
zahteva HDCP ulaz ili DVI ulaz koji podržava
HDCP na vašem uređaju za prikaz.
yy Na nekim BD-ROM i DVD diskovima neke od
komandi ili karakteristika mogu biti ograničene.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS-HD su
podržani sa maksimalno 5.1 kanala ako koristite
HDMI priključak za audio izlaz uređaja.
yy Za snimanje određenih informacija u vezi
sa diskom možete da koristite USB uređaj,
uključujući preuzeti sadržaj sa Interneta. Disk
koji koristite kontrolisaće kako se informacije
zadržavaju.
Dodatak 65
Specifikacije audio izlaza
Jack/Setting
Source
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Može se desiti da sekundarni i interaktivni audio
ne budu uključeni u izlazni bitstream ako su
opcije [Digitalni izlaz] postavljene na [BitStream].
(To ne važi za LPCM Codec : izlaz uvek sadrži
interaktivni i sekundarni audio.)
*2 Ovaj plejer automatski bira HDMI audio prema
mogućnosti dekodiranja povezanog HDMI
uređaja čak i kada je opcija [Digitalni izlaz]
postavljena na [BitStream].
yy Kod digitalne audio veze (HDMI OUT), može
se desiti da se zvuk dugmeta Disc Menu BDROM diska ne čuje ako su opcije [Digitalni izlaz]
postavljene na [BitStream].
yy Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara
mogućnostima vašeg prijemnika, prijemnik će
proizvesti jak, izobličen zvuk, ili uopšte neće biti
zvuka.
yy Višekanalni digitalni surround zvuk preko
digitalne veze se može dobiti jedino ako je vaš
prijemnik opremljen digitalnim višekanalnim
dekoderom.
yy Ovo podešavanje nije dostupno na ulaznom
signalu sa spoljnog uređaja.
6
Dodatak
*3 Ako je opcija [Digitalni izlaz] postavljena na [DTS
re-encode], audio izlaz je ograničen na 48 kHz i
5.1 Ch. Ako su opcije [Digitalni izlaz] postavljene
na [DTS re-encode] onda će na izlazu BDROM diskova biti DTS Re-encode, a kod ostalih
diskova na izlazu će biti originalni audio (kao na
primer [BitStream]).
yy U toku reprodukcije se za MP3/WMA fajl na izlazu
dobija audio PCM 48 kHz/16 bit, a za Audio CD
se dobija PCM 44.1kHz/16.
66 Dodatak
Lista kodova regiona
Izaberite zemlju iz liste.
Zemlja
6
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod
Avganistan
AF Fudži
FJ Monako
MC Singapur
SG
Argentina
AR Finska
FI Mongolija
MN Slovačka
SK
Australija
AU Francuska
FR Maroko
MA Slovenija
SI
Austrija
AT Nemačka
DE Nepal
NP Južnoafr. Rep.
ZA
Belgija
BE Velika Britanija
GB Holandija
NL Južna Koreja
KR
Butan
BT Grčka
GR Holandski Antili
AN Španija
ES
Bolivija
BO Grenland
GL Novi Zeland
NZ Šri Lanka
LK
Brazil
BR Hong Kong
HK Nigerija
NG Švedska
SE
Kambodža
KH Mađarska
HU Norveška
NO Švajcarska
CH
Kanada
CA Indija
IN Oman
OM Tajvan
TW
Čile
CL Indonezija
ID Pakistan
PK Tajland
Kina
CN Izrael
IL Panama
PA Turska
TR
Kolumbija
CO Italija
IT Paragvaj
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamajka
JM Filipini
PH Ukrajina
UA
Kostarika
CR Japan
JP Poljska
PL SAD
US
Hrvatska
HR Kenija
KE Portugalija
PT Urugvaj
UY
RO Uzbekistan
UZ
KW Rumunija
TH
Dodatak
Češka
CZ Kuvajt
Danska
DK Libija
LY Rusija
RU Vijetnam
VN
Ekvador
EC Luksemburg
LU Saudijska Arabija
SA Zimbabve
ZW
Egipat
EG Malezija
MY Senegal
SN
Salvador
SV Maldivi
MV
Etiopija
ET Meksiko
MX
Dodatak 67
Lista kodova jezika
Koristite ovu listu da biste uneli željeni jezik za sledeće inicijalne postavke: [Audio disk], [Titl diska] i [Meni
diska].
Jezik
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Afar
6565
Francuski
7082
Litvanski
7684
Sindhi
8368
Afrikanski
6570
Frisian
7089
Makedonski
7775
Singhalese
8373
Albanski
8381
Galicijski
7176
Malagasy
7771
Slovački
8375
Ameharic
6577
Gruzijski
7565
Malay
7783
Slovenački
8376
Arapski
6582
Nemački
6869
Malayalam
7776
Španski
6983
Jermenski
7289
Grčki
6976
Maori
7773
Sudanese
8385
Assamese
6583
Grenlandski
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavski
7779
Švedski
8386
Azerbejdžanski
6590
Gujarati
7185
Mongolski
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basque
6985
Hebrejski
7387
Nepali
7869
Tamil
8465
Bengali
6678
Hindi
7273
Norveški
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Mađarski
7285
Oriya
7982
Thai
8472
Bihari
6672
Islandski
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonezijski
7378
Pashto, Pushto
8083
Turski
8482
Bugarski
6671
Interlingua
7365
Persijski
7065
Turkmen
8475
Burmese
7789
Irski
7165
Poljski
8076
Twi
8487
Beloruski
6669
Italijanski
7384
Portugalski
8084
Ukrajinski
8575
Kineski
9072
Javanese
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Hrvatski
7282
Kannada
7578
Rhaeto-Romance 8277
Uzbekistanski
8590
Češki
6783
Kashmiri
7583
Rumunski
8279
Vijetnamski
8673
Danski
6865
Kazakh
7575
Ruski
8285
Volapük
8679
Holandski
7876
Kirghiz
7589
Samoan
8377
Velški
6789
Engleski
6978
Korejanski
7579
Sanskrit
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdski
7585
Škotski galski
7168
Xhosa
8872
Estonski
6984
Laothian
7679
Srpski
8382
Yiddish
7473
Faroese
7079
Latinski
7665
Srpsko-hrvatski
8372
Yoruba
8979
Fidži
7074
Latvian, Lettish
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finski
7073
Lingala
7678
6
Dodatak
Kod
68 Dodatak
Trgovačke marke i
licence
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ i logotipi predstavljaju zaštitne
znakove kompanije Blu-ray Disc Association.
“DVD Logo” je trgovačka marka korporacije
za licenciranje DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
6
Proizvedeno pod licencom patenta Sjedinjenih
Država br.:5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 i drugim SAD i svetskim patentima koji
su izdati ili u proceduri. DTS-HD, znak i DTS-HD
i znak korišćeni zajedno su registrovani zaštitni
znaci, a DTS-HD Master Audio | Essential je zaštitni
znak kompanije DTS, Inc. Proizvod se isporučuje
sa softverom. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
DLNA®, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED® su trgovačke
marke, uslužne marke ili sertifikati digitalne mrežne
alijanse Digital Living Network Alliance.
Dodatak
Java je zaštitni znak kompanije Oracle i/ili njenih
podružnica.
“AVCHD’’ i ‘’AVCHD’’ logotipi su trgovačke marke
korporacija Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
Termini HDMI i HDMI multimedijalni interfejs u
visokoj rezoluciji i HDMI logo su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci HDMI-a licenciranog od
strane LLC u SAD i drugim zemljama.
DivX®, DivX Certified®I povezani logotipi su
zaštitni znaci kompanije Rovi Corporation ili
njenih podružnica i koriste se pod licencom.
“x.v.Colour” je trgovačka marka korporacije Sony
Corporation.
Proizvedeno pod licencom Dolby laboratorija.
Dolby i dvostruki-D simbol su trgovačke marke
Dolby laboratorija.
Dodatak 69
Cinavia Obaveštenje
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for
iPad“znače da je elektronska dodatna oprema
namenjena za povezivanje sa iPod, iPod, odnosno
iPad i da je sertifikovan od strane proizvođača za
usklađenost sa Apple standardima. Kompanija
Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja niti
za njegovu usklađenost sa bezbednosnim i
regulatornim standardima. Imajte u vidu da
korišćenje ovog dodatka sa iPod/iPhone uređajem
može da utiče na performanse bežične veze.
Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju kako bi
ograničio korišćenje neovlašćenih kopija nekog
komercijalno napravljenog filma i videa i njihovih
zvučnih traka za puštanje. Kada je otkriveno
neovlašćeno korišćenje kopije, pojaviće se poruka i
kopiranje će se odmah prekinuti.
Više informacija o Cinavia tehnologiji možete
pronaći na Cinavia korisničkom centru na
internetu(Online Consumer Information Center)
na http://www.cinavia.com. Ako želite da dobijete
više informacija o Cinavia poštom, pošaljite nam
pismo sa vašom adresom na: Cinavia korisničkom
centru(Consumer Information Center), P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju koja je izdata
pod licencom Verance Corporation i zaštićen je od
strane SAD patenta 7,369,677 i drugih SAD patenata
izdatih širom sveta, kao i sva prava vlasnika nad
ovakvom tehnologijom. Cinavia je zaštitni znak
Verance Corporation. Prava zagarantovana 20042012 Verance Corporation. Sva prava zagarantovana
od Verance. Pogrešno rukovanje ili inženjerstvo ili
rastavljanje je zabranjeno.
6
Dodatak
70 Dodatak
bez znanja vašeg identiteta. Za više informacija
pogledajte našu internet stranicu, deo: Gracenote
Privacy Policy (Pravilnik o zaštiti privatnosti).
Gracenote®, Gracenote logo i logotip, kao i logo
“ Powered by Gracenote” su registrovani zaštitni
znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote u
Sjedinjenim Državama i/ili u drugim zemljama.
Tehnologiju prepoznavanja muzike i
odgovarajuće podatke obezbeđuje Gracenote®.
Gracenote® Licencni ugovor sa krajnjim
korisnikom
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver kompanije
Gracenote, Inc. Emeryville, Kalifornija (“Gracenote”).
Softver kompanije Gracenote (“ Gracenote
Software”) omogućava ovoj aplikaciji da prepozna
disk ili datoteku i pruži informacije u vezi sa
muzikom, uključujući ime umetnika, broj snimka
i naslov (“Gracenote Data” ) sa on-line servera
ili pridruženih baza podataka (zajednički naziv,
“Gracenote Servers”) i da vrši i druge funkcije.
Možete koristiti Gracenote podatke jedino kao
krajnji korisnik ove aplikacije ili uređaja.
6
Dodatak
Vi ste saglasni da ćete Gracenote podatke,
Gracenote softver, i Gracenote servere koristiti
samo u lične i nekomercijalne svrhe. Saglasni ste da
nećete dati, kopirati ili prebaciti Gracenote softver
ili bilo koje Gracenote podatke bilo kom trećem
licu. SAGLASNI STE DA NEĆETE KORISTITI NITI
EKSPLOATISATI GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE
SOFTVER, ILI GRACENOTE SERVERE, OSIM KAKO JE
OVDE JASNO DOZVOLjENO.
Vi ste saglasni da će vaša neekskluzivna licenca
za upotrebu Gracenote podataka, Gracenote
softvera, i Gracenote servera biti poništena ako
prekršite ova ograničenja. Ako vaša licenca bude
poništena vi pristajete da prekinete bilo koju i svaku
upotrebu Gracenote podataka, Gracenote softvera,
i Gracenote servera. Gracenote zadržava sva rava na
Gracenote podatke, Gracenote softver, i Gracenote
servere, uključujući sva vlasnička prava. Ni u kom
slučaju Gracenote ne prihvata odgovornost za bilo
kakvu isplatu vama za bilo koju informaciju koju vi
pribavite. Vi ste saglasni da racenote, Inc. može u
svoje ime sprovesti svoja prava protiv vas po ovom
ugovoru.
Gracenote servis koristi jedinstveni identifikator
da prati vaše pretrage u statističke svrhe. Svrha
po slučajnom uzorku zadatih identifikatora je da
se Gracenote servisu omogući da broji pretrage
Gracenote softver i svaki pojedini Gracenote
podatak je vama licencom odobren u zatečenom
stanju. Gracenote nikoga ne zastupa niti garantuje,
direktno niti indirektno, tačnost bilo kog Gracenote
podatka sa Gracenote servera. Gracenote zadržava
pravo da izbriše podatke sa Gracenote servera ili da
izmeni kategorije podataka iz bilo kog razloga kojeg
kompanija Gracenote smatra dovoljnim. Ne dajemo
garancije da su Gracenote softver ili Gracenote
serveri bez grešaka ili da funkcionisanje Gracenote
softvera i Gracenote servera neće biti ometano.
Gracenote nema obavezu da vam obezbedi nove
poboljšane ili dodatne tipove podataka ili kategorija
koje može osigurati u budućnosti i ima pravo da
prekine svoj servis u bilo koje vreme.
GRACENOTE ODBIJA SVE GARANCIJE, DIREKTNE
ILI INDIREKTNE, KOJE UKLjUČUJU ALI NISU
OGRANIČENE NA POSREDNE GARANCIJE ZA
MERKANTIBILNOST, PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ
SVRSI, NASLOVU I NEPOVREDIVOSTI. GRACENOTE
NE GARANTUJE REZULTATE VAŠEG KORIŠTENjA
SOFTVERA ILI BILO KOG SERVERA. NI U KOM
SLUČAJU NE PRIHVATA ODGOVORNOST NAMERNE
ILI SLUČAJNE ŠTETE ILI ODGOVORNOST ZA GUBITAK
PROFITA ILI ZARADE.
© Gracenote, Inc. 2009
Dodatak
71
Specifikacije
Opšte
Zahtevi za napajanje
Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Potrošnja
Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Dimenzije (Š x V x D)
Približno 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Neto težina (Približno)
2,7 kg
Radna temperatura
Od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost
Od 5 % do 90 %
Ulazi/Izlazi
HDMI OUT (video/audio)
19-iglični (tipa A, HDMI™ Connector) x 1
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA džek (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), optički priključak x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak) x 1
Tjuner
Raspon FM podešavanja
Od 87,5 do 108,0 MHz ili od 87,50 do 108,00 MHz
Pojačivač
Izlaz napajanja (3 Ω), (RMS), THD 10 %
1000 W
Prednji
167 W x 2
Centralni
167 W
Zadnji
167 W x 2
Sub-Woofer
167 W (pasivni)
6
Dodatak
Ukupno
72 Dodatak
Sistem
Laser
Poluprovodnički laser
talasne dužine
405 nm / 650 nm
Sistem signala
Standardni PAL/NTSC color TV sistem
Frekventni odziv
20 Hz do 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Harmonijska distorzija
Manja od 0,05 %
Dinamički opseg
Veći od 80 dB
LAN port
Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bus Napajanje (USB)
DC 5 V 0 2.1 A MAX
Zvučnici (BH6730T)
Prednji zvučnik (levi/desni)
Type
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
250 mm x 1150 mm x 250 mm
Input Power
167 W
Net Weight
3.7 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
250 mm x 1150 mm x 250 mm
Input Power
167 W
Net Weight
3.7 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
260 mm x 92 mm x 73 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.65 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Input Power
167 W
Net Weight
5.2 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni)
Type
Centralni zvučnik
Type
6
Dodatak
Sabvufer
Type
Dodatak 73
Zvučnici (BH6730P)
Prednji zvučnik (levi/desni)
Type
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
250 mm x 1150 mm x 250 mm
Input Power
167 W
Net Weight
3.7 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
97 mm x 140 mm x 80 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.5 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
260 mm x 92 mm x 73 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.65 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Input Power
167 W
Net Weight
5.2 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni)
Type
Centralni zvučnik
Type
Sabvufer
Type
6
Dodatak
74 Dodatak
Zvučnici (BH6730S)
Prednji zvučnik (levi/desni)
Type
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
97 mm x 140 mm x 80 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.5 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
97 mm x 140 mm x 80 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.5 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
260 mm x 92 mm x 73 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.65 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Input Power
167 W
Net Weight
5.2 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni)
Type
Centralni zvučnik
Type
Sabvufer
Type
6
Dodatak
Dodatak 75
Zvučnici (BH6530T)
Prednji zvučnik (levi/desni)
Type
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
250 mm x 1100 mm x 250 mm
Input Power
167 W
Net Weight
3.5 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
250 mm x 1100 mm x 250 mm
Input Power
167 W
Net Weight
3.5 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
260 mm x 93 mm x 74 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.6 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Input Power
167 W
Net Weight
5.2 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni)
Type
Centralni zvučnik
Type
Sabvufer
Type
6
Dodatak
76 Dodatak
Zvučnici (BH6430P)
Prednji zvučnik (levi/desni)
Type
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
250 mm x 1100 mm x 250 mm
Input Power
167 W
Net Weight
3.5 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
88 mm x 122 mm x 81 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.5 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
260 mm x 93 mm x 74 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.6 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Input Power
167 W
Net Weight
5.2 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni)
Type
Centralni zvučnik
Type
Sabvufer
Type
6
Dodatak
Dodatak 77
Zvučnici (BH6330H)
Prednji zvučnik (levi/desni)
Type
2-kanalna 3 zvučnika
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
200 mm x 500 mm x 200 mm
Input Power
167 W
Net Weight
1.3 kg
2-kanalna 3 zvučnika
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
200 mm x 500 mm x 200 mm
Input Power
167 W
Net Weight
1.3 kg
2-kanalna 3 zvučnika
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
360 mm x 81 mm x 70 mm
Input Power
167 W
Net Weight
1.2 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
216 mm x 405 mm x 312 mm
Input Power
167 W
Net Weight
5.5 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni)
Type
Centralni zvučnik
Type
Sabvufer
Type
6
Dodatak
78 Dodatak
Zvučnici (BH6230S)
Prednji zvučnik (levi/desni)
Type
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
88 mm x 122 mm x 81 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.5 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
88 mm x 122 mm x 81 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.5 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
260 mm x 93 mm x 74 mm
Input Power
167 W
Net Weight
0.6 kg
1-kanalni 1 zvučnik
Max. Input power
334 W
Impedance Rated
3Ω
Net Dimensions
(W x H x D)
133 mm x 352 mm x 325 mm
Input Power
167 W
Net Weight
5.2 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni)
Type
Centralni zvučnik
Type
Sabvufer
Type
yy Dizajn i specifikacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.
6
Dodatak
Dodatak 79
Održavanje
Napomene u vezi diskova
Rukovanje diskovima
Rukovanje uređajem
Kada transportujete aparat
Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat
bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat,
prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan
u fabrici.
Čišćenje aparata
Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suvu krpu.
Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu
krpu lagano natopljenu u blagi rastvor deterdženta.
Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin,
razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.
Održavanje spoljašnjosti aparata čistim
yy Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini
aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.
yy Ako jako pritiskate dok brišete, možete da
oštetite površinu plejera.
yy Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u
kontaktu sa aparatom duže vremena.
Nemojte pipati plejbek stranu diska.
Držite disk na krajevima tako da vam prsti ne
dodiruju površinu. Nemojte lepiti nikakav papir ili
traku na disk.
Čuvanje diskova
Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište.
Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima
ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u
parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj
svetlosti.
Čišćenje diskova
Otisci prstiju i prašina na disku mogu dovesti
do slabog kvaliteta slike i izobličenja zvuka. Pre
puštanja diska, obrišite ga krpom. Disk brišite od
centra ka spoljašnjosti.
Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su
alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za
čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil
pločama.
Održavanje aparata
Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti.
Ako su optička sočiva za čitanje i disk drajv prljavi ili
istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje,
molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.
6
Dodatak
80 Dodatak
Važne informacije koje
se odnose na mrežne
usluge
Sve informacije, podaci, dokumenti, celokupna
komunikacija, sva preuzimanja, fajlovi, tekstovi, slike,
fotografije, grafički prikazi, kompletan video sadržaj,
emitovanje na webu, sve publikacije, alati, resursi,
softveri, kodovi, programi, apleti, vidžeti, aplikacije,
proizvodi i drugi sadržaj („Sadržaj“) i sve usluge i
ponude („Usluge“) koje pruža bilo koja treća strana
(„Davalac usluga“) predstavljaju isključivu obavezu
Davaoca usluga od kojeg potiču.
Dostupnost i pristup Sadržaju i Uslugama koje
pruža Davalac usluga preko LGE uređaja mogu se
promeniti bilo kada bez prethodnog obaveštenja,
uključujući, ali ne ograničavajući se na prekid,
uklanjanje ili obustavu celokupnog ili delimičnog
Sadržaja ili Usluga.
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi
sa Sadržajem ili Uslugama, najnovije informacije
možete naći na web lokaciji Davaoca usluga. LGE ne
snosi odgovornost za korisnički servis koji se odnosi
na Sadržaj i Usluge. Sva pitanja ili zahteve za servis
koji se odnose na Sadržaj ili Usluge treba uputiti
direktno relevantnim Davaocima sadržaja i usluga.
6
Dodatak
Imajute u vidu činjenicu da LGE ne odgovara za bilo
kakav Sadržaj ili Usluge koje pruža Davalac usluga
ili bilo kakve promene, uklanjanje ili obustavu
pružanja dotičnog Sadržaja ili Usluga i ne garantuje
dostupnost ili mogućnost pristupa takvom Sadržaju
ili Uslugama.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement